TPE_ekolog


№ Текст вопроса/варианты ответа
1 Табиғаттың алуандылығын қорғау және адам өмірінің ортасын сақтау, ресурсүнемдеу, экономиканы ресурспен қамтамасыз ету міндеттерін жан- жақты шешуге бағытталған іс-әрекеттің ерекше нысаны – бұл
+ Табиғатты пайдалану
Табиғи ортаны құру
Табиғатты сақтау
Табиғи қорларды тиімді пайдалану
  Табиғи орта жүктемесін азайту
    2 Табиғатты пайдалану термині ғылыми айналымға қай жылдан бастап енгізілді?
+ 1958ж
1921 ж
  1917 ж
  1968 ж
  1992 ж
    3 Табиғатты пайдалану термині алғаш рет қай ғалымдардың еңбектерінде жарық көрді?
+ Ю. Н. Куражковский, А.Н. Формозов, Г.Е. Бурдин
Э. Геккель, Л. Бабина
  Аристотель, Леруа Шарден
  З. Хабарова, Н. Папенов
  Н. Балацкий, Е. Бурдина
    4 Адам баласының табиғат күштері мен элементтерін жан-жақты, саналы пайдалану жолымен, яғни еңбек үдерісі арқылы табиғи заттарды қажетті өнімге айналдыруын айтамыз
+ Адамның табиғатқа әсері
  Адамның табиғат байлықтарын еркін пайдалануы
  Адам баласының табиғи ортаға кері ықпалы
  Адам баласының табиғатты қорғау
  Адам баласының табиғат күштерін иеленуі
    5 Адам баласының табиғатқа әсері
+ Тікелей және жанама
  Тікелей және оң
  Тікелей және теріс
  Жанама және оң
  Жанама және теріс
    6 Табиғатты пайдалану экономикасы оқу пәнінің негізін қалаушы жүйе қалай аталады?
 + Экологиялық-экономикалық
  Экологиялық-ғылыми
  Экологиялық – биологиялық
  Экономикалық-әлеуметтік
  Экономикалық-математикалық
    7 Табиғатты пайдалану экономикасы пәні қандай ғылым салаларымен өзара байланысады?
+  Жаратылыстану-қоғамдық
  Медициналық-биологиялық
  Саяси-әлеуметтік
  Экономикалық-экологиялық
  Қоғамдық-әлеуметтік
  Жаратылыстану және биологиялық
  8 Табиғатты пайдалану экономикасы басты негізгі үш қызметті атқарады. Оларға сипаттама беріңіз
+  Бағыттаушылық, үйлестіргіш, тұрақтандырғыш
  Басымдылық, оңтайлылық, басқарушылық
  Ынталандыру, басқару
  Жоспарлау, үйлестіру, оңтайландыру
  Үйлестіру, қорғау, сақтау
    9 Табиғатты пайдалану экономикасында қолданылатын тарихи әдіске сипаттама беріңіз
 + «Табиғат-адам-қоғам» жүйесіндегі өзара қатынастардың тарихи жолмен дамуы
  Табиғаттың күштерін бағындыру
  Жылдар аралығындағы табиғатты пайдалану үдерістерін бақылау
  Табиғат пен қоғам арасындағы қарама-қайшылықтардың дамуы
  Табиғатпен қоғам арасындағы жүйелердің өзара байланысы
    10 Қоғам және табиғаттың қатынасын реттейтін және табиғи байлықтарын адамзат баласының пайдалануының әлеуметтік-экономикалық заңдылықтарын зерттейтін экономикалық ғылымның салалық бағыты - бұл
+   Табиғатты пайдалану экономикасы
Табиғатты пайдалану экологиясы
  Табиғи орта жүйесі
  Табиғат ресурстарын сақтау
  Табиғатты пайдалану құқығы
    11 Қоғамның әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндіргіш күштерді дамыту деңгейінде пайдаланылуы мүмкін немесе пайдаланылған табиғи күштер мен заттар – бұл
  +  Табиғи ресурстар
Табиғи қорлар
  Табиғи үдерістер
  Табиғи байлықтар
  Табиғи орта
    12 Табиғи ресурстар еңбектің нәтижесінде .... айналады
  + Шикізатқа
  Қорға
Материалдық құндылыққа
  Материалдық ортаға
  Экономикалық ресурсқа
    13 Нақты техникалық, экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қолданылуы мүмкін табиғи ресурстар бөлігі аталады
 + Шикізат
  Материал
  Ресурс
  қор
  Өнім
    14 Табиғи ресурстар елдің ұлттық байлығының құрамына кіреді
+  Өндірістік активтер ретінде, қаржылық құрал ретінде, материалдық емес құндылық ретінде
  Жылжымайтын мүлік, пайдалы қазба ретінде
  Материалдық ресурстар ретінде
  Патент, авторлық құқық ретінде
  Табиғи ресурстардың ұлттық таңбалануы ретінде
    15 Табиғи ресурстардың басты сыныптауыштарын сипаттаңыз
  + Табиғи, экологиялық, шаруашылыққа пайдалану мүмкіндігі бойынша
Өндірістік, табиғи, генетикалық
  Тұрмыстық, коммуналдық, табиғи
  Минералдық, отын, қазба
  Сарқылатын және сарқылмайтын
    16 Өндірістік емес саланың табиғи ресурстары бөлінеді
 + Табиғи ортадан алынған ресурстар, рекреациялық ресурстар
  Пайдалы қазбалар, дәрілік өсімдіктер
  Шаруашылық ресурстары, жабайы аңдар
  Минералдық ресурстар, қазба байлықтар
  Отын-энергетикалық ресурстар
    17 Стратегиялық маңызы бар, елдің қорғаныс қуаттылығын арттыратын, саудаға түсуге шектеулі ресурстарды атаңыз
 + Уран және басқа радиоактивті заттар
  Мұнай, алмаз, көмір
  Құрылыстық шикізат
  Минералдық қазбалар
  Энергетикалық ресурстар
    18 Кеңінен экспорттық мәнге ие, валта түсімінің негізгі ағынын қамтамасыз ететін ресурстарды атаңыз
+  Мұнай, газ, алмаз, алтын және т.б.
  Уран кені
  Радиоактивті заттар
  Көмір, құрылыстық шикізаттар
  Ішкі нарықтағы ресурстар
    19 Игіліктерді, тауарды және қызметтің бір өлшемін алу үшін қанша табиғат ресурстары жұмсалатынын анықтау қалай аталады?
 +  Табиғи орта сыйымдылығы
  Табиғи орта қоры
  Табиғи ортаның ассимляциясы
Табиғи орта байлығы
  Табиғи орта шамасы
    20 Өнім өндіру деңгейінде табиғат сыйымдылығы өнімнің немесе қызметтің бір өлшеміне жұмсалған ресурс шамасымен анықталады. Оны мына формуламен анықтаймыз
 + Тс = Рш/W
  Тс = Рш*W
  Тс = Рш/W*К
  Тс = Рш/Q
  Тс = Рш/K
    21 Табиғи ортаның зиянды, ластаушы заттардың біршама мөлшерін сіңіріп залалсыздандыратын қасиеті - бұл
+  Табиғи ортаның ассимляциялық потенциалы
  Табиғи орта шамасы
  Табиғи орта қоры
  Табиғи орта сыйымдылығы
  Табиғи орта факторы
    22 Табиғи ресурстарды пайдалану тәртібі мен шарттарын, табиғатты пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін реттейтін, құқықтық нормалар жүйесі – бұл
+  Табиғатты пайдалану құқығы
  Табиғатты пайдалану экологиясы
  Табиғатты пайдалану жүйесінің нормативтері
  Табиғатты пайдалану мәдениеті
  Табиғатты пайдалану деңгейі
    23 Пайдалану құқығының негіздемесі пайдалану тәртібі және шарттары бойынша бөлінеді
 + Көпшіліктік және жеке
  Уақытша және жалпы
  Арнайы және жалпы
  Жалпы және жеке
  Тұрақты және жеке
    24 Пайдалану мерзімдері бойынша пайдалану құқығының негіздемесі бөлінеді
+  Тұрақты және уақытша
  Жалпы және жеке
  Уақытша және арнайы
  Мерзімді және мерзімсіз
  Жеке және арнайы
    25 Табиғаттың кейбір бөліктерін азаматтар мен ұйымдарға қарамағына бермей тұрғындардың тіршілік тілектерін қанағаттандыру үшін ақысыз жүзеге асырылатын табиғатты пайдалану түрі
+  Табиғатты жалпы пайдалану
  Табиғатты жеке пайдалану
  Табиғатты уақытша пайдалану
  Табиғатты тұрақты пайдалану
  Табиғатты мерзімсіз пайдалану
    26 Табиғатты пайдаланудың қай түрі ақылы негізде жүзеге асырылады?
+  Табиғатты жеке пайдалану құқығында
  Табиғатты жалпы пайдаланғанда
  Табиғатты тұрақты пайдаланғанда
  Табиғат ресурстарын заңсыз пайдаланғанда
  Табиғи ортаға браконьерлік әрекет ету жағдайында
    27 Табиғатты жеке пайдалану құқығы жүзеге асырылады
 + Арнайы заңды құжат негізінде
  Лицензия
  Жалға алу шарты
  Мемлекеттік акт
  Арнайы билет
    28 Жеке кәсіпкерге немесе заңды тұлғаға лицензиялайтын органмен берілетін лицензиялық талаптар мен шарттарды міндетті сақтау жағдайындағы іс-әрекеттің нақты түрін жүзеге асыруға берілетін арнайы рұқсат қалай аталады?
 + Лицензия
  Билет
  Жалға алу шарты
  Мемлекеттік акт
  Лимит
    29 Табиғатты жеке пайдалану құқығы қандай жағдайда тоқтатылады?
 + Пайдалану мерзімінің өтуі және табиғатты пайдаланушы заңды тұлғаның жойылуы
  Пайдалану мерзімін ұзартқан жағдайда
  Табиғатты пайдалану ережелерін бұзбаған жағдайда
  Табиғи орта қорын сақтау шарттарын орындағанда
  Табиғи орта ресурстарының қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыру рөлі төмендегенде
    30 ҚОҚ саласындағы ҚР Ата Заңынан кейінгі негізгі құжаттарды атаңыз?
 + Экологиялық Кодекс
  Жер қойнауын қорғау туралы ҚР Заңы
  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы ҚР Заңы
  Орман Кодексі
  Жер Кодексі
    31 Табиғат байлығын экономикалық бағалау не үшін қажет?
+  Ұлттық байлықты есептеу үшін
  Табиғаттың эстетикалық рөлін көрсету үшін
  Материалдық игіліктерді игеру үшін
  Кәсіпорынның ресурстарды пайдалану мүмкіндігін қарастыру үшін
  Табиғи ресурстар қорын білу үшін
    32 Табиғат ресурстарын экономикалық бағалаудың атқаратын қызметтері
 + Есептеу және ынталандыру
  Жоспарлау және басқару
  Ұйымдастыру және оңтайландыру
  Есептеу және бақылау
  Басқару және қорғау
    33 Табиғат ресурстарын экономикалық бағалау көзқарастарына сипаттама беріңіз
 + Нарықтық, шығындық, рента, балама және жалпы құндылықтар
  Тиімділік, рентабельділік, шығындық
  Шығындық және баламалы құндылықтар
  Ренталық және нәтижелілік
  Нарықтық және ренталық
    34 Табиғат ресурстарын экономикалық бағалау принциптері
 + Кешенділік, императивтік, оңтайландыру
  Кешенділік, ынталандыру
  Мақсаттылық, бағыттылық
  Үйлестіргіштік, ынталандырғыш
  Басқару және бақылау
    35 Табиғат ресурстарын бағалау нұсқаларында қандай көрсеткіштер қолданылады?
+  Натуралдық, баллдық, ақшалай
  Тонна, кубометр, баррель
  Экологиялық зиянды және шығынды есептеу
  Гектар, милль, баррель
  Төлем және зиян
    36 Табиғат ресурстарын кешенді, ұтымды және қауіпсіз табиғат пайдалану барысындағы құндық көріністе олардың бағалылығын анықтау ... аталады
+  Табиғат ресурстарын экономикалық бағалау
  Табиғат ресурстарының сапалылығын анықтау
  Табиғат ресурстарын құндық бағалау
  Табиғат ресурстарын сапалық өлшеу
  Табиғат ресурстарын кешенді бағалау
    37 Балама құндылықтар арқылы табиғат ресурстарын бағалау артықшылығы
 + Сұранысы жоқ төмен ресурстардың бағалануы
  Табиғат ресурстарының оңай бағалануы
  Сапалы ресурстардың сапалылығы ескерілмеуі
  Өндіріске тартылмаған табиғат ресурсының бағалануы
  Табиғат ресурстарының рухани қызметінің бағалануы
    38 Бір табиғи нысанның құрамына кіретін барлық табиғат ресурстарын (пайдаланылған және өзгеріске ұшыраған) есептеу табиғат ресурстарын бағалаудың қай принципіне жатқызылады?
 + Кешенділік
  Императивтік
  Оңтайландыру
  Ынталандыру
  Басқару
    39 Ресурс көзінің қатысты шамасын, олардың шаруашылық маңызын бағалау көрсеткіштері ... аталады
+  Баллдық
  Натуралдық
  Ақшалай
  Құндық
  Материалдық
    40 Экономикалық бағалау түрлері
 + Салыстырмалы және абсолюттік
  Салыстырмалы және шығындық
  Ренталық және нарықтық
  Абсолюттік және нарықтық
  Шығындық және нәтижелілік
    41 Рента латын тілінен аударғанда білдіреді
+  Кейін қайтарылған, берілген
  Алдын-ала төленген
  Мерзімі өтелген
  Мерзімсіз
  Уақытша пайда немесе табыс
    42 Рента шамасы бастапқы баланстық теңдікпен анықталады
 + С – З = Р + П
  С – З = П
  С + З = Р * Ц
  С /З = Р *К
  С + З = Р/П
    43 Табиғаттың нақты ресурсын пайдаланудан алынатын қосымша тиім (пайда)
+  Рента
  Табыс
  Пайда
  Тиім
  Эффект
    44 Рентаны есептеу әдістерін сипаттаныздар
+  R=Z-S; R=Ц 0-Ці; R=Ц0-(С+Пн)
  R=Z-S; R=Ц -Ці
  R=ZS; R=Ц0-(С+Пн)
  R=Z+S; R=Ц 0/Ц і
  R=Z/S; R=Ц 0і; R=Ц0-(С*К)
    45 Жер рентасының түрлері
+  Дифференциалдық және абсолюттік
  Табыстық және салыстырмалы
  Салыстырмалы және өнімділік
  Нәтижелілік және шығындық
  Монополдік және абсолюттік
    46 Жер пайдаланушы кәсіпкердің меншік иесіндегі жердің бір бөлігін жалға беру арқылы табатын табысы ... аталады
 + Абсолюттік рента
  Салыстырмалы рента
  Диференциалдық рента 1
  Дифференциалдық рента 2
  Арендалық рента
    47 Абсоюттік экономикалық бағалаудың түрлері
 + Ағымдық және ұзақ мерзімдік
  Салыстырмалы және уақытша
  Ағымдық және мерзімдік
  Ағымдық және тұрақты
  Тұрақты және уақытша
    48 Ұзақ мерзімдік абсолюттік экономикалық бағалау .... жүзеге асырылады
 + Дисконт коэффициентімен
  Салыстырмалы көрсеткішпен
  Рентамен
  Шығынмен
  Натуралдық көрсеткішпен
  Баллды көрсеткішпен
  49 Келтірілген шығындарды есептеу әдісімен жүргізілетін бағалау түрі
 + Салыстырмалы экономикалық бағалау
  Абсолюттік экономикалық бағалау
  Уақыт факторы
  Дисконттық есептеу
  Күрделі қаржының тиімдігілігі
    50 Күрделі қаржының тиімділік нормасы халық шаруашылығы үшін келесідей көрсеткішпен белгіленеді
 + 0,12
    0,15
  0,02
  0,1
  0,2
  51 Жер учаскесіне меншік иесінің бағасы – бұл
 +  Жер бағасы
  Жер рентасы
Жер құны
  Рента өлшемі
  Табыс көзі
    52 Топырақ қабатынан төмен орналасқан, ол жоқ болған жағдайда геологиялық зерттеу мен игеруге дейінгі қолайлы тереңдікті алып жатқан су қоймаларымен су ағындарының төменгі бөлігі алып жатқан жер қабаты-бұл
 + Жер қойнауы
  Жер байлығы
  Табиғат ресурсы
  Табиғи орта
  Табиғи күштер
    53 Адамзат баласы пайдаланатын немесе болашақта пайдалануы мүмкін барлық пайдалы қазбалар ... аталады
+  Минералдық шикізат ресурстары
  Табиғи ресурстар
  Өндіріске тартылған ресурстар
  Құндылығы бағаланбаған ресурстар
  Отын ресурстары
    54 Минералдық шикізат ресурстары кен орны қорныңы шамасы бойынша бөлінеді
+  Шағын, орта, ірі, бірегей,
  Барланған, барланатын
  Игерілген, игерілмеген
  Пайдаланылған, іске асырылған
  Орта және ірі
    55 Біздің планетаның жалпыгеологиялық қоры қанша?
 + 12,5 трлн тонна
  60 млн тонна
  12 млрд тонна
  78 мың тонна
  7,5 трлн тонна
    56 Металдық пайдалы қазбалардың басым бөлігі қайда орналасқан?
+  АҚШ, Канада, Австралия, Қытай, Ресей
  Жақын және Солтүстік Шығыс
  Орта Азия мемлекеттері
  Дамушы мемлекеттер
  Солтүстік Африка мемлекеттері
    57 Мұнай өндіру бойынша Қазақстан қаншасыншы орында
+  15
  10
  7
  6
  20
    58 Отын-энергетика құрылымына жататындар:
 + Мұнай, тақтатас, газ, шымтезек, көмір
  Мұнай, алтын, платина, вольфрам
  Тақтатас, көмір, магний
  Шымтезек, ағаш отыны, күміс
  Газ, көмір, ванадий, мыс
    59 Минералдық ресурстар сыныптауышы бөлінеді
+  А,В, С1, С2, Р1, Р2
  А, В, С
  А, Р, Р2
  А,В,Р
  В, А,С
    60 Зерттелу деңгейі бойынша минералдық ресурстар бөлінеді
+  Барланатын, барланған, пайдаланылған
  Шағын, орта, ірі
  Бірегей және үздіксіз
  Айрықша және тозған
  Қажеттілікті қанағаттандыратын және бағаланбаған
    61 Минералдық шикізат ресурстарын бағалау түрлері
 + Геологиялық ,экономикалық, техникалық
  Географиялық, экологиялық, бастапқы
  Экономикалық, пайдаланушылық
  Экологиялық-экономикалық
  Геологиялық-техникалық
    62 Кен қорын экономикалық бағалауда ... ескеру маңызды
 + Уақыт факторын
  Дисконт коэффициентін
  Уақыт факторын ескермей
  Күрделі қаржы тиімділігі
  Қаржы қайтарымдылығы
    63 Уақыт факторы бұл
+  Көрсеткіштерді бірмезгілге келтіру
  Әртүрлі көрсеткіштерді бір мәнге келтіру
  Көрсеткіштерді жекелей сипаттау
  Көрсеткіштерді салыстыру
  Көрсеткіштерді алмастыру
    64 Жаңартылмайтын ресурстарды экономикалық бағалаудың кең таралған әдісі
 + Тау рентасы
  Жер рентасы
  Кен кондициясы
  Тау-кен бағасы
  Жер бағасы
    65 Кен орындарының сандық және сапалық көрсеткіштерінің шекті шамалары – бұл
 + Кен кондициясы
  Кен қоры
  Тау рентасы
  Кен орнын барлау
  Кен қорын бағалау
    66 Алғашқы кен орнын іздеу нәтижесі бойынша кондицияның қандай түрі белгіленеді?
+  Уақытша
  Тұрақты
  Мерзімсіз
  Есептік
  Параметрлік
    67 Кеннің тұрақты кондициясын кім бекітеді?
 + Мемлекеттік қор комиссиясы
  Минералдық ресурстар басқармасы
  Энергетика министрлігі
  Қоршаған ортаны қорғау комитеті
  Табиғи ресурстар басқармасы
    68 Болашаққа қатысты қаржы ағымдарының шамасын есептеу, яғни, қазіргі уақытта болашақ табыстарды анықтау - бұл
+  Дисконттау
  Уақыт факторы
  Коэффициент
  Тиім
  Кондиция
    69 Минералдық ресурстарды бағалауда ескеріледі
+   Жаңартылмайтындығы, қоршаған ортаға әсері, инвестициялық деңгейі
Жаңартылатындығы, таусылатындығы
  Геологиялық қоры және кен қоры пайдаланғаннан кейінгі қалпына келу шығындарының ескерілмейтіндігі
  Жаңа кен орнын айқындау мүмкіндігінің болмауы
  Инвестицияны тарту мүмкіндігінің жоқтығы
    70 Уақыт факторы бойынша әр жылдағы күрделі қаржы келтіру коэффициентіне көбейтіледі немесе бөлінеді
+  В=(1+Еt)
  В=(1/Еt)
  В=1+Еt+У
  В=1*ЕК
  В=1+Еt
    71 Жерді бағалау түрлері
+  Топырақ сапасын бағалау және жер қорын экономикалық бағалау
  Абсолюттік және салыстырмалы экономикалық бағалау
  Жер қорын қорғау және салыстырмалы экологиялық бағалау
  Топырақ сапасын бағалау және топырақ бонитеті
  Жер қорын экономикалық және экологиялық-техникалық бағалау
    72 Жерді экономикалық бағалау түрлері
 + Шығындық және ренталық
  Нәтижелілік және басымдылық
  Ренталық және тиімдік
  Шығындық және аралас
  Нарықтық және құндық
    73 Жердің бір ауданынан алынатын рентаны күрделі қаржының мөлшерлі экономикалык тиімділік нормасы бойынша "капиталдау" – бұл
  + Жердің бағасы
  Жер қоры
  Жерді бағалау
Жер рсурсы
  Жер рентасы
    74 Топырақттың сапалық қасиеттерінің сандық көрсеткіші бұл
 + Топырақтың бонитет балы
  Гумус шірігі
  Қара шірік
  Топырақтың қоры
  Топырақтың құнарлылығы
    75 Жерді игеруге немесе пайдалануға жұмсалған еңбек шығыны мен еңбек құралдарының шығыны арқылы жерді бағалау ... жатқызылады
 + Шығындық бағалау
  Нәтижелілік бағалау
  Ренталық бағалау
  Құндық бағалау
  Баламалы құндылық арқылы бағалау
    76 формуласын ұсынған ғалым
 + С.Г. Струмилин
  М.Г. Федеев
  Н.К. Бобылев
  Н.К. Куражковский
  С.Н. Герасимов
    77 Әрбір аймақтағы белгілі мерзімде пайдаланылатын немесе пайдалануға болатын сапасы тұтынушыларды қанағаттандыратын су қоры - бұл
  + Су ресурсы
  Су рентасы
Су нысаны
  Суды қорғау
  Суды үнемді пайдалану
    78 Төменде жазылғандардан су ресурстарының бір ерекшелігін атап көрсетіңіз
 +  Жаңаруы және уақыт және кеңістік бойынша біркелкі таралмауы
  Қайта қалпына келмеуі
  Суды алмастыру мүмкіндігінің жоғарылауы
Пайдалану формаларының болмауы
  Жаңартылмауы
    79 Суды пайдалану сипаты бойынша бөлінеді
 + Суды пайдаланушылар және суды тұтынушылар
  Суды қорғаушылар және пайдаланушылар
  Суды қорғау және суды басқару
  Суды тұтынушылар және суды жеткізушілер
  Суды тасымалдаушылар және суды бақылаушылар
    80 Суды пайдаланушылар нысаны
 +  СЭС, су транспорты, балық шаруашылығы
  Өнеркәсіп, коммуналдық шаруашылық
Ауылшаруашылық жерді суару
  Жерді суландыру және көгалдандыру
  Жылу электр станциялары
    81 Суды тұтынушыларды атап көрсетіңіз
 + Өнеркәсіп, коммуналдық шаруашылық, жерді суару және суландыру
  Су электр станциялары
  Су транспорты
  Балық шаруашылығы
  Су көлігі
    82 Су ресурстарын су нысандары бойынша бағалаудың қанша түрі бар
 +  Үш
  Төрт
  Алты
  Бес
Екі
    83 Су ресурстарын бағалау тұжырымдары
 + Шығындық және нәтижелілік
  Ренталық және табыстық
  Шығындық және құндық
  Құндылықтық және шығындық
  Шығындық және баламалылық
    84 Су шаруашылық жүйелерінің құрылысы және оның пайдаланумен байланысты барлық шығындар қай тұжырымға сәйкес келеді?
  + Шығындық тұжырым
  Нәтижелілік тұжырым
Ренталық тұжырым
  Табыстық қағида
  Абсолюттік тұжырым
    85 Оңтайлы сушаруашылық балансын құру негізінде ... анықталады
 + Суға шекті шығын шамасы
  Су шығыны
  Су шамасы
  Су рентасы
  Су бағасы
    86 Суға шекті шығын шамасы бұл
+  Суға деген қажеттілікті қанағаттандыру бойынша барлық баламалы нұсқаларды салыстыру
  Су нысандары бойынша қажетті нұсқаны таңдау
  Суды пайдалану сипаты бойынша бағалау
  Суды үнемді пайдалану жолдарын реттеу
  Суды ысырапсыз пайдалану нәтижелілігін бағалау
    87 Өнеркәсіптік өндіріс үшін суды пайдалануға тариф қай жылы бекітілді?
+  1982ж
  1992 ж
  2002ж
  2015ж
  1989ж
    88 Су ресурсын пайдалану коэффициентін көрсетіңіз
 + К=Qи/Qр
  К=Qи+Qр
  К=Qи/Qр*Р
  К=(Qи*Qр)
  К=Qи/р
    89 ҚР көлдер саны қанша?
 +  48 мыңнан астам
  12 мың
85 мың
  9 мың
  2 мың
    90 Жалпы қоры 48 куб м шамасында қанша су қоймасы бар?
  + 180
  150
  50
  60
75
    91 Жердің географиялық қабатындағы өсімдіктер
мен жануарлар дүниесі, микроағзалар , яғни адамдарға
қажетті материалдық, рухани, сауықтыру, рекреациялық игіліктер көзі – бұл
+  Биологиялық ресурстар
  Жер ресурстары
  Орман қоры
  Жер қоры
  Биоалуандылық
    92 Биологиялық ресурстар бөлінеді
  + Өсімдік ресурстары және балық, аңшылық ресурстары
  Өсімдік жамылғысы және ормандар
  Жемдік және азықтық
Дәрілік және ағзалық
  Теңіздік және құрлықтық өсімдіктер
    93 Биологиялық ресурс өлшенеді?
 + Биологиялық өнімділікпен
  Биологиялық массамен
  Биологиялық қорекпен
  Биоресурспен
  Биотехнологиямен
    94 Белгілі бір аумақта мекендейтін ағзалардың бір уақыт бірлігінде өндіретін биологиялық массасы - бұл
  + Биологиялық өнімділік
  Биомасса
  Биоқоректік
Биоресурстық
  Ормандылық
    95 Биологиялық ресурстардың жойылу себептерін атаңыз
 +  Нарықтағы өзгерістер, мемлекеттік реттеудің жетілмеуі,құрылымдық тиімсіздік
  Биологиялық ресурстарға деген сұраныстың төмендеуі
Биологиялық ресурстарды пайдалану тиімсіздігі
  Биологиялық ресурстарға деген бағаның артуы
  Мемлекеттік қолдаудың жан-жақтылығы
    96 Планетадағы тірі заттың энергетикалық потенциалы орташа шамамен құрайды
 + 3*Е21 ДЖ/жылына
  5*Е25 ДЖ/жылына
  6*Е15 ДЖ/жылына
  2*Е10 ДЖ/жылына
  3*Е5 ДЖ/жылына
    97 Орман қоры аумағы бойынша әлемдегі алдыңғы мемлекетті атаңыз
 + Ресей
  Солтүстік Африка
  Орталық Азия
  Шығыс елдері
  Батыс Еуропа
    98 Әлемде орман ресурстары бойынша алдыңғы орында тұрған мемлекеттер:
+  Ресей, АҚШ, Бразилия
  Қазақстан, Ресей, Корея
  Сингапур, Тайланд
  Антрактика, Саванна
  АҚШ, Қырғызстан, Молдова
    99 Орман ресурсы қандай ресурс түріне жатады
 + Таусылатын, бірақ қайта қалпына келуі ұзақ жылдарды қамтитын
  Таусылмайтын
  Жаңартылатын және тез арада қалпына келетін
  Сарқылатын және қалпына келмейтін
  Қалпына келуі жылдам әрі тез таусылатын
    100 2015 жылғы мәлімет бойынша әлемнің орман ресурстарының ішінде табиғи ормандар құрайды
 + 93%
  25%
  55%
  60%
  2,2%
    101 Әлемнің жер қорының қанша аумағын табиғи ормандар алып жатыр?
+ 3,7 млрд га
3,0 млрд га
1,2 млрд га
1,8 млрд га
  0,5 млрд га
    102 Атмосфераның потенциалды ластануы қай қалаларда жоғары?
 + Алматы,Тараз,Шымкент
Қостанай, Көкшетау
  Астана,Қарағанды
  Ақтөбе,Павлодар
Ақтау,Атырау
    103 Атмосфераны қорғаудың әлеуметтік нәтижелері:
+  Халықтың денсаулығының жақсаруы
Табиғат ресурстарынан алынатын өнімнің артуы
Еңбек шығындарының үнемделуі
  Еңбек өнімділігінің артуы
  Табиғи ортаның тазаруы
    104 Атмосфераны қорғаудың экологиялық нәтижелері
 + Табиғи ортаға зиянды әсердің кемуі
  Атмосфераның ластануынан, азаюынан табиғат қорғау шығындарының үнемделуі
  Ауыл шаруашылығында өнімнің артуы
  Еңбек өнімділігінің артуы
  Шығындардың үнемделуі
    105 Әуе кеңістігін қорғау неге халықаралық мәселе ретінде қарастырылады?
 + Атмосфера жеке мемлекеттердің меншігі емес
  Ластаушы заттар ауада кең таралады
  Әуе кеңістігінде шекара жоқ
  Атмосфераның сыйымдылығы жоғары
  Атмосфера өздігінен тазарады
    106 Атмосфера қорғау шараларына тиімі қалай анықталады?
 + Болдырмаған зияны мен жұмсалған шығын айырмасының күрделі қаржыға қатынасы
  Шығынның зиянға қатынасы
  Болдырмаған зиян мен жұмсалған шығын айырмасы
  Болдырмаған зиян мен қосымша пайда
  Атмосфераны қорғау нәтижелерінің келтірілген шығынға қатынасы
    107 Әуе кеңістігіне келген зиянды экономикалық бағалау әдістері
 + Зиянды бағалаудың тікелей және жанама әдістері
  Зиянды бағалаудың шығындық және ренталық әдістері
  Зиянды бағалаудың нәтижелілік әдісі
  Зиянды бағалаудың ауыспалы әдістері
  Зиянды бағалаудың оңтайлы әдістері
    108 Зиянды заттарды шектегі шамада шығарғаны үшін аймақтық төлем нормативі қалай анықталады?
 + Аймақтық бағдарлама бойынша анықталған шығындарды зиянды заттардың шекті келтірілген массасына бөлеміз
  Аймақтық бағдарлама бойынша анықталған шығындарды зиянды заттарды кейінгі массасына бөлеміз
  Шығындарды зиянды заттардың шектегі келтірілген массасына және қауіптілік коэффициентіне бөлеміз
  Келтірілген зиянмен анықтаймыз
  Келтірілген шығындармен анықтаймыз
    109 Келтірілген шығын формуласын қайда қолданады
 + Тиімді варианттарды анықтау үшін
  Ресурс үнемдеу үшін
  Қаражат үнемдеу үшін
  Шығындармен есептеу үшін
  Күнделікті шешім қабылдау үшін
    110 Атмосфера ен көп ластанған қаланы атаныз
  + Алматы, Шымкент
  Қарағанды,Теміртау
  Өскемен, Зырян
  Астана, Көкшетау
Тараз, Риддер
    111 Әуе кеңістігінің тазалығының негізгі көрсеткіші
 +  Зиянды заттардың шоғырлануының /жол берілетін шеткі шамаға қатынасы
Зиянды заттардың натуралдық массасы
  Зиянды заттардың шоғырлануының /шекті шамаға қатынасы
  Зиянды заттардың шоғырлануының /бір жолғы шығарылу шамасына қатынасы
  Зиянды заттардың шоғырлануының /келтірілген шығынға
    112 Жер қойнауын геологиялық зерттеуге келісім шарт жасалғанда қандай төлем белгіленеді?
  + Келілісілген (тіркелген) бонус
  Коммерциялық омеу бонусы
Үстеме пайдаға салық
  Роялти
  өндіру бонусы
    113 Нарық жағдайында суды тиімді пайдалануға, ластануын болдырмауға қандай экономикалық шаралар нәтижелі
 + Су пайдалану,латағаны үшін төлемдер белгілеу
  Бағада барлық шығындарды есептеу;
  Шектен тыс ластаған үшін айып төлемдер белгілеу
  Тұтынатын суға баға белгілеу;
  Ақаба суға баға белгілеу
    114 Роялти төлемі неге байланысты анықталады
+  Өндірген пайдалы қазбалар көлеміне
  Өнімнің өзіндік құнына;
  Жалпы өнімге немесе пайдаға;
  Тәуір кен орындарын пайдаланғаны үшін төлем;
  Келтірілген шығынға
    115 Бонус қандай нысанда төленеді?
 + Ақшалай
  Заттай;
  Заттай және ақшалай аралас;
  Рентадан
  Қосымша апйдадан;
    116 Келісімді, коммерциялық ашу бонусы қандай төлем?
 + Бір жолғы тіркелген төлем
  Пайдалы қазбалардың бір өлшеміне төлем
  Кәсіпорын пайдасына салық;
  Үстеме пайдаға салық
  Табыс салығы
    117 Құрғақ ауа құрамында қандай элементтер бар?
 + Азот, оттек, аргон,көмірқышқыл газы
  Натрий, алюминий,кобальт.
  Фосфар, калий
  Хлор,хром
  Титан, марганец
    118 Лондонда «Ауа тазалығы туралы заң» қай жылы қабылданды?
 + 1968 ж
  1988 ж
  1958 ж
  1998 ж
  1978 ж
    119 Табиғат ресурстарын пайдаланушылардың қосымша табысының есебінен төленетін төлем
 +  Ренталық төлем
  Жарналық төлем
  Қосымща табыс
Күрделі тиім
  Таза табыс
    120 Пайдалану төлемі қалай анықталады
 + Абсолютті рента негізінде
  Салыстырмалы рента негізінде
  Қосымша пайдамен
  Қосымша табыспен
  Дифрентамен
    121 Төлемдер арқылы қандай принцип жүзеге асырылады?
 + «Ластаушы-төлейді»
  «Жалға алушы-береді»
  «Ластаушы-жалға алады»
  «Ластаушы-айыппұл»
  «Айыппұл-жарна»
    122 Табиғат пайдаланудың экономикалық механизмінің қанша түрі бар
 + Үш
  Төрт
  Екі
  Бес
  жеті
    123 Экологиялық тұрғыдан ымырашыл механизм қалай аталады?
 + Ырықсыз
  Қатаң
  Қатал
  Қорғаушы
  ынталандырушы
    124 Экономиканың дамуын тежемей, жалпы экологиялық шектеу қоятын механизмді атаңыз
+   Жұмсақ, орнын толтырушы
  Қатаң
  Табиғатты қорғаушы
  Экологиялық теңдестіруші
Ынталандырушы
    125 Ресурс үнемдеуші, аз қалдықты қолдануға мүмкіндік туғызатын механизм
 + Табиғатты қорғаушы
  Табиғатты тежеуші
  Экологиялық шектеуші
  Экологиялық дамушы
  Экологиялық тежегіш
    126 Табиғат қорғаудың ұтымды әдістерінің бірі
  + «Кепілді-қайтару»
«Кепілді-беру»
  «Ластаушы-төлейді»
  «Ластаушы принципі»
  «Ынталандырушы»
    127 Атмосфераның ластануы индексі нормативі нормалаудың қай саласында қолданылады
 +  Санитарлық-гигиеналық
  Санитарлық-орталықтық
  Экологиялық факторлық
Экобиологиялық
  Токсикологиялық
    128 ПДВВ – бұл
 +  Биосфераның қайта қалпына келу және өзін-өзі тазалау механизмін пайдалану қатынастарындағы шекті мүмкін зиянды әсерлер
  Химиялық ластану көрсеткіші
Атмосфераның ластану көрсеткіші
  Шекті мүмкін экологиялық жүктеме
  Экожүйенің ассимиляциялық сыйымдылығы
    129 Қалдықтарды экономикалық реттеудің негізгі принциптерін ата
 + Қалдықтарды орналастыру төлемдері
  Қалдықтарды сату
  Қалдықтарды сыртқа шығару
  Қалдықтарды көмуге рұқсат беру
  Қалдықтарды қайта пайдалану
    130 Өндірістік кәсіпорындардан әкелінетін қалдықтар ... аталады
  + Өнеркәсіптік
  Өндірістік
  Жергілікті
Тұрмыстық
  Биологиялық
    131 Табиғи ортаға қалдықтарды тастау барысында қандай құбылыс байқалады
+  Табиғаттың зат айналымын бұзылады
  Табиғат жаңарады
  Табиғат заңдылығы орнайды
  Табиғат пен адам арасындағы байланыс нығаяды
  Қалдықтар жойылады
    132 Орташа есеппен табиғи ресурстардың дайын өнімге айналатын бөлігі құрайды
  + 6-10 %
  3-9%
8-7%
  6-3%
  8-10%
    133 Қалдықтарды жоюдың қандай әдістері бар
 + Қайта өңдеу және сепарация
  Химиялық
  Физикалық
  Бактерологиялық
  Биологиялық
    134 Дайын өнімді тұтынғаннан кейін қалдықтың қандай түрі пайда болады
 + Тұтыну қалдықтары
  Тағамдық қалдықтар
  Өндірістік қалдықтар
  Азық түлік қалдығы
  Аймақтық қалдық
    135 Қалдықтарды басқаруда келесі факторлар ескеріледі
 + Әлеуметтік, экономикалық-құқықтық
  Жобалық
  Сорттау
  Сұрыптау
  Бөлу
    136 Табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмінің тетіктерін ата:
 + Табиғат қорғау шараларын қаржыландыру жүйесі
  Табиғи ортаны сақтау
  Табиғат шығындарын есептеу
  Табиғатты қорғау шығындарын қайта қарастыру
  Табиғи ортаның тозу шығындарын алдын алу
    137 Табиғатты қорғау әрекетінің экономикалық тетіктер жүйесіне келесілер жатады:
 + Жеңілдетілген несие, мемлекеттік жәрдем
  Салық саясатын қолданбау
  Төлем түрлерінен бас тарту
  Ластау құқығын сатуға тиым салу
  Айып төлемдерді алып тастау
    138 Табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдер елімізде қай жылдан бастап алына бастады
+   1991 ж
  1995 ж
  1985 ж
2000 ж
  2005 ж
    139 Қоршаған ортаға тән емес заттардың артып, қолайсыз жағдайлар туғызуы аталады:
 +  Қоршаған ортаның ластануы
  Табиғи орта
  Қоршаған ортадағы зиянсыз заттар мөлшері
  Қоршаған орта сапасы
Қоршаған орта жағдайының жақсаруы
    140 “ Табиғатты қорғауды күшейту және табиғи ресурстарды пайдалануды жақсарту туралы” туралы Қаулы қай жылы шықты
+  1972ж
  2002 ж
  1989 ж
  2012 ж
  2005 ж
    141 Рим клубы қай жылы пайда болды
 + 1968 ж
  1969 ж
  1987 ж
  1978 ж
  1988 ж
    142 1998 жылы Данияда қандай құжат қабылданды
 + Орхусс Конвенциясы
  Лук Декларациясы
  Базель конвенциясы
  Вена Конвенциясы
  Адам құқығы Конвенциясы
    143 Табиғатты қорғау туралы 1 халықаралық конгресс қай қалада өтті
 + Париж
  АҚШ
  Берлин
  Германия
  ТМД
    144 Табиғи ресурстар мен табиғат қорғаудың халықаралық Одағы атауы қай жылы өзгертілді
 + 1956 ж
  1985 ж
  1978 ж
  1972 ж
  1955 ж
    145 Үлкен қашықтағы ауаның тарансшекаралық ластануы туралы конвенция қай жылы, қай елде қабылданды
+   1979 ж Женева
  1992 ж Хинсики
1972 ж Лондон
  2001 ж Лондон
  1990 ж Женева
    146 Озон қабатын қорғау туралы Вена конвенциясына қол қойылған жылды көрсет.
 + 1985 ж 22 қыркүйекте
  1995ж 23 наурызда
  2000 ж 1 сәуірде
  1996ж 15 тамызда
  1980ж 20 қазанда
    147 1991 жылы қандай қор құрылды
 + Ғаламдық экологиялық қор
  БҰҰ
  ВОЗ
  ФАО
  ВСПУР
    148 Әлем тұрақтылығы мен өзгеріссіздігі туралы басты рөл атқарған жұмысты ата
 + Өсу шегі
  Болашаққа апаратын жолдар
  Оқытудың шегі жоқ
  Халықаралық тәртіптің қайта құрылуы
  Қоршаған ортаның ластануы
    149 Өсу шегі баяндамасы қай жылы тыңдалды
 +  1972 ж
1987 ж
  1983 ж
  1992 ж
  2002 ж
    150 Өсу шегі баяндамасын кім жазған
 + Рим клубы
  В. Вернадский
  Бүкіләлемдік Саммит
  Ф. Форрестор
  Брунтдланд

Приложенные файлы

  • docx 22529006
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий