Зразок посадової інструкції лікаря фтизіатра


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:
________________________________________(назва медичного закладу) 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯЛІКАРЯ-ФТИЗІАТРА   ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(керівник медичного закладу або посадова особа,
________________________________________
уповноважена затверджувати
________________________________________
посадову інструкцію)
 
_________    _____________________________
    (підпис)                             (прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.
 
1. Загальні положення
 
1.1. Лікар-фтизіатр належить до професійної групи "Професіонали".
1.2. Призначення на посаду лікаря-фтизіатра та звільнення з неї здійснюється наказом ______________ за поданням ______________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
1.3. Лікар-фтизіатр підпорядковується безпосередньо _____________________________________.
1.4. Указівки лікаря-фтизіатра є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.
1.5. _______________________________________________________________________________.
 
2. Завдання та обов'язки
 
Лікар-фтизіатр:
2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію протитуберкульозної служби.
2.2. Проводить обстеження хворого, виявляє ознаки захворювання, визначає тяжкість стану.
2.3. Призначає в необхідній послідовності лабораторні, рентгенографічні та томографічні дослідження, оцінює їх результати.
2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
2.5. Визначає показання до проведення бронхоскопії та біопсії, оцінює їх результати.
2.6. Діагностує туберкульоз органів дихання, визначає його форму й фазу перебігу, наявність ускладнень.
2.7. Проводить диференційну діагностику.
2.8. Призначає комплексну терапію.
2.9. При наявності показань направляє хворого на хірургічне лікування.
2.10. Визначає характер залишкових змін після клінічного лікування та ризик їх реактивізації у майбутньому.
2.11. Виявляє позалегеневі осередки локалізації туберкульозу та супровідні захворювання, визначає тактику їх лікування.
2.12. Вирішує питання стосовно працездатності хворого.
2.13. Проводить диспансеризацію хворих на туберкульоз та медичного персоналу тубдиспансерів.
2.14. Організовує проведення профілактичних заходів у районі обслуговування.
2.15. Проводить протитуберкульозну пропаганду та санітарно-освітню роботу серед хворих, їх родичів та осіб, що контактують із хворими на туберкульоз.
2.16. Дотримується принципів медичної деонтології.
2.17. Керує роботою середнього медичного персоналу.
2.18. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
2.19. Веде лікарську документацію.
2.20. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
2.21. ______________________________________________________________________________.
 
 
3. Права
Лікар-фтизіатр має право:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.
3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
3.13. ______________________________________________________________________________.
 
4. Відповідальність
 
Лікар-фтизіатр несе відповідальність:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4.4. _______________________________________________________________________________.
 
5. Лікар-фтизіатр повинен знати:
 
5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.
5.2. Організацію протитуберкульозної служби.
5.3. Основи права в медицині.
5.4. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-фтизіатра.
5.5. Права та обов'язки хворого на туберкульоз.
5.6. Патогенез і патоморфологію туберкульозу.
5.7. Епідеміологію, організацію протиепідемічних заходів при туберкульозі.
5.8. Методи обстеження хворих на туберкульоз, показання та протипоказання до їх проведення.
5.9. Клініку, рентгенологічну семіотику форм туберкульозу органів дихання та позалегеневі локалізацій туберкульозного процесу.
5.10. Невідкладні лікарські заходи при загрозливих для життя етапах хворих на туберкульоз.
5.11. Принципи комплексної терапії, застосування протитуберкульозних хіміопрепаратів та заходи профілактики й лікування побічних реакцій.
5.12. Методи та засоби патогенетичної терапії.
5.13. Показання для хірургічного лікування хворих на туберкульоз.
 
5.14. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.
5.15. Організацію диспансеризації хворих на туберкульоз.
5.16. Правила оформлення медичної документації.
5.17. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
5.18. ______________________________________________________________________________.
 
6. Кваліфікаційні вимоги
 
6.1. Лікар-фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
6.2. Лікар-фтизіатр І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія" (інтернатура, спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
6.3. Лікар-фтизіатр II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
6.4. Лікар-фтизіатр: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
Керівникструктурного підрозділу: ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:Начальник юридичного підрозділу ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений: ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р.

Приложенные файлы

  • docx 22496373
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий