Plani seminariv IUK

Плани семінарів з дисципліни „Історія української культури”

Тема 1 Особливості української ментальності. Основні традиційні заняття українців
План:
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури».
Вплив давніх культур на формування української народності та культури.
Вплив національних меншин на українську культуру.
Особливості української ментальності і національного характеру.
Роль матеріальної культури в формуванні української ментальності і національного характеру. Основні та допоміжні види господарської діяльності українців.
Література:
Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995, - 336 с.: іл.
Воропай О. Звичаї українського народу. – К.:Оберіг, 1993.- 590 с.
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К.:Лыбидь, 1991.-398 с.
Залізняк Л. Етногенез українців // "Філософія Історія Політологія", - К.: Генеза, №1(3)95.
Історія світової культури. - Либідь, 1994.-320 с.
Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип'якевича. - К.:Либідь, 1994.-656 с.
Ковальчук О.В. Українське народознавство. - К.:Освіта, 1992.- испр. и перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта, 1999.- 704 с.
Баран В.Д, Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов'ян. - К. 1991
Ковальчук О.В. Українське народознавство. - К.:Освіта, 1992.- испр. и перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта, 1999.- 704с.
Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К.: Фенікс, 1994.
Павленко Ю.В. Проблема індоєврпейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // "Археологія", № 3, 1994 р.

Тема 2 Поселення та традиційне житло українського народу
План:
Форми традиційних українських поселень та основні типи їхньої забудови.
Особливості будівництва хати як традиційного українського житла. Особливості інтер’єру української хати.
Типи забудови селянських дворів в Україні.
Практичне призначення господарських споруд.
Література:
Грушевський М. Як жив український народ. Коротка історія України – К, 1991.
Духовна спадщина Черкаського краю: Хрестоматія з історії культури Черкащини. – Черкаси: Сіяч, 1997.
Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст). Курс лекцій: Навч. посібник для студ. історичн. спец. вищих навч. закл. / За ред. В.І. Ярового. – К, 2001.
Історія України: у 2 т. Т. 2. Від середини XVIII століття до 1923 року./ Н. Полонська - Василенко. – 3-тє вид. – К.: «Либідь», 1995.
Історія української культури / За загал. Ред. І. Крип’якевича. – К.: «Либідь», 1994.
Історія української культури. В 4 зшитках / Під ред. І. Крип’якевича. – К: АТ „Обереги”, 1993
Кафарський В. Нація і держава. Культура. Ідеологія. Духовність. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.
Культура та побут населення України: Навч.посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2 – е вид., доп. та перероб. – К.: «Либідь», 1993.
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ „Обереги”, 1992.
Наш рідний край. Хрестоматія з історії Черкащини. – К.: Молодь, 1993-1995. Ч 1,2
Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.
Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001.
Словник символів / Укл. Потапенко О.І., Дмитренко М.К. та ін. – К., 1997.
Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: «Либідь», 1994.

Тема 3 Український народний одяг
План:
Традиційний одяг як елемент матеріальної та духовної культури українського народу. Функції одягу.
Класифікація традиційного українського одягу.
Види традиційного українського одягу та їх регіональні особливості:
а) натільний одяг;
б) нагрудний одяг;
в) стегновий (поясний) одяг;
г) верхній одяг.
Доповнення до традиційного українського одягу: пояси; зачіски та головні убори; взуття; прикраси.
Література:
Васіна З. Український літопис. Вбрання. – Т. 1. – К.: Мистецтво, 2003.
Косміна О.Ю. Українське народне вбрання. – К.: Балтія-Друк, 2006.
Культура та побут населення України: Навч.посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: «Либідь», 1993.
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ „Обереги”, 1992.
Матейко К.М. Український народний одяг. – К.: Наукова думка, 1996.
Матейко К.М. Український народний одяг: Етнографічний словник. – К.: Наукова думка, 1996.
Ніколаєва Т. Різновиди традиційного одягу // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]/mynuvshyna/r09.html.
Орел Л. Краса українського одягу // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Різновиди традиційного одягу. Доповнення костюма // vyshyvanka.
ucoz.ru/publ/9-1-0-4.
Словник символів / Укл. Потапенко О.І., Дмитренко М.К., Потапенко Г.І. та ін. – К., 1997.
Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч. 1, 2. – К.: Мистецтво, 1978.
Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. – К.: Наукова думка, 1993.
Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: «Либідь», 1994.
Українське народне мистецтво: Вбрання / Під ред. В. Г. Білозуба та ін. – К., 1961.
Український народний костюм: Методичний посібник. – Київ: Всеукраїнська громадська організація «Народна академія творчості інвалідів», 2008.
Щербій Г. Символіка народного костюма // http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html.


Тема 4 Традиції української гостинності. Особливості української кухні
План:
Традиції української гостинності.
Еволюція української кухні.
Режим і сезонність харчування, харчові заборони.
Щоденна їжа українського селянина.
Святкова їжа українців. Обрядові страви в побуті українців.
Література:
Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Іст.-етногр. дослідження. /Л.Ф. Артюх. – К., 1977. – 154 с.
Воропай О. Звичаї нашого народу. Етногр. нарис. /О. Воропай – К.: Оберіг, 1993. – 590 с.
Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. /Т.О. Гонтар/ – К.: Наукова думка, 1979. – 138 с.
Горленко В. Нариси з історії української етнографії. / В. Горленко. – К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.
Етнографія України/ За ред. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
Культура і побут населення України/ За ред. В. І. Наулко. – Київ: Либідь, 1993. – 285 с.
Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. – 317 с.
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін./ К.: «Либідь», 1994. – 256 с.
Українська стародавня кухня: Довідник/ Упоряд. Т.Л. Шпаковської. – К.: Спалах ЛТД, 1993. – 238 с.

Тема 5 Традиційні вірування та обряди українського народу
План:
Міфологічні уявлення українського народу. Світ та людина в українських міфах.
Календарна обрядовість як органічна частина аграрного устрою життя. Українські свята та обряди:
а) зимового циклу
б) весняного циклу
в)літнього циклу
г) осіннього циклу
Особливості трудової обрядовості українського народу.
Інститут сім(ї та родинна обрядовість.

Література:
Козлов М.М. Уявлення давніх слов’ян про потойбічний світ. // Український історичний журнал. – 2000. - № 3. - С. 61-73.
Козлов Михайло Миколайович.. Язичницькі уявлення східних слов'ян про потойбічний світ (IХ-ХIII ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. К., 2002. 18с.
Конвой В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.
Костомаров М.Слов`янська міфологія. – К., 1994.
Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
Курочкін О. Свята й обряди календарного циклу // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.
Міфи України. За кн. Георгія Булашева „Український народ у своїх легендах, реліг. Поглядах та віруваннях”. – К.: Довіра, 2003. – 383 с.
Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. Репринтне відтворення видання 1918 року – К.: Абрис, 1991. – 272 с.
Огієнко І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т.: Т 1-2. – К.: Україна, 1993. – 284 с.
Пономарьов А. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.
Сироткін В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.
Скрипник Г., Курочкін О. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.
Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. К.: Т-во «Знання України». 1993. 112 с.


Тема 6 Розвиток усного та писемного слова на українських землях
План:
1. Особливості розвитку усної народної творчості на українських землях.
2. Літературні пам'ятки Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, їх внесок у розвиток української культури.
3. Розвиток літератури доби козаччини.
4. Українська література ХІХ століття: основні жанри, теми, видатні імена.
5. Українська література ХХ століття.
6. Сучасна українська література: основні тенденції, проблеми і перспективи.

Література:
Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967;
Мишанич С. В. Система жанрів в українському фольклорі // Рад. школа. 1990. № 2.
Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976;
Рильський М. Т. Словесна творчість українського радянського народу. К., 1987;
Українська народна поетична творчість: У 2 т. / За ред. М.'Т. Рильського. Ж., 1958;
Українська народна поетична творчість / За ред. О. І. Дея. К., 1965; Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978.
Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. - М., 1990.
Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. - К., 1989.
История культури Древней Руси. - М., 1948-1951. -Т. 1-2.
Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Л., 1996.
Історія української культури. - К., 1993.
Рибаков Е.Я. Язичество дрєвних славян. - М., 1981.
Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985.
Українська культура: Лекції / За редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993.
Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. К., 1987.
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К., 1993.
Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX XX століть. - К., 1993.
Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. - К., 1988.
Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі.- К., 1997.

Тема 7 Музика, театр та кіномистецтво на українських землях: особливості розвитку та сучасний стан
План:
Розвиток музичного мистецтва, театру на українських землях з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.:
Українське музичне мистецтво, театр доби національно-культурного відродження ХІХ ст.
Кіно, музика, театр в ХХ століття:
а) становлення кіномистецтва
б) розвиток музичного мистецтва,
в) український театр у ХХ ст.
Становище українского кіномистецтва, театру, музичного мистецтва в добу незалежності: здобутки, проблеми, перспективи.

Література:
Бичко А.К. Народная мудрость Руси (Анализ философа). - К.,1988.
Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
Грушевський М.С. Історія України-Руси. - К., 1991. - Т. 1.
Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Л., 1991.
Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. - М., 1990.
История культури Древней Руси. - М., 1948-1951. - Т. 1-2.
Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Л., 1996.
Історія української культури. - К., 1993.
Рибаков Е.Я. Язичество дрєвних славян. - М., 1981.
Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985.
Січинський В. Чужинці про Україну. - Л., 1991.
Драгоманов М. Вибране. К., 1996.
Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період. - К., 1993.
Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. - К., 1994.
Історія української літератури: У 2 т. - К., 1987. - Т. 1.
Історія українського мистецтва: У 6 т. - Т. 4. - Кн. 1. - К., 1969; Кн. 2. - К., 1970.
Історія української музики: У 6 т. - Т. 2. - К., 1990; Т.З. - К., 1990.
Костомаров М. Вибране. - К., 1997.
Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX ст. - поч. XX ст. - К., 1989.
Семчишин Мирослав. Тисячоліття української культури. - 1993.
Українська художня культура: Навч. посіб. - К., 1995.
Культурна політика України. - К., 1995.
Другий міжнародний конгрес україністів (Історіографія українознавства, етнологія, культура). - Л., 1994.
Жулинський М. Із забуття в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К., 1990.
Попович М.В. Нарис історії культури України. - К. 1998. - С. 536-715.
Культура українського народу. - К-, 1994. - С. 213-266.
Маланюк Є. Книга спостережень. - К., 1996.
Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей: Збірник документів. - К., 1993.
Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети "Урядовий кур'єр". - 1999. - 6 травня.

Тема 8 Розвиток живопису, архітектури та скульптури на українських землях
План:
Зародження та розвиток архітектури, скульптури, живопису на українських землях з найдавніших часів до кінця ХІV ст.
2. Архітектура, скульптура, живопис на українських землях у ХІV – поч. ХІХ ст. (основні стилі та напрями).
3. Українська архітектура, скульптура, живопис у ХІХ ст.
4. Українське образотворче мистецтво, архітектура, скульптура у ХХ ст.
5. Основні тенденції сучасного розвитку образотворчого мистецтва.
а) прогрес та використання інноваційних технологій у архітектурі;
б) особливості сучасного живопису та його представники;
в) скульптура у сучасному житті суспільства.
Література:
Гречанко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія української культури. – К.: Літера, 2000. – 464 с.
Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVII-ХVIII століття. - К.:Мистецтво, 1981.- 159 с.
Білецький П.О. Нарис історії українського мистецтва. – К.: Знання, 1981. – 321 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.
Клапчук С.М. Історія української культури. – К.: Знання – Прес, 2007. – 358 с.
Художня культура України: навч. посіб. / Масол Л.М., Никало С.А., Веселовська Г.І., Оніщенко О.І. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.
Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури. – К.: Знання, 2010. – 271 с.
Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. – К.: Знання, 2008. – 957 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Либідь, 1993. – 350 с.
13PAGE 15


13PAGE 14115

Приложенные файлы

  • doc 18797470
    Размер файла: 84 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий