ofitsiyni_pravila_Moya_shkola_naykrascha.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Офіційні правила конкурсу учнівських творів на тему: ©Моя школа найкраща, тому що…ª І. Загальні положення 1. Конкурс учнівських творів на тему: ©Моя школа найкраща, тому що…ª (далі ‬ Конкурс), проводиться з метою виховання у підростаючого покоління патрі отизму, загальнолюдських цінностей, почуття гордості за школу, підвищення культурного рівня, формування позитивного відношення до свого навчального закладу. 2. Організаторами К онкурсу є департамент освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (далі ‬ Організатор 1) та Товариство з обмеженою відповідальністю ©Миколаївський хлібзавод №1ª (далі ‬ Організатор 2) ІІ. П орядок проведення к онкурсу 1. Загальні умови участі в Конкурсі 1 .1. Конкурс проводиться в місті Миколаєві та Миколаї вській області. 1.2. У К онкурсі беруть участь учні трьох вікових категорій : 1 - 4 класи, 5 - 8 класи, 9 - 11 класи (далі Учасник) 1.3. Від навчального закладу може брати участь необмежена кількість Учасників . 2. Правила участі у конкурсі 2.1. Щоб взяти участь у Кон курсі, Учаснику необхідно написати твір на тему ©Моя школа найкраща, тому що…ª та відправити його з десятьма етикетками від хлібних виробів ТОВ ©Миколаївський хлібзавод №1ª з 1 квітня по 15 травня 2016 року пош тою на адресу Організатора 2 : 54028 м. Ми колаїв, вул. Гмирьова, 2а , а/с 88 , ТОВ ©Миколаївський хлібзавод №1ª або принести самостійно на адресу Організатора 2 . Телефон для довідок: 0512 - 67 - 55 - 87 . 2 2.2. Учасник повинен вступити в групу Організатора 2 в Вконтакті Миколаївський хлібзавод №1: http://vk.co m/mxhleb . 2.3. Учасник повинен зробит и репост запису про проведення К онкурсу. Запис повинен бути не нижче третього запису на стіні Учасника. 3 . Учасники К онкурсу повинні дотримув атись вимог щодо його проведення, виконувати рішення журі. III . Під биття підсумк ів К онкурсу, критерії оцінки творів та нагородження переможців 1. Оцінку творів У часників К онкурсу проводить журі, до складу якого входять представники Організатора 1 та представники Організатора 2 з 16 травня по 29 травня 2016 р. Склад журі затверджуєт ься наказом департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. 2. Журі обирає 15 кращих творів в кожній віковій категорії . 3. Кращі твори обираються за загальною сумою балів за наступними критеріями : відповідність темі Конку рсу ‬ 10 балів; оригінальність ‬ 10 балів; творчість ‬ 10 балів; композиція та логіка суджень ‬ 10 балів; естетичне оформлення ‬ 5 балів; грамотність ‬ 5 балів; Максимальна сумарна кількість балів ‬ 50 від кожного члена журі. Кожен член журі перевіряє кожну роботу і виставляє бали відповідно до критеріїв. 4. П'ятнадцять У часник ів К онкурсу, в кожній віковій категорії, які досягли найкращих результатів за сумою балів від усіх членів журі виходять у фінал та прийматимуть участь у розіграші головного призу ‬ планшету. 3 5. Розіграш відбудеться 1 червня 2016 року методом лототрону (барабану) у присутності всіх фіналістів . В кожній з трьох вікови х категорі й розігруватиметься один планшет. Про час та місце проведення р озіграшу всіх фіналістів буде проінформовано до датково . 6. Учасники К онкурсу, які не стали переможцями нагороджуються за участь заохочувальними подарунками . 7. Призовий фонд забезпечується О рганізатор ом 2 Конкурсу . IV. Заключні положення 1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим під тверджує, що він дає свою згоду та дозвіл на: - обробку / використання своїх персональних даних на розсуд Організатора 1 та Організатора 2 в межах Закону України ©Про захист персональних данихª ; - без оплатне використання персональних даних , отриманих п ід час проведення Конкурсу, Організатором 1 та Організатором 2 способами , що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам); - безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів п ро нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь - яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Украї ні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором 1 та Організатором 2 Крнкурсу та / або будь - якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України. 2. Участь в Конкурсі є беззапере чним висловлюванням однозначної згоди Учасника Конкурсу з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб‱єкт персональних даних, відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних. 4 3. Організатор 1 та Організатор 2 Конкурсу забезпечу ють захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, відповідно до чинного законодавства України. 4 . Організатор 1 та Організатор 2 Конкурсу не не с уть відповідальність за достовірність наданих Учасником Конкурсу персональних даних. Організатор 1 та Організатор 2 Конкурсу не нес уть відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв‱язку. 5 . Орг анізатор 1 та Організатор 2 Конк урс у не нес уть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь - якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу , інших непідвладн их контролю з боку Організатора 1 та Організатора 2 Конкурсу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань. 6. Організатор 1 та Організатор 2 Конкурсу залиша ють за собою право: - припинити участь у Конкурсі для Учасни ків, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними умов проведення Конкурсу; - змінювати ум ови, строки проведення Конкурсу ; - припинити, призупинити, скасувати проведення Конкурсу, якщо за будь - якої п ричини будь - який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано ; - проводити фото - та відеозйомку отримання Переможцем Конкурсу п ризу та публікувати зазначені матеріали в групі ВКонтактіª Організатора та будь - яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь - якої винагороди Учаснику Конкурсу.

Приложенные файлы

  • pdf 22446145
    Размер файла: 196 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий