Євангельська Правда №48


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
кБВ. еДВБил:
МБиАВ. П В.б!.есД ЗзПБ
феДГД


лАи.РеЗфА. НВ.еГББфЗфАД


иБКДиВДВ.е. МБиАВ.

Цуде виправлено

(не читайте)
-

скою має бути 'ристиянська сім’я? ии знаєте ви, як правильно ви'овувати ваши'
дітей у 'ристиянському дусі? ии потрібно нам прививати їм любов до Шоспода змалку, чи, можливо, вони самі, коли
виростуть, не'ай вибирають?
ии достатньо часу ви приділяєте для ви'овання ваши' дітей?
ко нам, батькам
,

потрібно робити, щоб наші діти були вірні Шосподу?

ааки' болючи' запитань є багато і якщо ми, як батьки, переживаємо за свої' дітей, за ї'нє майбутнє
2

нам потрібно
шукати відповід
і за ці запитання. Нажаль, буде не легко.
Діти
2

це радість, але інколи бувають моменти, коли не знаєш,
радіти тобі чи плакати. аим не менше, Цог поклав на батьків величезну відповідальність за свої' дітей і наше

и
и
може церква
втручатися

у політичну ситуацію, яка ск
лалася у нас

в бкраїні?
и
и
можуть 'ристияни брати участь у протеста'?
и
и
має
право церква брати участь у майдані?
к
о
робити церкві, коли навколо
нас відбуваються беззаконня, свавілля, насилля та інші злоді
яння?
С
идіти
і мовчати, ніби так і має бути, треба страждати?
и
и
, можливо,

виступити
з

засудженням злочинів, за'истити
ти', 'то терпить
страждання?
Ц
ути
сіллю для світу чи цукром?

ж
е
серйозні пи
тання, які останніми днями стосувалися кожного.
Н
а
сторінка' цієї газети ми спробуємо знайти відповіді на всі ці питання,
спробуємо на основі Слова Цожого відкрити для себе волю Ц
о
жу.

с
к
'ристияни та як жителі бкраїни, ми не маємо бути байдужі, ніби це
нас
не стосується.

а
ому,

давайте шукати настанови Шосподні та
виконувати ї'.


І він

(
диявол)

вивів Його

(Ісуса)

на гору високу, і за
'вилину часу показав Йому всі царства на світі.


І диявол сказав Йому: с дам аобі всю оцю владу та
ї'ню славу, бо мені це передане, і я даю, кому 'очу, її.

(Лук.4:5,6)


Н люімеі илмьззіп йи)іг ю зьтіг дкьїзі
аи)зь
рекдюь зе жиае бьевтьмвлщ ю лмикизі і зе бюекмьмв
нюьяв зь ме, уи юі)бнюьємцлщ. Я мьдиа писн
йижікднюьмв кьбиж б юьжв зь) неиюьжв Биавжв, щді
є ьдмньецзі )ещ зьл б юьжв. В лиріьецзвп жекеаьп
еш)в сьлми бьйвмншмц лющуеззиленавмееію йки ме,
дижн зьееав
мц мьдь юеь)ь, щдь юбвюьє )елщмдв, ь ми
і лимзі еш)ег? иезі йи)ибьшмцлщ леиюь и)зияи
лющуезвдь Нлт ил б к)елв, щдвг зьйвлью

(жиюь
иквяізьено
: «
Яилйи)ь пквлмвьзлмюншуве (зе бн)н
ибкьуьмцлщ
-

абкьмцщ в лелмкхао, жзияв
е вб димикхп
лвльзвщ зе имдкхюьев, димикі
е йвтнм

и
биаелмюеззилмв юлщдиг юеьлмв в йкидевзьшуве
еш)ег,

бь ми сми изв биецте зе пимщм имкхюьмц л
мкн)иж бькьбимьззхе )езцяв им люивп )емег в
им)ьюьмц тибее н димикиг ю)кня йищювевлц
)ейнмьмлдве в йкисве длвюх зь дидл, мьсдв в
бкшевдв люивж тьеьюьж...

Яилйи)ь, елев йи
юьтежн ме, дми лаея авюеж кьзезхп в лмкееще ю
)еюисдн л иякижзхж дкьлзхж дкелмиж зь и)еа)е,
-

чми аюеьлмц им бияьа, ми жх л юьжв юеквж ю кьбзхп
Бияию... Зе )ееьгме вб сквлмь дкиюиаь)зияи
жьзцщдь...»

зияісзи мнм бн)е бьйвмьмв,
з
еюае юлщ юеь)ь, щдь
бнеь ю зьл

юі) Бияь?

Уе біецт ьдмньецзі йвмьззщ:

св зежьє мнм )вщюиецлцдияи юмкнсьззщ н юлі рі
лйкьюв?
ииаевюи

льже льмьзь ьдмвюзи )іщю

секеб
зьтвп
декіюзвд
ію? Свїжв
леняьжв
юизв є:
)вщюиеь

св

Бия
ь
?
лквгзщмі кітеззщ, бнюь,
зе

зьтеймьзі )вщюиеиж?

Сьлми, диев свмьшмц леиюь
йки лйиднлв Ілнль ю йнлмееі


ювдиквлмиюншмц зьйвльзе ю
Єюьзяееії юі) иьмюіщ, ьее
ьйилмие зндь

мкітдв йи ізтижн
ийвлью і йеке)ью еш)щж )еуи
ізті леиюь лйиднлзвдь )вщюиеь.
Я зе бзьш
,

бюі)дв зндь йисню
рш кибжиюн і пми гижн йеке)ью,
уи льже лдьбью льмьзь Ілнлн, би
зі иьмюіщ, зі зндв йкв ріг
кибжиюі зе бнеи. Мвж зе жезте
,

зндь, ийвлншсв леиюь )вщюиеь,
)ьє бкибнжімв, уи
льже льмьзь
є мвж дзщбеж люімн, йі)

юйевюиж
щдияи
бзьпи)щмцлщ юлі
рьклмюь зь люімі
. ньмьзь ювюію
Ілнль зь ювлидн яикн
мь г дьае
сквлмн, уи гижн юле

йеке)ьзе
і льже юіз зьлмьзиюещє мь декнє
рвжв рьклмюьжв. Селзи дьансв,
щ юкьаезвг леиюьжв льмьзв,

пись г

ки
бнжіш, уи ре є йкью)ь.Зь

аье
ц, бь юлш ілмикіш
бежеі бнеи зе
б
ьяьми рькію мь
йкьювмееію, щді юі)дквми
ювбзьюьев люиш йидикн йек
е)
Яилйи)иж мь лмькьевлщ авмв
бяі)зи б Биавжв зьлмьзиюьжв
.
Н Бібеії жв жиаежи йкисвмьмв
йки )едіецдип рькію, щді лйкью)і
ленавев Яилйи)н

і юі)дквми декнюьевлщ

неиюиж
Биавж. ииазь зьбюьмв
аьюв)ь
, щдвг ювбзьюью, уи
юіз зьееавмц Яилйи)н. ииазь зьбюьмв
ниеижизь,
еиліш

мь ізтвп
. лілещ Ілнль н юлелюімзіг ілмикії бнев
мьдиа рькі, щді ювбзьюьев зь) либиш зьгювувг
ьюмиквмем


тькщ рькію


Ілнль сквлмь, ьее
,

зь

аьец,
біецтілмц йкьювмееію, йки щдвп з
ьйвльзи
,

ю мижн
свлеі і ю Бібеії
,

бнев )ьееді юі) Яилйи)ь і зе
ювбзьюьев еияи
. ив кибнжієжи, уи

диев еш)взь зе
ленавмц Биян, бзьсвмц юизь є леняиш льмьзв
. Зе
)вюзи, уи льмьзь
і )извзі
д
екнє рькщжв мь
йкьювмеещжв, лйизндьшсв

їп йквгжьмв кітеззщ,
)ьееді юі)

неиюь Биаияи. клц сижн льмьзь бню
йкьювг, диев дьбью, уи жьє юлш юеь)н мь ї
пзш леьюн
і )ьє її дижн писе. Б
юекзімц нюьян, Ілнл, йиснютв мьді
леиюь, зе дьбью, уи льмьзь йижвещємцлщ, уи юіз
ибжьзшє св йекебіецтнє. Ілнл зе бьйекесвю рвж
леиюьж.

Бзьєме, льмьзь

зькибвю і йки)июанє кибвмв
бьяьми беь секеб рькію і зьюімц секеб йкилмвп
еш)ег. анае бьяьми лжекмег, )нае бьяьми дкиюі.
Віз
і )и лцияи)зі йки)июанє йкьршюьмв ю лекрщп
бьяьмцип еш)ег, щді зе писнмц ленавмв Яилйи)н
. І щд
зе дкнмв,

н рцижн ювззі льжі еш)в,
щді уе юі)
йисьмдн якіпийь)іззщ лмьев ееядиш жітеззш св
пикитвж ізлмкнжезмиж ю кндьп )вщюиеь. Яд ееяди
юизв йі))ьевлщ ендьюижн, щд йкилми )июіквевлц
г
ижн мь йекегтев зь гияи лмикизн! Веь)ь межкщюв

зь) е
ш)цжв є юеевсебзь. Бкибнжігжи,

(
ре
лмилнємцлщ зе
міецдв з
ьтиї юеь)в, ьее і йкилмвп
еш)его

щдуи еш)взь зе ленавмц Яилйи)н, бзь
свмц
юизь кьб

льмьзв.

Є ю Бібеії и)зь ілмикіщ йки Вьювеизлцдияи рькщ зь
іж’щ
Вьемьльк
. І
бкьїецлцдвг зьки) бь люіг зейиленп мь
і)иеийидеизлмюи, бню юі))ьзвг Яилйи)иж н кндв

‧тру сдпйкмть впдид
а


”тгу чм
имявтпу
?

юьюв
еизлцдияи
рькщ
Зьюнпи)изиликь, щдвг бьязью
юеевдн

діецділмц
єюкеїю н
кьблмюи

мь йиякьбнюью
Єкнльевж,
ю мижн свлеі і
пкьж
, бьбкьютв бюі)мв юлі
)икияиріззі кесі, зьюімц мі, щді
ювдиквлмиюнюьмвлщ )ещ
ленаіззщ Биян.

І им и)зияи кьбн, лвз

Зьюнпи)изиликь


рьк
Вьемьльк, ювкітвю лй
кьювмв
бездем )ещ мвлщс юеецжиа.

Д
иев ювзи ийьзнюьеи кибнж
рькщ, юіз зьдьбью юзелмв мі
юлі биеимі кесі, щді бнев юбщмі б пкьжн Биаияи.

Бездем
йк
и)июанюьюлщ )ьеі і юае ий’щзіеі

яилмі леьювев люиїп
і)иеію, мвжв кесь
жв, щді бнев юбщмі б Яилйи)зцияи
пкьжн.

В
і)дквме і аьпевюе бияипнецлмюи


Б
ия мьд
йкилми зе

бьевтвю
. Свмьєжи )ьеі, уи юлі йквлнмзі
йибьсвев кндн, щдь зь лмізі н бьеі зьйвль
еь евте 4
леиюь. Вле бнеи зьлміецдв лекгибзи і бзезьрцдь )ещ

рькщ
, уи гияи ипийвю л
вецзвг лмкьп
,
З
е бзьш
св
бзьсеззщ зьйвльзияи
, н

зцияи

диеізь йисьев бвмвлщ
и)зе иб и)зе.

Диев йквгтию йкикид аьзвїе, ми кибйиюію, б
жемиш

бьлмекеаеззщ, и)зн )илвмц йиюсьецзн ілмикіш
йки рькщ Зьюнпи)изиликь.

те бнеь ілмикіщ йки

яик)взш,

секеб щдн ю рькщ бнеи бьбкьзи кибнж.
Зьюнпи)изилик,

зьгжиянмзітвг і зьгюі)ижітвг рьк,

бьмцди Вьемьлькь
, бьлюиїю

зьгюь
аевюітвг нкид н
люиєжн авммі:

вю еш)лцдижн рьклмюі йьзнє Влеювтзіг
Бия, і Віз лмьювмц зь) звж мияи, дияи писе .

тьк
Вьемьльк бзью ілмикіш
люияи бьмцдь, юіз йкедкьлзи
кибнжію
, уи лмьеилщ б звж секеб гияи яик)ілмц мь
зейидикн Яилйи)н.
!ее авммщ бьмцдь зе зьюсвеи лвзь
йидикв

йеке) Влеювтзіж Бияиж. ииаевюи

Вьемьльк
)нжью, уи гижн зісияи зе бн)е, уи Бияь зе ілзнє, св
уилц мьде.
Вьемьльк

)нжью, уи

гижн жвземцлщ

бияипнецлмюи і бзеюьяь Яилйи)зіп кесег.


Бия мьд йкилми рцияи зе бьевтвю
.

Яилйи)ц йидьбнє
мейек юае і Вьемьлькн, у
и б Бияиж дкьуе зе
аькмнюьмв
. Мі 4 леиюь, щді бнев зьйвльзі зь лмізі
рьклцдияи бьен ибзьсьев )ещ Вьемьлькь, уи
Яилйи)
ц
йикьпнюью рьклмюи мь авммщ рькщ і бзьгтию гияи
ееядвж, бебюькмілзвж.

Мьдвж свзиж, секеб )нпиюзн і
жикьецзн )еякь)ьріш
, Бия деь)е дізерц рьклмюн
Вьемьлькь і юлієї Вьювеизлцдиї іжйекії.
Мієї а зисі
Вьемьльк бню нбвмвг.

те є )іглзи йиюсьецзь ілмикіщ, йки е
ш)лцдн
яик)ілмц, л
ьжиюйеюзезілмц. Вьемьлькь
зе зьюсвю
яікдвг )илюі)
гияи бьмцдь. Віз )нжью, уи

юліж де
кнє мь
юле ю гияи кндьп. !ее рьк

яевбиди йижвещюлщ.
Зь)
юліжь рькщжв лмиїмц

Яилйи)ц, щдвг жиае юмкнмвмвлщ ю
ілмикіш мь бжізвмв її.

Є уе и)зі яькзі леиюь,

щді Ілнл лдьбью лвеьмн
,
йкиднкьмикн квжлцдиї іжйекії. льж’щмьєме, диев Ілнль
ькетмнюьев і йиюеев зь )и
йвм )и лвеьмь, миг

б
яик)ілмш йисью ювпюьещмвлщ, уи льже юіз жьє юлш
юеь)н і жиае бкибвм
в б Ілнлиж уи бьюяи)зи. !ее
сквлмил

бьйекесвю гижн. Уи Віз лдьбью

лвеьмн?
«Зь)и изиш мв аи)зиї юеь)в зе жью бв, диев б мибі
бюекпн зе )ьзи бнеи»

(:юьз.19:11о.

Уи а ювпи)вмц?

ньмьзь кьбиж б лвеьмиж, Іки)иж,
квжлцдвжв іжйекьмикьжв мь ізтвжв рькщжв )нжьшмц,
уи юлщ юеь)ь зьееавмц їж, ьее, щд бьсвжи бі леію
Ілнль, зь) звжв є уе
ювтвг
ьюмиквмем, тьк

рькію


Яилйи)ц Бия.


Зьж юьади
бкибнжімв і йквгжьмв,
сижн Бия )ийнлдьє
мьдвг юйевю

льмьзв
,
пис

ю Бібеії зьйвльзи,
уи йквг)е сьл, диев
дзщбц рцияи люімн бн)е
юдвзезвг н йедеи.
Мвж
зе жезте, бь йкиювзв
зьки)н, бь
юі)лмнйееззщ юі) еияи
бьдизію, Бия

)ийнлдьє
йидькьззщ )ещ зьки)н, уиб юкибнжвмв.
Я свмью
ізмекю’ш йьмкіькпь Нлт Дл, щдвг уе кід

св )юь мижн
дьбью, уи щдияи еш)в бьленавев декіюзвдь, мьдияи
юизв і жьшмц. Віз йкьювг. лкилми жезі )вюзи бнеи
свмьмв рі леиюь

юі)

еш)взв, щдь жьє біецте мвлщсі
рекдию
і, жиаевюи, жіецгиз юікзвдію,
щді жьеи уи
бкибвев, уиб зьюекзнмв еш)ег )и йидьщзз
щ, уиб
зьт
зьки) йидикиш йеке) Яилйи)иж бьленавю

дкьуияи
декіюзвдь.

І зьльждізерц,
уи зьж кибвмв )ьеі? Яд лйквгжьмв
зьтн юеь)н? Св бн)е зиюь юеь)ь дкьуиш? Св зе бн)е
бзиюн юйевюн льмьзв зь юекпіюдн зьтиї юеь)в?

Бзи
юн а
мьдв, писн уе кьб юі)бзьсвмв

(
ре лми
лнємцлщ зе міецдв
декіюзвдію зьт
иї )екаьюв, ьее і диазияи б зьло

щдуи
еш)взь зе лпвевмц люиї диеізь йеке) Яилйи)иж і зе
ювбзьє еияи

тькеж

люияи авммщ, )и мвп йік еш
)взь
бн)е ленавмв )вщюиен і бн)е

гияи ізлмкнжезмиж.

Міецдв секеб ювбзьззщ Бияь, міецдв секеб

леі)нюьззщ
еияи бьйиюі)щж, міецдв секеб йидикн йеке) Бияиж жв
жиаежи исіднюьмв зь Биае беьяилеиюеззщ.
Зепьг
диазь еш)взь, щдь бн)е лмьюьмв йкв юеь)і, йект бь юле

ювбзьє, уи бн)е декнюьмвлщ

неиюиж Биавж мь
ленавмв Яилйи)н.


аьюьгме бн)ежи жиевмвлщ бь Биа
вг юйевю зь
юеь)н, жиевмвлщ бь Биавг юйевю зь диазия
и б зьл.
Д
иев зьте авммщ бн)е ю кндьп Биавп, диев жв
ювбзьєжи зьтн зьееазілмц Яилйи)н, ми)і льмьзь зе
бжиае лдьбьмв, уи юіз жьє

лвен зь) зьжв. Веь)ь ми)і
жьмвже міецдв Ілнл. лидикімцлщ еижн, ю
вбзьгм
е льже

еияи, щд Декіюзвдь люияи

авммщ мь зьтиї дкьїзв.
неі)нгме бь Звж.

Мурза В.В.

пастор УЄРЦ м.Свалява

«н‪…«, м‪–‫‪З«?»

Доху
, Господу, будщш мщшщ тлбунлту шлтлнжду,

доху

будщш хонлту нід мщшщ облуччя ено
є
?

ух доноо

я буду схллдлту н душі сно
ї
й

болі
,

у

сщрці

сно
ї
м

щодшя

смутох
?

ух

доноо

мій

нороо

підшосутусь

будщ

шлд

мщшщ
?

Золяшься, отнуся до мщшщ, о Господу, Божщ мій!

Проснітлу мо
ї

очі
,
щоб

шл

смщрть

шщ

тлсшун

я
!


ноб мій шщпруя
тщль шщ схлтлн: у йооо пщрщміо!

ноб мо
ї

норооу

шщ

рлділу
,
ях

я

тлхутлюсь
!


у шлдію шл мулість Тною похллдлю, мо
є

сщрцщ

рлді
є

сплсішшям

Тно
ї
м
!
у

буду

спінлту

Господщні
,
бо

Ціш

добродійстно

для

мщшщ нчушун...

(Пс.1н:н
-
6)


иому я вибрав саме
цей Псалом
,

і чим він такий
важливий для нас з вами?
Дивлячись на ситуаці
ю, яка
склалася

в бкраїні, думаю, що слова Давида, ч
и вірніше
його заклик до Цога,

дуже вдало під'одять до нашого
часу
. Давид мав свої проблеми, і чесно кажучи, я не знаю,
чому він н
аписав цей псалом, в який період його життя.
Знаю, що в його житті було чимало таким моментів, коли
він взивав до Цога зі словами:
«Доки, Шосподи?»

жей
крик до Цога повторюється не в одному

псалмі.

Дивлячись на те все, що відбува
лося

в нашій країні
останніми днями, мені самому за'отілося написати
подібні слова, які написав Давид. же не буде псалом, але
не'ай це буде крик душі до Цога:
«Доки, Шосподи?!

Доки,
Шосподи, будеш нас забувати? Доки будеш карати наш
народ такою владою, яка не
піклується про людей, але
думає тільки про себе? Доки наша влада буде вважал
и
людей за простаків (баранів),

з якими не потрібно
ра'уватися, але бити ї', калічити та сажати у
тюрми?
!

Доки наш народ буде сидіти у ду'овній
темряві, яка так вигідна для нашої
влади, щоб людьми
легше було керувати? Доки, Шосподи, будеш допускати
серед авої' церков такі протилежні думки у питання'
любові до ближнього, коли одна церква дає за'ист
побитим людям, а інша церква каже, що нічого
страшного не сталося? Доки Шосподи, деяк
і цер
кви
будуть більше піклуватися

про гроші, а
не
про людей?
Доки наші люди будуть надіятися на політиків, замість
того, щоб надіятися на аебе? Доки люди в нашій
державі будуть називати себе 'ристиянами, але
поклоняються ідолам, а не аобі? Доки будеш, Шо
споди,
відвертатися від нас та забувати за нас? Зглянься на
нас та зміни ту ситуацію. Ми надіємось на милість
авою».


же взивання до Шоспода можна продовжувати ще
довго. Звичайно
, не Цог у тому всьому винен
, але так само
як і в Давида,
моє прагнення, щоб
Шосподь втрутився і
змінив ситуацію, змінив серця людей, і щоб ці зміни
були на краще
. Давид молився до Цога, просив, жалівся.
етось може подумати:
як Давид посмів так говорити з
Цогом, яке він мав право з такими претензіями
молитися Цогу
? І взагалі, чи мо
жна в такому тоні

говорити з Цогом?

Проте у Слові Цожому є багато прикладів подібни'
молит
ов і для нас вони є зразком
. Іраще коли люди
будуть говорити з Цогом в такий спосіб, чим не говорити
зовсім
. скось у одну невеличку церкву, де збиралися 20
-
30
людей
на богослужіння прийшов новий чоловік. Іоли
була проповідь, він уважно слу'ав, але його торк
нулося
одне питання і чоловік, перебивши слова пастора,

просто посеред п
роповіді задав важливе для себе

питання про дію Цожу. Л
юди

в церкві

були здивовані, як
смів
той чоловік перебивати пастора, задавати
питання та перевіряти Цога. Чони думали, що пастор
змусить

того чоловіка мовчати, але він навпаки
-

дав
відповідь на запитання і ще й по'валив його, що той не
просто прийшов у церкву по традиції, але шукає
відповіді

на свої питання.

Шосподь 'оче
,

щоб і ми не просто повторяли зав
чені
молитв
и перед Ним, але усім серцем взивали до Нього,
особливо, коли нам важко, коли наражаємось на
труднощі
. Особливо, коли відчуваємо

несправедливість,
душевну біль
, коли
'очеться крича
ти. Ч

такі моменти
людина

стає ближчою до Шоспода
, а д
уша людини
розкривається перед Цогом з непідробною щиріс
тю. Саме
тоді можна побачити на
скіл
ьки близькі наші відносини з
Цогом, і

саме такі молитви будуть вислу'ані Цогом, а не
вивчені напам’ять слова як
огось святого.

Після ти' слів «доколи»
,

у 4
-
5 вірша' ми читаємо
дещо інші слова Давида:
«Зглянься, озвися до мене, о
Шосподи, Цоже мій! ͙»

жар Давид знав, що не достатньо
просто виразити свої почуття Цогу, але
необ'ідно також
звернутися за допомогою
.
Дійсно, Давиду було боляче,
йому було важко, він думав, що Шосподь залишив його,
думав, що вороги перемогли його. Проте цар розумів, що
тільки у Шоспода можна знайти підтри
мку, тільки Чін може
вирішити його

проблеми та полікувати рани.

Сьогодні, в

ситуаці
ї, яка склалась у нашій країні
можна також казати:
«Доки, Шосподи, аи будеш дивитися
на таку несправедливість? ио
му аи не втрутишся
? До
яки' пір це протистояння буде тривати у нашому
народі?»

Проте кожен з нас має пам’ятати, що
саме до
Шоспода потрібно зв
ертатися з усіма проблемами та тільки
Чін має владу змінити серця нашої влади
. Досить цікаво,

як колись у 2004 році при «
помаранчевій революції»,

так і
сьогодні на Майдані Незалежності стоять молитовні
міжконфесійні палатки, де люди збираються, щоб просити
Цожої підтримки та втручання у ту ситуацію, яка склалася.
аак як і Давид, ми бачимо ті не
добрі обставини, в які ми
потрапили
, але, знову ж таки,

беручи приклад з Давида,
ми молимося до Шоспода про Його допомогу: «Зглянься,
озвися до нас, о Шосподи Цоже».

Церучи приклад з Давида, ми повинні не тільки
виражати Цогу свої почуття, але й звертатися до Нього у
молитві з конкретними про'аннями. Цог бачит
ь наші
переживання, Чін чує наші молитви і Чін казав, що ніколи
не залишить Свої' дітей без допомоги.Далі в нашому п
салмі написані ще одні важливі речі.
Хле перед цим 'очу розповісти одну історію.
Ч одній
місцевості дуже довго не б
уло

дощу. Спекотне літнє
сонце

висушило майже увесь урожай. Закінчитись все це
могло дуже погано, бо люди залишилися б
тоді ні з чим.
Чсі чекали на

дощ, де'то нарікав на Цога, чому Чін не дає
цього дощу. аоді пастор в одній церкві оголосив, що на
наступну не
ділю запрошує всі' людей на спільну молит
ву,
просити Цога про допомогу аби послав

їм дощ. Прийшло
багато людей, всі

гаряче молились та просили Шоспода

про допомогу. иимало людей навіть постили перед цим.
Сотні людей в
зивали до Цога,

Хле після бо
гослужіння
пастор каже людям: «Ч
и добре робили, що звертались до
Цога про допомогу, проте ви самі не надіє
тесь, що Цог
почує ваші молитви. с
кби

ви справді надіялись на Цог, то
взяли б щось

з собою у церкву»
. ск ви думаєте, що саме
мали взяти люди
, як
би вони справді

надіялись на Цожу
підтримку
?

ко молитва
до Шоспода

допоможе їм?
Звичайно, люди мали б прийти з парасолькою.

жей приклад добре показує нам суть

12 псалму, а
також наші відносини з Цогом.
Здавалось, все необ'ідне
було зроблене
: Давид виказав Цогу свій
біль

та те, що
л
ежало у нього на серці,

щиро просив Цога у молитві
зглянутися над ним та п
одати йому свою допомогу, однак

він

знав, що
,

не дивлячись на ці важливі кроки
, було
необ'ідно ще щось
. ко саме?
жар має покласти всі свої
надії на Цога та довіритись

тільки Йому
. б 6 вірші нашого
тексту написано:
«с надію на милість авою покладаю͙!»

Цез надії на Шоспода у нас також нічого не вийде
.
Не
достатньо
висловлювати Цо
гу свій біль чи проблеми,

не
достатньо

молитися до Нього та просити щось Його.
Ч
ажливо вірити та надіятись на

Цожу підтримку. Ми також
сьогодні можемо казати Цогу, що у нас щось не так, у нас
про
блеми, в нашого народу труднощі,

ми можемо навіть
молитися Цогу, облаштувати не одну, а декілька
молитовни' палаток на майдані, мо
жемо навіт
ь по церква'
молитися,

але якщо люди будуть покладати надію
тільки на себе, або на свої' лідерів, зовсім не н
адіючись
на Шоспода
2

тоді

мало що зміниться.


Зверніть увагу

на
останні слова цього псалму:
«Цо Чін
добродійство для мене вчинив»
. Здавалось би,

Давид
починає свій Псалом з докору Цогові
, навіть яки'ось
претензій: «Доки, Шосподи». Чсі ми бачимо його проблеми
та
труднощі.

Чін навіть думав, що Шосподь
з
абув про нього.
Найцікавіше в кінці цього псалму. Не зважаючи ні на що,
цар

пише, що
Цог добродійс
тво для нього вчинив.

жі

слова
співзвучні з рядками зі Святого Писання
,
автором яки' був
апостол Павло:
«І знаємо, що тим, 'то любить Цога, 'то
покликаний Його постановою, усе допомагає на добре»

(Рим.8:28).

Дивно, що ж доброго було у

ситуації з Давидом? ко
ж доброго є у нас і в нашій ситуації сьогодні?

Можливо
,

Цог, даючи певні труднощі та проблеми, 'оче
,

щоб більше
людей зверталось до Нього, більше людей шукали тільки у
Нього підтримку та порятунок.
Можливо
,

через таку владу
Цог 'о
че

показати людям, на
скільки вони далеко відійшли
від Шоспода та не слідували за Ним.
Можливо
, даючи певні
випробовування, Цог 'оче, щоб люди укріпились в до
вірі
до Нього та більше покладались

тільки

на Шоспода
.
Надіюсь, всі ми разо
м з Давидом

зможемо сказат
и:
«Цо Чін
добродійство для мене вчинив».

Чоля Цожа є для добра

та спасіння Свої' людей. Цог,
я
кий послав для нас спасіння в Ісусі еристі, який все зробив
для нашого життя вічного, може потурбуватися і про наше
земне життя. иерез віру в Ісуса ериста ми
стали
громадянами Небесного жарства. аам наша батьківщина.
Хле поки ми тут, на цій землі, ми маємо пройти через ті всі
випробовування та укріпитися у вірі на надії на Цога. Ми
маємо звертатися до Цога про допомогу та сповідувати
наше спасіння та доб
родійст
во в Ісусі еристі.


Мурза Ч.Ч.аи готол
i

ли

рщутнулйти


лйших

i
нол
i
л
?

Суддів 6Ч29
-
32

У світлі останніх подійХ які сталися в Україні
Х хочу
звернути
вашу увагу на

одну річ.
На

жальХ наша країна
хоч і називає себе християнськоюХ проте за 20 років
незалежності не може відійти від

комуністичних
поглядів та ідеологій
. Люди ніби в церкву ходятьХ але в
той же час понаставляли навколо себе величезну
кількість

ідолівХ яким поклоняються
,

і яких не можуть
забути чи зректися.
Старші людиХ

особливо на сході
України
,

ще памБятають СРСРХ памБятають вождяХ
якому люди поклонялися як богуХ памБятають скільки
церков було знищено за часів правління комуністів.

На

жальХ ця

ідеологія ще не викорінена з сердець людейХ на

жаль багато хто не хоче зрікатися того комуністичного
минулогоХ хоч і називає себе християнином.


Останні події в Україні показуютьХ що
люди хочуть
мінятисяХ хочуть позбутися того ганебного
минулого
Х яке по с
воїй суті далеке від Бога. Я взагалі не
прихильник памБятниківХ бо це дуже нагадує
ідолопоклонство. НапевноХ це також почали розуміти
людиХ коли усунули зі своїх пБєдесталів більше 90
памБятників Леніну. Я не знаюХ скільки їх ще є на
УкраїніХ але
треба яко
сь обирати
ц

або ми
поклоняємось одному живому БогуХ або
понаставляємо навколо себе ідолів минулого і
будемо поклонятися їм.

Чомусь всі ці події з поваленням наших ідолів мені
нагадують одну Біблійну історію про
Гедеона
.
Він жив
приблизно 7190 років томуХ

але всі християни знають
про ньогоХ про його відважний захист ізраїльського
народу.
У його житті була одна подіяХ про яку ми будемо
говорити з вамиХ і
якби не йог
о рішучістьХ якби не його
вибір

кому він буде служити
ц

він так і залишився б
нікимХ людиноюХ

про яку ми навіть ніколи б не
прочитали жодного речення.

У його житті був справді
важкий вибірХ який навіть міг зруйнувати його
відношення з сім
'
єюХ але не дивлячись навіть на
загрозу смертіХ Гедеон робить свій вибір і стає на
сторону Господа. І Бог його
дійсно не залишив. Зі
слабкого простого чоловіка робить його могутнім
суддеюХ якого знають всі християни
.

В часи Гед
еона не було царяХ не було сильних

керівниківХ які могли б керувати всім народомХ які

могли б направляти народ до служіння Богу. І як сама
Біблія пишеХ що
кожен робивХ що хотів
. Найбільш
погано було теХ що
Божий народ
Х якому Господь так
багато зробивХ і як
ий мав служити БогуХ

дуже часто
впадали в
ідолопоклонство
,

замість
Єдиного БогаХ пок
лонялися
різним ідолам. За це їх
Господь карав через інших
народівХ які воювали проти
Ізраїлю.
Тоді дехто починав
Бога просити про порятунок
і Бог давав для цього народу
суддюХ який перемагав
ворогів і старався навернути
людей
знову до поклоніння
Господу
.
Але коли цей суддя
помиравХ вс
е
продовжувалося знову

ц

ідолопоклонствоХ
жертвоприношення різним ідолам і тому подібне.


Про Гедеона мало відомоХ але з цієї історії можна
зрозумітиХ що його сім
'
я також поклонялася ідоламХ а
батько бувХ якщо добре розуміти з цих слівХ один зі
жерців у ідолів ваала та астарти.
Замість тогоХ щоб
служити істинному БоговіХ цей батько був обраний
жерцем для поклоніння ідолам
. І напевноХ як батькоХ
заставляв і всю свою
сім
'
ю поклонятися цим
статуеткам.
Хоча всі вони знали про єдиного
істинного БогаХ який не так давноХ майже 100 років
тому привів їхніх прабатьків з єгипетської неволі в
обіцяний край.

Що мав зробити ГедеонЯ

Перед цимХ для Гедеона
з
'
явився ангел ГосподнійХ

який передав слова ГосподаХ
що
Бог вибрав Гедеона бути суддею для ізраїльтян
.
Зверніть увагу
,
що Гедеон прекрасно знавХ хто такий
ГосподьХ він прекрасно знав про ангелаХ який йому явивсяХ
він прекрасно знав про свій рід МанасіїХ одного з синів
Йосипа. Баг
ато він знав та увесь його народ про ГосподаХ
і про все теХ що Бог їм давХ
проте чомусь поклонялися
вони не БогуХ а якимось ідолам.

Господь та
жертвоприношення ідолам
ц

це дві зовсім різні речіХ це
протирічить заповіді ГосподнійХ де сказаноЧ р
Хай не
буде т
обі інших богів передо Мною! Та не роби собі
ідолас.

Саме томуХ перше завданняХ яке мав зробити
для Господа
ц

очистити свою власну сім
'
ю від
ідолопоклонства. Він мав піти і розбити того камБяного
ідолаХ якого всі називали ваалХ та дерев
'
яну статую
баб
иХ як
у всі називали астартою. Ці так звані божки
стояли

на якомусь пагорбі неподалік містаХ де жив
Гедеон
,

і куди приходили поклонятися всі жителі цього
міста.
МожливоХ все це було певним випробовуваннямХ
яке Господь дав
для ГедеонаХ щоб подивитисяХ
наскільки в
ін довіряє БогуХ і на
скільки потім Господь
з
може довіритися Гедеону.


Як ви думаєтеХ чи було легко для Гедеона
виконати це завдання

від

ГосподаЯ

Перш за все
зрозумійтеХ що він мав іти наперекір своєму батькові.
Він знавХ що його рідні не схвалять таку річХ не
поглядять його по голові за такий вчинок. По
-
другеХ він
реально ризикував своїм життямХ адже якщо
дізнаються людиХ що він має зробитиХ то во
ни ж можуть
навіть вбити за таке.
Чи легко йому було прийняти
рішенняЯ
З одного боку Господь зі своїм наказомХ з
іншого боку традиції батьківХ обрядиХ і врешті загроза
смерті.
Як би ви вчинили

на його місціЯ

ЗапамБятайте це
питанняХ адже це не просто істор
іяХ яку ми маємо
послухатиХ як казку і забути. Це дуже актуальний
приклад і запитання для кожного з насХ адже дуже часто
і ми стоїмо перед таким вибором.


Що робить далі ГедеонЯ

Він збирає 10 людейХ які
могли б допомогти йому
розбити того валового
жертовни
каХ і під покровом
ночіХ щоб ніхто його не
бачивХ йде виконувати
завдання Господнє. Йому
було страшноХ напевно він не
переставав думатиХ що може
втратити зв'язок з батькамиХ
з ріднеюХ які потім можуть
ненавидіти його за такий
вчинок. У нього було багато
пр
ичин відмовитисяХ сказати


ЦІЄЇ ЗИМИ В УКРАЇНІ
ЛЕНІНІВ ВПАЛО
БІЛЬШЕ НІЖ СНІГУ


ГосподуХ що він не готовийХ що є інші людиХ яких
Бог може також попросити зробити те саме. Гедеон міг
знайти тисячі причинХ щоб не коритися ГосподуХ він і
так багатьом ризикував. Але не дивлячись ні на що він
ідеХ незважаючи на негативне ставлення родичівХ

для
нього найперше

є виконання волі БожоїХ наказів

Господні
хХ а не покора

незрозумілим традиціям та
обрядам батьків.

Коли жертовник ваала був розбитий і дерево астарти
порубанеХ Гедеон з того каміння побудував новий
жертовник для ГосподаХ і на дровах з
астарти приніс
жертвоприношення для Господа
. Це був справді сміливий
вчин
окХ Гедеон справді показавХ що він не забув про
існування Бога і що для нього Бог є важливіший за всяке
ідолопоклонствоХ традиції та обряди.

Коли зранку жителі того міста повставали і

виявилиХ що їхній жертовник розбитийХ вони почали
шукати винних. ДовідавшисьХ що це зробив ГедеонХ син
ЙоашівХ розлючені

люди прийшли до дому цього
чоловіка

та почали вима
гатиХ щоб він вивів свого синаХ і
дав його убитиХ за теХ що Гедеон

розбив жертовника

ваала.
Звичайно у таких ситуаціях ст
рашно
знаходитисяХ коли люди на
стільки засліплені гріхомХ
ідолопоклонствомХ що гідні вбити людину за теХ що він
руйнує їхнього божка.

До речіХ все те саме відбувається
і в наш часХ спробуйте сказати людямХ що ікони
ц

це

ідоли
,

яким люди п
оклоняються. За це вони вас у порох

зітруть.

Даючи такі випробовування для людейХ Господь
ніколи не залишає їх потім
,
Він все робить для тогоХ
щоб зберегти свою людину
. І в цій ситуаціїХ
Господь
впливає на батька Гедеона
Х дає йому мудрість
прийняти правильне рішення. Напевно сам батько
також не знав про вчинок синаХ напевно в той момент
він також був дуже злийХ розлючений і сам хотів
покарати Гедеона. Але
коли його поставили перед
вибором
ц

якийсь ідолХ статуеткаХ і життя

власного
синаХ батько стає на сторону сина.

Захищаючи
ГедеонаХ батько каже до людейХ що хто ви такіХ щоб
заступатися за ваалаХ що він сам не може заступитися за
себе. Якщо хтось образив ваалаХ той до ранку буде
мертвий. Хоча
в глибині свого серця батько п
рекрасно
розумівХ що кам
'
яна статуетка ваалаХ це не богХ це не
жива істотаХ яка може чути бачити та карати
. Це
проста видумка людейХ саме тому боятися для Гедеона
немає чого.

Про подальше життя Гедеона ми знаємоХ яким чином
він послужив Господу як суддяХ
який очистив свій народ від
ворогів таХ певним чиномХ від ідолопоклонства. Але крім
іншогоХ ця історіяХ яку ми прочитали сьогодніХ містить
чимало повчальних речей і для нас з вами.

Перш за все Господь цією історією показуєХ що
поки
ми не зруйнуємо в нашом
у житті всіх тих ідолівХ яким
ми поклонялисяХ або ж наші батькиЦ поки ми не
викорінимо тих всіх
божків нашого народу
ц

доти не

зможемо називати себе християнами та поклонятися
єдиному Богу
.
Не тільки ЛенінХ але і все іншеХ що стоїть на
пБєдесталі у нашому

серціХ чому ми поклоняємось замість
Бога
ц

має бути зруйновано та знищено
. Хтось може казатиХ
що це жорсткоХ варварствоХ нехай буде Щ ЦікавоХ чому Бог
не сказав Гедеону віднести того ідола в музейХ нехай би там
стоявЯ Але ж ніХ Бог кажеЧ зруйнуйХ щоб каме
ня на камені не
залишилось.
Чи можна свіже молоко наливати у стару
брудну банку від старого скислого молокаЯ

ЗвичайноХ що
перш за все треба вимити банку від бруду. Те саме Бог

хоче
,

щоб було і в нашому серці.


Я дуже надіюсьХ що наш народ також почав
очи
щуватися від ідолівХ від поганського способу життя. Ми
22 роки називаємо себе християнською країноюХ але
не
Христос стояв на першому місті у нашому житті. Не Ісусу ми
служилиХ не Його слухали і не Його прославляли.

Пора вже
очиститися від ідолів у нашому в
ласному житті. Пора вже
дійсно визнати Господа нашим Спасителем та Богом і
слідувати за Ним.
Пора вже стати на коліна перед
всемогутнім БогомХ а не поклонятися замінникам Бога.
Наше спасіння є тільки в ІсусіХ а не в поклонінні образкам та
виконанні обрядів
.


Гедеон є для нас певним прикладом відданості Богу
та сміливості. Майже всі були проти ньогоХ хотіло його
вбитиХ але він вніс вагомий вклад в навернення свого
народу до Бога. Нам також може бути важкоХ страшноХ але
треба починати вносити зміни в наші ві
дносини з Богом.
Або ми далі будемо ідолопоклонникамиХ або ж ми
очистимося і станемо служити Богу вірою та серцем.
Що
вибираєте виЯ

Мурза В.В
.
Щ
оденна ранкова молитва християн
у Харкові.

ПЖо м
i
гпе

ЦеЖкви

i

хЖигтикнгякого

покликанн
к


У тМЗ час як триАають

ВискСсгд НрМ
ЦеркАи та МаЗВан
, я НрМНМнСю
БМАМрити НрМ ЦеркАи на МаЗВанг.
«ЦеркАа на МаЗВанг» НреВстаАлябться
АВалМю фразМю С баБатьМУ
АгВнМЦенняУ.

У

наЗНрМстгЦМКС

рМзСКгннг
:

ЦеркАа Каб бСти А центрг Кгста, НМрСч
з центральнМю НлМщею
, тМбтМ МаЗВан
г ЦеркАа заАДВи знаУ
МВяться НМрСч як
МсМблиАг Кгсця
, центр сМцгальнМд та
центр ВСУМАнМБМ Диття Ка
ЗДе
збгБаються. Так бСлМ зВаАна
, г цеЗ
зА'язМк МаЗВанС з ЦеркАМю не зКМБли
цглкМК рМз
грАати наАгть С раВянськиЗ
час («На КаЗВанг кМлМ церкАи
реАМлюцгя гВе ...»о.

У бгльЦ склаВнМКС сКислМАМКС
Нланг: ЦеркАа К
аб бСти А еНгцентрг, А
МсереВкС сСсНгльниУ НрМцесгА
, тМбт
М
НМАинна слгВСАати за МаЗВанМК. Де
МаЗВан, таК г ЦеркАа. Де збираються
люВи,
Ве ЦСкають НраАВи, Ве
АиКаБають сАМбМВи
, тСВи НриУМВить г
ЦеркАа
-

А МсМбг сАМ
дУ
сАященнМслСДителгА абМ Кирян
, А
слМАг НрМНМАгВг абМ
сНгАчСтлиАгЗ
ВиякМнгд
.

ВартМ зазначити
, щМ ЦеркАа як
сМцгальна стрСктСра ВСДе

кМнсерАатиАна г наАгть гнертна
, тМКС
АМна цгл
кМК КМДе бачити А МаЗВанг
заБрМзС Вля АласнМд

стабгльнМстг. При
цьМКС ЦеркАа
, яка баДаб зали
Цатися
АгрнМю сАМбКС ЗаснМАникС
, не
КМДе
не слгВСАати за НиК. А Вгн
, як Ки

знабКМ з бАанБельськиУ гстМргЗ
,
неМВКгннМ МНиняАся С Аирг НМВгЗ
,
сереВ люВеЗ г дУ НМтреб.

ОтДе
, МаЗВан як БеМБрафгчниЗ
центр Кгста г сМцгальниЗ центр ЗМБМ
Диття
-

НрирМВ
не Кгсце Вля ЦеркАи. Я
не ВСКаю, щМ цю тезС

НМтргбнМ
бМБМслМАськг

МбнрСнтМАСАати
, АМна

АиНлиАаб з ЄАанБелгЗ та
АгВНМАгВаб дУ ВСУС
.

ІнЦа сНраАа
-

НМкликання ЦеркАи на
М
аЗВанг.
ЩМ АМна НМАинна
сказати, щМ НМАинна
зрМбити
? Як АМна КМДе
рМзН
МряВитися сАМдКи
КМДлиАМстяКи «бСти А
центрг», «бСти на МаЗВанг»
?
Цг Нита
ння налеДать ВМ
ряВС сМцгальнМ
-
бМБМслМАськиУ г

сМцгальнМ
-
фглМсМфськиУ теК
, актиАнМ
МбБМАМрю
ються сьМБМВнг
.

ЦеркАа НМклик
ана рМзНгзнаАати
те, щМ
АгВбСАабться А сСсНгльстАг («на
МаЗВанг»о як частинС

БМДМБМ ЦарстАа
,
яке НрМяАлябться Асе бгльЦе г бгльЦе.
ЗаАВання ЦеркАи
-

рМзНгзнаАати, «щМ
таке ВМбре, г щМ таке НМБанМ»,
АисАгтлюАати лгнгю фрМнтС А саКиУ
ргзниУ ситСацгяУ. ВиУМВи
ть так,

щМ А
бСВь
-
якгЗ ситСацгд

ЦеркАа не КМДе
бСти неЗтральнМю, АМна Нриречена
, а
т
МчнгЦе НМкликана бСти СчасникМК
.
ЯкщМ ЦеркАа не заУищаб ДертА
,

значить АМна стаб с
НгАСчасникМК
злМчинС
. ЯкщМ ЦеркАа не назиАаб злМ


злМК, тМВг АМна НгВтриКСб злМчинцгА.

Г
рМКаВська Счасть ЦеркАи як

релгБгЗнМд МрБангзацгд МбКеДена

закМнМВаАстАМК г дд АласниК
сМцгальниК АченняК , але АМна КМДе
блаБМслМАити АсгУ сАМдУ сингА г ВМчМк
НреВстаАляти гнтереси ЦарстАа
БМДМБМ з СраУСАанняК дУнгУ
БрМКаВянськиУ НраА г МбМА'язкгА
, дУ
Вар
гА г НрМфесгЗниУ НМк
ликань.
ЦеркАа Каб бСти сгллю та сАгтлМК Вля
сАгтС.
ЦеркАа

Каб бСти
таК
,
Ве

АДе

б

Уристияни
.
Це

Мзначаб
,
щМ

ЦеркАа

на

МаЗВанг

КМДе

бСт
и НрисСтня

А
неяАнМКС АиБляВг
-

А М
сМбг сАМдУ
АгрниУ НреВстаАникгА
. ЯкщМ

не
лСкаАити , тМ АартМ Аизнати
: ЦеркАа
Каб бСти
НрисСтня г на МаЗВанг, г на
АнтиКаЗВан
г, г А МНМзицгд, г С АлаВг,
Мскгльки скргзь б дд члени
, Вгючг А КгрС
сАМБМ рМзСКгння

УристиянськМд
АгВНМАгВальнМстг
. ТМВг заАВанняК
ЦеркАи стаб не стгльки
НМзицгМнСАання

себе як ще МВнМ
БМ
сСб'бкта сСсНгльниУ НрМцесгА
, скгльки
настанМАлення
сАМбд

АсюВи
НрисСтньМд НастАи на УристиянськС
НМАеВгнкС, заМУМчення АгрниУ,
застереДення неВМстМЗниУ,
АгВлСчення тиУ, УтМ АгВстСНиАся,
Аикриття «АМАкгА А МАечгЗ ЦкСрг»
.

П
МкликанняК Цер
кАи стаб тСрбМ
та
НрМ Асг БрМКаВськг Нартгд:
кМБМсь
застергБати, кМБМсь НгВбаВьМрюАати,
кМКС
сь ВМНМКа
Ба
ти, кМБМсь
НМНереВДати
.

ЦеркАа КМДе АНлиАати ч
ерез
сАМю НастАС на сСсНгльстАМ
,
наБаВСючи НрМ фСнВаКентальнг
цгннМс
тг люВськМд БгВнМстг та сАМбМВи,
НрМ ВСУ
МАнг г заБальнг блаБа, НрМ
КилМсерВя г ДертМАнС

лю
бМА, НрМ
сМлгВарнгсть г блаБМВать
. При цьМКС
ЦеркАа не ВиктСб люВяК

НраАильниЗ
БрМКаВянськиЗ Аибгр
, ЦеркАа
заУищаб КМДлиАгсть г СКМАи цьМБМ
АибМрС. ЦеркАа не КМДе аБгтС
Аати за
ЄАрМсМюз чи МитниЗ сМюз
, ЦеркА
а
КМДе лиЦе НгВкреслити АаДлиАгсть
АгльнМБМ г АгВНМАгВальнМБМ АибМрС. Але
ЦеркАа не КМДе не засСВДСАати
заст
МсСАання сили НрМти беззаУисниУ,
кМрСНцгю, АибМрче НраАМсСВВя
,
НМлгтичнг реНресгд.

ОтДе , Ц
еркАа знаУМВить себе на
МаЗВанг, АМна

НМАинна збереБти
сА
Мю гнакЦгсть, зВатнгсть Дити г
БМАМрити «не АгВ сАгтС
». ЦеркАа не
стаАить себе А

ряВ з гнЦиКи
МрБангзацгяКи г НартгяКи
, якг
АистСНають

на стМрМнг МВниУ г НрМти
гнЦиУ, г тиК саКиК МбКеДСють себе.
Їд
заАВанн
яК стаб рМзргзнення ВМбра г
зла, рМзНгзнання АМлг
БМДМд
,

НМАчання
люВеЗ А страУС БМДМКС, АиУМАання
чеснМт. Тгльки так
, АгВКМАиАЦись АгВ
сАМБМ сНМкгЗнМБМ Кгсця МстМрМнь Аг
В
сСсНгльстАа г ЗМБМ кМнфлгктгА
, через
ДертАС г риз
ик Счастг, ЦеркАа КМДе
бСти закАаскМю, яке кАасить Асе тгстМ;
зернМК, яке АирМстаб С
ВереАМ г НгВ
якиК сУМАаються Асг
.

«ЦеркАа на Ма
ЗВанг»
-

зВиАСАання
Вля ВерДаАи
,

яка зАикла

бачити А
ЦеркАг лиЦе МВнС з кМрНМрацгЗ
, а не
сНМАгВСАала с
СсНгльниУ гнтересгА.

«ЦеркАа на МаЗВанг» Аикликаб
НМВиА С сСсНгльстАа
,
яке зКирилМся
,
щМ церкМАники заЗКаю
т
ься тгльки
ВСУМАниКи НитанняКи

г якби баЗВСДг
ВМ бСВеннМБМ Диття НрМстиУ сКертниУ
.

«ЦеркАа на МаЗВанг»
-

НМАернення

ЦеркАи ВМ АласнМБМ НМкликання
, без
чМБМ частини сСсНгльстАа г Вер
ДаАа
наВанг саКг сМбг г КМДСть знищити
МВин М
ВнМБМ А безкгнечниУ АгЗнаУ та
НрМтистМянняУ. Це нМАиЗ зА'язМк
ЦеркАи г люВеЗ, якиЗ

НМтргбнМ сН

риЗКати як НМВарСнМк г
Цанс.

«ЦеркАа на МаЗВанг
»
КМДе

бСти НМбитМю г
НрМБраАЦМю
, але тгльки
таК АМна зКМДе
залиЦитися Аг
рнМю
ХристС г сАМбКС
НМкликанню
, а ще
-

зрМбити ЦарстАМ БМДе
часткМАМ
А
иВиКиК А
зКгнениУ ситСацгяУ,
МсМбаУ
, ВМляУ МаЗВанС.


МиУаЗлМ ЧЕРЕНКОВ
,

В
-
р фглМс. наСк ,
бМБМслМА
, НрМф.

Ре”‪‧б’
i
в

–”
i
З‪
‪–‮
i


Ось уже четвертий місяць поспіль
наші очі, думки і серце прикуте до
подій, що стали пам’ятними трагічно
-
героїчними в історії нашої
Батьківщини. Важливим є той факт,
що
історія має здатність
повторюватись. Нещодавно,
готуючись до уроку в 9 класі

з теми
«
Гайдамаки» Т. Шевченка, прочитала
причини поразки повстання
«Коліївщини», яке зображене у творі.
Так ось: 1.Локальність повстанського
руху. н.Розрізненість дій повстанців.

3.Протиріччя щодо мети.

4.
Стихійність.

5.Відсутність чітко
виражених політичних та
соціальних
орієнтирів у поглядах


ватажків
повстання.

6. єл
юзії повстанців та їх
лідерів.

А тепер гляньмо на історію з
висоти нН14 року. З
того часу було
кілька революцій
. Схожість є, але ми
змінилися. Однак невже бажання
мільйонів українців на краще житт
я
так і залишиться ілюзією?

Мої земляки, хоч і важко туди
потрапити, але таки часто бувають за
кордоном (не будемо згадувати
діаспору чи сезонних робітниківо і все
ніяк не можуть збагнути, чому
найбільша за площею країна Європи
така далека від неї

(Європио
, сама ж
бідняцька й одурена. Що заважає нам
бути євр
опейцями, чому купка
чиновників

будує феодальну країну в
центрі Європи в н1 ст. у нас під
носом? є головне, чому Україна
терпить це приниження? На мою
думку, треба поглянути в корінь
проблеми. Мене врази
ло із останніх
сюжетів вечірніх новин не те, в якому
ба
гатстві жила українська верхівка
, а
знайдені каплиці, навіть не побоюсь
сказати, церкви у «скромних оселях»
українських можновладних біженців.
Ось така, як виявилось, ми набожна
нація. Веду до тог
о, що влада


ц
е
збільшувальне скло, через яке

наші
маленькі грішки зростають у розмірах
до сотень і тисяч
разів. Хабара дати,
щоб успішно

здати і
спит або
влаштуватись на роботуне
про
блема;

виявити милість до тих, хто
просить на вулиці


не має часу;

жити
в так званому

супер популярному нині
цив
ільному шлюбі


особиста справа;

брехати, лаятись


легко. Цей
словесний ряд можна довго
продовжувати. Мабуть, в такому разі
не складно називатися
християнською
країною
! То якої в результаті влади
нам треба бу
ло чекати? Ми вважаємо,
нам м
ожна, а політикам


ні? Вчора в

одній із соцмереж побачила
зображення з таким написом:
«Перестань жалітись на свою країну,
просто роби свою роботу добре, тому
що ти і є країна»,
-

тож вважаю, що ці
слова кожен має взяти на озбр
оєння.
Де б ти не був, на якій роботі не робив


живи і працюй так, як для Господа.

В такий неспокійний для України
час все частіше з
аглядаєш у Святе
Письмо і

натрапляєш на певні
аналогії між подіями тисячоліт
ньої
давності і тим, що є тепер
. В книзі є
саї
в 3 розділі йдеться про те, за що
Господь карав їзраїльський народ,
цитую:


«

їхній язик та їхній чин
проти Господа, щоб у
пертими бути
очам Його слави...
Проти них
свідчить вираз лиця їхнього, а гріх свій
вони виявляють, немов той Содом, не
перечать. Горе їхній душі, бо вчинили
вони собі зло!»
-

А як саме Господь
карав сказано в таких віршах:

«

і за
правителів дам юнаків, і дітваки
запанують над ними!

є бу
де чавити
народ один одного, і кожен свого
ближнього! Повстане хлопчак на
старого, а легковажений на
поважаного..»

єзраїль в той час
-

це Україна
сьогодні
. Очевидно і нас Господь
ка
рає подібним чином. Проте гнояк
,
який ріс і ріс потрібно було одного
разу в
ичавити. Дяка Богові, що ми
нарешті це збагнули. Але якою ціною?
Ніхто не сподівався побачити таке в
мирний час. Тож цього разу
революція


не просто носіння
стрічок певного забарвлення, не гу
чні
вітання й овації на користь

провідника, який приведе країн
у до
покращення. Навіть це слово
«покращення», чи як його промовляв
«гарант»
-

«пакращення»
,

асоціюється
із ситуацією з точність до навпаки, в
якій опинився наш народ. Революція

2013
-
нН14 років
-

це революція

свідомості. Нині люди чекають
вірності, чесн
ості, відкритості,
відповідальності. Тому Герої вийшли
на ву
лиці і віддали свій час, гроші,

здоров’я і врешт
і життя, щоб ця
країна нарешті

змінилася. Час по
-
справжньому показати, що ми
християни не двічі на тиждень в
церкві, а власним життям. Мати, яка
простила тих, хто віді
брав життя її
дитини на Майданіось найбільший
вияв християнськості. Тож гідне
життя нас з вами
-

це найменший вия
в
вдячності всім, хто стоїть на обороні
справедливості. А ті, хто забруднив
свої руки в кров, то хай Господь
подасть їм з
а їхні діла
:
«

За те, що ти
грабував був багато народів, вся
решта народів тебе пограбує за ту
людську кров, і за насильство над
краєм
, над містом та над усіма, хто
мешкає в ньому.

(Авакума н:8
о»


У
ляна Мурза яСтепань)

Матеріал взято з газети

рЄПЦУ 4Ролз
с


ДЯкщо

Церква

не

була

на

Майдані
,
то

Майдан

буде

у

Церкві”

Майдан

починався

не

з

релігійних

дискусій
,
обговорювали
сь

політичні

й

економічні

перспективи
,
цивілізаційний

розвиток

країни
.
є

в

тих

дебатах

релігійний

чинник

не

проявля
в

себе

значим
о
.
В
се

змінилось

після

розгону

протесту

ранком

30
листопада
,
коли

священики

і

ченці

Михайлівського

собору

та

монастиря

виступили

на

захист

людей
,
коли

всі

ці

сакральні

території

стали

зоною

політичних

подій

і

місцем

порятунку
.
Тут

Ц
ерква

вже

самим

фактом

захисту

людей

стала

політичним

актором
,
стала

між

побитими

людьми

і

каральними

органами

влади
,
проявила

тим

самим

свою

соціальну

позицію
.
Так

що

з

цього

часу

релігійний

чинник

став

відчутним

на

Майдані
,
люди

зрозуміли
,
що

Церква

не

просто

обговорює

майбутнє

України

на

рівні

декларацій
,
і

не

лишається

осторонь
,
вона

вже

заангажована

в

політиці
,
виступає

на

боці

народу
.
Як

на

мене
,
це

повністю

ортодоксальна

позиція
,
бо

Церква

не

може

бути

нейтральною
,
вона

завжди

на

боці

людей

бідних
,
простих
,
всіх

тих
,
що

потерпають

від

сильних

цього

світу
.


Після

розгону

мітингу

люди

в

церквах

пробудились
,
пробудилась

їхня

християнська

совість
.
Вони

почали

обговорювати
:
що

ми

можемо

зробити

для

людей

в

небезпеці
,
окрім

проповіді

про

спасіння

душі
.
Церква

та

віра

знов

стали

актуальними

саме

після

силового

сценарію

від

влади
.
Кримінальний

злочин

влади

став

сильним

активатором
,
оскільки

до

цього

позиція

була

відстороненою

і

пасивною
,
ніби

Церкви

вже

все

сказали

у

декларації

від

30
вересня

і

більше

сказати

нічого
.

Власне

тоді

почала

розкручуватись

церковна

тематика
,
а

релігія

стає

чинником

подій

на

майдані
.
Хоча

вже

до

того

проявили

себе

різні

християнські

ініціативияк

благочинні
,
так

і

духовні
.
Наприклад
,
була

ініціатива

з

боку

протестантівМолитовний

намет
.
Якщо

виділити

етапи

еволюції

Майдану

і

ставлення

Церков

до

подій

навколо

нього
,
то

можна

сказати

так
:
деякі

протестанти

активно

підтримали

Євромайдан

ще

до

30
листопада
,
а

православні

та

греко
-
католики

виступили

на

захист

Майдану

після

30
листопада
.
Тобто
,
більшість

християн

підтримала

не

Євромайдан

(
протест

проти

призупинення

євроінтеграції
),
а

народний

Майдан

(
таким

він

став

після

30
листопада
),
який

втілював

громадську

непокору

та

засудження

влади
.

Прості

люди
,
можна

сказати
,
примусили

Церкву

реагувати
,
адже

складно

було

їм

відмовити
,
коли

вони

стукали

у

двері

храму
.
Після

цього

народного


стукання

у

двері


Церква

активізувалась

як

на

рівні

предстоятелів
,
так

і

на

рівні

окремих

священиків
.
Ми

бачили

багато

її

представників

від

ієрархів

до

простих

служителів
,
які

не

могли

лишитись

байдужими

і

відкрито

заявляли

про

свою

позицію
.
Ми

побачили

нову

якість

церковної

активностіактивацію

всього

церковного

тіла

зверху

донизу
.

Проте
,
хоча

церкви

й

заявили

про

свою

підтримку

народу

(
оминемо

одіозних

персон
,
подібних

до

митрополита

Павла

(
Лебедя
)),
але

цього

було

замало
,
щоб

докорінно

змінити

стан

речей
,
якість

Майдану
.
Тому

це

все

завдання

на

майбутнє

думати

не

тільки

про

християнську

оцінку

подій
,
а

про

християнську

активність

в

центрі

подій
,
коли

Церква

буде

впливати

через

своїх

вірних

в

політиці
,
культурі
,
бізнесі
,
інших

сферах
.
Не

просто

у

вигляді

допомоги

в

критичному

стані
,
ні
,
йдеться

про

більшепро

повсякденну

активну

присутність

в

суспільстві
.
Поки

бачимо

недостатній

рівень

активності
,
бачимо

окремих

представників

або

груп
,
але

ще

не

було

такого

резонансу
,
щоб

всі

відчули
,
що

ось

це

вирішальний

момент
,
що

не

час

дискутувати
,
час

проявити

єдність

заради

спасіння

народу
,
заради

кращого

майбутнього
,
спільної

надії
.

Ми

не

бачимо

чіткої

позиції

з

боку

УПЦ

(
МП
).
Ми

бачимо

активність

від

УПЦ

КП
,
і

це

має

передісторію
,
як

і

греко
-
католиківці

Церкви

національні

за

своїм

характером
.
Але

ми

не

побачили

позитивної

проактивної

позиції

з

боку

Церков
,
які

працюють

на

стику

українського

і

російського

етносів
,
лінгвістичних

та

культурних

просторів
.
Ми

розуміємо
,
що

це

складно
,
є

різні

табори
,
різні

регіони
,
тому

Церкви

намагаються

зберегти

компромісні

позиції
.
При

цьому

вони

втрачають

авторитет

і

в

учасників

Майдану
,
і

в

учасників

Антимайдану
.

Вже

є

цікаві

тексти

про

церкву

після

Майдану
,
або

навіть

про


Майдан
-
церкви

.
Пишуть
,
що

на

Церкву

очікує

свій

Майдан
,
якщо

вона

лишиться

інерційною

структурою
.
Це

аргументується

тим
,
що

люди

будуть

вимагати

змін

фактом

непокори
,
можливо

пасивної
,
мовчазної
,
але

негативної

оцінки
.
Тому

Церква

після

протесту

зустріне

свій

Майдан

або

всередині
,
або

з

боку

суспільства
,
яке

буде

оцінювати

їхні

позиції

під

час

Майдану
,
і

комусь

скаже


так

,
а

комусь

-


ні

.
Якась

з

Церков

стане

своєю

для

народу
,
а

якась

може

стати


не

нашою

.

Майдан

вимагає

не

тільки

певних

реформ
,
але

й

рішучості

до

реформ
.
Церкви

все

ж

таки

десь

розгубились

і

не

зробили

рішучих

кроків

для

допомоги

тим
,
хто

потерпав

від

побиття

Беркутом
.
Церква

не

перейшла

від

декларацій

до

більш

активної

присутності

серед

людей
.
Аналітики

кажуть
,
що

якби

християн

було

б

більше
,
ми

б

побачили

нову

якість

протесту
,
який

би

долав

межі

національної

ексклюзивності
,
ми

б

не

чули

гасло


Смерть

ворогам

,
ми

б

побачили

не

тільки

політичні

гасла
,
а

й

духовне

оновлення
,
відродження
,
не

поодинокі

чи

епізодичні

молитви
,
але

молитовний

дух

в

народі
.
Церковники

могли

б

звернутись

до

Бога

не

в

символічний

спосіб
,
а

в

буквальний
,
назвати

все

своїми

іменами
.
Врешті
,
могли

б

відлучити

від

церкви

злодіїв
,
які

є

при

владі
.
На

це

влада

очікувала

менш

за

все
,
тому
,
якби

була

більша

активність
,
це

був

би

Майдан

християнський

за

духом
.
На

жаль
,
зараз

цього

немає
,
є

окремі

ініціативи
,
але

Церква

не

дала

надію
,
не

спрямувала

цю

енергетику

протесту

в

русло

духовного

оновлення
,
хоча

можливість

була

унікальною
,
люди

були

відкриті

до

таких

змін
.
Але

зараз

часу

і

можливостей

лишається

все

менше
,
пасіонарність

Майдану

втрачається
.
Церкву

ще

чують
,
але

якщо

вона

буде

мовчати

чи

говорити

незрозумілі

речі
,
її

забудуть
.
Якщо

Церква

не

була

на

Майдані
,
то

Майдан

буде

у

Церкві
.


Михайло

Черенков
, Risu.org.ua

П–«
«–
i
‮ь–в з к‪г‪Сьогодні в нашій країні відбуваються дивні речі. Всі
ми знаємоХ якщо дивимось телевіз
орХ що відбувається
у
Криму. Н
овини на всіх каналах саме про це і говорять.
Наші сусіди вирішили собі насил
ьно забрати частину
України. П
роблема тут не тільки у сусідахХ а
ле і в жителях
самого Криму
Х які також прагнуть жити з РосієюХ
рбратнімс народомХ прагнуть повернення до
СРСРХ
комунізму і тому подібне.

Дивно спостерігати по телевізору як всі українці від
заходу до сходу звертаються до жителів Криму і просять
та благають не робити дурниць. Дехто з депутатів навіть
зі слізьми на очах звертають до кримчан і просить не
робити

таких помилок. Всі ми прекрасно розуміємоХ до
яких катастрофічних наслідків може привести це
відділення від України і дружба з Росією. З курортної зони
Крим просто перетвориться на базу військовихХ агресивну
зонуХ куди ніхто не захоче їхати відпочиватиЦ і

в тому краї
дуже легко може повторитися історія з АбхазієюХ яка з
курортної зони перетворилася на руїниХ куди жоден
турист не хоче їхати. Більшість людей в Україні це розуміє
і намагається докричатися до жителів Криму не робити
помилкуХ бо може вже бути п
ізно і буде трагедія.

Вся ця історія є дуже схожа на відношення християн
до невіруючих людей. Дуже гарну паралель можна
провести зі Словом Божим і ця ситуація з Кримом є
гарним прикладом. У Біблії ми читаємо подібні заклики
апостола Павла не тільки до кор
интянХ але і до всіх
невіруючих людей сьогодні. Він пишеЧ рОце ми як посли
замість ХристаХ ніби Бог благає через насХ благаємо
замість ХристаЧ
примиріться з Богом
!с я2Кор.1Ч20).


Майже на кожній сторінці БібліїХ Слова ГосподньогоХ
сам Бог через пророківХ священиківХ проповідників
закликає людей до спасіння. На протязі тисяч років цей
заклик Господній не перестає звучатиХ сам Господь хочеХ
щоб ніхто не загинувХ але мав життя вічне
Х знайшов
доро
гу до спасіння. В одному вірші

Господь застерігаєЧ
лпокайтесь і увіруйте

-

в іншому Бог наказуєЧ
лНе
зважаючи ж Бог на часи невідомостиХ ось тепер усім
людям наказуєХ щоб скрізь каялисяз

яДiї.17Ч30). Ще в
іншому Він запрошуєЧ
лПрийдіть до М
ене...!з

В нашому
текстіХ який ми щойно прочитали Бог звертається з
ласкою іХ як написано
-

благає
Ч лПримиріться з Богом!з

Ви ніколи не задумувались над питаннямХ чому Бог
так бажає нашого спасінняХ і кому з нас більше потрібно це
спасінняХ примиренняЯ

Якщ
о повернутися до Криму
ц

чи може Україна бути
без КримуЯ ЗвичайноХ дуже легко і без жодних проблемХ
ще й менше проблем буде мати. Це для Криму вкрай
важливо мати зв'язок з УкраїноюХ бо всі ресурсиЧ світлоХ
газХ водаХ навіть відпочиваючі
ц

все йде з України
.

Так само з нашими відносинами з Богом
ц

чи може
Бог обійтися без людейЯ ЛегкоХ без жодних проблемХ ще й
проблем буде менше мати. Але саме для людей потрібно
таке примирення з Богом та спасінняХ це ми загинемо в
пекліХ якщо не відкликнемось до Бога на Йо
го заклик. Це
для нас буде повна катастрофаХ якщо ми знехтуємо Божим
спасінням.

Чи примирилися ви особисто з БогомЯ Чи було у
вашому житті визнання гріхівХ які і с
тали причиною вашої
ворожнечі
Я Чи прийняли ви у своє серце ПримирителяХ
Ісуса ХристаХ який ві
ддав Своє життяХ аби ми могли житиЯ
Дорог
і

брати

і

сестри
!

Запрошу
є
мо

вас

в
і
дв
і
дати

сайт


"
Реформатський погляд
":

http://reformed.org.ua
.

Цей сайт присвячений реформатському руху в
слов'янському світі в цілому

і Україні зокрема. Ви
знайдете тут багато різних статей, пов’язаних із
минулим та сьогоденням реформатського богослов’я,
духовності та церковного життя. Сподіваємось, ці
матеріали сприятимуть розвитку біблійного та
реформатського богослов’я у слов’янських

країнах.

Для досягнення цієї мети ми пропонуємо власні переклади
статей реформатських богословів з Нідерландів, США та
інших країн. Крім цього, ми публікуємо акласичніа праці
різних християнських теологів минулого і сучасності. Ми
не завжди погоджуємось і
з усім, що вони пишуть, проте
ми вважаємо, що реформатське богослов’я глибоко
вкорінене у вченні отців церкви, і прагнемо перейняти
найкраще із інших християнських традицій


в межах, у
яких вони відповідають Слову Божому як джерелу
мудрості.

Запрошуємо також взяти участь у
форумі,

на якому
обговорюються питання, пов’язані із реформат
-

ським рухом в його найширшому розумінні.

Християнські подарунки, які проповідують

Бібеії, дзвяв, ю
і)еи
-

мь ьн)іи йки)ндріщ, лнюезікв

ж.нюьещюь, юне..Бикдьзшдь
(біещ жнб.тдиево


мее.Н5Н 6665549


йкьршєжи: йиз.
-
йхщмз.: 1Н.НН
-
16.00

ае'нічний редактор: Мурза Чячеслав

илени редколегії: Мурза Ч.Ч.,


Пилипенко Ч.Ч., Молнар й
андор

НХйХ ХДРЬСХ:

вул.Чизволення 164/1, м.Свалява

Закарпатська область, бкраїна, 89300

аелефон: (03133) 73061
e
-
mail
:
uerc
@
ukr
.
net

************************************

аираж видання: 1000

примірників.

Періодичність
2

раз у два місяці

Шазета
розповсюджується за пожертви

Не говори люмяк про Госпома,
якщо вони не хочуть теле слухати.

Живи так, щол сак
і

запитал
и


Приложенные файлы

  • pdf 22417180
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий