yedigen_mollanepes


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ÝEDIGENkitaphanajygy
TURAN
A³gabat,1991
MollanepesGo³gular
KitapçatürkmenklassygyMollanepesi¬
go³gularygirizildi.
ÝedigenkitaphanajygyA³gabat,Turan
ne³irýaty,1991.

TSSR-i¬halkýazyjysyGurbandurdyGurbansä-
hedowy¬redaksiýasybilen.
Redaktor-düzüji:TejenNepesow.
Ne³irüçinjogapkärler:KömekKulyýew,Anna
Sous.
Suratçylar:Sülgün,Myrat,AnnagulyHojaguly-
ýewler.

Bukitapdakymaglumat"bol³yýaly"esaslarda,
kepilliksizgetirilýär.Bui³taýýarlanandaähli
seresaplykçärelerigörlenhembolsa,neaw-
tor(lar),neEnedilim.comsahypasybui³däki
informasiýasebäpliçekilengöniýagytaklaýyn
ýitgiýazelelüçinhiçbiradamy¬ýaguramany¬
ö¬ündejogapkärçilikçekmeýär.

PDF-ageçirildi:11.Sentýabr2013
Enedilim.comsahypasyny¬kitaphanasy.
MAZMUNY
Mollanepes
.................iii
Di³leri¬e
..................1
Zarybilen
.................3
Gülüstanyma
................5
Ýarbirýana,bizbirýana
........6
Gitdim
...................7
Mollanepes
.................9
Rähmetmezmi¬halyma
.........11
Hiçgörmedimillerde
...........13
Heserli
...................15
Badamgabaklary¬dan
..........16
Olýylan
...................17
Näzliýar
..................18
Ýaýimdi
..................19
Ýadymadü³di
...............20
Gyz-gelni¬aýdy³ygy
...........22
A¬sa
.....................24
Oýanmady¬
................26
Berkararbolsun
..............28
Bitengyz
..................30
Kö¬lüm
...................31
Owadangelin
...............33
Geldianajanany¬
.............35
ii
enedilim.com
Diýdi:Aýtarzy¬,myhman
.......39
Bärigel
...................42
Istäpkigözelýary
.............45
Nergezgin
.................50
Kö¬lüm
...................52
iii
enedilim.com
MOLLANEPES
(18101870)
NepesKadyrberdiMaryda,wekilleri¬ýazytaý-
pasyndadogulýar.Kakasyulamabolup,ogly
NepesiilkiMaryda,so¬Buharamedresesinde
okadýar.ParsdiliHysrowDehlewini,Rumyny,
Hafyzybilmeküçinaçarbolýar.OlNowaýy,Fu-
zuly,Saýýadyny¬poeziýasynauýýar.Millipoezi-
ýaonu¬halkylykölçegi.Poeziýadabu³ahyry¬öz
hususyçeperçilikmanerasykemalagelýär.Söz
wesazsungatykeramat,gyzgözelligi¬sim-
woly.Jo³gunlyromantikNepessimwolikiobraza
baý.NezireçilikdeNepesSaýýadyny¬derejesine
ýetýär.MaryHywa,MaryEýran,Saragthady-
salaryndaulyalymNepesi¬rolybolupdyr.Ahal
hanyGaraoglanhanonbegi,MarydaGow³uthan
weba³gaserdarlarNepeseaýratynhormatbes-
läpdir.Mary“ahyJahanözundeNepesýalybir
³ahsyýeti¬ýa³anyüçinöwünmägehakly.Y³k
onu¬poeziýasyny¬ba³leýtmotiwi.Türkmen
a³ykwemag³uklaryny¬gizlinhatlaryndaNepe-
si¬³ygyrlaryýazylýar."ZöhreTahyr"dessany
ýatdanaýdylýar.OlbütinTürküstandajuda
iv
enedilim.com
me³hur.
NepesibizdeY“KMÜLKÜNIŒ“ASYhasap-
laýarlar.
TejenNepesow
v
enedilim.com
Di³leri¬e
DürDerýadançykabilmez,
Nazarkylsadi³leri¬e.
Dowzahmeniýakabilmez,
Ýanypmenata³lary¬a.
Leýli-“irinsa¬ataýdyr
Diýseler,olsözbijaýdyr.
Elipdeýkamatymýaýdyr,
Seºdeeýläpga³lary¬a.
Budünýähemruzu-mag³ar,
Haýyretse¬haýyr,³eretse¬³er,
Rahmetgökdenýergedü³er,
Degipgarasaçlary¬a.
Çohsygynmy³amözü¬e,
Ýetmi³emkelamsözü¬e,
Mynasypeýleýazy¬a,
Duçaretmegy³lary¬a.
Tapmaklykdamü³gülkändir,
Tapmaslykbesiasandyr,
Bendemen,aklymhaýrandyr,
Sungaty¬a,i³leri¬e.
1
enedilim.com
Nepesdiýer,çekerzary¬,
Mydamarzuwse¬didary¬,
Janpidasy,mense¬ýary¬,
Ýüzümsürtsemda³lary¬a!
2
enedilim.com
Zarybilen
Totytekellimbirperi,
Sözlär³ekerzarybilen.
“u¬kargu³umbenteýlemi³,
Herzülpüni¬tarybilen.
Görünseýary¬gülýüzi,
Oltursagije-gündizi,
Ýargelsetenhabirözi,
Gelmeseagýarybilen.
Mü³künsaçyneýläpdügün,
Halymnyeýläpdirzebun,
Razymen,öldürsebugün
Goýnundakynarybilen.
Bäh-bäh,ajaýypsimi-ten!
Oldurmenimejnuneden,
Aklykdabäseýlärbeden
Kyrkçilläni¬garybilen.
Herkimözünrameýleýir,
Subhunany¬³ameýleýir,
Käpirniyslameýleýir
Yzhary-güftarybilen.
3
enedilim.com
Gähinahaldekçyrma³yp,
Käöpü³ip,käguçu³yp,
Mollanepesdiýr,ýanta³yp,
Oltursaözýarybilen.
4
enedilim.com
Gülüstanyma
Geldigalamga³lygyz,
Jilwekylypýanyma;
Kirpikleritygma-tyg,
Geçermeni¬janyma.
Mendiýdimki:Roýygül,
Hyzmaty¬dabendigul,
Gahry¬goý-da,sabyrkyl,
Suwsanbolsa¬ganyma.
Mendiýdimki:Jantala³,
Didämdökerganlyýa³,
Bakmady¬-labagryda³,
Halyperi³anyma.
Bir³eýdabilbilbolsam,
Ýana-ýanakülbolsam,
Birgijedahylbolsam,
Täzegülüstanyma.
5
enedilim.com
Ýarbirýana,bizbirýana
Tiri-peýkamyngizleýir,
Ga³birýana,gözbirýana.
Dahanynaçypsözleýir,
Dilbirýana,sözbirýana.
Hazanaýrylmazgülümden,
Birgazalýazdymtilimden,
Ýa³ylba³uçdykölümden,
Suwbirýana,gazbirýana.
Söwdügimgözümdenuçdy,
Baryprakyplaradü³di,
Birsöýbileaýryly³dy
Ýarbirýana,bizbirýana.
Bezen³ipjanymalarlar,
Görenlerhaýrangalarlar,
Ýasawedipsallanarlar,
Gelinbirýana,gyzbirýana.
Gulakgoýu¬ü³buzara,
SözlesinNepesbiçäre,
Dildibagrymysetpara,
Tygbirýana,duzbirýana.
6
enedilim.com
Gitdim
Garagözü¬,galamga³y¬
Tirdirdiýip,gaçdymgitdim.
Ýalpyldysyngarasaçy¬
Mardyrdiýip,uçdumgitdim.
A³ykbolup,hiçgezmeýen,
Lebnibilmez,gantezmeýen,
Da¬-säherlerhiçdözmeýen,
Güldekýüzü¬açdymgitdim.
Bilbilsöýerbagy¬gülün,
Mag³ukdararolsünbülin,
Durabilmän,ýary¬bilin
Emaýbilenguçdumgitdim...
Ýatypdyr,akgolýassanyp,
Ýüpekmahmallarüssenip,
Gapynyaçdymgyssanyp,
Rahmetnurynsaçdymgitdim.
Reýhangöwniho³durýazdan,
Kölkaýyldyrgubagazdan,
Mü¬gelinden,ançagyzdan
“olperimniseçdimgitdim.
7
enedilim.com
Dürlersaçarýardahandan,
Mü¬gelerhünärzybandan,
Nepesdiýer,bujahandan
Ýaryta³lap,geçdimgitdim.
8
enedilim.com
Mollanepes
Gaatukusyndagaldy¬,
Oýanimdi,Mollanepes!
Käsargaryp,kähisoldu¬,
Oýanimdi,Mollanepes!
Hijranbilebagrdagla³ar,
Senigörsemdiýpçagla³ar,
Söwerýary¬çohagla³yr,
Oýanimdi,Mollanepes!
Budünýägedürlerdoldy,
Aýlarýa³dy,günlergaldy,
Turgulimdi,wagtboldy,
Oýanimdi,Mollanepes!
Birýargeldialma-narly,
Bilbilzenahdan,güftarly,
Gaatukusyndazarly
Galdy¬,oýan,Mollanepes!
Sençekipsenköppyraky,
Budünýäimesdirbaky,
Ýaradypdyrhijranoky,
Degdi,oýanMollanepes!
9
enedilim.com
Ýadeýlegilsewerýary,
Akgöwsündealma,nary,
Çolanmy³dyrzülpi-tary...
Oýanimdi,Mollanepes!
Garagözlerse¬kasty¬a,
Mahmalýazdyýarasty¬a,
Alaöýme,alüstü¬e
Atdy,oýan,Mollanepes!
Ýeterertemag³argüni,
Gag³adarjanlary,teni,
Ýarukudadiýip,seni
Öpdi,oýan,Mollanepes!
Sengalypsenýürekdaglap,
Bili¬nihijranabaglap,
Ýufaralyp,köpsylaglap,
Sepdi,oýan,Mollanepes!
Nepes,gelginsenhu³u¬a,
Köpoýungelerba³y¬a,
Emaýbilenýarda³y¬a
Duzakgurdy,Mollanepes!
10
enedilim.com
Sa¬aa³ykbolanýanar,külbolar.
Zulmu¬adözmeýännamyratgalar.
Gözümi¬degresimöwçurupdolar
Gündizlerýa³bilen,gijelergana...
Nepesdiýer,y³ky¬ýandyrdybizi,
Janymnyalypdyrlaglyny¬sözi,
Teke,ýomut,ärsarytürkmeni¬gyzy
BarysygurbandyrbirDurdyhana.
12
enedilim.com
Hiçgörmedimillerde
Ke³tedipgezmi³empanyjahany,
Sendeýgözelhiçgörmedimillerde;
Kö¬lümi¬aramy,menzil-mekany,
“eýdakö¬üljo³mazözgegüllerde.
Ilhusnu¬adahyl,görmägezarmen,
Y³gy¬dabaharmen,köýü¬denarmen.
Täölinçämseni¬ýolu¬gararmen,
Ryzwankimingözümgaldyýollarda.
Säherseýleçyksa,gertöksesiller,
Owsunarherýana,tutukdyrtiller,
Zeref³angulpagy,syýakäkiller,
Çö³seýeredü³er,örse¬billerde.
Nergizga³y¬,helalgözü¬egurban,
Ady¬zikretmägedildeýokperman,
Birjanymbar,mü¬derdimbar,senderman,
Jismimotiçinde,ýa³ymsillerde.
Misözünde¬etmi³simu-zerbilen,
Mu³barabarbolmu³murgy-perbilen
Zäherhemrabolmu³bir³ekerbilen,
Enwerebriçinde,göwherköllerde.
13
enedilim.com
Elwangeýip,gyýa-gyýabakarsen,
Zerew³anzülpu¬iýeredökersen,
Seýleçyksa¬,akjerendekbökersen,
Jerenhemsenkiminbökmezçöllerde.
Nepesdiýr,adatdyr,möwçurupjo³ma,
A³ygahumardyrogryngara³ma,
Hemjilwe,hemgamza,näzu-kere³me
Mekantutmu³göz-ga³y¬da,gollarda.
14
enedilim.com
Heserli
Näzeninkamaty¬,gülerýüzleri¬
Birnowçanahaldyrgülli,semerli.
Pistedodaklary¬,balagyzlary¬
Altynpiýaladyrgandu-³ekerli.
Akgollarsynadatapmy³kemaly,
Onbarmakdaýüzüklaglmysaly,
Serindeebri³im,egnindealy,
Sylaýgerdenleri¬tyllatumarly.
Zülpü¬me¬zärle¬kebudy¬taryna,
Göwsü¬me¬zärkyrkçilläni¬garyna,
Gözellerhaýrandyrkesbi-kärine,
Birjadytilsimli,golyhünärli.
Nepesdiýerkäaglarmen,gülermen,
Gähiaçylarmen,gähisolarmen,
Gähidirilermen,gähiölermen,
Y³ky¬ýolyajapýoldurheserli.
15
enedilim.com
Badamgabaklary¬dan
Sapalysöwdügim,gülýüzliýarym,
Aýlanaýynbadamgabaklary¬dan.
Boýlary¬tubydyr,kamaty¬ar-ar,
Goluzadyptutsampudaklary¬dan.
Seni¬husnu¬hergizgözümdengitmez,
Herniçedalbynsam,sa¬agolýetmez,
Senbolmasa¬Aý,Gün,älemýarytmaz,
Röw³entapargözümýa¬aklary¬dan.
Ga³y¬nykakyban,gözü¬güldirsen,
Ibabilena³ykkü¬lündoldyrsen,
Näzeýleýip,asta-astaýylgyrsen,
Zenehdanbildirsene¬ekleri¬den.
Kö¬lü¬nisowutma,söwdügim,bizden,
Umydymyzköpdür,dildarym,sizden,
Däne-dänehalçykypdyrgülýüzden,
Örtenermenemsembulaklary¬dan.
Nepesdiýer,bakypolturýüzüme,
Özümbilmen,aýpeýlemesözüme,
“emsikamargörünmezmi³gözüme,
Bir³öhledü³mü³dirsahaklary¬dan.
16
enedilim.com
Olýylan
Garagözdüra³yklary¬guwanjy,
Guransözü¬hastajany¬söýenji,
Iki³amarsaklapýatyrbirgenji,
Gençüstündehalkaguranolýylan.
Mensa¬aa³yklyklybasynsaldym,
Niçeýylugru¬dasaralyp,soldum,
Mejnundeýinjismimotlargasaldym,
Synalarmygöz-gözedenolýylan.
Garagözü¬janalmagy¬kastynda,
Bilbilmesgentutmu³gülü¬üstünde,
Birjüpýylanýatyrgöwsü¬üstünde,
Synalarmygöz-gözedenolýylan.
Käteöýmesiniba³ynaorap,
Käte³anabilenzülplerindarap,
A³ygynajilweberip,birgarap,
Synalarmygöz-gözedenolýylan.
Nepesdiýer,i³imahy-sertbilen,
I³saly³sa¬birtöwekgelmertbilen,
Janagalar,birmu³akgatdertbilen,
Synalarmygöz-gözedenolýylan.
17
enedilim.com
Näzliýar
Garasaçy¬gijediýip,uklapmen,
Gündizeken,çoharmanym,näzliýar!
Saba-säherwagtydiýip,çaklapmen,
Çe³mimaçsam,armaneken,näzliýar!
Gel,görü³se¬keramatlygolu¬dan,
Aýlanaýyndahany¬dan,tili¬den,
Gaharetme,golumsalsambili¬den,
Ata³gähisen,suzanym,näzliýar!
Tarypyne³itdimgaragözü¬ni¬,
Gedasymen,dostum,gülerýüzü¬ni¬,
Zybandanaýrylanherbirsözü¬ni¬,
Kesgilba³ym,mengurbany,näzliýar!
Nepesdiýer,y³kymhetdena³ypdyr,
Toma³a¬aulugillerüý³üpdir,
Gözümaçsam,aýym-günümýa³ypdyr.
Zyndanboldygi¬jahanym,näzliýar!
18
enedilim.com
Ýaýimdi
Wysalyndangamgynkö¬lümaçyldy,
Pyrkatyndanelipkaddymýaýimdi.
Ýüzü¬nuryälemarasaçyldy,
Hergizdogmazözü¬kiminaýimdi.
Mu³takdyrroýu¬abudünýäpany,
Ýolu¬dagedadyrhanlary¬hany,
Ke³teýledimonsekizmü¬jahany,
Hiçtapmadymbirzülpü¬etaýimdi.
Säherýelizülpu¬peri³aneder,
Gamza¬okdur,jigerbagrymganeder,
Görsebizi³umrakyplarta¬eder,
Gyz,eýleginözgoýnu¬dajaýimdi.
Sendenözgeýarygözümgörmesin,
Sensizzowkyallama¬abermesin.
Senbolmasa¬,dünýäbirdemdurmasyn,
Ýykym-ýumrumbolsa,diýmenwaýimdi...
Nepesdiýr,birýarabilimbaglarmen,
Aryfözüm,dost-du³manysaglarmen,
Täölinçäm,Durdyhaldiýpaglarmen.
Gözlerimdendolupaksynçaýimdi.
19
enedilim.com
Ýadymadü³di
Nägehangezerdimgüli-gül³ende,
Gülgünýa¬aklary¬ýadymadü³di;
Almaenarynagözümdü³ende,
Almaýa¬aklary¬ýadymadü³di.
Hijrelindençekdimpygany-nala,
Elipdekkamatymog³adydala,
Arzuweýläpýetebilmenwysala,
Aýralykçaglary¬ýadymadü³di.
Ýüzleri¬³emygdyr,syýakäkiller,
Saçlary¬manendimary-sünbüller,
Çemenlerbaglandy,jemygoldygüller,
Ba³danaýaklary¬ýadymadü³di.
Seni¬hesreti¬densargarypsoldum,
Jebri-tygy¬bilenbagrymydildim,
Ýüzmü¬armanbilensendenaýryldym,
Olgezenjaýlary¬ýadymadü³di.
Mislidoganaýdekgöksü¬ni¬agy,
Ganymdanre¬tapmy³desti¬boýagy,
Çartarapdartylmy³serwipudagy,
Hasagujaklary¬ýadymadü³di.
20
enedilim.com
Nepesdiýer,bagrymdaglariçinde,
Bezmeýlesemakotaglariçinde,
Badamkemaltapmy³baglariçinde,
Badamgabaklary¬ýadymadü³di.
21
enedilim.com
Gyz-gelni¬aýdy³ygy
Birgyzbilenbäseýleýirbirgelin,
Gelinaýdar:Husnumerembagydyr;
A³ykählitirsemdiýertergülüm,
A³ykbolanbir-birineýagydyr.
Gyzhemaýdar:Ýüzümhur³ydy-hawer,
Husnummähtäjidirmahy-münewwer,
Uzyndyrboýlarymserwi-senuber,
Ýa³ymondört,hupmestanaçagydyr.
Gelinaýdar:Meni¬söhbedimsüýji,
Ançaýigitlerni¬ba³yny¬täji,
Gyýa-gyýabaksam,gözümi¬ujy
Görena³yklary¬aklyndagydyr.
Gyzhemaýdar:Älemýakarnäzlerim,
Beklegligunçadekbolsamözlerim.
Indigeraçylsabaharýazlarym,
Baglary¬sünbülizülpümdagydyr.
Gelindiýr:Bezensemmü¬dürlielwan,
Görmägeajyzdyrhur³ydy-taban,
A³yksynasyndaýaradyrçendan,
Nerkesgözlerimi¬goýandagydyr.
22
enedilim.com
Gyzhemaýdar:Gelinma¬ataýdegil,
Goýnumbirjennetdir,özgejaýdegil,
De¬görüngentäzedoganaýdegil,
Ýakamdangörünengöwsümagydyr.
Gel,gyz,bäseýlemesenmeni¬bilen,
Jahyllarjanynamenotlarsalan,
Kamatymbarabartubylarbilen,
Leblerimaçylangülýapragydyr.
Gyzhemaýdar:Husnumelempeýwendi,
Alynmy³gelini¬galasy,kendi.
Abatdyr³ährimi¬müftahy-bendi,
Synamköparzyly³aotagydyr.
Gelinaýdar:Indihaýranolupmen,
Seni¬busözü¬eteslimkylypmen.
Özümsatyp,ýüzläptümenalypmen,
Goçýigitninseýranedençagydyr.
Nepesdiýerbizgebarabarbary,
Serdençykmazgyz-gelini¬humary,
Iki¬izhemtäzebagy¬gülzary,
Baglary¬açylgangülpudagydyr.
23
enedilim.com
A¬sa
Hindini¬awçysyçyksa³ikäre,
Özgeawislemez,pilsesina¬sa;
Otagörenbolsabilbili-zara,
Otagaotsalar,gülsesina¬sa.
Jereni¬balasynbaksa¬,bejerse¬,
Suwýerine³eker-³erbetlerberse¬,
Höregnegülberip,birgünigörse¬,
Watandanelgögär,çölsesina¬sa,
Gündizegünzynat,gijägemahtap,
Kümü³zägemätäç,altynasimap,
Derýagörkimähekhemdürri-naýap,
Bilurröw³entapar,külsesina¬sa.
Harsydünýäsöýerte¬¬äni,maly,
Birgünbitapbolup,gitsemejaly,
Dönüp-deprenmägebolmasahaly,
Galargarysyna,pulsesina¬sa.
Jelepkararetmezýekeärbilen,
Dostungörse,bolmazkesbi-kärbilen,
Ýolagelmeztaýakbilen,zorbilen,
Ýag³yzenda³gaçar,gelsesina¬sa.
24
enedilim.com
Guladöwletgelsebilmezagasyn,
Nakyldyr:harsemrärdepereýesin,
Kyrkçilledegörse¬do¬uzçagasyn,
Bükürdiurargaçarjulsesina¬sa.
Ýag³yzensuhanwer,bolsasypaýy,
Ýüzimislimahtap,ontördiaýy,
Gaçarbethüýlerdensözguransaýy,
Çyragibakylar,ýelsesina¬sa.
Bedasyly¬kö¬liaçylar,³erdiýse¬,
Hergizgitmez,ilderdineýördiýse¬.
Bahyllary¬janyçykar,berdiýse¬,
Täzedenjangeler,alsesina¬sa.
Karunmülkünalsabirärýati³i,
Pulumazdiýr,hergünçekerkäýi³i,
Nuhu¬ömrünhasyletsebirki³i,
Ýakmazgulagyna,ölsesina¬sa.
Nepes,sensözlese¬ulusillerde,
Bilbil³eýdabolartäzegüllede,
Asalezgildahaniçretillerde,
Aryhüjümeýlär,balsesina¬sa.
25
enedilim.com
Oýanmady¬
Ýolumdü³di,geldimseni¬gapy¬a,
Ýar,oýangyldiýdim,senoýanmady¬.
It-gu³aheýledikylanzaryma,
Ýatanlaroýandy,senoýanmady¬...
Da¬-säherdeöwsersabany¬ýeli,
Menbilbilem,ýateýleremolgüli,
De¬im-du³umaýdar:nedirhyýaly?
Syrympa³eýledim,ýar,oýanmady¬.
Gijegara¬kydyr,gözlerimgörmez,
Hyýalymkeçboldy,pikirimýörmez,
Ýag³ydan,ýamandanýarymsesbermez,
Gulagy¬kerboldy,ýar,oýanmady¬.
Birgu³geldi,gondytüýnükustüne,
Nazarsaldyakjaöýü¬astyna,
Ganatýaýdy,gitdiälempestine,
Ýatangu³oýandy,ýar,oýanmady¬.
Gapysynageldim,görsemdiýpýüzün,
Hassamen,e³itsemol³irinsözün,
Dünýägetaýgörmen,ýargaragözü¬,
Gözlerimkörboldy,ýar,oýanmady¬.
26
enedilim.com
“ykyrtedip,ýeloýnaýari³igin,
Söndüripdirmenpakyry¬y³ygyn,
Mag³ukimdiýadasalmaza³ygyn,
Biwepagara³dym,ýar,oýanmady¬.
Da¬ýyldyzydogdy,jahanýagtyldyp,
Menpakyrdurarmengapysynalyp,
Oýatmazukudanda¬ýeliçalyp,
Da¬³emalyturdy,ýar,oýanmady¬.
Nebolupdyrsa¬a,beýleýatypsen?
Pikirbilengamlaýynabatypsen,
Özsöwdügi¬ýowuzderdesatypsen,
Ýusupdeýgidermen,ýar,oýanmady¬.
A³ykdiýsem,kimegulagyngoýar,
Ýa³yrsamsyrymny,ulus-ilduýar,
Hudaýym,ýarhaçanukudandoýar,
Yns-jynsdoýandyr,ýar,oýanmady¬.
Nepesdiýer,indigideremmundan,
Da¬³emalyöterbuýektaýdondan,
Imdigolgöterdim,ýar,menemsenden,
Uzyngijeötdi,ýar,oýanmady¬...
27
enedilim.com
Berkararbolsun
BizdensalambolsunGaraoglanhana,
Döwleti¬eli¬deberkararbolsun.
Arapat,goçogul,zynatdyrsa¬a,
Söýmek,münmeksa¬aygtyýarbolsun.
Dünýäpanysaraý,ba³gajaýdegil,
Mü¬ýyldyzjembolsun,doganaýdegil,
Dünýäýalan,herharyslarhandegil,
Herýerdeseýrany¬lälezarbolsun.
Gelinlerga³y¬daga³laryýaýdyr,
Herhaýsybirsurat,GünbilenAýdyr,
Aköýü¬otagydyr,tagtdyr,saraýdyr,
Seni¬budestgähi¬kimdebarbolsun.
Riýaýymollalarsözlärýeti³män,
Olsözündenta¬laköpederpu³man,
Pilbolsahasymy¬gerbolsadu³man,
Ga³y¬dape³edekbimydarbolsun.
Zynatüçingelmi³panyjahana,
Hasanatdepderi¬çykmy³asmana,
Çartarapdangelenazyzmyhmana,
Geýip,iýip-içmekygtyýarbolsun.
28
enedilim.com
Ikidünýäallabersinmyrady¬,
Ar³y¬herkünjündeýazylmy³ady¬,
Tilindezikrisenýakyny¬-ýady¬,
Haky¬söwergulymedetkärbolsun.
Herkimzyýankylsasud-y-suzbilen,
Garakö¬ülbilen,sadyksözbilen,
Birdu³mangözleseýamangözbilen,
Tillerilalbolsun,gözikörbolsun.
Özü¬deýinbolmazde¬i-du³u¬da,
Döwletgu³ymekantutmy³ba³y¬da,
Heri³tutsa¬nazary¬daga³y¬da,
Onikiymamgaýypgerekerbolsun.
Ruzymag³arsünnileri¬ýarydyr,
Garyplargamhory,howandarydyr,
Sendendoganoguläri¬äridir,
Ondandoganogulmegerärbolsun.
Ryzky¬bostanyndaaçylmy³rizwan,
Bä³günmiýesserdirbudöwri,döwran,
Ýigitlikçagyndaeýlese¬seýran,
Dowamatdüýrdügi¬alma-narbolsun.
Nepesdiýr,halka,ýarasözümýok,
Birnäkesem,gaýratymýok,püzümýok,
Mydamgaatdamen,gy³ym-ýazymýok,
Gamhorumkerembag³,biribarbolsun.
29
enedilim.com
Bitengyz
BagEremde,gül-gülüstaniçinde
Gudratbilenbir³ahadabitengyz.
Waspy¬nyýazamendestaniçinde,
Örmesaçy¬akmämä¬eýetengyz.
Seni¬kimingözelbolmazjahanda,
Tamamhur-perilerhusnu¬abende,
Leýlini¬sypatybarekensende,
Bugüny³ky¬söwdasynabatangyz.
Boýu¬³ejergeog³ar,ýüzü¬zülala,
Di³i¬düreme¬zär,lebleri¬bala,
Bagtygelse,ýag³y-ýamanbirgula
Kadyröziryzky-rozunçatangyz.
Nepesdiýer,onüç,ondörtýa³ynda,
Garagotaz,altyngupbaba³ynda,
Ýüzegülapsürtup,wesmega³ynda,
Gyrmyzgeýip,dildarlygaýetengyz.
30
enedilim.com
Kö¬lüm
Söýdümbirperini,isledimrahat,
Talwaseýlärherdemolýarakö¬lüm;
Hiçrahatgörmedim,ýeti³diapat,
Pyrkatiçregaldyazarakö¬lüm.
Göýäpasly-baharaçylangüldür,
Koýdümhasratyndan,söwdügimgüldür,
Ýarymtäzegüldür,kö¬lümbilbildir,
Barypkaçangonargülzarakö¬lüm.
Tygy-peýkamyndanbagrymdilindi,
Razymenöldürse¬,janymalindi,
Garazülpü¬ýüzdeýüzebölündi,
Herzülpü¬ýüzü¬deýüzparakö¬lüm.
A³ykbolangulaksalarbusözge,
Mejnunam,Leýliüçinçykmy³amdüzge,
Meni¬kö¬lümýarda,ýarkö¬liözge,
Hergizelaýyrmazbiçärekö¬lüm.
Gülýüzünedü³enolgaraga³dyr,
Gözlesemolga³a,gözlerimýa³dyr,
Halymarehmetmez,birbagryda³dyr.
Mydamsergerdandyrawarakö¬lüm.
31
enedilim.com
Sendeýgözelgelmezýalanjahana,
Gördümata³dü³dibu³irinjana,
Kö¬lümgu³yürküpuçmazherýana,
Baglydyrzülpü¬debirtarakö¬lüm.
Nepesdiýer,serim,ýar,sa¬agurban,
Jemaly¬görenlerhusnu¬ahaýran,
Meny³ky¬derdinigizledimpinhan,
Görü¬,zahyrkylarä³kärekö¬lüm.
32
enedilim.com
Owadangelin
Eýran,Turan,arap,ajamilinde
Görmedimseni¬deýowadangelin.
Jahanragnasynda,bagy¬gülünde
Bolmazözü¬kimingülbedengelin.
Gözlese¬,janalargaragözleri¬,
Ölinidirelder³irinsözleri¬,
Almaýa¬aklary¬,gülerýüzleri¬,
“irindirlebleri¬miweden,gelin!
Garaüzümsen,³erbetbilenýutmaga,
Takatbermez,kö¬ülüzüpgitmäge,
Duzakgurup,a³yklarytutmaga,
Zülpünba³dan-aýaktoredengelin.
Bizibilbileýläp,özünguleýläp,
Näzodundanistihanymküleýläp,
Saçlarynboýnunaselasyleýläp,
Sözbalyndanbagrymsuwedengelin...
Kamaty¬gubudyr,goýnu¬danardyr,
Gerdeni¬dutardyr,zülpleri¬tardyr,
Jemaly¬görmägegözlerimzardyr,
Görsemgülýuzü¬i,sabadan,gelin!
33
enedilim.com
Mena³ykmen,a³yksözünbeslärmen,
..........................
Seni¬didary¬yhakdanislärmen,
Salmaýolu¬ertir-sabadan,gelin.
Nepesdiýer,a³nalygymýatolmaz,
Birgörmesem,hergizkö¬lüm³atolmaz.
Ýerýüzündesendeýperizatolmaz,
Megerýeredü³dü¬howadan,gelin!
34
enedilim.com
Geldianajanany¬
Bu³luk,sa¬ajanuten,
geldianajanany¬,
Arzuwy-wysalbilen
olnäzligadyrdany¬
Isterkidowasenden,
aleli¬egalamdany¬,
Barmaknykatypýazgyl,
ýokbolsasyýadany¬,
Kagyzasalypnag³et,
olserwihuramany.
Eýgözma¬agileetme,
jananagidendenso¬,
Bakýag³ynazarbirle,
gülgünýüzünigörse¬,
Göz-ga³ynape³ge³diýp,
göznuktasynyberse¬,
Perwanasypatparlap,
jananadanöwrülse¬,
Mestanabasypgelmi³,
bulkebikhuramany.
Eýgolsa¬arugsatdyr,
dalgerdenedolga³sa¬,
Eýlebsa¬ahempe³ge³,
gülgünmeýideniçse¬,
35
enedilim.com
Sabreýletenim-janym,
hernäçeýanypbi³se¬,
Kö¬lü¬geýeterdilber,
pinhanýerdeuçra³sa¬,
Isterkigaragözüm,
herderdinedermany.
Sen-senperiler³ahy,
elbetde,jahaniçre,
Dürdänedi³ingoýmu³
gül-gunçadahaniçre,
Aýnajangelipdü³di,
tenhabumekaniçre,
Maksatlygözelýarym,
girse¬bugündoniçre,
Sözlänegulaksalgyn
budürrisuhandany.
Ýardiýdikirugsatber,
köpsözbiledurmaly,
Dostdanniçedu³manköp,
buýerdeoturmaly,
Hergündegelipgörsem,
haly¬ny³unu¬ýaly,
Tutdumgoludanpugta,
gitmekdeany¬päli,
Seýreýledim,eýdostlar,
bubagbilebostany.
36
enedilim.com
Ýardiýdi:Eýadilber,
ahçekmeasyl,hergiz,
Bag³eýlemtamamyny,
senkylmabudemferhiz,
Du³manlarabildirmeý,
paýy¬nyberem,altiz
Gerdengegolumsaldym,
maksatgakylypengiz,
Goýdumlebimüstüne,
aýdekgörüpAýnany.
Ýardiýdi:Jemalymdan
ýagtyldyseni¬jaýy¬,
Diýdim:Seni¬hiçbolmaz,
dünýädede¬i¬-taýy¬,
Diýdi:Neüçindirbu,
ahbirleçekenwaýy¬,
Diýdim:Meni¬halymte¬,
ýokdurseni¬perwaýy¬,
Rehmetma¬a,eýdilber,
açbagy-gülüstany.
EýMollanepes,
kylgylta¬ryga³ükürberjaý,
Aýna¬lebidengandy¬,
ýokindisa¬aperwaý,
37
enedilim.com
Aýna¬abudemrugsatber,
ýenealypkibirpaý,
“uhylwaty¬azdäldir,
içdi¬bilejegökçaý,
“üküredeýinýeti³di,
bukö¬lümi¬istäni.
38
enedilim.com
Diýdi:Aýtarzy¬,myhman
Diýdim:A³yklar³asy!
Diýdi:Aýtarzy¬,myhman!
Diýdim:Geçgilgünähim!
Diýdi:Ötdümdamjagan,
Diýdim:Tagty¬berkarar!
Diýdi:“eýlebipaýan.
Diýdim:Seni¬deý³alar...
Diýdi:Ýokdurbigüman.
Diýdim:Geldim.Gulu¬men.
Turgit,diýdi,musulman!
Diýdim:Olnepissedir?
Diýdiki:Dahanerer.
Diýdim:Olnegumrudyr?
Diýdiki:Zybanerer.
Diýdim:Akýüzdehallar...
Diýdiki:Reýhanerer.
Diýdim:Buniçikdondur?
Diýdi:Zeref³anerer.
Diýdim:Ölsemarmanýok...
Diýdi:Dökmenahakgan.
Diýdim:Zülplerowsunjy...
Diýdi:Dagdangeldimar.
Diýdim:Nego³aalma?
Diýdi:Akgöwsümdenar....
39
enedilim.com
Diýdim:Olneinjirdir?
Diýdiki:Bagdaenar.
Diýdim:Çillegarydyr...
Diýdi:Ondagülgüzar.
.....................
Diýdim:Birposabergil!
Diýdi:Bereýgüldürse¬.
Diýdim:Haka³ykmenem.
Diýdi:Käri¬bildirse¬.
Diýdim:Ajyzmyhmanmen.
Diýdi:Gelgil,öldürse¬.
Diýdim:Bunesözdür,eý!..
DiýdiGelgil,soldursa¬.
Aldymderhalgolumga.
Diýdi:Göredirbagban...
Golumsaldymboýnuga,
gelditawusymuçup,
Diýdim:Gelimditutaý.
Diýdi:Güldeýçyrma³yp...
Diýdim:Wysaly¬ýetir.
Diýdi:Ondauçra³yp.
Galdyýürekornundan,
gitdikararsyçra³yp.
A³ykNepesbugije
sürdibeýleçohdöwran...
40
enedilim.com
41
enedilim.com
Bärigel
Sa¬adü³dinazarym,söýgülijanan,bärigel.
Saçymü³kisliýufar,sünbüli-reýhan,bärigel.
Gülbeden,gülgünre¬,donyzeraf³an,bärigel.
Alýa¬ak,kirpigiok,almazenehdan,bärigel.
Jany¬asadkaolam,bärigel,eýjan,bärigel!
Geloturga³ymdasen,zowky-jemaly¬göreli,
Gelýüzü¬³öhlesinesazbilensöhbetguraly,
Dostgadyrynbileli,du³manyotgauraly,
Dünýebä³gündür,öter,zowkysapalarsüreli,
Buýalandünýäöter,ötdi-ledöwran,bärigel!
Kägülüpbäribakyp,näzbilensensallanasen,
Kätega³y¬yçytyp,hertarapgatolgunasen,
Älemge³öhlesalgantürpeajaýypsonasen,
Özýüzü¬³öhlesinebelkiözü¬hemýanasen,
Ýüregimotgaýakanata³y-suzan,bärigel!
Duýmasyngenderakyp,birýerdepinhanbolaly,
Janyjaniçrego³up,birtenu-birjanbolaly,
Maksadyhasyledip,me³gulydöwranbolaly,
Sözle³ipbir-birimiz,ançagadyrdanbolaly,
Bä³gündürsizbize,
bizsizemyhmanbäri,gel!
42
enedilim.com
Lebgysyp,ga³kaky³yp,
mähremolup,goltutu³yp,
Çola³yphemçyrma³yp,
ýagilesüýtdeýgaty³yp,
Oýna³yp,seýreçykyp,ak-gyzylalmaaty³yp,
Göýäbirnowçanahaldekbir-birimizeýeti³ip...
Kylalygaýgy-gamyýerbileýegsan,bärigel!
Çekeremhergijelerdeahbilenzary¬seni¬,
Mendenözgekimçekerderdi-azary¬seni¬?
Bermenemýüzmü¬tümenge
käkilitary¬seni¬,
Akgöwsü¬debitenolalma-enary¬seni¬,
Tirmesem,ançagalarjandaköparman,bärigel!
Perileri¬paty³asy,bellimestanagözel,
Senkibir³amçyragy,menkiperwana,gözel,
Hulkyho³,labzy³irin,ýüzlerinuranagözel,
Bagrybuz,sözleriuz,di³leridürdänegözel,
Lebilagyl,geýdigial,jenneti-ryzwanbärigel!
Söwdügim,hersözü¬ge,sözle,³irinjanybereý,
Hernuktaýy-haly¬aEýrany-Turanybereý,
Hersaçy¬birtarynakäpir-musulmanybereý,
Seýrkylypbaky³y¬aBalhy-Badah³anybereý.
Kylaýynmenbujahanysanagurban,bärigel!
43
enedilim.com
Uýalyp,ýergebakypbizdenkiibakylasen,
Gözleýipgözuçile,synamgaotlarsalasen,
Birgüniölturesen,ahyrybujanymalasen,
Nägerehmetmessen,halymnyözü¬bilesen,
DiýrNepes,kö¬lümalantäzegülüstan,bärigel!
44
enedilim.com
Istäpkigözelýary
Istäpkigözelýary,
gördümkisalamatdyr,
Ba³goýdumaýakynda.
Tur!diýdinehalatdyr?
Turdum,diýdim:Arzymbar.
Arzeýleadalatdyr!
Diýdim:Sa¬aa³ykmen...
Goýdiýdinehajatdyr?
Diýdim:Perilerhany,
Sensizneteremjany?
Diýdi:Busözü¬bizge
ýalgançyhekaýatdyr.
Diýdim:Gözü¬öldürdi,
gamza¬kikylyphasta.
“eksizölesendiýdi
birgaýrywataniste.
Diýdimki:Özümgitsem,
kö¬lümsa¬awabeste!.
Diýdi:Nealaçeýleý,
sena³ygynäkeste!
Diýdimki:Alaçeýle,
Husnu¬ma¬apaçeýle!
Birgüldielindi³läp,
diýdi:Nekesapatdyr.
45
enedilim.com
Diýdim:Netütündirbu?
Ol:Zülpikäkilimdiýdi.
Diýdim:Neelipdirbu?
Ýar:Inçgebilimdiýdi.
Diýdim:Ne³ekerdirbu?
“erbetlidilimdiýdi.
Birposatalapkyldym
Lazymdyrölümdiýdi.
Diýdim:Meniöltürgil
Ýaposamürewwetkyl!
Agzymgaçenäpýumruk,
Goýdiýdi,gabahatdyr.
Umydywasylbirlen
i³iknikiçikaçdym,
Gözläpkiýe¬astyndan,
gözümledi,mendü³düm,
Du³manlaraduýdurmaý,
birlahzahabarla³dym,
Pinhanýerebardiýdi,
geldikigujakla³dym...
Diýdim:Meniy³ky¬da
köýdürmemeni,eýjan!
Diýdiki:Ýanypköýmek
a³yklaraadatdyr.
46
enedilim.com
Diýdimki:Güli-jennet,
birdemsürelia³rat...
Diýdiki:Säherboldy...
turdy,diledirugsat.
Rugsatkibereýdiýdim
aragadü³erpyrkat.
Ýyglapkigolumtutdy.
Sençekme,diýdi,hasrat.
Diýdimki:Meniöldirbu
aýralyk,eýdildar!
Diýdi:Sa¬abua³rat
hergijezyýapatdyr...
Gapydaki³igoýdy.
Ga³ygabaraýdiýdim,
Diýdiki:Nedirkesbi¬?
Gullukdaduraýdiýdim,
Perdebilesözle³di.
Açýüzü¬göreýdiýdim,
Diýdiki:Getirmuzdu¬
Janymnybereýdiýdim.
Diýdi:Bunediwana?
Diýdim:Sa¬aperwana.
Diýdi:Sa¬agörmekýok,
jantendeamanatdyr.
47
enedilim.com
Diýdimki:Meni¬kö¬lüm
almazmysen,eýzalym!
Diýdiki:Neakmaksen,
halkdiýrkisa¬aalym.
Diýdim:Negünähimbar,
diýgil,nediragmalym?
Diýdi:Nahansyrrym
halkiçrekylypmälim.
Diýdimki:Günäkärom,
Mähnetgegiriftaram.
Diýdima¬aolýarym:
Mähnetso¬yrahatdyr.
Nedenkigözü¬ýa³y
girýanbaradyr?diýdi.
Pyrkatkiýamandiýdim.
Synamýaradyrdiýdi.
Boýnygagolumsaldym
Du³mangöredirdiýdi.
Öpdümýa¬agynEýwaý,
bagtymgaradyr...diýdi.
Diýdim:Bunekäýi³dir?
Diýdiki:Bunei³dir?
Mendiýdim:Ajapi³dir.
Ýardiýdi:Melamatdyr.
Ýatgandagüli-gül³en
birgijegelipdirmen.
Durdumkigulaksaldym,
ukudaýatanerken.
48
enedilim.com
Bardymkiýüzünaçdym,
oýgandygazapbirlen.
Kimsen?diýdi.
Diýdim:Men.
Diýdiki:Nepesmusen?
Diýdiki:Gelipsenho³,
Ho³wagtbolasendiýdi.
A³ykbilemag³ukdan
bir-birgeho³amatdyr
49
enedilim.com
Nergezgin
Kö¬lüm,sa¬anesihat,
gezse¬serbesergezgin,
Tanydosty-du³many¬,
öý¬ebahabargezgin,
Ganymbilengarja³sa¬,
daýymmu³tipergezgin.
Gezse¬dünýäýüzünde,
dowamtäze-tergezgin,
Kyrkýylmaýagezinçä¬,
bütinbirýylnergezgin.
Ikiadamuru³sa,
öterýalyýolberme,
Birisinegepberip,
olbirinealberme,
Owwaladamdangaçma,
gaçsa¬aslaelberme,
Janaga,özü¬bildiýp,
hernäkeseýalbarma,
Kyrkýylmaýagezinçä¬,
bütinbirýylnergezgin.
50
enedilim.com
Nepes,hiçbirkemdurma,
de¬i-du³-u,dost-ýardan,
Pultapmasa¬göterme
näkesbilesüýthordan,
Herdiländegambasar,
kö¬lü¬dolargubardan,
Dogmaztogsandörtýylda,
bogazbolsaär-ärden,
Kyrkýylmaýagezinçä¬,
bütinbirýylnergezgin.
51
enedilim.com
Kö¬lüm
Ajyzserýassykda,ymzanmaztenim,
Ho³la³yksalamynberendirkö¬lüm.
Di³lerimgyjynar,ýörimizganym,
Olpulsyratoýnungörendirkö¬lüm.
Ho³galy¬,gül³enlieýtämizbaglar!
Toý-toma³atutupgezilençaglar,
Bozgoçly,marally,dumanlydaglar,
Sizebirajyzdyr,garandyrkö¬lüm.
Gy³paslyýeti³di,gutardyýazym,
Çillesiüzüldi,semboldysazym,
ÝekebyradarymMämmetnyýazym,
Gör,nekülpetlerisurendirkö¬lüm...
Sandyrargollarym,galamymtutmaz,
“unçaköpoýlansam,pikirimýetmez.
Di³lerimbasmaýar,iýenimötmez,
Olbakytarapgaýörendirkö¬lüm.
Okydymdestany¬,eýHojaAhmet,
Gudraty¬aakylhaýran,Muhammet.
Ho³la³aýly,golu¬uzat,eýAhmat!
Goluna³ratlardanüzendirkö¬lüm.
52
enedilim.com
Diregimsanardym,açypkurany,
Söýerdim,sylardymýüzinurany,
Bugünýetipgeldiajalpermany,
Beýlebirpermandanürkendirkö¬lüm.
Golu¬ýetmez,tutupbolmazaljagy¬,
Adamogly,ýokpanydagaljagy¬,
Az-daköpýa³asa¬,ineboljagy¬...
Çohýag³yi³lereýarandyrkö¬lüm.
Kimlergarypötýär,kimseler-deaç,
Kimseköýneklidir,kimseýala¬aç,
Ömürlikýolda³ymbolanBossantäç!
Kabylýakasyndadurandyrkö¬lüm...
SöýgülidestanymZöhre-Tahyrym.
Babaröw³enatlyýenedildarym,
Dünýädeta³ladymhemýogum,barym.
Arzeýläp,birhakabarandyrkö¬lüm.
Rumu¬gül³eni,hinditawusy,
Ýalançydünýädenötermenasy,
Nyzamy,Nowaýy,ýeneFirdöwsi,
Sizemydamhormatgoýandyrkö¬lüm.
Mertleraglar,tutabilmezýaragy,
E¬eklergag³a³ar,gandyrgaragy,
Ho³gal,gökle¬³irimollaPyragy,
Sizesaryrowanbolandyrkö¬lum.
53
enedilim.com
OwgandanEýranaýöregenaglar,
Altyndanjylawlybegresbezgitler,
Il-halküçinba³göterenýigigler!
Sizdenkarareýläpdurandyrkö¬lüm.
Sowukdyryssydangorapekledi¬,
Ýüpegeçolady¬,dogabekledi¬,
Ezizimdiýip,götergiläpsaklady¬,
Bagrynbozup,käbämgalandyr,kö¬lüm.
Aýralykdanmeni¬ýuregimdagly,
Uçupbarangu³men,gözlerimbagly,
Luwýylynunutma,türkmeni¬ogly!
Remezanaýyndagidendirkö¬lüm.
Söýerdimgyzlarny,ýag³yjuwanlar,
Sazbilsnötürdimançadöwranlar,
Gajarbegdeý,Durdyhandeýpälwanlar!
Sizleredessanlardüzendirkö¬lüm.
Ho³galy¬,gelinler,dostum,du³manym,
Baýlarym,misginim,beglerim,hanym,
“ugüntab³yrarmenamanatjanym.
Biruýgunde¬izedü³endirko¬lüm.
Baglarymdasolupgaldyolreýhan,
Hasapla³menbilengel-desen,bagban!
Ata-watan,ho³gal,eýMaru-Jahan!
Sendelybasynyatandyrkö¬lüm.
54
enedilim.com
Nepes,ho³la³hanhaöwüsdiýeller,
Göziýa³lygünler,aýlarhemýyllar,
Da³y¬alypdurdyuluslar,iller,
Ho³galy¬,kepenegirendirkö¬lüm...
55
enedilim.com

Enedilim.comsahypasyny¬kitaphanasy.


Приложенные файлы

  • pdf 22447696
    Размер файла: 407 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий