ofitsiyni_pravila_Moya_shkola_naykrascha.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Офіційні правила конкурсу

учнівських творів
на тему:

©Моя школа найкраща, тому що…ª


І. Загальні положення

1.
Конкурс учнівських творів

на тему:

©Моя школа найкраща, тому що…ª
(далі


Конкурс), проводиться з метою
виховання у підростаючого покоління
патрі
отизму,

загальнолюдських цінностей,

почуття гордості за школу,
підвищення культурного рівня, формування позитивного відношення до свого
навчального закладу.

2. Організаторами
К
онкурсу є департамент освіти, науки та молоді
Миколаївської обласної державної
адміністрації

(далі


Організатор 1)

та
Товариство з обмеженою відповідальністю ©Миколаївський хлібзавод №1ª

(даліОрганізатор 2)


ІІ.

П
орядок проведення
к
онкурсу

1. Загальні умови участі в Конкурсі

1
.1. Конкурс проводиться

в
місті Миколаєві та Миколаї
вській області.

1.2. У
К
онкурсі беруть участь учні трьох вікових

категорій
: 1
-
4 класи,

5
-
8

класи,
9
-
11 класи (далі Учасник)


1.3.

Від навчального закладу може брати участь необмежена кількість
Учасників
.

2. Правила участі у конкурсі

2.1.


Щоб взяти участь у Кон
курсі, Учаснику необхідно
написати

твір на тему
©Моя школа найкраща, тому що…ª та відправити його

з десятьма етикетками
від
хлібних виробів ТОВ ©Миколаївський хлібзавод №1ª
з 1 квітня по 15
травня
2016 року пош
тою на
адресу
Організатора 2
:


54028 м. Ми
колаїв, вул.
Гмирьова, 2а
,
а/с 88
,

ТОВ
©Миколаївський хлібзавод №1ª

або принести
самостійно на адресу Організатора 2
. Телефон для довідок: 0512
-
67
-
55
-
87
.


2

2.2.


Учасник повинен вступити в групу
Організатора 2

в Вконтакті
Миколаївський хлібзавод №1:
http://vk.co
m/mxhleb
.

2.3.

Учасник повинен зробит
и репост запису про проведення К
онкурсу. Запис
повинен бути не нижче третього запису на стіні Учасника.

3
. Учасники
К
онкурсу повинні дотримув
атись вимог щодо його
проведення,

виконувати рішення журі.III
. Під
биття

підсумк
ів
К
онкурсу,

критерії оцінки
творів

та нагородження переможців


1. Оцінку
творів У
часників
К
онкурсу проводить журі, до складу якого
входять

представники
Організатора 1 та представники Організатора 2

з
16

травня по 29 травня 2016 р.


Склад журі затверджуєт
ься наказом департаменту освіти, науки та молоді
Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Журі
обирає

15 кращих творів в кожній віковій категорії
.

3.

Кращі твори обираються за загальною сумою балів за наступними
критеріями
:

відповідність
темі Конку
рсу10 балів;

оригінальність10 балів;

творчість


10 балів;

композиція та логіка суджень


10 балів;

естетичне оформлення5

балів;

грамотність5

балів;

Максимальна

сумарна
кількість

балів


50

від кожного члена журі.


Кожен член журі перевіряє

кожну роботу і виставляє бали відповідно до
критеріїв.

4.

П'ятнадцять У
часник
ів

К
онкурсу,

в кожній віковій категорії,

які
досягли найкращих результатів за сумою балів

від усіх членів журі
виходять у
фінал та
прийматимуть участь у розіграші головного призупланшету.


3

5.

Розіграш відбудеться 1 червня 2016 року

методом лототрону
(барабану) у присутності всіх фіналістів
.
В кожній з трьох
вікови
х категорі
й

розігруватиметься один планшет.
Про час

та місце

проведення
р
озіграшу всіх
фіналістів буде проінформовано
до
датково
.

6.

Учасники
К
онкурсу,

які не
стали переможцями

нагороджуються за
участь
заохочувальними подарунками
.

7.

Призовий фонд забезпечується
О
рганізатор
ом 2

Конкурсу
.


IV.

Заключні положення

1. Беручи участь у

Конкурсі, кожен Учасник тим самим під
тверджує, що
він
дає свою згоду
та дозвіл
на:
-

обробку
/ використання своїх персональних даних

на розсуд Організатора
1 та Організатора 2
в межах Закону України ©Про захист персональних данихª
;-

без
оплатне

використання персональних даних
, отриманих п
ід час
проведення Конкурсу,

Організатором
1 та Організатором 2
способами
,
що

не
суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам);-

безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або
інших матеріалів п
ро нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право
публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь
-
яких друкованих, аудіо
-

та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Украї
ні, і таке
використання не буде відшкодовуватися Організатором
1 та Організатором 2
Крнкурсу
та / або будь
-
якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.


2.
Участь в Конкурсі є беззапере
чним висловлюванням однозначної згоди
Учасника Конкурсу з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник
ознайомлений зі своїми правами як суб‱єкт персональних даних, відповідно до
чинного законодавства України про захист персональних даних.


43.
Організатор
1 та Організатор 2
Конкурсу забезпечу
ють

захист
персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного
доступу до них, відповідно до чинного законодавства України.4
. Організатор

1 та Організатор 2

Конкурсу
не не
с
уть

відповідальність за
достовірність наданих Учасником Конкурсу персональних даних. Організатор

1
та Організатор 2 Конкурсу

не нес
уть

відповідальність за роботу поштових
служб та інших служб

зв‱язку.

5
.
Орг
анізатор 1 та Організатор 2 Конк
урс
у

не нес
уть

відповідальність за
невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як
стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь
-
якого характеру, блокади,
суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу
,
інших непідвладн
их контролю з боку Організатора 1 та Організатора 2
Конкурсу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких
зобов'язань.


6.

Організатор

1 та Організатор 2

Конкурсу залиша
ють

за собою право:

-


припинити участь у Конкурсі для Учасни
ків, щодо яких є обґрунтовані

підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними умов проведення
Конкурсу;


-

змінювати ум
ови, строки проведення Конкурсу
;
-

припинити, призупинити, скасувати проведення Конкурсу, якщо за будь
-
якої п
ричини будь
-
який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це
було заплановано
;-

проводити фото

-

та відеозйомку

отримання Переможцем Конкурсу п
ризу
та публікувати зазначені матеріали
в групі

ВКонтактіª Організатора

та будь
-
яких інших
публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь
-
якої винагороди Учаснику Конкурсу.


Приложенные файлы

  • pdf 22446145
    Размер файла: 196 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий