ekomenedzhment_testy


1 Менеджмент термині ҚР қай жылдан бастап кеңінен қолданыла бастады
+ 1990 жылдан
2000 жылдан
2010 жылдан
2001 жылдан
  1997 жылдан
    2 Техникалық-экономикалық жүйенің күрделілігін талап етпейтін жүйені қалай атаймыз
+ Экологияға негізделген менеджмент
Инновациялық менеджмент
  Экологиялық маркетинг
  Сертификат
  Экологиялық менеджмент
    3 Экоменеджменттің даму тарихы қанша кезеңді қамтиды:
+ 5
4
  3
  8
  6
   
   
4 БҰҰ қолдауымен өткізілген Стокгольм конференциясы қай жылы өтті
+ 1972 ж
  1983 ж
  1992 ж
  1997 ж
  2001ж
    5 БҰҰ Қоршаған орта және тұрақты даму бағдарламасы шеңберіндегі екінші конференциясы өткен жыл
+ 1992 ж
  1983ж
  1997ж
  1991ж
  2005 ж
    6 BS 7750 стандарттары мен ISO 9000 стандарттары арқылы жасалынған халықаралық дәрежедегі стандартты ата
 + 14000
  9001
  7750
  15001
  9005-2000
    7 ISO стандарттары қандай деңгейдегі стандарт қатарына жатады
+  Халықаралық
  Аумақтық
  Ұлттық
  Мемлекетаралық
  Аймақтық
    8 Белгілі бір кәсіпорынның барлық іс-әрекеттері стандарт талабына сай келгенде, стандарттарды тіркеу уақыты қанша аралықта жүргізіледі?
+  12-ден 18 ай
  12-ден 24 ай
  12-ден 5 жыл
  2 жыл
  5 жыл
    9 ISO 9000 халықаралық стандарты нені білдіреді
 + Сапа стандарты
  Қоршаған орта
  Технологиялық жабдық
  Тамақ өнімдерін даярлау
  Экологиялық мәселелер
    10 Экология саласындағы маркетингтік бағыттарға келесілер жатады:
+   Экологиялық жағдайларды қолдаудың қаржылық құрылғыларын қалыптастыру
Менеджмент бағыттарын таңдау
  Таңбалауды экологияландыру
  Таңбалау түрлерін анықтау
  Нарықты қарастыру
    11 Төмендегі берілген жауаптардың ішінен басқарудың қызметтерін көрсетіңіз
  + Ынталандыру
Превентивті
  Ақпараттық
  Компенсациялық
  Шығынсыз
    12 Сақтандыру пулдары тәжірибесі ең алғаш пайда болған елдер
  + Щвеция, Голландия, Ұлыбритания, Жапония
  Қытай, Бангладеш, Тайланд
АҚШ, Норвегия, Зеландия
  АҚШ, Франция, Италия
  Қытай, Жапония, Америка
   
   
13 ISO 14000 стандарты тізбегінде экологиялық таңбалау қандай нөмірмен белгіленген :
 + 14020
  14010
  14005
  14001
  14040
    14 Қоршаған ортаны қорғау стандарты – бұл
+  14000
  9000
  14001/2005
  9001/2000
  9001/2005
    15 Кәсіпорынның мақсаттық және жоспарлы көрсеткіштерін жүзеге асыратын жалпы экономикалық тиімділікпен байланысты принциптері мен ойларын білдіретін мәліметтер жүйесі – бұл
  + Экологиялық саясат
Экоменеджмент
  Экологиялық маркетинг
  Экология
  Тексеру
    16 «Біздің ортақ болашағымыз» атты баяндамада тұрақты даму түсінігіне қандай анықтама берілген
 + Бүгінгі ұрпақтың қажеттілдіктерін шектеместен, келешек ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру
  Бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін шектей отырып, келешек ұрпақ қажеттіліктерін қанағаттандыру
  Келешек ұрпақ қажеттіліктерін қанағаттандыру есебінен бүгінгі қажеттіліктерді жою
  Б үгінгі ұрпақ қажеттіліктерін қанағаттандырмау
  Елдің экономикалық даму саясаты
    17 Латын тіліндегі аудитордың біздің тілдегі аудармасы келесідей
 + Тыңдаушы, жалғастырушы, оқушы
  Тұжырымдаушы
  Пікірталас
  Басшы
  Басқарушы
    18 Төмендегілердің қайсысы экономикалық субъектіге жатады:
+  Кәсіпорын
  Жеке адам
  Әлеуметтік топтар
  Әлеуметтік ұйымдар
  Әлеуметтік орта
    19 Төменде берілгендердің қайсысы аудиторлық іс-әрекет қатарына жатпайды
 +  Ұйымның жалпы әлеуметтік-экономикалық дамуы
  Бухгалтерлік есептерді ұйымдастыру, жүргізу, жүзеге асрыу
  Кеңес беру қызметтері
Бухгалтерлік маман біліктілігін көтеру
  Бухгалтерлік есеп, салық, аудит жөніндегі әдістемелік оқулықтар шығару
    20 Коммерциялық банктер экологиялық аудитті қай жылдан бастап қолдана бастады?
 + 1991ж
  2005 ж
  1995 ж
  1998 ж
  2000 ж
    21 Сот, прокурор, тергеуші органдарының тапсырысы бойынша тікелей бекітілген нормативтермен жүргізілетін тексеру бұл:
+  Міндетті аудиторлық тексеру
  Инициативті аудиторлық тексеру
  Сыртқы аудит
  Ішкі аудит
  Мамандандырылған экологиялық тексеру
    22 Экономикалық субъектілердің шешімімен жүргізілетін тексеру бұл:
+  Инициативті аудиторлық тексеру
  Міндетті аудиторлық тексеру
  Мамандандырылған экологиялық тексеру
  Дұрыс шешім қабылдау
  Мемлекетпен жүргізілетін тексеру
    23 Бухгалтерлік есеп берудің тиімділігімен, бухгалтерлік есеп пен табыс туралы декларацияны, қаржылық, банктік, кәсіпкерлік заңдылықтарға кеңес берудің нақтылығын тексеру – бұл:
 + Аудиторлық тексеру
  Міндетті тексеру
  Инициативті тексеру
  Мамандандырылған тексеру
  Сыртқы тексеру
   
   
24 Экологиялық аудит қандай жағдайда жүргізіледі:
 + Банкрот және міндетті экологиялық сақтандыруда
  Жеке мүлікті сатып алғанда
  Қозғалмайтын мүлікті сатқанда
  Төтенше жағдайды бағалағанда
  Мүліктік айырбастауда
   
   
25 Норвегияда экологиялық аудит қолданылды:
+  Қозғалмайтын мүліктерді алу мен өткізуде
  Қозғалмалы мүліктерді жалға беруде
  Кәсіпорынның қызметін бағалауда
  Кәсіпорынның әлеуметтік дамуы
  Кәсіпорынның инновациялық дамуы
   
   
26 Компания, кәсіпорынның экологиялық тексеру, сараптау тұжырымдасы қабылданған жылды ата
 + 1970 ж
  1997 ж
  2005 ж
  2000 ж
  1994 ж
   
   
27 ISO 14000 стандарттары қандай стандарттар базасы негізінде жасалған
+  BS 7750 және ISO 9000
  BS 7750 және ISO 14040
  BS 7750 және ISO 9001
  ISO 9001/2000
  ISO 9001/2005
    28 Қоршаған ортадағы теріс ықпалдарды қамтамасыз ететін, стандарттар жүйесінің үш деңгейін атаңыз
 + Ұйымдастырушылық, ұлттық, халықаралық
  Ұйымдастырушылық, басқарушылық, жоспарлау
  Стратегиялық, тактикалық
  Ұлттық және аумақтық
  Аймақтық және халықаралық
   
   
29 Міндетті мемлекеттік талаптарды сақтауға бағытталған, сонымен қатар, табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіпорынның белгілі іс-әрекеттері ... аталады
 + Өндірістік экологиялық басқару
  Экологиялық-экономикалық басқару
  Әлеуметтік-экологиялық басқару
  Әлеуметтік-экологиялық-экономикалық басқару
  Экологиялық-техникалық басқару
   
   
30 Заң негізінде экосаясатты жүргізудегі кәсіпорын жауапкершілігі туралы мәліметтермен қамтамасыз ететін тексеру – бұл
 + Жүйелік
  Міндетті
  Инициативті
  Ішкі
  Сыртқы
    31 Кәсіпорын, ассоциация, концерн, сақтандыру ұйымдары жататын субъектілер
 +  Экономикалық
  Әлеуметтік
Заңды тұлға
  Жеке тұлға
  Саяси тұлға
   
   
32 Экологиялық таңба қанша топқа бөлінеді
 + 3
  2
  4
  5
  8
   
   
33 Ағылшын тіліндегі менеджмент ұғымы қандай салада қолданылған
+  Алғашқы кезде жануарларды басқару саласында
  Адамдық ресурстарды басқаруда
  Технологияларды басқаруда
  Жарнама саласында
  Экономика саласында
   
   
34 Қоршаған ортаға қолайсыз әсерлерді төмендету мақсатында стандарттар қандай деңгейлерде жүргізіледі
+  Ұлттық, ұйымдастырушылық, халықаралық
  Мемлекеттік, облыстық, аумақтық
  Жүйелік, стандарттық
  Ішкі және сыртқы
  Мемлекеттік, аумақтық
    35 Экологиялық сақтандыру қызметтеріне жататындар:
 + Превентивті
  Басқарушылық
  Жоспарлық
  Жобалық
  Техникалық
   
   
36 Сақтандыру қорындағы қаржылар жинақталады
 + Сақтандырудан түскен пайда мен сақтандырушылардың қаржы жарғылары есебінен
  Сақтандыру компанияларының мүліктерінен
  Ақпарат көздерін жетілдіруден
  Инвестициялық қорлардан
  Компенсациялық қордан
   
   
37 Сақтандырудың экологиялық түрі қандай мақсаттарда жүргізіледі
 + Міндетті және ерікті
  Міндетті және еріксіз
  Объективті және субъективті
  Нақты және тәуекел
  Мемлекеттік және мемлекеттік емес
    38 Шет елдік тәжірибе бойынша экологиялық сақтандыру қай жылдан бастап енгізіле бастады
 + 1960 ж
  1980 ж
  1990 ж
  2000 ж
  1995 ж
   
   
39 Бағалаудың қанша әдістері арқылы экологиялық қауіптілік анықталады
+  3
  2
  4
  1
  10
    40 Қалдықтардың «өте қауіпті» деп саналатын түрі қай сыныптарға жатады
+  1
  2
  3
  4
  8
    41 Қалдықтарды экономикалық реттеудің негізгі принциптерін ата
 + Қалдықтарды орналастыру төлемдері
  Қалдықтарды сату
  Қалдықтарды сыртқа шығару
  Қалдықтарды көмуге рұқсат беру
  Қалдықтарды қайта пайдалану
    42 Өндірістік кәсіпорындардан әкелінетін қалдықтар ... аталады
  + Өнеркәсіптік
  Өндірістік
  Жергілікті
Тұрмыстық
  Биологиялық
    43 Табиғи ортаға қалдықтарды тастау барысында қандай құбылыс байқалады
 + Табиғаттың зат айналымын бұзылады
  Табиғат жаңарады
  Табиғат заңдылығы орнайды
  Табиғат пен адам арасындағы байланыс нығаяды
  Қалдықтар жойылады
    44 Орташа есеппен табиғи ресурстардың дайын өнімге айналатын бөлігі құрайды
 + 6-10 %
  3-9%
  8-7%
  6-3%
  8-10%
    45 Қалдықтар физикалық құрамы мен қасиеті бойынша бөлінеді
 + Қатты, сұйық, газтектес қалдықтар
  Қатты, өнеркәсіптік қалдықтар
  Сұйық, қатты қалдықтар
  Қатты, сұйық, өндірістік қалдықтар
  Сұйық, қатты, тұрмыстық қалдықтар
    46 Қалдықтарды жоюдың қандай әдістері бар
  + Қайта өңдеу және сепарация
  Химиялық
Физикалық
  Бактерологиялық
  Биологиялық
    47 Дайын өнімді тұтынғаннан кейін қалдықтың қандай түрі пайда болады
 +  Тұтыну қалдықтары
  Тағамдық қалдықтар
  Өндірістік қалдықтар
Азық түлік қалдығы
  Аймақтық қалдық
    48 Қауіптілік көздеріне байланысты қалдықтарды келесідей сыныптаймыз
 + 4
  8
  1
  9
  12
    49 Қалдықтарды басқаруда келесі факторлар ескеріледі
 +  Әлеуметтік, экономикалық-құқықтық
  Жобалық
Сорттау
  Сұрыптау
  Бөлу
   
   
50 Ірі өнеркәсіп орнында экологиялық аудит нысандары болып табылады
 +  Кәсіпорын мүлкі
  Сақтандыру ұйымдары
Жеке кәсіпкерлер
  Қосымша табыс көздері
  Мекемелер
   
   
51 ВS-7750 стандарты – бұл:
  + Экологиялық менеджмент бойынша алғашқы еуропалық стандарт
  Қоршаған ортаны қорғау стандарты
  Табиғатты ластау төлемдері
Экологиялық салықтар
  Айыппұлдар жүйесі
    52 ВS-7750 стандарты алғашқы рет қай елде қолданылды
 +  Ұлыбританияда
  Еуропада
Норвегияда
  АҚШ-та
  Ресейде
    53 Іс-әрекеттерді ұйымдастыруы бойынша кәсіпорынның экологиялық қызметтері келесідей бөлінеді
 + Дифференциалды, интегрлі, аралас
  Дифференциалды, интегрлі
  Интегрлі, аралас
  Аралас, қосымша
  Негізгі және жанама
    54 Өнім сыртындағы 60-69 саны нені білдіреді
 + Текстиль
  Металл
  Қағаз
  Пластик
  Ағаш
    55 Мемлекеттік міндетті экологиялық сақтандыру келесі жағдайларда құрылуы мүмкін
+  Міндетті жағдайда сақтандыруға тартылатын кәсіпорындар мен салалар анықталғанда
  Жеке кәсіпкерлдің басшылығымен кәсіпорын құрылымын анықтауда
  Кәсіпорын мақсаттарын жұүзеге асыруда
  Кәсіпорын іс-әрекетін бақылауда
  Құпия құжаттарды ашық жариялағанда
    56 Сақтандыру төлемдерінің тарифтік үстемесінің шетелдік деңгейі ... пайызды құрайды
 + 8-12
  8-10
  9-12
  12-15
  12
    57 Ерікті экологиялық сақтандыру жауапкершілігіне кіретіндер
 + Ғимарттар, жеңіл өнеркәсіптер, автомашиналардың бұзылуы
  Құпия құжаттардың сақталмауы
  Бухгалтерлік шешімдердің дұрыс берілмеуі
  Экономикалық және қаржылық көрсеткіштердің таратылмауы
  Қаржылық көрсеткіштерді салыстыру
    58 «7-s» тұжырымдамасын жасаған ғалымдар
+ Э. Атос, Р. Паскаль, Т. Питере
А. Смит, Д. Рикардо
Э. Геккель
Клементс, Кларк
  Тэйлор, Тетчэр
    59 Экологиялық менеджменттің даму кезеңі шетелдік тәжірибе бойынша қанша топқа бөлінеді
 + 5
3
  2
  4
6
   
   
60 Экологиялық сақтандыруда тарифтік үстемені таңдау мынадай факторлармен тығыз байланысты
 + Кәсіпорынның техникалық қауіпсіздігі
  Кәсіпорынның мүлкі
  Кәсіпорын қуаттылығы
  Кәсіпорын ортасы
  Кәсіпорын жауапкершілігі
    61 Солтүстік аудандар үшін тарифтік үстемеге қойылатын үстеме қанша
 + Плюс 20 пайыз
  Минус 25 пайыз
  Плюс 10 пайыз
  Плюс 15 пайыз
  Плюс 5 пайыз
   
   
62 Экотаңбалаудың екінші типінде қандай белгілер қолданылады
 + Екінші реттік пайдалануға жарамды, озон бұзатын өнім
  Мүмкін және қолайлы
  Таза экологиялық
  Экономикалық тиімді
  Экологияны ластайтын
   
   
63 Табиғи ортаның сапасын бақылау, бағалау және өзгерістерін болжау жүйесі бұл:
 + Экологиялық мониторинг
  Экологиялық сараптама
  Экологиялық сақтандыру
  Экологиялық қауіпсіздік
  Экологиялық нормалау
    64 Масштабы бойынша мониторинг қанша топқа бөлінеді
  + 3
5
  2
  4
  6
    65 Биосферадағы құбылыстар мен үрдістерді бақылап, мүмкін өзгерістерді болжау – бұл
 +  Ғаламдық мониторинг
  Жергілікті мониторинг
  Ұлттық мониторинг
Аймақтық мониторинг
  Биоиндикация
   
   
66 Экологиялық таза өнім түсінігін ұсынған кім
 + Штайнер, 1924
  Геккель, 1886
  Либих, 1840
  Тэнсли, 1935
  Макаров, 1984
   
   
67 Жел энергиясын дамыту Қазақстанның қай өңірінде қолға алынды
+  Жоңғар Алатауы
  Іле Алатауы
  Қаратау
  Ұлытау
  Сарыарқа
    68 Жасыл көпір бағдарламасы қай жылы өтті
 + 2012 жыл
  2014 жыл
  2010 жыл
  2009 жыл
  2005 жыл
    69 ЭКСПО-2017 бағдарламасының басты ерекшелігі
 + Энергияның жасыл көздерін дамыту
  Отын-энергетиканы дамыту
  Экономиканы шикізатқа бағыттау
  Өндірісті дамыту
  Қоршаған ортаны қорғау
    70 Жасыл карточкалар қай мемлекетте қолданылады
 + Корея
  Қытай
  АҚШ
  Қазақстан
  Ресей
    71 Экологиялық таза өнімге немесе қызметке қойылатын басты талап
 + Адам денсаулығы және қоршаған орта үшін зиянының болмауы
  Қоршаған ортаға тигізетін ықпалдарының артуы
  Адам денсаулығы үшін қауіпті болып табылуы
  Табиғи ортаға келетін жүктемені арттыруы
  Табиғаттағы тепе-теңдіктің сақтауы
    72 Экологиялық менеджмент, экоаудит, экосақтандыру секілді қызметтер құрайды
+  Экологиялық қызмет көрсету (кеңес беру) нарығын
  Экологиялық тауар өндіру нарығын
  Экологиялық құрылыстық сипаттағы нарықты
  Экономикалық сауда нарығын
  Экономикалық биржа нарығын
    73 Экологиялық таза өнім әлемдік нарықтың қанша бөлігін құрайды
 + 20-30%
  45-50%
  5-10%
  1-8%
  2-6%
    74 «Орг», «био», «эко» деген белгілер өнімге не үшін қойылады
 + Экологиялық тазалылығын, қоршаған орта үшін зиянсыздығын көрсету үшін
  Экономикалық тиімділігі
  Әлеуметтік қажеттілікті қанағаттандыру құралы үшін
  Экологиялық зиянды заттардың белсенділігінің артқанын көрсету үшін
  Экологиялық зиян мөлшерінің артқандығын көрсету үшін
    75 Экоаудит нысандарына жататындар
 + Мүлік, ағымдық операциялары, төтенше жағдайларда кәсіпорынды басқару, қоршаған орта бағдарламасы, маман қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Қоршаған орта бағдарламасы
  Кәсіпорын мүлкі мен орналасу аймағы
  Кәсіпорындағы тәуекел операциялары
  Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта құру
    76 Эколоиялық таза өнім бұл
+  Адам ағзасына және қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, химиялық қоспаларсыз, табиғи компоненттері толыққанды сақталып, дайындалған өнім
  Құрамында аз ғана қоспаларымен компоненттер қосылған өнім
  Адам ағзасына және қоршаған ортаға едәуір көлемде зиян келтіретін, табиғи компоненттері толық сақталмаған өнім
  Табиғи ортаның ластанған бөлігінде дайындалған өнім
  Құрамында зиянжды заттары белгіленген мөлшерден асатын өнім
   
   
77 Экосақтандырумен байланысты солтүстік аудандарға қосылған үстеме
+  20 пайыз қосылған
  15 пайыз қосылған
  10 пайыз қосылған
  25 пайыз алынған
  Қосылған 5 пайыз
    78 Экожүйеде энергия алмасу қалай аталады
 + Экологиялық пирамида
  Қоректік тізбек
  Экологиялық тізбек
  Экологиялық саты
  Экологиялық қойма
   
   
79 Экосақтандырудың алғашқы үш жылында жылдық сақтандыру жарналарының көлемі есептелген базалық шамадан ... пайызды құрайды
+  90
  0,5-1,5
  70
  20
  52
   
   
80 Рециклинг дегеніміз
+  Қалдықтарды төмендету және шикізат пен материалдарды толық пайдалану
  Қалдықтарды қайта тұтыну
  Қалдықтар көлемін арттыру
  Қалдықтарды басқару
  Экологиялық басқару
    81 Жасыл даму салалық бағдарламасы қай жылдарға арналған
+  2010-2014 жылдарға
  2008-2010 жылдарға
  2010-2020 жылдарға
  2015-2020 жылдарға
  2010-2016 жылдарға
   
   
82 Табиғат пайдалану аудитіндегі энергосақтау аудиті– бұл:
 + Кәсіпорындағы энерготұтынуды және оны төмендетудің мүмкін жолдарын бағалау аудиті
  Өнім өндіру барысында пайда болған қалдықтарды орналастыру, көму, жою жағдайындағы қауіптілікті бағалау аудиті
  Кәсіпорынның қайта құрылуы, жабылуы, кеңейтілуі, инвестициялау жағдайындағы қызметтерге қажетті шығындарды бағалау аудиті
  Кәсіпорынның қайта құрылуы, жабылуы, кеңейтілуі
  Энерготұтыну және оны төмендету жолдарын бақылау
    83 БҰҰ тұрақты даму және қоршаған орта конференциясы 2012 жылы қай елде өтеді
 + Рио-де-Жанейро
  Алматы
  АҚШ
  Париж
  Германия
    84 Тұтынғаннан кейін пайда болатын қалдықтар:
 + Тұтыну
  Өндірістік
  Өнеркәсіптік
  Тұрмыстық
  Жергілікті
    85 Кез келген қалдықтар қауіптілік көзіне байланысты бөлінеді
+  4
  3
  8
  6
  2
    86 Жасыл экономистер қандай салықты орнатуды ұсынады
+  Тобин салығын
  Жер салығын
  Экологиялық салықты
  Тиімділікті
  Шығынды есептеуді
   
   
87 Қалдықтарды басқаруда бірнеше терминдер қолданылады. Соның бірі рециклинг. Яғни, рециклинг- бұл
+  Шикізат пен материалдарды толық пайдалану және қалдықтарды төмендету
  Қалдықтарды қайта тұтыну
  Қалдықтар көлемін арттыру
  Қалдықтарды басқару
  Экологиялық басқару
   
   
88 Мынадай факторлар қалдықтарды басқару кезінде ескепке алынады
+  Экологиялық
  Технологиялық
  Қалдық түрлері
  Орналасу аймағы
  Геологиялық
   
   
89 Экономикадағы экологиялық қызмет түрлеріне жататындар:
+  Экологиялық аудит, экологиялық менеджмент, экологиялық сақтандыру
  Технологиялық әртүрлі өндірістер
  Өнеркәсіптік салалар
  Қоршаған ортаны сақтау
  Қоршаған ортаны қорғау
   
   
90 Еуропада экотаңбалаудың екінші типі қандай мақсатта қолданылады
 + Ақпараттық
  Сатылатын
  Талғамды
  Қолайлы
  Ыңғайлы
    91 ИСО 14000 стандарттары .... табылады
+  Ерікті
  міндетті
  Қажетті
  Қолайлы
  Мүмкіндік беретін
   
   
92 Экологиялық сақтандыру бойынша тарифтік үстеме жауапкершілікті сақтандыру үстемесінен қанша пайыз жоғары
 + 1,5-2
  1,5-3
  1-1,2
  0,5-1,5
  2
    93 Эко-знак, Голубой ангель секілді халықаралықтанымға ие болған кәсіпорындардағы белгілер экотаңбалаудың қай типіне жатады
 + 1
  3
  5
  8
  2
   
   
94 Әкімшілік-бақылау құралдарына жататын шаралар
+  Қатаң және жеңіл
  Ауыр және жеңіл
  Экологиялық мониторинг
  Сараптама
  Айыппұл
    94 Қоршаған табиғи ортаға қалдық тастау – бұл:
+  Табиғаттың зат айналымын бұзу
  Табиғатқа кері ықпал ету
  Табиғат заңдылығын орналастыру
  Табиғат пен адам арасындағы байланысты нығайту
  Қалдықтарды басқару
    96 70-79 санымен берілген бұйым қандай материалдан жасалған
 + Шыны
  Қағаз
  Картон
  Металл
  Пластик
   
   
97 Қоғамның даму тұжырымына негізделген және нормативті-құқықтық экологиялық параметрлермен қамтамасыз ететін, қоршаған орта сапасын сақтауға бағытталған, басқарудың арнайы жүйесі бұл
 + Экологиялық менеджмент
  Экологияға негізделген менеджмент
  Экологиялық аудит
  Инновациялық менеджмент
  Стратегиялық менеджмент
    98 BS 7750 стандарттары мен ISO 9000 стандарттары негізінде қандай стандарт жасалған?
+  14000
  9001
  7750
  15001
  9005-2000
   
   
99 IQNET халықаралық сертификат органдарының халықаралық жүйесі. Сондықтан да оған мына ұйымдар мүше бола алады
  + ИСО9000, ИСО14000 халықаралық стандарттар,сертификат жүргізетін ұйымдар
  сертификат жүргізетін агенттер
  ИСО9000, ИСО14000, сертификат жүргізетін агенттер
  ИСО14000-10, ИСО14000-22
ИСО9000, мемлекеттік органдар
    100 IQNET сертификат органының қандай желісі болып табылады:
 + Халықаралық
  Ішкі мемлекеттік
  Экологиялық
  Ұлттық аккредитациялық
  Экономикалық
   
   
101 Өндірілген өнімнің қауіпсіздігін бағалау, қалдықтарды төмендету, кәсіби аурулар, өнеркәсіптік гигиена, табиғи ортаның ластануын бағалау және т.б. зерттейтін аудит бұл
+ Мамандандырылған экологиялық аудит
Инициативті аудиторлық тексеру
Аудиторлық тексеру
Денсаулық, қоршаған ортау аудиті
  Қалдықтар аудиті
    102 Норвегияда алғашқы рет экоаудит қандай мақсатта қолданылған:
+   Қозғалмайтын мүліктерді алу мен өткізуде
Кәсіпорынның әлеуметтік дамуы
  Кәсіпорынның қызметін бағалауда
  Қозғалмалы мүліктерді жалға беруде
  Қозғалмайтын мүліктерді айырбастауда
    103 Экологиялық белгі қандай өнімдерге беріледі
 + Біртекті өнім топтары арасында экологиялық артықшылығын білдіретін өнімдерге
  Тұтынушы үшін қолайлы бағадағы өнімге
  Өндіруішінің экологиялық алаптары көрсетілген өнімге
  Жасанды өнімдерге
  Өнімнің қасиетін анықтайтын өнімге
    104 Экологиялық белгі қандай түрде болуы мүмкін
 +  Арнайы белгі және жарнама түрінде
Сызбасыз
  Жеңілдетілген
  Қолайлы
  Ыңғайлы
   
   
105 Өнімнің өмірлік циклі деп нені айтамыз
 + Шикізатты өндіруден басап, дайын өнімге айналуынана бастап, тұтынушыға жеткізіліп, жойылғанға дейінгі аралық
  Өнімнің тұтынушыға жеткізілуі
  Шикізаттың өңделіп дайын өнімге айналуы
  Шикізаттың барлануы
  Өнімнің техникалық көрсеткіші
   
   
106 Жалғыз өзі, барлық шешімдерді қабылдайтын басқару стилін қалай атаймыз
+  Авторитарлы
  Демократиялы
  Либералды
Ұйымдық
  Стильді
    107 Табиғи топырақтың экологиялық қызметі оның қасиетіне байланысты ... топқа бөлініп анықталады
 +   3
  6
2
  5
анықталмайды
    108 Топырақтың маңызды қасиеті – бұл
 + Құнарлылығы
  Тозуы
  Қайта қалпына келуі
  Жандануы
  Ұдайы өндірілуі
   
   
109 Қоршаған ортаның жағдайы, көңіл-күйі, қозғалысы, адам баласына ықпалы және т.б., жайындағы жиналған мәліметтерді атаймыз
 + Ээкологиялық ақпарат
  Экологиялық білім беру
  Экологиялық қозғалыс
  Экологиялық тәрбие
  Экологиялық мониторинг
    110 Инновация қандай мағынаны білдіреді
+   Жаңашылдық
  Философиялық ойлар
Көзқарас
  Экологиялық дағдарыс
  Ақпарат
    111 Жан-жақты шешім қабылдап, талдап, жүйелеіп, басқару қызметімен айналысатын тұлға – бұл:
 + Экоменеджер
  Экоаудитор
  Экомаркетолог
  Мерчендайзер
  Франчайзер
    112 Ақпарат алудың негізгі технологиялық бөлігі болып табылады
 + Мониторинг
  Экоменеджмент
  Маркетинг
  Реклама
  Қоршаған орта
   
   
113 Төмендегі берілгендерден экологиялық аудиттің түрлерін тауып көрсетіңіз
+   Міндетті және ерікті
  Объективті және субъективті
  Қатысты және нақты
Белсенді және белсенсіз
  Міндетті және еріксіз
    114 Әлемдік тәжірибеде экологиялық сақндыру пайда болған жылдар
 +  1960
  1970
  2000
  2010
2012
    115 Міндетті экологиялық сақтандырудың негізі
+  Заң
  саясат
  Норматив
  Экономика
  Экология
   
   
116 Сақтандырушы мен сақтаншуы арасындағы экологиялық авария болғандағы тәуекелділікті төмендету, қоршаған ортадағы зияндарды алдын-алу барысындағы өзара экономикалық қызығушылық ... аталады
 + Экологиялық сақтандыру
  Экологиялық инвентаризация
  Ақпараттық орталық
  Экологиялық комитет
  Превентивті қызмет
   
   
117 Қоршаған орта сапасының нормативтеріне кіретіндер
 + Химиялық, биологиялық, физикалық
  Қоршаған орта сапасы
  Қоршаған ортадағы ауа-райы жағдайы
  Қоршаған ортаның теріс факторлары
  Сыртқы ортаның бастапқы көрсеткіштері
    118 Адамның денсаулығын, ішетін судың, тағамдардың тазалығын қорғауға арналған нормативтер
  + Санитарлық қорғау
  Қоршаған орта
  Технологиялық
Биологиялық
  Рекреациялық
    119 Табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмінің тетіктерін ата
+  Табиғат қорғау шараларын қаржыландыру жүйесі
  Табиғи ортаны сақтау
  Табиғат шығындарын есептеу
  Табиғатты қорғау шығындарын қайта қарастыру
  Табиғи ортаның тозу шығындарын алдын алу
    120 Табиғатты қорғау әрекетінің экономикалық тетіктер жүйесіне келесілер жатады
  + Жеңілдетілген несие, мемлекеттік жәрдем
  Салық саясатын қолданбау
Төлем түрлерінен бас тарту
  Ластау құқығын сатуға тиым салу
  Айып төлемдерді алып тастау
    121 Табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдер елімізде қай жылдан бастап алына бастады
 + 1991 ж
  1995 ж
  1985 ж
  2000 ж
  2005 ж
    122 Кәсіпорындардың өндірістік және өзге де әрекеттерінің табиғи ортаға әсерлерінің шегін бейнелейтін нормативтер
 + Өндірістік-шаруашылық нормативтері
  Санитарлы-гигеналық нормативтер
  Технологиялық
  Қоршаған орта
  Рекреациялық
    123 ҚР-да «Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізу» Ережесі қай жылы бекітілген
 + 2001 ж
  2005 ж
  1998 ж
  1995 ж
  2006 ж
   
   
124  Жасыл экономиканы қолдаушылар көмегімен 2006 жылы басылып шықты
+   International Journal of Green Economics журналы
   Халықаралық бизнес жасыл идеясы
   Ресейлік жасыл экономика институты
   Қазақстандық жасыл экономиканы қолдау құрылымы
   Бүкіәлемдік жасыл экономика форумы
   
   
125  Жасыл экономиканың теориялық негізін қалаушылар:
+   Роберт Костанца, Джон Прупс, Жерон ван ден Берг, Роберт Бэйли және т.б.
   К.Маркс, Т. Мергон, Т. Фрейди
   Иогансен, Ламарк, Дж. Прупс
   Роберт Костанца, Т. Мергон, Т. Фрейди, Роберт Бэйли
   Ламарк, Дж. Прупс , Т. Фрейди
   
   
126  2009 жылы Бүкіләлемдік Экономикалық форум жасыл экономика курсын жүзеге асыруға қанша қаржы бөлді?
 +  750 млрд доллар
  550 млрд доллар
  1050 млрд доллар
  50 млрд доллар
  250 млрд доллар
     
127  Күн батареяларын белсенді ендіру тәжірибесі қай елге тән?
 +  Тайвань
   Нигерия
  Ресей
   Тайланд
   АҚШ
   
   
128  Ұлттық стратегия ретінде жасыл өсуді таңдаған бірден-бір мемлекет
+   Оңтүстік Корея
   Швеция
   Нидерланды
   Ресей
   Қазақстан
   
   
129 "Oil-free nation" деп аталатын бағыт бойынша мұнай, газ, көмірден бас тартуды қолға алған мемлекетті ата
 +  Швеция
   Тайвань
   Солтүстік Корея
   Қытай
   Тайланд
   
   
130  Нидерланды жасыл экономиканы жүзеге асырудың қандай бағытын таңдады?
+   Экологиялық мәселені шешудің жүйелік инновациялық бағытын
   Күн энергиясын пайдалану бағытын
   Жасыл карточкаларды ендіру жүйесін
   Жасыл технологияларды ендіру саясатын
   Энергия тұтынуды төмендету бағытын
   
   
131  Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы қай жылы қабылданды
 +  2013
   2010
   2012
   2014
   2005
   
   
132  Қазақстан Республикасында жасыл экономикаға көші қанша кезеңмен жүзеге асырылады?
+   3
   5
   7
   2
   4
   
   
133  Жер қойнауының жай-күйі туралы ақпарат дер кезінде берілмегенде, жасырылғанда, уақытылы хабарламағанда әкімшілік айыппұл неше есептік көрсеткіш бойынша салынады:
 +  Шағын кәсіпкерлер үшін – 10 АЕК, ірі кәсіпкерлер үшін – 45 АЕК
  Шағын кәсіпкерлер үшін – 5 АЕК, ірі кәсіпкерлер үшін – 55 АЕК
  Шағын кәсіпкерлер үшін – 20 АЕК, ірі кәсіпкерлер үшін – 65 АЕК
  Шағын кәсіпкерлер үшін – 35 АЕК, ірі кәсіпкерлер үшін – 75 АЕК
  Шағын кәсіпкерлер үшін – 60 АЕК, ірі кәсіпкерлер үшін – 105 АЕК
   
   
134  Экологиялық ақпарат таратылады:
 +  БАҚ , баспа өнімі, ғаламдық желі және т.б.
   Жарнамалар көмегімен
   Баспа өнімі, телерадио көмегімен
   Ақпараттық технология көмегімен
   Қолжазба түрінде
   
   
135  Мемлекеттік мәні бар экологиялық ақпаратқа жатады:
+  Табиғи ресурстар кадастры
   Экологиялық мониторинг ақпараттары
   Казгидромет ақпараттары
  Экологиялық бақылау ақпараттары
   Кодекстер
   
   
136  Қоршаған ортаны қорғау үшін, экологиялық қауіпсіздікті қатамасыз ету үшін, азаматтардың денсаулығын қорғау үшін және экологиялық ахуал туралы хабардар ету үшін маңызы ар үдерістер мен құбылыстар, жағдайлар, тұлғалар туралы мәліметтер -бұл
 +  Экологиялық ақпарат
   Экологиялық мониторинг
   Экологиялық өнім
  Экологиялық ахуал  
   Экологиялық бақылау
   
   
137 Қолданатын әдістері бойынша мониторинг бөлінеді
 + Ғарыштық, ұшақтық, қашықтық
  Жергілікті, аумақтық
  Аймақтық, сапалық
  Қосымша және жеңілдетілген
  Ғарыштық, аймақтық, ішкі
   
   
138 Латын тіліндегі Manus қандай мағынаны шыққан
+  Менеджмент
  Маркетинг
  Экология
  Экономика
  Социология
   
   
139 Күрделі технико-экономикалық жүйені талап етпейтін басқару жүйесі бұл:
 + Экологияға негізделген менеджмент
  Экологиялық менеджмент
  Жетілген бәсеке
  Экономикалық субъекті
  Ассоциация
   
   
140  Инновацияның қоршаған ортаға ықпалының үш түрі бар:
 +  Оң, теріс, нейтралды
   Оң, теріс, азайтылған
   Жағымды және жағымсыз
   Технологиялық, баланстық
   Белсенді және белсенсіз
   
   
141  Инновацияның қоршаған табиғи және әлеуметтік әсер ету деңге
 +  Радикалдық және модернизациялық
   Қалдықсыздық және экономикалық
   Жасыл экономика және жасылдандыру
   Тұрақты даму және жасыл даму
   Аз қалдықты және қалдықсыздық
   
   
142  Инновацияның маңызды сипаттамаларын атаңыз:
+   Жаңалығы, экологиялылығы, коммерциялық табыстылығы
   Жаңалығы, тиімділігі, үнемділігі
   Жаңашылдығы, экономикалық тиімділігі
   Қоршаған ортаға тигізетін ықпалының аз болуы
   Энергия үнемділігі, ақпараттық алмасуы
   
   
143  Шаруашылық және басқа қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар өз қызметтерін ...... жасамай жүзеге асыруға құқылы емес.
 +  Міндетті экологиялық сақтандыру шартын
   Ерікті экологиялық сақтандыру шартын
   Қосалқы экологиялық бағыттарды қамтымай
   Экологиялық сараптама қорытындысын
   Міндетті экологиялық аудит қорытындысын
   
   
144  Жеке кәсіпкер болып табылатын жеке тұлға үшін экологиялық сақтандыру сомасының мөлшері құрайды
 +  5000 АЕК бастап
   65000 АЕК бастап
   17000 АЕК бастап
   2000 АЕК бастап
   7000 АЕК бастап
   
   
145  Міндетті экологиялық сақтандыру Заңы ҚР қай жылы енгізілді?
+   2005 ж
  2010 ж
  2013 ж
  2002 ж
  2000 ж
   
   
146  Базель конвенциясына сәйкес қалдықтарды тасымалдау, кәдеге жарату сақтау, көму мақсатындағы қауіптілік деңгейлері бөлінеді
 +  Жасыл, янтарь, қызыл
   Көк. Қара, жасыл
   Янтарь, сары, қызыл
   Қызыл, янтарь, көк
   Жасыл, сары, қоңыр
   
   
147 Қауіптілік дәрежесі бойынша медициналық қалдықтар қауіптіліктің қанша сыныбына бөлінеді
+   5
   3
   8
   4
   
   
   
148 Табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмінің тетіктерін ата
 + Табиғат қорғау шараларын қаржыландыру жүйесі
  Табиғи ортаны сақтау
  Табиғат шығындарын есептеу
  Табиғатты қорғау шығындарын қайта қарастыру
  Табиғи ортаның тозу шығындарын алдын алу
   
   
149 Табиғатты қорғау әрекетінің экономикалық тетіктер жүйесіне келесілер жатады
+  Жеңілдетілген несие, мемлекеттік жәрдем
  Салық саясатын қолданбау
  Төлем түрлерінен бас тарту
  Ластау құқығын сатуға тиым салу
  Айып төлемдерді алып тастау
   
   
150 Табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдер елімізде қай жылдан бастап алына бастады
 + 1991 ж
  1995 ж
  1985 ж
  2000 ж
  2005ж

Приложенные файлы

  • docx 22529015
    Размер файла: 83 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий