LEK 8

8

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

Державний нагляд – це діяльність спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади з контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів, її належної якості, безпечної для життя, здоров’я, майна людей і навколишнього середовища.
Державний нагляд здійснює Держспоживстандарт України, його територіальні органи, а також інші спеціально уповноважені на те органи.
Державний нагляд проводиться у відповідності з Декретом Кабінету Міністрів України від 8.04.1993р.
Цей Декрет складається з семи Розділів і десяти статей.
У першому розділі вказано, що службові особи, які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, повинні бути атестовані у порядку, встановленому центральним органом виконавчої у сфері технічного регулювання та споживчої політики.
У другому розділі перелічені об’єкти державного нагляду, а саме:
продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, в тому чисті і продукція, що пройшла сертифікацію, - на відповідність стандартам, нормам і правилам;
продукція імпортна – на відповідність чинним в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки життя, здоров’я, майна людей і навколишнього середовища;
продукція експортна – на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим вимогам, що обумовлені договором (контрактом);
атестовані виробництва - на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.
Серед форм державного нагляду вказано плани органів державного нагляду або за зверненням громадян у формі перевірки додержання:
стандартів, норм і правил при розробці, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, за винятком стадії реалізації товарів у сфері торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам шляхом проведення періодичних або постійних перевірок через вибірковий або суцільний контроль;
стабільності якості сертифікованої продукції і правил проведення її випробувань.
Державний нагляд на конкретному підприємстві починається з того, що:
вивчаються акти і пропозиції за результатами попередньої перевірки;
перевіряється забезпеченість підприємства необхідною технічною документацією (стандарти, конструкторська документація, карти технологічного процесу);
ознайомлюються з методами і засобами контролю технологічного процесу і перевіряють їх відповідність чинним стандартам;
аналізуються рекламації на продукцію, яка перевіряється;
перевіряється наявність служби стандартизації, її підлеглість і укомплектованість.
Контроль якості продукції і її відповідність вимогам стандартів проводять у такому порядку:
підбираються контрольні проби з числа тих, що були прийняті відділом технічного контролю;
проводять випробування відібраних виробів за всіма показниками у відповідності з чинними стандартами;
в цехах перевіряється додержання режимів технологічних процесів, стан засобів вимірювання, робота відділу технічного контролю;
перевіряється додержання стандартів на матеріали і комплектуючі напівфабрикати, які одержані суміжників.
Результати перевірки в ході державного нагляду оформлюються актом, форма і порядок складання якого визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.
При порушенні вимог стандартів органи держнагляду:
дають вказівку на усунення виявлених недоліків;
забороняють відвантаження недоброякісної продукції;
в необхідних випадках ставлять питання про притягнення до адміністративної і судової відповідальності осіб, винних у випуску недоброякісної продукції.
Поряд з проведенням державного нагляду проводиться і відомчий нагляд за впровадженням і додержанням стандартів, норм і правил. Завдання його аналогічні завданням державного нагляду.

Розглядаючи функції органів державного нагляду за додержанням стандартів у розділі ІІІ, даний Декрет роз’яснює права, обов’язки та відповідальність службових осіб.
Головні державні інспектори, їхні заступники, державні інспектори, які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, є представниками органів виконавчої влади.
Державні інспектори мають право:
безперешкодно відвідувати підприємства, установи й організації для виконання покладених на них обов’язків;
одержувати на об’єкті необхідну інформацію;
відбирати зразки продукції;
залучати в необхідних випадках за домовленістю з керівництвом технічні засоби та спеціалістів підприємств, установ та організацій до проведення перевірок;
давати обов’язкові для виконання підприємцями приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил;
забороняти передачу замовникові і застосування документації, що не відповідає вимогам стандартів;
забороняти виробництво, випуск, експлуатацію і реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів ( в тому числі імпортної продукції );
забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, але не пройшла її у встановлені строки або підлягає іншій обов’язковій процедурі з підтвердження відповідності, а також продукції, виробництво якої проводилось без ліцензії;
оформляти матеріали щодо накладання штрафу на підприємця у разі порушення ним стандартів, норм і правил;
складати протоколи про адміністративні правопорушення в сфері стандартизації, якості продукції та метрології;
надсилати при необхідності матеріали до прокуратури;
звертатися до органів, уповноважених видавати ліцензії, з пропозицією про скасування раніше виданих ліцензій у випадках порушень підприємцями стандартів, норм і правил;
запроваджувати у підприємця особливий режим приймання продукції у разі систематичного порушення стандартів, норм і правил під час її випуску або реалізації;
користуватися відповідними пільгами.
Державні інспектори повинні виконувати встановлений обсяг робіт і несуть повну відповідальність у разі неправомірного використання наданих їм прав, у тому числі за розголошення комерційної таємниці.
15

Приложенные файлы

  • doc 18814152
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий