lek 5

Лекція 5. Біотична взаємодія грибів та водоростей
Зміст:
Гриби-симбіонти. Симбіоз грибів з рослинами. Лишайники.
Мікоризні гриби. Історія відкриття мікоризи. Типи мікориз. Ектотрофна, ендотрофна і екто-ендотрофна мікориза. Базидіоміцети-мікоризоутворювачі. Їстівні гриби та отруйні гриби.
Симбіоз грибів з тваринами. Значення грибів в біоценозах та житті людини. Гриби-сапротрофи, що викликають біокорозію та пошкодження промислових виробів, матеріалів, будівель.
Типи біотичної взаємодії водоростей з іншими організмами. Асоціації водоростей з безхребетними. Взаємодія водоростей з найпростішими. Асоціації водоростей з грибами та вищими рослинами. Особливості біології паразитичних водоростей.
Взаємодія водоростей і тварин. Водорості як перша ланка харчового ланцюгу. Водорості паразити і симбіонти тварин.
Значення водоростей в біосфері.
Шляхи розповсюдження водоростей. Розповсюдження повітряними шляхами, за допомогою тварин та людини. Поняття діаспори. Пристосування для перенесення несприятливих умов.
Основна література:
Билай В.И. Основы общей миколгии. – К.: Наук. думка, 1980. – 392 с.
Ботаніка. Водорості і гриби / Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. - К.: Арістей, 2006. – 476 с.
Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы: справочник миколога и грибника. – К.: Наук. думка, 1987. – 534 с.
Курс низших растений / Под ред. Горленко М.В. – М.: Высшая школа, 1981. – 519 с.
Методы экспериментальной микологии / Под ред. В.И. Билай. - К.: Наук. думка, 1982. – 582 с.
Мюллер Э., Леффлер В. Микология. – М.: Мир, 1995. – 344 с.
Fungi of Ukraine. A preliminary checklist / Ed. by Minter D.W., Dudka I.O. - Inter. Mycol. Inst. CAB Inter., M.G. Kholodny Inst. Of Botany, 1996. – 361 p.
Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C., Pegler D.N. Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi. 8th edn.- Kew, Surrey: CAB International, 1995.- 616p.

Додаткова література
Вассер С.П., Солдатова И. М. Высшие базидиомицеты степной зоны Украины. – К.: Наук. думка, 1977. – 355 с.
Великанов Л.Л., Успенская Г.Д. Некоторые вопросы экологии грибов (Пути формирования основных экологических групп грибов, их место и роль в биогеоценозах) // Итоги науки и техники. Сер. ботаника. – М.: ВИНИТИ, 1980. – С. 49-105.
Визначник грибів України. В 5 т.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990.
Дудка И.А., Бурдюкова Л.И. Флора грибов Украины. Оомицеты: Фитофторовые и альбуговые грибы. – К.: Наук. думка, 1996. – 208 с.
Дудка І.О., Смiцька М.Ф., Смик Л.В., Мережко Т.О. Деякi теоретичнi питання мiкоценологiї. Консорцiї та роль грибiв у консортивних зв'язках // Укр. ботан. журн. - 1976. - Т. 33, №2. – С. 113-124.
Дудка І.О., Мережко Т.О., Гайова В.П. Мікологічний моніторинг як засіб оцінки і прогнозування фітосанитарного стану лісових екосистем // Укр. ботан. журн. - 1994. - Т. 51, №6. - С. 53-59.
Ісіков В.П. Закономірності розподілу грибів у кронах деревних рослин // Укр. ботан. журн. - 1993. - Т. 50, №5. - С. 55-61.
Ісіков В.П. Оцінка життєвості деревних рослин за мікологічними ознаками // Укр. ботан. журн. - 1999. - Т. 56, №3. - С. 276-281.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Мережко Т.А., Смык Л.В. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. – К.: Наук. думка, 1991. - 212 с.
Мережко Т.О., Смик Л.В., Гайова В.П. Вальсові гриби України (систематика, поширення, біологічні особливості) // Укр. ботан. журн. - 1985. - Т. 42, №4.- С. 95-100.
Мир растений. Т.2. Слизовики. Грибы. – М.: Просвещение, 1991. – 480 с.
Оляницька Л.Г. Курс лекцій з систематики нижчих рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 72 с.
Определитель высших растений Украины. – К.: Наук. Думка, 1987. – 548 с.
Паразитные грибы степной зоны Украины/ Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Бурдюкова Л.И., Дудка И.А. – К.: Наук. думка, 1987. – 279 с.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника (В 2-х т.) – М.: Мир, 1990.
Синадский Ю.Г. Береза, ее вредители и болезни. – М.: Наука, 1973.–215 с.
Сміцька М.Ф. Пецицові гриби України. – К.: Наук. думка, 1975. – 170 с.
Смицкая М. Ф. Флора грибов Украины. Гипокреальные грибы. - К.: Наук. думка, 1991. – 88 с.
Смицкая М. Ф., Смык Л. В., Мережко Т. А. Определитель пиреномицетов УССР. - К.: Наук. думка, 1986. – 364 с.
Шевченко С.В., Цирюлик А.В. Лесная фитопатология. – К.: Вища шк., 1986. – 386 с.

15

Приложенные файлы

  • doc 18814105
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий