Физика пәніне қазақ тілінде тест сұрақтары


Физика пәніне қазақ тілінде тест сұрақтары.
Сұрақ кітапшасы - 35 нұсқа.
1 нұсқа
1. Суреттегі бір қалыпты үдемелі қозғалыстағы дененің үдеуі

A)
B)
C)
D)
E)
2. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік
A) 10 мB) 20 мC) 40 мD) 30 мE) 50 м 3. Иінтіректің ұзын иініне 300 Н, кіші иіннің ұзындығы 4 см, үлкен иіннің ұзындығы 6 см болса, (тепе-теңдіқте болу үшін) кіші иінге түсірілетін күшті анықтаңыз.
A) 200 Н.
B) 450 Н.
C) 350 Н.
D) 400 Н.
E) 300 Н.
4. Кедергілері 15 Ом және 10 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі
A) 8 Ом.
B) 10 Ом.
C) 25 Ом.
D) 6 Ом.
E) 12 Ом.
5. Толқынның таралу жылдамдығының өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. Тыныштық күйден 10 м/с2 үдеумен қозғалған дененің 0,5 сағаттағы жылдамдығы
A) 20000 м/с.
B) 900 м/с.
C) 25000 м/с.
D) 18000 м/с.
E) 1000 м/с.
7. Массасы 2 кг шар массасы белгісіз шармен соқтығысады. Олардың алған сәйкес үдеулері 0,2 м/с2 және 0,4 м/с2. Екінші шардың массасы
A) 2 кг.
B) 2,4 кг.
C) 1 кг.
D) 2,8 кг.
E) 1,5 кг.
8. Суретте FС серпінділік күшінің серіппенің Х деформациясына тәуелділік график көрсетілген. График бойынша серіппенің қатаңдығы.

A) 500 Н/м.
B) 200 Н/м.
C) 100 Н/м.
D) 400 Н/м.
E) 300 Н/м.
9. Егер сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық болса, дене:
A) Толығымен сұйықтың үстіне қалқып шығады.
B) Сұйыққа батады.
C) Сұйық бетінде жартылай батып, жүзіп жүреді.
D) Жоғары қарай қозғалады.
E) Сұйық ішінде кез келген жерінде тепе-теңдікте болады.
10. Жер бетінен h1 биіктікте орналасқан, массасы m дене h2 биіктікке еркін түскен кезде ауырлық күшінің атқаратын жұмысы:
A) A=mg(h1+ h2).
B) A=.
C) A=mg(h2- h1).
D) A=.
E) A=mg(h1- h2).
11. Суретте көрсетілген процестер

A) Изохоралық, изобаралық, изохоралық.
B) Изохоралық, изотермиялық, изобаралық.
C) Изохоралық, изобаралық, изотермиялық.
D) Изобаралық, изотермиялық, изохоралық.
E) Изохоралық, изотермиялық, изохоралық.
12. Тербелмелі контурдағы электр тербелістері мынадай q = 10-2 cos20t теңдеумен берілген. Заряд тербелістерінің амплитудасы
A) sіn20t Кл.
B) 20 t Кл.
C) 20 Кл.
D) cos20t Кл.
E) 0,01 Кл
13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) +11 дптр.
B) +1,1 дптр.
C) -1,1 дптр.
D) -0,1 дптр.
E) -11 дптр.
14. реакциясындағы белгісіз бөлшек:
A)
B)
C)
D)
E)
15. Ғарышкеме вертикаль бағытта (Айға қатысты) 0,8 м/с2 тұрақты үдеуімен баяу қозғалып, Айға жұмсақ қонды. Оның ішіндегі массасы 70 кг ғарышкердің салмағы
A) 90 Н.
B) 86 Н.
C) 40 Н.
D) 56 Н.
E) 60 Н.
16. Массасы 2 кг тас тік жоғары лақтырылған. Оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж. 15 м биіктіктегі жылдамдығын анықтаңыз (g = 10 м/с2)
A) 14 м/с.
B) 0 м/с.
C) 7 м/с .
D) 10 м/с.
E) 5 м/с.
17. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000С, ал машинадан шығарылғанда 1000С болса, машинаның ПӘК-і
A) 23%.
B) 98%.
C) 64%.
D) 57%.
E) 99%.
18. Егер газ молекуласының концентрациясын өзгертпей, температурасын 3 есе азайтса, онда газ қысымының өзгерісі
A) 6 есе өседі.
B) 3 есе өседі.
C) 6 есе азаяды.
D) 3 есе азаяды.
E) өзгермейді.
19. Массасы 600 г, балқу температурадағы қорғасынның ішкі энергиясы
A) ≈ 30 Дж.
B) ≈ 15 кДж.
C) ≈ 6,1 Дж.
D) ≈ 16 Дж.
E) ≈ 7,2 Дж.
20. Радиусы 1 м шар бетіне 9 нКл заряды бір қалыпты түрде орналастырылған. Шар бетіндегі өріс кернеулігі:
A) 81 Н/Кл.
B) 8100 Н/Кл.
C) 8,1 Н/Кл.
D) 0,81 Н/Кл.
E) 810 Н/Кл.
21. Өрістің жұмысы 400 Дж болғандағы 40 Кл зарядтың потенциалдар айырымы
A) 10 В.
B) 1600 В.
C) 800 В.
D) 0,01 В.
E) 0,1 В.
22. Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз. (h=6,6310-34 Джс, m=9,110-31 кг)
A) 1,8 пм.
B) 41 нм.
C) 2,4 пм.
D) 1,8 нм.
E) 24 нм.
23. Элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың газдың екпінді иондалуы кезінде ток импульсінің пайда болу құбылысына негізделуі
A) Қалың қабатты фотоэмульсияда.
B) Фотокамерада.
C) Көпіршіктік камерада.
D) Вильсон камерасында.
E) Гейгер есептегішінде.
24. Нағыз элементар бөлшектер болып табылатындар:
A) Гиперондар.
B) Кварктар мен лептондар.
C) Адрондар.
D) Нуклондар.
E) К-мезондар.
25. Бастапқы температурасы Т0 болатын 1 моль бір атомды идеал газдың көлемін изобаралық жолмен 3 есе арттыру үшін қажетті жылу мөлшері
A) 5 RT0
B) 4 RT0
C) 6 RT0
D) 2 RT0
E) RT0
26. Кедергісі R жүктеме қосылған, ішкі кедергісі r ток көзінің ПӘК-і:
A) = .
B) = .
C) = .
D) = .
E) = J.
27. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдығы аз, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, бақыланатын құбылысты анықтаңыз. Жердің магнит өрісін ескермеуге болады.
A) Катушка сығылады.
B) Ешнәрсе өзгермейді.
C) Катушка созылады.
D) Катушка тербеледі.
E) Катушка ыршып түседі.
28. Суретте келтірілген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан
электронға әсер ететін күштің бағытыB


A) солға
B) тік төмен
C) “бізге” қарай
D) оңға
E) тік жоғары
29. Ашық тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелді өзгеру заңдылығы: i=0,1 cos(6·105πt) болса. Шығарлатын толқынның ұзындығы:
A) 800 м.
B) 700 м.
C) 1000 м.
D) 600 м.
E) 900 м.
30. Су астындағы сүңгуірге күн сәулелері су бетіне 68 бұрыш жасап түскен сияқты болады, ал күннің горизонттан жоғары бұрыштық биіктігі 60 болды. Судың сыну көрсеткішін табыңыз. (sin22=0,375)
A) 1,8.
B) 0,9.
C) 1,33.
D) 1,6.
E) 2,4.
2 нұсқа
1. Еркін құлаған дененің 1 секундта және 2 секундта жүрген жолдарының қатынасы
A) 1:6.
B) 1:4.
C) 1:2.
D) 1:3.
E) 1:5.
2. Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазықтықта айналдырғандағы центрге тартқыш күштің табиғатын аныќтаңыз.
A) Үйкеліс күші
B) Шарик салмағы
C) Салмақтың құраушысы
D) Серпімділік күш
E) Жерге тартқыш күш
3. Потенциалдық энергия есебінен жұмыс атқарылатын жағдай
A) Іштен жану двигателінің жұмысы.
B) Зеңбірек ұңғысында тыныш тұрған снарядқа жылдамдық беру кезіндегі жұмыс.
C) Жел диірменінің жұмысы.
D) Соққылау балғасының 6 м биіктіктен құлау кезіндегі жұмысы.
E) Кір жуғыш машинасының двигателінің жұмысы.
4. Дененің белгілі бір биіктіктегі потенциалдық энергиясы 100 Дж, ал кинетикалық энергиясы 200 Дж болса, оның толық механикалық энергиясы
A) 400 Дж
B) 200 Дж
C) 100 Дж
D) 500 Дж
E) 300 Дж
5. Электр өрісінің формуласында U таңбасы қандай шамаға сәйкес?
A) Өрістің таралу жылдамдығына
B) Өрістің жұмысына
C) Өрістің кернеуіне
D) Өрістің кернеулігіне
E) Конденсатор сыйымдылығына
6. Еркін түскен дененің 4 с өткеннен кейінгі жылдамдығы: (0=0, g=10м/с2)
A) 160 м/с.
B) 40 м/с.
C) 20 м/с.
D) 80 м/с.
E) 200 м/с.
7. Массасы 5 кг дененің 15 м/с2 үдеумен құлауы үшін оған әсер ететін күш
A) 20 Н.
B) 75 Н.
C) 3 Н.
D) 2 Н.
E) 40 Н.
8. Судың мольдік массасы (СИ жүйесінде):
A) 18·10-3 кг/ моль.
B) 18·10-2 кг/ моль.
C) 103 кг/ моль.
D) 34·102 кг/ моль.
E) 34·10-3 кг/ моль.
9. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы:
A) U=Q- А.
B) А<Q.
C) A=Q1-Q2.
D) А>Q.
E) А=Q.
10. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңын анықтайтын өрнекті табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
11. Тұйық өткізгіш контурда токтың пайда болатын жағдайы
A) Контур магнит өрісінде тыныш тұрғанда.
B) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгерткенде.
C) Контурды электр өрісіне енгізгенде.
D) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгертпегенде.
E) Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгергенде.
12. Алғаш рет астрономиялық тәсілмен жарыќ жылдамдығын өлшеген ғалым:
A) И.Физо.
B) Г.Герц.
C) О.Ремер.
D) А.С.Попов.
E) Х.Гюгенс.
13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) +11 дптр.
B) +1,1 дптр.
C) -1,1 дптр.
D) -11 дптр.
E) -0,1 дптр.
14. -бөлшектерінің заряды
A) Оң.
B) Бейтарап.
C) Әлсіз.
D) Күшті.
E) Теріс.
15. Массасы 8000 кг автобус горизонталь жолмен қозғала отырып, 20 с ішінде жылдамдығын 10 м/с-қа жеткізді. Үйкеліс коэффициенті 0,05-ке тең. Автобустың орташа қуаты
A) 41 кВт.
B) 40 кВт.
C) 400 Вт.
D) 4 кВт.
E) 42 кВт.
16. Графикте берілген процестер

A) 1 - изохоралық; 2 - изотермиялық.
B) 1 - 2 - изохоралық.
C) 1 - изобаралық; 2 - изохоралық.
D) 1 - изохоралық; 2 - изобаралық.
E) 1 - изотермиялық; 2 - изобаралық.
17. Ұзындығы 100 м, ені 6 м, тереңдігі 2 м бассейндегі суды 150С-тан 250С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (с = 4200 Дж/кг·0С)
A) 4·108 Дж.
B) 400 кДж.
C) 5,04·1010 Дж.
D) 400 Дж.
E) 20 кДж.
18. q электр заряды, потенциалдар айырымы 8 В, нүктелер аралығында орын ауыстырғандағы электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болады. q зарядтың шамасы:
A) 2 Кл.
B) 10 Кл.
C) 32 Кл.
D) 16 Кл.
E) 0,5 Кл.
19. Электр тогы тұрақты болу үшін...
A) ток тізбегі тұйықталған болу керек
B) ток күші және оның бағыты уақыт бойынша өзгеріссіз қалу керек
C) дұрыс жауабы жоқ
D) ток күші өзгеріссіз қалу керек
E) ток күші және оның бағыты өзреріссіз қалу керек
20. Жіпке ілінген дене еркін тербеліс кезінде ең үлкен сол жақ ауытқудан тепе-теңдікке дейін 0,2 с-та жетеді. Дененің тербеліс периоды:
A) 0,8 с.
B) 5 с.
C) 0,2 с.
D) 0,4 с.
E) 2,5 с.
21. Айнымалы ток кернеуінің өзгеру заңдылығы: u=110cos50πt. Кернеу тербелісінің периоды
A) 50 с.
B) 157 с.
C) 0,04 с.
D) 110 с.
E) 3,14 с.
22. Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф конденсатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік 0.
A) Гц.
B) Гц.
C) Гц.
D) Гц.
E) 12 Гц.
23. Энергиясы 2,810-19 Дж болатын фотонға сәйкес келетін электромагниттік толқынның ұзындығы (h=6,6210-34 Джс; с = 3108 м/с)
A) 70 нм.
B) 800 нм.
C) 71 нм.
D) 710 нм.
E) 7 нм.
24. Жеке нуклондардан жаңа ядро пайда болған жағдайда байқалатын массалар ақауын қанағаттандыратын шарт:
A) ΔM > 0.
B) ΔM = 0.
C) ΔM < 0.
D) ΔM = Zmp + Nmn.
E) ΔM = MЯ .
25. Суретте дененің О нүктесіне әсер ететін бір жазықтықта жататын бес күш векторлары берілген. Тең әсерлі күш нөлге тең болу үшін артық күшті көрсетіңіз

A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
26. Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты
A) 5 с.
B) 1 с.
C) 10 с.
D) 4 с.
E) 8 с.
27. Дене импульсінің өзгерісі
A) Қуатқа тең.
B) Потенциалдық энергия өзгерісіне тең.
C) Күш импульсына тең.
D) Жұмысқа тең.
E) Кинетикалық энергия өзгерісіне тең.
28. Аса сезімтал тең иінді таразының сол жақтағы табағына массасы 100 г қорғасын шар, ал оң табаққа массасы дәл сондай ағаштан жасалған цилиндр салынды. Таразы тепе-теңдікте бола ма?
A) Тепе-теңдікте болады
B) Тепе-теңдікте болмайды, оң жақтағы табақ төмендейді
C) Тепе-теңдікте болмайды, сол жақтағы табақ төмендейді
D) Тәжірибе нәтижесі ағаш цилиндрдің биіктігіне тәуелді
E) Тәжірибе нәтижесі ағаштың өңдеу сапасына байланысты
29. Суретте келтірілген жағдайдағы (В=0,1 Тл, =8 см, I=20 А) тогы бар
өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күштің шамасы мен бағыты

S N

I


A) 0,56 Н; тік төмен қарай
B) 0,26 Н; “бізге” қарай
C) 0,16 Н; “бізден ары” қарай
D) 0,36 Н; солға қарай
E) 0,46 Н; оңға қарай
30. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:
A) ядролық синтез.
B) позитрондық β- ыдырау.
C) α- ыдырау.
D) ядролық ыдырау.
E) электрондық β- ыдырау.
3 нұсқа
1. Ауасы сорылып шығарылған түтікшеде бытыра, тығын және құс қауырсыны бар. Осы денелер құлағанда үдеуі үлкен болатыны
A) Бытыраның.
B) Тығынның.
C) Барлығының үдеуі бірдей.
D) Құс қауырсынының.
E) Тығын мен құс қауырсыны.
2. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз
A) Жіптің тартылу күші.
B) Ауырлық күші.
C) Тіреудің реакция күші.
D) Дөңгелеу үйкеліс күші.
E) Сырғанау үйкеліс күші.
3. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 900 Дж болса, оның жылдамдығы
A) 30
B) 40
C) 10
D) 50
E) 20
4. Серпінді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе азайғанда, оның потенциялдық энергиясы
A) 2 есе азаяды.
B) 4 есе азаяды.
C) 2 есе ұлғаяды.
D) өзгермейді.
E) 4 есе ұлғаяды.
5. 14 N7 атомында неше электрон, протон және нейтрон бар?
A) 10 электрон, 14 протон, 14 нейтрон
B) 17 электрон, 10 протон, 4 нейтрон
C) 7 электрон, 14 протон, 7 нейтрон
D) 7 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
E) 14 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
6. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 10,5 м, 2,5 с.
B) 13,5 м, 4,5 с.
C) 12,6 м, 2,6 с.
D) 16,4 м, 3,6 с.
E) 12,5 м, 2,5 с
7. Массасы 2 кг дене 4 м/с2 үдеумен қозғалыста. Денеге әсер етуші күштердің тең әсерлі күші:
A) 8 Н.
B) 0 H.
C) 2 H.
D) 0,5 Н.
E) 1 Н.
8. Суреттегі берілген графиктерді (1-2-3) ретімен атаңыз

A) 1-изобара, 2-изотерма, 3-изохора.
B) 1-изохора, 2-изотерма, 3-изобара.
C) 1-изохора, 2-изобара, 3-изотерма.
D) 1-изотерма, 2-изобара, 3-изохора.
E) 1-изотерма, 2-изохора, 3-изобара.
9. Жабық ыдыста газға берілген жылу мөлшері
A) газдың массасын арттыруға жұмсалады.
B) жұмыс атқаруға жұмсалады.
C) ішкі энергияны арттыруға жұмсалады.
D) ішкі энергияны төмендетуге жұмсалады.
E) газды конденсациялауға жұмсалады.
10. Изотермиялық процесс кезінде газға 2108 Дж жылу мөлшері берілген. Ішкі энергияның өзгерісін анықтаңыз.
A) 108 Дж.
B) 0.
C) 4108 Дж.
D) 2108 Дж.
E) 6108 Дж.
11. R кедергінің температураға тәуелділік теңдеуі
A) .
B) R = R0(1 + t).
C) .
D) .
E) = 0(1 + t).
12. Түзу өткізгіштен өтіп жатқан электр тогы сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай бағытталған. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты дұрыс көрсетілген сурет

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 5.
E) 4.
13. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:
1.Бірдей жиілік.
2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.
3.Бірдей амплитуда.
A) Тек қана 3.
B) Тек қана 1.
C) 1 және 2.
D) Тек қана 2.
E) 2 және 3.
14. Радиоактивті сәуле шығару көзінен қашықтық 4 есе көбейсе, радиация активтілігі:
A) өзгермейді.
B) 4 есе көбейеді.
C) 16-есе көбейеді.
D) 16 есе кемиді.
E) 4 есе кемиді.
15. Жер массасы m, Күн массасы М, Жер центрінен Күн центріне дейін ара қашықтық R. Дөңгелек орбитамен Күнді айнала қозғалғандағы, Жердің жылдамдығы (G-гравитациялық тұрақты)
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
16. Цистернаға құйылған мұнай деңгейінен 3 м төменде ауданы 30 см2 шүмегі бар. Мұнайдың шүмекке түсіретін қысым күші (мұнайдың тығыздығы ρ=800 кг/м3, g=10 м/с2)
A) 100 Н.
B) 72 Н.
C) 85 Н.
D) 75 Н.
E) 82 Н.
17. Массасы 160 г шайбаның импульсі массасы 8 г, 600 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқтың импульсіне тең болу үшін, шайбаның жылдамдығын анықтаңыз
A) 30 м/с.
B) 96 м/с.
C) 20 м/с.
D) 1280 м/с.
E) 2,13 м/с.
18. Диаметрі d=0,8 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F=25 Н күш әсерінен =2 мм-ге ұзарады. Жез үшін Юнг модулі:
A) 81012 Па.
B) 7109 Па.
C) 101011 Па.
D) 12105 Па.
E) 91010 Па.
19. Диэлектрлік өтімділігі 2 болатын керосинде бір-бірінен 0,4 м қашықтықта 610-7 Кл және -210-7 Кл зарядтар орналасқан. Осы зарядтардың центрлерін қосатын түзудің ортасындағы нүктедегі өріс кернеулігі:
A) 9105 Н/Кл.
B) 9103 Н/Кл.
C) 9102 Н/Кл.
D) 9104 Н/Кл.
E) 9106 Н/Кл.
20. Амплитудасы 5 см, периоды 4 с және бастапқы фазасы рад болатын гармониялық тербелістің теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
21. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордағы ток күшінің тербелісі...
A) кернеу тербелісінен -ге озады.
B) кернеу тербелісінен -ге қалады.
C) кернеу тербелісінен -ге қалады.
D) кернеу тербелісінен -ге қалады.
E) кернеу тербелісінен -ге озады.
22. Электромагниттік толқынның таралу бағыты
A) Сол қол ережесімен анықталады.
B) векторының бағытымен анықталады.
C) векторының бағытымен анықталады.
D) Оң зарядтың қозғалу бағытымен анықталады.
E) Оң бұрғы ережесімен анықталады.
23. Толқын ұзындығы 500 нм-ге сәйкес квант энергиясы: (h=6,6310-34 Джс, с=3108 м/с)
A) ≈ 41019 Дж.
B) ≈ 40010-19 Дж.
C) ≈ 0,410-19 Дж.
D) ≈ 410-19 Дж.
E) ≈ 4010-19 Дж.
24. Баяу нейтрондардағы реакторлардың ядролық отындары:
1. .
2. .
3. .
A) Тек қана 3.
B) Тек қана 2.
C) Тек қана 1.
D) 1 және 2.
E) 1 және 3.
25. Материялық нүктенің қозғалысы х = 2 – 4t + t2 теңдеуімен сипатталады. Оның массасы 2 кг деп алып, бастапқы уақыттан 1 с өткеннен кейінгі импульсін анықтаңыз.
A) 4 .
B) 6 .
C) 0.
D) -4 .
E) -6 .
26. 20 м биіктіктен Жер бетінен 1 м қашықтыққа еркін түскендегі массасы 20 кг дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясы ()
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
27. Балқытылған глинозем (шикізат) арқылы 20000 А ток өткізгенде, үш валентті 20 кг алюминий өндіру үшін қажетті уақыт: (kAl=0,09310-6 кг/Кл)
A) 50 мин.
B) 2 сағ.
C) 1 сағ.
D) 2,5 сағ.
E) 3 сағ.
28. Индукциясы 0,1 Тл магнит өрісінің бойынан 20 мА ток өтіп жатқан,
ұзындығы 10 см, магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр
орналасқан өткізгішке әсер күші
A) 0,2 мН
B) 0,6 мН
C) 0,8 мН
D) 0,1 мН
E) 1,0 мН
29. Жинағыш линзаның фокус аралығы F-ке тең. Кескіннің үлкеюін 2 еседен көп, бірақ 3 еседен аз жағдайды алу үшін нәрсені линзадан орналасу қашықтығы
A) F < d < F.
B) F < d < F.
C) F < d < F.
D) F < d < F.
E) F < d < F.
30. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз
A) 41,4 МэВ.
B) 93,4 МэВ.
C) 15 МэВ.
D) 19,4 МэВ.
E) 95,6 МэВ.
4 нұсқа
1. Суреттегі бір қалыпты үдемелі қозғалыстағы дененің үдеуі

A)
B)
C)
D)
E)
2. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның жылдамдығы
A) 40
B) 20
C) 50
D) 30
E) 10
3. Дененің потенциалдық энергиясы 50 Дж-ға кемігенде, ауырлық күшінің жұмысы
A) A=50 Дж
B) A=-50 Дж
C) A=-100 Дж
D) A=100 Дж
E) A=0
4. Әрќайсысының кедергісі 20 Ом екі шам параллель ќосылған. Жалпы кедергісі
A) 400 Ом
B) 10 Ом
C) 20 Ом
D) 40 Ом
E) 5 Ом
5. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы . Адам даусы тонының биіктігі
85 Гц жиілікке сәйкес болса, дыбыс толқының ұзындығы
A) 3,5 мB) 2 мC) 4 мD) 4,5 мE) 3 м 6. Қайықтың желкенінің ауданы 60 м2 болса, оған желдің қысымы 80 Па. Желкенге түсірілген күш:
A) 135 Н.
B) 13500 Н.
C) 480 Н.
D) 4800 Н.
E) 19200 Н.
7. Кристалдану кезінде дененің температурасы ...
A) заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.
B) кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез келген өзгерісінде жүреді.
C) көтеріледі.
D) тұрақты бір мәнде болады.
E) төмендейді.
8. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы:
A) Q=A.
B) Q=1/A.
C) Q= А΄+U.
D) A= - U.
E) A=U.
9. Дыбыс толқындарын қоздырушы прибор:
A) Жоғарғы жиілікті тербеліс генераторы.
B) Жабық тербелмелі контур.
C) Ашық тербелмелі контур.
D) Дыбыс зорайтқыш.
E) Герцтің жартылай өткізгішті вибраторы.
10. Магнит полюстарының арасымен өтіп бара жатқан протонға магнит өрісі тарапынан әсер етуші күштің бағытын анықтаңыз
протон “бізге қарай”, сурет жазықтығына түсірілген перпендикуляр бойымен қозғалды.

A) Тік жоғары.
B) Оңға.
C) Солға.
D) Тік төмен.
E) магнит индукция векторымен бағыттас.
11. Тербелмелі контурдағы электр тербелістері мынадай q = 10-2 cos20t теңдеумен берілген. Заряд тербелістерінің амплитудасы
A) sіn20t Кл.
B) 20 t Кл.
C) 20 Кл.
D) 0,01 Кл
E) cos20t Кл.
12. Айнымалы ток генераторының жұмысы кезінде энергияның түрленуі
A) Механикалық энергия ішкі энергияға айналады.
B) Химиялық энергия электр энергиясына айналады.
C) Механикалық энергия электр энергиясына айналады.
D) Кинетикалық энергия потенциялық энергияға айналады.
E) Ішкі энергия электр энергиясына айналады.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті шарттар:
1) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
2) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
3) Толқындар когерентті болуы қажет.
4) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
5) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
A) 1,4
B) 1,3
C) 1,2
D) 2,3,4,5
E) 1,2,3
14. Be ядросын α- бөлшекпен атқылағанда бір нейтрон ұшып шығумен қатар пайда болатын изотоп:
A) B.
B) C.
C) C.
D) Be.
E) Li.
15. Еркін түсу удеуінің биіктікке тәуелділігі:
A) .
B)
C) Тәуелді емес.
D)
E) .
16. Горизонтқа бұрыш жасай көлбеу орналасқан партаның үстінде массасы m кітап жатыр. Егер үйкеліс коэфициенті болса, онда үйкеліс күші

A) F=mg.
B) Fүйк= mgcos.
C) N=mgcos.
D) F=mgsіn.
E) Fүйк=0.
17. Жердің бетінен 10 м биіктіктегі балконнан көкжиекке параллель, массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Доптың Жерге түсер кездегі жылдамдығы:
A) м/с.
B) м/с.
C) м/с.
D) м/с.
E) м/с.
18. 1 м3 мыстағы атом санын анықта. (МCu=0,0635 кг/моль, ρ=9000 кг/м3, NА= 6∙1023 моль-1)
A) 1,3·1028.
B) 1,4·1025.
C) 8,5·1028.
D) 1,2·1023.
E) 7,1·1023.
19. Температура тұрақты болған жағдайда, газ қысымы 4 есе төмендеген болса, онда сол газдың көлемі
A) өзгермейді.
B) 4 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе артады.
E) 2 есе кемиді.
20. Радиусы 1 м шар бетіне 9 нКл заряды бір қалыпты түрде орналастырылған. Шар бетіндегі өріс кернеулігі:
A) 8,1 Н/Кл.
B) 81 Н/Кл.
C) 8100 Н/Кл.
D) 0,81 Н/Кл.
E) 810 Н/Кл.
21. 20 нКл потенциалы 700 В нүктеден 200 В нүктеге орын ауыстырғанда өрістің жұмысы
A) 10 мкДж.
B) 700 мДж.
C) 60 мкДж.
D) 40 мкДж.
E) 20 мкДж.
22. Жылдамдығы 0,8с-ке тең болатын протонның массасы (протонның тыныштық массасы 1,6710-27 кг)
A) 2,810-25 кг.
B) 2,810-28 кг.
C) 2,810-24 кг.
D) 2,810-26 кг.
E) 2,810-27 кг.
23. Атом энергиясы Е1 қозған күйден, энергиясы Е0 қалыпты күйге өткен кездегі шығарылатын фотонның жиілігі:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
24. 1. Ажырыту бұрышы өте кішкене (өте жіңішке) жарық шоғын туғыза алады.
2. Жарығы аса монохроматты болады.
3. Ең қуатты жарық көзі.
4. Энергиясының сапасы жоғары және алыс қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі зор.
5. Қыздыру шамы сияқты жарық көзі болып табылады.
Лазерлік сәуле шығарудың қасиеттеріне жатпайтыны
A) 2.
B) 3.
C) 1.
D) 5.
E) 4.
25. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш
A) 120 Н.
B) 150 Н.
C) 750 Н.
D) 96 Н.
E) 240 Н.
26. Жердің радиусы 6400 км, еркін түсу үдеуін 9,8 м/с2 деп, алып оның массасы мен орташа тығыздығы ()
A) 6·1022 кг, 2,7 кг/м3.
B) 5·1023 кг, 4,5 кг/м3.
C) 6·1024 кг, 5,5 кг/м3.
D) 6,5·1020 кг, 3,5 кг/м3.
E) 7·1010 кг, 7,2 кг/м3.
27. Дене көкжиекпен бұрыш жасай 0 жылдамдықпен лақтырылды. Оның h биіктіктегі жылдамдығы:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
28. Күш моменті физикалық шама. Ол не тең?
A) Дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне.
B) Күш пен дененің жылдамдығының көбейтіндісіне.
C) Күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне.
D) Күш пен бұл күштің әсер ететің уақыттың көбейтіндісіне.
E) Күш пен иіннің көбейтіндісіне.
29. Мыс өткізгіштің кедергісі 0С-дегіге қарағанда 2 есе артық болатын температураның өзгерісі ( = 0,004 К-1)
A) 523 К.
B) 990 К.
C) 1000 К.
D) 3,510-4 К-1.
E) 800 К.
30. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
A) 65 см.
B) 50 см.
C) 55 см.
D) 45 см.
E) 60 см.
5 нұсқа
1. Дененің жылдамдық векторы мен үдеу векторының бағыты қарама-қарсы болуы
A) мүмкін.
B) мүмкін емес.
C) дене тұрақты жылдамдықпен қозғалғанда.
D) тек қана элипс бойымен қозғалғанда.
E) тек қана шеңбер бойымен қозғалғанда.
2. 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы
A) 8 Дж.
B) 16 Дж.
C) 4 Дж.
D) 32 Дж.
E) 36 Дж.
3. Зарядталмаған конденсатордың электр сыйымдылығы бар ма?
A) Сыйымдылықтың бар немесе жоқ болуы конденсатордың түріне байланысты
B) Жоқ, себебі зарядпен бірге электр сыйымдылығы да жойылады
C) Жоқ, себебі сыйымдылық потенциал айырмасына тәуелді
D) Бар, себебі, сыйымдылық геометриялық өлшемдері мен диэлектриктің өтімділігіне байланысты
E) Жоқ, себебі сыйымдылық зарядқа тәуелді
4. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі

A) 25 Ом
B) 12,5 Ом
C) 6 Ом
D) 15 Ом
E) 10 Ом
5. Толқынның таралу жылдамдығының белгіленуі
A) Т
B)
C)
D)
E)
6. 2,5 кН жүкті көтере алатын арқан үзіліп кетпес үшін, массасы 0,20 т жүкті көтеруге болатын үдеу
A) 13,7 м/с2.
B) 15,5 м/с2.
C) 40 м/с2.
D) 30 м/с2.
E) 12,5 м/с2.
7. Қысым тұрақты р болғанда, газдың көлемі V-ға ұлғаяды. Бұл жағдайдағы рV көбейтіндісіне тең болатын физикалық шама
A) Газдан бөлініп шыққан жылу мөлшері.
B) Сыртқы күштердің әсерінен газбен істейтін жұмыс.
C) Газдың ішкі энергиясы.
D) Газдың алған жылу мөлшері.
E) Газдың жасаған жұмысы.
8. Адиабаталық сығылғанда, газ температурасы:
A) басында азаяды, кейін артады.
B) тұрақты болып қалады.
C) артады.
D) азаяды.
E) басында артады, кейін азаяды.
9. Біртекті магнит өрісі тогы бар рамаға
A) жылулық және химиялық әсер көрсетеді.
B) жылулық әсер көрсетеді.
C) жарықтық әсер көрсетеді.
D) механикалық әсер көрсетеді.
E) химиялық әсер көрсетеді.
10. Ампер заңының өрнегі:
A) Q=І2Rt.
B) A=ІUt.
C) І=q0nS.
D) .
E) F=BІsіn.
11. Айнымалы ток желісіне ваттметр қосылған. Желідегі кернеу 120 В, ток
6 А және cosφ=0,85 болған кездегі ваттметрдің көрсетуі:
A) 616 Вт.
B) 610 Вт.
C) 612 Вт.
D) 615 Вт.
E) 614 Вт.
12. Фотолюминесценцияның мысалы бола алатын құбылыс:
A) Солтүстік шұғыланың жарқыл шығаруы.
B) Жол белгілерінің жарқырауық бояуларының жарық шығаруы.
C) Күннің сәуле шығаруы.
D) Қараңғыда ағаш шіріктерінің жарық шығаруы.
E) Теледидардың электронды-сәулелік түтігі экранының жарықталынуы.
13. Линзаның оптикалық центрі арқылы түскен сәуле
A) сынғаннан кейін бас фокус арқылы өтеді.
B) сынғаннан кейін линзаның жарық түсетін жағындағы фокусында қиылысады.
C) сынғаннан кейін бас оптикалық оске параллель кетеді.
D) сынбай өтіп кетеді.
E) сынғаннан кейін линзаның фокусында қиылысады.
14. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында минимал жиілікті сәуле шығарылады?
5
4
3
2
1

A) 4.
B) 2.
C) 5.
D) 3.
E) 1.
15. Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m-ге тең адамның орындық арқасына әсер ететін күші

A) F=mga.
B) F=mg.
C) F=m(g-a).
D) F=m(g+a).
E) F=ma.
16. Массасы 5 кг денеге бір жазықтықта =10Н және =5Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі мен қозғалу бағыты

A) 2 м/с2, F1 бағытымен.
B) 1 м/с2, F1 бағытымен.
C) 3 м/с2, F1 бағытымен.
D) 1 м/с2, F2 бағытымен.
E) 2 м/с2, F2 бағытымен.
17. Массалары m1= m2=1 кг шарларға R қашықтықта гравитациялық тартылыс F күші әсер етеді. Массалары 2 кг және 1 кг шарларға осындай R қашықтықта әсер ететін гравитациялық күш
A) 9F.
B) 2F.
C) 4F.
D) F.
E) 3F.
18. Массасы 10 кг дене жоғарыдан құлап, 4 с-та жерге түсті. Оның жолының ортаңғы нүктесіндегі кинетикалық энергиясы
A) 9 кДж.
B) 4 кДж.
C) 3 кДж.
D) 8 кДж.
E) 5 кДж.
19. Температура тұрақты болған жағдайда, газ қысымы 2 есе азайса, онда сол газдың көлемі
A) өзгермейді.
B) 2 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
20. Жазық конденсатордың ауданы 520 см2. Конденсатордың сыйымдылығы 46 Ф болу үшін пластиналардың арақашықтығы
A) 5,1 м.
B) 100 м.
C) 4,1 м.
D) 0,02 м.
E) 0,01 м.
21. Трансформатор кернеуді 220-дан 2000 В-қа дейін жоғарлатады. Екінші орамдағы ток 0,4 А болса, бірінші орамдағы ток:
A) 3,6 А.
B) 3,8 А.
C) 3,7 А.
D) 3,4 А.
E) 3,5 А.
22. Фотоэффектіні түсіндіру үшін толқын ұзындығы λ сәуле порциясына берілетін энергия
A) h··c.
B) .
C) .
D) .
E) .
23. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады?
A) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
B) Гейгердің газ разрядты санағышы.
C) Вильсон камерасы.
D) Қалың қабатты фотоэмульсия.
E) Көпіршікті камера.
24. H+H→He+?
термоядролық синтез реакциясында пайда болатын белгісіз бөлшек:
A) нейтрон.
B) электрон.
C) позитрон.
D) нейтрино.
E) протон.
25. Горизонталь жазықтықта тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берген. Үйкеліс күші әсерінен ол модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғалды. Осы дененің 5 с ішінде жүрген жолы
A) 7,5 м.
B) 5 м.
C) 12 м.
D) 20 м.
E) 2 м.
26. Өзара перпендикуляр, 30 Н және 40 Н күштердің әсерімен дене 10 м қашықтыққа қозғалды. Тең әсерлі күштің істеген жұмысы
A) 500 Дж.
B) 320 Дж.
C) 400 Дж.
D) 250 Дж.
E) 200 Дж.
27. Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада массасы 60 кг адам тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1 м/с жылдамдықпен қозғалса, арбаның Жермен салыстырғандағы жылдамдығы:
A) 1,33 м/с.
B) 75 м/с.
C) 0.
D) -0,75 м/с.
E) -1,33 м/с.
28. Кемеде салмағы 20000 Н трап ұзындығы 15 м көлбеу жазыќтыќпен судан шығарылып алынады және 4,5 м биіктікке көтеріледі. Трапты тартып алатын тростың керілу күші 10000 Н. Көлбеу жазыќтың ПӘК-і:
A) 0 %.
B) 150%.
C) 43%.
D) 60%.
E) 100%.
29. Массасы 0,2 кг 200С температурадағы калориметрге температурасы 800С массасы 0,3 кг су құйылған. Сонда калориметрдегі температура 500С болды. Калориметрдің жылу сыйымдылығының мәні ( ссу = 4200 Дж/кг∙0С)
A) 72 кДж/кг·0С.
B) 4500 Дж/кг·0С.
C) 50 кДж/кг·0С.
D) 45 Дж/кг·0С.
E) 6300 Дж/кг·0С.
30. Электр плитасын жөндегенде оның орамасы алғашқы ұзындығының 0,1 бөлiгiндей қысқарған. Сондағы плитаның қуаты:
A) 1,1 есе артады.
B) 1,6 есе артады.
C) 1,2 есе артады.
D) 1,8 есе артады.
E) 1,4 есе артады.
6 нұсқа
1. Солтүстік-шығысқа 2 км, сонан соң солтүстікке 1 км жүзген катердің жолы
A) 1,5 кмB) 1 кмC) 2 кмD) 3 кмE) 2,8 км 2. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік
A) 40 мB) 10 мC) 50 мD) 30 мE) 20 м 3. Иіндікке әрекет ететін күш 300 Н, күш иіні 30 м. Күш моменті
A) 450 Н∙м.
B) 600 Н∙м.
C) 90 Н∙м.
D) 9000 Н∙м.
E) 330 Н∙м.
4. Қатты денелердегі механикалық кернеудің анықтамасына сәйкес келетін өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
5. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы еркін тербелістер жөнінде айтылған?
1. Сыртқы күштердің әсерінен оқшауланған жүйеде өтеді.
2. Тұйық жүйеде өтеді.
3. Тербеліс амплитудасы кемиді.
4. Сыртқы периодты өзгеретін күштің әсерінен амплитудасы тұрақты.
A) 1,3
B) 4
C) 2,3
D) 1,2,3
E) 1,2
6. Велосипедші төмен қарай 0,3 м/с2 үдеумен түсіп келеді. Егер бастапқы жылдамдығы 4 м/с болса, оның 20 с-тан кейінгі жылдамдығы:
A) 17 м/с.
B) 10 м/с.
C) 13 м/с.
D) 15 м/с.
E) 21 м/с.
7. Ауданы 10 см2 поршеньге әсер ететін күш 100 Н болса, ауданы 1 м2 поршеньге әсер ететін күш
A) 100000 Н.
B) 1000 Н.
C) 10000 Н.
D) 100 Н.
E) 10 Н.
8. Жер бетінен h1 биіктікте орналасқан, массасы m дене h2 биіктікке еркін түскен кезде ауырлық күшінің атқаратын жұмысы:
A) A=mg(h1- h2).
B) A=.
C) A=mg(h1+ h2).
D) A=.
E) A=mg(h2- h1).
9. Суретте көрсетілген процестер

A) Изохоралық, изобаралық, изотермиялық.
B) Изохоралық, изотермиялық, изобаралық.
C) Изохоралық, изотермиялық, изохоралық.
D) Изобаралық, изотермиялық, изохоралық.
E) Изохоралық, изобаралық, изохоралық.
10. Қысым тұрақты 105 Па болғанда, үйдегі ауаның көлемі 200 дм3-ге артады. Газдың атқаратын жұмысын анықтаңыз
A) 5106 Дж.
B) 2103 Дж.
C) 2104 Дж.
D) 2106 Дж.
E) 2105 Дж.
11. Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз.
Лоренц күші бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр болғандықтан ...
A) ол бөлшектің жылдамдығының бағытын ғана өзгертеді.
B) ол жұмыс атқармайды.
C) ол бөлшектің кинетикалық энергиясын өзгертпейді.
D) ол бөлшектің жылдамдығының модулін өзгертпейді.
E) ол оң жұмыс атқарады.
12. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 40 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 2 Гн.
B) 20 Гн.
C) 1 Гн.
D) 5 Гн.
E) 10 Гн.
13. Көзілдіріктің оптикалық күші –2,5 дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.
A) –0,05 м.
B) –4 м.
C) –0,4 м.
D) +0,4 м.
E) +4 м.
14. Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты:
A) Өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау.
B) Нәрселердің беріктілігін анықтау.
C) Нәрселердің жазықтығын анықтау.
D) Заттардағы элементтерді анықтау.
E) Құрылысын түсіндіру.
15. Дененің бір нүктесіне бір жазықтықта үш күш әсер етеді. күш векторының модулі 3 Н болса, үш күштің тең әсерлі күшінің модулі:

A) 2,1 Н.
B) 6 Н.
C) 3 Н.
D) -8,1 Н.
E) 0 Н.
16. Массасы 2 кг дененің 4 Н күш әсерінен қозғалысы
A) Бір қалыпты, 8 м/с жылдамдықпен.
B) Yдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
C) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
D) Yдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
E) Yдемелі, 8 м/с2 үдеумен.
17. Ғарыш кемесінің массасы m, Жердің массасы М, радиусы R,гравитациалық тұрақты G. Жерге тартылу әсері шекарасынан шығып кету үшін қажетті бастапқы жылдамдық:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
18. Слюдаланған ( = 6) конденсатордың пластиналар ара қашықтығы 0,02 см, ал пластина ауданы 15 см2. Конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз
().
A) 200 Ф.
B) 100 Ф.
C) 400 Ф.
D) 300 Ф.
E) 500 Ф.
19. Конденсатордың астарларындағы кернеу 100В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталған кезде, тізбектен 0,1Кл электр заряды ағып өтті. Сонда резисторде бөлінетін энергия:
A) 15 Дж.
B) 5 Дж.
C) 25 Дж.
D) 8 Дж.
E) 10 Дж.
20. ЭҚК-і 30 В батарея тізбектегі ток көзі ролін атқарады. Батарея қысқыштарындағы кернеу 18 В, ал тізбектегі ток күші 3 А болса, тізбектің сыртқы және ішкі кедергілері:
A) 6 Ом; 8 Ом.
B) 2 Ом; 3 Ом.
C) 3 Ом; 1,5 Ом.
D) 8 Ом; 4 Ом.
E) 6 Ом; 4 Ом.
21. Егер контурдың индуктивтілігін 2 есе кемітіп, ал сыйымдылығын 8 есе арттырса, ондағы еркін тербелістің жиілігі
A) 2 есе кемиді.
B) 16 есе артады.
C) 2 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
22. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне түсетін кернеу (h=6,6310-34 Джс; e=1,610-19 Кл; c=3108 м/с)
A) 0,124 кВ.
B) 124 кВ.
C) 12,4 кВ.
D) 0,24 кВ.
E) 1,24 кВ.
23. Элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың газдың екпінді иондалуы кезінде ток импульсінің пайда болу құбылысына негізделуі
A) Қалың қабатты фотоэмульсияда.
B) Көпіршіктік камерада.
C) Гейгер есептегішінде.
D) Фотокамерада.
E) Вильсон камерасында.
24. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) электрон.
B) протон.
C) -бөлшек.
D) нейтрон.
E) позитрон.
25. Доп жерге соғылып, 2h биіктікке ыршып көтерілуі үшін, оны h биіктіктен тастап жіберудегі бастапқы 0 жылдамдықты анықтаңыз. Доптың Жерге соғылуы абсолют серпінді.
A) .
B) gh/2.
C) .
D) gh.
E) 2gh.
26. Қуаты 5 кВт электр двигателі қозғалысқа келтіретін механикалық күрек 144 т топырақты 10 м биіктікке 2 сағатта көтереді. Қондырғының ПӘК-і:
A) 50%.
B) 10%.
C) 60%.
D) 20%.
E) 40%.
27. Балқу температурасынан 270С-қа дейін суыған өлшемі 2х5х10 см қорғасын плитасынан бөлінген энергиясы ()
A) 1000 Дж.
B) 5460 Дж.
C) 200 Дж.
D) 400 Дж.
E) 4000 Дж.
28. Кедергісі R жүктеме қосылған, ішкі кедергісі r ток көзінің ПӘК-і:
A) = .
B) = .
C) = .
D) = J.
E) = .
29. Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергісі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты:
A) R<<Z.
B) ХCХL, R=0.
C) ХC>ХL, Z=0.
D) ХС=ХL, Z=R.
E) ХC=ХL, Z=0.
30. Толќын ұзындығы 0,5 мкм жарыќтың екінші реттік дифракциялыќ максимумы 30° бұрышпен байќалуы үшін, дифракциялыќ тордың 1мм-дегі штрих саны
A) 2·106
B) 2·103.
C) 106.
D) 500.
E) 103.
7 нұсқа
1. 3 кг дене 4 м биіктікте тұрса, оның потенциалдық энергиясы ()
A) 12 Дж
B) 40 Дж
C) 70 Дж
D) 30 Дж
E) 120 Дж
2. Тас вертикаль жоғары лаќтырылған жағдайда энергияның түрленуі
A) потенциалдыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады
B) ішкі энергия кеміп, потенциалдыќ энергия артады
C) кинетикалыќ энергия кеміп, потенциалдыќ энерия артады
D) кинетикалыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады
E) потенциалдыќ энергия кеміп, кинетикалыќ энергия артады
3. Поликристалл дене дегеніміз
A) жекеленген кристаллдан тұратын денені айтады.
B) саны көп майда кристалдан тұратын қатты денені айтады.
C) белгілі бір ретпен орналасатын қатты денені айтады.
D) ретсіз орналасқан денелерден тұрады.
E) жекелеген кристалдардан тұрмайтын дене.
4. Электр өрісінің кернеулік векторының бағытты:
A) Теріс зарядқа әсер ететін күшпен бағыттас
B) Оң және теріс зарядтарға әсер ететін күшпен бағыттас
C) Кернеулік-скаляр шама, бағыты жоқ
D) Оң зарядқа әсер ететін күшпен бағыттас
E) Зарядқа әсер етуші күшке перпендикуляр
5. Толқынның таралу жылдамдығының өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. 0,8 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығын 24 м/с-тен 40 м/с-ке дейін өзгертуге кеткен уақыты
A) 30 с.
B) 20 с.
C) 60 с.
D) 50 с.
E) 40 с.
7. 45 м/с2 үдеумен қозғалатын ракета белгілі бір уақыт аралығы өткенде 900 м/с жылдамдыққа ие болды. Келесі 2с ішінде оның жүріп өткен жолы
A) 2400 км.
B) 1890 км.
C) 2000 км.
D) 2100 км.
E) 2090 км.
8. 1 м/с2 үдеумен тік жоғары көтеріліп бара жатқан лифт ішіндегі массасы 1 кг дененің салмағы:(g = 10 м/с2).
A) 12 Н.
B) 10 Н.
C) 11 Н.
D) 7 Н.
E) 9 Н.
9. Термодинамиканың бірінші заңы ∆U=Q теңдеуімен өрнектелетін процесс
A) изохоралық
B) кез-келген процес
C) изотермиялық
D) изобаралық
E) адиабаталық
10. Газдың адиабаталық ұлғаюы кезінде орындалатын шарт
A) Q = -A.
B) A = 0.
C) Q = 0.
D) A = 0.
E) Q = A.
11. Магнит индукциясы векторының бағытына тогы бар тұйық контурдың сәйкес келетін бағыты
A) Сол нормалы бағыты
B) Оң нормалы бағыты.
C) Жанама бағыты.
D) Перпендикуляр бағыты.
E) Параллель бағыты.
12. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш:
A) Гравитациялық күш.
B) Кулон күші.
C) Архимед күші.
D) Ампер күші.
E) Лоренц күші.
13. Геометриялық оптиканың қолдану шегін айқындап беретін, оптикалық құралдар – телескоп пен микроскоптың мүмкіндік қабілітіне шек қоятын жарықтың қасиеті:
A) Толық шағылу.
B) Интерференция.
C) Дифракция.
D) Дисперсия.
E) Поляризация.
14. ядросында нейтраль бөлшектердің саны
A) 3.
B) 0.
C) 10.
D) 4.
E) 7.
15. Көлбеулік бұрышы 30 жазықтықпен сырғанаған дененің үдеуі (g=10 м/с2, үйкеліс ескерілмейді)
A) м/с2.
B) м/с2.
C) м/с2.
D) м/с2.
E) 5 м/с2.
16. Ғарышкеме вертикаль бағытта (Айға қатысты) 0,8 м/с2 тұрақты үдеуімен баяу қозғалып, Айға жұмсақ қонды. Оның ішіндегі массасы 70 кг ғарышкердің салмағы
A) 56 Н.
B) 60 Н.
C) 86 Н.
D) 90 Н.
E) 40 Н.
17. Массасы 10 кг, 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене тоқтағанға дейін 20 м жер жүріп өткендегі әсер еткен үйкеліс күші
A) 8 Н.
B) 2 Н.
C) 6 Н.
D) 4 Н.
E) 40 Н.
18. Массасы 2 кг тас тік жоғары лақтырылған. Оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж. 15 м биіктіктегі жылдамдығын анықтаңыз (g = 10 м/с2)
A) 14 м/с.
B) 0 м/с.
C) 5 м/с.
D) 7 м/с .
E) 10 м/с.
19. Өрістің жұмысы 400 Дж болғандағы 40 Кл зарядтың потенциалдар айырымы
A) 800 В.
B) 10 В.
C) 0,1 В.
D) 1600 В.
E) 0,01 В.
20. R1 = R5 = 3 Ом; R2 = R3 = R4 = 30 Ом. Эквивалентті кедергі:

A) 96 Ом.
B) 36 Ом.
C) 0,36 Ом.
D) 16 Ом.
E) 90 Ом.
21. Резонанс кезінде тербелмелі контурда
A) Тебеліс жиілігі өседі.
B) Кернеу түседі.
C) Ток күшінің тербеліс жиілігі азаяды.
D) Тербеліс жиілігі азаяды.
E) Ток күшінің тербеліс амплитудасы артады.
22. Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы: (h=6,6210-34 Джс; e=1,610-19 Кл)
A) 0,025 нм.
B) 3 нм.
C) 25 нм.
D) 0,0025 нм.
E) 0,25 нм.
23. Жартылай ыдырау периоды 10 мин радиоактивті изотоптың 106 атомы бар. 20 мин ішінде осы атомдардың ыдырауға ұшырағаны:
A) 0.
B) 5·105.
C) 7,5·105.
D) 106.
E) 1,5·105.
24. Нағыз элементар бөлшектер болып табылатындар:
A) К-мезондар.
B) Гиперондар.
C) Кварктар мен лептондар.
D) Нуклондар.
E) Адрондар.
25. Жолдың ұзындығы бөлігінде жылдамдықпен қозғалатын денеге күші әсер етеді. , және нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы
A) Болады, егер болса.
B) Болады, егер жылдамдық модулі өте кіші болса.
C) Болады, егер болса.
D) Болады, егер болса.
E) Болады, егер болса.
26. Қуаты 10 кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы 0,75 м/с. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші:
A) 10 Н.
B) 100 Н.
C) 5 кН.
D) 50 Н.
E) 10 кН.
27. 100 моль сынаптың көлемі неге тең?
A) 2,4·10-3м3.
B) 2,1·10-3м3.
C) 1,4·10-3м3.
D) 1,5·10-3м3.
E) 2,3·10-3м3.
28. Көмір өткізгішті 0С-тан 220С-қа дейін қыздырғанда оның кедергісі 15 Ом-нан 13,5 Ом-ға дейін кеміді. Көмір кедергісінің температуралық коэффициенті:
A) 310-4 К-1.
B) 0,0042 К-1.
C) 2,510-4 К-1.
D) 4,510-4 К-1.
E) 3,510-4 К-1.
29. Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип
A) Кескінді тізбекті электр сигналына түрлендіру.
B) Гюйгенс-Френель принципі.
C) Детектирлеу.
D) Фотоэффект.
E) Амплитудалық модуляция.
30. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)
A) 1,25 м.
B) 12,5 см.
C) 12,5 м.
D) 1,25 см.
E) 0,125 мм.
8 нұсқа
1. Дене тұрақты 10жылдамдықпен қозғалғанда, 2 сағатта жүретін жол
A) 200 кмB) 108 кмC) 36 кмD) 72 кмE) 100 км 2. Бір қалыпты қозғалыс жолының графигі бойынша дененің қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішінде өткен жолы:

A) 10 м.
B) 5 м.
C) 30 м.
D) 80 м.
E) 20 м.
3. Массасы 2 кг дененің жер бетінен 3 м биіктіктегі потенциялдық энергиясын анықтаңыз (g=10м/c2).
A) 40 Дж.
B) 60 Дж.
C) 20 Дж.
D) 30 Дж.
E) 50 Дж.
4. Жай механизмдер дегеніміз
A) Күштен ұтыс беретін құралдар.
B) Күшті азайтатын ќұралдар.
C) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар.
D) Күшті түрлендіретін құралдар.
E) Қозғалтқыштың қозғалу бағытын өзгертуге септігін тигізетін құралдар.
5. Суретте математикалық маятниктің тербеліс графигі келтірілген. Тербелістің циклдік жиілігі

A)
B)
C)
D)
E)
6. Массасы 6000 кг трамвай 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Тежелгеннен кейін ол 30 с-тан соң тоқтады. Тежелу күшін анықтаңдар.
A) ≈2000 Н.
B) ≈2100 Н.
C) ≈2001 Н.
D) ≈2010 Н.
E) ≈1500 Н.
7. Радиусы R дөңгелек горизонталь жазықтықта сырғанамай домалап барады. Дөңгелектің жоғарғы нүктесінің траекториясының қисықтық радиусы:
R
0
01
A


A) 3R.
B) 4R.
C) R.
D) 2R.
E) 1,5R.
8. Серіппені 5 см-ге, созғанда динамометр 2 Н-ды көрсетеді. Динамометр серіппесінің қатаңдығы:
A) 40 .
B) 0,1 .
C) 10 .
D) 4 .
E) 0,4 .
9. Қысым тұрақты болғанда, газ күйінің өзгеру процесі
A) Адиабаталық.
B) Изохоралық.
C) Тепе-теңдік.
D) Изотермиялық.
E) Изобаралық.
10. Адиабаталық сығылу кезінде орындалатын шарт
A) U = 0.
B) Q = 0.
C) Q = -A.
D) А = 0.
E) Q = A.
11. Тұрақты токтың қуатын анықтауға қолданылмайтын формула
A)
B) .
C) .
D) Р = І U.
E) Р = І2R.
12. Заряды q бөлшектің өзінің бастапқы жылдамдығына перепендикуляр бағытталған біртекті магнит өрісіндегі қозғалысы
A) Магнит өрісі күш сызықтарына параллель.
B) Түзу сызықты бірқалыпты.
C) Шеңбер бойымен бірқалыпты.
D) Магнит өрісі күш сызықтарына қарама-қарсы.
E) Түзу сызықты бірқалыпсыз.
13. Суреттегі фотоаппараттың көмегімен алынған кескін:

A) Шын, кішірейтілген, төңкерілген.
B) Шын, кішірейтілген, тура.
C) Шын, үлкейтілген, төңкерілген.
D) Жалған, кішірейтілген, тура.
E) Жалған, кішірейтілген, төңкерілген.
14. реакциясындағы белгісіз бөлшек:
A)
B)
C)
D)
E)
15. Егер радиустары бірдей екі шардың біреуі болаттан, екіншісі қорғасыннан жасалса, олар өзара әсерлескен кездегі үдеулерінің модульдерінің қатынасы: (болат = 7,8103 кг/м3; қорғасын = 11,3103 кг/м3)
A) 1,7.
B) 1,9.
C) 1,6.
D) 1,8.
E) 1,4.
16. Массасы 50000 кг ғарыш кемесі двигателінің тарту күші 105 Н. Двигателдің 6 с уақыт жұмысы кезіндегі ғарыш кемесі жылдамдығының өзгерісі:
A) 1,210-2 м/мин.
B) 0,2 м/с.
C) 12 м/мин.
D) 12 м/с.
E) 1,210-2 м/с.
17. Жіпке 250 Н күшпен әсер етіп, ќозғалмайтын блоктың жәрдемімен массасы 24,5 кг кұм салынған шелекті 10 м биіктікке көтерген. Блоктың ПӘК і:
A) 102%.
B) 9,8%.
C) 10,2%.
D) 98%.
E) 0,98%.
18. А, В, С, Д, Е нүктелері центрінде q заряд орналасқан шеңбер бойында жатыр. Нүктелік q зарядты А нүктесінен В, С, Д, Е нүктелеріне орын ауыстырған кездегі өрістің жұмысын салыстырыңыз.

A) Барлық жағдайда да А = 0.
B) ААД > ААЕ.
C) ААС > ААВ.
D) ААД > ААС.
E) ААЕ > ААВ.
19. Зарядтары 310-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.
A) 7,5 кДж.
B) 7,5 мкДж.
C) 7,5 мДж.
D) 7,5 нДж.
E) 7,5 Дж.
20. Өткізгіштің ұзындығы 1,2 м, көлденең қимасының ауданы 0,4 мм2, ал кедергісі 1,2 Ом болса, оның меншікті электр кедергісі:
A) 0,510-6 Омм.
B) 0,410-6 Омм.
C) 0,310-6 Омм.
D) 0,610-6 Омм.
E) 0,210-6 Омм.
21. Электр зарядының уақытқа тәуелді өзгерісі: q=3,510-5cos4πt. Тербелістің периоды:
A) 3,14 с.
B) 4 с.
C) 0,5 с.
D) 3,50 с.
E) 12,56 с.
22. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,110-19 Дж. Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
B) 4,210-19 Дж.
C) 2,110-19 Дж.
D) 1,110-19 Дж.
E) 7,410-19 Дж.
23. Атомның беретін толқын ұзындығының дара шығарылған жарық толқынының ұзындығынан айырмашылығы:
A) Жиілігі, фазасы және поляризациясында.
B) Жиілігі мен фазасында.
C) Тек қана жиілігінде.
D) Тек қана фазасында.
E) Поляризациясында.
24. Ядроларының массасы еркін протондар мен нейтрондар массаларының қосындысынан артық болатын...
A) тек тұрақты атомдар.
B) кез келген радиоактивті атомдар.
C) тек α-радиоактивті атомдар.
D) тек β-радиоактивті атомдар.
E) ядролар болмайды.
25. Жылдамдығы 400 м/с массасы 25 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін 0,5 м-ге өтті. Оқтың қозғалысына бөгеттің кедергі күші:
A) 5 кН.
B) 4,5 кН.
C) 1,25 кН.
D) 4 кН.
E) 2 кН.
26. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:
A) 200000 .
B) 500000 .
C) 400000 .
D) 100000 .
E) 300000 .
27. Массасы 3 кг температурасы 0 0С суды қалыпты жағдайда қайнатып, буға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері (ссу= 4200 Дж/(кг∙0С), r =2,3 МДж/кг).
A) 8,16 Дж
B) 816 Дж
C) 816 кДж
D) 8,16 МДж
E) 8,16 кДж
28. Біртекті магнит өрісінде қозғалатын электронға әсер етуші күштің жұмысы:
A) Электронның кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең.
B) Орын ауыстыру мен күштің көбейтіндісіне тең.
C) Электронның потенциалдық энергиясының өзгерісіне тең.
D) Электрон зарядының потенциалдар айырмасына көбейтіндісіне тең.
E) Нөлге тең, өйткені электронға әсер ететін күш бағыты үнемі оның қозғалыс бағытына перпендикуляр.
29. Жоғарғы жиілікті ток адам өмірі үшін қауіпсіз болу себебі
A) ток күші 0,1 А-ден кем.
B) беттік эффекті әсерінен адамның ішкі органдары арқылы ток өтпейді.
C) тербеліс периоды аз.
D) жоғарғы жиілікті ток үлкен энергия тасымалдамайды.
E) жоғарғы жиілікті ток бұлшық еттерді жиырмайды.
30. Линзадан кескінге дейінгі ара қашықтықты анықтау формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
9 нұсқа
1. СИ жүйесінде өлшенетін жылдамдық бірлігі
A) км/сағ.
B) м/мин.
C) м/с.
D) см/с.
E) км/с.
2. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
3. Массасы 3 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Дененің кинетикалық энергиясы
A) 6 Дж
B) 18 Дж.
C) 12 Дж.
D) 60 Дж.
E) 24 Дж.
4. Импульстің сақталу заңының анықтамасына сәйкес өрнек:
A) I=F·Δt
B) Ft=m – m
C) P=m
D)
E) ΔP=m
5. теңдеуімен берілген гармониялық тербелістердің жылдамдығын анықтау өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. Дене тұрақты жылдамдықпен түзу сызық бойымен қозғады. Тең әсерлі күш туралы дұрыс берілген тұжырым:
A) Нөлге тең емес, бағыты және модулі бойынша тұрақты.
B) Нөлге тең емес, бағыты бойынша тұрақты емес, модулі бойынша тұрақты.
C) Нөлге тең емес, модулі бойынша тұрақты емес, бағыты бойынша тұрақты.
D) Нөлге тең, немесе модулі және бағыты бойынша тұрақты.
E) Нөлге тең емес.
7. Массасы 50 кг денеге 4 Н күштің әсерінен алатын үдеуі
A) 0,08 м/с2.
B) 0,07 м/с2.
C) 0,4 м/с2.
D) 1,4 м/с2.
E) 4,2 м/с2.
8. Бүкіл әлемдік тартылыс күшін қолданып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
9. Массасы 0,1 кг жүк Жерге еркін түседі. Осы жүктің Жерге модулі бойынша әсер ету күші:
A) 0,01 H.
B) 1 H.
C) 10 H.
D) 0 H.
E) 0,1 H.
10. Газға берілген жылу мөлшері түгелімен ішкі энергияға айналатын процесс:
A) изобаралық және изотермиялық.
B) изохоралық.
C) адиабаталық.
D) изотермиялық.
E) изобаралық.
11. толық тізбек үшін Ом заңының формуласындағы ε - шамасы
A) электр қозғаушы күш
B) тізбектің сыртқы кедергісі
C) ток көзінің ішкі кедергісі
D) кернеу
E) ток күші
12. Ампер гипотезасы:
A) Атом ядросы протондар мен нейтрондардан тұрады.
B) Электр өрісінде орналасқан теріс зарядты цинк бөлшегіне екі күш әсер етеді.
C) Дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр айнала қозғалатын ток арқылы түсіндіріледі.
D) Атомдар ішінде бос кеңістіктің болуы.
E) Атомның сыртқы қабықшасындағы электрондар ядромен нашар байланысқан.
13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) -11 дптр.
B) -1,1 дптр.
C) +1,1 дптр.
D) -0,1 дптр.
E) +11 дптр.
14. Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін қажет емес шарттар:
1. Әрбір ядро бөлінуде екі-үш нейтрондардың шығуы.
2. Уранның көп мөлшерде болуы.
3. Уранның жоғары температурада болуы.
A) тек 2.
B) 1 және 2.
C) 2 және 3.
D) тек 3.
E) тек 1.
15. Массасы 70 кг адам суда тыныш тұрған қайықтан жағаға 3 м/с жылдамдықпен секірді. Егер қайық массасы 35 кг болса, кісі секірген соң қайықтың жылдамдығы
A) 6 м/с.
B) 1,5 м/с.
C) 4 м/с.
D) 3 м/с.
E) 9 м/с.
16. 2 м биіктіктен еркін түсіп келе жатқан, массасы 400 г дененің жерге соғылар мезеттегі кинетикалық энергиясы: (g=10 м/с2)
A) 0,8 Дж
B) 0,5 Дж.
C) 8 Дж.
D) 80 Дж
E) 2 Дж.
17. Бір атомды газдың көлемін 3 есе азайтып, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын 2 есе арттырса, оның қысымы:
A) өзгермейді.
B) 5 есе кемиді
C) 6 есе өседі.
D) 5 есе өседі.
E) 6 есе кемиді.
18. 4 нКл зарядтан 3см қашықтықта өрістің кернеулігі 10 кВ/м-ге тең. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі
A) = 1.
B) = 3.
C) = 4.
D) = 2.
E) = 5.
19. Заряды 10 мкКл өткiзгiштердiң арасындағы потенциялдар айырмасы 5 В. Жүйенiң сыйымдылығы:
A) 5·106 Ф.
B) 2·10-6 Ф.
C) 5·10-2 Ф.
D) 5·10-6 Ф.
E) 2·106 Ф.
20. ЭҚК-i 3,7 В, iшкi кедергiсi 1,5 Ом қалта фонары батареясы кедергiсi 11,7 Ом сыммен тұйықталған. Батарея қысқыштарындағы кернеу:
A) 2,5 В.
B) 3,9 В.
C) 3,6 В.
D) 3,3 В.
E) 1,2 В.
21. Электромагниттік толқындарды шығарып және қабылдау үшін ашық тербелмелі контурдың қолданылу себебі
A) ашық тербелмелі контур төменгі жиілікті сигналды бөледі.
B) жабық тербелмелі контурдың меншікті тербеліс жиілігі үлкен
C) жабық тербелмелі контудың кедергісі үлкен.
D) ашық тербелмелі контур сигналды күшейтеді.
E) ашық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды жақсы шығарады және қабылдайды, себебі электромагниттік өріс контур маңындағы кеңістікті түгел қамтиды.
22. Салыстырмалық теориясының ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы үшін ең маңызды салдары.
A) .
B) .
C) .
D) E0 = m0c2.
E) .
23. Ядроның тыныштық массасы MЯ мен оны құраушы Zmp протондар және Nmn нейтрондардың тыныштық массаларының қосындылары арасындағы қатынас:
A) mn = MЯ +Zmp.
B) mp = MЯ + Nmn.
C) MЯ > Zmp + Nmn.
D) MЯ < Zmp + Nmn.
E) MЯ = Zmp + Nmn.
24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборларда шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектердің жасырын із қалдыратыны
A) Қалың қабатты фотоэмульсия.
B) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
C) Көпіршікті камера.
D) Гейгердің газ разрядты санағышы.
E) Вильсон камерасы.
25. Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2-ден 8 м/с-қа дейін артты. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 160 Дж.
B) 220 Дж.
C) 110 Дж.
D) 130 Дж.
E) 120 Дж.
26. Атмосфералық қысымда қайнап жатқан су бетіне қарай көтеріліп келе жатқан көпіршіктердегі будың тығыздығы: (100 С температурадағы қаныққан су буының қысымы 101,3 кПа)
A) 0,62 кг/м3.
B) 0,64 кг/м3.
C) 0,49 кг/м3.
D) 0,66 кг/м3.
E) 0,59 кг/м3.
27. 1000 С-ге дейін қыздырылған денені температурасы 100 С суға салғанда, белгілі уақыт өткен соң жалпы температура 400 С болды. Бірінші денені шығармай суға тағы сондай 1000 С-ға дейін қыздырылған денені салсақ судың температурасы:
A) 850С.
B) 650С.
C) 750С.
D) 950С.
E) 550С.
28. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдығы аз, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, бақыланатын құбылысты анықтаңыз. Жердің магнит өрісін ескермеуге болады.
A) Катушка созылады.
B) Катушка сығылады.
C) Катушка ыршып түседі.
D) Катушка тербеледі.
E) Ешнәрсе өзгермейді.
29. Ашық тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелді өзгеру заңдылығы: i=0,1 cos(6·105πt) болса. Шығарлатын толқынның ұзындығы:
A) 700 м.
B) 600 м.
C) 900 м.
D) 1000 м.
E) 800 м.
30. Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынының ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.
A) 0,01 мкм.
B) 20 мкм.
C) 10 мкм.
D) 0,02 мкм.
E) 1,5 мкм.
10 нұсқа
1. Вертолет горизонталь бағытта түзу сызық бойымен 40 км ұшып, 90° бұрыш жасап бұрылып, тағы 30 км ұшты, оның жолы
A) 50 кмB) 35 кмC) 10 кмD) 70 кмE) 25 км 2. Жүк автомобилінің қозғалыс теңдеуі х= 270+12t. Оның қозғалыс жылдамдығы
A) 270 м/с
B) 6 м/с
C) –135 м/с
D) –270 м/с
E) 12 м/с
3. Тас 10 м/с жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылған. Тастың кинетикалық энергиясының потенциялдық энергиясына тең болу биіктігі
A) 1,5 м.
B) 2,5 м.
C) 3,5 м.
D) 4,5 м.
E) 5,5 м.
4. Болаттың серпінділік модулі Е=21∙109Па. Арќанның салыстырмалы ұзындығы 0,001 болғанда пайда болатын кернеуді табыңыз.
A) 21∙106 Па
B) 21∙1011 Па
C) 21∙105 Па
D) 21∙1012 Па
E) 21∙1010 Па
5. теңдеуімен берілген гармониялық тербелістердің үдеуін анықтау өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. Массасы 2 кг шар массасы белгісіз шармен соқтығысады. Олардың алған сәйкес үдеулері 0,2 м/с2 және 0,4 м/с2. Екінші шардың массасы
A) 2 кг.
B) 2,4 кг.
C) 1 кг.
D) 1,5 кг.
E) 2,8 кг.
7. Бастапқы жылдамдық модулінің берілген шамасында дененің ұшу уақыты максимал болуы үшін, денені көкжиекке лақтыру бұрышы
A) 75°
B) 0°
C) 30°
D) 45°
E) 60°
8. Серпімділік күшін анықтайтын формула
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
9. Егер сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық болса, дене:
A) Жоғары қарай қозғалады.
B) Сұйық ішінде кез келген жерінде тепе-теңдікте болады.
C) Сұйыққа батады.
D) Сұйық бетінде жартылай батып, жүзіп жүреді.
E) Толығымен сұйықтың үстіне қалқып шығады.
10. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының өрнегін анықтаңыз.
A) Q = U.
B) Q = 0.
C) Q = A.
D) A = -U.
E) Q = U + A.
11. Егер тізбектегі ток күші 5А болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2с ішінде өтетін заряд
A) 10 Кл.
B) 300 Кл.
C) 1800 Кл.
D) 200 Кл.
E) 3600 Кл.
12. Төменде келтірілген электромагниттік сәулелерді жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңдар:
1) көрінетін жарық.
2) ультракүлгін сәулелер.
3) инфрақызыл сәулелер.
4) радиотолқындар.
A) 2,1,3,4.
B) 3,4,1,2.
C) 1,3,2,4.
D) 1,2,3,4.
E) 4,3,1,2.
13. Резерфорд атомның моделі
A) Физикалық.
B) Планетарлық.
C) Галактикалық.
D) Ядролық.
E) Ғарыштық.
14. Сәуле шығару жиілігінің өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
15. Әрқайсысының массасы 1000 кг, екі автомобиль Жермен байланысты санақ жүйесінде горизонталь жолмен 1 = 10 м/с және 2 = 20 м/с жылдамдықпен қарама-қарсы бағытта қозғалады. Екінші автомобильдің бірінші автомобильмен байланысты санақ жүйесіндегі импульсі:
A) –10000 .
B) 30000 .
C) 0.
D) 10000 .
E) –30000 .
16. Рычагтың айналу осі О нүктесінде. Рычагтың А нүктесіне F1=10 Н күшпен әсер етеді. Рычаг тепе-теңдікте болуы үшін В нүктесіне түсірілген F2 күшінің шамасы мен бағытын анықтаңыз. ОА=1 м, ОВ=2 м.

A) 5 Н, 1-ге бағытталған.
B) 20 Н, 1-ге бағытталған.
C) 10 Н, 2-ге бағытталған.
D) 10 Н, 1-ге бағытталған.
E) 5 Н, 2-ге бағытталған.
17. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000С, ал машинадан шығарылғанда 1000С болса, машинаның ПӘК-і
A) 23%.
B) 57%.
C) 64%.
D) 98%.
E) 99%.
18. Қыздырғышының температурасы 500 К идеал двигатель қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның есесінен 350 Дж механикалық жұмыс атқарады. Салқындатқыштың температурасын анықтаңыз.
A) 300 К.
B) 325 К.
C) 315 К.
D) 330 К.
E) 320 К.
19. Электростатикалық өрісінде кернеулік сызықтар бойымен q заряды орын ауыстырғанда істелінетін жұмысты салыстырыңыз.

A) А1 > қарағанда А2, А3 және А4.
B) Жұмыс бәрінде де бірдей.
C) Жұмыс орындалмайды.
D) А4 > қарағанда А3, А2 және А1.
E) А=0, траекториясы тұйықталған.
20. Кернеу көзінен ағытылған зарядталған конденсатор астарларының арасына =5 диэлектрик орналыстырса, конденсатор энергиясы:
A) 5 есе артады.
B) өзгермейдi.
C) 5 есе азаяды.
D) 25 есе азаяды.
E) 25 есе артады.
21. Электрлік кедергісі тұрақты өткізгіштегі ток күші 4 есе артса, өткізгіште бірлік уақытта бөлінетін жылу мөлшері:
A) Өзгермейді.
B) 16 есе кемиді.
C) 4 есе кемиді.
D) 4 есе артады.
E) 16 есе артады.
22. Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз.
1.Радиотолқын.
2.Рентген сәулесі.
3.Көрінетін жарық.
4.Инфрақызыл сәуле.
5.Ультракүлгін сәуле.
A) 2-3-1-5-4
B) 5-4-3-2-1
C) 1-2-3-4-5
D) 1-5-2-4-3
E) 1-4-3-5-2
23. Фотонның энергиясы 3,0 эВ, сәуленің толқын ұзындығын табыңыз.
(1 эВ1,610-19 Дж; h=6,62·10-34 Дж·с; с = 3108 м/с)
A) 41010-7 м.
B) 0,04110-7 м.
C) 0,4110-7 м.
D) 4,110-7 м.
E) 4110-7 м.
24. Be-ді α-бөлшектерімен атқылағанда алынған жаңа бөлшек:
Be+He →C+?
A) нейтрино.
B) позитрон
C) нейтрон.
D) электрон.
E) протон.
25. Кітап массасы 500 г, үстел биіктігі 80 см болса, еден деңгейімен салыстырғанда үстел бетіндегі кітаптың потенциалдық энергиясы:
A) 23,2 Дж.
B) 23,1 Дж.
C) 5 Дж.
D) 23 Дж.
E) 4 Дж.
26. 150 С температурада көлемі V=120 м3 бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық =60. Бөлме ауасындағы су буының массасы: (150C-дегі қаныққан будың қысымы 1,71 кПа)
A) 0,98 кг.
B) 0,95 кг.
C) 0,92 кг.
D) 1,1 кг.
E) 1,4 кг.
27. Индукциясы 0,1 Тл магнит өрісінің бойынан 20 мА ток өтіп жатқан,
ұзындығы 30 см, магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр
орналасқан өткізгішке әсер ету күші
A) 0,8 мН
B) 1,0 мН
C) 0,2 мН
D) 0,6 мН
E) 0,4 мН
28. Массасы 0,001 мг, заряды 1 мкКл бөлшек индукциясы 0,1 Тл магнит
өрісіне күш сызықтарына перпендикуляр 4 жылдамдықпен кірсе,
оның қозғалыс траекториясының қисықтық радиусы
A) 40 мB) 50 мC) 30 мD) 60 мE) 20 м29. Ғарыш кемесімен байланыс қашықтығын 2 есе арттыру үшін, хабарлағыш қуатын
A) 4 есе азайту керек.
B) 2 есе азайту керек.
C) өзгертпеу керек.
D) 4 есе арттыру керек.
E) 2 есе арттыру керек.
30. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі
A) 1 мм.
B) 1 см.
C) 15 мм.
D) 5 мм.
E) 10 см.
11 нұсқа
1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс дегеніміз
A) Жылдамдығы кез-келген тең уақыт аралықтарында бірдей өзгеретін қозғалыс
B) Бірдей уақыт аралығында әр түрлі орын ауыстырулар жасайтын қозғалыс
C) Дене бірдей уақыт аралығында бірдей орын ауыстырулар жасайтын қозғалыс
D) Жылдамдығы модулі бойынша кемитін қозғалыс
E) Жылдамдығы модулі бойынша артатын қозғалыс
2. Дененің жылдамдығы 2 есе азайса, оның кинетикалық энергиясы
A) 4 есе кемиді.
B) 6 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
3. Қатаңдығы 104 Н/м серіппе 3 см-ге сығылғанда, оның потенциялдық энергиясы
A) 5,5 Дж.
B) 3,5 Дж.
C) 5 Дж.
D) 4,5 Дж.
E) 4 Дж.
4. Салыстырмалы молекулалық массаның формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
5. 4 с ішінде 8 тербеліс жасайтын маятниктің тербеліс жиілігі
A) 2 Гц
B) 8 Гц
C) 0,5 Гц
D) 4 Гц
E) 32 Гц
6. Материалдық нүктенің қозғалысы x = 2t+5t2 теңдеумен берілген. Нүкте қозғалысының бастапқы жылдамдығы
A) 5 м/с.
B) 6 м/с.
C) 2 м/с.
D) 4 м/с.
E) 0.
7. 0,4 м/с2 үдеумен қозғалған массасы 200 кг денеге әсер еткен күш:
A) 80 Н.
B) 100 Н.
C) 90 Н.
D) 60 Н.
E) 70 Н.
8. Массасы 2 кг дене 4 м/с2 үдеумен қозғалғанда, әсер етуші күштің мәні
A) 7 Н.
B) 9 Н.
C) 6 Н.
D) 1 Н.
E) 8 Н.
9. Бөлме еденіне түсетін атмосфералыќ ќысым 100 кПа. Бөлменің ќабырғасына және төбесіне түсетін атмосфералыќ ќысым:
A) 50 кПа және 100 кПа.
B) 0 кПа және 0 кПа.
C) 100 кПа және 50 кПа.
D) 50 кПа және 0 кПа.
E) 100 кПа және 100 кПа.
10. Стакандағы ыстық суға массалары бірдей күміс немесе алюминий қасық салынса, суды тез суытатыны (салюм= 920 Дж/кг·К, скүміс= 250 Дж/кг·К).
A) екеуі де бірдей.
B) күміс суытады, алюминий қыздырады.
C) күміс қыздырады, алюминий суытады.
D) күміс.
E) алюминий.
11. Q1 – қыздырғыштан алынған жылу мөлшері. Q2 – салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Жылу машинасының жұмысы
A) А=Q1+Q2.
B) A=Q2.
C) А=Q1- Q2.
D) А=Q1.
E) A=1/ Q1.
12. Жарықтың абсолют сыну көрсеткіші.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
13. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле жұтылады?
5
4
3
2
1

A) 1.
B) 5.
C) 2.
D) 4.
E) 3.
14. -, β - және γ - сәуле шығаруларының магнит және электр өрістерінде көбірек ауытқитыны:
A) – сәулесі.
B) β – сәулесі.
C) - сәулесі.
D) Үшеуі де бірдей ауытқымайды.
E) Үшеуі де бірдей ауытқиды.
15. Пластилин шарик қабырғаға Р0=1кгм/с импульспен жақындайды. Қабырғамен соқтығысып оған жабысып қалды. Егер өзара әсерлесу уақыты 0,01 с болса, соқтығысудың орташа күші:
A) 100 Н.
B) 200 Н.
C) 1 Н.
D) 0 Н.
E) 0,01 Н.
16. Жер бетінен 10 м биіктіктегі балконнан массасы 0,5 кг доп көкжиекке параллель 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Жерге түсер кездегі доптың механикалық энергиясы:
A) 25 Дж.
B) 100 Дж.
C) 75 Дж.
D) 150 Дж.
E) 50 Дж.
17. Рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 5 см, ұзын иіннің ұзындығы 30 см. Қысқа иініне 12 Н күш түсірілген. Рычагты тепе-теңдікке келтіру үшін, оның ұзын иініне түсетін күш.
A) 2 Н.
B) 8 Н.
C) 4 Н.
D) 5 Н.
E) 7 Н.
18. Ауаның температурасы 20 0С шық нүктесі 10 0С болса, салыстырмалы ылғалдылығы (10 0С температурадағы қаныққан будың қысымы 1226 Па, 20 0С температурада - 2333 Па).
A) ≈ 46 %
B) ≈ 53 %
C) ≈ 60 %
D) ≈ 75 %
E) ≈ 56 %
19. Кернеулігі 80 кВ/м электр өрісі 20 Дж жұмыс атқарғанда, 40·103 Кл зарядтың орын ауыстыру қашықтығы
A) 3,45 мм.
B) 7,97 мм.
C) 4,75 мм.
D) 6,25 мм.
E) 2,7 мм.
20. Кернеуі 220 В қосылған жазық конденсатордың сыйымдылығы 20 мкФ. Зарядталған конденсатордың электр энергиясын анықтаңыз
A) 484 мДж.
B) 500 мкДж.
C) 484 мкДж.
D) 500 мДж.
E) 484 Дж.
21. Өткізгіштегі электрондардың бағытталған қозғалысының жылдамдығы 2 есе өссе, тізбектегі ток күші
A) 2 есе кемиді
B) 2 есе өседі
C) 4 есе кемиді
D) өзгермейді
E) 4 есе өседі
22. Электрондар саны атомдар санына тең деп есептеп, мыстағы еркін электрондар концентрациясын анықтаңыздар. (Мыстың мольдік массасы: 0,0635 кг/моль; тығыздығы: 9000 кг/м3; Авогадро саны: 6,021023 моль-1)
A) 7,0·1028 1/м3.
B) 8,5·1028 1/м3.
C) 6,7·1028 1/м3.
D) 7,5·1028 1/м3.
E) 6,5·1028 1/м3.
23. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңіз

A) 2 3.
B) 3 2.
C) 1 3.
D) 2 1.
E) 3 1.
24. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) позитрон.
B) -бөлшек.
C) электрон.
D) нейтрон.
E) протон.
25. Массасы 1 кг жүкті серіппеге ілгенде оның ұзындығы 12 см болады. Серіппенің қатаңдығы 500 Н/м. Осы серіппеге массасы 1 кг тағы бір жүк ілгендегі оның ұзындығы:
A) 0,24 мB) 0,2 мC) 0,18 мD) 0,14 мE) 0,16 м26. Массасы 0,001 мг, заряды 1 мкКл бөлшек индукциясы 0,1 Тл магнит
өрісіне күш сызықтарына перпендикуляр 2 жылдамдықпен кірсе,
оның қозғалыс траекториясының қисықтық радиусы
A) 60 мB) 20 мC) 50 мD) 30 мE) 40 м27. Суретте келтірілген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан
электронға әсер ететін күштің бағытыB


A) солға
B) оңға
C) тік жоғары
D) “бізге” қарай
E) тік төмен
28. Дыбыс генераторының катушкасы қалта фонарының шамымен тізбектей қосылған.
1. Жиілігін өзгертпей, катушкаға темір өзекшені енгізсе;
2. Жиілікті азайтса
шам қылының жарығы:
A) 1- артады; 2- кемиді.
B) 1- кемиді; 2- кемиді.
C) Өзгермейді.
D) 1- артады; 2- артады.
E) 1- кемиді; 2- артады.
29. Телестанцияның әсер ету аймағы көкжиек жазықтығымен шектелу себебі
A) телевизиялық толқындар күшті шашырайды.
B) әдетте таратқыш қуаты онша үлкен болмайды.
C) әсер ету аймағын аттыру үшін таратушы антеннаны биіктету керек.
D) телеорталықтар ультрақысқа толқында жұмыс жасайды. Бұл толқындар дифракцияланбайды.
E) телевизиялық толқындар әр түрлі заттарда жақсы жұтылады.
30. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің 2 есе үлкейген шын кескінін алу үшін, нәрсенің линзадан қашықтығы
A) 0,06 см.
B) 6 м.
C) 60 см.
D) 65 см.
E) 0,6 см.
12 нұсқа
1. Сұйықтағы немесе газдағы үйкеліс күшінің құрғақ үйкеліс күшінен айырмашылығы неде
A) Дененің массасына байланысты
B) Дененің формасына байланысты
C) Тек қана қозғалыс кезінде пайда болады
D) Басқа күштер болмағанда қозғалып бара жатқан дене тоқтайды.
E) Қозғалысқа қарсы бағытталған
2. Қозғалыстағы денеге түсірілген күш жұмыс жасамайтын жағдай
A) Орын ауыстыру мен күш бағыттас болғанда.
B) Күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш доғал болғанда.
C) Дене күш әсерінен қозғалғанда жұмыс әрқашан жасалынады.
D) Күш пен орын ауыстыру өзара перпендикуляр болғанда.
E) Күш пен орын ауыстыру қарама-қарсы болғанда.
3. Автомобиль двигателін сөндіріп, төбеден түскенде...
A) ауаның ішкі энергиясы есебінен қозғалады.
B) деформацияланған жолдың потенциалдық энергиясы көмегімен қозғалады.
C) төбеде болғандағы потенциалдық энергия есебінен қозғалады.
D) дөңгелектердің потенциалдық энергиясы есебінен қозғалады.
E) соққан желдің кинетикалық энергиясы есебінен қозғалады.
4. Электр өрісінің жұмысы теріс болса, зарядталған дененің өрістегі потенциалдық энергиясы
A) потенциалдық энергияның өзгерісін анықтау мүмкін емес
B) өзгермейді
C) өседі, кемиді
D) кемиді
E) өседі
5. Суретте математикалық маятниктің тербеліс графигі келтірілген. Осы тербелістің теңдеуі:

A)
B)
C)
D)
E)
6. Автомобиль қозғалыс басталғаннан кейін 10 с-та 15 м/с жылдамдыққа ие болды. Оның жүрген жолы:
A) 25 м.
B) 35 м.
C) 65 м.
D) 75 м.
E) 55 м 7. Тыныштық күйден 10 м/с2 үдеумен қозғалған дененің 0,5 сағаттағы жылдамдығы
A) 18000 м/с.
B) 1000 м/с.
C) 25000 м/с.
D) 20000 м/с.
E) 900 м/с.
8. 2 Н күштің әсерінен 4 см ұзарған серіппенің қатандығы ...
A) 20 Н/м.
B) 50 Н/м.
C) 40 Н/м.
D) 30 Н/м.
E) 60 Н/м.
9. Суретте доп соғылған кездегі әсер етуші күштің бағыты мен түсірілу нүктесі келтірілген. Әсерлесу кезінде пайда болатын күштің бағыты мен түсірілу нүктесі дұрыс көрсетілгені
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
10. Бірінші ғарыштық жылдамдық:
A) 10 км/с.
B) 20 км/с.
C) 11,2 км/с.
D) 7,9 км/с.
E) 16,7 км/с.
11. Термодинамикадағы жұмысты есептеу үшін пайдалануға болатын өрнек
A) .
B) A = FScos.
C) A = Nt.
D) .
E) A = pV.
12. Атомы ең қарапайым элемент
A) Литий.
B) Тритий.
C) Дейтерий.
D) Гелий.
E) Сутегі.
13. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле шығарылады?
5
4
3
2
1

A) 1.
B) 5.
C) 2.
D) 4.
E) 3.
14. Уранның изотобындағы нейтрондар саны:
A) 238.
B) 146.
C) 92.
D) 259.
E) 328.
15. Массасы m оқ жылдамдықпен горизонталь қозғалып тегіс бетте жатқан массасы М денеге барып тиеді. Оқ оның ішінде қалып қойса, дененің қозғалыс жылдамдығы:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) (m + M).
16. Жұмысшы рычагты пайдаланып, массасы 240 кг плитаны көтереді. Егер рычагтың қысқа иіні 0,6 м-ге тең болса, жұмысшының 2,4 м-ге тең ұзын иінге түсіретін күші
A) 700 Н.
B) 650 Н.
C) 600 Н.
D) 800 Н.
E) 400 Н.
17. 1 г көмірқышқыл газындағы (СО2) молекулалалар саны
(= 4410-3 кг/моль, NA = 6,021023 моль-1)
A) 1,4·1010.
B) 1,4·1019.
C) 1,4·1022.
D) 1,3·1023.
E) 1,3·1021.
18. pT – диаграммасындағы изохоралардың көлемі ең үлкені:

A) V4.
B) V2.
C) V1.
D) V3.
E) V5.
19. Жазық конденсатор пластиналар ара қашықтығын 3 есе арттырса, ал аудандарын 2 есе кемітсе, оның сыйымдылығының өзгерісі
A) Өзгермейді.
B) 3 есе өседі.
C) 6 есе кемиді.
D) 2 есе кемиді.
E) 6 есе өседі.
20. Өткізгіштердің тізбектеп қосылуына дұрыс келмейтін өрнекті табыңыз.
A) .
B) R = R1 + R2.
C) І = І1 = І2.
D) U = U1 + U2.
E) .
21. Кедергілері R1 = 3 Ом және R2 = 6 Ом, екі резисторлар тұрақты ток тізбегіне тізбектей қосылған. Бірдей уақытта осы резисторлардағы ток күшінің жұмыстарын салыстырыңыз.
A) А2 = 2А1.
B) А1 =А2.
C) А1 = .
D) А2 = .
E) А1 = 2А2.
22. Индукциясы 2 Тл магнит өрісінде 20 м/с жылдамдықпен қозғалатын, ұзындығы 1 м өткізгіште өнетін индукцияның ЭҚК-ін табыңыз. Магнит индукциясы векторы өткізгішке перпендикуляр.
A) 40 В.
B) 0.
C) 1 В.
D) 0,1 В.
E) 10 В.
23. Электомагниттік толқын кезінде тербелетін шамалар
A) Заряд.
B) векторы.
C) және векторлары.
D) Ортаның молекулаларының концентрациясы.
E) векторы.
24. Суретте ауа – шыны шекарасындағы сәуленің сынуы көрсетілген. Шынының сындыру коэфициенті:

A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
25. Қалыңдығы 8 см бөгеттен өткен массасы 10 г, жылдамдығы 800 м/с оқтың жылдамдығы екі есе кеміді. Оққа әсер еткен кедергі күшінің орташа мәнінің модулі:
A) 1,6104 Н.
B) 250 Н.
C) 640 Н.
D) 3107 Н.
E) 3104 Н.
26. Массасы 4 кг кірпішті 620С-қа қыздыруға жұмсалған жылу мөлшері, массасы осындай суды 130С-қа жылытуға қажетті жылу мөлшеріндей. Кірпіштің жылу сыйымдылығының мәні. ()
A) 120 Дж/кг·0С.
B) 4200 Дж/кг·0С.
C) 470 Дж/кг·0С.
D) 880 Дж/кг·0С.
E) 420 кг/0С.
27. Суретте келтірілген жағдайдағы (В=50 мТл; =200) магнит өрісінде
қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағытыB


A) 8·10-16 H; “бізге” қарай
B) 14·10-16 H; оңға
C) 12·10-16 H; солға
D) 16·10-16 H; тік жоғары
E) 16·10-16 H; тік төмен
28. Маятниктің Жер бетіндегі тербеліс периоды 1 с. Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2. Осы маятниктің Ай бетіндегі тербеліс периоды
A) 2,5 с.
B) 2,1 с.
C) 2,4 с.
D) 2,2 с.
E) 2,3 с.
29. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын және өз өлшеміне тең кескінін алу үшін оның линзадан қашықтықтығы
A) 60 см.
B) 8 см.
C) 80 см.
D) 8 м.
E) 50 см.
30. Квант энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең электромагниттік сәуле шығарудың толқын ұзындығы: (h = 6,6210-34 Джс, me=9,110-31 кг)
A) 2,18105 м.
B) 210-57 м.
C) 4,1210-12 м.
D) 2,410-12 м.
E) 4,1210-11 м.
13 нұсқа
1. Дене 3 секундта 21м жол жүрсе, оның бірқалыпты қозғалыс жылдамдығы
A)
B)
C)
D)
E)
2. Денелердің еркін түсу үдеуімен қозғалуын зерттеген
A) Архимед.
B) Аристотель.
C) Демокрит.
D) Галилей.
E) Ньютон.
3. Жер бетінен 2 м биіктікте тұрған дененің биіктігін 6 м-ге жеткізгенде оның потенциялдық энергиясы
A) 3 есе кемиді.
B) өзгермейді.
C) 3 есе өседі.
D) 2 есе кемиді.
E) 2 есе өседі.
4. Дененің импульсі немесе қозғалыс мөлшері дегеніміз
A) Денеге әсер ететін күштің жылдамдығына көбейтіндісі
B) Дене массасының жылдамдығына қатынасы
C) Дене массасының жылдамдығына көбейтіндісі
D) Денеге әсер ететін күштің массасына қатынасы
E) Денеге әсер ететін күштің массасына көбейтіндісі
5. Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
A) Акустикалық резонанс
B) Дифракция
C) Интерференция
D) Жұтылу
E) Шағылу
6. Массасы 3 г дене 6 мН күштің әсерімен қозғалғанда алатын үдеуі.
A) 0,25 м/с2.
B) 0,4 м/с2.
C) 0,05 м/с2.
D) 2 м/с2.
E) 0,1 м/с2.
7. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш
A) 140 Н.
B) 160 Н.
C) 150 Н.
D) 180 Н.
E) 200 Н.
8. Білеуше оңға қарай жылжығандағы сырғанау үйкеліс күшінің бағыты:

A) Жоғары қарай.
B) Солға.
C) Оңға.
D) Ешқайда емес.
E) Төмен қарай.
9. Сұйықтың ыдыс табанына түсіретін қысымын есептеу үшін білуге қажетті шамалар
A) сұйықтың салмағы мен бағанының биіктігі.
B) сұйықтың тығыздығы мен бағанының биіктігі.
C) сұйықтың салмағы мен көлемі.
D) ыдыс табанының ауданы.
E) ыдыстың көлемі.
10. Өткiзгiштiң көлденең қимасынан 1 минутта 30 мКл электр мөлшерi өткен болса, ондағы ток күшi:
A) 0,5 мА.
B) 0,3 мА.
C) 0,1 мА.
D) 0,2 мА.
E) 0,4 мА.
11. Суретте линзаның қай түрі келтірілген және оның кескіні қандай болады?

A) Шашыратқыш; жалған және үлкейтілген.
B) Шашыратқыш; шын және кішірейтілген.
C) Шашыратқыш; шын.
D) Жинағыш; жалған.
E) Шашыратқыш; жалған және кішірейтілген.
12. Ядрода протоннан басқа болатын бөлшектер
A) Мезондар.
B) Фотондар.
C) Электрондар.
D) Нейтрондар.
E) Позитрондар.
13. 1. Кәдімгі сутегі.
2. Кәдімгі су.
3. Дейтерий.
4. Тритий.
5. Гелий
Жоғарыда келтірілген заттардың ішінде сутегінің изотоптарына жататындары
A) 2,5.
B) 1,3,4.
C) 3,4,5.
D) 1,2,3.
E) 3,4.
14. Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін міндетті түрде қажетті шарттар:
1. Әрбір ядро бөлінуде екі-үш нейтрондардың шығуы.
2. Уранның көп мөлшерде болуы.
3. Уранның жоғары температурада болуы.
A) тек 1.
B) 1 және 2.
C) 2 және 3.
D) тек 2.
E) тек 3.
15. Тыныштық күйден жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигатель 1000 Дж жұмыс атқарды. жылдамдықтан 2 жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигательдің атқаратын жұмысы
A) Дж.
B) 4000 Дж.
C) 2000 Дж.
D) 3000 Дж.
E) 1000 Дж.
16. Массасы m оқ -жылдамдықпен горизонталь қозғалып тегіс бетте жатқан массасы М денеге барып тиеді. Оқ денеге соқтығысқан соң тоқтап, соқтығысқан орында қалып қойса, дененің қозғалыс жылдамдығы
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
17. Рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 5 см, ұзын иіннің ұзындығы 30 см. Қысқа иініне 12 Н күш түсірілген. Рычагты тепе-теңдікке келтіру үшін, оның ұзын иініне түсетін күш.
A) 8 Н.
B) 5 Н.
C) 7 Н.
D) 2 Н.
E) 4 Н.
18. Бөлмеде ауаның ылғалдылығы 80 % температурасы 15 0С . Су буының парциал қысымының мәні. (Судың қаныққан буының 15 0С температурағы қысымы 1,71 кПа).
A) 1368 Па
B) 136,8 Па
C) 13,68 Па
D) 13,68 кПа
E) 1,368 Па
19. Электрон өрісте потенциалы 200 В нүктеден орын ауыстырған. Электронның кинетикалық энергиясы (е = 1,6·10-19 Кл)
A) 3,2·10-17 Дж.
B) 3,3·10-19 Дж.
C) 2,2·10-19 Дж.
D) 4,4·10-17 Дж.
E) 1,6·10-19 Дж.
20. Конденсатордың электр сыйымдылығы 1010-12 Ф болса, оның астарлары арасындағы потенциалдар айырмасы 1000 В болғанда, әрбір астарындағы заряд
A) 510-11 Кл.
B) 510-10 Кл.
C) 10-10 Кл.
D) 10-8 Кл.
E) 510-9 Кл.
21. Кедергісі 80 Ом қыздырғыш элементтегі ток күші 0,6 А. Осы элементтегі 1 минутта бөлінетін жылу мөлшері
A) 600 Дж.
B) 1728 Дж.
C) 31,5 Дж.
D) 105 Дж.
E) 86,4 Дж.
22. Индуктивтілігі 95 мГн катушканың магнит өрісінің энергиясы 0,19 Дж. Катушкадағы ток күші:
A) 1 А.
B) 0,5 А.
C) 2 А.
D) 0,2 А.
E) 4 А.
23. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордағы зарядтың өзгеру заңдылығы: q=44·10-4 cos ωt. Кернеудің амплитудалық мәні 220 В болған кездегі конденсатордың сыйымдылығы:
A) С=22 мкФ.
B) С=23 мкФ.
C) С=20 мкФ.
D) С=19 мкФ.
E) С=21 мкФ.
24. S жарық көзінің MN жазық айнадағы кескіні қай нүктеде болады

A) 1.
B) 3.
C) 1, 2, 3.
D) Жарық көзінің осы жағдайында MN айнада оның кескіні шықпайды.
E) 2.
25. Шолпан бетіндегі температура 750 К және атмосфералық қысым 9120 кПа. Планета атмосферасы көмірқышқыл газынан тұрады деп санап, планета бетіндегі оның тығыздығын табыңыз.
(R=8,31Дж/(мольК); M (CO2)=44 г/моль)
A) 64,4 кг/м3.
B) 58,6 кг/м3.
C) 56,3 кг/м3.
D) 66,8 кг/м3.
E) 66,5 кг/м3.
26. Массасы 2 кг сутегін 10 К-ге изобаралы қыздырғанда оның ішкі энергиясының өзгеруі ()
A) 2·105 Дж.
B) 4,1 Дж.
C) 8,1 Дж.
D) 9·104 Дж.
E) 2·104 Дж.
27. Қыздырғыштың температурасы 527 0С. Қыздырғыштан алынған әрбір кДж энергия есебінен двигатель 450 Дж механикалық жұмыс атқаратын болса, идеал двигательдің ПӘК-і мен суытқыш температурасы
A) 35 %, 52 0С
B) 40 %, 127 0С
C) 50 %, 300 0С
D) 65 %, 300 0С
E) 45 %, 167 0С
28. Индукциясы 2 Тл магнит өрiсiнде 4 м/с жылдамдықпен 10-10 Кл электр заряды қозғалып барады. Егер зарядтың жылдамдық векторы магнит өрісінің индукция векторына перпендикуляр болса, онда магнит өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A) 210-10 Н.
B) 410-10 Н.
C) 0,510-10 Н.
D) 0.
E) 810-10 Н.
29. Дыбысты жеткізу үшін жиілігі жоғары тербеліс амплитудасын дыбыстікіндей жиілікпен өзгерту радиобайланысының аталуы:
A) Дыбыс сигналын электр сигналына айналдыру.
B) Электр сигналын дыбыс сигналына айналдыру.
C) Амплитудалық модуляция.
D) Резонанс.
E) Детектрлеу.
30. Бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасынан 2 есе көп болғанда, оның жылдамдығы:
A) 2,6109 м/с.
B) 2,6106 м/с.
C) 2,6105 м/с.
D) 2,6107 м/с.
E) 2,6108 м/с.
14 нұсқа
1. Нүктенің 3 секундта жүрген жолын анықтаңыз.

A) 5 мB) 2 мC) 6 мD) 2,5 мE) 3 м 2. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктегі кинетикалық энергиясы
A) Күш жұмысына тең
B) Ішкі энергияға тең
C) Электр энергиясына тең
D) Нөлге тең
E) Серіппенің потенциалдық энергиясына тең
3. Толық энергияның сақталу заңы орындалатын жүйе
A) Тұйық жүйе
B) Консерватив жүйе
C) Ашық жүйе
D) Тұйық және консерватив жүйе
E) Инерциалды жүйе
4. Иінтіректің ұзын иініне 300 Н, кіші иіннің ұзындығы 4 см, үлкен иіннің ұзындығы 6 см болса, (тепе-теңдіқте болу үшін) кіші иінге түсірілетін күшті анықтаңыз.
A) 400 Н.
B) 350 Н.
C) 450 Н.
D) 200 Н.
E) 300 Н.
5. Толқын ұзындығы 300 м, жылдамдығы 30 м/с-ке тең толқынның периоды
A) 5 с.
B) 7 с.
C) 0,3 с.
D) 15 с.
E) 10 с.
6. Туристер алдымен солтүстік-батысқа қарай 400 м, содан соң шығысқа 500 м және солтүстікке қарай 300 м жүрді. Туристердің жүрген жолы:
A) 1200 м.
B) 1300 м.
C) 1350 м.
D) 1150 м.
E) 1250 м.
7. Сүңгуір қайық судың қалың қабатында тыныштық қалпында тұр. Қайыққа әсерлері теңгерілген күштер
A) Жердің тарту күші мен судың кедергі күші.
B) Жердің қайықты тарту күші мен судың молекуларының әсерлесу күші.
C) Жердің тартылыс күші мен қайықтың двигателінің тарту күші.
D) Жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші күші және қатты жердің серпінділігі.
E) Жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші Архимед күші.
8. Дененің бір нүктесіне F1=3 Н және F2=4 Н екі күш түсірілген. және күш векторлары арасындағы бұрыш - 90-қа тең. Осы күштерге тең әсерлі күштің модулі
A) 5 Н.
B) 1 Н.
C) Н.
D) 7 Н.
E) 8 Н.
9. Төменде аталған денелердің салмақсыз күйде болатыны:
A) 100 метрлікке жүгіріп бара жатқан спортшы.
B) Жер бетінен ұша бастаған ракета.
C) Центрофугадағы айналмалы қозғалыстағы ғарышкер.
D) Жерді айнала қозғалатын жасанды серік.
E) Лифтімен көтеріліп бара жатқан адам.
10. Дене бөлшектерінің (атомдары немесе молекулалары) санын анықтайтын формулалар:
1. N = NА; 2. N = ; 3. N = ; 4. N =
A) 1, 2 және 3.
B) Тек қана 4.
C) Тек қана 2.
D) Тек қана 1.
E) Тек қана 3.
11. Кедергілері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі
A) 48 Ом.
B) 0,48 Ом.
C) 0,1 Ом.
D) 10 Ом.
E) 4,8 Ом.
12. Протон массасы мен электрон массасының қатынасы:
A) Электронның массасы протон массасынан 1836 есе артық.
B) Затқа байланысты әр түрлі.
C) Элементтің атомдық массасына тең.
D) Массалары бірдей.
E) Протонның массасы электронның массасынан 1836 есе артық.
13. Альфа-сәулесі дегеніміз:
A) Фотондар ағыны.
B) Протондар ағыны.
C) Нейтрондар ағыны.
D) Гелий атомы ядроларының ағыны.
E) Электрондар ағыны.
14. реакциясындағы белгісіз бөлшек:
A)
B)
C)
D)
E)
15. Массасы М планетаның серігі радиусы R дөңгелек орбита бойымен қозғалады. Планета серігінің жылдамдығы:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
16. Көлемі 0,2 л колбада 31022 гелий атомдары бар. Әрбір атомның орташа кинетикалық энергиясын анықтаңыз. Колбадағы газдың қысымы 105 Па.
A) 710-22 Дж.
B) 10-21 Дж.
C) 10-18 Дж.
D) 22,51024 Дж.
E) 1021 Дж.
17. Көлемі 200 см3 стақандағы қайнаған су 200С температураға дейін суығанда бөлінетін жылу мөлшері (с = 4200 )
A) 70 кДж.
B) 40 кДж.
C) 20 кДж.
D) 50 кДж.
E) 67,2 кДж.
18. Электр өрісінің кернеулігі 2 кВ/м-ге тең нүктеге орналасқан 12∙10-9 Кл зарядқа әсер ететін күш:
A) 24 кН.
B) 240 мкН.
C) 24 мкН.
D) 240 кН.
E) 24 Н.
19. Потенциалдар айырмасы 1 МВ электр өрісіндегі электронның қосымша кинетикалық энергиясын анықтаңдар. (е = 1,610-19 Кл)
A) 1,610-17 Дж.
B) 1,610-14 Дж.
C) 1,610-13 Дж.
D) 1,610-15 Дж.
E) 1,610-16 Дж.
20. Жартылай өткізгіштік диодтың кемшілігі.
A) Пайдалы әсер коэффициентінің жоғарылығында.
B) Жоғары механикалық беріктілігінде.
C) Оның параметрлерінің температураға тәуелділігінде.
D) Массасы мен өлшемдердің аздығы.
E) Токты бір бағытта өткізіп, екінші бағытта өткізбейтіндігінде.
21. Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығы арқылы анықталатын шама
A) Өздік индукцияның ЭҚК-і.
B) Магниттік индукция.
C) Тұйық контурдағы индукцияның ЭҚК-і.
D) Контурдың индуктивтілігі.
E) Контурдың электрлік кедергісі.
22. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда
A) темір шатыр сигналды күшейтеді.
B) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.
C) радиотолқындардың өтімділігі жоғары.
D) сигнал қосарланып кетеді.
E) радиотолқындар дифракцияланады.
23. Қызыл түсті сәуленің түсу бұрышы сыну бұрышынан үлкен. Екінші ортадағы жарық жылдамдығы...
A) түсу бұрышының мәні сыну бұрышынан қанша үлкен болса, сонша кем.
B) 1-ші ортаға қарағанда n есе аз.
C) түсу бұрышының мәні сыну бұрышынан қанша үлкен болса, сонша артық.
D) 1-ші ортадағы жылдамдыққа тең.
E) 1-ші ортаға қарағанда n есе артық.
24. Рентген түтігінің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ. Рентген сәулелерінің максимал жиілігі ν
A)
B)
C)
D)
E) е·∆φ
25. h биіктіктен тік төмен тасталған доп жерге абсолют серпімді соғылып, қайта 2h биіктікке көтерілуге қажетті бастапқы жылдамдық
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
26. Тарту күші 400 кН, 21,6 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан тепловоздың 1сағатта атқаратын жұмысы
A) 0,864108 Дж.
B) 2400 кДж.
C) 8640 кДж.
D) 86,4108 Дж.
E) 8640 Дж.
27. Бастапқы температурасы Т0 болатын 1 моль бір атомды идеал газдың көлемін изобаралық жолмен 3 есе арттыру үшін қажетті жылу мөлшері
A) RT0
B) 4 RT0
C) 2 RT0
D) 5 RT0
E) 6 RT0
28. Орам саны 120 болатын катушкадағы ток күші 7 А, оның магнит өрісінің энергиясын есептеңіз. Магнит ағыны 210-3 Вб.
A) 0,84 Дж.
B) 27,2 Дж.
C) 2,07 Дж.
D) 391 Дж.
E) 0,94 Дж.
29. Кернеуінің амплитудалық мәні 127 В айнымалы ток желісіне кедергісі 100 Ом резистор мен сыйымдылығы 40 мкФ конденсатор тізбектеп жалғанған. Ток жиілігі 50 Гц болса, тізбектегі ток күшінің амплитудалық мәні:
A) Iм1,1 А.
B) Iм0,9 А.
C) Iм1,2 А.
D) Iм1,3 А.
E) Iм0,7 А.
30. Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ = 1,610-19 Дж, m = 9,110-31 кг, h = 6,6310-34 Джс)
A) 7,51010 Гц.
B) 1,81015 Гц.
C) 151015 Гц.
D) 7,51014 Гц.
E) 7,51015 Гц.
15 нұсқа
1. Дене импульсінің (қозғалыс мөлшері) өлшем бірлігі
A) кг·м/с
B) Н
C) кг
D) с
E) Н·м
2. Күш моментінің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі
A) Дж
B)
C)
D)
E)
3. Қандай конденсатордың сиымдылығы 1 Ф болады?
A) Астарларына 1 мкКл заряд бергенде аотенциал 1 мВ болса
B) Астарларына 10 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 100 В болса
C) Астарларына 1 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 В болса
D) Астарларына 1 мкКл заряд бергенде потенциал айырмасы 100 В болса
E) Астарларына 1 нКл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 мкВ болса
4. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі

A) 25 Ом
B) 15 Ом
C) 6 Ом
D) 10 Ом
E) 12,5 Ом
5. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 2 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 20 Гн.
B) 5 Гн.
C) 10 Гн.
D) 2 Гн.
E) 1 Гн.
6. Радиусы 10 см қайрақ тастың шеткі нүктесінің жылдамдығы 60 м/с. Центрге тартқыш үдеуі
A) 36000 м/с2.
B) 6 м/с2.
C) 3600 м/с2.
D) 360 м/с2.
E) 36 м/с2.
7. Радиусы R дөңгелек горизонталь жазықтықта сырғанамай домалап барады. Дөңгелектің жоғарғы нүктесінің траекториясының қисықтық радиусы:
R
0
01
A


A) 3R.
B) 2R.
C) 4R.
D) 1,5R.
E) R.
8. Жер бетінен h1 биіктікте орналасқан, массасы m дене h2 биіктікке еркін түскен кезде ауырлық күшінің атқаратын жұмысы:
A) A=mg(h1+ h2).
B) A=.
C) A=.
D) A=mg(h1- h2).
E) A=mg(h2- h1).
9. Суретте көрсетілген процестер

A) Изохоралық, изобаралық, изотермиялық.
B) Изохоралық, изотермиялық, изобаралық.
C) Изобаралық, изотермиялық, изохоралық.
D) Изохоралық, изотермиялық, изохоралық.
E) Изохоралық, изобаралық, изохоралық.
10. Массасы 20 кг құрғақ ағаш толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері: (Құрғақ ағаштың меншікті жану жылуы 1,0·107 Дж/кг).
A) 2·102Дж.
B) 5·105Дж.
C) 2·107Дж.
D) 2·10-6Дж.
E) 2·108Дж.
11. Тұрақты токтың қуатын анықтауға қолданылмайтын формула
A)
B) .
C) .
D) Р = І2R.
E) Р = І U.
12. Тұйық өткізгіш контурда токтың пайда болатын жағдайы
A) Контурды электр өрісіне енгізгенде.
B) Контур магнит өрісінде тыныш тұрғанда.
C) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгертпегенде.
D) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгерткенде.
E) Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгергенде.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті емес шарт:
A) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
B) Толқындар когерентті болуы қажет.
C) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
D) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
E) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
14. Сәуле шығару жиілігінің өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
15. және векторларының айырмасы болатын вектор:

A) тек.
B) тек.
C) тек.
D) тек.
E) және.
16. Автомобиль 10 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Оның кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру үшін оның қозғалыс жылдамдығы
A) 20 м/с.
B) 40 м/с.
C) 5 м/с.
D) м/с.
E) 2,5 м/с.
17. Шаңғышы таудан t минутта сырғанап түседі. Сондай формадағы, бірақ өлшемдері 4 есе кіші таудан ол қанша уақытта сырғанап түсетінін анықта.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
18. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 830 м/с. Температурасын анықтаңыз. (Азоттың мольдік массасы 28 г/моль)
A) 674 К.
B) 792 К.
C) 774 К.
D) 574 К.
E) 778 К.
19. Массасы 600 г, балқу температурадағы қорғасынның ішкі энергиясы
A) ≈ 6,1 Дж.
B) ≈ 16 Дж.
C) ≈ 7,2 Дж.
D) ≈ 30 Дж.
E) ≈ 15 кДж.
20. 20 нКл заряд орын ауыстырғанда өріс 10 мкДж жұмыс жасайды. Өрістің потенциалы
A) 450 В.
B) 4500 В.
C) 2000 В.
D) 500 В.
E) 200 В.
21. Егер контурдың индуктивтілігін 2 есе кемітіп, ал сыйымдылығын 8 есе арттырса, ондағы еркін тербелістің жиілігі
A) 4 есе кемиді.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе артады.
E) 16 есе артады.
22. Гармониялық электромагниттік тербелістер кезіндегі кернеудің амплитудасы:
A) .
B) Im = 0qm.
C) Um = ImR.
D) .
E) .
23. Рентген түтігінің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ. Рентген сәулелерінің максимал жиілігі ν
A) е·∆φ
B)
C)
D)
E)
24. Жеке нуклондардан жаңа ядро пайда болған жағдайда байқалатын массалар ақауын қанағаттандыратын шарт:
A) ΔM > 0.
B) ΔM = MЯ .
C) ΔM = Zmp + Nmn.
D) ΔM = 0.
E) ΔM < 0.
25. Суретте дененің О нүктесіне әсер ететін бір жазықтықта жататын бес күш векторлары берілген. Тең әсерлі күш нөлге тең болу үшін артық күшті көрсетіңіз

A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
26. Массасы 100 г жүк байланған жіптер жылжымайтын блоктан асыра тасталып, бір-бірімен динамометрдің ілгектері арқылы жалғастырылған. Динамометр нені көрсетеді?
A) 3 Н.
B) 2 Н.
C) 1 Н.
D) 5 Н.
E) 4 Н.
27. Массасы 1 кг жүкті серіппеге ілгенде оның ұзындығы 12 см болады. Серіппенің қатаңдығы 500 Н/м. Осы серіппеге массасы 1 кг тағы бір жүк ілгендегі оның ұзындығы:
A) 0,14 мB) 0,2 мC) 0,16 мD) 0,24 мE) 0,18 м28. Гармониялық тербеліс жасайтын нүктенің жылдамдығын сипаттайтын өрнек. Мұндағы A - тербеліс амплитудасы; 0 - дөңгелектік жиілік; - бастапқы фаза.
A) qm cos(0t + ).
B) A cos(0t + ).
C) -A cos(0t + ).
D) -A 0 sіn(0t + ).
E) Іm sіn(0t + ).
29. Релятивистік қозғалыстағы стерженнің қысқаруы , ал «өзіндік» ұзындығы l0 = 2 м. Стерженнің жылдамдығы
A) 1,5106 м/с.
B) 1,510-7 м/с.
C) 1,5105 м/с.
D) 1,5108 м/с.
E) 1,5107 м/с.
30. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро – азоттың () ядросын
-бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек
A) гелий ядросы.
B) позитрон.
C) нейтрон.
D) электрон.
E) протон.
16 нұсқа
1. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
2. Массасы 1000 т поезд жылдамдықпен келе жатқанда, кинетикалық энергиясы
A) 72 МДж
B) 36 МДж
C) 200 МДж
D) 1000 МДж
E) 72 кДж
3. «кгм/с» өлшем бірлігімен өлшенетінін физикалық шама
A) Импульс
B) Күш моменті
C) Қуат
D) Энергия
E) Күш
4. Жылжымалы блок күштен
A) 2 есе ұтыс береді
B) 1,5 есе ұтыс береді
C) 3 есе ұтыс береді
D) Ұтыс бермейді
E) 4 есе ұтыс береді
5. Жұмыстың А=qE∆d формуласын қандай электр өрісі үшін қолдануға болады?
A) Біртекті, біртексіз, құйынды
B) Құйынды
C) Біртексіз
D) Біртекті
E) Біртекті, біртексіз
6. 45 м/с2 үдеумен қозғалатын ракета белгілі бір уақыт аралығы өткенде 900 м/с жылдамдыққа ие болды. Келесі 2с ішінде оның жүріп өткен жолы
A) 2100 км.
B) 1890 км.
C) 2090 км.
D) 2000 км.
E) 2400 км.
7. Салмақтары бірдей екі баланың алғашында жеке-жеке сырғанағаннан екеуі бірге бір шанаға отырып сырғанаған кездегі үйкеліс күштерінің айырмашылығы
A) 2 есе артады.
B) Өзгермейді.
C) 2 есе азаяды.
D) 4 есе азаяды.
E) 4 есе артады.
8. Жұмысты есептейтін өрнек.
A) A= Fssіn.
B) A=Fscos.
C) A= -Fssin2.
D) A=F.
E) A=Fscos2.
9. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы:
A) U=Q- А.
B) А>Q.
C) А<Q.
D) A=Q1-Q2.
E) А=Q.
10. толық тізбек үшін Ом заңының формуласындағы ε - шамасы
A) ток көзінің ішкі кедергісі
B) кернеу
C) тізбектің сыртқы кедергісі
D) электр қозғаушы күш
E) ток күші
11. Электролит арқылы Δt уақыт аралығында кернеу U болған жағдайдағы өтетін ток күші I. Электродта бөлінетін зат массасы m-ді анықтау үшін білуге қажетті шамалар
A) Тек қана U мен Δt.
B) Тек қана I.
C) I, U және Δt.
D) Тек қана I мен Δt.
E) Тек қана I мен U.
12. Түзу өткізгіштен өтіп жатқан электр тогы сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай бағытталған. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты дұрыс көрсетілген сурет

A) 1.
B) 2.
C) 4.
D) 5.
E) 3.
13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) -0,1 дптр.
B) -11 дптр.
C) +1,1 дптр.
D) -1,1 дптр.
E) +11 дптр.
14. Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты:
A) Нәрселердің жазықтығын анықтау.
B) Құрылысын түсіндіру.
C) Өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау.
D) Нәрселердің беріктілігін анықтау.
E) Заттардағы элементтерді анықтау.
15. Жер массасы m, Күн массасы М, Жер центрінен Күн центріне дейін ара қашықтық R. Дөңгелек орбитамен Күнді айнала қозғалғандағы, Жердің жылдамдығы (G-гравитациялық тұрақты)
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
16. Массасы 10 кг дене жоғарыдан құлап, 4 с-та жерге түсті. Оның жолының ортаңғы нүктесіндегі кинетикалық энергиясы
A) 8 кДж.
B) 3 кДж.
C) 9 кДж.
D) 5 кДж.
E) 4 кДж.
17. Температура тұрақты болған жағдайда, газ қысымы 2 есе азайса, онда сол газдың көлемі
A) өзгермейді.
B) 4 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе артады.
E) 2 есе кемиді.
18. Қыздырғышының температурасы 500 К идеал двигатель қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның есесінен 350 Дж механикалық жұмыс атқарады. Салқындатқыштың температурасын анықтаңыз.
A) 325 К.
B) 315 К.
C) 330 К.
D) 300 К.
E) 320 К.
19. Заряды 10 мкКл өткізгіштердің арасындағы потенциалдар айырмасы 5 В. Жүйенің сыйымдылығы
A) 5106 Ф.
B) 2106 Ф.
C) 210-6 Ф.
D) 5∙10-6 Ф.
E) 510-2 Ф.
20. Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығы арқылы анықталатын шама
A) Магниттік индукция.
B) Тұйық контурдағы индукцияның ЭҚК-і.
C) Контурдың индуктивтілігі.
D) Контурдың электрлік кедергісі.
E) Өздік индукцияның ЭҚК-і.
21. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда
A) радиотолқындардың өтімділігі жоғары.
B) темір шатыр сигналды күшейтеді.
C) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.
D) сигнал қосарланып кетеді.
E) радиотолқындар дифракцияланады.
22. Электромагниттік толқындарды шығарып және қабылдау үшін ашық тербелмелі контурдың қолданылу себебі
A) жабық тербелмелі контудың кедергісі үлкен.
B) ашық тербелмелі контур сигналды күшейтеді.
C) ашық тербелмелі контур төменгі жиілікті сигналды бөледі.
D) жабық тербелмелі контурдың меншікті тербеліс жиілігі үлкен
E) ашық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды жақсы шығарады және қабылдайды, себебі электромагниттік өріс контур маңындағы кеңістікті түгел қамтиды.
23. Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз:
A) жарық сәулесі беттерден шағылу бұрышы түсу бұрышына тең немесе үлкен болып шағылады.
B) екі ортаның бөліну шекарасында түсу, сыну, шағылу сәулелері бір жазыќтыќта жатпайды.
C) жарық сәулесі кез келген біртекті ортада түзу сызық бойымен таралады.
D) жарық сәулесі оптикалық тығыздығы үлкен ортаға өткенде, сыну бұрышы түсу бұрышынан кіші болады.
E) екі орта бөліну шекарасында түсу, сыну, шағылу сәулелері бір жазыќтыќта жатады.
24. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14·10-15 эВ·с)
A) 487 нм.
B) 480 нм.
C) 689 нм.
D) 456 нм.
E) 231 нм.
25. Жердің радиусы 6400 км, еркін түсу үдеуін 9,8 м/с2 деп, алып оның массасы мен орташа тығыздығы ()
A) 5·1023 кг, 4,5 кг/м3.
B) 6·1022 кг, 2,7 кг/м3.
C) 6·1024 кг, 5,5 кг/м3.
D) 7·1010 кг, 7,2 кг/м3.
E) 6,5·1020 кг, 3,5 кг/м3.
26. Төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 17 Дж.
B) 10 Дж.
C) 16 Дж.
D) 15 Дж.
E) 24 Дж.
27. Массасы 0,2 кг 200С температурадағы калориметрге температурасы 800С массасы 0,3 кг су құйылған. Сонда калориметрдегі температура 500С болды. Калориметрдің жылу сыйымдылығының мәні ( ссу = 4200 Дж/кг∙0С)
A) 45 Дж/кг·0С.
B) 50 кДж/кг·0С.
C) 72 кДж/кг·0С.
D) 6300 Дж/кг·0С.
E) 4500 Дж/кг·0С.
28. Тербеліс периоды 24 с, бастапқы фазасы нөлге тең нүктенің ығысуы тепе-теңдік қалыптан тербеліс басталған соң амплитуданың жартысына тең болу уақыты
A) 96 c
B) 2 с
C) 0,5 с
D) 4 c
E) 288 с
29. Лебедев тәжірибе құралындағы қара шеңбер ауданы 2,2 см2. Осы шеңберге түсетін қысым күшін анықтаңыз. (Жарық 1м2 ауданға 410-6 Н күшпен әсер етеді)
A) 9010-10 Н.
B) 9,810-10 Н.
C) 910-10 Н.
D) 8,810-10 Н.
E) 810-10 Н.
30. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:
A) ядролық ыдырау.
B) α- ыдырау.
C) ядролық синтез.
D) позитрондық β- ыдырау.
E) электрондық β- ыдырау.
17 нұсқа
1. Дене бастапқы орнынан жылдамдықпен X осінің бағытына қарама-қарсы жүріп барады. Оның координатасының уақытқа тәуелділігі
A) x = 3 – 5t
B) x = 5t
C) x = 5 + 3t
D) x = 3t
E) x = 3 + 5t
2. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік
A) 30 мB) 10 мC) 40 мD) 20 мE) 50 м 3. Импульстің сақталу заңы орындалатын жағдай
A) Тұйықталмаған системаларда
B) Жердің ауырлық өрісіндегі денелер үшін
C) Жарық жылдамдығымен салыстырғанда аз жылдамдықпен қозғалғанда
D) Тұйықталған жүйелерде
E) Әсерлесетін денелер соқтығысқанда
4. Электр өрісінің жұмысы теріс болса, зарядталған дененің өрістегі потенциалдық энергиясы
A) өседі
B) потенциалдық энергияның өзгерісін анықтау мүмкін емес
C) кемиді
D) өзгермейді
E) өседі, кемиді
5. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы . Адам даусы тонының биіктігі
85 Гц жиілікке сәйкес болса, дыбыс толқының ұзындығы
A) 3 мB) 4,5 мC) 4 мD) 3,5 мE) 2 м 6. Денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын жағдай
A) Өлшеуіш цилиндрді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда.
B) Жерден космос кораблінің қозғалысын бақылағанда.
C) Ракетаның өлшемін анықтағанда.
D) Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде.
E) Бөрененің үстіндегі гимнаст.
7. Суретте FС серпінділік күшінің серіппенің Х деформациясына тәуелділік график көрсетілген. График бойынша серіппенің қатаңдығы.

A) 100 Н/м.
B) 500 Н/м.
C) 200 Н/м.
D) 300 Н/м.
E) 400 Н/м.
8. Изотермиялық процесс кезінде газға 2108 Дж жылу мөлшері берілген. Ішкі энергияның өзгерісін анықтаңыз.
A) 6108 Дж.
B) 4108 Дж.
C) 108 Дж.
D) 2108 Дж.
E) 0.
9. Электр шамының спираліндегі ток күшi 0,7 А, шамның кедергiсi 310 Ом болса, шамдағы кернеу:
A) 217 В.
B) 220 В.
C) 210 В.
D) 224 В.
E) 200 В.
10. Кедергілері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі
A) 48 Ом.
B) 4,8 Ом.
C) 0,48 Ом.
D) 0,1 Ом.
E) 10 Ом.
11. Магнит полюстарының арасымен өтіп бара жатқан протонға магнит өрісі тарапынан әсер етуші күштің бағытын анықтаңыз
протон “бізге қарай”, сурет жазықтығына түсірілген перпендикуляр бойымен қозғалды.

A) магнит индукция векторымен бағыттас.
B) Оңға.
C) Тік төмен.
D) Тік жоғары.
E) Солға.
12. Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0,06cos100πt. Тербеліс жиілігі:
A) 0,06 Гц.
B) 0.
C) 50 Гц.
D) 100 Гц.
E) 314 Гц.
13. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:
1.Бірдей жиілік.
2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.
3.Бірдей амплитуда.
A) 2 және 3.
B) Тек қана 2.
C) Тек қана 1.
D) 1 және 2.
E) Тек қана 3.
14. Атомы ең қарапайым элемент
A) Сутегі.
B) Дейтерий.
C) Литий.
D) Тритий.
E) Гелий.
15. Массасы 2 кг дененің 4 Н күш әсерінен қозғалысы
A) Yдемелі, 8 м/с2 үдеумен.
B) Yдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
C) Бір қалыпты, 8 м/с жылдамдықпен.
D) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
E) Yдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
16. Цистернаға құйылған мұнай деңгейінен 3 м төменде ауданы 30 см2 шүмегі бар. Мұнайдың шүмекке түсіретін қысым күші (мұнайдың тығыздығы ρ=800 кг/м3, g=10 м/с2)
A) 82 Н.
B) 75 Н.
C) 100 Н.
D) 72 Н.
E) 85 Н.
17. Тыныштық күйден жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигатель 1000 Дж жұмыс атқарды. жылдамдықтан 2 жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигательдің атқаратын жұмысы
A) 1000 Дж.
B) 3000 Дж.
C) 2000 Дж.
D) Дж.
E) 4000 Дж.
18. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000С, ал машинадан шығарылғанда 1000С болса, машинаның ПӘК-і
A) 98%.
B) 57%.
C) 99%.
D) 64%.
E) 23%.
19. PV диаграммасында 1-2-3-күйлеріне өткендегі идеал газдағы екі процестің графиктері келтірілген.

Ол процестер:
A) изобаралық суыну және изотермиялық ұлғаю.
B) изохоралық ұлғаю және изотермиялық сығылу.
C) изобаралық қыздыру және изотермиялық сығылу.
D) изобаралық суыну және изотермиялық сығылу.
E) изобаралық қыздыру және изотермиялық ұлғаю.
20. 4 кг гелийді 100 К изохоралы қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (М = 4R = 8,31 )
A) 1,29·106 Дж.
B) 1,25·106 Дж.
C) 2,25·106 Дж.
D) 2,3·106 Дж.
E) 4,1·106 Дж.
21. Атомның құрылысы туралы Резерфордтың анықтағандары:
1) ядроның өлшемі атом өлшемінен өте көп кіші.
2) ядро оң зарядталған.
3) атомның барлық массасы ядрода шоғырланған.
A) 1-ші.
B) 2-ші.
C) 1, 2 және 3.
D) тек 1-ші және 3-ші.
E) 3-ші.
22. Магнит индукциясы сызықтарының жанамаларының бағыты:
A) векторы бағытымен бағыттас.
B) векторы бағытына қарама-қарсы.
C) Өткізгішке перпендикуляр бағытталған.
D) Өткізгіштегі ток бағытымен бағыттас.
E) Өткізгіштегі ток бағытына қарама-қарсы.
23. Жылдамдығы 0,8с-ке тең болатын протонның массасы (протонның тыныштық массасы 1,6710-27 кг)
A) 2,810-26 кг.
B) 2,810-27 кг.
C) 2,810-25 кг.
D) 2,810-24 кг.
E) 2,810-28 кг.
24. 1. Ажырыту бұрышы өте кішкене (өте жіңішке) жарық шоғын туғыза алады.
2. Жарығы аса монохроматты болады.
3. Ең қуатты жарық көзі.
4. Энергиясының сапасы жоғары және алыс қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі зор.
5. Қыздыру шамы сияқты жарық көзі болып табылады.
Лазерлік сәуле шығарудың қасиеттеріне жатпайтыны
A) 1.
B) 3.
C) 4.
D) 2.
E) 5.
25. Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты
A) 10 с.
B) 1 с.
C) 8 с.
D) 5 с.
E) 4 с.
26. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы.
A) =2gh.
B) =gh.
C) =0,5gh.
D) =.
E) =5gh.
27. 100 моль сынаптың көлемі неге тең?
A) 1,4·10-3м3.
B) 2,4·10-3м3.
C) 1,5·10-3м3.
D) 2,3·10-3м3.
E) 2,1·10-3м3.
28. Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергісі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты:
A) ХC=ХL, Z=0.
B) ХCХL, R=0.
C) ХC>ХL, Z=0.
D) R<<Z.
E) ХС=ХL, Z=R.
29. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)
A) 12,5 м.
B) 12,5 см.
C) 0,125 мм.
D) 1,25 м.
E) 1,25 см.
30. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз
A) 93,4 МэВ.
B) 95,6 МэВ.
C) 15 МэВ.
D) 19,4 МэВ.
E) 41,4 МэВ.
18 нұсқа
1. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз
A) Тіреудің реакция күші.
B) Дөңгелеу үйкеліс күші.
C) Сырғанау үйкеліс күші.
D) Жіптің тартылу күші.
E) Ауырлық күші.
2. Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазықтықта айналдырғандағы центрге тартқыш күштің табиғатын аныќтаңыз.
A) Жерге тартқыш күш
B) Шарик салмағы
C) Серпімділік күш
D) Салмақтың құраушысы
E) Үйкеліс күші
3. Биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергияның өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
4. 6 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 20 кг дененің импульсі
A) 3,3 кг∙м/с.
B) 120 кг∙м/с.
C) 14 кг∙м/с.
D) 0,3 кг∙м/с.
E) 26 кг∙м/с.
5. Толқынның таралу жылдамдығының белгіленуі
A)
B)
C)
D)
E) Т
6. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 16,4 м, 3,6 с.
B) 12,6 м, 2,6 с.
C) 13,5 м, 4,5 с.
D) 10,5 м, 2,5 с.
E) 12,5 м, 2,5 с
7. Биік құздан 15 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 7 с-та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g = 10 м/с2)
A) 400 м.
B) 185 м.
C) 450 м.
D) 250 м.
E) 350 м.
8. Массасы 8 кг дене 2Н күштің әсерімен қозғалғанда алатын үдеуі.
A) 0,4 м/с2.
B) 0,05 м/с2.
C) 0,25 м/с2.
D) 0,1 м/с2.
E) 2 м/с2.
9. Кристалдану кезінде дененің температурасы ...
A) кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез келген өзгерісінде жүреді.
B) көтеріледі.
C) төмендейді.
D) заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.
E) тұрақты бір мәнде болады.
10. Температураны арттырғанда металл өткізгіштің кедергісінің өзгерісі
A) Кемиді.
B) Бірдей.
C) Тәуелді емес.
D) Артады.
E) Өзгермейді.
11. Біртекті магнит өрісі тогы бар рамаға
A) химиялық әсер көрсетеді.
B) жылулық әсер көрсетеді.
C) жылулық және химиялық әсер көрсетеді.
D) механикалық әсер көрсетеді.
E) жарықтық әсер көрсетеді.
12. Тербелмелі контурдағы электр тербелістері мынадай q = 10-2 cos20t теңдеумен берілген. Заряд тербелістерінің амплитудасы
A) 20 t Кл.
B) cos20t Кл.
C) 0,01 Кл
D) sіn20t Кл.
E) 20 Кл.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті шарттар:
1) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
2) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
3) Толқындар когерентті болуы қажет.
4) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
5) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
A) 1,3
B) 2,3,4,5
C) 1,2
D) 1,4
E) 1,2,3
14. Вильсон камерасының жұмыстық заты –
A) аса қыздырылған сұйық (сұйық сутегі мен пропан).
B) судың немесе спирттің қанығуға жақын буы.
C) газ (аргон).
D) бромды күмістің кристалдары бар фотоэмульсия.
E) кәдімгі немесе ауыр су.
15. Массасы 5 кг денеге бір жазықтықта =10Н және =5Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі мен қозғалу бағыты

A) 3 м/с2, F1 бағытымен.
B) 1 м/с2, F1 бағытымен.
C) 2 м/с2, F1 бағытымен.
D) 2 м/с2, F2 бағытымен.
E) 1 м/с2, F2 бағытымен.
16. Массасы 2 т жүкті 9 м биіктікке 1 мин ішінде көтеретін кранның пайдалы қуаты
A) 1,8 кВт.
B) 18000 кВт.
C) 3 кВт.
D) 0,3 Вт.
E) 3 Вт.
17. Тік төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) –4 Дж.
B) 4 Дж.
C) 0 Дж.
D) –16 Дж.
E) 16 Дж.
18. Бір атомды газдың көлемін 3 есе азайтып, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын 2 есе арттырса, оның қысымы:
A) 6 есе өседі.
B) өзгермейді.
C) 5 есе кемиді
D) 5 есе өседі.
E) 6 есе кемиді.
19. 4 нКл зарядтан 3см қашықтықта өрістің кернеулігі 10 кВ/м-ге тең. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі
A) = 3.
B) = 2.
C) = 5.
D) = 4.
E) = 1.
20. Конденсатор астарларындағы кернеу 400 В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталғанда, тізбектен 0,4 Кл электр заряды ағып өтті. Резисторда бөлінетін энергия
A) 80 Дж.
B) 160 Дж.
C) 50 Дж.
D) 10 Дж.
E) 25 Дж.
21. Индуктивтілігі 95 мГн катушканың магнит өрісінің энергиясы 0,19 Дж. Катушкадағы ток күші:
A) 2 А.
B) 1 А.
C) 0,2 А.
D) 0,5 А.
E) 4 А.
22. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,110-19 Дж. Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 2,110-19 Дж.
B) 4,210-19 Дж.
C) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
D) 1,110-19 Дж.
E) 7,410-19 Дж.
23. Атом энергиясы Е1 қозған күйден, энергиясы Е0 қалыпты күйге өткен кездегі шығарылатын фотонның жиілігі:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
24. Нағыз элементар бөлшектер болып табылатындар:
A) Кварктар мен лептондар.
B) Гиперондар.
C) К-мезондар.
D) Нуклондар.
E) Адрондар.
25. 20 м биіктіктен Жер бетінен 1 м қашықтыққа еркін түскендегі массасы 20 кг дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясы ()
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
26. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:
A) 200000 .
B) 400000 .
C) 100000 .
D) 500000 .
E) 300000 .
27. Жылу машинасы қыздырғышының температурасын 10 0С-қа көтерді, суытқышының температурасын 10 0С-қа төмендетті. Осының нәтижесінде машинаның ПӘК-і
A) төмендейді.
B) артады.
C) өзгермейді.
D) артуы да кемуі де мүмкін.
E) ПӘК-ң өзгерісін анықтау мүмкін емес.
28. Мыс өткізгіштің кедергісі 0С-дегіге қарағанда 2 есе артық болатын температураның өзгерісі ( = 0,004 К-1)
A) 800 К.
B) 523 К.
C) 1000 К.
D) 990 К.
E) 3,510-4 К-1.
29. Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип
A) Амплитудалық модуляция.
B) Детектирлеу.
C) Гюйгенс-Френель принципі.
D) Кескінді тізбекті электр сигналына түрлендіру.
E) Фотоэффект.
30. Линзадан кескінге дейінгі ара қашықтықты анықтау формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
19 нұсқа
1. Материалық нүктенің жылдамдығы уақытқа тәуелді: =4t2 (м/с). Үдеуін анықта
A) 8 м/с2.
B) 4 м/с2.
C) 6 м/с2.
D) 2 м/с2.
E) 12 м/с2.
2. Сұйықтағы немесе газдағы үйкеліс күшінің құрғақ үйкеліс күшінен айырмашылығы неде
A) Дененің формасына байланысты
B) Тек қана қозғалыс кезінде пайда болады
C) Дененің массасына байланысты
D) Қозғалысқа қарсы бағытталған
E) Басқа күштер болмағанда қозғалып бара жатқан дене тоқтайды.
3. Қозғалыстағы денеге түсірілген күш жұмыс жасамайтын жағдай
A) Күш пен орын ауыстыру қарама-қарсы болғанда.
B) Күш пен орын ауыстыру өзара перпендикуляр болғанда.
C) Дене күш әсерінен қозғалғанда жұмыс әрқашан жасалынады.
D) Күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш доғал болғанда.
E) Орын ауыстыру мен күш бағыттас болғанда.
4. Дене импульсінің немесе қозғалыс мөлшерінің өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
5. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы еркін тербелістер жөнінде айтылған?
1. Сыртқы күштердің әсерінен оқшауланған жүйеде өтеді.
2. Тұйық жүйеде өтеді.
3. Тербеліс амплитудасы кемиді.
4. Сыртқы периодты өзгеретін күштің әсерінен амплитудасы тұрақты.
A) 2,3
B) 1,3
C) 4
D) 1,2
E) 1,2,3
6. Дене шеңбер бойымен бір қалыпты сағат тілі бағытымен қозғалады (суретке қара). М нүктесіндегі үдеу векторының бағыты:

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 1.
E) 5.
7. Егер екі дененің әрқайсысының массасын 3 есе азайтса, онда олардың арасындағы тартылыс күші:
A) 9 есе азаяды.
B) 4 есе артады.
C) 4 есе азаяды.
D) 9 есе артады.
E) өзгермейді.
8. Судың мольдік массасы (СИ жүйесінде):
A) 34·102 кг/ моль.
B) 18·10-2 кг/ моль.
C) 34·10-3 кг/ моль.
D) 18·10-3 кг/ моль.
E) 103 кг/ моль.
9. Адиабаталық сығылғанда, газ температурасы:
A) басында азаяды, кейін артады.
B) тұрақты болып қалады.
C) артады.
D) басында артады, кейін азаяды.
E) азаяды.
10. Электрлік шам арқылы 20 минутта 600 Кл заряд ағатын болса, шамдағы ток күші:
A) 0,8 А.
B) 0,6 А.
C) 0,9 А.
D) 0,5 А.
E) 0,7 А.
11. Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз.
Лоренц күші бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр болғандықтан ...
A) ол бөлшектің жылдамдығының бағытын ғана өзгертеді.
B) ол жұмыс атқармайды.
C) ол оң жұмыс атқарады.
D) ол бөлшектің кинетикалық энергиясын өзгертпейді.
E) ол бөлшектің жылдамдығының модулін өзгертпейді.
12. Айнымалы ток желісіне ваттметр қосылған. Желідегі кернеу 120 В, ток
6 А және cosφ=0,85 болған кездегі ваттметрдің көрсетуі:
A) 615 Вт.
B) 616 Вт.
C) 612 Вт.
D) 614 Вт.
E) 610 Вт.
13. Линзаның оптикалық центрі арқылы түскен сәуле
A) сынғаннан кейін линзаның жарық түсетін жағындағы фокусында қиылысады.
B) сынғаннан кейін бас фокус арқылы өтеді.
C) сынғаннан кейін бас оптикалық оске параллель кетеді.
D) сынғаннан кейін линзаның фокусында қиылысады.
E) сынбай өтіп кетеді.
14. Өздігінен сәуле шығару құбылысының атауы:
A) Радиоактивтілік.
B) Радиолокация.
C) Лазер.
D) Фотоэффект.
E) Түрлену.
15. Көлбеулік бұрышы 30 жазықтықпен сырғанаған дененің үдеуі (g=10 м/с2, үйкеліс ескерілмейді)
A) м/с2.
B) 5 м/с2.
C) м/с2.
D) м/с2.
E) м/с2.
16. Еркін түсу удеуінің биіктікке тәуелділігі:
A) Тәуелді емес.
B)
C) .
D)
E) .
17. Рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 5 см, ұзын иіннің ұзындығы 30 см. Қысқа иініне 12 Н күш түсірілген. Рычагты тепе-теңдікке келтіру үшін, оның ұзын иініне түсетін күш.
A) 8 Н.
B) 7 Н.
C) 2 Н.
D) 5 Н.
E) 4 Н.
18. Теріс зарядталған q1 және q2 зарядтардан бірдей қашықтықта орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз. (Ортаның диэлектрлік өтімділігі ε)
A) Е = .
B) Е = 0.
C) Е = .
D) Е = .
E) Е = .
19. Электростатикалық өрісінде кернеулік сызықтар бойымен q заряды орын ауыстырғанда істелінетін жұмысты салыстырыңыз.

A) Жұмыс бәрінде де бірдей.
B) А4 > қарағанда А3, А2 және А1.
C) А1 > қарағанда А2, А3 және А4.
D) А=0, траекториясы тұйықталған.
E) Жұмыс орындалмайды.
20. ЭҚК-і 30 В батарея тізбектегі ток көзі ролін атқарады. Батарея қысқыштарындағы кернеу 18 В, ал тізбектегі ток күші 3 А болса, тізбектің сыртқы және ішкі кедергілері:
A) 8 Ом; 4 Ом.
B) 6 Ом; 4 Ом.
C) 3 Ом; 1,5 Ом.
D) 2 Ом; 3 Ом.
E) 6 Ом; 8 Ом.
21. Индукциясы 2 Тл магнит өрісінде 20 м/с жылдамдықпен қозғалатын, ұзындығы 1 м өткізгіште өнетін индукцияның ЭҚК-ін табыңыз. Магнит индукциясы векторы өткізгішке перпендикуляр.
A) 10 В.
B) 0.
C) 1 В.
D) 40 В.
E) 0,1 В.
22. Салыстырмалық теориясының ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы үшін ең маңызды салдары.
A) .
B) .
C) E0 = m0c2.
D) .
E) .
23. Ядроларының массасы еркін протондар мен нейтрондар массаларының қосындысынан артық болатын...
A) ядролар болмайды.
B) тек тұрақты атомдар.
C) кез келген радиоактивті атомдар.
D) тек α-радиоактивті атомдар.
E) тек β-радиоактивті атомдар.
24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады?
A) Көпіршікті камера.
B) Гейгердің газ разрядты санағышы.
C) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
D) Вильсон камерасы.
E) Қалың қабатты фотоэмульсия.
25. Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2-ден 8 м/с-қа дейін артты. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 110 Дж.
B) 120 Дж.
C) 220 Дж.
D) 160 Дж.
E) 130 Дж.
26. Дене көкжиекпен бұрыш жасай 0 жылдамдықпен лақтырылды. Оның h биіктіктегі жылдамдығы:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
27. 150 С температурада көлемі V=120 м3 бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық =60. Бөлме ауасындағы су буының массасы: (150C-дегі қаныққан будың қысымы 1,71 кПа)
A) 0,95 кг.
B) 0,98 кг.
C) 1,4 кг.
D) 1,1 кг.
E) 0,92 кг.
28. 1000 С-ге дейін қыздырылған денені температурасы 100 С суға салғанда, белгілі уақыт өткен соң жалпы температура 400 С болды. Бірінші денені шығармай суға тағы сондай 1000 С-ға дейін қыздырылған денені салсақ судың температурасы:
A) 850С.
B) 550С.
C) 950С.
D) 750С.
E) 650С.
29. Жоғарғы жиілікті ток адам өмірі үшін қауіпсіз болу себебі
A) беттік эффекті әсерінен адамның ішкі органдары арқылы ток өтпейді.
B) жоғарғы жиілікті ток үлкен энергия тасымалдамайды.
C) тербеліс периоды аз.
D) ток күші 0,1 А-ден кем.
E) жоғарғы жиілікті ток бұлшық еттерді жиырмайды.
30. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі
A) 1 см.
B) 5 мм.
C) 10 см.
D) 15 мм.
E) 1 мм.
20 нұсқа
1. Денелердің еркін түсу үдеуімен қозғалуын зерттеген
A) Ньютон.
B) Галилей.
C) Архимед.
D) Аристотель.
E) Демокрит.
2. Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін анықтаңыз.
A)
B)
C) mc
D) ma
E) mgh
3. Дене импульсінің өзгерісі
A) Жұмысқа тең.
B) Кинетикалық энергия өзгерісіне тең.
C) Күш импульсына тең.
D) Потенциалдық энергия өзгерісіне тең.
E) Қуатқа тең.
4. Дененің белгілі бір биіктіктегі потенциалдық энергиясы 200 Дж, ал кинетикалық энергиясы 300 Дж болса, оның толық механикалық энергиясы
A) 100 Дж
B) 200 Дж
C) 250 Дж
D) 500 Дж
E) 300 Дж
5. 14 N7 атомында неше электрон, протон және нейтрон бар?
A) 17 электрон, 10 протон, 4 нейтрон
B) 14 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
C) 7 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
D) 10 электрон, 14 протон, 14 нейтрон
E) 7 электрон, 14 протон, 7 нейтрон
6. Суретте қозғалыстағы дене координатасының уақытқа тәуелділік (х=х(t)) графигі кескінделген. Дененің бастапқы координатасы:

A) -10 м.
B) 10 м.
C) 0.
D) 20 м.
E) 2 м.
7. Көлемі 10 м3 шарды толтырып тұрған массасы 20 кг газдың тығыздығы:
A) 0,5 .
B) 200 .
C) 10 .
D) 2 .
E) 20 .
8. Суреттегі берілген графиктерді (1-2-3) ретімен атаңыз

A) 1-изотерма, 2-изобара, 3-изохора.
B) 1-изотерма, 2-изохора, 3-изобара.
C) 1-изохора, 2-изобара, 3-изотерма.
D) 1-изохора, 2-изотерма, 3-изобара.
E) 1-изобара, 2-изотерма, 3-изохора.
9. Қысым тұрақты 105 Па болғанда, үйдегі ауаның көлемі 200 дм3-ге артады. Газдың атқаратын жұмысын анықтаңыз
A) 2106 Дж.
B) 2104 Дж.
C) 2105 Дж.
D) 5106 Дж.
E) 2103 Дж.
10. Заттарға металдың жұқа қабатын жалату үшін пайдаланатын құбылыс
A) Электролиз
B) Фосфоресценция
C) Люменесценция
D) Газ разряды
E) Фотоэффект
11. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш:
A) Лоренц күші.
B) Гравитациялық күш.
C) Кулон күші.
D) Ампер күші.
E) Архимед күші.
12. Алғаш рет астрономиялық тәсілмен жарыќ жылдамдығын өлшеген ғалым:
A) Х.Гюгенс.
B) О.Ремер.
C) А.С.Попов.
D) Г.Герц.
E) И.Физо.
13. Көзілдіріктің оптикалық күші –2,5 дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.
A) +0,4 м.
B) –0,4 м.
C) –4 м.
D) +4 м.
E) –0,05 м.
14. Резерфорд атомның моделі
A) Физикалық.
B) Ядролық.
C) Ғарыштық.
D) Планетарлық.
E) Галактикалық.
15. Массалары m1= m2=1 кг шарларға R қашықтықта гравитациялық тартылыс F күші әсер етеді. Массалары 2 кг және 1 кг шарларға осындай R қашықтықта әсер ететін гравитациялық күш
A) 3F.
B) 9F.
C) 2F.
D) 4F.
E) F.
16. Ғарыш кемесінің массасы m, Жердің массасы М, радиусы R,гравитациалық тұрақты G. Жерге тартылу әсері шекарасынан шығып кету үшін қажетті бастапқы жылдамдық:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
17. Горизонтқа бұрыш жасай көлбеу орналасқан партаның үстінде массасы m кітап жатыр. Егер үйкеліс коэфициенті болса, онда үйкеліс күші

A) Fүйк= mgcos.
B) Fүйк=0.
C) F=mg.
D) N=mgcos.
E) F=mgsіn.
18. 15 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан граната массалары 6 кг және 14 кг екі жарықшаққа бөлінді. Қозғалыс бағытымен ұшқан үлкен жарықшақтың жылдамдығы 24 м/с болса, кіші жарықшақтың жылдамдығын анықтаңыз, егер жарықшақтар алғашқы граната бағытымен бірге қозғалса.
A) 106 м/с.
B) 45 м/с.
C) –6 м/с.
D) –106 м/с.
E) 6 м/с.
19. Екі өткізгіш берілген: біріншісінің зарядтары екіншісіне қарағанда аз, ал потенциалы жоғары. Өткізгіштерді түйістіргенде, электр зарядтары жылжитын бағыт
A) Аз зарядты өткізгіштен көп зарядты өткізгішке.
B) Зарядтар жылжымайды.
C) Көп зарядты өткізгіштен аз зарядты өткізгішке.
D) Көп потенциалды өткізгіштен аз потенциалды өткізгішке.
E) Аз потенциалды өткізгіштен көп потенциалды өткізгішке.
20. Амплитудасы 5 см, периоды 4 с және бастапқы фазасы рад болатын гармониялық тербелістің теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
21. Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз.
1.Радиотолқын.
2.Рентген сәулесі.
3.Көрінетін жарық.
4.Инфрақызыл сәуле.
5.Ультракүлгін сәуле.
A) 1-5-2-4-3
B) 5-4-3-2-1
C) 2-3-1-5-4
D) 1-2-3-4-5
E) 1-4-3-5-2
22. Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз. (h=6,6310-34 Джс, m=9,110-31 кг)
A) 24 нм.
B) 41 нм.
C) 1,8 пм.
D) 1,8 нм.
E) 2,4 пм.
23. Жартылай ыдырау периоды 10 мин радиоактивті изотоптың 106 атомы бар. 20 мин ішінде осы атомдардың ыдырауға ұшырағаны:
A) 106.
B) 0.
C) 1,5·105.
D) 7,5·105.
E) 5·105.
24. Элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың газдың екпінді иондалуы кезінде ток импульсінің пайда болу құбылысына негізделуі
A) Қалың қабатты фотоэмульсияда.
B) Көпіршіктік камерада.
C) Гейгер есептегішінде.
D) Вильсон камерасында.
E) Фотокамерада.
25. Жолдың ұзындығы бөлігінде жылдамдықпен қозғалатын денеге күші әсер етеді. , және нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы
A) Болады, егер болса.
B) Болады, егер болса.
C) Болады, егер болса.
D) Болады, егер болса.
E) Болады, егер жылдамдық модулі өте кіші болса.
26. Шолпан бетіндегі температура 750 К және атмосфералық қысым 9120 кПа. Планета атмосферасы көмірқышқыл газынан тұрады деп санап, планета бетіндегі оның тығыздығын табыңыз.
(R=8,31Дж/(мольК); M (CO2)=44 г/моль)
A) 66,5 кг/м3.
B) 66,8 кг/м3.
C) 56,3 кг/м3.
D) 58,6 кг/м3.
E) 64,4 кг/м3.
27. Қуаты 75 Вт двигатель ішінде 5 л суы бар калориметрдің винтін 5 минут айналдырады. Су температурасының өзгерісі (с = 4200 Дж/кг·0С)
A) 5 0С.
B) 3 0С.
C) 7 0С.
D) 1 0С.
E) 2 0С.
28. Электр плитасын жөндегенде оның орамасы алғашқы ұзындығының 0,1 бөлiгiндей қысқарған. Сондағы плитаның қуаты:
A) 1,1 есе артады.
B) 1,6 есе артады.
C) 1,4 есе артады.
D) 1,8 есе артады.
E) 1,2 есе артады.
29. Біртекті магнит өрісінде қозғалатын электронға әсер етуші күштің жұмысы:
A) Орын ауыстыру мен күштің көбейтіндісіне тең.
B) Электрон зарядының потенциалдар айырмасына көбейтіндісіне тең.
C) Электронның потенциалдық энергиясының өзгерісіне тең.
D) Нөлге тең, өйткені электронға әсер ететін күш бағыты үнемі оның қозғалыс бағытына перпендикуляр.
E) Электронның кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең.
30. Ашық тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелді өзгеру заңдылығы: i=0,1 cos(6·105πt) болса. Шығарлатын толқынның ұзындығы:
A) 600 м.
B) 700 м.
C) 800 м.
D) 900 м.
E) 1000 м.
21 нұсқа
1. Кинетикалық энергия туралы теореманың өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
2. Автомобиль двигателін сөндіріп, төбеден түскенде...
A) соққан желдің кинетикалық энергиясы есебінен қозғалады.
B) төбеде болғандағы потенциалдық энергия есебінен қозғалады.
C) ауаның ішкі энергиясы есебінен қозғалады.
D) деформацияланған жолдың потенциалдық энергиясы көмегімен қозғалады.
E) дөңгелектердің потенциалдық энергиясы есебінен қозғалады.
3. Болаттың серпінділік модулі Е=21∙109Па. Арќанның салыстырмалы ұзындығы 0,001 болғанда пайда болатын кернеуді табыңыз.
A) 21∙1010 Па
B) 21∙1012 Па
C) 21∙106 Па
D) 21∙1011 Па
E) 21∙105 Па
4. Электр өрісінің кернеулік векторының бағытты:
A) Кернеулік-скаляр шама, бағыты жоқ
B) Оң зарядқа әсер ететін күшпен бағыттас
C) Теріс зарядқа әсер ететін күшпен бағыттас
D) Зарядқа әсер етуші күшке перпендикуляр
E) Оң және теріс зарядтарға әсер ететін күшпен бағыттас
5. Қандай күштің әсерінен полярсыз диэлектриктің молекулалары электрлік дипольға айналады?
A) Электр өрісінің күші
B) Үйкеліс күші
C) Ядролық күш
D) Магнит өрісінің күші
E) Гравитациялық күш
6. Бастапқы жылдамдықсыз еркін түскен дененің 3 секундтан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с.
B) 15 м/с.
C) 90 м/с.
D) 30 м/с.
E) 45 м/с.
7. Тыныштық күйден 10 м/с2 үдеумен қозғалған дененің 0,5 сағаттағы жылдамдығы
A) 18000 м/с.
B) 1000 м/с.
C) 900 м/с.
D) 25000 м/с.
E) 20000 м/с.
8. Тау бөктерінде атмосфералық қысым 760 мм сын.бағ., ал тау шыңында - 700 мм сын.бағ. (биіктікке біртіндеп көтерілгенде әрбір 12 метр сайын қысым 1 мм сын.бағ. кеміп отырады). Таудың биіктігі:
A) 780 м.
B) 320 м.
C) 400 м.
D) 120 м.
E) 720 м.
9. Термодинамиканың бірінші заңы ∆U=Q теңдеуімен өрнектелетін процесс
A) адиабаталық
B) кез-келген процес
C) изобаралық
D) изохоралық
E) изотермиялық
10. Төменде келтірілген процестерде (А) жұмыс орындалмайтын процесті анықтаңыз
A) Адиабаталық.
B) Қайнау.
C) Изохоралық.
D) Изобаралық.
E) Изотермиялық.
11. Заряды q бөлшектің өзінің бастапқы жылдамдығына перепендикуляр бағытталған біртекті магнит өрісіндегі қозғалысы
A) Магнит өрісі күш сызықтарына қарама-қарсы.
B) Түзу сызықты бірқалыпты.
C) Шеңбер бойымен бірқалыпты.
D) Магнит өрісі күш сызықтарына параллель.
E) Түзу сызықты бірқалыпсыз.
12. Айнымалы ток генераторының жұмысы кезінде энергияның түрленуі
A) Химиялық энергия электр энергиясына айналады.
B) Кинетикалық энергия потенциялық энергияға айналады.
C) Механикалық энергия ішкі энергияға айналады.
D) Ішкі энергия электр энергиясына айналады.
E) Механикалық энергия электр энергиясына айналады.
13. Геометриялық оптиканың қолдану шегін айқындап беретін, оптикалық құралдар – телескоп пен микроскоптың мүмкіндік қабілітіне шек қоятын жарықтың қасиеті:
A) Поляризация.
B) Толық шағылу.
C) Интерференция.
D) Дисперсия.
E) Дифракция.
14. 1. Кәдімгі сутегі.
2. Кәдімгі су.
3. Дейтерий.
4. Тритий.
5. Гелий
Жоғарыда келтірілген заттардың ішінде сутегінің изотоптарына жатпайтындары
A) 1,3,4.
B) 3,4,5.
C) 3,4.
D) 1,2,3.
E) 2,5.
15. Егер радиустары бірдей екі шардың біреуі болаттан, екіншісі қорғасыннан жасалса, олар өзара әсерлескен кездегі үдеулерінің модульдерінің қатынасы: (болат = 7,8103 кг/м3; қорғасын = 11,3103 кг/м3)
A) 1,8.
B) 1,6.
C) 1,4.
D) 1,9.
E) 1,7.
16. Ғарышкеме вертикаль бағытта (Айға қатысты) 0,8 м/с2 тұрақты үдеуімен баяу қозғалып, Айға жұмсақ қонды. Оның ішіндегі массасы 70 кг ғарышкердің салмағы
A) 56 Н.
B) 86 Н.
C) 40 Н.
D) 60 Н.
E) 90 Н.
17. Массасы 10 кг, 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене тоқтағанға дейін 20 м жер жүріп өткендегі әсер еткен үйкеліс күші
A) 40 Н.
B) 6 Н.
C) 8 Н.
D) 4 Н.
E) 2 Н.
18. Массасы 160 г шайбаның импульсі массасы 8 г, 600 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқтың импульсіне тең болу үшін, шайбаның жылдамдығын анықтаңыз
A) 2,13 м/с.
B) 30 м/с.
C) 96 м/с.
D) 20 м/с.
E) 1280 м/с.
19. Рычагтың айналу осі О нүктесінде. Рычагтың А нүктесіне F1=10 Н күшпен әсер етеді. Рычаг тепе-теңдікте болуы үшін В нүктесіне түсірілген F2 күшінің шамасы мен бағытын анықтаңыз. ОА=1 м, ОВ=2 м.

A) 5 Н, 2-ге бағытталған.
B) 10 Н, 1-ге бағытталған.
C) 10 Н, 2-ге бағытталған.
D) 5 Н, 1-ге бағытталған.
E) 20 Н, 1-ге бағытталған.
20. Бөлмеде ауаның ылғалдылығы 80 % температурасы 15 0С . Су буының парциал қысымының мәні. (Судың қаныққан буының 15 0С температурағы қысымы 1,71 кПа).
A) 13,68 Па
B) 1,368 Па
C) 136,8 Па
D) 1368 Па
E) 13,68 кПа
21. Жартылай өткізгіштік диодтың кемшілігі.
A) Массасы мен өлшемдердің аздығы.
B) Токты бір бағытта өткізіп, екінші бағытта өткізбейтіндігінде.
C) Жоғары механикалық беріктілігінде.
D) Пайдалы әсер коэффициентінің жоғарылығында.
E) Оның параметрлерінің температураға тәуелділігінде.
22. Жіпке ілінген дене еркін тербеліс кезінде ең үлкен сол жақ ауытқудан тепе-теңдікке дейін 0,2 с-та жетеді. Дененің тербеліс периоды:
A) 0,4 с.
B) 0,8 с.
C) 0,2 с.
D) 5 с.
E) 2,5 с.
23. 510-7 м толқын ұзындығында жұмыс істейтін лазердің жарық шоғының қуаты 0,1 Вт. Лазердің 1 секундта шығаратын фотондарының саны
(с=3108 м/c, h=6,610-34 Джс)
A) 1021.
B) 1017 .
C) 2,51017 .
D) 2,51023 .
E) 2,51021 .
24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборларда шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектердің жасырын із қалдыратыны
A) Көпіршікті камера.
B) Қалың қабатты фотоэмульсия.
C) Гейгердің газ разрядты санағышы.
D) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
E) Вильсон камерасы.
25. Кітап массасы 500 г, үстел биіктігі 80 см болса, еден деңгейімен салыстырғанда үстел бетіндегі кітаптың потенциалдық энергиясы:
A) 4 Дж.
B) 23,2 Дж.
C) 23 Дж.
D) 5 Дж.
E) 23,1 Дж.
26. Кедергісі R жүктеме қосылған, ішкі кедергісі r ток көзінің ПӘК-і:
A) = .
B) = .
C) = .
D) = .
E) = J.
27. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдығы аз, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, бақыланатын құбылысты анықтаңыз. Жердің магнит өрісін ескермеуге болады.
A) Катушка тербеледі.
B) Катушка сығылады.
C) Ешнәрсе өзгермейді.
D) Катушка ыршып түседі.
E) Катушка созылады.
28. Ғарыш кемесімен байланыс қашықтығын 2 есе арттыру үшін, хабарлағыш қуатын
A) 2 есе азайту керек.
B) 4 есе азайту керек.
C) 2 есе арттыру керек.
D) 4 есе арттыру керек.
E) өзгертпеу керек.
29. Май шам экраннан 1 м қашықтыққа орналастырған. Экранда май шамның анық кескінін алу үшін, фокус аралығы 9 см линзаның май шамнан орналастыру қашықтығы
A) 90 см, 10 см.
B) 90 см, 9 см.
C) 95 см, 5 см.
D) 9,5 см, 50 см.
E) 9 см, 10 см.
30. өрнегінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігін анықтаңыз. Мұндағы m - масса, с - жарық жылдамдығы, - толқын ұзындығы, h - Планк тұрақтысы, - жиілік.
A) Дж
B) Вт
C) с
D) м
E) м/с
22 нұсқа
1. Суреттегі бір қалыпты үдемелі қозғалыстағы дененің үдеуі

A)
B)
C)
D)
E)
2. Ауасы сорылып шығарылған түтікшеде бытыра, тығын және құс қауырсыны бар. Осы денелер құлағанда үдеуі үлкен болатыны
A) Құс қауырсынының.
B) Тығынның.
C) Бытыраның.
D) Тығын мен құс қауырсыны.
E) Барлығының үдеуі бірдей.
3. Қатты денелердегі механикалық кернеудің анықтамасына сәйкес келетін өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
4. F=k ‌|q1 q2| ‌‌/r2 Қулон заңындағы k коэффициентінің мағынасы қандай?
A) Зарядталмаған екі дененің 1 м қашықтықтағы өзара әсерлесу күшіне тең пропорционалдық коэффициент
B) Ұзындық бірлігіне тең қашықтықта , бірлік зарядтардың өзара әсерлесу күшіне сан жағынан тең, пропорционалдық коэффициент
C) Элементар зарядқа тең шама
D) Электр тұрақтысына тең
E) Әрқайсысы 1 нКл екі зарядтың 1 км қашықтықта өзара әсерлесу күшіне тең пропорционалдық коэффициент
5. Электр өрісінің формуласында U таңбасы қандай шамаға сәйкес?
A) Өрістің кернеулігіне
B) Өрістің кернеуіне
C) Конденсатор сыйымдылығына
D) Өрістің таралу жылдамдығына
E) Өрістің жұмысына
6. Массасы 0,1 кг жүк Жерге еркін түседі. Осы жүктің Жерге әсер ету күшінің модулі
A) 2 Н.
B) 3 Н.
C) 1 Н.
D) 4 Н.
E) 5 Н.
7. Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, авомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өту жылдамдығы
A) 20 м/с.
B) 15 м/с.
C) 25 м/с.
D) 30 м/с.
E) 18 м/с.
8. Массасы 0,1 кг жүк Жерге еркін түседі. Осы жүктің Жерге модулі бойынша әсер ету күші:
A) 0,1 H.
B) 10 H.
C) 0 H.
D) 1 H.
E) 0,01 H.
9. Салмағы 200 Н кілемнің еденге түсіретін ќысымын аныќтаңыз. Кілемнің өлшемі: 2х2 м2.
A) 800 Па.
B) 2•10-2Па.
C) 80 Па.
D) 50 Па.
E) 5 Па.
10. Магнит индукциясы векторының бағытына тогы бар тұйық контурдың сәйкес келетін бағыты
A) Жанама бағыты.
B) Сол нормалы бағыты
C) Параллель бағыты.
D) Оң нормалы бағыты.
E) Перпендикуляр бағыты.
11. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) +11 дптр.
B) -0,1 дптр.
C) +1,1 дптр.
D) -11 дптр.
E) -1,1 дптр.
12. Ядрода протоннан басқа болатын бөлшектер
A) Электрондар.
B) Нейтрондар.
C) Позитрондар.
D) Мезондар.
E) Фотондар.
13. Радиоактивті сәулелердің ішіндегі өтімділік қабілеті ең күштісі
A) -сәулелер.
B) -сәулелер.
C) -сәулелер.
D) -сәулелер.
E) -сәулелер.
14. реакциясындағы белгісіз бөлшек:
A) .
B) р.
C) .
D) .
E) е-.
15. Массалары m бірдей екі шар модульдері тең жылдамдықпен қарама-қарсы қозғалған. Соқтығысқаннан кейін екі шар да тоқтаған. Соқтығысу нәтижесінде екі шардың импульстерінің қосындысы
A) -m.
B) m∙.
C) 2m.
D) 0.
E) -2m.
16. 2 м биіктіктен еркін түсіп келе жатқан, массасы 400 г дененің жерге соғылар мезеттегі кинетикалық энергиясы: (g=10 м/с2)
A) 0,5 Дж.
B) 8 Дж.
C) 2 Дж.
D) 0,8 Дж
E) 80 Дж
17. Жұмысшы рычагты пайдаланып, массасы 240 кг плитаны көтереді. Егер рычагтың қысқа иіні 0,6 м-ге тең болса, жұмысшының 2,4 м-ге тең ұзын иінге түсіретін күші
A) 400 Н.
B) 800 Н.
C) 600 Н.
D) 650 Н.
E) 700 Н.
18. Массасы 135 г алюминий зат ішіндегі атомдар саны: (MAl=2710-3 кг/моль, N А=6,021023 моль-1)
A) 2·1014.
B) 3·1024.
C) 3·108.
D) 2·109.
E) 3·1014.
19. Газды изобаралық жолмен қыздырғанда 270 Дж жұмыс істейді. Газ ұлғайып оның көлемі 3·10-3 м3 шамасына артты. Газдың қысымы:
A) 3·104 Дж.
B) 3·10-4 Дж.
C) 9·104 Дж.
D) 6·104 Дж.
E) 6·10-4 Дж.
20. Кедергілері R1 = 3 Ом және R2 = 6 Ом, екі резисторлар тұрақты ток тізбегіне тізбектей қосылған. Бірдей уақытта осы резисторлардағы ток күшінің жұмыстарын салыстырыңыз.
A) А2 = 2А1.
B) А1 =А2.
C) А1 = .
D) А1 = 2А2.
E) А2 = .
21. Электролиттегі ток тығыздығы 89 А/м2 болса, мыс анодтың 3,3 мкм-ге жұқару уақытын анықтаңыз (k = 3,310-7 ; = 8,9103 )
A) 10 с.
B) 100 мин.
C) 100 с.
D) 10 мин.
E) 1000 с.
22. Электомагниттік толқын кезінде тербелетін шамалар
A) Заряд.
B) Ортаның молекулаларының концентрациясы.
C) векторы.
D) және векторлары.
E) векторы.
23. 30 м толқын ұзындығында жұмыс жасайтын радиоқабылдағыштың жиілігі: (с = 3∙108 м/с)
A) 3106 Гц
B) 108 Гц
C) 9106 Гц
D) 1 МГц
E) 10 МГц
24. Жарыќ вакуумнан мөлдір ортаға 600 бұрышпен түскен, сыну бұрышы 450. Осы ортадағы жарыќтың таралу жылдамдығы, мұндағы с - вакуумдегі жарық жылдамдығы
A) с.
B) с.
C) .
D) .
E) .
25. Өзара перпендикуляр, 30 Н және 40 Н күштердің әсерімен дене 10 м қашықтыққа қозғалды. Тең әсерлі күштің істеген жұмысы
A) 320 Дж.
B) 200 Дж.
C) 400 Дж.
D) 250 Дж.
E) 500 Дж.
26. Тарту күші 400 кН, 21,6 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан тепловоздың 1сағатта атқаратын жұмысы
A) 8640 кДж.
B) 2400 кДж.
C) 86,4108 Дж.
D) 8640 Дж.
E) 0,864108 Дж.
27. Массасы 300 кг сутегін қыздырғанда 60 кДж жылу мөлшері бөлінді. Бұл процестегі температураның өзгерісі
A) 0,04 К.
B) 0,2 К.
C) 4 К.
D) 0,1 К.
E) 0,014 К.
28. Суретте келтірілген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан
-бөлшекке әсер ететін күштің бағытыB


A) тік төмен
B) тік жоғары
C) солға
D) “бізге” қарай
E) оңға
29. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі х= 0,4sin5πt болса, тербеліс амплитудасы және 0,1 с-тан кейінгі ығысуы:
A) 0,4 м; 0,4 мB) 4 м; 4 мC) 0,004 м; –0,04 м.
D) 0,04 м; 0,04 мE) 0,4 м; –0,4 м
30. Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң, сәуле толқындарының ұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,110-17 Вт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 с-та түскен фотон санын анықтаңыз (с = 3108 м/с; h = 6,6210-34 Джс)
A) 98.
B) 53.
C) 2004.
D) 560.
E) 85.
23 нұсқа
1. Еркін құлаған дененің 1 секундта және 2 секундта жүрген жолдарының қатынасы
A) 1:5.
B) 1:4.
C) 1:6.
D) 1:2.
E) 1:3.
2. Бір қалыпты қозғалыс жолының графигі бойынша дененің қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішінде өткен жолы:

A) 10 м.
B) 80 м.
C) 5 м.
D) 20 м.
E) 30 м.
3. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік
A) 20 мB) 10 мC) 50 мD) 40 мE) 30 м 4. Массасы 2 кг дене 30 жылдамдықпен қозғалғандағы, кинетикалық энергиясы
A) 800 Дж
B) 900 Дж
C) 600 Дж
D) 700 Дж
E) 500 Дж
5. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы еркін тербелістер жөнінде айтылған?
1. Сыртқы күштердің әсерінен оқшауланған жүйеде өтеді.
2. Тұйық жүйеде өтеді.
3. Тербеліс амплитудасы кемиді.
4. Сыртқы периодты өзгеретін күштің әсерінен амплитудасы тұрақты.
A) 1,3
B) 1,2
C) 1,2,3
D) 4
E) 2,3
6. Инерция заңын ашқан ғалым
A) Гераклит.
B) М.Ломоносов.
C) И.Ньютон.
D) Аристотель.
E) Г.Галилей.
7. Жабық ыдыста газға берілген жылу мөлшері
A) ішкі энергияны арттыруға жұмсалады.
B) ішкі энергияны төмендетуге жұмсалады.
C) газды конденсациялауға жұмсалады.
D) газдың массасын арттыруға жұмсалады.
E) жұмыс атқаруға жұмсалады.
8. Адиабаталық сығылу кезінде орындалатын шарт
A) Q = A.
B) А = 0.
C) Q = -A.
D) U = 0.
E) Q = 0.
9. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңын анықтайтын өрнекті табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
10. Ампер күшінің бағытын анықтауға болады
A) Сол қол ережесі бойынша.
B) Ленц ережесі бойынша.
C) Бұрғы ережесі бойынша.
D) Суперпозиция принципі бойынша.
E) Ампер гипотезасы бойынша.
11. Тұйық өткізгіш контурда токтың пайда болатын жағдайы
A) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгерткенде.
B) Контур магнит өрісінде тыныш тұрғанда.
C) Контурды электр өрісіне енгізгенде.
D) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгертпегенде.
E) Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгергенде.
12. Айнымалы ток генераторының жұмысы кезінде энергияның түрленуі
A) Химиялық энергия электр энергиясына айналады.
B) Механикалық энергия электр энергиясына айналады.
C) Механикалық энергия ішкі энергияға айналады.
D) Ішкі энергия электр энергиясына айналады.
E) Кинетикалық энергия потенциялық энергияға айналады.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті емес шарт:
A) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
B) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
C) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
D) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
E) Толқындар когерентті болуы қажет.
14. Радиоактивті сәуле шығару көзінен қашықтық 4 есе көбейсе, радиация активтілігі:
A) 16 есе кемиді.
B) 16-есе көбейеді.
C) өзгермейді.
D) 4 есе көбейеді.
E) 4 есе кемиді.
15. Қорғасыннан және болаттан жасалған, көлемдері тең екі дене бірдей жылдамдықпен қозғалады. Осы денелердің импульстерінің қатынасы:
(қорғ = 11,3103 кг/м3; бол = 7,8103 кг/м3)
A) 145.
B) 69.
C) 1,45.
D) 6,9.
E) 0,145.
16. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 830 м/с. Температурасын анықтаңыз. (Азоттың мольдік массасы 28 г/моль)
A) 778 К.
B) 674 К.
C) 774 К.
D) 574 К.
E) 792 К.
17. Ауданы 1 мм2 ұзындығы 1,5 м болат сым 200 Н күштің әсерінен 1,5·10-3 м-ге ұзарды. Болаттың Юнг модулін анықта.
A) 4 Н/м.
B) 7 Н/м2.
C) 2 Па.
D) 5Па.
E) 6 Н/м.
18. 20 нКл заряд орын ауыстырғанда өріс 10 мкДж жұмыс жасайды. Өрістің потенциалы
A) 500 В.
B) 450 В.
C) 2000 В.
D) 4500 В.
E) 200 В.
19. Конденсатордың электр сыйымдылығы С = 5∙10-12 Ф. Егер конденсатордың астарлары арасындағы потенциалдар айырмасы U = 1000 В болса, онда оның әрбір астарындағы заряд:
A) 510-10 Кл.
B) 510-11 Кл.
C) 10-10 Кл.
D) 510-9 Кл.
E) 10-8 Кл.
20. Электролиттегі ток тығыздығы 89 А/м2 болса, мыс анодтың 3,3 мкм-ге жұқару уақытын анықтаңыз (k = 3,310-7 ; = 8,9103 )
A) 100 с.
B) 1000 с.
C) 10 с.
D) 100 мин.
E) 10 мин.
21. Егер контурдың индуктивтілігін 2 есе кемітіп, ал сыйымдылығын 8 есе арттырса, ондағы еркін тербелістің жиілігі
A) 16 есе артады.
B) 2 есе артады.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 2 есе кемиді.
22. Рентген түтігінің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ. Рентген сәулелерінің максимал жиілігі ν
A) е·∆φ
B)
C)
D)
E)
23. Қызыл түсті сәуле толқын ұзындығы 0,710-6 м үшін фотон массасын табыңыз. (с = 3108 м/с; h = 6,6310-34 Джс)
A) 3,1510-36 кг.
B) 31510-36 кг.
C) 31,510-36 кг.
D) 31,510-34 кг.
E) 3,151036 кг.
24. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14·10-15 эВ·с)
A) 689 нм.
B) 231 нм.
C) 456 нм.
D) 487 нм.
E) 480 нм.
25. Массасы 100 г жүк байланған жіптер жылжымайтын блоктан асыра тасталып, бір-бірімен динамометрдің ілгектері арқылы жалғастырылған. Динамометр нені көрсетеді?
A) 5 Н.
B) 4 Н.
C) 1 Н.
D) 2 Н.
E) 3 Н.
26. Төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 24 Дж.
B) 16 Дж.
C) 10 Дж.
D) 17 Дж.
E) 15 Дж.
27. Бір серіппенің қатаңдығы k. Паралель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы:
A) .
B) k
C) .
D) 2 k.
E) 4 k.
28. Массасы m қозғалыстағы шар тыныш тұрған массасы 3m шарға соғылады. Соқтығысқаннан кейінгі шарлардың ажырау бұрышы 90 және бірінші шардың жылдамдығы 3, ал екіншісінікі . Бірінші шардың соқтығысқанға дейінгі жылдамдығы:
A) .
B) 3.
C) 6.
D) 3.
E) 2.
29. Аса сезімтал тең иінді таразының сол жақтағы табағына массасы 100 г қорғасын шар, ал оң табаққа массасы дәл сондай ағаштан жасалған цилиндр салынды. Таразы тепе-теңдікте бола ма?
A) Тепе-теңдікте болмайды, оң жақтағы табақ төмендейді
B) Тәжірибе нәтижесі ағаш цилиндрдің биіктігіне тәуелді
C) Тәжірибе нәтижесі ағаштың өңдеу сапасына байланысты
D) Тепе-теңдікте болмайды, сол жақтағы табақ төмендейді
E) Тепе-теңдікте болады
30. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро – азоттың () ядросын
-бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек
A) нейтрон.
B) гелий ядросы.
C) протон.
D) электрон.
E) позитрон.
24 нұсқа
1. Ауасы сорылып шығарылған түтікшеде бытыра, тығын және құс қауырсыны бар. Осы денелер құлағанда үдеуі үлкен болатыны
A) Тығынның.
B) Тығын мен құс қауырсыны.
C) Барлығының үдеуі бірдей.
D) Бытыраның.
E) Құс қауырсынының.
2. Қозғалыстағы денеге түсірілген күш жұмыс жасамайтын жағдай
A) Күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш доғал болғанда.
B) Дене күш әсерінен қозғалғанда жұмыс әрқашан жасалынады.
C) Күш пен орын ауыстыру қарама-қарсы болғанда.
D) Күш пен орын ауыстыру өзара перпендикуляр болғанда.
E) Орын ауыстыру мен күш бағыттас болғанда.
3. Потенциалдық энергия:
A) Дененің қозғалысымен байланысты энергия
B) Дененің жылдамдығының өзгеруімен байланысты энергия
C) Ыстық дененің одан суығырақ денеге берген энергиясы
D) Деформацияланған серпімді дененің энергиясы
E) Дененің молекуласымен байланысты энергия
4. Электр өрісінде теріс зарядталған бөлшек орналасқан. Бөлшек өрісте қандай бағытта қозғалады?
A) Өріске перпендикуляр жоғары бағытта
B) Өріске қарсы горизонталь бағытта
C) Өріс бағытымен горизонталь
D) Өрісте шеңбер бойымен
E) Өріске перпендикуляр төмен қарай
5. Толқынның таралу жылдамдығының өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. Массасы 5 кг дененің 15 м/с2 үдеумен құлауы үшін оған әсер ететін күш
A) 3 Н.
B) 2 Н.
C) 75 Н.
D) 40 Н.
E) 20 Н.
7. Қысым тұрақты болғанда, газ күйінің өзгеру процесі
A) Изохоралық.
B) Адиабаталық.
C) Изотермиялық.
D) Тепе-теңдік.
E) Изобаралық.
8. Газға берілген жылу мөлшері түгелімен ішкі энергияға айналатын процесс:
A) изотермиялық.
B) изохоралық.
C) изобаралық және изотермиялық.
D) изобаралық.
E) адиабаталық.
9. R кедергінің температураға тәуелділік теңдеуі
A) .
B) .
C) = 0(1 + t).
D) .
E) R = R0(1 + t).
10. Түзу өткізгіштен өтіп жатқан электр тогы сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай бағытталған. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты дұрыс көрсетілген сурет

A) 3.
B) 5.
C) 2.
D) 4.
E) 1.
11. Дыбыс толқындарын қоздырушы прибор:
A) Герцтің жартылай өткізгішті вибраторы.
B) Жоғарғы жиілікті тербеліс генераторы.
C) Жабық тербелмелі контур.
D) Дыбыс зорайтқыш.
E) Ашық тербелмелі контур.
12. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:
1.Бірдей жиілік.
2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.
3.Бірдей амплитуда.
A) Тек қана 2.
B) 2 және 3.
C) Тек қана 3.
D) 1 және 2.
E) Тек қана 1.
13. Суреттегі нәрсенің орны:

A) Екі фокустың үстінде.
B) Фокустың үстінде.
C) Екі фокус аралығынан тысқары.
D) Фокус аралығында.
E) Фокус пен екі фокус арасында.
14. Be ядросын α- бөлшекпен атқылағанда бір нейтрон ұшып шығумен қатар пайда болатын изотоп:
A) C.
B) Li.
C) Be.
D) C.
E) B.
15. Массасы 160 г шайбаның импульсі массасы 8 г, 600 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқтың импульсіне тең болу үшін, шайбаның жылдамдығын анықтаңыз
A) 96 м/с.
B) 30 м/с.
C) 1280 м/с.
D) 2,13 м/с.
E) 20 м/с.
16. Температура тұрақты болған жағдайда, газ қысымы 2 есе азайса, онда сол газдың көлемі
A) 2 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе кемиді.
D) 4 есе артады.
E) өзгермейді.
17. Қыздырғышының температурасы 500 К идеал двигатель қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның есесінен 350 Дж механикалық жұмыс атқарады. Салқындатқыштың температурасын анықтаңыз.
A) 330 К.
B) 300 К.
C) 320 К.
D) 315 К.
E) 325 К.
18. q электр заряды, потенциалдар айырымы 8 В, нүктелер аралығында орын ауыстырғандағы электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болады. q зарядтың шамасы:
A) 0,5 Кл.
B) 10 Кл.
C) 16 Кл.
D) 2 Кл.
E) 32 Кл.
19. Электрлік кедергісі тұрақты өткізгіштегі ток күші 4 есе артса, өткізгіште бірлік уақытта бөлінетін жылу мөлшері:
A) 16 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 4 есе кемиді.
D) Өзгермейді.
E) 16 есе кемиді.
20. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда
A) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.
B) темір шатыр сигналды күшейтеді.
C) сигнал қосарланып кетеді.
D) радиотолқындардың өтімділігі жоғары.
E) радиотолқындар дифракцияланады.
21. Электромагниттік толқындарды шығарып және қабылдау үшін ашық тербелмелі контурдың қолданылу себебі
A) ашық тербелмелі контур сигналды күшейтеді.
B) ашық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды жақсы шығарады және қабылдайды, себебі электромагниттік өріс контур маңындағы кеңістікті түгел қамтиды.
C) жабық тербелмелі контурдың меншікті тербеліс жиілігі үлкен
D) ашық тербелмелі контур төменгі жиілікті сигналды бөледі.
E) жабық тербелмелі контудың кедергісі үлкен.
22. Энергиясы 2,810-19 Дж болатын фотонға сәйкес келетін электромагниттік толқынның ұзындығы (h=6,6210-34 Джс; с = 3108 м/с)
A) 7 нм.
B) 70 нм.
C) 710 нм.
D) 71 нм.
E) 800 нм.
23. Атом энергиясы Е1 қозған күйден, энергиясы Е0 қалыпты күйге өткен кездегі шығарылатын фотонның жиілігі:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
24. 1. Ажырыту бұрышы өте кішкене (өте жіңішке) жарық шоғын туғыза алады.
2. Жарығы аса монохроматты болады.
3. Ең қуатты жарық көзі.
4. Энергиясының сапасы жоғары және алыс қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі зор.
5. Қыздыру шамы сияқты жарық көзі болып табылады.
Лазерлік сәуле шығарудың қасиеттеріне жатпайтыны
A) 3.
B) 1.
C) 4.
D) 2.
E) 5.
25. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш
A) 750 Н.
B) 96 Н.
C) 120 Н.
D) 150 Н.
E) 240 Н.
26. Суретте дененің О нүктесіне әсер ететін бір жазықтықта жататын бес күш векторлары берілген. Тең әсерлі күш нөлге тең болу үшін артық күшті көрсетіңіз

A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
27. Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты
A) 1 с.
B) 5 с.
C) 8 с.
D) 10 с.
E) 4 с.
28. h биіктіктен тік төмен тасталған доп жерге абсолют серпімді соғылып, қайта 2h биіктікке көтерілуге қажетті бастапқы жылдамдық
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
29. Материялық нүктенің қозғалысы х = 2 – 4t + t2 теңдеуімен сипатталады. Оның массасы 2 кг деп алып, бастапқы уақыттан 1 с өткеннен кейінгі импульсін анықтаңыз.
A) -6 .
B) -4 .
C) 6 .
D) 4 .
E) 0.
30. Күш моменті физикалық шама. Ол не тең?
A) Күш пен дененің жылдамдығының көбейтіндісіне.
B) Күш пен иіннің көбейтіндісіне.
C) Дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне.
D) Күш пен бұл күштің әсер ететің уақыттың көбейтіндісіне.
E) Күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне.
25 нұсқа
1. Солтүстік-шығысқа 2 км, сонан соң солтүстікке 1 км жүзген катердің жолы
A) 2,8 кмB) 1,5 кмC) 1 кмD) 3 кмE) 2 км 2. Импульстің сақталу заңының анықтамасына сәйкес өрнек:
A) P=m
B) ΔP=m
C) Ft=m – m
D) I=F·Δt
E)
3. Салыстырмалы молекулалық массаның формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
4. Қандай күштің әсерінен полярсыз диэлектриктің молекулалары электрлік дипольға айналады?
A) Үйкеліс күші
B) Электр өрісінің күші
C) Гравитациялық күш
D) Ядролық күш
E) Магнит өрісінің күші
5. теңдеуімен берілген гармониялық тербелістердің үдеуін анықтау өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
6. Денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын жағдай
A) Өлшеуіш цилиндрді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда.
B) Жерден космос кораблінің қозғалысын бақылағанда.
C) Ракетаның өлшемін анықтағанда.
D) Бөрененің үстіндегі гимнаст.
E) Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде.
7. 1 м/с2 үдеумен тік жоғары көтеріліп бара жатқан лифт ішіндегі массасы 1 кг дененің салмағы:(g = 10 м/с2).
A) 10 Н.
B) 12 Н.
C) 11 Н.
D) 7 Н.
E) 9 Н.
8. Жұмысты есептейтін өрнек.
A) A= Fssіn.
B) A=Fscos2.
C) A=Fscos.
D) A= -Fssin2.
E) A=F.
9. Кедергілері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі
A) 10 Ом.
B) 4,8 Ом.
C) 0,48 Ом.
D) 0,1 Ом.
E) 48 Ом.
10. Ампер гипотезасы:
A) Атомдар ішінде бос кеңістіктің болуы.
B) Атом ядросы протондар мен нейтрондардан тұрады.
C) Электр өрісінде орналасқан теріс зарядты цинк бөлшегіне екі күш әсер етеді.
D) Атомның сыртқы қабықшасындағы электрондар ядромен нашар байланысқан.
E) Дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр айнала қозғалатын ток арқылы түсіндіріледі.
11. Айнымалы ток желісіне ваттметр қосылған. Желідегі кернеу 120 В, ток
6 А және cosφ=0,85 болған кездегі ваттметрдің көрсетуі:
A) 612 Вт.
B) 610 Вт.
C) 614 Вт.
D) 616 Вт.
E) 615 Вт.
12. Квант оптикалық генераторлар (лазерлер) қолданылатын жағдайлар:
1. Металлдарды және тері кездемелерді кесу.
2. Информацияны беру және сақтау.
3. Ұзындық өлшемі эталонын анықтау.
A) тек 1, 3.
B) тек 1.
C) тек 1, 2.
D) тек 2, 3.
E) 1, 2 және 3.
13. Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалым
A) француз зерттеушісі Беккерель.
B) ағылшын физигі Э.Резерфорд.
C) америкалық биолог Т.Морган.
D) поляк геохимигі М.Кюри.
E) ағылшын химигі Ф.Содди.
14. Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін қажет емес шарттар:
1. Әрбір ядро бөлінуде екі-үш нейтрондардың шығуы.
2. Уранның көп мөлшерде болуы.
3. Уранның жоғары температурада болуы.
A) тек 3.
B) тек 2.
C) тек 1.
D) 1 және 2.
E) 2 және 3.
15. Массасы 2 кг дененің 4 Н күш әсерінен қозғалысы
A) Yдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
B) Бір қалыпты, 8 м/с жылдамдықпен.
C) Yдемелі, 8 м/с2 үдеумен.
D) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
E) Yдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
16. Массалары m1= m2=1 кг шарларға R қашықтықта гравитациялық тартылыс F күші әсер етеді. Массалары 2 кг және 1 кг шарларға осындай R қашықтықта әсер ететін гравитациялық күш
A) F.
B) 2F.
C) 3F.
D) 9F.
E) 4F.
17. Ғарыш кемесінің массасы m, Жердің массасы М, радиусы R,гравитациалық тұрақты G. Жерге тартылу әсері шекарасынан шығып кету үшін қажетті бастапқы жылдамдық:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
18. Массасы 2 т жүкті 9 м биіктікке 1 мин ішінде көтеретін кранның пайдалы қуаты
A) 0,3 Вт.
B) 18000 кВт.
C) 3 кВт.
D) 1,8 кВт.
E) 3 Вт.
19. Жіпке 250 Н күшпен әсер етіп, ќозғалмайтын блоктың жәрдемімен массасы 24,5 кг кұм салынған шелекті 10 м биіктікке көтерген. Блоктың ПӘК і:
A) 102%.
B) 10,2%.
C) 98%.
D) 0,98%.
E) 9,8%.
20. Идеал газ үшін изотермиялық ұлғаюдың графигін көрсетіңіз.

A) 4.
B) 1.
C) 3.
D) 5.
E) 2.
21. 4 кг гелийді 100 К изохоралы қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (М = 4R = 8,31 )
A) 1,29·106 Дж.
B) 1,25·106 Дж.
C) 4,1·106 Дж.
D) 2,3·106 Дж.
E) 2,25·106 Дж.
22. Жазық конденсатордың ауданы 520 см2. Конденсатордың сыйымдылығы 46 Ф болу үшін пластиналардың арақашықтығы
A) 100 м.
B) 4,1 м.
C) 5,1 м.
D) 0,02 м.
E) 0,01 м.
23. Шыны-сұйық шекарасынан толық шағылудың шектік бұрышы 0 = 60. Егер шынының сыну көрсеткіші n = 1,5 болса, сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз.
A) nc = 1,34.
B) nc = 1,38.
C) nc = 1,32.
D) nc = 1,30.
E) nc = 1,36.
24. Фотоэффектіні түсіндіру үшін толқын ұзындығы λ сәуле порциясына берілетін энергия
A) h··c.
B) .
C) .
D) .
E) .
25. Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада массасы 60 кг адам тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1 м/с жылдамдықпен қозғалса, арбаның Жермен салыстырғандағы жылдамдығы:
A) 0.
B) -1,33 м/с.
C) 1,33 м/с.
D) -0,75 м/с.
E) 75 м/с.
26. Массасы 20 г белгісіз газды тұрақты қысымда 10 К-ге қыздыру үшін 182,4 Дж , ал тұрақты көлемде қыздыру ұшін 129,8 Дж жылу мөлшері қажет. Бұл газ-
A) азот (M=0,028 кг/моль)
B) сутек (M=0,002 кг/моль)
C) гелий (M=0,004 кг/моль)
D) оттек (M=0,032 кг/моль)
E) көмірқышқыл газ (M=0,044 кг/моль)
27. Электр плитасын жөндегенде оның орамасы алғашқы ұзындығының 0,1 бөлiгiндей қысқарған. Сондағы плитаның қуаты:
A) 1,1 есе артады.
B) 1,4 есе артады.
C) 1,2 есе артады.
D) 1,6 есе артады.
E) 1,8 есе артады.
28. Біртекті магнит өрісінде қозғалатын электронға әсер етуші күштің жұмысы:
A) Электрон зарядының потенциалдар айырмасына көбейтіндісіне тең.
B) Электронның кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең.
C) Электронның потенциалдық энергиясының өзгерісіне тең.
D) Нөлге тең, өйткені электронға әсер ететін күш бағыты үнемі оның қозғалыс бағытына перпендикуляр.
E) Орын ауыстыру мен күштің көбейтіндісіне тең.
29. Ашық тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелді өзгеру заңдылығы: i=0,1 cos(6·105πt) болса. Шығарлатын толқынның ұзындығы:
A) 800 м.
B) 700 м.
C) 900 м.
D) 600 м.
E) 1000 м.
30. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
A) 60 см.
B) 45 см.
C) 50 см.
D) 55 см.
E) 65 см.
26 нұсқа
1. Жүк автомобилінің қозғалыс теңдеуі х= 270+12t. Оның қозғалыс жылдамдығы
A) 6 м/с
B) –135 м/с
C) 12 м/с
D) –270 м/с
E) 270 м/с
2. Дененің жылдамдық векторы мен үдеу векторының бағыты қарама-қарсы болуы
A) тек қана шеңбер бойымен қозғалғанда.
B) мүмкін емес.
C) тек қана элипс бойымен қозғалғанда.
D) дене тұрақты жылдамдықпен қозғалғанда.
E) мүмкін.
3. Рычагтың тепе-теңдік шарты
A)
B)
C)
D)
E)
4. Электр өрісінің жұмысы теріс болса, зарядталған дененің өрістегі потенциалдық энергиясы
A) өзгермейді
B) кемиді
C) өседі, кемиді
D) өседі
E) потенциалдық энергияның өзгерісін анықтау мүмкін емес
5. 4 с ішінде 8 тербеліс жасайтын маятниктің тербеліс жиілігі
A) 8 Гц
B) 0,5 Гц
C) 2 Гц
D) 32 Гц
E) 4 Гц
6. Массасы 50 кг денеге 4 Н күштің әсерінен алатын үдеуі
A) 4,2 м/с2.
B) 0,4 м/с2.
C) 0,07 м/с2.
D) 0,08 м/с2.
E) 1,4 м/с2.
7. Жер бетінен h1 биіктікте орналасқан, массасы m дене h2 биіктікке еркін түскен кезде ауырлық күшінің атқаратын жұмысы:
A) A=.
B) A=mg(h2- h1).
C) A=mg(h1- h2).
D) A=mg(h1+ h2).
E) A=.
8. Термодинамикадағы жұмысты есептеу үшін пайдалануға болатын өрнек
A) .
B) A = pV.
C) A = Nt.
D) .
E) A = FScos.
9. толық тізбек үшін Ом заңының формуласындағы ε - шамасы
A) кернеу
B) ток көзінің ішкі кедергісі
C) ток күші
D) электр қозғаушы күш
E) тізбектің сыртқы кедергісі
10. Электролит арқылы Δt уақыт аралығында кернеу U болған жағдайдағы өтетін ток күші I. Электродта бөлінетін зат массасы m-ді анықтау үшін білуге қажетті шамалар
A) Тек қана U мен Δt.
B) I, U және Δt.
C) Тек қана I мен U.
D) Тек қана I мен Δt.
E) Тек қана I.
11. Магнит индукциясы векторының бағытына тогы бар тұйық контурдың сәйкес келетін бағыты
A) Перпендикуляр бағыты.
B) Параллель бағыты.
C) Жанама бағыты.
D) Оң нормалы бағыты.
E) Сол нормалы бағыты
12. Суреттегі фотоаппараттың көмегімен алынған кескін:

A) Шын, кішірейтілген, тура.
B) Жалған, кішірейтілген, тура.
C) Шын, кішірейтілген, төңкерілген.
D) Шын, үлкейтілген, төңкерілген.
E) Жалған, кішірейтілген, төңкерілген.
13. Протон массасы мен электрон массасының қатынасы:
A) Затқа байланысты әр түрлі.
B) Электронның массасы протон массасынан 1836 есе артық.
C) Элементтің атомдық массасына тең.
D) Массалары бірдей.
E) Протонның массасы электронның массасынан 1836 есе артық.
14. Көмір изотобының ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар саны:
A) Z=6, N=8.
B) Z=14, N=6.
C) Z=6, N=6.
D) Z=6, N=14.
E) Z=8, N=6.
15. Массасы 5 кг денеге бір жазықтықта =10Н және =5Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі мен қозғалу бағыты

A) 1 м/с2, F2 бағытымен.
B) 2 м/с2, F1 бағытымен.
C) 1 м/с2, F1 бағытымен.
D) 2 м/с2, F2 бағытымен.
E) 3 м/с2, F1 бағытымен.
16. Ғарышкеме вертикаль бағытта (Айға қатысты) 0,8 м/с2 тұрақты үдеуімен баяу қозғалып, Айға жұмсақ қонды. Оның ішіндегі массасы 70 кг ғарышкердің салмағы
A) 40 Н.
B) 86 Н.
C) 60 Н.
D) 90 Н.
E) 56 Н.
17. Массасы 10 кг, 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене тоқтағанға дейін 20 м жер жүріп өткендегі әсер еткен үйкеліс күші
A) 4 Н.
B) 2 Н.
C) 6 Н.
D) 8 Н.
E) 40 Н.
18. Массасы 50000 кг ғарыш кемесі двигателінің тарту күші 105 Н. Двигателдің 6 с уақыт жұмысы кезіндегі ғарыш кемесі жылдамдығының өзгерісі:
A) 12 м/с.
B) 1,210-2 м/с.
C) 12 м/мин.
D) 1,210-2 м/мин.
E) 0,2 м/с.
19. Массасы 70 кг адам суда тыныш тұрған қайықтан жағаға 3 м/с жылдамдықпен секірді. Егер қайық массасы 35 кг болса, кісі секірген соң қайықтың жылдамдығы
A) 6 м/с.
B) 3 м/с.
C) 4 м/с.
D) 1,5 м/с.
E) 9 м/с.
20. Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5 есе артатын болса, онда сол газдың температурасы
A) есе кемиді.
B) 5 есе артады.
C) 10 есе артады.
D) 5 есе кемиді.
E) 10 есе кемиді.
21. Заряды 10 мкКл өткiзгiштердiң арасындағы потенциялдар айырмасы 5 В. Жүйенiң сыйымдылығы:
A) 2·106 Ф.
B) 2·10-6 Ф.
C) 5·106 Ф.
D) 5·10-2 Ф.
E) 5·10-6 Ф.
22. Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 16 есе арттырғанда, контурдың тербеліс периоды
A) 16 есе кемиді.
B) Өзгермейді.
C) 16 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
23. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне түсетін кернеу (h=6,6310-34 Джс; e=1,610-19 Кл; c=3108 м/с)
A) 0,24 кВ.
B) 12,4 кВ.
C) 124 кВ.
D) 1,24 кВ.
E) 0,124 кВ.
24. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) нейтрон.
B) -бөлшек.
C) электрон.
D) протон.
E) позитрон.
25. Оқ бөгетке тиіп, оған h1 тереңдікке кіреді. Жылдамдығы одан екі есе артық, массасы дәл сондай оқ енетін h2 тереңдік
A) h2=2 h1.
B) h2= .
C) h2= .
D) h2= .
E) h2=4 h1.
26. Массасы 0,2 кг 200С температурадағы калориметрге температурасы 800С массасы 0,3 кг су құйылған. Сонда калориметрдегі температура 500С болды. Калориметрдің жылу сыйымдылығының мәні ( ссу = 4200 Дж/кг∙0С)
A) 50 кДж/кг·0С.
B) 6300 Дж/кг·0С.
C) 45 Дж/кг·0С.
D) 72 кДж/кг·0С.
E) 4500 Дж/кг·0С.
27. 1000 С-ге дейін қыздырылған денені температурасы 100 С суға салғанда, белгілі уақыт өткен соң жалпы температура 400 С болды. Бірінші денені шығармай суға тағы сондай 1000 С-ға дейін қыздырылған денені салсақ судың температурасы:
A) 950С.
B) 850С.
C) 650С.
D) 750С.
E) 550С.
28. Массасы 0,001 мг, заряды 1 мкКл бөлшек индукциясы 0,1 Тл магнит
өрісіне күш сызықтарына перпендикуляр 4 жылдамдықпен кірсе,
оның қозғалыс траекториясының қисықтық радиусы
A) 40 мB) 60 мC) 20 мD) 30 мE) 50 м29. Ғарыш кемесімен байланыс қашықтығын 2 есе арттыру үшін, хабарлағыш қуатын
A) 2 есе арттыру керек.
B) 4 есе арттыру керек.
C) өзгертпеу керек.
D) 2 есе азайту керек.
E) 4 есе азайту керек.
30. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)
A) 12,5 см.
B) 1,25 см.
C) 0,125 мм.
D) 12,5 м.
E) 1,25 м.
27 нұсқа
1. Дене тұрақты 10жылдамдықпен қозғалғанда, 2 сағатта жүретін жол
A) 200 кмB) 72 кмC) 108 кмD) 36 кмE) 100 км 2. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз
A) Дөңгелеу үйкеліс күші.
B) Жіптің тартылу күші.
C) Ауырлық күші.
D) Тіреудің реакция күші.
E) Сырғанау үйкеліс күші.
3. Автомобиль двигателін сөндіріп, төбеден түскенде...
A) төбеде болғандағы потенциалдық энергия есебінен қозғалады.
B) соққан желдің кинетикалық энергиясы есебінен қозғалады.
C) деформацияланған жолдың потенциалдық энергиясы көмегімен қозғалады.
D) ауаның ішкі энергиясы есебінен қозғалады.
E) дөңгелектердің потенциалдық энергиясы есебінен қозғалады.
4. Қандай конденсатордың сиымдылығы 1 Ф болады?
A) Астарларына 1 мкКл заряд бергенде аотенциал 1 мВ болса
B) Астарларына 1 мкКл заряд бергенде потенциал айырмасы 100 В болса
C) Астарларына 1 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 В болса
D) Астарларына 10 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 100 В болса
E) Астарларына 1 нКл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 мкВ болса
5. Серпінділік күшінің әсерінен болатын гармониялық тербелістердің периоды
A)
B)
C)
D)
E)
6. Еркін түскен дененің 4 с өткеннен кейінгі жылдамдығы: (0=0, g=10м/с2)
A) 20 м/с.
B) 160 м/с.
C) 40 м/с.
D) 80 м/с.
E) 200 м/с.
7. Серпімділік күшін анықтайтын формула
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
8. Стакандағы ыстық суға массалары бірдей күміс немесе алюминий қасық салынса, суды тез суытатыны (салюм= 920 Дж/кг·К, скүміс= 250 Дж/кг·К).
A) күміс суытады, алюминий қыздырады.
B) күміс қыздырады, алюминий суытады.
C) алюминий.
D) екеуі де бірдей.
E) күміс.
9. Егер тізбектегі ток күші 5А болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2с ішінде өтетін заряд
A) 200 Кл.
B) 300 Кл.
C) 1800 Кл.
D) 3600 Кл.
E) 10 Кл.
10. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 40 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 2 Гн.
B) 1 Гн.
C) 5 Гн.
D) 20 Гн.
E) 10 Гн.
11. Төменде келтірілген электромагниттік сәулелерді жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңдар:
1) көрінетін жарық.
2) ультракүлгін сәулелер.
3) инфрақызыл сәулелер.
4) радиотолқындар.
A) 2,1,3,4.
B) 3,4,1,2.
C) 1,3,2,4.
D) 4,3,1,2.
E) 1,2,3,4.
12. Суретте линзаның қай түрі келтірілген және оның кескіні қандай болады?

A) Шашыратқыш; жалған және үлкейтілген.
B) Жинағыш; жалған.
C) Шашыратқыш; шын және кішірейтілген.
D) Шашыратқыш; шын.
E) Шашыратқыш; жалған және кішірейтілген.
13. Лазерлік сәуле шығаруға тән қасиеттер:
1. Жоғарғы монохроматтылық.
2. Когеренттік.
3. Сәуле шығарудың бағыттылығы.
4. Сәуле шығару қуатының жоғарылығы.
A) 1, 2, 3, 4.
B) Тек 1.
C) 2 және 4.
D) 1 және 4.
E) 2 және 3.
14. реакциясындағы белгісіз бөлшек:
A) .
B) .
C) е-.
D) .
E) р.
15. Егер радиустары бірдей екі шардың біреуі болаттан, екіншісі қорғасыннан жасалса, олар өзара әсерлескен кездегі үдеулерінің модульдерінің қатынасы: (болат = 7,8103 кг/м3; қорғасын = 11,3103 кг/м3)
A) 1,7.
B) 1,9.
C) 1,8.
D) 1,6.
E) 1,4.
16. Көлбеулік бұрышы 30 жазықтықпен сырғанаған дененің үдеуі (g=10 м/с2, үйкеліс ескерілмейді)
A) 5 м/с2.
B) м/с2.
C) м/с2.
D) м/с2.
E) м/с2.
17. Әрқайсысының массасы 1000 кг, екі автомобиль Жермен байланысты санақ жүйесінде горизонталь жолмен 1 = 10 м/с және 2 = 20 м/с жылдамдықпен қарама-қарсы бағытта қозғалады. Екінші автомобильдің бірінші автомобильмен байланысты санақ жүйесіндегі импульсі:
A) –30000 .
B) 10000 .
C) 30000 .
D) 0.
E) –10000 .
18. Массалары m бірдей екі шар модульдері тең жылдамдықпен қарама-қарсы қозғалған. Соқтығысқаннан кейін екі шар да тоқтаған. Соқтығысу нәтижесінде екі шардың импульстерінің қосындысы
A) 0.
B) -2m.
C) 2m.
D) -m.
E) m∙.
19. Азоттың мольдік массасы 0,028 кг/моль болса, азот молекуласының массасы:
(NA= 6,02·1023 моль-1)
A) 4,62·10-23кг.
B) 4,76·10-26кг.
C) 4,74·10-20кг.
D) 4,65·10-26кг.
E) 3,65·1020кг.
20. Конденсатордың астарларындағы кернеу 100В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталған кезде, тізбектен 0,1Кл электр заряды ағып өтті. Сонда резисторде бөлінетін энергия:
A) 10 Дж.
B) 5 Дж.
C) 15 Дж.
D) 8 Дж.
E) 25 Дж.
21. Өткізгіштің ұзындығы 1,2 м, көлденең қимасының ауданы 0,4 мм2, ал кедергісі 1,2 Ом болса, оның меншікті электр кедергісі:
A) 0,610-6 Омм.
B) 0,410-6 Омм.
C) 0,510-6 Омм.
D) 0,310-6 Омм.
E) 0,210-6 Омм.
22. Жиілігі 400 Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивтілігі 0,1 Гн катушка қосылған. Осы тізбекте резонанс болу үшін оған жалғанатын конденсатор сыйымдылығы
A) 1,2 мкФ.
B) 2,0 мкФ.
C) 1,4 мкФ.
D) 1,8 мкФ.
E) 1,6 мкФ.
23. Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы: (h=6,6210-34 Джс; e=1,610-19 Кл)
A) 25 нм.
B) 0,025 нм.
C) 0,0025 нм.
D) 3 нм.
E) 0,25 нм.
24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборларда шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектердің жасырын із қалдыратыны
A) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
B) Көпіршікті камера.
C) Қалың қабатты фотоэмульсия.
D) Вильсон камерасы.
E) Гейгердің газ разрядты санағышы.
25. Тарту күші 400 кН, 21,6 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан тепловоздың 1сағатта атқаратын жұмысы
A) 8640 кДж.
B) 8640 Дж.
C) 2400 кДж.
D) 0,864108 Дж.
E) 86,4108 Дж.
26. Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2-ден 8 м/с-қа дейін артты. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 120 Дж.
B) 220 Дж.
C) 160 Дж.
D) 110 Дж.
E) 130 Дж.
27. 100 моль сынаптың көлемі неге тең?
A) 2,3·10-3м3.
B) 2,4·10-3м3.
C) 1,4·10-3м3.
D) 1,5·10-3м3.
E) 2,1·10-3м3.
28. Жылу машинасы қыздырғышының температурасын 10 0С-қа көтерді, суытқышының температурасын 10 0С-қа төмендетті. Осының нәтижесінде машинаның ПӘК-і
A) өзгермейді.
B) төмендейді.
C) артуы да кемуі де мүмкін.
D) артады.
E) ПӘК-ң өзгерісін анықтау мүмкін емес.
29. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдығы аз, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, бақыланатын құбылысты анықтаңыз. Жердің магнит өрісін ескермеуге болады.
A) Катушка ыршып түседі.
B) Катушка сығылады.
C) Катушка тербеледі.
D) Катушка созылады.
E) Ешнәрсе өзгермейді.
30. Телестанцияның әсер ету аймағы көкжиек жазықтығымен шектелу себебі
A) әдетте таратқыш қуаты онша үлкен болмайды.
B) әсер ету аймағын аттыру үшін таратушы антеннаны биіктету керек.
C) телевизиялық толқындар әр түрлі заттарда жақсы жұтылады.
D) телеорталықтар ультрақысқа толқында жұмыс жасайды. Бұл толқындар дифракцияланбайды.
E) телевизиялық толқындар күшті шашырайды.
28 нұсқа
1. СИ жүйесінде өлшенетін жылдамдық бірлігі
A) м/мин.
B) км/сағ.
C) км/с.
D) м/с.
E) см/с.
2. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
3. Дененің импульсі немесе қозғалыс мөлшері дегеніміз
A) Денеге әсер ететін күштің жылдамдығына көбейтіндісі
B) Дене массасының жылдамдығына қатынасы
C) Денеге әсер ететін күштің массасына көбейтіндісі
D) Денеге әсер ететін күштің массасына қатынасы
E) Дене массасының жылдамдығына көбейтіндісі
4. Зарядталмаған конденсатордың электр сыйымдылығы бар ма?
A) Бар, себебі, сыйымдылық геометриялық өлшемдері мен диэлектриктің өтімділігіне байланысты
B) Жоқ, себебі сыйымдылық зарядқа тәуелді
C) Жоқ, себебі сыйымдылық потенциал айырмасына тәуелді
D) Сыйымдылықтың бар немесе жоқ болуы конденсатордың түріне байланысты
E) Жоқ, себебі зарядпен бірге электр сыйымдылығы да жойылады
5. Суретте математикалық маятниктің тербеліс графигі келтірілген. Осы тербелістің теңдеуі:

A)
B)
C)
D)
E)
6. Дене тұрақты жылдамдықпен түзу сызық бойымен қозғады. Тең әсерлі күш туралы дұрыс берілген тұжырым:
A) Нөлге тең емес, бағыты және модулі бойынша тұрақты.
B) Нөлге тең емес, бағыты бойынша тұрақты емес, модулі бойынша тұрақты.
C) Нөлге тең емес, модулі бойынша тұрақты емес, бағыты бойынша тұрақты.
D) Нөлге тең емес.
E) Нөлге тең, немесе модулі және бағыты бойынша тұрақты.
7. Массасы 6000 кг трамвай 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Тежелгеннен кейін ол 30 с-тан соң тоқтады. Тежелу күшін анықтаңдар.
A) ≈2001 Н.
B) ≈2000 Н.
C) ≈2100 Н.
D) ≈2010 Н.
E) ≈1500 Н.
8. Бүкіл әлемдік тартылыс күшін қолданып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
9. Салмақтары бірдей екі баланың алғашында жеке-жеке сырғанағаннан екеуі бірге бір шанаға отырып сырғанаған кездегі үйкеліс күштерінің айырмашылығы
A) Өзгермейді.
B) 4 есе азаяды.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе азаяды.
E) 2 есе артады.
10. Судың мольдік массасы (СИ жүйесінде):
A) 34·102 кг/ моль.
B) 18·10-2 кг/ моль.
C) 34·10-3 кг/ моль.
D) 18·10-3 кг/ моль.
E) 103 кг/ моль.
11. Электр шамының спираліндегі ток күшi 0,7 А, шамның кедергiсi 310 Ом болса, шамдағы кернеу:
A) 224 В.
B) 200 В.
C) 217 В.
D) 210 В.
E) 220 В.
12. Жарықтың абсолют сыну көрсеткіші.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
13. Фотолюминесценцияның мысалы бола алатын құбылыс:
A) Күннің сәуле шығаруы.
B) Қараңғыда ағаш шіріктерінің жарық шығаруы.
C) Теледидардың электронды-сәулелік түтігі экранының жарықталынуы.
D) Жол белгілерінің жарқырауық бояуларының жарық шығаруы.
E) Солтүстік шұғыланың жарқыл шығаруы.
14. Сәуле шығару жиілігінің өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)
15. Тыныштық күйден жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигатель 1000 Дж жұмыс атқарды. жылдамдықтан 2 жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигательдің атқаратын жұмысы
A) 2000 Дж.
B) 4000 Дж.
C) 3000 Дж.
D) 1000 Дж.
E) Дж.
16. Массасы m оқ жылдамдықпен горизонталь қозғалып тегіс бетте жатқан массасы М денеге барып тиеді. Оқ оның ішінде қалып қойса, дененің қозғалыс жылдамдығы:
A) .
B) .
C) .
D) (m + M).
E) .
17. Рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 5 см, ұзын иіннің ұзындығы 30 см. Қысқа иініне 12 Н күш түсірілген. Рычагты тепе-теңдікке келтіру үшін, оның ұзын иініне түсетін күш.
A) 5 Н.
B) 8 Н.
C) 7 Н.
D) 2 Н.
E) 4 Н.
18. Электростатикалық өрісінде кернеулік сызықтар бойымен q заряды орын ауыстырғанда істелінетін жұмысты салыстырыңыз.

A) А4 > қарағанда А3, А2 және А1.
B) А=0, траекториясы тұйықталған.
C) Жұмыс бәрінде де бірдей.
D) А1 > қарағанда А2, А3 және А4.
E) Жұмыс орындалмайды.
19. Электрондар саны атомдар санына тең деп есептеп, мыстағы еркін электрондар концентрациясын анықтаңыздар. (Мыстың мольдік массасы: 0,0635 кг/моль; тығыздығы: 9000 кг/м3; Авогадро саны: 6,021023 моль-1)
A) 8,5·1028 1/м3.
B) 6,5·1028 1/м3.
C) 7,0·1028 1/м3.
D) 6,7·1028 1/м3.
E) 7,5·1028 1/м3.
20. Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығы арқылы анықталатын шама
A) Магниттік индукция.
B) Тұйық контурдағы индукцияның ЭҚК-і.
C) Контурдың индуктивтілігі.
D) Өздік индукцияның ЭҚК-і.
E) Контурдың электрлік кедергісі.
21. Жартылай өткізгішті транзистордың сұлбасы
К
Б
Э
К
Б
Э
К
Б
Э
1
2
3

A) тек 2
B) тек 3
C) 1 және 2
D) 2 және 3
E) тек 1
22. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,110-19 Дж. Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 1,110-19 Дж.
B) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
C) 2,110-19 Дж.
D) 4,210-19 Дж.
E) 7,410-19 Дж.
23. Жартылай ыдырау периоды 10 мин радиоактивті изотоптың 106 атомы бар. 20 мин ішінде осы атомдардың ыдырауға ұшырағаны:
A) 5·105.
B) 7,5·105.
C) 1,5·105.
D) 106.
E) 0.
24. Нағыз элементар бөлшектер болып табылатындар:
A) Гиперондар.
B) Кварктар мен лептондар.
C) К-мезондар.
D) Адрондар.
E) Нуклондар.
25. Өзара перпендикуляр, 30 Н және 40 Н күштердің әсерімен дене 10 м қашықтыққа қозғалды. Тең әсерлі күштің істеген жұмысы
A) 500 Дж.
B) 200 Дж.
C) 320 Дж.
D) 400 Дж.
E) 250 Дж.
26. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:
A) 400000 .
B) 100000 .
C) 200000 .
D) 500000 .
E) 300000 .
27. Массасы 300 кг сутегін қыздырғанда 60 кДж жылу мөлшері бөлінді. Бұл процестегі температураның өзгерісі
A) 0,2 К.
B) 0,1 К.
C) 0,014 К.
D) 4 К.
E) 0,04 К.
28. Қыздырғыштың температурасы 527 0С. Қыздырғыштан алынған әрбір кДж энергия есебінен двигатель 450 Дж механикалық жұмыс атқаратын болса, идеал двигательдің ПӘК-і мен суытқыш температурасы
A) 45 %, 167 0С
B) 50 %, 300 0С
C) 65 %, 300 0С
D) 35 %, 52 0С
E) 40 %, 127 0С
29. Суретте келтірілген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан
-бөлшекке әсер ететін күштің бағытыB


A) “бізге” қарай
B) тік жоғары
C) тік төмен
D) оңға
E) солға
30. Кернеуінің амплитудалық мәні 127 В айнымалы ток желісіне кедергісі 100 Ом резистор мен сыйымдылығы 40 мкФ конденсатор тізбектеп жалғанған. Ток жиілігі 50 Гц болса, тізбектегі ток күшінің амплитудалық мәні:
A) Iм1,1 А.
B) Iм0,9 А.
C) Iм0,7 А.
D) Iм1,3 А.
E) Iм1,2 А.
29 нұсқа
1. Вертолет горизонталь бағытта түзу сызық бойымен 40 км ұшып, 90° бұрыш жасап бұрылып, тағы 30 км ұшты, оның жолы
A) 70 кмB) 10 кмC) 35 кмD) 25 кмE) 50 км 2. Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазықтықта айналдырғандағы центрге тартқыш күштің табиғатын аныќтаңыз.
A) Шарик салмағы
B) Жерге тартқыш күш
C) Үйкеліс күші
D) Серпімділік күш
E) Салмақтың құраушысы
3. Массасы 15 кг дененің 15 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы кинетикалық энергиясы
A) 1580 Дж.
B) 30 Дж.
C) 225 Дж
D) 300 Дж.
E) 1687 Дж.
4. 14 N7 атомында неше электрон, протон және нейтрон бар?
A) 17 электрон, 10 протон, 4 нейтрон
B) 7 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
C) 14 электрон, 7 протон, 7 нейтрон
D) 7 электрон, 14 протон, 7 нейтрон
E) 10 электрон, 14 протон, 14 нейтрон
5. Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
A) Жұтылу
B) Интерференция
C) Дифракция
D) Акустикалық резонанс
E) Шағылу
6. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 12,5 м, 2,5 с
B) 12,6 м, 2,6 с.
C) 10,5 м, 2,5 с.
D) 16,4 м, 3,6 с.
E) 13,5 м, 4,5 с.
7. 2 Н күштің әсерінен 4 см ұзарған серіппенің қатандығы ...
A) 40 Н/м.
B) 20 Н/м.
C) 30 Н/м.
D) 50 Н/м.
E) 60 Н/м.
8. Бастапқы жылдамдық модулінің берілген шамасында дененің ұшу уақыты максимал болуы үшін, денені көкжиекке лақтыру бұрышы
A) 45°
B) 30°
C) 60°
D) 0°
E) 75°
9. Салмағы 14000 Н станоктың тіреу ауданы 2 м2. Станоктың фундаментке түсіретін қысымы:
A) 700 Па.
B) 280 Па.
C) 2800 Па.
D) 28000 Па.
E) 7000 Па.
10. Дене бөлшектерінің (атомдары немесе молекулалары) санын анықтайтын формулалар:
1. N = NА; 2. N = ; 3. N = ; 4. N =
A) Тек қана 4.
B) 1, 2 және 3.
C) Тек қана 1.
D) Тек қана 2.
E) Тек қана 3.
11. Өткiзгiштiң көлденең қимасынан 1 минутта 30 мКл электр мөлшерi өткен болса, ондағы ток күшi:
A) 0,1 мА.
B) 0,5 мА.
C) 0,2 мА.
D) 0,3 мА.
E) 0,4 мА.
12. Алғаш рет астрономиялық тәсілмен жарыќ жылдамдығын өлшеген ғалым:
A) А.С.Попов.
B) Х.Гюгенс.
C) О.Ремер.
D) Г.Герц.
E) И.Физо.
13. Геометриялық оптиканың қолдану шегін айқындап беретін, оптикалық құралдар – телескоп пен микроскоптың мүмкіндік қабілітіне шек қоятын жарықтың қасиеті:
A) Дифракция.
B) Дисперсия.
C) Толық шағылу.
D) Интерференция.
E) Поляризация.
14. Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты:
A) Құрылысын түсіндіру.
B) Заттардағы элементтерді анықтау.
C) Өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау.
D) Нәрселердің беріктілігін анықтау.
E) Нәрселердің жазықтығын анықтау.
15. Массасы 8000 кг автобус горизонталь жолмен қозғала отырып, 20 с ішінде жылдамдығын 10 м/с-қа жеткізді. Үйкеліс коэффициенті 0,05-ке тең. Автобустың орташа қуаты
A) 400 Вт.
B) 40 кВт.
C) 42 кВт.
D) 4 кВт.
E) 41 кВт.
16. Массасы 160 г шайбаның импульсі массасы 8 г, 600 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқтың импульсіне тең болу үшін, шайбаның жылдамдығын анықтаңыз
A) 96 м/с.
B) 30 м/с.
C) 2,13 м/с.
D) 1280 м/с.
E) 20 м/с.
17. Массасы m оқ -жылдамдықпен горизонталь қозғалып тегіс бетте жатқан массасы М денеге барып тиеді. Оқ денеге соқтығысқан соң тоқтап, соқтығысқан орында қалып қойса, дененің қозғалыс жылдамдығы
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
18. Газды изобаралық жолмен қыздырғанда 270 Дж жұмыс істейді. Газ ұлғайып оның көлемі 3·10-3 м3 шамасына артты. Газдың қысымы:
A) 6·104 Дж.
B) 6·10-4 Дж.
C) 9·104 Дж.
D) 3·10-4 Дж.
E) 3·104 Дж.
19. Конденсатор астарларындағы кернеу 400 В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталғанда, тізбектен 0,4 Кл электр заряды ағып өтті. Резисторда бөлінетін энергия
A) 25 Дж.
B) 10 Дж.
C) 160 Дж.
D) 80 Дж.
E) 50 Дж.
20. а) схемадан б) схемаға көшкенде амперметрдің көрсетуінің өзгерісі

A) 4 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) өзгермейді.
21. Катушканың индуктивтілігі мен конденсатордың электр сыйымдылығын 2 есе арттырғанда, тербелмелі контурдағы еркін электр тербелістерінің периоды:
A) 4 есе кемиді.
B) өзгермейді.
C) 2 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
22. Салыстырмалық теориясының ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы үшін ең маңызды салдары.
A) .
B) .
C) .
D) E0 = m0c2.
E) .
23. Атомның беретін толқын ұзындығының дара шығарылған жарық толқынының ұзындығынан айырмашылығы:
A) Тек қана жиілігінде.
B) Жиілігі мен фазасында.
C) Тек қана фазасында.
D) Поляризациясында.
E) Жиілігі, фазасы және поляризациясында.
24. Ядроның тыныштық массасы MЯ мен оны құраушы Zmp протондар және Nmn нейтрондардың тыныштық массаларының қосындылары арасындағы қатынас:
A) mp = MЯ + Nmn.
B) MЯ = Zmp + Nmn.
C) MЯ > Zmp + Nmn.
D) MЯ < Zmp + Nmn.
E) mn = MЯ +Zmp.
25. Жолдың ұзындығы бөлігінде жылдамдықпен қозғалатын денеге күші әсер етеді. , және нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы
A) Болады, егер болса.
B) Болады, егер болса.
C) Болады, егер жылдамдық модулі өте кіші болса.
D) Болады, егер болса.
E) Болады, егер болса.
26. Атмосфералық қысымда қайнап жатқан су бетіне қарай көтеріліп келе жатқан көпіршіктердегі будың тығыздығы: (100 С температурадағы қаныққан су буының қысымы 101,3 кПа)
A) 0,66 кг/м3.
B) 0,62 кг/м3.
C) 0,49 кг/м3.
D) 0,64 кг/м3.
E) 0,59 кг/м3.
27. Бастапқы температурасы 100С, көлемі 0,5 л су шайнекте қайнап суалған. Артық жұмсалған жылу мөлшері ( L = 2,3∙106 Дж/кг)
A) 1,15·106 Дж.
B) 2,2·105 Дж.
C) 440 Дж.
D) 8200 кДж.
E) 420 кДж.
28. Суретте келтірілген жағдайдағы (В=50 мТл; =200) магнит өрісінде
қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағытыB


A) 8·10-16 H; “бізге” қарай
B) 12·10-16 H; солға
C) 14·10-16 H; оңға
D) 16·10-16 H; тік жоғары
E) 16·10-16 H; тік төмен
29. Ішкі орамының магнит ағыны 12 Вб-ге кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін заряд:
A) 0,2 Кл.
B) 2 Кл.
C) 0,4 Кл.
D) 400 Кл.
E) 4 Кл.
30. Дыбыс генераторының катушкасы қалта фонарының шамымен тізбектей қосылған.
1. Жиілігін өзгертпей, катушкаға темір өзекшені енгізсе;
2. Жиілікті азайтса
шам қылының жарығы:
A) 1- кемиді; 2- кемиді.
B) Өзгермейді.
C) 1- артады; 2- артады.
D) 1- кемиді; 2- артады.
E) 1- артады; 2- кемиді.
30 нұсқа
1. Массасы 1000 т поезд жылдамдықпен келе жатқанда, кинетикалық энергиясы
A) 72 МДж
B) 200 МДж
C) 72 кДж
D) 36 МДж
E) 1000 МДж
2. Дененің 4 м биіктіктегі потенциалдық энергиясы 120 Дж болса, массасы ()
A) 5 кгB) 4 кгC) 3 кгD) 2 кгE) 1 кг 3. Дененің белгілі бір биіктіктегі потенциалдық энергиясы 100 Дж, ал кинетикалық энергиясы 200 Дж болса, оның толық механикалық энергиясы
A) 400 Дж
B) 200 Дж
C) 300 Дж
D) 500 Дж
E) 100 Дж
4. Иіндікке әрекет ететін күш 300 Н, күш иіні 30 м. Күш моменті
A) 330 Н∙м.
B) 450 Н∙м.
C) 9000 Н∙м.
D) 600 Н∙м.
E) 90 Н∙м.
5. Электр өрісінде теріс зарядталған бөлшек орналасқан. Бөлшек өрісте қандай бағытта қозғалады?
A) Өріске перпендикуляр төмен қарай
B) Өріске қарсы горизонталь бағытта
C) Өріске перпендикуляр жоғары бағытта
D) Өрісте шеңбер бойымен
E) Өріс бағытымен горизонталь
6. Радиусы 10 см қайрақ тастың шеткі нүктесінің жылдамдығы 60 м/с. Центрге тартқыш үдеуі
A) 36 м/с2.
B) 6 м/с2.
C) 3600 м/с2.
D) 360 м/с2.
E) 36000 м/с2.
7. Инерция заңын ашқан ғалым
A) Аристотель.
B) М.Ломоносов.
C) Гераклит.
D) И.Ньютон.
E) Г.Галилей.
8. Массасы 20 кг құрғақ ағаш толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері: (Құрғақ ағаштың меншікті жану жылуы 1,0·107 Дж/кг).
A) 2·102Дж.
B) 2·108Дж.
C) 2·10-6Дж.
D) 5·105Дж.
E) 2·107Дж.
9. Изохоралық процесс кезінде газға 31010 Дж жылу мөлшері берілді. Ішкі энергияның өзгерісі
A) 41010 Дж.
B) 31010 Дж.
C) 61010 Дж.
D) 21010 Дж.
E) 51010 Дж.
10. Тұрақты токтың қуатын анықтауға қолданылмайтын формула
A) .
B)
C) Р = І2R.
D) .
E) Р = І U.
11. Ампер заңының өрнегі:
A) І=q0nS.
B) F=BІsіn.
C) A=ІUt.
D) Q=І2Rt.
E) .
12. Тұйық өткізгіш контурда токтың пайда болатын жағдайы
A) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгертпегенде.
B) Контур магнит өрісінде тыныш тұрғанда.
C) Контурды электр өрісіне енгізгенде.
D) Магнит индукциясы векторының бағытын өзгерткенде.
E) Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгергенде.
13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) -11 дптр.
B) +1,1 дптр.
C) -1,1 дптр.
D) +11 дптр.
E) -0,1 дптр.
14. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле шығарылады?
5
4
3
2
1

A) 5.
B) 4.
C) 3.
D) 1.
E) 2.
15. және векторларының айырмасы болатын вектор:

A) және.
B) тек.
C) тек.
D) тек.
E) тек.
16. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 830 м/с. Температурасын анықтаңыз. (Азоттың мольдік массасы 28 г/моль)
A) 674 К.
B) 792 К.
C) 774 К.
D) 778 К.
E) 574 К.
17. Графикте берілген процестер

A) 1 - изохоралық; 2 - изотермиялық.
B) 1 - изотермиялық; 2 - изобаралық.
C) 1 - изобаралық; 2 - изохоралық.
D) 1 - изохоралық; 2 - изобаралық.
E) 1 - 2 - изохоралық.
18. Заряды 10 мкКл өткізгіштердің арасындағы потенциалдар айырмасы 5 В. Жүйенің сыйымдылығы
A) 5∙10-6 Ф.
B) 5106 Ф.
C) 2106 Ф.
D) 510-2 Ф.
E) 210-6 Ф.
19. Электролиттегі ток тығыздығы 89 А/м2 болса, мыс анодтың 3,3 мкм-ге жұқару уақытын анықтаңыз (k = 3,310-7 ; = 8,9103 )
A) 100 мин.
B) 1000 с.
C) 10 с.
D) 100 с.
E) 10 мин.
20. Жіпке ілінген дене еркін тербеліс кезінде ең үлкен сол жақ ауытқудан тепе-теңдікке дейін 0,2 с-та жетеді. Дененің тербеліс периоды:
A) 5 с.
B) 0,2 с.
C) 0,4 с.
D) 0,8 с.
E) 2,5 с.
21. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда
A) радиотолқындардың өтімділігі жоғары.
B) сигнал қосарланып кетеді.
C) темір шатыр сигналды күшейтеді.
D) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.
E) радиотолқындар дифракцияланады.
22. Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф конденсатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік 0.
A) Гц.
B) Гц.
C) Гц.
D) 12 Гц.
E) Гц.
23. Рентген түтігінің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ. Рентген сәулелерінің максимал жиілігі ν
A)
B)
C)
D) е·∆φ
E)
24. Толқын ұзындығы 500 нм-ге сәйкес квант энергиясы: (h=6,6310-34 Джс, с=3108 м/с)
A) ≈ 410-19 Дж.
B) ≈ 40010-19 Дж.
C) ≈ 4010-19 Дж.
D) ≈ 41019 Дж.
E) ≈ 0,410-19 Дж.
25. Массасы 100 г жүк байланған жіптер жылжымайтын блоктан асыра тасталып, бір-бірімен динамометрдің ілгектері арқылы жалғастырылған. Динамометр нені көрсетеді?
A) 1 Н.
B) 4 Н.
C) 2 Н.
D) 5 Н.
E) 3 Н.
26. Төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 17 Дж.
B) 15 Дж.
C) 16 Дж.
D) 10 Дж.
E) 24 Дж.
27. Массасы 1 кг жүкті серіппеге ілгенде оның ұзындығы 12 см болады. Серіппенің қатаңдығы 500 Н/м. Осы серіппеге массасы 1 кг тағы бір жүк ілгендегі оның ұзындығы:
A) 0,14 мB) 0,18 мC) 0,2 мD) 0,24 мE) 0,16 м28. Дене импульсінің өзгерісі
A) Күш импульсына тең.
B) Кинетикалық энергия өзгерісіне тең.
C) Потенциалдық энергия өзгерісіне тең.
D) Жұмысқа тең.
E) Қуатқа тең.
29. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро – азоттың () ядросын
-бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек
A) протон.
B) позитрон.
C) электрон.
D) гелий ядросы.
E) нейтрон.
30. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:
A) позитрондық β- ыдырау.
B) α- ыдырау.
C) электрондық β- ыдырау.
D) ядролық синтез.
E) ядролық ыдырау.
31 нұсқа
1. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
2. Потенциалдық энергия есебінен жұмыс атқарылатын жағдай
A) Іштен жану двигателінің жұмысы.
B) Зеңбірек ұңғысында тыныш тұрған снарядқа жылдамдық беру кезіндегі жұмыс.
C) Кір жуғыш машинасының двигателінің жұмысы.
D) Соққылау балғасының 6 м биіктіктен құлау кезіндегі жұмысы.
E) Жел диірменінің жұмысы.
3. 6 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 20 кг дененің импульсі
A) 26 кг∙м/с.
B) 0,3 кг∙м/с.
C) 3,3 кг∙м/с.
D) 14 кг∙м/с.
E) 120 кг∙м/с.
4. Тас вертикаль жоғары лаќтырылған жағдайда энергияның түрленуі
A) кинетикалыќ энергия кеміп, потенциалдыќ энерия артады
B) кинетикалыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады
C) потенциалдыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады
D) потенциалдыќ энергия кеміп, кинетикалыќ энергия артады
E) ішкі энергия кеміп, потенциалдыќ энергия артады
5. F=k ‌|q1 q2| ‌‌/r2 Қулон заңындағы k коэффициентінің мағынасы қандай?
A) Зарядталмаған екі дененің 1 м қашықтықтағы өзара әсерлесу күшіне тең пропорционалдық коэффициент
B) Элементар зарядқа тең шама
C) Әрқайсысы 1 нКл екі зарядтың 1 км қашықтықта өзара әсерлесу күшіне тең пропорционалдық коэффициент
D) Ұзындық бірлігіне тең қашықтықта , бірлік зарядтардың өзара әсерлесу күшіне сан жағынан тең, пропорционалдық коэффициент
E) Электр тұрақтысына тең
6. 45 м/с2 үдеумен қозғалатын ракета белгілі бір уақыт аралығы өткенде 900 м/с жылдамдыққа ие болды. Келесі 2с ішінде оның жүріп өткен жолы
A) 2000 км.
B) 2100 км.
C) 1890 км.
D) 2400 км.
E) 2090 км.
7. Қайықтың желкенінің ауданы 60 м2 болса, оған желдің қысымы 80 Па. Желкенге түсірілген күш:
A) 135 Н.
B) 480 Н.
C) 13500 Н.
D) 4800 Н.
E) 19200 Н.
8. Кристалдану кезінде дененің температурасы ...
A) кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез келген өзгерісінде жүреді.
B) төмендейді.
C) тұрақты бір мәнде болады.
D) заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.
E) көтеріледі.
9. толық тізбек үшін Ом заңының формуласындағы ε - шамасы
A) тізбектің сыртқы кедергісі
B) ток көзінің ішкі кедергісі
C) электр қозғаушы күш
D) кернеу
E) ток күші
10. Магнит полюстарының арасымен өтіп бара жатқан протонға магнит өрісі тарапынан әсер етуші күштің бағытын анықтаңыз
протон “бізге қарай”, сурет жазықтығына түсірілген перпендикуляр бойымен қозғалды.

A) Солға.
B) Тік төмен.
C) Оңға.
D) Тік жоғары.
E) магнит индукция векторымен бағыттас.
11. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 40 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 20 Гн.
B) 1 Гн.
C) 2 Гн.
D) 5 Гн.
E) 10 Гн.
12. Айнымалы ток генераторының жұмысы кезінде энергияның түрленуі
A) Кинетикалық энергия потенциялық энергияға айналады.
B) Ішкі энергия электр энергиясына айналады.
C) Механикалық энергия электр энергиясына айналады.
D) Химиялық энергия электр энергиясына айналады.
E) Механикалық энергия ішкі энергияға айналады.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті шарттар:
1) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
2) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
3) Толқындар когерентті болуы қажет.
4) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
5) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
A) 2,3,4,5
B) 1,3
C) 1,2,3
D) 1,4
E) 1,2
14. -бөлшектерінің заряды
A) Теріс.
B) Оң.
C) Әлсіз.
D) Күшті.
E) Бейтарап.
15. Горизонтқа бұрыш жасай көлбеу орналасқан партаның үстінде массасы m кітап жатыр. Егер үйкеліс коэфициенті болса, онда үйкеліс күші

A) Fүйк=0.
B) Fүйк= mgcos.
C) F=mgsіn.
D) N=mgcos.
E) F=mg.
16. Температура тұрақты болған жағдайда, газ қысымы 2 есе азайса, онда сол газдың көлемі
A) өзгермейді.
B) 2 есе артады.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) 4 есе кемиді.
17. Диаметрі d=0,8 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F=25 Н күш әсерінен =2 мм-ге ұзарады. Жез үшін Юнг модулі:
A) 7109 Па.
B) 12105 Па.
C) 91010 Па.
D) 81012 Па.
E) 101011 Па.
18. Зарядтары 310-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.
A) 7,5 мДж.
B) 7,5 мкДж.
C) 7,5 нДж.
D) 7,5 Дж.
E) 7,5 кДж.
19. Өткізгіштің ұзындығы 1,2 м, көлденең қимасының ауданы 0,4 мм2, ал кедергісі 1,2 Ом болса, оның меншікті электр кедергісі:
A) 0,610-6 Омм.
B) 0,210-6 Омм.
C) 0,510-6 Омм.
D) 0,410-6 Омм.
E) 0,310-6 Омм.
20. Амплитудасы 5 см, периоды 4 с және бастапқы фазасы рад болатын гармониялық тербелістің теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
21. Егер контурдың индуктивтілігін 2 есе кемітіп, ал сыйымдылығын 8 есе арттырса, ондағы еркін тербелістің жиілігі
A) 16 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 2 есе артады.
E) 2 есе кемиді.
22. Сәуленің толық шағылуының байқалу жағдайы
A) Сәуле оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға бағытталғанда.
B) Шағылған сәуле екі ортаның шекарасымен өткенде.
C) Түсу бұрышы шекті бұрышынан аз болғанда.
D) Түсу бұрышы шекті бұрышқа тең болғанда.
E) Түсу бұрышы шекті бұрыштан үлкен болғанда.
23. Жылдамдығы 0,8с-ке тең болатын протонның массасы (протонның тыныштық массасы 1,6710-27 кг)
A) 2,810-27 кг.
B) 2,810-26 кг.
C) 2,810-25 кг.
D) 2,810-24 кг.
E) 2,810-28 кг.
24. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14·10-15 эВ·с)
A) 689 нм.
B) 480 нм.
C) 456 нм.
D) 231 нм.
E) 487 нм.
25. Жердің радиусы 6400 км, еркін түсу үдеуін 9,8 м/с2 деп, алып оның массасы мен орташа тығыздығы ()
A) 5·1023 кг, 4,5 кг/м3.
B) 6·1022 кг, 2,7 кг/м3.
C) 6,5·1020 кг, 3,5 кг/м3.
D) 7·1010 кг, 7,2 кг/м3.
E) 6·1024 кг, 5,5 кг/м3.
26. Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты
A) 8 с.
B) 4 с.
C) 5 с.
D) 1 с.
E) 10 с.
27. Өзара перпендикуляр, 30 Н және 40 Н күштердің әсерімен дене 10 м қашықтыққа қозғалды. Тең әсерлі күштің істеген жұмысы
A) 250 Дж.
B) 200 Дж.
C) 320 Дж.
D) 500 Дж.
E) 400 Дж.
28. Аса сезімтал тең иінді таразының сол жақтағы табағына массасы 100 г қорғасын шар, ал оң табаққа массасы дәл сондай ағаштан жасалған цилиндр салынды. Таразы тепе-теңдікте бола ма?
A) Тәжірибе нәтижесі ағаштың өңдеу сапасына байланысты
B) Тепе-теңдікте болады
C) Тәжірибе нәтижесі ағаш цилиндрдің биіктігіне тәуелді
D) Тепе-теңдікте болмайды, оң жақтағы табақ төмендейді
E) Тепе-теңдікте болмайды, сол жақтағы табақ төмендейді
29. Массасы 20 г белгісіз газды тұрақты қысымда 10 К-ге қыздыру үшін 182,4 Дж , ал тұрақты көлемде қыздыру ұшін 129,8 Дж жылу мөлшері қажет. Бұл газ-
A) азот (M=0,028 кг/моль)
B) оттек (M=0,032 кг/моль)
C) көмірқышқыл газ (M=0,044 кг/моль)
D) гелий (M=0,004 кг/моль)
E) сутек (M=0,002 кг/моль)
30. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз
A) 41,4 МэВ.
B) 93,4 МэВ.
C) 15 МэВ.
D) 19,4 МэВ.
E) 95,6 МэВ.
32 нұсқа
1. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз
A) Жіптің тартылу күші.
B) Тіреудің реакция күші.
C) Ауырлық күші.
D) Дөңгелеу үйкеліс күші.
E) Сырғанау үйкеліс күші.
2. Сұйықтағы немесе газдағы үйкеліс күшінің құрғақ үйкеліс күшінен айырмашылығы неде
A) Дененің формасына байланысты
B) Басқа күштер болмағанда қозғалып бара жатқан дене тоқтайды.
C) Тек қана қозғалыс кезінде пайда болады
D) Дененің массасына байланысты
E) Қозғалысқа қарсы бағытталған
3. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 900 Дж болса, оның жылдамдығы
A) 20
B) 40
C) 30
D) 10
E) 50
4. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 2 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 20 Гн.
B) 1 Гн.
C) 2 Гн.
D) 10 Гн.
E) 5 Гн.
5. Серпінділік күшінің әсерінен болатын гармониялық тербелістердің циклдік жиілігі
A)

B)
C)
D)
E)
6. Денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын жағдай
A) Ракетаның өлшемін анықтағанда.
B) Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде.
C) Бөрененің үстіндегі гимнаст.
D) Өлшеуіш цилиндрді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда.
E) Жерден космос кораблінің қозғалысын бақылағанда.
7. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 13,5 м, 4,5 с.
B) 12,6 м, 2,6 с.
C) 12,5 м, 2,5 с
D) 16,4 м, 3,6 с.
E) 10,5 м, 2,5 с.
8. Ауданы 10 см2 поршеньге әсер ететін күш 100 Н болса, ауданы 1 м2 поршеньге әсер ететін күш
A) 10 Н.
B) 100 Н.
C) 100000 Н.
D) 1000 Н.
E) 10000 Н.
9. Жабық ыдыста газға берілген жылу мөлшері
A) ішкі энергияны төмендетуге жұмсалады.
B) газдың массасын арттыруға жұмсалады.
C) жұмыс атқаруға жұмсалады.
D) ішкі энергияны арттыруға жұмсалады.
E) газды конденсациялауға жұмсалады.
10. Q1 – қыздырғыштан алынған жылу мөлшері. Q2 – салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Жылу машинасының жұмысы
A) А=Q1.
B) А=Q1- Q2.
C) A=Q2.
D) A=1/ Q1.
E) А=Q1+Q2.
11. Ампер гипотезасы:
A) Атомның сыртқы қабықшасындағы электрондар ядромен нашар байланысқан.
B) Дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр айнала қозғалатын ток арқылы түсіндіріледі.
C) Электр өрісінде орналасқан теріс зарядты цинк бөлшегіне екі күш әсер етеді.
D) Атом ядросы протондар мен нейтрондардан тұрады.
E) Атомдар ішінде бос кеңістіктің болуы.
12. Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0,06cos100πt. Тербеліс жиілігі:
A) 50 Гц.
B) 100 Гц.
C) 314 Гц.
D) 0.
E) 0,06 Гц.
13. Линзаның оптикалық центрі арқылы түскен сәуле
A) сынғаннан кейін бас фокус арқылы өтеді.
B) сынғаннан кейін линзаның фокусында қиылысады.
C) сынғаннан кейін бас оптикалық оске параллель кетеді.
D) сынбай өтіп кетеді.
E) сынғаннан кейін линзаның жарық түсетін жағындағы фокусында қиылысады.
14. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында минимал жиілікті сәуле шығарылады?
5
4
3
2
1

A) 5.
B) 4.
C) 2.
D) 3.
E) 1.
15. Жер массасы m, Күн массасы М, Жер центрінен Күн центріне дейін ара қашықтық R. Дөңгелек орбитамен Күнді айнала қозғалғандағы, Жердің жылдамдығы (G-гравитациялық тұрақты)
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
16. Жердің бетінен 10 м биіктіктегі балконнан көкжиекке параллель, массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Доптың Жерге түсер кездегі жылдамдығы:
A) м/с.
B) м/с.
C) м/с.
D) м/с.
E) м/с.
17. PV диаграммасында 1-2-3-күйлеріне өткендегі идеал газдағы екі процестің графиктері келтірілген.

Ол процестер:
A) изобаралық суыну және изотермиялық сығылу.
B) изобаралық суыну және изотермиялық ұлғаю.
C) изобаралық қыздыру және изотермиялық сығылу.
D) изохоралық ұлғаю және изотермиялық сығылу.
E) изобаралық қыздыру және изотермиялық ұлғаю.
18. Диэлектрлік өтімділігі 2 болатын керосинде бір-бірінен 0,4 м қашықтықта 610-7 Кл және -210-7 Кл зарядтар орналасқан. Осы зарядтардың центрлерін қосатын түзудің ортасындағы нүктедегі өріс кернеулігі:
A) 9104 Н/Кл.
B) 9102 Н/Кл.
C) 9106 Н/Кл.
D) 9105 Н/Кл.
E) 9103 Н/Кл.
19. 20 нКл потенциалы 700 В нүктеден 200 В нүктеге орын ауыстырғанда өрістің жұмысы
A) 40 мкДж.
B) 10 мкДж.
C) 20 мкДж.
D) 700 мДж.
E) 60 мкДж.
20. ЭҚК-i 2 В, iшкi кедергiсi 0,8 Ом ток көзiнің полюстары кедергісі 4,2 Ом сыммен жалғастырылған. Ток көзi қысқыштарындағы кернеу:
A) 1,62 В.
B) 1,68 В.
C) 1,66 В.
D) 1,70 В.
E) 1,64 В.
21. Электрондар саны атомдар санына тең деп есептеп, мыстағы еркін электрондар концентрациясын анықтаңыздар. (Мыстың мольдік массасы: 0,0635 кг/моль; тығыздығы: 9000 кг/м3; Авогадро саны: 6,021023 моль-1)
A) 6,7·1028 1/м3.
B) 6,5·1028 1/м3.
C) 7,0·1028 1/м3.
D) 8,5·1028 1/м3.
E) 7,5·1028 1/м3.
22. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,110-19 Дж. Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 1,110-19 Дж.
B) 7,410-19 Дж.
C) 4,210-19 Дж.
D) 2,110-19 Дж.
E) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
23. Жеке нуклондардан жаңа ядро пайда болған жағдайда байқалатын массалар ақауын қанағаттандыратын шарт:
A) ΔM > 0.
B) ΔM < 0.
C) ΔM = MЯ .
D) ΔM = 0.
E) ΔM = Zmp + Nmn.
24. Баяу нейтрондардағы реакторлардың ядролық отындары:
1. .
2. .
3. .
A) Тек қана 1.
B) 1 және 2.
C) 1 және 3.
D) Тек қана 3.
E) Тек қана 2.
25. Жолдың ұзындығы бөлігінде жылдамдықпен қозғалатын денеге күші әсер етеді. , және нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы
A) Болады, егер болса.
B) Болады, егер жылдамдық модулі өте кіші болса.
C) Болады, егер болса.
D) Болады, егер болса.
E) Болады, егер болса.
26. Материялық нүктенің қозғалысы х = 2 – 4t + t2 теңдеуімен сипатталады. Оның массасы 2 кг деп алып, бастапқы уақыттан 1 с өткеннен кейінгі импульсін анықтаңыз.
A) 4 .
B) 0.
C) 6 .
D) -6 .
E) -4 .
27. Күш моменті физикалық шама. Ол не тең?
A) Күш пен дененің жылдамдығының көбейтіндісіне.
B) Дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне.
C) Күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне.
D) Күш пен иіннің көбейтіндісіне.
E) Күш пен бұл күштің әсер ететің уақыттың көбейтіндісіне.
28. Массасы 0,2 кг 200С температурадағы калориметрге температурасы 800С массасы 0,3 кг су құйылған. Сонда калориметрдегі температура 500С болды. Калориметрдің жылу сыйымдылығының мәні ( ссу = 4200 Дж/кг∙0С)
A) 6300 Дж/кг·0С.
B) 72 кДж/кг·0С.
C) 4500 Дж/кг·0С.
D) 50 кДж/кг·0С.
E) 45 Дж/кг·0С.
29. Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергісі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты:
A) ХC>ХL, Z=0.
B) ХС=ХL, Z=R.
C) ХCХL, R=0.
D) R<<Z.
E) ХC=ХL, Z=0.
30. Жинағыш линзаның фокус аралығы F-ке тең. Кескіннің үлкеюін 2 еседен көп, бірақ 3 еседен аз жағдайды алу үшін нәрсені линзадан орналасу қашықтығы
A) F < d < F.
B) F < d < F.
C) F < d < F.
D) F < d < F.
E) F < d < F.
33 нұсқа
1. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның жылдамдығы
A) 40
B) 20
C) 30
D) 10
E) 50
2. Дене импульсінің (қозғалыс мөлшері) өлшем бірлігі
A) Н·м
B) кг
C) кг·м/с
D) Н
E) с
3. Жай механизмдер дегеніміз
A) Күшті түрлендіретін құралдар.
B) Қозғалтқыштың қозғалу бағытын өзгертуге септігін тигізетін құралдар.
C) Күшті азайтатын ќұралдар.
D) Күштен ұтыс беретін құралдар.
E) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар.
4. Электр өрісінің формуласында U таңбасы қандай шамаға сәйкес?
A) Конденсатор сыйымдылығына
B) Өрістің жұмысына
C) Өрістің таралу жылдамдығына
D) Өрістің кернеуіне
E) Өрістің кернеулігіне
5. Толқынның таралу жылдамдығының белгіленуі
A)
B)
C)
D)
E) Т
6. Биік құздан 15 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 7 с-та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g = 10 м/с2)
A) 185 м.
B) 450 м.
C) 400 м.
D) 250 м.
E) 350 м.
7. Бөлме еденіне түсетін атмосфералыќ ќысым 100 кПа. Бөлменің ќабырғасына және төбесіне түсетін атмосфералыќ ќысым:
A) 50 кПа және 0 кПа.
B) 100 кПа және 100 кПа.
C) 100 кПа және 50 кПа.
D) 50 кПа және 100 кПа.
E) 0 кПа және 0 кПа.
8. Қысым тұрақты р болғанда, газдың көлемі V-ға ұлғаяды. Бұл жағдайдағы рV көбейтіндісіне тең болатын физикалық шама
A) Сыртқы күштердің әсерінен газбен істейтін жұмыс.
B) Газдың жасаған жұмысы.
C) Газдың ішкі энергиясы.
D) Газдың алған жылу мөлшері.
E) Газдан бөлініп шыққан жылу мөлшері.
9. Стакандағы ыстық суға массалары бірдей күміс немесе алюминий қасық салынса, суды тез суытатыны (салюм= 920 Дж/кг·К, скүміс= 250 Дж/кг·К).
A) күміс.
B) күміс қыздырады, алюминий суытады.
C) алюминий.
D) екеуі де бірдей.
E) күміс суытады, алюминий қыздырады.
10. Кедергілері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі
A) 0,48 Ом.
B) 48 Ом.
C) 10 Ом.
D) 0,1 Ом.
E) 4,8 Ом.
11. Біртекті магнит өрісі тогы бар рамаға
A) жарықтық әсер көрсетеді.
B) химиялық әсер көрсетеді.
C) механикалық әсер көрсетеді.
D) жылулық және химиялық әсер көрсетеді.
E) жылулық әсер көрсетеді.
12. Заряды q бөлшектің өзінің бастапқы жылдамдығына перепендикуляр бағытталған біртекті магнит өрісіндегі қозғалысы
A) Түзу сызықты бірқалыпты.
B) Магнит өрісі күш сызықтарына қарама-қарсы.
C) Түзу сызықты бірқалыпсыз.
D) Шеңбер бойымен бірқалыпты.
E) Магнит өрісі күш сызықтарына параллель.
13. Көзілдіріктің оптикалық күші –2,5 дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.
A) –4 м.
B) –0,4 м.
C) +0,4 м.
D) +4 м.
E) –0,05 м.
14. Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты:
A) Нәрселердің беріктілігін анықтау.
B) Нәрселердің жазықтығын анықтау.
C) Заттардағы элементтерді анықтау.
D) Құрылысын түсіндіру.
E) Өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау.
15. Массасы 2 кг дененің 4 Н күш әсерінен қозғалысы
A) Yдемелі, 8 м/с2 үдеумен.
B) Yдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
C) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
D) Бір қалыпты, 8 м/с жылдамдықпен.
E) Yдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
16. Массасы 5 кг денеге бір жазықтықта =10Н және =5Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі мен қозғалу бағыты

A) 1 м/с2, F2 бағытымен.
B) 1 м/с2, F1 бағытымен.
C) 2 м/с2, F2 бағытымен.
D) 2 м/с2, F1 бағытымен.
E) 3 м/с2, F1 бағытымен.
17. Еркін түсу удеуінің биіктікке тәуелділігі:
A)
B)
C) .
D) .
E) Тәуелді емес.
18. Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның температурасы 3 есе төмендеген болса, онда сол газдың көлемі
A) өзгермейді.
B) 3 есе артады.
C) 3 есе кемиді.
D) 6 есе артады.
E) 6 есе кемиді.
19. Атомның құрылысы туралы Резерфордтың анықтағандары:
1) ядроның өлшемі атом өлшемінен өте көп кіші.
2) ядро оң зарядталған.
3) атомның барлық массасы ядрода шоғырланған.
A) тек 1-ші және 3-ші.
B) 1-ші.
C) 3-ші.
D) 2-ші.
E) 1, 2 және 3.
20. Электр қозғаушы күші 12В ішкі кедергісі 5 Ом ток көзіне қосылған вольтметр 11,8 В кернеуді көрсетеді. Вольтметрдің кедергісі...
A) 400 Ом
B) 29,5 Ом
C) 25 Ом
D) 100 Ом
E) 295 Ом
21. Резонанс кезінде тербелмелі контурда
A) Тербеліс жиілігі азаяды.
B) Тебеліс жиілігі өседі.
C) Ток күшінің тербеліс жиілігі азаяды.
D) Ток күшінің тербеліс амплитудасы артады.
E) Кернеу түседі.
22. Фотонның энергиясы 3,0 эВ, сәуленің толқын ұзындығын табыңыз.
(1 эВ1,610-19 Дж; h=6,62·10-34 Дж·с; с = 3108 м/с)
A) 0,04110-7 м.
B) 0,4110-7 м.
C) 4,110-7 м.
D) 4110-7 м.
E) 41010-7 м.
23. 1. Ажырыту бұрышы өте кішкене (өте жіңішке) жарық шоғын туғыза алады.
2. Жарығы аса монохроматты болады.
3. Ең қуатты жарық көзі.
4. Энергиясының сапасы жоғары және алыс қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі зор.
5. Қыздыру шамы сияқты жарық көзі болып табылады.
Лазерлік сәуле шығарудың қасиеттеріне жатпайтыны
A) 3.
B) 1.
C) 2.
D) 5.
E) 4.
24. H+H→He+?
термоядролық синтез реакциясында пайда болатын белгісіз бөлшек:
A) электрон.
B) позитрон.
C) нейтрино.
D) протон.
E) нейтрон.
25. Горизонталь жазықтықта тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берген. Үйкеліс күші әсерінен ол модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғалды. Осы дененің 5 с ішінде жүрген жолы
A) 7,5 м.
B) 2 м.
C) 12 м.
D) 5 м.
E) 20 м.
26. Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2-ден 8 м/с-қа дейін артты. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 130 Дж.
B) 160 Дж.
C) 220 Дж.
D) 120 Дж.
E) 110 Дж.
27. Доп жерге соғылып, 2h биіктікке ыршып көтерілуі үшін, оны h биіктіктен тастап жіберудегі бастапқы 0 жылдамдықты анықтаңыз. Доптың Жерге соғылуы абсолют серпінді.
A) .
B) gh/2.
C) .
D) 2gh.
E) gh.
28. 100 моль сынаптың көлемі неге тең?
A) 2,4·10-3м3.
B) 1,4·10-3м3.
C) 2,3·10-3м3.
D) 1,5·10-3м3.
E) 2,1·10-3м3.
29. Жоғарғы жиілікті ток адам өмірі үшін қауіпсіз болу себебі
A) беттік эффекті әсерінен адамның ішкі органдары арқылы ток өтпейді.
B) ток күші 0,1 А-ден кем.
C) жоғарғы жиілікті ток үлкен энергия тасымалдамайды.
D) жоғарғы жиілікті ток бұлшық еттерді жиырмайды.
E) тербеліс периоды аз.
30. Линзадан кескінге дейінгі ара қашықтықты анықтау формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
34 нұсқа
1. 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы
A) 32 Дж.
B) 4 Дж.
C) 36 Дж.
D) 16 Дж.
E) 8 Дж.
2. «кгм/с» өлшем бірлігімен өлшенетінін физикалық шама
A) Импульс
B) Күш моменті
C) Қуат
D) Күш
E) Энергия
3. Рычагтың тепе-теңдік шарты
A)
B)
C)
D)
E)
4. Жұмыстың А=qE∆d формуласын қандай электр өрісі үшін қолдануға болады?
A) Құйынды
B) Біртекті, біртексіз, құйынды
C) Біртекті
D) Біртексіз
E) Біртекті, біртексіз
5. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы еркін тербелістер жөнінде айтылған?
1. Сыртқы күштердің әсерінен оқшауланған жүйеде өтеді.
2. Тұйық жүйеде өтеді.
3. Тербеліс амплитудасы кемиді.
4. Сыртқы периодты өзгеретін күштің әсерінен амплитудасы тұрақты.
A) 1,2
B) 1,2,3
C) 1,3
D) 2,3
E) 4
6. Велосипедші төмен қарай 0,5 м/с2 үдеумен түсіп келеді. Егер бастапқы жылдамдығы 6 м/с болса, оның 30 с-тан кейінгі жылдамдығы:
A) 17 м/с.
B) 21 м/с.
C) 15 м/с.
D) 13 м/с.
E) 10 м/с.
7. Дене шеңбер бойымен бір қалыпты сағат тілі бағытымен қозғалады (суретке қара). М нүктесіндегі үдеу векторының бағыты:

A) 2.
B) 5.
C) 3.
D) 1.
E) 4.
8. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш
A) 200 Н.
B) 150 Н.
C) 140 Н.
D) 160 Н.
E) 180 Н.
9. Жұмысты есептейтін өрнек.
A) A=Fscos.
B) A=F.
C) A= Fssіn.
D) A=Fscos2.
E) A= -Fssin2.
10. Дене бөлшектерінің (атомдары немесе молекулалары) санын анықтайтын формулалар:
1. N = NА; 2. N = ; 3. N = ; 4. N =
A) Тек қана 2.
B) Тек қана 4.
C) Тек қана 1.
D) 1, 2 және 3.
E) Тек қана 3.
11. Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз.
Лоренц күші бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр болғандықтан ...
A) ол бөлшектің жылдамдығының бағытын ғана өзгертеді.
B) ол бөлшектің кинетикалық энергиясын өзгертпейді.
C) ол жұмыс атқармайды.
D) ол бөлшектің жылдамдығының модулін өзгертпейді.
E) ол оң жұмыс атқарады.
12. Айнымалы ток желісіне ваттметр қосылған. Желідегі кернеу 120 В, ток
6 А және cosφ=0,85 болған кездегі ваттметрдің көрсетуі:
A) 610 Вт.
B) 614 Вт.
C) 615 Вт.
D) 612 Вт.
E) 616 Вт.
13. Суреттегі фотоаппараттың көмегімен алынған кескін:

A) Жалған, кішірейтілген, төңкерілген.
B) Шын, үлкейтілген, төңкерілген.
C) Шын, кішірейтілген, тура.
D) Шын, кішірейтілген, төңкерілген.
E) Жалған, кішірейтілген, тура.
14. ядросында нейтраль бөлшектердің саны
A) 0.
B) 10.
C) 4.
D) 7.
E) 3.
15. Дененің бір нүктесіне бір жазықтықта үш күш әсер етеді. күш векторының модулі 3 Н болса, үш күштің тең әсерлі күшінің модулі:

A) 3 Н.
B) -8,1 Н.
C) 0 Н.
D) 6 Н.
E) 2,1 Н.
16. Көлбеулік бұрышы 30 жазықтықпен сырғанаған дененің үдеуі (g=10 м/с2, үйкеліс ескерілмейді)
A) м/с2.
B) м/с2.
C) м/с2.
D) 5 м/с2.
E) м/с2.
17. Цистернаға құйылған мұнай деңгейінен 3 м төменде ауданы 30 см2 шүмегі бар. Мұнайдың шүмекке түсіретін қысым күші (мұнайдың тығыздығы ρ=800 кг/м3, g=10 м/с2)
A) 75 Н.
B) 82 Н.
C) 85 Н.
D) 100 Н.
E) 72 Н.
18. pT – диаграммасындағы изохоралардың көлемі ең үлкені:

A) V4.
B) V3.
C) V5.
D) V2.
E) V1.
19. Слюдаланған ( = 6) конденсатордың пластиналар ара қашықтығы 0,02 см, ал пластина ауданы 15 см2. Конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз
().
A) 100 Ф.
B) 300 Ф.
C) 400 Ф.
D) 500 Ф.
E) 200 Ф.
20. Ұзындығы 6 м өткізгіштің кедергісі 3 Ом. Ұзындығы 10 м осындай өткізгіштің кедергісі:
A) 20 Ом.
B) 1,8 Ом.
C) 0,5 Ом.
D) 1,2 Ом.
E) 5 Ом.
21. Кернеудің өзгеріс жиілігі ω болса, ток күші
A) ω жиілігімен өзгереді.
B) жиілігімен өзгереді.
C) өзгермейді.
D) 2ω жиілігімен өзгереді.
E) 4ω жиілігімен өзгереді.
22. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңіз

A) 3 2.
B) 2 1.
C) 2 3.
D) 1 3.
E) 3 1.
23. Атом энергиясы Е1 қозған күйден, энергиясы Е0 қалыпты күйге өткен кездегі шығарылатын фотонның жиілігі:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады?
A) Гейгердің газ разрядты санағышы.
B) Күкіртті цинкпен қапталған экран.
C) Көпіршікті камера.
D) Қалың қабатты фотоэмульсия.
E) Вильсон камерасы.
25. Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада массасы 60 кг адам тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1 м/с жылдамдықпен қозғалса, арбаның Жермен салыстырғандағы жылдамдығы:
A) 75 м/с.
B) 1,33 м/с.
C) -0,75 м/с.
D) 0.
E) -1,33 м/с.
26. Массасы 300 кг сутегін қыздырғанда 60 кДж жылу мөлшері бөлінді. Бұл процестегі температураның өзгерісі
A) 0,2 К.
B) 4 К.
C) 0,014 К.
D) 0,04 К.
E) 0,1 К.
27. Массасы 0,7 кг судың температурасын 20-дан 100 0С дейін қыздырып, 200г суды буға айналдыру үшін жұмсалатын энергия (ссу= 4200 Дж/кг·К, r=2,3·106 Дж/кг).
A) ≈695 кДж
B) ≈7,29 кДж
C) ≈729 МДж
D) ≈629 Дж
E) ≈72,9 кДж
28. Балқытылған глинозем (шикізат) арқылы 20000 А ток өткізгенде, үш валентті 20 кг алюминий өндіру үшін қажетті уақыт: (kAl=0,09310-6 кг/Кл)
A) 2 сағ.
B) 3 сағ.
C) 50 мин.
D) 2,5 сағ.
E) 1 сағ.
29. Біртекті магнит өрісінде қозғалатын электронға әсер етуші күштің жұмысы:
A) Орын ауыстыру мен күштің көбейтіндісіне тең.
B) Электрон зарядының потенциалдар айырмасына көбейтіндісіне тең.
C) Электронның потенциалдық энергиясының өзгерісіне тең.
D) Нөлге тең, өйткені электронға әсер ететін күш бағыты үнемі оның қозғалыс бағытына перпендикуляр.
E) Электронның кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең.
30. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі
A) 1 см.
B) 1 мм.
C) 15 мм.
D) 10 см.
E) 5 мм.
35 нұсқа
1. Дененің 4 м биіктіктегі потенциалдық энергиясы 120 Дж болса, массасы ()
A) 1 кгB) 5 кгC) 4 кгD) 3 кгE) 2 кг 2. Жұмыстың А=qE∆d формуласын қандай электр өрісі үшін қолдануға болады?
A) Біртекті
B) Біртексіз
C) Біртекті, біртексіз
D) Құйынды
E) Біртекті, біртексіз, құйынды
3. Кедергілері 15 Ом және 10 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі
A) 25 Ом.
B) 12 Ом.
C) 10 Ом.
D) 6 Ом.
E) 8 Ом.
4. Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і 2 В болса, катушканың индуктивтілігі
A) 5 Гн.
B) 10 Гн.
C) 1 Гн.
D) 20 Гн.
E) 2 Гн.
5. Серпінділік күшінің әсерінен болатын гармониялық тербелістердің циклдік жиілігі
A)

B)
C)
D)
E)
6. Радиусы 10 см қайрақ тастың шеткі нүктесінің жылдамдығы 60 м/с. Центрге тартқыш үдеуі
A) 360 м/с2.
B) 3600 м/с2.
C) 36 м/с2.
D) 6 м/с2.
E) 36000 м/с2.
7. Инерция заңын ашқан ғалым
A) И.Ньютон.
B) Аристотель.
C) Гераклит.
D) Г.Галилей.
E) М.Ломоносов.
8. Массасы 20 кг құрғақ ағаш толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері: (Құрғақ ағаштың меншікті жану жылуы 1,0·107 Дж/кг).
A) 2·10-6Дж.
B) 2·107Дж.
C) 2·102Дж.
D) 2·108Дж.
E) 5·105Дж.
9. Изохоралық процесс кезінде газға 31010 Дж жылу мөлшері берілді. Ішкі энергияның өзгерісі
A) 21010 Дж.
B) 41010 Дж.
C) 31010 Дж.
D) 61010 Дж.
E) 51010 Дж.
10. Ампер күшінің бағытын анықтауға болады
A) Бұрғы ережесі бойынша.
B) Суперпозиция принципі бойынша.
C) Сол қол ережесі бойынша.
D) Ленц ережесі бойынша.
E) Ампер гипотезасы бойынша.
11. Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0,06cos100πt. Тербеліс жиілігі:
A) 0,06 Гц.
B) 100 Гц.
C) 0.
D) 314 Гц.
E) 50 Гц.
12. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті емес шарт:
A) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
B) Толқындар когерентті болуы қажет.
C) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
D) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
E) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
13. Суреттегі нәрсенің орны:

A) Фокустың үстінде.
B) Фокус аралығында.
C) Екі фокустың үстінде.
D) Фокус пен екі фокус арасында.
E) Екі фокус аралығынан тысқары.
14. Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле шығарылады?
5
4
3
2
1

A) 4.
B) 1.
C) 5.
D) 2.
E) 3.
15. және векторларының айырмасы болатын вектор:

A) тек.
B) тек.
C) тек.
D) тек.
E) және.
16. Автомобиль 10 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Оның кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру үшін оның қозғалыс жылдамдығы
A) 40 м/с.
B) 5 м/с.
C) 20 м/с.
D) 2,5 м/с.
E) м/с.
17. Қорғасыннан және болаттан жасалған, көлемдері тең екі дене бірдей жылдамдықпен қозғалады. Осы денелердің импульстерінің қатынасы:
(қорғ = 11,3103 кг/м3; бол = 7,8103 кг/м3)
A) 1,45.
B) 6,9.
C) 69.
D) 0,145.
E) 145.
18. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 830 м/с. Температурасын анықтаңыз. (Азоттың мольдік массасы 28 г/моль)
A) 774 К.
B) 792 К.
C) 674 К.
D) 778 К.
E) 574 К.
19. Ауданы 1 мм2 ұзындығы 1,5 м болат сым 200 Н күштің әсерінен 1,5·10-3 м-ге ұзарды. Болаттың Юнг модулін анықта.
A) 5Па.
B) 6 Н/м.
C) 2 Па.
D) 4 Н/м.
E) 7 Н/м2.
20. Конденсатордың электр сыйымдылығы С = 5∙10-12 Ф. Егер конденсатордың астарлары арасындағы потенциалдар айырмасы U = 1000 В болса, онда оның әрбір астарындағы заряд:
A) 510-11 Кл.
B) 510-9 Кл.
C) 10-10 Кл.
D) 510-10 Кл.
E) 10-8 Кл.
21. Электролиттегі ток тығыздығы 89 А/м2 болса, мыс анодтың 3,3 мкм-ге жұқару уақытын анықтаңыз (k = 3,310-7 ; = 8,9103 )
A) 100 мин.
B) 10 мин.
C) 10 с.
D) 1000 с.
E) 100 с.
22. 30 м толқын ұзындығында жұмыс жасайтын радиоқабылдағыштың жиілігі: (с = 3∙108 м/с)
A) 1 МГц
B) 108 Гц
C) 9106 Гц
D) 10 МГц
E) 3106 Гц
23. Қызыл түсті сәуле толқын ұзындығы 0,710-6 м үшін фотон массасын табыңыз. (с = 3108 м/с; h = 6,6310-34 Джс)
A) 31,510-36 кг.
B) 31,510-34 кг.
C) 3,1510-36 кг.
D) 31510-36 кг.
E) 3,151036 кг.
24. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14·10-15 эВ·с)
A) 487 нм.
B) 231 нм.
C) 456 нм.
D) 689 нм.
E) 480 нм.
25. Массасы 100 г жүк байланған жіптер жылжымайтын блоктан асыра тасталып, бір-бірімен динамометрдің ілгектері арқылы жалғастырылған. Динамометр нені көрсетеді?
A) 4 Н.
B) 1 Н.
C) 2 Н.
D) 5 Н.
E) 3 Н.
26. Төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) 10 Дж.
B) 16 Дж.
C) 15 Дж.
D) 17 Дж.
E) 24 Дж.
27. Бір серіппенің қатаңдығы k. Паралель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы:
A) 4 k.
B) .
C) k
D) .
E) 2 k.
28. Массасы m қозғалыстағы шар тыныш тұрған массасы 3m шарға соғылады. Соқтығысқаннан кейінгі шарлардың ажырау бұрышы 90 және бірінші шардың жылдамдығы 3, ал екіншісінікі . Бірінші шардың соқтығысқанға дейінгі жылдамдығы:
A) 3.
B) 2.
C) 6.
D) .
E) 3.
29. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы.
A) =5gh.
B) =gh.
C) =0,5gh.
D) =2gh.
E) =.
30. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро – азоттың () ядросын
-бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек
A) протон.
B) электрон.
C) гелий ядросы.
D) нейтрон.
E) позитрон.
Дұрыс жауап кодтары№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 E B B D A D C C B E B E A E D D D D B A A C E B A C A E C C
2 B D D E C B B A E D E C A E B B C E B A C A D A D D C A C E
3 C B A B D E A E C B B C C D A B A E D D A E D C D E E A B C
4 E B A B C D D A D A D C D C A B B C C B A E E D B C E E A E
5 A B D C B E E C D E C B D D E B B B C E A C C A A A D D E A
6 D E D C D B A A B C E B C A E D B C B E A E C C A E B A D D
7 E C B D A B B C A C B E C D E A D E B D E A C C A E D D A B
8 D E B C B A D A E B C C A E E D D A C B C A A E D B D E B C
9 C B E D A D A A B B A C E D A C C C B D E C D A E E E B D B
10 D E B A D C D C C A A E B A B E B B B C E E D C E C D A D A
11 C A D E A C A E E E C D B B A C A B D A B B E D D B C E D C
12 B D C E B D A B B D E E A B B C C A C E A A C D E D E A C D
13 A D C C E D C B B A E D B B D E D A A D B C C B A A E E C E
14 C D A C E A E A D A B E D A E B E C C C C B B D B D D A E B
15 A E C C E A B D B E C E A C D D B C E D B A B A B C A D D E
16 B C A A D B A B E D D E E C A E D A C B C E B A C C D B D E
17 A D D A C B A E A C D C D A E D B B E B C A B E E D C E B C
18 E C D B A E E C E D D C B B B C E A D A A C A A C D B B D E
19 B A B E E C A D C D C C E A B E C C A B D D A D B D E B A E
20 B B C D C A D B B A A B B D C E A C A E E E D C C E D A D E
21 E B C B A D A E D C C E E E C A D B A D E B C B A C B D A D
22 A E E B B C A D D D A B C D D B C B C A E D E C E C E A A B
23 B D A B C E A E E A E B D A C C C A D B E B A D C B D D E C
24 C D D B E C E B E A D D D A B A E A A A B C C E D C E C B B
25 D E A B D B C C C E A E A A E B B C C C B E D B D D A D E A
26 C E C D C D C B D D D C E A C E A A A B B E D B E B E A B A
27 B C A C E C A C E D D E A B E A C A D B B E B C E A D D B D
28 D D E A A E B A E D C B D E C E D C A B E B B B A D C A C C
29 A D E B E A D A E B B C A C B B C C D C C B E D A E A E D D
30 B C C C B E E B B D B E D D D C E E B D D A E A A C A A A C
31 B D E A D C D C C D A C A A B B C A D E E E A E E B D B B C
32 C A C B E E C C D B B A D D E C E A B B D E A A D E D A B C
33 B C E D A E B B C A C D B E B B C C E E D C D E A D A D A A
34 D A B C B B E B A D E D D C C D E A C E A E A E C C A B D B
35 D A D C C E D D C C E E B B B E A A C B D D C A B B E A E A

Приложенные файлы

  • docx 22493677
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий