ОБЖ ТЕСТ СЕССИЯ


1.Жергілікті әуе шабуылынан қорғану жүйесі қай жылы құрылды: 1920 ж
2.Кеңестер одағында «Азаматтық қорғаныс» деп қай жылы аталынды 1961 ж
3.Азаматтық қорғаныс курсының мақсаттары адамдардың кауіпсіздігін ескеру, халықты қорғау, халықтың барлық байлығын сақтап қалу
4.Азаматтық қорғаныстың басты басқару орындары: ҚР премьер-министірі, төтенше жағдай жөніндегі комиссия, облыс, қала, аудан әкімдері
5.Азаматтық қорғаныс мәселелері екі деңгейде шешіледі республикалық және жергілікті
6.Азаматтық қорғаныс күштеріне жататындар АҚ әскерлері, министрліктерге бағынатын жасақшылар, арнайы жасақшылар
7.Азаматтық қорғаныс негіздері бойынша қалай құрылады: өндірістік және территориялық
8.Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар жер сілкінісі, сел, су тасқыны, табиғи өрт, эпидемия, эпизоотия, өсімдіктермен,ормандардың аурулармен зиянкестермен зақымдануы
9.Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар өндірістік, транспортық, авариялардан, өрттерден пайда болған төтенше жағдайлар
10.Таралу аймағы бойынша табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қалай бөлінеді: объекттік, жергілікті, регионалдық, глобальдық
11.Жер сілкінудің күштілігі мен жылдамдығы не бойынша өлшенеді: 12-баллдық Рихтер шкаласымен
12.Су басудың негізгі себептері жаңбыр жауы, кардың еруі
13.Шымтезек өрттер қай өрт түріне жатады: төменгі
14.Дауыл ќандай ќауіп-ќатерге жатады: атмосфералыќ
15.Cел неніѕ јсерінін пайда болады: ўзаќ нґсердіѕ салдарынан, ќардыѕ, мўздыѕ жылдам еруінен, жер сілкінісінен
16.Табиєи ґрттердіѕ негізгі тїрлері: орман, дала (егіс), орманды дала ґрті
17.Дауыл ќандай жылдамдыќпен соєатын жел: 30 м/с
18.Дауыл кезіндегі кґшедегі табиєи ќорєан: їлкен аєаштар
19.Жер сілкінген кезде не істеу керек: тоќты сґндіріп, мекемеден шыєып, мекеме мен ток линиясынан алшаќ жерден орын алу керек
20.Ќазаќстандаєы жер сілкінісі ќауіпті жерлердіѕ аудандарыныѕ мґлшері: 450 мыѕ км2
21.Аномалия дегеніміз ќандай маєына береді: нормадан ауытќу
22.Жер сілкінісі, ґрт, су тасќыны, сел ќандай жаєдайєа жатады? табиєи
23.12 -балдыќ Рихтер шкаласы нені ґлшейді? жер сілкінісініѕ кїштігі мен жылдамдыєын
24.1961 жылы кеѕестер одаєында ќандай жыл деп аталды? Азаматтыќ ќорєаныс
25.Ќўбылыстарды жіктеумен жјне жїйелермен айналысатын єылым таксономия
26.Мутагендер генетикалыќ кодты бўзатын заттар
27.Канцерогенді заттардыѕ тудыратын аурулары: рак аурулары
28.Табиєи апатќа ќайсы жатады: тектоникалыќ апаттар
29.Ўзаќ нґсердіѕ салдарынан,ќардыѕ,мўздыѕ еруінен,жер сілкінісінен пайда болатын табиєи апат сел
30.Жанжалды сипаттаєы тґтенше жаєдайєа ќайсысы жатады: ќарулы шабуыл
31.Жер ќыртысы жјне мантияныѕ їстіѕгі бґлігінде жарылыс немесе ќозєалыс нјтижесінде пайда болатын жер асты дїмпуі - бўл: сырєыма (опырылма
32.Ґзен, кґл немесе теѕіз суыныѕ кґтерілуі нјтижесінде жердіѕ белгілі-бір бґлігініѕ су астында ќалуы: су тасќыны
33.Ќатты дауылдан ќорєанатын орын: жер асты мекендері
34.Опырмалар, сел жјне ќар кґшкінін пайда болдыратын факторлар: таулы жерлердегі ќозєалыс
35.Тґменде кґрсетілген заќымдаушы факторлардан, ґртке сјйкесін тап: тыныс алу жолдарын заќымдайтын, ґрттіѕ ґнімдерініѕ бґлінуі
36.Ерекше ќатерлі аймаќтар адам ґміріне ќауіпті экстремальды жаєдай туындауы мїмкін жерлер
37.Тротильдік эквивалентпен ненініѕ кїші сипатталады? ядролыќ жарылыс
38.Зарин,заман адамныѕ ќай жеріне јсер етеді? жїйке жїйесіне
39.Иприт, люизит улаєыш заттары? теріге іріѕдете јсер етеді
40.Ядролыќ жарылыстыѕ тїрлері: жер їстіндегі, жер астындаєы, су астындаєы, су бетіндегі, ауадаєы жјне јр тїрлі биіктегі
41.Ядролыќ ќару дегеніміз не: ядролыќ реакцияныѕ жїруініѕ нјтижесінде ішкі ядролыќ ќуатты пайдалануєа негізделіп жасалєан
42.Ядролыќ жарылыстыѕ кїштілігі немен сипатталады: тротильдік эквивалентпен
43.Ядролыќ ошаќ дегеніміз не: ядролыќ ќарудан заќымданєан їйлер, адамдар, жануарлармен ґсімдіктер
44.Ядролыќ ќарудыѕ талќандау факторлары: соќќы, толќын, жарыќты сјуле, ґткіш радиация, радиоактивтік элементтер, электромагниттік импульс
45.Иондаушы сјулелерді атап беріѕіз: α, γ, β
46.Соќќы толќыныныѕ жараќаттары ќандай топтарєа бґлінеді: жеѕіл, ауыр, ґте ауыр
47.Ќоршаєан ортаєа токсинді улы зат бґліп заќымдайтын ќару тїрі ќалай аталады: химиялыќ ќару
48.Жїйкеге јсер ететін улар: зарин, зоман, βz
49.Теріні іріндететін улаєыш заттар: иприт, люизит
50.Жалпы улаєыш заттар: синильдік ќышќыл, хлорциан
51.Тўншыќтырєыш улаєыш заттар: фосген, дифосген, трифосген
52.Психикалыќ-химиялыќ улаєыш заттар: βz газдары
53.Тітіркендіргіш улаєыш заттар: хлорпикрин,адамсит
54.Нерв жансыздандырєыш јсері бар фосфорлы органикалыќ, уландырєыш заттар зарин, заман, вигаздары
55.Адам ґміріне, денсаулыєына, жануарлар мен ґсімдіктерге ќауіп јкелетін концентрлі улы химиялыќ заттар јкелінген немесе таралєан аймаќ бўл: заќымдалу аймаєы
56.Кґзден жас аєызатын, уландырєыш заттарєа жатады: хлорпикрин жјне хлорацетофенон
57.Эпизоотия: жануарлар ауруы
58.Хлордан ќорєану ќўралы: ИП-6
59.Ќауіпті аймаќта хлордан ќорєану ќўралдарына не кірмейді? суєа шыланєан маќта-дјкелі таѕєыш
60.Ќандай улы заттыѕ јсері кезінде кеудеде ґткір шаншу, ќўрєаќ жґтел, тўншыєу, ќозєалыс їйлесімділігініѕ бўзылуы байќалады: хлор
61.Радиоактивті заттардан ќорєанудыѕ тјсілдері: физикалыќ,химиялыќ,биологиялыќ
62.Ґндірістік авария жјне катастрофалар тґтенше жаєдайдыѕ ќайсысына жатады: техногендік
63.Техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай тґртке бґлінеді. Ќатесі ќайсысы: транспорттыќ
64.Жарыќты сјулелену жарылыс кезінде болатын сјлелердіѕ ќуаты
65. Ґткір радиация ядролыќ жарылыс сјтінде бґлінетін нейрондар мен гамма сјулелері
66.Радиоактивтік ластану зонасы 3
67.Ядролыќ ќопарылыстыѕ заќымдаушы факторларына жатпайды: ауа ќысымыныѕ ґзгеруі
68.Фосген,дифосген,трифосген: тўншыќтырєыш улаєыш заттар
69.Bz газдары психикалыќ-химиялыќ улаєыш заттар
70.Адамсит,хлорпикрин: тітіркендіргіш улаєыш заттар
71.Противогаз ќандай бґлімнен тўрады ќорабы, резина, маска, сумка
72.Ауаны сырттан алмай ґз алдына ауа жинаќталєан ыдыстан алады айырушы
73.ИПП 8 ќандай пакет? жеке химиялыќ улануєа ќарсы
74.Трапеция тјріздібўрышталєан шыны кґзді газќаєар? ГП7ВМ
75.ГП7В ќандай газќаєар шешпей су ішуге болады
76.Орташа панаханаєа ќанша адам сыйады? 300 - 600
77.Їлкен панахана: 600 - ден астам
78.Сузуші мен айырушы жеке ќорєаныс ќўралдары противагаз
79.Аурумен ќатынаста болєан адамдарды оќшаулап, баќылауєа алуды ќалай атайды: обсервация
80.Ауру туєызатын микробтарды жоюєа арналєан шаралар: дезинфекция
81.Шектелген территорияда кґптеген адамдардыѕ жўќпалы аурумен ауруы: эпидемия
82.Тірі клеткада паразиттік тіршілік етіп, кґбейе алатын микроорганизмді ата: вирус
83.Спора тїзіп, ќўрєаќшылыќќа, суыќќа тґзімді келетін микроорганизмді ата: саѕырауќўлаќтар
84.Аса ќауіпті оба ауруын тудыратын микроорганизмді ата: бактерия
85.Дезинфекция дегеніміз не: ауру жўктыратын немесе ауру тасымалдайтын микробтарды жою шаралары
86.Микробтарды кїн сјулесі мен жасанды ультра кїлгін сјулесі ґлтіреді. Бўл ќандай антисептиканыѕ тїрі: физикалыќ
87.Жеке ќорєаныс ќўралы: газќаєар
88.Шешпей су ішуге мїмкіндік беретін газќаєар: ГП-7В
89.Противогаз тїрлері: сїзуші жјне айырушы
90.Жеке химиялыќ улануєа ќарсы ќолданылатын пакетті ќалай атайды: ИПП-8
91.ГП-7ВМ ќандай газќаєар: трапеция тјрізді бўрышталєан шыны кґзілдірігі бар
92.Сыйымдылыєы 300-ден 600- ге дейінгі панахана: орташа
93.Адамдардыѕ сыйымдылыєына байланысты панахананы нешеге бґлуге болады: 3
94.Фосфорорганикалыќ улы заттарєа ќарсы беріледі.Ол нешінші ўяда 2
95.Антисептика: дјрімен тазалау
96.Јмбебап аптечкаєа: дјрігер келгенге дейінгі кґмек кґрсетуге арналєан препараттар жатады
97.Жара инфекциясыныѕ тїрлері: абсцесс, флегмона, газды гангрена, сіреспе, тілме
98.Бўл микроорганизмдер адам аєзасына тїсіп, ешќашан ауру тудырмайды. Ол микроорганизмдер ќалай аталады. Cапрофиттер
99.2% борлы ќышќыл ерітіндісі не їшін ќолданылады: кїйіктерді, жараны жуу їшін
100.Аєзада аштыќ кезінде метаболизм ќышќыл ґнімдерініѕ жиналуынан бґлінетін удыѕ тїрі: ацидоз
101.Саусаќ жараќаты кезінде салынатын таѕєыштыѕ тїрі: иректеп таѕу
102.Жараќаттанушылыќтыѕ тїрлері: ґндірістік, ґндірістік емес, јскери
103.Аныќтаѕдар мына газќаєар маркаларыныѕ ќайсысын радиоактивті йодќа ќарсы ќолданады: ГП-7
104.Заќымданушыны етпетінен жатќызып, тілі тїсіп кетпес їшін басын бір ќырына бўрып ќояды. Ќай жауапќа сјйкес: їстіѕгі жјне аcтыѕєы жаќ сынєан кезде
105.Асфексия - бўл: аєзаєа оттегі жетіспей, кґмірќышќыл газыныѕ кґп жиналуы
106.Ауыр ґткір затпен јсер еткенде жўмсаќ ўлпалар заќымдалєан, тереѕдігі бірдей емес жараны ќалай атайды: шабылєан
107.Жеке ќорєаныс киімдері: комбинезон,резина етік,подшлемник,резина ќолєаптар
108.Аќ тїсті таблетка.Мўны РЗ ластанєан жерде жойылєан сиырдыѕ сїтін ішкен адамєа беріледі.Бўл нешінші ўя 6 ўяда
109.Екі аќ тїсті пеналда бактерияєа ќарсы кеѕ ќолданылатын антибиотик: 5 ўяда
110.Кґк тїсті пеналдаєы таблеткалар.Ќўсыќ келтірмес їшін пайдаланады.Ол нешінші ўяда 7 ўяда
111.Жылдам тўрєызылатын панаханалар /ЖТП/ сыйымдылыєы: 50-200кісілік
112.Бір жасырынушы їшін бґлме еденініѕ алаѕы /екі ярусты/ 0,5 м2
113.Бір жасырынушы їшін бґлме еденініѕ алаѕы /їш ярусты/ 0,4м2
114.Панаханаєа бір жасырынушы їшін: 1,5м3
115.Аштыќ жаєдайдаєы адамды ќалпына келтіру су мен тамаќты біртіндеп 1-2 ќасыќтан беру
116.Медициналыќ аптечканыѕ ќўрамына кіретін дјрілік препараттар: жїрек дјрі-дјрмектер (карволол, валидол,валерианка)
117.Тыныс алу жолдарын ќорєайтын ќарапайым ќўралдарєа жатады: маќта марлілі таѕєыш,респираторлар
118.№2 жеке дара аптечканыѕ екінші ўяшыєында не орналасќан? фосфор органикалыќ заттардыѕ антидоты
119.Тґменде келтірілген бґлмелердіѕ ќайсылары баспананыѕ негізгі бґліміне жатады? адамдар орналасатын жерлер
120.Радиоактивті заттарды сезіп,сјулелерін зерттейтін ќўрал: дозиметриялыќ ќўралдар
121.Ауру 3 саєатќа жетпей біліне бастайды,жїрек айнып лоќсиды,жалпы јлсіздік болады.Сјуле ауруыныѕ нешінші дјрежесі: 2 дјрежесі
122.Алєашќы белгілері 20-30 минутта-аќ кґрінеді.Бўл сјулелену ауруыныѕ нешінші дјрежесі 4
123.Ќан аздыќтыѕ себебі неде: эритроциттер мен гемоглобинніѕ жетіспеушілігінде
124.Ќандаєы эритроциттердіѕ , гемоглабинніѕ мґлшері тґмендеуі немесе ќанныѕ жалпы кґлемініѕ азаюы: анемия
125.Сїйектіѕ жараќаттануы,жарылуы жјне бір - бірінен ажырауы сыныќ
126.Жараны таѕєышпен байлау таѕу
127.Жарадаєы микробтарды азайтып, жоюєа баєытталєан шаралар жїйесі антисептика
128.Алєашќы жјрдем кќрсеткенде бинтпен ќысып байлап заќымданєан буынєа салќын су басады, бўл ќандай жараќат: сіѕір созылады
129.Сїйек буындары тайып кетсе, буын шыєады
130.Шўєыл ќимыл жасаєанда соєылєанда, биіктен ќўлаєанда сїйек, сынады
131.Сыныќтыѕ тїрлері ашыќ, жабыќ
132.Сїйек тек екіге єана бґлініп, сынса морт сыну
133.Сїйек сыныќтары ґте кґп болса жаѕќаланып сыну
134.Ґте асќынып кетсе орталыќ нерв жїйесі ќан айналым, зат алмасу жјне басќада тіршілік їшін маѕызды јрекеттер бўзылады? жараќаттыќ шок
135.Заќымданєан ќантамырлардан ќан шыєуы ќанкету
136.Ќан тїсініѕ алќызыл болуы, шаншып аєу артериялыќ
137.Ќан тїсініѕ ќошќыл , ќан толасыз аєады жјне шаншып атќылауы байќалады? веналыќ
138.Ќан кетудіѕ тїрлері: артериялыќ,веналыќ, капилярлы, паренхиметозды
139.Ўсаќ ќантамырлардыѕ бїлінуі: капилярлы
140..Ќан кетудіѕ еѕ ќауіптісі: артериялыќ ќан кету
140.Артериялыќ ќан кету кезіндеќанды уаќытша тоќатудыѕ ќолайлы јдісі: артерияны саусаќпен басу
140.Самай артериясынан ќан кеткенде: бас бармаќпен самай сїйекте басады
141.Беттегі жарадан ќан кеткенде бас бармаќпен, шынашаќпен басады
142.Ішке ќан кеткенде: ќан кету аймаєына мўз салады
143.Жараныѕ жазылуы,сїйектіѕ бітіп кетуі неніѕ есесінен жїреді: жасушалардыѕ кґбеюі
144.Сан артериясынан ќан кеткенде: ќосаєа сїйекті жўмыртыќпен басады
145.Иыќ артериясынан ќан кеткенде: екі басты бўлыќет тўысынан тоќпан жіліке ќосады
146.Ќол басындаєы артерия заќымданєанда: бас бармаќ жанындаєы білезік сїйектерге ќысады
147.Аяќ - ќолдыѕ ірі артериялыќ ќан кету кезіндеќанды уаќытша тоќатудыѕ ќолайлы јдісі? кїйдіргі, бўрау
148.Кїйдіргіні ќою уаќыты 1 - 2 саєат
149.Ми соєылып шайќалєанда ќосылатын алєашќы жјрдем адамды тыныштандырады маѕдайына мўз ќояды
150.Жараќаттануєа ќандай факторлар јсер етуі мїмкін: механикалыќ, техникалыќ, химиялыќ, спецификалыќ,психикалыќ
151.Созылмалы жараќат дегеніміз: аз кїштіѕ кґп мјрте жјне тўраќты јсерінен пайда болатын жараќат
152.Механикалыќ жараќаттар ќандай болуы мїмкін: ашыќ, жабыќ
153.Мидыѕ шайќалуы, ќысылуынан айырмашылыєы: белгілері сол кезде байќалады
154.Иммунитет дегеніміз: Аєзаныѕ ќорєаныс жїйесі
155.Жїрек бір єана соќќанда ќанша миллилитр ќан айдайды: 60 мл.
156.Кей адамдарда туа пайда болатын ќан ўйымайтын ауру: гемофиллия
157.Денеден ќанша литр ќан кетсе, ґмірге ќауіп тґнеді: 1 литр
158.Денені ќан ... секундта айналып ґтіп, бїкіл ќызметін атќарып їлгереді: 23 сек.
159.Ќўрсаќ ќуысындаєы ќансырау тїрі: паренхиматоздыќ
160.Тїпкілікті ќан тоќтатудыѕ јдістері: хирургиялыќ
161.Мойынныѕ алдыѕєы бетінен кґмейдіѕ бїйірінен омыртќаєа ќарай басатын ќандай артерия: ўйќы
162.Ќай ќан тобына барлыќ топ ќандарын ќўюєа болады: IV(АВ)
163.Јдетте ер адамдармен јйелдер аєзасында ќандай мґлшерде ќан болады: ер адамда 5л, јйелдерде 4,5л ќан болады
164.Ќан ќысымын тїсіргіш перпараттар: адельфан, диабазол, папаверин
165.Жазды кїндері кїйдіргіні салудыѕ еѕ максимальді уаќыты: 120 мин
166.Берілген жауаптардан таѕдаѕыз,суыќ кїндері кїйдіргіні ќоюдыѕ еѕ максимальді шегі: 30 мин
166.Ќабырєа сынєанда алєашќы кґмек: заќымданєан адамды жоєары кґтеріп тыныштандыратын дјрі беріп, кґкірек ќуысына ќатты таѕєыш саламыз
167.Ќаѕќа неше сїйектерден тїзелген: 200-250
168.Ќорєаныштыќ ќозєалыс жјне тіректік ќызметті атќаратын жїйе ќалай аталады: Тірек ќимыл жїйесі.
169.Адамныѕ омыртќа жотасы неше омыртќадан тўрады: 33-34.
170.Адамда мойын омыртќасы нешеу: 7
171.Мойын омырќасынан кейін ќандай бґлім орналасќан: Арќа омыртќалары
172.Иыќ белдеуі ќандай сїйектерден тўрады: Жауырын мен бўєана сїйегі
173.Жабыќ сыну кезінде кґрсетілетін алєашќы медициналыќ кґмектіѕ дўрыстыєын аныќта: ауру басатын дјрі беру, иммобилизациялау, сынєан жерге салќын басу заќым кґрушіні ауруханаєа жеткізу
174.Бас ми ќозєалысыныѕ белгілерініѕ бірі, бўл: кґз ќарашыќтардыѕ теѕ болмауы, кґз кґруініѕ нашарлауыбуын аймаќтарында терініѕ ќызаруы
175.Сынєанда медициналыќ кґмек кґрсеткенде тыйым салады: сынєан сїйектерді орнына орналастыру
176.Тасымалдауєа арнап иммобильдегендегі ќателік: шендеуішті жалаѕ денеге салу
177.Жамбас, сан сїйектері сынєан жаєдайда ќолданылатын тізімдік ќўрал Дитерихс шендеуіші
178.Самай артериясын немен тоќтатады: бас бармаќпен
179.Ќардыѕ ішкі жаєынан екі басты бўлшыќет тўсынан тоќпан жілікке ќарай ќысамыз. Бўл ќандай артерия: иыќ артериясы
180.Шаптыѕ маѕынан ќасаєа сїйекке жўдырыќпен ќандай артерияны ќысамыз: сан артериясын
181.Ќанды тоќтату їшін кїйдіргіні жарадан шамамен ќанша (см.)-дей алшаќ таѕу ќажет: жоєары 3-5
182.Паренхиматоздыќ ќан кету ќандай мїшелер заќымданєанда байќалады: бауыр, бїйрек
183.Ќолдыѕ еркін ќозєалатын бґлімінен веналыќ ќан заќымданса, ќолды ќалай кґтеру ќажет: бастан сјл жоєары кґтеру керек
184.Аяќтыѕ бас жаєынан веналыќ ќан кету кезінде ќанды тоќтату їшін жатќан кїйінде аяќты ќалай кґтереміз: аяќты кеудеден жоєарыраќ кґтеру керек
185.Паренхиматоздыќ ќан кету кезінде не істеуге болмайды: жараќат орнына жылы компресс салуєа
186.Талыќсу кезінде не істеуге болмайды: жаєасын тиектеп, белбеуін ќысуєа
187.Инсульттыѕ себебі: ќан тамырларындаєы ќанныѕ ўйып жинаќталуы немесе мидаєы ќан кету
188.Егер ауыз ќуысынан кїреѕ ќызыл ќан аќса бўл: ґѕештіѕ ќансырауы
189.Егер ауыз ќуысынан кґбікті ашыќ ќызыл ќан аќса бўл: ґкпеніѕ ќансырауы
190.Пневмоторакс плевра ќуысына ауаныѕ енуі
191.Организм ўлпаларында,жасушааралыќ кеѕістікте артыќ сўйыќтыќ жиналуы ісу
192.Ќан топтарын кім ашты К.Ландштейнер
193.Адамда неше жўп ќабырєа бар он екі
194.Адам омыртќасыныѕ бґлімдері мойын,кеуде,бел,сегізкґз,ќўйымшаќ
195.Сїйек сынєанда алєаш гипс шендеуіш салуды жїзеге асырєан єалым Н.И.Пирогов
196.Заќымданушыны етпетінен жатќызып, тілі тїсіп кетпес їшін басын бір ќырына бўрып ќояды. Ќай жауапќа сјйкес: їстіѕгі жјне астыѕєы жаќ сынєан кезде
197.Жараќат токсикозыныѕ пайда болу себебі: дененіѕ жўмсаќ ўлпаларыныѕ ўзаќ ќысылып ќалуы
198.Сіѕір созылєан кездегі алєашќы кґмек: ќатты ќысып таѕу, салќын басу
199.Сыртќы јсер нјтижесінде терініѕ жјне мїмелердіѕ заќымданып, олардыѕ функциясыныѕ бўзылуын не деп атайды: жараќат
200.Жараќаттану дегеніміз неніѕ заќымдануы: ўлпа, мїше, бїкіл аєзаныѕ
201.Біртектес жараќат дегеніміз не: тірек-ќимыл аппаратары жјне мїшелердіѕ заќымдануы
201.Ми сауыты заќымданып, ессіз жатќан адамды дјрігерге ќалай жеткіземіз: бетін жоєары ќаратып, шалќасынан жатќызып, аяєыныѕ астына валик салу
202.Жараќат кїрделілік деѕгейіне байланысты неше тїрге жіктеледі: 4
203.Иммобилизация жасайтын ќолда бар ќўралдарєа нелер жатады: фанер тілімдері, таќтайлар
204.Таѕєыштар мен оларды салу јдістері туралы єылым саласын ќалай атайды: десмургия
205.Алаќанєа салатын таѕєыш тїрі: айќастыра
206.Тасымалдауєа арналєан шендеуіш тїрлері: баспалдаќты,торлыжаќтаулар,фанерден жасалєан,Дитерихстіѕ шендеуіші
207.Лигнин: аєаш маќта
208.Таѕу материалдары дјке,бинт,салфетка,маќта,лигнин
209.Эпидемия шектелген территорияєа кґптеген адамдардыѕ жїќплы ауруларды тасымалдауы
210.Жануарлар арасындаєы эпидемия эпизоотия
211.Улы ґсімдік: сасыќ меѕдуана
212.Тамаќпен улану: микроорганиздермен заќымданєан жјне ќўрамыында микротаксиндері бар тамаќтарды пайдалану.
213.Токсиндер дегеніміз не? у
214.Кейбір техникалыќ сўйыќтыќтарды пайдалану,ішу не тарту. токсикамания
215.Эпифитотия ґсімдіктер ауруы
216.Реанимацияныѕ аныќтамасы: жїректіѕ, ґкпеніѕ жўмысын ќалпына келтіру (тірілту)
217.Термиялыќ кїйдіѕ бірінші сатысы: агония алды
218.Асфиксия тўншыєу
219.Орман кенесі шаќќанда адам ќандай ауруєа ўшырауы мїмкін: энцефалит
220.Клиникалыќ ґлімніѕ ўзаќтыєы: 5-6 мин
221.Кома сґзініѕ аударєандаєы маєынасы: “тереѕ ўйќы”
222.Клиникалыќ ґлімніѕ белгілері: кґз ќарашыєы жарыќќа тітіркенбейді, ќарашыќ ўлєайєан, тамыр соєысы жоєалєан
223.Адам ґмірі мен биологиялыќ ґлімніѕ шекарасы ќалай аталады? термикалыќ кїй
224.Егер реанимацияны ересек адамєа бір адам жасаса, кеудені 10-12 рет басќаннан кейін неше рет їрлеу ќажет: 2-3
225.Бір жастаєы сјбилерге жїрекке массаждыѕ ережелері ќандай: мин. 1рет, кґкірек ќуысы 1 см-ге ќысылуы керек
226.Жїрекке жанама массаж јдісі минутына неше рет жасалады: 50-60 рет
227.Жїрекке жанама массаж јдісі кезінде ересек адамєа кеудені басу тереѕдігі неше см.-ден аспауы ќажет: 3-4 см
228.Насекомдардыѕ шаєуы ќауіпті: аллергиясы бар адамдарєа
229.Ауыз кеберсіп, тері кеуіп, жўтынудыѕ бўзылуы ќай улану тїріне тјн: ґсімдіктен улану
230.Ќайсысы улы ґсімдікке жатпайды: итмўрын
231.Ботулизм ќандай улану јртїрлі таєам консервілерінде жиналатын улы заттан улану
232.Егер саѕырауќўлаќпен улану 2 саєаттан аспаєан жаєдайда: жасанды ќўстырады
233.Егер саѕырауќўлаќпен улану 2 саєаттан асып кетсе: клизма ќойылады
234.Клиникалыќ ґлімніѕ тґменгі температурадаєы ўзаќтыєы: 30-40 минут
235.Ішімдікпен уланып адам есін жоєалтпаса неше минуттай салќын ванна ќабылдату ќажет: 10-15 мин.
236.Термикалыќ кїй бўл неніѕ шекарасы: ґмір мен ґлімніѕ
237.Кґздіѕ нўрлы ќабыєында їш бўрыш пішінді сары-сўрєылт даќтар жїрек жўмысы тоќтаєаннан кейін неше минуттан соѕ пайда болады: 15-20
238.Каллистов јдісі минутына неше рет жасалады: дек.18
239.Ќандай жјндік денені шаєып алєанда у ќапшыєы тїзіледі: ќараќўрт
240.Сильвестер јдісінде жасанды тыныс алдыру минутына неше рет жасалады: 16-18
241.Талу кезіндегі алєашќы кґмек: адамєа аммиак ертіндісін иіскету
242.Коллапстыѕ басты белгісі ќан ќысымыныѕ кенеттен тїсуі мен естен айырылу
243.Гемофилия ќан ўйымайтын ауру
244.Јртїрлі таєам консервілерінде жиналатын улы заттан улану ботулизм
245.Иммуноглобулин препараттыќ кґмегімен ќай жјндік шаќќанда профилактикалыќ жўмыс жасалады кене
246.Карантин жўќпалы аурулардыѕ таралуын тоќтату шаралары
247.Жўќпалы ауру таратушы жјндіктерді жою ќалай аталады: дезинсекция
248.Ґлтірілген, јлсіздендірілген ауру тудыратын микробтар - бўл: вакцина
249.Жасґспірімніѕ жїрегіне жасанды массаж жасаєан кезде кґкірек ќуысынан неше см.-ге ќысу керек: 3 см
250.Алєашќы медициналыќ кґмектіѕ міндеті жараќаттанєан адамныѕ ґмірін саќтап ќалу шараларын жасау
251.Кїйіктіѕ кґлемін аныќтау јдістері: алаќан, тоєыздыќ
252.Кїйіктіѕ ауырлыєына байланысты неше дјрежесі бар: 4
253.Ќоздырєыштарыныѕ табиєатта ґсіп-ґнетін ошаќтары бар, жануарларєа бїргелер арќылы беріледі. Бўл ќандай жўќпалы ауру : оба
254.Пандемия деген не? жўќпалы аурудыѕ бірнеше мемлекетке, ќўрлыќќа таралуы
255.Жылу немесе кїн тигенде заќымданушыєа біріншіден не істеу керек: салќын, ќараѕєы жерге кіргізу
256.Энцефалит ќандай аурулар ќатарына жатады: жїйке-психикалыќ аурулар
257.Инфаркт сґзі нені білдіреді: толєан, тыєыздалєан
258.Аєзаныѕ їсуі кезінде біріншіден не істеу керек: їскен жерді, бїкіл денені жылыту
259.Омыртќа, кґкірек заќымданєанда тасымалдау ќалай жїргізіледі: шалќасынан жатќызып
260.Ќышќылдан кїйсе алєашќы кґмек ќалай кґрсетіледі: ас содасына малынєан бинтпен таѕу
261.Сілтіге кїйсе алєашќы кґмек ќалай кґрсетіледі: бор ќышќылына малынєан бинтпен таѕу
262.Темекі тїтіні ќан ќысымын неше % ўлєайтады: 20-25
263.Жеѕіл кїйік кезінде тез арада не істеу ќажет: салќындату
264.Алаќан јдісінде бір алаќан неше пайызды ќўрайды: 1
265.Кїйік кезінде тері ќызарады, іші сары суєа толы кїлдіреуік пайда болады.Ол ќай дјрежесі: 2
266.Аштыќ жаєдайдаєы адамды ќалпына келтіру: су мен тамаќты біртіндеп 1-2 ќасыќтан беру
267.Туберкулез ќандай жолмен жўєады ауа арќылы, тамаќ арќылы
268.Ќўтырєан ит ќапќанда кґрсетілетін кґмек йод жаєып, таза дјкемен байлау
269.Симптом аурудыѕ білінудіѕ жеке белгісі
270.Тахикардия жїрек соєуыныѕ жиілеуі
271.Тері кїйгенде кґрсетілетін алєашќы жјрдем: су аєызу
272.Тері їсігенде кґрсетілетін алєашќы жјрдем: жылу шыєармаймын мата - дјке салу
273.Жарыќ сјулесінен, ќайнаєан судан жјне ыстыќ будан кїйгенде ќалай атайды. термиялыќ кїю
274.Теріге кїшті ќышќыл жјне сілті тигенде химиялыќ кїю
275.Кїйген адамєа алєашќы жјрдем кґрсетілгенде жылы тўзды сусын беру
276.Жўќпалы аурудыѕ бірнеше мемлекетке ќўрлыќќа таралуы пандемия
277.Абсцесс іріѕдеген жара
278.СПИД вирусы ВИЧ
279.Туберкулез ауруын не тудырады вирус
280.Анадан ќан арќылы балаєа ќай ауру беріледі СПИД
281.ЖИТС / СПИД / ауруына ќалай шалдыєады: Ќан ќўю кезінде
282.Адам ќай жўќпалы аурумен ауырєанда иммунитеттен айырылады СПИД
283.Ќай жылы АЌШ СПИД туралы хабарлады 1981
284.СПИД-тіѕ жўєу жолы Бір шприцті бірнеше адамдарєа пайдалану
285.Барлыќ темекі тартатындарда ќабынатын мїшесі тыныс жолдары
286.Ќанныѕ ќўрамыныѕ ґзгеруі мен азаюынан туатын ауру: анемия
287.Жылу соќќандаєы белгілер: ќїшті,жиі пульстіѕ соєуы жјне жиі тыныс алу
288.Электр тогы соєуыныѕ неше деѕгейі бар: їш
289.Бірінші дјрежедегі кїйіктіѕ белгілері: кызарады
290.Иіс тиген кездегі алєашќы кґмек далаєа шыєару
291.Инфекцияныѕ таралу процесі эпидемиялыќ процесс
292.Денсаулыќќа зиян келтіретін факторлар адамныѕ белсенді тїрде ќимыл жасамауы
293.Зиянды даєдылар темекі тарту,шылым шегу
294.Жасґспірімдерге темекі шегу мен спирттік ішімдік ішу ќандай зиян келтіреді аќыл-ойын жјне дамуын кешеуілдетеді
295.Темекі шеккен кезде никотин адам аєзасына ќалай јсер етеді жїйке жїйесі ќажып,тез ашуланєыш келеді
296.Салауатты ґмір салтыныѕ элементі Рационалды тамаќтану

Приложенные файлы

  • docx 22478001
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий