Перевірочна по основам ФЗ

Варіант 1
1. Коли виникла філософія?
середина II тис. до н.е.;
середина І тис. н.е.;
середина І тис. до н.е.;
кінець І тис. н.е. - початок І тис. н.е.
2. Що є головним питанням філософії?
питання про абсолютну істину;
питання про пізнавальність світу;
питання про відношення мислення до буття;
питання про сутність людини.
3. Кому належить вислів: "Я мислю, отже існую"?
Б. Спінозі;
Р. Декарту;
Г. Лейбніцу;
Ж. Ламетрі.
4. Хто з названих філософів не представляв німецьку класичну філософію?
І. Кант;
Р. Декарт;
И. Фіхте;
Г. Гегель;
5. Який напрям сучасної філософії головною проблемою має відчуження індивіда від суспільства?
позитивізм;
герменевтика;
прагматизм;
екзистенціалізм.
6. Який елемент не належить до гегелівської тріади?
1) теза;
2) антитеза;
3) синтез;
4) індукція.
7. Кому належить думка, що людину створила праця?
К. Марксу;
Ф. Енгельсу;
Г. Гегелю;
В. Леніну.
8. Яке визначення практики є повним?
1) пізнавальна діяльність;
2) діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ;
3) культурологічна діяльність;
4) концептуальна діяльність.
9. Що не є проявом практики?
1) творчість;
2) діяльність;
3) активність;
4) рефлексія.
10. Кому належить думка: "матерія - все, що існує об'єктивно. Але Бог існує об'єктивно і від того не стає матеріальним"?
Ньютону;
Декарту;
Гольбаху;
Гельмгольцу.
11. Як називають конкретизоване визначене буття?
1) всесвіт;
2) світ;
3) Бог;
4) людина.
12. Невід’ємний атрибут матерії, що характеризується ритмами, темпами, відокремленістю різних стадій розвитку?
1) рух;
2) час;
3) спокій;
4) простір.
13. В якому судженні виражається причинний зв'язок між явищами?
якщо яблука червоні, то вони солодкі;
якщо число ділиться на 3, то воно ділиться на 6;
якщо число ділиться на 6, то воно ділиться на 3;
трудова діяльність людини не сприяє формуванню мови і мислення.
14. Хто є творцем першої форми філософської діалектики?
1) Сократ;
2) Геракліт;
3) Аристотель;
4) Платон.
15. Зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, що має незворотний, спрямований, необхідний характер і є причиною появи нової якості.
1) рух;
2) розвиток;
3) закономірність;
4) відношення.
16. Альтернатива діалектики, що ґрунтується на сліпій вірі в авторитети.
1) догматизм;
2) релятивізм;
3) еклектика;
4) метафізика.
17. Що є основою людського пізнання?
досвід;
чуттєве сприйняття;
практика;
абстрактне мислення.
18. Кому належить думка: "Істина - дочка часу"?
Ф. Бекону;
Р. Бекону;
Т. Гоббсу;
Р. Декарту.
19. Поняття "свобода" за К. Марксом передбачає:
усвідомлену необхідність;
відсутність необхідності;
відсутність будь - яких перешкод для дії;
відсутність суперечностей між намірами та їх виконанням.
20. Кому належить думка: "Якби Бога не було, його слід було б вигадати"?
Д. Дідро;
Вольтеру;
Ж.-Ж. Руссо;
Г. Гроцію.Варіант 2
1. Яке з наведених визначень філософії є найбільш традиційним?
філософія - мистецтво виживати і вмирати;
філософія - вчення про мораль;
філософія - наука всіх наук;
філософія - не наука, наука - не філософія.
2. Яке взаємовідношення між філософією та світоглядом?
філософія - складова світогляду;
філософія - основа, на якій виробляються світоглядні уявлення;
філософія - прояснення змісту основних світоглядних термінів;
філософія - теоретична форма світогляду, спрямована на його критичний аналіз.
3. У чому полягає особливість античної філософії?
космоцентризм;
геоцентризм;
геліоцентризм;
гуманізм.
4. Головна ознака ранньої української філософської думки:
тяжіння до морального повчання та життєвої настанови;
перевага абстрактно - теоретичних конструкцій;
тяжіння до містико - афористичної символіки;
космоцентризм та натурфілософія.
5. До чого закликали представники Кирило-Мефодіївського братства?
українців та поляків до боротьби проти Росії;
всіх слов'ян до об'єднання у вільній федерації вільних країн;
до внутрішнього вдосконалення;
українців до повстання проти російського та польського поневолення.
6. У чому полягає сутність морального категоричного імперативу І.Канта?
1) роби так, щоб максима твоєї волі могла водночас мати силу принципу загального закону;
2) навчися плавати до того, як кинутися у воду;
3) Бог є тим, чого людина потребує для свого існування;
4) твоя свобода є необмеженою.
7. Що не характеризує діяльність людини?
1) предметність;
2) цілеспрямованість;
3) соціальна організованість;
4) інстинктивність.
8. Як називається розділ філософії, що вивчає практику?
1) онтологія;
2) гносеологія;
3) праксеологія;
4) методологія.
9. Що позначає вихід за межі традицій, створення чогось принципово нового?
1) розвиток;
2) прогрес;
3) еволюція;
4) творчість.
10. В межах якої філософської системи матерія розумілась як атоми (корпускули), з яких складаються тіла і які є першоосновами буття?
Давньокитайської;
Давньогрецької;
Середньовічної;
Нового часу.
11. Філософія якого періоду стверджувала, що справжнє буття належить виключно Богу, буття є буттям у Христі?
1) античність;
2) середньовіччя;
3) Нового часу;
4) ХХ ст.

12. Що саме стародавні греки зображували в образі страхітливого титана Кроноса, який пожирає своїх дітей?
1) рух;
2) час;
3) спокій;
4) простір.
13. До якої з систем "негативної" діалектики можна віднести думку:
"Навіщо боятись смерті, якщо людина з нею не може зустрітись - коли є людина, смерті ще немає, коли є смерть, людини вже немає"?
софістика;
еклектика;
релятивізм;
догматизм.
14. Хто сформулював принцип майєвтики і вважав, що для осягнення істини потрібно розробити мистецтво суперечки, діалогу?
1) Сократ;
2) Геракліт;
3) Аристотель;
4) Платон.
15. Яка категорія відображає взаємовплив різних об’єктів?
1) розвиток;
2) взаємодія;
3) закономірність;
4) відношення.
16. Альтернатива діалектики, що стверджує відносний характер знань.
1) догматизм;
2) релятивізм;
3) еклектика;
4) софістика.
17. Кому належить думка: «Істина – дочка розуму»?
Т. Гоббсу;
Аристотелю;
Р. Бекону;
4) Ф. Бекону.
18. Як називається вчення про методи наукового пізнання та перетворення дійсності?
емпірика;
методика;
методологія;
4) практика.
19. Як називається процес становлення людини і суспільства?
соціогенеза;
антропосоціогенеза;
культурогенеза;
антропогенеза.
20. Головна ознака релігії:
віра в надприродне;
віра в необмежені сили людини;
віра в майбутнє;
віра в можливості науки.

Варіант 3
1. Хто першим використав поняття "філософія"?
Піфагор;
Демокріт;
Геракліт;
Аристотель.
2. Кому належить думка: "До інших слід відноситись так, як би ти хотів, щоб відносились до тебе"?
Лао-Цзи;
Конфуцію;
Платону;
Сократу.
3. Філософська школа Давнього Китаю:
вайшешика;
міманса;
конфуціанство;
н'яя.
4. Хто є автором твору "Слово про закон і Благодать"?
Іван Вишенський;
Володимир Мономах;
Митрополит Іларіон;
Данило Заточеник.
5. Що означало поняття позитивного у філософії О. Конта?
спостережуване, зрозуміле та корисне;
економічно ефективне;
основа прийняття виправданих політичних рішень;
те саме, що і добро в етиці.
6. Л.Фейєрбах не робив висновку про релігію, що вона
1) втілює віковічні людські принципи та ідеали;
2) змальовує досконалий світ;
3) виконує функцію компенсації людської недосконалості, страждання;
4) звільняє людину від моральних обов’язків.
7. Який компонент не входить до системної організації практики?
1) суб’єкт-об’єктні відносини;
2) об’єкт-об’єктні відносини;
3) суб’єкт-суб’єктні відносини;
4) ціннісно-цільові структури.
8. Що не належить до характеристик практики?
1) предметність;
2) унікальність;
3) всезагальність;
4) цілепокладання.
9. Що не відноситься до форм буття?
буття природи;
буття субстанції;
буття людини;
буття суспільства.
10. Яке явище не є матеріальним?
докори сумління;
електромагнітне поле;
фізичний вакуум;
тінь;
11. Поняття, з яким пов’язуються смерть, нереалізовані плани, обмануті надії, страх, забуття.
1) буття;
2) реальність;
3) дійсність;
4) небуття.
12. Яке твердження є правильним?
рух і розвиток існують незалежно одне від одного;
будь - який рух є розвитком, але не будь - який розвиток є рухом;
будь - який розвиток є рухом, але не будь - який рух є розвитком;
рух і розвиток – тотожні поняття.
13. Кому належить думка, що символізує "негативну" діалектику: "Які можуть бути вірші після Освенціму"?
Т. Адорно;
К. Г. Юнгу;
Е. Фромму;
А. Камю.
14. Що фіксують категорії діалектики?
1) найзагальніше в речах;
2) конкретне в речах;
3) особливе в речах;
4) одиничне в речах.
15. Галузь філософії, що вивчає різні прояви розвитку?
1) праксеологія;
2) діалектика;
3) методологія;
4) онтологія.
16. Що лежить в основі закону заперечення заперечення?
1) принцип єдності та боротьби протилежностей;
2) діалектичне заперечення як об’єктивний момент процесу розвитку;
3) взаємозв’язок та взаємовплив якості та кількості;
4) відмінність одного предмету від іншого.
17. Що не є формою раціонального пізнання:
відчуття;
поняття;
судження;
умовивід.
18. Метод пізнання, коли на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне.
індукція;
дедукція;
аналогія;
абстрагування.
19. Як називається процес становлення людини і суспільства?
соціогенеза;
антропосоціогенеза;
культурогенеза;
антропогенеза.
20. Для якого типу світогляду характерне лінійне розуміння розвитку?
наукового;
міфологічного;
релігійного;
філософського.Варіант 4
1. Що означає термін "філософія"?
мистецтво управління державою;
любов до мудрості;
вивчення природи;
вивчення світогляду людини.
2. Хто з філософів Давньої Греції вважав, що світ виник з вогню?
Фалес;
Геракліт;
Анаксімен;
Анаксімандр.
3. Основна риса філософії Нового часу:
механіцизм;
пантеїзм;
геліоцентризм;
теїзм;
4. В якому році засновано Києво-Могилянську академію?
1632 р.;
1710 р.;
1722 р.;
1504 р.
5. Хто заснував "філософію життя"?
Ф. Ніцше;
А. Шопенгауер;
3. Фрейд;
О. Конт.
6. Хто не був членом Кирило-Мефодіївського товариства?
1) М.Костомаров;
2) В.Білозерський;
3) М.Драгоманов;
4) Т.Шевченко.

·7. Чим не є практика?
1) основою пізнання;
2) джерелом і рушійною силою процесу пізнання;
3) критерієм істини;
4) джерелом природної рівності людей.
8. Переведення теорій, концепцій, наявних здібностей людини у предметну форму називається
1) узагальненням;
2) усвідомленням;
3) експериментом;
4) упредметненням.
9. Хто визначав матерію за допомогою категорій "субстанція", "атрибут" " аксиденс"?
Декарт;
Ньютон;
Гольбах;
Гельмгольц.
10. Галузь філософії, що вивчає проблеми буття?
1) історія філософії;
2) праксеологія;
3) онтологія;
4) діалектика.
11. Що не стосується поняття «форма буття»?
1) неорганічні процеси, нежива природа;
2) органічні процеси, жива природа;
3) світ людського буття (географічне середовище, техніка, виробництво, суспільство);
4) всесвіт.
12. Які процеси не відносяться до розвитку?
рух Землі навколо Сонця;
старіння людини;
тренування спортсмена;
4) перехід від феодалізму до капіталізму.
13. В якому афоризмі не відбивається закон заперечення заперечення?
нове - добре забуте старе;
клин клином вибивають;
тихіше їдеш - далі будеш;
перед кожним потягом біжить тінь коня.
14. Яке поняття відіграє головну роль у діалектиці?
1) загальне споглядання явищ природи;
2) діалектична суперечність, що є джерелом змін і розвитку об’єкта;
3) буття світу;
4) існування макрокосму та мікрокосму.
15. Антипод діалектики, що ґрунтується на безпринципному змішуванні різних, часто протилежних поглядів?
1) метафізика;
2) софістика;
3) релятивізм;
4) еклектика.
16. Що полягає в основі закону єдності та боротьби протилежностей?
1) взаємозв’язок та взаємозалежність якості та кількості;
2) відмінність одного предмету від інших;
3) суперечність як рушійна сила розвитку;
4) рівність предмету самому собі.
17. Як називають філософів, що заперечують можливість пізнання світу?
схоласти;
агностики;
гностики;
4)сенсуалісти.
18. Кому належить думка: "Наука має починатись з фактів і закінчуватись ними"?
А. Енштейну;
Ф. Бекону;
М. Ломоносову;
Д. Юму.
19. Що входить до поняття "базис"?
сукупність виробничих відносин;
сукупність суспільних відносин;
сукупність ідей;
сукупність правових відносин.
20. Хто з українських мислителів виділяє "Символічний світ" поряд із макрокосмом і мікрокосмом?
П. Куліш;
Г. Сковорода;
П. Юркевич;
І. Вишенський.
Варіант 5
1. Що не є структурним рівнем світогляду?
світовідчуття;
світобачення;
світосприйняття;
світорозуміння.
2. Що є основним суспільним ідеалом епохи Відродження?
лицар-воїн;
людина, що покірливо сприймає життєві негоди;
яскрава, гармонійно розвинена особистість, що прагне досягти щасті;
підприємець, людина - купець.
3. Як можна передати позицію сенсуалізму в теорії пізнання?
1) немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях;
сенс є лише в тому, що є корисним;
кожна річ має достатні підстави для того, щоб бути саме такою;
бути - це означає бути сприйнятим.
4. Який напрям західної філософії, що сформувався у середині XIX ст., є провідним для філософії XX ст.?
філософія науки;
філософія життя;
філософія релігії;
4) філософія серця.
5. Що є головним у філософській концепції Августина Блаженного?
1) душа людини – домінуюче начало, а тіло є лише знаряддям душі;
2) тіло – домінуюче начало, душа підпорядкована тілу;
3) душа і тіло людини – рівноправні компоненти;
4) повне розчинення індивідуального в загальному.
6. Кому належить думка: "Люди починають з того, щоб ... не "стояти" в будь - якому відношенні, а активно діяти"?
К. Марксу;
Ф. Енгельсу;
І. Канту;
В. Леніну.
7. Як не відбувається процес практики?
1) матеріально;
2) на певному конкретно-історичному етапі розвитку суспільства, в межах відповідних суспільних відносин;
3) свідомо;
4) несвідомо.
8. В чому полягає універсальність людського способу буття?
1) в уособленні людства кожною людиною;
2) в можливості свідомо обирати між добром і злом;
3) в здатності створювати гідні умови існуванні;
4) в здатності опановувати природу.
9. До якого структурного рівня матерії належить суспільство?
неорганічного;
органічного;
надорганічного;
соціального.
10. Коли сформульована загальна теорія відносності?
1) 1908 р.;
2) 1916 р.;
3) 1922 р.;
4) 1917 р.
11. Що не відноситься до форм руху матерії?
1) механічна;
2) фізична;
3) хімічна;
4) астрономічна.
12. Кому належить думка: " Не можна двічі ввійти в одну і ту саму воду"?
Піфагору;
Геракліту;
Соломону;
Демокріту.
13. В якому афоризмі не відображається закон взаємного переходу кількісних і якісних змін?
краще менше, та краще;
талант є праця;
від великого до смішного - один крок;
хто багато доводить, той нічого не доводить.
14. Як називається сукупна дія багатьох законів?
1) процес;
2) активність;
3) закономірність;
4)еволюція.
15. Який з антиподів діалектики дослівно перекладається «після фізики»?
1) метафізика;
2) еклектика;
3) софістика;
4) релятивізм.
16. Яке визначення поняття «суперечність» є правильним?
1) взаємодія протилежностей;
2) відмінність одного предмету від інших;
3) рівність предмету самому собі;
4)взаємозалежність якості та кількості.
17. Кому належить думка: "Знання - це сила"?
Р. Декарту;
Б. Спінозі;
Р. Бекону;
Ф. Бекону.
18. Кого вважають засновником філософської антропології?
Платона;
Конфуція;
Сократа;
Аристотеля.
19. Від якого поняття походить термін "глобальний"?
Земля;
криза;
проблема;
людина.
20. Кому належить думка , що людина вірить у богів, тому що прагне бути щасливою, хоче бути досконалою, не бажає помирати?
1)1. Канту;
Г. Гегелю;
О. Конту;
А. Фейєрбаху.
Варіант 6
1. Яка світоглядна система розглядається як дитинство людства?
міфологія;
релігія;
філософія;
наука.
2. Яке вчення ототожнює Бога і природу?
гуманізм;
пантеїзм;
реформізм;
утопізм.
3. У чому полягає провідна ідея епохи Просвітництва?
підприємництво;
зовнішня краса;
розум;
внутрішня краса.
4. Хто є засновником психоаналізу?
3. Фрейд;
К. Г. Юнг;
Ф. Ніцше;
А. Шопенгауер.
5. Хто стверджував, що від народження людина є «Tabula rasa», чистою дошкою?
1) Ф. Бекон;
2) Р. Декарт;
3) Т. Гоббс;
4) Дж. Локк.
6. Чому практика може розглядатись з точки зору людино – творчого аспекту?
в процесі практики змінюється сама людина;
в процесі практики змінюється зовнішній світ;
в процесі практики вдосконалюється суспільство;
в результаті практики створюється культура.
7. Як перекладається з грецької мови термін «практика»?
1) діяльність;
2) уміння;
3) розуміння;
4) уявлення.
8. Що не належить до структурних елементів практики?
1) мета;
2) потреба;
3) мотиви;
4) творчість.
9. Яке твердження є правильним?
простір і час випереджають матеріальні процеси;
простір і час нерозривно пов’язані з матерією;
простір, час і матерія абсолютні, вічні і не залежать ні від чого зовнішнього;
простір і час взаємопов’язані і існують незалежно від матерії.
10. Хто сформулював загальну теорію відносності?
1) А.Пуанкаре;
2) М.В.Ломоносов;
3) А.Ейнштейн;
4) Г.Сковорода.
11. Як називається форма координації і співіснування матеріальних об’єктів, умова їх сталості і збереження структури?
1) рух;
2) час;
3) спокій;
4) простір.
12. Хто назвав суперечність головною причиною розвитку?
Гегель;
Кант;
Маркс;
Геракліт.
13. Який афоризм не відноситься до закону єдності та боротьби протилежності?
крайності сходяться;
немає худа без добра;
перемагають не числом, а вмінням;
чим гірше - тим краще.
14. Загальний, необхідний, сталий зв’язок між явищами і предметами дійсності, що визначає зміст їх змін та розвитку.
1) процес;
2) взаємодія;
3) закон;
4) відношення.
15. Як називали перших платних вчителів мудрості?
1) релятивісти;
2) софісти;
3) метафізики;
4) догматики.
16. Що не входить до структури діалектики?
1) закони;
2) категорії;
3) методи;
4) принципи.
17. Що не відноситься до видів істини:
абсолютна;
абстрактна;
відносна;
об'єктивна.
18. Кому належить твір "Роль праці у процесі перетворення мавпи в людину"?
Ф. Енгельсу;
К. Марксу;
В. Леніну;
3. Фрейду.
19. Що розуміють під глобальними проблемами сучасності?
проблеми конкретної людини;
проблеми людства;
проблеми регіону;
проблеми конкретної людини.
20. Хто назвав філософію служанкою богослов'я?
Аврелій Августин;
П'єр Абеляр;
Фома Аквінський;
Нікколо Макіавеллі.
Пояснювальна записка

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Основи філософських знань» для проведення перевірочної контрольної роботи охоплюють 16 тем курсу. Передбачається перевірка питань, які розглядались під час проведення лекційних та семінарських занять, та питань, визначених для самостійного опрацювання студентами.
Перевірочна контрольна робота передбачає 6 варіантів по 20 тестових питань в кожному. До кожного тесту пропонується 4 варіанти відповіді, лише 1 з них є правильним. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал.


Критерії оцінювання

Відношення кількості набраних балів до максимально можливої
Оцінка

Менше 12 балів (до 60 %)
Незадовільно

12 – 14 балів (60 – 70 %)
Задовільно

15 – 18 балів (75 – 90 %)
Добре

19 – 20 балів (95 – 100 %)
Відмінно


Пояснювальна записка

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Історія України» для проведення перевірочної контрольної роботи охоплюють 10 з 15 тем курсу. Передбачається перевірка питань, які розглядались під час проведення лекційних та семінарських занять, та питань, визначених для самостійного опрацювання студентами.
Перевірочна контрольна робота передбачає 6 варіантів по 20 тестових питань в кожному. До кожного тесту пропонується 4 варіанти відповіді, лише 1 з них є правильним. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал.


Критерії оцінювання

Відношення кількості набраних балів до максимально можливої
Оцінка

Менше 12 балів (до 60 %)
Незадовільно

12 – 14 балів (60 – 70 %)
Задовільно

15 – 18 балів (75 – 90 %)
Добре

19 – 20 балів (95 – 100 %)
ВідмінноПриложенные файлы

  • doc 22548935
    Размер файла: 159 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий