Щоденник з мед.біології

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ХАРКІВСЬКий МЕДИЧНИЙ коледж №2
Щоденник
щодо практичних занять
з дисципліни «Медична біологія»
студента ________________________
________________________
групи ________________________

Спеціальність: 5.12010102 "Сестринська справа"
Харків – 2011.

Література

1.Медична біологія за ред. В.П. Пішака,
Ю.І. Бажори. Нова книга, Вінниця, 2004 р.
2.Біологія , Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є. Вінниця. Нова книга, 2008 р..
3.В.В. Барціцховський, П.Я. Шерстюк, Медична біологія, «Медицина», Київ, 2011.
4. Слюсарев А.О., Жукова С.В.
Биология, учебник, К., «Высшая школа», 1993г.
5. Путинцева Г.И., Решетняк Т.А.
Медична генетика, К., «Здоров'я», 2002 р.
6. Медична біологія. Посібник з практичних занять
за ред. професора О.В. Романенко К., "Здоров'я",
2005 р.
7. Генис Д.Е., Медицинская паразитология,
учебник М., «Медицина», 1985 г.
Тематичний план
№ з/п
Зміст теми
Кількість годинУсього
Лекції
Практичні заняття
Самост. робота

1
Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.
6
2
2(1)
2(1)

2
Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації.
4
2
2(2)
-

3
Закони спадковості. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування.
9
2
4(3,4)
3(2)

4
Спадковість і мінливість організмів.

9
2
2(5)
5(3)

5
Методи дослідження спадковості людини.
6
2
2(6)
2(4)

6
Генні і хромосомні хвороби людини та методи їх діагностики.
6
2
2(7)
2(5)

7
Змістово – модульний контроль №1.
8
2
2(8)
4(6,7)

8
Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу.
2
-
-
2(8)

10
Медична протозоологія. Найпростіші паразити людини.
9
2
4(9,10)
3(9)

11
Медична гельмінтологія. Плоскі та Круглі черви паразити людини.
9
2
4(11,12)
3(10)

12
Медична арахноентомологія. Павукоподібні та Комахи збудники й переносники збудників захворювань людини. Змістово-модульний контроль №2.
9
2
4(13,14)
3(11)

13
Організм і середовище. Завдання сучасної екології.
4
-
-
4(12)


Усього
81
20
28
33Практична робота № 1

Тема: Мікроскопічні методи досліджень. Клітина -основна структурно - функціональна одиниця живого.
Розмноження на клітинному рівні.

Актуальність теми

Біологія - це фундаментальна наука про живу природу і теоретична база для медицини, фармації.
При біологічних дослідженнях необхідно визначити тонку структуру об'єктів живої природи, що й зумовило розвиток мікроскопічної техніки.
Клітина - це відкрита динамічна система, елементарна структурно - функціональна одиниця живого.
Знаючи будову клітини, її ультраструктурну організацію можна пізнати та зрозуміти закономірності процесів, що забезпечують життєдіяльність окремої клітини й організму в нормі та при патології.

Навчальна мета
Знати:

1. Оптичні системи в біологічних дослідженнях
2. Будову світлового мікроскопа МБР-1
3. Правила експлуатації мікроскопа та принципи роботи
4. Будову прокаріотичної клітини
5. Ультраструктурну організацію клітини і функціональне
значення її органел
6. Хімічний склад клітини
7. Морфологічні особливості хромосом


Аудиторна робота

Завдання № 1
Заповніть таблицю: «Загальна характеристика клітинних
органел еукаріотів».

Органели, компоненти клітини
Будова
Функції

1 .Зовнішня клітинна мембрана2.ЦитоплазмаЗ.Ядро4.ЄПС5.Комплекс Гольджі6. Лізосоми7.Вакуолі8.Мітохондрії9.РибосомиЮ.Клітинний центр


Завдання № 2

Охарактеризуйте хімічний склад живих організмів.
- Вуглеводи - органічні сполуки, до яких входять С, Н, О. Загальна формула (СпН2пОп)
Функції вуглеводів:
1_________________________________________________
2_________________________________________________
Доповнити таблицю:
Вуглеводи


Моносахариди


Олігосахариди
Полісахариди


·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Ліпіди - група органічних сполук специфічного хімічного складу, нерозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках.

Функції ліпідів:
1________________________________________________________
2________________________________________________________
З________________________________________________________
4________________________________________________________
5________________________________________________________
- Білки - біополімери, мономерами яких є амінокислоти, з'єднані між собою пептидними зв'язками. Специфічність білків визначається набором амінокислот, їхньою кількістю і послідовністю розташування в поліпептидному ланцюгу.

Функції білків:
1.__________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 3
Заповніть таблицю: «Біологічна роль хімічних елементів»

Елементи
Біологічне значення

Мікроелементи (менше 0,001 %)

Фосфор (Р)


Кальцій (Са)


Калій (К)


Хлор (СІ)


Натрій (Nа)


Магній (М§)


Залізо (Fе)


Мідь (Си)


Марганець (Мп)


Йод (І)


Фтор (F)


Цинк (Zп)

Завдання № 4
Замалювати схему мітозу:Профаза Метафаз Анафаза Телофаза

Визначте біологічну роль мітозу: _____________________________


Завдання № 5
Заповніть таблицю: «Порівняльна характеристика мітозу і мейозу».

Ознака
Мітоз
Мейоз

Перший поділ
Другий поділ

Особливості профази

Особливості метафази

Особливості анафази

Особливості телофази

Кількість клітин, які утворюються з однієї материнської клітини

Визначте біологічний смисл мейозу: __________________________
____________________________________________________________________________________________________________________


Завдання № 6

Доповніть речення та заповніть таблицю: «Розвиток статевих клітин у тварин і людини»


Гаметогенез - це____________________________________________
__________________________________________________________

Сперматогенез - це. _________________________________________
__________________________________________________________

Овоґенез - це ______________________________________________
Процеси, що протікають у зонах
Сперматогенез
Овоґенез

Зона-розмноження
Клітини спермато -генної тканини утворюють
(кількість хромосом)
Клітини овогенної тканини утворюють

( )

Багаторазовий поділ клітин, мітоз

Зона росту
У результаті утворюються: ( )
У результаті утворюються: ( )

Збільшення розмірів клітин.

Подвоєння числа хромосом. Синтез білка

Зона визрівання
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Поділ клітин.

Мейоз І

Поділ клітини.
Мейоз II

Практична робота № 2


Тема: Молекулярні основи спадковості. Реалізація генетичної інформації - біосинтез білка.

Актуальність теми

Біосинтез білка - це універсальний для всіх живих організмів від пластичного обміну. У клітинах він відбувається, бо в них регулярно розщеплюються та є потреба в їхньому поновленні.
Біосинтез білка забезпечує процеси самооновленню організму. Порушення біосинтезу білка відбувається через недостатнє забезпечення поживними речовинами та за наявності низки патологічних станів.

Навчальна мета

Знати:

1. Роль нуклеїнових кислот у біосинтез білка.
2. Генетичний код, його властивості
3. Транскрипцію, її суть та етапи. Ферменти, які забезпечують
транскрипцію.
4. Трансляцію, її суть та етапи. Ферменти, які забезпечують
трансляцію.


Аудиторна робота


Таблиця. Генетичний код і - РНК

Перша основа
Друга основа
Третя основаУ
ц
А
ГУ
Фенілаланін
Серин
Тирозин
Цистеїн
УФенілаланін
Серин
Тирозин
Цистеїн
ЦЛейцин
Серин


АЛейцин
Серин
-----
Триптофан
Г

Ц
Лейцин
Пролін
Гістидин
Аргінін
УЛейцин
Пролін
Гістидин
Аргінін
ЦЛейцин
Пролін
Глутамін
Аргінін
АЛейцин
Пролін
Глутамін
Аргінін
Г

А
Ізолейцин
Треонін
Аспарагін
Серин
УІзолейцин
Треонін
Аспарагін
Серин
ЦІзолейцин
Треонін
Лізин
Аргінін
АІзолейцин
Треонін
Лізин
Аргінін
Г

Г
Валін
Аланін
Аспарагінова кислота
Гліцин
УВалін
Аланін
Аспарагінова кислота
Гліцин
цВалін
Аланін
Глютамінова кислота
Гліцин
АВалін
Аланін
Глютамінова кислота
Гліцин
Г
Завдання № 1
Закінчіть речення:
Нуклеїнова кислота – це ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________
До складу ДНК входять азотисті основи ____________________
а до складу РНК____________________________________________
Процес само подвоєння ДНК називається______________________
У чому його суть? Які ферменти беруть участь у цьому процесі?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Репарація ДНК – це ________________________________________
__________________________________________________________


Завдання № 2
Надайте відповідь на запитання:

1. Що таке транскрипція?____________________________________
__________________________________________________________

2.Що таке трансляція? ______________________________________
__________________________________________________________

3.Назвіть види РНК та їх функції у процесі біосинтезу білка: ______
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.Що таке генетичний код? __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Охарактеризуйте його властивості:
Триплетність_______________________________________________
Виродженість______________________________________________
Безперервність_____________________________________________
Універсальність____________________________________________
Завдання № З Розв'яжіть задачі:

Задача 1. Один з ланцюгів фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів:
ЦАГ - Г АТ - ТТА - ЦГА
Визначте послідовність нуклеотидів і-РНК.

Задача 2. Фрагмент молекули і-РНК має такий нуклеотидний склад:
ЦАГ - ГАЦ - ЦАА - УУГ
Визначте послідовність нуклеотидів фрагмента ланцюга ДНК, який є матрицею для синтезу цієї і-РНК.

Задача 3. Користуючись таблицею генетичного коду, визначте послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюгу.
УАЦ - ГАЦ - ЦАГ - ЦАА - УУГ

Задача 4. Напишіть кодони - синоніми, які кодують такі амінокислоти: аланін, пролін, валін

Задача 5. Ділянка кодую чого ланцюга молекули ДНК має таку будову:
ТГЦ - АГА - ТТТ - ТАЦ

Визначте амінокислотний склад відповідальної ділянки молекули поліпептиду, інформація про який закодована в цьому фрагменті ДНК.

Задача 6. У молекулі ДНК аденінові нуклеотиди складають 15% загальної кількості. Визначте процентний вміст інших видів нуклеотидів.

Завдання №4 Вирішить тести:

Триплет нуклеотидів ДНК, що припиняє транскрипцію, називається:
А. промотором;
Б. оператором;
В. термінатором.

2. Інформативні ділянки структурного гена називаються:
А. екзонами;
Б. нітронами;
В. кодонами;
Г. антикодонами.

3. Як називаються триплети, які не кодують амінокислот, а є знаками припинення синтезу поліпептидного ланцюга на РНК - матриці:
А. змістовні;
Б. термінуючи;
В. незмістовні
Г. активні.

4. Генетичний код вироджений, тому що:
А. кожний триплет кодує тільки дві амінокислоти;
Б. кожна амінокислота, за винятком метіоніну і триптофану, кодуються більше ніж одним триплетом;
В. кожний триплет кодує тільки одну амінокислоту.

5. Процес транскрипції в клітині відбувається:
А. в ядрі;
Б. у мітохондріях;
В. на мембранах гранулярного ЕПР;
Г. на зовнішньої мембрані ядра.

6. Який триплет утворюється на триплеті АТЦ, що є матрицею під час транскрипції:
А. ФТТ;
Б. АЦГ;
В. УЦЦ;
Г. УАГ.

7. білок синтезується:
А. в ядрі;
Б. у лізосомах;
В. на рибосомах;
Г. у мітохондріях.

8. процес переписування інформації з ДНК на про-Ірнк – це :
А. транскрипція;
Б. трансляція;
В. сплайсинг;
Г. процесинг.Практична робота № 3

Тема: Закономірності успадкування ознак людини встановлені Г. Менделем.

Актуальність теми

Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості. Спадковістю називають властивість організмів повторювати в ряді поколінь потрібні ознаки і забезпечувати специфічний характер індивідуального розвитку в певних умовах середовища. Внаслідок спадковості кожний вид організмів відтворює себе із покоління в покоління.


Навчальна мета

Знати:

1. Закономірності успадкування, встановлені Г.Менделем.
2. Основні генетичні поняття: генотип, фенотип, алельні гени, гомозигота, гетерозигота, альтернативні ознаки, домінантні і рецесивні ознаки.
Аудиторна робота


Завдання № 1 Сформулювати поняття:

Генотип __________________________________________________
__________________________________________________________
Фенотип __________________________________________________
__________________________________________________________
Алельні гени ______________________________________________
__________________________________________________________
Гомозигота ________________________________________________
__________________________________________________________
Домінантна ознака _________________________________________
__________________________________________________________
Рецесивна ознака ___________________________________________
__________________________________________________________

Завдання № 2 Сформулюйте закони, встановлені Г. Менделем:

1. Закон одноманітності гібридів першого покоління
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть формулу статистичного характеру закону одноманітності
__________________________________________________________
2.Закон розщеплення _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть формулу статистичного характеру закону розщеплення
__________________________________________________________
3.Закон незалежного комбінування ознак ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть формулу статистичного характеру закону незалежного комбінування ознак ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № З Які типи гамет утворюються при генотипах:

1.АА; ВВ; Аа; ВЬ; аа; ЬЬ


2.ААВВ __________________________________________________
ААВb ____________________________________________________
АаВВ ____________________________________________________
АаВb ____________________________________________________
ААВВСС _________________________________________________
АаВbСс __________________________________________________

Кількість гамет розраховується за формулою:

де «n» - кількість пар альтернативних ознак

Завдання № 4 Розв'яжіть задачі:

Задача 1. Одну з форм спадкової глухонімоти викликає рецесивний
ген. Від шлюбу глухонімої жінки з нормальним чоловіком
народились дві глухонімі дитини. Яка вірогідність того, що третя
дитина теж буде хвора?


Відповідь: ________________________________________________

Задача 2. У людини карій колір очей домінує над голубим, а здібність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю, гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Чоловік з карими очима (правіша) має дружину лівшу з голубими очима.
Яке потомство в співвідношенні зазначених ознак буде у цієї родини?
Роздивитися обидва варіанти:
а) коли чоловік гомозиготний за обома ознаками
б) коли чоловік гетерозиготний
Відповідь _________________________________________________
Задача 3. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері також, але вона має рецесивний алель глухоти. Яка ймовірність народження дітей з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома ознаками?

Відповідь: _______________________________________________

Задача 4 Ген, що зумовлює синдактилію (зрощення пальців) -домінантний і локалізується в аутосомі. Жінка, що має цей дефект, вступила в шлюб із чоловіком, у якого нормальні пальці. У подружжя народилося троє дітей, двоє з них мали зрослі пальці. Які генотипи батьків і дітей?


Відповідь: _______________________________________________

Задача 5. Причинами природженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика та рогівки ока. Гени, що зумовлюють ці аномалії, є рецесивними і локалізують в різних парах ауто сом.
Яка ймовірність народження зрячої людини в сім'ї, в якій батько сліпий внаслідок аномалії кришталика і є гетерозиготою за геном, що зумовлює аномалію рогівки, а мати сліпа через аномалію рогівки і є гетерозиготою за геном, що зумовлює аномалію кришталика?


Відповідь: _______________________________________________

Практична робота №4

Тема: Взаємодія алельних та неалельних генів. Генетика груп крові. Генетика пола. Зчеплене успадкування.

Актуальність теми

Розвиток будь-яких ознак в організмі є наслідком взаємодії генів, точніше наслідком взаємодії між продуктами їхньої діяльності - білками. Розрізняють взаємодію алельних генів, а також взаємодію неалельних генів. Наслідком взаємодії генів є формування фенотипових особливостей організму.
Локалізовані в одній хромосомі гени, що сумісно успадковуються, називаються зчепленими.
Зчеплення генів може порушуватися внаслідок кросинговеру, завдяки йому з'являється потомки з новими комбінаціями ознак.
Зчепленими зі статтю називають ознаки, які залежать від генів, розташованих у статевих хромосомах.

Навчальна мета

Знати:

1. Форми взаємодії алельних генів (повне і неповне домінування,
кодомінування).
2. Форми взаємодії неалельних генів (комплементарність, епістаз,
полімерія).
3. Поняття про експресивність та пенентрантність генів.
4. Суть явища множинного алелізму.
5. Суть плейотропної дії генів.
6. Генетику груп крові (системи АБО, МN).
7. Положення хромосомної теорії спадковості.
8. Особливості успадкування ознак, зчеплених зі статтю.
9. Залежні від статі ознаки.


Аудиторна робота

Завдання № 1 Заповнити таблицю. Взаємодія генів.

Вид взаємодії генів
Характеристика

Алельних генів


1. Повне домінування

2. Неповне домінування

3. КодомінуванняНеалельних генів


1. Комплементарність

2. Епістаз

3. Полімерія
Завдання № 2 Розв'яжіть задачі.

Задача 1. У гарбуза дископодібна форма плода визначається взаємодією двох домінантних генів А і В. За відсутністю в генотипі будь-якого з них виростають плоди кулястої форми. Сполучення рецесивних алелів двох генів дає видовжену форму плода. Визначте форму плода у рослин з такими генотипами:
1)АаВв 2)ААВВ 3)Аавв 4)ааВв 5)аавв 6)ааВВЗадача 2. У вівса чорне забарвлення насіння контролюється домінантним геном „А", сіре - домінантним геном „В"- Ген „А" епістатичний відносно гена „В", останній в його присутності не має фенотипову вияву. При відсутності в генотипі рослини обох домінантних генів виявляється біле забарвлення зернівок. Визначте забарвлення у рослин з такими генотипами:
1)ааВв 2)аавв 3)Аавв 4)АаВв 5)Аавв 6)ааВВ
Відповідь ________________________________________________

Задача 3. Масть у коней може бути сірою, чорною й рудою і залежить від взаємодії неалельних генів. Домінантний алель гена „А" відповідає за формування чорної масті. Домінантний алель гена „В" відповідає за формування сірої масті. За наявності в генотипі яких є тільки рецесивні алелі цих генів (аавв), мають руде забарвлення шерсті. Вкажіть усі можливі генотипи сірих, чорних і рудих коней. Яка форма взаємодії між генами, що зумовлюють масть у коней?Відповідь _________________________________________________

Задача 4. У карооких батьків є троє дітей. Із них двоє карооких із II і III групами, а одна дитина - блакитноока має І групу крові за системою АВО, яка ймовірність народження у цього подружжя кароокої дитини з IV групою крові?


Відповідь ________________________________________________


Задача 5. Перед судово-медичною експертизою поставлене завдання з'ясувати чи є хлопчик, що живе в сім'ї рідним чи прийомним сином. Дослідження крові всіх членів сім'ї дало такі результати: у жінки резус позитивна кров IV, а у чоловіка резус-негативна кров І групи. У дитини резус позитивна кров І групи.

Відповідь ______________________________________________

Задача 6. У чоловіка за системою АВО - II - гетерозиготна група крові, а за системою МИ - група крові МІЧ. У жінки за системою АВО - IV група крові, а за системою МИ - група крові NN. Гени, які відповідають за ці ознаки, локалізовані в різних парах гомологічних хромосом. Яка ймовірність народження дитини, яка матиме гомозиготну II групу крові за системою АВО та за системою ]УСЧ- групу NN.

Відповідь _____________________________________________

Задача 7. Батьки гетерозиготні за III групою крові. Яка ймовірність народження у цього подружжя дитини з III та І групами крові, за системою АВО.
Відповідь ___________________________________________


Задача 8. У матері 0(1), у батька АВ(ІУ) група крові за системою АВО, також у матері негативний резус-фактор, у батька - позитивний у гетерозиготному стані. Які генотипи, групи крові та резус-фактор можуть мати їхні діти?Відповідь _________________________________________________

Задача 9. Фенілкетонурія зумовлена автономно - рецесивним геном. У разі правильної та своєчасно призначеної терапії, діти розвиваються нормально. Молодий чоловік, який хворів у дитинстві на фенілкетонурію, одружився на здоровій дівчині. Батько дівчини хворіє не гемофілію. Яка вірогідність народження у них дитини, хворої на гемофілію?


Відповідь _________________________________________________


Практична робота № 5

Тема: Мінливість, і її форми.

Актуальність теми:

Мінливість - це здатність живих організмів набувати нові ознаки і властивості, існувати в різних формах, різних варіантах.
Мінливість відображає взаємозв'язок організму і зовнішнього середовища і є універсальною властивістю живого. Мінливість буває спадкова і не спадкова. Знаючи причини та механізми мінливості; можна прогнозувати спадкові хвороби та запобігати їм, вибирати оптимальну тактику лікування пацієнта.

Навчальна мета


Знати:

1. Модифікаційну мінливість та механізми її виникнення.
2. Комбінативну мінливість та механізми її виникнення.
3. Мутаційну мінливість та механізми її виникнення.
4. Види мутацій: генні, хромосомні, геномні.
5. Причини та механізми виникнення аномалій розвитку.
6. Поняття про фенокопії.


Аудиторна робота

Завдання № 1 Заповнити таблицю: «Характеристика форм мінливості».

Форми мінливості
Сутність

1 .Модифікаційна
2.Комбінативна
3.Мутаційна:
а) геномна


б) хромосомна
в)генна

Завдання № 2 Розв'яжіть задачі.

Задача 1. У здорових батьків народився хлопчик, хворий на
фенілкетонурію, але завдяки своєчасно застосованій відповідній
дієті він розвинувся нормально. З якими формами мінливості
пов'язані фенотипові особливості хлопчика?

Відповідь _________________________________________________

Задача 2. Усі клітини хворої жінки мають 45 хромосом через відсутність однієї зі статевих хромосом. Як називається ця мутація?


Відповідь _______________________________________________
Задача 3. Батько і мати - глухі, але глухота жінки залежить від локалізованого в автосомі рецесивного гена, а в чоловіка є фенокопією. Яка ймовірність народження глухих дітей у цього подружжя?

Відповідь ________________________________________________

Задача 4. У чоловіка, який багато палив, у 45 років утворилася пухлина легень. Його батько помер у віці 50 років від раку легень. Чи можна вважати, що захворювання спадкове?

Відповідь _________________________________________________

Задача 5. Який каріотип буде у чоловіка з синдромом Клайнфельтера, хворого на гемофілію? З якими вадами мінливості пов'язані ці захворювання?

Відповідь _________________________________________________
Задача 6. Жінка віком 20 років під час вагітності хворіла на корову краснуху. У неї народилася глуха дитина. У жінки та її чоловіка слух нормальний (вони мають нормальний генотип). У родичів подружжя глухоти не було. Чи можна вважати глухоту в дитини спадковою хворобою?

Відповідь _________________________________________________
Задача 7. У хромосомі послідовність лінійно розміщених генів до мутації була такою: А В С D М N К, а після мутації - D М N К. Який вид мутації тут має місце?

Відповідь ________________________________________________

Задача 8. У хромосомі до мутації послідовність розміщення генів була така: А В С D Е F, а після мутації А В Е D С F. Який вид мутації тут має місце?Відповідь _________________________________________________

Задача 9. В альпіністів під час підняття високо в гори підвищується вміст еритроцитів і гемоглобіну в крові, але після спуску з гір ці показники крові нормалізуються. Яка форма мінливості тут має місце?Відповідь _________________________________________________

Задача 10. Скільки автосом у каріотипі абортивного плода людини, якщо в нього виявлено трисомію за 14-ою хромосомою?
Відповідь ________________________________________________
Задача 11. Для розвитку завитки потрібен домінантний ген А, для розвитку слухового нерва – домінантний ген В. З якою формою мінливості пов’язане народження дітей з нормальним слухом від глухих батьків, якщо в одного з них недорозвинена завитка, а в іншого – слухового нерва?Відповідь____________________________________________________


Задача 12. В одній із хромосом сперматозоїда ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС є нестача. Плід, який одержав цю хромосому, стає аномальним. Яку назву має патологія, що може виникнути у новонародженого?


Відповідь____________________________________________________


Задача 13. Людина, яка під час ембріонального періоду онтогенезу зазнала гамма – опромінювання, народилася з великими пігментними плямами на шкірі. Чи успадковуватимуть таку ваду майбутні діти цієї людини?

Відповідь____________________________________________________

Задача 14. Здорова жінка, яка на останньому місяці вагітності перебувала в зоні з підвищеним радіаційним фоном, народилася дівчинка, в усіх соматичних клітинах якої проявляється трисомія 21 хромосоми. Чи пов’язана ця мутація із впливом підвищеного радіаційного фону? Чи належить ця хвороба до спадкових?

Відповідь____________________________________________________Практична робота №6


Тема: Методи вивчення спадковості. Генеалогічний, близнюковий та популяційно-статистичний методи.


Актуальність теми

Завданням сучасної медичної генетики є виявлення і профілактика спадкових хвороб. Існує велика кількість методів генетики людини. З них дуже широко застосовуються генеалогічний, близнюковий, біохімічний, цитогенетичний, популяційно-статистичний, дерматогліфічний методи.
Генеалогічний аналіз - це метод аналізу родоводу людини, який грунтується на встановлення закономірностей прояву певної ознаки в ряді поколінь.
За близнюковим методом оцінюють роль спадковості в розвитку ознаки, та роль чинників середовища в прояві цієї ознаки.
За допомогою популяційно-статистичного методу вивчають поширення окремих генів у популяціях людей, а також визначають генетичну структуру популяцій.

Навчальна мета
Знати:

1. Суть методу генеалогічного аналізу.
2. Символіку та правила складання родоводу.
3. Основні типи успадкування ознаки.
4. Близнюковий метод, його значення для медицини.
5. Застосування популяційно-статистичного методу в медицині.
6. Генетичну характеристику популяції.
7. Закон генетичної рівноваги популяції.

Аудиторна робота

Завдання № 1 Запишіть генетичну символіку родоводу.

1. - особа чоловічої статі
2. - особа жіночої статі
3. - пробанд
4. - мають досліджувану ознаку (хворі)
5. - гетерозиготні носії рецесивного гена
6. - помер до 1 року
7. - шлюб
8. - батьки
9. - діти
10. - близнята
11. - народжені мертвими
Завдання № 2 Складіть родовід.

1) Пробанд - жінка, має блакитні очі. У її двох братів і однієї сестри карі очі, у матері й батька пробанда також карі очі. У матері є три брати (в одного з них блакитні очі) і дві сестри (в однієї з них блакитні очі). Дідусь і бабуся пробанда з боку матері мають карі очі. У бабусі два брати і дві сестри мали карі очі. У прадіда пробанда з боку матері були блакитні очі, а в прабабусі - карі.


Відповідь____________________________________________________2) Пробанд - чоловік-дальтонік. Його батьки нормально розрізняють кольори. У дідуся з боку матері - дальтонізм, бабуся здорова. У пробанда шестеро дітей: з них три дочки та двоє синів здорові, а в одного хлопчика - дальтонізм. У сім'ї дружини пробанда ніколи не було випадків дальтонізму.Відповідь____________________________________________________3) Пробанд - чоловік-правіша. У нього є дві сестри правці та два брати лівші. Мати - правіша. її брат і сестра правці. Бабуся і дідусь по лінії батька правіші. Батько пробанда - лівша. У нього є брати і сестри. Двоє братів і сестра лівші, інші - сестра і брат -правці.
Відповідь____________________________________________________Завдання № З Проаналізуйте родовід. Визначте тип успадкування.
Завдання № 4 Доповніть речення.

Однояйцеві близнята розвиваються з ______________ та мають _______________ генотип.

Різнояйцеві близнята розвиваються з _______________________ та мають _________________________ генотип.

Конкордантність – це _____________________________________
__________________________________________________________
Дискордантність –це ______________________________________
__________________________________________________________


Завдання № 5 Визначить каріотип хворої людини та кількість глибок статевого хроматину в клітинах цих хворих.

1. Синдром трисомії –Х _____________________________________
__________________________________________________________
2. Синдром Шерешевского-Тернера ___________________________
__________________________________________________________
3. Жінка, яка страждає на хворобу Дауна ______________________
__________________________________________________________
4. Чоловік, який страждає на хворобу Дауна ____________________
__________________________________________________________
5. Чоловік із синдромом Клайнфельтера _______________________
__________________________________________________________

Завдання № 6 Виберіть вірну відповідь.

Які захворювання можна діагностувати за допомогою методу виявлення статевого хроматину?
А. Бронхіальну астму
В. Фенілкетонурію
С. Хворобу Дауна в Жінок
О. Дифтерію
Е. Синдром Шерешевского-Тернера.Завдання № 7 Розв'яжіть задачі спираючись на закон Харді-Вайнберга..

Задача 1. На одному з островів зареєстровано 10.000 лисиць, серед яких було 9 білих, інші - руді. Руді домінують над білими. Визначить концентрацію алелій рудого та білого кольору в цій популяції.


Відповідь ________________________________________________

Задача 2. У людини темний колір очей зумовлюється домінантним геном, що локалізується в автосомі. Визначте відсоток темнооких людей у популяції, де концентрація гена, що визначає темний колір очей, становить 0,6.Відповідь__________________________________________________

Задача 3. Серед 5.000 новонароджених зареєстровано 4 хворих на фенілкетонурію (автосомно - рецесивне захворювання). Визначте концентрацію гена в популяції.
Відповідь _________________________________________________Практична робота № 7

Тема: Генні хвороби і хромосомні людини та методи їх діагностики.


Актуальність теми


Усю спадкову патологію можна розділити на три групи:
Моногенні, або молекулярні. Генетичні порушення пов’язані з мутацією в одиничному локусі хромосоми (мутація одного гена),
Хромосомні, пов’язані зі зміною структури хромосом і кількості хромосом.
Полігенні, або мультифакторіальні ( захворювання зі спадковою схильністю), причиною яких є мутації кількох генів, що спричиняють не патологію, а лише схильність до неї.
Більшість генних захворювань – це захворювання, що супроводжуються порушеннями обміну речовин. Вони мають назву ензимопатії, або ферментопатії. Послідовність цих захворювань відбувається за напрямком: ген – фермент – біохімічна реакція – ознаки хвороби.
У наслідок цього в організмі відбувається накопичення проміжних продуктів обміну й одночасно спостерігається дефіцит кінцевого продукту, що і стає причиною патологічного процесу.
Ензімопатії - найбільш обширна і вивчена група моно генних захворювань. На них припадає 8,5 летальних випадків у педіатричних клініках, близько 6,5 випадків дитячої інвалідності внаслідок нервово – психічних захворювань. Рання діагностика та медикаментозна чи дієтична терапія дають можливість запобігти розвитку цих спадкових хвороб.
На відміну від генних хромосомні мутації охоплюють значно більший об’єм генетичного матеріалу і характеризується множинними ураженнями. Вони спричиняють близько 45% випадків загибелі зародка. Хворі на хромосомні хвороби займають майже 25% ліжкового фонду всього світу.
Мультифакторіальні хвороби - хвороби зі спадковістю схильністю становить 92 - 93 % від усіх хронічних неінфекційних захворювань.Навчальна мета
Знати:

Геномні та хромосомні мутації.
Закономірності успадкування ознак.
Моно генні та хромосомні хвороби.
Методи дослідження моно генних та хромосомних захворюваньАудиторна робота

Завдання № 1 Розв'яжіть задачі:

Задача 1. За допомогою схеми „ Класифікація спадкових
захворювань" визначить, до якої групи належать такі хвороби:
фенілкетонурія, хвороба Дауна, синдром котячого крику, цукровий
діабет, виразкова хвороба, гемофілія, галактоземія, бронхіальна
астма, синдром Шерешевського - Тернера.

Класифікація спадкових захворювань:

Моногенні
Хвороби
________________
________________
________________
________________
________________

Хромосомні хвороби
___________________
________________

Мультифакторальні хвороби
______________
______________
______________
______________
Задача 2. До МГК звернулася жінка 22 років, у якої в родині помирали діти у ранньому віці: до року, 1 рік від фенілкетонурії. У чоловіка у попередніх поколіннях смерті дітей не було.
Яка вірогідність народитися хворих дітей у цього подружжя? В попередніх поколіннях за материнською лінією були захворювання на фенілкетонурію.

Задача 3. У населення середньо земноморських країн поширений один з видів анемій - таласемія, яка зумовлюється автосомним геном. Найбільш тяжка форма таласемії, так звана велика таласемія, виявляється в гомозиготному стану і є смертельною для дітей.
В гетерозиготі виявляється менш тяжка форма - мала таласемія.
Жінка - дальтонік з малою таласемією вийшла заміж за чоловіка також з малою таласемією.
Вкажіть можливі генотипи від такого шлюбу:

Задача 4. До МГК звернулося подружжя. Дружина - ЗО років,
чоловіку -32 роки. У родині є син, який страждає на гемофілію.
Чоловік здоровий, у жінки - друга вагітність, термін - 25 тижнів. За
допомогою УЗД встановили, що плід чоловічої статі. Подружжя
цікавить, чи буде дитина хвора.

Задача 4. Батько й син дальтоніки. Мати розрізняє кольори нормально. У роду жінки дальтонізм ніколи не спостерігався. Який буде зір в інших дітей цього подружжя?

Задача 5. До фельдшерсько - акушерського пункту звернулася молода жінка. Вона 7 років у шлюбі, а дітей не має. її чоловік здоровий. Під час огляду виявилося, що жінка низка на зріст, у неї шуми в серці, крилоподібна складка на шиї, грудні залози розвинені слабко. Яке захворювання можна запідозрити? Як можна уточнити діагноз?Відповідь _________________________________________________


Задача 6. До медико - генетичної консультації звернулася жінка 32 років зі своїм сином, якому 10 років. В останній час хлопчик скаржився на втомленість та біль в нижніх кінцівках при ходьбі, його хода змінена, він покривлений хребет, млявість нижніх кінцівок.
Мати пам'ятає, що у роду помирали чоловіки у віці до 20 років. В МГК установили діагноз: міопатія Дюшена. Тип спадковості: зчеплене з „X" - хромосомою у рецесивному стані. Скласти родовід родини:

Відповідь _________________________________________________Задача 7. До МГК звернулась здорова жінка, вона вагітна. Термін -15 тижнів. З бесіди було з'ясовано: в родині жінки 1 дитина - син 5 років, який має 6 пальців на верхніх кінцівках і 6 на лівій нижній кінцівці.
У жінки 2 сестри і один брат, у яких нормальна кількість пальців на кінцівках. Батьки жінки теж здорові. Чоловік жінці хворий, його сестра - здорова, мати - хвора, а батько - здоровий У матері чоловіка є хвора сестра.(Діагноз: полідактилія, яка успадковується за АД - типом)
Скласти родовід. Розрахувати генетичний ризик народження хворої дитини.Відповідь _______________________________________________

Задача 8. Відсутність потових залоз у людей успадковується як рецесивна ознака, зчеплена з „X" - хромосомою.
Позбавлений цього недоліку хлопець одружується з дівчиною, батько якої не мав потових залоз, а мати, як і всі її предки, здорова.
Яка ймовірність, що сини та дочки від цього шлюбу не матимуть потових залоз?Відповідь ______________________________________________

Задача 9. У людини коротко зіркість домінує над нормальним зором, а карі очі над голубими. Дитина короткозорих карооких батьків має голубі очі і нормальний зір. Встановіть генотип всіх трьох членів цієї родини.Відповідь _______________________________________________

Задача 7. У родині один брат має світлий колір емалі зубів, а другий - темний. У обох братів спостерігається гіпертріхоз, В однієї сестри емаль зубів темна, а в другої - світла, Встановлено, що гіпертрихоз Визначається рецесивним геном, який локалізований в „У" -хромосомі; а ген темної емалі - домінантним геном, локалізованим в „X" - хромосомі. Які генотипи мають всі члени родини?


Відповідь ________________________________________________

Практична робота № 8.


Змістово – модульний контроль №1

Щодо змістового модулю за розділом «Медична генетика»

Перелік контрольних тем:

Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.
Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації.
Закони спадковості. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування
Спадковість і мінливість організмів
Методи дослідження спадковості людини
Генні і хромосомні хвороби людини та методи їх діагностики.
Медико-генетичне консультування.Практична робота № 9.

Тема: Найпростіші паразити людини. Тип Саркоджгутикові.

Актуальність теми.

Найпростіші - це одноклітинні тваринні організми. Серед них є ті, що можуть існувати в організмі людини, є збудниками інвазійних захворювань та коменсали.
Представники саркодових інфузорій, джгутикових і споровиків здатні спричинювати у людей такі захворювання, як амебіаз, балантидіаз, малярію, токсоплазмоз, лейшманіоз, трихомоноз, лямбліоз, тощо.
Морфологію, цикли розвитку представників найпростіших необхідно знати для того, щоб розуміти методи лабораторної діагностики та лікування протозойних захворювань.

Навчальна мета

Знати.
1. Характеристику саркодових, джгутикових.
2. Морфологічні особливості дизентерійної амеби (Еntamoeba histolitica), кишкової амеби (Еntamoeba соlі), ротової амеби (Еntamoeba gіпgіvаlіs), трипаносом (Тгіраnоsоmа gambiensе, Тгіраnоsоmа гhоdеsіеnсе, Тгіраnоsоmа cruzi), лейшманій (Lеіshmanіа tгоріса mіnог, Lеіshmаnіа donovani), кишкової трихомонади (Тгісhmоnаdа hоmіnіs), піхвової трихомонади (Тгісhmоnаdа vаgіnа1іs), лямблії (Lаmbliа іпtеstіnаlіs).
3. Методи лабораторної діагностики захворювань, збудниками яких є ці представники.
4. Медичне значення паразитичних саркодових, джгутикових.
5. Заходи особистої й громадської профілактики хвороб.
Аудиторна робота.


Завдання № 1. Намалюйте дезинтерійну амебу (велику, дрібну вегетативну форму та цисту), позначте ядро, цитоплазму, оболонку.1.___________
2. ___________
3.____________

Намалюйте вегетативну форму та цисту амеби кишкової, позначте
ядро, цитоплазму, оболонку.
1.___________
2.___________
3.___________Завдання№2
Розгляньте постійний Мікропрепарат трихомонади (Тrich. vagіпаlіs). Зробіть малюнок та позначте: ядро, аксостиль, джгутики.
Завдання№3
Розгляньте постійний мікропрепарат лямблії (L.іntеstіnаlіs).Зробіть малюнок та позначте : ядра, аксостиль,
джгутики.Завдання № 4. Заповніть таблицю.

Характеристика паразитичних найпростіших.


Назва паразита

Інвазійна
форма

Захворювання
людини

Локалізація в організмі
людини

Методи діагностики

Лікування

Еntаmоеbа hіstоlуtіса


Еntаmоеbа Соlі


Тгураnоsоmа -gаmbіеnсе


Lеіshmаnіа tгоріса


Тгісhоmоnаs vаgіnаlіs


Lаmblіа іntеstіnаlіsПрактична робота № 9.

Тема: Найпростіші паразити людини.
Тип Апікомплексні. Тип Війконосні.

Навчальна мета

Знати.

1. Морфофізіологічні особливості токсоплазми (Тохорlаsmа gonіі).
2. Морфологічні особливості малярійних плазмодіїв (Рlаsmоdіum vivах, Рlаsmоdіum malагіае, Рlasmodium falciparum, Рlasmodium оvali).
3. Методи лабораторної діагностики захворювань, збудниками яких є представники споровиків, війконосніх.
4. Заходи профілактики хвороб, що спричиняються представниками споровиків та війконосніх.Аудиторна робота.Завдання № 1. Замалювати схему життєвого циклу Рlаsmоdіum vivах.

Завдання № 2. Намалюйте вегетативну форму та цисту балантидія.
Позначте: ядра (макро- та мікронуклеус), цитостом, цитофаринкс, цитопрокт.

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________

Завдання № 3.
Заповніть таблицю: «Характеристика паразитичних найпростіших».

Назва паразита
Шляхи зараження
людини
Локалізація в організмі
людини
Захворювання
людини
Методи діагностики

Тохорlаsmа gоndіі

РІаsmоdіum vivах


->Завдання № 4. Розв'яжіть ситуаційні задачі.

Задача 1. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлені цисти амеб, що містять вісім ядер однакового розміру. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів джерелом зараження на амебіаз?
Відповідь _____________________________________________

Задача 2.
До лікаря звернувся студент, що приїхав з Африки. Він скаржився на м'язову слабкість, виснаження депресію, сонливість. Яку протозойну хворобу, зумовлену джгутиковими, можна підозрювати у нього?
Відповідь _____________________________________________
______________________________________________________

Задача 3.
У жінки народилася мертва дитина з вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода?
Відповідь _____________________________________________

Задача 4.
У зимовий період за медичною консультацією до Києва приїхав хворий на лейшманіоз. Чи повинні лікарі ізолювати такого хворого? Чи може він бути джерелом зараження на лейшманіоз інших мешканців Києва?
Відповідь ______________________________________________

Задача 5.
У пробі піску, взятого на пляжі дитячого санаторію, виявлено ооцисти токсоплазми. Чи є небезпека зараження дітей, що лікуються в цьому санаторії, на токсоплазмоз?
Відповідь_______________________________________________

Практична робота №10

Тема: Паразитичні плоскі черві. Клас Сисуни.

Актуальність теми

Сосуни є збудниками багатьох інвазійних захворювань людини, що мають загальну назву трематодози. Представники сосунів уражають органи шлунково-кишкового тракту, легенів та інші внутрішні органи. Дуже часті захворювання, спричинені сосунами, складно діагностувати, оскільки їхня клінічна картина нагадує захворювання іншої етіології. Вивчення морфології та циклів розвитку сосунів необхідно для діагностики, лікування і профілактики захворювань, причиною яких є інвазія цих паразитів.

Навчальна мета

Знати:
1. Загальну характеристику типу плоских червів (Рlathelminthes).
2. Морфологічні особливості класу сосуни (Тгеmаtоdеs).
3. Морфологічні та фізіологічні особливості печінкового сосуна (Fasciola hepatica), ланцетоподібного сосуна (Dicrocoelium lanceatum), котячого сосуна (Оріsthorchis felineus), клонорхіса (Сlonorchis sinensis), кров'яних сосунів (Schistosoma), легеневего сосуна (Рaragonimus ringeri).
4. Методичне значення трематод.
5. Заходи профілактики трематодозів.Завдання 1. Намалюйте печінкового сосуна. На малюнку позначте: ротову присоску, черевну присоску, матку, яєчник, сем’яники, жовточники.


1.
2.
3.
4.
5.
6.


Намалюйте яйце печінкового сосуна.Завдання 2. Намалюйте котячого сосуна. На малюнку позначте:
ротову присоску, черевну присоску, глотку, сім'яники, яєчник, матку, жовточники, видільний канал.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Намалюйте яйце котячого сосуна.
Порівняйте яйця печінкового
та котячого сосунів.
Завдання 3.
А) Намалюйте схему життєвого циклу сисуна печінкового.Б) Намалюйте схему життєвого циклу сисуна котячого.

Завдання 4. Заповніть таблицю: « Характеристика трематод і трематодозів».

Назва паразита
(латинська назва)
Проміжні і кінцеві хазяїни
Шляхи зараження
людини
(інваз. Форма)
Локалізація в
організмі людини
Захворювання
людини
Методи діагностики

Сисун печінковий
Сисун котячий


Сисун легеневий
Сисуни кров’яні, шистосомиЗавдання 5. Розв'яжіть ситуаційні задачі.

Задача 1. У фекаліях пацієнта знайдено порівняно великі яйця гельмінта овальної форми, жовтого кольору, з кришечкою на одному з полюсів. На яку інвазійну хворобу вказує такий результат лабораторного дослідження?
Відповідь________________________________

Задача 2. У студента, який щойно повернувся з Далекого Сходу, кашель із сильним мокротинням з домішкою крові, біль у грудях, загальна слабкість. Після мікроскопічного дослідження мокротиння, в ньому виявили яйця розміром 0,1мм., овальної форми, золотисто-брунатного кольору. На який діагноз це вказує?

Відповідь__________________________________________________
Задача 3. До лікаря звернувся хворий, який проживає в Західному Сибіру. Він скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нестерпний головний біль та біль у правому підребер'ї. Печінка хворого збільшена. Про який діагноз можна говорити?Відповідь ________________________________________________

Завдання 6. Вирішить тести.

1.Для трематод характерні такі особливості будови:
А. листоподібна форма тіла;
Б.стрічкоподібна форма тіла;
В. наявність присосок..

2. При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток:
А. фасціольоз;
Б. урогнітальний шистосомоз;
В. опісторхоз;
Г. парагонімоз.

3. Якими трематодозами можна заразиться, вживаючи рибу:
А. фасціольозом;
Б. опісторхозом;
В. парагонімозом;
Г. клонорхозом.

4. Інвазійна для людини личинкова стадія Opisthorchis Felineus називається:
А. адолескарією;
Б. метацеркарієм;
В. мірацидієм;
Г. церкарією.

5. Інвазійна для людини личинкова стадія Fasciola hepatica називається:
А. адолескарією;
Б. метацеркарієм;
В. мірацидієм;
Г. церкарі
Практична робота №11

Тема: Паразитичні черви. Клас Стьожкові.

Актуальність теми

Усі стьожкові черви ведуть паразитичний спосіб життя. Вони є збудниками інвазійних хвороб людини - цестодозів: теніозу, теніаринхозу, ехінококозу, альвеококозу, гіменолепідозу, дифілоботріозу.
Знати морфологію та цикл розвитку стьожкових червів потрібно для розроблення методів діагностики, лікування, особистої та громадської профілактики захворювань, причиною яких є інвазія цими паразитами.

Навчальна мета

Знати:
1. Морфологічні особливості представників класу стьожкових червів.
2. Морфофізіологічні особливості озброєного ціп'яка (Таеnіа sоlіum), неозброєного ціп'яка (Таеnіагhуnсhus sаgіnаtus), ехінокока (Есhіnососсus gгаnulosus), альвеокока (Аlveococcus multilocularis), карликового ціп'яка (Нуmеnolepis nаnа), широкого стьожака (Diphyllobothrium Iatum).
3. Види фін та їхню будову.
4. Медичне значення цестод.
5. Заходи профілактики цестодозів.


Аудиторна робота

Завдання 1.
Намалюйте сколекси ціп'яків. На малюнку в озброєного ціп'яка позначте присоски та хоботок із віночком гачків; у ціп'яка неозброєного - присоски.
1.неозброєний ціп’як.
2. озброєний.цеп’як..Завдання 2.
Намалюйте членики:
1. ціп’яка озброєного;
2. ціп'яка неозброєного.
Позначте на малюнку: центральний стовбур матки, бічні відгалуження матки, (укажіть їхню кількість).1.

1.
2.


2.

1.

2.

Завдання 3.
Намалюйте схеми життєвих циклів Таеnіа sоlіum та Таеnіагhуnсhus sagіnаtus
Завдання 4.
Намилюйте ехінокока. На малюнку позначте: сколекс, присоски та гачки, незрілі та зрілі проглотиди.

1.
2.
3.
4.
5.

Завдання 5.
Заповніть таблицю: «Характеристика цестод і цестодозів».

назва паразита
проміжні і кінцеві хазяїни

шляхи зараження
ЛЮДИНИ
локалізація в організмі
захворювання
ЛЮДИНИметоди діагностики

Таеnіа
SoliumTaeniarhynchus
SaginatusEchinococcus
GranulosusAlveococcus
Multilocular
isHymenolepis
NanaDiphyllobothrium
latum
Проміжної та
кінцевий хазяїн
Шляхи за-
раження людини
Локалізація в організмі
Людини

Захворювання людини
Методи діагностики
Завдання 6. Розв'яжіть ситуаційні задачі.

Завдання 1. Двоє стригалів стригли баранів з однієї отари. Перший стригаль обстриг здорового барана, а другий - хворого на ехінококоз. Чи однакова ймовірність зараження цих стригалів ехінококозом?


Відповідь___________________________________

Задача 2. Під час профілактичного огляду працівників їдальні у повара виявлено теніоз, а в працівників кухні - дифілоботріоз. Чи можуть ці працівники стати джерелом зараження людей, які їх оточують?


Відповідь_________________________________________________

Задача 3. Під час лабораторного дослідження у фекаліях хворого знайдено членики ціп'яка розміром 1,5 х 0,6 см. При мікроскопії в члениках виявлено матку з 8-12 бічними відгалуженнями. Про який діагноз свідчать наведені дані?Відповідь _________________________________________________
Практична робота № 12

Тема: Паразитичні круглі черви.

Актуальність теми

Нематодози - це найпоширеніші гельмінтози в загальної захворюваності людства. Збудниками їх є паразитичні круглі черви. Вони мають різноманітну локалізацію в організмі людини та широкі адаптаційні властивості.
У цій темі вивчаються морфологічні особливості, життєві цикли нематод, лабораторна діагностика нематодозів, збудниками яких є:
1. Геогельмінти, які розвиваються без міграції (волосоголовець
людський, гострик).
2. Геогельмінти, які розвиваються з міграцією в організмі хазяїна
(людська аскарида, дванадцятипала кривоголівка, кишкова
вугриця)
3. Біогельмінти (ришта, трихінела, філярії)

Навчальна мета

Знати:

1. Загальну характеристику круглих червів (Nemathelminthes)
2. Морфологічні особливості представників Власне круглі
черви (Nematod).
3. Морфологічні особливості людської аскариди(Ascaris lumbricoides), гострика(Enterobius vermicularis),
трихінели(Trichinella spiralis), людського
волосоголовця(Trichocephalus trichiurus), кишкової
вугриці (Strongylaides stercoralis), ришти (Dracunculus medinensis), філярій.
4. Медичне значення нематод.
5. Заходи профілактики нематодозів.

Аудиторна робота

Завдання № 1
Намалюйте самця і самку аскариди, відобразивши їхні зовнішні морфологічні відмінності.
Позначте задні кінці тіла самки і самця.


Завдання № 2 Намалюйте самку і самця гострика


Завдання № З
Намалюйте самку і самця волосоголовця, на малюнку позначте:
передній і задній кінець тіла.
Завдання № 4
Завдання № 5 Зробіть схематичний малюнок життєвого циклу людської аскариди.


__________________________________________________________Завдання № 6 Заповніть таблицю: «Характеристика нематод і нематодозів».

Назва збудника
Біо- чи гео-гель
мінти

Шляхи зараження людини
Проміжні і кінцеві хозяїни
Локалізація в організмі людини
Захворювання людини
Методи діагностики

Аsсагіs lumbricoidesEnterobius
vermicularisТгісhocephalus trichiurusStrongylaides
stercoralisТгісhinella
spiralisЗавдання № 7 Розв'яжіть ситуаційні задачі:

Задача 1. У фекаліях дитини 3 років виявлено гельмінти білого
кольору завдовжки 10 мм. При детальному дослідженні тіла
паразита було помічено розширення стравоходу. При мікроскопії
зіскрібка періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні
яйця розміром 50x20 мкм. Про які захворювання свідчать наведені
дані?
Відповідь__________________________________________________

Задача 2. Дівчинка 15 років була доставлена в лікарню із запаленням червоподібного відростка. Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50x30 мкм) з „пробочками" на полюсах. Визначте вид гельмінтів, що паразитують у дівчинки.

Відповідь__________________________________________________

Задача 3. Хворий скаржився на біль у грудях, кашель з мокротинням, збільшення температури. У мокротинні хворого було знайдено личинки гельмінтів, про якій діагноз можна говорити?

Відповідь__________________________________________________

Задача 4. Уфікаліях пацієнта знайдено яйця печінкового сисуна. Відомо, що напередодні він вживав яловичу печінку. Чи достатньо цих даних для діагностики фасціольозу?

Відповідь _________________________________________________

Задача 5. у дитячому садочку виявили дівчинку, хвору на аскаридоз, яку загрозу вона представляє для других дітей? Можуть вони заразитися від неї аскаридозом?

Відповідь__________________________________________________
Завдання № 8
Заповніть таблицю: «Морфологічні особливості яєць гельмінтів»

Назва паразита
Розміри яєць
Забарвлення яєць
Наявність кришечки на полюсі
Форма яєць(замалювати)

Fasciola
Hepatica
Тгіsthorcyis
Felineus
Таеnia solium

Тгісhocephaius
Trichiurus
Аscaris
Lumbricoides
Еnterobius
VermicularisПрактична робота № 13

Тема: Членистоногі. Павукоподібні. Комахи. їх медичне значення.


Актуальність теми

Серед павукоподібних трапляються постійні і тимчасові паразити людини, збудники інвазійних і переносники збудників трансмісивних хвороб.
Іксодові, аргасові, гамазові кліщі поширюють збудників енцефаліту, туляремії, кліщового висипного тифу тощо.
Знати морфофізіологічні особливості павукоподібних - необхідна передумова для профілактики захворювань, що поширюються ними.
Комахи - найчисленніший за видовим складом клас членистоногих. Велике медичне значення мають представники ряду Двокрилі. Серед них є кровосисні паразити (комарі, москіти), механічні (мухи, таргани) та біологічні (муха цеце) переносники збудників хвороб.
Знати морфофізіологічні особливості та екологію представників двокрилих необхідно для профілактики пов'язаних із їхньою активністю захворювань, розроблення заходів, які забезпечили б зниження чисельності. представників,не порушуючи природної рівноваги.

Навчальна мета
Знати:

1. Загальну характеристику членистоногих (Агthropoda).
2. Морфологічні особливості представників класу павукоподібних (Агасhnoidea).
3. Морфологічні особливості вугрової залозниці (Demodex folliculorum), коростяного свербуна (Асагus siro), собачого кліща (Іхоdes recinus), тайгового кліща (Іх.регsulcatus), селищного кліща (Огnithodorus papillicus).
4. Методичне значення павукоподібних.
5. Морфологічні особливості класу комах.
6. Морфологічні особливості справжніх комарів (роди Аnоhеls, Сulех, Аеdes), москіта(Рhlebotomus papatasii), кімнатної мухи (Мusка domestica), осінньої жигалки (Stomoxys calcitrans),тарганів(Вlаltа огіеntаlіs? В1.gегmаnіса), вошей (Реdісulus humanus ), бліх (Рulех іrritans), клопів (Тгіаtоmа іnfestans).Аудиторна робота

Завдання № 1
Зробіть малюнок імагінальної стадії тайгового кліща зі спинного
та черевного боку. На малюнку позначте:
А) Ротовий апарат
Б) Ходильні кінцівки
В) Спинний щиток (у самки)
Г) Анальний отвір
Д) Статевий отвір

А)____________________________________
Б)____________________________________
В)_____________________________________
Г)____________________________________
Д)____________________________________

Завдання № 2
Намалюйте збудника демодекозу - вугрової залозниці.
На малюнку позначте :А) Ротовий апарат) Ь) Укорочені ходильні
кінцівки

А)__________________________
Б) _________________________
Завдання № З
Заповніть таблицю: «Характеристика кліщів - збудників і переносників хвороб».

Назва представника
Місце поширення
Морфологічні особливості
Медичне значення

Demodex folliculorum
(вугрова залозниця)
Аcarus siro s. Sarcoptes cabiei (коростяний свербун)
Іхоdes recinus (собачий кліщ)
Іxodes persulcatus
(тайговий кліщ)

Завдання № 4
Намалюйте головну вошу. На малюнку позначте:
А) Голову
Б) Груди
В) Черевце
Г) Вусики
Д) Кінцівки
Самка Самець
А)________________________
Б)________________________
В)________________________
Г)________________________
Д)________________________

Змістово-модульний контроль №2.Завдання №6. Підготуватися до Блочно-модульного контролю за розділом «Медична паразитологія», за темами:

1. Медична паразитологія.
1.1. Тип Саркоджгутикові, клас Справжні амеби.
1.2. Клас Тваринні джгутикові.
1.3. Тип Апікомплексні, клас Споровики.
1.4. Тип Війконосні, клас Щілиннороті
2. Медична гельмінтологія.
2.1. Тип Плоскі черви.
2.2. Тип Круглі черви.
3. Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі.
3.1. Клас Павукоподібні.
3.2. Клас Комахи.

Практична робота №14

Диференційований залік.

Завдання №1. Підготуватися до диференційований заліку з дисципліни Медична біологія, за змістовими модулями:

Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.
Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації.
Закони спадковості. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування
Спадковість і мінливість організмів
Методи дослідження спадковості людини
Генні і хромосомні хвороби людини та методи їх діагностики.
Медична паразитологія. Тип Саркоджгутикові, клас Справжні амеби.
Клас Тваринні джгутикові.
Тип Апікомплексні, клас Споровики.
Тип Війконосні, клас Щілиннороті
Медична гельмінтологія.
Тип Плоскі черви.
Тип Круглі черви.
Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі.
Клас Павукоподібні.
Клас Комахи.
13PAGE 15


13PAGE 14615


13PAGE 15


13PAGE 146715g = 2n "$FX^`|¤¬
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·       Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 22450372
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий