Lekciya 7 2


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Продовження теми 7 Облік процесу виробництва Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам (директор, менеджер, начальник цеху, підрозділу тощо) інформації для управління На кожному виробничому підприємстві здійснюються наступні господарські процеси: придбання, виробництва та продажу (збуту). Відповідно, ведення бухгалтерського обліку за кожним процесом передбачає надання певної інформації відповідному управлінському персоналу У процесі придбання метою ведення бухгалтерського обліку є надання інформації про:кількість та вартість наявних запасів на складі, що дає можливість керівнику знати, чи потрібно ще робити закупівлі та за якою ціною;стан зберігання запасів (чи працюють МВО, чи не відбулося замокання, усушка, розпил запасів тощо); чи вчасно надходять запаси зі складу за відповідними документами до виробничого цеху;чи доцільно транспортувати запаси власним транспортом, чи варто замовити послуги з транспортування;при закупівлі основних засобів – які додаткові витрати понесені, чи можна уникнути їх при придбанні інших основних засобів. У процесі виробництваметою ведення бухгалтерського обліку є надання інформації про:суму витрат, які були понесені на виготовлення того або іншого виду продукції.Це необхідно для того, щоб розуміти, як сформувалася (за рахунок чого) собівартість готової продукції. У процесі продажу (збуту, реалізації )метою ведення бухгалтерського обліку є надання інформації про:за якою ціною продати виготовлену продукцію, як сформувати цю ціну (витрати, понесені в процесі виробництва + націнка, яка повинна перекрити адміністративні витрати та витрати на збут + очікуваний прибуток тощо). В темі № 7 будуть розглянуті наступні питання: 1) Сутність процесу виробництва 2) Відображення процесу виробництва на рахунках бухгалтерського обліку 3) Порядок розрахунку та відображення в обліку ЗВВ Після прочитаної лекції студент повинен: – основні терміни, пов’язані з процесом виробництва;– перелік бухгалтерських документів, які використовуються в процесі виробництва;– порядок розрахунку ЗВВ;– методику обліку процесу виробництва. ЗНАТИ (РОЗУМІТИ!) Після прочитаної лекції студент повинен: ВМІТИ: – створювати первинні документи, які використовуються в процесі виробництва;– розраховувати ЗВВ;– на підставі первинних документів відображати процес виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. Виробництво – це сукупність процесів виробництва із застосуванням речових елементів, техніки і природних процесів (сушка, старіння, бродіння), в результаті яких початкові матеріали і напівфабрикати перетворюються на готові вироби. Виробничий процес поділяється на основні процеси, в результаті яких виробляється товарна продукція, передбачена планом підприємства, і допоміжні, результати яких або безпосередньо використовуються в основних процесах (наприклад, власне виробництво енергії), або забезпечують їх здійснення. Виробництво – процес створення або видозміни форми сировинних товарів, наприклад, шляхом холодної обробки, виготовленням, видобутком, механічної переробки, ствердіння або старіння. Залежно від організації виробництва поділяють на індивідуальне, серійне і масове.Індивідуальне виробництво виробляє одиничні екземпляри продукції, які можуть ніколи не повторюватися (кораблебудування, виробництво електричних і газових турбін). Серійне виробництво виробляє окремі партії (серії) однорідних виробів в певних кількостях екземплярів. За величиною серій розрізняють дрібносерійне і великосерійне виробництва. До серійних виробництв відносяться авіаційне і автомобільне виробництва, ряд приладобудівних і інших виробництв. Масове виробництво виробляє безперервно продукцію одного і того ж типу, як, наприклад, цегляне, хлібопекарське і інші аналогічні виробництва. За своїм функціональним призначення виробництво поділяється на основне та допоміжне.Основними виробництвами на підприємстві є ті, які займаються випуском основної продукції. Наприклад, на текстильних підприємствах основними є прядильне, ткацьке і обробне виробництва.Допоміжні виробництва призначені для обслуговування основного виробництва в цілях забезпечення безперебійного випуску готової продукції. До них відносяться електроцех, котельня, ремонтно-механічний цех. Структурний підрозділ (структурна одиниця) – офіційно виділена частина підприємства або установи разом з працівниками, що відносяться до неї, виконують встановлений обсяг обов’язків і відповідають за виконання покладених на них завдань. При цьому підрозділ може бути відокремленим (представництво, філія або інший відокремлений підрозділ) і внутрішнім (ті, які розміщені на території підприємства). Структурний підрозділ, який створюється для виконання конкретних завдань підприємства, не може вести самостійну господарську діяльність, у зв’язку з чим він не може мати розрахункового рахунку в банку, власну печатку. Такий підрозділ також не може самостійно укладати договори від імені підприємства. Діяльність структурного підрозділу регламентує положення про відділ. Виробничий структурний підрозділ – самостійна частина ланки управління, що виконує завдання оперативного управління виробництвом та забезпечує випуск продукції в матеріальній формі.Функціональний структурний підрозділ – складова частина підприємства, що виконує конкретні завдання і досягає конкретних цілей. Цех – це відокремлена частина підприємства, де відбуваються закінчені процеси основного, допоміжного, побічного виробництв, які виконуються робітниками. Однак цехи не мають закінченого бухгалтерського обліку, окремого рахунка, їм також не дано права вступати в договірні й розрахункові відносини з іншими підприємствами (наприклад, енергетичне господарство цукрового або спиртового заводу). Допоміжні цехи є такими, що безпосередньо не беруть участь у виготовленні готової продукції, але забезпечують основним цехам безперебійне виконання виробничого процесу: інструментальний, модельний, ремонтно-механічний і тому подібне.Обслуговуючі цехи – це такі, що сприяють нормальній роботі основних і допоміжних цехів: транспортування і зберігання сировини, напівфабрикатів, готової продукції, подача енергії тощо. Незавершене виробництво – це продукція, яка ще не має остаточного вигляду в межах даного цеху, не відповідає стандартам і не може бути передана на склад (наприклад, цукрова стружка, борошно під час вимішування).Напівфабрикати – продукція, технологічний процес виробництва якої завершений в одному цеху, але яка ще повинна оброблятися в інших цехах даного підприємства (наприклад, солод, шоколадна глазур, цукрові сиропи).Готова продукція – це вироби промислового підприємства, які відповідають стандартам або технічним умовам і призначені для реалізації. Така продукція не може далі оброблятися в межах даного підприємства (цукор, пиво, шоколад у плитках). ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Звичайна – під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають унаслідок здійснення такої діяльності.Надзвичайна – до надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. Це стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії, експропріація приватної власності державою.Основна – до основної діяльності відносять операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), які є метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Фінансова – під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.Інвестиційна – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів, операційну оренду активів, отримання доходів або понесення втрат від операційної курсової різниці, створення резервів сумнівних боргів, отримання грантів і субсидій, зниження ціни запасів, здійснення досліджень і розробок, отримання або сплату санкцій по господарських договорах і ін. Отже, процес виробництва, з одного боку передбачає понесення витрат, а з іншого – випуск готової продукції (робіт, послуг). На цій специфіці ґрунтуються завдання бухгалтерського обліку процесу виробництва, основними з яких є:– формування інформації про витрати на виробництво продукції у розрізі їх елементів та статей;– визначення собівартості виробленої готової продукції (робіт, послуг) у цілому, а також у розрізі її окремих видів, груп;– розрахунок вартості незавершеного виробництва;– контроль за фактичним витрачанням ресурсів підприємства у порівнянні з встановленими нормами та (або) планами. Для правильного визначення собівартості продукції в плануванні й обліку виробничі витрати прийнято групувати за певними ознаками. Так, за призначенням витрати поділяють на основні і накладні.До основних відносять витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції і складають її речову основу (матеріали, технологічне паливо, заробітна плата робітників та ін.). До накладних відносять витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва й управлінням (загальновиробничі витрати). За способом включення до собівартості продукції витрати поділяють на прямі і непрямі.Прямі витрати пов’язані з виробництвом певного виду продукції (робіт, послуг), а тому до її собівартості вони включаються безпосередньо, на підставі відповідних первинних документів (матеріали, комплектуючі вироби, заробітна плата виробничих працівників тощо).Непрямі витрати можуть бути пов’язані з процесом виробництва, а можуть відноситись до інших процесів загальної господарської діяльності підприємства. Непрямі виробничі витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому прямо до собівартості тієї або іншої продукції вони не можуть бути віднесені. Витрати на виробництво обліковують в системі бухгалтерських рахунків, призначених для відображення процесу виробництва. Основним з них є активний стосовно балансу бухгалтерський рахунок 23 “Виробництво”, на дебетовій стороні якого відображають усі витрати, пов’язані з виготовленням продукції (виконанням робіт, наданням послуг), а по кредиту – собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Окрім рахунка 23 “Виробництво” для обліку процесу виробництва застосовується бухгалтерський рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”, який має ознаки активного рахунка. На його дебетовій стороні протягом звітного періоду відображаються витрати на обслуговування та управління виробництвом. Наприкінці звітного періоду витрати, відображені на дебеті рахунка 91 “Загальновиробничі витрати”, у повній сумі списуються з кредиту цього рахунка в дебет рахунка 23 “Виробництво” з розподілом по окремих аналітичних рахунках, відкритих до останнього. Окрім рахунків 23 “Виробництво” та 91 “Загальновиробничі витрати” окремі господарські операції процесу виробництва можуть обліковуватись на активних бухгалтерських рахунках 15 “Капітальні інвестиції”, 24 “Брак у виробництві”, 25 “Напівфабрикати”, 26 “Готова продукція”, 27 “Продукція сільськогосподарського призначення”, 39 “Витрати майбутніх періодів”. Основними первинними документами, якими оформляються витрати на виробництво, є лімітно-забірні картки, видаткові накладні, відомості нарахування заробітної плати, акти виконаних робіт чи наданих послуг сторонніми організаціями, тощо.На основі перерахованих первинних документів здійснюються записи на відповідних бухгалтерських рахунках. Схема обліку процесу виробництва Методи обліку виробничих запасів(розподілу ТЗВ) За договірними цінами За фактичною вартістю Сума ТЗВ розподіляється за відповідними формулами Розподілена сума ТЗВ списується Д 20 К 20/ТЗВ Д 23 К 20 Сума ТЗВ включається до вартості придбаних виробничих запасів Сума ТЗВ розподіляється за видами готової продукції Процес виробництва Порядок розрахунку ТЗВ в процесі придбання Метод 1 (за договірними цінами) Метод 2 (за фактичною вартістю) Порядок розрахунку ТЗВ в процесі виробництва ПРИКЛАД 1Операція 1.ПАТ “Прогрес” отримало від ТОВ “Новобуд” матеріали на склад № 1 (МВО – Іванов І.В.) згідно з накладною № 23 від 13.09.12:– дошки соснові в кількості 800 куб.м. по 150 грн. за 1 куб.м. на суму 120 000 грн., в т.ч. ПДВ.– дошки дубові в кількості 120  куб.м. по 200 грн. за 1 куб.м. на суму 24 000 грн., в т.ч. ПДВ. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн. 20.1 “Дошки соснові” 63 “Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками” 100 000,00 64 “Розрахунки за податками і платежами” 63 “Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками” 20 000,00 (120 000 * 20% / 120%) 20.2 “Дошки дубові” 63 “Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками” 20 000,00 64 “Розрахунки за податками і платежами” 63 “Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками” 4 000,00 (24 000 * 20% / 120%) Операція 2.Підписано акт приймання-здачі наданих послуг № 24 від 14.09.12 від транспортної організації АТП-245, яка здійснювала доставку матеріалів (дощок) на підприємство. Загальна вартість наданих послуг 20 000 грн., крім того ПДВ. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 20/ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати) 68 “Розрахунки за іншими операціями” 20 000,00 64 “Розрахунки за податками і платежами” 68 “Розрахунки за іншими операціями” 4 000,00 (20 000 * 20% / 100%) Операція 3.Оплачено вартість послуг ПП “Колектив” (не працівників підприємства) на підставі акту виконаних робіт № 26 від 13.09.12 по розвантаженню матеріалів (дошок та металу). Вартість послуг – 300 грн., крім того ПДВ. Оплата здійснена готівкою з каси підприємства. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 20/ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати) 68 “Розрахунки за іншими операціями” 300,00 64 “Розрахунки за податками і платежами” 68 “Розрахунки за іншими операціями” 60,00 68 “Розрахунки за іншими операціями” 30 “Каса” 360,00 Операція 4.Перераховано на підставі платіжного доручення № 123 від 15.09.12 з поточного рахунку підприємства № 76623546 в банку “Аваль” грошові кошти в рахунок погашення заборгованості перед:–  ТОВ “Новобуд” – за матеріали 148 000 грн.–  транспортною організацією АТ-245 – за перевезення матеріалів 24 000 грн. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 63 “Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками” 31 “Рахунки в банках” 148 000,00 68 “Розрахунки за іншими операціями” 31 “Рахунки в банках” 24 000,00 Операція 5.ПАТ “Прогрес” займається виробництвом кухонних меблів, зокрема, стільців та столів. 16.09.12 р. на підставі накладної на внутрішнє переміщення № 23 у виробничий цех № 1 (МВО – А.А. Амбрелла) зі складу № 1 (МВО – Іванов І.В.) передано 500 м3 дощок соснових за ціною 125,00 грн. на виготовлення стільців, та 60 м3 дощок дубових за ціною 166,67 грн. для виготовлення столів. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 23.1 “Виробництво стільців” 20.1 “Дощки соснові” 62 500,00 23.2 “Виробництво столів” 20.2 “Дощки дубові” 10 000,20 Порядок розрахунку ТЗВ в процесі виробництва ПРИКЛАД 3Розрахунок ТЗВ.С-до поч. ТЗВ = 0С-до поч. “20” =0Дебетовий оборот ТЗВ = 20 000,00+300,00Дебетовий оборот “20” = 120 000,00 Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 23.1 “Виробництво стільців” 20/ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати) 10 625,00 23.2 “Виробництво столів” 20/ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати) 1 700,03 ПРИКЛАД 3Віднесення розподілених ТЗВ на придбані виробничі запаси (в даному випадку дубові і соснові дошки) Операція 6. Розподіл загальновиробничих витрат (ЗВВ)ПАТ “Прогрес” 17.09.12 р. отримав рахунок № 432ПАТ “Житомиробленерго” на суму 1 000,00 грн. для оплати електроенергії.Операція 7. Нарахування заробітної плати18.09.12 р. нараховано заробітну плату прибиральниці Гречаник Г.К. (працює у виробничому цеху № 1) в сумі 2000,00 грн. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 91 “Загальновиробничі витрати” 68 “Розрахунки за іншими операціями” 1 000,00 91 “Загальновиробничі витрати” 66 “Розрахунки з оплати праці” 2 000,00 Операція 8. Нарахування заробітної плати18.09.12 р. відповідно до наряду виконаних робіт № 23 нараховано заробітну плату Петренко П.О., який виготовив 42 стільців в сумі 4 200,00 грн., а також Пилипко П.О., який виготовив 51 стіл в сумі 5 100,00 грн. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 23.1 “Виробництво стільців” 66 “Розрахунки з оплати праці” 4 200,00 23.2 “Виробництво столів” 66 “Розрахунки з оплати праці” 5 100,00 Розподіл ЗЗВ відповідно до нарахованої заробітної плати Д 23.1 К 91 1 353,00Д 23.2 К 91 1 647,00 Операція 9. Відрахування із заробітної плати18.09.12 р. відповідно до розрахунково-платіжної відомості № 34 здійснено відрахування з нарахованої заробітної плати у розмірі 37% (у навчальних цілях), даний відсоток варіюється залежно від 67 класів професійного ризику підприємств від 36,76% до 49,7%. Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 23.1 “Виробництво стільців” 65 “Розрахунки за страхуванням” 1 554,00 (4 200,00*37% / 100%) 23.2 “Виробництво столів” 65 “Розрахунки за страхуванням” 1 887,00 (5 100,00*37% / 100%) Операція 9. Утримання із заробітної плати18.09.12 р. відповідно до розрахунково-платіжної відомості № 34 здійснено утримання із заробітної плати у розмірі 3,6 % до фондів соціального та 15 %ПДФО (податку з доходів фізичних осіб). Дебет рахунка Кредит рахунка Сума операції, грн 66 “Розрахунки з оплати праці” 65 “Розрахунки за страхуванням” 151,2 (4 200,00*0,036) 183,6 (5 100,00*0,036) 66 “Розрахунки з оплати праці” 64 “Розрахунки за податками і платежами (ПДФО)” 566,83 ((4 200,00-151,2)*15%) 737,46 ((5 100,00-183,6)*0,15) Порядок розрахунку ПДФО:ПДФО = (з/п – утримання – ПСП*) х 15%;* ПСП – податкова соціальна пільга, надається окремим ктаегоріям працівників

Приложенные файлы

  • ppt 18814331
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий