Зозуляк ПРактичні

CЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1
СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ

1. Питання для обговорення
1.1. Соціальне середовище як джерело розвитку та формування особистості. Структура соціального середовища.
Об’єктивність і суб’єктивність процесу соціалізації.
Чинники, засоби та механізми процесу соціалізації.
Психологічний аспект процесу соціалізації.
Модель змісту процесу соціалізації.
Проаналізуйте взаємозв’язок біологічної, психологічної та соціальної адаптації.
1.7. Багатофункціональний характер адаптації людини.

2. Тематика рефератів і наукових повідомлень
2.1. Вплив спадкових факторів на розвиток дитини.
2.2. Засвоєння дитиною соціальних ролей у процесі її розвитку.
2.3. Розкрити сутність біологічної адаптації.
2.4.Охарактеризувати основи психологічної адаптації.
2.5. Соціальна адаптація як основа соціалізації.

Література
Асламов А. Психология личности. – М.: Московский ун-ет., 1990. – 367 с.
Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 21–36.
Лукашевич М Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 3–44, 86–108.
Максименко С. Структура особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 1–11.
Москаленко В. Соціальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 155–210.
Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. – К.: Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 97–170.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2
СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

1. Питання для обговорення
1.1. Соціалізація і виховання – співвідношення понять.
1.2. Розкрити сутність трьох основних компонентів соціалізації: фізичного, психологічного та соціального.
1.3. Соціалізація молоді як сучасний соціально-педагогічний процес.

2. Тематика рефератів і наукових повідомлень
Соціально-демографічний портрет сучасної молоді.
Соціальне виховання в сучасній Україні.
Роль спадковості, середовища в розвитку особистості.
Суть, основні закономірності та принципи процесу виховання як компонента соціалізації.
Основні напрями виховання як чинник соціалізованості.


Література
Аза Л. Воспитание как философско-социологическая проблема. – К., 1993. – 129 с.
Андреєва Г. Социальная психологая. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 375 с.
Асламов А. Психология личности. – М.: Московск. ун-ет-ет, 1990. – 367 с.
Волкова Н. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія. – С. 38–127.
Красновський В. Глобальні системи сучасності і підліток: фактори взаємодії // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 28–32.
Москаленко В. Соціальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 155–182.
Лукашевич М Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 55–82.
Мудрик А. Введение в социальную педагогику: Учебн. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 365 с.
Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. – К.: Либідь, 2004. – Кн. 1. – 576 с.

CЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВИХ ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

1. Питання для обговорення
Особливості процесу соціалізації дітей дошкільного віку.
Особливості процесу соціалізації дітей молодшого шкільного віку.
Здійснення процесу соціалізації у підлітків.
Здійснення процесу соціалізації в учнів старших класів.
Соціалізація студентської молоді.
Соціалізація у зрілому віці.
2. Тематика рефератів і наукових повідомлень
2.1. Взаємозв’язок вікової періодизації та процесу соціалізації
Глобальні проблеми сучасності і підліток.


Література
Андреєва Г. Соціальна психологія. – М.: Аспект Пресс, 1988. – С. 331–348.
Асламов А. Психология личности. – .: Московский ун-ет., 1990. – 367 с.
Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н Гаврик. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 156–239.
Лукашевич М. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 112 с.
Москаленко В. Соціальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. – К.: Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 182–212.
Пахомова О. Розвиток соціальності особистості як соціально-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2003. – № 3. – С. 4–9.
Циба В. Соціологія особистості: системний підхід. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
CЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4-5
ВПЛИВ МІКРОЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

1. Питання для обговорення
1.1. Аналіз сімей як фактора соціалізації людини на різних вікових етапах.
1.2. На прикладі конкретної сім’ї встановити шляхи її взаємодії з іншими мікрофакторами соціалізації.
Охарактеризувати власний мікросоціум. Сформулювати проблеми, що вимагають соціально-педагогічного вирішення, характерні для різних членів даного мікросоціуму.
1.4. Роль релігійних організацій у соціалізації людини.
2. Тематика рефератів і наукових повідомлень
2.1. Суспільно-політичні погляди стосовно значення сімейного виховання на різних етапах розвитку нашої держави.
2.2. Зарубіжний досвід роботи з сім’єю.
Класифікація неблагополучних сімей.
Благополучна сім’я з погляду соціального педагога.
Релігія – форма суспільної свідомості.
Діяльність церкви як інституту соціалізації.
3. Практичні завдання
3.1. Опрацювати питання “Виховання дітей у сім’ї як засіб соціалізації” за творами В. Сухомлинського.
3.2.Опрацювати питання “Виховання дітей у сім’ї як засіб соціалізації” за творами Я. Корчака.
4. Питання для самоконтролю та роздумів
Як впливає релігія на розвиток суспільства?
Розкрити поняття духовності з позиції раціонального та ірраціонального.
У чому полягають культурно-історичні особливості формування європейського стилю соціалізації молоді?
Охарактеризувати роль і місце сім’ї у процесі соціалізації особистості на різних вікових етапах життя.
Охарактеризувати роль і місце групи ровесників у процесі соціалізації особистості на різних вікових етапах життя.
Охарактеризувати роль і місце релігійних організацій у процесі соціалізації особистості на різних вікових етапах життя.
Література
Андреева Г. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2005. – С. 159–213.
Гущина Т. Соціалізація та соціальна зрілість особистості // Вісник НТУУ. – 2002. – Вип. 2. – С. 95–99.
Ковбас Б., Костів В. Основи родинних взаємин / Родинна педагогіка: У 3 т. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Т. 1. – С. 42–87.
Родинні взаємини і проблеми виховання дітей / За ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ: Плай, 1995.– 48 с.
Пенішкевич О., Тимчук Л. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення навчального курсу: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 72–87, 314–323.
Тематика рефератів

Поняття “соціалізація”: історичний аспект.
Взаємозв’язок вікової періодизації та процесу соціалізації.
Глобальні проблеми сучасності і підліток.
Структура особистості.
Філософсько-педагогічна теорія класика прагматизму Дж. Д’юї.
Еволюційні теорії соціалізації в сучасній науці.
Соціалізованість сучасної молоді в Україні.
Суспільно-політичні погляди стосовно значення сімейного виховання на різних етапах розвитку нашої держави.
Зарубіжний досвід роботи з сім’єю.
Класифікація неблагополучних сімей.
Благополучна сім’я з погляду соціального педагога.
Релігія – форма суспільної свідомості.
Діяльність церкви як інституту соціалізації.
Соціальне виховання з позиції держави.
Соціальне виховання з позиції соціальних інститутів і самої особистості.
Основні елементи та форми національних традицій виховання.
Основні історичні етапи розвитку взаємовідносин між державою та церквою.
Етнічно культурні основи як засіб соціалізації.
Позитивні й негативні тенденції засобів масової інформації в Україні.
Педагогічні злочини ЗМІ.
Роль субкультури у процесі соціалізації особистості.
“Кримінальний світ” як різновид субкультури.
Вплив звичаїв, обрядів, ритуалів на соціалізацію особистості.
Національна ідея і соціалізація людини.
Менталітет як чинник процесу соціалізації.
Рідна мова – чинник соціалізації.
Взаємодія суспільства і держави у процесі соціалізації підростаючого покоління в Україні.
Делінквентна поведінка як прояв негативної соціалізації.
Вплив сучасних кримінальних структур на соціалізацію молоді.
Соціологія соціального виховання як частина соціальної педагогіки.
Дослідження соціалізації у вітчизняній науці.
Розвиток людини у мінливому суспільстві України.
Роль культури в соціалізації особистості.
Сучасні мас-медіа та агресивність у підлітків.
Способи сімейної соціалізації в регіоні проживання студентів.
Національні релігійні організації в регіоні як фактор соціалізації.
Індивідуальне завдання
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціального становлення особистості під впливом різних факторів та механізмів соціалізації. Описати, який вплив кожен з них має у шкільному, підлітковому чи у дорослому віці (за вибором).

15

Приложенные файлы

  • doc 22526701
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий