зразок оформлення магістерської роботи

Форма 1.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут журналістики
кафедра телебачення і радіомовлення

На правах рукопису


Петренко Олена Іванівна
УДК

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність 8.030201 – журналістика


Наукова робота на здобуття кваліфікації магістраНауковий керівник
доктор філологічних наук, проф.
Іваненко Іван Іванович

Київ – 2008

Форма 2.
ЗМІСТ
ВСТУП
3

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ


1.1. Назва підрозділу
12

1.1.1. Назва пункту
13

1.1.2. Назва пункту
16

1.2. Назва
18

1.2.1. Назва
18

1.2.2. Назва..
20

1.3. Назва..
23

Висновки до розділу
25

РОЗДІЛ 2. НАЗВА
27

2.1. Назва..
30

2.2. Назва..
38

2.3. Назва
40

Висновки до розділу
50

РОЗДІЛ 3. НАЗВА
53

3.1. Назва
54

3.2. Назва
64

3.3. Назва
74

Висновки до розділу
85

ВИСНОВКИ
87

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
90

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ (за необхідності)
94

ДОДАТКИ (за необхідності)
95


(Розділи за обсягом мають бути приблизно однаковими)
Форма 3.
Вимоги до оформлення тексту роботи: кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал –полуторний, береги: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.
ВСТУП
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності:
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності свого дослідження.
Мета і завдання дослідження. Мету дослідження формулюють одним реченням. Щоб досягти поставленої мети, треба розв’язати кілька (як правило, 3–5) завдань. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи.
Не можна формулювати мету так: "Дослідити (вивчити, проаналізувати) певний процес (об’єкт, явище)", оскільки дослідження й аналіз – це не мета, а засоби її досягнення. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме ви хочете установити, визначити, виявити, з’ясувати в своїй роботі. Формулюючи завдання, вкажіть, що конкретно ви передбачаєте зробити: проаналізувати, визначити особливості, систематизувати вітчизняний і зарубіжний досвід, виокремити, дослідити й описати, розглянути, з’ясувати, простежити, показати, класифікувати, експериментально перевірити й обґрунтувати, визначити тенденції, окреслити шляхи підвищення ефективності, розробити рекомендації тощо.
Об’єкт дослідження. Одне речення із зазначенням процесу, явища тощо, обраного для дослідження.
Методи дослідження. Перелік методів, якими досягатиметься розв’язання кожного конкретного завдання дослідження.
Джерела дослідження. Навести перелік назв досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.
Тут подається не перелік наукових праць, які автор аналізуватиме у своїй роботі, а зазначається коло тих джерел, які автор досліджуватиме і звідки братиме фактичний матеріал.
Наукова новизна одержаних результатів. Стислий перелік нових наукових результатів, одержаних автором у межах магістерської роботи.
Практичне значення одержаних результатів. Рекомендація щодо можливого використання результатів магістерської.
Апробація результатів магістерської. Зазначити назви і дати проведення конференцій, семінарів тощо, де оприлюднювалися результати роботи.
Публікації. Кількість власних публікацій (або рукописів) за темою магістерської.

РОЗДІЛ 1
НАЗВА
Огляд наукової літератури за темою магістерської. Порівняльний аналіз результатів, отриманих іншими авторами. Визначення тих аспектів обраної проблеми, які ще не дуже докладно досліджено і які досліджуватиме автор цієї магістерської.
Висновки до розділу.
РОЗДІЛ 2
НАЗВА
Обґрунтування обраних методів дослідження. Опис теоретичних і (або) експериментальних досліджень, проведених згідно із завданнями, визначеними у Вступі. Обґрунтування достовірності отриманих результатів.
Висновки до розділу.
РОЗДІЛ 3
НАЗВА
Аналіз і узагальнення результатів дослідження. Показати, як розв’язані завдання допомогли досягти мети, заявленої у Вступі. Подання практичних рекомендацій за необхідністю.
Висновки до розділу.
За потреби магістерська може містити не три, а іншу кількість розділів, але в будь-якому разі кількість розділів має бути обґрунтована змістом дослідження

ВИСНОВКИ
Дати стислі й узагальнені відповіді на кожне завдання дослідження, зазначене у Вступі.
Сформулювати розв’язане наукове завдання (тобто мету, заявлену у Вступі). Показати практичне значення отриманих результатів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Наводиться бібліографічний опис опрацьованої наукової літератури. Перелік подається в алфавітному порядку. Приклади оформлення бібліографічного опису наведено далі. Посилання на літературу в тексті магістерської подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованої праці і через кому номер сторінки, на якій міститься цитований уривок.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наводиться за необхідності, якщо автор опрацював значну кількість різноманітних джерел. Тоді тут слід навести перелік тих джерел, звідки автор брав фактичний матеріал для власних теоретичних і / або експериментальних досліджень, тобто подати назви досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.
Посилання в тексті магістерської на відповідне джерело фактичного матеріалу подається в круглих дужках, наприклад: („Факты” – 2005. – 15 февр. – С. 4).

ДОДАТКИ
Подається за необхідності. Тут може міститися той фактичний матеріал, який опрацьовував автор: оригінали анкет, якщо проводилося анкетне опитування, записи телепрограм, що їх досліджував автор, тощо
Форма 4.
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
бІблІографІЧного опису НАУКОВИХ РОБІТ
(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

Характеристика джерела
Приклад оформлення

Книги:

Один автор
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. Львів : Свічадо, 2006. 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІVV ст. ; № 14).
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. К. : Ін-т математики, 2006. 111 с. (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. 311 с. (Ювеліри України ; т. 1).
Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. Львів : Кальварія, 2005. 196, [1] с. (Першотвір).

Два автори
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. К. : Києво-Могилян. акад., 2005. 397, [1] с. (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. К. : Прецедент, 2006. 93 с. (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. Львів : Растр-7, 2007. 375 с.

Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. XLIII, 265 с.


Чотири автори
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. 106 с. (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. К. : Вища освіта, 2006. 478, [1] с. (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. [3-е изд.]. Х. : Гуманитар. центр, 2007. 510 с.
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 115 с. (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).


Без автора
Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. К. : Грані-Т, 2007. 119 с. (Грані світу).
Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. К. : Грамота, 2007. 638, [1] с.
Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. К. : Грані-Т, 2007. 190, [1] с.
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. Чернівці : Рута, 2007. 310 с.Багатотомний документ
Історія Національної академії наук України, 19411945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 . (Джерела з історії науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки 2007. 573, [1] c.
Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 . (Серия "Нормативная база предприятия").
Т. 1. 2005. 277 с.
Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. Одесса : Астропринт, 2006 . (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. Х. Право, 2002 . Т. 4: Косвенные налоги. 2007. 534 с.
Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. Житомир : Полісся, 2006 . (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. 2006. 721, [2] с.
Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. К. : НТУУ "КПІ", 2006. 125 с.


Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 1113 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 167 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. К. : ІСОА, 2002. 147 с.
Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. К. : Асоц. укр. банків, 2000. 117 с. (Спецвип.: 10 років АУБ).
Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 69 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. С. 559956, ХІІІ, [2] с. (Ресурс 2000).
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 215 с.
Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. 452 с.

Препринти
Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Х. ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с. (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці
Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники
Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. Х. : Халімон, 2006. 175, [1] с.
Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. К. : Європ. ун-т, 2007. 57 с.
Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. К. : Карпенко, 2007. 219 с.
Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. 2-ге вид., оновл. К. : К.І.С., 2006. 138 с.

Атласи
Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. К. : Варта, 2006. 217, [1] с.
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. 2-ге вид., розшир. та доповн. Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 218 с.
Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. Х. : Ранок, 2005. 96 с.

Законодавчі та нормативні документи
Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. (Бібліотека офіційних видань).
Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. 459 с. (Нормативні директивні правові документи).
Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. Офіц. вид. К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. VІ, 74 с. (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти
Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. [Чинний від 2006-01-01]. К. : Держспоживстандарт України 2006. ІV, 231 с. (Національний стандарт України).
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 ДСТУ ISO 6107-9:2004. [Чинний від 2005-04-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. (Національні стандарти України).
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. [Чинний від 2007-01-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2007. IV, 18 с. (Національний стандарт України).

Каталоги
Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006 . (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. 2007. 264 с.
Т. 6. 2007. 277 с.
Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. Львів : Новий час, 2003. 160 с.
Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. [Суми : Унів. кн., 2003]. 11 с.
Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с.

Бібліографічні показчики
Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. Львів : Укр. технології, 2007. 74 с.
Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 19972005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 11 с. (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій
Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. Тернопіль, 2007. 20, [1] с.
Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. К., 2007. 20 с.

Авторські свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 1518, 3538.
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. 2006. № 6. С. 1417.
Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. 2007. № 1. С. 3961.
Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 5. С. 1214.
Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2007. № 1. С. 2529.
Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. 2007. Т. 2, № 2. С. 1320.
Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. Дрогобич, 2007. С. 245291.
Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. Х., 2007. С. 33.
Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIXпочаток XX ст. / Д. М. Чорний. Х., 2007. Розд. 3. С. 137202.


Електронні ресурси
Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів IIIIV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. 80 Min / 700 MB. Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. (Бібліотека студента-медика) 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з контейнера.
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. (Всеукр. перепис населення, 2001). Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Назва з титул. екрану.
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник 2003. № 4. С. 43. Режим доступу до журн. :
13 LINK http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 14http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm15.


Форма 5.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут журналістики

Петренко Олена Іванівна

УДКОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність 8.030201 – журналістика


Автореферат
наукової роботи на здобуття кваліфікації магістра
Київ – 2008
Форма 6.

Роботу виконано на кафедрі теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник:
доктор філологічний наук, професор
Іваненко Іван Іванович,
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри .....

Рецензент:
доктор філологічних наук, професор
Петренко Петро Петрович,
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри .......
Захист відбудеться „__” ________ 20__ року о ___ годині на засіданні Державної екзаменаційної комісії Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.

Науковий керівник І.І.Іваненко
Форма 7.
Вимоги до оформлення автореферату: кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал –полуторний, береги: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Обсяг – до 10 с. без обкладинки
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
(Подається скорочений текст Вступу – не більше 4-х сторінок)
Актуальність теми дослідження.
Мета і завдання.
Об’єкт дослідження.
Методи дослідження.
Джерела дослідження
Наукова новизна отриманих результатів.
Практичне значення отриманих результатів
Апробація.
Публікації.
Структура магістерської. Дослідження складається зі вступу, .. розділів, висновків, списків літератури ( найменувань) і джерел дослідження ( найменувань), додатків Загальний обсяг текстової частини – 95сторінок, 12 таблиць, 4 діаграми, 5 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ
У Вступі подано загальну характеристику дослідження: стан розробки наукової проблеми й актуальність дослідження, мету і завдання роботи, об’єкт, предмет, методи і джерельну базу дослідження, описано наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів.
У першому розділі „Назва розділу” проаналізовано наукові праці різних авторів, присвячені досліджуваній проблематиці. Визначено місце даної конкретної роботи у всебічному вивченні обраної проблеми.
(Далі треба стисло описати зміст першого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до першого розділу).
У другому розділі „Назва розділу”
(Стисло описати зміст другого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до другого розділу)
У третьому розділі „Назва розділу” .
(Стисло описати зміст третього розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до третього розділу).
У Висновках узагальнено результати дослідження.
(Стисло викласти висновки, звертаючи особливу увагу на те, щоб висновки містити конкретні відповіді на всі завдання дослідження, а всі разом – розкривали мету дослідження)

Перелік праць автора, опублікованих за темою дослідження
Наводиться бібліографічний опис опублікованих (чи готових до публікації) наукових праць

АНОТАЦІЯ
Петренко О. І. Особливості редагування інформаційних програм. – Рукопис.
Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 8.030201 – журналістика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005.
Стислий зміст магістерської (не більше 700 друкованих знаків)
Ключові слова: – 3-10 слів і словосполучень, які стисло і точно характеризують розглядуване питання і найчастіше зустрічаються в тексті.
АННОТАЦИЯ
(те саме російською мовою)
ABSTRACTS
(те саме англійською мовою)
Заголовок 1 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 22524362
    Размер файла: 107 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий