95_9kl

9 клас
Альтернативна олімпіада зі світової літератури
2011 – 2012 н. р.
Тести
Головного героя філософської повісті Вольтера називали Простаком тому, що:
а) він мав невеликі розумові здібності;
б) щиросердно говорив, думав і робив все, що хоче;
в) діяв непомірковано;
г) віддавав перевагу почуттям.
Який літературний напрям першим набув загальноєвропейського масштабу:
а) реалізм; б) бароко; в) рококо; г) класицизм?
В якому образі втілені вищі духовні поривання людини в трагедії Гете «Фауст»:
а) Фауста; б) Мефістофеля; в) Маргарити; г) Бога?
До якого літературного жанру належить «Мазепа» Байрона:
а)ліро-епічна поема; б)трагедія; в)роман у віршах; г)філософсько-драматична поема?
Іменем якого письменника-романтика названа окрема літературна течія:
а) Г.Гейне; б) Е.Т.А.Гофмана; в) Д.Байрона; г) А.Міцкевича?
Використання яких художніх засобів є характерним для літератури бароко:
а) епітетів; б) метафор; в) уособлень; г) порівнянь?
Що таке «байронічний герой»:
а) художній образ, створений Байроном;
б) ліричний герой, тотожний Байрону;
в) образ самобутнього бунтаря, який розчарувався в житті і страждає;
г) образ героя, котрий вбачає сенс життя в служінні літературі і мистецтву?
Хто є теоретиком класицизму:
а) Мольєр; б) Корнель; в) Расін; г) Буало?
Що дало назву твору А.Міцкевича «Дзяди»:
а) слово, придумане автором;
б) місце, де розгортаються події;
в) ім’я головного героя;
г) обряд?
Який жанр провідний у творчості Мольєра:
а) трагедія; б) комедія; в) драма; г) байка?
Що є рушійною силою розвитку світу згідно з «Фаустом» Гете:
а) розум; б) добро; в) боротьба добра зі злом; г) перемога добра над злом?
У якому рядку перелічені письменники доби Просвітництва: А Шіллер, Гете, Гюго; Б Шіллер, Гете, Мольєр; В Шіллер, Гете, Вольтер; Г Шіллер, Гете, Буало?

Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: "Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте": А "Фауст"; Б "Божественна комедія"; В "Гамлет"; Г "Пісня про Роланда"?

Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: "Сюжет високий ви обрали чи жартливий - уму коритися повинні завжди співи, бо римі з розумом не слід ворогувать. Вона - невільниця і мусить послух мать": А реалізм; Б романтизм; В бароко; Г класицизм.

Яка з перелічених рис романтизму втілена в "Крихітці Цахесі" Гофмана: А наявність головного героя - похмурого одинака із загадковим минулим; Б протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів; В провідна роль мотивів національної туги; Г домінування мотивів світової скорботи?
На який період припадає розвиток стилю бароко у мистецтві Європи:
а) XІV – початок XV ст.;
б) кінець XVІ, XVІІ, частину XVІІІ ст.;
в) XІX - XX ст.;
г) І - V ст. до н. е.?
За класицистичним поділом до високих жанрів літератури належать такі:
а) комедія, байка, сатира;
б) трагедія, епічна поема, ода;
в) комедія, трагедія, власне драма;
г) новела, психологічна драма, пригодницька повість.
В якому рядку тільки представники літератури Просвітництва:
а) Байрон, Бернс, Вольтер;
б) Дефо, Свіфт, Гете;
в) Шиллер, Кальдерон, Пушкін;
г) Рюдель, Гофман, Руссо?
Яка з перерахованих рис романтизму втілена у казці-новелі «Крихітка Цахес» Гофмана:
а) наявність головного героя – похмурого одинака з загадковим минулим;
б) протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;
в) провідна роль національноі туги;
г) домінування мотивів світовоі скорботи?

У якому пункті названо риси, характерні для барокової літератури:
а) прагнення вразити читача, пишна метафоричність, підкреслена схильність до контрасту й антитези;
б) ясність естетичного мислення, простота і конкретність, відкриття світу людини, прагнення до пізнання всього, що пов’язане з людиною, пошуки шляхів до щастя людини;
в) розвиток жанрів героїчного епосу, куртуазної поезії та куртуазного роману, релігійної драми;
г) принцип правдоподібності, простоти і зрозумілості?

Мистецтво якої доби представники класицизму вважали зразком художньої досконалості: а) бароко; б) Античності; в) Відродження; г) Середньовіччя?

Позначте століття, на яке припадає епоха Просвітництва:
а) ХVІІ; б) XІX; в) ХVІ; г) ХVІІІ.

Яка характерна ознака романтизму втілена у вірші Гейне «Не знаю, що стало зі мною»:
а) наявність байронічного героя;
б) наявність фольклорного персонажа;
в) наявність мотиву романтичного бунту;
г) наявність мотивусамотності?

Визначити основну ідею драми Кальдерона «Життя – це сон»:
а) неможливість порозуміння між батьками і дітьми;
б) несправедливість влади монарха;
в) перевага особистих інтересів над суспільним;
г) минущість земного життя.

Який закон життя у добу Просвітництва вважали найвищим, найголовнішим:
а) закон почуття;
б) закон розуму;
в) закон гуманізму;
г) закон гармонії?

Позначте період розквіт романтизму як літературного напряму:
а) кінець ХVIII-XIX ст.; б) кінець ХIX-XXст.;
в) кінець XIV-XVIст.; г) кінець XV-XVIIст.

Укажіть, про який стиль літератури йдеться: «Відзначається художньою яскравістю й пишністю, великою силою емоційного впливу, ідейною багатозначністю, в основі якої – драматично загострене сприйняття світу та людини»:
А романтизм; Б класицизм; В Відродження; Г бароко.

Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:
А «доба Расіна»; Б «доба Корнеля»; В «доба Мольєра»; Г «доба Лафонтена».

Укажіть головну проблему трагедії Й. Гете «Фауст»:
А людина в її ставленні до суспільства; Б проблема життя і смерті;
В людина та її призначення на землі; Г проблема кохання.

Укажіть значення слова «бароко»:
А філософський, мудрий; Б дивний, взірцевий;
В приємний, ласкавий; Г вигадливий, химерний.

Укажіть, чого на думку Журдена бракує його доньці для повного щастя (за п’єсою Ж.Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич»):
А багатства; Б порядного чоловіка; В титулу; Г знайомств при дворі короля.

Укажіть, як Мефістофель називає людину (Гете «Фауст»):
А «смішний божок землі»; Б «довершений витвір Бога»;
В «окраса Всесвіту»; Г «намісник Бога на землі».

Укажіть жанр твору Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»:
А комедія; Б трагедія; В драма; Г повість.

Укажіть твір іспанського драматурга П. Кальдерона:
А «Сон літньої ночі»; Б «Життя – це сон»;
В «Любов до життя»; Г «Поетичне мистецтво».

Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич»:
А до всього нового; Б до всього старовинного;
В до всього прекрасного; Г до всього дворянського.

Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям (за твором Й. Гете «Фауст»):
А «Людина – вінець творіння»; Б «Спинися, мить, прекрасна ти!»;
В «Майбутнє прекрасне»; Г «От тепер можна і помирати!».

Вільгельм Телль завжди ходив з (за драмою Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»):
А луком; Б рушницею; В сокирою; Г списом.

Вкажіть перекладачів творів Мольєра українською мовою:
а) Тарас Шевченко, Іван Франко; б) Леся Українка, Ольга Кобилянська;
в) Ірина Стешенко, Максим Рильський; г) Борис Тен, Анатоль Перепадя.

Позначте, хто є автором одного з гасел доби Просвітництва «Знання – це сила»:
а) Іммануїл Кант; б) Френсіс Бекон; в) Джон Локк; г) Рене Декарт.

Вкажіть що вивчав Фауст (за твором Й. В. Гете «Фауст»):
а) теологію, медицину, астрологію, алхімію, чорну магію;
б) живопис, графіку, скульптуру;
в) мовознавство, літературознавство, історію;
г) алгебру, геометрію, фізику.

Яка фраза є ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля (за твором Й. В. Гете «Фауст»):
а) «Я – тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»;
б) «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;
в) «Теорія, мій друже, сіра, та древо життя зелене»;
г) «В житті я переміг»?

У якому сонеті Адама Міцкевича мандрівник, розглядаючи руїни ханської столиці, доходить висновку про плинність усього, що колись було уособленням величі та могутності:
а) «Байдари»; б) «Бахчисарай»; в) «Гробниця»; г) «Аю-Даг»?

Який вірш Генріха Гейне став українською народною піснею:
а) «Вечірні промені ясні»; б) «Коли розлучаються двоє»;
в) «Ніщо не вернеться знов»; г) «Чому троянди немов неживі»?

Назвіть літературне джерело поеми «Мазепа» (за твором поемою Байрона «Мазепа»):
а) «Історія русів»; б «Історія Карла ХІІ» Вольтера;
в) поема «Полтава» О. Пушкіна; г) мемуари шляхтича Яна Пассека.

У творах якого поета-романтика вперше прозвучали мотиви «світової скорботи»:
а) Адама Міцкевича; б) Джорджа Байрона;
в) Генріха Гейне; г) Олександра Пушкіна?

Що стало основою для написання вірша Г.Гейне «Не знаю, що стало зо мною»:
а) історичний факт; б) факт біографії Гейне;
в) німецька народна легенда; г) німецький героїчний епос?

Музичний цикл «Любов поета» на вірші Гейне створив:
а) Роберт Шуман; б) Микола Лисенко; в) Франц Шуберт; г) Ріхард Вагнер.

У чому полягала чарівна сила Цахеса (за твором Гофмана «Крихітка Цахес на
прізвисько Цинобер»):
а) у вмінні перетворюватися на різних істот;
б) у вмінні передбачати долю;
в) у здібності привласнювати чужі здобутки;
г) у надзвичайній фізичній силі?

Звідки походить прізвисько крихітки Цахеса (за твором Е.А.Гофмана «Крихітка
Цахес на прізвисько Цинобер»):
а) Від слова циновка – підстилка із соломи, очерету;
б) від слова циндра – жужіль;
в) від слова цинобра – кіновар, фарба яскраво-червоного кольору;
г) від слова цинубель – рубанок?

Слово «бароко» в перекладі з італійської означає:
А занепад; Б невідоме; В дивний, химерний; Г відродження; Д розклад.

Укажіть, де зародилося мистецтво бароко:
А в Росії; Б в Україні; В у Франції; Г в Італії та Іспанії.

Зазначте, добою чого називали 17 ст.:
А) абсолютизму; Б) феодалізму; В) буржуазії; Г) капіталізму?

Де відбувається дія драми Кальдерона «Життя – це сон»:
а) у Московії; б) у Полонії; в) у Німеччині; г) у Франції?

У яких жанрах працював Кальдерон:
а) комедія; б) драма; в) ауто; г) трагедія?

В якій країні вперше з’явився класицизм:
А) Франція; б) Іспанія; в) Італія; г) Німеччина?

Визначте, який факт не пов’язаний із життям Мольєра:
а) мав покровительство Людовика XIV; б) створив «Блискучий театр»;
в) прийняв сан священика; г) створив «високу» комедію.

Вкажіть літературний напрям, до якого належала творчість Мольєра:
а) бароко; б) романтизм; в) класицизм; г) Просвітництво.

Назвіть жанр п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич»:
а) трагедія; б) комедія-балет; в) «висока» комедія; г) повість.

Назвіть «четверте зайве» з імен:
а) Вольтер; б) Мольєр; в) Жуль Верн; г) Шиллер.

З поміж перелічених жанрів укажіть той, що зазнав розквіту в літературі за доби Просвітництва:
а) байка; б) новела; в) казка; г) філософська повість.

До якого літературного напряму належала творчість Гофмана:
а) реалізм; б) романтизм; в) сентименталізм; г) класицизм.

Знайдіть «четверте зайве»:
а) «Життя – це сон»; б) «Вільгельм Телль»;
в) «Міщанин-шляхтич»; г) «Євгеній Онєгін».

Знайдіть «четверте зайве»:
а) «Фауст»; б) «Крихітка Цахес»; в) «Вільгельм Телль»; г) «Простак».

Мефістофель уперше з’являється перед Фаустом в образі:
а) кішки; б) крука; в) пуделя; г) домовика.

Всі події у комедії Мольєра «Міщанин - шляхтич» відбуваються протягом
а) одного дня; б) одного тижня; в) одного місяця; г) одного року.

У трагедії Гете «Фауст» провідна ідея визначається як
а) протести проти несправедливості у житті;
б) призначення людини і смисл життя;
в) право на захист власного «я».

Естетичний ідеал романтики прагнули знайти в
а Античності; б Відродженні; в Середньовіччі.

Ліричний герой поезії Байрона відбиває світ.
а) думок і почуттів самого автора; б) почуттів сучасників; в) мрії людства.

Бароко – художній напрям мистецтва, який охоплює:
а XVII ст.; б XVIII ст.; в XVX ст.

Образ Фауста з трагедії Гете є:
а вселюдським; б національним; в вічним.

«Вільгельм Телль» Шиллера за жанром є:
а філософська драма; б історична драма; в лірична драма.

Крихітка Цахес (Ф.Шиллер «Крихітка Цахес») набув чарівної сили за допомогою: а трьох золотих волосків; б чарівного гребінця; в трьох золотих ґудзиків.

Справжнє ім’я Мольєра?
а Жан Батіст Поклен; б Жан Франсуа Фуко; в. Жан Шарль Данден.

Культ книги і розуму проповідували ідеали:
а Класицизму; б Просвітництва; в Романтизму.

Назвіть до якого літературно-художнього напрямку відноситься творчість Е.Т.А. Гофмана: а Барокко; б Реалізм; в Романтизм.

Мотив романтичного бунту властивий передусім творчості:
а Гофмана; б Гейне; в Байрона.

Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова: «Так, пані, на вас чекає тут дуже цікава розвага»:
а) пану Журдену; б) пані Журден; в) Доранту; г) учителю філософії?

Визначте, ким був Педро Кальдерон:
а) поетом-ліриком; б) новелістом ; в) драматургом; г) романістом.

Мольєр жив та творив у епоху правління:
а) Людовика 13; б) Людовика 14; в) Наполеона Бонапарта; г) Конвента.

Назвіть твір, сюжетною основою якою є німецька легенда 16 ст.:
а) «Страждання молодого Вертера»; б) «Вільшаний король»;
в) «Фауст»; г) «Егмонт».

Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова: «Краще побийте, а тільки дайте насміятися досхочу»:
а) пану Журдену; б) пані Журден; в) учителю філософії; г) Ніколь?

Визначте, ким, за пророцтвом, мав стати у майбутньому принц Сехисмундо (за п’єсою Кальдерона «Життя – це сон»):
а) видатним полководцем; б) тираном;
в) справедливим правителем; г) в’язнем гірської вежі.

Творчість Мольєра є зразком:
а) класицизму ; б) романтизму; в) сентименталізму; г) бароко.

«Пролог на небі» - це частина твору Гете:
а) «Страждання молодого Вертера»; б) «Вільшаний король»;
в) «Фауст»; г) «Егмонт».

Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова
« Я хочу пройтися в новому вбранні, показати себе в місті»:
а) пану Журдену; б) пані Журден; в) Доранту; г) учителю філософії?

Назвіть ім’я героя п’єси Кальдерона «Життя – це сон», якого було ув’язнено в гірській вежі:
а) Басиліо; б) Клотальдо; в) Астольфо; г) Сехисмундо.

Діячі Просвітництва вважали найвищою цінністю, основою розвитку людини та суспільства: а) розум; б) почуття; в) релігію; г) інтуїцію.

Назвіть твір, над яким Гете працював усе життя:
а) «Страждання молодого Вертера». б) «Літа науки Вільгельма Мейстра;
в) «Фауст»; г) «Егмонт».

Укажіть значення слова barocco:
А) «філософський, мудрий»;Б) «приємний, ласкавий»;
В) «дивний, взірцевий»Г) «вигадливий, химерний».
Укажіть, хто з цих авторів не жив у пору Просвітництва:
А) Д. Дефо;Б) Ж.-Ж. Руссо;В) Д. Дідро;Г) Г. Гейне.
Укажіть, хто допомагає Балтазарові (Гофман «Крихітка Цахес»):
А) фея Рожа Гожа;Б) Проспер Альпанус;В) Ціннобер;Г) князь Барсануф.

Укажіть, у яких видах мистецтва, окрім літератури, виявилося мистецтво бароко:
А театр, хореографія; Б живопис, архітектура, скульптура, музика;
В хореографія, музика, Г графіка, живопис, хореографія.
Визначте, до вуст якого персонажа вклав Мольєр свої власні думки:
А Журден, Б Клеонт, В Ковьєль,Г Люсіль.
Визначте, який твір не належить Дж.Байрону:
А «Корсар»; Б «Дон Жуан»; В «Полтава»; Г «Мазепа».
Визначте, яке з тверджень є правильним по відношенню до романтизму:
А протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності,
Б наявність правил і канонів,
В тенденція до типізації, настанова на «правдиве» відображення світу,
Г гуманізм та зображення гармонійно розвиненої людини.
Визначте, мистецтво якого періоду наслідують у своїй творчості автори доби класицизму:
А Античності, Б Відродження, В Середньовіччя, Г готики.
Фея Рожа-Гожа (Гофман «Крихітка Цахес») у реальному житті була:
А гувернанткою, Б патронкою притулку, В вихователькою,
Г розповсюджувала чарівне приладдя.
Визначте, яку ідею стверджує Й.Гете у «Фаусті»:
А Людина не повинна порушувати закони Бога;
Б Істина має носити активний характер і проявлятися у вчинках людини;
В Мета життя людини – пізнання;
Г Не можна дозволяти нечистим помислам звабити себе.
Визначте, якого правила для створення драматичних творів у добу класицизму не існувало: А єдність місця, Б єдність дії, В єдність характерів, Г єдність часу.
Хто з перелічених героїв вигукнув: «У філософію я вник, до краю всіх наук дійшов уже я й лікар, і правник, і, на нещастя, богослов... Ну і до чого ж я довчивсь? Як дурнем був, так і лишивсь»: а) Гамлет; б) Журден; в) Прометей; г) Фауст?
Яка характерна риса романтизму втілена у вірші Гейне «Чому троянди немов неживі»: А) наявність опори на середньовічні літературні джерела; б) наявність мотиву романтичного бунту; в) наявність байронічного героя; г) наявність мотиву самотності?
Хто з літературних героїв описаний так: «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»: а) Квазімодо; б) Цахес; в) Дон Кіхот; г) Проспер Альпанус.

Герой якого твору заявив: «Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»: а) «Гамлет»; б) «Міщанин-шляхтич»; в) «Фауст»; г) «Божественна комедія»?

Який рядок характеризує романтизм як літературний напрям: а) докорінний розрив із традицією, експериментаторство в царині змісту та форми; б) бажання вразити читача, схильність до пишних метафор, антитези; в) наявність мотивів світової скорботи, самотності, бунту; г) підкреслена нормативність, виконання усталених правил і приписів?
Що означає слово "класицизм" у перекладі з латини: а) правильний; б) гармонійний; в) зразковий; г) урівноважений?
Укажіть, який основний конфлікт казки-новели Гофмана «Крихітка Цахес»: а) протистояння просвітителів і романтиків; б) протистояння Цахеса і феї; в) протистояння митця і філістера; г) протистояння нескореного героя і несправедливої влади.
Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Гете: а) акмеїстів; б) дадаїстів; в) символістів; г) штюрмерів.

До чого спонукало мистецтво бароко:
а) До роздумів про життя, його загадковість, трагізм;
б) до роздумів про радість життя, насолоду;
в) до роздумів про скептичне ставлення до релігії;
г) до роздумів про людину як вінець природи?
Образи природи допомагали поетам-романтикам змалювати:
а) реальність життя; б) красу світу;
в) внутрішній світ героя; г) недосконалість людського суспільства
З якою поемою О.Пушкіна перегукуються «Кримські сонети» А. Міцкевича:
а) «Руслан і Людмила»; б) «Бахчисарайський фонтан»;
в) «Цигани»; г) «Мідний вершник»?
Синтезом яких культурно-історичних епох було бароко:
А) Середньовіччя та Відродження; Б) Античності та Відродження;
В) Античності та Середньовіччя; Г) це самобутній напрям?
Мистецтво якої епохи є для класицизму взірцевим:
А) Античності; Б) Середньовіччя;
В) Відродження; Г) Просвітництва?
Духовним вождем французьких просвітників вважався
А) Жан Жак Руссо; Б) Дені Дідро;
В) Марі Франсуа Аруе Вольтер; Г) Жан д' Аламбер.
Визначальною рисою романтизму є:
А) культ розуму; Б) культ правил та канонів; В) культ почуттів; Г) культ релігії

У якій країні зародилось бароко:
А) Англія ; Б) Іспанія; В) Італія; Г) Франція?
Яку людину просвітники вважали ідеальною:
А) «природну»; Б) «вільну»; В) «творчу»; Г) «діяльну»?
Який конфлікт завжди лежить в основі романтичного твору:
А) між красою та потворністю; Б) між бідністю та багатством;
В) між свободою та поневоленням; Г) між реальністю та мрією?

Який із зазначених напрямів першим набув загальноєвропейського масштабу:
А) класицизм; Б) бароко; В) рококо; Г) реалізм ?
Яка із якостей людини є культовою у мистецтві класицизму:
А) душа; Б) розум; В) сила; Г) почуття?
У якому столітті представлена ідеологія Просвітництва
А) ХVІ; Б) ХVІІ; В) ХVІІІ; Г) ХІХ?
Яким є герой романтичного твору:
А) типовий герой за типових обставин;
Б) незвичайний герой за типових обставин;
В) типовий герой за незвичайних обставин;
Г) незвичайний герой за незвичайних обставин?
Провідною сюжетною лінією п’єси Педро Кальдерона «Життя-це сон» є:
А) тяжкі наслідки пророцтва; Б) пошук утраченої коханої;
В) тривала подорож головного героя; Г) тяжка хвороба та смерть.
Укажіть, ким був батько Мольєра:
А) королівським кухарем; Б) королівським блазнем;
В) королівським актором; Г) королівським майстром-оббивачем меблів.
Укажіть країну, де зародилося Просвітництво:
А) у Росії; Б) в Україні; В) у Франції; Г) в Англії.

Назвіть ім’я героя п’єси Педро Кальдерона «Життя – це сон», якого було ув’язнено в гірській вежі:
А) Басиліо; Б) Клотальдо; В) Астольфо; Г) Сехісмундо.
Мольєр жив і творив у епоху правління:
А) Людовика XІІІ; Б) Конвента; В) Наполеона Бонапарта; Г) Людовика XІV.
Укажіть, ким доводився Простак абатові Керкабону:
А) сином; Б) братом; В) кузеном; Г) племінником.
Укажіть, хто такі філістери:
А) кар’єристи; Б) людиноненависники; В) людинолюби;
Г) люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним
благополуччям.
Визначте, де відбувається дія у драмі Шиллера «Вільгельм Телль»:
А) у німецьких князівствах; Б) у французьких графствах;
В) у швейцарських кантонах; Г) в австрійських графствах.
Укажіть, де народився Адам Міцкевич:
А) на хуторі біля Новогрудки; Б) у Вільно; В) у Варшаві; Г) в Одесі.
Укажіть, який титул Джордж Байрон успадкував у десятирічному віці:
А) графа; Б) лорда; В) герцога; Г) князя.
У якій частині трагедії Й.Гете «Фауст» сформульовано її основний конфлікт?
А Сцена «Вальпургієва ніч»; Б «Пролог на небі»;
В «Лірична присвята друзям юності»; Г «Театральний пролог».

ІІ. Тести на встановлення відповідності
Встановіть відповідність між творами та їх авторами:
1.П.Кальдерон А «Фауст»
2. Ж.Б.Мольєр Б « Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»
3. Й.В.Гете В « Життя – це сон»
4. Ф.Шиллер Г «Міщанин – шляхтич»
5. Вольтер Д «Простак»
6. Е.Т.А.Гофман Е « Вільгельм Телль»
Встановіть відповідність між твором та його жанром:
1. « Фауст» А комедія
2. « Міщанин – шляхтич» Б драма
3. « Життя – це сон» В повість
4. « Простак» Г трагедія

Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє: а) Вагнер; 1. "Божественна комедія"; б) Гектор; 2. "Не знаю, що стало зо мною"; в) Лорелея; 3. "Фауст"; г) Данте. 4. "Іліада".
Установіть відповідність між жанром і назвою твору: а) трагедія; 1. "Міщанин-шляхтич" б) комедія; 2. "Фауст";
в) сонет 3. "Пісня про Роланда»; г) епічна поема 4. "Як не любов, то що це бути може";

Установіть відповідність:
а) Вольтер 1. Романтизм
б) Ж. Б. Мольєр 2. Бароко
в) Е. Гофман 3.Просвітництво
г) П. Кальдерон 4. Класицизм
Встановити відповідність між митцями та жанрами:
1. Вольтер а) трагедія
2. Гете б) філософська повість
3. Шиллер в) повість-казка
4. Гофман г) історична драма
Встановити відповідність між авторами та їхніми творами:
1 «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» а) Г.Гейне
2 «Кримські сонети» б) Дж.Байрон
3 «Мазепа» в) Е.Т.А.Гофман
4 «Книга пісень» г) А.Міцкевич
Встановити відповідність між митцями та національними літературами:
1 Шиллер а) Польща
2 Гофман б) Англія
3 Міцкевич в) Німеччина
4 Байрон г) Росія
Встановити відповідність:
1 Кальдерон а) трагедія
2 Мольєр б) комедія
3 Рембрандт в) драма
4 Гендель г) опера
д) живопис
Встановити відповідність між твором та героєм:
1 «Робінзон Крузо» а) Простак
2 «Фауст» б) Лемюель
3 «Рукавичка» в) Мефістофель
4 «Мандри Гуллівера» г) П’ятниця
д) Делорж
Встановити відповідність між твором та жанром:
1 «Фауст» а) пригодницький роман
2 «Вільгельм Телль» б) філософська повість
3 «Простак» в) народна драма
4 «Робінзон Крузо» г) трагедія
д) балада
Встановити відповідність між жанрами та їх класифікацією у мистецтві:
1 трагедія а) піднесений
2 комедія б) високий
3 драма в) середній
г) низький
Встановити відповідність між митцем та жанром:
1. Вольтер а) лірика
2. Гейне б) філософська повість
3. Мольєр в) поема
4. Байрон г) комедія

Встановити логічний зв'язок:
А. Трактат Н.Буало «Поетичне мистецтво».
1. Правило «трьох єдностей»: часу, місця, дії.

Б. Правило класицизму в драматургії.
2. Узагальнення теоретичних засад класицистичної літератури.

В. Комедія Мольєра «Міщанин - шляхтич».
3. Комічна манія Журдена і егоїстичний здоровий глузд Доранта.

Г. Антитеза як один із засобів будови комедії.

4. Висміювання пихи, безпідставної претензії на аристократизм.


Встановити відповідність між назвою літературного твору та назвою епохи, до якої він належить:
« Мазепа» Просвітництво
«Вільгельм Телль» Романтизм
«Міщанин - шляхтич» Реалізм
«Євгеній Онєгін» Класицизм

Встановити відповідність між назвою літературного твору та його автором:
«Фауст» Вольтер
«Прометей» Міцкевич
«Простак» Гете
«Дзяди» Байрон

Встановити відповідність між героєм та його автором:
Геслер Гофман
Бальтазар Вольтер
Гуронець Гете
Маргарита Шиллер

Встановити відповідність між назвою твору і жанром:
«Крихітка Цахес» Вірш
«Життя-це сон» Сонет
«Я вас любив» Драма
«Гробниця ПотоцькоЇ» Повість

Встановити відповідність між назвою літературного твору та назвою епохи, до якої він належить:
«Фауст» Бароко
«Прометей» Просвітництво
«Простак» Романтизм
«Життя-це сон» Класицизм

Встановити відповідність між назвою твору і жанром:
«Мазепа» Комедія
«Вільгельм Телль» Роман
«Міщанин-шляхтич» Поема
«Євгеній Онєгін» Драма

Встановити відповідність між назвою літературного твору та назвою епохи до якої він належить:
«Книга пісень» Бароко
«Крихітка Цахес» Класицизм
«Євгеній Онегін» Реалізм
«Життя-це сон» Романтизм

Встановити відповідність між назвою літературного твору та іменем його автора:
«Мазепа» Шиллер
«Вільгельм Телль» Мольєр
«Міщанин-шляхтич» Пушкін
«Євгеній Онєгін» Байрон

Встановити відповідність між героєм та його автором:
Журден Гофман
Кандида Пушкін
Мефістофель Мольєр
Тетяна Гете

Встановити відповідність між назвою твору і жанром:
«Фауст» поема
«Прометей» філософська повість
«Простак» вірш
«Я мить чудову пам’ятаю» трагедія

Укажіть відповідність між сценами першої частини трагедії Й. Гете «Фауст» та їх символічним змістом:
А «Відьмина кухня»; 1 випробування Фауста розвагами;
Б сцени з Маргаритою; 2 випробування Фауста вином;
В «Вальпуржина ніч»; 3 намагання спокусити Фауста молодістю;
Г «Авербахів склеп». 4 випробування Фауста коханням

Установіть відповідність між творами і героями:
А «Простак»; 1 Басиліо;
Б «Життя – це сон»; 2 Мефістофель;
В «Фауст»; 3 Дорант;
Г «Міщанин-шляхтич». 4 Гурон;
5 Геслер.

Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:
А Ж.Б. Мольєр; 1 «Вільгельм Телль»;
Б Й. Гете; 2 «Життя – це сон»;
В П. Кальдерон; 3 «Фауст»;
Г Ф. Шиллер. 4 «Міщанин-шляхтич»;
5 «Простак».

Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:
А Й. Гете; 1) «Фауст»;
Б Ф. Шиллер; 2) «Міщанин-шляхтич»;
В Ж.Б. Мольєр 3) «Простак»;
Г Вольтер. 4) «Вільгельм Телль»;
5) «Життя – це сон».

Установіть відповідність між творами і героями:
А «Життя – це сон»; 1) Геслер;
Б «Міщанин-шляхтич»; 2) Журден;
В «Фауст»; 3) Маргарита;
Г «Вільгельм Телль». 4) Сехізмундо;
5) Сент-Ів.

Установіть відповідність між творами і героями:
А «Простак»; 1) Басиліо;
Б «Життя – це сон»; 2) Мефістофель;
В «Фауст»; 3) Дорант;
Г«Міщанин-шляхтич». 4) Гурон.

Встановлення відповідності:
1) бароко а) Гете а) «Мазепа»
2) класицизм б) Кальдерон б) «Фауст»
3) Просвітництво в) Гофман в) «Життя – це сон»
4) романтизм г) Мольєр г) «Крихітка Цахес»
д) Байрон д) «Простак»
е) Вольтер е) «Міщанин – шляхтич»

Встановіть відповідність:
а) Журден а) «Простак»
б) Геслер б) «Фауст»
в) Сент-Ів в) «Міщанин- шляхтич»
г) Вагнер г) «Вільгельм Телль»

Розмістіть літературні напрями відповідно до послідовності їх виникнення; вкажіть представників
а) романтизм, б) сентименталізм, в) барокко, г) класицизм, д) реалізм.

Встановіть відповідність між письменниками та країнами:
А П. Кальдерон 1 Англія
Б Мольєр 2 Польща
В Ф. Шиллер 3 Франція
Г Дж. Байрон 4 Іспанія
5 Німеччина

Встановіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами:
А « Фауст » 1 Дж. Байрон
Б « Мазепа » 2 О. Пушкін
В « Життя - це сон» 3 Й. В. Гете
Г « Євгеній Онєгін » 4 П. Кальдерон
5 М. Гоголь

Встановіть відповідність між персонажами п’єси Кальдерона «Життя – це сон» та визначенням їхніх ролей:
А Кларін; 1 Герцог Московії;
Б Астольфо; 2 принц;
В Сихісмундо; 3 блазень;
Г Басиліо. 4 король Польщі;
5 солдат.

Встановіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами:
А « Фауст » 1 Дж. Байрон
Б « Мазепа » 2 О. Пушкін
В « Життя - це сон» 3 Й. В. Гете
Г « Євгеній Онєгін » 4 П. Кальдерон
5 М. Гоголь

Встановіть відповідність між персонажами п’єси Кальдерона «Життя – це сон» та визначенням їхніх ролей:
А Кларін; 1 Герцог Московії;
Б Астольфо; 2 принц;
В Сихісмундо; 3 блазень;
Г Басиліо. 4 король Польщі;
5 солдат.

Встановіть відповідність між цитатами з твору Гете «Фауст» і героями, яким ці слова належать:
А «Я – тої сили часть, що робить 1 Маргарита;
лиш добро, бажаючи лиш злого»; 2 Фауст;
Б «Спинися, мить! Прекрасна ти!»; 3 Мефістофель;
В «Ой тяжко-важко ходить попідтинням; 4 Господь;
А ще до того з нечистим сумлінням»; 5 Вагнер.
Г «Книжки, книжки читати –
От де втіха, Немає в світі кращої
краси!»

Встановіть відповідність між персонажами драми Фрідріха Шиллера «Вільгель Телль» та визначенням їхніх ролей:
А Герман Геслер; 1 поселянин зі Швіцу;
Б Штауффахер; 2 племінник барона Аттінгаузена;
В Вільгельм Телль; 3 імперський намісник;
Г Ульріх фон Руденц. 4 поселянин з Урі;
5 найманий піхотинець.

Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього твору:
А «Життя –це сон» Кальдерона; 1. Керепес;
Б « Крихітка Цахес» Гофмана; 2. Франція;
В «Фауст» Гете; 3. Польща;
Г «Міщанин-шляхтич» Мольєра. 4. Німеччина;
5. Англія.

Установіть відповідність між цитатою і персонажем комедії «Міщанин - шляхтич»:
1. «Так, пані, на вас чекає тут А. Пан Журден
дуже цікава розвага»
2. «Ти таки й справді блазень...» Б. пані Журден
3. «Ви мені прислали такі вузькі В. Ніколь
шовкові панчохи, що я ледве в
них вліз...»
4. «Хочете вчитися моралі?» Г. Дорант
Д. учитель філософії

Встановіть відповідність між письменниками:
1.Генріх Гейне А. Англія
2.Джордж Ноел Гордон Байрон Б. Німеччина
З.Жан Батіст Мольєр В.Польща
4.Адам Міцкевич Г.Італія
Д.Франція

Встановіть відповідність між письменниками та їхніми творами:
1 «Міщанин-шляхтич» А П. Кальдерон
2 «Життя –це сон» Б Мольєр
3 «Книга пісень» В Гете
4 «Фауст» Г Гейне
Д Міцкевич

Встановіть відповідність між авторами та їхніми героями:
1 Сехісмундо А Вольтер
2 Гурон Б Кальдерон
3 Бальтазар В Гофман
Ніколь Г Мольєр
Д О. С. Пушкін

Встановити відповідність між автором та країною:
1 Міцкевич А Англія
2 Вольтер Б Польща
3 Гете В Франція
О. С. Пушкін Г Німеччина
Д Росія
Е Україна

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:
1 Класицизм А Кальдерон а) «Кримські сонети»
2 Романтизм Б Міцкевич б) «Життя – це сон»
3 Просвітництво В Мольєр в) «Простак»
Бароко Г Вольтер г) «Міщанин-шляхтич»

Встановіть відповідність між іменами письменників та їхніми творами:
а) «Мандри Лемюеля Гуллівера» а) Вольтер
б) «Вільгельм Телль» б) Й. В. Гете
в) «Робінзон Крузо» в) Ф. Шиллер
г) «Фауст» г) Д. Дефо
д) «Простак» д) Дж. Свіфт


Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:
1 Бароко А Гете а) «Мазепа»
2 Класицизм Б Кальдерон б) «Фауст»
3 Просвітництво В Гофман в) «Життя – це сон»
4 Романтизм Г Мольєр г) «Крихітка Цахес»
Д Байрон д) «Простак»
Е Вольтер е) «Міщанин-шляхтич»

Встановіть відповідність між іменами письменників і країнами:
а) П. Кальдерон а) Англія
б) Мольєр б) Росія
в) Ф. Шиллер в) Польща
г) А. Міцкевич г) Франція
д) М. Лермонтов д) Іспанія
е) Дж. Байрон е) Німеччина

Встановіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами:
а) «Фауст» а) Дж. Байрон
б) «Шинель» б) О. Пушкін
в) «Мазепа» в) Й. В. Гете
г) «Євгеній Онєгін» г) П. Кальдерон
д) «Життя – це сон» д) М. Гоголь

Фауст Кандида
Бальтазар Люсіль
Клеонт Маргарита

«Вільгельм Тель» комедія
«Фауст» історична драма
«Міщанин - шляхтич» трагедія

«Міщанин - шляхтич» Рожа Гожа
«Малюк Цахес» Журден
«Вільгельм Телль» Геслер

а Гете 1 «Хотів би жити знов у горах»
б Байрон 2 «Життя - це сон»
в Кальдерон 3 «Фауст»

Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:
1 Кальдерон А Німеччина а) Лорелей
2 Шиллер Б Іспанія б) Простак
3 Вольтер В Німеччина в) Сехисмундо
4 Гейне Г Франція г) Вільгельм Телль

Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:
1 Мольєр А Німеччина а)Бальтазар
2 Гете Б Англія б) Журден
3 Гофман В Франція в) Чайльд Гарольд
4 Байрон Г Німеччина г) Маргарита

Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:
1 «Фауст» А Байрон а) Німеччина
2 «Простак» Б Гете б) Англія
3 «Книга пісень» В Вольтер в) Німеччина
4 «Мій дух, як ніч» Г Гейне г) Франція

Встановіть відповідність між авторами та їхніми творами.
1. Гофман А) «Мазепа»
2. Й. К. Ф. Шиллер Б) «Фауст»
3. Й. В. Гете В) «Життя-це сон»
4. Дж. Байрон Г) «Простак»
Д) «Вільгельм Телль»
Е) «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»
1. Романтизм А ХІХ ст;
2. Бароко Б ХVI – ХVIII ст.;
3. Просвітництво В XVIII – XIX ст.;
4. Класицизм Г XVIII ст.;
5. Реалізм Д XVII ст.;


1. П.Кальдерон А «Прометей»
2. Дж.Г. Байрон Б «Кримські сонети»
3. Д.Фонвізін В «Книга пісень»
4. Вольтер Г «Недоросток»
5. Й.К.Ф.Шиллер Д «Простак»
6. А.Міцкевич Е «Життя – це сон»
7. Г.Гейне Є «Вільгельм Телль»

1 «Малюк Цахес» А абат Керкабон, Сент-Ів, Геркулес, Гордон
2 «Простак» Б Вагнер, Гретхен, чоний пудель, Марта
3 «Вільгельм Телль» В Рожа-Гожа, Мош Терпін, Барсануф, Фабіан
4 «Фауст» Г Геслер, Гедвіга, Конрад, Гертруда

Вольтер А Жан Батист Поклен
Мольєр Б Ернст Теодор Вільгельм
Генріх Гейне В Франсуа Марі Аруа
Е.Т.А.Гофман Г Гаррі

1. Бароко А Е.Т.А.Гофман
2. Класицизм Б М.Гоголь
3. Просвітництво В Ж.Б.Мольєр
4. Романтизм Г П.Кальдерон
5. Реалізм Д Й.Ф.Шиллер


1. Бароко А «Герой нашого часу»
2. Класицизм Б «Простак»
3. Просвітництво В «Книга пісень»
4. Романтизм Г «Міщанин-шляхтич»
5. Реалізм Д «Життя – це сон»
Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє: а) Вагнер; 1. "Божественна комедія"; б) Гектор; 2. "Не знаю, що стало зо мною"; в) Лорелея; 3. "Фауст"; г) Данте. 4. "Іліада".
Установіть відповідність між жанром і назвою твору: а) трагедія; 1. "Міщанин-шляхтич"; б) комедія; 2. "Фауст"; в) сонет; 3. "Пісня про Роланда; г) епічна поема. 4. "Як не любов, то що це бути може".

Установіть відповідність між типом літературного героя та добою (напрямом): а) носій однієї пристрасті, риси характеру; 1. Просвітництво б) незвичайна особистість, самотній бунтар; 2. Реалізм; в) соціальний тип конкретної епохи; 3. Романтизм; г) природна людина, вихована за законами розуму
та природи. 4. Класицизм.

Установіть відповідність між персонажем та назвою твору:
а) Штауффахер 1. «Фауст»
б) Бальтазар 2. «Вільгельм Телль»
в) Сехисмундо 3. «Крихітка Цахес»
г) Мефістофель 4. «Життя – це сон»

Установіть відповідність між іменами письменників та їхніми псевдонімами.
а) Дж. Гриффіт 1. Мольєр
б) Ж. Б. Поклен 2. О. Генрі
в) С. Клеменс 3. Марк Твен
г) В. С. Портер 4. Дж. Лондон


1 Ієрархія жанрів і стилів А Романтизм
2 Прагнення до величі та пишності Б Сентименталізм
3 Винятковий герой у виняткових обставинах В Бароко
Типові характери у типових обставинах Г Класицизм
Д Реалізм

Установіть відповідність між видами комічного та визначеннями:
А) Гумор 1. Прихована насмішка
Б) Іронія 2. Тяжіння до фантастичних, спотворених форм
В) Сатира 3. Зла й уїдлива насмішка
Г) Сарказм 4. Доброзичливий сміх
Д) Гротеск 5. Гострий, їдкий, непримиренний сміх

Установіть відповідність між поезіями Г.Гейне та розділами «Книги пісень», до яких вони належать:
А) «Коли розлучаються двоє» 1. «Юнацькі страждання»
Б) «Самотній кедр на стромині» 2. «Ліричне інтермецо»
В) «Не знаю, що стало зі мною» 3. «Знову на батьківщині»
Г) «Чому троянди немов неживі» 4. «Північне море»
5. «Мандрівки по Гарцу»
Установіть відповідність між романтиками та національними літературами:
1.Е.Гофман А. Англійська
2.А.Міцкевич Б. Італійська
3.Е.По В. Німецька
4.В.Скотт Г. Американська
Д. Польська

Установіть відповідність між творами та героями:
А). «Рукавичка» 1. Мефістофель
Б). «Простак» 2. П’ятниця
В). «Вільгельм Телль» 3. Гордон
Г). «Робінзон Крузо» 4. Делорж
5.Геслер
Установіть хронологічну послідовність подій комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»:
А) візит Дорімени;
Б) розіграш Журдена;
В) одруження закоханих пар;
Г) сварка вчителів.

Установіть хронологічну послідовність звернення поетів до жанру сонету:
1.Шекспір 2. Міцкевич 3. Данте 4. Петрарка
Установіть відповідність між героями твору Вольтера «Простак» та їх роллю в житті Простака.
1. Абат Керкабон; А) Хрещена мати, а потім кохана Простака;
2. Сент-Ів; Б) людина, яка розповіла Простакові про основи цивілізації;
3. Гордон; В) учитель Простака, який дав йому наукові знання;
4. Сент-Пуанж. Г) помічник Простака;
Д) міністр, який звільнив Простака з ув’язнення.
Установіть відповідність між цитатою і героєм трагедії Гете «Фауст».
1. «Чи ж я не Бог? Я просвітлів!..»; А) Мефістофель;
2. «А все ж тривога обіймає, бо у тобі Христа немає»; Б) Вагнер;
3. «Коли сюди я вскочив псом, В) Фауст;
Я не помітив знаку того»; Г) Марта;
4. «А я ладен і цілу ніч не спати, Д) Маргарита.
Аби вести із вами вчену річ».
Установіть відповідність між діячами Просвітництва і країною.
1. Дідро, Вольтер, Руссо, Декарт; А) Англія;
2. Свіфт, Дефо, Філдінг, Стерн; Б) Франція;
3. Шіллер, Гете, Гердер, Лессінг; В) Італія;
4. Радищев, Карамзін. Г) Німеччина;
Д) Росія.
Установіть відповідність між дією і героєм драми Фрідріха Шіллера «Вільгельм Телль».
1. Хотів ув’язнити Вільгельма Телля; А) барон Аттингаузен;
2. рятує Конрада Баумгартена; Б) Герман Геслер;
3. шукає, а потім рятує Берту фон Брунек; В) Ульріх фон Руденс;
4. підтримує повстання простого народу проти австрійців. Г) Вільгельм Телль;
Д) Конрад Баумгартер.

Установіть відповідність між героями твору Вольтера «Простак» та їх ставленням до головного героя.
1. Абат Керкабон; А) Кохана Простака;
2. Сент-Ів; Б) батько коханої Простака;
3. Гордон; В) в’язень Бастилії, вчитель Простака;
4. Сент-Пуанж. Г) дядько Простака;
Д) міністр, який звільнив Простака з ув’язнення.
Установіть відповідність між цитатою і героєм трагедії Гете «Фауст».
1. «Я - тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого!..»; А)Мефістофель;
2. «Коли, знепокоєний, спаду на ліні ложе, то буде мій останній час!..»; Б) Вагнер;
3. «Книжки, книжки читати – от де втіха, немає в світі кращої краси!..»; В) Фауст;
4. «Ти серцем повний доброти, а от до віри мов байдужий». Г) Маргарита;
Д) Марта.
Установіть відповідність між героєм і названою особою у казці Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
1. Студент-романтик; А) Проспер Альпанус;
2. злий карлик; Б) Фабіан;
3. фея, яка наділила героя даром мати усе бажане; В) Бальтазар;
4. маг, який пророкував величезні нещастя, Г) крихітка Цахес;
якщо люди не позбавляться свого міністра . Д) Рожа-Гожа.

ІІІ. Завдання з теорії літератури
Дайте визначення комедії. Наведіть приклади творів комедійного жанру.
Схарактеризуйте ознаки романтизму як літературного напряму. Проілюструйте їх на матеріалі вивчених творів.
Дати визначення поняття байронізм.
Дати визначення поняття романтизм. Назвати основні риси романтизму.
Що таке драматична поема?
Дати визначення бароко, класицизму, романтизму, гротеску, сонету.
Назвати ліричні жанри, схарактеризувати Їх.
Дайте визначення класицизму як літературного напряму.
Назвіть основні риси романтизму.
Дати характеристику поняттю «романтичний герой».
Дайте визначення Просвітництва як літературного напряму.
Які суспільно-політичні події вплинули на зародження романтизму.
Дайте визначення романтизму як літературного напряму.
Що споріднює класицизм та Відродження?
Пояснити значення терміну: класицизм.
Назвати художні засоби використані в даному уривку.

« Мій дух як ніч! О грай скоріш!
Я ще вчуваю арфи глас,
Нехай воркує жалібніш
І тішить слух в останній час.
Як ще надія в серці спить,
Її розбудить віщий спів.
Як є сльоза, вона біжить,
Поки мій мозок не згорів.
Але суворо й смутно грай,
Додай жалю в свій перший звук».

Дати визначення поняттям, продовживши речення.
Романтизм – це..
Романтичний герой –це..
Байронізм – це
Байронічний герой – це..
Дати визначення поняття «філософська повість».
Дайте визначення епістолярного роману.
Назвіть хронологічні рамки доби бароко.
Схарактеризуйте бароко як літературний напрям.
Що таке Просвітництво?
Хто такий ліричний герой? На прикладі твору охарактеризувати ліричного героя.
Дати визначення класицизму. Назвати його основні риси.
Назвати види комічного. Навести приклади з вивчених творів.
За визначенням назвіть літературознавче поняття.
Художній напрям у літературі та мистецтві кінця 18-19 ст., для якого характерна особлива увага до особистості, а також протиставлення реального й фантастичного світів -
Художній напрям у мистецтві та літературі 16-початку 19 століть. Для нього характерна громадянська тематика, дотримання певних норм і правил, а також звернення до античної спадщини як до норми -
Художній напрям у літературі та мистецтві кінця 16- середини 18 століть, для якого характерні підкреслена урочистість, пишна декоративність, динамічність композиції.
Дати визначення поняття «комедія». Наведіть приклади творів даного жанру.
Закінчіть речення.
Гостре, осудливе осміяння негативного, вад людини; злий сміх
Глузування, замасковане зовнішньою благопристойною формою, навмисне вихваляння того, що заслуговує засудження
Дайте визначення:
Філософська повість – це....
Дайте визначення бароко.
Продовжіть речення.
Драма – це
Трагедія – це
Дайте визначення поняття байронічний герой.
Дайте визначення понять:
Драма
Класицизм
Філософська казка-новела
Пейзаж та його різновиди
Філософська повість.
Романтизм
Байронізм
Сонетний цикл
Укажіть термін, який означає: художній засіб, який виражає глузливо-критичне ставлення автора до того, що зображується.
Укажіть термін, який означає: невеликий за розміром твір, який належить до філософського типу лірики, у якому автор висловлює свої почуття та роздуми про життя.

ІV. Визначити автора і назву твору.
Назвати літературних героїв, про яких ідеться в поданому уривку


«Суворий пане, я твій воїн вірний
І вартовий при цьому капелюсі.
Впіймав я на гарячім цю людину, -
Відмовивсь капелюх він вшанувати.»

«Інакше повівся дуже ставний молодик, що за одним махом перестрибнув через голови своїх товаришів і опинився просто проти панни; не мавши звички низько вклонятися, він хитнув головою».

«Ні, кажу ж вам! Я хочу, щоб у листі були саме ці слова. Тільки треба розставити їх як слід, по-людському, так, щоб вийшло делікатно, як нині заведено. Будьте ласкаві, навчіть мене, як краще це зробити.»

«До чого ж гарний дідуган!
З ним інколи зустрітися приємно.
І то сказать: такий великий пан
З дияволом обходиться так чемно.»

«Вперед, корабле мій, лети
Морську глибінь долай!
Примчи у будь-які світи
Але не в рідний край.»

«Я бажала тобі добра! Можливо, я помилялася, думаючи, що чудесний зовнішній хист, яким я тебе обдарувала, осяє благотворним променем твою душу і збудить внутрішній голос».

"Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»

«Тепер усі повинні мене поважати. Мене щойно зроблено “мамамуші”»?

«Коли б побачив, що сталось
З народом вільним в вільному краю,
Я міг би в захваті гукнути:
Спинись, хвилино, гарна ти!»

«Я вважаю, що будь-який обман принижує порядну людину. Негідно приховувати своє справжнє походження, з’являтися під чужим титулом товариству на очі, вдавати з себе не те, що ми є насправді».

«І глиб, і вись-все духом охоплю я,
І втіху, й біль - все в серце уберу я,
Щоб всім єством своїм з єством вселюдським злитись.
І разом з ним у безвість провалитись»;

«була вродлива, як намальована,
з променистими очима,що аж
пронизували, з пухкими рожевими губками
Щоправда, я забув,
Біляві чи каштанові були в неї коси»;

«Коли людина чинить неправильно чи то в родинних, чи то в державних справах, чи то командуючи військом, - хіба не кажуть завжди: «Такий-то зробив неправильний крок у такій-то справі?».

«Мій дух звільнивсь уже од пут науки,
Чутким зробивсь до будь-якого болю,
Вмістить в собі всі радощі і муки,
Все те,що людству вгинало на долю».

«Паннабула статечного вигляду, шляхетної, величної постави і трохи гордої, владної вдачі. Її обличчя, хоч його можна було назвати бездоганно гарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження, а надто як вона, за своїм звичаєм, нерухомо й суворо вдивлялась кудись перед собою».

«Подайте мій халат, щоб я міг краще слухати. Стривайтеможе зручніше так, без халата? Ні, давайте його сюди, так буде краще»

«Він поки що у мороці блукає,
Та я вкажу йому до правди вхід,
Бо знає садівник, як деревце плекає,
Який від нього буде цвіт і плід.»

«Щодня я помічаю безліч речей, про які нічого не сказано у вашій Біблії»

«Еге ж, він робить тобі послуги, він до тебе ласкавий, але за те ж і грошенята в тебе позичає.»

«Назустріч їм біжить чоловік, це Баумгартен, він весь у крові. Селянин просить рибалку Руоді перевезти його на той берег озера, бо за ним женуться рейтари ландфогта»

«Далебі, понад сорок років розмовляю я прозою, а мені це ніколи й на думку не спадало».

«У поле йди собі мерщій,
Та й ну копати чи сапати:
Замкни себе і розум свій
Держи в обмеженому колі
І їж хоч просто, та доволі;
Живи з скотом, як скот, і не погребуй сам
Ту ниву, де ти жнеш, порядно угноїти;
Оце найкращий спосіб нам
Хоч на сто літ помолодіти.»

«Ох, я несчасний! Ох, я безталанний!
Боже правий, змилостивився,
Замінив на ласку гнів!
Чим Тобі я завинив?
Тим хіба, що народився?»

«Хіба ж над нами не склепіння неба?
Хіба ж під нами не земная твердь?
Хіба ж нам не зоріють
Привітно зорі вічні?
Хіба ж я не дивлюсь тобі у вічі?
Хіба ж усе це не пройма
Твій ум і серце,
Не віє в вічній таємниці
Незримо й зримо вколо тебе?
Наповни ж ним все серце, аж по вінця»

«Ціле життя в руках свій лук тримав я,
Вправлявся у стрілецькому мистецтві,
Без промаху стріляв я в чорне коло,
Багато цінних призів я приносив
Із тих змагань Але сьогодні постріл
Я наймайстерніший зроблю, й візьму
Найвищу я в цих горах нагороду.»

« Де ж тут правда? Розум де?
Де закон, що ставить міру?
Щоб людині – ні, не вірю! -
Господь Бог того не дав,
Що так щедро дарував
Річці й рибі, птиці й звірю?!»

« Добродію, я вирішив обійтися без посередників і дозволяю собі звернутися до вас із проханням Є одна річ, що про неї я давно вже мрію. Це прохання надто важливе для мене, і через те я звертаюся до вас особисто».

« за своїм звичаєм прокинувся ще на світанку на спів півня, якого в Англії й Гуронії називають «сурмачем дня». Він був не такий, як чесне товариство, що вилежувалося мирно на ліжках, аж поки сонце обійшло половину свого кола, що втрачало стільки дорогоцінних годин у цьому середньому між життям і смертю стані і потім скаржилося, що життя таке коротке».

« Із золота гребінь має,
І косу розчісує ним,
І дикої пісні співає,
Не співаної ніким».

«Пасинку природи! Я бажала тобі добра! Можливо, я помилялася, думаючи, що чудесний зовнішній хист, яким я тебе обдарувала, осяє благотворним променем твою душу і збудить внутрішній голос, що скаже тобі: «Ти не той, за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з людиною, на чиїх крилах ти, безкрила каліко, підносишся!». Але ніякий внутрішній голос у тобі не прокинувся».

« Тією владою, якій скорив природу,
Обняти хочу людську душу.
Як птиця, я велю і зірок хороводу,
Так ближніми владати мушу.
Не зброєю – є зброя і на зброю,
Не піснею – росте вона загайно,
І не наукою – в ній досить гною,
Не чудом – це занадто незвичайно.
Ні, керувать чуттям, що маю невід’ємно,
Всім керувать, як Ти – велично і таємно!».

« І ти посмів криваву честолюбність
Рівняти з самозахистом отцевим?
Чи рятував ти голову дитини?
Ти вбивця, я ж – захисник прав священних».

« Що це ти нап’яв на себе, чоловіче? Чи не здумав часом людей посмішити, що вбрався наче городнє опудало? Чи хочеш, щоб на тебе ще пальцями тицяли?».

« Ти, що світлим сяєш ликом,
Всім одрада і спасіння, -
Ти, що й грішницям великим
Стежку вказуєш спасіння, -
Глянь на душу цю зболілу,
Що єдиний раз згрішила:
Ти прости її й помилуй,
Бо не знала, що творила».

«Не знаю, що стало зо мною,
Сумує серце моє, -
Мені ні сну, ні покою
Казка стара не дає.
Повітря свіжіє - смеркає,
Привільний Рейн затих;
Вечірній промінь грає
Ген на шпилях гірських.
Незнана красуня на кручі
Сидить у самоті.»

«Мені тоді аж кинуло у кров,
Бо зроду я ще не ходила в славі;
Я думала: невже в моїй поставі
Нечемне щось, нахабне він знайшов,
Що він до мене прямо так підходить
І жарти, мов із дівкою заводить!
Я гнівалась сама на себе сильно,
Що гнівалась не дуже я на вас.»

«Шанувати слід закон
Справедливий, а не трон»

«Все, що не проза – вірші, а що не вірші – проза».

«Я – тої сили часть, що робить лиш добре, бажаючи лиш злого».

«Розуміння мистецтва у нього в гаманці».

«Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги»

«Видавати себе за шляхетного тепер ніхто не соромиться, і таким звичай дозволяє носити крадену назву Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину отже, скажу вам відверто, я – не шляхетного роду».

«Хай доля зла тебе скувала,
Та виклик твій, борня зухвала,
Завзяття вогняне твоє,
Твій гордий дух і непокора,
Що їх і небо не поборе,
Для смертних прикладом стає».

«Панна сіла на траву і взяла малюка на коліна. Злий виродок борсався, пручався, мурчав і хотів навіть укусити її за палець, але вона промовила: - Спокійно, спокійно, хрущику! - і почала тихо й лагідно гладити його долонею по голові від лоба аж до потилиці. Поволеньки скуйовджений чуб малюка почав вирівнюватися, розділився проділом, приліг на лобі і м'якими ніжними кучерями спустився на високі плечі та горбату, як гарбуз, спину. Малюк ставав щодалі спокійніший і нарешті міцно заснув.».

«У філософію я вник,
До краю всіх наук дійшов
Уже я й лікар, і правник,
І, на нещастя, богослов...
Ну і до чого ж я довчивсь?
Як дурнем був, так і лишивсь,
Хоч маю докторське звання
І десять років навмання
Туди й сюди, навкрив-навкіс
Воджу я учнів своїх за ніс,
А серце крається в самого:
Не можем знати ми нічого!»

« - А я, їй богу, думаю, - відповів (він), -що в мою долю втрутився сам диявол. Мої американські співвітчизники ніколи не поводилися зі мною так жорстоко, як оце тут.»

«Може, ти хочеш навчитися танцювати під старість»

«Хоч раз мене згадайте при нагоді, а я про вас гадатиму всякчас»

«Ви мені прислали такі вузькі шовкові панчохи, що я ледве в них вліз»

«Ти серцем повний доброти, а от до віри мов байдужий»

«усі плакали, голосили, що держава втратила свою найкращу підпору»

«Що чудесний зовнішній хист осяє благотворним променем душу і збудить внутрішній голос, який скаже: «Ти той, за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з Людиною, на чиїх крилах ти, безкрила каліка, підносишся!»

«Я свідок лиш мізерності людської, смішний божок землі не зміниться ніяк,-як споконвіку був, так і тепер дивак.

«Терпіть! Нехай росте вина тиранів,
Але настане день, і борг загальний
Ми з особистим сплатимо їм зразу»

«То що дивує вас? Що вас дивує,
Якщо моїм наставником був сон,
І дуже я побоююся,
Що раптом прокинусь, опинившись
Знову в глухій темниці?»

«Я ж – часть от часті лиш, що перше всім була,
Частинка тої тьми, що світло привела,
Те світло гордеє, що хочеться й йому
з одвічних володінь прогнати матір тьму.»

«Удавати себе за шляхетного тепер ніхто не соромиться, і такий звичай дозволяє носити крадену назву. Але я, щиро кажучи, дивлюсь на такі речі дещо інакше Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину. Негідно ховати своє справжнє походження, з`являтися товариству на очі під чужим титулом, видавати себе не за те, що ми є насправді. ...Отже, скажу вам відверто, я – не шляхетного роду».

«Шляхетний пан! Ось воно що значить убиратися так, як убираються вельможні особи! А вберися-но по-міщанському, то на тебе зроду не скажуть «шляхетний пан» (дає гроші) Маєш, оце тобі за «шляхетного пана».

«Я так люблю живих людей,
Як любить кіт живих мишей.»

«Незнана красуня на кручі Сидить у самоті, Упали на шати блискучі Коси її золоті. Із золота гребінь має, I косу розчісує ним, I дикої пісні співає, Не співаної ніким.»

«У філософію я вник,
До краю всіх наук дійшов –
Уже я й лікар, і правник,
І, на нещастя, богослов»

«Те, що на перший погляд могло видатись цілком химерно скрученим цурпалком дерева, було не що інше, як потворний курдупель якихось дві п’яді на зріст Голова у потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку.»

«Тієї ж миті коло його голови майнула пара ботфортів, і якась чудернацька маленька річ покотилася йому під ноги. Велика коняка почала обнюхувати свого маленького господаря, що борсався в піску, аж поки насилу звівся на ноги.»

«Раніш я жив спокійно й безтурботно
В одних лиш звірів стріли я пускав.
Далекий був від думки я про вбивство...
Це ти життя мені збентежив мирне,
Ти сам мене й жорстокості навчив»

« Люди без докорів сумління привласнюють собі дворянське звання, - подібний рід крадіжки, мабуть, увійшов у звичай. Але я на цей рахунок, зізнаюся, більш педантичний. Я вважаю, що кожен обман кидає тінь на порядну людину. Соромитися тих, від кого тобі небо судило народитися на світ, хизуватись в товаристві вигаданим титулом, видавати себе не за те, що ти є насправді, - це, на мій погляд, ознака душевної ницості. Зрозуміло, мої предки займали почесні посади, сам я з честю прослужив шість років в армії, і становище моє таке, що я сподіваюся зайняти не останнє місце в світі, але з усім тим я не маю наміру привласнювати собі дворянське звання, незважаючи на те, що багато хто на моєму місці вважали б себе вправі це зробити, і я вам скажу навпростець: я - не дворянин.»

«Після читання, після абстрактних міркувань вони починали згадувати все, що з ними трапилося, а після цих безцільних розмов знову приймалися за читання, спільне або роздільне. Розум молодого чоловіка все більше розвивався. Він особливо відзначився б у математиці, якщо б його весь час не відволікав від занять образ мадемуазель Він почав читати історичні книги, і вони засмутили його. Світ видавався йому дуже вже нікчемним і злим. Справді, історія - це не що інше, як картина злочинів і нещасть.»

«Він вийняв чистенько переписаний рукопис і почав читати. Його власний твір, що таки справді вилився з глибини поетичної душі, повний сили й молодого життя, надихав його щораз більше. Він читав усе палкіше, виливаючи всю пристрасть свого закоханого серця. Він затремтів з радощів, коли тихі зітхання ледве чутні жіночі "Ох!" або чоловічі "Чудово... Надзвичайно... Божественно!" переконали його, що поема захопила всіх.»

«Теорія завжди, мій друже, сіра, А древо жизні – золоте».

«Голова в потвори глибоко запала в плечі, на місці спини стирчав наріст, схожий на гарбуз, а відразу від грудей йшли ніжки, тонкі, мов ліщинові прутики, так що весь він нагадував роздвоєну редьку».


«Знаю з досвіду, що всюди
Тут живуть сновиддям люди,
Поки збудяться вони»

«Я – заперечення усього!»

«Стрілою я цією вбив би вас,
Якби улучив я в свою дитину,-
Не схибив би тоді я вже напевно»

«А все, що ви звете гріхом,
Чи згубою, чи просто злом, -
Ото моя стихія рідна»

«У філософію я вник,
До краю всіх наук дійшов –
Уже я й лікар, і правник,
І, на нещастя, богослов»V. Дати відповідь на запитання
Назвіть місце ув’язнення головного героя драми Кальдерона «Життя – це сон».
Чим пояснюється жага пана Журдена з комедії Мольєра ”Міщанин-шляхтич” здобути титул дворянина?
У чому виявляється “природний розум” Простака? (За повістю Вольтера «Простак»).
Яким виявився результат експерименту, задуманого Богом і Мефістофелем (Гете «Фауст»)?
Хто такі філістери ( за повістю-казкою Гофмана “Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер”)?
Що приваблює Журдена (Мольєр «Міщанин-шляхтич») в аристократах, і які вони насправді?
2.У чому полягає визначальна риса характеру Фауста (Гете «Фауст»)?
3.Розкрийте ставлення австрійського намісника Геслера до австрійського народу (Шиллер «Вільгельм Телль»).
4.Хто із героїв повісті-казки Гофмана «Крихітка Цахес» утілює риси авторського ідеалу? Чому ви так думаєте?
5. Які вади сучасної йому цивілізації критикує Вольтер у своєму творі «Простак»?
Яким чином у повісті «Простак» відобразилась особистість Вольтера?
Чи був гармонійним світ, у якому з’явився Цахес? Чи став він гармонійним, коли Цахес його залишив?
Чому Прометей став героєм багатьох творів різних епох і народів?
Дайте характеристику байронічному герою. Чи властиві Байрону риси байронічного героя?
Чому, на вашу думку, Гейне, скориставшись легендою, не назвав свій вірш «Лорелей»?
Чи є в комедії Мольєра «Міщанин - шляхтич» повчання, поради? Про що вони і до кого звернені?
Продовжіть речення: «Драма Шиллера називається «Вільгельм Телль», тому що...»
Назвіть імена композиторів, що у своїй творчості зверталися до поезії Гейне.
Назвіть основні риси «Кримських сонетів» А.Міцкевича.
Чому Гете вважав, що «Фауст» створений не тільки для сучасників, а й для наступних поколінь?
Назвіть основні риси бароко. Наведіть приклади барокового світовідчуття у драмі Кальдерона «Життя – це сон».
Схарактеризуйте композицію трагедії Гете «Фауст».
Чи є підстави назвати «Книгу пісень» Гейне романом про кохання?
Чи вдалося Байрону створити історичний образ України (поема «Мазепа»)?
Як творчість Вольтера вплинула на європейську літературу загалом та на українську зокрема?
Поясніть, як у драмі Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» втілюються просвітницькі ідеї.
Назвіть і прокоментуйте основні мотиви "Кримських сонетів" Адама Міцкевича.
Визначте риси характеру та світогляду романтичного героя на прикладі поеми Д.Н.Г. Байрона «Мазепа».
Поясніть природу сміху та назвіть засоби комічного у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич».
Поясніть ідейний зміст і зазначте особливості композиції філософської повісті Вольтера «Простак»
Що просвітителі вважали шляхом до суспільного благоденства?
Які засоби комічного використовує Гофман для викриття філістерського суспільства?
На кого і чому прагне бути схожим Журден (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Які суспільно-політичні події вплинули на зародження романтизму.
У чому сенс пошуків доктора Фауста (Гете «Фауст»)?
Які художні прийоми використовує Гейне в збірці «Книга пісень»?
У чому трагізм долі Фауста (Гете «Фауст»)?
В чому полягає основний конфлікт драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»?
Як Ви думаєте, пан Журден за п’єсою Мольєра «Міщанин-шляхтич» позитивний чи негативний персонаж?
У чому виявляється актуальність драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» у наші дні?
Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити за твором Й. Гете «Фауст».
Назвіть основні ідеї Просвітництва.
Як перекладається з іспанської слово «хорнада» (П.Кальдерон «Життя – це сон»)?
Опишіть поведінку Сехизмундо під час першого і другого перебування у палаці (за твором Педро Кальдерона «Життя – це сон»).
Визначте ідею твору Ж.Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич».
У чому полягає конфлікт повісті Ж.Б. Мольєра «Простак»?
У чому полягають особливості твору Й. Гете «Фауст»?
В чому полягає основний конфлікт драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»?
У чому полягає зв'язок народної драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» з ідеологією Просвітництва?
Які два типи вчених зображує Гете у своєму творі «Фауст»? У чому полягає різниця між ними? Чи мають вони спільні риси?
У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії Дж.Байрона?
Чи можна знайти спільні й відмінні риси між класицизмом, Просвітництвом і романтизмом?
Що таке ієрархія жанрів? Дати характеристику основним жанрам класицизму.
Висловіть ваше розуміння слів: «Теорія завжди, мій друже сіра, а древо жизні – золоте» (за твором Гете «Фауст»).
У чому полягають особливості зображення романтичного героя у творчості А.Міцкевича?
Чи закономірним був постріл Телля у намісника Геслера? Обґрунтуйте свою думку.
Що нового вніс Дж.Байрон в інтерпретацію образу Прометея?
У чому полягали особливості зображення людини барокової доби у драмі П.Кальдерона «Життя – це сон»?
Чому, на вашу думку, ХYІІІ століття стали називати «вольтерівським»? Поясніть поняття «вольтер’янство» і «вольтер’янець».
Що спонукало народ зібратися біля озера Рютлі? Чи мало це зібрання наслідки у подальшому розвитку подій? (За твором Шиллера «Вільгельм Телль»).
Які факти біографії польського поета Міцкевича відобразилися у його збірці «Кримські сонети»?
Якою постає Україна у поемі Дж.Байрона «Мазепа»?
Назвіть термін, який означає напрям у європейській літературі та мистецтві, яскравим прикладом якого є творчість Мольєра.
Назвіть головні об'єкти сатири Мольєра у комедії «Міщанин-шляхтич»
Поясніть, як ви розумієте провідні ідеї твору Вольтера «Простак».
Розкрийте суть трагічного конфлікту: Фауст – Маргарита (Гете «Фауст»).
Визначте, у чому полягала трагічність ситуації, яка описана у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер».
Які творчі надбання визначили місце Мольєра у світовій культурі?
Назвіть справжнє прізвище Мольєра, роки його життя.
Вкажіть доленосні події в житті Мольєра.
Яка роль Людовика XIV у становленні драматурга?
Що ви знаєте про останню комедію Мольєра?
Що означають імена Фауст і Мефістофель (Гете «Фауст»)?
Якою була самохарактеристика Мефістофеля (Гете «Фауст»)?
Чому саме Фауста вирішено було піддати випробуванням (Гете «Фауст»)?
Назвіть головних персонажів «Прологу на небі». (Гете «Фауст»). Про що вони сперечаються?
Фауст і Вагнер: учитель і учень. Поясніть, чи були вони однодумцями (Гете «Фауст»).
Хто із письменників відчув на собі магнетизм особистості й поезії Байрона?
Назвіть повне ім’я Байрона. Хто він був за походженням? Чи відіграло це роль у його житті?
Продовжіть речення: «Байрон обрав своїм кумиром Наполеона, тому що».
Перелічіть відомі вам твори Байрона.
Чи є підстави вважати, що Байрон прожив романтичне життя?
Чи можна вважати п’єсу Кальдерона «Життя – це сон» актуальною для нашого часу?
Чи варто торгувати честю і гідністю заради високого титулу? (Мольєр «Міщанин-шляхтич»).
Виграв чи програв Мефістофель (Гете «Фауст»)?
Яку угоду уклав Фауст з Мефістофелем (Гете «Фауст»)?
З якою метою Фауст укладає угоду з дияволом (Гете «Фауст»)?
Хто такі «філістери» і «ентузіасти» у творі Гофмана «Малюк Цахес». Розкажіть про їх протистояння.
Назвати головні теми лірики Г.Гейне.
Що вважали просвітники вищим законом життя?
Поясніть, чому комедія Мольєра називається «Міщанин-шляхтич»?
Чому кохання Фауста і Маргарити мало трагічний фінал (Гете «Фауст»)? Чи мала ця історія закінчитися по іншому?
Наведіть приклади іронії і гротеску у казці Гофмана «Малюк Цахес».
Геслер і Вільгельм Телль. В чому причини їх протистояння? (Шиллер «Вільгельм Телль»).
Ким, за пророцтвом, мав стати у майбутньому принц Сехисмундо? (за п’єсою Кальдерона «Життя – це сон»).
Хто використовує прагнення Журдена будь-якою ціною увійти в аристократичне коло? (За комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич»).
Про що сперечаються головні персонажі «Прологу на небі»? (За комедією Гете «Фауст»).
Чому Бальтазар не піддався на чари Цинобера? (За твором Гофмана «Крихітка Цахес»).
Які моменти життя Гейне можна назвати визначальними?
Як ставиться пані Журден до бажання свого чоловіка стати аристократом? (За комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич»).
Що здивувало Простака в житті французів? ( За повістю Вольтера «Простак»).
Чи тільки про зовнішню потворність Цинобера йде мова у творі Гофмана «Крихітка Цахес»?
Назвіть види літературної діяльності, якою займався Гейне.
Який «аристократичний» сан пропонують прийняти пану Журдену в комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич»?
Яким побачили Простака французи-бретанці? (За повістю Вольтера «Простак»).
У якому душевному стані перебував Фауст на момент зустрічі з читачем? (За трагедією Гете «Фауст»).
У чому виявляється потворність героя казки Гофмана «Крихітка Цахес»?
Назвіть імена видатних європейських письменників – сучасників Гейне.
Які особливості композиції драми «Життя-це сон»?
У якому творі Г. Гейне яскраво виявилися фольклорні мотиви?
У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії Дж. Байрона?
Хто такі просвітителі?
У чому полягає сутність «правила трьох єдностей»?
Які біблійні образи присутні в трагедії Гете «Фауст»?
Де відбувається дія народної драми Й.К.Ф.Шиллера «Вільгельм Телль»?
У яких жанрах працював П.Кальдерон?
Визначте жанр комедії Мольєра «Міщанин-щляхтич».
Які риси людини доби Просвітництва відобразилися в образі Фауста?
У чому сутність протистояння Геслера і Вільгельма Телля (Й.К.Ф.Шиллер «Вільгельм Телль»)?
Із кількох хронад складається драма П.Кальдерона «Життя – це сон»?
У чому полягає особливість форми комедії Мольєра «Міщанин-щляхтич»?
Чому Маргарита (В.Гете «Фауст») потрапила в рай?
Хто, на вашу думку, виявився найщасливішим у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»?
У чому полягає визначальна риса характеру Фауста?
Хто із героїв повісті-казки Гофмана «Крихітка Цахес» утілює риси авторського ідеалу? Чому ви так думаєте?
Які вади сучасної йому цивілізації критикує Вольтер у своєму творі «Простак»?
Що приваблює Журдена (Мольєр «Міщанин-шляхтич») в аристократах, і які вони насправді?
До чого прагне учений Фауст (Гете «Фауст»)? Чому він погоджується із пропозицією Мефістофеля?
Назвіть героя твору, якого нагородили орденом «Зелено-плямистого тигра» з двадцятьма золотими ґудзиками. Хто автор цього твору?
Яких вершин досягає Цахес? Чи докладає він яких-небудь зусиль для досягнення свого фантастичного успіху?
Що стало причиною зібрання ради в Рютлі? (Фр. Шиллер «Вільгельм Телль»)
Яким чином хитрий і підступний граф Дорант прибирає до рук багатство Журдена (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Назвіть основні правила класицизму.
Розкажіть про взаємини Бога і Мефістофеля (за трагедією Гете «Фауст»).
Кого Шиллер вважає «ідеальними» героями?
Як ви думаєте, з якою метою Гофман поєднав у творі «Крихітка Цахес» реальне та фантастичне?
Як поети-романтики використовують прийом психологічного паралелізму?
Як в поезії Байрона виявляються біблійні мотиви?
У чому полягає особливість філософської казки (на прикладі твору Е. Т. А. Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер»)?
Що таке ієрархія жанрів?
Чому Сехізмундо очолює повстанців (Кальдерон «Життя – це сон»)? Чи тільки влада вабить молодого чоловіка?
У чому трагізм долі мадемуазель Сент-Ів (Кальдерон «Життя – це сон»)?
Чи вдалося Фаусту збагнути сенс буття (Гете «Фауст»)?
Чи викликає ваше співчуття потворність Цахеса (Гофман «Крихітка Цахес»)? Чому?
Визначте головну думку поеми Дж. Байрона «Мазепа».
Чому польського короля Базиліо непокоїло питання передачі влади (Кальдерон «Життя – це сон»)?
Що спонукало паризького міщанина Журдена змінити звичний плин життя (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Які «плюси» та «мінуси» життя гуронців і цивілізованих європейців ви можете назвати (Вольтер «Простак»)?
Чи став Цахес щасливим, здобувши одну з найвищих державних посад (Гофман «Крихітка Цахес»)?
Мазепа – романтичний чи байронічний герой (Байрон «Мазепа»)?
У який спосіб змінився Сехізмундо після пережитого (Кальдерон «Життя – це сон»)?
Чи можна заздалегідь стверджувати, що кохання Гурона та мадемуазель Сент-Ів не могло бути щасливим, більше того, воно – приречене (Кальдерон «Життя – це сон»)?
Чи змінився Цахес внутрішньо по мірі зростання кар’єри (Гофман «Крихітка Цахес»)?
Яка особиста драма в житті Г. Гейне вплинула на створення збірки «Книга пісень»?
Який із сонетів Адама Міцкевича є центральним у збірці «Кримські сонети»?
Визначте, у чому полягає особливість романтизму Генріха Гейне.
Поясніть, чому Байрон звернувся у своєму творі до образу Прометея?
Як ви розумієте алегорію, подану у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»?
Назвіть, що символізували три вогненно-блискучі волоски, якими наділила фея Цахеса ( за казкою Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»).
Поясніть, чому присвячені цикли «Страждання юності» та «Ліричне інтермецо», що увішли до збірки Генріха Гейне «Книга пісень».
Визначте, у чому полягала трагічність стосунків Фауста і Маргарити (за трагедією Гете «Фауст»).
Сформулюйте провідні теми «Книги пісень» Генріха Гейне.
Дайте коментар до слів О. Пушкіна про Байрона: «Володар наших дум».
Які «вічні проблеми» розглядав у своїх творах Кальдерон?
У чому полягає своєрідність класицистичного героя?
Чому Гете увів у трагедію «Фауст» жіночий образ?
Чи був правий Раскольников поділяючи людство на «звичайні» та «незвичайні» особистості і надаючи «незвичайним» право на необмежену свободу (Ф.Достоєвський «Злочин і кара»)?
В якому зі своїх романів Л.Толстой любив «мисль народну», а в якому «мисль сімейну»?
Які філософські проблеми порушив В. Вірмен у віршах збірки “Листя трави”?
Чи згодні ви з Діккенсом, який у фіналі роману «Пригоди Олівера Твіста» утверджує думку про перемогу добра над злом?
Чи є в комедії Мольєра «Міщанин - шляхтич» повчання, поради? Про що вони і до кого звернені?
Поясніть, як у драмі Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» втілюються просвітницькі ідеї.
Які засоби комічного використовує Гофман у своєму творі «Крихітка Цахес» для викриття філістерського суспільства?
У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії Дж.Байрона?
У чому полягали особливості зображення людини барокової доби у драмі П.Кальдерона «Життя – це сон»?


VІ. Напишіть твір на одну із тем
Образи дворян у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».
Потворне і прекрасне у творі Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес».
Цінуйте час – він не стоїть на місці
Читання звеличує душу.
«Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них»
«Книжки читати – от де втіха»
Природа у творчості поетів-романтиків (за поезіями А. Міцкевича та Г. Гайне
Фауст і Мефістофель. Хто вони?
Повість - казка Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» актуальна/неактуальна нині?
Чи здатна душа нашого сучасника відгукнутися на вірші Гейне?
Адам Міцкевич і Україна.
Чи знайдуть відгук у сучасного глядача проблеми, що хвилювали Кальдерона?
Моє враження від «Кримських сонетів» А.Міцкевича.
Царство розуму в уяві просвітників.
Чи зміг би пан Журден знайти своє місце у ХХІ столітті (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Мазепа – герой поеми Байрона.
Над чим сміється Мольєр у комедії «Міщанин-шляхтич»?
«Я народився вільним, як вітер» («Простак» Вольтера).
Краса і потворність у творі Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер».
Пан Журден - переможець чи переможений (Мольєр «Міщанин-шляхтич»).
Чи можливий щасливий шлюб між такими людьми, як Фауст і Маргарита (Гете «Фауст»)?
«А щастя виділось так близько». Що таке щастя?
Чи актуальний для нашого часу мотив втечі від дійсності, характерний для творів Байрона?
У чому криєтся небезпека цахесів для людства (Гофман «Крихітка Цахес»)?
Якщо я - Фауст, то в чому шукатиму сенс свого життя (Гете «Фауст»)?
Міщанин-шляхтич наших днів існує (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Над чим сміється Мольєр у комедії «Міщанин-шляхтич»?
«Хто йде вперед, той змушений блукать» (за трагедією Й. Гете «Фауст»).
Перемогти в собі звіра – це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини? (за твором П. Кальдерона «Життя – це сон»).
Моральні уроки комедії Ж.Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич».
Моє особисте ставлення до проблем, порушених у драмі Педро Кальдерона «Життя – це сон».
Вільгельм Телль як народний герой (Шиллер «Вільгельм Телль»).
Чого сучасна людина може навчитися у Фауста? (за твором Гете «Фауст»).
«Твій гордий дух і непокорадля смертних прикладом стає» (за творами Джорджа Байрона).
« Ніхто не може долі відвернуть» (Роздуми про роль долі у житті людини за твором П.Кальдерона «Життя – сон»).
Щасливі філістери і скривджені ентузіасти (Гофман «Крихітка Цахес»).
Чи варто торгувати честю і гідністю заради високого титулу? (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»).
«І мій буяє дух у розгулі стихій» (Роздуми про єдність природи і людини у сонетах А. Міцкевича).
Чи зміг би пан Журден знайти своє місце у 21 столітт (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Чи актуальними є проблеми, які хвилювали Гете?
Мазепа - герой Байрона та історичний персонаж.
У чому Фауст знайшов сенс життя (Гете «Фауст»)?
Кохання Простака і Сент-Ів (Вольтер «Простак»).
Звідки, на вашу думку, беруться цахеси (Гофман «Крихітка Цахес»)?
Що є людина на землі у розумінні П. Кальдерона?
У чому полягає світове значення творчості Мольєра?
Чому була врятована Маргарита? (Гете «Фауст»).
Чесність і щедрість – найдорожчий скарб людини (за п’єсою Мольєра «Міщанин-шляхтич»).
Фауст – уособлення нестримного прагнення людського духу вперед (Гете. «Фауст»).
Фауст і Мефістофель. Хто вони? (за трагедією Гете «Фауст»).
Пан Журден – людина 17 століття (за комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич»).
Про що я б хотів запитати Гофмана, автора твору «Крихітка Цахес»?
Уявіть і змалюйте картину прозріння пана Журдена, героя комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич».
Повість-казка Гофмана «Крихітка Цахес»: чи актуальна вона сьогодні?
Які уроки я виніс (винесла) з комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»?
Чого сучасна людина може навчитися у Фауста (Гете «Фауст»)?
У чому виявляється актуальність проблем, піднятих Е.Т.А. Гофманом у казці-новелі «Крихітка Цахес»?»
Роль Мефістофеля в трагедії Й.Гете «Фауст».
Образи дворян у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».
Потворне і прекрасне у творі Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес».
Самозасліпленість пана Журдена (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»).
Тема кохання в трагедії Й. В. Гете «Фауст».
Що є найдорожчим скарбом людини? (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»).
Чи кожен може дорівнятися до людини? (за твором Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес»).
Риси романтичного героя байронічного типу в образі Мазепи.
Символічні образи у творах романтиків.
У чому полягає сенс буття людини ХVІІІ і ХХІ століть?
Який тип людини «природна» або «штучна (культурна)» вам імпонує? Чому?
Напишіть уявне продовження драми П.Кальдерона «Життя – це сон».
Чи зміниться Журден після того, як зрозуміє, що його ошукали (Мольєр «Міщанин-шляхтич»)?
Чи є у Вольтера позитивний герой? Якщо є, то які позиції у житті він обстоює (Вольтер «Простак»)?
Романтизм: виклик світові чи втеча від нього?
Чи є можливість подолання суперечностей, закладених у гріховній природі людини? (П.Кальдерон. «Життя – це сон»).
Роль Мефістофеля у пошуку сенсу буття Фаустом (Гете «Фауст»).
Чи сучасна класика?
Змалювання природи в поезіях Г.Гейне – спосіб бачення світу і пізнання власної душі.
Над якими проблемами життя спонукає мене задуматись повість-казка Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»?
Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною (за творами А. Міцкевича).
Любов – першооснова життя ( за творами Генріха Гейне).
Боротьба добра і зла у трагедії Гете «Фауст».
Чи актуальний для нашого часу мотив втечі від дійсності, характерний для творів Байрона?
Чи варто торгувати честю і гідністю заради високого титулу? (За комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»).
Фауст – уособлення нестримного прагнення людського духу вперед (Гете. «Фауст»).


Приложенные файлы

  • doc 22435935
    Размер файла: 370 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий