Еколого-правові проблеми у сфері енергетики


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра екологічного права

«затверджую»
Заступник декана
з навчальної роботи
_______________ О.С. Лотюк
_____________________ 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Для студентів магістрів


напрям підготовки 6.030401 «Право»
спеціальність 6.030402 «Правознавство»
спеціалізація Екологічне та природоресурсне правоКИЇВ-2013
Робоча програма «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики»
для студентів магістрів напряму підготовки 6.030401 «Право»,
спеціальнoстi 6.030402 «Правознавство»
«19» вересня 2013 р. – 53 с.


Розробники:
проф., д.ю.н. Балюк Г.І.,
доц., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.
к.ю.н., ас. Сушик О.В.

Робоча програма дисципліни «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» затверджена на засіданні кафедри екологічного права

Протокол від “19” вересня 2013 р. № 1

Завідувач кафедри екологічного права _____________ М.В. Краснова
(підпис)
“_____”___________________ 2013 р.


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол від “16” жовтня 2013 р. № 1

Голова науково-методичної комісії ____________ І.А. Безклубий
(підпис)

“_____”________________2013 р.


(Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Сушик О.В., 2013 р.
ВСТУП

Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Право», спеціальності - 6.030402 «Правознавство»
Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) Екологічне та природоресурсне право
Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 144год.
(4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 34 год., самостійна робота – 76 год.
У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи.
Завершується дисципліна – іспитом.
Мета і завдання навчальної дисципліни. Курс «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» спрямований на засвоєння студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного та енергетичного законодавства, що спрямовані на регулювання специфічних відносин у сфері використання природних ресурсів для потреб енергетики, охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу об’єктів енергетики, забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики, використання відновлюваних джерел енергії.
Вивчення цієї дисципліни в 1 семестрі 2 курсу магістратури закладає основи для використання студентами одержаних знань у процесі подальшого навчання за програмою підготовки „магістр права” та в аспірантурі, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного та енергетичного законодавства на практиці при наданні та використанні земель для потреб енергетики, використанні та охороні надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, видобування нафти, газу, кам’яного вугілля, уранових руд для потреб енергетики; використанні та охороні вод для потреб гідроенергетики; охороні навколишнього природного середовища в енергетиці, зокрема, охороні атмосферного повітря від негативного впливу енергогенеруючих об’єктів, використанні відновлюваних джерел енергії, забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості та електроенергетиці тощо.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, спрямованих на регулювання відносини у галузі енергетики, у тому числі відносин щодо використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу об’єктів енергетики та забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра, Законів України „Про електроенергетику”, «Про нафту та газ», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про охорону атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», «Про угоди про розподіл продукції», «Про охорону земель», «Про альтернативні джерела енергії» та інших, підзаконних актів – Указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-енергетичні відносини, а також матеріалів судової практики з цих питань;
- вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів в енергетиці, охорони навколишнього природного середовища від об’єктів енергетики та забезпечення екологічної безпеки в енергетиці на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.
Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі 2 року навчання магістратури.
Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами 1 курсу магістратури необхідні розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, екологічного та інших.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» пов’язана з такими дисциплінами, що викладаються на юридичному факультеті, як: «Конституційне право», «Цивільне право», «Екологічне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Земельне право».
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
У змістовний модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовний модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8, у змістовний модуль 3(ЗМ3) входять теми 9-12 . Обов’язковим для допуску до заліку є набрання студентом необхідної кількості балів під час навчального процесу.

Оцінювання за формою контролю


ЗМ1
ЗМ 2
ЗМ 3


Min. – _ балів
Max. – __ бали
Min. – __ бали
Max. – __ балів
Min. – __ бали
Max. – __ балів

Усна відповідь
1
1*4=4
1
1*4=4
1
2*4=8

Доповнення
1
6*1=6
1
2*1=2
1
4*1=4

Експрес-опитування
1
3*2=6
1
3*2=6
1
3*2=6

Самостійна робота
0
3*3=9
1
3*3=9
0
3*3=9

Тестування
0
3*2=6
0
3*2=6
0
3*2=6

Індивідуальні завдання (в т.ч. реферат)
3
2*3=6
4
2*3=6
3
2*3=6

Модульна контрольна робота 1
0
5
0
5
0
5

Модульна контрольна робота 2
0
5
0
5
0
5

Модульна контрольна робота 3
0
5
0
5
0
5

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.


Для допуску до атестації студенту необхідно набрати з навчальної роботи не менше, ніж 10 балів з Rн. Якщо рейтинг студента з навчання є нижчим за дану мінімальну кількість балів, то студент зобов’язаний до початку залікового тижня підвищити свій рейтинг, інакше такий студент до заліку не допускається.
Для студентів, які під час складання іспиту набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання іспиту обов’язково мають у двотижневий термін перескласти його.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року.


При простому розрахунку отримаємо:


Змістовий модуль1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3
іспит / залік
Підсумкова оцінка

Мінімум
3
4
3
50
60

Максимум
13
14
13
59
99Шкала відповідності

Оцінка національна
Оцінка ECTS
Рейтинг з дисципліни, бали

«відмінно»


Зараховано
А
90–100

«добре»

В
82–89С
75–81

«задовільно»

D
66–74Е
60–65

«незадовільно»
Не зараховано
FX
35–59F
01–34

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин та їх співвідношення з екологічними правовідносинами

Тема 1. Науково-методологічні засади правового регулювання відносин у сфері енергетики України ( паливно-енергетичного комплексу) (8 год.).

Юридичне визначення «енергії». Наукові підходи до поняття енергетичних ресурсів як об’єкту правового регулювання. Співвідношення понять енергетичні ресурси та природні ресурси. Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Правове регулювання енергетичної безпеки України. Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно-енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.

Тема № 2. Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики (7 год.).

Поняття екологічної політики у сфері енергетики. «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року» як політико-правовий документ, який визначає напрями екологічної політики у сфері енергетики. Закони України, що визначають екологічну політику у сфері енергетики: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Гірничий закон України», «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива» тощо. Підзаконні акти, які визначають екологічну політику у сфері енергетики. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27.12.2005 р. №1863/2005, Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” від 24 липня 2013 року №1071, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища» від 25 травня 2011року № 577-р.тощо.

Тема 3. Правове регулювання відносин у сфері енергетики України (8 год.).

Загальні закони України в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики. Регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики на рівні спеціальних законів. Підзаконні акти в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання ПЕК. Технічні регламенти в системі правового регулювання відносин у сфері ПЕК Україн. Типові, рекомендаційні та методичні нормативні документи в енергетичній сфері – Типові договори НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом України" та інші і їх правове значення.

Тема 4. Екологічні норми та нормативи в системі правового регулювання відносин у сфері паливної промисловості та електроенергетики України
(10 год.).

Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової та газової промисловості. Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики. Екологічні норми та нормативи при видобуванні вугілля, нафти та газу як природних ресурсів. Екологічні імперативи при видобуванніуранових руд.
Екологічні норми та нормативи щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій (ТЕС), гідроелектростанцій (ГЕС), вітрових (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС).


Змістовний модуль 2
Правове регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища у сфері енергетики

Тема 5. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи) (16 год.).

Поняття та юридичний склад земель енергетики. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики як складових правового режиму земель. Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики. Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики. Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики. Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту. Правове регулювання охорони земель енергетики. Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики. Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики. Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики. Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики

Тема 6. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (15 год.).

Законодавство України щодо використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів. Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики. Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права. Право користування надрами геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Правовідносини у сфері користування надрами для потреб енергетики. Порядок надання надр у користування для потреб енергетики. Угоди про розподіл продукції. Зміст права користування надрами для потреб енергетики. Основні права та обов’язки геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Особливості правового регулювання видобування нафти і газу для потреб енергетики. Особливості правового регулювання видобування кам’яного вугілля для потреб енергетики. Особливості правового регулювання видобування газу (метану) вугільних родовищ для потреб енергетики. Особливості правового регулювання видобування уранових руд для потреб енергетики. Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики. Правова охорона надр у галузі енергетики. Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.

Тема 7. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики ( 10 год.).

Водне законодавство України та його місце в системі енергетичного законодавства України. Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики. Право водокористування та його місце в системі енергетичного права. Правовідносини у сфері користування водами для потреб гідроенергетики. Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики. Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики. Правова охорона вод у галузі гідроенергетики. Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики. Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.

Тема 8. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці ( 10 год.).

Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу. Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі. Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Корпоративна екологічна політика і виробничий екологічний контроль в енергетиці. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди. Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці. Правові аспекти впливу енергетики на зміну клімату.


Змістовний модуль 3
Правове регулювання відносин по використанню альтернативних джерел енергії та забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики

Тема 9. Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії ( 15 год.).

Поняття та види відновлювальних джерел енергії за законодавством України. Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України. Перспективи правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії. Правове регулювання державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні. Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.

Тема 10. Правове регулювання використання біологічних ресурсів для потреб енергетики ( 10 год.).

Правове регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії. Правове регулювання державної підтримки використання біомаси та біогазів: державний, регіональний та місцевий рівні. Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.

Тема 11. Правове забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості (16 год.).

Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях. Екологічні ризики у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості. Повноваження органів спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості - Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної екологічної інспекції тощо. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях. Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.

Тема 12. Правове забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці
(17 год.).

Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в теплоенергетиці, гідроенергетиці. Правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в атомній енергетиці. Екологічні ризики в електроенергетиці. Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції як об’єкти підвищеної небезпеки. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці. Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ теми

Назва лекції

Кількість годинлекції
практичні заняття
самостійна робота

Змістовний модуль 1. Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин та їх співвідношення з екологічними правовідносинами

1
Науково-методологічні засади правового регулювання відносин у сфері енергетики України (паливно-енергетичного комплексу)
2
2
4

2
Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики
2
1
4

3
Правове регулювання відносин у сфері енергетики
2
2
4

4
Екологічні норми та нормативи в системі правового регулювання відносин у сфері паливної промисловості та електроенергетики
2
2
6


Модульна контрольна робота

1


Змістовний модуль 2. Правове регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища у сфері енергетики

5
Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи)
4
4
8

6
Правове регулювання використання та охорони надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів
4
3
8

7
Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики
2
2
6

8
Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці
2
2
6

Модульна контрольна робота

1


Змістовний модуль 3 Правове регулювання відносин по використанню альтернативних джерел енергії та забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики

9
Правове регулювання відносин по використанню відновлюваних джерел енергії
4
3
8

10
Правове регулювання використання біологічних ресурсів для потреб енергетики
2
2
6

11
Правове забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості
4
4
8

12
Правове забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці
4
4
8

Модульна контрольна робота

1
Всього

34

34

76Загальний обсяг - 144 год., в тому числі:
лекцій - 34 годин;
практичних занять – 34 годин;
самостійної роботи - 76 годин.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовний модуль 1
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин та їх співвідношення з екологічними правовідносинами
Тема 1. Науково-методологічні засади правового регулювання відносин у сфері енергетики України ( паливно-енергетичного комплексу) (8 год.).

Лекція 1. Науково-методологічні засади правового регулювання відносин у сфері енергетики України ( паливно-енергетичного комплексу) (2 год.).
Юридичне визначення «енергії».
Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин.
Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

Практичне заняття (2 год.).
Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії».
Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин.
Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.
Науково-теоретичні підходи та правове регулювання енергетичної безпеки України.

Завдання для самостійної роботи (4 год.).
Науково-теоретичні підходи до поняття енергетичної безпеки України.
Правове регулювання відносин у сфері енергетичної безпеки України
Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно-енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (16-19, 32, 36, 73, 76-78, 85, 104, 148, 150, 155, 172-175, 180, 181 (
Нормативно-правові акти: (1- 183(

Тема № 2. Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики (7 год.).

Лекція №1 Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики ( 2 год.).
Поняття державної екологічної політики у сфері енергетики.
Закони України, що визначають державну екологічну політику у сфері енергетики.
Підзаконні акти, які визначають державну екологічну політику у сфері енергетики.

Практичне заняття (1 год.).
Поняття державної екологічної політики у сфері енергетики.
Закони України, що визначають державну екологічну політику у сфері енергетики.
Підзаконні акти, які визначають державну екологічну політику у сфері енергетики.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» як політико-правовий документ, який визначає напрями державної екологічної політики у сфері енергетики.
Принципи державної екологічної політики у сфері енергетики та їх реалізація в Законах України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Гірничому законі України», «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива» тощо.
Підзаконні акти, які визначають державну екологічну політику у сфері енергетики: Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27.12.2005 р. №1863/2005, Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” від 15 березня 2006 р. № 145-р, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища» від 25 травня 2011року № 577-р. тощо.

Рекомендована література та нормативно-правові акти
Спеціальна література: 177,178,179.
Нормативно-правові акти: (1-183(

Тема 3. Правове регулювання відносин у сфері енергетики України (8 год.).

Лекція 1. Правове регулювання відносин у сфері енергетики України (2 год.).
Регулювання енергетичних відносин на рівні загальних законів України.
Регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики на рівні спеціальних законів.
Підзаконні акти в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики.
«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання.

Практичне заняття (2 год.)
Регулювання енергетичних відносин на рівні загальних законів України.
Регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики на рівні спеціальних законів.
Підзаконні акти в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики.
«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання.
Технічні регламенти в системі правового регулювання відносин у сфері ПЕК України.

Завдання для самостійної роботи (4 год.).
«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання ПЕК України.
Технічні регламенти в системі правового регулювання відносин у сфері ПЕК України.
Типові, рекомендаційні та методичні нормативні документи в енергетичній сфері – Типові договори НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом України" та інші і їх правове значення.
Міжнародні, міждержавні і міжурядові угоди в сфері енергетики як джерела енергетичного права та їх роль в регулюванні енергетичних відносин в Україні та в світі.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (17, 32, 36,71-76, 102, 103, 135, 139, 169, 170(.
Нормативно-правові акти: (1-183(.

Тема 4. Екологічні норми та нормативи в системі правового регулювання відносин у сфері паливної промисловості та електроенергетики України
(10 год.).

Лекція 1. Екологічні норми та нормативи в системі правового регулювання відносин у сфері паливної промисловості та електроенергетики України (6 год.).
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової та газової промисловості.
Екологічні норми та нормативи при видобуванні вугілля, нафти та газу як природних ресурсів.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики.
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС),
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій вітрових (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС).
Екологічні імперативи щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, зняття з експуатації атомних електростанцій (АЕС).

Практичне заняття (2 год.)
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової та газової промисловості.
Екологічні норми та нормативи при видобуванні вугілля, нафти та газу як природних ресурсів.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики.
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій (ТЕС), гідроелектростанцій (ГЕС)

Завдання для самостійної роботи (4 год.).
Екологічні імперативи при видобуванні уранових руд.
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій вітрових (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС).
Екологічні імперативи щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, зняття з експуатації атомних електростанцій (АЕС).

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (3-8, 11-15,18, 19, 32, 36, 41, 91-101, 107-110, 122-126, 130-144, 150-153, 165(.
Нормативно-правові акти: (1-183(.Контрольні питання до змістового модуля 1.

Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин.
Співвідношення енергетичних та екологічних правовідносин.
Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.
Науково-теоретичні підходи до правовового регулювання енергетичної безпеки України.
Правове регулювання енергетичної безпеки України.
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» як політико-правовий документ, який визначає напрями державної екологічної політики у сфері енергетики.
Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року.
Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в Законах України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року та «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21 травня 2009 року.
Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 року, «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року, «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 року.
Регулювання енергетичних відносин на рівні загальних законів України.
Регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики на рівні спеціальних законів.
Підзаконні акти в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики.
«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання.
Технічні регламенти в системі правового регулювання відносин у сфері ПЕК України.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової та газової промисловості.
Екологічні норми та нормативи при видобуванні вугілля, нафти та газу як природних ресурсів.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики.
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС),
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій вітрових (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС).
Екологічні імперативи щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, зняття з експуатації атомних електростанцій (АЕС).


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним
модулем 1.
Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді:

1. Яке з наведених наукових визначень найбільше відповідає зазначеному поняттю:
1) суспільні відносини в сфері енергетики включають в себе всі види діючої енергії та енергетичні ресурси, що знаходяться у стані виробництва енергії та підготовлені для виробництва енергії енергетичні запаси;
2) суспільні відносинив сфері енергетики виникають у зв’язку із здійсненням економічної діяльності у сфері енергетики, складовими якої є ринкові основи здійснення економічної діяльності в сфері електроенергетики, виробництво та передача електричної енергії, діяльність по оперативно-диспетчерському управлінню в електроенергетиці, діяльність по збуту електричної енергії.
3) суспільні відносини в сфері енергетики за своїм змістом є господарськими, адміністративними, екологічними, земельними, фінансовими, цивільними, трудовими, кримінальними тощо, які виникають у процесі здійснення суб’єктами господарювання, діяльності яка пов’язана з розвідуванням, видобуванням, переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом чи продажем енергетичних продуктів (енергоносіїв) – палива, електричної і теплової енергії, а також діяльності у сфері використання відновлюваних джерел енергії.

2. Дослідження щодо правового регулювання відносин у сфері енергетики здійснювалось такими вченими як:
а) В. І. Андрейцев;
б) В.І. Семчик;
в) Ю.С. Шемшученко;
г) В.В. Носік;
д) П.Г. Лахно.

3. Чинним законодавством України енергетична безпека визначена як:
а) здатність держави в особі її органів управління забезпечити кінцевих споживачів енергією в необхідному обсязі та належної якості у звичайних умовах, а також під час дії дестабілізуючих факторів (надзвичайних ситуацій) внутрішнього чи зовнішнього характеру;
б) найважливіша складова національної безпеки, необхідна умовою забезпечення сталого розвитку держави. Енергетична безпека передбачає досягнення стану технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно безпечного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери держави;
в) як стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища;

4. Чинним законодавством України паливно-енергетичний баланс визначено як:
а) система показників, яка характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах країни за певний період;
б) система показників, яка відображає кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, району, галузі, підприємства тощо) за певний період;
в)система показників, яка відображає кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці країни.

5. Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071 визначено:
а) стратегії розвитку електроенергетичної галузі та ядерної енергетики;
б) стратегії розвитку електроенергетичної галузі, вугільної промисловості та нафтогазової промисловості;
в) стратегії розвитку електроенергетичної галузі, атомної енергетики та промисловості, вугільної промисловості, нафтогазової галузі.

6. Принципами державної екологічної політики у сфері енергетики згідно ст.3 Закону України «Про охорону навколишнього природного средовища» є:
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
б) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
в) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів;
г) обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;
д) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду.

7. Визначіть, яке поняття підпадає під дане юридичне визначення та має місце в енергетичному праві: енергія доступна у вигляді тепла, що виділяється із земної кори, як правило, у формі гарячої води або пари:
а) гідроенергія;
б) геотермальна енергія;
в) механічна енергія;
г) енергія біоетанолу.


Змістовний модуль 2.
Правове регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища у сфері енергетики

Тема 5. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи) (16 год.).

Лекція 1. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи) (2 год.).
Поняття та юридичний склад земель енергетики.
Правове регулювання використання та охорони земель енергетики як складові правового режиму земель.
Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики.
Особливості надання земельних діяльнок для потреб атомних електростанцій.

Лекція 2. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи) (2 год.).
Поняття, особливості та види спеціальних зон об’єктів енергетики.
Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики.
Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.
Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики.
Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики.

Практичне заняття (4 год.).
Поняття та склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення.
Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.
Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів.
Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики.
Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.
Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики.
Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики
Завдання для самостійної роботи (8 год.).
Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.
Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів.
Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики.
Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту.
Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики.
Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: [ 22, 28, 32, 36, 64-68, 90, 116, 124, 140, 168].
Нормативно-правові акти: [1- 183].

Тема 6. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (2 год.).

Лекція 1. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (2 год.).
Законодавство України щодо використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів.
Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики.
Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.
Порядок надання надр у користування для потреб енергетики.

Лекція 2. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (2 год.).
Особливості правового регулювання видобування нафти і газу для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування кам’яного вугілля для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування газу (метану) вугільних родовищ для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування уранових руд для потреб енергетики.

Практичне заняття (3 год.).
Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.
Правовідносини у сфері користування надрами для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування нафти і газу для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування кам’яного вугілля для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування газу (метану) вугільних родовищ для потреб енергетики.
Особливості правового регулювання видобування уранових руд для потреб енергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.
Правова охорона надр у галузі енергетики.
Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.

Завдання для самостійної роботи (8 год.).
Зміст права користування надрами для потреб енергетики.
Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики.
Правова охорона надр у галузі енергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.
Функції управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.
Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (1, 21, 23, 27, 46-48,81-84, 89, 105, 106, 112- 115, 119(.
Нормативно-правові акти: (1-183(.

Тема 7. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (2 год.).

Лекція 1. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (2 год.).
Водне законодавство України та його місце в системі енергетичного законодавства України.
Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики.
Право водокористування та його місце в системі енергетичного права.
Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики.

Практичне заняття (2 год.).
Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі електроенергетики.
Правовідносини у сфері користування водами для потреб гідроенергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.
Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.
Завдання для самостійної роботи (6 год.).
Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики.
Правова охорона вод у галузі гідроенергетики.
Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.
Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (32, 36, 50-54, 56, 87, 125, 128, 140, 143, 151, 158, 173(.
Нормативно-правові акти: (1-183(.


Тема 8. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці (2 год.).

Лекція 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці (2 год.).
Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі.
Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Корпоративна екологічна політика і виробничий екологічний контроль в енергетиці.

Практичне заняття (2 год.).
Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі.
Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі.

Завдання для самостійної роботи ( 6 год.).
Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди.
Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці.
Особливолсті правової охорони навколишнього природного середовища в нафто- та газовидобувних галузях.
Правові аспекти впливу енергетики на зміну клімату. Кіотський протокол.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: (3-8, 11-15,18, 19, 32, 36, 41, 91-101, 107-110, 122-126, 130-144, 150-153, 165(.
Нормативно-правові акти: (1-183(.


Контрольні питання до змістового модуля 2.

Поняття та склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення.
Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики.
Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.
Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів.
Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики.
Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту.
Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики.
Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.
Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики.
Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики
Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики.
Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.
Порядок надання надр у користування для потреб енергетики.
Зміст права користування надрами для потреб енергетики.
Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики.
Правова охорона надр у галузі енергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.
Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.
Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики.
Право водокористування та його місце в системі енергетичного права.
Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики.
Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики.
Правова охорона вод у галузі гідроенергетики.
Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.
Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.
Еколого-правові вимоги при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі.
Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди.
Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці.


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 2.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді:

1. В спеціальному законі землі енергетики визначені як:
а) земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва та експлуатації енергогенеруючих підприємств,об'єктів альтернативної енергетики, об'єктів передачі електричної та теплової енергії, виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, а також зони вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, і магістральних теплових мереж;
б) земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва та експлуатації енергогенеруючих підприємств,об'єктів альтернативної енергетики, об'єктів передачі електричної та теплової енергії, виробничих об'єктів,необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів;
в) земельні ділянки, надані в установленому порядку під електрогенеруючі об’єкти ( атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел),під об’єкти транспортування електроенергії до користувача.
2. Відповідно до чинного законодавства України охоронні зони об'єктів енергетики - це:
а) зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій,розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля;
б) зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню,а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля;
в) зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації та запобігання ушкодженню.

3. Доповніть юридичне визначення:
відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися ______________________________, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої _______________________________ і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися ______________________________________.

4. Виокреміть той податок чи збір, що юридичні та фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності, сплачують при використанні у межах території України ділянок надр:
а) екологічний податок;
б) рентна плата за надра;
в) плата за користування надрами;
г) збір за спеціальне користування надрами;

5. Визначіть, яке поняття підпадає під дане юридичне визначення та має місце в енергетичних правовідносинах: частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
а) гірничий відвід;
б) гірничий дозвіл;
в) гірнича ліцензія;
г) родовище корисних копалин.

6. Відповідно до чинного законодавства України гідроенергетичні підприємства зобов’язані:
а) дотримувати встановлених правил експлуатації водосховищ, режимів накопичення та спрацювання запасів води;
б) дотримувати режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б’єфах та пропускання води через гідровузли;
в) забезпечувати у встановленому порядку безперебійний пропуск суден, а також пропуск риби до місць нересту відповідно до проектів рибопропускних споруд.


Змістовний модуль 3.
Правове регулювання відносин по використанню альтернативних джерел енергії та забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики

Тема 9. Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії ( 15 год.).

Лекція Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії ( 4 год.).
Поняття та види відновлювальних джерел енергії за законодавством України.
Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України.
Науково-правові засади державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні.
Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії у законодавстві зарубіжних країн.

Практичне заняття ( 3 год.).
Поняття та види відновлювальних джерел енергії за законодавством України.
Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України.
Правове регулювання державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні.
Законодавство зарубіжних країн про відновлювальні джерела енергії.
Завдання для самостійної роботи (8 год).
Перспективи правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.
Досвід правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії Європейського Союзу про відновлювальні джерела енергії.
Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: ( 32, 36, 38, 63, 73-80, 83, 166, 190, 192, 196, 199-202]. Нормативно-правові акти:1-183.

Тема 10. Правове регулювання використання біологічних ресурсів для потреб енергетики ( 9 год.).

Лекція Правове регулювання використання біологічних ресурсів для потреб енергетики ( 1 год.).
Науково-правові основи використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.
Правове регулювання державної підтримки використання біомаси та біогазів: державний, регіональний та місцевий рівні.
Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.

Практичне заняття ( 2 год.).
Правовий аналіз використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.
Правове регулювання державної підтримки використання біомаси та біогазів на державному, регіональному та місцевому рівні.
Законодавство зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.

Завдання для самостійної роботи ( 6 год.).
Проблеми правового регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії в Україні.
Порівняльно-правовий аналіз виробництва енергії з біомаси у Європейському Союзі та в Україні.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: ( 32, 34- 37, 39, 40, 73-80, 189, 191, 199-202]. Нормативно-правові акти: 1-183.

Тема 11. Правове забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості ( 16 год.).

Лекція Правове забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості ( 4 год.).
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях. Екологічні ризики у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.
Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.

Практичне заняття ( 4 год.).
Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Повноваження органів спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості - Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної екологічної інспекції тощо.
Характеристика функцій забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Поняття та підстави юридичної відповідальності у разі порушення вимог забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.

Завдання для самостійної роботи( 8 год.).
Правові проблеми організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Правова характеристика адміністративної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки у видобувній промисловості.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: ( 32, 36, 45-48, 88, 105, 145, 188, 193, 194.
Нормативно-правові акти: 1-183.

Тема 12. Правове забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці ( 15 год.).

Лекція Правове забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці ( 5 год.).
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в теплоенергетиці, гідроенергетиці.
Екологічні ризики в електроенергетиці.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці.

Практичне заняття (4 год.).
Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки в теплоенергетиці, гідроенергетиці.
Інституційно-правові основи забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Характеристика функцій забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Поняття та підстави юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці.

Завдання для самостійної роботи( 8 год.).
Правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в атомній енергетиці.
Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції як об’єкти підвищеної небезпеки.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:
Спеціальна література: ( 4-7, 12-14, 18, 32, 36, 41, 133, 136, 137, 150, 161-163, 165, 182,186, 195].
Нормативно-правові акти: 1-183.


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 3.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька).

1. Виокреміть альтернативні джерела енергії:
1) побутові відходи;
2) вторинні енергетичні ресурси;
3) енергія сонячна, вітрова, геотермальна;
4) радіоактивні речовини.

2. Оберіть науковця, науково-правові дослідження якого стосуються правових підстав використання поновлюваних джерел енергії як різновиду природних ресурсів:
1)Кишко-Єрлі О. Б.;
2) Балюк Г.І.;
3) Лахно П.Г.;
4) Селиверстов С.С.

3. Доповніть правову норму: "зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах ______________, що використовують _____________джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями);

4. До органів спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості в Україні відносяться:
1) Міністерство екології та природних ресурсів України;
2) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
3) Державної екологічної інспекції;
4) Санітарно-епідемічна служба України.

5. Визначте, якими нормативно-правовими актами регулюються відносини, пов'язані з енергетичною сферою в Європейському Союзі:
1) Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. «Про створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії»;
2) Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 р. «Про стимулювання використання біопалива та інших видів відновлювального палива для потреб транспорту»;
3) Директива 2009/28/ЄС Ради від 23 квітня 2009 року «Про використання енергії з відновлювальних енергоджерел»;
4) Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 р. «Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу».Контрольні питання до змістовного модулю 3.

Поняття та види відновлювальних джерел енергії за законодавством України.
Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України.
Перспективи правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.
Правове регулювання державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні. Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.
Правове регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.
Правове регулювання державної підтримки використання біомаси та біогазів: державний, регіональний та місцевий рівні.
Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Екологічні ризики у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.
Повноваження органів спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості - Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної екологічної інспекції тощо. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в теплоенергетиці, гідроенергетиці.
Правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в атомній енергетиці. Екологічні ризики в електроенергетиці.
Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції як об’єкти підвищеної небезпеки.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Юридична відповідальність як засіб забезпечення екологічної безпеки в електроенергетиці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Спеціальна література:

Абдуллоев Р.Р. Отдельные правовые аспекты регулирования деятельности в сфере недропользования // Энергетическое право.- 2009.- N 2.- С. 49 - 54.
Агибалов А.Н. Правовое регулирование радиационной безопасности населения при использовании атомной энергии: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов., 2001. – 178 с.
Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Адаменко Я.О. – Івано-Франківськ, 2006. - 25 с.
Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.
Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будивэльнык, 1990. – 168 с.
Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.
Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.
Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: моногр. / В.І. Андрейцев,- Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 373 с.
Арифов Х.О., Арифова П.Х. Освоение гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и некоторые правовые вопросы водопользования в бассейне Арала // Энергетическое право.- 2009.- № 2.- С. 55 - 61.
Асаул А. Н. Развитие возобновляемой энергии в России / А. Н. Асаул // Економіка та держава. – 2008. – № 4 (64). – С. 6–7.
Афанасієв Р. Щодо публічного аспекту права власності на природні ресурси / Р. Афанасієв // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 128–132.
Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. Київ, 1997.- 196 с.
Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології.-Київ, 1996.- 140 с.
Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06, 12.00.01/Київ, над ун-т ім Т Шевченка.-К.,2000. -33 с.
Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.
Балюк Г.І. Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. –Випуск 56. К., 2004.– С. 26-28
Балюк Г.І. Екологічна безпека та її правове забезпечення // Екологічне право України/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво”Юридична думка”, 2005. –С.153.
Балюк Г.І.Охорона навколишнього середовища в ядерній енергетиці // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка / Ред.: В.І. Андрейцев. К., 2005. 140 с. (Юрид. науки; Вип. 67 - 69).
Балюк Г.І. Розвиток ядерної енергетики та законодавства України про охорону довкілля в зазначеній сфері: правові і моральні аспекти. // Матеріали Міжнародної науково-практичної екологічної конференції "Открытый диалог между правительством, промышленостью и обществом" (18-22 вересня 2006р.) – Маріуполь, 2006
Балюк Г.І. “Радіаційна безпека” // Екологічна енциклопедія /Редкол. А.В. Толстоухов та ін. – К.: “Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. – Т.3. – С.166.
Басин Ю.Г., Сулейменов М.К., Осипов Е.Б., Ченцова О.И. Контракты на недропользование: проблемы юридической квалификации и систематизации // Энергетическое право.- 2007.- № 2. - С. 55 - 61.
Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 20 с.
Беляневич Е. Правовая природа контрактов на недропользование и инвестиционных контрактов // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 29 / Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: Раритет, Институт правовых исследований и анализа, 2007. С. 305).
Біла книга, що затверджує стратегію Співтовариства та план дій 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Боголюбов С. А. Экологическое право : [учебник для вузов] / Боголюбов С. А. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М., 1999. – 448 с.
Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.
Борисов А.Н.. «О соглашениях о разделе продукции: комментарий к Федеральному закону (постатейный)». – М.: ЮД Юстицинформ. – 2006. – 264 с.
Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 174 с.
Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.
Бринчук М. М. Экологическое право : [учебник] / Бринчук М. М. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2005. – 670 с.
Ващенко Ю.В. Правовой статус регулятора в сфере электроэнергетики в Украине // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С. 27-28.
Вершинин А.П. Энергетическое право. Учебно-практический курс.- СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос.ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ. 2007. – 248 с.
Водянніков О. Гармонізація національного законодавства України у сфері використання біологічного палива із правом ЄС / О. Водянніков // [Електронний ресурс]. Режим доступу http: //www.justinian.com.ua/ article.php?id=1192
Водянніков О. Політика ЄС в сфері використання біологічного палива: напрями адаптації національного законодавства України до права ЄС [Електронний ресурс]. Режим доступу http: //www.justinian.com.ua/ /article.php?id=1133
Возобновляемая энергия в России. Публікація Міжнародного енергетичного агенства [Електронний ресурс]. – Режим доступу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Вольфрам Ребок Энергетическое право Украины. Краткое руководство. Киев, Arzinger, 2009. – 67 с.
Гелетуха Г. Г. Европа сделала ставку на биомассу / Г. Г. Гелетуха, А. В. Морозова // Коммунальное хазяйство. – 2007. – № 4. – С. 25–27.
Голикова С. Энергия будущего ЕС – возобновляемые источники энергии / С. Голикова // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 9. – С. 45–50.
Гончаров С. Биотопливный выбор. Каким быть украинскому «зеленому» горючому? / С. Гончаров // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 4. – С. 54–58.
Гончаров С. Чистая енергетика: новая реальность или  старый миф? / С. Гончаров // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 2. – С. 78–82.
Грищенко А.И. Государственное регулирование атомной энергетикой: правовые проблемы // Энергетическое право. - 2006. - №1.
Гудков В.И. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС. // Энергетическое право . – 2006. - №1. - С. 26.
Гудков И. В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений / И. В. Гудков, П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 68–149.
Долінський А. А. Біомаса як альтернатива газу / А. А. Долінський, Г. Г. Гелетуха // Коммунальное хозяйство. – 2007. – № 3. – С. 24–27.
Дудиков М.В. О переходе прав пользования участками недр // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 7 – 12.
Дудиков М.В. Правовые аспекты стимулирования геологоразведочных работ и привлечение инвестиций // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 5 – 7.
Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 25 – 31.
Дудиков М.В. Проблемы приобретения субъектом предпринимательской деятельности права пользования участками недр при банкротстве предприятия – пользователя недр // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 26 – 30.
Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін.; За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.
Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
Елдыщев Ю. Н. ВИЭ в российской энергетике / Елдыщев Ю.Н. // Экология и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 28–31.
Ерофеев Б.В. Экологическое право России : [учебник] / Ерофеев Б. В. – М. : Эксмо, 2008. – 464 с.
Ермишина Б. К. Опыт Европейских сообществ в регулировании охраны окружающей среды // Московский журнал международного права. – 1992. - № 2. – С. 85-94.
Жирош Т. Альтернативные источники энергии / Т. Жирош // Инвест-газета. – 2008. – № 11. – С. 30–33.
Жукова И.С. Омеждународном энергетическом праве как отрасли международного права // Вестник ОГУ ю. - № 2 (108) / февраль 2010. – С. 47-55.
Жуковська О. Л. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми. – К.: Либідь, 1994. – 200 с.
Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 1998.-320 с.
Запатрина И.В. Перспективы усовершенствования системы государственного управления и регулирования, согласование публичных и частных интересов в энергетической сфере // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С. 38-39.
Зелена книга Європейської Комісії «Про відновлювані джерела енергії» від 20 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
Земельное право Украины: Учеб. пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.
Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар [3-є вид., перероб. і доп.] / [В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та ін.] ; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 896 с.
Землекористування енергетики / Л.Я. Новаковський, М.І. Шквир; Комун. п-во "Київ. ін-т земел. відносин". К.: Урожай, 2009. 240 с.
Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навч. посіб. / Ф. Я. Кіптач; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2010. 238 с.
Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2006. –Вип. №31– С. 362-367.
Игнатьева И.А. Санитарно-защитная зона промышленного объекта: некоторые особенности и проблемы правового регулирования // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995-2004 г.г. Составители: А.К.Голиченков, И.А.Игнатьева, А.О.Миняев/ Под ред. А.К.Голиченкова. М.: ТИССО. 2004. Т. 2. С. 38 – 46.
Ильясова К.М. Вопросы совершенствования законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании // Энергетическое право. - 2007. - № 2.
Исмаилов Ш.М. Энергетическое законодательство Таджикистана и основные направления его совершенствования // Энергетическое право. - 2009. - № 2. - С. 2 - 10.
Кишко О. Правове регулювання використання поновлювальних джерел енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки держави / О. Кишко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2 (146). – С. 80–82.
Кишко О. Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии / О. Кишко // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 9. – С. 41–44.
Кишко О. Б. Международный опыт правового регулирования стимулирования использования возобновляемых источников энергии / О. Б. Кишко // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая правовая культура, 2009. – Вып. 2. – C. 380–384.
Кишко О. Б. Перспективы развития правового регулирования энергосбережения и использования возобновляемых источников / О. Б. Кишко // Энергетическое право. – 2008. – № 2 (11). – С. 40–42.
Кишко О. Б. Щодо визначення поняття «поновлювані джерела енергії» в природоресурсовому законодавстві України / О. Б. Кишко // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 38. – С. 542–545.
Кишко-Єрлі О. Б. Правові підстави використання поновлюваних джерел енергії як різновиду природних ресурсів / О. Б. Кишко-Єрлі // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 41. – С. 485–490.
Кишко-Єрлі О. Б. Інститут правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 2 – С.251-254
Кишко-Єрлі О. Б. Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії : Автореферат... к. юрид. наук, спец.: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / О. Б. Кишко-Єрлі. К. : НАН Укр. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010. 16 с.
Кірін Р. С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 47-54.
Кірін Роман Станіславович. Правове забезпечення видобування корисних копалин : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2007. 211 с.
Клавдиенко В. Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС / В. Клавдиенко // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 7. – С. 62–72.
Клюкин Б. Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 46-54.
Козин Л. Ф., Волков С.В. Современная енергетика и екология: проблемы и перспективы – К.: Наук. Думка, 2006.
Кожухова А.А. К вопросу о становлении энергетического права как комплексной отрасли // Митна Справа. -№4(64)’2009ю.- С. 87-92
Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в СССР.- М., 1972.- 227 с.
Комиссаренко В.С. Проблемы правовой охраны окружающей среды при освоении месторождений нефти и газа // Энергетическое право. - 2005. - № 2.
Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. – 2002. - № 4. – С. 43-46.
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. / С.Н. Волков, М.И. Васильева, Е.А. Галиновская и др.; отв. ред. С.Н. Волков, научн. ред. Ю.Г. Жариков. М.: Юстицинформ, 2009.
Круглов В.В. Правовые экологические требования при пользовании предприятиями объектами природы // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995-2004 г.г. Составители: А.К.Голиченков, И.А.Игнатьева, А.О.Миняев/ Под ред. А.К.Голиченкова. М.: ТИССО. 2004. Т. 2. - Стр. 46 – 50.
Круглов В.В. Современные организационно-правовые проблемы охраны окружающей среды в промышленности России. – Екатеринбург, 2000.
Круглов В.В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 42 – 46.
Круглов В.В. О совершенствовании экономико-правового механизма охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 28 – 30.
Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.
Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря // Право України. – 1999. - № 4. - С. 54-55, 65.
Кравченко С. М. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ГУ, 1979. - 183 с.
Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.
Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.-439 с.
Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право” - К., 2000. – 17 с.
Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення // Дис. автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2001. – 15 с.
Лахно П.Г. Энергетическое законодательство Российской Федерации // Нефтегаз,Энергетика и Законодательство. М., 2001-2002. С. 23-24;
Лахно П. Г. Принципы энергетического законодательства / П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 150–177.
Лахно П. Г. Энергия, энергетика и право / П. Г. Лахно // Энергетическое право. – 2006. – №1. – С. 2–16.
Лизун С.О., Олещенко В.И. Состояние и перспективы совершенствования правового регулирования недропользования в Украине // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С.18-22.
Лисица В. Концессии как форма взаимоотношений государства с инвестором. // Нефть, газ и право.- 2001.- №3(39).
Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
Малеин Н. С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами и экологическими бедствиями / Н.С. Малеин // Право и чрезвычайные ситуации [Колбасов О.С., Бринчук М.М., Малеин Н.С. и др.] ; Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166
Малышева Н. Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) / Малышева Н.Р. – К.: «Наукова думка», 1984. – 144 с.
Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Эколого-правовые аспекты научно-технического прогресса. – К.: Наукова думка, 1993. – 155 с.
Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.
Мамырбаев Р.Н. Законодательство Республики Казахстан о переработке нефти и реализации нефтепродуктов // Энергетическое право".- 2007.- N 2
Матвеева В.Г., Зенюк Л.А. Перспективы совершенствования нормативно-правового регулирования ядерной и радиационной безопасности // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С.15-22.
Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії: Дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Медведєва Наталія Петрівна. – К., 2008. – 197 с.
Мельник А. Об особенностях правового регулирования концессионного режима недропользования. // Нефть, газ и право.- 2002.- №5.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник.- 2-ге видання, допов.і перероб.-К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.-687 с.
Моисеев Е.Г. Международное энергетическое право// Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А.Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов [и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5 е изд., перераб. и доп. – М., Проспект, 2009. С. 939.
Мороз Л. Н. Энергоэффективность: ресурсное, организационное, технико-технологическое, кадровое, экономическое и юридическое обеспечение (Научное обоснование и проспект решения проблем) / Л. Н. Мороз, К. В. Пилецкий. – Минск : ОО «Право и жизнь», 2006. – 124 с.
Мороз С.П. Нефтяные контракты// "Энергетическое право".- 2007.- N 2.- С.
Мухитдинов Н.Б. Основы горного права. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1983. – 248 с.
Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами . – Алма-Ата: “Наука”, 1972. – 334 с.
Нарышева Н. Г. Тенденции дифференциации правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 71-77.
Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук та ін..; за ред. Г.І. Балюк.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 328 с.
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.
Науково-практичний коментар Водного кодексу України /Авт. кол. Н.О. Багай, Н.Р. Кобецька, І.В. Мироненко та ін.; за аг. ред. Н.Р. Кобецької.- К.: Юрінком Інтер, 2010. – 357 с.
Обеспечение экологических требований при производстве тепла и электроэнергии на тепловых электростанциях / А.Г. Тумановский, В.П. Глебов, А.Н. Чугаев и др. // теплоэнергетика.- 2006.-№7.- С.35-42.
Певзнер М.Е. Горное право: учебн. для вузов. – [3-е изд. перераб. и доп.] / Певзнер М.Е. – М.: Изд-во Московского горного ун-та, 2006.- 375 с.
Петров В.В. Природоресурсовое право и охрана окружающей середы, – М.,1988,– 558 с.
Петров В. В. Экологическое право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 557 с.
Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 76. – С. 126 – 129.
Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.
Позняк Е.В. Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків, 13 – 14 груд., 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М.В. Шульга, І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2008. – С. 136 – 141.
Плачкова С.Г. Правовое регулирование экологических проблем в ядерной энергетике // Энергетическое право. - 2008.- N 2.- С. 46-48.
Попондопуло В.Ф. Концессионные соглашения – правовая форма государственно-частного партнерства // Правоведение. - 2007.- №6.
Попондопуло В. Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая характеристика, тенденции развития / В. Ф. Попондопуло // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 205–217.
Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред.. Г.І. Балюк. – К.: ВГЛ «Обрій», 2010.-272 с.
Правовая охрана окружающей серды в области промышленного производства / Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малышева, М.М. Бринчук и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1986. – 224 с.
Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Петрова В. В. – М.: Высш. шк., 1990. – 368 с.
Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я.Шевчук, І.В.Трофимова, О.М.Трофимчук та ін. – К.:УІНСІР, 2001. – 96 с.
Природноресурсове право України: Навч. посіб. / Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондарь, Н.С. Гавриш и др.; За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.
Радык И.Л. Правовые проблемы экологического лицензирования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2001. – 164 с.
Редькин И.В. Правовые аспекты реформирования электроэнергетики в России. // Энергетика и право. - М.: Изд-во «Юрист», 2008. - с.382-406.
Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейна от выбросов ТЭС.- М.: Энергоиздат, 1981.-296 с.
Салиева Р.Н Круглый стол "Проблемы правового обеспечения экологической и промышленной безопасности в топливно-энергетическом комплексе"// Энергетическое право. - 2008.- № 1.
Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секторе экономики. Автореферат дис. Доктора юрид. Наук. Тюмень, 2003;
Селиверстов С.С. К вопросу о понятии энергетического права // Энергетическое право. - 2008. N 1. - С. 52 - 53.
Селиверстов С. С. К вопросу о понятии энергетического права / С. С. Селиверстов // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 266–280.
Селиверстов С. С. Энергетическая безопасность Европейского Союза (международно-правовые аспекты) / Селиверстов С. С. – М. : Издательский дом «Финансовый контроль», 2007. – 208 с.
Семчик В.И Роль и место энергетического права в системе права Украины // Энергетическое право". - 2008.- N 2.- С.5-8.
Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.
Сиваков Д. О. Водный кодекс и договоры водопользования / Журнал российского права. – 2006. - №2. – С. 41-49.
Ситников С. Механизмы энергоэффективности Киотского протокола: реализация проектов совместного осуществления в России / С. Ситников, М. Гутброд // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 323–332.
Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): Підручник. Видання 2-е, переробл. і доп.- Харків: Еспада, 2009. -752 с.
Скляров В.Ф. Необхідність прогнозування забезпечення екологічної та енергетичної політики // Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України. Громадські слухання: Зб. матеріалів. - К., 2008. - С.36-37.
Теория государства и права /Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Юрид. лит.,1985.- 480 с.
Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України. – 2002. - № 5. – С. 68-72.
Соколова А. К. Договори на користування природними ресурсами: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Х., 1993.
Сосна С.А. Концессионные соглашения. Теория и практика. М., 2002
Сулейменов М.К. Нефтяное право Республики Казахстан// "Энергетическое право".- 2007.- N 2.
Сушик О.В. Юридична природа поняття “радіаційна безпека” / О.В. Сушик // Юридична Україна. - 2009. -№4– С. 85-89.
Сушик О.В. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні / О.В. Сушик //Юридична Україна. - 2009. - №7 – С. 86-94.
Сушик О.В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.В. Сушик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2010. 20 с.
Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева.- М.: Юрид. лит., 1985.- 480 с.
Тупов В.Б. Охрана окружающей среды от шума в энергетике.- М.: МЭИ, 1999.- 192 с.
Хартмут Вайер. Правовое регулирование возобновляемых источников энергии в Германии / Хартмут Вайер // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 309–322.
Ченцова О.И., Брайнина Н.В., Чумаченко Ю.Г. Энергетическое законодательство Республики Казахстан – общий обзор. «Энергетическое право». 2007. № 2;
Шамилова М.С. Особенности залога прав на земли сектора энергетики Таджикистана // Энергетическое право. 2009. N 2. С. 37 - 41.
Шемшученко Ю.С. Современная система энергетического законодательства Украины и основные направления ее совершенствования // Энергетическое право.- 2008.- N 2.-С.2- 4.
Шемшученко Ю. С. Состояние и актуальные проблемы развития энергетического законодательства Украины, перспективы его кодификации / Ю. С. Шемшученко, В. И. Олещенко // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 25–39.
Шемшученко Ю. С. Энергетическое право России и Украины: сравнительно-правовой аспект / Ю. С. Шемшученко, П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 183–196.
Энергетика: история, настоящее и будущее. От огня и воды к электричеству / Авт. кол.: В.И. Бондаренко, Г.Б. Варламов и др.- Киев, 2011. – 264 с.
Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики / Авт. кол.: Базеев Е.Т., Билека Б.Д., Василььев и др.- Киев, 2011.- 400 с.
Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие атомной энергетики и объединенных энергосистем / Авт. кол.: Денисевич К.Б., Ландау Ю.А, Нейман В.А. и др. - Киев, 2011.- 304 с.
Энергетика: история, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире / Авт. кол.: Бурячок Т.А., Буцьо З.Ю.,Олещенко В.И. и др.-Киев, 2011.-392 с.
Энергоэффективность и торговля квотами на выбросы. Публикация Секретариата Энергетической Хартии 2006 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: моногр. / В. І. Андрейцев.- Д.: Національний гірничий університет, 2011.-373 с.
Андрейцев В.І. Державна екологічна політика як об’єкт правового забезпечення // Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики / матеріали міжнар.наук.-практ.конф. 7-8 жовт. 2011 р. м. Дніпропетровськ – Д.: Національний гірничий університет, 2011.-190 с.- С.5-28.
Бобровська Н.В. Державна екологічна політика – ефективне природокористування // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал / інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ.- 2013. - №3. – С. 98-100.
Ковальчук Т.Г. Щодо співвідношення екологічного, природоресурсного та енергетичного права України // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали до круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги.- Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011.- 250 с.- С. 52-58.
Ковальчук Т.Г. Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.) зб. тез наук. Доп. / За заг. Ред. А.П. Гетьмана; Нац. Ун-т «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013.-336 с. – С.148-152.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Правові аспекти декларування безпеки об'єктів підвищеної екологічної небезпеки [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Москаленко Олексій Володимирович; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 19 с.
Щепанский И. С. Эколого-правовые проблемы обеспечения энергетической безопасности России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / И. С. Щепанский ; науч. рук. Ю. Г. Шпаковский; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 29 с.
Щепанский И.С. К вопросу о понятии энергетической безопасности // Актуальные проблемы российского права. № 4 (21), 2011. С. 161 – 169.
Щепанский И.С. Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности России // Lex Russica.- 2012. -№ 3.- С. 754 – 765.
Андросов М. В. Эколого-правовые проблемы развития атомной энергетики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.06 Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право.- Ин-т государства и права РАН. - Москва, 2010. - 30 с.
Васильева М.И. Правовое обеспечение экологической безопасности энергетики // Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления. М.: Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации/Центр экологической политики России, 2011. 90 с.
Васильева М.И. Природноресурсовые факторы энергетики в российском законодательстве // [Электронный ресурс] - Юридическая библиотека ЮРИСТ ЛИБ - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Коваленко Т.О. Охорона земель при вирощуванні сільськогосподарських культур для виробництва біопалива: дефекти правового регулювання // Науковий вісник НУБіП України. - 2010 Випуск 156.
Кравченко О. «Альтернативна енергетика 2013. Нормативно-правове регулювання» // Юридической газете, №42 от 15.10.2013.
Вимоги сталості до біопалива в ЄС: наслідки для виробників сировини в Україні / Сергій Кандул // [Електронний ресурс] - Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дідик В.Г. Правове регулювання альтернативної енергетики в Європейському Союзі та в Україні // Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні(порівняльно-правове дослідження) [Електронний ресурс] - Офіційний сайт Міністерства Юстиції України - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Макаренко Н. А. Проблеми формування законодавства з питань екологічної безпеки при видобуванні нафти та газу в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 6-1 том 2. –С.131-134.
Макаренко Н. А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту і газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Юридичні науки. – 2012.- №92. – С.83-88.
Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. – К.: ТОВ «Ніка-Прінт», 2006. – 640 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Principles for Effective Policies / Міжнародне енергетичне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Energetyka i ochrona
·rodowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. El
·anowski, red. MK. Swora, red. K.A. W
·soski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010
M.Giera, Prawo energetyczne z komentarzem. Warszawa 2010 , Wyd."Polcen"
Renewable Energy. A Global Review of Technologies, Policies and Markets. Edited by Dirk Abmann, Ulrich Laumanns and Dieter Uh. – London, 2006. – 320 p.
Renewable Energy. Market and Policy Trends in IEA Countries / Міжнародне енергетичне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Renewables in Global Energy Supply. An IEA Fact Sheet. Printed in France by the IEA. – January 2007.
Samantha Olz. Contribution of Renewables to Energy Security [Електронний ресурс] / Міжнародне енергетичне агентство / Olz Samantha, Ralph Sims, Nicolai Kirchner. – Режим доступу : http://www.iea.org/papers/2007/so_contribution.pdf
Zedalis Rex J. International Energy Law: rules governing future exploration, exploitation, and use of renewable resources / J. Rex Zedalis. – Printed in Great Britain, 2000. – 331 p.
Нормативно-правові акти:

Договор к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 г (Закон України „Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів” від 6 лютого 1998 р. № 89/98-ВР) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 26. – Ст. 150.
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 9 травня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_044
Кіотський протокол до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 11 грудня 1997 р. (Закон України „Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату” від 4 лютого 2004 р. № 1430-IV) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – Ст. 261.
Закон України “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства” від 15.12. 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_044
Конвенція про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року (ратифікована Україною 17 грудня 1997 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №16. – Ст.70.
Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року (ратифікована Україною 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №31. – Ст.39.
Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.168.
Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.169.
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. - Ст. 340.
Закон України „Про енергозбереження” від 1 липня 1994 р. № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. – Ст. 283.
Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - Ст. 152.
Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.
Закон України “Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 р.// Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 290. – Ст. 139.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.
Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.
Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 44.- Ст.391.
Гірничий закон України від6 жовтня 1999р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 50.- Ст.433.
Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 30.- Ст. 238.
Закон України „Про альтернативні види палива” від 14 січня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 12. – Ст. 94.
Закон України “Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України» від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 319.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 48. - Ст. 252.
Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 15. – Ст.73.
Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1524.
Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.
Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 14.- Ст. 96.
Закон України „Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 328.
Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 1447.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
Закон України „Про альтернативні джерела енергії” від 20 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 155.
Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст. 349.
Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.
Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст. 351.
Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-№46. – Ст.511.
Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 5 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 20. – Ст. 278.
Закон України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 33. – Ст. 430.
Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 р // Відомості Верховної Ради України.- 2005.-№51. –Ст.555.
Закон України “ Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності від 1 грудня 2005 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2006.-№ 12. –Ст.101.
Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» від 2 листопада 2006 р// Відомості Верховної Ради України.- 2006.-№ 52. –Ст.526.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» від 16 березня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 27. – Ст. 1077.
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44.– Ст. 1771.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення “зеленого” тарифу» від 25 вересня 2008 р.// Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 2654.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії» від 01.04.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. -2009.- № 32. -Ст. 496.
Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21 травня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. -2009.- № 40. -Ст. 578.
Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” вiд 9 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011.- N 1.- Ст.1.
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13 / №13-14, №15-16, №17/.- Ст.112.
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 26. – Ст. 218.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 43. – Ст. 343.
Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. -№ 37. – Ст. 371.
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21 квітня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 44.- Ст. 457.
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 47.- Ст. 532.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо гарантування зобов’язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії» від 3 червня 2011 р. // Урядовий кур'єр від 05.07.2011 р.,№ 119.
Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 8. – Ст. 61.
Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від 8 вересня 2011 р. // Офіційний вісник України. - 2011.- №77.- Ст.2841.
Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції» від 6 вересня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 42.- Ст. 583.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 6 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78. – Ст. 3152.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3591.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” від 24 травня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 1800.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії » від 20 листопада 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3770.
Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. - Ст. 637.
Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.
Постанова Верховної Ради України „Про Концепцію розвитку водного господарства України” від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV // Офіційний вісник України. – 2000. – № 5. – Ст. 146.
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27.12.2005 р.№1863/2005 (затверджені Основні напрями державної політики у сфері енергетичної безпеки) // Урядовий кур'єр від 04.01.2006 р., № 1.
Указ Президента України “Питання Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” від 6 березня 2006 р. № 201/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 10. – Ст. 608.
Указ Президента України “Про уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки” від 23 січня 2008 р. № 46 / 2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 6. – Ст. 143.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України»” від 11 лютого 2009 р. № 82 / 2009 // Урядовий кур'єр від 18.02.2009 р., № 29.
Указ Президента України “Про рішення РНБО від 5 червня 2009 року «Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 27 серпня 2009 р. № 681/ 2009// Офіційний вісник України.- 2009 . -№ 67. – Ст. 2313.
Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня безпеки енергетичних об'єктів та розвитку гідроенергетики України” від 9 жовтня 2009 р. №816/2009 // Урядовий кур'єр від 20.10.2009 р., № 193.
Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. №1085/2010//Офіційний вісник України .-2010. -№ 94. – Ст. 3334.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році" від 10 грудня 2010 р. №1119/2010 // Офіційний вісник України. - 2010. -№ 96. – Ст. 3393.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України” від 6 квітня 2011 року // Урядовий кур'єр від 19.04.2011 р., № 71
Указ Президента України “Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року «Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України» від 12 травня 2011 р. № 585/ 2011 // Офіційний вісник України. - 2011. -№ 37. – Ст. 1516.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23 квітня 2011 року
№ 500/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. -№ 31. – Ст. 1326.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єрвід 11.05.2011 року, № 83.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єрвід 17.05.2011 року, № 87.
Указ Президента України “Про Положення про Державну службу геології та надр України” від 6 травня 2011 року // Урядовий кур'єрвід 19.04.2011 р., № 71
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єр від 18.05.2011 року, № 88.
Указ Президента України “Про Положення про Державну екологічну інспекцію України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єр від 11.05.2011 р., № 83.
Указ Президента України “Про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єр від 18.05.2011 р., № 88.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України” від 13 травня 2011 року // Урядовий кур'єр від 27.04.2011 р., № 76.
Указ Президента України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” від 23 листопада 2011 року// Урядовий кур'єр від 06.12.2011 р., № 227.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” від 24 липня 2013 року №1071[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=145%E0-2006-%F0
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року” від 17 жовтня 2007 р. № 880-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 79. – Ст. 2961.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про заходи з використання альтернативних джерел енергії” вiд 4 лютого 2009 р.№ 102-р // Урядовий кур'єр від 12.02.2009 р., № 25.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства” від 3 серпня 2011 р. № 733-р // Урядовий кур'єр від 30.08.2011,№ 157.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки” від 25 травня 2011 р. № 577-р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 27 липня.
Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” від 12 грудня 1994 р. № 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 42.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів” від 27 січня 1995 р. № 59 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 4. – Ст. 94.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру” від 8 квітня 1996 р. № 413 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 10. – Ст. 292.
Постанова Кабінету Міністрів України«Про затвердження Правил охорони електричних мереж» від 4 березня 1997 р. № 209 // Офіційний вісник України. -1997. -№ 10. - стор. 28.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” від 8 травня 1996 р. № 486 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - № 10. - Ст. 318.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну програму “Екологічно чиста геотермальна енергетика України” від 17 січня 1996 р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій” від 3 лютого 1997 р. № 137 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – Ст. 139.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр” від 5 травня 1997 р. № 432 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 19. – Ст. 104.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики” від 31 грудня 1997 р. № 1505 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25 травня 1998 р. №747 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=747-98-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 року № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серпня 1999 року № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 року № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії” від 29 квітня 1999 р. № 753 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 782.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми “Етанол” від 4 липня 2000 р. № 1044 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – Cт. 1126.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної акціонерної компанії «Надра України» від 14 липня 2000 р. № 1128 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Cт. 1222.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 29 листопада 2001 р. № 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 49. - Ст. 2187.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. № 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2274.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 572.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 571.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459(із змінами від 13 березня 2002 р. № 321) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 590.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” від 28 грудня 2001 р. № 1781 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 10.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” від 13 березня 2002 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 590.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки” від 11 липня 2002 року № 956 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1357.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд» від 31 березня 2004 р. № 416 // Офіційний вісник України. 2004 р. -№ 13. – Ст. 900.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» від 22 червня 2004 р. № 794 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 25. – Ст. 1651.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного” від 5 жовтня 2004 р. № 1307 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 40. – Ст. 2633.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів» від 22 лютого 2006 р. № 206 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – Ст. 457.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива» від 22 грудня 2006 р. № 1774 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3497.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування» від 18 липня 2007 р. № 939 . // Офіційний вісник України. – 2007. – № 53. – Ст. 2162.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання» від 5 грудня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 93. – Ст. 3408.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 22 лютого 2008 р. № 221 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 695.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів» від 28 травня 2008 р. № 504 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 40. – Ст. 1327.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі» від 8 жовтня 2008 р. № 898 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 78. – Ст. 2612.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. № 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 100. - Ст. 3 330.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання подальшого розвитку вітроенергетики” від 8 липня 2009 р. № 705 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 1750.
Постанова Кабінет Міністрів України “Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел” вiд 19 лютого 2009 р.№ 126 // Урядовий кур'єр від 03.03.2009 р., № 38.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” від 2 грудня 2009 р. № 1354 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 97. – Ст. 3364.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про містобудівний кадастр” від 25 травня 2011 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1673.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” від 30 травня 2011 р. № 594 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1783.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” від 30 травня 2011 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1832.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку органів ліцензування” в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 798 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2290.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання національної акціонерної компанії “Надра України” від 31 серпня 2011 р. № 912 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 67. – Ст. 2573.
Постанова Кабінет Міністрів України “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” від 1 березня 2010 р. №243// Урядовий кур'єр від 24.03.2010, № 54.
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» від 17 жовтня 2011р. № 1056 // Урядовий кур'єр від 21.10.2011 р., № 195.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» від 12 вересня 2011 р. № 1130 // Урядовий кур'єр від 15.11.2011 р., № 212.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю” від 14 грудня 2011 р. № 1294 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 97. – Ст. 3554.
Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 28 серпня 2013 року № 808 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 87. – Ст. 3221.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 року № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” від 1 серпня 1996 р. N 239 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля” від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.
Наказ Державного комітету України з енергозбереження „Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного” від 10 грудня 2004 р. № 183 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3474.
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин” від 31 липня 2007 р. № 107/370 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 63. – Ст. 2474.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України „Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод” від 7 червня 2007 р. № 182 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 47. – Ст. 1957.
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил з технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів» від 5 квітня 2007 р. № 121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0121667-07
Наказ Національного агентства екологічних інвестицій України «Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження» від 25 червня 2008 р. № 32 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 54. – Ст. 1821.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій «Про затвердження правил безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів від 14 грудня 2012 року №1423 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 11. – Ст. 428.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр» від 14 червня 2013 року № 262// Офіційний вісник України. – 2013. – № 60. – Ст. 2158.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр» від 14 червня 2013 року № 263// Офіційний вісник України. – 2013. – № 60. – Ст. 2159.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України „Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії” від 26 квітня 2006 р. № 540 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 20. – Ст. 1500.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу для суб'єктів господарської діяльності» від 22 січня 2009 р. № 32 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 7. – Ст. 233.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України«Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» вiд 19 травня 2011 р.№ 882 //Офіційний вісник України. - 2011. - № 59. -Ст. 2385.
Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. – Затверджені 28 лютого 1984 р. – № 2971-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 227-243.
Національний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010: Наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010.
ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 грудня 1993 р. № 27. – Видання офіційне. – Держстандарт України, 1994. – 31 с.
ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48. – Видання офіційне. – К.: Видавництво “Укрархбудінформ”, 1994. – 29 с.
ДСТУ 3896-2007 "Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять".
ДСТУ 2275-93 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення. – К. : Офіційне видання Держстандарту України, 1994. – 52 с.
ДСТУ 3569-97 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення. – К. : Офіційне видання Держстандарту України, 1999. – 7 с.
ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. – На заміну ДСТУ 2195-93. – Затверджений наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167. – К.: Держстандарт України,2000. – 20 с.
ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж»
Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР, затверджених Міннафтопромом СРСР від12.05.87 (НПАОП 11.1-1.14-87).
Ustawaz dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
·rodowiska [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Rozporz
·dzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzaj
·cych energi
· elektryczn
· lub ciep
·o z odnawialnych
·rуde
· energii Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20090210112/Rozporzadzenie_w_sprawie_udzielania_pomocy_publicznej.html
Договір про заснування Європейської Спільноти від 21 березня 1957 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.
Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 945.
Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. «Про створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії» // Official Journal L 283. – 27.10.2001. – Р. 33.
Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 р. «Про стимулювання використання біопалива та інших видів відновлювального палива для потреб транспорту» // Official Journal L 123. – 17.05.2003. – Р. 0042–0046.
Директива 2009/28/ЄС Ради від 23 квітня 2009 року про використання енергії з відновлювальних енергоджерел яка змінює і в наступному відміняє Директиву 2001/77/EC і 2003/30/EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=181
Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 р. «Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС» // Official Journal L 176. – 15.07.2003. – P. 0057–0078.
Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
(підписання – 25.10.2005 р.; набрання чинності – 01.07.2006 р.; дата набрання чинності для України – 01.02.2011 р.) – Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Перелік питань на іспит

Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.
Науково-методологічні засади формування енергетичних правовідносин.
Співвідношення енергетичних та екологічних правовідносин.
Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.
Науково-теоретичні підходи до правового регулювання енергетичної безпеки України.
Правове регулювання енергетичної безпеки України.
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» як політико-правовий документ, який визначає напрями державної екологічної політики у сфері енергетики.
Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року.
Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в Законах України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року та «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21 травня 2009 року.
Регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики на рівні законів.
Підзаконні акти в системі правового регулювання відносин у сфері енергетики.
«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання.
Технічні регламенти в системі правового регулювання відносин у сфері ПЕК України.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері вугільної, нафтової та газової промисловості.
Екологічні норми та нормативи при видобуванні вугілля, нафти та газу як природних ресурсів.
Вимоги щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в системі правового регулювання відносин у сфері електроенергетики.
Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції теплових електростанцій (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС).
Поняття та склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення.
Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики.
Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.
Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики.
Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.
Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики.
Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики.
Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.
Порядок надання надр у користування для потреб енергетики.
Правова охорона надр у галузі енергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.
Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.
Право водокористування та його місце в системі енергетичного права.
Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики.
Правова охорона вод у галузі гідроенергетики.
Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.
Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди.
Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці.
Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України.
Перспективи правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.
Правове регулювання державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні.
Правове регулювання використання біомаси та біогазів для виробництва електроенергії.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у вугільній, нафто- та газовидобувних галузях.
Повноваження органів спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки у видобувній промисловості.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в теплоенергетиці, гідроенергетиці.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.
Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки в електроенергетиці.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215

Приложенные файлы

  • doc 22526988
    Размер файла: 519 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий