pitannya na ispit 2013

1. Законодавчі акти про охорону праці. Правове поле. Основні положення законодавства про працю та охорону праці.
2. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.
3. Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.
4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці.
5. Органи державного управління охороною праці. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції, права, відповідальність.
6. Державний нагляд за охороною праці. Багатоступеневий адміністративно-громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Профспілки, уповноважені трудових колективів, їх обов’язки і права у здійсненні контролю за додержанням законо¬давства про охорону праці.
7. Місце і значення СУОП у системі управління та функціонування підприємства.
8. Основні завдання управління охороною праці, удосконалення нормативної бази з охорони праці, обов’язки роботодавця, організація служби охорони праці на підприємстві.
9. Контроль, аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві. Місце охорони праці в колективному договорі, планування заходів з охорони праці.
10. Удосконалення системи охорони праці на підприємстві за допомогою методів професійного добору працівників, навчання з питань охорони праці, економічних рішень, стратегічного планування з охорони праці, навчання та співробітництва власника підприємства, керівника, працівника.
11. Методологія інструктажів з охорони праці.
12. Документообіг СУОП на підприємстві.
13. Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
14. Правова основа, економічний механізм і організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
15. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності; втома. Вплив характеру праці, санітарії виробничих процесів, обладнання, сировини, продуктів на функціонування організму в цілому та окремих систем.
16. Повітря робочої зони, вентиляція та освітлення виробничих приміщень
17. Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони». Мікроклімат робочої зони, нормування та контроль параметрів мікроклімату.
18. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
19. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини.
20. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення виробничого повітряного середовища, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
21. Загальні заходи та засоби попередження забруднення виробничого повітряного середовища та захисту працюючих. Періодичність, методи контролю.
22. Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві.
23. Вентиляція, системи, види вентиляції, кондиціювання як сукупність заходів і засобів, що забезпечують розрахунковий теплообмін.
24. Нормативні документи, значення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Вплив освітлення на безпеку та продуктивність праці.
25. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Нормування природного освітлення, визначення для конкретних зорових робіт.
26. Дослідження природного та штучного виробничого освітлення.
27. Технічна естетика. Системи сигнально-запобіжних кольорів.
28. Вібрація. Параметри, причини та класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм людини.
29. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій.
30. Шум, ультразвук, інфразвук у виробничих приміщеннях. Вплив шуму на організм людини. Параметри звукового поля.
31. Дослідження виробничого шуму. Класифікація шумів. Засоби і методи захисту від дії шуму.
32. Основні поняття про природу іонізуючого випромінювання. Гігієнічне нормування іонізуючого випромінювання.
33. Класифікація електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань. Вплив на людину. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту.
34. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання на робочих місцях.
35. Випромінювання оптичного діапазону, види, природа, особливості, їх вплив на організм людини. Заходи та засоби захисту.
36. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.
37. Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання.
38. Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності технологічних схем та операцій, організації технологічного процесу.
39. Поняття «електробезпека», «електротравма» та «електротравматизм». Особливості електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Умови ураження людини електричним струмом.
40. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних засобів, що реалізуються в конструкціях електроустановок; система електрозахисних засобів; система організаційних заходів.
41. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом.
42. Методи та засоби захисту від ураження електричним струмом.
43. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
44. Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Вимоги пожежної безпеки. Засоби виявлення пожеж.
45. Види горіння. Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин. Категорії об’єктів за пожежо- та вибухонебезпечністю.
46. Види горіння і способи припинення його.
47. Системи попередження пожеж та пожежного захисту. Організаційні та технічні протипожежні заходи.
48. Класифікація приміщень з пожежної безпеки.
49. Методи запобігання виникненню в горючому середовищі джерела підпалювання.
50. Система пожежного захисту. Попередження розповсюдження та розвитку пожежі. Планування та розташування примі¬щень з урахуванням вимог пожежної безпеки, ступінь вогнестійкості будівель, споруд.
51. Протипожежні перепони в будівлях, розриви між будівлями, попередження розвитку пожежі. Інструкції безпечного сумісного зберігання, використання пожеженебезпечних речовин і матеріалів.
52. Пожежна сигналізація.
53. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини.
54. Пожежна безпека будівель і споруд. Первинні засоби гасіння пожеж. Застосування.
55. Система організаційно-технічних заходів.
56. Державний пожежний нагляд. Інструкції безпечного використання пожеженебезпечних речовин і матеріалів, дії персоналу під час виникнення пожежі.
57. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками, в тому числі посадовими особами. Навчання з питань пожежної безпеки.
58. Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей із будівель і приміщень.
59. Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації.
60.План евакуації людей з виробничих приміщень.
61. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.

13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1|ђЗаголовок 2,підзаголовок|ђ Заголовок 3|ђ Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 18830843
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий