Pitannya na ispit 2013 SM


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА»
(ІІІ семестр)
Криза політики розрядки і посилення конфронтації між Заходом і Сходом наприкінці 70-х – початку 80-і рр. ХХ ст.
Передумови та причини введення радянських військ в Афганістан і міжнародна реакція на ці події.
Польська криза 1981-1983 рр.: причини та наслідки.
Радянсько-американські відносини у першій половині 80-х рр. ХХ ст.
Радянсько-американські відносини у другій половині 80-х рр. ХХ ст.
Причини та наслідки криза соціалістичного табору у 80-і рр. ХХ ст.
Зовнішньополітичний курс Радянського Союзу в 1985 - 1991 рр. Політика «нового мислення».
«Особливі відносини» між ФРН і НДР у 80-ті роки. Падіння Берлінського муру.
Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у розпаді СРСР.
Розпад СРСР та утворення СНД.
Вплив розпаду СРСР на розвиток міжнародних відносин. Особливості нової системи міжнародних відносин.
Регіональні конфлікти на постколоніальному просторі: причини та значення.
Історичні передумови та основні етапи створення Європейського Співтовариства. Правова база ЄС.
Європейська інтеграції у 90-ті рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: проблеми та досягнення.
Формування та особливості спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.
Гельсінкський процес наприкінці 70-х – 80-ті роки ХХ ст. Договір про звичайні збройні сили в Європі. Паризька Хартія для нової Європи.
Процес інституалізації НБСЄ. Особливості діяльності ОБСЄ у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
«Пакт стабільності в Європі». Хартія європейської безпеки.
НАТО в постбіполярний період. Проблеми трансформації.
Основні напрями діяльності ООН у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Проблеми реформування ООН у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Переговори з роззброєння у 80-і рр. ХХ ст.
Передумови поглиблення процесу роззброєння у 90-і рр. ХХ ст.– на початку ХХІ ст. Договори СНО-1, СНО-2, СНО-3. Договір «Відкрите небо».
Проблеми контролю над озброєнням у 90-і рр. ХХ ст.
Зміцнення заходів довіри у галузі роззброєння: Проблема ракет середньої та малої дальності в Європі, Договір про ліквідацію РСМД. Переговори щодо заборони ядерних випробувань.
Україна у процесі роззброєння. Україна і Договір про ЗЗСЄ.
Українська РСР на міжнародній арені (від кінця 70-х років до краху СРСР).
Становлення України як суб'єкта міжнародних відносин: етапи, внутрішні та зовнішні чинники.
Особливості сучасної системи міжнародних відносин.
Місце та роль країн Центральної та Східної Європи у постбіполярній системі міжнародних відносин.
Особливості політичного процесу в країнах Центрально-Східної Європи в 90-рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.: Польща та Угорщина.
Особливості політичного процесу в країнах Центрально-Східної Європи в 90-рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.: Румунія та Болгарія.
Особливості політичного процесу в країнах Центрально-Східної Європи в 90-рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.: Чехія та Словакія.
Завершення процесу деколонізації та його наслідки.
Рух неприєднання у 80 – 90-ї рр. ХХ ст.
Особливості зовнішньої політики Китайської Народної Республіки у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Особливості зовнішньої політики Іднії у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»
1. Кризис политики разрядки и усиление конфронтации между Западом и Востоком в конце 70- х - начале 80- х гг.
2. Предпосылки и причины введения советских войск в Афганистан и международная реакция на эти события.
3. Польский кризис 1981-1983 гг : причины и последствия.
4. Советско-американские отношения в первой половине 80- х гг.
5. Советско-американские отношения во второй половине 80- х гг.
6. Причины и последствия кризиса социалистического лагеря в 80-е гг.
7. Внешнеполитический курс Советского Союза в 1985 - 1991 гг. Политика «нового мышления».
8. «Особые отношения» между ФРГ и ГДР в 80-е годы. Падение Берлинской стены.
9. Роль внутренних и внешних факторов в распаде СССР.
10. Распад СССР и образование СНГ.
11. Влияние распада СССР на развитие международных отношений. Особенности новой системы международных отношений.
12. Региональные конфликты на постколониальном пространстве: причины и значение.
13. Исторические предпосылки и основные этапы создания Европейского Сообщества. Правовая база ЕС.
14. Европейская интеграции в 90-е гг. - начале ХХI в.: проблемы и достижения.
15. Формирование и особенности общей внешней политики и политики безопасности ЕС.
16. Хельсинкский процесс в конце 70-х - 80-е годы ХХ в. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Парижская Хартия для новой Европы.
17. Процесс институализации СБСЕ. Особенности деятельности ОБСЕ в 90-х гг. - начале ХХI в.
18. «Пакт стабильности в Европе». Хартия европейской безопасности.
19. НАТО в постбиполярный период. Проблемы трансформации.
20. Основные направления деятельности ООН в 90-х гг. - начале ХХI в.
21. Проблемы реформирования ООН в 90-х гг. - начале ХХI в.
22. Переговоры по разоружению в 80-е гг ХХ в.
23. Предпосылки углубления процесса разоружения в 90-е гг. ХХ в . - начале XXI в. Договоры СНВ -1 , СНВ -2 , СНВ -3. Договор «Открытое небо».
24. Проблемы контроля над вооружением в 90-е гг ХХ в.
25. Укрепление мер доверия в области разоружения: проблема ракет средней и малой дальности в Европе, Договор о ликвидации РСМД. Переговоры о запрете ядерных испытаний.
29. Особенности современной системы международных отношений.
30. Место и роль стран Центральной и Восточной Европы в постбиполярной системе международных отношений.
31. Особенности политического процесса в странах Центрально - Восточной Европы в 90-гг. ХХ ст. - начале XXI в.: Польша и Венгрия.
32. Особенности политического процесса в странах Центрально - Восточной Европы в 90-гг. ХХ ст. - начале XXI в.: Румыния и Болгария.
33. Особенности политического процесса в странах Центрально - Восточной Европы в 90-гг. ХХ ст. - начале XXI в.: Чехия и Словакия.
34. Завершение процесса деколонизации и его последствия.
35. Движение неприсоединения в 80 - 90 - е гг. ХХ ст.
36. Особенности внешней политики Китайской Народной Республики в 90-х гг . - начале ХХI в.
37. Особенности внешней политики Индии в 90-х гг. - начале ХХI в.

Приложенные файлы

  • docx 18829064
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий