lekciya N S

Тема 1: Бюджетна система та її принципи
Лекція 1: Програмна анотація
Сутність та структура бюджетної системи України.
Принципи побудови бюджетної системи України.
Складові частини бюджетної класифікації, їх зміст.
Бюджетні правовідносини: об’єкти, суб’єкти, норми бюджетного права.

Сутність та складові бюджетної системи України.

Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Основою побудови бюджетної системи є адміністративно - територіальний поділ.
Місцевими бюджетами є:
бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні,
районні бюджети
бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
Показники державного та місцевих бюджетів у своїй сукупності виступають як зведений бюджет України та використовуються для аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку держави.
Зведений бюджет України включає показники
Державного бюджету України,
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим
зведених бюджетів областей,
міст Києва та Севастополя.
Зведені бюджети не мають правової форми, тобто вони не затверджуються у формі закону. Їх показники мають статистичний характер і використовуються для проведення розрахунків можливості бюджетної системи забезпечити фінансування завдань і функцій держави і органів місцевого самоврядування.
Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення.
Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.
Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетівСкладові частини бюджетної класифікації, їх зміст.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
Бюджетна класифікація використовується для:
складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання;
здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів;
проведення фінансового аналізу в розрізі доходів та різних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу;
забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків та кредитування бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
I. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти.
1. Податкові надходження. Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).
Вони поділяються на:
податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості(податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств).
податки на власність (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, а також податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів).
збори за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за спеціальне використання води, плата за користування надрами, плата за землю та плата за використання інших природних ресурсів).
внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість, акцизний збір із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податки на окремі категорії послуг).
податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито, вивізне мито, кошти, отримані за вчинення консульських дій, інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності).
інші податки (місцеві податки і збори, фіксований сільськогосподарський податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища)
2. Неподаткові надходження. Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва).
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата за ліцензії, плату за утримання дітей у школах-інтернатах, державне мито)
3) інші неподаткові надходження (надходження коштів від реалізації конфіскованого майна, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності)
3. Доходи від операцій з капіталом, які включають:
надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності )
надходження від реалізації державних запасів товарів (включають надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву).
надходження від продажу землі і нематеріальних активів це надходження від продажу землі; надходження від продажу нематеріальних активів.
податки на фінансові операції та операції з капіталом. до такої групи відносяться: податок на передання капіталу в спадщину, за заповітом,; податок на дарування.
4. Трансферти кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Офіційні трансферти можуть надходити:
від органів державного управління (кошти, що надходять з інших бюджетів, дотації, субвенції);
від зарубіжних країн та міжнародних організацій;
офіційні трансферти з іншої частини бюджету (кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:
функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).
економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація);
ознакою головного розпорядника коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);
бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);
1. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету відображає напрямки використання бюджетних коштів для реалізації функцій держави в цілому (загальнодержавних функцій), а також функцій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Економічна класифікація видатків бюджету визначає групування видатків бюджетів усіх рівнів за їх економічним змістом. Економічна класифікація видатків деталізує використання коштів за їх предметними ознаками заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг, усі види господарської діяльності, виплати населенню).
За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на :
1) поточні видатки (код 1000)- платежі з бюджету, що направляються на поточне фінансування органів влади і бюджетних установ. Поточні видатки включають:
а) видатки на товари і послуги (оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг; видатки на відрядження;матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення);
б) виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями;
в) субсидії і поточні трансферти (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям); поточні трансферти органам державного управління інших рівнів; поточні трансферти населенню; поточні трансферти за кордон).
2) капітальні видатки (код 2000) – платежі, призначені для придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів і капітальні трансферти.
До складу капітальних видатків входять:
а) придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів довгострокового користування; капітальне будівництво (придбання); капітальний ремонт, реконструкція та реставрація);
б) створення державних запасів і резервів;
в) придбання землі і нематеріальних активів;
г) капітальні трансферти (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям); капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів; капітальні трансферти населенню; капітальні трансферти за кордон, капітальні трансферти до бюджету розвитку);
д) нерозподілені видатки.
3) нерозподілені видатки (код 3000) Склад нерозподілених видатків визначає закон про державний бюджет чи рішення відповідної місцевої ради. До них належать видатки з резервних фондів державного та місцевих бюджетів.
3. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів, яким спрямовуються платежі з бюджету. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету дає можливість:
- здійснювати економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів;
- засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.
4. Програмна класифікація видатків бюджету та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків передбачає розподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами.
Бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу щорічно визначається у законі про ДБУ.
3. Кредитування бюджету - це операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). До кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі.
Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.
4. Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету.
Фінансування бюджету класифікується за: 1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань); 2) типом боргового зобов'язання (за засобами, що використовуються для фінансування бюджету).

5. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.
Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

4. Бюджетні правовідносини: об’єкти, суб’єкти, норми бюджетного права

Бюджетне право регулює відносини, які виникають при визначенні:
- бюджетної системи,
- складу доходів і видатків державного і місцевих бюджетів, принципів їх розмежування,
- компетенції держави та місцевих рад у галузі відповідних бюджетів,
- порядку складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звіту про його виконання.
Урегульовані нормами права відносини в галузі бюджетної діяльності стають бюджетними правовідносинами. Суб'єктами. бюджетних правовідносин є державні органи, які складають, розглядають, затверджують та виконують бюджет та і підприємства, установи та організації, які одержують асигнування з бюджету.
Суб'єктами бюджетних правовідносин виступають: держава Україна, яка діє, як правило, в особі уповноважених нею органів - Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Учасниками бюджетних правовідносин також є центральні та місцеві органи виконавчої влади. Серед державних органів виконавчої влади слід виокремити Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Головне Контрольно-ревізійне управління України, Державну податкову адміністрацію України тощо. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації є суб'єктами бюджетних правовідносин у межах повноважень, визначених відповідно до Конституції України законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та нормами власне Бюджетного кодексу України.
Суб'єктами бюджетних правовідносин є розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, які не мають статусу учасників бюджетного процесу й одержують кошти через розпорядників бюджетних коштів.
Об'єктом бюджетних правовідносин є те, на що спрямована поведінка суб'єктів цих відносин, яка прямо чи опосередковано пов'язана з розподілом чи перерозподілом централізованих фондів коштів.
Бюджетне право як частина фінансового права включає
- матеріальні бюджетно-правові норми, тобто норми, які регулюють склад доходної і видаткової частин бюджету, їх розподіл за бюджетами різних рівнів, бюджетне регулювання, повноваження суб'єктів бюджетних правовідносин,
- процесуальні норми, які регулюють бюджетний процес, тобто складання і розгляд проекту бюджету, затвердження бюджету чи рішення про бюджет, складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Ці етапи проходження бюджету називають стадіями бюджетного процесу. Кожний етап закінчується прийняттям акта відповідного органу.
Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих і нормативних актів:
- Конституції України;
- Бюджетного кодексу, яким врегульовуються правові відноси, що виникають у процесі підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, підготовки та розгляду звітів про їх виконання. Кодекс також регулює відносини, що виникають між учасниками бюджетного процесу під час контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та встановлює відповідальність за бюджетні правопорушення.
- Закон про Держаний бюджет України;
- Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.
5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади,
7) рішень про місцевий бюджет;
На виконання базових законодавчих актів, що регулюють бюджетні відносини, можуть прийматися нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. Рішення з питань бюджету органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування.. При здійснені бюджетних відносин положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони суперечать Конституції України, Бюджетному кодексу та закону про Державний бюджет України. В іншому випадку, прийняті нормативно-правові акти та рішення визнаються недійсними і підлягають скасуванню органом, що прийняв такий нормативно-правовий акт або рішення.
13PAGE 15


13PAGE 141115
Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 18813919
    Размер файла: 131 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий