termini_lat_z_intern латинська


Числівник (Nomen numerāle)
Латинські числівники діляться на чотири розряди:
1. кількісні (відповідають на питання скільки?)–numeralia cardinalia
2. порядкові (котрий?)–numeralia ordinalia
3. розподільні (по скільки?)–numeralia distributīva
4. числівники-прислівники (скільки разів?)–numeralia adverbia
Ц И Ф Р И Ч И С Л І В H И К И
Араб- ські Рим- ські Кількісні Порядкові
1 I unus, una, unum (один, одна, одне) primus, a, um (перший, перша, перше)
2 II duo, duae, duo secundus (alter), a, um
3 III tres, tria tertius, a, um
4 IV quattuor quartus, a, um
5 V quinque quintus, a, um
6 VI sex sextus, a, um
7 VII septem septĭmus, a, um
8 VIII octo octāvus, a, um
9 IX novem nonus, a, um
10 X decem decimus, a, um
11 XI undecim undecĭmus, a, um
12 XII duodecim duodecĭmus, a, um
13 XIII tredecim tertius(a, um)decĭmus, a, um
14 XIV quattuordecim quartus(a, um)decĭmus, a, um
15 XV quindecim quintus(a, um)decĭmus, a, um
16 XVI sedecim sextus(a, um)decĭmus, a, um
17 XVII septendecim septĭmus(a, um)decĭmus, a, um
18 XVIII duodeviginti duodevicesĭmus, a, um
19 XIX undeviginti undevicesĭmus, a, um
20 XX viginti vicesĭmus, a, um
21 XXI viginti unus seu unus et viginti vicesĭmus primus seu unus et vicesĭmus
22 XXII viginti duo seu duo et viginti vicesĭmus alter seu alter et vicesĭmus, a, um
23 XXIII viginti tres seu tres et viginti vicesĭmus tertius seu tertius et vicesĭmus, a, um
28 XXVIII duodetriginta duodetricesĭmus, a, um
29 XXIX undetriginta undetricesĭmus, a, um
30 XXX triginta tricesĭmus, a, um
40 XL quadraginta quadragesĭmus, a, um
50 L quinquaginta quinquagesĭmus, a, um
60 LX sexaginta sexagesĭmus, a, um
70 LXX septuaginta septuagesĭmus, a, um
80 LXXX octoginta octogesĭmus, a, um
90 XC nonaginta nonagesĭmus, a, um
100 C centum centesĭmus, a, um
200 CC ducenti, ae, a ducentesĭmus, a, um
300 CCC trecenti, ae, a trecentesĭmus, a, um
400 CD quadringenti, ae, a quadringentesĭmus, a, um
500 D quingenti, ae, a quingentesĭmus, a, um
600 DC sescenti, ae, a sescentesĭmus, a, um
700 DCC septingenti, ae, a septingentesĭmus, a, um
800 DCCC octingenti, ae, a octingentesĭmus, a, um
900 CM nongenti, ae, a nongentesĭmus, a, um
1000 M mille millesĭmus, a, um
2000 MM (IIM) duo milia bis millesĭmus, a, um
3000 IIIM tria milia ter millesĭmus, a, um
4000 IVM quattuor milia quater millesĭmus, a, um
1000000 IXI decies centena milia decies centies millesĭmus
Кількісні числівники в основному не відмінюються. Відмінюються лише:
1)    unus, a, um – тільки в однині;
2)    duо, duae, duo; tres, tria – тільки у множині;
3)    сотні (від двохсот до дев’ятисот включно як прикметники 1 – 2 відмін);
4)    milia – тисячі (mille – не відмінюється) як іменники середнього роду голосного типу 3 відміни у множині.
Порядкові числівники відмінюються як прикметники I-II відмін.
Класифікація прикметників у звичайному ступені порівняння
І група
“І-ІІ відміна”
ІІ група
“ІІІ відміна”

m f n
| | |
us a um
er a um 1)
m f n
| | |
er is e 2)
m f n
\ / |
is e 3)
m f n
\ | /
x
s
t
longus longa longum
ruber rubra rubrum
liber libĕra libĕrum
silvester silvestris
silvestre
celer celĕris celĕre brevis breve
alāris alāre simplex
biceps
impar
Словникова форма
Словникова форма

longus, a,um - довгий
ruber,bra,brum - червоний
liber,ĕra,ĕrum - вільний
silvester,tris,tre - лісовий
celer,ĕris,ĕre - швидкий brevis, e - короткий
alāris, e - крилоподібний simplex, ĭcis - простий
biceps, cipĭtis - двоголовий
impar, ăris - нерівний
Відмінкові закінчення п’яти відмін
Відмінки Перша Друга Третя Четверта П’ята
f m n mf n m n F
Singulāris
Nom. -ă -us; -er -um; -on різні різні -us -u -es
Gen. -ae -i -i -is -is -us -us -ei
Dat. -ae -o -o -i -i -ui -u -ei
Acc. -am -um =Nom. -em(-im) =Nom. -um =Nom. -em
Abl. -ā -ō -ō -e(i) -e(i) -u -u -ē
Plurālis
Nom. -ae -i -a -es -a(ia) -us -ua -es
Gen. -ārum -ōrum -um(ium) -uum -ērum
Dat. -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus
Acc. -as -os -a -es -a(ia) -us -ua -es
Abl. -is -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus
Зразок відмінювання кількісних числівників
Singulāris Plurālis
m f n m f n
Nom. unus una unum duo duae duo
Gen. u n u s duōrum duārum duōrum
Dat. u n i duōbus duābus duōbus
Acc. unum unam unum duos duas duo
Abl. uno una uno duōbus duābus duōbus
Singulāris Plurālis
m, f n m f n
Nom. tres tria milia ducenti ducentae ducenta
Gen. t r i u m milium ducentōrum ducentārum ducentōrum
Dat. t r ī b u s milĭbus ducentis ducentis ducentis
Acc. tres tria milia ducentos ducentas ducenta
Abl. t r ī b u s milĭbus ducentis dicentis ducentis
NB ! В латинській мові кількісні числівники не керують іменниками, а узгоджуються з ними в роді ,числі і відмінку як прикметники. Наприклад: una gutta – одна крапля; duae tabullettae – дві таблетки; deсem grammăta – десять грам. Лише числівник milia – тисячі вимагає іменника в родовому відмінку: три тисячі людей – tria milia hominum. В українській мові родового відмінка вимагають всі числівники, починаючи від п’яти.
Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку та відмінюються як прикметники І-ІІ відмін.
Складні і складені числівники
1.     Складні числівники, у яких останньою цифрою є 8 або 9 (18, 19, 28, 29 та ін.) утворюються відніманням числівників 1 або 2 від назви наступного десятка. Наприклад:
18 – duo – de – viginti
19 – un – de – viginti
28 – duo – de – triginta

2. Складені числівники від 21 до 99 передаються двома способами:
а) на першому місці ставиться число одиниць і до нього за допомогою сполучника –et приєднується число десятків, наприклад:
21 – unus et viginti
35 – quinque et triginta
99 – novem et nonaginta
б) спочатку ставиться число десятків, потім число одиниць без сполучника:
21 – viginti unus
35 – triginta quinque
99 – nonaginta novem
3.     У тризначних і багатозначних числах спочатку ставляться числа більшого розряду, потім – меншого без сполучника. Наприклад:
154 – centum quinquaginta quattuor
4. У складних порядкових числівниках усі числа виражаються порядковими числівниками, при цьому кожна складова частина набуває прикметникових закінчень і узгоджується з відповідним іменником у роді, числі та відмінку (в українській мові – тільки останнє число). Наприклад:
сорок дев’ятий – quadragesĭmus nonus
Hа запитання “в якому році?”, “на який день?” у латинській мові вживається числівник з іменником в Abl. без прийменника, наприклад:
У 2000 році – anno bis millesĭmo.
Розподільні числівники і числівники-прислівники
(Numeralia distributīva et numeralia adverbia)
Розподільні числівники відповідають на питання по скільки?, а числівники –прислівники – скільки разів? Їх форми такі:
Розподільні числівники Числівники –прислівники
1 snguli, sngulae, sngula (по одному, по одній, по одному) semel (один раз)
2 bini, ae, a (по два, по дві, по два) bis (двічі)
3 terni (trini), ae, a ter
4 quaterni, ae, a quater
5 quini, ae, a quinquies
6 seni, ae, a sexies
7 septēni, ae, a septies
8 octōni, ae, a octies
9 noveni, ae, a novies
10 deni, ae, a decies
Розподільні числівники вживаються тільки у множині і відмінюються за першою і другою відмінами. Вони узгоджуються з іменниками, як і прикметники, в роді, числі і відмінку.
Числівники – прислівники не відмінюються.

Римські цифри в рецептах
Вагова кількість в рецептах виражається арабськими цифрами в грамах чи їх частинах і мілілітрах(для рідин).
Кількість рідини, меншу від 1мл., виписують у краплях. Цифрову кількість крапель у рецептах позначають римськими цифрами після слова guttas (скорочено gtt).
Римські цифри вживаються також для позначення часу у зворотах.
per horam I – протягом години
per horas III – протягом трьох годин
Позначення маси, об’єму, відсотків.
Проценти в рецептах
Процент (pro centum – на сто) – це сота частина якоїсь кількості.
Цілі числа процентів у латинській мові виражаються кількісними числівниками, узгодженими з іменником pars або partes (частина, частини).
Прoценти, виражені десятковими дробами, позначаються порядковими числівниками жіночого роду (узгодженими зі словом pars, partes). Наприклад:
1% - una pars pro centum
2% - duae partes pro centum
0.1% - decima (pars) pro centum
0.2% - duae decimae (partes) pro centum
0.5% - dimidia pro centum
0.01% - centesĭma pro centum
0.03% - tres centesĭmae pro centum
0.001% - millesĭma pro centum
0.002% - duae millesĭmae pro centum
Кількість речовин в грамах, долях грама, мілілітрах у рецептах слід записувати так:
Об'єм Маса
1 ml – millilitrum unum
2 ml – millilitra duo
10 ml – millilitra decem
100 ml – millilitra centum
200 ml – millilitra ducenta
1 l – litrum unum
D l – decalitrum , i n
1.0 - gramma unum
2.0 - grammta duo
3.0 - grammta tria
0.1 - decigramma unum
0.3 - decigrammta tria
0.5 - semigramma
0.01 - centigramma unum
0.02 - centigramta duo
0.001 - miligramma unum
0.006 - miligrammta sex
Словотворення за допомогою латинських числівникових префіксів
Деякі фармацевтичні і ботанічні терміни утворені за допомогою числівників – префіксів.
Префікси Значення Приклади
un-(uni-) одно- unipennātus – одноперий
tri- три- Viola tricŏlor – фіалка триколірна
quadr(i)- чотири- Hyperĭcum quadrangŭlum –звіробій чотирикутний
quinque- п'яти- Leonūrus quinguelobātus –пустирник п’ятилопатевий
Займенник (Pronōmen)
Займенники в латинській мові бувають особові, зворотний, присвійні, відносні, вказівні, заперечні, співвідносні, питальні.
Особові займенники (Pronomĭna personalia)
Особові займенники вказують на конкретну особу:
однина: 1 особа ego я 2 особа tu ти
множина: 1 особа nos ми 2 особа vos ви
У латинській мові особові займенники в третій особі однини і множини не вживаються . Вони замінюються вказівними займенниками is, ea, id - той, та, те (він, вона, воно); ille, illa, illud - той, та, те.

Відмінювання особових займенників
Singularis Pluralis
Nom. ego я tu ти Nom. nos ми vos ви
Gen. mei мене tui тебе Gen. nostri нас vestri вас
Dat. mihi мені tibi тобі Dat. nobis нам vobis вам
Acc. me мене te тебе Acc. nos нас vos вас
Abl. me мною te тобою Abl. nobis нами vobis вами
Зворотній займенник (Pronōmen Reflexīvum)
Зворотний займенник sui себе вживається стосовно до третьої особи однини і множини. Hазивного відмінка цей займенник не має.
Nom. ----
Gen. sui себе
Dat. sibi собі
Acc. se себе
Abl. se собою
Примітка. Прийменник cum (з), який вимагає Abl., ставиться після особових і зворотного займенників і пишеться з ними разом:
mecum – зі мною
tecum – з тобою
secum – з собою (з ним, з нею, з ним)
Присвійні займенники (Pronomĭna possesīva)
Присвійні займенники узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку та відмінюються так само, як прикметники 1 i 2 відмін:
meus, mea, meum мій, моя, моє
tuus, tua, tuum твій, твоя, твоє
suus, sua, suum свій, своя, своє
noster, nostra, nostrum наш, наша, наше
vester, vestra, vestrum ваш, ваша, ваше
Вказівні займенники (Pronomĭna demonstratīva)До вказівних займенників належать:
is, ea, id – той, та, те
ille, illa, illud – той, та, те
idem, eădem, idem – той самий, та сама, те саме
hic, haec, hoc – цей, ця, це
Відносний займенник qui, quae, quod (який, яка, яке)
SingulārisPlurālis
m f n m f n
Nom. qui quae quod qui quae quae
Gen. cujus quōrum quārum quōrum
Dat. cui quibus
Acc. quem quam quod quos quas quae
Abl. quo qua quo quibus
Взаємовідносні займенники (Pronomĭna correlatīva)
talis,e –такий, така, таке
Питальні займенники (Pronomĭna interrogatīva)
quis? quid? – хто? що?
Заперечні займенники (Pronomĭna negatīva)
nemo, nihil – ніхто, ніщо
Неозначені займенники (Pronomĭna indefinīta)
quis, quid – хтось, щось
Вирази з займенниками, що вживаються у рецептах:
1. Pro me (pro auctōre – для мене (для автора)
2. Per se – в чистому вигляді, хімічно чистий
3. Da (Dentur) tales doses numero… – Видай (нехай буде видано) такі дози числом…
4. Misce, ut fiat massa pilulārum, e qua formentur pilulae numero… –Змішай, щоб утворилась пілюльна маса, з якої зробити пілюлі числом…
5. Cui adde – до якого (до якої) додай.
Вправи
І. Перекладіть українською мовою:
1. Sapo virĭdis aut per se, aut in medicamentis adibētur. 2. Praepara injectiōnem sub cutem pro me. 3. Recipe olei jecŏris Aselli grammăta centum. 4. Viŏla tricŏlor, Leonūrus quinquelobātus, Menyanthes trifoliāta, Platanthēra bifolia, Oxycoccus quadripetālus plantae medicātae sunt. 5. Medicamentum composĭtum plerumque quattuor ingredienta habet: primum remedium cardinale vel basis vocātur, secundum adiŭvans, tertium corrĭgens, quartum constituens vocātur. 6. Recipe massae pilulārum quantum satis, ut fiant pilŭlae numĕro quadraginta. 7. Praepara pulvĕres subtilissĭmos numero duodecim. 8. Sume guttas tinctūrae Convallariae ter pro die.
II. Перекласти латинською мовою:
1. Видай таких доз числом 10 в желатинових капсулах. 2. Візьми евкаліптової олії 5 крапель. 3. Рицинова олія в чистому вигляді вживається як проносний засіб. 4. Повтори ліки двічi! 5. Змішай,щоб утворилась емульсія, до якої додай десять крапель простої настойки опію. 6. Приймай мікстуру тричі на день. 7. Настою трави деревію. 8. Додай масла какао 2 г. 10. Мазь тетрацикліну гідрохлориду 1% для очей. 11. Листя трилистника. 12. Видай сірку в чистому вигляді. 13. Випиши рецепти для мене. 14. Витяжки рідко вживаються в чистому вигляді. 15. Додай 10 частин дистильованої води.
ІІІ. Перекладіть рецепти:
а) українською мовою:
1. Recipe:Solutiōnis Riboflavīni 0,02% 10 ml.
Glucōsi 0,5
Kalii iodĭdi 0,2
Solutiōnis Citrāli 0,01% guttas VI
Da.
Signa: По 2 краплі в обидва ока.
2. Recipe:Iodi 0,1
Vaselīni 1,0
Benzīni 100 ml.
Misce. Da.
Signa: Pro me.
3.Recipe: Aquae bidestillātae recеnter parātae 50 ml.
Sterilisētur. Detur.
Signētur. Для виготовлення розчину.
б) латинською мовою:
1. Візьми: Настою листя трилистника 10,0 : 200 мл.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці тричі на день перед їдою.
2. Візьми:Настою трави деревію 15,0 : 200 мл.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці тричі на день.
3. Візьми: Осадженої сірки в чистому вигляді 20,0
Видати.
Позначити: за вказівкою лікаря.
Крилаті латинські вислови
Tres faciunt collegium. – Троє складають товариство.
Primus inter pares. – Перший серед рівних.
Tertium non datur. – Третього не дано.
Nec sibi, nec altĕri. – Ні собі, ні іншому.
Omnia mea mecum porto. – Все своє ношу з собою.
Fide, sed cui, vide! – Довіряй, але дивись, кому!
Tertius gaudet. – Третій радіє (коли двоє сваряться).
Qualis rex, talis grex. – Який цар, таке й стадо.
Sui generis. – Свого роду.
3. Напишіть рецепти латинською мовою, випишіть:
Варіант 1.
1. 20 таблеток сульфадимезину 0,5.
2. 10 порошків, які містять по 0,1 тертої камфори, 0,25 цукру. Видати у навоскованому папері.
3. Лікарський жовчогінний збір, що складається з 2 г квітів календули, 20 г плодів фенхелю (кропу аптечного), 10 г трави полину, 5 г трави золототисячника, 2, 0 трави чистотіла, 38, 0 трави цикорію, 10, 0 трави деревію, 5, 0 трави чебрецю, 8, 0 кореневища лепехи.
4.     40, 0 присипки аміназолу 2 %.
5.     300 очних плівок з флореналом у скляних флаконах.
Варіант 2.
1.     Лінімент, в склад якого входить по 10 г метилсаліцилату і хлороформу, 30 г олії блекоти.
2.     100, 0 гранул гліцерофосфату.
3.     200 мл. настою з 10, 0 листків подорожника великого.
4.     Мазь, яка складається з 0,03 жовтого окису ртуті, 10,0 найкращого білого вазеліну.
5.     30 пілюль, в склад яких входить 4, 0 густої витяжки крушини, 3, 0 порошка кореня ревеня і скільки необхідно пілюльної маси.
Варіант 3.
1.     50, 0 мазі проти відмороження.
2.     Порошок, в склад якого входить по 0,3 порошку кореня ревеня і оксиду магнію, 0,015 густої витяжки красавки.
3.     50 г простого свинцевого пластиру.
4.     5 гранул амідопірину по 0,0025.
5.     12 ампул розчину атропіну сульфату 0,1 %.
Варіант 4.
1. Мазь, в склад якої входить: резорцину 1, 0, вазеліну 10, 0.
2.     60 пілюль, в склад яких входить: 0,03 кристалізованого арсенату натрію; 3,0 гідрохлориду хініну; екстракт і порошок кореня солодки скільки треба.
3.     20 ректальних свічок. У склад свічки входить: 0,3 еуфіліну, 3,0 масла какао.
4.     10 свічок з гліцерином.
5.     10 порошків такого складу: по 0, 25 парацетамолу і ацетилсаліцилової кислоти, 0, 1 кофеїну - бензоату натрію.
Варіант 5.
1.     20 вагінальних кульок. У склад кульки входить: 0,2 левоміцетину, 0,1 борної кислоти і масла какао скільки треба.
2.     Намазаного еластичного липкого пластиря 10 см х 15 см.
3.     12 капсул густого екстракту чоловічої папороті 0,5.
4.     25 драже тифену по 0,03.
5.     0,06 миш’якової безводної кислоти, 6,0 лактату заліза, екстракту і порошку солодкового кореня скільки треба, щоб утворилися пілюлі кількістю 60.
Варіант 6.
1.     20 таблеток такого складу: лактату кальцію і гліцерофосфату кальцію по 0,25.
2.    6 ампул розчину тіосульфату настою 30% по 5 мл.
3.    60 пілюль, які містять 0,02 йоду, 0,2 йодистого калію, по 4,0 гліцерофосфату калію і пепсину, екстракту і порошку солодки скільки треба.
4.    20 желатинових капсул, які містять по 1, 0 заліза лактату і 0,1 аскорбінової кислоти.
5.    12 ампул атропіну сульфату 0, 1% по 1, 0.
Варіант 7.
1.     6 ампул 2% розчину супрастіну по 1 мл.
2.     19 мл 0,1% нафтазину.
3.     12 желатинових капсул, що містять по 0,5 густої витяжки чоловічої папороті.
4.     200 мл найчистішої вазелінової олії.
5.     50, 0 стерильного найдрібнішого стрептоциду.
Варіант 8.
1.     6 ампул 2,5 % розчину дипразину по 1 мл.
2.     Краплі, в склад яких входять: настоянка конвалії, настоянка валеріани по 10 мл, рідка витяжка глоду 5 мл, ментол 0,05.
3.     6 ампул 2,5 % суспензії триметилацетату дезоксикортикостерону по 1 мл.
4.     Лінімент, що складається з хлороформу і олії соняшникової по 2 мл.
5.     75, 0 аерозолю "Оксикорт".
Варіант 9.
1.     200 мл настою з 20, 0 трави водяного перцю.
2.     20 таблеток тавегілу по 0,001.
3.     40 пілюль, в склад яких входить 3, 0 очищеної терпентинної олії і скільки необхідно пілюльної маси.
4.     Мікстуру такого складу: 0, 1 кодеїну, 150 мл настою коріння алтеї, 2 мл нашатирно – ганусових крапель і 10 мл цукрового сиропу.
5.     50 драже бромгексину по 0,004.
Варіант 10.
1.     30 желатинових капсул хлориду амонію по 0,5.
2.     10 свічок з іхтіолом по 0,2.
3.     10,0 очної тетрациклінової мазі 1%.
4.     30 порошків, в склад яких входить 0,002 платифіліну гідротартрату, 0,02 папаверину гідрохлориду, 0,1 новокаїну, по 0,5 натрію гідрокарбонату і магнію оксиду.
5.     100 таблеток антиструміну
Варіант 11.
1.     40 порошків, які містять по 0,05 дімедролу, по 0,03 ефедрину гідрохлориду і папаверину гідрохлориду, еуфілліну 0,15 і цукру 0,2.
2.     10 ампул спленіну по 1мл.
3.     Найдрібніший порошок, який містить паленого галуна і тальку по 50,0.
4.     30 драже, до складу яких входять: 0,02 йоду, 0,2 калію йодиду, 0,4 фенобарбіталу, 1,0 порошку листя наперстянки, 4,0 екстракту валеріани і скільки потрібно екстракту і порошку солодки.
5.     6 таблеток, кожна такого складу: кодеїну, натрію гідрокарбонату і терпінгідрату по 0,25.
Варіант 12.
1.     30 желатинових капсул , у кожній по 5 мл риб’ячого жиру.
2.     12 порошків, які містять по 0,25 парацетамолу і ацетилсаліцилової кислоти, 0,1 кофеїну.
3.     Заспокійливий збір, до складу якого входять 10,0 кореневища з корінням валеріани, по 20,0 листя м‘яти перцевої і листя трилисника водяного, 10,0 шишок хмелю.
4.     4 мл густого екстракту папороті чоловічої, 1,0 натрію гідрокарбонату, 50 мл м‘ятної води.
5.     Протиастматичну мікстуру (мікстуру Траскова) 100,0.
Варіант 13.
1.     Очні краплі (стериліувати!) такого складу: 0,02 димедролу, 0,2 борної кислоти, 10 мл очищеної води.
2.     100,0 грудного збору.
3.     100,0 гіркого апетитного збору, який містить 80,0 трави полину і 20,0 трави тисячолистника.
4.     Дрібний порошок, до складу якого входить 0, 05 етакридину лактату і 0,15 цукру.
5.     6 доз по 1 мл. 1% розчину дімедролу.
Варіант 14.
1.     5 мл. простої настоянки опіуму.
2.     Мазь такого складу: 1,5 осадженої сірки, 1,0 іхтіолу, 30,0 вазеліну.
3.     20 таблеток ампіциліну по 0,25.
4.     Найдрібніший порошок такого складу: еритроміцину 250 000 ОД, левоміцитину 1,5, стрептоциду 2,5.
5.     Порошок, який містить відновленого заліза 0,5 і аскорбінової кислоти 0,1.
Варіант 15.
1.     6 порошків такого складу: 0, 0005 атропіну сульфату і 0, 3 цукру.
2.     30 пілюль, які містять по 3 г березового дьогтю і пшеничного борошна.
3.     Лінімент для втирання в суглоби рук, в склад якого входить 0,3 новокаїну, по 10, 0 хлороформу і олії блекоти, 10 мл нашатирного спирту.
4.     20 мл. 5% розчину піридоксину гідрохлориду.
5.     Ізотонічний розчин, який складається з 0, 1 хініну гідрохлориду, 10 мл води для ін’єкцій і скільки потрібно хлориду натрію.
Варіант 16
1.     12 порошків, у склад яких входить 0, 03 сухої витяжки красавки і 0, 02 молочного цукру.
2.     Лінімент, що містить по 15, 0 дерматолу, метилсаліцилату і лляної олії.
3.     12 ампул 3% спиртового розчину йоду по 2 мл.
4.     Розчин, який складається з 35, 0 ефіру для наркозу, 0, 5 гідрохлориду хініну, 3 мл. 95% етилового спирту і до 60, 0 персикової олії.
5.     Водний розчин, в склад якого входить 6, 0 броміду калію, 0, 18 кодеїну фосфату і до 180, 0 очищеної води.
Варіант 17
1.     Лінімент, що містить скипидару і хлороформу по 10, 0, леткого лініменту до 60, 0.
2.     Розчин, який складається з 0,12 кодеїну фосфату, 6,0 натрію броміду, настою трави горицвіту весняного з 6, 0 на 180, 0.
3.     10 порошків, до складу яких входить 0,1 кофеїну-натрію бензоату, 0,05 порошку листків наперстянки, 0,2 цукру.
4.     Збір, який складається з 25 г листків перцевої м’яти, 25 г плодів чебрецю, 25 г плодів кропу, 25 г квітів ромашки.
5.     Мазь, до складу якої входить по 10,0 осадженої сірки і дьогтю берези, по 2,5 оксиду цинку і крохмалу пшениці, 20, 0 вазеліну.
Варіант 18.
1.     Мазь, до складу якої входить: 7,7 настоянки перцю, 0,32 мурашиної кислоти, 1,4 нашатирного спирту, 6,4 камфорної олії, по 9,8 рицинової олії, безводного ланоліну і свинячого жиру, до 100, 0 жовтого вазеліну.
2.     Розчин такого складу: 15, 0 настоянки пустирника, 5, 0 блювотного горіха.
3.     12 свічок, до яких входить: 0,1 іхтіолу, 0,015 екстракту опію, 0,2 олії какао.
4.     Збір, що складається з 20, 0 плодів малини і 20, 0 плодів мати-мачухи, 10, 0 материнки.
5.     50 желатинових капсул, до складу яких входить: 0,5 відновленого заліза, 0,1 аскорбінової кислоти.
Варіант 19.
1.     12 порошків, які складаються з 0,1 сухого екстракту алое, 0,3 порошку коренів ревеню.
2.     Розчин, до складу якого входять 10,0 з 150,0 відвару кори дуба, 2,0 г паленого галуна, 15, 0 гліцерину.
3.     Збір, що складається з листків перцевої м’яти, квітів бузини, квітів липи по 10, 0.
4.     6 крохмальних капсул, до яких входять 0,03 синьки, 0,3 саліцилату натрію.
5.     Пасту такого складу: 0,4 саліцилової кислоти, по 5,0 оксиду цинку і крохмалу, 10, 0 жовтого вазеліну.
Варіант 20.
1.     Порошок, до складу якого входить: по 16,0 листків дурману і листків блекоти, 1,5 нітрату натрію.
2.     Лінімент такого складу: по 30,0 олії блекоти, нашатирного спирту і метилсаліцилату.
3.     Розчин, який складається з 10, 0 настоянки перцю, по 100,0 нафталану і 96% етилового спирту.
4.     20 кульок, до складу яких входять: 0,2 левоміцетину, 0,1 борної кислоти, скільки треба масла какао.
5.     20 таблеток пенталгіну по 0,3.
Варіант 21.
1.     50, 0 етилового спирту 96%.
2.     40 порошків такого складу: 0,05 дімедролу, по 0,03 папаверину гідроххлориду і ефедрину гідрохлориду, 0, 15 еуфіліну, 0,2 цукру.
3.     20 таблеток седуксену по 0,005
4.     Мікстуру, що складається з 100 мл. 1% розчину броміду натрію, 1,0 кофеїну-натрію бензоату, по 10,0 настоянки валеріани і простого сиропу.
5.     20 мл. 1% розчину атропіну сульфату.
Варіант 22.
1.     30 таблеток „Тепафілін” по 0,03.
2.     20 порошків такого складу: 0,01 морфіну гідрохлориду, 0,03 папаверину гідрохлориду, 0,05 дімедролу, 0,2 цукру.
3.     Мікстуру, у склад якої входить: 0,3 кодеїну фосфату, відвару кореня алтеї з 10,0 на 200 мл., по 4,0 натрію гідрокарбонату і натрію бензоату, 2,0 нашатирно-ганусових крапель.
4.     20 таблеток метилтестостерону по 0,005
5.     Мазь, в яку входить 40,0 нафталану, по 15, 0 осадженої сірки і дьогтю, 30,0 зеленого мила.
Варіант 23.
1.     Мазь, в яку входить 100,0 5% резорцинової мазі, 0,5 дімедролу, 5,0 настоянки конвалії.
2.     Мікстуру, у склад якої входить настоянка трави пустирника з 15,0 на 200 мл, 2,0 фенобарбіталу, 3,0 броміду натрію.
3.     10 Свічок такого складу: 0,5 анальгіну, по 0,3 анестезину і новокаїну, 0,01 витяжки беладонни, 2,0 олії какао.
4.     200 мл. настою з 10 г листків подорожника великого.
5.     10 таблеток такого складу: по 0,25 гексаметилентетраміну і фенілсаліцилату.
Варіант 24.
1.     Мазь, яка складається з ксероформу, осадженої сірки і рицинової олії по 10,0, вазеліну до 100,0.
2.     Мікстуру, в яку входить 180 мл настою з 10, 0 листків ведмежих вушок і 8,0 гексаметилентетраміну.
3.     20 порошків такого складу: 0,05 нікотинової кислоти, по 0,03 рибофлавіну, тіаміну броміду і фолієвої кислоти, 0,5 глюкози.
4.     20 ml 0 2% олійного розчину фенілсаліцилату.
5.     Збір з 50,0 листя сени, 15,0 плодів кропу, 25,0 квіток липи.
Варіант 25.
1.     Очні краплі, в склад яких входить 10 мл 0,02% розчину рибофлавіну, 0,5 глюкози, 0,2 калію йодиду, 6 крапель 0,01 % розчину цитралу.
2.     20 порошків такого складу: 0,1 етаміналу натрієвої солі, 0,03 дімедролу, 0,02 ефедрину гідрохлориду.
3.     Очні краплі, які складаються з 20 крапель 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду.
4.     30, 0 штучної карловарської солі.
5.     Збір з кореня алтеї і кореня солодки по 20,0, плодів кропу 10,0.
Варіант 26.
1.     Мікстуру, в склад якої входить 0,1 кодеїну, 150 мл настою кореня алтеї, 2 мл нашатирно-ганусових крапель, 10 мл цукрового сиропу.
2.     6 желатинових капсул такого складу: 0,05 лактату етакридину і 0,15 цукру.
3.     10 пілюль з 5,0 сухого екстракту крушини, 3,0 порошку кореня ревеня і скільки треба пілюльної маси.
4.     12 таблеток по 0,25 ацетилсаліцилової кислоти і фенацетину.
5.     5 порошків, які складаються з барбамілу і бромізовалу по 0, 2, амідопірину по 0, 25.
Варіант 27.
1.     Спиртовий розчин, в склад якого входять 10,0 йоформу, 45 мл гліцерину, 50 мл 95% етилового спирту.
2.     Мікстуру з настою алтеї і весняного горицвіту по 6,0, 5 мл грудного еліксиру, 3 мл нашатирно-ганусових крапель, 3,0 гідрокарбонату натрію.
3.     30 порошків такого складу: 0,002 платифіліну гідротартрату, 0,02 папаверину гідрохлориду, 0,1 новокаїну, по 0,5 натрію гідрокарбонату і магнію оксиду.
4.     Збір з 80,0 трави звіробою, по 20,0 кореня валеріани і листя перцевої м’яти, 15,0 листя кропиви, 20,0 квітів ромашки.
5.     Пасту, яка складається з 2, 5 окису цинку, 10, 0 пшеничного крохмалю, 4, 0 іхтіолу і 16,0 нафталану.
Варіант 28.
1.     Порошок, який складається з білої глини і крохмалю по 0,1, тальку 5,0.
2.     Мікстуру такого складу: настоянки красавки 5 мл, кордіаміну, настоянки собачої кропиви і настоянки конвалії по 10 мл, калію броміду 3,0, валідолу 2,0, води очищеної 5 мл.
3.     Розчин для інгаляцій, у який входить 3,0 камфори, 0,2 ментолу, 10,0 вазелінового масла і 10 крапель евкаліптової олії.
4.     Протиотрути при отруєнні металами 100, 0
5.     Сиропу алої з залізом 100 мл.
Варіант 29.
1.     30 порошків такого складу: фітину і кальцію гліцерофосфату по 0,2, кальцію лактату 0,3.
2.     Присипку, яка складається з 10,0 цинку оксиду, 40,0 тальку.
3.     Заспокійливий засіб, до складу якого входять 10,0 кореневища з корінням валеріани, по 20,0 листя м’яти перцевої і листя трилисника водяного, 10,0 шишок хмелю.
4.     Мікстуру, яка містить 10,0 натрію тіосульфату, до 100 мл. очищеної води.
5.     4 мл густого екстракту папороті чоловічої, 1,0 натрію гідрокарбонату, 50 мл м’ятної води.
Варіант 30.
1.      12 порошків, які містять по 0,25 парацетамолу і ацетилсаліцилової кислоти, 0,1 кофеїну-бензонату натрію.
2.      Порошок, який містить 1,0 заліза лактату, 0,1 аскорбінової кислоти. Видати в желатинових капсулах 12 доз.
3.      Грудний збір N3, до складу якого входить подрібнений корінь солодки та подрібнений корінь алтеї по 28,0 листя шавлії, плоди анісу, подрібнені бруньки сосни по 14,0.
4.      Очні краплі (стерилізувати): 0,02 димедролу, 0,2 борної кислоти, 10 мл очищеної води.
5.      260 мл сиропу з плодів шипшини.
Клінічна термінологія
Diagnōsis certa ullae therapiae fundamentum
Точний діагноз – основа всякого лікування
ВСТУП
Наукова термінологія відображає певні поняття в системі найменувань, які застосовуються в конкретній науці. У цьому полягає її важливе значення для будь-якої галузі знань, і, особливо, для медицини. Багатогранність медичної науки породжує велику кількість термінів і вимагає орфографічної грамотності. З огляду на те, що саме терміносистеми складають основу професійної підготовки лікаря, метою курсу латинської мови в медичному вузі є його термінологічна спрямованість. Термінологічна підготовка фахівців-медиків спрямована не лише на розвиток умінь розуміння термінів, а й грамотне використання їх у практичній і науковій діяльності.
Сучасна клінічна термінологія, як і всі інші, формувалася протягом багатьох епох, вдосконалюючись у всіх своїх компонентах. Вона є однією з найскладніших підсистем медичної термінології, яка охоплює як назви хвороб і патологічних станів, так і способів обстеження та лікування, назви операцій тощо. Значна її частина успадкована ще від стародавніх греків. У клінічній термінології переважає лексика грецької мови, хоча в сучасному її складі зустрічаються латинські слова та слова, запозичені з сучасних мов.
§ 1. Структура клінічних термінів
Більшість клінічних термінів, які означають назви захворювань, патологічних станів, способів лікування тощо, є складними словами, утвореними шляхом сполучення кількох компонентів (коренів, префіксів, суфіксів, терміноелементів), в основному грецького походження.
Серед клінічних термінів розрізняють однослівні, які здебільшого зберегли своє значенння з класичних мов, напр.: грецькі asthma, ascītes, anamnēsis, diagnōsis, emphysēma або латинські abscessus, rabies, ulcus, scabies, pulsus та ін. Однак, у сучасній клінічній термінології є цілий ряд термінів, які набули іншого значення в порівнянні з тим, яке вони мали в класичних мовах. Наприклад, лат. lens і грецьк. phakos в класичних мовах означали сочевиця, а пізніше наукова термінологія використала ці слова для позначення кришталика, який за формою подібний до сочевичного зерна. У стародавній медицині деякі терміни вживалися в іншому значенні, ніж в сучасній. Так, словом typhos (чад, дим) грецькі лікарі називали будь-який гострий гарячковий стан, що супроводжувався затьмаренням свідомості. У сучасній медицині слово тиф служить складовою частиною термінів, що означають деякі інфекційні хвороби, для яких характерна наявність тифозного стану.
До іншої групи однослівних клінічних термінів, що складають переважну більшість в клінічній термінології, належать похідні і складні терміни, утворені шляхом сполучення декількох словотворчих елементів.
§ 2. CКЛАДНІ ОДНОСЛІВНІ КЛІНІЧНІ ТЕРМІНИ
При утворенні клінічних термінів використовуються, як правило, основи іменників грецького, рідше латинського або латинського і грецького походження, які знаходять шляхом відкидання закінчення від родового відмінка однини, напр., haema, haemat-os – кров (основа haemat-).
Однак бувають випадки, коли при утворенні клінічних термінів вживається не справжня основа грецького іменника, а так звана основа називного відмінка, напр., haem-o-globīnum – гемоглобін; haem-ophthalmus – крововилив в око.
Двослівні та багатослівні клінічні терміни за своєю структурою подібні до анатомо-гістологічних і так само, як і вони, утворюються згідно з правилами латинської граматики.
Отже, щоб краще розуміти значення медичних термінів, правильно і усвідомлено користуватися ними, треба знати принципи їх утворення, паралельно з латинськими словами вивчати їх грецькі еквіваленти, а також кінцеві терміноелементи.
Клінічна термінологія охоплює назви хвороб, патoлогічних процесів, способи обстеження і лікування тощо. Базою для утворення клінічних термінів служать, в основному, слова грецької мови, рідше – латинської і запозичені з інших мов.
Одним з основних способів утворення клінічних термінів є спосіб афіксації, який полягає в пиєднанні до кореня або основи слова відповідного суфікса або префікаса. Терміни, утворенні таким способом, називаються похідними. Наприклад: gastr-ītis - запалення шлунка (gaster, gastros - шлунок); a - sthenia – безсилля (sthenia - сила).
Більш поширеним способом утворення клінічних термінів є спосіб сполучення двох і більше основ іменників грецького, рідше латинського походження. Такі компоненти складного слова, що мають стабільне значення і утворюють декілька термінів одного смислового ряду називаються терміноелементами. За положенням в терміні вони бувають початкові (стоять на початку слова), проміжні (всередині слова), кінцеві (вкінці слова). Один і той же елемент може бути як початковим, так і кінцевим.
Терміноелементи поєднуються між собою безпосередньо або за допомогою єднальних голосних. Сполучний голосний використовується в тому випадку, коли другий терміноелемент починається з приголосного (при поєднанні грецьких словотворчих елементів - -о-, латинських -і- або -о-).
Наприклад: haem – o- philia - кровоточивість, схильність до кровотеч.
Найпоширеніші латинсько-грецькі
словотвірні терміноелементи
Терміноелемент Значення Приклади
а-, аn-
ad-
ante-
anti-
con-, com-
contra
dys-
en-, endo-
de-
extra-
hemi-, semi-
des-
epi-
in-
intra-
per-
заперечення, відсутність якості
при, до, наближення
перед, до
проти
з, з'єднання
проти
порушення, розлад
у, усередині
відділення чогось
поза-
половина, напів
знищення,відокремлення
над, біля
рух усередину, заперечення
всередині
через, підсилення основного поняття asthenia
analgīnum
adductor
anteflexio
antipyretĭcus
contractio
composĭtus
contraceptio
dystonia
encephălon
endoscopia
decoctum
extracardiālis
hemialgia
desactivatio
epidemia
injectio
insolubĭlis
intramusculāris
peroxўdum
peri- біля, навколо pericardium
pro- рух вперед provisor
ге-
se -
sub-
super-, supra -
syn-, sym- повторна дія, рух назад
відділення, роз’єднання
розміщення під чим-небудь
розміщення над чим-небудь
разом, з recurrens
sepаratio
sublinguālis

superacidĭtas

symbiōsis
meta- після, по metastāsis
trans- через, пере- transfusio
-aden- залоза adenoma
-aesth- чутливість anaesthesia
-hepat(o)- печінка hepatopathia
-angi- судина angiotomia
-anthrop- людина anthropologia
-arthr- суглоб arthroplastĭca
-cancr-, -carcin- рак, ракова пухлина carcinoma
-cephal- голова cephalometria
-lip(o). жир lipogenesis
-chrom-, -chromat- колір chromaturia
-colp- піхва colpitis
-cor-, card- серце corvalolum
-cyt- клітина cytopenia
-cyst- сечовий міхур cystectomia
-derm-, -dermat- шкіра dermatōsis
-enter- кишка dysenteria
-erythr- червоний erythrocytus
-gastr- шлунок gastroscopia
-geus- смак, смакове відчуття ageusia
-glyc- солодкий hyperglykaemia
-gynaec- жінка gynaecologia
-haem-, -haemat- кров haematuria
-hist- тканина histologia
-hydr(o)- вода hydrophobia
-leuc-, -leuk- білий leucocytus
-macr-, -mega- великий macropsia
megacolon
-micr- маленький microphăgus
-my(o)- м'яз myotomia
-necr- змертвіння necrōsis
-neur- нерв neurōsis
-nephr- нирка nephrītis
-odont- зуб odontōma
-ophthalm- око ophthalmorrhagia
-oste- кістка osteotomia
-ot- вухо otoscopia
-oxy- кислий, кисень oxygenotherapia
-path-, -nos- захворювання pathologia, nosologia
-phleb- вена phlebectasia
-phyt- рослина phytotherapia
-pod- нога podalgia
-poly- багато polyvitaminum
-proct- пряма кишка proctospasmus
-py(o)- гній pyuria
-pyr- жар antipyrinum
-scler- патологічне затвердіння тканини,органу sclerōsis
-spasm- спазм spasmophilia
-stomat- рот stomatomycōsis
-ur- сеча urologia
Основні кінцеві терміноелементи іменників
- aemia, ae f- стан крові
- aesthesia, ae f- чутливість
- algesia, ae f- больове відчуття
- algia, ae f- біль без органічної причини
- dermia, ae f- стан шкіри
- ectasia, ae f- розширення органа
- ectomia, ae f- вирізання, відсікання
- ergia, ae f;- діяльність, дія
- urgia, ae f
- genesis, is f- виникнення, походження
- graphia, ae f- опис
- logia, ae f- вчення
- lysis, is f- розкладання, розпад
- mania, ae f- хвороблива схильність, пристрасть
- mycōsis, ae f- грибкове захворювання
- necrōsis, is f- некроз, відмирання тканин, органів
- odynia, ae f- біль без органічної причини
- ōma, ătis n- пухлина
- opsia, ae f- зір
- pathia, ae f- захворювання, хворобливий стан
- philia, ae f- схильність
- phobia, ae f- боязнь, страх
- penia, ae f- недостача
- pexia, ae f- прикріплення
- plegia, ae f- параліч
- ptōsis, is f- опущення
- rrhagia, ae f- кровотеча
- rrhaphia, ae f- накладання шва, зашивання
- rrhoea, ae f- виділення секрету
- sclerōsis, is f- патолопчне затвердіння тканин або органу
- scopia, ae f- огляд, обстеження органів спеціальними інструментами
- spasmus, і m- спазм
- sthenia, cie f- сила
- stenōsis, is f- стеноз (звуження)
- stomia, ae f- виведення штучного отвору, свища, фістули
- therapia, ae f- лікування
- tomia, ae f- оперативний розтин
- tonia, ae f - тонус, напруження, тиск
- trophia, ae f- живлення
- uria, ae f - стан сечі
Найуживаніші суфікси в клінічній термінології
-ītis, itĭdis f запалення nephrītis, itĭdis f
hepatitis, itĭdis f
-ōsis, is f перевищення норми, захворю- arthrōsis, is f
вання незапального характеру
-iăsis, is f хвороба незапального характеру, elephanthiăsis, is f
-ōmа, ătis n пухлинаlipōma, ătis n
-īsmus, і m хвороба, отруєння alcoholīsmus, i m
Латинсько-грецькі дублети іменників п’яти відмін
Латинський іменник Грецький корінь Значення
І відміна
aqua, ae f -hydr- вода
cellŭla, ae f -cyt- клітина
femina, ae f -gynaec- жінка
glandŭla, ae f -aden- залоза
planta, ae f -phyt- рослина
tela, ae f -hist- тканина
urīna, ae f -ur- сеча
vagīna, ae f -colp- піхва, вагіна
vena, ae f -phleb- вена
vita, ae f -bi(o)- життя
II відміна
anĭmus -psych- душа, духовна сила
cancer, cri m -carcin- рак, ракова пухлина
cibus -troph- їжа, живлиння
cerebrum -encephal- головний мозок
digĭtus -dactyl- палець
intestīnum -entĕr- кишка
rectum -proct- пряма кишка
medicamentum, і n -pharmac- ліки
morbus, і m -path- захворювання
muscŭlus, і m -my- м'яз
nasus -rhin- ніс
nervus, і m -neur- нерв
ocŭlus, і m -ophthalm- око
ventricŭlus, і m -gastr- шлунок
rectum, і n -proct- пряма кишка
venēnum, і n toxic-, tox- отрута
III відміна (чоловічий рід)
calor, ōris m -pyr-, pyret- жар
color, ōris m -chrom-, chromat- колір
dolor, ōris m -alg- біль
homo, ĭnis m -anthrop- людина
pes, pedis m -pod- нога
pulmo, ōnis m -pneumon- легеня
tumor, ōris m -oncos- пухлина, припухлість
Винятки:
cor, cordis, n -card- серце
os, ōris, n -stomat- рот
os, ossis, n -oste- кістка
III відміна (жіночий рід)
articulatio, ōnis f -arthr- суглоб
auris,is f -ot- вухо
curatio, onis f -therapia лікування
cutis,is f -derm-, -dermat- шкіра
Винятки:
dens,ntis,m -odont- зуб
sanguis, ĭnis,m haem-, haemat- кров
vas,vasis,n -angi- судина
III відміна (середній рід)
abdōmen, ĭnis n -lapar- живіт
anĭmal, ālis n -zo(o)- тварина
caput, ĭtis n -cephal- голова
corpus, orĭs n -soma-, -somat- тіло
fel, fellis n -chol- жовч
pus, puris -py- гній
ren, renis -nephr- нирка
ІV відміна
audītus, us -acus- слух
foetus, us -embry- зародок, плід
gustus,us m -geus- смак
sensus,us m -aesthes- почуття
cornu,us n (cornea) -kerat- pіг (рогівка)
visus, us -ops- зір
Латинсько-грецькі дублети прикметників
Латинський Грецький Значення
прикметник корінь I-II відміна
albus, a, um -leuc-, leuk- білий
acĭdus, a, um -oxy- кислий
durus, a, um -scler- твердий
magnus, a, um -macr-, mega- великий
multus, a, um -poly- численний
parvus, a, um -micr- малий
rectus, a, um -proct-, -orth- прямий, правильний
ruber, bra, brum -erythr- червоний
III відміна
aequālis, e -is- рівний
celer, ĕris, ĕre -tachy- швидкий
dulcis, e -glyc- солодкий
senex, senis ger-, geront- старий
omnis, e -pan- весь, усякий
virĭdis, e chlor- зелений
Вправи
І. Поясніть значення префіксів, перекладіть терміни:
Anaemia, dystrophia, hyperglycaemia, regenеratio, hypertrophia, aphagia, dystonia, antidŏtum, pertussis, transplantatio, epidermis, anuria, hemialgia, symbiosis, anaesthesia, dyskinesia, ectopia, antipyretĭcus, prognōsis, hypotonia, dysuria, hyperglycaemia, encephalītis.
II. Утворіть терміни – назви хвороб із суфіксами –ōma, ītis, ōsis, iăsis, īsmus від таких іменників:
вена, око, м’яз, шлунок, ніс, палець, головний мозок, нерв, пряма кишка, серце, рот, кістка, вухо, шкіра, зуб, судина, кров.
ІІІ. Виділіть терміноелементи, поясніть їх значення, перекладіть терміни українською мовою:
Adenotomia, cholecystectasia, uraemia, cystoplegia, atrophia, anaesthesiologia, phytotherapia, bronchoscopia, hydrophobia, gastrorrhaphia, toxaemia, hypertrophia, proctorrhagia, anuria, haematuria, hyperglykaemia, hypoxia, leukaemia, lipaemia, oliguria, pyaemia, haematoma, nephrītis, histologia, anaesthesia, gerontologia, glykaemia, nephropexia, heliotherapia, zoologia, stomatomycōsis, spasmophilia, otorrhoea, phleborrhaphia, dysurgia, haemophilia, neuralgia, osteodystrophia, antipyretĭcus, gastrospasmus.
ІV. Запишіть терміни латинською мовою, підкресліть грецькі терміноелементи:
Аденектомія, поліурія, міома, гіпертонія, поліартрит, геміальгія, фармакологія, гемoліз, гематома, неврастенія, ендокардит, токсемія, уремія, геморагія, кардіоплегія, бронхіт, біопсія, гастроскопія, спазмофілія, гістолог, патологія, риноскопія, некрофобія, лейкоцит, ангіографія, анемія, астенія, нефрит, дистонія, холецистектазія.
V. Перекладіть терміни та поясніть їх будову
Оперативний розтин шлунка; лікування ліками; водобоязнь; захворювання шлунка; лікування теплом; запис дослідження роботи сердця; наука про пухлини; шлункова кровотеча; малокрів’я; відсутність больової чутливості; запалення жовчного міхура; відсутність сечі; порушення живлення тканин; пониження тиску; киснева недостатність; наявність гною в сечі; збільшення вмісту цукру в крові; пухлина печінки; розм’якшення кістки; ниркова кровотеча; запалення шкіри; наука, яка вивчає явища старіння організму.
VІ. Утворіть терміни із заданим значенням:
1.     Gaster, gastr – (шлунок)
Видалення шлунка, шлункова кровотеча, оперативне прикріплення шлунка, запалення шлунка.
2.     Mys, my – (м’яз)
Вчення про м’язи, м’язевий біль, спазм м’яза, дистрофія м’яза.
3.     Hydor, hydr – (вода)
Водобоязнь, виділення води, водолікування, розріджування крові.
4.     Nephros, nephr – (нирка)
Видалення нирки, фіксація нирки, ниркова кровотеча, запалення нирки, опущення нирки.
5.     Haem, haem – (кров)
Схильність до кровотеч, кровотеча, страх крові, захворювання крові
VII. Утворіть терміни, поясніть їх значення:
Ліки
рослина
вода …(o)therapia
повітря
тепло
нерв
шлунок
печінка
вухо …algia, odynia
зуб
голова
нирка
м’яз
сечовий міхур
нирка
шлунок
рот
пряма кишка …(o)rrhagia
легеня
бронх
вена

КЛІНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
І. Перекладіть латинською мовою клінічні терміни:
1.
запалення ниркової миски
короткопалість рук або ніг
кров у сечі
надмірне виділення поту
зміщення внутрішніх органів униз порівняно з їх нормальним положенням
2.
операція на оці
огляд вуха
сповільнене серцебиття
виділення гною з сечею
нирковокам’яна хвороба
3.
запалення мозкової оболонки
короткоголовість
пухлина вуха
опущення нирки
метод лікування загальним або місцевим дозованим сонячним опроміненням
4.
боязнь отруєння
видалення молочної залози
змертвіння кісток
бачення предметів у зменшеному вигляді
зубна пухлина
5.
видалення матки
розтин шлунка
боязнь певного місця в приміщенні
опущення селезінки
камінь в просвіті вени
6.
пластичне відновлення носа
маткова кровотеча
біль яєчника
бачення предметів у жовтому кольорі
захворювання нігтів
7.
видалення щитовидної залози
запалення вуха
захворювання м’язів
опущення селезінки
пом’якшення кістки
8.
патологічне збільшення губ
відчуття болю в усьому тілі
спазм сліпої кишки
сповільнений ритм серцевих скорочень
боязнь незнайомих людей
9
біль у стопі
вирізання губи
загальна назва хвороб суглобів
загальне захворювання ниркової миски
відсутність апетиту
10.
артроз колінного суглоба
розлад смаку
обстеження ока
усунення патологічної рухливості селезінки шляхом підшивання її до діафрагми
постійність температури
11.
підвищений вміст цукру в крові порівняно з нормою
вирізання змертвілих тканин
запалення суглобів
захворювання серця
параліч обличчя
12.
розлад смаку
боязнь пологів
носова кровотеча
відсутність пульсу
печія
13.
захворювання вуха
розлад травлення
пересадка тканини або органів від однієї людини до іншої
боязнь болю
запалення яєчників
14.
кишковий конкремент
видалення шитоподібної залози
крововилив в очне яблуко
порушення ходи, при якому ноги переставляються маленькими крочками:
зменшення добової кількості сечі
15.
захворювання шлунка
розтин вуха
запалення ока
зрощення пальців
пупкова кровотеча
16.
розмякшення мязів
взяття шматочка ураженої тканини з діагностичною метою
зшивання стінок матки при її розриві
розширення сліпої кишки
виділення з прямої кишки
17.
обстеження вуха
безсилля
розтин хребця
вчення про причини захворювання
параліч повіки
18.
тепловий удар
боязнь червоного кольору
розлад функції ковтання
вчення про хвороби
запалення яєчників
19.
сечовий конкремент
патологічне збільшення губ
зменшена загальна кількість крові
відчуття болю в усьому тілі
сухість склер ока
20.
боязнь висоти
сечокрів’я
зашивання повіки
часткова або повна відсутність обличчя
камінь у просвіті вени:
21.
наявність токсинів у крові
вимірювання гостроти слуху
мимовільне витікання молока з молочних залоз
нав’язливий страх смерті
розрив вени
22.
відсутність апетиту
підвищений вміст жовчі в крові
розтин сухожилка
видалення легень
виділення жирів з сечею
23.
розлад смаку
лікування, що базується на застосуванні низьких температур
відсутність обличчя
зубний камінь
розм’якшення хряща
24.
захворювання молочної залози
лікування сном
розлад функції ковтання
розсікання каменя збільшене виділення сечісльозотеча
параліч сечового міхура
25.
виведення штучного отвору сечового міхура
спазми прямої кишки
відчуття болю в усьому тілі
зменшена загальна кількість крові
нав’язливий потяг до нового
26.
потяг до запійного пияцтва
порушення зору, при якому всі предмети сприймаються в жовтому кольорі
зародок нерва
розширення сліпої кишки
зашивання вени
27.
спрямований проти причини захворювання
зашивання стінок матки маикова кровотеча розтин плода тепловий удар
розтин легені
грибкове захворювання нігтів
жирова пухлина відкладення вугільного пилу в органах
28.
розм’якшення хряща
пришвидшене серцебиття
опущення шлунка
грибкове захворювання вуха
підвищена реактивність організму
29.
сповільнене дихання
запалення всіх тканин суглоба
відсутність пульсу
пупкова грижа
схильність до кровотеч
30.
понижена чутливість
зменшення добової кількості сечі
наука про захворювання в старечому віці і способи їх лікування
розщеплення губи
захворювання шкіри
ІІ. Перекладіть українською мовою клінічні терміни:
1.
uraemia
hyperhidrosis
omphalotomia
urinotherapia
otitis
2.
trichatrophia
dysphagia
enterorrhaphia
bradypnoë
hypasthenia
3.
omphalocele
nephritis
haemotherapia
hysterorrhagia
gastrotomia
4.
bradycardia
splanchnoptosis
pyuria
cardiosclerosis
glycogeusia
5.
gastropathia
dermatoma
haematuria
hysteroma
brachycephalia
6.
nephroptosis
pyorrhoea
splanchnopexia
acusometria
brachydactylia
7.
toxaemia
bradycardia
odontoma
cephalalgia
leucopenia
8.
xanthopsia
bradypnoe
gastroptosis
isomorphus
osteonecrosis
9.
odontorrhagia
tachycardia
uraemia
urinotherapia
splanchnoptōsis
10.
splenopexia
gastrorrhagia
anthropophobia
cholaemia
tenotomia
11.
splenorrhaphia
zoophobia
nephrolithiasis
homogenes
rhinoplastica
12.
cheiloplastica
tachycardia
colopexia
haemotherapia
thyroidectomia
13.
thanatophobia
nephropexia
splenoscopia
haemophthalmus
proctorrhagia
14.
lithotomia
phleborrhagia
hydrophobia
encephalomalacia
typhlectasia
15.
proctospasmus
neuroblastus
nephroptosis
dysosmia
homoplastica
16.
laparometria
phlebogramma
megalomania
ophthalmomegalia
micropsia
17.
melanuria
orthopaedia
nephropexia
cheiloplastica
heliotherapia
18.
colospasmus
topophobia
dysuria
osteotomia
brachydactylia
19.
nephroscopia
hydrotherapia
uraemia
cephalocele
laparotomia
20.
anthropometria
isotonia
panarthritis
oliguria
bradycardia
21.
xenoplastica
pyonephritis
dyscholia
laparoscopia
phlebectasia
22.
nephropathia
phlebolithus
osteomalacia
gnathoschisis
keratorrhaphia
23.
nephroptosis
isothermia
panophthalmitis
brachybasia
xenoplastica
24.
oligosialia
pyromania
onycholysis
arthroplastica
osteonecrosis
25.
polyuria
lithectomia
phleborrhaphia
cardiophobia
osteonecrosis
26.
hemiplegia
tachypnoe
splenomegalia
tenorrhaphia
otorrhoea
27.
nephrotomia
laparotomia
topophobia
typhlospasmus
syndactylia
28.
hyperglykaemia
polydactylia
isomorphus
arthroplastica
xanthopsia
29.
osteonecrosis
glycogenesis
panotitis
dysgeusia
tachycardia
30.
dysphagia
tachypnoe
geriatria
melanuria
omphalotomia
ДОДАТКИ
Лексичний мінімум
(minimum minimorum)
І відміна іменників
officina, ae f - аптека tabuletta, ae f - таблетка
olla, ae f - баночка scatula, ae f - коробочка
lagena, ae f - пляшечка herba, ae f - трава
tuba, ae f - трубка, туба bacca, ae f - ягода
ampulla, ae f - ампула capsula,ae f - капсула
aqua, ae f - вода axungia,ae f - жир
membranula, ae f - плівка gutta,ae, f - крапля
lamella, ae f - плівка gelatina,ae f -желатин
farina, ae f - борошно
Рослини:
Tilia, ae f - липа Amygdala, ae f - мигдаль
Thea, ae f - чай Chamomilla, ae f - ромашка
Convallaria, ae f - конвалія Frangula, ae f - крушина
Valeriana, ae f - валеріана Belladonna, ae f - красавка
Menthа, ae f - м”ята Ephedra, ae f – хвойник
Oryza, ae f - рис Aloë, es f - алое
Betula, ae f - береза Hippophaë, es f - обліпиха
Glycyrrhiza, ae f - солодка чи Kalanchoë, es f - каланхое
Liquiritia, ae f - локриця Schizandra, ae f - лимонник
Althaea, ae f - алтея Calendula, ae f - нагідки
Salvia, ae f - шавлія Oliva, ae f - маслина
ІІ відміна іменників
acidum, і n - кислота infusum, і n - настій
amylum, і n - крохмаль suppositorium, і n - свічка
antidotum, і n - протиотрута granulum, і n - гранула
antidotum metallorum - протиотрута при unguentum, і n - мазь
отруєнні металами globulus, і m - кулька
bolus, і f - глина emulsum, і n - емульсія
sirupus, і m - сироп bacillus, і m - паличка, бацила
sirupus(i) Sacchari - цукровий сироп extractum, і n - екстракт
succus, і m – сік decoctum, і n - відвар
venenum, і n - отрута folium,і n - листок
vitrum, і n - склянка remedium,і n – лікарський засіб
oleum, і n - масло, олія Saccharum, i n - цукор
Рослини
Anisum, і, n - аніс Chelidonium, іі, n - чистотіл
Ricinus, і, m - рицина Humulus(i) lupulus(i) - хміль
Pinus, і, f - сосна Crataegus, і, f - глід
Helianthus, і, m - соняшник Foeniculum, і, n - кріп
Hypericum, і, n - звіробій Serpyllum, і, n - чебрець боровий
Rheum, і, n - ревінь Millefolium, іі, n - деревій
Rubus(i) idaeus(i) - малина Eucalyptus, і, f - евкаліпт
Strychnos, і, f - чилібуха Juniperus, і, f - ялівець
Absinthium, і, n - полин гіркий Viburnum, i n - калина
Erysimum, і, n - жовтушник Thymus, і, m - чебрець
Hyoscyamus, і,m - блекота Sambucus, i f – бузина звичайна
Solanum(i) tuberosum(i) - картопля Leonurus, і, m – собача кропива
Uva (ae) ursi - мучниця, медвеже вушко Capsicum, і, n - перець стручковий
Citrus, і, f - лимон
Pinus, і, f - сосна Linum, i n - льон
Cerasus, i f – вишня Centaurium, i n – золототисячник
Triticum, i n – пшениця Cyanus, i m - волошка
Олії
oleum(i) Vaselini - вазелінова олія
oleum(i)Terebinthinae - терпентинна олія, скипидар
oleum(i) Ricini – рицинова (касторова) олія
oleum(i) Amygdalarum - мигдальна олія
oleum(і) Olivarum – оливкова (маслинова) олія
oleum(i) Persicorum - персикова олія
oleum(i) Menthae piperitae - олія м’яти перцевої
oleum(i) jecoris Aselli - трісковий риб’ячий жир
oleum(i) Sinapis - гірчична олія
oleum(i) Cacao - масло какао
oleum(i) Hyoscyami - блекотна олія
oleum(i) Citri - лимонна олія
oleum(i) Helianthi - соняшникова олія
oleum(i) Hippophaës - обліпихова олія
ІІІ відміна іменників
carbo,onis, m - вугілля saccharum lactis - молочний цукор
aether, eris, m - ефір tussis, is, f - кашель
mucilago, inis, f - слиз dosis, is f - доза
liquor, oris, m - рідина narcosis, is, f - наркоз
sapo, onis, m - мило Orthosiphon, onis - нирковий чай
pix (picis) liquida (ae) - дьоготь mel, mellis, n - мед
injectio, onis, f - ін’єкція corpus, oris, n - тіло
inhalatio, onis, f - інгаляція aspеrsio, onis, f - присипка
conspersio, onis f – присипка pulvis, eris m – порошок
lac, lactis, n - молоко borax, acis f - бура
solutio, onis f - розчин
Рослини
Secale(is) cornutum (i) - маткові ріжки
Adonis(idis) vernalis (is) – горицвіт весняний
Plantago(inis) major(is) – подорожник великий
Polygonum(i) hydropiper(is) – водяний перець
Papaver(is) somniferum(i) - снодійний мак
Piper(is) nigrum(i) – чорний перець
Bursa(ae) pastor(oris) – грицики, (сумка пастуха)
Mays, idis f - кукурудза
ІV, V відміни іменників
spiritus, us, m - спирт Quercus, us, f - дуб
usus, us, m - застосування species, ei, f - збір, чай, вид
Органи рослин:
strobilus, i ,m - шишка stipes, itis, m - стебло
gemma, ae, f - брунька cortex, icis, m - кора
flos, oris, m - квітка semen,inis, n - насіння
folium, i,n - лист fructus, us, m - плід
turio, onis m - пагонок stigma, atis, n - приймочка
radix, icis, f - корінь caput, itis, n - головка, коробочка (маку)
rhizoma, atis, n - кореневище tuber, eris, n – бульба
stilus, i m - стовпчик
alabastrum, i n - пуп'янок thallus, i m - слань
Прикметники І - ІІ відміни
solidus, a, um - твердий
durus, a, um - твердий
siccus, a, um - сухий
spissus, a, um - густий
fluidus, a, um – рідкий (для екстрактів)
liquidus, a um - рідкий
aquosus, a, um - водний
(an)hydricus, a, um - (без)водний
amylaceus, a, um - крохмальний
spirituosus, a, um - спиртовий
gelatinosus, a, um - желатиновий
aethereus, a, um - ефірний
hypoglykaemicus, a, um - гіпоглікемічний, знижуючий кількість цукру в крові
externus, a, um - зовнішній
internus, a, um - внутрішній
gastricus, a, um - шлунковий
stomachicus, a, um - шлунковий
subcutaneus, a, um - підшкірний
supracutaneus, a, um - нашкірний
ophthalmicus, a, um - очний
cholagogus, a, um - жовчогінний
nativus, a, um - натуральний
antipyreticus, a, um - жарознижуючий
antisepticus, a, um - антисептичний
anaestheticus, a, um - знеболюючий, знеболювальний
bactericidus, a, um - бактерицидний
amarus, a, um - гіркий
cardiacus, a, um - серцевий
diureticus, a, um - сечогінний
haemostaticus, a, um - кровоспинний
heroicus, a, um - сильнодіючий
sedativus, a, um - заспокійливий
laxativus, a, um - проносний
purgativus, a, um - проносний
Дієприкметники минулого часу пасивного стану
purificatus, a, um – очищений (для води, вакцини)
depuratus, a, um - очищений
rectificatus, a, um - очищений (перегонкою) (для спирту, скипидару)
compositus, a, um - складний
conservatus, a, um - консервований
operculatus, a, um - закритий кришечкою
obductus, a, um - покритий оболонкою
reductus, a, um - відновлений
tritus, a, um - тертий
exsiccatus, a, um - висушений
concisus, a, um – різаний, здрібнений, подрібнений
dilutus, a, um – розбавлений
concentratus, a, um – концентрований
ceratus, a, um – навоскований, навощений
Прикметники III відміни
officinalis, e - аптечний, лікарський
vulgaris, e - простий,
communis, е - звичайний
fortis, е - сильний (за дією)
mitis, е - м'який, слабкий (за дією)
dulcis, е - солодкий
rectalis, е - ректальний
vaginalis, е - піхвовий
sublingualis, е - сублінгвальний
enterosolubilis, е - кишковорозчинний
volatilis, е - летючий, леткий
mollis, е - м'який
sterilis, е - стерильний
(in)solubilis, е - (не)розчинний
letalis, е - смертельний
peroralis, е - пероральний
subtilis, е - дрібний
pectoralis, е - грудний
recens, ntis - свіжий
simplex, icis - простий
intramuscularis, е - внутрішньом'язовий
Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану
adjuvans, ntis - допоміжний
corrigens, ntis - виправляючий
constituens, ntis - формоутворюючий
expectorans, ntis - відхаркуючий
Viride (is) nitens (ntis) - брильянтовий зелений
laxans, ntis – проносний
Дієслова та рецептурні вирази
rесіреrе (3)– брати Recipe = Rp. – візьми
miscere (2) – змішувати Misce = М. – змішай; Misceatur = Змішати, нехай змішується.
Misce, ut fiant pilulae numero 10.= Misce, ut f. pil. N 10 - Змішай, щоб утворилися пілюлі числом 10.
Misce, fiant globuli numero 12.= M., f glob. N 12. - Змішай, нехай утворяться кульки числом 12.
dare, l – видавати
Da = D. - Видай.
Detur = D. - Видати, нехай видається.
Dentur tales doses numero 6. - Видати (нехай видаються) такі дози числом 6.
Da tales doses numero 6 - Видай такі дози числом 6.
= D. t. d. N 6.
1. Da
Detur – in capsulis gelatinosis
Видай
Видати – у желатинових капсулах
2. Da
Detur – in tabulettis obductis
Видай
Видати – у таблетках, покритих оболонкою
3. Da
Detur – in charta cerata
Видай
Видати – у навощеному папері
4. Da
Detur – in vitro flavo, fusco, nigro
Видай
Видати – у жовтій, темній, чорній склянці
signare, 1– позначити
Signa = S. – Познач.
Signetur = S. – Позначити. Нехай позначається.
sterilisare, 1– стерилізувати
Sterilisa! - Стерилізуй!
Sterilisetur! - Стерилізувати! Нехай стерилізується!
addere, 3 - добавляти
Adde aseptice. - Добав асептично.
dividere, 3 - поділяти
Divide in partes aequales numero 6.
= Div. in part. aeq. N 6. - Поділи на рівні частини числом 6.
Лікарські форми
I. Formae medicamentorum durae – тверді лікарські форми
1.Pulveres - порошки (pulvis, eris, m)
2.Tabulettae - таблетки (tabuletta, ae, f)
3.Dragee - драже (франц. невідм. dragee)
4.Species - збори (species, ei, f)
5.Granula - гранули (granulum, i, n)
II. Formae medicamentorum fluidae – рідкі лікарські форми
1. Solutiones - розчини (solutio, onis, f)
2. Suspensiones - суспензії (suspensio, onis, f)
3. Emulsa - емульсії (emulsum, i, n)
4.Linimenta - лініменти (linimentum, i, n)
5.Infusa et decocta - настої та відвари (infusum, і, n; decoctum, і, n)
6.Guttae - краплі (gutta, ae, f)
7.Tincturae - настоянки (tinctura, ae, f)
8.Extracta - екстракти (extractum, i, n)
III.Formae medicamentorum molles - м'які лікарські форми
1.Unguenta - мазі (unguentum, і, n)
2.Pastae - пасти (pasta, ae, f)
3.Suppositoria - свічки (suppositorium, іі, n)
4.Globuli - кульки (globulus, i, m)
5.Emplastra - пластирі (emplastrum, i, n)
6.Bacilli - палички (bacillus, i, m)
7.Pilulae - пілюлі (pilula, ae, f)
Інше:
1.Balsama - бальзами (balsamum, i, n)
2.Aerosola - аерозолі (aerosolum, i, n)
3.Membranulae - плівки (membranula, ae, f)
4.Aquae aromaticae - духмяні води
5.Mucilagines - слизи (mucilago, inis, f)
6.Sirupi - сиропи (sirupus, i, m)
7.Sapones medicati - мила медичні (sapo, onis, m)
Вирази, які вказують на шляхи введення лікарських засобів:
per os - через рот
per rectum - через пряму кишку, ректально
per vaginam - через піхву, піхвово
per inhalationem - шляхом інгаляції
per injectionem - шляхом ін'єкції
per gargarisma - шляхом полоскання
per aspersionem - шляхом присипки
per frictionem - шляхом розтирання
per cutem - через шкіру, перкутанно
intra venam - у вену
intra arteriam - в артерію
intra musculos - в м'язи
sub linguam - під язик, сублінгвально
sub cutem - під шкіру, підшкірно, субкутанно
trans derma - через шкіру, трансдермально, перкутанно
per cutem - через шкіру, трансдермально, перкутанно
Спеціальні вирази
Cito! - Швидко! Citissime! - Дуже швидко!
Statim! - Зараз же! Негайно!
quantum satis - скільки потрібно
per se - хімічно чистий, у чистому вигляді
lente - повільно
semilente - напівповільно
ultralente - дуже повільно
ex tempore - за вимогою, екстемпорально
pro dosi - на один прийом, разова доза
pro die - на один день, добова доза
dosis maxima - найвища доза
dosis minima – найнижча доза
dosis media, medicata, therapeutica – середня, лікувальна, терапевтична доза
dosis letalis – смертельна доза
dosis toxica – отруйна доза
pro narcosi - для наркозу
pro injectionibus - для ін'єкцій
pro inhalatione - для інгаляції
pro me, pro auctore - для мене, для автора
pro balneo - для ванни
ad usum internum, externum - для внутрішнього, зовнішнього застосування
contra tussim - проти кашлю
in vitro - у склянці, у пробірці
in vivo - на живому організмі

Хімічна номенклатура
arsenas, atis, m – арсенат
arsenis, itis, m – арсеніт
nitras, atis, m – нітрат
subnitras, atis, m – основний нітрат, субнітрат
nitris, itis, m – нітрит
lactas, atis, m – лактат
phosphas, atis, m – фосфат
propionas, atis, m – пропіонат
chloridum, і n – хлорид
iodidum, і n – йодид
acidum tartaricum – винна чи виннокам'яна кислота
acidum aceticum – оцтова кислота
ас. carbonicum – вуглева кислота
acidum sulfuricum – сірчана кислота
acidum sulfurosum – сірчиста кислота
acidum hydrosulfuricum – сірководнева кислота
acidum lacticum – молочна кислота
acidum arsenicicum – миш'якова кислота
acidum arsenicosum – миш'яковиста кислота
acidum acetylsalicylicum – ацетилсаліцилова кислота
Bismuthi subnitras – вісмуту основний нітрат
Methylii salicylas – метилсаліцилат
Amylii nitris – амілнітрит
Phenylii salicylas – фенілсаліцилат
Aethylii chloridum – етилхлорид
Ferrum reductum – залізо відновлене
Acidum hydrochloricum dilutum – розбавлена соляна кислота
Nitrogenium oxydulatum pro narcosi pro inhalatione – закис азоту для інгаляційного наркозу
Solutio Natrii chloridi isotonica – ізотонічний розчин натрію хлориду
Sulfur praecipitatum – осаджена сірка
Zinci oxydum – цинку оксид
Nota bene!
Liquor Ammonii anisatus – нашатирно – ганусові краплі
Liquor Ammonii caustici – нашатирний спирт
Herba Adonidis vernalis – трава горицвіту весняного
Species expectorantes – відхаркуючий збір
Species laxantes – проносний збір
Species cholagogae – жовчогінний збір
Species sedativae – заспокійливий збір
Species cardiacae – серцевий збір
Species pectorales – грудний збір
Solutio Viridis nitentis spirituosa – спиртовий розчин брильянтового зеленого
Flores Tiliae exsiccati – висушені квітки липи
Folia Menyanthidis trifoliatae – листя бобівника трилистого
Fructus Juniperi concisi – подрібнені плоди ялівцю
Cortex Quercus exsiccatus – висушена кора дуба
Decoctum corticis Quercus – відвар кори дуба
Rhizoma cum radicibus Sanguisorbae – кореневище з корінням родовика
Extractum Secalis curnuti fluidum – рідкий екстракт маткових ріжок
aqua purificata – очищена вода
spiritus aethylicus – етиловий спирт
linimentum ammoniatum – аміачний лінімент
tabuletta obducta – таблетка, покрита оболонкою
capsula operculata – капсула, закрита кришечкою
Methylenum coeruleum –метиленовий синій
Alumen ustum – палений галун
Corpus vitreum – склисте тіло
Adeps suillus seu axungia porcina- смалець, свиняче сало
pulvis subtilis – дрібний порошок
pulvis subtilissimus – дуже дрібний порошок
pulvis longe subtilissimus – найдрібніший порошок
pulvis grossus – крупний порошок
Vaselinum optimum – найкращий вазелін
Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Скорочення в рецептах. Виписування рецептів
ЛАТИНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Лікарські засоби, готові для вживання, називаються лікарськими формами (formae medicamentōrum).
Речовини, які застосовуються для лікування чи профілактики різних захворювань і патологічних станів, називаються лікарськими засобами (remedia, medicamenta).
З метою уніфікації виготовлення лікарських засобів і встановлення єдиних обов’язкових методів визначення їх якості (активності) вже давно почали складати спеціальні видання під назвою Pharmacopoea (від грец. слів pharmacon – ліки та poieo – роблю) – фармакопея. Вперше такі книги з’явились в арабів. Перша державна цивільна фармакопея в Російській державі латинською мовою під назвою "Phаrmacopoeа Rossica" з’явилась у 1778 р.
Нині є чинною Міжнародна фармакопея (Pharmacopoea internationālis), хоча у різних країнах користуються власними національними фармакопеями з тенденцією до використання єдиної латинської хімічної номенклатури лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я) і прийнятої у Міжнародній фармакопеї. Фармакопея має законодавчий характер, вимоги її щодо виготовлення, зберігання і застосування лікарських засобів є обов’язковими для всіх фармацевтичних підприємств і закладів.
Ліки, виготовлені на фармацевтичних підприємствах згідно з вимогами фармакопеї, називаються офіцинальними (від лат. officina – майстерня), а лікарські засоби, виготовлені за рецептом і призначенням лікаря – магістральними (від лат. magister – учитель, керівник).
У залежності від консистенції (ступеня щільності) всі лікарські форми поділяють на тверді (durae), рідкі (fluĭdae), м’які (molles) та аерозолі (aërosola).
Деякі лікарські форми виділяють в окремі групи, зокрема:
formae medicamentōrum pro injectionĭbas (лікарські форми для ін’єкцій);
formae medicamentōrum pro ocŭlis (лікарські форми для очей);
formae medicamentōrum pro infantĭbus (лікарські форми для немовлят і дітей до 3-х років).
Всі форми ліків, як правило, виписують скороченим або розгорнутим способом.
При виписуванні ліків скороченим способом в рецепті після слова Recipe: (Rp.:) вказують лікарську форму, назву лікарської рослини і загальну кількість, напр.:
Rp.: Streptocīdi subtilissĭmi 20,0
Dа. Signa: Для присипання ран.
При виписуванні ліків у розгорнутій формі вказують назви всіх інґредієнтів (складників), в тому числі і constituens, їх кількість, потім дається вказівка фармацевтові латинською мовою, яку лікарську форму приготувати та скільки таких доз видати, напр.:
Rp.:Dibazōli
Papaverīni hydrochorĭdi ana 0,02
Phenobarbitāli 0,01
Saсchări 0,3
Misce, fiat pulvis
Da tales doses numĕro 10
Signa: По 1 порошку 3 рази на день
Тверді форми ліків
(Formae medicamentōrum durae)
Порошки – pulvĕres (pulvis, ĕris m)
Капсули – capsŭlae (capsŭla, ae f)
Таблетки – tabulettae (tabuletta, ae f)
Драже – dragee (dragee n невідмін.)
Гранули – granŭla (granŭlum, i n)
Збір лікарський – species, ērum f
Порошки (pulvĕres)
Залежно від кількості інґредієнтів порошки поділяють на прості (pulvĕres simplĭces) і складні (pulvĕres composĭti).
Якщо в склад порошку входить одна подрібнена лікарська речовина, то такий порошок називають простим (pulvis simpleх).
Складний порошок (pulvis composĭtus) – це суміш двох і більше лікарських речовин.
За способом вживання порошки поділяють на:
1. Порошки для зовнішнього вживання – pulvĕres ad usum externum або pulvĕres pro usu externo.
2. Порошки для внутрішнього вживання – pulvĕres ad usum internum або pulvĕres pro usu interno.
За ступенем подрібнення порошок може бути:
дрібний (pulvis subtĭlis);
середньодрібний (pulvis modĭce subtĭlis);
дуже дрібний (pulvis subtilissĭmus);
якнайдрібніший (pulvis longe subtilissimus);
грубий, крупний (pulvis grossus);
середньогрубий (pulvis modĭce grossus);
якнайгрубший (pulvis longe grossissĭmus).
Виготовляють порошки дозовані, тобто поділені на окремі дози (pulvĕres divīsi). Як правило, це порошки ad usum internum масою від 0,1 до 1,0. Якщо лікарська речовина дозованого порошку менша ніж 0,1, то для збільшення маси порошку додають звичайний цукор (Sacchărum) або молочний цукор (Sacchărum lactis).
Недозовані порошки (pulvĕres indivīsi) – це порошки для зовнішнього вживання масою від 1 до 100 грамів, які виписують у загальній кількості і хворий дозує їх сам, оскільки ретельність дозування не має особливого значення.
Приписують порошки на один прийом (pro dosi) або добову дозу (pro die) в паперових капсулах (in capsŭlis chartaceis), в паперових мішечках (in saccŭlis chartaceis), в капсулах, закритих кришечками (in capsŭlis operculātis), в навоскованому або парафінованому папері (in charta cerāta, in charta paraffināta), в коробочках (in scatŭlis).
При виписуванні простого дозованого порошку в рецепті вказують назву лікарської речовини, її разову дозу, кількість таких доз і спосіб вживання.
Rp.: Pulvĕris foliōrum Digitālis 0,1
Dentur tales dases numĕro 12
Signa: По 1 порошку 3 рази на день.
При виписуванні складних дозованих порошків вказують назви всіх складників, необхідність їх змішати, щоб утворився порошок, і кількість доз, що належить видати.
Rp.: Bismŭthi subnitrātis 0,35
Magnesii carbonātis
Natrii hydrocarbonātis ana 0,2
Pulvĕris radīcis Frangŭlae
Pulvĕris rhizomătis Calămi ana 0,025
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses numĕro 30
Signa: По 1 порошку 3 рази на день.
Rp.: Methylēni coerulei 0,03
Natrii salicylātis 0,3
Misce, fiat pulvis
Da tales doses numero 6 in capsŭlis amylaceis
Signa: По 1 капсулі 2 рази на день
Слово "Pulvis" на початку рецепта пишуть лише у двох випадках: а) при виписуванні порошків із речовин рослинного походження (Pulvis radīcis Rhei – порошок кореня ревеню, Pulvis foliōrum Digitālis – порошок листків дигґіталісу); б) при виписуванні складних офіцинальних порошків (Pulvis Сlycyrrhīzae composĭtus – складний порошок кореня солодки; Pulvis Apilăci – порошок апілаку; Pulvis antiasthmatĭcus – порошок проти астми (син. протиастматичний збір).
Найпоширенішим різновидом недозованих порошків є присипки (aspersiōnes). Призначають їх ad usum externum. Вихідною величиною їх є терапевтична концентрація лікарської речовини, яка виражається у відсотках від загальної маси. Наповнювачем служить крохмаль (Amўlum) і тальк (Talcum). Виписують присипки у кількості від 5 г до 100 г скороченим або розгорнутим способом.
Rp.: Aspersiōnis Anaesthesīni 75 % - 10,0
Da. Signa: Наноcити на уражені ділянки шкіри
Rp.: Boli albae
Amўli ana 0,1
Talci 5,0
Misce, fiat pulvis
Da. Signa: Присипка
Капсули (Capsŭlae)
Лікарські засоби, які мають неприємний гіркий смак, подразнюють слизову ротової порожнини або негативно впливають на зуби, виписують в капсулах. Виготовляють капсули з желатину. Вони мають кулькоподібну (овальну) і довгасту форму чи форму меленьких пляшечок.
Виготовляють такі капсули:
capsŭlae gelatinōsae molles seu elastĭcae (м’які або еластичні желатинові капсули);
tubatīnae (тубатіни, у вигляді маленьких пляшечок);
pelettae (пелети – капсули, які призначені для вшивання під шкіру хірургічним способом).
При виписуванні лікувальних засобів у капсулах в Subscriptio треба вказати вид капсул.
Rp.: Olei jecŏris Aselli 5 ml
Da tales doses numĕro 30 in capsŭlis gelaninōsis elastĭcis
Signa: По 3 капсули 2 рази на день
Rp.: Vinylīni 1,4
Da tales doses numĕro 60 in capsŭlis gelatinōsis
Signa: По 3-5 капсул 1 раз на день
Таблетки (Tabulettae)
Таблетки виготовляються на фармацевтичних підприємствах і належать до офіцинальних лікарських засобів. За способом приготування їх поділяють на:
tabulettae compressae – таблетки пресовані
tabulettae friabĭles – таблетки, отримані методом формування
tabulettae obductae – таблетки, покриті оболонкою.
За способом вживання таблетки поділяють на:
oriblettae seu tabulettae perorāles – пероральні ;
resoriblettae seu tabulettae sublinguāles – сублінґвальні ;
injectabulettae seu tabulettae pro injectionĭbus – для приготування ін’єкційних розчинів;
solublettae seu tabulettae pro gargarismătis – для приготування розчинів для полоскання або спринцювань.
Виписують таблетки двома способами.
1. Якщо таблетки не мають умовної назви, то зазначають назви їх складників і їх дози. У subscriptio вказують кількість і форму, напр.:
Rp.: Extracti Belladonnae 0,013
Natrii hydrocarbonātis 0,25
Da tales doses numĕro 6 in tabulettis
Signa: По 1 таблетці 2-3 рази на день.
2. Якщо виписують таблетки комбінованого складу, що мають певну умовну назву, складники не перераховуються.
Rp.: Tabulettas Рlatyphyllīni hydrotartrātis 0,005 numěro 6
Da. Signa: По 1 таблетці 2-3 рази на день.
При другому способі вагова кількість таблетки не вказується у тому випадку, коли вага складника даної суміші є стандартною.
Rp.: Tabulettas "Cornella" obductas N 50
Da. Signa: По 1 таблетці перед сном.
Драже (Dragee)
Драже (dragee n - не відмінюється) є досить поширеною твердою офіцинальною лікарською формою для внутрішнього вживання, яку готують на фармацевтичних підприємствах способом нашарування (дражирування) лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули. Виписують драже в основному скороченим способом. Найчастіше цю форму використовують при виписуванні вітамінів.
Rp.: Dragee " Renivītum" numĕro 100
Da. Signa: По 1 драже 3 рази на день за 10-15 хв. до їди
Гранули (Granŭlae)
Гранули як тверда лікарська форма ad usum internum являють собою зернинки, крупинки різної форми масою до 0,05. Виготовляються на фармацевтичних підприємствах як офіцинальний лікарський засіб. Виписується скороченим способом із зазначенням загальної кількості.
Фармацевтична промисловість випускає гранули орази (granŭla Orāzi), гранули плантаґлюциду (granŭla Рlantaglucīdi), гранули ґліцерофосфату (granŭla Glycerophosphātis), гранули етазол-натрію для дітей (granŭla Aethazōli-natrii pro infantĭbus), гранули "Флакарбін" (granŭla "Flacarbīnum").
Rp.: Granulōrum Plantaglucīdi 50,0
Da. Signa: По 1 чайній ложці 2-3 рази на день за 20-30 хв. до їди.
Збір лікарський (Species)
Збір лікарський – це суміш декількох видів висушених і подрібнених цілих лікарських рослин або лише їх частин (трава, листя, квітки, плоди, корені, кореневища тощо), з якої готують настої та відвари. Виписують лікарський збір двома способами: офіцинальний – скороченим, маґістральний – розгорнутим.
Збори поділяють на такі групи:
Species ad infūsa et decocta – збори для настоїв.
Species fumāles – збори для куріння.
Species pro balneis – збори для ванн.
Назви зборів у рецептах пишуться у Gen. plur.
Rp.: Speciērum pectoralium 50,0
Da. Signa: 1 столову ложку збору залити 1 склянкою кип’ятку,
варити протягом 10 хв., приймати по півсклянки вранці і ввечері.
Rp.: Foliōrum Menthae piperītae
Florum Sambūci
Florum Tiliae ana 10,0
Misce, fiant species.
Da. Signa: 1 столову ложку заварити 2 склянками кип’ятку,
настояти 20 хв., процідити. Приймати по 2-3 столові ложки тричі на день.
До твердих лікарських форм відносять і плівки для очей (Membranŭlae ophthalmĭcae), які виготовляє фармацевтична промисловість і які замінюють краплі. До таких належать очні плівки з сульфатом неоміцину (Membranŭlae ophthalmĭcae cum Neomycīni sulfāte), очні плівки з дикаїном (Membranŭlae ophthalmĭcae cum Dicaīno), плівки очні з сульфапіридазином-натрієм (Membranŭlae ophthalmĭcae cum Sulfapyridazino-natrio), очні плівки з флореналом (Membranŭlae ophthalmĭcae cum Florenālo) та ін.
Rp.: Membranŭlas ophthalmĭcas cum Dicaīno numĕro 30
Da. Signa: Закладати за нижню повіку 2 рази на добу.
ВПРАВИ
1. Перекладіть рецепти українською мовою:
1. Rp.:Tabulettas Ephedrīni hydrochlorĭdi 0,025 numĕro 10.
Da. Signa: По 1 таблетці 1-2 рази на день
2. Rp.:Tabulettas Dimecolīni 0,025 obductas numĕro 50
Da. Signa. По 1 таблетці 2 рази на день.
3. Rp.:Amidopyrīni 0,25
Coffeīni-natrii benzoātis 0,1
Da tales doses numĕro 10 in tabulettis
Signa: По 1 таблетці 3 рази на день
4. Rp.:Ephedrīni hydrochlorĭdi
Dimedrōli ana 0,025
Misce, fiat pulvis
Dentur tales doses numĕro 10
Signa: По 1 порошку 3 рази на день
5. Rp.:Pulvĕris Xeroformii subtilissĭmi 10,0
Misce. Da. Signa: Присипка
6. Rp.:Ferri reducti 1,0
Dentur tales doses numĕro 15 in capsŭlis gelatinōsis
Signa: По 1 капсулі 3 рази на день після їди
7. Rp.: Cortĭcis Frangŭlae
Foliōrum Menthae piperītae
Rhizomătis cum radicĭbus Valeriānae ana 15,0
Misce, fiant species
Detur in saccŭlo chartaceo
Signētur: 1 столову ложку заварити склянкою кип’ятку, настояти
20 хв., процідити. Приймати по півсклянки 2 рази на день.
8. Rp.: Speciērum antiasthmaticārum 100,0
Da. Signa. Під час приступів бронхіальної астми курити, як цигарку.
9. Rp.: Granulōrum Orāzi 100,0
Da. Signa: По 1 чайній ложці гранул 3 рази на день під час їди.
10.Rp.:Granulōrum Aethazōli-natrii pro infantĭbus 60,0
Da. Signa: Розчинити гранули в свіжокип’яченій воді, підігрітій до
30-400С, періодично взбовтувати протягом 30 хв.
Дітям у віці 3-4 р. – 15 мл через кожні 4 години.
11.Rp.:Dragee Aminazīni 0,025 numĕro 12
Da. Signa: По 1 драже 2 рази на день
12.Rp.:Membranŭlas ophthalmĭcas cum Neomycīni sulfate 0,0012 numĕro 30.
Da. Signa: Класти в кон’юнктивальний мішок по 1 плівці 2 рази на день.
13.Rp.:Dragee "Hendevītum" numĕro 50
Da. Signa: По 2 дражe на день.
14.Rp.:Tabulettas Furadonīni 0,03 enterosolubĭles pro infantĭbus numĕro 20.
Da. Sіgna: По 1 таблетці 3 рази на день.
ВПРАВИ
1. Напишіть рецепти латинською мовою, випишіть:
20 таблеток сульфадимезину 0,5. Призначити по 1 таблетці 5 разів на день.
10 порошків, які містять по 0,1 тертої камфори, 0,25 цукру. Видати у навоскованому папері. Призначити по 1 порошку 4 рази на день.
Лікарський жовчогінний збір, що складається з 2 г квітів календули, 20 г плодів фенхелю (кропу аптечного), 10 г трави полину, 5 г трави золототисячника, 2 г трави чистотіла, 38 г трави цикорію, 10 г трави деревію, 5 г трави чебрецю, 8 г кореневища лепехи. Позначити: 2 чайні ложки збору всипати у фільтр-ситечко, опустити в чашку з гарячою водою, тримати 10 хв. і протягом цього часу ситечко зі збором кілька разів підіймати й опускати, тобто перемішати збір і процідити. Призначити: пити найкраще натще зранку, в обід і ввечері перед їдою 1 чашку як можна гарячішим.
40 г присипки аміназолу 2 %. Позначити. Зовнішнє. Призначити: присипати уражені ділянки шкіри.
300 очних плівок з флореналом у скляних флаконах. Призначити: 1-2 рази на добу закладати за нижню повіку.
100 г гранул гліцерофосфату. Призначити по 0,5 чайної ложечки тричі на день.
12 капсул густого екстракту чоловічої папороті 0,5. Призначити: по 1 капсулі через кожні три хвилини, запиваючи водою.
25 драже тифену 0,03. Призначити по 1 драже 2-3 рази на день.
Рідкі лікарські форми
(Formae medicamentōrum fluidae)
До рідких лікарських форм відносять:
Розчини – solutiōnes (solutio, ōnis f)
Настої – infūsa (infūsum, i n)
Відвари – decocta (decoctum, i n)
Краплі – guttae (gutta, ae f)
Настоянки – tinctūrae (tinctūra, ae f)
Мікстури – mixtūrae (mixtrūra, ae f)
Суспензії – suspensiōnes (suspensio, ōnis f)
Емульсії – emulsa (emulsum, i n)
Екстракти – extracta (extractum, i n)
Слизи – mucilagĭnes (mucilāgo, ĭnis f)
Лініменти – linimenta (linimentum, i n)
Аерозолі – aërosōla (aёrosōlum, i n)
Бальзами – balsāma (balsāmum, i n)
Розчини (Solutiōnes)
Розчини – це рідка лікарська форма, яка являє собою суміш розчинених у розчиннику твердих лікарських речовин чи рідких лікарських засобів. Як розчинник найчастіше вживається дистильована вода (аqua destillāta), етиловий спирт (Spirĭtus aethylĭcus 95%, 90%, 70%), рідкі олії: персикова (оleum Persicōrum), оливкова (оleum Olivārum), мигдальна (оleum Amygdalārum), соняшникова (оleum Helianthi), вазелінова (оleum Vaselīnі), гліцерин (Glycerīnum).
У залежності від розчинника розчини поділяються на:
– водні розчини (solutiōnes aquōsae);
– спиртові розчини (solutiōnes spirituōsae);
– олійні розчини або медичні олії (solutiōnes oleōsae seu oleа medicāta);
– гліцеринові розчини (solutiōnes glycerinātae).
За своїм призначенням розчини поділяються на:
Розчини для ін’єкцій (Solutiōnes pro injectionĭbus).
Розчини для внутрішнього вживання (solutiōnes ad usum externum). До цієї групи розчинів відносять: полоскання (gargarismăta), лосьйони (lotiōnes), промивання для ротової порожнини (collutōria), клізми (enemăta seu clysmăta), змазування (litūrae), спринцювання (perlotiōnes), розтирання (frictiōnes), обмивання (irrigatiōnes) тощо.
Розчини для внутрішнього вживання (solutiōnes ad usum internum)
Розчин для анестезії (solutiōnes ad anaesthesiam або solutiōnes pro anaesthesiā).
Видаються розчини в ампулах (in ampullis), в шприц-тюбиках (in spritz-tubŭlis), в ректальних піпетках місткістю 3-5 мл розчину для мікроклізм (in rectiolis).
Рецепти на розчини виписують скороченим або розгорнутим способами.
При виписуванні розчинів скороченим способом після слова Recĭpe (Rp.:) вказують лікарську форму, тобто пишуть Solutionis, і назву лікарської речовини, концентрацію розчину у відсотках і його кількість. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Menthōli oleōsae 1 % - 10 ml
Da. Signa: По 2-3 краплі в ніс 2 рази на день
При розгорнутому способі після слова Recĭpe (Rp.:) вказують назву лікарської речовини, її кількість і розчинник. Наприклад:
Rp.: Mehthōli 0,1
Phenylii salicylātis 0,3
Olei Vaselīni 9,6 ml
Misce. Da.
Signa: По 2-3 краплі в ніс 2 рази на день.
Розчини для ін’єкції
(Solutiōnes pro injectionĭbus)
Розчини, призначені для підшкірних, внутрішньом’язевих, внутрішньовенних та інших ін’єкцій, виписуються в ампулах. Про стерильність ін’єкцій свідчать слова у Subscriptio: in ampullis (в ампулах), pro injectionĭbus (для ін’єкцій), а при виписуванні неампульних розчинів на це вказує вираз Sterilĭsa! (Простерилізуй), Sterilisētur (Простерилізувати!). Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Magnesii sulfātis 25 % - 10 ml
Da tales doses numĕro 5 in ampullis
Signa: По 10 мл щодня внутрішньом’язeво
Rp.: Solutiōnis Acetylcysteīni 10 % pro injectionĭbus 2 ml numĕro 10 in ampullis.
Da. Signa: Для внутрішньом’язeвих ін’єкцій по 2 мл 3 рази на день.
При виписуванні розчинів для ін’єкцій, що виготовляються в аптеках, не в ампулах, у Subscriptio вказують "Sterilisētur!" (Простерилізувати!) або "Sterilĭsa!" (Простерилізуй!). При цьому вказується кількість лікарської речовини і розчинника у пропорційному відношенні на кількість прийомів. Наприклад: Rp.: Solutiōnis Natrii iodĭdi 10 % - 200 ml
Sterilisētur!
Da in vitro nigro.
Signa: По 10 мл внутрішньовенно через день.
Розчини для ін’єкцій в ампулах виписуються розділеними на окремі дози із зазначенням кількості таких доз. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Morphīni 1 % 1 ml
Dentur tales doses numĕro 6 in ampullis
Signētur: По 1 мл підшкірно
При виписуванні спиртових чи олійних розчинів обов’язково вказують тип розчину. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Camphŏrae oleōsаe 20 % - 2 ml
Da tales doses numĕro 6 in ampullis
Signa: По 2 мл внутрішньом’язово
Якщо розчини для ін’єкцій готують безпосередньо перед їх вживанням, то лікарські речовини для ін’єкцій виписують в ампулах (in ampullis) або у флаконах (не позначається) у сухому вигляді із зазначенням дози препарату, що міститься в ампулі чи флаконі, та кількість таких доз, а в сиґнатурі вказують спосіб приготування лікарської форми. Наприклад:
Rp.: Myarsenōli 0,15
Da tales doses numĕro 20 in ampullis
Signa: Розчинити в 2 мл 1 % новокаїну. Вводити внутрішньом’язeво голкою зaвдовжки 5-6 см у зовнішній верхній квадрат сідниці.
Rp.: Bicillīnum-3 300 000 OD
Dentur tales doses numĕro 5
Signētur: Вміст одного флакона розчинити в 2-3 мл стерильного ізотонічного розчину хлориду натрію, збовтати і ввести внутрішньом’язево 1 раз на три дні.
Розчини для зовнішнього вживання
(Solutiōnes ad usum externum)
Розчини для зовнішнього вживання виписують двома способами: скороченим і розгорнутим. При виписуванні скороченим способом після зазначення лікарської форми вказують назву препарату, тип розчину (спиртовий чи олійний), концентрацію і загальну кількість. Концентрація виражається у відсотках або у вигляді співвідношення. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Acĭdi salicуlĭci spirituōsae 1 % 10 ml
Da.
Signa: Зовнішнє. Для змазування шкіри при інфікованих ураженнях.
При виписуванні водного розчину скороченим сопособом розчинник не вказують. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Kalii permanganātis 0,1 % 500 ml
Da.
Signa: Для промивання ран.
При виписуванні розчину для зовнішнього вживання розгорнутим способом вказують назви всіх інгредієнтів, в тому числі і розчинник. Наприклад:
Rp.: Alumĭnis 4,0
Acĭdi borĭci 6,0
Aquae destillātae 200 ml
Misce. Da.
Signa: Для примочок (при екземі).
Rp.: Natrii tetraborātis 2,5
Glycerīni 50 ml
Spirĭtus aethylĭсi 0,5 % ad 10 ml
Misce. Da.
Signa: Для змазування ураженої ділянки шкіри
Для виготовлення розчину для зовнішнього вживання можуть використовуватися і таблетки. Наприклад:
Rp.: Furacillīni 0,02 ad usum externum numĕro 10
Da.
Signa: Розчинити 1 таблетку в 100 мл води. Для полоскання.
Розчини для внутрішнього вживання
(Solutiōnes ad usum internum)
Розчини для внутрішнього вживання виписуються скороченим і розгорнутим способом. При виписуванні водних розчинів скороченим способом розчинник (дистильована вода – aqua destillāta, очищена вода – aqua purificāta) не вказується.
Rp.: Solutiōnis Calcii chlorĭdi 5 % 200 ml
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3-4 рази на день після їди.
При виписуванні розчинів для внутрішнього вживання розгорнутим способом вказуються назви всіх складників, в тому числі і розчинник. Наприклад:
Rp.: Cupri sulfātis 0,5
Aquae destillātae 50 ml
Misce. Da.
Signa: По 1 столовій ложці кожні 10 хв. до настання блювоти
В окрему групу виділяють розчини для анестезії (Solutiōnes ad anaesthesiam). Форма прописів таких розчинів така сама, як і всіх розчинів. В сиґнатурі вказують призначення розчину. Наприклад:
Rp.: Solutiōnis Novocaīni 0,25 – 200 ml
Da. Signa. Для інфільтративної анестезії.
Rp.: Novocaīni 1,25
Natrii chlorĭdi 3,0
Kalii chlorĭdi 0,038
Calcii chlorĭdi 0,062
Aquae pro injectionĭbus 500 ml
Misceātur. Sterilisētur!
Detur. Signētur: Для анестезії за методом О.В.Вишневського.
Настої та відвари
(Infūsa et decoсta)
Настої та відвари являють собою водні витяжки лікарських речовин із рослинної сировини та водні розчини сухих чи рідких екстрактів. Готують їх ex tempŏre, тобто в міру необхідності, зразу. Призначають як для внутрішнього, так і для зовнішнього вживання. Приписують настої і відвари лише скороченим способом.
При виписуванні настоїв і відварів у рецепті після слова Recĭpe (Rp.:) вказують назву лікарської форми, частину лікарської рослини, з якої треба приготувати лікарський засіб, назву рослини, вагову кількість рослинної сировини і загальну кількість настою чи відвару. Наприклад:
Rp.:Infūsi foliōrum Urtīcae ex 7,5 – 10,0 – 200 ml
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день
Rp.: Decocti cortĭcis Viburni ex 10,0 – 200 ml
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день
Краплі (Guttae)
Краплі – це різні розчини і суміші, які приписуються краплями для внутрішнього і зовнішнього вживання. Приписують їх здебільшого у невеликій кількості до 20-30 мл. Наприклад:
Rp.: Tinctūrae Belladonnae 10 ml
Tinctūrae Valeriānae 20 ml
Menthōli 0,25
Da.
Signa. По 10-15 крапель 2-3 рази на день
Rp.: Extracti Viburni fluĭdi 25 ml
Da.
Signa: По 20-30 крапель на 1 прийом 2-3 рази на день.
В окрему групу виділяють краплі для очей (Oculoguttae), краплі для носа (Nasoguttae), краплі для вуха (Otoguttae).
Rp.: Solutiōnis Zinci 0,25 % - 5 ml
Da.
Signa: Очні краплі. По 2 краплі 3 рази на день.
Rp.: Solutiōnis Ephedrīni hydrochlorĭdi 2 % - 10 ml
Da.
Signa: Краплі для носа. По 2-3 краплі через кожні 3-4 год.
Rp.: Resorcīni
Acĭdi salicylĭci ana 2,0
Spirĭtus aethylĭci 70 % ad 100 ml
Misce. Da.
Signa: Вушні каплі. По 1-2 каплі в вухо.
Настоянки (Tinctūrae)
Настоянки (настойки) – це забарвлені спиртові або спирто-ефірні витяжки лікарських речовин. Як офіцинальну лікарську форму настойки виписують скороченим способом. При виписуванні спиртової настойки означення (тобто слово spirituōsаe) не пишуть. При виписуванні ефірної настойки, що практикується рідко, обов’язково вказується означення aethereae. Наприклад:
Rp.: Tinctūrae Araliae 50 ml
Da. Signa: По 30-40 крапель 2-3 рази на день до їди.
Rp.: Tinctūrae Valeriānae aethereae
Tinctūrae Convallariae ana 10 ml
Misce. Da.
Signa: По 20-30 крапель 3 рази на день.
Мікстури (Mixtūrae)
Мікстурою називають рідку лікарську форму, яку одержують при змішуванні в різних основах (у воді, спирті, гліцерині, рослинних оліях тощо) декількох твердих речовин або декількох рідин (настоїв і відварів з настоянками або екстрактами). Якщо в мікстурі є осад внаслідок нерозчинності в ній частини лікарських речовин, то її перед вживанням треба збовтати. Такі мікстури називають mixtūrae agitandae (мікстури, які вимагають збовтування). Приписують мікстури в основному для внутрішнього вживання, а також для зовнішнього і парентерально.
Мікстури виписують звичайно розгорнутим способом, тобто вказують назви всіх складників мікстури і їх дози. Наприклад:
Rp.: Infūsi foliōrum Digitālis 0,5 – 180 ml
Sirŭpi simplĭcis 20 ml
Misce. Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день
Якщо виписують офіцинальну мікстуру , то після слова Rp.: пишуть Mixtūrae і її назву та вагову кількість. Наприклад:
Rp.: Mixtūrae antiasthmatĭcae Trascovi 200 ml
Da.
Signa: По 1 чайній ложці в теплому молоці 2 рази на день після їди.
Суспензії (Suspensiōnes)
Суспензії (зависі) – це рідкі лікарські форми, в яких дрібно роздроблені розчинні лікарські речовини (basis) перебувають у зависному стані в якій-небудь рідині (constituens). Одержують суспензії змішуванням нерозчинних речовин з оліями, очищеною водою, гліцерином.
Суспензії застосовують для внутрішнього і зовнішнього вживання, а також тільки для внутрішньом’язевих ін’єкцій і в порожнини тіла.
При виписуванні суспензій дотримуються таких правил, як і при виписуванні розчинів і мікстур для зовнішнього і внутрішнього застосування. В сиґнатурі вказують спосіб їх застосування і пишуть "Перед вживанням збовтати". Виписують суспензії розгорнутим і скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Hydrocortisōni acetātis 0,05
Aquae destillātae ad 10,0
Misce, fiat suspensio
Da. Signa: По 2 краплі в око 4 рази на день. Перед вживанням збовтати.
Rp.: Suspensiōnis Hydrocortisōni acetātis 0,05 – 10,0
Da.
Signa: По 2 краплі в око 4 рази на день. Перед вживанням збовтати.
Емульсії (Emulsa)
Емульсія – це рідка лікарська форма, в якій нерозчинні у воді рідини (жирні олії, бальзами, смоли і інші речовини, що не змішуються з водою) перебувають у завислому стані у вигляді дуже дрібних часточок. За способом приготування емульсії поділяють на олійні (emulsa oleōsa) і насінневі (emulsa seminalia). Насінневі емульсії в останній час практично не використовуються.
Олійні емульсії готують з рідких олій: рицинової (oleum Ricĭni), риб’ячого жиру (oleum jecŏris), мигдальної олії (oleum Amygdalārum) та ін. Для олійної емульсії обов’язково додають який-небудь емульгатор (камедь абрикосову – Gummi Armeniăcae; желатозу – Gelatōsa тощо).
Якщо емульсія виписана без зазначення назви олії, то її готують з мигдальної або персикової олії.
Емульсії виписують розгорнутим і скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Olei jecŏris 20,0
Gelatōsae 10,0
Aquae destillātae ad 200,0
Misce, fiat emulsum
Da.
Signa: Прийняти за 2 рази
Rp.: Emulsi olei jecŏris 200,0
Da.
Signa: Прийняти за 2 рази
Екстракти (Extracta)
Екстракти – це концентровані витяжки з рослинної сировини, або (рідше) тваринного матеріалу. В залежності від консистенції екстракти поділяють на рідкі (extracta fluĭda), густі (extracta spіssa) і сухі (extracta sicca).
В залежності від екстрагуючої рідини екстракти поділяють на водні (extracta aquōsa), спиртові (extracta spirituōsa), олійні (extracta oleōsa).
У фармацевтичній практиці вживається один ефірний екстракт (extractum Filĭcis maris aethereum ефірний екстракт чоловічої папороті, син. extractum Filĭcis maris spissum – густий екстракт чоловічої папороті).
Рідкі екстракти виписують за тими ж правилами, що й настоянки, вказуючи консистенцію екстракту. Дозують їх, як і настоянки, краплями. Наприклад:
Rp.: Extracti Secālis cornūti fluĭdi 20,0
Da.
Signa: По 2 краплі 3 рази на день.
Інколи рідкі екстракти, призначачені для підшкірних ін’єкцій, виписують в ампулах. Наприклад:
Rp.: Extracti Aloës fluĭdi 1 ml
Da tales doses numĕro 10 in ampullis.
Signa: По 1 мл під шкіру.
Густі і сухі екстракти дозують у вагових одиницях і виписують в капсулах, порошках, таблетках, свічках, пілюлях. Вони можуть входити також у склад лікарських форм як основа (basis) чи формоутворюючий складник (constituens), наприклад, для утворення пілюльної маси (massae pilulārum).
Rp.: Extracti Filĭcis maris spissi 0,5
Da tales doses numĕro 12 in capsŭlis gelatinōsis elastĭcis
Signa: Прийняти всі капсули протягом 30 хв.
Rp.: Acĭdi arsenicōsi anhydrĭci 0,05
Extracti et pulvĕris radīcis Glycyrrhīzae quantum satis, ut fiant pilŭlae numĕro 50
Da.
Signa: По 1 пілюлі 3 рази на день.
Rp.: Hexamethylentetramīni 0,25
Extracti Belladonnae 0,015
Dentur tales doses numĕro 10 in tabulettis
Signa: По 1 таблетці 3 рази на день.
Слизи (Mucilagĭnes)
Слиз – рідка лікарська форма, яку одержують обробленням водою рослинних матеріалів, які вміщують слизисті речовини або самі являють собою слизи (Gummi arabĭcum – аравійська камедь; Gummi Armeniăcae – абрикосова камедь; radix Althaeae – алтейний корінь; tubĕra Salep – бульби салепу; Amўlum – крохмаль; semĭna Lini – насіння льону). Слиз із крохмалу називається Mucilāgo Amўli.
Слизи самі собою використовуються рідко. Виписують слизи частіше в мікстурах, які приписують для внутрішнього вживання (per os) або у вигляді клізм (per rectum).
До мікстур слизи додають в кількості від 20 до 50 %. Вони використовуються з подразнюючими речовинами, оскільки мають здатність вкривати слизові оболонки тонкою плівкою, яка захищає їх від подразнювальної дії лікарських речовин. Всі слизи – офіцинальні.
В медичній практиці при виписуванні рецептів користуються такими препаратами слизів: слиз із абрикосової камеді – mucilāgo Gummi Armeniăcae; слиз із аравійської камеді – mucilāgo Gummi arabĭci; слиз із крохмалу – mucilāgo Amўli; слиз із насіння льону – mucilāgo semĭnis Lini. Наприклад:
Rp.: Mucilagĭnis semĭnis Lini 300 ml
Da. Signa: По 1 столовій ложці кілька разів на день
Rp.: Chlorāli hydrātis 2,0
Mucilagĭnis Amўli
Aquae destillātae ana 30,0
Misce. Da. Signa: По 1 столовій ложці на ніч.
Лініменти (Linimenta)
Лінімент – це рідка мазь або густа рідина, лікарська форма для зовнішнього застосування. Лініменти являють собою однорідні суміші у вигляді густих рідин або драглистої маси, що розплавляється при температурі тіла.
Для отримання лініментів часто використовують як remedium constituens соняшникову олію – oleum Helianthi, оливкову олію – oleum Olivārum, рицинову олію – oleum Ricĭni, рідкі жири (риб’ячий жир – oleum jecŏris).
Застосовують лініменти для втирання в шкіру, накладання на рани, опіки, виразки.
Лініменти є офіцинальні, магістральні, лініменти – емульсії, лініменти – суспензії.
Виписують лініменти розгорнутим і скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Picis liquĭdae
Sapōnis virĭdis ana 15,0
Spirĭtus aethylĭci 95 % - 15 ml
Misce, fiat linimentum
Da.
Signa: Мильно-дьогтьовий спирт
Rp.: Linimenti Methylii salicylātis composĭti 50,0
Da. Signa: Зовнішнє. Для розтирань.
Аeрозолі (Aërosōla)
Аерозолі – лікарська форма, яка являє собою дисперсійну (розсіювальну) систему, в якій дисперсійним середовищем є газ або газова суміш, а дисперсійна фаза складається з частин твердої речовини або рідини. Використовуються аерозолі для інгаляцій, для місцевої дії на шкіру і слизові оболонки. Широке застосування аерозолі знайшли у стоматології, оскільки вони забезпечують одночасне, рівномірне покриття розсіяними лікарськими речовинами всі доступні зони ротової порожнини.
Виписують аерозолі як офіцинальну лікарську форму скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Aërosōli "Oxycyclosōlum" 70,0
Da.
Signa: Наносити на уражену ділянку протягом 1-3 секунд
(з відстані 20-30 см)
Бальзами (Balsāma)
Бальзами – aроматичні рідини з рослин, які містять органічні безазотні речовини, ефірні олії, смоли тощо. Вони мають антисептичні і дезодоруючі властивості.
Rp.: Balsāmi contra pertussim 30 ml
Da.
Signa: По 10 крапель 3 рази на день.
До рідких лікарських форм, які також використовуються у медичній практиці, належать соки succi (succus, i m – сік), сиропи – sirŭpi (sirŭpus, i m), ароматичні води – aquae aromatĭcae тощо. Як лікарські засоби часто вживаються: сік алое (succus Aloës), природний шлунковий сік (succus gastrĭcus naturālis), сік каланхое (succus Kalanchoës), сік подорожника (succus Plantagĭnis). Як офіцинальна лікарська форма соки виписуються скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Succi Plantagĭnis 250 ml
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день за 15-30 хв. до їди.
Такою ж офіцинальною лікарською формою є і сиропи. Наприклад:
Rp.: Sirŭpi Aloёs cum Ferro 100,0
Da.
Signa: По ½ - 1 чайній ложці в ¼ склянки води 3 рази на день.
Як лікарські засоби вживаються такі сиропи: сироп ревеню – sirŭpus Rhei, сироп алтейний – sirŭpus Althaeae, сироп солодки – sirŭpus Glycyrrhīzae. Часто сиропи вживаються як виправляючі засоби, зокрема, сироп простий або цукровий сироп – sirŭpus Sacchări, малиновий сироп – sirŭpus Rubi idaei, сироп алтейний – sirŭpus Althaeae та ін.
Серед ароматичних вод найчастіше вживаються: вода кропу – aqua Foenicŭli, вода перцевої м’яти – aqua Menthae piperītae, вода коріандру спиртова – aqua Coriandri spirituōsa. Наприклад:
Rp.: Olei Amygdalārum 15,0
Phenylii salicylātis 1,0
Aquae purificātae 180 ml
Sirŭpi simplĭcis 15 ml
Misce, fiat emulsum
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день.
Rp.: Liquōris Kalii arsenītis 4,0
Aquae Menthae 20 ml
Misce. Da.
Signa: По 10-15 крапель 3 рази на день.
ВПРАВИ
І. Перекладіть українською мовою рецепти:
Rp.: Solutiōnis Proserīni 0,05 % - 1 ml
Dentur tales doses numĕro 6 in ampullis
Signa: По 1 мл 1-2 рази на день.
Rp.: Extracti Polygōni hydropipĕris fluĭdi
Extracti Viburni fluĭdi ana 20 ml
Misce. Da.
Signa: По 25-30 крапель 2 рази на день.
Rp.: Infūsi flōrum Arnĭcae ex 10,0 – 200 ml
Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день
Rp.: Iodi 0,03
Kalii iodĭdi 0,3
Glycerīni 30,0
Olei Menthae piperītae guttas III
Misce. Da.
Signa: Для змазування горла
Rp.: Solutiōnis Natrii nucleinātis 2 % - 20 ml
Sterilisētur!
Da. Signa: По 5 мл 1-2 рази на день внутрішньом’язeво
Rp.: Solutiōnis Pilocarpīni hydrochlorĭdi 0,1
Solutiōnis Adrenalīni hydrochlorĭdi 0,1 % 10 ml
Misce. Da. Signa: Очні краплі. По 2 краплі 2-3 рази на день.
Rp.: Suspensiōnis Griseofulvīni 100,0
Da.
Signa: По 1 дeсертній ложці 3 рази на день.
Rp.:Menthōli 0,1
Olei Vaselīni 10 ml
Misce. Da.
Signa: Краплі для носа. По 5 крапель в ніс 2 рази на день.
Rp.: Solutiōnis Coffeīni-natrii benzoātis 10 % pro injectionĭbus in
spritz-tubŭlis 1 % - 1 ml
Da tales doses numĕro 6 in ampullis
Signa: По 1 мл 2 рази на день підшкірно
Rp.: Olei Ricĭni 20,0
Xeroformii 1,2
Vinylīni 1,0
Misce, fiat linimentum
Da. Signa: Для мазевих пов’язок
Rp.: Lergasōli 80 ml
Da.
Signa: Розпорошувати препарат на інфіковану рану з відстані
25-30 см протягом 1-10 сек. 3-5 разів на добу.
12. Rp.: Balsāmi Schostakovsky 200,0
Da.
Signa: Для внутрішнього застосування; щоденно по 1 чайній ложці.
Rp.: Succi Aloës 100 ml
Da.
Signa: По 1 чайній ложці 3 рази на день за 20-30 хв. до їди.
ВПРАВИ
1. Напишіть рецепти латинською мовою. Випишіть:
6 ампул 2,5 % розчину дипразину по 1 мл. Призначити по 1 мл внутрішньом’язево.
Краплі, в склад яких входять настоянка конвалії, настоянка валеріани по 10 мл., рідка витяжка глоду 5 мл., ментол 0,05. Призначити по 15-20 крапель 2-3 рази на день.
6 ампул 2,5 % суспензії триметилацетату дезоксикортикостерону по 1 мл. Призначити по 1 мл внутрішньом’язево на 2 тижні.
Лінімент, що складається з хлороформу і олії соняшникової по 2 мл. Призначити для розтирання шкіри.
75 г аерозолю "Оксикорт". Призначити для лікування опіків, наносити аерозоль на уражену поверхню протягом 1-3 сек.
200 мл настою з 20 г трави водяного перцю. Призначити по 1 столовій ложці 3 рази на день.
М’які форми ліків
(Formae mudicamentōrum molles)
До м’яких лікарських форм відносять:
Мазі – unguenta (unguentum, i n)
Пасти – pastae (pasta, ea f)
Свічки: suppositoria (suppositorium, i n), кульки globŭli (globŭlus, i m), овулі ovŭla (ovŭlum, i n), песарії pessaria (pessarium, i n), bacilli (bacillus, i m) – палички.
Пластирі – emplastra (emplastrum, i n)
Пілюлі – pilŭlae (pilŭla, ae f).
Мазі (Unguenta)
Мазь як м’яка лікарська форма складається з однієї або кількох лікарських речовин і мазевої основи (Vaselīnum, Lanolīnum, Adeps suillus depurātus або axungia porcīna тощо).
Спеціальні мазі для очей називають oculenta, unguenta ophthalmĭca чи unguenta pro ocŭlis.
Мазі є офіцинальні і магістральні. Офіцинальні мазі виписують скороченим способом, магістральні – розгорнутим. Просту мазь, тобто таку, в склад якої входить одна лікарська речовина, виписують скороченим способом. Наприклад:
Rp.: Unguenti Hydrargўri аlbi 5 % 25,0
Da. Signa. Змазувати шкіру
Rp.: Hydrargўri oxўdi flavi 0,6
Ichthyōli 0,8
Unguenti Zinci 20,0
Mіsce, fiat unguentum
Da.
Signa: Змазувати при сикозі
Пасти (Pastae)
Пасти – густі мазі, які містять понад 25 % порошкоподібної речовини. Пасти належать до недозованої форми ліків. Основу паст складають в основному гліцерин, вазелінова олія, рослинні олії, очищений свинячий жир.
Виписують пасти скороченим і розгорнутим способами. Наприклад:
Rp.: Pastae Boro-zinci-naphthalāni 50,0
Da.
Signa: Змазувати уражену ділянку шкіри
Rp.: Acĭdi salicylĭci 1,0
Zinci oxўdi
Amўli Tritĭci ana 12,5
Vaselīni ad 50,0
Misce, fiat pasta
Da.
Signa: Зовнішнє. Антисептичний засіб при захворюваннях шкіри.
Свічки (Suppositoria). Кульки (Globŭli)
Свічки (cуппозиторії) – це м’яка дозована форма ліків, яка залишається твердою при кімнатній температурі, але розм’якшується під дією температури тіла. Свічки є трьох видів: ректальні (suppositoria rectalia), вагінальні (suppositoria vaginalia або, якщо вони мають форму кульки, globŭli vagināles). Pізновидністю вагінальних свічок є яйцеподібні (ovŭla) і у вигляді плескатого тіла з кулястими кінцями (pessaria).
Свічки, які вводяться у свищі, в порожнину носа чи сечовивідний канал, називаються bacilli (палички).
Якщо палички призначені для введення у порожнину матки, то вони мають назву uretoria (uretorium, i n).
Виписуються свічки скороченим і розгорнутим способом. Наприклад:
Rp.: Suppositoria biologĭca numĕro 12
Da. Signa: Вводити по 1 свічці вранці і ввечері у пряму кишку
Rp.: Dermatōli 0,2
Extracti Belladonnae spissi 0,01
Olei Cacao 2,5
Misce, fiat suppositorium rectāle
Da tales doses numĕro 6
Signa: По 1 свічці на ніч
Rp.: Atropīni sulfātis 0,0005
Butyri Сacao quantum satis, uf fiat bacillus longitudĭne
5 cm et crassitudĭne 0,5 cmDentur tales doses numĕro 6
Signa: Вводити у сечовивідний канал по 1 палочці 1 раз на день
Пластирі (Emplastra)
Пластирі – одна з м’яких лікарських форм для зовнішнього застосування, яка зберігається твердою при кімнатній температурі і розм’якшується під дією температури тіла людини, стає клейкою і міцно прилипає до шкіри.
За аґреґатним станом (станом злипання) пластирі поділяють на тверді (emplastra dura) і рідкі (emplastra fluĭda).
При виписуванні пластирів вказують їх назву, масу, розмір. Наприклад:
Rp.: Emplastri adhaesīvi ad clavos "Salipōdum" 100,0
Da.
Signa: Кусок пластиру необхідного розміру відокремити від целофану і прикріпити на мозоль. Знімати через 2 дні.
Rp.: Emplastri Capsĭci 12 x 8.
Da. Signa: Прикладати на уражений суглоб.
Однією з різновидностей пластирів є гірчичники (сharta sinapisāta) – аркуш паперу, який вкритий тонким шаром порошку знежиреного насіння гірчиці. Оскільки гірчичники є офіцинальною лікарською формою, то виписують їх скороченим способом.
Rp.: Chartas sinapisātas numĕro 10
Da.
Signa: Змочити у теплій воді, прикладати на непошкоджену шкіру.
Пілюлі (Pilŭlae)
Пілюлі – це дозована форма ліків для внутрішнього вживання. Вони являють собою кульки масою від 0,1 до 0,5 г. Пілюлі вагою 0,5 називаються болюсами – boli.
Пілюлі складаються з лікарських речовин і пілюльної маси (massa pilulārum), яка являє собою constituens. Для одержання пілюльної маси використовують крохмал (Amўlum), пшеничну муку (farīna Tritĭci), дуже дрібні порошки солодкового кореня (radix Glycyrrihīzae, seu Liquiritiae), кореня алтею (radix Althaeae), воду, спирт. Найчастіше використовують екстракт і порошок солодкового кореня (extractum et pulvis radīcis Glycyrrhīzae).
Якщо в пілюлях виписують лікарські препарати, які легко розкладаються при змішуванні з органічними речовинами (нітрат срібла – Argenti nitras, перманганат калію – Kalii permanganas, йод – Iodum), то як пілюльну масу використовують білу глину (bolus alba), гліцерин (Glycerīnum) і воду.
При виписуванні пілюль разові дози лікарських речовин не вказують, а відразу на всю кількість пілюль. Кількість пілюльної маси, як правило, не вказують, а лише зазначають "Massae pilulārum quantum satis, ut fiant pilŭlae numĕro 30" (Пілюльної маси скільки треба, щоб утворилися пілюлі кількістю 30). Офіцинальних прописів пілюль не практикують.
Оскільки у формі пілюль виписують здебільшого лікарські речовини з неприємним смаком чи запахом, то як cоrrigens використовують цукор, крохмаль, шоколад, кератин.
Виготовлення пілюль практикують дуже рідко. Зумовлене це тим, що готують їх ручним способом в аптеках, і сам процес виготовлення досить трудомісткий.
Rp.: Acĭdi arsenicōsі аnhydrĭci 0,06
Ferri lactātis 6,0
Extracti et pulvĕris Glycyrrhīzae, ut fiant pilŭlae numĕro 60
Da.
Signa: По 1 пілюлі 2 рази на день після їди.
Rp.: Strychnīni nitrātis 0,03
Massae pilulārum quantum satis, ut fiant pilŭlae numĕro 30.
Da.
Signa: По 1 пілюлі 3 рази на день після їди.
ВПРАВИ
І. Перекладіть українською мовою рецепти:
Rp.: Unguenti Tetracyclīni ophthalmĭci 10,0
Da.
Sіgna: Очна мазь. Закладати за нижню повіку 3-5 разів на день.
Rp.: Acĭdi salicylĭci 1,0
Hydrargўri amidochlorĭdi
Bismŭthi subnitrātis ana 3,0
Vaselīni
Lanolīni ana 15,0
Misce, fiat unguentum
Da.
Signa: Мазь (для видалення веснянок)
Rp.: Natrii fluorātis
Boli albae ana 1,0
Glycerīni 1,2
Misce, fiat pasta
Detur.
Signētur: Пасту втирати 2-3 місяці в чутливий дентин.
Rp.: Suppositoria "Bethiōlum" numĕro 10.
Da.
Signa: При геморої і тріщинах відхідника. По 1 свічці в пряму
кишку на день.
Rp.: Chinosōli
Acĭdi borĭci ana 0,2
Butyri Cacao quantum satis, ut fiat globŭlus vaginālis.
Dentur tales doses numĕro 6.
Signa: Вагінальні кульки.
Rp.: Extracti Belladonnae 0,015
Novocaīni 0,2
Xeroformii 0,1
Ichthyōli 0,2
Butyri Cacao quantum satis, ut fiat suppositorium rectāle
Da tales doses numĕro 20
Signa: По 1 свічці 2 рази на день.
Rp.: Iodoformii 0,01
Butyri Cacao quantum satis.
Misce, fiat bacillus longitudĭne 6 cm et diametro 3 mm
Dentur tales doses numĕro 6
Signētur: Вводити по 1 паличці 2 рази на день.
Rp.:Emplastri Plumbi simplĭcis 50,0
Da.
Signa: Прикладати на шкіру в ділянці ураження.
Rp.: Extracti Bursae pastōris sicci
Extracti Secālis cornūti ana 3,0
Pulvĕris radīcis Glycyrrhīzae quantum satis, ut fiant pilŭlae numĕro 30.
Da.
Signa: По 1 пілюлі 3 рази на день після їди.
ВПРАВИ
І. Напишіть рецепти латинською мовою, випишіть:
50 г мазі проти відмороження. Призначити втирати тонким шаром у відкриті частини шкіри.
Мазь, в склад якої входить: резорцину 1 г, вазеліну 10 г. Позначити: мазь. Призначити накладати на уражені місця шкіри.
60 пілюль, в склад яких входить: 0,03 кристалізованого арсенату натрію; 3,0 гідрохлориду хініну; екстракт і порошок кореня солодки скільки треба. Призначити по 1 пілюлі 2-3 рази на день.
20 ректальних свічок. В склад свічки входить: 0,3 еуфіліну, 3,0 масла какао. Призначити по 1 свічці 2 рази на добу.
10 свічок з гліцерином. Призначити по 1 свічці 1 раз на добу через 15-20 хв. після сніданку.
20 вагінальних кульок. В склад кульки входить: 0,2 левоміцетину, 0,1 борної кислоти і масла какао скільки треба. Призначити по 1 кульці 2 рази на день.
Намазаного еластичного липкого пластиря 10 см х 15. Позначити: для фіксації пов’язок.
ДОДАТКОВІ НАПИСИ У РЕЦЕПТАХ
Якщо виникла потреба придбати ліки в аптеці терміново, то лікар (фельдшер) у верхній частині рецептурного бланкa зазначає “Cito!” (швидко!), чи “Statim!” (негайно!).
Якщо за одним рецептом потрібно і можна придбати ліки повторно, то у верхній частині рецептурного бланка позначається Bis repetatur! (повторити двічі) або Repete bis! (повтори двічі).
ВПРАВИ
I. Перекладіть українською мовою рецептурні вирази:
oleum Terebinthĭnae, infusum foliōrum Cerăsi; unguentum Hydrargўri cinereum; in capsŭlis gelatinōsis duris; massae pilulārum quantum satis; in tabulettis obductis; extractum Viburni fluĭdum; Olei Menthae piperītae guttas III; emplastrum adhaesīvum bactericīdum; acĭdum hydrochlorĭcum dilūtum; extractum Aloёs fluĭdum; suppositoria cum extracto Opii; chole medicāta consrvāta; in ampullis.
II. Перекладіть рецепти українською мовою:
1. Recipe:Choles medicātae conservātae 250,0
Da. Signa.
2.Recipe: Tabulettas “Sedalgin” numěro 20
Da. Signa.
3. Recipe:Unguenti Furacillīni 1 % - 25,0
Da. Signa.
4. Recipe:Infūsi foliōrum Betŭlae 15,0
et foliōrum Sambūci 10,0: 250,0
Olei Menthae piparītae guttas II
Misce. Da. Signa.
5. Recipe:Acĭdi hydrochlorĭci dilūti 5 ml
Pepsīni 2 ml
Aquae destillātae 180 ml
Sirŭpi Cerăsi 200 ml
Misce. Da. Signa.
6. Recipe:Extracti Frangŭlae fluĭdi 0,15
Extracti Viburni fluĭdi
Herbae Thymi ana 20 ml
Misce. Da. Signa.
7. Recipe:Mycosolōni 30,0
Da. Signa.
ВПРАВИ
I. Перекладіть латинською мовою:
1. В крохмальних капсулах. 2. Желатинові капсули. 3. В еластичних желатинових капсулах. 4. Настоянка перцевої м'яти. 5. Сухий екстракт крушини. 6. Очищеного скипидару 10 мл. 7. Листя ромашки. 8. Анальгін в таблетках. 9. Рідкий екстракт калини. 10. Відвару листків вишні 100 мл. 11. Пілюльна маса. 12. Сіра ртутна мазь. 13. Видай таких доз кількістю. 14. Змішай, щоб утворився збір. 15. Скільки треба.
ІІ. Перекладіть рецепти латинською мовою:
1. Візьми:Таблетки “Аспаркам” кількістю 100
Видай. Познач.
2. Візьми:Рідкого екстракту крушини 0,75
Настою листків ревеню
Настою бруньок берези по 50 мл
Відвару листків бузини 100 мл
Сиропу алое 100 мл
Змішай.Видай.Познач.
III. Напишіть рецепти латинською мовою,користуючись зразком:
Зразок: Випишіть 180 мл настою з 0,6 г трави термопсису. Призначіть по 1 столовій ложці 3 рази на день.
Recipe: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,6: 180 ml
Da. Signa: По одній столовій ложці 3 рази на день.
Випишіть: 1. 100 мл сиропу алое із залізом. Призначити по ½ чайної ложки в ¼ склянки води 3 рази на день.
2. 180 мл відвару з 8 г листя і кори бузини. Призначити по 1 столовій ложці 3 рази на день.

Скорочення в рецептах
При виписуванні рецептів лікарі в основному послуговуються різними скороченнями у відповідності до загальноприйнятих правил. Скорочують як окремі слова, так і цілі рецептурні вирази.
Зазвичай скорочують:
назви лікарських форм і ґаленових препаратів;
назви орґанів рослин;
вказівки фармацевтові;
рецептурні вирази.
Скорочення, згідно з правилами, повинні закінчуватися приголосною. Якщо ж поруч у слові стоїть дві або три приголосні, то при скороченні слова скорочення повинно закінчуватися останньою. Наприклад:
divĭde – div. – розділи, поділи
emplastrum – empl. – пластир
Не допускаються скорочення позначень близьких за назвою інґредієнтів, бо таке скорочення унеможливлює встановлення приписаного лікарського засобу. Наприклад:
Sulf. – (sulfas чи sulfis? – невідомо), nitr – (nitras чи nitris?).
Практикуються деякі нестандартні скорочення, що виходять за рамки правил. Це такі нестандартні скорочення:
āā – ana; cps. – composĭtus; dct. – decoctum; hb. – herba; pct. – praecipitātus; t-ra, tct. – tinctūra.
Найважливіші загальноприйняті рецептурні скорочення
Скорочена форма Повне написання Значення
āā
ac., acid.
add.
aq., dest.
aq., purif.
aq. pro inject.
bol.
but.
comp. cps.
concentr.
concis.
consp.
contus.
cort.
crystall.
D.
deс.dct.
dep.
dil.
div.
div.in p. aeq,
D.S.
D.t.d. №
empl.
em., emuls.
ext.s.lint.
extr.
f.
fl., flor.
fluid.
fol.
fr., fruct.
gel.
glob.
glob.vagin.
gran.
gttm., gtts.
hb., herb.
inf.
in amp.,
in ampull.
in caps.amyl.
in caps.gel.
in caps.operc.
in ch.cer.
in ch.paraff.
in lag.origin.
in obl.
in oll.
in scat.
in sacc.chart.
in tab.
in tab.obd.
in tub.
in vitr.fusc.
in vitr.nigr.
l.a.
lat.
linim.
liq.
long.
M.
m.pil.
ml.
mixt.
mucil.
OD
O.D.
O.S.
O.utro
ol.
olleos.
past.
pil.
M.f.m.pil.,
e qua form.pil. №.
pct., praec.
pro infant.
pro inject.
pulv.
pulver.
q.s.
r.,rad.
rect., rectif.
Rep.
rhiz., rh.
Rp.:
S.
sem.
sicc.
simpl.
sir.
sol.
spec.
spir.
spiss.
Steril.
succ.
supp.
susp.
tab.
t-ra, tct.
tr.
ung.
us.ext.
us.int.
vagin.
V.!
Vitr. ana
acĭdum
adde
aqua destillāta
aqua purificāta
aqua pro injectionĭbus
bolus
butyrum
composĭtus, a, um
concentrātus, a, um
concīsus, a, um
consperge
contūsus, a, um
cortex
crystallisātus, a, um
Da або Detur (однина) Dentur
Decoctum
depurātus, a, um
dilūtus, a, um
divĭde
divĭde in partes aequāles Da. Signa. aбо Detur. Signĕtur
Da (Dentur) tales doses numĕro
emplastrum
emulsum
extende supra linteum
extractum
fiat (однина), fiant (множ.)
flos
fluĭdus, a, um
folium
fructus
gelatinōsus, a, um
globŭlus
globulus vaginālis
granŭlum
guttam, guttas
herba
infūsum
in ampullis
in capsŭlis amylaceis
in capsŭlis gelatinōsis
in capsŭlis operculātis
in charta cerata
in charta paraffināta
in lagēna origināli
in oblātis
in olla
in scatŭla
in saccŭlo chartaceo
in saccŭlis chartaceis
in tabulettis
in tabulettis obductis
in tuba, in tubis
in vitro fusco
in vitro nigro
lege artis
latitudĭne
linimentum
liquor
longitudĭne
Misce. Misceātur
massa pilulārum
millilitrum
mixtūra
mucilāgo
ocŭlo dextro
ocŭlo sinistro
ocŭlo utro
oleum
oleōsus, a, um
pasta
pilŭla
Misce, fiat massa pilulārum, e qua formentur pilŭlae
numĕro
praecipitātus, a, um
pro infantĭbus
pro injectionĭbus
pulvis
pulverātus, a, um
quantum satis
radix
rectificātus, a, um
Repĕte! Repetātur!
rhizōma
Recipe:
Signa. Signētur
semen
siccus, a, um
simplex
sirŭpus
solutio
species
spirĭtus
spissus
Sterilĭsa!
Sterilisētur!
succus
suppositorium
suspensio
tabuletta
tinctūra
tritus, a, um
unguentum
usus externus
usus internus
vaginālis, e
Verte!
vitrum по, порівну
кислота
додай
дистильована вода
очищена вода
вода для ін’єкцій
глина
масло (тверде)
складний
концентрований
різаний, порізаний
посип
товчений, потовчений
кора
кристалічний
Видай. Нехай буде видано.
Нехай будуть видані, видати. відвар
очищений
розведений
розділи
розділи на рівні частини
Видай. Познач або Видати. Позначити
Видай (Видати) такі дози кількістю
пластир
емульсія
намаж на полотно
екстракт, витяжка
хай утвориться, хай утворяться
квітка
рідкий (про екстракти)
листок
плід
желатиновий
кулька
ваґінальна (піхвова) кулька ґранула
краплю, краплі (крапель) трава
настій
в ампулах
в крохмальних капсулах
в желатинових капсулах
в капсулах, закритих кришечкою
у навоскованому папері
у парафінованому папері
в ориґінальній пляшці
в облатках
в баночці
в коробочці
в паперовому мішечку,
в паперових мішечках
в таблетках
в таблетках, покритих оболонкою
у тубі, у тубах
в темній склянці
в чорній склянці
за правилом науки
шириною
лінімент
рідина
довжиною
Змішай. Змішати
пілюльна маса
мілілітр
мікстура, суміш
слиз
Одиниця дії
у правому оці
в лівому оці
в кожному оці
олія
олійний
паста
пілюля
Змішай, щоб утворилася пілюльна маса, з якої сформувати пілюлі кількістю
осаджений
для дітей
для iн’єкцій
порошок
порошкоподібний
скільки треба
корінь
очищений
Повтори! Повторити! (Хай буде повторено!)
Кореневище
Візьми:
Познач. Позначити (Хай буде позначено)
насіння
сухий
простий
сироп
розчин
збір
спирт
густий
Простерилізуй! Простерилізувати! (Нехай буде простерилізовано!)
сік
свічка
суспензія
таблетка
настоянка
тертий
мазь
зовнішнє вживання
внутрішнє вживання
ваґінальний, піхвовий
переверни (сторінку)
склянка
ВПРАВИ
1. Перекладіть рецепти українською мовою:
1. Rp.: Ol. Terebinth.
Chloroform. āā 10,0
Linim. volat. ad 60,0
M. f.linim.
D.S.: Розтирання
2. Rp.: Sulfur. pct.
Ol.Rusci āā 1,0
Zinci oxўdi
Amўli Tritĭci āā 2,5
Vaselīni 20,0
M.f.ung.
D.S.: Мазь
3. Rp.: Sol. Phenylii salicylātis oleos. 2 % 20,0
Sol. Adrenalīni hydrochlorĭdi 0,1 % gtts. Xx
M.D.
S.: По 2 краплі в обидві ніздрі 3-5 разів на день
4. Rp.: Pentalgīni 0,3
D.t.d. N 20 in tab.
S.: По 1 табл. при болях
5. Rp.: Theophyllīni 0,2
But. Cacao 2,0
M.f.supp.
D.t.d. N 10
S.: По 1 свічці 2 рази на день
6. Rp.: Dct.rad. Senēgae 6,0 – 200,0
Liq.Amm.anis. 2,0
Sir.simpl. 15,0
M.D.
S.: По 1 столов ложці кожні 2 год.
7. Rp.: Hydrargўri salicylātis 3,0
Ol. Persicor. 27,0
M. Steril.!
D.S.: По 1 мл 1 раз на 5 днів внутрішньом’язево
8. Rp.: Extr. Filĭcis maris spiss. 1,0
Div. in 6 p. aeq.
D. in cap. gel.
S.: Прийняти всі протягом години
9. Rp.: Inf.hb.Ledi palustris 10,0
Sir. Althaeae 25,0
M.D.
S.: По 1 дeсертній ложці 4 рази на день
10. Rp.: Extr. Frangŭlae spiss. 4,0
Pulv.r. Rhei 3,0
Extr. Bell. 0,1
M.pil.q.s., ut f.pil. N 30
D.S.: По 1-2 пілюлі на ніч
11. Rp.: Tab. "Sedalgin" N 20
D.S.: По 1 табл. при болях
12. Rp.: Ac. borĭci 1,0
Talci 50,0
Bol. alb.
Am. Tritĭci āā 10,0
M.,f.pulv.
D.S.: Присипка
13. Rp.: T-rae Capsĭci 10,0
Naphthalāni
Sp.aethylĭci 96 % āā 100,0
M.D.
S.: Для розтирання
14. Rp.: Fol. Menthae
Fr. Thymi
Fr. Foenicŭli
Fl. Chamomillae āā 25,0
M.f. spec
D.S.: 1 стол. ложку на склянку окропу, настояти 20 хв., процідити.
Приймати по ½ склянки вранці та ввечері.
15. Rp.: Extr. Aloës spiss. 3,0
Pulv.et extr.rad. Taraxăci q.s. ut f.pil. N 30
D.
S.: По 1 пілюлі 3 рази на день.
ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
А
abasia, ae f абазія – нездатність ходити, викликана розладом рівноваги тіла або руховими порушеннями нижніх кінцівок (параліч тощо)
abortus, us m викидень, аборт
abruptus, a, um відірваний
abscessus, us m нарив
absolūtus, a, um цілковитий, повний
accessus, us m приступ, напад
achylia, ae f ахілія – відсутність шлункового соку
acne, es f áкне (невідм.), вугор
acquisītus, a, um набутий
acroalgia, ae f акроальґія – приступоподібні болі у дистальних відділах кінцівок
acromegalia, ae f акромегáлія – розростання кісток кисті, стопи і обличчя
acrophobia, ae f акрофόбія – нав’язливий страх – боязнь висоти або високих місць
acrotismus, i m акротизм – відсутність пульсу при пальпаторному обстеженні
activĭtas, ātis f активність
actīvus, a, um активний
acumetria, ae f акумéтрія – вимірювання гостроти слуху
acusalgia, ae f акузальгія – виникнення болю при дії звукового подразника
acustĭcus, a, um слуховий
acūtus, a, um гострий
adenoides, um pl аденоїди
adenōma, ătis n аденома – пухлина, що виникає із залозистого епітелію
adenopathia, ae f аденопáтія – захворювання лімфатичних вузлів
adiposĭtas, ātis f ожиріння
adultus, a, um дорослий
aeger, gra, grum хворий, нездоровий, слабий
aegre слабо, ледве
aegritūdo, ĭnis f захворювання
aetiologia, ae f етіологія – вчення про причини (захворювання)
ageusia, ae f аґевзíя – відсутність смаку
agĭtans, ntis дрижачий
agitantorigidus, a, um дрижальноригідний
aliēnus, a, um чужий, сторонній, зайвий
alimentarius, a, um травний, харчовий
allergēnum, i n алерген – речовина, яка викликає алергічну реакцію
allergia, ae f алергія – підвищена чутливість організму щодо повторної дії на нього того чи іншого алергену
allergĭcus, a, um алергічний
alloplastĭca, ae f алопластика – заміна дефектів або виправлення деформації з використанням тканин від іншої людини
alternans, ntis перемінний
amputatio, ōnis f ампутáція – відсікання, відтинання
anaemia, ae f анемія – недокрів’я
anaesthesia, ae f анестезія, відсутність чутливості
anamnēsis, is f анáмнез – згадування (хворого), відомості про розвиток хвороби
anamnēsis morbi історія хвороби
anergia, ae f анерґія – відсутність реактивності
aneurysma, ătis n аневрúзма – розши-рення просвіту судини або порожнини серця
angiītis, itĭdis f анеґіїт – запалення кровоносної судини
angīna, ae f анґіна, запалення мигдаликів
angīna pectŏris грудна жаба, стенокардія
angiolўsis, is f анґіóліз – хірургічна операція, виділення кровоносної судини з оточуючих її рубців і спайок
angiomotorius, a, um ангіомоторний
angiopathia, ae f анґіопатія – захворювання судин
angiorrhēxis, is f анґіорексис – розрив кровоносної або лімфатичної судини
angulāris, e кутовий
angustus, a, um вузький
anhepatĭcus, a, um ангепатичний, позапечінковий
anhydrĭcus, a, um безводний
anictĕricus, i m безжовтяничний
anisoangiotonia, ae f анізоанґіотонія – нерівномірність тонусу судин кінцівок
anisocoria, ae f анізокорíя – нерівність діаметрів зіниць правого і лівого ока
anisometropia, ae f анізометропíя – неоднакова рефракція правого і лівого ока і
anophthalmus, i m анофтáльм – відсутність одного або обох очних яблук
anomalia, ae, f аномалія, ненормальність, неправильність
anophthalmia, ae f анофтальмія, відсутність ока (очей)
anorexia, ae f анорексія – відсутність апетиту
anosmia, ae f анóсмія – відсутність нюху
antecēdens, ntis попередній
anterolaterālis, e передньобічний
anteflexio, onis f антефлексія, загин вперед
anthracĭcus, a, um сибірковиразковий
anthracōsis, is f антракоз – відкладання вугільного пилу в органах і тканинах
anthrax, ăcis m сибірка, сибірська виразка
anthropophobia, ae f антропофóбія – боязнь людей, особливо незнайомих
antiasthmatĭcus, a, um протиастматичний
anulāris, e кільцевий
anuria, ae f анурія – непоступання сéчі в сечовий міхур
aortĭcus, a, um аортальний
apathia, ae f апáтія – емоційна байдужість, хвороблива байдужість
apathĭcus, a, um апатичний
apertus, a, um відкритий
apicālis, e верхівковий
aphagia, ae f афагія, неспроможність ковтати
aphasia, ae f афазія, неспроможність говорити через пошкодження мозку
aphonia, ae f афонія, втрата голосу
aplasia, ae f аплазія, недорозвиток або відсутність органу
apnoë, ës f апное, зупинка дихання, відсутність дихання
aponeurōsis, is f апоневрóз – розтяг сухожилка
apoplexia, ae f апоплексія – крововилив у будь-який орган
appendicītis, itĭdis f аппендицит – запалення апендикса
aprosopia, ae f апросопія – відсутність обличчя
arachnoiditis, ĭdis f арахноїдит, запалення павутинної оболонку мозку
arrhythmia, ae f аритмія, порушення ритмічної діяльності серця
arteriitis, ĭdis f артеріїт, запалення артерії
arteriosclerōsis, is f артеріосклероз – ущільнення та потовщення стінки артерій
arteriovenōsus, a, um артеріовенозний
arthralgia, ae f артральґія – біль у суглобах
arthrītis, ĭdis f артрит – запалення суглобів
arthropathia, ae f артропáтія – захворювання суглобів
arthrōsis, is f артроз – захворювання суглобів, дегенерація суглобового хряща
arthtoplastĭca, ae f артропластика – хірургічне відновлення функції суглоба
artificiālis, e штучний, неприродний
ascaridosis, is f (ascaridiasis, is f) глистне захворювання, викликане аскаридами
ascītes, ae m асцит, черевна водянка, скупчення транссудату в черевній порожнині
asiatĭcus, a, um азіатський
asper, ĕra, ĕrum жорсткий, горбистий, нерівний
asphygmia, ae f = acrotismus, i m
asphyxia, ae f асфіксія, задушення
asthenia, ae f астенія – безсилля, загальна слабість
asthma, ătis n астма, ядуха
asystolia, ae f асистолія, послаблення систолічного скорочення серця
atonia, ae f атонія, розслаблення, в’ялість
atopĭcus, a, um атопічний, у незвичному місці
atherosclerōsis, is f атеросклероз
atrophia, ae f атрофія – зменшення маси й об’єму органа або тканини, яке супроводжується послабленням або припиненням їх функції
atrophĭcus, a, um атрофічний
autoinfectio, onis f автоінфекція, самозараження організму власною бактеріальною флорою
autointoxicatio, onis f автоінтоксикація, самоотруєння отруйними речовинами, токсинами власного організму
autоphagia, ae f автофагія, „самопоїдання” власного жиру та інших тканин при тривалому голодуванні
autoplastĭca, ae f автопластика – пересадка власних тканин з однієї частини тіла на іншу
autopsia, ae f аутопсія – розтин трупа для встановлення причини смерті
B
bacterialis, e бактеріальний
balneologia, ae f бальнеологія, вчення про лікування мінеральними водами
balneotherapia, ae f бальнеотерапія, лікування хвороб ваннами
benignus, a, um доброякісний
bilaterālis, e двосторонній, двобічний
biliāris, e жовчний
blastomycosis, is f бластомікоз, захворювання шкіри та внутрішніх органів, викликане дріжджовим грибком
blennorrhoea, ae f бленорея, гноєтеча, витікання гною при запаленні слизових оболонок
brachialgia, ae f брахіальгія, біль у верхній частині руки
biopsia, ae f біопсія – прижиттєве видалення шматочка ураженої тканини для мікроскопічного дослідження
blepharoplegia, ae f блефароплеґія – параліч повіки
botulismus, i m ботулізм – важке харчове отруєння
bovīnus, a, um бичий
brachycephalia, ae f брахіцефалія – короткоголовість
brachydactylia, ae f брахідактилія – короткопалість рук або ніг
bradycardia, ae f брадикардія – сповільнене серцебиття
bradypnoë, ës f брадипнóе – сповільнене дихання
bradysystolicus, a, um брадисистолічний
braсhybasia, ae f брахібáзія – порушення ходи, при якій ноги переставляються короткими крочками (здебільшого у похилому віці)
bronchiālis, e бронховий, бронхіальний
bronchītis, itĭdis f бронхіт – запалення слизової оболонки бронхів
bullosoerythematōsus, a, um бульозо-ериматозний
bulimia, ae f булімія, невгамовне відчуття голоду
C
cachexia, ae f кахексія, сильне виснаження
cacosmia, ae f какосмія – відчуття неприємного запаху, зумовлене розладом функції нюхового аналізатора
cadāver, ĕris n труп
calor, ōris m тепло, жар
calculosus, a, um калькульозний, викликаний наявністю каменів
cancer, cri m рак
carbuncŭlus, i m карбункул, група чиряків
cancerogenes, is канцерогенний, що спричиняє ракові захворювання
carcinōma, ătis n карцинома – ракова пухлина
cardia, ae f 1) серце (грецьк.); 2) вхід до шлунка
cardiăcus, a, um серцевий
cardiālis, e серцевий
cardiogramma, ătis n крива запису скорочень серця (результат)
cardiographia, ae f кардіоґрафія – реєстрація скорочень серця
cardiologia, ae f кардіолоґія – наука про серцево-судинну систему
cardioplegia, ae f кардіоплегія, серцевий параліч
cardiolўsis, is f кардіоліз – оперативне звільнення серця від зрощень
cardiorrhēxis, is f кардіорексис – розрив серця
cardiosclerōsis, is f кардіосклероз – розростання сполучної тканини у серцевому м’язі
caries, ēi f костоїда, карієс
casus, us m випадок
catamnesis, is f катамнез, сукупність відомостей про хворобу після її закінчення
causa, ae f причина
cataracta, ae f катаракта – помутніння речовини або капсули кришталика
catarrhus, i m катар, запалення слизової оболонки якогось органа
cellulitis, ĭdis f целюліт, запалення з’єднувальної тканини
cephalometria, ae f цефаломéтрія – визначення величини головки плоду
cerebrospinalis, e цереброспінальний, спинномозковий
certe різко
chloranaemia, ae f хлоранемія – загальна назва залізодефіцитних аномалій, при яких спостерігається зеленувато-бліде забарвлення шкірних покривів
chloropsia, ae f хлоропсія – бачення предметів у зеленому кольорі
cholaemia, ae f холемія – підвищений вміст в крові складових частин жовчі
cholangitis, ĭdis f холангіт, запалення жовчних шляхів
cholecystectomia, ae f холецистектомія – видалення жовчного міхура
choledŏchus, a, um який приймає жовч (ductus choledŏchus жовчна протока)
cholelithiāsis, is f холелітіаз – жовчнокам’яна хвороба
cholĕra, ae f холера
cholestāsis, is f холестаз, застій жовчі
chondrectomia, ae f вирізання хряща
chondrodystrophia, ae f хондродистрофія
chondrologia, ae f хондрологія – розділ гістології, який вивчає розвиток, будову і функції хрящової тканини
chondromalacia, ae f хондромаляція – розм’якшення хряща
chromophobia, ae f хромофобія – боязнь якого-небудь кольору
chronĭcus, a, um хронічний, затяжний, тривалий
cicatrix, īcis f шрам, рубець
circulatio (-ōnis f) sanquinis кровообіг
circŭlus sanguĭnis major (minor) велике (мале) коло кровообігу
circumscriptus, a, um обмежений, осумкований
cirrhōsis, is f цироз, зморщування
cirrhotĭcus, a, um циротичний
cito швидко
clausoangulāris, e закритокутовий
clausus, a, um закритий
clinĭca, ae f клініка
clinicālis, e клінічний
clonismus, i m клонізм, стан довготривалої судоми
clysma, ătis n клізма, промивання
collapsus, us m колапс – падіння діяльності серця; гостра судинна недостатність
coma, ătis n кома – повна втрата свідомості
combinātus, a, um комбінований
combustio, ōnis f опік
comĭtans, ntis супутній
commissūra, ae f спайка
commotio, onis f струс
commotio cerĕbri струс мозку
compensatio, ŏnis f компенсація, заміщення функції пошкоджених систем, орґанів і тканин орґанізму за рахунок компенсаторних процесів
complētus, a, um повний
complexus, us m комплекс
complicātus, a, um ускладнений
composĭtus, a, um складний
compressio, onis f компресія, стиснення
compressio cerĕbri компресія головного мозку
concrementum, i n конкремент (камінь, пісок), зщеплення, яке утворюється в тканинах і порожнинах
condyloma, ătis n кондилома, закруглене розрощення слизової оболонки запального походження
confirmatus, a, um підтверджений
consilium, i n консиліум, нарада лікарів
congelatio, ōnis f відмороження
congenĭtus, a, um вроджений
constipatio, ōnis f закреп, запор
consumptio, onis f схуднення, виснаження
contagiōsus, a, um заразний (через контакт)
continuе безперервно
continuus, a, um безперервний; суцільний
contractūra, ae f контрактура – стійке обмеження рухливості суглоба
contusio, ōnis f контузія – ушкодження тіла внаслідок механічної дії ззовні
convulsio, onis f конвульсія, клонічна судома
coronarosclerosis, is f коронаросклероз, склероз коронарних артерій серця
critĭcus, a, um критичний
crisis, is f 1) кризис, перелом хвороби 2) криз, напад сильного болю
cryaesthesia, ae f кріестезія, підвищена чутливість до холоду
cryotherapia, ae f кріотерапія – загальна назва методів лікування, які базуються на застосуванні низьких температур
cryopexia, ae f кріопексія – хірургічна операція: з’єднання сітківки з судинною оболонкою очного яблука шляхом дії холоду на відповідні ділянки склери,
cryptorchismus, i m крипторхізм – аномалія розвитку: відсутність в мошонці одного або обох яєчок
curatio, ōnis f лікування
curvature, ae f кривизна
cyanosis, is f ціаноз, синюшність
cystadenoma, ătis n цистаденома, аденома з утворенням однієї чи кількох кіст
cystis, is f 1) міхур
kysta, ae f 2) кіста, порожня пухлина з рідким вмістом
cystoma, ătis n цистома (син. кістома) – порожнина в залозистій тканині, яка утворилася в процесі пухлинного росту
cystoplegia, ae f цистоплеґія – параліч мускулатури сечового міхура
cystostomia, ae f цистостомія – хірургічна операція: утворення зовнішньої нориці (свища) сечового міхура
Д
dacryorrhoea, ае f сльозотеча
dactylalgia, ae f дактилальґія – біль пальців
dactylomegalia, ае f дактиломеґáлія – надмірно великі розміри пальців рук або нiг
dactylospasmus, i m дактилоспазм, спазм пальця (пальців)
decalcificatio, onis f декальцифікація, втрата кальцію в організмі
decompensātus, a, um декомпенсований, невідшкодований
decubĭtus, us т пролежень
decursus, us т nepe6ir
defectus, us т вада, дефект
deformans, ntis деформуючий
deformatio, ōnis f деформація – відхилення від нормальної форми;
degeneratio, ōnis f дегенерація, переродження
dehydratatio, onis f дегідратація, зневоднення
delirium, i n делірій, хворобливе марення
dementia, ae f деменція, недоумство
depressio, onis f депресія, пригнічення психіки
depressĭvus, a, um депресивний
dermatĭtis, itĭdis f дерматит – запалення шкіри
dermatologia, ae f дерматолоґія – наука про захворювання шкіри
dermatoma, ătis f дерматома, патологічне розростання шкіри, пухлина шкіри
dermatomycosis, is f дерматомікоз, дерматофітія, грибкове захворювання шкіри
dermatosis, is f дерматоз, захворювання шкіри
desinfectio, onis f дезінфекція, обеззараження, знищення збудників інфекційних хвороб
destructio, onis f деструкція, руйнування, знищення
dextrocardia, ae f декстрокардія, природжене розташування серця з правої сторони
dextrolaterālis, e правосторонній
diabētes, ae т діабет, сечове виснаження
diabetĭcus, a, um діабетичний
diaetetica, ae f дієтетика, вчення про правильне харчування хворих та здорових
diaetotherapia, ae f дієтотерапія, лікувальне харчування
diagnōsis, is f дiaгнoз – висновок про характер i суть захворювання
diagnostĭcus, a, um діагностичний
diarrhoea, ае f діарея, пронос
diastŏle, еs f діастола - розширення серця
diathesis, is f діатез, схильність організму до тієї чи іншої хвороби
difficĭle трудно, нелегко
diffūsus, a, um розлитий
dilatatio, ōnis f розширення
diphtheria, ае f дифтерія
diphtherĭcus, a, um дифтерійний
diplegia, ae f диплегія, двосторонній параліч
diprosōpus, i m дипрозон – зрослі близнюки, що мають на одній спільній голові два обличчя
dipsomania, ае f дипсомáнія – періодичний, імпульсивний потяг до п'янства
disseminātus, a, um розсіяний
disseminatio, onis f дисемінація, розсіювання, поширення (туберкульозу)
diu довго, довготривало
diuresis, is f діурез, сечовідділення
dolichocephalia, ae f довгоголовість
dolichocolon, i n доліхоколон – аномалія розвитку: надзвичайно велика довжина ободової кишки
dolichocrania, ae f доліхокранія –форма черепа людини, що характеризується значною перевагою поздовжнього діаметра над поперечним
dolor, ōris т біль, страждання
dolorōsus, a, um больовий, болючий
domĭnaus, ntis переважаючий
dubius, a, um сумнівний
duplex, ĭcis подвійний
dysaesthesia, ae f дизестезія, розлад сприйняття деяких відчуттів
dysarthrosis, is f дизартроз, несправжній суглоб, хибно сформований суглоб
dyscholia, ae f дисхолія – наявність відхилень від нормального складу жовчі
dysenteria, ае f дизентерія
dysfunctio, ōnis f дисфункція – порушення функції системи, орґана або тканини орґанізму, яке виражається неадекватністю реакції на дію подразників
dysgeusia, ae f дисґевзія – розлад смаку
dyshidrotĭcus, a, um дисгідротичний, викликаний розладом потовиділення
dyskinesia, ае f дискінезія – розлад довільних pyxiв, розлад координації
dysopsia, ae f дизопсія – розлад зору
dysosmia, ae f дизосмія – розлад нюху
dysostōsis, is f дизостос – вроджені або спадкові аномалії розвитку кісток скелета
dyspepsia, ae f диспепсія – розлад травлення
dyspepticus, a, um диспепичний
dysphagia, ae f дисфáґія – утруднене ковтання
dysplasia, ae f дисплазія, ненормальний розвиток
dyspnoë, ёs f диспнóе (невідм.) задишка
dystonia, ae f дистонія – патолоґічна зміна тонdyspepsia, ae, f диспепсія, порушення травлення
dystrophia, ae f дистрофія – розлад живлення
dysuria, ae f дизурія – утруднене сечовиділення
Е
ectopia, ae f ектопíя – вроджене зміщення органа
eczēma, ătis n екзема – рецидивуючий сверблячий нейроалергічний дерматоз
effectus, us m ефект, результат дії, наслідки
electrocardiogramma, ătis n електрокардіограма – крива, що відображає зміни у часі різницю потенціалів електричного поля серця при його скороченнях
elephantiasis, is f елефантиаз, слоновість, „слонова хвороба”: потовщення
шкіри та підшкірної тканини
embolia, ae f емболія, закупорка кровоносної судини
embryon, i n зародок, плід
embryonĭcus, a, um зародковий
emphysēma, ătis n емфізема – надмірне скупчення в органах або тканинах повітря, яке потрапило ззовні
empyēma, ătis n емпієма – гній в порожнині тіла або в порожнистому органі
enanthema, ătis n енантема, висип на слизових оболонках
encephalītis, ĭdis f енцефаліт – запалення головного мозку
encephalomalacia, ae f енцефаломаляція – розм’якшення головного мозку
endemia, ae f ендемія, ендемічна хвороба, існуюча постійно у певному місці, обмежене розповсюдження інфекційної хвороби
endocarditis, ĭdis f ендокардит, запалення ендокарду
endocrinologia, ae f ендокринологія, вчення про залози внутрішньої секреції
порожніх органів
endocrīnus, a, um ендокринний
endogěnus, a, um ендоґенний, який виникає і розвивається в орґанізмі внаслідок внутрішніх причин
endometrītis, ĭdis f ендометрит – запалення слизової оболонки матки
endomyocardītis, ĭdis f ендоміокардит – запалення ендокарда та міокарда
endoscopia, ae f ендоскопія, дослідження eněma, ătis n клізма, промивання
enterorrhagia, ae f кишкова кровотеча
enterostomia, ae f ентеростомія, утворення штучного заднього проходу
або фістула кишки у черевній стінці
enurēsis, is f енурéз – нетримання сечі нічнé
epicrisis, is f епікриз, обговорення події хвороби після її закінчення
epidemia, ae f епідемія
epidemĭcus, a, um епідемічний
erosio, onis f ерозія, поверхнева втрата тканини
erysipĕlas, ātis n бешиха
erysipelatōsus, a, um бешиховий, еризипелоїдний
erythēma, ătis n еритема – почервоніння шкіри
erythropoёsis, is f еритропоез – процес утворення еритроцитів
erythropsia, ae f еритропсія – порушення зорового сприйняття, при якому все бачене видається у червоному кольорі
et і
еthmoiditis, itidis f етмоїдит,запалення слизової оболонки клітин решітчастої кістки
eupnoë, ës f евпнóе (невідм.) легке, рівномірне дихання
euphoria, ae f ейфорія, добре самопочуття у важко хворих (без причини)
euthanasia, ae f евтаназія – легка, безболісна смерть
exacerbatio, ōnis f загострення
examinātio, ōnis f досліджування, обстеження
exanthēma, ătis n екзантема – висип на шкірі
exanthematĭcus, a, um висипний
exsiccosis, is f ексикоз, зневоднення організму, висушування, висихання,
видалення рідини
exĭtus letālis смертельний кінець
exogĕnes, is екзогенний, який виник під впливом зовнішнього чинника
exophthalmus, i m ексофтальм, витрішкуватість
exstirpatio, ōnis f екстирпація – цілковите видалення орґана хірургічним шляхом
exsudatio, ōnis f запальне випотівання
exsudatum, i n ексудат, піт
extractio, ōnis f витягання, виривання
extrauterīnus, a, um позаматковий
F
facies Hippocratĭca лице Гіппократа – сукупність характерних змін обличчя у хворих в дуже важкому стані, зв’язаним з обезводненням орґанізму
fauces, ium plгорло
febris, is f гарячка
fibrillāris, e миготливий
fibrillatio, onis f фібриляція, мерехтіння, швидке скорочення м’язових волокон
fibrōma, ătis n фіброма – доброякісна сполучнотканинна пухлина
fibroadenoma, ătis n фіброаденома, аденома з великим розвитком
з’єднувальної тканини
fibrolipoma, ătis n фіброліпома, фіброма, яка містить у собі жирову тканину
fibromatosis, is f фіброматоз, пухлиноподібне розростання із з’єднувальної тканини
fixus, a, um прикріплений
focālis, e вогнищевий, фокальний
foetor, ōris m поганий запах, сморід
folliculāris, e фолікулярний
fractŭra, ae f перелом
fragilitas, atis f ламкість
frequens, ntis частий
functio, ōnis f функція
furunculosis, is f фурункульоз, утворення фурункулів
furuncŭlus, i m фурункул, чиряк
G
galactorrhoea, ae f ґалакторéя – мимовільне витікання молока з молочної залози у періоди між годуванням дитини груддю
gangraena, ae f ґанґрена – вид некрозу, при якому змертвілі тканини або висихають або піддаються гнійному розкладу
gangraenōsus, a, um ґанґренозний
gastrītis, ĭdis f гастрит – запалення слизової оболонки шлунка
gastrogĕnus, a, um шлункового походження
gastroscopia, ae f ґастроскопія – метод обстеження стану слизової оболонки шлунка за допомогою ґастроскопа
gastrospasmus, i m ґастроспазм – спазм шлунка
gastrostomia, ae f ґастростомія – оперативне утворення шлункової фістули для штучного годування
generalisatus, a, um генералізований, поширений
geriatria, ae f геріатрія – галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби людей похилого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики і лікування
geroderma, ătis n ґеродерма – патолоґічна атрофія шкіри. що подібна на старечу
gerontologia, ae f ґеронтолоґія – розділ біології і медицини, який вивчає закономірності старіння живих організмів, в т.ч. людини
gigantismus, i m ґіґантизм, надмірний ріст
gnathoschisis, is f гнатосхізіс, роздвоєння верхньої щелепи
glaucōma, ătis n глаукома – хвороба очей, яка характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску з розвитком дистрофічних розладів зорового нерва
glomerulonephritis, itidis f запалення нирок, при якому вражаються гломерули
glossalgia, ae f ґлосальґія – біль в області язика
glossorrhagia, ae f кровотеча з язика
glycaemia (glykaemia), ae f ґлікемія – збільшення вмісту ґлюкози в крові
glycogenōsis, is f ґлікоґеноз – надлишкове накопичення ґлікоґену в різних орґанах і тканинах
gonarthrōsis, is f ґонартрóз – артроз колінного суглоба
goniotomia, ae f ґоніотомія – хірургічна операція розтину зрощень в ділянці райдужно-рогівкового кута ока
gonītis, ĭdis f ґоніт – запалення колінного суглоба
gradus, us m ступінь
gravĭda, ae f вагітна
gravidĭtas, ātis f вагітність
gravis, e важкий, тяжкий
gravĭtas morbi тяжкість хвороби
gravĭtas, ātis f тяжкість
grippus, i m грип, гостре інфекційне вірусне захворювання
H
habitus, us m габітус, зовнішній вигляд, зовнішність
haema, ătos n (грецьк.) кров
haemangiōma, ătis n геманґіома – доброякісна пухлина, яка розвивається з кровоносних судин, кров’яник
haemarthrōsis, is f гемартроз – скупчення крові у порожнині суглоба
haemateměsis, is f гематемéзис – криваве блювання
haematocolpos, i m гематокольпос – скупчення крові у піхві
haematōma, ătis n гематома – скупчення крові в тканинах
haematometra, ae f гематометра – скупчення менструальної крові в порожнині матки
haematuria, ae f гематурія – наявність у сечі крові або еритроцитів
haemoglobinuricus, a, um гемоглобінурійний
haemolўsis, is f гемоліз – руйнування еритроцитів з виходом гемоґлобіну в оточуюче еритроцити середовище
haemophilia, ae f гемофілія, захворювання, яке характеризується
постійною схильністю до крововиливів
haemopneumothorax, acis m гемопневмоторакс, накопичення повітря та крові
в плевральному просторі
haemopoësis, is f гемопоез – кровотворення
haemopoëticus, a, um кровотворний, стосується кровотворення
haemoptoë, ës f гемоптóе – кровохаркання
haemorrhagĭcus, a, um геморагічний, кровоточивий
haemostāsis, is f гемостаз: 1) в хірургії – зупинка кровотечі; 2) в патології – зупинка кровотоку (плину крові) в судинах ділянки орґана або тканинах
haemotherapia, ae f гемотерапія – загальна назва методів лікування, що грунтуються на використанні крові або її компонентів
haemothōrax, ācis m гемоторакс – скупчення крові в плевральній порожнині
haemotransfusio, ōnis f (син. transfusio sanguĭnis) переливання крові
heliotherapia, ae f геліотерапія – ліку-вання сонячними проміннями
helminthosis, is f гельмінтоз, захворювання викликане кишковими паразитами
hemeralopia, ae f гемералопія, різке погіршення зору в умовах пониженої освітленості
hemianaesthesia, ae f геміанестезія – чутливість однієї половини тіла
hemicrania, ae, f гемікранія, мігрень, періодичний головний біль у вигляді
нападу в одній половині голови
hemiparesis, is f геміпарез, неповний параліч однієї половини тіла
hemiplegia, ae f геміплегія, параліч однієї половини тіла
hemiprosopoplеgia, ae f геміпрозопо-плеґія – однобічний параліч м’язів обличчя
hepatītіs, ĭdis f гепатит – запалення печінки
hereditarius, a, um спадковий
hernia, ae f грижа, кила
herpes, ĕtis m пухирчастий лишай
heteroplastĭca, ae f гетеропластика – пересадка людині тканин або органів від тварин
heterotopĭcus, a, um гетеротопічний, на невластивому місці
hexadactylia, ae f гексадактилія – на-явність шести пальців на руці або нозі
hidradenītis, ĭdis f гідраденіт – гнійне запалення потових залоз
hidrōsis, is f гідроз – загальна назва порушень функції потових залоз
highmoritis, itidis f гайморит
histolўsis, is f гістоліз – руйнування тканин шляхом їхнього розплавлення протеолітичними ферментами
homeopathia, ae f гомеопáтія – система лікування, при якій застосування малих доз речовин, які викликають у великих дозах хворобу, має лікувальний ефект
homogĕnes, is гемогенний, однорідний
homoplastĭca, ae f = alloplastĭca, ae f заміна дефектів або виправлення деформацій з використанням тканин від іншої людини
hormonotherapia, ae f гормонотерапія – застосування з лікувальною метою природних гормонів або їх синтетичних аналоґів
humĭdus, a, um вологий, вогкий
hydraemia, ae f гідремія – збільшення вмісту води в крові, розрідження крові
hydrocēle, es f гідроцéле (невідм.) скупчення серозної рідини між вісцеральною і карієтальною пластинками піхвової оболонки яєчка, водянка оболонок яєчка
hydropericardium, i n гідроперікард, водянка осердя
hydrophobia, ae f гідрофóбія – страх судом при спробі зробити ковток води, при баченні води чи при згадуванні про неї; спостерігається при сказі, істерії
hydrops, ōpis m водянка, скупчення транссудату в якій-небудь порожнині тіла
hydrothorax, acis m гідроторакс, грудна водянка, водянка плевральної порожнини, накопичення рідини
hygrōma, ătis n гіґрома – осумковане скупчення рідини в тканинах
hypacusia, ae f гіпакузія – порушення слуху, зумовлене зниженням збудливості рецепторних клітин спірального орґана
hypaesthesia, ae f гіпестезія – зниження поверхневої чутливості
hypalgesia, ae f гіпалгезія, зниження больової чутливості
hyperaciditas, atis f гіперацидітас, надмірна кислотність шлункового соку
hyperaemia, ae f гіперемія – переповнення кров’ю певної ділянки периферичної судинної системи
hyperalgesia, ae f гіпералгезія, підвищена больова чутливість
hyperergia, ae f гіперґія – підвищена реактивність орґанізму
hyperfunctio, onis f гіперфункція, посилена діяльність
hypergia, ae f гіперґія – понижена реактивність організму
hyperglykaemia, ae f гіперґлікемія – підвищений вміст глюкози в крові
hyperhidrosis, is f гіпергідроз, надмірна пітливість
hyperkeratosis, is f гіперкератоз, надмірне ороговіння епідермісу
hyperkinesia, ae f посилення рухової функції якого-небудь внутрішнього органа
hyperkinesia cordis збільшення амплітуди серцевих скорочень із відповідним збільшенням ударного об’єму крові
hyperkinēsis, is f гіперкінéз – автоматичний насильний рух внаслідок мимовільних скорочень м’язів
hyperparathyreosis, is f гіперпаратиреоз, підвищена функція паращитовидних
залоз
hyperplasia, ae f гіперплазія, надмірний розвиток тканин
hyperthermia, ae f гіпертермія – підвищенаа температура тіла
hypertonĭcus, a, um гіпертонічний
hypertrophia, ae f гіпертрофія – збільшення органа або його частини внаслідок збільшення об’єму і (або) числа клітин
hypersecretio, onis f гіперсекреція, надмірне виділення секрету слизовими
оболонками, особливо шлункового соку
hypertensio, onis f гіпертензія, загальна назва короткочасних чи
довгочасних підвищень артеріального кров’яного тиску
hypertonia, ae f гіпертонія, підвищений артеріальний тиск, посилення тонусу артеріальних стінок або м'язів, підвищення внутрішнього очного тиску
hypervolaemia, ae f гіперволемія – збільшення об’єму циркулюючої крові
hypochylia, ae f гіпохілія, зниження секреції шлункового соку
hypofunctio, onis f гіпофункція, знижена функція
hypoglykaemia, ae f гіпоглікемія, зниження кількості цукру в крові
hypokinesia, ae f гіпокінезія – обме ження кількості й об’єму рухів
hypokinēsis, is f гіпокінез – порушення рухів, що проявляється обмеженням їх об’єму та швидкості
hypoplasia, ae f гіпоплазія, недорозвиток тканини, органу, частини тіла, або всього організму через порушення ембріогенезу
hypotensia, ae f гіпотензія (син. гіпотонія) – знижений гідростатичний тиск в судинах, порожнистих органах або в порожнинах організму
hypothermia, ae f гіпотермія, падіння температури тіла нижче нормальної,
штучне охолодження організму
hypothyreosis, is f гіпотиреоз, зниження функції щитоподібної залози
hypotonia, ae f гіпотонія – 1) знижений тонус м’яза або м’язевого шару стінки порожнистого органа; 2) див. hypotensia, ae f
hypotrophia, ae f гіпотрофія, недостатнє живлення клітин та тканин організму
hypovitaminosis, is f гіповітаміноз, недостатність вітамінів
hypoxaemia, ae f гіпоксемія, зменшення кисню в крові
hypoxia, ae f гіпоксія, знижений вміст кисню в тканинах
hystĕra, ae f (грецьк.) матка
hysterectomia, ae f гістеректомія – оперативне видалення матки
hysterĭcus, a, um істеричний
hysteropexia, ae f гістеропексія – операцій фіксації патологічно рухливої матки
hysterorrhēxis, is f – гістерорексис – порушення цілісності (розрив) стінки матки,
I
iater, tri m (грецьк.) лікар
iatrogenia, ae f ятрогенія, ятрогенна хвороба, психогенний невроз, внаслідок необережного зауваження лікаря щодо діагнозу
ictĕrus, i m жовтяниця
ictĕricus, i m жовтяничний
idiosyncrasia, ae f ідіосинкразія, надто підвищена природжена, а іноді придбана чутливість організму до деяких речовин
immatūrus, a, um незрілий, недоспілий, передчасний
imminens, ntis загрожуючий
imminentia interruptiōnis graviditātis загроза переривання вагітності
immunisatio, onis f імунізація, запобіжне щеплення, метод утворення штучного імунітету з метою профілактики інфекційних хвороб
immunĭtas, ātis f імунітет, несприйнятливість організму до інфекційних і неінфекційних аґентів та речовин, що мають антиґенні властивості
immunotherapia, ae f імунотерапія, лікування біологічними препаратами,
сироватками та гама-глобуліном
incarcerātus, a, um защемлений
incubatio, onis f інкубація, час до появи ознак зараження
incipiens, ntis початковий
incomplētus, a, um неповний
induratio, ōnis f затвердіння
infans, ntis m, f дитина, немовля
infantĭlis, e дитячий, інфантильний, недорозвинений
infantilismus, i m інфантилізм – від-сталість розумового і фізичного розвитку
infarctus, us m інфаркт – змертвіла частина тканини або орґана внаслідок раптового порушення її кровопостачання
infaustus, a, um несприятливий
infectio, ōnis f інфекція, зараження
infectiosotoxicus, a, um інфекційно-токсичний
infectiosoallergĭcus, a, um інфекційно-алерґічний
infectiōsus, a, um інфекційний, заразливий
inferiolobālis, e нижньочастковий
infiltratio, ōnis f інфільтрація, проникнення в тканини і накопичення в них невластивих їм клітинних елементів, рідин і (або) хімічних речовин
inflammatio, ōnis f запалення
inhibitio, onis f гальмування функції
innātus, ma, um вроджений
inoperabĭlis, e неоперабельний, якого не можна оперувати
insanabĭlis, e невиліковний
insipĭdus, a, um нецукровий
inspiratorius, a, um вдихальний
insufficientia, ae f недостатність
insultus, us m інсульт – гостре порушення кровообігу в головному або спинному мозку з розвитком симптомів ураження центральної нервової системи
intermittens, ntis переміжний
internus, a, um внутрішній
interstitiālis, a проміжний
intoxicatio, onis f інтоксикація, отруєння
intĭma, ae f внутрішня оболонка судини
intoxicatio, ōnis f інтоксикація, отруєння
inversus, a, um перевернутий, перекручений
inveterātus, a, um застарілий, задавнений
iridocyclitis, itidis f ірідоцикліт, запалення райдужної оболонки ока
iodismus, i m йодизм, отруєння йодом
ischaemia, ae f ішемія – зменшене кровопостачання ділянки тіла, органа або тканини внаслідок послаблення або припинення припливу артеріальної крові
ischaemĭcus, a, um ішемічний
ischialgia, ăe f ішіальгія, біль в ділянці сідничного нерва
ischias, ădis f ішіас – попереково-крижовий радикуліт
ischuria, ae f ісхурія, затримка сечі
isocoria, ae f ізокорія – рівність діаметрів зіниць лівого і правого очей
isothenuria, ae f ізотенурія – виділення сечі з постійною питомою вагою при зниженні концентраційної здатності нирок
isothermia, ae f постійність температури під час хвороби
isotonia, ae f однаковість тиску
J
junctūra, ae f з’єднання
juvenilis, e юнацький, молодий, незрілий
K
keratītis, ĭdis f запалення рогівки
kinesitherapia, ae f лікування рухами
kinorexia, ae f (син. bulimia, ae f) патологічне відчуття голоду, яке часто супроводжується загальною слабістю і болями в животі (досл. “собачий голод, собачий апетит”)
L
labilitas, atis f лабільність, нестійкість
lacerātus, a, um рваний
laesio, onis f пошкодження
laesus, a, um пошкоджений, порушений
lambliosis, is f лямбліоз
laparometria, ae f лапаромéтрія – вимірювання окружності живота на рівні пупка,
laparoscopia, ae fлапароскопія, ендоскопія черевної порожнини, ендоскопічне дослідження черевних органів через черевну сітку
laparotomia, ae f лапаротомія – оперативний розтин черевної порожнини
laryngītis, ĭdis f ларинґіт – запалення гортані
laryngectomia, ae f оперативне вирізання гортані
laryngospasmus, i m ларингоспазм – спазм м’язів гортані
laryngostenosis, is f ларингостеноз, звуження гортані або повне зникнення її просвіту
laryngostomia, ae f ларинготомія, оперативне утворення постійного отвору з гортані на шиї при звуженні гортані
laxus, a, um розвільнений, розслаблений
lente повільно
leontiāsis, is f леонтіаз, левове лице (спотворене лице) при проказі
leporīnus, a, um заячий
leptomeningītis, ĭdis f – запалення м’яких і павутинних мозкових оболонок
letālis, e летальний, смертельний
leucocytogenĕsis, is f лейкоцитоґенез, утворення лейкоцитів
leucocytolўsis, is f розпад лейкоцитів
leucocytōsis, is f лейкоцитоз – збільшення лейкоцитів у крові
leucopenia, ae f левкопéнія, лейкопéнія – зменшення числа лейкоцитів у крові
leukaemia, ae f білокрів’я
lichen, ēnis m лишай, лишайник
lien, ēnis m селезінка
limbus, i m лімб, облямівка, пружок
limĭtans, ntis пограничний
limpĭdus, a, um світлий, прозорий
lipaemia, aef ліпемія, збільшення кількості жиру в крові
lipodystrophia, ae f ліподистрофія – патологічний стан, який характеризується зменшенням об’єму жирової тканини і підшкірної клітковини
lipoidosis, is f ліпоідоз, захворювання пов’язане з порушенням ліпідного обміну
lipōma, ătis n лікома – доброякісна пухлина, яка розвивається з жирової тканини
lipuria, ae f ліпурія, виділення жиру з сечею
lithiasis, is f літіаз, кам’яна хвороба
lithotomia, ae f літотомія – розтин сечового міхура з метою видалення конкремента (камінця)
livor, ōris m синяк, синя пляма
livōres mortis трупні плями червонуватого і темно-синього кольору
lobāris, e частковий
lobus, i m частка
locālis, e місцевий
localisātus, a, um розміщений
locātus, a, um розміщений
livor, ōris m синяк, синя пляма
livōres mortis трупні плями червонуватого і темно-синього кольору
lobāris, e частковий
lobus, i m частка
locālis, e місцевий
localisātus, a, um розміщений
locātus, a, um розміщений
locus, i m місце
longitudinālis, e поздовжній
lumbāgo, ĭnis f люмбаго, біль в поперековій області
lumbi, orum pl поперек
lupus, i m 1) вовк; 2) вовчанка, туберкульоз шкіри
luxatio, ōnis f вивих
luxātus, a, um вивихнутий
lympha, ae f лімфа – прозора жовтувата рідина, що циркулює в тканинних щілинах і лімфатичних судинах
lymphatĭcus, a, um лімфатичний
lymphadentis, ĭdis f лімфаденіт, запалення лімфатичних залоз
lymphangitis, ĭdis fзапалення лімфатичних судин
lymphangioma, ătis nлімфангіома, новоутворення, яке походить з лімфатичних судин
lymphocytosis, is fлімфоцитоз, патологічне збільшення числа лімфоцитів у периферичній крові
lymphogěnus, a, um лімфоґенний, який утворився внаслідок перенесення патолоґічного матеріалу течією лімфи
lymphogranulomatosis, is fлімфогранульоматоз, злоякісна гранульома
lymphopenia, ae f лімфопенія, зменшення кількості лімфоцитів у периферичній крові
lyssophobia, ae f (син. maniophobia) лісофобія, маніофобія – нав’язливий страх-боязнь психічного розладу
M
macies, ēi f схуднення, змарніння
macrocheilia, ae f макрохейлія – пато-логічне збільшення губ
macrodactylia, ae f макродактилія – надзвичайно довгі пальці рук і (або) ніг
macroglossia, ae f макроґлóсія – патологічне збільшення язика
macromastia, ae f макромастія – пато-логічне збільшення молочних залоз
macromelia, ae f макромелія – надзвичайно довгі кінцівки (ан-малія розвитку)
macropodia, ae f макропóдія – надзвичайно довгі нижні кінцівки
macropsia, ae f макропсія – розлад зору, при якому предмети виглядають (здаються) більшими, ніж вони є насправді
macrosomia,ae f – див.gigantismus,i m
macŭla, ae f пляма
maculātus, a, um плямистий
malaria, ae f малярія
malignus, a, um злоякісний
manifestus, a, um очевидний, явний
marasmus, i m маразм – виснаження організму з поступовим згасанням всіх життєвих процесів, атрофією органів і тканин
mastectomia, ae f мастектомія – хірургічна операція: видалення молочної залози
mastītis adolescentium мастит юнацький, ювенільний
mastītis, ĭdis f мастит – запалення молочної залози
mastopathia, ae f мастопáтія – патологічний стан молочної залози, зумовлений розладом гормональної регуляції і характеризується ущільненням, фокальною гіпертрофією і (або) атрофією її тканин
mastoptōsis, is f мастоптоз – опущення молочної залози під дією власної ваги, зумовлене зниженням еластичності тканин (переважно віковим)
matūrus, a, um зрілий, спілий
medius, a, um середній
megacŏlon, i n мегаколон – значне розширення частини або всієї ободової кишки
megaduodēnum, i n меґадуоденум –збільшення розмірів дванадцятипалої кишки
megalocytus, i m меґалоцит – без’ядерна клітина, яка виникає при меґалобластичному типі еритропоезу
megalopsia, ae f див. macropsia
megarectum, i n меґарéктум – значне розширення прямої кишки
melanōma, ătis n меланома – злоякісна пухлина, яка розвивається з клітин, що виробляють меланін
melanuria, ae f виділення сечі, що містить чорний пігмент меланін
mellĭtus, a, um цукровий, медовий
meningītis, ĭdis f менінґіт – запалення оболон головного і (або) спинного мозку
meningocēle, es f менінґоцéле (невідм.) – спинномозкова або черепномозкова грижа
meningoencephalitis, ĭdis fменінгіт з енцефалітом meningopathia (-ae f) leucotĭca sive meningītis leucōsa форма нейролейкемії, яка характеризується виникненням вогнищ екстрамедулярного кровотворення в мозкових оболонках
menorrhoea, ae f менорея
mesarteriītis, ĭdis f мезартерит – запалення середньої оболонки артерій
metastāsis, is f метастаз – вогнище (фокус) пухлинного або запального процесу, що розвинувся внаслідок перенесення патологічного матеріалу (клітин, мікр-організмів) з іншого фокуса в цьому ж організмі
meteorismus, i m метеоризм, здуття живота від газів
metrītis, ĭdis f метрит – запалення матки
metrorrhagia, ae f метрораґія – маткова кровотеча, яка повторюється через нерегулярні проміжки часу
metrorrhexis, is fрозрив матки
microcolon, i n мікроколон – вроджене зменшення розмірів товстої кишки
micromastia, ae f мікромастія – недорозвинення молочних залоз
micropsia, ae f мікропсія – розлад зору, при якому розміри наявних предметів здаються меншими, ніж вони є в дійсності
migrans, ntis блукаючий
mnemasthenia, ae f слабкість пам’яті
modificatio, onis f модифікація, видозміна
molestia, ae f тяжкість (захворювання)
monoplegia, ae f моноплéґія – параліч однієї кінцівки
morbus, i m хвороба
morbus seri сироваткова хвороба – алергічна хвороба, яка виникає після парентерального введення великої кількості білка
morbus concomitans супутня хвороба
morbus congentius природжена хвороба
morbus contagiosus контагіозна хвороба
morbus functionalis функціональне захворювання
morbus hypertonĭcus гіпертонічна хвороба
moribundus, a, um помираючий, безнадійний
morbilli, ōrum m pl. кір
moribundus, a, um вмираючий
mors, mortis f смерть
morsus, us m укус
mortuus, a, um померлий, мертвий
myasthenia, ae f міастенія – хвороба нервової і м’язової систем, яка проявляється слабістю і патологічною втомлюваністю різних груп м’язів
mycetismus, i m міцетизм, отруєння грибами
mycosis, is f мікоз, грибкова хвороба, викликана патогенними грибками
myelītis, ĭdis f мієліт – запалення спинного мозку
myelocēle, es f мієлоцéле (невідм.) – спинномозкова грижа, при якій в грижовому мішку є частково покритий оболонками змінений спинний мозок і цереброспіна-льна рідина
myeloma, ătis n мієлома, злоякісне розростання ретикулярних плазматичних клітин кісткового мозку
myelopathia, ae f м
myocarditis, ĭdis fміокардит, запалення серцевого м’яза
myodystrophia, ae f міодистрофія, дистрофічні зміни м’язової тканини
myogěnus, a, um міоґенний, який виникає у м’язі
myopathia, ae f міопáтія, спадкова хвороба м’язів, що проявляється м’язовою слабістю, зменшенням об’єму активних рухів, атрофією тощо
myopia, ae f міóпія – короткозорість
myosītis, ĭdis f міозит – запалення м’язів
myxadenіtis, ĭdis f міксаденіт, запалення слизових залоз
myxoma, ătis n міксома, слизова пухлина
N
nanismus, i m карликовий ріст
narcōsis, is f наркоз (син. загальна анестезія, загальне обезболю-вання)
narcomania, ae f наркоманія, патологічна, нестримна тяга до вживання наркотичних речовин
necrophobia, ae f некрофóбія – боязнь трупів і похоронних приналеж-ностей
necrōsis, is f некроз – невідворотне припинення життєдіяльності тканин певної частини живого орґанізму
neonātus, a, um новонароджений
neophilia, ae f неофілія – нав’язливий потяг до нового, незвичного
neoplasma, ătis n неоплазма – новоутворення, пухлина, патологічне розростання тканин, що складаються з якісно змінених клітин
nephrītis, ĭdis f нефрит – запалення нирок
nephrocirrhosis, is f нефроцироз, зморщування нирок
nephrolithiāsis, is f нефролітіаз – нирковокам’яна хвороба
nephrolithotomia, ae f нефролітотомія, оперативне видалення ниркових каменів
nephroma, ătis n нефрома, злоякісна пухлина нирки
nephropathia, ae f нефропáтія – за-гальна назва деяких видів ура-жень нирок
nephropexia, ae f нефропексія – хірургічна операція: фіксація нирки до сусіднього анатомічного утворення (при нефроптозі)
nephroptōsis, is f нефроптóз – патологічний стан, який характеризується надмірною рухливістю нирки з порушенням гемо- і уродинаміки
nephrōsis, is f нефрóз – загальна назва уражень нирок з патологічними змінами переважно ниркових канальців (від легкої дистрофії до некрозу)
neuralgia, ae f невралгія, біль по ходу нерва
neurasthenia, ae f неврастенія, одна з форм неврозу, яка характеризується підвищеною збудженістю та роздратованістю
neurodermatosis, is f нейродерматоз, шкірна хвороба нервового або псевдонервового походження
neurogĕnus,a,um неврогенний, 1) зумовлений нормальною або патологічною діяльністю нервової системи; 2) що походить з елементів нервової системи
neurolўsis, is n неврóліз, хірургічна операція: звільнення нерва від рубцевих зрощень
neuroma, ătis n неврома, пухлина що складається з нервових або гангліозних клітин
neurosis, is f невроз, функціональне захворювання нервової системи
nictans, ntis мигальний
nosocomiālis, e внутрішньошпитальний
O
obstructīvus, a, um обструктивний, закриваючий, який перешкоджає
obliteratio, onis f облітерація, патологічне закриття каналу кровоносної судини, отвору будь-якої порожнини
occlūsus, a, um закритий
oedēma, ătis n набряк
oedema renale нирковий набряк при гострому гломерулонефриті, хронічному нефриті, нефрозах та нефропатіях вагітних
oesophagospasmus, i, m езофагоспазм, спазм стравоходу
oesophagostenosis, is f езофагостеноз, звуження стравоходу
oligaemia, ae f оліґемія – зменшена загальна кількість крові
oligodactylia, ae f оліґодактилія – неповна кількість пальців рук або стіп
oligophrenia, ae f олігофренія, природжена слабкість розуму
oligotrophia, ae f оліґотрофіл – знижена вгодованість
oliguria, ae f оліґурія – зменшене виділення сечі
omphoalocēle, es f пупкова грижа
oncologia, ae f онколоґія – галузь медицини і біології, яка вивчає причини виникнення, механізми розвитку і клінічні прояви пухлин та розробляє методи їх діагностики, лікування і профілактики
onychia, ae f оніхія – загальна назва уражень нігтів
onychomycosis, is f оніхомікоз, грибкове захворювання нігтів
onychophagia, ae f оніхофáґія – нав’язливе обкусування нігтів
onychorrhēxis, is f оніхорéксис – підвищена ламкість нігтьових пластинок, яка проявляється звичайно їх поздовжнім розщепленням
onychoschīsis, is f оніхошизис – розшарування нігтів (при хронічних залізодефіцитних анеміях)
oophorītis, ĭdis f оофорит – запалення яєчника
ophthalmia, ae f офтальмія – загальна назва деяких запальних уражень ока
ophthalmoparalyticus,a,um офтальмоплегічний
ornithōsis, is f орнітоз – гостра інфекційні хвороба, яка викликається хламідіями, що передаються людині респіраторним шляхом від птахів
orthopaedia, ae f ортопедія – галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби і деформації опорно-рухового апарату і розробляє методи їх діагностики, лікування і профілактики
osteitis, ĭdis f остит, запалення кістки
osteoarthrosis, is f остеоартроз, захворювання суглобів внаслідок дегенеративно дистрофічних змін в суглобовому хрящі, кістках
osteochondritis, ĭdis f остеохондрит, запалення кістки та її хряща
osteochondrosis, is f остеохондроз, дегенеративно-хрящовий процес
osteomalacia, ae f остеомаляція – розм’якшення кісток з розвитком деформацій скелету
osteoporōsis, is f остеонекроз – дистрофія кісткової тканини
osteomyelitis, ĭdis f остеоміеліт, запалення кісткового мозку, яке переходить на кістку та окістя
osteoplastica, ae f остеопластика, пластична операція кістки, пересадка кістки
osteosarcoma, ătis n остеосаркома, злоякісна пухлина кісток
otoblennorrhoea, ae fотобленорея, гнійна теча з вуха
otomycōsis, is f мікоз, що характери-зується ураженням вуха
otoplastĭca, ae f отопластика – відновлення вушної раковини
oxygenotherapia, ae f киснева терапія
P
pachydermia, ae f пахідермія, захворювання шкіри, яка потовщується та робиться твердою
pachymeningitis, ĭdis f пахіменінгіт, запалення твердої мозкової оболонки
paediāter, tri m педіатр, дитячий лі-кар
panalgia, ae f паналґія – відчуття болю в усьому тілі
panaritium, i n панарицій – гостре гнійне запалення тканин пальця
panarthrītis, ĭdis f панартрит – гострий гнійний артрит
pancreatĭcus, a, um панкреатичний, стосовний підшлункової залози
panotītis, ĭdis f панотит – одночасне запалення середнього і внутрішнього вуха
pantophobia, ae f пантофóбія – нав’язливий страх – боязнь всього навколишнього
panplegia, ae f панплегія, запалення всього тіла
papilloma, ătis n папілома, доброякісна епітеліальна пухлина шкіри та слизових оболонок
paralytĭcus, a, um паралітичний
paralўsis, is f параліч – розлад рухової функції у вигляді повної відсутності довільних рухів внаслідок порушення іннервації відповідних м’язів
paranephrītis, ĭdis f паранефрит – запалення навколониркової клітковини
paraparēsis, is f парапарез – парез обох ніг або рук
parenterālis, e парентеральний, який є поза травним трактом
paraplegia, ae fпараплегія, параліч обох верхніх або нижніх кінцівок
paratyphus, i m паратиф, захворювання яке має схожість з легкою формою тифу
parēsis, is f парез – зменшення сили і (або) амплітуди довільних рухів, зумовлене порушенням іннервації відповідних м’язів
paroxysmālis, e пароксизмальний, який відбувається у формі пароксизмів
paroxysmus, i m пароксизм – раптове, що переважно повторюється, виникнення або посилення ознак хвороби на відносно короткий проміжок часу
partus, us m пологи, роди
pathogenĕsis, is f патогенéз – вчення про загальні закономірності розвитку перебігу і закінчення хвороб
patiens, ntis m,f пацієнт, терплячий, хворий
pavor, ōris m страх
pediculosis, is f педикульоз, вошивість
pellagra, ae f пелагра, хвороба викликана хронічною недостатністю вітаміну РР
penĕtrans, ntis проникаючий
penetratio, ōnis f пенетрація, проник-нення
percussio, onis f перкусія, прстукування pericardītis, ĭdis f перікардит – запалення перикарда (осердя)
perfŏrans, ntis пронизний, проколюючий, проривний
perforativus, a, um
periarthritis, ĭdis f периартрит, запалення м’яких тканин, які оточують суглоб
peritonitis, ĭdis f перитоніт, запалення очеревини
pertussis, is f кашлюк
pestis, is f чума, гостра інфекційна хвороба, яка поширюється епідемічно та ендемічно головним чином в Азії
phacocēle, es f факоцеле – грижа кришталика
phasis, is f фаза
phlebogramma, ătis n флебоґрама – рентґеноґрама вени (кількох вен) після введення в кров контрастної речовини
phlebolithus, i m = concrementum venōsum конкремент з гладкою поверхнею, який утворюється у просвіті вени
phlebosclerōsis, is f (син. рhlebofibrōsis, is f) патологічний процес, який характеризується ущільненням венозної стінки
phlebostenōsis, is f флебостеноз – звуження просвіту вени
phlegmōne, es f флегмона – гостре гнійне запалення клітковини
phthisiatria, ae f– галузь клінічної медицини, яка вивчає етіолоґію патоґенез туберкульозу, розробляє методи його діаґ-ностики, лікування і профілактики
phthisis, is f сухоти, туберкульоз
platycrania, ae f платикранія, платицефалія, плоскоголовість – аномалія розвитку: різке сплющення мозкового черепа
platyspondylia, ae f платиспондилія – розширення тіла хребця
pneumectomia, ae f пневмектомія, оперативне вирізання всієї легені
pneumonia, ae f пневмонія,запалення легень
pneumothorax, acis m пневмоторакс, накопичення повітря або інших газів у плевральній порожнині
podagra, ae f (досл. капкан для ноги) подагра – захворювання. яке характеризується порушенням обміну нуклеопротеїнів і сечової кислоти
poliomyelitis, ĭdis f поліомієліт, запалення сірої речовини спинного мозку
pollakiuria, ae f полакіурія – часте сечовипускання (більше 6 разів на добу)
polyarthrītis, ĭdis f поліартрит – запалення декількох суглобів
polycystĭcus, a, um полікістозний, багатокістозний
polydactylia, ae f полідактилія – шість і більше пальців на руці або нозі
polyuria, ae f поліурія – підвищене виділення сечі (на добу)
posthaemorrhagĭcus, a, um постгемораґічний, що виник після кровотечі
posttraumatĭcus, a, um післятравматичний
praecipitatus, a, um стрімкий
praecipue переважно
praematūrus, a, um передчасний
praemedicatio, onis f премедікація, лікова підготовка до операції
praesens, ntis теперішній
pregnantia, ae f вагітність
primarius, a, um первинний
proctitis, ĭdis f проктит, запалення слизової оболонки прямої кишки
prognōsis morbi проґноз хвороби – науково обґрунтоване припуще-ння про подальший перебіг і закінчення хвороби
progrediens, ntis прогресуючий
prolapsus, us m пролáпс, випадіння
prostatitis, ĭdis f простатит, запалення передміхурової залози
prostratio, onis f прострація, виснаження при тяжких інфекційних хворобах
protractus, a, um затяжний
prurĭgo, ĭnis f сверблячка
pseudoanaemia, ae f псевдоанемія, блідість шкіри без аномалій крові
pseudoictĕrus, i m псевдоіктерус, несправжня жовтяниця
psoriasis, is f псоріаз, хронічне захворювання шкіри
psychasthenia, ae f психастенія, занепад психічної енергії, одна з форм неврозу при слабкому типі вищої нервової системи
psychogěnus, a, um психоґенний, який виникає внаслідок впливу психічного стану або психічної травми
psychopathia, ae f психопатія, патологічний розвиток особистості
psychosis, is f психоз, душевна хвороба
puerperālis, e пуерперальний, післяпологовий, постнатальний
punctus, a, um колотий
purulentus, a, um гнійний
puter, tris, tre гнилий
pyelonephritis, itidis f запалення ниркової лоханки і паренхіми нирки
pyodermia, ae f піодермія – дерматоз, гнійне запалення шкіри
pyorrhoea, ae f піорея – гноєтеча, витікання гною
pyrogĕnes, is піроґенний, який викликає температуру тіла; викликаний температурою
pyrōsis, is f печія, згага
pyuria, ae f піурія – виділення гною з сечею
Q
quintipăra, ae f жінка, яка народжувала п’ять разів
R
rabies, ēi f сказ
radicula, ae f корінець
radiologia, ae f радіологія, вчення про рентгенові та радієві промені та їх застосування в медицині
rarus, a, um рідкий, нечастий
raro рідко
reanimatio, onis f реанімація, заходи, які приймаються при раптово наступаючій небезпеці
recidivum, i n рецидив, повернення хвороби
recidivus, a, um рецидивний
recurrens, ntis поворотний
regeneratio, onis f регенерація, відродження, відновлення
rehabilitatio, onis f реабілітація, відновлення для трудової діяльності осіб зі зниженою працездатністю
regio, ōnis f ділянка
remissio, ōnis f ремісія – стан перебігу хвороби, що характеризується тимчасовим послабленням або зникненням її ознак
resolutio, onis f ослаблення, зменшення
resectio, ōnis f резекція, вирізання частини орґана
respectivus, a, um відносний
respiratorius, a, um дихальний
restitutus, a, um відновний
rheumatīsmus, i m ревматизм
rheumatologia, ae f ревматологія, розділ медицини, присвячений вивченню ревматичних хвороб
rheumatoideus, a, um ревматоїдний
rhinītis, ĭdis f риніт – запалення слизової оболонки носа
rhinoplastĭca, ae f ринопластика, відновлення носа або вип-равлення його форми
rotundus, a, um круглий
rubeŏla, ae f краснуха
rubor, ōris m почервоніння
ruptūra, ae f розрив
S
sapraemia, ae f гноєкрів’я, гнильне отруєння крові
saprogĕnus, a, um сапроґенний, гни-льний
sarcoidōsis, is f саркоїдоз – хронічна хвороба неясної етіолоґії, яка хараткеризується ураженням лімфатичної системи, внутрішніх орґанів і шкіри
sarcōma, ătis n саркома – злоякісна сполучнотканинна пухлина
scabies, ēi f короста
scarlatinōsus, a, um скарлатиновий
schizophrenia, ae f шизофренія
sclerōsis, is f склероз – ущільнення органа
sclopetarius, a, um вогнепальний
sectio, onis f розсічення, розрізування, розтин
secundarius, a, um вторинний
secundus, a, um другий
segmentālis, e сеґментний
segmentum, i n сеґмент, відрізок
senex, senis старий
senīlis, e старечий
senilismus, i m сенілізм, раннє чи передчасне старіння, передчасна смерть
senilitas, atis f старість
sensibilisatio, onis f підвищення реактивної чутливості
sensibilĭtas, atis f чутливість, сприйнятливість
sepsis, is f сепсис, загальна інфекція, зараження крові гноєрідними мікробами
septimana, ae f тиждень
serotherapia, ae fсеротерапія, лікування інфекційних захворю
serotīnus, a, um пізній, запізнілий
sialolithiasis, is f сіалолітіаз, утворення каменів у слинних залозах
sialorrhoea, ae f сіалорея, слинотеча
sideropenĭcus, a, um залізодефіцитний
sigmoiditis, ĭdis f сігмоідіт, запалення сигмовидної кишки
signum, i n ознака
sitis, is f спрага
situs, a, um розміщений
situs, us m розміщення, положення
spasmus, i m спазм, судорога, корчі
spastĭcus, a, um спазматичний, судомний
specifĭcus, a, um специфічний, своєрідний
sphygmographia, ae f сфіґмоґрафія – метод дослідження гемодинаміки, який базується на реєстрації пульсових коливань стінок артерій
splanchnoptōsis, is f опущення внутрішніх органів
splenalgia, ae f спленальґія – біль в ділянці селезінки
splenomegalia, ae f спленомеґалія – збільшення селезінки
spondylotomia, ae f спондилотомія – акушерська операція при задавненому поперечному положенні плода, яка полягає у розтині його хребта
spondylarthrosis, is f спондилартроз, дегенеративний процес в хребті, який уражає перш за все суглобові хрящі
spontaneus, a, um спонтанний, самовільний
stabĭlis, e стабільний, сталий
stadium, i n стадія
status, us m стан
steatorrhoea, ae f стеаторéя – підвищений вміст в калі жиру, жирних кислот
stenōsis, is f стенóз – звуження трубчастого орґана або його зовнішнього отвору
stenocardia, ae f стенокардія, стиснення серця
stomatomycōsis, is f стоматомікóз – грибкове захворювання ротової порожнини
striatūra, ae f різке звуження просвіту будь-якого трубчастого органа внаслідок патологічних змін його стінки
struma, ae f зоб, воло
stupor, ōris m ступор, стан заціпеніння
subacūtus, a, um підгострий
subĭtus, a, um раптовий
succurro, cursum, ĕre допомагати, сприяти
surdĭtas, ātis f глухота
symblephăron, i n синблефарон – рубцеве зрощення кон’юнктиви повіки з кон’єнктивою очного яблука
symmetrĭcus, a, um симетричний
symptōma, ătis n симптом
syncŏpe, es f синкопé (невідм.) – непритомність, зомління
syndactylia, ae f синдактилія – зрощення середніх пальців кисті або стопи
syndrŏmum, i n синдрóм, комплекс симптомів
synostōsis, is f синостоз – зрощення окремих кісток між собою
synostōsis artificiālis штучний синостоз, створений за допомогою хірургічної операції
systēma, ătis n система
systŏle, es f систола, скорочення серця
T
tachycardia, ae f тахікардія – підвищена частота серцевих скорочень
tarde пізно
temperāte помірно
temperātus, a, um помірний
tenolўsis, is f тенóліз – хірургічна операція: звільнення сухожилка із рубців
teres, ĕtis круглий
terminālis, e кінцевий, пограничний
termĭnus, i m термін
tertiānus, a, um триденний
tertiarius, a, um третинний
tertius, a, um третій
testum, i n тест, проба, реакція
tetănus, i m правець, стовбняк
tetraparēsis, is f тетрапарез – парез всіх чотирьох кінцівок
tetraplegia, ae f тетраплеґія – параліч чотирьох кінцівок
thanatophobia, ae f танатофóбія –страх смерті
thermoplegia, ae f термоплеґія – тепловий удар
thermotherapia, ae f термотерапія, теплолікування
thoracotomia, ae f торакотомія, оперативне розкриття грудної порожнини
thrombopenia, ae f тромбопенія – понижений вміст тромбоцитів в крові
thrombophlebitis, ĭdis f тромбофлебіт, запалення вени з утворенням тромбів
thrombus, i m тромб, згусток крові
thyreoidectomia, ae f оперативне видалення щитоподібної залози або її частини
thyreoiditis, ĭdis f тиреоїдит, запалення щитоподібної залози
thyreotoxicosis, is f тиреотоксикоз, хворобливий стан, що розвивається при підвищеній секреторній діяльності щитоподібної залози
tolerantia, ae f толерантність, витривалість, здібність виносити великі дози отрути або ліків без шкоди для організму
tonsillectomia, ae f тонзилектомія – видалення піднебінних мигдаликів
tonsillītis, itĭdis f тонзиліт – запалення мигдалика
tonus, i m тонус, напруження
tophus, i m тофус, новоутвори тканин, які виникають у звязку з відкладанням у них органічних або неорганічних солей
totālis, e тотальний, весь
toxaemia, ae f токсемія – наявність в крові токсину (токсинів)
toxicomania, ae f токсикоманія, патологічна пристрасть до отруйних речовин
toxicophobia, ae f токсикофобія – нав’язливий страх – боязнь отруїтися
toxicosis, is f токсикоз, систематичне отруєння отруйними речовинами
tracheītis, ĭdis f трахеїт – запалення слизової оболонки трахеї
tracheostenosis, is f звуження трахеї
tracheotomia, ae f трахеотомія, оперативне розкриття трахеї
transformatio, ōnis f трансформація, перетворення
transfusio, ōnis f переливання
transfusio sanguĭnis = haemotransfusio переливання крові
transplantatio, ōnis f трансплантація – заміна тканин або органів власними тканинами або органами чи взятими з іншого організму
trauma, ătis n травма, пошкодження
traumatĭcus, a, um травматичний
traumatismus, i m травматизм, хворобливий стан, породжений травмою
traumatologia, ae f травматологія, розділ хірургії, присвя
tremor, ōris m тремор, дрижання, тремтіння
trepanatio, onis f трепанація, операція розтину кісткової порожнини
trichalgia, ae f трихіальґія – відчуття болю при погладжуванні волосся
trichromasia, ae f трихромазія – здатність сприймати три основні кольори – червоний, зелений, фіолетовий
triplegia, ae f триплеґія – параліч трьох кінцівок
tuberculōsis, is f туберкульоз
tuberculōsus, a, um туберкульозний
tumor, ōris m пухлина
tussis, is f кашель
typus, i m зразок, тип
typhlītis, ĭdis f тифліт – запалення сліпої кишки
typhlomegalia, ae f тифломеґалія – збільшення сліпої кишки
typhlospasmus, i m тифлоспазм – спазм сліпої кишки
typhus, i m тиф
U
ulcerōsus, a, um виразковий
ulcus, ĕris n виразка
uraemia, ae f уремія – сечокрів’я
urēter, ĕris m сечовід
ureteritis, ĭdis f запалення сечоводу, часто туберкульозного походження
urethritis, ĭdis f уретрит, запалення сечовипускного каналу
urolithiasis, is fуролітіаз, сечокам’яна хвороб
uter-que, utra-que, utrum-que і той, і інший, обидва
V
vaccination, onis f вакцинація, спосіб активної імунізації за допомогою мікробів або їх токсичних продуктів
vaccinoprophilaxis, is f вакцинопрофілактика, профілактична або запобіжна вакцинація
vaccinotherapia, ae f вакцинотерапія, лікування за допомогою вакцин
vaginītis, ĭdis f ваґініт – запалення слизової оболонки піхви
varicella, ae f вітряна віспа
varicōsis, is f варикоз – нерівномірне збільшення просвіту вен
varicōsus, a, um варикозний
variŏla, ae f справжня віспа
vasculitis, itidis m запалення невеликої кровоносної або лімфатичної судини
vascularisatio, onis f васкуляризація, новоутворення кровоносних судин
vegetovasculāris, e вегетативносудинний
venaesectio, onis f венесекція,оперативне розкриття вени для внутрішньовенного вливання
verrūca, ae f бородавка
vertīgo, ĭnis f запаморочення (голови)
vertigophobia, ae f вертиґофóбія – боязнь запаморочення голови, втрати рівноваги
virālis, e вірусний
virus, i n вірус, збудник інфекційного захворювання
vitium, i n вада, порок
vomĭtus, us m блювання, блювота
vulnus, ĕris n рана
X
xanthodermia, ae f відкладення жовтого пігменту в шкірі
xanthopsia, ae f ксантопсія – порушення зору, при якому всі предмети здаються пофарбованими в жовтий колір
xenophobia, ae f ксенофобія – нав’язливий страх – боязнь незнайомих осіб
xeroderma, ătis n син.xerodermia, ae f ксеродермія – сухість шкіри
xerophthalmia, ae f ксенофтальмія – сухість поверхні кон’юктиви і рогової оболонки ока
xerōsis, is f ксероз – сухість шкіри, зумовлена гіпосекрецією сальних залоз
zoonōsis, is f зоонóз – загальна назва хвороб тварин, якими хворіє і людина
Z
zoonosis, is fзооноз, інфекційна хвороба тварин, яка передається людині
zoophobia, ae f зоофóбія – нав’язливий страх – боязнь тварин
Найменування, які вказують на терапевтичний (лікувальний) ефект, містять вказівки анатомічного або фізіологічного характеру
У тривіальних назвах, в яких виражаються терапевтичні, анатомічні або фізіологічні ознаки, також можна виділити частотні відрізки.
Словотворчі елементи терапевтичного, анатомічного і
фізіологічного характеру
Терміно-
Елемент Значення Приклад
1 2 3
aesth(es)- Обезболювальні, анестезуючі препарати Anaesthesīnum
andr-
test-
vir-
stan-
ster-
Андрогенні препарати, препарати чоловічих статевих гормонів та їх аналоги Androtin
Testosteron Testoviron
angi-
- vas- Спазмолітичні препарати, судинорозширювальні та судинозахисні Angiotrophīnum
Vasocor
- allerg- Протиалергійні препарати Allergan
alg-
dol- Анальгезуючі, болезаспокійливі препарати Analgīnum
Panadōlum
atrax- Психотропні препарати Atraxin
asthm(at)- Протиастматичні засоби Asthmatōlum
cain- Місцевоанестезуючі препарати Novocaīnum
cid- Антибактеріальні препарати Streptocīdum
cillin- Антибіотики-пеніциліни Ampicillīnum
cor-
card- Серцеві препарати Corazōlum Cardiamīnum
1 2 3
arolum-
coum-
cum-
t(h)romb- Антикоагулянти, які перешкоджають зсіданню крові, тромболітичні засоби Dicoumarol Syncumar
Trombosan
Athrombon
cycl-
cyclin- Антибіотики групи тетрацикліну Tetracyclīnum
cut-
derm(at)- Засоби для лікування шкірних захворювань Dermatōlum
dorm-
sed-
somn-
hypn-
nox-
noct-
nyc(t)-
zepam-
m(al)-
stress-
tranqu- Заспокійливі, седативні та снотворні засоби Anastress Carbomālum
Veronālum
Somnopānun
Sedalgīnum
Hypnogēnum
Dormonāl
Diazepam
Tranquil
emet- Протиблювотні засоби Emetisan
enter-
intest- Засоби для лікування кишкових захворювань Enteroseptol
Intestopan
enz(ym)-
as- Ферментні препарати Enzystal Ronidāsum
fung- Протигрибкові засоби Nitrofungīnum
gastr- Засоби для лікуваання шлункових захворювань Gastroсеpīnum
haem(at)-
aemia Препарати які очищають кров, лікують захворювання крові або виготовлені з крові Haemodēsum
helm(in)-
verm- Протиглисні препарати Helmiantin
Vermox
lax- Послаблюючі засоби Agiolax
myc(et)-
myc(et)in- Протигрибкові засоби Mycoseptol
Laevomycetīnum
nephr-
ren- Препарати для лікування захворювання нирок Nephramid
oestr-
estr- Естрогенні препарати, що вміщують жіночі статеві гормони Synoestrōlum
Estriоl
orex- Засоби, які пригнічують апетит Cloforex
ov- Контрацептиви Nov-ovlon
1 2 3
press-
tens- Гіпотензивні засоби Depressan
Hypertensīnum
pancreat- Препарати підшлункової залози Pancreatīnum
py(o)- Антисептичні засоби Pyocīdum
pyr- Aнтипіретики, жарознижуючі засоби Amidopyrīnum
thyr(eo)-
tir- Препарати щитовидної залози Thyrozīnum
gnost-
graf-
trast- Діагностичні, рентгеноконтрастні засоби Gastrodiagnost Cardiografin
Thyreotrastum
toc- Засоби, що приймаються при вагітності та пологах Tocopherōlum
trop- Напрямок для регулювання дії препарату Thyrotropīnum
sarc- Препарати для лікуваання злоякісних пухлин Sarcolysīnum
sept- Обеззаражуючі засоби Viosept
ur-Засоби для лікування захворювань сечових шляхів Urosulfānum
vip(e)r- Препарати зміїної отрути Viprosālum
vit- Вітамінні препарати Undevītum
vir-
Противірусні препарати Virolex
Назви комбінованих препаратів
Комбіновані препарати складаються з двох або більше лікарських речовин (інгредієнтів) і випускаються в певній лікарській формі (мазі, таблетки, свічки, пілюлі тощо). Вони мають умовну назву, а інгредієнти під своїми власними назвами не перераховуються. Такі умовні назви є абревіатурами, які складаються з довільних відрізків, взятих із назв всіх або деяких інгредієнтів.
Умовна назва переважно закріплюється за якимось одним певним видом лікарської форми і пишеться в лапках після назви лікарської форми. Наприклад: unguentum “Oxycort” – мазь “Оксікорт”; tabulettae “Pentalgīnum” – таблетки “Пентальгін”; dragee “Undevītum” – драже “Ундевіт”.
Зустрічаються умовні назви стандартних лікарських препаратів, які утворені не з відрізків інгредієнтів, а вказують на якусь ознаку. Наприклад: Balsamum “Sanitas” – бальзам “Санітас” (sanitas – здоров’я); guttae “Denta” (dens, dentis m – зуб, вказівка на знеболюючий засіб при зубному болі).
При виписуванні рецептів на таблетки, драже і свічки скороченим способом (тобто без вказівки інгредієнтів), які виступають під умовною (тривіальною) назвою, назву лікарської форми пишуть в Acc. рlur., тому що вагова кількість інгредієнтів не вказується. Наприклад:
Recipe: Tabulettas “Ascophēnum ” numěro 10
Da. Signa.
Recipe: Suppositoria “Osarbōnum” numěro 20
Da. Signa.
Останнім часом прийнято виписувати рецепти на таблетки скороченим способом з одним основним інгредієнтом, назва якого ставиться в Gen. sing. з вказівкою кількості повних чи неповних одиниць. Наприклад:
Recipe: Tabulettas Analgini 0,5 numero 10
Da. Signa.
При виписуванні рецептів на стандартні свічки без умовної назви можна назвати основний лікарський засіб, приєднуючи його за допомогою прийменника cum (з Abl.). Наприклад:
Recipe: Suppositoria cum Novocaīno numěro 10
Da. Signa.
Товарні знаки готових лікарських препаратів.
Світова синонімія
На фармацевтичних заводах готовому лікарському препаратові дається товарна назва, під якою він доходить до аптек, аптечних складів і магазинів. У нашій країні товарна назва, як правило, така сама, як і тривіальна. Крім цього, лікарський засіб може мати тільки одну назву, зазначену в держфармокопеї.
У світовій торгівлі дуже часто не тільки в різних країнах, але й в одній і тій же країні лікарський засіб з одною і тою ж лікарською речовиною може випускатися під найрізноманітнішими товарними назвами, в т. ч. товарними знаками.
Товарний знак – це засіб розпізнавання однорідних товарів різних підприємств, а також засіб реклами. Товарний знак позначає не речовину, а товар, готовий лікарський засіб, випущений даною фірмою. Наприклад, лікарський препарат “Мепротан” більш відомий фармацевтам і лікарям під товарним знаком готового лікарського засобу “Andaxil”. В інших країнах він поширений під такими товарними знаками: Aneural, Nephetin, Quanil, Restenil, Sedanil, Tranquisan, Tensonal тощо.
При виписувані рецептів на лікарські засоби під такими товарними знаками потрібно дотримуватись загального правила і вважати їх іменниками ІІ відміни. Як і всі іменники ІІ відміни, в родовому відмінку однини вони повинні мати закінчення -і , яке приєднується до кінцевої приголосної, наприклад:
Recipe: Sinalari 30,0
Recipe: Restinali 30,0
Винятком є такі товарні знаки, які мають закінчення -а, наприклад: No-spa. Такі знаки відмінюються за І відміною:
Recipe: No-spae 0,04
Наявність у готових лікарських засобів з одною і тою ж лікарською речовиною великої кількості (до 50 і більше торгових назв і товарних знаків) призводить до світової синонімії лікарських засобів.
Спеціальний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) дає рекомендації щодо присвоєння лікарським речовинам єдиних міжнародних патентованих найменувань (Intrenational Non-proprietary Names) – INN, які спрямовані на уніфікацію номенклатури лікарських засобів. Рекомендується використовувати міжнародні непатентовані найменування в державних фармокопеях, інструкціях, довідниках, на етикетках і т. д. з умовним значком *. Наприклад: Butamīdum (ТФХ) - Carbocholīnum* (INN). Комісія з INN розробила також “Основні принципи для керівництва при складанні міжнародних непатентованих найменувань фармацевтичних речовин”, які рекомендують відображати в найменуваннях групову фармакологічну приналежність даної речовини.
Вправи
І. Виділіть словотворчі елементи та поясніть їх значення:
Biomycīnum, Viperalgīnum, Urodānum, Acrichīnum, Extramycīnum, Asthmatīnum, Haematogēnum, Diiodthyrosīnum, Aethazōlum, Naphthalānum, Dibazōlum, Lidocaīnum, Synandrōnum, Procillīnum, Polycyclinum, Sedalgīnum, Spasmolitīnum, Minalgin, Hypnogen, Urodānum, Gramicidīnum, Cardiovalēnum, Benzylpenicillīnum, Barbamylum, Sulfapyridazīnum, Apomorphīnum, Corasōlum, Somnafin, Hexamethylentetramīnum, Triiotrastum, Phenobarbitālum, Cardiotrastum.
Norsulfazōlum, Thiopentalum – natrium, Algolysin, Angiotrophinum, Acetazīnum, Algopyrīnum, solutio Aethylmorphīni hydrochlorĭdi.
II. Перекладіть рецепти:
а) українською мовою:
1. Recipe: Brominosovāli 1,3
Amidopyrīni 0,25
Misce. Da. Signa:
2. Recipe: Menthōli 0,1
Olei Persicōrum 10,0
Misce. Da. Signa:
3. Recipe: Aminazīni 0,025
Da in tabulettis numĕro 10.
Signa:
4. Recipe: Oxacillīni – natrii 0,25
Da tales doses numěro 40 in capsŭlis gelatinōsis
Signa:
5. Recipe: Sulfadimezīni 0,5
Da in tabulettis numĕro 20
Signa:
6. Recipe: Emulsi Synthomycīni 10,0 – 50,0
Da tales doses numĕro 40 in capsulis gelatinōsis
Signa:
б) латинською мовою:
1. Візьми: Фенолу 0,5
Гліцерину 10,0
Змішай. Видай. Познач:
2. Візьми: Свічки з гідрохлоридом папаверину 0,02 кількістю 10.
Видай. Познач:
3. Візьми: Драже “Камфодал” числом 30
Видай. Познач:
4. Візьми: Амідопірину 0,8
Ефедрину гідрохлориду 0,1
Анальгіну 1,2
Розчину новокаїну 0,8% - 100мл
Змішай. Простерилізуй! Видай.
Познач:
5. Візьми: Тетрациклінової мазі 0,2% - 25,0
Видай.
Познач:
6. Візьми: Коразолу 0,1
Видай в таблетках числом 10
Познач:
Найменування вітамінів(Vitamīnum)
і полівітамінів (Polyvitamīnum)
Вітаміни позначають відповідними великими буквами латинського алфавіту (А, В, С, D, Е, U, К, Р, РР). В зв’язку з тим, що деякі вітаміни, позначенні певною буквою, неоднорідні, хоч відносяться до того самого хімічного ряду, до букв додають порядковий номер. Наприклад: В1, В2, …, В15, D2, D3 і ін.
Ріст числа вітамінів, позначених однаковими буквами, спричинився до заміни їх буквенних символів єдиними міжнародними найменуваннями, прийнятими в біохімії.
Міжнародні словесні назви вітамінів переважно відображають хімічний склад вітамінів, напр.: Thiaminum (B1), Cyanocobalaminum (B12), Pyridoxīnum (B6), рідше вказують на їх терапевтичну дію.
Наприклад, назви вітаміну А (Axerophthōlum seu Retinōlum) вказують на те, що недостаток цього вітаміну викликає захворювання очей (грец. ophthalmos - око; xeros - сухий; retina, ae f - сітківка).
Полівітамінні комбіновані препарати мають умовні назви, які складаються із терміноелемента - vit - (від vita, ae f – життя) і числівника, який визначає кількісний склад вітаміну. Наприклад: tabulettae “Heptavītum”, dragee “Hendevītum”.
У назвах деяких полівітамінних препаратів може бути відсутній і словотворчий елемент -vit-, і числівниковий прeфікс, наприклад: Nutrisan, Unicap, Jungle, Materna.
Назви полівітамінів, які мають у своєму складі мікроелементи, часто містять вказівку про це: Magne-B6, Berocca Ca + Mg, Calcemin.
Назви ферментних (ензимних) препаратів
Дo найбільш вивчeних ферментів травного тракту відносяться пепсин, трипсин і панкреатин. Латинська назва пепсину, основного ферменту шлункового тракту, Pepsīnum походить від грецького pepto (перетравлювати).
Фермент трипсин знаходиться в соку підшлункової залози. Його латинська назва Tripsīnum відображає функцію даного ферменту (розщеплювання білків) у процесі травлення (гр. thrypsis - роздріблення).
Pancreatīnum (від pancreas, ătis n – підшлункова залоза) – висушений екстракт підшлункової залози свиней або великої рогатої худоби. Застосовується при порушеннях функції підшлункової залози.
Інші назви ферментів, згідно з біохімічною номенклатурою, утворюються за допомогою суфікса -ās-: Lipāsum, Amylāsum, Romidāsum.
Для назв деяких ферментів характерний суфікс –(en)zym - (від гр.enzymum - фермент), наприклад: Enzystal, Lecozym.
Назви гормональних препаратів
Латинські назви гормональних препаратів переважно утворюються від назви органа, в якому виробляється гормон, або на який спрямована дія гормону:
Mammophysīnum (від mamma – молочна залоза)
Thyreoidīnum (від glandŭla thyroidea – щитовидна залоза)
Parathyreoidīnum (від glandŭla parathyroidea – прищитовидна залоза)
Insulīnum (insŭla Langerhāni – острівець Лангерганса, органа, який виробляє відповідний гормон).
Ряд гормонів, які виробляються корою надниркової залози (cortex, ĭcis m), а також препарати цих гормонів мають назви, в які входить словотворчий елемент -cort-, -cortic-. Наприклад: Cortisōnum, Hydrocortisōnum, Corticoste-rōnum.
Напрям дії на орган вказує словотворчий елемент -trop-:
Adrenocorticotropīnum (glandula adrenālis – надниркова залоза) стимулює кору надниркових залоз; Gonadotropīnum (gonas, ădis f – статева залоза) стимулює ріст і дозрівання фолікулів; Somatotropīnum (гормон росту) здійснює загальний регулюючий вплив на організм).
Для назв препаратів жіночих та чоловічих статевих гормонів (естрогенних та андрогенних препаратів) характерні такі словотворчі елементи:
-oestr- (-estr-) – жіночі гормональні препарати;
-andr-, -stan-, ster-, -test-, -vir- – чоловічі гормональні препарати. Наприклад: Oestrōnum, Synoestrōnum, Octoestrōnum, Testosterōnum, Methandrostenolōnum, Androtol.
У назвах анаболічних препаратів використовується корінь –bol-, наприклад: Retabolil, Silabolinum.
Найменування простангландонів мають корінь -prost-, наприклад: Dinoprost.
Вправи
І. Перекладіть українською мовою:
1. Praeparātum oestrogēnum Oestrōnum ex urīna gravidārum conficĭtur. 2. Tocopherōlum alĭter vitamīnum E nominātur. 3. Hormona in peptĭda, steroĭda et thyrosīna dividuntur. 4. In multis plantis provitamīnum A est. 5. Vitamīnum K ad haemorrhagiam praescrĭbitur. 6. Vitamīnum P e foliis Theae efficĭtur. 7. Vitamīnum C in pulverĭbus, dragee, tabulettis et ampullis datur. 8. Fructus Rosae multa vitamīna continent. 9. Suspensio Insulīni - protamīni pro injectionĭbus. 10. Tabulettae Cortisōni acetātis. 11. Praeparātum “Vitaphthōrum” Natrii phthorĭdum, acĭdum ascorbinĭcum, Retinōli palmitātem contĭnet.
II. Перекладіть латинською мовою:
1. Пепсин – фермент шлункового соку. 2. Вікасол – препарат вітаміну К. 3. Лідаза і ронідаза містять гіалуронідазу. 4. Вітаміни необхідні для здоров’я людини. 5. Естрогенний препарат естрон інакше називається фолікулін. 6. Візьми драже “Ревіт” числом 50. 7. Риб’ячий жир містить багато вітаміну А. 8. Приймай полівітаміни тричі на день. 9. Суспензія цинк – інсуліна аморфного для ін’єкцій. 10. Мазь “Фторокорт” 10%.
IІІ. Напишіть назви препаратів латинською мовою, підкресліть терміноелементи:
Лекозим, тестовір, ергокальциферол, ретандрол, кортикотропін, паратиреоідин, адренокортикотропін, оліговіт, феноболін, дийодтирозин, естроменін, дегідрометилтестостерон, стрептоліаза, кокарбоксилаза, тиреотраст, лідаза, холензим, кортизол, тестостерону пропіонат, панкреатин, ензистал, інсулін, кальцелін, гексавіт, анастезол, холензим, тетрациклін, піркофен, новокаїн, фенацетин, бенкаїн, піразолон, астматин, хінін, віпералгін.
ІV. Перекладіть рецепти:
а) українською мовою:
Recipe: Tabulettas Synoestrōli 0,001 № 10
Da. Signa: По 1 таблетці 1-2 рази на день.
2. Recipe: Solutiōnis Progesterōni oleōsae 1% 1 ml.
Da tales doses numĕro 10 in ampullis
Signa: По 1 мл. внутрішньом’язoво.
3. Recipe: Dragee Retinōli acetātis № 50
Da.
Signa: По 1 драже 2 рази на день.
4. Recipe: Tabulettas “Decamevītum” numĕro 40
Da.
Signa: По 1 драже тричі на день.
5. Recipe: Gonadotropīni menopaustĭci
pro injectionĭbus 75 OD
Da tales doses numĕro 5.
Signa: Pro auctore
б) латинською мовою:
1. Візьми: Олійного розчину тестостерону пропіонату 1% 1 мл.
Видай таких доз числом 10 в ампулах.
Познач: По 1 мл. внутрішньом’язoво через день.
2. Візьми: Ронідази 5,0
Видай.
Познач: Присипка для ран.
3. Візьми: Мазі “Оксікорт” 10,0
Видай.
Познач: Намазувати на уражені ділянки шкіри.
Крилаті латинські вислови
Féci, quod potuí, faciánt melióra poténtes. – Я зробив все, що міг, хто може, хай
зробить краще.
Gútta cavát lapidém. – Крапля довбає камінь.
Si sapis, sis apis. – Якщо ти мудрий, будь бджілкою.
Прикметник (Nomen adjectīvum). Граматичні категорії.
Словникова форма. Визначення основи. Прикметники І групи
В латинській мові в залежності від родових і відмінкових закінчень розрізняють дві групи прикметників:
прикметники першої і другої відмін (І групи);
прикметники третьої відміни (ІІ групи).
Прикметники І групи мають закінчення –us або –er(m), -a(f), -um(n) і відмінюються за зразком іменників першої і другої відмін. Їх словникова форма така:
albus, a, um - білий, а, е
cinereus, a, um – сірий, а, е
fluĭdus, a, um - рідкий, а, е
purus, a, um - чистий, а, е
У деяких прикметниках І групи із закінченнями -er, -a, -um кінцева голосна –е при відмінюванні випадає, тому в словниковій формі жіночого і середнього родів цих прикметників, крім родових закінчень, записується закінчення основи. Наприклад:
niger, gra, grum – чорний, а, е
ruber, bra, brum – червоний, а, е
glaber, bra, brum – гладкий, а, е; голий, а, е
Зберігають –е в основі деякі прості прикметники і складні прикметники на –fer (від дієслова fero – несу, несучий). Наприклад:
asper, ĕra, ĕrum –грубий, а, е; шорсткий, а, е
tener, ĕra, ĕrum – тонкий, а, е; ніжний, а, е
liber, ĕra, ĕrum – вільний, а, е
lacer, ĕra, ĕrum – розірваний, а, е
somnĭfer, ĕra, ĕrum – снотворний, а, е
crucĭfer, ĕra, ĕrum –хрестоцвітний, а, е
Основу прикметниів визначаємо за формою жіночого роду, відкинувши закінчення називного відмінка однини. Наприклад:
albus, alba, album – основа alb-
ruber, rubra, rubrum – основа rubr-
Прикметники жіночого роду відмінюються за першою відміною, прикметники чоловічого і середнього родів – за другою відміною.
Зразки відмінювання прикметників І групи
flavus, a, um (основа flav-) – жовтий, а, е
Casus Singulāris Plurālis
m f n m f n
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl. flavus
flavi
flavo
flavum
flavo flava
flavae
flavae
flavam
flavа flavum
flavi
flavo
flavum
flavo flavi
flavōrum
flavis
flavos
flavis flavae
flavārum
flavis
flavas
flavis flava
flavōrum
flavis
flava
flavis
ruber, bra, brum (основа rubr-) – червоний, а, е
Casus Singulāris Plurālis
m f n m f n
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl. ruber
rubri
rubro
rubrum
rubro rubra
rubrae
rubrae
rubram
rubra rubrum
rubri
rubro
rubrum
rubro rubri
rubrōrum
rubris
rubros
rubris rubrae
rubrārum
rubris
rubras
rubris rubra
rubrōrum
rubris
rubra
rubris
Узгоджене означення. Алгоритм узгодження
прикметників з іменниками
У реченні прикметник виступає у ролі узгодженого означення. Він узгоджується з іменником, до якого відноситься, в роді, числі і відмінку. Якщо іменник і узгоджений з ним прикметник відносяться до однієї і тієї ж відміни, іх відмінкові закінчення співпадають. Наприклад:
succ - us amar - us - гіркий сік
bacc - a sicc -a - суха ягода
vitr - um flav - um - жовта склянка
В тих випадках, коли іменник і узгоджений з ним прикметник відносяться до різних відмін, іх відмінкові закінчення не співпадають. Наприклад:
Nom. bol – usalb – a біла глина
Gen. bol – ialb – ae білої глини
Nom. crystall – uslimpid – aпрозорий кристал
Gen. crystall – ilimpid – ae прозорого кристалу
Для того, щоб правильно узгодити прикметник з іменником, напр., рідкий екстракт, потрібно дотримуватися такої послідовності дій:
визначити за словниковою формою рід іменника: extractum, i n
із словникової форми прикметника підібрати відповідно форму середнього роду: fluĭdus, a, -um.
узгодивши прикметник fluĭdum з іменником extractum в роді, числі і відмінку, маємо словосполучення: extractum fluĭdum, де іменник стоїть на першому місці, а прикметник – на другому.
Лексичний мінімум
aetherеus, a, um – ефірний
albus, a, um – білий
amārus, a, um – гіркий
amylaceus, a, um – крохмальний
anhydrĭcus, a, um – безводний
aquōsus, a, um – водний
cinereus, a, um – сірий
coeruleus, a, um – синій, голубий
dexter, tra, trum – правий
externus, a, um – зовнішній
flavus, a, um – жовтий
fluĭdus, a, um – рідкий
gastrĭcus, a, um – шлунковий
gelatinōsus, a, um – желатиновий
internus, a, um – внутрішній
luteus, a, um – жовтий
niger, gra, grum – чорний
oleōsus, a, um – масляний, олійний
ophthalmĭcus, a, um – очний
purus, a, um – чистий
ruber, bra, brum – червоний
sanus, a, um – здоровий
siccus, a, um – сухий
sinister, tra, trum – лівий
spirituōsus, a, um – спиртовий
spissus, a, um – густий
vivus, a, um – живий
Вправи
І. Провідміняйте словосполучення (письмово):
aqua destillāta – дистильована вода; locus frigĭdus – холодне місце; remedium toxĭcum – токсичний (отруйний) засіб.
ІІ. Перекласти такі словосполучення латинською мовою, узгодивши прикметники з іменниками:
1. Зовнішній засіб. 2. Внутрішні засоби. 3. Червоні ягоди. 4. Гіркого соку. 5. Чистий кодеїн. 6. Желатинові капсули. 7. Крохмальний вiдвар. 8. Чиста карболова кислота. 9. Таблетки білого стрептоциду. 10. Ефірна настоянка. 11. Ефірні масла. 12. Жовтий вазелін. 13. Очні краплі. 14. Віск білий, жовтий. 15. Жива вода.
ІІІ. Перекласти українською мовою:
1. Acĭdum borĭcum et acĭdum lacteum in aqua diluuntur. 2. Praeparāta Opii non solum ut remedia analgetĭca, sed etiam ut antidiarrhoĭca adhibentur. 3. Infunde in lagēnam aquam Menthae piperītae. 4. Medicamenta in vivo(organismo) aut in vitro experiuntur. 5. Acĭdum hydrochlorĭcum purum dilūtum contra dyspepsiam adhibētur. 6. Contra angīnam multa medicamenta sunt, exempli causa, Streptocīdum album, Aethazōlum, Benzylpenicillīnum – natrium etc. 7. Capsŭlae amylaceae alĭter oblātae nominantur. 8. Cera alba et flava in unguentis adhibentur. 9. Tinctūrae spirituōsae, aethereae et aquōsae sunt. 10. Multa venēna medicamenta sunt.
IV. Перекласти рецепти:
а) українською мовою:
1. Recipe:Extracti Eucommiae fluĭdi 25,0
Da.
Signa: По 15-30 крапель 3 рази на день.
2. Recipe: Menthōli 0,2
Anaesthesini 0,3
Lanolīni anhydrĭci ana 5,0
Misce. Da.
Signa: Мазь для носа.
3. Recipe:Extracti Sanguisorbae fluĭdi 30,0
Da.
Signa: По 30-50 крапель 3-4 рази на день.
б) латинською мовою:
1. Візьми:Рицинової олії 10,0
Видай в желатинових капсулах.
Познач: Прийняти протягом ½ год.
2. Візьми: Рідкого екстракту крушини 50,0
Видай.
Познач: По 20-30 крапель на прийом.
3. Візьми:Діуретину 4,0
Води перцевої м’яти
Дистильованої води по 90 мл
Змішати. Видати.
Позначити: По 1 ст. ложці 3 рази на день.
Граматичні моделі фармацевтичних термінів
та номенклатурних назв
Фармацевтичні терміни будуються за такими основними моделями:
І. модель
Неузгодженне означення
(іменник в Gen.sing.)
Іменник
+

Серед фармацевтичних термінів таких термінів є найбільше. Неузгодженне означення перекладається іменником в родовому відмінку або прикметником, узгодженим з іменником.
Наприклад:
praeparāta Penicillīni – препарати пеніциліну або пеніцилінові препарати;
extractum Vibūrni – витяжка калини або калинова витяжка;
oleum Camphŏrae – камфорна олія або олія камфори;
unguentum Naphthalāni – мазь нафталану або нафталанова мазь.
ІІ. модель
Узгодженне означення
(прикметник, узгоджений з іменником)
+
Іменник

Наприклад:
oleum camphorātum – камфорна олія;
tinctūra amāra – гірка настоянка;
capsŭlae gelatinōsae – желатинові капсули;
remedium sedatīvum – заспокійливий засіб;
remedia sedatīva – заспокійливі засіби.
ІІІ. Модель
Іменник
Прикметник
+
+
Неузгоджене означення

Перекладаємо ці терміни в такій послідовності: 1) прикметник; 2) іменник в називному відмінку; 3) іменник в родовому відмінку. Наприклад:
extractum Frangŭlae fluĭdum – рідкий екстракт крушини;
herba Millefolii exsiccāta – висушена трава деревію;
emplastum Plumbi composĭtum – складний свинцевий пластир;
tabulettae Cyclophosphāni obductae – покриті оболонкою таблетки
циклофосфану.
IV. модель
+
Прикметник
+
Прикметник
Іменник

Перекладаються такі терміни, починаючи від кінця – прикметники, а потім іменник.
Наприклад:
vaccīnum spirituōsum siccum – суха спиртова вакцина;
emplastrum adhaesīvum elastĭcum – еластичний липкий пластир;
plantae amārae aromatĭcae – ароматичні гіркі рослини.
Вправи
І. Перeкласти латинською мовою словосполучення. Визначити модель утворення термінів:
1. Рідкий екстракт калини. 2. Гірка настоянка ревеня. 3. Складний настій сенни. 4. Густий екстракт кульбаби. 5. Сухий екстракт опію. 6. Ефірна настоянка валеріани. 7. Рідкий екстракт безсмертника піщаного. 8. Гірка лікарська трава. 9. Тверді желатинові капсули. 10. Листя евкаліптy.
ІІ. Перекладіть українською мовою:
1. Medĭcus sal carolīnum factitium ad atoniam praescrĭbit. 2. Oleum Thymi remedium externum est. 3. Arsenĭcum album venēnum valĭdum est. 4. Multa medicamenta in aqua tepĭda solvuntur. 5. Baccae Sorbi rubrae in pharmacia adhibentur.
III. Перекласти латинською мовою такі рецепти:
1. Візьми:Рідкого екстракту красавки 0,5
Анестезину 1,0
Ланоліну 20,0
Змішай, щоб утворилась мазь
Видай.
Познач: Для натирання.
2. Візьми: Раунатину 0,002
Видай в таблетках, покритих оболонкою числом 10
Познач: По 1 таблетці 3 рази на день
3. Візьми: Гіркої настоянки 10,0
Настоянки блювотного горіха 5,0
Змішай. Видай.
Познач: По 20-30 крапель 3 рази на день перед їдою
4. Візьми: Настоянки стручкового перцю 20,0
Видай.
Познач: Для натирання
Візьми: Настою трави сушeниці болотної 30,0-200 мл
Видай.
Познач: 1 столова ложка на склянку окропу.
6. Візьми: Рідкого екстракту левзеї 20,0
Видай.
Познач: По 25 крапель 3 рази на день перед їдою.
Крилаті латинські вислови
Mala herba cito crescit. – Погана трава швидко росте.
Contraria contrariis curantur. – Протилежне лікується протилежним.
In vivo. – На живому.
In vitro. – В пробірці.
De lingua stulta incommŏda multa. – Від дурного язика багато
неприємностей.
Multum vinum bibĕre, non diu vivĕre. – Багато вина питии, недовго жити.
Прикметники І групи у ботанічній номенклатурі
Видові назви рослин у ботанічній термінології виражаються найчастіше прикметниками, узгодженими з іменниками (родовою назвою) в роді, числі і відмінку.
Наприклад:
Heliаnthus annuus – соняшник однорічний
Hyoscyămus niger – блекота чорна
Oxycoccus quadripetālus – журавлина чотирипелюсткова
Avēna satīva – овес посівний
Betŭla verrucōsa – береза бородавчаста
Brassĭca juncea – гірчиця сарептська
Coriandrum satīvum – коріандр посівний, кінза
Hyperĭcum perforātum – звіробій проколотий
Veratrum album – чемириця біла
Слід пам’ятати, що назви дерев і більшості кущів із закінченням –us є жіночого роду, тому прикметники І групи, узгоджені з такими іменниками, мають закінчення –а і відмінюються за І відміною.
Наприклад:
Amygdălus amāra – мигдаль гіркий
Leonūrus cardiăca – пустирник сердечний
Rhamnus cathartĭca – жостір проносний
Закінчення іменників ІІІ, IV відмін і прикметників І групи у назвах рослин не співпадають.
Наприклад:
Bidens (III) tripartita (I) – череда трироздільна
Cannābis (III) satīva (I) – конопля посівна
Juglas (III) regia (I) – горіх волоський
Quercus (IV) alta (I) – дуб високий
Лексичний мінімум
acutifolius, a, um – гостролистий, а, е
annuus, a, um – однорічний, а, е
arabĭcus, a um – аравійський, а, е
arenarius, a, um – піщаний, а, е
bifolius, a, um – дволистний, а, е
bistortus, a, um – двічіскручений, зміїний
canīnus, a, um – собачий, а, е
capreus, a, um – козячий, а, е
cardiăcus, a, um – серцевий, а, е
cathartĭcus, a, um – проносний, а, е
cyānus, a, um – синій, я, є
dioĭcus, a, um – дводомний, а, е
erectus, a, um – прямостоячий, а, е
foetĭdus, a, um – смердючий, а, е
glutinōsus, a, um – липкий, а, е
lanceolātus, a, um – ланцевидний, а, е
maritĭmus, a, um – морський, а, е
montānus, a, um – гірський, а, е
odorātus, a, um – пахнючий, запашний, а, е
pennātus, a, um – перистий, а, е
perforātus, a, um – проколотий, а, е
piperītus, a, um – перцевий, а, е
purpureus, a, um – пурпуровий, а, е
roseus, a, um – рожевий, а, е
saccharīnus, a, um – цукристий, а, е
salsŭlus, a, um – солончаковий, а, е
satīvus, a, um – посівний, а, е
sanguineus, a, um – кровавочервоний, а, е
uliginōsus, a, um – багновий, болотяний, а, е
Вправи
І. Перекладіть латинською мовою назви рослин, користуючись переліком назв рослин, поданим в кінці підручника:
1. Земляний горіх. 2. Аралія манжурська. 3. Овес посівний. 4. Чорна чорниця. 5. Касія гостролиста. 6. Золототисячник парасольковий. 7. Цінхона (хіна) червоносокова. 8. Пурпурові маткові ріжки. 9. Пустоцвіт видовий. 10. Глід кровавочервоний. 11. Наперстянка шерстиста. 12. Суниці лісові. 13. Сухоцвіт багневий. 14. Бавовник шорсткий. 15. Шипшина корична. 16. Каланхое перисте. 17. Ламінарія цукриста. 18. Зозулинець чоловічий. 19. Петрушка посівна. 20. Ревінь пальчастий.
ІІ. Перекласти рецепти українською мовою:
Recipe: Tinctūrae Allii satīvi 40,0
Da.
Signa: По 15 крапель 2 рази на день.
Recipe:Extracti Sanguisorbae fluĭdi 30,0
Da.
Signa: По 40 крапель 4 рази на день.
Recipe:Baccārum Pini racemōsae 100,0
Da.
Signa: Пити, як чай.
Recipe:Tinctūrae Inŭli helenii 20,0
Da.
Signa: По 25 крапель 3 рази на день.
Recipe:Extracti Passiflōrae incarnātae fluĭdi 40,0
Da.
Signa: По 20 крапель 3 рази на день.
Recipe: Extracti Bistortae fluĭdi 30,0
Da.
Signa: По 30 крапель 3 рази на день.
Крилаті латинські вислови
Amat victoria curam. – Перемога любить старання.
Officīna sapientiae. – Школа мудрості.
Historia magistra vitae. – Історія - вчителька життя.
Summum bonum medicīnae sanĭtas. – Найбільше благо медицини -
здоров’я.
Суфікси прикметників першої групи
Прикметники із суфіксом –āt утворенні від іменників, мають значення “покритий чимось”. Наприклад:
cerātus, a, um (від cera, ae f - віск) – навоскований;
charta cerāta - навоскований папір;
paraffinātus, a, um (від paraffīnum, i n - парафін)- парафіновий;
charta paraffināta - парафіновий папір, тобто покритий шаром парафіну.
Суфікс -ĕ-(-acĕ-) служить для утворення прикметників, які вказують, з якого матеріалу зроблено предмет. Наприклад: vitrĕus, a, um – скляний (від vitrum, i n – скло, склянка), ferrĕus, a, um – залізний (від ferrum, i n - залізо), chartacĕus, a, um –паперовий (від charta, ae f - папір), amylacĕus, a, um – крохмальний (від amўlum, i n - крохмаль).
Суфікс –acĕ- у множині жіночого роду часто зустрічається в назвах родин рослин. Наприклад: Solanacĕae - пасльонові, Pinacĕae - соснові, Rosacĕae - розоцвіті і ін.
Суфікси –ōs-, -lēnt- утворюють прикметники зi значенням насиченості, достатньої кількості. Наприклад: aquōsus, a, um – водний (від aqua, ae f - вода); spirituōsus, a, um – спиртовий (від spiritus, us m - спирт); oleōsus, a, um – олійний (від oleum, i n - олія); purulēntus, a, um – гнійний (від pus, puris n - гній); virulēntus, a, um – отруйний (від virus, i n - отрута).
За допомогою суфікса –ĭd- утворюються прикметники, які означають фізичну властивість предмету. Наприклад: humĭdus, a, um - сирий, вологий; limpĭdus, a, um – прозорий; frigĭdus, a, um – холодний; gravĭdus, a, um - важкий.
Прикметники з суфіксами -īn- та -ĭc-, утворені від основи іменників, вказують на відношення до предмету, місця. Наприклад: gastrĭcus, a, um – шлунковий; pelvīnus, a, um - тазовий.
Прикметники з кінцевим елементом -cīd- мають значення знищуючий, вбиваючий. Наприклад: bactericīdus, a, um - вбиваючий бактерії; insecticīdus, a, um - знищуючий комах, паразитів.
Вправа
Пояснити значення суфіксів прикметників І-ІІ відмін. Перекласти українською мовою:
1. Betŭla verrucōsa. 2. Solānum tuberōsum. 3. Alnus glutinōsa. 4. Gnaphalium uliginōsum. 5. Extractum Frangŭlae fluĭdum e extracto Frangŭlae sicco praeparātum. 6. Oleum Ricĭni saepe in capsŭlis gelatinōsis adhibētur. 7. Capsŭlae amylacĕae seu oblātae ex amўlo Solāni praeparantur. 8. Rosa canīna. 9. Tinctūrae sunt: spirituōsae, aetherĕae, oleōsae et cetĕrae.
ДОДАТКИ
Утворення медичних і фармацевтичних термінів за допомогою латинських і грецьких числівникових префіксів
Значна частина медичних і фармацевтичних термінів утворена за допомогою таких латинських і грецьких числівникових префіксів:
Латинський числівниковий префікс Грецький числівнико-вий префікс Значення Приклади
un-(uni-) mono- одно- unipennātus, a, um – одноперий
monoarthrītis, ĭdis f – моноарт-рит – запалення одного суглоба
primi- proto- primigravĭda, ae f – вагітна 1-й раз
protodiastolĭcus, a, um – протоді-астолічний, належний до початку діастоли
bi di дво- biventer, tra, trum – двочеревце-вий
digastrĭcus, a, um - двочеревцевий
tri- tri- три- triceps, ĭtis – триголовий
triplegia, ae f – параліч трьох кінцівок
quadr(i)- tetra- чотири- quadrĭceps – чотириголовий
tetraplegiaб ae f – параліч всіх кінцівок
quinque- penta- п'яти- quintipăra, ae f – жінка, яка наро-джувала п’ять разів
Pentalginum, i n – пенталґін (наз-ва лікарського препарату)
sext- hex- шість sextipăra, ae f – жінка, яка наро-джувала шість разів
hexadactylia, ae f – наявність шести пальців на руці або нозі
sept- hept- сім septigravĭda, ae f - жінка вагітна сьомою дитиною
Heptānum, i n – пептан (лікува-льний засіб)
oct- oct- вісім Octadīnum, i n – октадин (лікува-льний засіб)
deci- deca- десять Decamīnum, i n – декамін
decigramma, ătis n – дециграм
unde- - одинадцять Undevītum, i n – ундевіт
centi- - сто centigramma, ătis n – сантиграм
milli-(mille)- - тисяча milligramma, ătis n – міліграм
Millefolium, i n – деревій
semi- hemi- половина semilunāris, e – півмісяцевий
hemiplegia, ae f – параліч однієї половини тіла
Вправи
а) Провідміняйте словосполучення:
unus musculus - один м’яз; una costa - одне ребро; unum gramma - один грам; tres apĭces - три верхівки; tria ligamenta – три зв’язки.
б) Перекладіть українською мовою терміни:
анатомічні гістологічні
muscŭlus biventercellŭla uninucleāris
muscŭli digastrĭcisaccus bilamināris
linea semilunārisadipocýtus uniguttulāris
sulcus (muscŭli) bicipitālis laterālisglandŭla trigōni vesīcae (urinariae)
muscŭlus triceps brachiineuron unipolāre
muscŭlus quadrĭceps femŏrispalpěbra tertia
semicanālis tubae auditoriaecanālis semicirculāris osseus
cartilāgo quadrangulāris septi nasicorpus polāre primum
trigōnum nervi hypoglossiarсus secundus (viscerocranii)
фармацевтичні
herba Bidentis tripartitae; decoctum florum Millefolii; unguentum Tetracyclīni pro ocŭlis; tabulettae “Tetravītum” obductae; solutio “Tetrasterōnum” oleōsa pro iniectionĭbus. Coque species per minūtas X. Aqua bidestillāta recenter parāta.
клінічні
Pneumonia bilaterālis; insufficientia respiratoria gradus I (primi); malaria tertiāna; partus I (primus); partus IV (quartus); ulcus duodēni; pulsus bigemĭnus; triplegia; hemianaesthesia.
в) Прочитайте латинською мовою рецепти і вагову кількість, перекладіть українською мовою:
Rp.: Streptocīdi subtilissĭmi 2,0
Vaselīni 10,0
Misce, ut fiat unguentum
Detur. Signētur:
Rp.: Sulfŭris praecipitāti 3,0
Spirĭtus camphorāti 6,0
Olei Ricĭni 1,0
Solutiōnis Acĭdi borĭci 2%
Spirĭtus aethylĭci 70% ana 50 ml.
Misceātur. Detur.
Signētur:
ВПРАВИ
а) Перекладіть латинською мовою терміни:
анатомічнігістологічні
півмісяцеві лініїпереднє черевце двочеревцевого м’яза
триголові м’язи плечанапівнепарна вена
верхній згин дванадцятипалої кишкимозкова півкуля
спинномозковий шлях трійчастого трикутна складка
нервaперша анафаза
перша щілина мозочкасмугаста частина півкулі
фармацевтичні
20 мл. відвару квітів деревію; вари траву череди трироздільної протягом 5 хвилин; 25 грамів лініменту синтомицину 10%; двічі дистильованої води до 200 грамів.
клінічні
параліч трьох кінцівок; другі пологи; нечутливість половини тіла; хронічна виразка дванадцятипалої кишки; блискавична (фульмінантна) триденна малярія.
б) Напишіть рецепти латинською мовою, випишіть:
6 ампул 2% розчину супрастіну по 1 мл. Призначити по 1 мл. внутрішньом’язево.
19 мл. 0,1% нафтазину. Призначити закапувати по 2 краплі 3 рази на день в кожний носовий хід.
Латинські вислови й афоризми
1. Primus inter pares. – Перший серед рівних.
2. Tertium non datur. – Третього не дано.
3. Tres faciunt collegium. – Троє складають раду (положення римського права стосовно складу суду)
4. Una hirundo non facit ver. – Одна ластівка не робить весни.
5. Vox unīus – vox nullīus. – Один голос – не голос.
6. Una voce. – Одноголосно.
7. Nemo servus potest duōbus domĭnis servīre. – Жоден раб не може служити двом панам (Євангелія від св. Луки, XVI, 13).
Займенники (PronОmĭna)
Займенники в латинській мові діляться на особові, зворотний, присвійні, вказівні, відносні, заперечні, взаємовідносні та інші.
Особові займенники
До особових займенників належать: ego – я; tu – ти; nos – ми; vos – ви. Окремо особового займенника для третьої особи немає, його замінюють вказівні займенники is, ea, id – той, та, те або ille, illa, illud – той, та, те.

Відмінювання особових займенників
Singulāris
Nom. ego - я tu - ти
Gen. mei - мене tui - тебе
Dat. mihi - мені tibi - тобі
Acc. me - мене te - тебе
Abl. me - мною te - тобою
Plurālis
Nom. nos - ми vos - ви
Gen. nostri - нас vestri - вас
Dat. nobis - нам vobis - вам
Acc. nos - нас vos - вас
Abl. nobis - нами vobis - вами
Займенники nos та vos у Genetivus мають, крім основної форми, ще так звану вибіркову форму nostrum, vestrum (з-поміж нас, з-поміж вас).
У латинській мові, на відміну від української, особові займенники з дієсловами, як правило, не вживаються.
Прийменник cum з особовими займенниками пишеться разом і стоїть після них, напр.: mecum – зі мною; tecum – з тобою; nobiscum – з нами; vobiscum – з вами.
Зворотний займенник
Nom. ---
Gen. sui - себе
Dat. sibi - собі
Acc. se - себе
Abl. se - собою
Присвійні займенники
meus, a, um мій, моя, моє
tuus, a, um твій, твоя, твоє
suus, a, um свій, своя, своє
noster, tra, trum наш, наша, наше
vester, tra, trum ваш, ваша, ваше
Присвійні займенники відмінюються за зразком прикметників 1-ої групи.
Вказівні займенники
До вказівних займенників належать:
hic, haec, hoc – цей, ця, це
is, ea, id – той, та, те; він, вона, воно
ille, illa, illud – той, та, те; він, вона, воно
idem, eădem, idem – той же, та ж, те ж
ipse, ipsa, ipsum – сам, сама, само
Відносні займенники
qui, quae, quod - який, яка, яке
Відмінювання відносних займенників
SingulārisPlurālis
m f n m f n
Nom. qui quae quod qui quae quae
Gen. cujus cujus cujus quōrum quārum quōrum
Dat. cui quibus
Acc. quem quam quod quos quas quae
Abl. quo qua quo quibus
Співвідносні займенники: talis,e – такий; qualis, e - який; quantus, a, um – який великий; tantus, a, um – такий великий.
Займенники quantus, a, um та tantus, a, um відмінюються як прикметники 1-ої групи, а займенники qualis, e та talis, e – як прикметники 2-ої групи.
Заперечні займенники: nemo – ніхто, nihil – ніщо
Займенникові прикметники: solus, a, um – лише один, єдиний; totus, a, um – весь, цілий; nullus, a, um – жоден, ніякий; alius, a, um – інший (з багатьох). Вони відмінюються за зразком прикметників 1-ої групи, але з тією особливістю, що в Gen. sing. мають закінчення – īus, a в Dat. – i , напр.:
Nom.: solus, a, um; Gen.: solīus; Dat.: soli. Acc.: solum(m), solam(f), solum(n).
Займенники, найчастіше вживані У рецептах
Незважаючи на те, що вживання займенників в рецептах дуже обмежене, деякі їхні форми, все таки, вживаються і їх слід запам’ятати, а саме: Pro me – для мене. Такий вираз пише лікар в рецепті замість свого прізвища, якщо він виписує ліки для себе як пацієнта. Замість цього виразу можна написати Рro auctōre – для автора (рецепта). Форма “me” – Abl. від ego. Per se – через себе. В рецептурі цей вираз означає “у чистому вигляді”. Форма “se” – Acc. від sui.
E quō, e quā – з якого, з якої. Форма “quo” – Abl. sing. від qui, quod; qua – Abl. sing. від quae.
Наприклад: Massae pilulārum, e qua formentur pilŭlae numĕro 30. – Пілюльної маси, з якої нехай сформуються пілюлі числом 30.
Сui – якому, якій (до якого, до якої): форма Dat. sing. від qui, quae, quod. Вживається у рецептурному виразі “cui adde” до якої (якого) додай, напр.: Misce, ut fiat emulsum, cui adde tinctūrae Opii simplĭcis guttas X. – Змішай, щоб утворилася емульсія, до якої додай десять крапель простої настойки опію.
Tales –такі: форма Nom. plur. або Acc. plur. від talis, e. Вживається у рецептурному виразі “Da (Dentur) tales doses numero..." – Видай (Нехай будуть видані) такі дози числом…
Quantum – скільки. Вживається у рецептному виразі quantum satis – скільки треба або quantum libet – скільки завгодно. Це форма Acc. sing. середнього роду, яка виступає як прислівник від взаємовідносного займенника quantus, a, um.
Грецькі еквіваленти латинських займенників
ЛатинськийГрецький займенникЗначення
займенникі його основа
alius, a, udallos all(o)-інший
heteros heter(o)-
ipse, a, um autos auto-сам
Вправи
І. Перекладіть українською мовою:
А. 1. Nihil statu suo1 manet. 2. Qui non est nobiscum is adversus nos est. 3. Homo non sibi soli2 nascĭtur, sed patriae. 4. Honora patrem tuum et matrem tuam (Евангелія св. Марка, VII, 10). 5. Non est prophēta sine honōre nisi3 in patria sua et in domo sua (Евангелія св. Матвія, XIII, 57). 6. Nolĭte prohibēre: qui enim non est adversum vos, pro vobis est (Евангелія св. Луки, IX, 50). 8. Nemo enim nostrum4 sibi vivit et nemo sibi morĭtur (Послання св. апостола Павла “До римлян”, XIV, 7). Sibi imperare maxĭmum imperium est.
B. 1. Praepăra solutiōnem Strychnīni nitrātis pro me. 2. Sulfur per se in medicīna adhibetur. 3. Misce, ut fiat emulsum, cui adde sacchări grammăta decem. 4. Misce, ut fiat massa pilulārum, e qua formentur pilŭlae numĕro duodĕcim. 5. Dentur tales doses numĕro sex in capsŭlis gelatinōsis duris.

statu suo (Abl.) – у своєму стані (незмінним)
soli (Dat.) – прикметниковий займенник solus, a, um – єдиний
nisi – хіба що
nostrum – з нас
ІІ. Перекладіть рецепти українською мовою:
1. Rp.: Aethacridīni 0,01
Butyri Cacao quantum satis, ut fiat bacillus longituĭne 6 cm et diamĕtro 4 mm.
Dentur tales doses numĕro 10.
Signētur:
2. Rp.: Pulvěris foliōrum Digitālis 0,03
Chinīni hydrochlorĭdi 0,05
Bromcamphŏrae 0,25
Misce, fiat pulvis
Da tales doses numĕro 12 in capsŭlis gelatinōsis.
Signa:
3.Rp.: Aquae bidestillātae recеnter parātae 50 ml.
Sterilisētur. Detur.
Signētur:
III. Запам’ятайте значення клінічних термінів:
Alloplastĭca алопластика – пересадка в орґанізм людини сторонніх тіл (золота, срібла, слонової кістки, пластмас тощо) з метою усунення дефектів.
Heteroplastĭca гетеропластика – метод пластичної хірургії, при якому використовують тканини й орґани тварин.
Autoplastĭca аутопластика – загальна назва методів відновної хірургії, при яких як пластичні матеріали використовуються власні тканини чи орґани.
ВПРАВИ
I. Перекласти латинською мовою:
1. Йод в чистому вигляді. 2. Приготуй підшкірну ін’єкцію для мене. 3. Змішай, щоб утворилася емульсія, до якої додай … 4. Змішай, щоб утворилася пілюльна маса, з якої нехай сформуються пілюлі числом 10.
II. Напишіть рецепти латинською мовою, випишіть:
6 ампул розчину тіосульфату настою 30% по 5 мл. Призначити по 5 мл. в вену (вводити повільно).
Йоду 0,02; йоду калію 0,2; гліцерофосфату калію, пепсину по 4,0; екстракту і порошку солодки скільки треба, щоб утворилися пілюлі кількістю 60. Призначити по 1 пілюлі 2 рази на день після їди.
20 желатинових капсул, які містять по 1 г. заліза лактату і 0,1 г. аскорбінової кислоти. Призначити по 1 капсулі 3 рази на день.
Переклад латинською мовою деяких діагнозів основних розділів медицини терапія, хірургія, нервові хвороби, гематологія, стоматологія та інші.
Diagnōsis certa ullae therapiae fundamentum
Точний діагноз – основа всякого лікування
Клінічний термін diagnōsis (діагноз) є латинською транскрипцією давньогрецького слова διαγνώσις, яке складається з префікса δια- (dia – через) та основи γνώσις (gnōsis – знання) і буквально перекладається „через знання”, тобто розпізнання чогось за допомогою певних професійних знань. Як медичний термін, воно має таке поняття: а)медичний висновок про стан здоров’я людини, яку обстежують, про наявне захворювання (травму) або причину смерті, виражений в термінах, що означають назви хвороб (травм), їхні форми, варіанти перебігу тощо; б) діагноз; визначення причини хвороби. 2. діагностика; вміння відрізнити одне захворювання від іншого; в)діагноз – розпізнавання і найменування хвороби.
Термін diagnōsis є ніби органічною складовою дещо більш об’ємного в понятійному смислі терміна diagnostǐca ((e)diagnostics).Це помітно при аналізі тлумачень видів діагнозів. Правда, тлумачення терміна діагностика у різних наукових джерелах дещо відрізняються між собою за формою вираження, але близьке за змістом.
Значно більше є дво- чи кількаслівних простих діагнозів, які являють собою назви хвороби, складену з іменника і відповідних означень, напр.:
Glaucoma oculi dextri. Глаукома правого ока. Morbus cordis ishemǐcus (MCI). Ішемічна хвороба серця (ІХС).Vulnus incīsum femŏris. Різана рана стегна.
Звернімо увагу, що в таких діагнозах часто треба зазначати, що хвороба є гострою (acūtus, a, um) або хронічною (chronǐcus, a, um); що процес хвороби – обмежений (circumscriptus,-a,-um), розлитий, поширений (diffūsus, a, um) чи розсіяний (disseminātus, a, um); що хвороба виникла недавно, є свіжою (recens, ntis) або вже стара, застаріла (inveterātus, a, um), напр.:
Pneumonia acūta. Гостра пневмонія.
Gastrītis chronica. Хронічний гастрит.
Cor pulmonāle chronĭcum. Хронічне легеневе серце.
Otītis externa circumscripta. Гострий зовнішній отит.
Peritonītis diffūsa. Розлитий перитоніт.
Encephalomyelītis dissemināta acūta. Гострий розсіяний енцефаломієліт.
Vulnus incīsum pedis dextri recens. Свіжа різана рана правої стопи.
Ruptūra perinei inveterāta. Застарілий розрив промежини.
Для означення повторних процесів хвороби можна вживати дієприкметники теперішнього часу, напр.: поворотний; такий, що повторюється (recurrens, ntis; recidīvans, ntis).
Typhys recurrens. Поворотний висипний тиф.
Epistaxis recidīvans.(у)Кровотеча з носа, яка повторюється. Recurrent nose-bleed.
Якщо ж треба вказати на постійний, безперервний стан хвороби, то можна вживати означення тривалий, стійкий, незмінний, постійний (continuus, a, um або perpetuus, a, um), напр.:
Febris continua. Стійка гарячка – постійно підвищена температура тіла, яка практично не змінюється або змінюється незначно і ніколи впродовж доби не знижується до нормальної.
Arrhythmia perpetua. Постійна аритмія – постійне порушення сили, якості та послідовності серцевих скорочень.
При необхідності підкреслити недовготривалість, швидкоплинність хвороби вживають означення fugax, ācis чи transitorius, a, um; періодичність – periodĭcus, a, um, а проксизмальність у формі нападів – paroxysmālis, e, напр:
Anaemia congenĭta neonatōrum; erythroblastōsis fetus; erythroblastōsis neonatōrum. Вроджена анемія новонароджених; еритроблатоз плода; еритробластоз новонароджених.
Vitium cordis congenĭtum (innātum) Вроджена вада серця.
Anaemia sideroblastĭca heriditaria. Спадкова сидеробластична анемія.
Anaemia sideroblastĭca acquisīta. Набута сидеробластична анемія.
Vitium cordis acquisītum.Набута вада серця.
Syndrŏma immunodificientiae aquisitae. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Вважаємо за доцільне нагадати принципи узгодження прикметників (дієприкметників, порядкових числівників) з іменниками, а саме: прикметники (дієприкметники, порядкові числівники) завжди стоять в латинській мові після іменника і узгоджуються з ним у роді, числі і відмінку.
Складені діагнози
Складені діагнози вживаються тоді, коли треба дати характеристики захворювань хворого, які існують одночасно, а також пов’язані між собою причинно-наслідковими зв’язками, зокрема, це стосується хронічних хвороб, коли одне захворювання є наслідком інших. Такі діагнози можна сформолювати двома способами:
а) перечислюючи послідовно захворювання, які спричинили до виникнення в даний час хвороби, відокремлюючи їх між собою крапками або комами, напр.:
Arteriosclerōsis universālis praecipue arteriārum coronariārum cordis. Morbus ischaemĭcus cordis. Infarctus myocardii recens. Загальний атеросклероз переважно вінцевих артерій серця. Ішемічна хвороба серця. Свіжий інфаркт міокарда.
Cholecystītis perforatīva calculōsa acūta. Peritonītis fellea. Гострий калькульозний перфоративний холецистит. Жовчний перитоніт.
Appendicītis gangrenōsa perforatīva, peritonītis diffūsa. Перфоративний гангренозний апендицит, розлитий перитоніт.
Bronchītis purulenta obstructīva diffūsa chronĭca, phasis exacerbatiōnis. Insufficitntia respiratoria gradus I (primi). Хронічний дифузний обструктивний гнійний бронхіт, фаза загострення. Дихальна недостатність I ступеня.
б) частіше діагнози деяких хвороб об’єднуються за допомогою сполучників et (i) cum (з), sub forma (під виглядом), subsequente (ss.) [з Abl] (з наступним). Сполучники et та cum (з) вживають тоді, коли хочуть в одному реченні помістити назви двох хвороб, що мають місце одночасно і пов’язані між собою, напр.:
Bronchitis chronica et emphysema pulmonum. Хронічний бронхіт та емфізема легень. Emphysema pulmonum cum bronchitide chronica. Емфізема легень з хронічним бронхітом. Вираз sub forma (s.f) вживається з метою докладнішої характеристики стану, якого набуває діагностована хвороба. Після виразу sub forma вживається родовий відмінок однини або множини, напр.:
Insufficientia circulatoria sub forma asthmatis cardialis. Недостатність кровообігу під виглядом (формою) серцевої астми.
Arrhythmia cordis sub forma extrasystolarum ventricularium. Аритмія серця під виглядом шлуночкових екстрасистол.
Для вираження причинно-наслідкового зв’язку між двома явищами чи хворобливими процесами вживають так званий ablativus absolutus (незалежний аблатив-орудний відмінок, який вказує на обставину, при якій відбувається дія) з subsequentibus (в однині) чи subsequentibus (в множині). Скорочена форма ss. Ця форма не має відповідника в українській мові і перекладається виразами: і в наслідок цього ...,з наступним ..., що є наслідком ... Після форми subsequente чи subsequentibus в назві другого процесу як іменник, так і означення до нього мусить бути також в ablativus (однини чи множини), напр.:
Crisis hypertonica subsequente oedemate pulmonum. Гіпертонічна криза з наступним набряком легень.
Contusio universalis subsequentibus vulneribus contusis multiplicibus trunci et membrorum superiorum.Загальна контузія, що спричинила численні забійні рани тулуба і верхніх кінцівок.
Причинно - наслідкові зв’язки в діагнозі можна виразити без ablativus absolutus, замінивши його дієприкметником subsequens, який ставиться в кінці другого (наслідкового) процесу захворювання, або замінивши слово subsequens, словами consequens, ntis, consequtivus, a, um чи secundarius,a, um (другий, вторинний).
Внутрішні хвороби
1. Morbus cordis ischemicus. (MCI): stenocardia decubitus (accessus rari). Cardiosclerosis, atherosclerosis arteriarum coronariarum et aortae. Insufficientia circulationis sanguinis (ICS) stadii I.
2. MCI: infarctus myocardii parietis anterioris ventriculi sinistri transmuralis acutus (data); aneurysma parietis anterioris ventriculi sinistri acutum; collapsus cardiogenus (shock cardiogenus).
3. Morbus hypertonicus, stadium III. Insufficientia ventriculi sinistri acuta. ICS II B stаdii.
4. Rheumatismus, activitas gradus II, cursus continue recidivus. Endomyocarditis recurrens. Insufficientia valvae mitralis. ICS stadii I.
5. Rheumatismus, activitas gradus I, cursus protractus. Endomyocarditis recurrens. Insufficientia valvae mitralis gradus II. Stenosis ostii atrioventricularis sinistri gradus III. ICS II B stadii.
6. Rheumatismus, phasis inactiva. Stenosis ostii. Stenosis ostii atrioventricularis sinistri gradus II. Cardiosclerosis myocarditica cum arrhythmia (arrhythmia fibrillaris bradysystolica). ICS II B stadii.
7. Endocartitis septica subacuta cum vitio cordis aortico rheumatico: insufficientia valvae aortae. Glomerulonephritis, vasculitis vasorum cerebri. Pneumonia hypostatica bilateralis.
8. Gastritis superficialis exogenes chronica cum insufficientia functionis secretoriae ventriculi moderata, phasis exacerbationis.
9. Gastritis atrophica chronica cum inufficientia certe manifesta, phasis exacerbationis. Atrophia focalis glandularum pyloricarum.
10. Morbus ulcerosus, phasis exacerbationis, molestiae mediae. Ulcus culvaturae ventriculi minoris. Gastritis diffusa. Pancreatitis reactiva.
11. Pancreatitis chronica cum syndromo doloroso manifesto, stadium recidivi.
12. Hepatitis compensata protracta persistens chronica.
13. Hepatitis (aetiologiae alcogolicae) activa chronica cum transformatione in cirrhosim hepatis et signis insufficientiae functionalis cellularum hepatis gradus medii.
14. Bronchitis purulenta obstructiva diffusa chronica, phasis exacerbationis. Insufficientia respiratoria gradus I.
15. Pneumonia pneumococca inferiolobaris dextrolateralis acuta, cursus gravis. Insufficientia respiratoria gradus II.
16. Abscesus lobi superioris pulmonis dextri postpneumonicus acutus, haemorrhagia pulmunali cuplicatus.
17. Mordus bronchoectaticus in stadio exacerbationis cum laesione praecipue pulmonis dextri bronchoectasibus cylindricis. Insufficientia respiratoria gradus III.
18. Asthma bronchiale atopicum, cursus molestiae mediae, phasis remissionis respectivae; rhinosinusopathia vasomotoria.
19. Asthma bronchiale infectiosoallergicum, phasis exacerbationis, cursus gravis. Insufficientia respiratoria gradus III.
20. Glomerulonephritis diffusa acuta, syndromum urinarium. Insufficientia renalis acuta, phasis oliguriae.
21. Glomerulonephritis primaria chronica, syndromum nephroticum, phasis exacerbationis. Insufficientia renalis chronica gradus I.
22. Pyeloaephritis calculosa dextrolateralis secundaria, phasis activa. Insufficientia renalis chronica gradus II.
23. Arthritis rheumatoidea seronegativa, cursus lente progressivus, activitas gradus II. Insufficientia functionalis gradus I.
24. Arthritis rheumatoidea seropositiva, cursus cito progressivus, activitas gradus II. Ivsufficientia functionalis gradus III.
25. Struma diffusa toxica gradus III, forma gravis.
26. Anaemia posthaemorrhagica sideropenica chronica molestiae mediae.
Хірургія
1. Appendicitis acuta simplex.
2. Appendicitis phlegmonosa acuta.
3. Hernia inguinalis incarcerata sinistra.
4. Hernia femoralis incarcerata dextra.
5. Hernia umbilicalis incarcerata.
6. Hernia umbilicalis irreducibilis dextrolateralis.
7. Cholecystitis calculosa destructiva acuta. Hydrocholecystitis (hydrops vesicae felleae).
8. Cholecystitis perforativa calculosa acuta. Peritonitis felleae.
9. Pancreatitis acuta. Forma oedematosa.
10. Pancreatitis haemorrhagica acuta.
11. Ulcus ventriculi perforans. Peritonitis diffusa.
12. Ulcus duodeni activum chronicum. Penetratio diffusa.
13. Ulcus duodeni activum chronicum. Haemorrahagia profusa acuta molestiae mediae. Anaemia posthaemorrhagica gradus II.
14. Ulcus tertiae partis mediae corporis ventriculi activum chronicum. Penetratio in corpus pancreatis.
15. Syndromum postcholecystectomicum. Choledocholithiasis. Icterus mechanicus.
16. Phelebectasia membrorum inferiorum. Varicosis in systemate venae subcutaneae majoris et venae subcutaneae minoris. Ivsufficientia venosa chronica gradus I.
17.Atherosclerosis obliterans arteriarum membrorum inferiorum II B stadii. Leriche’syndrorum bilaterale (occlusio aortoiliaca bilateralis).
Оториноларингологія
1. Furunculus vestibuli nasi, stadium abscessus II.
2. Rhinitis acuta, stadium secretorium (rhinorrhoeae).
3. Rhinitis catarrhalis chronica IV.
4. Rhinitis atrophica chronica.
5. Rhinitis vasomotoria, forma allergica.
6. Epistaxis posttraumatica.
7. Highmoritis rhinogena purulenta acuta.
8. Highmoritis purulenta chronica.
9. Frontitis catarrhalis chronica.
10. Ethmoiditis acuta.
11. Pharyngitis acuta.
12. Pharyngitis granulosa hypertrophica chronica.
13. Angina lacunaris.
14. Abscessus retropharyngeus acutus.
15. Adenoides.
16. Tonsillitis chronica decompensata.
17. Laryngitis catarrhalis acuta.
18. Perichondritis epiglottidis.
19. Otitis media catarrhalis acuta.
20. Otitis media purulenta acuta, periodus perforativa.
21. Mesotympanitis purulenta chronica.
22. Labyrinthitis purulenta diffusa.
23. Neoritis nervi optici, bradyacusia.
24. Menier morbus.
25. Otosclerosis, forma cochlearis.
Очні хвороби
1. Conjunctivitis oculorum adenoviralis acuta.
2. Keratitis oculorum dendriformis (dendritica) epithelialis herpetica.
3. Iridocyclitis oculi dextri posttraumatica chronica.
4. Iridocyclitis oculi dextri rheumatica acuta.
5. Cataracta oculi dextri posteriocapsularis incipiens.
6. Cataracta oculi sinistri diabetica incipiens mixta.
7. Angioretinopathia oculi dextri diabetica.
8. Glaucoma oculi dextri apertoangulae incipiens.
9. Glaucoma oculi sinistri clausoangulare evolutum.
10. Accessus glaucomatis posttramatici secundarii oculi dextri acutus.
11. Thrombosis venae centralis retinae.
12. Strabismus concomitans convergens alternans.
Нервові хвороби
1. Haemorrhagia subarachnoidalis, periodus insultus acuta. Aneurysma vasorum cerebri.
2. Insultus haemorrhagicus in regione vascularisationis arteriae cerebri mediae sinistrae, periodus acuta, stadium symptomatum focalium. Hemiplegia et hemianaesthesia dextrolateralis, aphasia motoria. Morbus hypertonicus stadii III, atherosclerosis cerebralis.
3. Insultus thromboticus ischaemicus in regione vascularisationis vertebrobasilari, periodus restituta. Syndromum Vallenbergi – Zacharcenco alternans (син.: syndromum medulae oblongatae laterale syndromum thrombosis arteriae cerebelli inferioris posterioris). Atherosclerisis arteriarum cerebralium et vertebralium, osteochondrosis cervicalis.
4. Crisis ischaemica transitoria gravis in regione vascularisationis arteriae cerebri posterioris dextrae. Atherosclerisis vasorum cerebri, stenosis arteriarum vertebralium utriusque, hypertensio arterialis.
5. Crisis hypertonica cerebralis molestiae mediae. Morbus hypertonicus stadii II.
6. Laesio radiculae L5 dextra, curcus recidivus, stadium exacerbationis, syndromum dolorosum manifestum. Osteochondrosis LIV-V .
7. Lumboischialgia sinistrolateralis, syndromum musculi pisiformis, cursus recidivus, stadium remissionis incompletae cum syndromo dolorso temperato. Osteochondrosis LV –S1.
8. Meningitis purulenta, forma gravis.
9.Stadium chronicum encephalitidis epidemicae, forma agitantorigita cum syndromo amyostatico manifesto.
10. Arachnoencephalitis posttraumatica cum insufficientia pyramidali et dysfunctionibus liquorodynamicis.
11. Sclerosis disseminata, forma cerebrospinalis; paraparesis spastica inferior manifesta; dysfunctio organorum pelvinorum, molestia gradus IV, cursus progrediens.
12.Encephalomyelitis disseminata acuta (encephalomyelopolyradiculoneuritis); tetraparesis mixtra manifesta; dysaesthesia, labasiones sensibiles polyneuriticae.
13. Syringomyelia, forma cervicothoracalis, paresis membrorum superiorum torpide manifesta; paresis spastica membrorum inferiorum temperate manifesta; dysaesthesia in segmentis C5 –D4 segmentodissocialis.
14. Sclerosis amyotrophica lateratis, forma generalis, tetraparesis mixtra, syndromum bulbare manifestum.
15. Myopathia, forma juvenilis; dysfunctio musculorum cinguli humeri temperate manifesta.
Фтизіатрія
1. Inversio sensibilitatis tuberculini.
2. Intoxicatio tuberculosa.
3.Complexus tuberculosi primarius, phasis infiltrationis (resolutionis, indurationis, calcificationis).
4. Tuberculosis nodulorum lymphaticorum intrathoracicorum.
5. Tuberculosis pulmonum disseminata (acuta, subacuta, chronica, phasis infiltrationis).
6. Tuberculosis lobi superioris pulmonis dextri focalis, phasis resolutionis, BK –
7. Tuberculosis infiltrata in segmento sexto pulmonis dextri. Phasis destructionis et disseminationis.
8. Tuberculoma segmenti secundi pulmonis sinistri, phasis destructionis, BK +
9. Tuberculosis cavernosa lobuli inferioris pulmonis sinistri, BK -
10. Tuberculosis cirrhitica lobuli superioris pulmonis dextri, BK +
11. Tuberculosis fibrocavernosa pulmonis dextri, phasis aspersionis, BK -, bronchoectases.
12. Pleuritis exsudativa dextra aetiologiae tuberculosae.
13. Silicotuberculosis. Silicosis gradus II: tuberculosis focalis segmenti primi pulmonis sinistri, phasis infiltrationis, BK –
14. Tuberculosis laryngis infiltrata.
15. Meningoencephalitis tuberculosa.
Інфекційні хвороби
1. Sonne dysenteria acuta (basterioscopia confirmata), forma gastroenterocolitica, molestiae mediae.
2. Botulismus, typus A (testum biologucum positivum), molestiae mediae, syndromum infectiosotoxicum, ophthalmoparalyticum, dyspepticum.
3. Cholera el-tor (bacterioscopia confirmata), forma gastroenterica, dehydratatio gradus II.
4. Grippus A (immunofluorescentia +), laryngopharungotracheitis, molestiae mediae.
5. Adenoviridae typi III, febris rhinopharyngoconjunctivalis, molestiae mediae.
6. Morbus respiratorius acutus (син.: catarrhus tractus respiratorii acutus), rhinopharyngobronchitis molestiae mediae, pneumonia interiolobari dextrolaterali complicata.
7. Febris haemorrhagica cum syndromo renali, cursus gravis, insufficientia renalis acuta.
8. Hepatitis A viralis anicterica molestiae mediae.
9. Hepatitis B viralis icterica, cursus gravis (HBS Ag +).
10. Leptospirosis icterica (PMA cum L. icterohaemorrhagiae 1:400), syndromum hepatorenale, molestiae mediae cursus cum recidivo.
11. Erysipelas faciei bullosoerythematosum primarium, media.
12. Typhus abdominalis (Widal reactio 1:800) abortivus, molestia media.
13. Morbilli, forma typica. Cursus gravis. Pneumonia dextrolateralis. Otitis catarrhalis.
14. Varicella, forma typica molestiae mediae.
15. Angina lacunaris, molestia media.
16. Mononucleosis infectiosa (forma icterica, cursus gravis, syndromum haemorrhagicum).
17. Diphtheria faucium (C. diphtheriae mitis, stamm toxigenes), forma generalisata, molestiae mediae, paresi palati mollis et myocarditide complicata.
18. Malaria tertiana (Pl. vivax), cursus gravis. Febris haemoglobinurica.
19. Lambliosis. Dyskinesia intestinorum spastica.
20. Ascaridosis, stadium intestinale.
Акушерство і гінекологія
1. Partu I, maturus; praesentatio occipitoanterior
2. Partus praematurus, graviditas 35-36 septimanae; praesentatio natium pura. Secessus liquoris amnii praecox. Hypoxica fetis intra partum gradus I. Auxilium manuale juxta Tsovianov.
3. Puerperium (dies 12). Mastitis lactantium.
4. Primigraviditas 7-8 septimanae. Toxicosis gravidarum praecox (in dimidio primo graviditas). Emesis gravidarum gradus levis.
5. Graviditas 40 septimanae. Hydrops gravidarum.
6. Graviditas 36 septimanae. Nephropathia gradus I.
7. Partus I, maturus praecipitatus. Ruptura cervicis uteri gradus I dextra.
8. Partus IV, serotinus, graviditas 42 septimanae; praecipitatio occipitoanterior. Inertia uternia primaria. Haemorrhagia uterina hypotonica in periodo partus tertia et in puerperio matutino.
9. Endometriosis genitalis interna.
10. Graviditas extrauterina suspiciosa.
11. Graviditas extrauterina tubaria isthimica dextrolateralis.
12. Adnexitis dextrolateralis acuta.
13. Adnexitis bilateralis chronica. Sterilitas primaria.
14. Abortus spontaneus in termino graviditatis 12 septimanarum.
15. Abortus artificialis in termino graviditatis 8 septimanarum.
16. Colpitis trichomonadida.
17. Fibromyoma uteri.
18. Cystoma ovarii dextri, papillare malignum.
19. Haemorrhagia uterina dysfunctionalis.
20. Abortus incompletus.
21. Erosio cervicis uteri vera.
22. Prolapsus uteri completus (Prolapsus uteri totalis).
Вправи для самоконтролю
з перекладу клінічних діагнозів
Внутрішні хвороби
1. Ішемічна хвороба серця (ІХС): стенокардія спокою(рідкі приступи). Кардіосклероз, атеросклероз вінцевих артерій і аорти. Недостатність кровообігу (НК) І стадії.
2. ІХС: гострий трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (дата); гостра аневризма передньої стінки лівого шлуночка; кардіогенний шок.
3. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадія. Гостра лівошлуночкова недостатність. ЕК ІІ Б стадії.
4. Ревматизм, активність ІІ ступеня, безперервнорицидивуючий перебіг. Поротний ендоміокардит. Недостатність мітрального клапана. НК І стадії.
5. Ревматизм, активність І ступеня, затяжний перебіг. Поворотний ендоміокардит. Недостатність мітрального клапана ІІ ступеня. Стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору ІІ ступеня. НК ІІ Б ступеня.
6. Ревматизм, неактивна фаза. Стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору ІІ ступеня. Міокардитичний кардіосклероз з порушенням ритму (миготлива аритмія, брадиформа). НК ІІ Б ступеня.
7. Підгострий септичний ендокардит на фоні ревматичної аортальної вади серця: недостатність аортального клапана. Гломерулонефрит, васкуліт судин головного мозку. Двобічна застійна пневмонія.
8. Хронічний екзогенний поверхневий гастрит з помірною недостатністю секреторної функції шлунка, фаза загострення.
9. Хронічний атрофічний артрит з різко вираженою секреторною недостатністю, фаза загострення. Вогнещева атрофія пілоричних залоз.
10. Виразкова хвороба, фаза загострення, середньої важкості. Виразка малої кривини шлунка. Дифузний гастрит. Реактивний панкреатит.
11. Хронічний панкреатит з вираженим больовим синдромом, стадія рецедиву.
12. Хронічний персистуючий, компенсований гепатит з млявим перебігом.
13. Хронічний активний гепатит (алкогольної етіології) з трансформацією в цироз печінки з ознаками функціональної недостатності клітин печінки середнього ступеня.
14. Хронічний дифузний обструктивний гнійний бронхіт, фаза загострення. Дихальна недостатність І ступеня.
15. Гостра пневмококова правобічна нижньодольова пневмонія, важкий перебіг. Дихальна недостатність ІІ ступеня.
16. Гострий післяпневмонічний абсцес верхньої долі правої легені, ускладнений легеневою кровотечею.
17. Бронхоектазійна хвороба в стадії загострення з переважним ураженням правої легені циліндричними бронхоектазами. Дихальна недостатність ІІ ступеня.
18. Бронхіальна астма, атопічна, перебіг середньої важкості, фаза відносної ремісії; вазомоторна риносинусопатія.
19. Бонхіальна астма, інфекційно-залежна, фаза загострення, важкий перебіг. Дихальна недостатність ІІ ступеня.
20. Гострий дифузний гломерулонефрит, сечовий синдром. Гостра ниркова недостатність, фаза полігурії.
21. Первинний хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром фаза загострення. Хронічна ниркова недостатність І ступеня.
22. Вторинний правобічний калькульозний пієлонефрит, активна фаза. Хронічна ниркова недостатність ІІ ступеня.
23. Ревматоїдний артрит, серонегативний повільно прогресуючий перебіг, активність ІІ ступеня. Функціональна недостатність І ступеня.
24. Ревматоїдний артрит, серопозитивний, швидко прогресуючий перебіг, активність ІІІ ступеня. Функціональна недостатність ІІІ ступеня.
25. Дифузний токсичний зоб ІІ ступеня, важка форма.
26. Хронічна постгеморагічна залізодефіцитна анемія середньої важкості.
Хірургія
1.Гострий простий апендицит.
2. Гострий флегмонозний аппендицит.
3. Защемлена пахова грижа справа.
4. Защемлена пахова грижа зліва.
5.Защемлена пупкова грижа.
6.Лівобічна пахова грижа, що навправляється.
7.Гострий деструктивний калькульозний холецистит, водянка жовчного міхура.
8. Гострий калькульозний перфораційний холецистит,жовчний перитоніт.
9. Гострий панкреатит. Набрякова форма.
10. Гострий геморагічний панкреатит.
11. Перфораційна виразка шлунка. Розлитий перитоніт.
12. Хронічна активна виразка дванадцятипалої кишки. Проникнення виразки в головку підшлункової залози.
13. Хронічна активна виразка дванадцятипалої кишки. Гостра профузна кровотеча середньої важкості. Пісягеморагічна анемія ІІ ступеня.
14. Хронічна активна виразка середньої третини шлунка. Проникнення виразки в тіло підшлункової залози.
15. Післяхолецистектомічний синдром. Холедохолітіаз. Механічна жовтяниця.
16. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. Варикозне розширення вен у системі великої підшкірної і малої підшкірної вен. Хронічна венозна недостатність І ступеня.
17. Облітеруючий атерисклероз артерії нижніх кінцівок ІІ Б стадії. Двобічний синдром Леріша “син.: двобічна аортоклубова оклюзія”.
Оториноларингологія
Фурункул входу в ніс, стадія інфільтрації.
Гострий нежить, стадія слизовогнійних виділень.
Хронічний катаральний нежить.
Хронічний атрофічний нежить.
Вазомоторний нежить, алергічна форма.
Післятравматична носова кровотеча.
Гостий риногенний гнійний гайморит.
Хронічний гнійний гайморит.
Хронічний катаральний фронтит.
Гострий етмоїдит.
Гострий фарингіт.
Хронічний гіпертрофічний гранульозний фарингіт.
Лакунарна ангіна.
Гострий заглотковий абсцес.
Аденоїдні розростання.
Хронічний декомпенсований тонзиліт.
Гострий катаральний ларингіт.
Перихондрит надгортанника.
Гострий катаральний середній отит.
Гострий гнійний середній отит, перфоративний період.
Хронічний гнійний мезотимпаніт.
Дифузний гнійний лабіринтит.
Неврит слухового нерва, помірна туговухість.
Хвороба мен”єра.
Отосклероз, кохлеарина форма.
Очні хвороби
Гострий аденовірусний кон”юктивіт.
Герпетичний епітеліальний деревовидний кератит очей.
Хронічний післятравматичний іридоцикліт правого ока.
Гострий ревматичний іридоцкліт правого ока.
Початкова задньокапсулярна катаракта правого ока.
Змішана початкова діабетична катаракта лівого ока.
Діабетична ангіоретинопатія правого ока.
Відкрито-кутова початкова з підвищеним тиском глаукома правого ока.
Закрито-кутова розвинута з високим тиском глаукома лівого ока.
Гострий приступ вторинної післятравматичної глаукоми правого ока.
Тромбоз центральної вени сітківки.
Змінна зближена супровідна косоокість.
Нервові хвороби
Церебральний субарахноїдальний крововилив, гострий період інсульту. Аневризма судин головного мозку.
Геморагічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії, гострий період, стадія вогнищевих симптомів. Правобічна геміплегія і геміанестезія моторна афазія. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії церебральний атеросклероз.
Ішемічний тромботичний інсульт у вертебро-базилярному басейні, відновний період. Альтернуючий синдром Валенберга-Захарченка (син.: синдром продовгуватого мозку латеральний; синдром тромбозу задньої нижньої мозочкової артерії). Атеросклероз церебральних і хребетних артерій, шийний остеохондроз.
Важка транзиторна ішемічна криза в басейні правої задньої мозочкової артерії. Атеросклероз церебральних судин, стеноз обох хребетних артерій, артеріальна гіпертезія.
Загальномозкова гіпертонічна криза середньої важкості. Гіпертонічна хвороба ІІ стадії.
Ураження корінця L/v справа, рецедивний перебіг, стадія загострення, виражений больовий синдром. Остеохондроз Lıv – v.
Лівобічна лімбоішіалгія, синдром грушоподібного м’яза рецидивний перебіг, стадія неповної ремісії з помірним больовим синдромом. Остеохондроз L/v – S/.1
Гнійний менінгіт, важка форма.
Хронічна стадія епідемічного енцифаліту, дрижальнорегідна форма з вираженим аміостатичним синдромом.
Післятравматичний арахноенцифаліт з пірамідною недостатністю і лівороденаміними порушеннями.
Розсіяний склероз, порушення функції тазових органів, IV ступеня важкості прогредієнтний перебіг.
Гострий розсіяний енцефаломієліт (енцефаломієлополірадикулоневрит); виражений змішаний тетрапарез, порушення чутливості за поліневритичним типом.
Сирингомієліє, шийно-грудна форма, млявовиражений парез верхніх кінцівок; помірно виражений парез нижніх кінцівок, порушення чутливості за сегментарно-дисоційованим типом у сегмнтах CV-DIV.
Боковий аміотрофічний склероз, генералізована форма, змішаний тетрапарез, виражений бульбарний синдром.
Міопатія, форма Ерба-Рота; помірно виражене порушення функції м’язів плечового пояса.
Фтизіатрія
1. Віраж туберколінової чутливості.
2. Туберкульозна інтоксикація.
3.Первинний туберкульозний комплекс, фаза інфільтрації (розсмоктування, ущільнення звапнення).
4. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.
5. Дисемінований турберкульоз легень (гострий, підгострий, хронічний) фаза інфільтрації, БК-
6. Вогнещевий туберкульоз верхньої долі правої легені, фаза розсмоктування, БК-
7. Інфільтративний туберкульоз у шостому сегменті правої легені, фаза розпаду і обсіювання, БК +
8. Туберкульома другого сегмента лівої легені, фаза розпаду, БК+
9. Кавернозний туберкульоз нижньої долі лівої легені, БК-
10. Фіброзно-кавернозний туберкульоз правої легені, фаза обсіювання, БК+
11. Циротичний туберкульоз верхньої долі правої легені, БК-, бронхоектази.
12.Ексудативний плеврит справа туберкульозної етіології.
13.Силікотуберкульоз.Силікоз ІІ стадії, вогнищевий туберкульоз першого сегмента лівої легені, фаза інфільтрації, БК-
14.Інфільтративний туберкульоз гортані.
15.Туберкульозний менінгоенцефаліт.
Інфекційні хвороби
1. Гостра дизентерія Зонни (підтверджена бактеріологічно), гастроентероколітична форма, середньої важкості.
2. Ботулізм, тип А (позитивна біологічна проба) середньої важкості, інфекційно-токсичний, офтальмоплегічний, диспепсичний синдроми.
3. Холера, біотип Ель-тор, (підтверджена бактеріологічно), гастроентеритична форма, дегідратація ІІ ступення.
4. Грип А, (імунофлюорезценція +), ларингофаринготрахеїд, середньої важкості
5. Аденовірусне захворювання (аденовірус ІІІ типу), ринофарингокон’юктивальна гарячка, середньої важкості.
6. Гостре респіраторне захворювання, ринофарингобронхіт середньої важкості, ускладнене правосторонньою нижньодольовою пневмонією.
7. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом, важкий перебіг, гостра ниркова недостатність.
8. Вірусний гепатит А, безжовтянична форма, середньої важкості.
9. Вірусний гепатит В, жовтянична форма, важкий перебіг ( НB3 AG +).
10. Лептоспіроз (РМА з L.icterohaemorrhagiae 1: 400), жовтянична форма, гепаторенальний синдром середня важкість, гострий перебіг із рецедивом.
11. Бешиха лиця, первинна, еритематозно-бульозна форма, середня важкість.
12. Черевний тиф ( реакція Відаля 1 : 800), типова форма, середня важкість.
13. Кір, типова форма, важкий перебіг. Правобічна пневмонія. Катаральний отит.
14. Вітрянка, типова форма середньої важкості.
15. Лакунарна ангіна, середня важкість.
Інфекційний мононуклеоз, жовтянична форма, важкий перебіг. Геморагічний синдром.
Дифтерія Зіва ( С. diphtheriae mitis, токсигенний штам), поширена форма середньої важкості, ускладнена парезом м’якого піднебіння і міокардитом.
Малярія триденна (PL. vivax), важкий перебіг. Гемоглобінурійна гарячка.
Лямбліоз. Гіпермоторна дискинезія кишок.
Аскаридоз кишкова стадія.
Акушерство і гінекологія
1. Пологи І, вчасні, в передньому виді потиличного передлижання.
2. Пологи передчасні, вагітність 35-36 тижнів, передлежання сідничне чисте. Передчасний відхід навколоплідних вод. Гіпоксія плоду І ступеня. Метод ручний Цов’янова.
3. Післяпологовий перід (12 –та доба): лактаційний мастит.
4. Вагітність (перша ) 7-8 тижнів. Токсикоз першої половини вагітності. Блювання вагітних легкого ступеня.
5. Вагітність 40 тижнів. Водянка вагітних.
6. Вагітність 36 тижнів. Нефропатія І ступеня.
7. Пологи І, вчасні, навальні. Розрив шийки матки І ступеня справа. Зашивання розриву шийки матки.
8. Пологи ІV, запізнені, вагітність 42тижнів, передлежання потилично-переднє. Первинна слабкість потуг. Гіпотонічна маткова кровотеча в послідовий і ранній післяпологовий періоди.
9. Ендометріоз генітальний внутрішній.
10. Підозра на позаматкову вагітність.
11. Правобічна позаматкова трубна перешийкова вагітність.
12. Гостре запалення правих придатків матки.
13. Хронічний двобічний аднексит. Первинна безплідність.
14. Спонтанний аборт, термін вагітності 12 тижнів.
15.Штучний аборт, термін вагітності 8тижнів.
Трихомонадний кольпіт.
Фібріома матки.
Кістома правого яєчника, капілярна злоякісна.
Дисфункціональна маткова кровотеча.
Неповний аборт.
Ерозія шийки матки, справжня.
Доброякісний міхуровий занесок деструючий.
Цілковите випадіння матки.
Крилаті латинські вислови
1. Сonditio sine qua non. – Умова, без якої не можна .
2. Omnia mea mecum porto. – Все своє ношу з собою.
3. Qui scribit, bis legit. – Той, хто пише, читає двічі.
4. Suae quisque fortūnae faber est. – Кожен є коваль своєї долі.
5. Suum cuique. – Кожному своє.
6. Vademēcum(= Vade mecum). – Іди зі мною (путівник, маленька довідкова книжка)
Фармацевтичні частотні відрізки в структурі тривіальних назв лікарських препаратів
Терміноелементи, що вказують на хімічний склад препарату
Терміноелемент Значення Приклад
1 2 3
-et- Наявність етилового або етинілового радикала Etimid
-flu-
-phth-
-phthor- Наявність фтору Flumagin
Phthoruracilin
-io- Наявність йоду; рентгеноконтрастні засоби Triiotrastum
-merc- Наявність ртуті; антимікробні, діуретичні засоби Dimercaprolum
-sulf-
-sulph- Наявність сірки (антимікробні, сульфаніламіди) Sulfadimezinum
Sulphadimezinum
Терміноелементи терапевтичного, анатомічного, фізіологічного та фармакологічного характеру
Терміноелемент Значення Приклад
1 2 3
a-
an- Не, без, відсутність чогось, заперечення Anovul
-stan- Андрогенні препарати (препарати чоловічих статевих гормонів та їх синтетичні аналоги) anti- Проти Antigrippinum – ARN
-arthr- Суглоб; засоби для лікування суглобів Apisarthron
-atrax- Психотропні препарати Atraxin
-bol- Анаболічні стероїди Retabolil
-cain- Місцево анестезувальні препарати Novocainum
-cef-
-ceph- Антибіотики групи цефалоспоринів Cefacidal
Cephalin
-chol-
-col-
-bil- Жовч; жовчогінні препарати Allocholum
Bilocid
-cort(ic)- Стероїди, глюкокортикостероїди та мінералокортикостероїди Adrenocorticotrophin
-coum-
-cum-
-arolum-
-t(h)romb- Антикоагулянти (що перешкоджають зсіданню(крові), тромболітичні засоби) Syncumar
Dicoumarol
Trombosan
Athrombon
-cycl-
-cyclin- Цикл, коло; антибіотики групи тетрацикліну Morphocyclinum
-cyst-
-cyston- Сечовий міхур; препарати для лікування захворювань сечового міхура; сечогінні препарати Cystenal
-emet-
-vom- Протиблювотні засоби Emetisan
-enter-
-intest- Кишка; засоби для лікування кишкових захворювань Enteroseptol
Intestopan
-enz(ym)-
-as- Ферментні препарати Enzystal
Ronidasum
eu- Гарний, приємний; поліпшена якість лікарського препарату Eudorm
-flog-
-phlog- Полум’я; протизапальні засоби Flogistin
Phlogex
-fung- Гриб; протигрибкові засоби Nitrofunginum
-ger-
-geront- Старий, літній; засоби для лікування геріатричних захворювань Geriavit
-grac- Стрункий; засоби, що сприяють схудненню Gracidinum
-helm(in)-
-verm- Протиглистові препарати Helmintin
Avermex
-hepar- Печінка; препарати для лікування печінки Apihepar
-leuc- Білий; той, що має відношення до лейкоцитів Leucovorin
-lax- Проносні засоби Agiolax
-mam(m)- Молочна залоза; препарати для збільшення секреції молока Mamomit
-myel- Спинний мозок; антибластомні засоби Myelobromolum
-oestr-
-estr- Естрогенні препарати (що вміщують жіночі статеві гормони) Synoestrolum
Estriol
-ophth(alm)- Очі; препарати для лікування очних захворювань Axerophtholum
-orex- Апетит; анорексигенні засоби, що пригнічують апетит Cloforex
-ov- Контрацептиви Non-ovlon
poly- Багато; численний Polyaminum
-press-
-tens- Гіпотензивні засоби (що знижують тиск) Depressan
Protensyl
-sacr- Злоякісна пухлина; препарати для лікування злоякісних пухлин Sarcolysinum
-sept- Знезаражувальні засоби Viosept
-stabil-
-norm- Препарати, що відновлюють певні функції організму Tenormin
Lipostabil
-the(o)- Чай; алкалоїди з листя чаю Theobrosal
-toc- Засоби, що приймаються при вагітності та пологах Tocopherolum
-trast-
-gnost-
-graf- Діагностичні, рентгеноконтрастні засоби Bilitrastum
Gastrodiagnost
Cardiografin
-trop- Напрямок, що регулює дію препарату Thyrotropinum
-phyll- Листок Theophyllinum
-anth- Квітка Strophanthinum
1. Написати назви препаратів латинською мовою, виділити частотні відрізки, вказати їх значення:
1. Протандрен, прессотон, мікостатин, ноктопан, опіал, доламін, екстраміцин, дипірин, астматин, гематоген.
2. Ентиритан, цикломіцин, корвантин, наркодорм, метиндол, новосел, фурацилін, строфантин, церебролізин,синестрол.
3. Альбікорд, антистенокордин, міелевкон, адермін, нітрогліцерин, гіпнофер, ентеросгель, піоцид, еметізан, діазепам.
4. Інтестопан, лаксасептол, гіпертензин, ентеротонін, панурин, пурглюнат, нефрамід, левоміцетин, гіпертензин, алерген.
5. Седатин, конкорд, саркоклорин, анастман, супранефрин, тромбозан, новокаїн, вазокор, мікосептол, гемодез.
6. Ізоневрин, супрареналін, тестовірон, ліпоцеребрин, лактофлавін, мукосольвін, вермокс, анастрес, дерматол, пеніцилін.
7. Наркодорм, ланакордин, седевал, сомнібром, циклоседал, бетаандрен, сульфадимезин, кордарон, анестезин, біоміцин.
8. Білігност, хлорофіліпт, анапірин, токоферол, тонокард, фітолізин, гематоген, антастман, уродан, етинілестрадіон.
9. Адреналін, ераверм, дормітал, дуодекавіт, холографін, кортодерм, піривітол, флюколд, анастресс, апізартрон.
10. Тестовірон, ретинол, пантопон, інфлюцид, панзинорм – форте, авермекс, кальциферол, хлортетрациклін, декамевіт, дормінал.
11. Еуфілін, ефедрин, фурацилін, метилтестостерон, норсульфазол, коразол, димедрол, мономіцин, мікозолон, холагон.
12. цистенал, седуксен, саркотекс, піоцид, інвазин, мукосольвін, апресин, дермазин, діазепам, анестезин.
13. Пертусін, тестостерон, дібіоміцин, стрептоцид, дінопрст, еметизан, дікаїн, цистенал, апізатрон, октестрол.
14. Пананґін, дихлортиазид, дуовіт, естроменін, ензимтал, апілак, етилморфін, діпрофілін, ергокальциферол, канефрон.
15. Ергометрин, канефрон, ферроцерон, фенацетин, ундевіт, еуноктин, рубідоміцин, астматин, амофілін, кардіоритмін.
16. Білігнін, нафтизин, тиреоїдин, мономіцин, етазол, уротропін, бензестрол, цинк – інсулін, хлорофіліпт, фенобарбітал.
17. Антиструмін, дибазол, аерон, валідол, гепарин, гексаніт, беластезин, уродан, платифілін, фенацетин.
18. Етилморфін, гемодез, еуфілін, еусинтоміцин, анальгін, фунгіциди, кордіамін, уролесан, карбохолін, теофілін.
19. Тіобарбітал, морфоциклін, папаверин, нафталан, трамадол, тетрациклін, новокаїн, метотирин, йодоформ, теофілін.
20. Феніл, канаміцин, промедол, тіобарбітал, ментол, морфоциклін, строфантан, стоматидин. гематоген, вермокс.
21. Сарколізин, ксикаїн, бензогексоній, фторотан, тіопентал – натрій, омнопон, нітразепам, аміназин, церебролізин, пантокрин.
22. Промедолфентаніл, кордіамін, етимізол, тусупрекс, еуфілін, дигітоксин, дікаїн, карбамазепін, діфенін, кордарон.
23. Кордарон, антиастмол, вібуркол, етмозин, панангін, дихлотіазид, карбохолін, кардіовален, корглюкон, етаперазин.
24. Сульфокамфокаїн, дібазол, анти – ангін, рондоміцин, панзинорм – форте, епілак, ергометрин, прогестерон, бронхосан, панзинорм.
25. Аерон, ензистал , вікаїр, бензилпеніцилін, еритроміцин, амідопірин, уролесан, гліцерин, синтоміцин, анастрес.
26. Дормікум, цистенал, морфоциклін, дерматол, синкумар, адренокортикотрофін, кардіамін, оксацилін, стрептоцид, алохол.
27. Цефацідал, сомнафін, дікумарол, коразол, ретаболіл, атраксин, апілак, алергол, анальгін, андротін.
28. Тестовірон, ановул, антиструмін, циклодол, барбаміл, триіотраст, білоцид, тромбозан, седальгін, еметізан.
29. Ентеросептол, грацидин, герівітал, апігепар, тестостерон, вазокок, атромбон, дормінал, інтестопан, авермекс.
30. Дормінал, ліпостабіл, гастродіагност, мієлобромол, гельмінтін, віролекс, вазкулат, регідрон, еуноктін, тиранон.

СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĬMA) Іменник. Четверта і п’ята відміни (Nomen substantīvum. Declinatio quarta et quinta) Іменники четвертої відміни (Declinatio quarta)
Radīces litterārum amārae sunt, fructus dulces Коріння науки – гірке, плоди – солодкі
До четвертої відміни належать іменники чоловічого і середнього роду з основою на ŭ. У називному відмінку однини іменники чоловічого роду закінчуються на -us , середнього роду на -u. Практичною ознакою відміни є закінчення родового відмінка однини -us (m, n).
Наприклад:
casus, us, m – випадок, відмінок genu, us, n – коліно, рід
usus, us, m – вживання, досвід cornu, us, n – ріг, фланг
contractus, us, m – контракт veru, us, n – дротик.
Винятки:
До четвертої відміни належать деякі іменники жіночого роду на us, як наприклад:
acus, us, f – голка anus, us, f – стара жінка
manus, us, f – рука portĭcus, us, f – колонада, портик
nurus, us, f – невістка socrus, us, f – свекруха
quercus, us, f – дуб pinus, us, f – сосна
tribus, us, f – триба, район Idus, uum, f – Іди (13 або 15 число місяця)
domus, us, f – дім
Зразок відмінювання іменників четвертої відміни:
fructus, us, m – плід, фрукт; cornu, us, n – ріг
Casus Singulāris Plurālis
Nom. fruct -us, corn -u fruct -us, corn -ua
Gen. fruct -us, corn -us fruct -uum, corn-uum
Dat. fruct -ui, corn -u fruct -ĭbus, corn -ĭbus
Acc. fruct -um, corn -u fruct -us, corn-ua
Abl. fruct -u, corn -u fruct -ĭbus, corn -ĭbus
Voc. fruct -us, corn -u fruct -us, corn-ua
Відмінювання іменника domus, us, f:
Casus Singulāris Plurālis
Nom. dom -us dom -us
Gen. dom -us dom -uum (dom -ōrum)
Dat. dom -ui dom -ĭbus
Acc. dom -um dom -os
Abl. dom -o dom -ĭbus
Voc. dom -us dom -us
Деякі форми іменника domus вживаються у значенні прислівників місця: domum – додому; domo – з дому; domi – вдома.
У давальному і орудному відмінках множини закінчення -ŭbus мають такі іменники:
artus, us, m – член, сустав
tribus, us, f – триба, район
lacus, us, m – озеро
quercus, us, f – дуб
specus, us, m – печера
Іменники quercus, us, f – дуб і specus, us, m – печера в давальному й орудному відмінках множини можуть мати паралельні форми -ĭbus та ŭbus.
Nota bene! Запам’ятайте! Закінчення -us у називному відмінку однини широко вживається у латинській мові. Це закінчення мають іменники чоловічого роду другої відміни, іменники жіночого і середнього роду третьої відміни, а також іменники чоловічого роду четвертої відміни. Тому при відмінюванні іменників слід звертати увагу на закінчення родового відмінка однини.
Четверта відміна іменників – продуктивна для української мови. Українські слова, які закінчуються на -кт, -(и)т, -с, – запозичені з латинської мови. Наприклад: акт, факт, конспект, проспект, авдит, культ, апарат, контракт, курс, проґрес, реґрес, конґрес, тракт, формат, об’єкт, суб’єкт, проект, інтелект, маґістрат, препарат, прес, реквізит, манускрипт, атрибут та інші.
Вправа 1
Виділіть корені та терміноелементи, визначте їх значення,
перекладіть термін:
Phytotherapia, histologia, myelopathia, glossalgia, hydraemia, hyperergia,
dysergia, hypergia, hypalgesia, phlebographia, anaemia, cholecystotomia,
cholecystographia, cystoscopia, cytologia, phlebectasia, hydrotherapia,
encephalalgia, brachialgia, neuralgia, enteritis, cheilotomia, gastritis, encephalitis,
rhinoscopia, rhinitis, gastroptosis.
Вправа 2
Утворіть складні терміни з: а) таким коренем; б) таким
терміноелементом:
а) aden- (-tomia, -ectomia, -pathia)
blephar- (-scopia, -algia, -rrhagia)
gloss- (-rrhagia, -algia)
phleb- (-rrhagia, -rrhaphia, -scopia, -tomia)
dactyl- (-ectomia, -scopia, -tomia)
ophthalm- (-pathia, -scopia)
б) -algia (cholecyst-, cyst-)
-ectomia (aden-, gastr-, phleb-)
-logia (cyt-, ophthalm-)
-rrhaphia (phleb-, cyst-)
-scopia (cyst-, phleb-, gastr-)
Вправа 3
Замість крапок вставте відповідні префікси:
1. Переповнення кров’ю – ...aemia. 2. Надчеревний – ...gastricus.
3. Розлад ковтання – ...phagia. 4. Протиотрута – ...dotum. 5. Знижена
чуттєвість – ...aesthesia. 6. Недостатність кисню в крові – ...oxaemia
7. Навколосерцева сумка – ...cardium. 8. Надмірний розвиток (тканини,
органу) – ...trophia.\
Тема 23
ЧЕТВЕРТА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ
(declinatio quarta)
Лексичний мінімум
Arcus, us m дуга
auditus, us m слух
36
Попова Л.Г.
sinus, us m пазуха
processus, us m відросток
manus, us f рука
genu, us n коліно
meatus,us m прохід
collapsus, us m гостра судинна недостатність, колапсinfarctus, us m місце омертвіння в наслідок припинення
кровопостачання, інфаркт
abscessus, us m нарив
status, us m стан
sensus, us m почуття, відчуття
cornu, us n ріг
visus, us m зір
Вправа 1
Перекладіть речення:
1. Fractura manus dextrae. 2. Sinus frontalis. 3. Processus transversus,
articularis. 4. Radix arcus vertebrae 5. Meatus nasi. 6. Status aegroti. 7. Arcus
aortae prope columnam vertebrarum situs est. 8. In casibus dubiis medici
saepe alios medicos advocant et inter se consultant. 9. Sunt in homine
quinque sensus: visus, auditus, gustus, odoratus, tactus. 10. Exitus letalis.
11. In vertebris processus varios observamus: processus spinosos, transversos,
articulares. 12. In ossibus cranii varii sinus sunt: sinus frontalis, sphenoidalis,
maxillaris.
Тема 24
П’ЯТА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ
(declinatio quinta)
Лексичний мінімум
caries, ei f гниль, трухлявість
dies, ei f, m день
facies, ei f обличчя
macies, ei f худорлявість, виснаженість
rabies, ei f сказ
res, rei f річ, справа
sanies, ei f сукровиця, сік
scabies, ei f шорсткість, короста
series, ei f ряд
species, ei f вид, різновид
superficies, ei f поверхня
Вправа 1
Перекладiть речення:
1. Frons, oculi, nasus, os sunt partes faciei. 2. Series longa vertebrarum.
3. Res simplex. 4. Caries dentium chronica. 5. Species typhi variae sunt:
typhus exanthematicus (висипний), recurrens, abdominalis et cetera. 6. In
superficie cutis epidermis locata est. 7. Medicamentum contra scabiem. 8. Rabies
morbus letalis est. 9. Sunt dies critici morborum gravium: post diem criticum
calor cito cadit. 10. Contra rabiem antidotum est. 11. Contra rabiem remedia
habemus. 12. Facies hominis ante mortem facies Hippocratica vocatur. 13. Caries
dentium periculosa est.
Вправа 2
Доповнiть закiнчення в латинських словах:
1. Unguenta contra scab... (Мазi проти свербiння).
2. Longitudo di... diversa est (Тривалість днiв рiзна).
3. R… naturales et non naturales (Природнi та неприроднi речi).
4. In numero speci... notae sunt speci... aromaticae et speci... pectorales
(У числi сборiв вiдомi ароматичнi та груднi).
Тема 25
ЧИСЛІВНИКИ
(

Приложенные файлы

  • docx 22421668
    Размер файла: 418 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий