Звіт з хімії


Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський машинобудівний коледж
Кіровоградського національного технічного університету
ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З ПРЕДМЕТУ
“ХІМІЯ ”
студент____ _____ курсу, групи _________
спеціальність ______________________________________________________
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Прийняв викладач: ____________________
Кіровоград – 20__
Перелік лабораторних робіт
Назва практичної роботи Дата виконання Дата захисту Оцінка Підпис викладача Сторінка звіту
Л/р № 1. Хімічні властивості розведеної сульфатної кислоти Л/р № 2. Добування аміаку та досліди з ним. Л/р № 3. Добування оксиду карбону (IV) і вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів. Л/р № 4. Виявлення Карбону, Гідрогену та Хлору в органічних речовинах. Добування метану та його властивості. Л/р № 5. Добування та хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. Л/р № 6. Хімічні властивості спиртів та фенолу. Л/р № 7. Добування та хімічні властивості карбонових кислот. Л/р № 8. Хімічні властивості вуглеводів. Л/р № 9. Хімічні властивості аніліну та білків. Л/р № 10. Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання класів органічних сполук. Основні правила техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Дотримуватися загальних правил безпеки під час навчання в кабінеті хімії;
Практичні та лабораторні роботи дозволяється проводити тільки в кабінеті (лабораторії) хімії;
Дозволяється проводити лабораторні роботи тільки ті, які передбачені навчальною програмою;
До лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли медичний огляд та інструктаж з правил техніки безпеки;
Лабораторні роботи в кабінеті хімії повинні проводитися тільки в присутності викладача хімії та лаборанта, під їхнім постійним наглядом за використанням студентами робіт у відповідності до правил техніки безпеки;
Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, повинні проводитися тільки у витяжній шафі зі справною діючою вентиляцією;
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ НЕОБХІДНО:
2.1. Одягти спецодяг, привести його в порядок;
2.2. При необхідності підготувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці тощо);
2.3. Уважно ознайомитися із змістом лабораторної роботи;
2.4. Підготувати на робочому місці тільки те, що необхідне для виконання лабораторної роботи. Прибрати все зайве.
2.5.Ознайомитися з правилами безпечного виконання лабораторної роботи, - пройти необхідний інструктаж.
ПІД ЧАС РОБОТИ:
Пам'ятайте ви працюєте зі склом, а тому будьте уважні і обережні.
Обережно закріплюйте пробірку у штативі.
Перевірте прилад на герметичність.
Правильно користуйтеся нагрівальними приладами. Особливо слід дотримуватисяправил безпеки при використанні відкритого вогню.
Перш ніж припинити нагрівання необхідно вийняти газовідвідну трубку із рідини.
У разі виникнення неполадок, нестандартної ситуації на робочому місці звертайтесядо викладача чи лаборанта.
Закріплювати хімічний посуд (колби, стакани тощо) у тримачах штатива слідобережно, обертаючи його навколо осі, поки не відчується невелике затруднення вобертанні.
Нагрівати хімічні реактиви для дослідів необхідно тільки у тонкостінному скляному або фарфоровому посуді. Під час нагрівання рідини не можна заглядати згори в посудину для запобігання травмам внаслідок розбризкування нагрітої речовини.
Залишати без нагляду запалені спиртівки, увімкнені електронагрівальні прилади не дозволяється.
Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електроприлади та перекрити водопостачання.
Хімічні досліди необхідно проводить в тих умовах і порядку, з такими кількостями й концентраціями речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.
Всі реактиви мають використовуватися з того лабораторного посуду, з якого їх одержують студенти, і в таких кількостях, у яких їх застосовують студенти.
Хімічні реактиви для дослідів відповідно до Типових переліків студентам видає викладач хімії в кількостях, необхідних для даного експерименту.
Доступ студентам до місця зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.
Під час досліду залишати робоче місце студентам не дозволяється.
Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, треба проводити лише у витяжній шафі зі справною діючою вентиляцією.
Визначаючи речовину за запахом, необхідно легким рухом долоні над горлом посудний спрямувати пару або газ до носа і вдихати обережно, не нахиляючись до посудини.
3.20. Не дозволяється брати реактиви незахищеними руками. Для цього слід використовувати ложки, шпателі або совочки.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
Визначати речовину на смак;
Відсипати та відливати хімічні реактиви для власних потреб;
Пустувати з хімічними реактивами, з відкритим вогнем під час виконання лабораторної роботи;
Виконувати лабораторну роботу без спецодягу.
ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ:
Прибрати робоче місце;
Розсипані, розлити хімічні реактиви не можна збирати та зсипати (зливати) в посуд з хімічним реактивом;
Зняти спецодяг, здати викладачу або лаборанту засоби індивідуального захисту;
Впевнитися, що на робочому місці відсутні розлиті або розсипані хімічні реактиви (на парті, на сидінні, на підлозі);
Забороняється прибирати хімічні реактиви незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хустинкою, рукавом, полою куртки тощо);
Використовувати спецодяг з іншою метою (під час прибирання класних приміщень тощо), а також забирати додому – не дозволяється;
Ретельно вимити руки з милом.
У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
У разі будь-якої аварійної ситуації: нестандартної ситуації під час виконання лабораторної роботи, пожежі, вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо, треба негайно припинити виконання лабораторної (практичної) роботи та незаперечно виконувати всі вказівки викладача щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим

З правилами техніки безпеки ознайомлений (а) та зобов`язуюсь їх виконувати
підпис__________________

Лабораторна робота № 1
Тема: Хімічні властивості розбавленої сульфатної кислоти
Мета: Закріпити та узагальнити знання про хімічні властивості сульфатної кислоти
Обладнання та матеріали: розчини сульфатної кислоти (1:5), гідроксидів натрію та кальцію, сульфату натрію, нітрату натрію, карбонату натрію, фосфату натрію, сульфіту натрію, хлориду натрію, хлориду барію, гідрокарбонату натрію, сульфату купруму (ІІ), фенолфталеїну, метилового оранжевого, лакмусу. Шматочки цинку, заліза, міді, порошкоподібні оксид міді(ІІ) і оксид заліза (ІІІ). Пробірки, газовідвідна трубка.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Дія кислоти на індикатори.
У дві пробірки налийте по 0,5 мл розчину сульфатної кислоти, додайте до першої краплину лакмусу, а до другої – метилового оранжевого.
Спостереження___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть рівняння дисоціації сульфатної кислоти_____________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Взаємодія кислоти з металами.
У три пробірки з розведеною сульфатною кислотою покладіть по шматочку цинку, заліза та міді.
Спостереження___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій, зазначте, що окиснюється і що відновлюється_______
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія кислоти з основними оксидами.
У дві пробірки налийте розведеної сульфатної кислоти і додайте в одну з них трохи порошкоподібного оксиду купруму (ІІ), у другу – порошкоподібного оксиду заліза (ІІІ). Підігрійте пробірки.
Спостереження___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 4. Взаємодія кислоти з основами.
а) У пробірку з лугом добавте 2-3 краплі фенолфталеїну. Потім у цю ж пробірку долийте розчину сульфатної кислоти
Спостереження___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) Добудьте нерозчинний гідроксид взаємодією розчинної солі купруму з лугом.
До осаду гідроксиду купруму (ІІ) долийте розчин сульфатної кислоти.
Які ознаки реакції?__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зробіть висновок про взаємодію розведеної сульфатної кислоти з розчинними та нерозчинними основами й про умови проведення зазначених реакцій.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 5. Взаємодія кислоти з солями.
До концентрованого розчину гідрокарбонату натрію долийте розчин сульфатної кислоти, закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною водою.
Що відбувається з вапняною водою?________________________________________________
Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 6. Якісна реакція на сульфати.
Налийте у пробірки по 0,5 мл розчинів таких солей: сульфату натрію, нітрату натрію та хлориду натрію. Добавте в кожну пробірку по 0,5 мл розчинної солі барію (хлориду або нітрату).
Що спостерігаєте?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній та іонній формах_________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
До пробірки, в якій утворився осад, додайте нітратної кислоти. Що спостерігаєте?_________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Поясніть результати дослідів_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
У вигляді яких іонів міститься сульфатна кислота у розчині?
З якими металами реагує розбавлена сульфатна кислота?Що є продуктом цієї реакції?
Які умови взаємодії розбавленої сульфатної кислоти з основними оксидами?
Як називається реакція взаємодії кислоти з основою? Які продукти цієї реакції?
Яка реакція є якісною на сульфат-іон?
Лабораторна робота № 2
Тема: Добування аміаку та досліди з ним.
Мета: закріпити та узагальнити знання про лабораторний метод добування аміаку та його основні хімічні властивості.
Обладнання та матеріали: розчин хлоридною, сульфатної, нітратної кислот, метилового оранжевого, лакмусу, фенолфталеїну, тверді хлорид амонію, натронне або гашене вапно, концентровані хлорид на та нітратна кислоти, пробірки (одна суха), газовідвідна трубка, кристалізатор з водою, ступка з товкачиком, штатив металевий з лапкою, скляна паличка, піпетка, скляна пластинка.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Добування амоніаку.
Для добування амоніаку візьміть суміш приблизно рівних об’ємів (по половині чайної ложки) дрібнокристалічного хлориду амонію і натронне або гашеного вапна - Ca(OH)2. Розмішайте суміш у ступці або на аркуші паперу. Обережно понюхайте суміш! Спостереження___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Напишіть рівняння реакції_________________________________________________________
Дослід 2. Збирання аміаку та розчинення його у воді.
Добуту суміш насипте у пробірку, яку закріплено похило, отвором донизу, і закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, зігнутою під прямим кутом, кінець якої розміщений отвором догори (див. мал.1). На кінець газовідвідної трубки надіньте догори дном суху пробірку і закрийте її отвір жмутком вати.
Обережно нагрійте спочатку всю пробірку, а потім нагрівайте в тому місці, де міститься суміш. Як тільки пробірка, надіта на газовідвідну трубку, заповниться аміаком (його запах відчуватиметься у повітрі біля приладу) нагрівання припиніть. Пробірку, в яку збирали аміак, закрийте пальцем і опустіть у кристалізатор з водою так, щоб під водою було зручно відкрити пробірку.
Що спостерігається при цьому?_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть рівняння реакції_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Дія розчину аміаку на індикатори.
Під водою закрийте пальцем пробірку і вийміть її з води. Вміст пробірки розділіть на три частини. Випробуйте одну частину лакмусом, другу – фенолфталеїном, третю – метиловим оранжевим.
Що спостерігається? Поясніть спостереження_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 4. Взаємодія аміаку з концентрованими кислотами.
Зберіть такий самий прилад для добування газів, який описано в досліді 2 та наповніть його на 1/3 місткості пробірки тією ж сумішшю.
Чистою скляною паличкою або піпеткою нанесіть на скляну пластинку по одній краплі концентрованих хлоридною та нітратної кислот. Після кожної кислоти паличку ретельно промийте водою.
Нагрійте суміш у пробірці і переміщуйте пластинку так, щоб краплі одна за одною були підведені до отвору газовідвідної трубки (див. мал.2).
Що спостерігаєте?
Що являють собою білі тверді речовини, які утворюються на скляній пластинці на місці крапель?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Напишіть рівняння реакцій________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 5. Взаємодія аміаку з розчинами кислот.
У пробірки налийте по 1-2 мл розчинів кислот: хлоридною, сульфатної, нітратної та помістіть в них по краплі розчину метилового оранжевого. У кожну пробірку послідовно опустіть газовідвідну трубку з приладу для добування аміаку, але так, щоб вона не занурилась у розчин кислоти, а була на 0,5см вище над рідиною.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння відповідних реакцій______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Чому пробірку з сумішшю треба закріплювати в лапці штатива похило у бік отвору?
Чому аміак збирають у пробірку, перевернуту догори дном?
Чому заповнення пробірки з амоніаком водою відбувається повільніше, ніж з хлороводнем?
Про які властивості водного розчину аміаку свідчить його дія на індикатори?
Як це можна пояснити на підставі уявлень про електролітичну дисоціацію?
Лабораторна робота № 3
Тема: Добування оксиду карбону (IV) і вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів.
Мета: закріпити та узагальнити знання на основі дослідів про лабораторний метод добування оксиду карбону (IV) та основні його хімічні властивості; навчитися на практиці використовувати якісну реакцію на карбонати.
Обладнання та матеріали: розчини нітратної та хлоридною кислот (1: 2), гідроксидів кальцію та натрію, лакмусу, метилового оранжевого та фенолфталеїну, карбонату натрію, хлориду барію, нітрату арґентум. Тверді карбонати натрію, калію, кальцію та магнію; сульфат, хлорид та силікат натрію; вапняк, мармур або крейда, скіпки, тигельні щипці, пальник, пробірки, газовідвідні трубки.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Добування оксиду карбону (IV).
Покладіть у велику пробірку кілька шматочків вапняку, мармуру або крейди. Прилийте розчину хлоридною кислоти. Швидко закрийте реагуючі речовини газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у порожній стакан або велику пробірку. Час від часу запаленою скіпкою перевіряйте рівень заповнення посудини вуглекислим газом. Коли посудина наповниться ним, спробуйте його перелити в іншу таку ж посудину так, як переливають воду. За допомогою запаленої скіпки перевірте, чи вдалася вам ця спроба.
Спостереження___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рівняння реакції__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Взаємодія оксиду карбону (IV) з водою.
Наступну порцію вуглекислого газу пропустіть у велику пробірку, що на третину заповнена холодною водою, періодично збовтуючи її. Добутий розчин розлийте на дві порції. До кожної з них долийте розчину лакмусу або метилового оранжевого, а потім до першої – вапняної води, а другу порцію злегка підігрійте.
Опишіть і поясніть спостереження__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складіть рівняння відповідних реакцій у повній та скороченій іонних формах_____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія оксиду карбону (IV) з лугами.
Продовжіть пропускання вуглекислого газу, але вже крізь розчин вапняної води. Чому спочатку з’являється каламуть, а потім відбувається розчинення зависі? Аналогічно пропустіть оксид карбону (IV) крізь розведений розчин гідроксиду натрію, до якого добавлено кілька крапель фенолфталеїну.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонних формах__________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 4. Якісна реакція на карбонати.
Дослідіть дію розчину хлоридною кислоти на карбонати натрію, калію, кальцію та магнію. Для цього на дно пробірки насипте потроху солей і прилийте краплями кислоту. Після характерного «скипання» опустіть у пробірку запалену тонку скіпку. Повторіть дослід, але замість хлоридною кислоти візьміть нітратну.
Поясніть спостереження___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонних формах.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зробіть висновок про відношення карбонатів до дії кислот______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 5.Розклад карбонатів.
Візьміть шматочок крейди і розламайте його так, щоб один з уламків був плоский із гострими кутами. Другий уламок опустіть у пробірку з водою, в яку добавте краплю фенолфталеїну. Чи змінився його колір?_____________________________________________
Плоский уламок затисніть тигельними щипцями і прожарте його в полум’ї протягом 7-8 хвилин. Після охолодження опустіть уламок в пробірку з водою і добавте кілька крапель фенолфталеїну. Чи змінився його колір?_____________________________________________
Напишіть рівняння відповідних реакцій_____________________________________________
________________________________________________________________________________
Поясніть спостереження___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Які речовини можна використати для лабораторного способу добування Карбон (IV) оксиду?
Які властивості Карбон (IV) оксиду доводить його взаємодія з водою? Які речовина утворюється?
Які сполуки утворюються при взаємодії Карбон (IV) оксиду з лугами?
Що є якісною реакцією на карбонат-йон?
Які сполуки утворюються при розкладанні солей карбонатної кислоти? Які умови реакції?
Лабораторна робота № 4
Тема: Виявлення Карбону, Гідрогену та Хлору в органічних речовинах. Добування та хімічні властивості метану.
Мета: На практиці навчитися виявляти основні складові елементи органічних сполук за допомогою розробленої методики.
Обладнання та матеріали: парафін – 0,5г, порошок оксиду купруму (ІІ) – 1-2г, вапняна вода – 2-3мл, безводний сульфат купруму (ІІ) – 2г, калій ацетат або натрій ацетат (безводний, плавлений), натронне вапно свіжопрожарене (1:2); калій перманганат (1% - ний розчин), бромна вода (насичений розчин), пробірки з пробками і газовідвідними трубками, пробірка для вапняної води, штатив, хлоровмісна органічна сполука (хлороформ, дихлоретан – 1мл), мідний дріт товщиною 1-2мм, штатив, фарфорова чашка, кристалізатор, спиртівка або газовий пальник.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Визначення Карбону та Гідрогену.
Збирання приладів. Дослід можна проводити у приладі для збирання газів (мал1). Суміш досліджуваної речовини з оксидом купруму (ІІ) помістіть у суху пробірку і закріпіть її у штативі у горизонтальному положенні. Обережно внесіть безводний сульфат купруму (ІІ) і закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть в пробірку з вапняною водою. Обережно нагрівайте пробірку з досліджуваною речовиною. Спостерігайте зміни, що відбуваються з оксидом купруму (ІІ), сульфатом купруму (ІІ), вапняною водою, після цього дослід припиніть.
Спостереження __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються_________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки. Яку роль відіграє у даному досліді оксид купруму (ІІ)? З якою метою використовується вапняна вода?____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мал.1 Виявлення Карбону та Гідрогену в органічній сполуці.
1 – Суміш речовини, що досліджується з оксидом купруму (ІІ);
2 – безводний сульфат купруму (ІІ);
3 – вапняна вода
Дослід 2. Виявлення хлору.
Кінець мідного дроту зігніть петелькою або у вигляді спіралі діаметром 1-2мм. Прожарюйте дротину у полум’ї до тих пір, поки полум’я не перестане забарвлюватись, охолодіть її. Внесіть дротину в речовину, що досліджується, і знову в полум’я (мал2).
Спостереження___________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________

Мал 2. Виявлення галогену в органічній сполуці (проба Бейльштейна)
Дослід 3. Добування метану і вивчення його властивостей.
У суху пробірку помістіть суміш натрій ацетату і натронного вапна (суміш натрій гідроксиду з кальцій гідроксидом). Пробірку заповніть на 1/5 її вмісту і закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, закріпіть на штативі з невеликим нахилом у бік пробки. Суміш у пробірці обережно нагрійте.
Спостереження___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакції _________________________________________________________________
Пропустіть по черзі метан, що виділяється з газовідвідної трубки, крізь розчин бромної води та калій перманганату.
Що спостерігаєте?___________________________________________________________
Після цього звужений кінець газовідвідної трубки, з якої виділяється метан, розмістіть вертикально. Метан, який виділяється з трубки, підпаліть. У полум'я запаленого метану внесіть фарфоровий шпатель, переконавшись, що на його поверхні не утворюється кіптяви.
Який колір має полум’я?___________________________________________________________
Рівняння реакції__________________________________________________________________
Зробіть висновок про хімічні властивості метану______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Які речовини використовуються для якісного визначення Карбону та Гідрогену в складі органічних сполук?
Яка реакція дозволяє виявити Хлор у складі органічної речовини?
Для чого пробірку при добуванні метану закріплюють з невеликим нахилом у бік пробки?
Для чого використовується фарфоровий шпатель? Що це доводить?
Який характер горіння метану? Поміркуйте, чим відрізнятиметься характер горіння метану та гексану? З чим це пов`язано?
Чому метан не знебарвлює розчини бромної води та калій перманганату?
Лабораторна робота № 5
Тема: Добування та хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.
Мета: Добути етилен та ацетилен в лабораторії та вивчити їх властивості.
Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, стакан з водою, штатив фізичний, сірники, нагрівальний прилад, пробка з газовідвідною трубкою, вата, карбід кальцію, розчин калій перманганату, йодна або бромна вода, етанол, концентрована сульфатна кислота, подрібнене скло.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Добування і властивості етилену.
Дослід можна проводити у приладі для добування газів (мал. 1 з лабораторної роботи № 2). Приготуйте дві пробірки: одну з розчином калій перманганату, другу – з розчином йодної води. В пробірку – реактор внесіть 6-8 краплин заздалегідь приготовленої суміші етанолу та концентрованої сульфатної кислоти і насипте на дно подрібнене скло для рівномірного кипіння. Закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою і закріпіть в штативі за допомогою зажиму. Підігрійте суміш (обережно!) і пропустіть газ, що виділяється, у пробірки з перманганатом калію і йодною водою по черзі.
Що спостерігаєте?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Після характерних змін підніміть газовідвідну трубку догори і підпаліть газ, що виділяється. Якого кольору полум’я спостерігаєте? ____________________________________
________________________________________________________________________________
Після цього дослід припиніть.
Запишіть і рівняння реакції горіння етилену__________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Добування і властивості ацетилену.
Дослід можна проводити у такому ж приладі для добування газів (мал. 1 з лабораторної роботи № 2).
Приготуйте дві пробірки: одну з розчином калій перманганату, другу – з розчином йодної води. В пробірку з газовідвідною трубкою налийте 1-2мл води, опустіть невеликий шматочок карбіду кальцію, вставте нещільний жмуток вати і швидко закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
Рівняння реакції__________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Пропустіть газ, що виділяється у пробірки з калій перманганатом та йодною водою по черзі. Що спостерігаєте?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Після характерних змін підніміть газовідвідну трубку догори і підпаліть газ, що виділяється. Якого кольору полум’я спостерігаєте?____________________________________
________________________________________________________________________________
Після цього дослід припиніть.
Запишіть рівняння реакції горіння ацетилену_________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Які речовини використовуються для лабораторного добування етилену?
Для чого на дно пробірки насипається подрібнене скло?
Чим пояснити знебарвлення бромної води та калій перманганату при взаємодії з етиленом?
Який характер горіння етилену?
Які сполуки застосовуються для добування ацетилену в лабораторних умовах?
Чи відрізняється характер горіння ацетилену та етилену? Чим це можна пояснити?
Лабораторна робота № 6
Тема: Хімічні властивості спиртів та фенолу.

Мета: вивчити хімічні властивості спиртів та фенолу; зробити висновок про шкідливий вплив алкоголю на організм людини; звернути увагу на охорону оточуючого середовища.
Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, тигельні щипці, етанол, гліцерин, фенол, дихромат калію, концентрований розчин сульфатної кислоти, мідна дротина, вата, гідроксид натрію, сульфат купруму(ІІ), хлорид феруму (ІІІ), розчин яєчного білка.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Окиснення етанолу.
Часткове окиснення етанолу. Окиснення спирту в альдегід – якісна реакція на одноатомні спирти.
На кінці мідної дротини зробіть 5-6 витків спіралі. Налийте в пробірку 1мл розчину етанолу. Розжарте спіраль у полум’ї сухого спирту, щоб мідь вкрилася чорним нальотом оксиду, і швидко опустіть спіраль у пробірку зі спиртом. Повторіть цю операцію кілька разів.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Повне окиснення етанолу. Горіння.
Візьміть жмут вати та опустіть його в розчин етанолу, після чого підпаліть.
Якого кольору полум`я?___________________________________________________________
Складіть рівняння відповідної реакції _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Денатурація білка під дією розчину етанолу.
До 1мл розчину білка додайте 1 мл розчину етанолу.
Що спостерігаєте? Чому?__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зробіть висновок про шкідливу дію етанолу на фізіологію людського організму____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Добування гліцерату купруму (ІІ) – якісна реакція на багатоатомні спирти.
До 2 мл розчину гідроксиду натрію добавте кілька краплин розчину сульфату купруму (ІІ).
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
Рівняння реакції__________________________________________________________________
До гідроксиду купруму (ІІ), що утворився, добавте кілька краплин гліцерину і суміш збовтайте. Як змінився колір розчину? Чим це можна пояснити?_________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складіть відповідне рівняння реакції________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 4. Властивості ароматичного спирту – фенолу.
Властивості гідроксильної групи
1.Взаємодія з розчином лугу.
В пробірку внесіть 5 крапель розчину гідроксиду натрію і краплину фенолфталеїну.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
До даного розчину додавайте по краплинам розчин фенолу. Після додавання кожної краплини фенолу треба струшувати вміст пробірки.
Що відбувається? ________________________________________________________________ Складіть відповідне рівняння реакції ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зробіть висновок_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Взаємодія з розчином хлориду феруму (ІІІ) – якісна реакція на фенол.
Внесіть у пробірку 1мл розчину фенолу і додайте 1-2 краплини розчину хлориду феруму (ІІІ).
Як змінився колір розчину? Чим це можна пояснити?__________________________________
________________________________________________________________________________
Складіть рівняння відповідної реакції________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Властивості бензольного кільця.
3. Взаємодія з розчином бромної води – якісна реакція на фенол.
Внесіть у пробірку 1мл розчину фенолу і додайте 1-2 краплини розчину бромної води. Що відбувається в пробірці? Чому? _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складіть рівняння відповідної реакції
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Що доводить часткове окиснення етанолу купрум (ІІ) оксидом?
Чому фенол реагує з лугами, а етанол ні?
Яка реакція є якісною на гліцерин? Про що це свідчить?
Які реакції можна використати для якісного визначення фенолу?
Які наслідки дії етанолу на розчин білка? До чого це призводить?
Де використовують таку властивість етанолу?
Лабораторна робота № 7
Тема: Добування та хімічні властивості карбонових кислот.
Мета: Закріпити та узагальнити знання про добування оцтової кислоти в лабораторії, а також про її хімічні властивості та загальні фізичні властивості карбонових кислот.
Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, стакан з холодною водою, сірники , нагрівальний прилад, пробка з газовідвідною трубкою, концентрована сульфатна кислота, ацетат натрію, вапняна вода, розчин фенолфталеїну, металічний магній, дистильована вода, розчин гідроксиду натрію, щавлева, олеїнова та стеаринова кислоти, розчин перманганату калію, питна сода, негашене вапно.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Розчинення у воді карбонових кислот та їх солей.
Візьміть три пробірки. В першу налийте 0,5мл оцтової кислоти, в другу насипте 0,2г щавлевої кислоти, в третю – 0,2г стеаринової кислоти. В кожну додайте по 1мл дистильованої води.
Що спостерігається?______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В тих випадках, коли кислота не розчинилась у воді, суміш підігрійте.
Що спостерігається?______________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Добування оцтової кислоти.
В пробірку насипте 0,5г ацетату натрію і влийте 0,5мл розчину сульфатної кислоти. Отвір пробірки закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть в чисту, суху пробірку, вміщену в стакан з холодною водою. Суміш в реакційній пробірці трохи нагрійте.
Що спостерігається_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зверніть увагу на запах. Яка речовина утворилась?____________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій________________________________________________
________________________________________________________________________________ Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Дія оцтової кислоти на індикатори.
Розбавте концентровану оцтову кислоту, що утворилась в попередньому досліді невеликою кількістю дистильованої води. Розлийте вміст пробірки на чотири порції. До першої додайте метилоранж, до другої – лакмус, до третьої – фенолфталеїн, вміст четвертої випробуйте папірцем універсального індикатора.
Спостереження___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть рівноважне рівняння знаходження оцтової кислоти в розчині___________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 4. Дія карбонових кислот на метали.
В пробірку помістіть трохи порошку магнію і додайте 1мл розбавленої оцтової кислоти.
(Торкніться дна пробірки рукою.)
Що спостерігаєте_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції _______________________________________________
Висновки _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 5. Дія карбонових кислот на оксиди металів.
В пробірку помістіть трохи негашеного вапна і додайте розбавленої оцтової кислоти до повного розчинення осаду.
Спостереження___________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції________________________________________________
Висновки _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 6. Нейтралізація карбонових кислот лугами.
Налийте в пробірку 2 мл вапняної води. Додайте 1-2 краплини фенолфталеїну, а потім оцтової кислоти.
Що спостерігається? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції _______________________________________________
Висновки _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 7. Дія карбонових кислот на солі. Дія оцтової кислоти на питну соду
Всипте в пробірку трохи порошку питної соди (гідрокарбонат натрію) та добавте розбавленої оцтової кислоти.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
Який газ виділяється? Відповідь доведіть за допомогою тліючої скіпки ___________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції_______________________________________________
Висновки ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 8. Дія оцтової кислоти на хлорид феруму (ІІІ) – якісна реакція на оцтову кислоту.
Налийте в пробірку 1мл розчину оцтової кислоти і прилийте стільки ж свіжоприготовленого розчину хлориду феруму (ІІІ).
Якого кольору набуває розчин? ____________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції________________________________________________
Зробіть висновки _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 8. Властивості ненасичених кислот. Взаємодія олеїнової кислоти з бромною водою та перманганатом калію (якісні реакції).
В дві пробірки налийте кілька крапель олеїнової кислоти. В першу додайте трохи розчину бромної води, в другу – розчину перманганату калію.
Спостереження __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
З чим пов`язана різна розчинність карбонових кислот у воді?
Які основні хімічні властивості карбонових кислот?
З яких речовин можна добути оцтову кислоту в лабораторних умовах?
Яка реакція є якісною на оцтову кислоту?
Чому відбувається знебарвлення бромної води при дії на неї олеїнової кислоти?
Лабораторна робота № 8
Тема: Хімічні властивості вуглеводів.
Мета: Закріпити та узагальнити знання про хімічні властивості вуглеводів.
Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, 5% - ні розчини глюкози та сахарози, розчин гідроксиду натрію, водяна баня, сірники, нагрівальний прилад, гідроксид амонію, нітрат арґентум, сульфат купруму (ІІ), хлоридна кислота, сульфатна кислота, резорцин, крохмаль, картопля, хліб, розчин йоду, скляна паличка.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Окиснення глюкози аміачним розчином арґентум оксидом.
До 3 крапель нітрату арґентуму додайте краплинами розчин аміаку (гідроксид амонію). Спочатку до утворення, а потім доки розчиниться осад.
Якого він кольору____________________________________________________________
В пробірку додайте 1-2 мл розчину глюкози і кілька краплин 2% - ного гідроксиду натрію і обережно нагрійте утворену суміш на водяній бані.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зробіть висновки_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Окиснення глюкози Купрум (ІІ) гідроксидом.
В пробірку внесіть 5-6 крапель розчину сульфату купруму (ІІ) і додайте з надлишком гідроксид натрію.
Що спостерігаєте? _______________________________________________________________
Рівняння реакції _________________________________________________________________
До утвореного осаду додайте розчин глюкози і нагрійте суміш до кипіння.
Що спостерігаєте? _______________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакції________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія сахарози з гідроксидом купруму (ІІ).
В пробірку внесіть 5 краплин сахарози, краплину сульфату купруму (ІІ) і декілька краплин розчину гідроксиду натрію.
Що спостерігаєте? _______________________________________________________________ Що це доводить?_________________________________________________________________
Рівняння реакції _________________________________________________________________
Зробіть висновки_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 4. Гідроліз сахарози та якісні реакції на глюкозу та фруктозу.
В пробірку налийте 2 мл розчину сахарози і додайте 1мл розчину сульфатної кислоти. Прокип’ятіть утворений розчин протягом 2 хв. Після охолодження розчин розділіть на дві частини.
В одній пробірці розчин нейтралізуйте сухою содою, додаючи її маленькими порціями до тих пір, поки не припиниться виділення вуглекислого газу. Після нейтралізації додайте рідину Фелінга (свіжоприготовлений розчин купрум (ІІ) гідроксиду) і нагрійте.
Що спостерігаєте? Чому?__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідні рівняння реакцій _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
У другу пробірку додайте реактив Селіванова (резорцин з концентрованою хлоридною кислотою) і нагрійте суміш.
Як змінився колір розчину і чому?__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 5. Приготування крохмального клейстеру. Йодна проба.
Налийте половину пробірки води і всипте у воду 0,2 г крохмалю. Суміш добре збовтайте, вилийте в посудину з 50 мл киплячої води і добре перемішайте. Вилийте 3-4мл крохмального клейстеру в пробірку, дайте охолонути і долийте 1 мл йодної води.
Що спостерігаєте? _______________________________________________________________
Нагрійте рідину в пробірці і знову остудіть. Як змінювалася рідина? Зробіть висновки______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 6. Гідроліз крохмалю.
В 5 пробірок до їх половини налийте води, в кожну пробірку капніть 3-4 краплини розчину йоду. До утвореного в попередньому досліді крохмального клейстеру додайте 2 мл розчину сульфатної кислоти; 3-4 краплини суміші перенесіть в першу пробірку з розчином йоду і суміш збовтайте. Потім закріпіть колбу в штативі і кип’ятіть рідину. Через кожні 4-5 хвилин переносьте по 3-4 краплі суміші в наступну пробірку з розчином йоду і перемішуйте суміш у пробірках.
Поясніть свої спостереження_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Яка сполука утворюється в результаті окиснення глюкози? За якою функціональною групою відбувається дана реакція?
Яка реакція є якісною на сахарозу? Яка речовина утворюється в результаті цієї реакції?
Які сполуки утворюються в результаті гідролізу сахарози?
Які реактиви є якісними на глюкозу та фруктозу?
Яка умова є необхідною для проведення реакції гідролізу сахарози та крохмалю?
Яка речовина утворюються в результаті гідролізу крохмалю?
За допомогою якого реактиву можна визначити крохмаль?
Лабораторна робота №9
Тема: Хімічні властивості аніліну та білків.
Мета: Закріпити та узагальнити знання про хімічні властивості аніліну та білків; зробити висновок про шкідливий вплив алкоголю та солей важких металів на організм людини; звернути увагу на охорону навколишнього середовища.
Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, анілін, фенол, формальдегід, концентровані розчини сульфатної та нітратної кислот, розбавлений розчин соляної кислоти, розчини дихромату калію, хлорного вапна, гідроксиду натрію, білку, кухонної солі, сульфату купруму (ІІ), нітрату плюмбуму (ІІ), сірники, нагрівальний прилад, скляна паличка, вовна або натуральний шовк.
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Основні властивості аніліну.
В пробірку внесіть 5-6 краплин розчину хлоридною кислоти та краплину лакмусу.
Спостереження______________________________________________________________
До розчину кислоти краплинами додавайте розчин аніліну до зникнення забарвлення. Як пояснити основні властивості аніліну?_______________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакцій_______________________________________________
Зробіть висновки _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Добування аніліну з його солі.
До розчину хлориду феніламонію, який одержано в попередньому досліді, додайте розчин гідроксиду натрію. Що спостерігаєте? ________________________________________
________________________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакцій_______________________________________________
Чому розчин помутнів? Зробіть висновки____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 3. Якісна реакція на анілін.
Взаємодія з бромною водою – заміщення в бензольному ядрі
Внесіть в пробірку краплину розчину аніліну і додавайте по краплинам бромну воду.
Що спостерігаєте?________________________________________________________________
Запишіть відповідне рівняння реакцій
________________________________________________________________________________
Зробіть висновки_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Властивості білків.
Дослід 4. Ренатурація білка (дія солей лужних металів)
Дослідіть, як впливає на розчин білка концентрований розчин кухонної солі. Для цього влийте в пробірку 2 мл розчину білка ( і до половини пробірки) концентрованого розчину солі. Що спостерігаєте?____________________________________________________
Рідину перелийте в колбу і долийте до половини її об’єму дистильованої води. Що спостерігаєте?___________________________________________________________________
Як назвати процес зсідання білків під дією кухонної солі – оборотним чи необоротним?____________________________________________________________________
Дослід 5. Денатурація білка. Дія нагрівання
Налийте 4-5мл розчину білка в пробірку і повільно нагрівайте над полум’ям сухого пального, не доводячи до кипіння.
Які зміни відбулися в розчині?_____________________________________________________
Випробуйте, чи розчиняються пластівці білка в надлишку води. Як назвати процес зсідання білка під дією температури – оборотним чи необоротним?______________________
________________________________________________________________________________
Дослід 6. Денатурація білка. Дія солей важких металів
Налийте в пробірку 2 мл розчину білка і 1 мл розчину мідного купоросу. Що спостерігаєте?___________________________________________________________________
Те ж саме повторіть з розчином білка та нітратом плюмбуму (ІІ). Як назвати процес зсідання білка під дією солей важких металів – оборотним чи необоротним?_______________
________________________________________________________________________________
Зробіть висновок про дію солей важких металів на організм людини_____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 7. Денатурація білка. Дія отрут на білок
До 1 мл розчину білка додайте 1 мл розчину спирту. Що спостерігаєте?_____________
________________________________________________________________________________
Перевірте, чи розчиняється осад в надлишку води_____________________________________
Те ж саме повторіть з розчином білка та розчином формальдегіду (формаліну). Зробіть висновки про дезінфікуючу дію спирту та формаліну на основі проведених дослідів_
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 8. Деструкція білка.
Підпаліть лоскут вовни або натурального шовку і тут же загасіть його.
Поясніть свої спостереження_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 9. Кольорові реакції на білок (якісні реакції).
Ксантопротеїнова реакція
В пробірку налийте 1мл розчину білка і краплинами додайте концентрованої нітратної кислоти. Суміш трохи нагрійте. Що спостерігаєте?____________________________
________________________________________________________________________________
Біуретова реакція
В пробірку налийте 1-2мл розчину білка і стільки ж лугу. Струсіть пробірку, додайте 4-5 краплин розчину сульфату купруму (ІІ) і трохи нагрійте. Що спостерігаєте?____________
________________________________________________________________________________
Зробіть загальний висновок про якісні реакції на білок_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________
Контрольні запитання
Які сполуки використовуються для лабораторного добування аніліну?
З чим пов`язані основні властивості аніліну?
Яка реакція є якісною на анілін? Яка сполука утворюється в результаті цієї реакції?
Що таке денатурація та деструкція білка? Що їх викликає?
Які реакції є якісними на білки?
Лабораторна робота №10
Тема: Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання класів органічних сполук.
Мета: Закріпити на дослідах теоретичні знання по якісним реакціям на вивчені класи органічних сполук з курсу органічної хімії.
Обладнання та матеріали: розчин бромної води, перманганату калію, нітратної кислоти, сульфатної кислоти, сульфату купруму (ІІ), гідроксиду натрію, етанолу, хлориду феруму (ІІІ), формаліну, гліцерину, фенолу, оцтової кислоти, метилоранжу, лакмусу, фенолфталеїну, сила, сахарози, глюкози, фруктози, резорцину, хлоридної кислоти, йоду, крохмалю, аніліну, білка, метиламіну, нітратної кислоти, трихлорметану, цинк гранульований, аміачний розчин оксиду арґентуму (І); мідна дротина, сірники, сухий спирт.
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Дослід 1. Попередні випробування
За допомогою проби на спалювання визначте мінеральну речовину і характер горіння органічних речовин (хлорид натрію, метан, етилен, ацетилен, етанол).
Спостереження__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
За допомогою проби Бейльштейна визначте галогеновмісну сполуку.
Кінець мідного дроту зігніть петелькою або у вигляді спіралі діаметром 1-2мм. Прожарюйте дротину у полум’ї до тих пір, поки полум’я не перестане забарвлюватись, охолодіть її. Внесіть дротину в речовину, що досліджується, і знову в полум’я..
Спостереження___________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________

За допомогою проби Вагнера (взаємодія з розчином калій перманганату) визначте ненасичений вуглеводень і альдегід.
Спостереження___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рівняння реакцій_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дослід 2. Розв’язування експериментальних задач з вивченого курсу.
Варіант 1.
У трьох пронумерованих пробірках міститься вода, етанол, розчин крохмалю. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Яка речовина і в якій кількості утвориться в результаті окиснення 4,6г етанолу оксидом купруму (ІІ)? Добудьте цю речовину з етанолу, визначеного у попередній задачі.
Варіант 2.
У трьох пронумерованих пробірках міститься машинне масло, рослинна олія та гліцерин. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Який об’єм водню треба витратити на гідрування рослинної олії масою 100г, якщо прийняти, що рослинна олія складається з три олеату?
Варіант 3.
У трьох пронумерованих пробірках міститься гліцерин, альдегід та глюкоза. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів. Чи можна визначити дані речовини за допомогою одних і тих самих реактивів?
Яка органічна речовина і в якій кількості утвориться при взаємодії метаналю масою 5,2г з гідроксидом купруму (ІІ)? Добудьте цю речовину з визначеного у попередньому досліді альдегіду.
Варіант 4.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини сахарози, мила, емульсія мила. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Яку масу стеаринової кислоти можна добути з стеарату натрію масою 34г при дії на нього розчину сульфатної кислоти.
Варіант 5.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини метиламіну, білку, фенолу. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Який об’єм азоту можна добути в результаті окиснення метиламіну масою 46г розчином нітратної кислоти?
Варіант 6.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини мурашиної кислоти, фруктози та оцтової кислоти. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Яка речовина і в якій кількості утвориться в результаті взаємодії 3,8г оцтової кислоти з етанолом? Добудьте цю речовину з визначеної у попередньому досліді оцтової кислоти.
Варіант 7.
Доведіть на досліді, що в звичайному цукрі є Карбон; в картоплі і білому хлібі – крохмаль; у стиглому яблуці – глюкоза. Складіть список реактивів і обладнання, необхідних для визначення даних речовин, і визначте їх за допомогою дослідів.
Яка маса срібла утвориться при якісному визначенні глюкози масою 4,3г за допомогою аміачного розчину оксиду арґентуму (І)?
Варіант_________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підпис студента:____________________________
Підпис викладача______________________

Приложенные файлы

  • docx 22387823
    Размер файла: 323 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий