тыва бистин оргээвис новый сводный


С Ц Е Н А Р И Й
концертной программы коллектива художественной самодеятельности
Улуг-Хемского кожууна « Найыралдын угулзазы », 15 августа в г. Кызыле.
Трек1
Голос за кулисами
Буян –Бадыргы бистин чонга
Буян-кежиин шаннаан ноян
Тыва чазаан ундезилээш,
Тыва чонун баштан ноян.
Тываларны орус чуртка
Дунма кылдыр кадар дээштин
Ак-ла хаанга угуулганы
Ааскыр-соскур бижээн ноян
( Занавес открывается. Затемнение. Пушка на солиста.)
Голос за кулисами
Тыва чонга Буян-Бадыргы
Тынывыс дег, унелелде
Бузулбас эп, хогжулдевис
Буян-Бадыргынын ачызында!
( ПРОЛОГ. Танец «Буян-Бадыргынын кыйгызы» постановка Алены Донгур–оол. Исп. Народные самодеятельные танцевальные колективы «Улуг-Хем», «Шураш»)
Голос за кулисами
Танды Тывам чурттунар бооп артар болзун!
Тараалан шол шолунер бооп артар болзун!
Арыг кок дээр дээринер бооп артар болзун!
Аскым хемнер хемнергер бооп артар болзун!
Мужской ансамбль. Песня «Эрге шолээ»
Голос за кулисами
1914 чыл. Кустун башкы айы.
Урянхай Тыва, улуг куруне Россиянын хоргаадалынче кирген.
(возгласы)
Танцевальная композиция «Тараа» постановка Алены Донгур–оол. Исп. Народные самодеятельные танцевальные колективы «Улуг-Хем», «Шураш»)
(Гром и молния.Затемнение.)
Голос за кулисами
Акы- дунма торелдер бооп чурттаандан бээр
Агым суг дег кандыг чылдар эртпээн дээрил
Дайзын халдап, дайын чаанын халыынында,
Тайбын ой дээш, демин кадып тулушкан бис!
Художественное чтение «Иенин ыызы» Исп. Данжалова Людмила Борисовна, Маскыр Эмиля Андреевна.
Танец «Кыстын чажыды» постановка Алены Донгур–оол. Исп. Народные самодеятельные танцевальные колективы «Улуг-Хем», «Шураш»)
Песня «Я люблю тебя, Россия!» Исп. Ай-кыс Дамбый.
Потанцовка: младшая группа народного самодеятельного танцевального коллектива «Улуг-Хем».
Музыкально-цирковой номер Исп. Русско-тувинский фольклорный ансамбль и цирковая группа «Адашкылар»
Занавес закрывается
Голос за кулисами
Хогжулдеже ужугупкан согун ышкаш,
Хей- аът кирген, ажыл- ишчи арат чоннуг,
Тоогунун арнын ээлээн монге истиг,
Торээн черим Улуг- Хемим, чоргааралым!
Песня «Улуг-Хемим – торээн черим» Сл. Р.Чудан-оол, муз. А.Доспан. Исп. Рустам Чудан-оол и АржаанаДоспан.
Занавес открывается
Голос за кулисами
Кара нугул туттурар хун чер-ле келир.
Ханныг чажыт илерээр хун чер-ле келир.
Алдар адым агартыр хун чер-ле келир.
Актыг шыныым йорээдир хун чер-ле келир!
Хор «Эккер эрлер-бурунгаар бис!»Сл. Ч.Куулар, Муз.В.Шожукпан
Хор «Ыдык Тывам» Сл. Э.Мижит, муз. Б-М. Тулуш.
Занавес закрывается
Автор А.Доспан
Антракт
2- ая часть
Вед. Байырлалдын хуну-биле, хундулуг чангыс-чер чурттугларывыс, найысалалывыстын база республикавыстын аалчылары!!!
Вед. С Днем республики, С праздником войлока, друзья!!!
Вед. Концертивистин хой санныг киржикчилеринин мурнундан силер бугудеге сагыш-сеткилдин байлакшылын, оорушку-маннайны кузедивис!
Сл. Эдуард Мижит, муз. Октябрь Саая «Бедик даглар, арыг хемнер»
исполняет Засл. артист РТ Айдаш Барынмаа
Танец «Ийиспейлер»
постановка А.Донгур- оол
исп. Айна Лапчаа, Олча Димит.
Сл. и муз Заслуженного артиста РТ И.Кошкендей «Улуг-Хемим эргимнейин»
исп. автор
Сл. Александр Даржай, муз. Аяна Монгуш «Тыва оглер»
исп. Игорь, Айдысмаа Кошкендей
Сл. и муз. А.Доспан «Уш- Моорук»
исп. Аржаана Доспан, Чойганмаа Куулар
«Тыва чуртум» Саян Дембирел
Танец «Орай кежээ»
постановка Ренаты Дыртыкпан
исп. Народный самодеятельный танцевальный
коллектив «Шураш»
Попурри
Исп. обладатели Гран-При Республиканского фестиваля «Синий платочек» Клуб кому за 50 ансамбль «Эне- Сай»
Сл. «Дагларым»
Исп. Заслуженный артист РТ Эрес Дартан-оол
Народный писатель РТ Эдуард Мижит «Ботту сургаан рубаилер» Саяна, Олег Сат, Засл. артист РТ;
Сл. Вилены Ооржак, муз. Вилории Шожукпан «Монге ынакшыл»
Исп. Лариса Бадыгыр
Танец «Степная мелодия»
Исп. Заслуженный артист РТ Омак Сат,
Шончалай Конгар
Сл. и муз. Мс. Белек «Кто если не мы»
Исп. автор, Шолбана Белек
Сл. Сергей Пюрбю Муз. Саая Бюрбээ «Айлан-Кужум»
Исп. Заслуженная артистка РТ
Луиза Мортай- оол.

Аранжировка Заслуженного артиста РТ Олег Сарыглар «Шынап бе?»
Исп. Заслуженная артистка РТ Луиза
Мортай-оол, Народный артист Станислав Ириль
Сл. и муз. Л. Байыр- оол «Улуг-Хем алдаржы»
Исп. Сводный хор
Вед. Завершая, свою концертную программу мы желаем вам всего самого доброго!
Вед. Чолунар бедик, чоруунар чогунгур, оруунар ак-ла болзунам, кура-курай!
автор Т.Монгуш.

Приложенные файлы

  • docx 22534538
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий