test ekzamen kaz 2014


«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН
ПӘН БОЙЫНША БІЛІМІН, ІСКЕРЛІГІН ЖӘНЕ ДАҒДЫЛАРЫН
БАҚЫЛАУШЫ ӨЛШЕГІШ ҚҰРАЛДАРЫ
«Медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері» модулінің отырысында қарастырылып, хаттамамен №1 «___28___» _______08______ 2014 жылы бекітілді.
Модуль жетекшісі, з.ғ.д., доцент ___________________ Испаева Г.Б.
Тест сұрақтары
! Құқық дегеніміз- бұл...
* Мемлекет бекіткен жалпыға бірдей міндетті, мемлекет тарапынан қорғалатын
* және қамтамасыз етілетін нормалар жүйесі;
* қоғамдық қатынастарды реттейтін заңи актілер жиынтығы;
* заңи актілерді қолдану барысында пайда болатын құқықтық қатынастар жүйесі;
* қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалар жүйесі;
* мемлекет бекіткен міндетті норма.
! Соттық прицеденттер қандай құқықтық жүйеге тән:
* романо-германдыққұқық жүйесі;
* мұсылман құқық жүйесі;
* англо-саксондық құқық жүйесі;
* оңтүстік- африкандық құқық жүйесі;
* шығыс құқық жүйесі.
! Позитивті құқық бұл...
* мемлекет тарапынан берілетін құқық;
* адамға тумысынан берілетін құқық;
* құдайдан адамға берілген құқық;
* мемлекет алдында ерең еңбегін үшін;
* мұрадан қалған құқық.
! Өмір сүру құқығы неге қатысты:
* шынайы құқық;
* позитивті құқыққа;
* белгіленген құқыққа;
* объективті құқыққа;
* субъективті құқыққа.
! Құқық құрғау тәсіліне қарай санкциялар мынадай негізгі түрлерге бөлінеді:
* міндеттемелік және құқық қорғаушылық;
* императивті және диспозитивті;
* құқықты қалпына келтіруші және жазалаушы;
* бланкетті және тиым салушы;
* құқық қорғаушылық және диспозитивті.
! Құқық бұзушылық – бұл...
* келісім қағидаларын құқықтық бұзушылық немесе кінәлілік;
* әрекетке қабілетті тұлғаның кінәлі құқыққа қайшы әрекеті;
* қылмыстық заңмен жазаланатын кінәлі қоғамға қауіпті әрекет;
* кінәлі құқыққа қайшы аса қауіпті әрекет;
* қоғамдық қауіпті құқық бұзушылық.
! Заңнамаларға жатады…
* барлық заңдар мен заңға қатысты құқықтық актілер;
* тек заң актілері;
* барлық заңдар, заң актілері, сот тәжірибесі;
* заңдарды және президент жарлықтарын;
* үкіметтің барлық бұйрықтарын және президент жарлықтарын.
! Құқық пайда болды:
* мемлекеттен кейін;
* мемлекеттен бұрын;
* мемлекетпен қатар;
* ерте орта ғасырда;
* орта ғасырдан кейін.
!Егер субъект белгіленген қағиданы орындамаған жағдайда қолданылатын жаза түрі
мен көлемі құқықтық норманың қай бөлігінде нақты анықтамасы беріледі:
* гипотеза;
* диспозиция;
* санкция;
* диспозиция және гипотеза;
* диспозиция және санкция.
! Позитивті құқыққа жатады:
* салт- дәстүр;
* зандық актілер;
* доктриналар;
* хандық құқық;
* шариғат
! «Қоғамдық келісім- шарт туралы...» еңбектің авторы:
* Аристотель;
* Жан-Жак Руссо;
* Френсис Бэкон;
* Гегель;
* Монтескье.
! Тұлғаның еркіне қарай заңды айғақтар (факт) мынадай түрлерге бөлінеді:
оқиға мен әрекет;
шынайылық пен ниет;
мүмкіндік пен мүмкіндіктің болмауы;
әрекетсіздік пен ынта;
мүмкіндік.
!Мағынасы кең сөз:
құқық тармағы;
құқықтық институт;
заң шығарушылық институт;
заң шығарушылық құқық;
қарапайым құқық;
!Құқықтық норма құрылымында белгілі бір элементтің болмауы мүмкін бе:
жоқ;
иә;
ерекше жағдайларда;
құқықтық норма жағдайына байланысты;
құқық бұзушылық орын алмаған жағдайда.
! «Құқық жүйесі» мен «заң шығарушылық жүйе» сөздерінің мағыналары синоним
бе:
иә;
жоқ;
йә, тек құқықтық мемлекетте;
йә, тек ерте заманда;
йә, тек орта ғасырда.
!Мемлекет пен құқықтың шынайы пайда болу теориясы:
мемлекетті құдайдың жаратылысы ретінде қарау;
мемлекетті күштеу мен басып алу арқылы пайда болды деп қарастырады;
мемлекетті отбасының пайда болуы мен өркендеуінің нәтижесі деп қарастырады;
мемлекетті еркін келісім-шарт арқылы пайда болды деп қарастырады;
тайпалар арасындағы қақтығысты тоқтату нәтижесінде пайда болды деп
қарастырады.
!Құқықтың теологиялық теориясы құқықтың пайда болуын былайша түсіндіреді...
монарх пен оның жанындағылар қызметінің нәтижесі;
Құдай әсерінің нәтижесі;
адамдардың бірнеше ұрпақтарының талпынысы мен тәжірибесінің нәтижесі;
дау- жанжалды шешу нәтижесі;
мемлекет дамуының нәтижесі.
!Келісім- шарт теориясы бұл-
Құқық заңдар жиынтығы болып табылмайды, ол халықтық сана- сезімнен туады,
күтпеген кезде пайда болады;
құқық бұл адамға тумасынан табиғаттан берілген сый;
адамдардың қарым- қатынасын реттеп отыру үшін құқықты құдай жаратты;
қоғамдық өмірді реттеп отыру үшін құқық керек;
рулар арасындағы дау- жанжалдарды тоқтату.
!Алғашқы құқықтық актілерге жатпайды:
Хаммурапи Заңдары- Вавилон б.э.д. XVIII ғ.;
Сали құқығы;
Ринуар құқығы;
Бургунд құқығы;
Конституция.
!Жеңіл құқық бұзушылық:
қылмыстық;
азаматтық;
әкімшілік;
қаржылық;
медициналық.
!Төменде келтірілген түсініктердің қайсысы «мемлекет» мағынасына жақын?
Билеуші маныңдағылар (жоғары билеушінің);
қоғамдық форманың ұйымдастырылуы, саяси жүйенің негізгі институты;
өндірістің барлық түрінің жеке иегері болуы;
саяси әрекеттерді реттейтін саяси институт;
әлеуметтік құбылыстарды реттейтін институт.
!Қазақстанда мемлекеттік билікті іске асырады:
ҚР- ң Президенті;
ҚР- ң Бас Прокуроры;
ҚР-ң Үкіметі;
ҚР-ң Премьер-министрі;
ҚР-ң сенат төрағасы.
!Қазақстан Республикасының Парламенті:
Заң шығарушылық функцияларды іске асыратын Жоғарғы атқарушы орган;
Құқықтық- шығармашылық функцияларды іске асыратын жергілікті заң шығарушы
орган;
өкілеттілік функцияларды іске асыратын Жоғары өкілетті орган;
Жоғарғы Заң шығарушы және атқарушы орган;
Жоғарғы атқарушы орган.
!Конституция бұл – ...
билікті жүзеге асыру құралы;
мемлекеттің негізгі Заңы;
мемлекет пен азамат арасындағы келісім;
халықаралық қатынастарды реттейтін Заң;
билік бөлінісі құралы.
!«Унитарлы мемлекет»:
«Одақ» сөзі бар мемлекет;
мемлекетте бір дін мен ортақ дәстүрдің болуы;
мемлекет ішінде мемлекет тектес құрылымдардың болуы;
Автономиялық Республикалары бар мемлекет;
ортақ мақсатпен біріккен біртұтас мемлекет.
!Республика Президентінің өкілеттілік мерзімі:
екі рет қатарынан;
5жыл.
7жыл.
6 жыл.
8 жыл.
! Мемлекеттік аппарат бұл- ...
Мемлекет функцияларын іске асыратын шенеуніктер қызметі;
Мемлекеттік құрылыс элементі;
өкілетті мемлекеттік органдардың өз құзіреті шегінде алдына қойған мақсатқа сай
міндеттерді орындау жүйесі;
ерекше құқықтарға ие мемлекеттік қызметкерлер;
мемлекет аясында жұмыс жасайтын барлық шенеуніктер.
! Мемлекет функциялары түрлері:
ішкі, сыртқы;
қамтамасыз ететін;
құқықты басқарушы;
саяси;
әлеуметтік.
! ҚР- ң Конституциясы бойынша халықтың және мемлекет атынан сөйлеуге кімге
құқық берілген?
Парламентке;
Конституциялық кеңеске;
Үкіметке;
Жергілікті атқарушы органдарға;
Соттарға.
! ҚР-ң мемлекттік құрылысы:
Федерация;
Унитарлы мемлекет;
Ассоциация;
Концессия;
Автономиялық.
! Мемлекет функциясын жүзеге асырудың құқықтық формалары қандай?
құқықтық шығармашылық;
құқықтық қолдану;
құқық қорғау;
құқықтық іс- әрекет;
құқықтың өзара қарым- қатынасы.
!Мемлекет дамуының белгілі бір кезеңдерінде қоғам өміріндегі әлеуметтік мақсаты мен рөлін көрсететін мемлекет қызметінің жалпы бағыттары:
мемлекет функциялары;
мемлекет тетіктері;
мемлекет түрі;
мемлекет міндеті;
мемлекет дамуы.
! Мемлекеттің сыртқы функциялары:
әскери- саяси және басқа мемлекеттермен байланыс;
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын,құқықтық тәртіпті қорғау;
экологиялық;
әлеуметтік;
экономикалық.
! Мемлекет функциясының жүзеге асырылуының негізгі формаларын атаңыз:
соттық;
бақылау- қадағалау;
құқықтық және ұйымдастырушылық;
құқық қорғаушылық;
құқық қолданушылық.
! Қоғамдық өмірдің құбылысы, олардың өзара байланысы мен өзара ықпалдасуы ретінде мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпызаңдылықтарының сипатын көрсетіңіз:
мемлекет және құқық теориясы пәні;
мемлекет және құқық теориясының ғылыми жүйесі;
мемлекет және құқық методологиясы;
мемлекет және құқық әдістері;
құқық жүйесін.
! Басқару формасы- бұл...
мемлекеттік билікті жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы;
елдегі жоғарғы билікті ұйымдастыру тәсілі;
мемлекеттің аумақтық құрылымы;
мемлекеттің аумақтық бөлінісі;
билікті қоғамдық өмірде қолдану.
! Мемлекеттік құрылымның қай формасы орталық пен аймақтарда өзінің билік органдарын йеленуге мүмкіндік береді?
унитарлық;
федерация;
конфедерации;
автономия;
монархия.
!Мемлекет дамуының белгілі бір кезеңдерінде қоғам өміріндегі әлеуметтік мақсаты мен рөлін көрсететін мемлекет қызметінің жалпы бағыттары:
мемлекет функциялары;
мемлекет тетіктері;
мемлекет түрі;
мемлекет міндеті;
мемлекет дамуы.
! Төменде көрсетілгендердің ішінен демократиялық саяси тәртіпті сипаттайтынбелгілерді көрсетіңіз:
тұлға және оның құқықтары аяққа тапталады, билік бөлінісі мен тәуелсіз сот әділдігі жоқ;
түрлі саяси партиялардың, кәсіподақтардың, өзге де құрылымдардың іс- қимылының еркіндігі;
қоғамды басқару көпшіліктің мүддесін қолдамайтын бір тұлға немесе топтың жүзеге асырылуы;
түрлі саяси партиялардың іс-қимыл еркіндігі, билік бөлінісі жоқ және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары шектеледі;
халықтың саяси өмірге белсенді қатысуы, формальды түрде оппазицияның қатысуы.
! Мемлекеттің функциялары - бұл:
мемлекет органдары қызметінің бағыттары;
мемлекеттің мақсаттары мен міндеттері;
мемлекет қызметінің негізгі бағыттары;
мемлекеттің жүйесі;
мемлекеттің әдістері мен жүйесі.
!Мемлекеттік органдарды билік бөлінісінің принциптері бойынша сыныптайды:
жоғарғы және жергілікті;
Заң шығарушы, атқарушы, сот;
құқықтық шығармашылық, құқық қорғау, құқықтық қолдану;
Заң шығарушы және атқарушы;
Заң шығарушы және сот.
! Әлеуметтік норма және құқық нормасы ұғымдарының арақатынасын анықтаңыз:
бұл бірегей ұқсас түсініктер;
әлеуметтік нормалар – бұл құқық нормаларының бөлігі;
құқық нормалары – бұл әлеуметтік нормалардың бөлігі;
құқық нормасы – бұл экономикалық нормалардың бөлігі;
құқық нормасы – бұл саяси нормалардың бөлігі,
! Заңдық нормалар гипотезасының мақсаты қандай:
құқықтық салдарды көрсетеді;
құқықтық қатынас субъектілерінің ортасын анықтайды;
норманың іс-қимылға енуінің фактілік жағдайын көрсетеді;
жазалау көлемін көрсетеді;
құқық бұзушылықтың жүзеге асу жағдайын көрсетеді.
!Заңды басқа нормативтік актілерден өзгешелейтін белгіні көрсетіңіз:
белгілі бір тәртіппен басылады;
жалпыға міндетті сипатқа ие;
жоғары заңдық күші бар;
ерекше қасиеттерге ие;
құқық қолдану сиапты бар.
! Қандай нормативтік-құқықтық актіде адам мен азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары мен міндеттері бекітілген?
халықаралық келісімде;
Конституцияда;
Конституциялық заңдарда;
«Азаматтылық туралы», «Соттар туралы» Заңдарда;
Еңбек кодексінде;
! Қазіргі қолданыстағы ҚР- ң Конституциясы қай жылы қабылданды?
1993 ж.
1995 ж.
1998 ж.
2007 ж.
1999 ж.
! ҚР Конституциясының мәні кімнің еркіндігі мен бостандығын білдіреді?
азаматтың және заңды тұлғалардың;
халықтың;
заңды тұлғалардың;
ҚР-ң азаматының және азаматтығы жоқ адамдардың;
элитаның.
!«ҚазКСР мемлекеттік егемендігі» туралы декларация қай жылы қабылданды?
1990 ж. 25 қазан;
1999 ж. 25 қазан;
1992 ж. 25 қазан;
1993 ж. 25 қазан;
1989 ж. 25 қазан.
! ҚР-ң тұнғыш Конституциясының қабылданған жыл:
1999 ж.
1995 ж.
1992 ж.
1993 ж.
1994 ж.
! Конституцияға сәйкес мемлекетімізде Жоғарғы Заң шығарушылық билікке кім йе?
ҚР-ң Үкіметі;
ҚР-ң Парламенті;
ҚР-ң Конституциялық соты;
ҚР-ң Конституциялық кеңесі;
ҚР-ң Жоғарғы соты.
! ҚР-ң қарулы күштерінің Жоғарғы қол басшысы болып кім табылады?
қорғаныс министрі;
Бас штабтың басшысы;
ҚР-ң Президенті;
ҚР-ң сенатының төрағасы;
Үкімет төрағасы.
! Сенат қабылдаған заңды қайта қарауға жіберу құқығы кімнің құзіретіне жатады:
ҚР-ң Президентіне;
ҚР-ң премьер министріне;
ҚР-ң Бас прокурорына;
ҚР-ң Конституциялық сотының төрағасына;
мәжіліс төрағасына.
! Қазақстан Республикасының азаматы қанша жастан бастап өзінің құқықтары менміндеттерін толық көлемде жүзеге асыра алады?
2 жастан;
4 жастан;
8 жастан;
7 жастан;
6 жастан.
! ҚР-сы мәжіліс депутаттарының өкілеттілік мерзімі:
4 жыл;
2 жыл ;
5 жыл;
3 жыл;
6 жыл..
! Латынның constitution сөзінің негізінде құрылған «Конституция» мағынасы:
келісім:
көзқарастар жүйесі;
бекітілу, құрылым;
ереже;
бұйрық.
! Тәуелсіз ҚР-ң тұнғыш Конституциясының құрылысы:
4 бөлім, 2 тарау және 3 бап;
4 бөлім, 23 тарау және 4 бап;
6 бөлім, 2 тарау және 3 бап;
5 бөлім, 23 тарау және 4 бап;
7 бөлім, 2 тарау және 3 бап.
! Конституцияға сәйкес әлеуметтік құқық – бұл...
мемлекеттен нақты материалдық және материалдық емес көмек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен саяси комек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен экономикалық көмек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен мәдени құндылықтарды алу мүмкіндігі;
мемлекет тарапынан қорғанысқа ие болу мүмкіндігі.
! Депутат еңбек (кызмет) тәртібін бұзған жағдайда қарастырылады:
әкімшілік жауапқа тарту;
еңбектік жауапқа тарту;
тәртіптік жауапқа тарту;
азаматтық жауапқа тарту;
қылмыстық жауапқа тарту.
! Президент болып сайлана алады:
Қазақстан Республикасының 35 жастан асқан азаматы азаматы;
30 жастан асқан талаптарға сай келетін ҚР азаматы;
Қазақстанда кем дегенде 10 жыл тұратын , 40 жастан асқан;
Қазақстанда кем дегенде 5 жыл тұратын , 40 жастан асқан;
Қазақстанда соңғы 5 жыл тұратын.
! Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, бір тұлға РеспубликаПрезиденті бола алмайды:
бір реттен артық емес;
екі реттен артық;
үш реттен артық;
дұрыс жауабы жоқ;
төрт реттен артық.
! Президент мерзімінен бұрын босату немесе тақтан бас тарту не қайтыс болған жағдайда, қалған мерзімге Республика Президентінің құзыреті жүктеледі:
оның жанұясының мүшелеріне;
Премьер-министрге;
Парламент Сенатының төрағасына;
Мәжіліс Төрағасына;
Жоғарғы сотқа.
! Қазақстан Республикасы Президентін сайлау реті шешіледі:
Парламенттегі жарлықпен;
Премьер министрдің шешімімен;
Конституция және сайлау туралы заңмен;
Сайлау комиссиясының төрағасымен;
Министрліктермен.
! Үкімет отырысы шақырылады:
Сенат пен Мәжіліспен;
Премьер-министр және Президентпен;
Жоғарғы сот және Конституциялық кеңеспен;
тек президентпен;
Мәжіліспен.
! Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы бұл - ...
ұлттық мемлекеттік құқық дегенмен бірдей;
біртұтас конституциялық құқық ғылымының тармағы;
құқықтың жеке тармағы;
Конституциялық құқықтың ажырамас бөлігі;
щет мемлекеттердің құқығы.
! Конституциялық құқықта басым әдіс...
реттеудің диспозитивті әдісі;
реттеудің императивті әдісі;
реттеудің сызықтық жүйесі;
реттеудің шығыстық әдісі;
реттеудің салыстырмалы әдісі.
! Экстрадиция – бұл...
әскери дау- жанжалдың нәтижесінде мемлекеттің бір бөлігінің бөлінуі;
сот және тергеу амалдарына байланысты тұлғаның бір мемлекеттен екінші мемлекетке берілуі;
қолданыстан/ ұстанымнан шығып қалған дәстүр;
нашақорлыққа тәуелділерді емдейтін орган;
өте сирек қолданатын дәстүр.
! Сецессия – бұл…
монархтың кәмелетке жасы толғанға дейін оның мiндетiн жанұяның басқа мүшесi өз мойнына алатын мерзiм;
шұғыл сұрақтардың шешiмi үшiн Парламент сессиясының кезектен тыс шақырылуы;
федерацияның құрамынан субъектiнiң шығуы.;
объектiнiң қылмыс құрамынан шығуы;
субъектінің қылмыс құрамынан шығуы.
! Арнаулы құқықтан айыруды қолданады:
Судьялар;
Парламент депутаттары;
Сенат төрағасы;
Президент;
Әкімдер.
! Жазылмаған конституция қай мемлекеттерде кездеседі:
Финляндия, Ұлыбритания, Кувейт;
Ұлыбритания;
Ұлыбритания, Франция, Люксембург;
ҰлыбританияжәнеЖаңа Зеландия;
Ұлыбританияжәне Люксембург.
! Дүние жүзіндегі жазылған алғашқы Конституция:
Франция;
АҚШ;
Греция;
Ұлыбритания;
Италия.
! Кантондар - бұл федерацияның субъекттерi…
Үндістанда;
Швейцарияда;
Канадада;
Австрияда;
АҚШ- та.
! Белсендi сайлау құқығы - бұл…
белгілі бір кандидатқа дауыс беру немесе барлық ұсынған кандидатураларға қарсы дауыс беру;
сайлана алу құқығы;
нақтыбір кандидатқа үгiттеу жүргізе алу;
шетелдiктердiң дауыс беру құқығы;
кез келген мемлекетте дауыс беру құқығы.
! Конфедерация әлемде қаншалықты көп:
бiр де бiр жок;
(Сенегамбия ) бiр;
0 көбiрек;
9 көбірек ;
7 көбірек.
! Соттық преценденттер құқықтың қайнар көзі ретінде көрінеді:
мұсылман құқық жүйесінде;
англо-саксон құқық жүйесiнде;
романо-германдық құқық жүйесінде;
шығыс құқығында;
еуропалық құқықта.
! Кiрiспе - бұл…
Конституцияның кiрiспесі;
Конституцияның бiрiншi бабы;
өзгермелі Конституция ережелерi;
Конституцияның қорытынды бөлімі;
Конституцияныңекінші бабы.
! Үндістан мемлекетінің билік жүйесі:
президенттiк республика;
парламенттiк республика;
монархия;
конституциялық монархия;
авторитарлық республика.
! Жапонияның басқару формасы- …
парламенттiк республика;
президенттiк республика;
конституциялық монархия;
абсолюттiк монархия;
президенттік- парламенттік.
! Президент Германияда қандай жолмен сайланады…
төте сайлаулар;
жанама таңдаулар;
құпия дауыс беру;
депутаттармен сайланады;
билік мүрагерлікпен беріледі.
! Ұлыбритания - бұл…
унитарлы мемлекет;
конфедерация;
федерация;
бiрлестiк;
абсолюттік монархия.
! Қандай шет мемлекеттерде доктриналық құқық дереккөзері танылады?
тек қана мұсылман елдерінде;
романо- германдық құқық жүйесіндегі мемлекеттерде;
кейбір англо- саксондық құқық жүйесіндегі мемлекеттерде және мұсылман мемлекеттерінде;
құқықтар және мұсылман елдердiң англо- саксон жүйесiнiң кейбiр елдерiнде;
еуропалық елдерде.
! ҚР- ң құқық қорғау органдарына жатпайды:
Прокуратура;
Ішкі істер органдары;
Ұлттық қауіпсіздік органдары;
Сот;
милиция;
! Құқық қорғау органдары қызметінің бір бағыты:
азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерiнің қорғауын айтады;
Сот билігі;
өмiр сүруді талқылау;
Қылмыстық жауаптылық;
шабуылдың шағылысуы.
! Прокуратура органдар жүйесін басқарады:
ҚР- ң Президенті;
ҚР-ң Парламенті;
ҚР-ң Бас прокуроры;
ҚР-ң прокуратурасы;
ҚР- ң Үкiметi.
! Iшкi iстер органдары міндеттерінің бірі:
қоғамдық тәртіпті сақтау мен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау;
Сот билігі;
қылмыстын алдын алу;
заң шығарушылық.
! Iшкi iстер органдарының қызметкерлерi құқылы:
кінәләуға;
азаматтардан қоғамдық тәртіптің орындалуы және қоғамдық қауiпсiздiктi талап етуге;
телефонның бар- жоқтығын тексеруге;
құқық пен бостандықтарды қорғауды;
адам өлтіруге.
! Iшкi iстер органдарының қызметкерлерi қару қолдануға құқылы, қандай жағдайда?
жеке өз мақсаттарына ;
тәртіпті сақтауға;
өз өмірін сақтауға;
қауiпсiздiк үшін;
азаматтарды қылмыскерлерден қорғау, тұтқындағыларды босату.
! ҚР-ң Бас прокуроры қанша жылға сайланады:
0 жыл;
20 жыл;
6 жыл;
5 жыл;
6 жыл.
! ҚР-да Сот билігі кімге тиесілі?
тек соттарға;
Ішкі істер министрлігіне;
парламентке;
соттарға, үкіметке және ІІМ;
ҚР-ң Президентіне;
! ҚР-ң Сот жүйесін неден құралады?
ҚР-ң Жоғарғы соты;
Жергілікті сот;
Конституциялық сот;
ҚР-ң Жоғарғы соты және жергілікті соттар;
аудандық соттар .
! Жоғарғы сот органдары болып табылмайды:
қадағалау алқасы;
азаматтық iстер бойынша алқа;
қылмыстық iстер бойынша алқа;
Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
ҚР-ң Конституциялық соты.
! Аудандық (қалалық)сот мыналардан тұрады:
төраға және судьялардан;
тек судьялардан;
тек төрағалардан;
төрағалық коллегиядан;
коллегия және соттардан.
! ҚР-ң соттарының арнайы киімі:
шапан;
мантия;
арнайы киім;
әскери киім;
арнайы киімі жоқ.
! Сот билігі кімнің атынан жүзеге асырылады:
Соттың;
Жоғарғы кеңестің;
Президенттің;
Қазақстан Республикасынын;
ҚР-ң Парламентінің.
! ҚР-ң Жоғарғы Сот төрағасы мен судьяларын кім сайлайды?
Жоғарғы Сот кеңесiне негiзделген республиканың президентiнiң ұсынысы бойынша Сенат тағайындайды;
Жоғарғы Сот кеңесiнiң ұсынысымен республиканың президентi тағайындайды;
Президент тағайындайды;
ҚР-ң мажіліс депутаттарының ұсынуымен Президент тағайындайды;
ҚР-ң Үкімет тағайындайды.
! Қандай жағдайда Сотттың Заңдарды және нормативтік құқықтық актілерді қолдануға құқығы жоқ?
Конституцияда көрсетілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандығышектелген жағдайда;
қызмет жасау құқығына қысым жасалғанда;
отбасылық құқық және экономикалық бостандыққа қысым жасау;
әлеуметтiк және экономикалық құқықтарға қысым жасау;
тек әлеуметтiк құқықтарға қысым жасау.
! Прокурордың іс –әрекеті,шешімі қайта қаралады:
жоғары прокурорда немесе сотта;
ҚР-ның бас прокурорында;
сот органдарында;
Ішкі істер органдарында;
тергеушіде.
! Құқық қорғау органдарына жатпайды:
Ішкі істер органдары,қаржы полициясы;
Прокуратура,өрт сөндіру қызметі;
ҚР-ның кеден қызметі;
мемлекеттік өрт сөндіру қызметі;
мектептер, ауруханалар.
! Құқық қорғау қызметінің ұстанымы болып табылмайды:
саяси партиялардың және өзге де қоғамдық бірлестіктердің қызметінен тәуелсіз болуы;
мемлекеттік органдармен, лауазымды адамдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара іс- қимылда болу;
бірізділік,басшылықпен арадағы қарым-қатынас;
құқық қорғау органдарындағы құқық қорғау қызметіне байланысты тіл табыса білуі;
саяси партиялардың қызметіне тәуелділік.
! Бас прокуратураның және оның қызметкерінің өкілдігінің құрылымы анықталады:
Бас Прокурормен;
ҚР-ның Сенатымен;
ҚР-ның Мәжілісімен;
ҚР-ның Прокурорымен;
ҚР-ң Президентімен.
! Прокуратураның құқықтық актісінің жүйесін құрайды:
прокурордың қадағалауының актілері, үкіметтің бұйрықтары;
президенттің жарлықтары, ресми өкім, өтініш, санкция;
заңның түсіндірмесі, президенттің жарлықтары, үкіметтің бұйрықтары;
прокурорлық қадағалаудың актілері: ресми өкім, өтініш, санкция, нұсқау, заңның түсіндірмесі;
арыз, санкция, наразылық.
! Құқық қорғау органдарының қызметкерлері міндетті:
қызметтік және еңбектік тәртіпті сақтау;
әдет-ғұрып пен белгілі бір шаманы сақтау;
өзінің жеке меншігінің сақталуын қамтамасыз ету;
ауызша түрде баяндап беруге;
қызметтік тәртіпті сақтау.
! Құқық қорғау органдарының қызметкері құқылы емес:
мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге;
өкілеттік органның депутаты болуға;
қызметінде этикалық шамаларды сақтауға;
өзінің кәсіби деңгейін жоғарылатуға;
қызмет барысындағы кейбір мәліметтерді құпияда ұстауға.
! Тәуелділігі және тізбектілігініе байланысты арнаулы немесе жауынгерлік атақтар,сыныптық шендер бөліп қарастырылады:
бірінші,екінші,үшінші;
төменгі,орташа,жоғарғы;
бірінші, кезекті және кезектен тыс;
бірінші,екінші,арнаулы;
кезекті және кезектен тыс,арнаулы.
! Прокурор наразылықты қандай нормативті құқықтық актілерге сүйене отырып жасай алады?
Парламент шешімімен;
Конститутция,Үкіметтің заңдары мен қаулыларымен;
Конституция, Президенттің заңдары мен қаулыларымен;
Үкіметтің шешімімен;
мәжіліс шешімімен.
! Прокурор заң бұзушылықтың түріне байланысты шешім шығармайды:
қылмыстық іс қозғау туралы шешім;
тәртіптік өндірісініе байланысты шешім;
әкімшілік құқықбұзушылық туралы шешім;
Заңның қолданысының тексеруге байланысты шешім;
қамауға алу туралы шешім.
!Прокурор өзінің құзыреттілігіне байланысты шешім шығарады
қылмыстық іс қозғау туралы;
Заң бұзушылықты жоюға;
құқық бұзушылық туралы;
Соттың санкциясы туралы;
қылмыстық істің жабылуы туралы.
! Прокуратура органының қызметкерлері аттестацияға шақырылады:
2 жылда рет;
3жылда рет;
4 жылда рет;
6 айда рет;
жылына рет.
! Атқарушы билікті мемлекет тарапынан қандай құзіретті орган жүзеге асыра алады:
Үкіметжәнеоның жер- жердегі органдары;
Үкімет жәнесоттың жер- жердегі органдары;
парламент жәнежергілікті атқарушы органдар;
құқық қорғау органдары жәнесоттар;
сот органдары.
! Үкімет жүзеге асырады:
жоғарғы саяси басшылықты және қоғам істерін ортақ басқару;
сыртқы саяси басшылықты;
Заң және заң тектес актлерді шығарады;
Республикада әділеттілікті орнатады;
азаматтардың қауіпсіздігіне жауап береді.
! Үкімет қамтамасыз етпейді:
орнатылған қоғамдық тәртіпті қорғау;
Республиканың сыртқы мүддесін қорғауға;
мемлекеттік басқаруда экономикалық,әлеуметтік жағдайларды жүзеге асыруға;
мемлекеттік басқаруда адами ресурспен жұмыс істеу;
білім және құқықтық тәрбие.
! Қазақстанда мемлекет басқару органдар жүйесіне жатпайды:
ҚР Үкіметі,министрліктер;
мемлекеттік комитеттер және республика ведомстволар;
жергілікті атқару органдары;
мемлекеттік мекемелердегі және кәсіпорындардағы әкімшілік;
жекеменшік заңгерлік компаниялар.
! Атқарушы билік органы жүзеге асырады:
Республикадағы негізгі әскери жоспарларды;
Соттық реформаны;
мемлекеттің негізгі әлеуметтік-экономикалық бағытын;
ішкі келісім шарттарды;
ішкі келісім- шарттарды.
! Атқарушы билік органдары қызметі:
заң шығарушылық және атқарушылық;
заң шығарушылық және реттеуші;
құқық қорғаушы және сот;
атқарушы және реттеуші;
құқық қорғаушы және заң шығарушылық.
! Орталық атқару билік органына қарайды:
салалық және салааралық органдар;
аудандық жәнеоблыстық органдары;
орталық және салалық органдар;
сыртқы және ішкі органдар;
сыртқы және орталық органдар.
! Орталық атқару билік органдарына жатпайды:
ҚР-ң министірлігі;
ҚР-ң мемлекеттік комиттеті;
комиссия, республиканыңагенттігі;
департамент, агенттік;
ҚР-ң мемлекеттік қауіпсіздік комитеті.
! Жергілікті атқарушы органдарға жатады:
комитеттер;
жергілікті әкімшілік;
агенттік;
департамент;
құқық қорғау органдары.
! Үкіметті кім құрады:
ҚР Президенті;
ҚР Парламенті;
бүкіл халықтық сайлауда;
жасырын дауыс беру арқылы;
ҚР- ң маслихаты.
! Қай уақыт аралығында Премьер-министр Үкіметтің құрамы мен құрылымын ұсыну қажет:
сайланғаннан кейін 5 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 5 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 0 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 7 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 6 күн ішінде.
! Мәслихат депутаты бола алады:
20 жасқа толған ҚР азаматы;
8 жасқа толған ҚР азаматы;
25 жасқа толған ҚР азаматы;
2 жасқа толған ҚР азаматы;
35 жасқа толған Қ Р азаматы.
! Облыстың,мемлекеттік маңызы бар қалалардың ,астана әкімдерін кім тағайындайды?
облыстың,мемлекеттік маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихатының ұсынуымен Республика Президенті;
Премьер-министрдің ұсынуымен Республика Президенті;
жоғарғы палата депутаттарының ұсынуымен Республика Президенті;
облыс мәслихаттарының ұсынуымен Республика Премьер-министрі;
мәжіліс келісімімен Республика Үкіметі.
! Егер Мәслихат қабылдаған шешімдер Конститутцияға, ҚР-ң заң жүйесіне қайшы болса,оны қайта қарауға жібереді:
ҚР-ң Үкіметі;
Сот тәртібімен;
Конститутциялық сот;
ҚР-ң Үкіметі;
ҚР-ң Президенті.
! Әкімдердің шешімі мен бұйрықтарын кім кері қайтара алады?
ҚР Президенті,Парламенті;
ҚР Президенті,Сот арқылы;
ҚР Президенті,Үкіметі;
Президент, Конституциалық Кеңес ;
Сот.
! Жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылады:
құқық қорғау органдары арқылы
агенттіктер арқылы
сот органдарыі арқылы
мәслихат арқылы;
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы.
! « Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы »заң қай жылы қабылданды?
23 қаңтар 998ж.
23 қаңтар 999ж.
23 қаңтар 2000ж.
23 қаңтар 200ж.
23 қаңтар 2002ж.
! Мәслихаттың негізгі қызметінің түрі қандай формада жүреді:
коллегия;
сессия;
отырыс;
диспут;
пікір талас.
! Мәслихат депутаты кімнің еркін білдіреді:
алдына қойған міндетке сәйкес Үкімет еркін;
алдына қойған міндетке сәйкес Президент еркін;
жалпы мемлекеттік мүдделерге сайәкімшілік–аумақтық бірліктерге негізделген тұрғындар еркін;
әкімшілік–аумақтық бірліктерге негізделген мәслихат депутаттарының еркін;
алдына қойған міндетке сәйкес судья еркін .
! Депутат құқылы емес:
мәслихат сессиясында сұрақтар қарауға;
өз округінің сайлаушыларымен кездесулер және жиналыстар өткізуге;
өзі қарасты әкімшілік отырысы жұмысына қатысуға;
ҚР-ы аумағында кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
депутаттық топтар, фракция түрінде депутат бірлестіктерін құруға.
! Депутат міндетті емес:
мәслихат жұмысына қатысуға;
өзінің жеке қаржы жұмсаулары туралы баяндауға;
өз округі сайлаушыларымен байланыс ұстап тұруға;
сайлаушылардан түсетін өтініштерді қарауға және азаматтарды үнемі жеке қабылдау жүргізуге;
әкімшілік- аумақтық бірлікте тұруға.
! ҚР заңнамасына сай әкімшіліктің құзыретіне жатпайды:
аграрлы сектордық рационалды әрі белсенді жұмыс жасауын қамтамассыз ету;
ҚР-ы Конституциясы нормаларының азаматтар мен ұйымдар тарапынан орындалуына ықпал етеді;
облыстың қаржылық жоспарын бекітеді;
мемлекеттік стандарттардың қолданлуын қамтамасыз етеді;
отбасында тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
! Әкімшілік құқық қатынастар қандай нормалармен реттеледі?
Конституциялық құқық;
Әкімшілік құқық;
Азаматтық құқық;
Конституциялық және әкімшілік құқық;
Қылмыстық құқық;
! Әкімшілік құқық қатынастары пайда болады:
мемлекеттік басқаруда;
қылмыстық жазаның орындалуы;
корпоративтік деңгейде;
әлеуметтік деңгейде;
еңбекпен қамтамасыз ету шеңберінде.
! ҚР-ң азаматтарында қай кезден бастап әкімшілік құқықтық әрекет пайда болады?
туылғаннан;
кәмелет жастан;
6 жастан;
құқық бұзушылық жасалғаннан бастап;
4 жастан.
! Сот үкім шығару барысында неге ғана бағынады?
ҚР-ң Конституциясына және заңдарына;
ҚР-ң Конституциялық кеңесіне;
ҚР-ң Жоғарғы сотына;
Бас прокурорға;
Президенттің Жарлықтарына.
! Әкімшілік құқық бұзушылық үшін максималды қамау мерзімі ( бейбіт уақытта):
0 тәулік;
5 тәулік;
72 сағат;
48 сағат;
30 күн.
! Жеке тұлғалар үшін ең төменгі айыппұл мөлшері:
АЕК;
5 АЕК;
0 АЕК;
00 АЕК;
/0 АЕК.
!Әкімшілік айыппұл табыс болып қайда өндіріледі:
жергілікті бюджетке;
мемлекеттік бюджетке;
сотқа;
Прокуратураға;
Әкімшілік сотқа.
! Әкімшілік жауаптылық – бұл...
Заң алдындағы жауаптылық;
моральдық жауаптылық;
діни жауаптылық;
тәртіптік жауаптылық;
медициналық жауаптылық.
! Әкімшілік құқық бұзушылық – бұл...
барлық әрекет және әрекетсіздік тудырмайтын қылмыстық жауаптылық;
барлық әрекет және әрекетсіздікті бұзатын жалпы қабылданған әкімшілік құқықтық нормалар;
әкімшілік құқықтық нормаларды бұзатын кез- келген әрекет немесе әрекетсіздік және заңға қайшы әкімшілік жауаптылық;
қызметтік міндеттерді орындау немесе дұрыс емес орындаумен байланысты;
еңбек құқықтарының бұзылуы.
! Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс қай жылы қабылданды:
2000ж.
2000ж.
2002ж.
2003ж.
2004ж.
! Әкімшілік жауаптылық туралы заңдардың мақсаттары:
тұлғалардың және азаматтардың еңбектерін, бостандығын, заңды құқықтарын қорғау
азаматтардың денсаулығын қорғамау;
мүліктің, ортақ реттелген қауіпсіздікті қорғамау;
мемлекеттің мудделерін қорғамау;
тұлғалардың және азаматтардың еңбектерін, бостандығын, заңды құқықтарын қорғамау.
! Әкімшілік жауаптылықтан босатудың негіздері:
әрекеттің қасақаналығы;
рецедивтілік;
бұйрықты орындамау;
мәжбүрлі тәуекел;
абасыздық.
! Әкімшілік жауаптылықтың белгілері:
сотталғаны;
тек жеке тұлғалар субъектілері;
әкімшілік құқық бұзушылықтың негізі болып табылады;
құқық бұзушының жәбірленушіден тәуелсіздігі;
рецедивтілік.
! Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері:
жауапсыз қауіп;
әрекет және әрекетсіздік;
құқыққа қайшы;
деликтілік;
девианттік тәртіп.
! Жүргізүші жол ережесін бұзды, яғни бағдаршамның қызыл шамына өтіп кетті. Қандай құқық бұзушылық жасалды?
тәртіптік кінә;
әкімшілік кінә;
азаматтық кінә;
кінә;
қылмыс.
! Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар болып саналады...
құқық бұзушылық жасай алатын тұлғаның әрекеті немесе әрекетсіздігі;
ескерiлген құқық нормаларымен мемлекеттiк басқаруда белгiленген тәртiп, меншiкке қол сұғушылық, азаматтардың құқықтары мен мүдделері;
мүліктік және оған қатысты жеке мүліктік емес қатынастар;
ұйымның ішкі тәртібін бұзатын құқыққа қайшы әрекет;
қауіпті, құқыққа қайшы кінәлі әрекет тұлғаға салмақты залал келтіретіндіктен оған қатал жазалау шаралары орнатылған.
! Арнайы құқықтан айыру мерзімі аспау керек...
2 жылдан;
1 жылдан;
6 айдан;
2 айдан;
3 жылдан.
! Әкімшілік қамауды тағайындайды:
өкілетті әкімшілік орган;
лауазымды тұлға;
сот;
жергілікті атқарушы органдар;
Прокурор.
! ҚР территориясында шетелдік, азаматтығы жоқ тұлғамен және заңды шетелдік тұлға тарапынан жасалған әкімшілік құқық бұзушылық...
әкімшілік жауаптылыққа жатқызылмайды;
арнайы халықаралық актіге сәйкес әкімшілік жауаптылыққа жатқызылады;
жалпы негіздерге сәйкес әкімшілік жауаптылыққа жатқызылады:
арнайы келісімшартқа сәйкес әкімшілік жауаптылыққа жатқызылады;
арнайы келісім- шарт негізінде әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.
! Қолданыстағы заңнама бойынша әкімшілік айыппұл мөлшері кем болмау керек...
төлем ақының ең азы /3 мөлшері;
төлем ақының ең азы /0 мөлшері;
төлем ақының ең азы мөлшері;
төлем ақының ең азы /5 мөлшері;
төлем ақының ең азы /4 мөлшері.
! Азаматтық құқық әдісі:
тараптардың заңдық тепе- теңдігі;
ерік білдіру еркіндігі;
диспозитивті;
жалпы ғылыми;
императивті.
! Түсіндірілу субъектісіне тәуелді азаматтық- құқықтық айырмашылыққа жатады:
аутенттік, заңды, сот жәнеғылыми түсіндіру;
грамматикалық, ойлау;
әріптік, шектеулі және кеңейту;
жүйелі және тарихи;
ауызша және жазбаша.
! Азаматтық құқықтық қатынас субъектілері:
жеке және заңды тұлғалар;
жеке және заңды тұлғалар, мемлекет;
жеке және заңды тұлғалар, мемлекеттік және муниципалды құрылымдар;
жеке және заңды тұлғалар, мемлекет және әкімшілік- аумақтық бірліктер;
! Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі мына жағдайда пайда болады:
құрылған сәтте және оның жабылу кезінде тоқтатылады;
мемлекеттік тіркеу кезінде және қайта құру кезінде тоқтатылады;
лицензия алу сәтінде және қайта құру кезінде тоқтатылады;
келісім- шарт қабылданған сәтте және оның жабылу кезінде тоқтатылады;
келісім- шарт қабылданған сәтте және қайта құру кезінде тоқтатылады.
! Банкроттың негізі болып табылады:
қайта құру;
өзгеріс;
қосылу;
жабу;
қосу.
! Серіктестіктің мүлкі жетіспеген жағдайда оның мүшелері теңдей жауапкершілікте болатын серіктестік түрі:
коммандиттік;
толық;
ЖАҚ;
ЖШС;
қарапайым.
! Мүшелікте жоқ коммерциялық емес ұйым:
қоғамдық бірлестік;
мекеме;
қоғамдық қор;
діни ұйым;
ассоциация (одақ).
! Азаматтық құқық объектілері болып табылады:
мүліктік және жеке мүліктік емес құқық және құндылықтар;
мүлік;
мүліктік құндылықтар;
жеке мүліктік емес құндылықтар жәнеқұқық ;
мүліктік құндылықтар жәнеқұқық.
! Келісім- бұл...
екі немесе бірнеше тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін құрылу, өзгертунемесе тоқтату туралы келісімі;
азаматтардың және заңды тұлғалардың құруға бағытталған әрекеті немесе азаматтық құқықтары мен міндеттерінің тоқтатылуы;
азаматтық құқықтары мен міндеттерін өзгертетін азаматтардың әрекеті;
азаматтардың және заңды тұлғалардың құруға, азаматтық құқықтары мен міндеттерінің өзгертуге әрекеті;
азаматтардың және заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін құруға,өзгертуге немесе тоқтатуға әрекеті.
! Уәкілдіңтің субъектілері:
таныстырып отырған уәкіл мен үшінші тарап;
таныстырып отырған уәкіл мен таныстырушы;
уәкіл мен үшінші тарап;
танысушы мен үшінші тарап;
қамқоршы мен қорғаушы;
! ҚР- заңына сәкес меншік түрлері:
мемлекеттік, жекеменшік, ортақ;
мемлекеттік, жекеменшік;
мемлекеттік, жеке, ортақ;
мемлекеттік, ортақ;
мемлекеттік, жеке, жекеменшік.
! Заңды қамтамассыз ету мүлікке деген қандай құқықтық жағдайды анықтайды:
сатып алу құқығы;
пайдалану құқығы;
йелік ету құқығы;
иелену құқығы;
пайдалану құқығы.
! Табиғи апаттар,апат болған жағдайда мемлекеттік билік органдары шешімімен қоғам мүддесіне мүлікті тартып алу қалай аталады?
тәркілеу;
реквизиция ;
национализация ;
новация ;
жекешелендіру.
! Борышкер міндеттерін орындамаған жағдайда қарыз берушіге төлеу керек ақша сомасы:
кепіл ақы;
ипотека;
кепіл;
кепілдеме;
айып төлем.
! Несие берушісінің алдында кепілші кепілшілікке байланысты өзге тұлғаның (борышкердің )міндеттемесінің орындауына жауап беруге міндеттенеді:
субдиардинарлық;
пікірлестік;
бөлек;
бірге;
толық.
! Егер міндерттерді орындамаған үшін айып төлем белгіленсе, онда шығындар:
қайтарылмайды;
толық көлемде қайтарылады;
жабылмаған айып төлем бөлігімен;
анық залал ретінде қайтарылады;
жіберіліп қойған пайда ретінде қайтарылады.
! Мемлекет өз азаматтарына елдің қоғамдық және саяси өмірі саласына араласуға мүмкіндік беретін, конституциялық құқықтар мен бостандықтардың топтамасы:
мәдени құқықтар;
әлеуметтік құқықтар;
экономикалық құқықтар;
міндеттер;
саяси құқықтар мен бостандықтар
!Келісім –шарттың негізгі талаптары болып табылады:
баға туралы талаптар;
келісімнің орындалу мерзімі туралы талаптар;
зат туралы талаптар;
келісімнің мерзімі туралы талаптар;
келісімнің күшіне ену мерзімі туралы талаптар.
!Келісім шартты талқылау барысында сот қандай жайттарды ескереді:
екі жақтың еркін еріктерін;
шарттың жалпы мазмұнын;
ұқсастығын;
тараптардың алдын ала еркін;
шартта көрсетіген нақты мазмұн мен мәтінін.
!Азаматтық құқық реттейді:
барлық мүліктік қатынастарды;
мүліктік-бағамдық қатынастар;
мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастар
тауарлы-ақшалай қатынастар;
тауарлы- ақшалай қатынастар,мүліктік емес жеке қатынастар.
!Заң әдебиеттерінде құқықтық норма мағынасының ғалымдармен түсіндірілуі:
доктриналық;
легальдық;
аутентикалық;
сөзбе-сөз;
логикалық.
!Құқықтық тұлғаға міндетті белгілі бір тұлғалар сияқты қарсы тұратын құқықтық қатынас:
абсолютті;
салыстырмалы;
заттық;
міндетті;
мүліктік.
!Азаматтық құқықтық субъектілік мынадай қасиеттерге ие тұлғалармен байланыстырады:
құқықтық қабілеттілік және өз ісіне жауап беру қабілеттілігі;
құқықтық қабілеттілік және келісім қабілеттік;
келісім қабілеттік және өз ісіне жауап беру қабілеттілігі;
құқықтық қабілеттілік және әрекет қабілеттілік;
келісім қабілеттік және әрекет қабілеттілік.
!Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға тек мына түрде құрыла алады:
мемлекеттік кәсіпорын,акционерлік қоғам,шаруашылық серіктестік және өндірістік кооператив;
акционерлік қоғам,шаруашылық серіктестік және өндірістік кооператив;
акционерлік қоғам және шаруашылық серіктестік;
қазыналық кәсіпорын, акционерлік қоғам және шаруашылық серіктестік
қазыналық кәсіпорын, акционерлік қоғам және жауапкершілігі қосымша және шектелген серіктестік
! Заңды тұлғаны жабу кезінде еңбекақыны төлеу жүргізіледі:
-ші кезекте;
4-ші кезекте;
3-ші кезекте;
2-ші кезекте;
5-ші кезекте.
! Бір немесе бірнеше салымшыдан тұратын бір немесе бірнеше серіктен тұратын серіктестік:
коммандитті;
толық;
ЖШС;
ААҚ;
қарапайым.
! Заңдық салдар тудырмайтын көз бояу үшін жасалған келісім:
жалған;
абстрактілі;
тиімсіз;
белгілік;
жасанды.
! Сенімхат.... аспайтын уақытқа беріледі:
2 жыл;
5 жыл;
3 жыл;
жыл;
кез-келген уақытқа.
! Ортақ мерзім заңды талаптар арасында қанша жылға бекітіледі:
2 жылда;
5 жылда;
жылда;
3 жылда;
7 жылда.
! Мемлекеттік меншік түрлері:
Республикалық және коммуналдық;
Республикалық және муниципалдық;
Республикалық, коммуналдық және муниципалдық
муниципалдық және ортақ;
коммуналдық және муниципалдық.
! Қылмыс жасағаны үшін меншік иесінің сот арқылы ақысыз мүліктен айырылуы:
реквизиция;
тәркілеу;
национализациялау;
жекешелендіру;
Жаңалау (жаңарту).
! Міндеткерлік тараптары:
несие беруші және борышқор;
несие беруші, борышқор және үшінші жақ;
борышқор және үшінші жақ;
несие беруші және үшінші жақ;
құқықтық және міндетті.
! Басқа тұлғаның несие берушісінің алдында кепілші беруші кепілшілге байланысты бұл тұлғаның міндеттемесінің орындауына толық немесе жартылай жауап беруге міндеттенеді:
субдиардинарлық;
ынтымақтастық;
бөлек;
бірге;
бөліктерге сәйкес.
! Абсентеизм дегеніміз не?
сайлаушылардың сайлауға қатысуы;
сайлаушылардың бірнеше кандидаттарға дауыс беруі;
сайлаушылардың сайлаудан, дауыс беруден өз еріктерімен бас тартуы;
сайлаушылардың бір кандидатқа дауыс беруі;
сайлау өтетін жер.
! Міндеттілік тоқтатылады:
Заңды тұлғаныңжабылуы;
Заңды тұлғаның қайта құрылуымен;
Заңдық тұлғаның тоқтатылуымен;
Заңды тұлғаның қосылуымен;
Заңды тұлғаның бөлінуімен.
! Коммерциялық ұйыммен және оның тауар сату міндеттерін орнықтыратын келісім:
бұқаралық келісім;
азаттық келісім;
жеке келісім;
бірлескен келісім;
қосылу келісімі.
! Келісімге отыру туралы ұсыныс:
новация;
акцепт;
оферта;
цессия;
опцион.
! Азаматтық құқықта залалдары бөлінеді:
нақты зиян және өткізу төлемдері;
жұмсалған қаражаттар және айырылған пайда;
нақты зиян және залалдар;
залалдар және алынбаған пайда;
нақты зиян және айырылған қаражат.
! Егер Азаматтық құқық нормалары құрамында азаматтық айналым қатысушылары өз қалаулары бойынша өзгерте алмайтындығы жөнінде ереже болса, онда бұл норма аталады:
диспозитивті;
құқықтық;
императивті басқарушылық;
қайшылықты;
өзгермейтін.
! Азаматтық құқықтағы заңнамалық фактілер бөлінеді:
оқиғалар, әрекет;
заңдылық әрекет, заңдылық актілер;
әкімшілік актілер,келісімдер;
оқиғалар, заңдылық актілер;
әрекет,заңдылық әрекет.
! Азаматтың тұрғылықты жері болып есептеледі:
азаматтың жанұясы тұрып жатқан аймақ;
азамат тіркелген орын;
азаматтың дүние-мүлкі орналасқан жері;
азаматтың көп уақытын өткізетін аймағы;
азамат тұрып жатқан аймақ.
! Азаматтық құқыққа ие болу мен міндеткерлік қабілеттілік:
келісімге қабілеттілік;
қабілетсіздік;
заң бұзушылық қабілеттілігі;
құқықтық қабілеттілігі;
құқық иелену қабілеттілігі.
! Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден өткізуші орган:
салық органдары;
әділет органдары;
нотариалдық орган;
мемлекеттік кірістер министірлігі;
қаржы полициясы органдары.
! Заңды тұлғаның түгел немесе жарты атқарымын жүзеге асырушы оқшауланған мүше:
филиал;
өкілеттік;
еншілес ұйым;
ассоциация;
консорциум.
! Жеке меншік иесінің ие болатын құқықтары:
қожайындық жүргізу мен оперативті басқару
заттай және міндеткерлік;
басқару және иемдену;
жекежәне мүліктік;
йемдену, пайдалану және йелік ету.
! Шаруашылық жүргізу мен оперативті басқару құқығы:
мемлекеттік кәсіпорынның мүліктік құқығы;
кез келген коммерциялық кәсіпорынның құқығы;
мемлекеттік кәсіпорынның міндеткерлік құқығы,
АҚ-ң заттай құқығы;
Шаруашылық бірлестіктің мүліктік құқығы.
! Азаматтық құқықты қорғаудың түрлері:
құқықтық және арнаулы;
заңгерлік және заңгерлік емес;
жалпы және арнаулы;
міндетті және міндетті емес;
заңды және заңгерлік.
! Негізгі борышкердің талаптары несие берушінің орындаушылық міндеткерлігі тарапынан қанағаттандырылмаса, бұл талаптың басқа борышкерге мәлімдей алу міндеткерлігі:
субсидиарлық міндеттеме;
ортақ міндеттеме;
үлестік міндеттеме;
жеке міндеттеме;
бірлескен міндеттеме.
! Зат туралы шарт болып табылады:
келісімнің кездейсоқ шарты;
келісімнің қалыпты шарты;
келісімнің елеулі шарты;
келісімнің әдеттегі шарты;
келісімнің міндетті шарты.
! Азаматтық құқықты қорғау ортақ шарттар бойынша жүргізіледі:
тек облыстық сотпен;
тек төрелік(арбитражный) сотпен;
тек экономикалық сотпен;
тек аралық сотпен;
кез келген сотпен.
! Келісімге отыру түрі бойынша келісім бөлінеді:
мәмілеге келген және шартқа қосылу келісімі;
ерікті және міндетті;
өзара және біржақты келісім;
нақты және консенсуальді келісім;
ақылы және ақылы емес келісімдер.
! Неке бұл...
ер мен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақ, заңда белгіленген тәртіппен екі жақтың ерікті және толық келісімінің нәтижесі;
ешқандай міндеткерлік алмайтын одақ;
отбасын құру,ерлі –зайыптылардың арасында мүліктік және мүліктік емес қатынастарды туғызады;
туыстар арсындағы одақ;
экономикалық мақсаттарға жету үшін отбасын құру.
! Отбасылық қатынастардың заңмен реттелуі:
некеге тұру туралы шарттарды қарастырады;
балалардың отбасыға орнығуын қарастырады;
ерлі-зайыптылардың азаматтық құқығы және міндеттерін реттейді;
азаматтың тіркелу актісін реттейді;
ерлі-зайыптының әлеуметтік жағдайын реттейді.
! ҚР-ның неке және отбасы заңнамасы негізге алады:
Президенттің бұйрықтарына;
жергілікті атқарушы органдардың нұсқауын;
Конститутцияны;
Үкіметтің бұйрықтарын;
Парламенттің бұйрықтарын.
! Некеге тұру үшін қажет:
некеге тұратын ер мен әйелдің неке жасына жетуі және ерікті келісімі;
туысқандарының келісімі;
бір жақтың келісімі;
некеге тұратын ер мен әйелдің ерікті келісімі және 6 жасқа толуы;
екі жақтың ата-аналарының келісімі.
! Некенің бұзылуы әйел келісімінсіз қандай жағдайда мүмкін емес:
аяғы ауыр және 3 жастағы баласы болған жағдайда;
аяғы ауыр және 2 жастағы баласы болған жағдайда;
аяғы ауыр және жасқа толмаған баласы болған жағдайда;
әйелі ауру болған жағдайда;
егер әйелі келіспеген жағдайда.
! Некенің бұзылуы АХАЖ органдарында қандай жағдайда жүргізілмейді:
екі жақтың өзара келісімі болған жағдайда;
ортақ балалары болмаған жағдайда;
мүліктік және мүліктік емес қатынастар болмаса;
некенің бұзылуына бір жақ келіспесе;
неке келісімі болған жағдайда.
! Неке жарамды болып табылады, егер:
мәжбүрлі жағдайда қосылу;
бір жақтың ауру екенін жасырғанда;
алдаған жағдайда;
екі жақтың келісімімен;
ата-ананың келісімімен.
! Некеге тұрған ерлі-зайыптылардың жеке меншіктері болып табылмайды:
некеге тұрғанға дейінгі жекелей жинаған мүліктері;
некеге тұрған кездегі сыйлықтар;
күнделікті қолданыстағы заттар;
бөлек тұрғандағы жиналған заттар;
бірге тұрған кездегі жинаған ортақ мүлік.
! Неке тіркелгенге дейінгі жасалған неке шарты қай кезден бастап күшіне енеді:
некеге тұрған күні;
некеге тұрғаннан 3 күннен соң;
некеге тұрғаннан айдан соң;
некеге тұрғаннан кейін 7 күннен кейін;
некеге тұрғаннан кейін 5 күннен кейін.
! Неке шарты өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін:
ерлі-зайыптының келісімімен кез келген уақытта;
неке келісім шартына тұрғаннан кейін жылдан соң;
неке келісім шартына тұрғаннан кейін 2 жылдан соң;
неке келісім шартына тұрғаннан кейін 3 жылдан соң;
неке келісім шартына тұрғаннан кейін 5 жылдан соң.
! Бала құқылы емес:
отбасыда өмір сүруге,тәрбиеленуге;
ата-анасын тануға;
ата-анасымен бірге тұруға;
ата-анасын тәрбиелеуге;
ата-анасының рұқсатынсыз ауыр жұмыс жасауға;
! Кәмілеттік жасқа толмаған баланың тегі өзгертіледі:
әкесінің тегі өзгерген жағдайда;
анасының тегі өзгерген жағдайда;
ата-анасының тегі өзгерген жағдайда;
асырап алушының тегі өзгерген жағдайда;
өзінің жеке шешімі бойынша тегін ауыстыру.
! Баланың ұлты анықталарда ескерілмейді:
ата-анасының ұлтына қарай;
әкесінің ұлтына қарай;
анасының ұлтына қарай;
туыстарының ұлтына қарай;
көршілердің ұлты.
! Кәмілетке толмаған ата-аналар құқылы емес:
баласымен бірге тұруға;
баласын тәрбиелеуге;
өзінің әкелігін,аналығын мойындатуға,даулауға;
баласы 4 жасқа толғанда сот арқылы әкелігін мойындатуға;
жауапты органдардың келісімінсіз асырап алушыдан тартып алуға.
! Баладан бөлек тұратын ата-ана неге құқылы:
баланы тәрбиелеуге қатыспауға;
баламен әңгімелесуге;
балаға жағдайын жасамауға;
медициналық бақылауына өтемақы төлемеуге;
баланы асырамауға.
! Ата-аналар (олардың біреуі )ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін,егер:
вахталық жұмыста істесе;
ата-ана міндеткерлігін атқарудан жалтарса;
түнгі ауысымда жұмыс істесе;
жұмыссыз болса;
егер екінші рет үйленсе.
! «Отбасы» сөзі заңдық тұрғыда қандай мағына береді?
ата-аналар және балалар;
мүліктік және мүліктік емес құқықтармен байланысқан адамдарортасы;
бір жерде тіркелген азаматтар;
бірге тұрып жатқан адамдар;
генетикалық тұрғыда байланысқан азаматтар.
! Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз:
отбасында міндетті түрде әке мен ананың болуы,яғни отбасының толық болуы;
некенің бұзылуы,бірлескен дүние-мүліктің бөлінуі;
бірлескен қарыздардың бөлінуі;
әкелік қамқорлығын қалпына келтіру;
ерікті түрде некеге тұру.
! «Неке және отбасы» заңында қандай түсініктер қолданылмайды:
асырап алу;
жалған неке;
суррогаттық ана болу туралы келісім- шарт;
еркінен тыс неке;
есеппен құрылған неке.
! Неке және отбасы,әке,ана,бала кімнің қорғауында:
Президенттің ;
Мемлекеттің ;
Соттың;
Парламенттің;
Заңның.
! Неке және отбасы заңнамасы:
некеге тұрудың, некені тоқтатудың және оны жарамсыз деп танудың ережесімен тәртібін орнатады;
аздаған қаржымен отбасын қамтамасыз ету;
ата-аналармен сыйластықта болуды;
бала тәрбиесімен айналысуды қолға алады;
бала тәрбиелеуді реттейді.
! Қанша жастан бастап бала асырап алуға баланың келісімі қажет:
8 жастан;
6 жастан;
5 жастан;
0 жастан;
25 жастан.
! Қандай келісім неке шартында қарастырылмайды:
ерлі-зайыптылардың құқықтары мен балаларға деген қарым-қатынасы
ерлі-зайыптының өзара келісім-шарттары
ерлі-зайыптының дүние-мүліктерінің анықталғандығы
ерлі-зайыптының тұратын жерінің анықталғандығы
туыстарымен ара-қатынасының анықталғандығы
! Еңбек шарты жасалады:
жазбаша түрде;
ауызша түрде;
екі жақтың келісімімен;
жұмыс берушінің келісімімен;
ерікті түрде.
! Азаматтардың демалыс уақыты туралы ҚР- сы Конституцияның мына бабында бекітілген:
№ 37 бап;
№ 47 бап;
№ 33 бап;
№ 24 бап;
№ 22 бап.
! Жыл сайынғы еңбек демалысының минималды мерзімі:
36 күн;
28 күн;
24 күн;
44 күн;
38 күн.
! Еңбек келісім шарты бұзылған жағдайда жұмыс беруші жұмысшығатиесілі ақшаны қанша мерзімде түсіруге міндетті:
апта;
3 күн;
2 күн;
ай;
2 ай.
! Адамның еңбек қызметін реттейтін құқық саласы:
азаматтық іс- жүргізу құқығы
қылмыстық іс- жүргізу құқығы
азаматтық құқық
еңбек құқығы
қаржы құқығы
! Еңбек құқығының реттейтін әрекеттері:
жалақының төленуі;
демалыс үйіне жолдаманың сатып алынуы;
дүние-мүлікті басқару;
тауар сату;
мүлік сатып алу.
! «Жұмыс беруші жұмысшының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырып, оның өміріне және денсаулығына зиян келтірмеуге, еңбек құқығын сақтауға міндеті туралы» заңы қай жылы қабылданды:
2005ж.
2000ж.
2000ж.
2004ж.
2002ж.
! «ҚР-ң мемлекеттік қызмет туралы» заңықай жылы қабылданды?
1995ж.
1999ж.
1998ж.
1997ж.
1993ж.
! «Еңбекті қорғау туралы» заң қашан қабылданды?
1993ж.
1994ж.
1995ж.
1996ж.
1997ж.
! «ҚР-ң ұжымдық шарттар туралы» Заңы қабылданды:
1990ж.
1999ж.
1992ж.
1993ж.
1994ж.
! «ҚР еңбек Кодексі» қай жылы қабылданды:
2000 ж.
2004 ж.
2007 ж.
2008 ж.
2009 ж.
!«finare» терминінің мағынасы:
дауды реттеу;
құқықтық қатынастарды реттеу;
экономикалық қатынастарды реттеу;
қаржыны реттеу;
әлеуметтік қатынастарды реттеу.
! Қаржы принципіне жатпайды:
заңдылық;
жариялылық;
жоспарлау;
орталықтандыру;
әкімшілік бөлініс.
! ҚР-ң қаржы құқығының басты дерек көзі:
ҚР-ң Конституциясы;
Қаржы саласындағы халықаралық келісім- шарттар;
Қаржылық-жоспарлау актілері;
Құқық нормасы;
ҚР-ң Азаматтық Кодексі.
! Қаржы құқығы қатынастарының субъектілері болуы мүмкін:
қаржы құқығына салық төлеуші ретінде қатынасатын азаматтар;
Мемлекет, жеке және заңды тұлғалар;
банкте жұмыс жасайтын заңды тұлғалар;
азаматтық жұмыстармен айналысатын жеке және заңды тұлғалар ;
шетел азаматтары және азаматтығы жоқтұлғалар.
! Мемлекеттің бағалы қағаздар нарығын реттеу жүзеге асырылады:
ҚР- ң қаржы министрлігімен;
ҚР-ң Үкіметінің жаңындағы бағалы қағаздар комиссисымен;
ҚР Ұлттық банкімен;
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттейтін және қадағалайтын агенттік;
салық депортаментмені.
! Қаржы құқығының пәні:
ақша;
мемлекеттің қаржы ресурстары;
қаржылық құқықтық қатынастар ;
қаржылық құқықтың субъектілері;
бағалы қағаздар.
! Ұлттық валютаның шетелдік валютаменарақатынасы -бұл...
ақшалай бірлік;
валюталық курс;
бюджет;
ақша белгісі;
ұлттық валюта.
! Ақшаны қайтарымсыз ұсыну- бұл...
қаржыландыру;
несие беру;
субсидия;
дотация;
аккредитация.
! Қаржы құқығы қатынастарының материалдық нысандары:
мемлекет;
ақша;
үй;
дүние-мүлік;
табиғи ресурстар.
! Қаржылық құқықнормалары құрылымы нелерден тұрады:
диспозиция және жүйенің міндеттемесі;
жүйенің және диспозициясының жорамалы;
санкция, диспозиция жәнежорамалдар;
жорамал, міндеттемелер, диспозициялар;
міндеттемелер, жүйелер және басқармалар.
! Қаржылық бақылаудың түрлеріне жатады:
бюджеттік және банктік;
жүйелі және банктік;
бюджеттік және білімдік;
білімдік және жүйелі;
реттеуші және тезистік.
! Қаржылық құқық қатынастарының субъектісі бола алады:
ақшалар;
мемлекет;
үй;
дүние-мүлік;
ақшалы міндеттемелер.
! Тараптардың келісімі негізінде сипатталатын қаржылық құқықтық қатынастар:
ұйымдық;
билеуші;
материалдық;
келісімдер;
қайта құру.
! Қаржылық құқықтың жүйесіне кіреді:
бюджет және салық құқығы;
мемлекеттік және салық құқығы;
техникалық және бюджет құқығы;
салық және білім құқығы;
диспозиционды және қайта құру құқығы.
! Ревальвация - бұл:
дағдарыс;
ақша бірлігінің өсуі;
ұлттық валюта курсының жоғарылауы;
ақша бірлігі курсының төмендеуі;
ақша түрінің әр-түрлілігі.
! Қазіргі уақыттағы ҚР-ң қаржы министрі:
Жамишев Б.Б.
Ашимов Н.
Абдыкалыкова Г.Н.
Касымов К.Н.
Казыханов Е.Х.
! Мемлекеттің қаржы қызметінің кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтың жиынтығы аталады:
Әкімшілік құқық;
Қаржылық құқық;
Мемлекеттік құқық;
Қылмыстық құқық;
Салық құқығы.
! Өзінің заңды сипаттары бойынша қаржылық құқықтықтың актілері бөлінеді:
нормативті және жеке;
ортақ және бекітілген;
жеке және мақсатты;
нормативті және ортақ;
бекітілген және жеке.
! Қаржы қызметінің құрылу процесі, қарау, бекіту және қаржы жоспарының орындалуының түрлері:
қаржылық жоспарлау;
қаржылық тексеріс;
қаржылық реттелу;
қаржылық құрылым;
қаржылық тәртіп.
! Қаржы құқығының ерекше бөлімінің барлық тарауларының негізгісі болып табылады:
қаржылық шаруашылық;
қаржылық қызмет;
бюджеттік құқық;
қаржылық- банктік құқық;
азаматтық құқық.
! Қазақстан Республикасының жер туралы заңнамасы неге негізделген:
ҚР Конституциясына және Жер туралы Кодексіне;
ҚР Президентінің бұйрығына және Жер туралы Кодексіне;
ҚР Конституциясына және Үкімет қаулысына;
ҚР Парламентінің қаулысына және Жер туралы Кодексіне;
ҚР Парламентінің қаулысына.
! Жер заңнамасының қағидаларына жатпайды:
жерді қорғау және рационалды қолдану;
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
жерді мақсатты пайдалану;
ауыл шаруашылығына арналаған жерлердің қолданылуы;
жеке құрылысқа арналған жерлердің қолданылуы.
! Қазақстан Республикасының жер туралы заңнамасының мақсаты:
жер теліміне меншік құқығының өзгеруі және тоқтатылу шарттары мен пайда болу шегі;
жердің құнарлығын жақсарту, табиғи ортаны сақтау және жақсарту;
жер телімі иелерінің міндеттері мен құқығының орындалуы;
жеке меншік жер телімілерінің пайдалану тәртібі;
жердің қауіпсіздігін және тиімді қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын реттеу.
!Жер теліміне және жерді пайдалану құқығына мемлекеттік грант беріледі:
ҚР заңды тұлғасына;
ҚР жеке тұлғасына;
бипатридке;
азаматтығы жоқ азаматтарға;
тек ҚР-ң азаматтарына.
! Жеке меншіктегі жер телімін уақытша пайдалану құқығы – бұл:
жер телімінің иесімен уақытша пайдаланушы арасында келісім шарт негізінде шығатын жер теліміне субъектінің уақытша ие болу құқығы және жер телімін пайдалану құқығы;
жер телімін мұрагер ретінде пайдалану құқығы;
келісім шарт негізінде пайда болған субъектінің жер теліміне ие болу және пайдалану құқығы;
мемлекеттік сатып алу негізінде пайда болған субъектінің жер теліміне ие болу және пайдалану құқығы;
табиғи ресурстарды йеленуге және пайдалануға субъектінің құқығы.
! Жерге ие болу құқығы – бұл:
Заңмен қамтамасыз етілген;
Заңмен қамтамасыз етілу нәтижесінде жерге түпкілікті ие болу;
шаруашылық және басқа да іскерлік процесіне пайдаланатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер;
шекараның тұйықталған бөлігіндегі жер;
ҚР-ң табиғи байлықтарымен йемденуге құқығы.
! Қазақстан республикасының мемлекеттiк емес заңды тұлғаларының жеке меншiгiнде жер телiмдерi бола алмайды:
ауылшаруашылық өндiрiс;
құрылыс ошағы немесе салған өндiрiстер;
жер топырақтардың қызмет көрсетуi үшiн қолайлы;
табиғи жер қойнауы және қорлар;
жылжымайтын мүлік.
! Жерді пайдалану құқығы мына формада бола алмайды:
тұрақты немесе уақытша ;
шеттететін немесе шеттетпейтін;
қайтарымды немесе қайтарымсыз алу;
сыртқы және iшкi;
қоғамдық және жеке;
! Жерді пайдаланушылар бөлшектенедi:
мемлекеттiк және мемлекеттiк емес;
тікелей және горизантальді;
ұлттық және шетелдік;
жеке және заңды тұлғалар;
тұрақты және уақытша.
! Жерді тұрақты пайдалану кімге берілуі мүмкін:
ҚР- ң азаматтарына;
ҚР- ң аумағындағы заңды тұлғаларға;
шетелдiк жер пайдаланушыларға;
ҚР- ң оралмандарына;
шетелдік инвесторларға.
! Тегiн жерді уақытша пайдалану құқығы қанша мерзімге беріледі:
жылға дейін;
3 жылғадейiн;
5 жылға дейiн;
7 жылға дейiн;
0 жылға дейiн.
! Субжалдау – бұл...
стратегиялық объектті пайдалану құқығы ;
жерді екiншi реттік пайдалану құқығы;
мемлекеттiк меншiкті пайдалану құқығы;
табиғи ресурстарды пайдалану құқығы;
екi жер телiмiн пайдалану құқығы.
! Қылмыстық заңның аналогиясы:
жіберіледі;
жіберілмейді;
еркше жағдайларда жіберіледі;
еркше жағдайларда жіберілмейді;
қылмыстың кейбір жеке түрлерінде жіберіледі.
! Қылмыстың материалдық белгісімен мойындалады:
құқыққа қайшылық;
моральға қарсы;
қоғамдық қауіп;
айыпкерлік;
жазалану.
! Ауыр қылмыстарға жатады:
қасақана және абайсыз жасалған қылмыстар, 2 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айыру;
абайсызда жасалған қылмыстар, 0 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айыру;
қасақана жасалған қылмыстар, 2 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айыру;
қасақана жасалған қылмыстар, 2 жылдан артық мерзімге бас бостандығынан айыру;
қасақана жасалған қылмыстар, 0 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айыру.
! Қылмыстық кодекс:
кәдiмгi заң;
конституциялық заң;
кодифицикацияланған заң актсi;
негiзгi заң;
заңға тәуелдi акт.
! Қылмыстық жауаптылық қай уақыттан бастап тоқтайды:
жазаның тағайындалуы;
үкiмнiң заңды күшіне енуі;
соттылығының алынуы ;
жазаны өтеп болу;
айыптауқорытындысының бекiтiлуі.
! ҚР –ң Қылмыстық Кодексі қашан қабылданды:
6.07.997 жыл;
0.0.998 жыл;
24.06.997 жыл;
30.08.996 жыл;
0.0.997 жыл.
! Қылмыстық құқықтың негізгі дереккөздерi болып табылады:
салт;
құқықтық сана;
сот шешiмi;
қылмыстық заң;
прецендент.
! Қылмыстық жауапкершiлiктiң негiзi болып табылады:
әрекеттiң қоғамдық қауiп-қатерi;
кінә;
айыптылық;
тұлғаның қоғамдық қауiп-қатерi;
тұлғаның психикалық жағдайы.
! ҚР-ң территориясына жатпайды:
ҚР-ң әскери- теңіз күштері;
ҚР-ң әскери- әуе күштері;
өзге мемлекеттің портында тұрған ҚР-ның портына қарасты азаматтық нысандағы кемелер;
ҚР- нан тыс жерлерде орналасқан Қазақстан Республикасының елшіліктері;
ҚР-ң континентальды шельф аумағында орналасқан жер қойнауының бір бөлігі.
! ҚР-ң ҚК-не сәйкес қылмыстың белгілеріне жатпайды:
заңға қайшылық;
қоғамдық қауiп;
кінәлілік;
моральға қарсы;
жазаланушылық;
! Қылмыстық Кодексте қылмысты категорияға бөлу неге байланысты жүргiзiледi:
қылмыстың түріне, сипатына, қоғамдық қауіптілігінің дәрежесіне қарай;
субъекттік және объекттік жақтарына;
қылмыстың объектісі мен субъектісінің факультативті белгілеріне;
тек субъективті жағына;
себеп мен мақсаттарына.
! ҚР-ның қылмыстық заңын қабылдауға қандай орган құзырлы:
ҚР- ң Президентi;
ҚР-ның Парламентi;
ҚР-ның конституциялық кеңесі;
ҚР-ның Үкiметi;
Мәжiлiс.
! Жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың субъектісі болып табылмайды:
мемлекеттiк ұйымдардың лауазымды тұлғалары;
жергiлiктi өзi- өзi басқару органдарында үнемi немесе уақытша жұмыс iстейтiн қызметшiлер;
Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидаты ретінде заңмен белгіленген ретте тіркелген азаматтар;
жергiлiктi өзiн- өзi басқару органдарына сайланған тұлғалар;
жануарлар.
! Қылмыстық заң заңдық күшiн жоғалтпайды:
жаңа заң қабылданғанда;
қылмыстық заңды тоқтатқанда;
ескі заңды жаңасымен ауыстырғанда;
заңда тiкелей көрcетiлгендей осы заңнын заңдық күшінің мерзiмі өткенде;
қылмыстық заңға өзгерiстер және толықтырулар енгiзгенде.
! ҚР- ң аумағында ҚК заңдық күшіне енгенге дейін қандай қылмыстық заң жұмыс істеді:
926 ж. РСФСР ҚК.
960 ж. РСФСР ҚК.
22.07.959 жыл. ҚазКСР ҚК
959 ж. КСРО- ңқылмыстық заңнамасының негiздерi;
99 ж. КСРО-ңқылмыстық заңнамасының негiздерi.
! Экстрадиция дегеніміз бұл:
қылмыс жасаған қылмыскерлердi беру ;
қылмыс жасаған тұлғаларды еліне қайтару;
шеқараны межелеу туралы мемлекеттердiң арасындағы келiсiм шарт;
мемлекеттердiң арасындағы даулы мәселенiң бейбiт шешiмi;
iстестiк туралы мемлекеттердiң арасындағы келiсiм шарты.
! Физикалықжапа шектірген қылмыс үшінжазалаудан бас тарту:
гуманизм;
кінәлілік;
әдiлдiк;
жеке жауапкершiлiк;
қылмыстық репрессияларды үнемдеу.
! Өлімнің тікелей обьектісі болып табылады:
адам өмірі;
адам;
өмір сүру құқығы;
жеке тұлға;
азамат.
! Төменде көрсетілген кісі өлтірудіңқайсысы ҚР-ң ҚК- де қарастырылмаған:
аффект жағдайында адам өлтіруге баруы;
ананың жаңа туған сәбиін өлтіруі;
қорғанушылық жағдайын асыра пайдаланған жағдайдағы болған өлім;
қылмыскерді ұстау кезінде шара қолдану барысындағы асыра сілтеушілік;
өз-өзіне қол жұмсауы.
! Қылмыстың субъективті жағынан қарағанда қауіпті жағдайда қалдыру , бұл:
жанама ой;
жанама ой немесе абайсызда;
тікелей ой;
ұқыпсыздық;
жеңіл ойлылық.
! Адамды бостандығынан заңсыз айырудың субьективті жағы болып табылады:
жеңілтектік
тікелей немесе жанама ойда
абайсыздықтан жанама ойлау
жанама ойлау
тікелей ойлау
! Баланы ауыстыру арылы жасалған қылмыстың субъективті жағы болып табылады:
жанама ой;
жанама ой немесе абайсыздықта;
тікелей ойлау;
тікелей немесе жанама ойлау;
жанама немесе жеңіл ойлау.
! Қасақана дүние мүлікті жою немесе зақымдаудың субъектісі қандай тұлға болуы мүмкін:
4 жасқа толғанда;
Тек 6жасқа толғанда;
тек 8жасқа толғанда;
жеке 7 жасқа толғанда;
жеке 5 жасқа толғанда.
! Терроризмнің басты мақсаты:
тұрғындарды үрейлендіру;
қоғамдық тәртіпті бұзу ;
мүліктік залал;
адамдар өлімі;
жеке нысанға зиян келтіру.
!Теңіз ортасының ластануының субъективті жағы:
жанама жасалған, абайсыз әрекет салдарынан туған адам өлімі;
абайсызда жасалған жанама әрекет салдарынан туған адам өлімі;
ұқыпсыздық салдарынан туған жеңілтектік;
ұқыпсыздық салдарынан туған әдейі әрекет;
әдейі және абайсызда жасалған әрекет.
! Субектінің жеке тарапынан жол ережесін бұзуы :
жанама және жеңіл оймен;
тікелей және абайсызда болған жағдай;
жанама түрде кінәлі атануы;
абайсызда әрекет үшін кінәлі атануы;
әдейі немесе абайсыздан кінәлі болуы.
! Магистральдік құбырлардың қауіпсіздігіне қауіп төндірген субъектілер болып табылады:
тек кәмелеттік жасқа толғандар;
4 жасқа толған азаматтар;
техникалық білім алғандар;
6 жасқа толған азаматтар;
қызметке тағайындалған тұлға.
! Мемлекетке сатқындық жасаған субъекті болып танылуы мүмкін:
ҚР азматы және шетел азаматы;
Тек ҚР-ң азаматы;
Тек шетел азаматы;
ҚР-ң азаматы , азаматтығы жоқ тұлғалар;
тек азаматтығы жоқ тұлға.
! Кімнің жасаған аса ауыр қылмысын жасырған тұлға қылмыстық жауапқа тартылмайды?
әйел адамның;
мүгедек адамның;
жұбайының;
кәмелетке толмаған тұлғаның;
қызметтегі тұлғаның.
! Куәгердің немесе жәбірленушінің мәлімет беруден бастартуының субъективті жағы:
жанама және жеңіл оймен;
тікелей және жанама оймен;
жанама оймен;
абайсыздағы жанама оймен;
тікелей оймен.
! Ұрлықтың субъективті жағы болып танылады:
тікелей ойлау;
жеңіл ойлау;
жанама немесе жеңіл ойлау;
тікелей және жанама ойлау;
жанама ойлау.
! ҚР қылмыстық кодексінде радиоактивті материалдарына қатысты қандай әрекет қарастырылмаған:
пайдалану;
сақтау ;
бөлшектеу немесе бұзу;
өндіру;
йе болу.
! Адам өлтіру бұл:
құқыққа қарсы абайсыздықпен адам денсаулығына зиян келтіру;
құқыққа қарсы іс нәтижесінде адам өміріне зиян келтіру;
құқыққа қарсы адам денсаулығына абайсыздықпен зиян келтіру;
құқыққа қайшы қасақана адам өлтіру;
бір топ адамның құқыққа қайшы әрекеті.
! Абайсызда адам өлтіру жазаланады:
бас бостандығын 3 жылға дейін шектеу немесе тура осы мерзімге бас бостандығынан айыру;
бас бостандығын 5 жылға дейін шектеу немесе тура осы мерзімге бас бостандығынан айыру;
бас бостандығын 6 жылға дейін шектеу немесе тура осы мерзімге бас бостандығынан айыру;
бас бостандығын 7 жылға дейін шектеу немесе тура осы мерзімге бас бостандығынан айыру;
бас бостандығын 2 жылға дейін шектеу немесе тура осы мерзімге бас бостандығынан айыру.
! Адамның жеке өміріне қол сұғушылық бұзылғанда қандай жаза қолданылмайды:
қамау;
адамның жалақысының 4-7 айлық есебінен ұстау;
айыппұл;
бір жылға түзетү жұмыстармен айналыстыру;
өлім жазасы.
! Сайлау құжаттарын фальсификациялау,референдум құжаттары немесе сайлаушылардың дауыстарын дұрыс санамау неге жатады?
адам және азаматтың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы жасалған қылмыс;
коммерциялық және басқа да ұйымдардағы қызмет жұмысына қарсы;
бейбітшілікке және адамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар;
жеке меншікке қарсы қылмыс;
тұрғындардың денсаулығына қарсы қылмыс.
! Егер қауіпсіздік ережелері, өндіріс санитариясы немесе басқа еңбек құқықтарын қорғау бұзылған кезде, сол ережелердің қадағалануы жүктелетін тұлға тарапынан дұрыс қарамау салдарынан денсаулыққа орташа немесе ауыр зиян келтірсе, қарастырылады:
Еңбек кодексімен;
Қылмыстық кодексімен;
Азаматтық кодексімен;
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі;
Салық Кодексімен.
! Біреудің тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін немесе сонымен аттас фирмалық атауды заңсыз қолдану және бұның бірнеше рет қайталануы қандай заңмен қарастырылады:
Азаматтық кодекс;
Кәсіпкерлік туралы заң;
Қылмыстық кодекс;
ҚР конституциясы;
Еңбек кодексі.
! Жалған ақша немесе бағалы қағазды қолдан жасаған үшін жазалану уақытының жеңілдетілуі мүмкін:
Қылмыстың топтасқан сипаты болса;
бірнеше рет қайталанған болса;
үлкен көлемде болса;
қылмысқа әдейі дайындалу кезінде;
өкінуіне байланысты.
! Нашақорлық немесе психотроптық заттарды сақтау немесе таратумен байланысты қылмыс жасаған адамның жазасын жеңілдететін жағдай:
алдын ала келісіммен бір топ адамның қылмыс жасауы;
бірнеше рет қайталанған болса;
қызметтегі адам өз құзіреттілігін пайдалана отырып жасаса;
өз қылмысын мойындап, өкінсе;
ұстау кезінде қарсылық көрсетпесе.
! Егер медициналық және фармацептикалық іспен айналасуға сертификаты жоқ адам кінәсінен байқаусыздан адам денсаулығына ауырлығы жоғары немесе орташа зардап келген болса,ол адамға қандай жаза қолданылады:
тәркілеу;
00 ден 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу;
20 дан 40 ай дейінгі көлеміндегі табыс ақшасын тәркілеу;
2 ден 6 айға дейін қамауға алу;
2 жылға дейін түзету шаралары немесе 2 жылға дейін көрсетілген құзыреттілік бойынша құқығын шектеу.
! Құқық бұзушылықтың субъектісін көрсетіңіз: санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді сақтамаған адам кінәсінен абайсыздан үлкен ауқымда аурудың таралуының орын алуы:
құқық бұзған тұлға;
зардап шеккен тұлға;
құқық бұзу құралы;
құқық бұзушының себебі мен кінәсі;
құқық бұзушылық салдарынан болған ауру.
! Қай бөлімде келесі қылмыс туралы жазылған: «қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін тауардың шығуы немесе сатылуы»:
коммерциялық және басқа да ұйымдардың жұмысына қарсы қылмыс;
қоғамдық қауіпсіздік ждәне қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыс;
қоғамның денсаулығына қарсы қылмыс;
экологиялық қылмыс;
жеке тұлғаға қарсы қылмыс.
! Пара берген адам қылмыстық жауапкершіліктен босатылады, егер:
екі жақтың алдын ала келісімі арқылы;
мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын тұлға тарапынан пара беруді талап еткен жағдайда;
үлкен көлемде пара беру;
пара беруді қайталау;
делдал арқылы пара беру.
! Пара беруде делдал болған адам жазаланады ма?
қылмыстық жазаға тартылмайды;
700 ден 2000 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады;
іс азаматтық кодекспен қаралады және қылмыстық жазаларды қолданбайды;
00 ден 700 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады;
тұлғаның қылығы теріс қылықдеп есептелінеді.
! Өз жұмысына немқұрайлы қарау салдарынан азаматтардың құқығын бұзған жағдайда, қарастырылады:
теріс қылық;
қылмыстық құқық бұзушылық;
әкімшілік құқық бұзушылық;
азаматтық құқық бұзушылық;
еңбектік құқық бұзушылық.
! Қылмыстық кодексте немқұрайлы қарау- бұл...
өзінің қызметтік дәрежесін елемеу;
жауапкершіліктен бас тарту;
мемлекеттік қаржыны өзінің пайдасына жұмсау;
жұмысқа немқүрайлы қарау салдарынан өзіне тән қызметін, міндетін атқармау;
басшылыққа бағынбау.
! Сот ,прокуратура,тергеу және іздестіру қызметтерін реттейтін құқық саласы:
азаматтық;
қылмыстық – азаматтық;
әкімшілік;
азаматтық іс жүргізу;
қылмыстық іс жургізу.
! Қылмыстық іс жургізу құқығы реттейді:
қоғамдық қатынастарды;
мүлікті;
жеке қатынастарды;
сауда байланыстарын;
мүліктік емес байланыстарды.
! Іс жүргізу қызметі қандай қағидаға негізделген:
тараптардың бақталастығы және тең құқығы;
көп жақтылық;
бір жақты келісім;
өз пайдасына қарай;
қызығушылық және көп жақтылық.
! 03.02.1997 жылы ҚР Кодексі қабылданды:
азаматтық;
қылмыстық – азаматтық;
әкімшілік;
азаматтық іс жүргізу;
қылмыстық іс жүргізу.
! Қылмыстық сот бөлімінде келесі бөлімдер ажыратылады:
жай және ерекше;
жалпы және жеке;
негізгі және қосымша;
жалпы және қосымша;
негізгі және ерекше.
! Қылмыстық істің үш элементі:
ереже,іс әрекет,іс;
гипотеза,диспозиция,санкция;
санкция, ереже, әрекетсіздік;
медиана,элемент,диспозиция;
гипотеза,диспозиция,элемент.
! Іс жүргізу құқығы саласына жатады:
азаматтық және қылмыстық;
жанұялық және азаматтық;
жалпы және қылмыстық;
азаматтық және жеке;
жеке және жалпы.
! ҚР-ң Қылмыстық- іс жүргізу Кодексіне соңғы өзгертулер қашан енгізілді?
2000ж.
200ж.
20ж.
200ж.
2005ж.
! Құқық салаларына жатады:
жеке және іс жүргізу құқығы;
жалпы және жеке құқық;
дербес және жеке құқық;
негізгі және міндетті құқық;
екінші дәрежелі және жеке құқық.
! Қылмыстық іс жүргізу құқығының құралы:
жеке қатынастар;
қоғамдық қатынастар;
мемлекеттік қатынастар;
жеке меншік;
жеке құқық.
! Қылмыстық іс жүргізу құқығының басты бірлігі:
қылмыстық іс жүргізу ережесі;
қылмыстық іс жүргізу білімі;
мемлекеттік қатынастар ;
барлық құқық;
жеке құқық.
! Қылмыстық іс жүргізу ережелері мазмұнына қарай келесі әрекеттерді атқарады
рұқсат ету,тыйым салу,ұйғарымдар;
тыйым салу мен шешімдер;
рұқсат ету,санкция;
гипотеза,құқық;
гипотеза,тыйым салу.
! Қылмыстық іс жүргізудің барлық ережелерін қанша топқа бөлеміз?
2 топқа;
5 топқа;
3 топқа;
4 топқа;
6 топқа.
! Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздері:
Конституция және Қылмыстық іс жүргізу кодексі;
Азаматтық жане Қылмыстық кодекс;
Азаматтық және Конституция;
басқа да заң актілері;
белгісіз қайнар көздер.
! Қылмыстық іс бойынша арыз беру уақыты:
0тәулік;
7 тәулік;
5тәулік;
5тәулік;
20тәулік.
! Сот жүйесі қызмет көрсетпейтін бөлім:
қосылған;
бейнелеуші;
резолюдтік;
жанамалық;
мақсат.
! Іс жүргізу әрекеті, бұл-...
осы кодекспен қойылған өкілеттік органдардың сотқа дейінгі іс жүргізуі;
қылмыстық істі қозғаған сәттен бастап қылмыстық істі жүргізу;
қылмыстық қудалау органымен, сотпен бір немесе бірнеше қылмыс бойынша бөлек іс жүргізу;
сот ісін жүргізу барысында қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес туындайтын әрекет
қылмыстық заңға қайшы әрекетті анықтау мақсатында айыпталушы жағынан жасалынатын іс жүргізу процесі.
! Жемқорлыққа қарсы әрекетті қандай орган жүзеге асырады:
салық қызметі;
Прокуратура;
кедендік қызмет;
нотариус;
әскери полиция.
! ҚР-ның азаматтық іс- жүргізу заңнамасы нені реттейді:
қоғамдық қатынастарды;
азаматтың үдерістің кезеңдерін;
басты құқықтық қатынастарды;
мүліктік айтыс-таластың сотқа дейінігі ретелуін;
заңдыдылық құрамын.
! Азаматтық іс- жүргізу құқығы неден тұрады:
қосымша және басты;
ортақ және ерекше;
қызмет-қосалқы;
сот(қазы);
сарапшы.
! Азаматтық iс жүргiзудiң жалпы бөлiмнің нормаларының мазмұны:
азаматтық iс жүргiзудiң кезеңдерi
процесстiң кезеңдері, аяқталғандығы
соттық тергеу
сот iсiн жүргiзудегi ортақ ережелер
басты құқықтық қатынастар
! Азаматтық iс жүргiзу құқығының жүйесi анықталады:
азаматтық iс жүргiзу нормаларының жиынтығымен;
нормативтiк - құқықтық акттерінің сатылығымен;
азаматтық iс жүргiзу құқығының барлық нормаларының дәл және ұдайы кезекпен жүруімен;
құқық нормаларымен;
азаматтық құқық нормаларымен.
! Азаматтық iс жүргiзудiң тараптарының сипатты белгiлерi болып табылмайды:
тараптардың өз атынан іс жүргiзуі;
Тараптардың атына соттық шешiм шығару;
сот шешiмі күшінің тараптарға әсер етуі;
ортақ ереже бойынша, сот шығындарын тараптарға жүктеу;
прокурордың рұқсатынсыз айыпталушыны қамау.
! Азаматтық iс жүргiзудің құқықтық қатынастары қанша бөлімнен тұрады?
6;
0;
3;
бөлінбейді;
2.
! Жеке мақсатқа жету бағытындағы іс жүргізу әрекеттерін біріктіретін, сот ісін жүргізудің кезеңі:
процесстiң кезеңi;
басты құқықтық қатынастар;
қосымша құқықтық қатынастар;
азаматтық iс жүргiзу;
қызметтiк - қосалқы құқықтық қатынастар.
! Процесстің дербес кезеңiн анықтаудағы негізгі мәселе:
оның бөлімдері;
оның аяқталғандығы;
процесстiң қатысушылары;
куәгер;
күдікті.
! Басты құқықтық қатынастар :
сот және талапкердiң арасында пайда болатын қатынастар;
сот - мемлекеттiк құрылым немесе жергiлiктi өзiн өзi басқару органы;
сот – келіспеушіліктер жөнiнде үшiншi арызданушы дербес талаптар ұсынатын үшінші тарап;
сот - үшiншi тарап, дербес талаптар ұсынбайды;
сот-прокурор, хатшы.
! Бір жағынан сот , екінші жақтан - куәгер, аудармашы, маман, сарапшылар қатынасатын құқықтық қатынастар:
басты құқықтық қатынастар;
қосымша құқықтық қатынастар;
қызметтiк - қосалқы құқықтық қатынастар;
заңдық құрам;
қадағалаушы коллегия;
! ҚР-ның Конституциясына сәйкес әділеттікжүзеге асады:
тек қана сотпен;
тек қана президентпен;
тек қана Конституциялық кеңеспен;
тек қана халықпен;
тек қана Үкіметпен.
! Азаматтық iс жүргiзу құқықтық қатынастарының субъекттері қаншаға жiктеледi?
5;
2;
4;
3;
6.
! Азаматтық iс жүргiзу құқығының субъектісі –бұл...
абстрактiлі ұғым;
Іс жүргiзу мүддесі;
нақты ұғым;
ескерiлген бап;
талаптың орындалуы.
! ҚР-ң «Неке және отбасы туралы » Заңы қашан қабылданды?
997 жылы 6 шілде;
998 жылы 2 шілде;
998 жылы 7 желтоқсан;
999 жылы 0 мамыр;
200 жылы 2 маусым.
! «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заң қашан қабылданды?
200 жылы 2 маусым;
997 жылы 6 шілде;
998 жылы 7 желтоқсан;
999 жылы 0 мамыр;
998 жылы 2 шілде.
!«Салық Кодексі» қашан қабылданды?
200 жылы 2 маусым;
997 жылы 6 шілде;
998 жылы 7 желтоқсан;
999 жылы 0 мамыр;
998 жылы 2 шілде.
! Еңбектің негізгі атқаратын қызметтеріне жатпайды:
әлеуметтік қызметі;
тәлімдік қызметі;
шаруашылық қызметі;
қорғаныстық қызметі;
императивті функция.
! ҚР ның азаматтық сот iсiн жүргiзуініңің 3 түрі:
талаптық; ерекше талап; ерекше бұйрықтық;
басты; қосымша; қызметтiк – қосалқы;
Прокурор; мемлекеттiк құрылымдар; судьялар;
Соттың төрағасы; сот қарарын орындаушы; сот приставы;
Прокурор; қадағалау коллегиясы; алқа билер.
! Іс жүргізу әрекеті бұл-...
осы кодекспен қойылған өкілеттік органдардың сотқа дейінгі іс жүргізуі;
қылмыстық істі қозғаған сәттен бастап қылмыстық істі жүргізу;
қылмыстық қудалау органымен, сотпен бір немесе бірнеше қылмыс бойынша бөлек іс жүргізу;
сот ісін жүргізу барысында қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес туындайтын әрекет
қылмыстық заңға қайшы әрекетті анықтау мақсатында айыпталушы жағынан жасалынатын іс жүргізу процесі.
! Ғылымға тұнғыш рет «экология » терминің енгізген ғалым:
Аристотель;
Жан-Жак Руссо;
Френсис Бэкон;
Геккель;
Монтескье.
! Мемлекеттің қалыптасу жолдары:
шығыстық, батыстық,аралас;
аралас;
қарама-қайшы топтардың шығуы;
батыстық ;
бір елдің екінші елдің басып алуының нәтижесінде.
!Некені тоқтату қандай органдармен жүзеге асырылады:
сот органымен;
АХАЖ органымен;
қорғаншы және қамқоршы органмен;
Прокуратура орнадарымен;
АХАЖ және сот органдарымен.
! Вексельмен бекітлетін несие түрі:
банктік несие;
мемлекеттік несие;
коммерциялық несие;
бизнестік несие;
пайызбен алынатын несие.
! Субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену,пайдалану және оған билік ету құқығы?
меншік құқығы;
азаматтық құқық;
әлеуметтік құқығы;
еңбек құқығы;
экологиялық құқық.
! Сайлауға қатысатын азамат жасы:
16;
18;
14;
12;
13.
! Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы кімдерге тиесілі?
іске қатысушы тараптарға;
прокурорға;
судьяға;
хатшыға;
куәгерге.
! ҚР-ң азаматтығы дегеніміз не?
тұлға мен мемлекет арасындағы жалпы құқықтық қатынас;
тұлғаның мемлекетке тиістілігі;
мемелекетпен мойындалған,тұлғаның мемлекетпен саяси – құқықтық байланысы,осы байланыстың нәтижесінде тұлғаға азаматтықтың барлық құқықтары,бостандықтары мен міндеттері таратылады
тұлғаның мемлекетке бағыныштылығы;
тұлғаның, мемлекеттің белсенді мүшесінің болуы.
! Шетелде жүрген біздің азаматтарды қорғау қызметін қандай орган жүзеге асырады?
сауда өкілдіктері мен туристік фирмалар;
еліміздегі фирмалардың шет мемлекеттердегі өкілдіктері;
дипломатиялық өкілдіктер, консулдық мекемелер;
ҚР-ң құқық қорғау органдары;
ҚР-ң Сыртқы істер министрлігі мен Ішкі істер министрлігі.
! Азаматтығы жоқ тұлғалар дегеніміз кімдер?
ҚР-ң азаматтығын иеленбеген тұлғалар;
өзге мемлекеттің азаматтығын иеленген тұлға;
ҚР-ң аумағында тұрып жатқан тұлғалар;
ҚР-ң азаматтығын иеленбестен Республика аумағында тұратын, өзінің өзге мемлекет азаматы екеніне дәлелі жоқ тұлғалар;
ҚР-ң аумағында уақытша тұрып жатқан тұлғалар.
! 1995 жылғы қабылданған Конституцияның алғашқы қабылданған конституциядан айырмашылығы:
бүкілхалықтық референдум арқылы қабылдануында;
Парламенттің қабылдауында;
Президенттің бекітіуі;
Үкіметтің де араласуымен;
барлық мемлекеттік органдардың бірге қабылдауында.
Ситуациялық есептер
1. Жүк автокөлігінің жүргізушісі Карапетян жол қозғалысының белгіленген ережесін сақтай отырып, машинаны артқы жаққа қарай айдады. Оның жолдастары, соның ішінде Арутюков Карапетянды ұстағысы келді. Арутюков осы мақсатпен, Карапетян машинаны артқы жаққа қарай жүргізе бастағанда, оған білдірместен машинаға келді және қозғалыстағы машинаның артқы доңғалағына тасты кіргізуге тырысты. Осы кезде оның аяғы тастан тайып кетіп, артқы доңғалақтардың арасына қысылды және ол машина астына тарылып басылып қалды.
Сот Карапетянды Арутюковтың өліміне кінәлі деп есептеп, оны соттады.
Соттың шешімімен келісуге бола ма?
Болған оқиға мән-жайын және Карапетянның оған психикалық қатынасын талдаңыздар?
2. 15 жасар Бокин алмаспен бірнеше автобус пен троллейбустың орындықтарын кесіп тастады.
Бокинның әрекетінде қылмыс құрамы бар ма?

3. Әйелі сотқа алимент өндіру тралы арыз береді. Істі қараған судья болса сотқа күйеуін шақырмай тек әйелінің арызы негізінде «Алимент өндіру туралы сот бұйрығын» шығрады.
Судьяның әрекеті заңды ма?
4. Ерлі зайыпты Ғалымовтар Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады. Алайда олар Ұлыбританияда оқуда жүргенде балалы болады.
Бұл орайда азаматтық алу мәселесіне байланысты қандай қиындықтар туындауы мүмкін?
5. Ивановтар отбасы Мәскеудегі Қазақстан Республикасының елшілігіне азаматтық мәселесін сұрап барды. Олар Қазақстан аумағында ешқашан тұрмағанымен, Қазақстан олардың ағайын туыстарының ортақ үйі болып табылады.
Ивановтар отбасының азаматтық мәселесі қалай шешілмек?
6. Балалар үйінің қасында ата аналары белгісіз емшектегі бала табылды.
Бала кім болып саналады: азаматтығы жоқ адам, бодан, ҚР азаматы?
7. Қазақстан азаматы Мусин басқа мемлекеттің әділет органдарына қызметке кіреді.
Оның азаматтығы мәселесі қалай шешілмек?
8. Аудан әкімі аудан тұрғындарының міндетті түрде сайлауға қатысуы керектігі туралы шешім шығарды.
Әкімнің мұндай шешімі сайлау заңнамасына сәйкес пе?

9. Парламент мәжілісінің депутаттары азаматтың сайлауға келмегені үшін айыппұл белгілеуді талап етті.
Олардың осындай мәселе қоюы қаншалықты заңды?
10. «Асар» партиясынан партиялық тізім бойынша сайланған Мәжіліс депутаты, партия қатарынан шығады.
Оның депутаттық өкілеттігі тоқтатыла ма?
11. Парламент депутатына үміткердің бірі сайлау күні үгіт жұмысын жүргізді.
Үміткердің бұл әрекеті заң талабына сәйкес пе?
Сайлау кезінде үгіт материалдарын тарату мүмкіндігі қаншалықты?
12. Субъектілердің жүріс тұрысына ықпал ету әдісімен Серіков деген студент әкімшілік құқықтың нормаларын мына төмендегі үлгі бойынша жіктейді: тыйым салушы, құқық беруші, көтермелеуші.
Бірқатар студенттер бұл жіктеменің дұрыстығына күмән келтірді.
Сіздің ойыңыз қандай?
13. Қалалық әкім аппаратының екі лауазымды адамы басқа тұлғалармен бірлесіп жарнама агенттігін құрады.
Мемлекеттік қызметкерлердің бұл әрекетін заң талабына сәйкес деп тануымызға бола ма?
14. 2002ж. 8 наурызында, сағат 24 шамасында азамат Марков өз үйінің подъезі алдында айқайлап өлең айтып, көршілерінің тыныштықты сақтау талабына құлақ аспай қояды. Көршісі болса учаскелік уәкілге телефон шалады.
Марков өз әрекеті арқылы құқық бұзушылық жасады деп санала ма?
Учаскелік уәкілге қоңырау шалған көршісінің әрекеті дұрыс па?
Сіз бұл жағдайды қалай шешер едіңіз?
15. Азамат Асанов мас күйінде көлік жүргізгені үшін, сотпен бір жылға көлік жүргізу құқығынан айрылады. Соттаң бұл шешіміне келіспеген асанов болса мүгедек екендігін, тек балдақтың көмегімен ғана жүретіндігін желеу етіп, автомобильсіз жүру оған қатысты емес екенін негіздеп сот шешіміне шағымданады.
Бұл жағдайдағы заңдылыққа тоқталыңыз.
Тиісті нормаларға сілтеме жасаңыз.
16. Облыс әкімі өз өкімі арқылы некеге тұрмақ азаматтардың жасын он алтыға дейін төмендетеді. Әкімнің бұл шешіміне облыс прокуроры қарсылық келтіреді.
Прокурор қарсылығы негізді ме?
Атқарушы билік органдары Неке және отбасы заңдарына өзгеріс енгізетін нормативтік актілер қабылдауға құқылы ма?
17. 2002 жылдың наурызында Бергімбекова мен Имантаев үйленетін болып шешті. Ата аналарының ұйғарымы бойынша олар бір айдан кейін некесін мешітте қидырды. АХАЖ органына барған жоқ. Бір жылдан кейін екеуі ажыраспақ болып тиісті органға барғанда ол жақта некені тіркеу туралы құжатты сұрап, жазған арызын қабылдамай тастады.
Лауазымды адамдардың әрекетіне баға беріңіз.
18. Алматы қаласының әділет органына Мәскеу қаласында тұратын Израиль азаматы Корида Давидпен неке қию туралы өтінішпен азаматша Асанова Индира жүгінді. Олардың Индираның тегіне жазылған ортақ балалары бар. Корида Давидтің Мәскеуден Алматыға келу мүмкіндігі болмағандықтан Асанова Индира әділет органына өз қолымен жазылған, бірақ Корида Давид жұмыс істейтін мекеменің басшысы куәландырған өтінішті өткізеді. Осылай бола тұрса да әділет органының басшысы Асанова Индираның арызын қабылдаған жоқ.
Арыздың қабылданбауы қаншалықты заңды?
Асанова Индира қалайша әрекет жасауы керек еді?
19. Некеден тыс пайда болған өзінің жаңа туған сәбиінен құтылу үшін студент Құрсабаева оны тамақтандырмай қойды.
Құрсабаеваны қылмыстық жауапқа тартуға боладыма?
Қылмысқа оқталу әрекетсіздік жолымен жүзеге асырылуы мүмкін бе?
20. Алматы тұрғыны Тохтахунов өзі «Иегова куәгерлері» сектасына барып жүріп бірте бірте секта қызметіне өзінің 12 жасар баласы Фархатты тарта бастайды. Бастапқыда бұған мән бермеген әйелі Тохтахунова, ұлы Фархаттың әкесі тапсыруымен сағаттап діни әдебиеттен бас алмайтындығына алаңдай бастайды. Бірақ әйелінің қарсылығынан түк шықпайды. Айлар өтеді, Тохтахунов болса тіпті еш пайдасы жоқ, өнегеден жұрдай жер деп, Фархаттың мектепке баруына мүлдем тиым салады. Баласының тағдырына алаңдаған Тохтахунова заңгер көмегіне жүгінуді жөн көреді.
Әкесі Фархаттың қандай құқықтарын бұзып отыр?
Неке және отбасы заңнамасының нормаларына сілтеме жасаңыз.
21. Ғалым дәрігерлер Гусев және Малошенко мүгедектікке әкеп соқтыратын, емделуі қиын, кеңінен тараған аурулардың біреуіне қарсы вакцинаны тексеру үшін ол өзінің балаларына егеді, нәтижесінде олар ауыр сырқатқа ұшырайды.
Мұндай жағдайларда эксперимент жасаушылардың әрекеттері дұрыс па?
Ғалымдарың іс-әрекеті қылмыстың құрамы болып табылады ма?
22. Өзінің үйінде Сарованың толғағы қысты. Оның күйеуі жедел жәрдем шақыру үшін жақын маңдағы телефон-автоматқа барды, бірақ ол істен шыққан екен. Ол рұқсатсыз Мареевтің автомобилін жүргізіп, әйелін перзентханаға жеткізді. Мареевтің арызы бойынша ол ҚР ҚК-нің 221-бабы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылды.
Саров қылмыстық жауаптылыққа тартылады ма?
Саровтың іс-әрекеті қылмыстың құрамы болып табылады ма?
23. Тапаншамен қаруланған Кулешов және қатардағы жауангерлер Полин мен Барсуков гарнизондық патрульдік қызметті атқарып жүрді. Құрылыс нысаны жанынан өтіп бара жатқан олар айғайлаған дауысты естиді және жерде жатқан қызды, оның қасында тұрғанүш ер адамды көреді. Олар біреуі қыздың басынан ұстап аузын жаппақшы болып, ал екеуі киімін және аяқ киімін асығыстықпен шешіп жатты.
Күлешов мән-жайды бірден түсініп, «барлығың тоқтаңдар, оқ атамын» деп айқайлайды. Сол сәтте олардың біреуі фин пышағын қолына алып, офицерге қарай тұра жүгіреді. Офицер оған қарсы оқ атты, ол сол жерде қайтыс болды. Қалған екеуі ұсталды.
Жақын маңдағы полиция бөліміне алып бара жатқанда өтіп бара жатқан адамдардың назарын аудару үшін ұсталғандар Күлешовке, Полинге және Барсуковқа бірнеше рет балағат сөздерді айта бастады. Ұсталғандарға бірнеше рет Күлешов балағаттауды тоқтатындар деді, бейтаныс адамдардың біреуі оны өлтіремін деді.
Қорқытқан сөздеріне жауап ретінде Күлешов тапаншамен ұсталғанның біреуін ауыр жаралады. Тергеу барыснда анықталғандай, өлтірілген және ауыр дене жарақатын алған адамдар бас бостандығынан айыру орнынан қашып шыққан рецидивистер екендігі белгілі болды.
Офинцердің әрекеті қылмыстық тұрғысынан алғанда қаншалықты түрде құқыққа сай?
Әсерилердің іс-әрекеті қылмыстың құрамы болып табылады ма?
24. Ребров және Шабалкин өзінің қызмет жағдайын пайдалана отырып, Дудовқа заңсыз қарағай ағаштарын дайындауға рұқсат берген, осы үшін Ребров 20 000 теңге, ал Шабалкин 10 000 теңге пара алған. Сонымен бірге Ребров пен Шабалкин Дудовтың есебінен спирттік ішімдітер ішкен.
Іс мән-жайларынан анықталғандай, сот Ребров пен Шабалкиннің әрекетін ҚР ҚК-нің 311 – бабының 1 – бөлігі бойынша саралаған. Қадағалау тәртібімен облыстық сотта істі қарау барыснда үкімнен Ребров пен Шабалкин ҚР ҚК-нің 307 – бабының 1 – бөлігі бойынша айыптауды алып тастауды көрсете отырып, олардың әрекеті ҚР ҚК-нің 307 – бабының 1-бөлігі бойынша толық қамтылған және ҚР ҚК-нің 311-бабының 1 – бөлігі бойынша қосымша саралауды қажет етпейді делінді.
Кінәлінің әрекетінде қылмыстар жиынтығы белгілерін таба аласыз ба?
Егер болса (нақты ма әлде идеалды ма) қандай?
ҚР ҚК-нің 223 бабымен танысыңыз.
25. Актанов тергеу анықтамаған адамдармен бірге Сомов пен Ильиченкоға шабулжасады. Сонымен бірген Актанов жәбірленушінің біреуінен темекі сұрады, одан кейін ақша талап етіп, оны тінти бастады. Осы уақытта оның сыбайластары жәбірленушінің біреуінің басын, екіншісінің оң жауырынын қатты затпен ұрды. Алынған соққыдан жәбірленушілер құлады және есінен танып қалды. Қылмыскерлер олардың сағатын шешіп алып, жасырынып үлгерді.
Сот медициналық тексеру барысында Сомовтың денесінен оннан астам көгерген, қанталаған дақтар жәберленуші Ильиченконың денесінен сондай көгерген, қанталаған дақтар және бас жарақаты табылды.
Аудандық сот бұл әрекетті қарақшылық деп тапты. Бірақ та кассациялық сот мұндай сараптауды дұрысемес деп танып, Актановтың әрекетін зорлықпен тонау деп көрсететін бапқа қайта саралады.
Актановтың жасаған қылмысының объективтік жағын талда?
Қылмыстық құқықтағы зорлық ұғымын ашыңыз?
ҚР ҚК-нің 178 және 179 баптарымен танысыңыз?

Приложенные файлы

  • docx 18795562
    Размер файла: 198 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий