Тестові завдання з курсу ІДПЗК


Банк тестів з курсу
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
1. Порівняльно-історичний метод дозволяє:
а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;
б) оцінювати факти і явища без упередженості;
в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.
2. Принцип об’єктивності дозволяє:а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;
б) оцінювати факти і явища без упередженості;
в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.
3.Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього Сходу:
а) сільська община;в) класичне рабство;
б) замкнені соціальні групи;г) важлива роль жрецтва.
4. Яка з названих рис не була притаманна державам Стародавнього Сходу:
а) взаємодія з іншими державними утвореннями;
б) східна деспотія;
в) залишки військової демократії;
г) прив’язаність до великих рік.
5. Яка з названих рис не була характерною для права країн Стародавнього Сходу:
а) звичаєве право як джерело;
б) поділ на галузі права;
в) наявність пережитків первісної доби;
г) великий вплив релігії та традицій.
6. Основними виробниками матеріальних благ у країнах Стародавнього Сходу були:
а) жреці;в) раби;
б) вільні селяни-общинники;г) купці.
7. Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у:
а) Єгипті;в) Індії;
б) Вавилоні;г) Китаї.
8. Якого виду власності на землю не було в Єгипті:
а) державної;в) общинної;
б) храмової;г) рабської.
9. Якого виду договорів не знало давньоєгипетське право:
а) оренди;в) товариства;
б) найму;г) позики.
10. У спадковому праві Єгипту діяв принцип майорату. Це означає що:
а) все майно успадковував старший син;
б) нерухомість успадковував старший син;
в) майно успадковував молодший син;
г) рівноправними спадкоємцями були всі діти.
11. «Месопотамія» в перекладі з грецької означає:
а) Міжгір’я;в) Чорна земля;
б) Межиріччя;г) Країна повеней.
12. Засновником Вавилонської держави став:
а) Хаммурапі;в) Саргон;
б) Ур-Наму;г) Сеті І.
13. Що таке «ілку»:
а) посадова особа;в) земельний наділ за службу;
б) винагорода сріблом;г) сільська община.
14. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте купців:
а) тамкари;в) мушкенум;
б) авілум;г) вардум.
15. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте рабів:
а) тамкари;в) мушкенум;
б) авілум;г) вардум.
16. Аристократія у Давньому Вавилоні належала до категорії:
а) тамкарів;в) мушкенумів;
б) авілумів;г) вардумів.
17. Яка з названих форм власності була відсутня у Стародавньому Вавилоні:
а) общинна;в) державна;
б) міська;г) храмова.
18. Яка з названих угод не могла бути чинною у Давньому Вавилоні:
а) зберігання зерна;в) продаж ілку;
б) позика грошей;г) найм раба.
19. Принцип, за яким покарання мало бути таким самим як заподіяна шкода називається:
а) евікція;в) ордалії;
б) таліон;г) ілку.
20. Різноманітні випробування, які застосовувалися у судовому процесі Стародавнього Вавилону за відсутності доказів, називалися:
а) евікція;в) ордалії;
б) таліон;г) ілку.
21. Гарантії продавця покупцю в тому, що річ не крадена, називається:
а) евікція;в) ордалії;
б) таліон;г) ілку.
22. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії:
а) сенані;в) пурохіта;
б) лугаль;г) раджа.
23. Хто з названих посадовців не має відношення до Стародавньої Індії:
а) сенані;в) пурохіта;
б) лугаль;г) раджа.
24. Замкнені верстви суспільства у Стародавній Індії називалися:
а) стани;в) варни;
б) прошарки;г) класи.
25. Визначте найнижчу за статусом варну Стародавньої Індії:
а) брахмани;в) вайши;
б) кшатрії;г) шудри.
26. Яка з поданих нижче варн мала виключне право здійснювати релігійні обряди і навчати людей релігійним догмам:
а) брахмани;в) вайши;
б) кшатрії;г) шудри.
27. До якої з названих нижче варн належали царі та військова знать:
а) брахмани;в) вайши;
б) кшатрії;г) шудри.
28. Належність до варни у Стародавній Індії визначалася:
а) заслугами перед царем;в) власними чеснотами;
б) родинними зв’язками;г) народженням.
29. Рада знаті при царі з дорадчими повноваженнями у Стародавній Індії:
а) мантріпарішад;в) консисторій;
б) уітанагемот;г) парламент.
30. Джерелом права у Стародавній Індії був(ли):
а) Закони (кодекс) Хаммурапі;в) Закони Ману;
б) Книга законів (Фацзін);г) Кодекс Сеті І.
31. Звичаєве право у Стародавній Індії замінили:
а) релігійно-правові збірники;в) конституція;
б) закони;г) едикти царів.
32. Яка з названих рис не є притаманною шлюбно-сімейному праву Стародавньої Індії:
а) жінка – власність чоловіка;
б) жінка могла вийти заміж лише за представника своєї варни;
в) діти – власність чоловіка;
г) чоловік інколи міг одружитися з жінкою з вищої варни.
33. Кодекс законів Стародавнього Китаю IV ст. до н.е. називався:
а) «Кодекс Сеті І»;в) «Фацзін»;
б) «Закони Ману»;г) «Закони Цинь Шихуанді».
34. Якої з названих форм держави не було в Античному світі:
а) поліс;в) імперія;
б) республіка;г) східна деспотія.
35. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть ремісників:
а) деміурги;в) фети;
б) аристократія;г) клієнти.
36. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «постійно діючий орган родової знаті в період гомерівської Греції, який вирішував усі найважливіші питання життя племені, разом з царем виконував судові функції»:
а) агора;в) базилевс;
б) буллє;г) сенат.
37. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «військовий вождь, верховний суддя і жрець в період гомерівської Греції, влада якого перетворюється з виборної на спадкову»:
а) агора;в) базилевс;
б) буллє;г) принципс.
38. Утворення єдиної Афінської держави міфи пов’язують з ім’ям
а) Енея;в) Гомера;
б) Солона;г) Тезея.
39. Якого розряду не було у Стародавніх Афінах відповідно реформ Тезея:
а) евпатриди;в) фети;
б) геомори;г) деміурги.
40. Який зі створених в Афінах Тезеєм розрядів вільних громадян мав виключне право займати державні посади:
а) евпатриди;в) фети;
б) геомори;г) деміурги.
41. Відповідно реформ Тезея в Афінах була створена рада старійшин, яка називалася:
а) агора;в) колегія архонтів;
б) герусія;г) ареопаг.
42. Відповідно реформ Тезея в Афінах був створений орган, який складався з 9 чоловік і замінив собою базилевса:
а) агора;в) колегія архонтів;
б) герусія;г) ареопаг.
43. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 300 медимнів, служили у кавалерії:
а) п’ятисотмедимники;в) зевгіти;
б) вершники;г) фети.
44. Спеціальне голосування народних зборів в Афінах, запроваджене Клісфеном і спрямоване проти тиранії називалося:
а) тритія;в) остракізм;
б) олігархія;г) демократія.
45. Кому належить вислів: «Дрібні злочини заслуговують смертної кари, а за більш тяжкі я нічого більшого не знайшов»:
а) Тезею;в) Лікургу;
б) Драконту;г) Солону.
46. Громадяни Спарти, які не могли робити внески для організації спільних трапез, не мали права на наділ землі та участі у народних зборах, називалися:
а) спартіати;в) гіпомейони;
б) ілоти;г) періеки.
47. Що таке «криптії» у Стародавній Спарті:
а) щорічні ритуальні вбивства ілотів;
б) спільні трапези повноправних спартанців;
в) засідання архагетів;
г) форма шлюбу.
48. Народні збори в Стародавній Спарті називалися:
а) апелла;в) агора;
б) герусія;г) геліея.
49. Царі у Стародавній Спарті називалися:
а) базилевси;в) архагети;
б) рекси;г) геронти.
50. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «в ньому брали участь повноправні громадяни, які досягли 30-літнього віку, обирав посадових осіб, вирішував питання війни та миру, союзу з іншими державами, рішення приймалося криком або поділом на прихильників і противників»:
а) апелла;в) колегія архагетів;
б) герусія;г) колегія ефорів.
51. Куріатні комісії – це:
а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;
б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;
в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;
г) рада старійшин.
52. Нащадків підкореного римлянами населення та переселенців, неповноправних людей, які однак були зобов’язані служити у війську, у Стародавньому Римі називали:
а) патриціями;в) клієнтами;
б) плебеями;г) перегрінами.
53. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «посада запроваджена у 494 р. до н.е. під тиском плебеїв, мав право «veto» на рішення сенату, а також призупиняти рішення магістратів, крім диктатора; його особа вважалася недоторканою»:
а) едили;в) диктатор;
б) народні трибуни;г) начальник кінноти.
54. Ділянка землі і майна надані рабу у користування в обмін на сплату господарю частини врожаю або прибутків у Римській імперії, називалися:
а) пекулій;в) клер;
б) колонат;г) іпотека.
55. У період республіканського Риму едикти стали основою для формування:
а) Законів ХІІ таблиць;в) імператорського законодавства;
б) сенатус-консультів;г) преторського права.
56. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «призначався за надзвичайних обставин сенатом на 6 місяців один з консулів, його розпорядження не підлягали оскарженню, навіть смертні вироки»:
а) едили;в) диктатор;
б) народні трибуни;г) начальник кінноти.
57. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як централізована держава з королівською владою, обмеженою представництвом станів»:
а) ранньофеодальна монархія;
б) ленно-васальна монархія;
в) станово-представницька монархія;
г) абсолютна монархія.
58. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «на цьому етапі зберігалися пережитки попередніх епох, наприклад, залишки військової демократії, патріархальне рабство»:
а) ранньофеодальна монархія;
б) ленно-васальна монархія;
в) станово-представницька монархія;
г) абсолютна монархія.
59. Що таке принцип сюзеренітету-васалітету:
а) відносини між феодалами;
б) відносини між феодалами і залежними селянами;
в) відносини між феодалами і міщанами;
г) відносини між купцями і ремісниками.
60. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:
а) домінування звичаєвого права на початковому етапі розвитку;
б) партикуляризм;
в) поділ на галузі права;
г) основне місце посідали норми, що регулюють поземельні відносини.
61. Відсутність єдності права для всієї країни в період феодальної роздробленості називається:
а) рецепція;в) звичаєве право;
б) партикуляризм;г) галузі права.
62. Засновником держави франків був король:
а) Хлодвіг;в) Карл Мартел;
б) Генріх;г) Карл Великий.
63. Коли були створені Генеральні штати у Франції:
а) 843 р.;в) 1302 р.;
б) 1215 р.;г) 1789 р.
64. Яка з названих «варварських правд» не була германською:
а) Руська;в) Рипуарська;
б) Салічна;г) Саксонська.
65. Яка з названих характеристик не відноситься до «Салічної правди»:
а) казуальний характер;
б) безсистемність;
в) зберігала риси родоплемінних часів;
г) зазнала впливу римського права.
66. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:
а) кодифікованість;
б) закріплення нерівності станів;
в) складалося з ленного, канонічного і міського;
г) рецепція римського права.
67. Ділянка общинної землі у франків, яка стала передаватися у спадок і перетворилася на приватну власність, називається:
а) марка;в) алод;
б) феод;г) бенефіцій.
68. Територіальні правові звичаї феодальної Франції називалися:
а) правди;в) дигести;
б) кутюми;г) ордонанси.
69. Автором якої збірки законів феодальної Франції став королівський суддя Філіп де Бомануар:
а) «Великий кутюм Нормандії»;
б) «Кутюми Тулузи»;
в) «Кутюми Бовезі»;
г) «Великий кутюм Франції».
70. Визначте зайву серед країн, що утворилися на уламках імперії Карла Великого:
а) Англія;в) Німеччина;
б) Італія;г) Франція.
71. Категорія селян середньовічної Франції, які були вільними держателями землі і могли, повернувши її феодалу, залишити місце проживання:
а) серви;в) колони;
б) вілани;г) цензитарії.
72. Центральний судовий орган феодальної Франції:
а) Генеральні штати;в) Державна рада;
б) парламент;г) Верховний суд.
73. До якого з названих джерел права феодальної Франції відносяться едикти, ордонанси та декларації:
а) королівське законодавство;
б) судова практика;
в) міське право;
г) міжнародне морське і торгівельне право.
74. Коли в Англії утворився парламент:
а) 1215 р.;в) 1295 р.;
б) 1265 р.;г) 1539 р.
75. Коли в Англії була прийнята «Велика хартія вольностей»:
а) 1215 р.;в) 1295 р.;
б) 1265 р.;г) 1539 р.
76. У чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини:
а) існувала як централізована імперія;
б) складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію;
в) був відсутній період ленно-васальної монархії;
г) був відсутній період станово-представницької монархії.
77. Визначте дві найвпливовіші абсолютистські держави Німеччини:
а) Австрія;в) Баварія;
б) Саксонія;г) Пруссія.
78. Яка з названих характеристик не відноситься до правової системи середньовічної Німеччини:
а) відсутність загально німецького законодавства (партикуляризм);
б) основним джерелом права був судовий прецедент;
в) виокремлення правових норм, які стосувалися вищого феодального стану;
г) в основі так званого «загального права» лежали універсальні норми звичаєвого права германців і законотворча діяльність імператорів.
79. Правові норми, які стосувалися вищого феодального стану, містило:
а) ленне право;в) земське право;
б) загальне право;г) міське право.
80. До найвідоміших місцевих систематизацій норм звичаєвого права стало складене шефеном Ейке фон Репковим:
а) «Майнцький статут»;в) «Швабське зерцало»;
б) «Саксонське зерцало»;г) «Франконське зерцало».
81. Визначте дві «родини» міського права середньовічної Німеччини:
а) магдебурзьке;в) любекське;
б) берлінське;г) віденське.
82. Яка з названих збірок середньовічного права не була німецькою:
а) «Кутюми Бовезі»;в) «Терезіана»;
б) «Кароліна»;г) «Прусське земське уложення».
83. Коли була видана «Кароліна»:
а) 1495 р.;в) 1701 р.;
б) 1532 р.;г) 1768 р.
84. Карне і карно-процесуальне уложення «Священної Римської імперії німецької нації»:
а) «Кутюми Бовезі»;в) «Терезіана»;
б) «Кароліна»;г) «Прусське земське уложення».
85. Збірка візантійського права, що з’явилася у 872 р. з метою викладення норм шлюбного, спадкового, зобов’язального і карного права в доступній формі:
а) Еклога;в) Прохірон;
б) Кароліна;г) Василіки.
86. Одне з джерел мусульманського права – священний переказ про вчинки Мухаммеда:
а) Коран;в) Іджма;
б) Сунна;г) Фетва.
87. Одне з джерел мусульманського права – думки сподвижників Мухаммеда з релігійних і правових питань, визнані впливовими мусульманськими теологами-правниками:
а) Коран;в) Іджма;
б) Сунна;г) Фетва.
88. Одне з джерел мусульманського права – священна книга мусульман:
а) Коран;в) Іджма;
б) Сунна;г) Фетва.
89. Одне з джерел мусульманського права – письмове рішення релігійних авторитетів (муфтіїв) з правових питань:
а) Коран;в) Іджма;
б) Сунна;г) Фетва.
90. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву мусульман:
а) шлюб укладався у вигляді договору купівлі-продажу між нареченим і батьком нареченої;
б) право на розлучення мав тільки чоловік;
в) при розлученні діти залишалися з жінкою;
г) за зраду чоловік міг вбити жінку.
91. Яка з названих рис не є характерною для розвитку права в епоху Нового часу:
а) формуються національні системи права;
б) утверджується рівність громадян в сфері цивільно-правових відносин;
в) розвивається конституційне і виборче право;
г) формується партикуляризм права.
92. Для якої системи права характерна названа риса: основним джерелом права є судовий прецедент:
а) континентальна;
б) англосаксонська;
в) мусульманське.
г) феодальна.
93. Якого з названих положень не було у французькій «Декларації прав людини і громадянина»:
а) республіканська форма правління;
б) проголошено свободу і рівність людей;
в) розбудова держави на принципах народного суверенітету і поділу влади;
г) приватну власність оголошено священною і недоторканою.
94. Коли Установчі збори Франції затвердили перший «Карний кодекс», що складався зі 125 статей:
а) 1789 р.;в) 1804 р.;
б) 1791 р.;г) 1810 р.
95. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву буржуазної Франції (за положеннями «Цивільного кодексу» Наполеона):
а) формальне визнання рівності чоловіка і жінки;
б) шлюб реєструвався церквою;
в) батько міг позбавити дитину волі на строк до одного місяця;
г) сини віком до 25 років не мали права одружуватись без згоди батьків.
96. Торгівельний кодекс Наполеона був прийнятий у:
а) 1791 р.;в) 1804 р.;
б) 1799 р.;г) 1807 р.
97. Метою прийняття Закону Ле Шапельє у 1791 р. було:
а) боротьба з робітничими профспілками;
б) боротьба із середньовічними корпораціями;
в) розвиток торгівлі;
г) розвиток виробництва.
98. Цивільний кодекс Наполеона був прийнятий у:
а) 1791 р.;в) 1804 р.;
б) 1799 р.;г) 1807 р.
99. Характерною ознакою Цивільного кодексу Наполеона була відсутність в ньому поняття:
а) закону;в) приватної власності;
б) юридичної особи;г) фізичної особи.
100. Карний кодекс Наполеона був прийнятий у:
а) 1791 р.;в) 1804 р.;
б) 1799 р.;г) 1810 р.
101. «Декларація незалежності» США була прийнята:
а) 4 липня 1774 р.;в) 4 липня 1776 р.;
б) 4 липня 1775 р.;г) 17 вересня 1787 р.
102. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання по два представники від штату (з осіб віком понад 30 років) їхніми законодавчими зібраннями строком на 6 років з переобранням третини кожні 2 роки:
а) палата общин;в) палата представників;
б) сенат;г) палата лордів.
103. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання депутатів населенням штату з осіб, яким виповнилося 25 років:
а) палата общин;в) палата представників;
б) сенат;г) палата лордів.
104. Хто був автором тексту «Декларації незалежності» США:
а) Дж.Вашингтон;в) А.Гамільтон;
б) Д.Адамс;г) Т.Джефферсон.
105. Коли була прийнята нині діюча Конституція США:
а) 1776 р.;в) 1783 р.;
б) 1781 р.;г) 1787 р.
106. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «двопалатний законодавчий орган, який зокрема мав право оголошення імпічменту»:
а) Конгрес;в) Президент;
б) Комітет штатів;г) Верховний суд.
107. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «глава держави й уряду, головнокомандуючий, мав право «вето»:
а) Конгрес;в) Президент;
б) Комітет штатів;г) Верховний суд.
108. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці інституту президента США:
а) обирається на 4 роки;
б) обирається шляхом непрямих виборів через колегію виборщиків;
в) разом з ним обирається прем’єр-міністр;
г) ним може стати лише громадянин США віком від 35 років.
109. Яка посадова особа обирається у США разом з президентом:
а) віце-президент;в) федеральний канцлер;
б) прем’єр-міністр;г) державний секретар.
110. Що з названого не було джерелом права у США:
а) федеральні закони і закони окремих штатів;
б) конституція;
в) рішення Верховного суду США і верховних судів окремих штатів;
г) рецепція римського права.
111. Імператор Японії називався:
а) самурай;в) мікадо;
б) сьогун;г) даймьо.
112. Якого з названих елементів не існує у судовій системі США:
а) Верховний Суд США;в) верховні суди штатів;
б) Апеляційний суд;г) Конституційний суд.
113. Який з названих факторів не відноситься до тенденцій розвитку держав і суспільств у ХХ ст.:
а) формування уявлення «елітарності» ліберально-демократичних цінностей;
б) тимчасове встановлення авторитарних і тоталітарних режимів;
в) крах колоніальної системи;
г) еволюція держав ліберальної демократії.
114. Коли жінки Великобританії були повністю зрівняні у політичних правах з чоловіками:
а) 1918 р.;в) 1928 р.;
б) 1927 р.;г) 1969 р.
115. Особливістю державного устрою сучасної Великобританії є:а) відсутність уряду;в) відсутність конституції;
б) відсутність парламенту;г) відсутність судової системи.
116. За своїм державним устроєм сучасна Великобританія є:а) президентською республікою;
б) парламентською республікою;
в) абсолютною монархією;
г) конституційною монархією.
117. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «має право «вето» на закони прийняті парламентом, а також право його розпуску, призначає прем’єр-міністра»:
а) палата общин;в) монарх;
б) палата лордів;г) кабінет міністрів.
118. Коли завершився процес об’єднання ФРН та НДР:
а) 1989 р.;в) 1991 р.;
б) 1990 р.;г) 1992 р.
119. Який інститут влади є ключовою фігурою в політичній системі сучасної Німеччини:
а) парламент;
б) федеральний президент;
в) федеральний канцлер;
г) Федеральний конституційний суд.
120. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «символ держави і єдності народу, влада якого є спадковою»:
а) імператор;в) кабінет міністрів;
б) парламент;г) верховний суд.

Приложенные файлы

  • docx 22416898
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий