Bileti_bakalavr_2013


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Викладіть зміст та засоби реалізації основних вимірювальних операцій: – відтворення величини, порівняння величин, вимірювальне та масштабне перетворення, чисельне перетворення.
Відновлення сигналів степеневими поліномами. Східчаста апроксимація.
Основні метрологічні та не метрологічні характеристики ІВС. Критерії оцінювання повної похибки ІВС, їх особливості та області застосування. Оцінювання повної похибки ІВС послідовної структури за довірчими інтервалами та ймовірностями.
Форма Коші для диференціального рівняння n-го порядку. Матрична форма розв’язку лінійних диференціальних рівнянь. Побудувати розв’язок заданого рівняння (матричну експоненту знайти методом інтерполяційного полінома Лагранжа).
Акустичні давачі. Вимірювальні величини, застосовувані мікрофони. Вимірювання інтенсивності.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

Викладіть принцип дії, рівняння перетворення, особливості конструкції та основні складові похибки феродинамічних вимірювальних механізмів.
Основні похибки ЦВП. Класи точності ЦВП. Порівняння метрологічних характеристик приладів з різним співвідношенням адекватної і мультиплікативної складових похибки.
Міри оцінювання вимірювальної інформації та їхні особливості. Оцінювання очікуваної кількості інформації на виході дискретної ІВС для різних законів розподілу ймовірностей фізичних величин.
Дискретне перетворення Лапласа. Z-перетворення. Знайти розв’язок заданого різницевого рівняння методом Z-перетворення.
Давачі вологості: основні визначення, класифікація. Конденсаційний, сорбіційний та імпедансний давачі.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3


Подайте визначення і зміст основних метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки: функція перетворення, чутливість, поріг чутливості, похибка вимірювання.
Перетворювачі цифрового коду в опір та провідність, структурна схема, рівняння перетворення, аналіз похибок.
Оцінювання очікуваної кількості інформації на виході неперервної ІВС. Дезінформацій та дія похибки за різних законів її розподілу. Ентропійне значення похибки.
Операційний метод розв’язання лінійних диференціальних рівнянь. Передавальна функція. Для заданого електричного кола побудувати відповідне диференціальльне рівняння, передавальну функцію і графік перехідного процесу при заданих початкових умов.
Електрохімічні давачі і їх класифікація. Потенціометричні давачі, амперометричні, кондуктометричні.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4


Наведіть принцип дії, рівняння перетворення, конструкцію та основні складові похибки електромагнітних вимірювальних механізмів.
ПКН ваговими резисторами, структурна схема, рівняння перевірення, аналіз похибок.
Інформаційні характеристики динамічних властивостей ІВС. Об’єм вхідного сигналу та ємність каналу. Швидкість введення, передачі та пропускна здатність ідеальної та реальної дискретних ІВС.
Різницеві рівняння: означення, властивості, методи розв’язання. Матрична форма розв’язку різницевих рівнянь. Знайти розв’язок заданого різницевого рівняння матричним методом.
Тахометричні давачі: основні різновиди. Генератори постійного струму, генератори змінного струму, імпульсні тахометри, гірометри.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5


Класифікуйте похибки вимірювання за способом представлення, характером, місцем та умовами виникнення.
ПКН на матрицях R-2R, структурна схема, рівняння перетворення, аналіз похибок.
Вплив характеристик похибки (завад) та сигналу на пропускну здатність неперервної ІВС. Ентропійна потужність.
Дискретне перетворення Лапласа. Z-перетворення. Знайти розв’язок заданого різницевого рівняння методом Z-перетворення.
Ємнісні давачі переміщень. Принцип дії і основні характеристики давачів зі зміною площею обкладинок, зі змінним зазором між обкладинками. Методи вимірювання.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

Наведіть принцип дії, рівняння перетворення, особливості конструкції та основні складові похибки електростатичний вимірювальний механізм.
Статичні та динамічні параметри ПКН.
Інформаційна надлишковість в ІВС: оцінки, причини та методи зменшення. Методи адаптивної часової дискретизації.
Числові методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Знайти розв’язок заданої системи рівнянь методом Гауса в матричній формі.
Індуктивні давачі переміщення: принцип дії і основні характеристики. Давачі змінної індуктивності. Диференціальні трансформатори: мікросин, сельсин, резольвер, індуктивний потенціометр, інплуктосин.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

Подайте визначення і зміст метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки: надійність, швидкодія, діапазон вимірювання, динамічні характеристики.
Перетворювач часовий інтервал – код, структурна схема, алгоритм роботи, похибки.
Основні характеристики, принципи побудови, різновиди та області застосування телевимірювальних систем (ТВС). Структури сполучень джерел і споживачів інформації в багатоканальних ТВС.
Дискретне перетворення Лапласа. Z-перетворення. Знайти розв’язок заданого різницевого рівняння методом Z-перетворення.
Тензодатчики. Металеві тензодавачі і їх характеристики. Особливості напівпровідникових тензодавачів, методи вимірювання.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

Викладіть позначення, особливості конструкції, рівняння перетворення та джерела похибок Логометрів.
Періодомір середніх значень. Вимірювач часових інтервалів з генератором ноніусних імпульсів, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Частотне та часове розділення каналів у телевимірювальних багатоканальних системах. Вплив основних елементів системи та видів модуляції на число каналів.
Критерії лінійної незалежності і ортогональності п векторів. Алгоритм Грама-Шмідта. Матриця Грама. За допомогою алгоритму Грама-Шмідта ортонормувати задані функції.
Напівпровідникові датчики температури: на основі діода, на основі спарених транзисторів. Інтегральні датчики температури.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

Наведіть відомі вам форми подання класів точності засобів вимірювань.
Вимірювач часових інтервалів з лінією затримки. Цифровий статичний періодомір, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Кореляційне та диференціальне розділення каналів.
Операційний метод розв’язання лінійних диференційних рівнянь. Передавальна функція. Для заданого електричного кола побудувати відповідне диференційне рівняння, передавальну функцію і графік перехідного процесу для заданих початкових умов.
Термометри опору: металеві, напівпровідникові. Основні характеристики, вимірювальні схеми, похибки, конструкція.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

Наведіть схему, призначення, режими роботи та рівняння рівноваги одинарного моста постійного струму.
Цифровий частотомір середніх значень, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Характеристика та особливості нелінійних методів розділення каналів у багатоканальних ІВС.
Критерії лінійної незалежності і ортогональності п векторів. Алгоритм Грама-Шмідта. Матриця Грама. За допомогою алгоритму Грама-Шмідта ортонормувати задані функції.
Термопари. Ефект Зеєбека. Закон проміжних температур. Закон проміжних металів. Основні типи термопар, їх характеристики. Компенсація температури холодних спаїв: апаратна, програмна.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

Класифікація видів вимірювань. Прямі та непрямі, сукупні та сумісні вимірювання.
Частотомір номінальних значень, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Розділення каналів за рівнем та фазою.
Форма Коші для диференційного рівняння n-го порядку. Матрична форма розв’язку лінійних диференціальних рівнянь. Побудувати розв’язок заданого рівняння (матричну експоненту знайти методом інтерполяційного полінома Лагранжа).
П’єзоелектричні датчики: фізичні основи, матеріали, конструкція, метрологічні характеристики, вимірювальні схеми і їх аналіз.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні похибки вимірювання методом зіставлення.
Цифрові фазометри миттєвого значення фазових зсувів, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Завадозахищеність ІВС. Кількісне оцінювання завадозахищеності. Способи підвищення завадозахищеності ІВС при передаванні вимірювальної інформації. Порівняння за завадозахищеністю АМ та ЧМ модуляції.
Форма Коші для диференційного рівняння n-го порядку. Матрична форма розв’язку лінійних диференціальних рівнянь. Побудувати розв’язок заданого рівняння (матричну експоненту знайти методом розкладу в ряд Тейлора).
Розрахунок мультпликативних похибок схем на ОП.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

Наведіть схему, рівняння перетворення, особливості застосування, чутливість подвійного мосту постійного струму.
Фазометри з множенням частоти та часового інтервалу: структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Зворотний зв’язок у ІВС. Види зворотного зв’язку та його вплив на завадостійкість ІВС.
Особливі розв’язки диференціальних рівнянь: означення, типи. Основні типи особливих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Побудувати відповідні фазові траєкторії. Визначити тип особливої точки для заданого рівняння.
Розрахунок адитивних похибок схем на ОП.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

Наведіть ідею, зміст, рівняння перетворення, основні похибки вимірювання методом ноніуса.
Фазометри середніх значень фазових зсувів: структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Способи підвищення завадозахищеності ІВС при прийманні інформації: постановка задачі, характеристика методу частотної фільтрації.
Операційний метод розв’язання лінійних диференціальних рівнянь. Передавальна функція. Для заданого електричного кола побудувати відповідне диференціальне рівняння, передавальну функцію і графік перехідного процесу при заданих початкових умов.
Розрахунок схем компенсації адитивних похибок пристроъв на ОП.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

Наведіть схему, принцип дії, рівняння вимірювання, порядок вимірювань напруги компенсатором постійного струму.
Інтегруючий перетворювач «напруга – код» із проміжним перетворенням у частоту імпульсів: структурна схема, принцип дії похибки, рівняння перетворення.
Методи інтегрального приймання та накопичення для підвищення завадозахищеності ІВС.
Методи розв’язання задачі інтерполяції: інтерполяційні поліноми, метод найменших квадратів. Побудувати інтерполяційний поліном Лагранжа для заданої табличної функції.
Вимірювальні трансформатори: застосування, основні співвідношення, похибки. Еквівалентні схеми і їх аналіз (режим заданого струму/напруги в частотній області).


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні складові похибки метода зрівноваження.
Перетворювач «напруга – код» з подвійним інтегруванням: структурна схе
·ма, принцип дії, похибки.
Кореляційний метод підвищення завадозахищеності ІВС.
Власні значення і власний базис матриці. Характеристичне рівняння матриці. Матричне рівняння алгебраїчної проблеми власних значень. Перетворення подібності. Знайти спектр і власний базис заданої матриці.
Подільники напруги і атенюатори: діапазонні (декадні), застосування, різновиди, параметри. Резистивні (Rвих = const, Rвх = const, частотокомпенсовані), співвідношення похибки.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

Наведіть схему, рівняння рівноваги, застосування мостів змінного струму для вимірювання ємностей та індуктивностей.
Динамічні похибки інтегруючих перетворювачів «напруга – код».
Оптимальна фільтрація для забезпечення завадостійкості ІВС.
Найкраще наближення функцій. Задану функцію розкласти за поліномами Лежандра.
Ідеальний ОП, схема заміщення, основні схеми включення і їх аналіз, визначення ОП, ідеальний ОП, його еквівалентна схема і параметри.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні складові похибки диференціального метода вимірювання.
Пригнічення періодичних завад в інтегруючих перетворювачах «напруга – код».
Вимірювальні комутатори: класифікація, основні конструктивні, динамічні та статичні характеристики, режими роботи, схеми включення комутаційних елементів.
Середнє квадратичне наближення функцій. Задану функцію розкласти в ряд Фур’є.
Реальний ОП, схема заміщення, визначення параметрів. Еквівалентна схема реального ОП, характеристики реального ОП, загальні, електричні, вхідні, вихідні, динамічні.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

Компенсатори змінного струму. Особливості вимірювання змінних напруг за допомогою компенсаторів. Порядок роботи, основні співвідношення прямокутно-координатного компенсатора.
АЦП паралельного типу: структурна схема, принцип дії, аналіз похибок.
Оцінювання похибки вимірювальних комутаторів. Причини похибок. Похибки комутаторів генераторних та параметричних датчиків із послідовним включенням комутаційних елементів.
Наближення функції ортогональними поліномами. Задану функцію розкласти за поліномами Лежандра.
Перетворення U, I. Вимірювальні перетворювачі, електрометричні підсилювачі, вимірювальні перетворювачі U ( I, вимірювальні перетворювачі I ( U, підсилювачі потужності.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні складові похибки метода попереднього градуювання.
Статичні та динамічні похибки АЦП розгортуючого врівноваження.
Статистичні ІВС для вимірювання одновимірних законів розподілу ймовірностей випадкових процесів: структури аналізаторів, рівняння вимірювання, вплив методичної похибки на крок квантування, об’єм вибірки та час аналізу.
Особливі розв’язки диференціальних рівнянь: означення, типи. Основні типи особливих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Побудувати відповідні фазові траєкторії. Визначити тип особливої точки для заданого рівняння.
Методи зменшення систематичної складової похибки ВП. Метод зворотного зв’язку, метод допоміжних вимірювань.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

Накресліть загальну схему та поясніть призначення основних елементно-електромеханічних механізмів.
АЦП розгортуючого врівноваження з лінійною зміною компенсуючої величини.
Статистичні ІВС для вимірювання двовимірних законів розподілу ймовірностей випадкових процесів: структури аналізаторів, рівняння вимірювання.
Власні значення і вектори (власний базис) матриці. Характеристичне рівняння матриці. Матричне рівняння алгебраїчної проблеми власних значень. Перетворення подібності. Знайти спектр і власний базис заданої матриці.
Методи зменшення систематичної складової похибки ВП. Ітерційні методи. Методи зразкових мір.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

Накресліть схему аналогового фазометра з перетворення «фазовий зсув – часовий інтервал», принцип дії та рівняння перетворення.
АЦП порозрядного врівноваження: структурна схема, алгоритм врівноваження похибки.
Кореляційні вимірювальні системи, що реалізують метод множення та полярний метод: сутність методів, структури ІВС, оцінювання похибок вимірювання.
Ітераційні методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень. Знайти спектр і власний базис заданої матриці (LU- алгоритми).
Основні способи побудови ВП (другого роду): аналогові, „інтелектуальні” з цифровою корекцією, „інтелектуальні” з аналого-цифровою корекцією.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

Поясність мету та наведіть основні розрахункові формули для шунтів і додаткових резисторів для магнітоелектричних приладів.
АЦП слідкуючого врівноваження.
Кореляційні вимірювальні системи, що реалізують релейний метод і метод апроксимаційних поліномів: сутність методів, структури ІВС, оцінювання похибок вимірювання.
Числові методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень. Знайти спектр і власний базис заданої матриці (LU- алгоритм).
Три аксіоми теорії ідеального ОП і їх застосування для аналізу шести основних схем включення ОП.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

Наведіть загальну схему вимірювача нелінійних спотворень сигналу, порядок роботи та особливості вимірювання коефіцієнтів гармонік.
АЦП слідкуючого врівноваження з рівномірно-східчастим та нерівномірно-східчастим алгоритмами. Структурна схема, алгоритм врівноваження, похибки.
Застосування кореляційних ІВС для визначення параметрів руху об’єктів та дальності до них.
Методи обернення матриці. Знайти для заданої матриці обернену трьома способами.
Класифікація і характеристики ВП. Визначення ВП, їх призначення у ІВС. ВП першого і другого роду, активні і пасивні. Особливості електричних ВП і їх класифікація.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

Розкрийте механізм виникнення та наведіть формулу похибки підключення при вимірюванні струму магнітоелектричними приладами.
Статичні та динамічні параметри АЦП.
Спектральні вимірювальні системи паралельної та послідовної дії: основні структури, характеристики та особливості.
Особливі розв’язки диференціальних рівнянь: означення, типи. Основні типи особливих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Побудувати відповідні фазові траєкторії. Визначити тип особливої точки для заданого рівняння.
Основні характеристики ВП. Функція перетворення. Чутливість. Границі вимірювання. Динамічний діапазон. Частотний діапазон. Динамічні характеристики (повні, частотні). Похибки (основна, додаткова, динамічна, взаємодії).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

Подайте визначення і зміст основних метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки: функція перетворення, чутливість, поріг чутливості, похибка вимірювання.
Перетворювачі цифрового коду в опір та провідність, структурна схема, рівняння перетворення, аналіз похибок.
Оцінювання очікуваної кількості інформації на виході неперервної ІВС. Дезінформацій та дія похибки за різних законів її розподілу. Ентропійне значення похибки.
Операційний метод розв’язання лінійних диференційних рівнянь. Для заданого електричного кола побудувати відповідне диференційне рівняння, передаточну функцію і графік перехідного процесу при заданих початкових умов.
Електрохімічні давачі і їх класифікація. Потенціометричні давачі, амперометричні, кондуктометричні.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

Наведіть принцип дії, рівняння перетворення, особливості конструкції та основні складові похибки електростатичний вимірювальний механізм.
Статичні та динамічні параметри ПКН.
Інформаційна надлишковість в ІВС: оцінки, причини та методи зменшення. Методи адаптивної часової дискретизації.
Числові методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Знайти розв’язок заданої системи рівнянь методом Гауса у матричній формі.
Індуктивні давачі переміщення: принцип дії і основні характеристики. Давачі змінної індуктивності. Диференціальні трансформатори: мікросин, сельсин, резольвер, індуктивний потенціометр, інплуктосин.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№ 28

Наведіть відомі вам форми подання класів точності засобів вимірювань.
Вимірювач часових інтервалів з лінією затримки. Цифровий статичний періодомір, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Кореляційне та диференціальне розділення каналів.
Операційний метод розв’язання лінійних диференціальних рівнянь. Передавальна функція. Для заданого електричного кола побудувати відповідне диференціальне рівняння, передавальну функцію і графік перехідного процесу при заданих початкових умов.
Термометри опору: металеві, напівпровідникові. Основні характеристики, вимірювальні схеми, похибки, конструкція.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні похибки вимірювання методом зіставлення.
Цифрові фазометри миттєвого значення фазових зсувів, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.
Завадозахищеність ІВС. Кількісне оцінювання завадозахищеності. Способи підвищення завадозахищеності ІВС при передаванні вимірювальної інформації. Порівняння за завадозахищеністю АМ та ЧМ модуляції.
Форма Коші для диференційного рівняння n-го порядка. Матричний метод роз’язування лінійних диференціальних рівнянь. Побудувати розв’язок заданого рівняння (матричну експоненту знайти методом розкладу в ряд Тейлора).
Розрахунок мультпликативних похибок схем на ОП.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30
Наведіть ідею, зміст, рівняння перетворення, основні похибки вимірювання методом ноніуса.
Частотомір номінальних значень, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення..
Вплив характеристик похибки (завад) та сигналу на пропускну здатність неперервної ІВС. Ентропійна потужність.
Особливі розв’язки диференціальних рівнянь: означення, типи. Основні типи особливих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Побудувати відповідні фазові траєкторії. Визначити тип особливої точки для заданого рівняння.
Основні характеристики ВП. Функція перетворення. Чутливість. Границі вимірювання. Динамічний діапазон. Частотний діапазон. Динамічні характеристики (повні, частотні). Похибки (основна, додаткова, динамічна, взаємодії).

Національний авіаційний університет

Інститут Інформаційно-діагностичних систем_____________________
( назва інституту )

Випускова кафедра Інформаційно-вимірювальних систем__________________
(повна назва кафедри)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології»____________________________________________
( назва )

Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»_______________________________________________________________
( назва)


13PAGE 15


Затверджено на засіданні кафедри інформаційно-вимірювальних систем
Протокол № 17 від 13.05.2013 року

Завідувач кафедри ІВС ___________ Куц Ю.В.
підписЗаголовок 1 Заголовок 5 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 22606191
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий