АБТ негиздери


5В071300 «Көлік, көліктік техника жэне технологиялары»
Автоматты басқару теориясының негіздері
2 курс с/п
каз
Абишов К.А.
Автоматгандырылған басқару жүйелері баскару акпаратын ретгелген кабылдау жэне өзара байланыстагы элементгерінің жиынтығы болып саналады, оның негізгі атқаратын қызметі
технологиялык процесті К¥РУ
ақпаратгы өндеу жэне беру
қозғалыс қарқындылығын анықгау Б) ақпаратты тіркеу
Е)& қабылданған басқару ақпаратына сэйкес берілген технологиялық процесті жүзеге асыру.
*****
Басқару обьектісін басқару алгоритміне сэйкес ететін кез-келген техникалық құрылғы
автоматты реттеу құрылғысы
&автоматгы басқару қүрылғысы
автоматгы қадағалау кұрылғысы О) автоматгы бақылау кұрылғысы Е) адаптивтік кұрылғы.
*****
Детектор бақылап жатқан аймақга көлік қүралының нақты өтіп жатқанын немесе түрғанын, қандай да бір физикалық сипатшманың өзгерісі түрінде қабылдайтын жэне бастапқы белгілерді істеп шығаратын автоматгы басқару жүйесінің элементі
детектор
күшейткіш-өзгерткіш
датчик
Б) түрлендіргіш Е)& сезгіш элемент.
*****
Қазіргі автоматгандырылған басқару жүйелерін үйымдастырудың маңызды принципі
жол қозғалысын үйымдастыруды жетілдіру
&өзара байланыстағы басқарудың бірнеше деңгейлерінің болуы
көлік қарқындылығын азайту О) сапар уакытының үзактыгы Е) жол көлік апатгарын тапдау.
Жүйеге немесе басқару обьектісіне сыртқы ортадан берілетін жэне жүйе жүмыстарында алдын ала есепке алынбай кездейсок сипатга болып басқару процесін киындататын эсер
басқарушы эсер
&қоздырғыш эсер
жоспарланған эсер Б) кездейсок әсер
Е) теңестіруші эсер.
*****
Автоматгы жүйе өзара байланыстағы белгілі бір қызмет атқаратын дербес конструкция элементері
түру детекторлары
кіру құрылғысы
&автоматика элементгері
В)ретгеуіш элемент
Е) өлшеу датчиктері.
*****
Жол қозғапысын үйымдастырудағы қазіргі ірі қалалардың алдында тұрған өзекті мэселелердің бірі болып оның кошелерінде, магистральдарында... саналады.
&тез жэне қауіпсіз козғалысты қамтамасыз ету
қозғалыс жылдамдығын төмендету
жүргізушілермен эңгіме өткізу
Ц) жүргізушілер біліктігін жетілдіру Е) жолдарды жақсарту.
*****
Қозғалыс қауіпсіздігін камтамасыз етудің кеңінен тараған эдістерінің бірі
жолдарды жақсарту
қозғалыс жылдамдығын төмендегу
&бағдаршамдық сигналдауды қолдану Э) жүргізушілер біліктігін жетілдіру
Е) тез жэне қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету.
*****
Жол қозғалысын ретгеудегі бағдаршамдық сигналдаудың аткаратын қызметі
&уақытқа сэйкес қиылысатын көліктік ағындардағы байланысты ажырату
қозғалыс жылдамдығын төмендету
көліктер санын анықтау
Э) жүргізушілер біліктігін жетілдіру Е) үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ету.
*****
Бағдаршамдар қозғалыс қауіпсіздігі шартын қамтамасыз ете отырып, көлікке қосымша шуыл тудырады жэне көшелердің, узелдардың жэне магистралдардың қандай сипатгамасын төмендетеді
кезек үзындыгын
қозғалыс жылдамдығын
жарамдылығын
0)& жіберу қабілетгілігін Е) қабылдау қабілеттілігін.
Жол кнылысындағы келіхтгрдін токіап тң>уы ненің шығынын артгыруға ықпал етеді
&жанар май
көлік
косымша Б) шикізат Е) негізгі.
*****
Жол қиылысындағы көліктердің токтап тұруы уакытгы мақсатсыз жоғалтуға, жанар май шығынын артыруға ыкпал етеді жэне автоколіктің кандай шығынын тудырады?
жанар май
&материалдық
түсіру
Б) тасымалдау Е) тиеу.
*****
Жол қиылысындағы көліктердің токтап тұруы шинапардың жоғарлатылған қажалуын жэне автокөліктің материалдык шығынын тудырады жэне не қысқарады?
тасымалдау ауданы
материалдык шығын
түсіру шығыны Ц)& тасымалдау көлемі Е) тиеу уақыты.
*****
Жол қиылысындағы көліктердің тоқтап тұруы уақытгы мақсатсыз жоғалтуға, жанар май шығынын артыруға ықпап етеді, тасымалдау көлемі қысқарады жэне не азаяды?
&тасымалдау жылдамдығы
материалдық шығын
түсіру шығыны
О) тасымалдау көлемі Е) тиеу уақыты.
*****
Жол қиылысындағы жиі косылып бос жүрісте жұмыс істейтін двиғательдерді автокөліктердің жанар май толық жанбағандыктан ауаның ластануына байланысты қаланың кандай жағдайлары төмендейді
саяси
материалдык
экономикалық Ә)& гигиеникалық Е) мэдени.
*****
Қалалық көлік жылдамдыгын төмендетудің негізгі себебі неде
автокөліктін техникапык жағдайының төмендеуі
жүргізушінің кэсіби шеберлігі
&жол киылысындағы көліктік кідірістер
Б) бағдаршамдық реттеу сапасының нашарлауы Е) жанар май сапалылығы.
*****
Біздің еліміздің ірі қалаларындағы троллейбустар жэне автобустар 15-17 км/сағ, трамвай 10-12 км/сағ, 30-35 км/сағ қандай жылдамдықпен қозғалады
&5 - 17 км/сағ
0 - 12 км/сағ
30 - 35 км/сағ Ә) 45 - 55 км/сағ Е) 60 - 75 км/сағ.
*****
Біздің еліміздің ірі қалаларындағы трамвай қандай жылдамдықпен қозғалады
15 - 17 км/сағ
&10-12 км/сағ
30 - 35 км/сағ О) 45 - 55 км/сағ Е) 60 - 75 км/сағ.
*****
Біздің еліміздің ірі калаларындағы жеңіл автокөліктер қандай жылдамдықпен қозғалады
15 - 17 км/сағ
10 - 12 км/сағ
&30 - 35 км/сағ Б) 45 - 55 км/сағ Е) 60 - 75 км/сағ *****
Жаңа көшелер күрылысы, пайдаланудағы жол-көлік желісін кайта салу, эр деңгейдегі көліктік киылыстар күрылысы экономика саласының маңызды міндетгерін шешуге бағытгалған шаралардың қандай тобына жатады
архитектуралық-жоспарланбаған
&архитектуралык-жоспарланған
бір жакты қозғалысты енгізу
Б) көлік ағындарын көп қатарлы маневрлеу;
Е) автоматиканың казіргі қүралдарын пайдапану.
*****
Бір жақгы козғалысты енгізу, жол киылысындағы көлік ағындарын көп қатарлы маневрлеу экономика саласының маңызды міндеттерін шешуге бағытгапған шаралардың кандай тобына жатады
А: архжекіуратык-жоспарланбаған
гфхигектуралык-жоспарланған
&жол козғалысын ұйымдастырудын жаңа эдістерін кұрастыру мен жетілдіру Э) көлік ағындарын көп катарлы маневрлеу
Е) автоматиканың казіргі құралдарын пайдалану.
*****
Экономика саласының маңызды міндетгерін шешуғе бағытгалған жол козғалысын ұйымдастыру шараларының үшінші тобын анықга
&техникалык автоматиканың қазіргі кұралдарын пайдалану негізіңде бағдаршамдык сигнапдауды баскару эдістерін жетілдіру
архитектуралық-жоспарланған
жол қозғалысын ұйымдастырудың жаңа әдістерін құрастыру мен жетілдіру Б) көлік ағындарын көп қатарлы маневрлеу
Е) архитектуралық-жоспарланбаған *****
Көліктік кідірістерді кыскарту мақсатына жетудің нэтижелі кңэалы
көлік ағындарын талдау
көлікгік ағындарды бағдаршамдык реттеу
бір жақты қозғалысты енгізу
О) көлік ағындарын кеп қатарлы маневрлеу;
Е)& көше козғалысын реттеу проңестерін автоматтандыру.
*****
Жол қозғалысына нэтижелі эсер ететін автоматгы басқару жүйелерін күрайтын негізгі компоненттер:
технологиялык қүрылғылар мен математикалық жабдықтар
ақпаратты қабылдау жэне тіркеу жабдықтары
&басқарудың техникалық жэне математикалық жабдықгары, қызмет корсетуші персонал Б) ақпаратгы тіркеу құрылғылары мен кызмет корсетуші персонап
Е) кабылданған баскару акпаратына сэйкес берілген технологиялық процесті жүзеге асыру күралдары.
*****
Техникалық процестерді жүргізу үшін обьектіге эсер ететін тиімді ықпап аталады?
көлік ағындарын талдау
бағдаршамдық реггеу
&көлік ағындарын басқару О) көп қатарлы маневрлеу;
Е) көше қозғалысын репеу.
*****
Бір-бірімен байланысты жэне баскару апгоритміне сәйкес өзара эрекетгесе жүмыс жасайтын автомапы басқару күрылғысымен басқару обьектісінің жиынтығы
автоматгы бақылау жүйесі
автоматгы кадағалау жүйесі
автоматгы реттеу жүйесі П)& автоматты басқару жүйесі Е) көлікгік кешен.
*****
Жүйе жұмыстарына алдын ала еске алынбайтын, бірак кездейсок сипатга болып басқару процесін қиындататын эсер
максимал эсер
ішкі эсер
жоспарланған эсер Б) сыртқы эсер
Е)& қоздырғыш эсер.
*****
Ретгелетін шаманың алдын ала жоспарлаған жэне нақгы мэндерінің аралығындағы айырмашылық
жоспарланған әсер
&келісілген айырымдылык шама
келісілмеген айырымдылық шама И) кездейсоқ эсер
Е) жоспарланған эсер.
*****
Автоматты басқару жүйесіндегі ретгелетін шаманың берілген мэнін (Хо) накты мэнімен салыстыратын элемент
&салыстырушы элемент
аралык элемент
сезімтал элемент О) шығыс шамасы Е) кіріс шамасы.
*****
Колік ағындарының өлшемдерін анықгауда колік құралдарын бақылау үшін қызмет ететін күрылғы
асинхронды двигатель
&көлік детекторлары
датчик
О) түрлендіргіш Е) күшейткіш.
*****
Бастапқы белгілерді күшейтіп, өндеп оны көлік ағының өлшенетін параметрін тіркеуге ыңғайлы түрге қайта өзгертетін автоматты баскару жүйесінің элементі
түрлендіргіш
сезгіш элемент
детектор
Б)& күшейткіш-өзгеркіш Е) датчик.
*****
Кпыпжкфктн жшрапаржі смхщүшт всмесе арнзйы байланыс канаты аркылы оларды БП-на немесе жол реттегішіне жеткізіп тда псэ#етін апаратын автоматты бассар> жуйесінін элементі
Еүтейікіш-өзгеркіш
&шығ> кұрылгысы
тірлендіргіш Ә) йру кңзылғысы Е) сезгіш элемент.
*****
Бакылап жаткан аймакга көлік кұралдары пайда болған кезде анық ұзактықта белгілерді шығаратын автоматгы баскару кұрылғысы
сезгіш элемент
ретгеуіш элемент
&өту детекторлары Э) тұру детекторлары Е) кіру құрылғысы.
*****
Көлік кұралынын аймакта тұрған уакыты аралығында белгі беретін автоматгы басқару кұрылғысы
&тұру детекторлары
кіру күрылғысы
сезгіш элемент Э) ретгеуіш элемент Е) өлшеу датчиктері.
*****
Қозғалысты басқару ережелерін сиппаттайтын автоматикада қабылданған уғым
&басқару апгоритмі
ретгеу апгоритмі
қадағалау апгоритмі
Э) жасыл толқын алгоритмі Е) бейімдеу алгоритмі.
*****
Тұрақгы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автомобильдерді берілгеи көшедегі барлық қиылыстардан басқарумен байланысты тоқтатпай өткізуді қамтамасыз ететін апгоритм
бейімдеу алгоритмі
басқару апгоритмі
&жасыл толқын алгоритмі 0) ретгеу алгоритмі
Е) қадағалау алгоритмі *****
Автокөліктердің үзак іұрып қалу жағдайларындағы есептерді шешу үшін қолданылатын сапа критерийі..
жол-көше желісінің апатқа үшырау деңгейі
қозғалыс жылдамдығы
бөгелу уақыты Б)& кезек үзындыгы Е) сапар уақыты.
*****
Жол қозғалысын автоматгандырылған басқарудың деңгейінің саны
&3
5
4 0)2 Е) 1 *****
Жол киылысы арқылы козғалыстың белгілі бір бағытында жүрү мүмкіндігі рүқсат етілетін, ал онымен бакталас бағыттағы жүріске тиым салынатын бағдаршамдық сигналдау жағдайы
&реггеу тактісі
басқару тактісі
ретгеу фазасы О) сигналдау тактісі Е) бақылау тактісі.
*****
Бағдаршамның жасыл сигналдары сары түске алмастырылатын жэне негізгі тактідегі қозғалыс аяқтапатын тактінің түрі не деп аталады.
негізгі такты
косымша такты
&арапық такты Э) түрлену такты Е) бакылау такт.
*****
Негізгі жэне аралық тактілер жиынтығы
баскару фазасы
аралық фаза
циклдық фаза Ц)& ретгеу фазасы Е) бақылау фазасы.
*****
Ең қысқа фаза тізбектілікті шамалар апгоритмдердің басқарушы қондырғылары
басқару ңиклы
аралық цикл
қадағалау циклы О) реттеуіш такты
Е)& бағдаршамдық ретгеу циклы.
Теснжалык процестерді берілген қызмет алгоритмі бойынша өткізу мақсаггында обьектіге сыртган берілетін арнайы нұсқаулар жяьштығы
басқару циклы
&басқару алгоритмі
қадагалау циклы Б) ретгеуіш такты
Е) багдаршамдық ретгеу циклы.
*****
Техникалық процестің қалыпты өтуі үшін бірінші эсер кызмет апгоритміне сәйкес жүйе кірісіне берілетін шама жэне ол не деп аталады.
басқарушы әсер
қоздырғыш әсер
&жоспарланган эсер Ц) кездейсоқ эсер
Е) тенестіруші эсер.
*****
Техникапық процестердің дүрыс өтуіне сәйкес басқарылатын шаманың берілген уақыт аралыгында үстап түруға керекті мэні
&апдын апа берілген мэні
нақгы мэні
жоспарланган мэні Б) шекті мэні
Е) минимал мэні.
*****
Техникалық процестердің дүрыс өтуіне сэйкес баскарылатын шаманың іс жүзіндегі мэні
алдын ала берілген мэні
&накгы мэні
жоспарланған мэні Э) шекті мэні
Е) минимал мэні.
*****
Аздаган сызықгық не бұрыштық ыгысуларды электр сигналдарына түрлендіретін датчиктар
&индуктивтік датчиктер
магниттік датчиктер
түрлендіргіш датчиктер Э) пневматикалық датчиктер Е) өлшеу датчиктері.
*****
Кіріс шамасы өзгергенде шыгу шамасының секірмелі түрде 0-ге жететін мэнімен анықгапатын реленің көрсеткіші
жұмыс жасау шамасы
ажырату уакыты
кайтару коэффициенті Э)& ажырату шамасы
Е) күшею коэффициенті.
*****
Реле іске косылатын кіру шамасымен анықталатын реленің көрсеткіші
&жұмыс жасау шамасы
ажырату уакыты
қайтару коэффициенті И) ажырату шамасы
Е) күшею коэффициенті.
*****
Реленің ажырату шамасының оны іске косу шамасына катынасымен анықтапатын көрсеткіші
жүмыс жасау шамасы
ажырату уақыты
&қайтару коэффициенті Э) ажырату шамасы
Е) күшею коэффициенті.
*****
Кіріс шамасы оның шығыс шамасымен секірмелі өзгеретін уакыт арапығымен анықталатын реленің көрсеткіші
жүмыс жасау шамасы
&орташа жұмыс жасау уақыты
кайтару коэффициенті И) ажырату шамасы
Е) күшею коэффициенті.
*****
Реле арқылы басқарылып отырған тізбек қуатының оның кірісіндегі сигналдың жүмыс куатына қатынасы
жүмыс жасау шамасы
орташа жүмыс жасау уақыты
қайтару коэффициенті Э) ажырату шамасы
Е)& күшею коэффициенті.
*****
Реленің негізгі көрсеткіші
жүмыс жасау шамасы
орташа жүмыс жасау уақыты
&күшею коэффициенті 0) ажырату шамасы
Е) қайтару коэффициенті.
?воищ «;ахгттзгг£ріне жзтчайтын шама - хщшс жзсгч щамасы В .тгжза жргас жаса\- \-акьпы С г|тшею коэффнцненті 0)& кос>' шамасы Е) кайтару коэффшшенті.
*****
Жріыс жасау негізі ферромагнитгік материалдын магниттік өлкізгіштігінің өзгеруіне негізделген автоматика элементі
индуктивтік датчиктер
&магнитгік күшейткіш
беруші элемент Б) сезгіш элемент
Е) орындушы элемент.
*****
Магнитгік күшейткіштерде баскару ораліы кандай токпен корекгендіріледі
&түракты
айнымалы
үздіксіз Б) дискретті Е) сызықтық.
*****
Магнитгік күшейткіштерде жүмыстык орам кандай токпен коректендіріледі
тұрақгы
&айнымалы
үздіксіз О) дискрегті Е) сызықтық.
*****
Көлік агындарының параметрлері туралы ақпаратты жинау жэне өндеуді қамтамасыз ететін техникалык, программалык жэне үйымдастыру жабдықтарының бірлескен жүмыс атқаруы
көліктік ағындарды топтау
көліктік ағындарды ретгеу
қозғалысты басқару
Б) жол қозғалысын ұйымдастыру
Е)& жол қозғалысын басқаруды автоматгандыру.
*****
Қалыпты жағдайдағы кіріс пен шығыс шамасының арасындағы байланыс
&тэуелділік сипаттамасы
динамикапық сипатгама
сызықгық сипатгама О) статикалық сииаттама Е) кері байланыс.
*****
Қозғалысты басқарудың автоматгандырылған жүйесінің элементгерімен басқарылатын объектілер
&көлікгік жэне жүргіншілер ағыны
техникалық қүрылғылар параметрлері
жылжымалы қүрам
В)козғапыс карқындылығы Е) қозғапыс жылдамдығы.
*****
Әр түрлі қызмет атқаратын көлік жабдықгарынан жэне көлік агындарының параметрлері туралы акпарат жинайтын жэне өндейтін жол бақылағыштарынан, бағдаршам сигналдарын шығарушы қүрылғылардан, сиғналдаушы қүралдардан, қозғалысты бақылау диспетчерлік контурға кіретін диспетчерлік байланыс пен теледидар жабдыктарынан түратын жүйе
&тыскары жабдық
телемеханика қүрылғылары
байланыс каналдары.
Б) басқарушы қүрылғылар Е) реттеу құрылгылары.
*****
Жүйенің тысқары жабдықгары орналасатын желінің нүктелері
байланыс пунктгері
телемеханика күрылғылары
&бакылау жэне баскару пунктгері О) кабылдау пункттері
Е) жөнелту пункттері.
*****
Көп жағдайларда бақылау жэне басқару пункттері қандай жол киылыстарына сэйкес келеді
&ретгелетін
кашық орналаскан
реттеуге келмейтін
й) қала сыртындағы көше аралық Е) жөнелту пункттері.
*****
Қозгалысты бақылау жэне басқару пунктгері мен басқару орталығының арасындағы ақпаратгы қамтамасыз автоматика элементгері
кері байланыс элементтері
&телемеханика қүрылғылары мен байланыс каналдары
бақылау жэне баскару кұрылғылары Э) автоматгы кадағалау жүйелері
Е) автоматгы реттеу жүйелері.
*****
Қозғалысты орталыктандырылған баскару диспетчерлік жабдықгары мен козғалысты бакылау жэне баскару пункттерінен түскен ақпаратты тандап алынған басқару алғоритмдеріне сэйкес қайта ендейтін есептеу техникасы жабдықіары мен жолдық сиғнапдаушыны қосып-ағыту командасын калыптастыруға арналған кұрылғылар жиынтығы
жолдық сиғналдау орталығы
телемеханика жэне байланыс орталығы
&жүйенің баскару орталығы
Б) математикалык камтамасыздандыру орталығы Е) акпаратгық камтамасыздандыру орталығы.
*****
Жол қозғалысын басқарудьщ автоматгандырылған жүйесінің күрылымдық шешімінің үшінші варианты қалалық орталықтаидырылған баскаруға қатысы жоқ аудандық басқару қүрылымдары
қалалық
облыстық
&аудандык 0) жергілікті Е) аймақгық.
*****
Барлық жол желісі үшін біртүтас басқару орталығы болады, олар бір бірімен жэне бақылау-басқару пункперімен қандай сызықтар аркылы жалғанады.
түзу
ажырату сызықгары
байланыс канапдары Э)& байланыс сызыкгары Е) жалғастырушы сызықтар.
*****
Егер кұрылымда жол желісі эр қайсысы жеке дербес аудандык басқару орталығынан басқарылатын бірнеше қатар аудандарға бөлінсе, онда ол жалпы орталықган баскарылатын кұрылымды кұрайды, бұнда қалалық құрылым олардың жұмысын кадағалап отырады
қалалық
облыстык
аймақгык Б) жергілікті Е)& аудандық.
*****
Біртұтас орталыкта шоғырланған есептеу техникалық жабдықгарды техникалық пайдаланудың ыңғайлылығы, жоғары нэтижелі диспетчерлік баскаруды жүзеге асыру мүмкіишіліі і,акпаратгы жіберу жэне қабылдау карапайымдылығы қандай құрылым схемасының артыкшылығы
үшінші
екінші
төлтінші 0)& бірінші Е) бесінші.
*****
Байланыс желісінің ұзындығының қыскаруы, себебі эр кабылдау жэне бақылау пункттері тек қана өздерінің аудандық бөлімшелерімен байланысу кандай кұрылым схемасының артыкшылығы
үшінші
&екінші
төртінші О) бірінші Е) бесінші.
*****
Екінші схеманың үлкен кемшілігі
үшінші
екінші
төртінші
0)& өзгермейтін шекаралы аудандарға жол желісін бөлу қнындығы Е) козғапыс каркындылығы.
*****
Қалалық көлік жылдамдығының төмендеуінің негізгі себептерінің бірі болып саналады
желістер өлшемдерінің үлкеюі
козғалыс карқындылығының артуы
&жол киылыстарындағы көліктік бөгелулер
Э) өзгермейтін шекаралы аудандарға жол желісін бөлу Е) автоколік сандарының артуы.
*****
Қала көшелерінде қозғалыс кауіпсіздігін камтамасыз етудің ең көп тараған жолдарының бірі болып өзара қиылысатын көліктік ағындарды уақытқа байланысты .... саналады
жүргізушілер біліктілігін көтеру
көлік санын артгыру
жол сапасын жақсарту
В)жасыл толқын алгоритмі Е)& бағдаршам арқылы ажырату.
*****
Бағдаршамдар қозғалыс қауіпсіздігі жағдайын камтамасыз ете отырып, көлікке қосымша шуыл туғызады жэне көшелердін, оның түйіндерінің, магистральдердің... төмендетеді.
техникалық жабдыкгалуын
көлік санын артгыру
өткізу кабілетгілігін
Б)& сенімділігін Е) сапасын.
*****
Қозгалыс кауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі кұралы
&қозгалыс қарқындылыгын багдаршамдық ретгеу
көлік санын артгыру
жол сапасын жақсарту Э) жасыл толқын алгоритмі
Е) жүргізушілер біліктілігін көтеру.
*****
Қаланың көше желісіндегі автоматтандыру объектісіне не жатады
техникалық жабдықгар
&колік агыны
жол белгілері
И) бақылау қүрылғылары Е) жол белгілеулері.
*****
Икемді кооординацияланған басқару контурының басты буыны
техникалық жабдықгар
орындаушы элемент
салыстырушы элемент Ә)& ішкі бакылау қүрылғысы Е) сыртқы бақылау кұрылғысы.
*****
Көліктік параметрлер жэне көршілес техникалық жабдықтар туралы ақпаратгы өңдеу жэне басқару бойынша шешім кабылдау операциялардың комплексін жүргізетін автоматика элементі
&шкі бақылау кұрылғысы
орындаушы элемент
техникалык жабдықтар 0) салыстырушы элемент
Е) сыртқы бақылау құрылғысы.
*****
Ақпарат алмастыру құрапдары жэне тысқары техникалық жабдыктар комегімен бақылау ішкі бақылау құрылғысын сыртқы ақпаратпен камтамасыз ететін кұрылғылар
операциялық есте сақтау
ішкі бақылау
ақпаратты өңдеу
0) техникалық жабдықтау Е)& байланыс қүрылғылары.
*****
Техникалық жабдықга басқару эсерін қалыптастыру жэне баскару режимдерін есептеу; корінетін ақпаратгы микросхемаға жазу жэне жүйенің жұмыс істеу режимдерін тіркеуге арналған автоматандырылған баскару жүйесінің элементі
техникапык жабдықтар
&ішкі бақылау құрылғысы
салыстырушы элемент
О) сыртқы бакылау құрылғысы Е) орындаушы элемент.
*****
Команда жүйесінде карастырылған барлық арифметикалык жэне логикалық операцияларды орындайтын ішкі бақылау құрылғысының типтік құрылымының элементі
&процессор
реле
салыстырушы элемент О) күшейткіш
Е) орындаушы элемент.
*****
Үлкен массивті ақпаратгы сақгауға болатын магниттік лентапар жэне дискілер калай аталады
операциялық есте сақтау кұрылғысы
түрлендіргіш
салыстырушы элемент
0)& ұзақ уакытқа есте сактау кұрылғысы Е) процессор.
*****
Ішкі бақылау кұрылғысын диспетчермен жэне қызмет корсетуші персоналмен байланыстыратын кұрылгылар
операциялық есте сақгау құрылғысы
процессор
турлендіргіш
□) ұзақ уақытқа есте сақтау қүрылғысы Е)& кіргізу-шығару күрылғылары.
*****
Байланыс теледидарлық трубка негізінде клавиатурасы бар баспа құрылғыларының атқаратын қызметі
&ақпаратгы кіргізу-шығару
операциялық есте сактау
ақпаратгы өндеу
О) техникалық жабдыктау Е) математикалық камтамасыздандыру.
*****
Баекару жүйесін бақыланатын объектімен байланыстыратын кұрылғылар
А)операциялық есте сақгау
&байланыс құрылғылары
ақпаратты өндеу
О) техникалық жабдықтау Е) математикалық қамтамасыздандыру *****
Көше қозғалысын реттеу терминінің пайда болуының негізі болып, тарихи калыптасқан бірнеше ... саналады.
жол желісінің дамуы
көлік санының артуы
қарқындылықгың артуы Б)& жолдардың қиылысуы
Е) колік ағындарының тығыздығы.
*****
Жолдардың қиылысында көлік жабдыктары қозғалыстарының бағыты
&өз ара қақтығысты
параллель
тура
Э)сызықты Е) көлденең *****
Жүргізушілердің жол қиылысынан өтіп кетуге бір біріне өзара келісіммен жол беруі
қозғалысты бэсеңдету
қозғалысты тоқгату
&қозғалысты өздігінен ретгеу
В)қозғалысты автоматгы басқару Е) козғалысты қолмен басқару.
*****
Қозғалысты басқару ережелерінің автоматикада қабылданған үғымы
жол ережелері
реттеу тактісі
&басқару апгоритмі Б) фазапар ығысуы
Е) баскару ңиклы.
*****
Екінші бағытпен келе жатқан жүргізуші алдымен қандай бағыт бойынша келе жатқан көлікті өткізіп, содан соң ғана жол қиылысы арқылы қозғалуы керек
оз ара қақтығысты
параллель
тура Э)& негізгі Е) колденең.
Қозғалысты ретгеу мақсатында жол қиылысына жақын орналасқан жерде орнатылатын, бірақ өздігінен ретгеу алгоритмдері көлікгің қарқынды қозғалысында кұндылығын жоятын белгілер
жол белгілері
&стоп сигнал алгоритмдері
басқару апгоритмдері О) сигналдау қүралдары Е) коп позиңиялы белгілер.
*****
Жол қиылысына жақындай бере, каркынды көлік ағыны арқылы қай бағытга жүріп келе жатқан жүргізуші тоқгайды
өз ара қакгығысты
параллель
&тартысушы Б) негізгі
Е) көлденең.
*****
Экипаждар арасын алыстататын қозғалысы зор, ықгималдық сипатта болатын колік ағынындағы процестер
ез ара қақтығысты
түрақгы
&толқынды Б) тасымалдау
Е) технологиялық.
*****
Зертгеулер экономикалық тиімді өзін өзі ретгеу шегі жол қиылысындағы сомалық қозғалыс қарқындылығының қанша экипаж жағдайында болатындығын дэделдеді
300
350
200 О) 125 Е)& 400
Көлік ағындарын қолмен басқару процесі қозғалысты реттеушілер қаркынды анықгаған белгілі бір ережелерге бағынатын алгоритмдер қалай аталады
&эвристикалық
стоп сигнал алгөритмдері
басқару алгоритмдері Б) ретгеу алгоритмдері
Е) қадағапау алгоритмдері.
*****
Координатгау программасын ненің негізінде тандайды
&болжау нәтижелері
зертгеу нәтижелері
көліктік параметрлер Б) орташа кідіріс уақыты Е) фазалық ығысулар *****
Базалық программаның жалпы коррекциясының мэні
коррекцияны берілген көліктік жағдайға сәйкес жұргізу
бағдарламаларды күру
көліктік параметрлер мэнін анықгау
0)& коррекцияны нақгы көліктік жағдайға сэйкес жүргізу Е) фазалық ығысуларды анықгау *****
Жүйеге немесе басқару обьектісіне сырткы ортадан берілетін және жүйе жүмыстарында алдын ала есепке алынбай кездейсоқ сипатта болып басқару процесін қиындататын әсер
басқарушы әсер
&қоздырғыш әсер
жоспарланған әсер [)) кездейсоқ әсер
Е) теңестіруші әсер.
*****
Техникалык процестердің дүрыс өтуіне сәйкес баскарылатын шаманың берілген уакыт аралығында үстап түруға керекті мәні
&апдын ала берілген мәні
нақты мәні
жоспарланған мәні О) шекті мәні
Е) минимал мәні.
***** л
Техникалык процестердің дүрыс өтуіне сәйкес басқарылатын шаманың іс жүзіндегі мәні
алдын апа берілген мәні
&нақты мәні
жоспарланғанмәні О) шекті мәні
Е) минимал мәні.
*****
Автоматты жүйе өзара байланыстағы белгілі бір қызмет атқаратын дербес конструкция элементері
тұру детекторлары
кіру күрылғысы
&автоматика элементтері Б) реггеуіш элемент
Е) өлшеу датчиктері.
*****

Приложенные файлы

  • docx 22584768
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий