акш сайкестендиру

І. АJШ президенттерініS жылдары

Вильсон 1932-45 жж
Гардинг 1912-20 жж
Кулидж 1920-24 жж
Гувер 1924-28 жж
Рузвельт 1928-32 жж

II маSызды оKиCалар

1918ж «БейтараптыK туралы» ЗаS Kабылданды

1924 ж 13 млн адам жaмыссыз болды

1929-33 жж РузвельттіS алCашKы ж_з к_ні

1932 ж Вильсон Конгреске «14 бап» жолдады

1933 ж наурыз-маусым ЕSбек Kатынастары туралы акт

1935 ж «`лы даCдарыс»

1935 ж АJШ ™ндіріс к‰сіпорындары шыCаратын ™нім д_ниеж_зі капиталистері ™ндіретін ™німніS 44%-ына теS болды

III ПрезиденттердіS aрандары

Вильсон «Мен американдыKтарCа жаSа баCыт беремін»

Кулидж «оSашалану, оKшаулану»

Гувер «14 бап»

Рузвельт «Америка бизнеспен айналысады»IV СaраKтар

1 АJШ-тыS ЕуропаCа, ‰сіресе ГерманияCа, экономикалыK к™мегі Kалай аталды?
2 АJШ Jытайда Kандай партияны Kолдады?
3 4 жыл ішінде неше банк жaмысын тоKтатты?
4 ОSашалану, оKшаулану саясатыныS м‰ні
5 «ЖаSа баCыттыS» теориялыK базасына кімніS экономикалыK ілімі алынды?
6 РузвельттіS алCашKы шараларын ата
7 Латын АмерикасындаCы РузвельттіS саясаты Kалай аталды?
8 Рузвельт Kандай аралдардан 19 жылдан кейін АJШ ‰скери к_шін алып кетті?
9 Т™рт рет президенттіке сайланCан тaлCа?
10 1936 ж сайлауда Рузвельтке Kандай aйым Kарсы тaрды?
11 АJШ-тыS саяси ™міріндегі екі беделді партияны ата
12 АJШ президенті, Огайо штатыныS сенаторы
13 Массачусетс штатыныS губернаторлыCынан вице-президенттікке к™терілген тaлCа
14 Jай жылы Вильсон Конгреске «14 бап» жолдады?
15 Версаль шартын бекітпей тастаCан мемлекет
16 `лттар ЛигасыныS м_шелігінен бас тартKан мемлекет
17 АJШ Jиыр ШыCыста Kандай мемлекетпен баKталас болды?

V КАНАДА

1 КанаданыS саяси партиялары
2 «Стерлинг тобына ™ту» туралы заS KабылданCан жыл
3 «Вестминстер м‰ртебесі» заSы KабылданCан жыл
4 «Екі жаKты сауда келісімі» туралы заS KабылданCан жыл
5 «Вестминстер м‰ртебесі» заSы не туралы
6 «Стерлинг тобына ™ту» туралы заSыныS м‰нісі
15

Приложенные файлы

  • doc 22394494
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий