Д.Кот- Копирайтинг.Как не съесть собаку.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Дмитрин оот
оопирснтитг: кск те съесть собску.
о1сем текст2 котор2е про1ст


Дммитррннноопмстгос:рикетгрспсопъьсъъбруксм.1112
АцяАж Ввцо ВвГАялжцА1Пт )л) 1+ ,-+,ц. ,в/л)Зо 2вш3л+ ц+),ц4Ф )вцвя4+ Гяв3лЛцт фАц+яО
2л1)ц-ф+ц+я/ЗяПО 5015
89>8 9Р-2-–2-0109-Р

Аттотсция
Дми трнои о рипст г:мскнте стн:гсъ н ь:тт:мсъ сс рисньирнб стскибун. м:тьмсъ
м:тьмсъ к1 ьи2мсъе сснотинне тсгг:т:ьтн. ст:ксА:рн2 н ктцон. т:тигря. ж::2Вв
ГиАки1 оиъи ьск:тАнм ьсъ:м нн стн:ге осмсъя2 т ньссл1съирнбе о ристнг:те тит
рисньимл П:тмнъря2 1иоссъст к1 м:тьмив )нмим:л смттяъи:м трноц ри рцАрс2
ьмтирнж:е ъяпнти:м р:сп.скнгя2 :гц ьсъ:м нн ь:тт:м н ър:кт1:м :осв +:ьл гим:тни
н1кирн1 ссьмтс:р ри цьс:,рсг нрсг ссям: иъмсти н :ос тн:рмсъв -к:ьл р:м м:стнне р:м
ьсАря. ьньм:г н 1ицгря. стгц о мслтс ститмнтие ьсьмс1уи1 н1 смпстря. стн:гсъ
сс рисньирнб т:тигря. м:тьмсъв .иьмс1м:лрс т:тсг:ркц:мь1 тсснти2м:тиге р:2г:тиге
гитт:мссоиге ьс:жниньмиг ъ спиьмн т:тигя н /Зе ъик:лжиг гисос н ьт:кр:ос
пн1р:ьив
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
8
Дмитрин оот
оопирснтитг: кск те съесть собску.
о1сем текст2 котор2е про1ст
Ди Аусмс +сънъирфг 1н.с.с- /скц тсррел .рньн ри е,ик сфкц меАуен+митирс м
.с.ел сф ке рн сфпе Зеуи си+ Анцирреье ус+уижирн- мпстипц2им смкеу.нР Аусмг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
9

Вве1етие

Д хкел .рньи есусрф Ауниф9 емикф н и.уикф9 .екеуфи Аееьбк Аемфнкц хЗЗи.кнм-
рекц ки.кемг Ди ерн уссе/ни9 .с.нн сф Зсркскн/и.нн нпн риме+е,рфн рн .с+с-
пнцг
1и кенк меАунрнскц хкн уи.еиртс2нн .с. ьекемфи уижирн- н нАепц+емскц нР яАет
.еАну.бВг Ике ьпнрс9 н н+ рии е,ре е+тскц житиму9 нАепц+емсм кмеу/и.нл АетРетг Дитц б
мс икц еАфк9 +рсрни уфр.с н кемсус9 Аернсрни .пниркем н .ер.буиркемг шкспец . хкеб
тессмнкц Знж.н н+ .рньн9 рсмикн ьп-ри2 нггг мбсп-г 3уетсГънл ки.к ьекемг
Ое+тсмс- ки.кф9 ксуслкиц Аунтиу,нмскц- АуекфР Аунр2нАемN
O ￿
Дмитрноро ￿
3нжнки ке9 /ке мс сфпе сф ри кфтре Ае.с+скц мен спн+.нг Ме9 /ке мф
Рекипн сф9 /кесф ерн Ауе/нкспнг Дсжн .пниркф9 .екеуфи сбтбк /нкскц мсжн ки.кф9 8 ке/ре
кс.ни ,и9 .с. мфг шрн пГтн тспи.е ри ьпбАфиг 1с рнР9 .с. н рс мс9 и,итримре мспнмсГк-
керрф ус+тус,сГъил9 ксртсукрел9 .ун/съил уи.псфг шрн9 .с. н мф9 ус.бфмсГк реьни
Ауни/н.н рс пикбг 3уеке екренкиц . .пниркс бмс,ирни9 н ерн екАпск-к мс +мер.ел
ерикелг
O ￿
прстнгст:о ￿
1стип-кц кемсу нЗн/и.нн мелкмсн 8 Аепитрии типег .с хкеье н ри
куисбик-г .екске/ре Аеекуикц рс меи Ауитпе,ирни Ает Аусмнпцрф бьпе9 н мф рсл-
тики ре,икме бситнкипцрфР Зс.кемг эР ексрик- Ауеке .уснме Аетскцг
O ￿
киегти ни съгьитоо ￿
ш2ирнмслки ки.к ке/.н +уирн- иье хЗЗи.кнмрекн тп- Ауетс,г
Ике Ауитпе,ирни нпн хкек сс+с2 Аееьбк /нкскипГ Аунр-кц уижирни типскц Ае.бА.б1 .с
нпн рик1 Тпн ярикВ9 ке мф +рсики9 /ке хкн типскцг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ

Глсвс 1
Про1сем )+то,-

Дмитрноопос
тг:ооке кгсъь тебоу:рооо. 1гб:п оо 2ео. А соутце руояг
жкгсВнок:греоо. ву:Г ло1у:Г ПроуонооГкг бо1ог-монг гк1еукп)
неВ. П+ л:) ъу. Пооубп:еог) п ,-бенГопк Пру:1гооо.) .ем/
гмнеЗео: 2ъокцпо сгбопуВ,укеопт р :ъено: но/еопт ое :онорпг1о
уроупр шргу: ое 3к1ео п ооъосог /поо1еЗгу:огу:Г2 4,окцпт
Вп:еопт г:не/оое В1гу:г ое Зпргс у ъЗгргнГу:рпос /1о: Зе/о шном
п секе1го. Ф руо 3:г убеу:Го т г:Зе2 В1гу:г :ек Лнт шг1глпш
н2Зо оо /енкгф
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт

1.1. .то об/его у реклсмтого текстс с 1етективом-

Д пГсе типи АнРепеьн- н рскуел ньусГк мс,рбГ уепцг Ое+тсрни уи.псф 8 ри
н.пГ/ирниг >и.псрфл ки.к 8 хке ри Ауеке рссеу пемг шр Аун+мср +сирнкц пн/рбГ
мкуи/б .пниркег Д хке еремрс- Знж.с .еАнуслкнрьсN мф ри Ауеке Анжики9 с митики
сиитбг 3ехкеб Аунир-лки Ауниф н АетРетф9 .екеуфи нАепц+бики м пн/ре есъирннг
2стслки иси ри.епц.е меАуеемг
3ун мкуи/и Ае.бАскипи мф сепцжи я-.сикиВ нпн ямф.сикиВ1 3ернсики пн мф9 /ке
н .с. рб,ре Анскц е кемсуи1 1б,ре пн Ауеке Аиуи/нп-кц иье текенркмс9 рсфъскц ки.к
2нЗусн н киРрн/и.нн Рсус.киункн.сн1 1с .с.нР мфьетсР ниик фп ексремнкц-
Аетуесрии1 ш /и ьемеункц м АиумбГ е/иуитц1
2стс/с уи.псреье ки.кс 8 бмпи/ц /ипеми.с9 +ск-рбкц иье м метемеуек есфкнлг Ц
кс.еье ки.кс реье есъиье тики.кнмеN .с,тс- куе.с теп,рс бтиу,нмскц /нкскип-9 е/и-
кскц нркуньб н уиспн+ нкбс2ннг 3ехкеб еесирре хЗЗи.кнмрф ки.кф м мнти нркиуирфР
нкеунлг
2рс.ефл .еАнуслкиу етрс,тф Ае.с+сп ри меГ Аетсеу.б ки.кем9 нтбънР рс бус б
+с.с+/н.с 8 .убАреье Ауен+метнкип- .еикн/и.нР уиткмг Ике сфпн нкеунн е ке9 .с.
н+микрфи Абкижикмиррн.н ек.уфмспн 2иписрфи мелкмс кусм н ускирнлг Д /скрекн9
е ке9 .с. 3у,имспц.нл м Абкижикмнн Аунсепип н жсср пи/нп иье .еури кнрсг с.
Эн.пбРе-Эс.псл еспс+р-п кб+и.б9 Аетижнмс- ил м рсАнке. киукбГ .еуб куеАн/и.еье
тиуимсг
еьтс - Ауенп9 уиспцрфи пн хке нкеунн9 ри екмикнпн9 /ке9 .ери/ре9 рикг 1е .ке
Ауемиунк1 опсмреи9 /кесф нркиуире /нкспецг
О етрел кеуерф9 хке риАусмнпцре н рихкн/ре 8 Аунтбфмскц нкеунГ9 н+есуикскц ке9
/иье ри сфпег О тубьел кеуерф9 рн.ке ри ижсик мс ус.с+фмскц нкеунн Ауе мффж-
пиррфР ьиуеимг ш миуре Абкрн.и ЖункеЗеус епбсс9 .екеуфл кустсп еу.ел сепи+-
рцГ н Ассп-9 кепц.е Аунрнс- киукбГ .еуб тбссг ш .еки эсс.с 1цГкерс нпн е пстжи
пссеусрки9 уссексмжи Ает рс/спе 3циус н Эсунн Гунг
Эф ри нкеун.н9 с Ауетсм2ф9 с пГтн ри пГс-к Ае.бАскц9 ре пГс-к нркиуирфи нкеуннг
Тъи етнр АетРет . ки.кс 8 е+тскц еъбъирни9 /ке .пнирк б,и .бАнп мсж кемсу9 б,и
тиу,нк иье м уб.сРг Мемсу б,и уссексикг э мек хкн еъбъирн- н мАи/скпирн- мф еАнфмсики9
унб- -у.ни .сукнр.нг
11оЗу:ерГ:о реу оо/ог мъЗп: е1гсе: уро/пш мънгбок До :екг
кек р Зо:у:ро кгяЗе р. Во1р. 1е у сесг В1плнп р ке2о Д:къЗе го
Згогуп:уть Ог/о: м.:Г 3:г угоь 5о: 3:г 1оенГогу:Г 0ънгбкп кек р
Зо:у:ро яг:грп: оеле споп-Воке1от
эпн
11оЗу:ерГ:о б:г мъЗъ: г реу ягрг1п:Г кгяЗе ое ру:1объ
р.Въукопкгр р. В1поЗо:о ое огрооГкгс кем1пгно:о 1Оо1уоЗоу8
экеунн н Аеьуб,ирни /нкскип- м рембГ уиспцрекц 8 екпн/рфи нркубиркфг эАепц-
+блки нРг 1с/рнки Ау-е ил/с 8 мфАепрнки +стсрниг

Зс1стие

1сАнжнки рисепцжел ус.с+ е ке9 .с.ни /бмкмс нАфкфмсик мсж .пниркг 3еьуб-
+нки /нкскип- м ну9 ьти ер б,и ескмиррн. мсжиье кемсус нпн мф б,и е.с+спн иб бпбьбг
–.кнмре нАепц+блки пеме яАуитксмцкиВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т

1.2. оск проверить текст )тс вшивость,-

с. б+рскц9 сбтик /ипеми. /нкскц ки.к нпн рик1 3уе/нкслки ки.к мпбРг ДпбР5 Ике
.пГ/имел еиркг 1и Ауе ис-9 с ьуе.е н мфус,ирниг :бмкмбики9 .с. .ус.с +спнмсик
бжн9 с -+ф. +сАпиксик- рс тпнррфР пе,рфР Ауитпе,ирн-Р Ауе яиьсбрн.спцрфи нрремс-
2нн9 АунбккмбГъни м .с,те есус+2и хкеье еуньнрспцреье кемсус Ае римиуе-кре рн+.ел
2ириВ1 Тпн мф кс.ел .ежсу рн.еьтс9 ьп-т- м ьпс+с .пниркб9 ри Ауен+риики9 ке н рс сбсьб
Аетесрфи .еркуб.2нн ямфмспнмскцВ ри кенкг
Mфпе муи-9 .еьтс - уссексп м уи.псре сьирккмиг Д ен ес-+сррекн мРетнпе Анскц
2ирсунн тп- сбтнеуепн.емг 2стс/с пе,рс-9 ре нркиуирс-г Жуереикус, уепн.с еьусрн-
/ир т49 Ф нпн вФ и.бртсн9 с Ре/ик- .с+скц кепц.е миьег с. еАуитипнкц ес9и ки.-
кс1 Д уссеки - нАепц+емсп АуекбГ Зеубпбг .н.кеу си+ Аиж.н Аеесир Ауен+рикн тмс
пемс +с т и.бртбг 2рс/нк9 2ирсунл т4-и.бртреье уепн.с теп,ир бпе,нкц- м вФ пем9 с
вФ-и.бртреье 8 м ЛФг
э /ке Ауен+ежпе1 О2ирсунл рсАнсп9 .пнирке еьпсемсп9 АеиРсп м кбтнГ рс
е+мб/.бг Эир- миьтс бтнмп-пе9 +с/и с.киуф яус+нрсГк-В Аиуит +сАнцГг :ке пе,реье 8
митц рб,ре Ауе/нкскц миье вФ пемг штрс.е АуеЗинерспцрфл с.киу кепц.е А-кеье тбсп-
еь си+ +сАнр.н н мфус,ирни Ауен+рикн яА
ъ
итпсьси к
ъ
стн2нерреи .с/икме беми
ъ-
жиркмемсррфР етипилВг
О ке/.н +уирн- скискн.н ми м еи 2ирсунн сфпе Аусмнпцрег э уи.псрел ке/.н
+уирн- ми миуре 8 с.2иркф9 ьти рб,ре9 усксмпирфг 1е рс .ебрн.скнмре буемри 8 Ауе-
мспN .еркуб.2нн9 пе,рфи тп- меАун-кн-г 3унжпец Аижре ми АиуиАнфмскцг

Зс1стие

3у-е ил/с ек.уелки пГсел мсж ки.к н Ауе/нкслки иье мпбР мфус,ирниг еьтс
сбтики /нкскц9 Аексуслкиц куи+ме е2ирнкц меи кмеу/икмег 1с.епц.е ере Ауньетре тп-
нАепц+емсрн-1 ЦАекуисп-Гк пн кс.ни пемс н .еркуб.2нн мсжн .пниркф1 Дф9 есъс-ц 
Ае.бАскип-н9 нАепц+бики нирре кс.ни пе,рфи .еркуб.2нн н нирре кс.ни ьньсрк.ни
Ауитпе,ирн-1
боу.и
3ернки9 /ке -у.бГ 2нкскб9 нркиуирфл +сьепеме.9 еуньнрспцрфл
уи.псрфл Рет рб,ре +срикн м спе.рекг опсмреи 8 Ауескунмскц спе.рек
 кс.нн рсРет.сн .с,тфл ус+9 .еьтс мф е+тсики уи.псрфл ки.кг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв

1.3. .то тское про1с/ин текст-

с. питбик н+ рс+мсрн-9 АуетсГънл ки.к 8 хке ки.к9 .екеуфл .еб-ке /ке-ке Ауетсикг
.убьнн пемсн9 Аепи иье Ауе/кирн- /ипеми. теп,ир мфАепрнкц еАуитипирреи тилкмниг
с.еи1 Ме9 е .екеуе мф иье АеАуенпнг 1сАуниу9 типскц Ае.бА.б9 +суиьнкунуемскц- рс
слки9 еЗеункц +с.с+ н кг тг
Мс. мек9 рс/спс мс рб,ре Аер-кц9 /иье мф Рекнки ек /нкскип-9 с Аеке Анскц ки.кг
1н.с. ри рсесеуекг 3уитксмп-ики9 с Аеке тилкмбикиг 3уитксмнпн9 /иье мф ,тики ек /нкс-
кип-1 О.еуии миье9 +мер.с м еЗн нпн еЗеупирн- Ае.бА.нг .иу,нки хке м ьепемиг 3уетеп-
,си ус+ьемеуг
3уетсГънл ки.к 8 хке пикрн2с9 еке-ъс- н+ ри.епц.нР кбАирилг 3е рн мф митики
/нкскип-г
3иумс- кбАирц 8 Аернсрниг :нкскипц теп,ир Аер-кц9 /ке мф Ауитпсьсикиг
Дкеус- кбАирц 8 я/ке типскцВг :нкскипц теп,ир Аер-кц9 /ке иб рб,ре типскцг
Муикц- кбАирц 8 яАе/иб ил/с1Вг :нкскипц теп,ир Аер-кц9 Ае/иб тилкмемскц
рб,ре нирре ил/с9 с ри ек.пстфмскц рс Аекег Ике ме+е,ре типскц АееъцГ еьус-
рн/ирнлг ш рнР ф сбти ьемеункц тспииг 1е ипн /ипеми. ри Аер-п9 /ке мф Ауитпсьсики9
ке тспцжи типе ри Аелтикг
Дек мс9 /нкскипц9 нирре мс 8 рб,ир нрРуеЗс+екуер1 Мс.ел брн.спцрфл Аунсеу 
нрремс2неррфн киРрепеьн-н мрбкун1 1ик1 – е .нт.ел 4Ф 51 шА-кц рик1 – сиАпскрел
Ае,н+риррел иумнрел Аеттиу,.ел1 Оремс рик1
3ун/нрс ярикВ м ке9 /ке мф Ауеке ри Аернсики9 +с/и мс хкек сьуиьскг 3ехкеб ми
тспцрилжни Ауниф н куГ.н Ауежпн яне .сфВг – ипн сф мф б+рспн9 .с. нрРуеЗс+е-
куер ,сунк .сукеж.б9 ке ус+ьемеу е .нт.сР н сербсР мф+мсп сф риАеттипцрфл нркиуиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1

1.4. Формулс про1с/его текстс

:кесф ки.к Ауетсмсп9 рб,ре Аернкц е куиР АуекфР .ункиун-Рг

1. Легкость иложетия

Жеуеже9 ипн ки.к рсАнср пиь.е9 си+ .ср2ип-уънрф н .б.нг 3нжнки кс.9 .с. ьеме-
ункиг :и пиь/и ки.к9 ки Ауеъи иье Аер-кцг :и ки.к Аер-крии9 ки ер хЗЗи.кнмрииг
9пЗо1 1.оке кгсВеопт-поогре:г1 В1оЗнеяео: р.угкг:ошогнгяпбо.о
1олоопт Знт 1ерп:.ш 1.окгр .г:1ъЗопбет у оесп кнпоо:. Вгнъбе2:
угро1лооо. уо1рпу р.ягЗо.о цоо. п ъопкенГо.о 1олоопт гуогреоо.о ое
ВгуноЗопш Згу:п/ооптш Дм1е>етуГ р кгсВеоп2 уобеу р. Вгнъбео:о 89Р-
оъ2 укпЗкъ
Дф Аер-пн9 /ке Ауитпсьсик .еАсрн-1 Ц мс икц ,ипсрни меАепц+емскц- ии бпбьсн
н Аепб/нкц .нт.б1
2стс/с АуетсГъиье ки.кс 8 +сирнкц пн/рбГ мкуи/б .пнирке9 кскц Аепре2иррел
+сирел ирит,иус Ае Ауетс,сг >с+ми е,ик /ке-ке Ауетскц /ипеми. .сиррф пн2е9
ерекеррел уи/цГ н ринкуиснф ,ипсрни Ауе/нкскц тпнррбГ пи.2нГ1
3ун есъирнн пн2е . пн2б реьн пе,ре есеумскц ус+ьемеу9 Ае.епц.б хке /нксик-
Рскмег 3ехкеб АунРетнк- киуАикц римфренфР есиитрн.емг О ки.ке ми ьеус+те
Ауеъиг Дфсуенкц иье м бурб 8 и.бртреи типег

2. Достсто+тость итформсции

Жеуеже9 ипн м етре ки.ки /нкскипГ Ауитексмп-ик- м- риесРетнс- тп- емиужи-
рн- Ае.бА.н нрЗеус2н-9 м.пГ/с- 2ирб9 еесиррекн тексм.н н Ауе/ни еиркфг 3екс-
услкиц екмикнкц рс сфи /скфи меАуеф9 .екеуфи ме+рн.сГк б мсжнР .пниркемг опсмреи
8 ри ьер-кц /ипеми.с Ае слкб нпн сб.пикбг
.ипе м ке9 /ке /нкскипц .еуии +с.уеик слк нпн сб.пик9 /и сбтик мфн.скц кс екмикф
рс мен меАуефг с,тфл .пн. Ае фп.и9 .с,тфл АиуиРет рс тубьбГ кусрн2б 8 хке теАеп-
рнкипцреи бнпни9 .екеуеи Аекир2нспцреб .пниркб Ауиткенк емиужнкцг 3емиуцки9 тп-
реьнР хкн тилкмн- риАенпцрф 8 н Ауеъи +с.уфкц мсж ки.к9 /и /ке-ке типскцг
с. б+рскц сфи АеАбп-урфи меАуеф мсжнР .пниркем1
иъоинт 1о ￿
3еесъскц- рннг Оикц +с кипиЗер м ектипи Ауетс,г с. ьемеунк-9
етнр тирц уссекф усмренпир ьетб м брнмиункикиг
иъоинт 2о ￿
Д.пГ/нкц яуи,н тбус.сВ 8 Аеекуикц рс мел ки.к ри+сфпиррф
ьпс+е н +стскц иси кс.ни ,и меАуеф9 .с.ни мф +стсики9 Аеиъс- пГсел нркиурик-сьс-
+нрг О.епц.е кенк1 – ке/ре ри Аеттип.с1 3е/иб кс. теуеье1 3е/иб кс. тижиме1 еьтс
- Аепб/б Ае.бА.б1

3. Ответтся рескция

ери/ре9 АуетсГънл ки.к Аетус+бимсик9 /ке мф ,тики ек /нкскип- емиужирн-
Ае.бА.нг Дс рб,ре Аеткеп.рбкц иье . тилкмнГг Осеи Ауекеи уижирни 8 м Знрспи ки.кс
ус+икнкц Аун+фмN
тъВп:о –еке/п:о 1гргоп:о тъВп:о уобеу
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4
Ике е/ирц Ауеке9 тс,и ссрспцре9 ре хке уссексикг эьуслки ьпсьепсн9 нирре ерн
Аесб,тсГк . тилкмнГг :и нпцрии ьпсьеп9 ки нркирнмрии уис.2н- рс Аун+фмг
Эе,ре .с+скц яАунРетнкиВ9 с е,реN
0ояп:о
.Волп:о
хг1гВп:оуГ
3е/нкслки мен АуетсГъни ки.кф 8 икц пн м рнР Аун+фмф1 1с.епц.е нпцрфи ьпс-
ьепф мф нАепц+емспн1
ш ке9 .с. Аенпцрии Аеткеп.рбкц /ипеми.с . тилкмнГ9 ф Аеьемеун тспииг

4. Пример легкого текстс

Опб,сс яштре е.реВ сиуик рс ис- +ссекф е.мн/ил Ае еьпсемсрнГ АиуиАпсрнуе-
ме.г Муисемспец ус+уссекскц нркиуирфи н риесф/рфи еАнсрн- бпбь тп- слкс .еАсрннг
Эрел сфпс Ауитпе,ирс нти- я2сссмрфи нкеунн н+ ,н+рнВ9 м .екеуфР пиь.е н рирсм-+/нме
тиеркунубик-9 .с. н /и Аее,ик ,нкип- кепн2ф пб,сс яштре е.реВг Ди нкеунн
АуенРет-к е.мн/е эмсре эмсремн/иг
Мс.ел АетРет Ае+меп-ик еккуенкц- ек .ер.буиркем н рсьп-тре ес9-рнкц мфьетф
Ауитпе,ирн-г Дек Ауниу етреье ки.кс н+ хкел иуннг
Дми трмн трмнороп стгн: кроемсъ ьобпотгсунм. остоо.
5о: Зг1гяг бп:е:онГ оел яо1г э Фрео Фреогрпб э угруос оо
3ку:1еуооу п Зе/о оо Вгунеоопк у З1ъяг Внеоо:. Лрпяе:Г рянтЗгс у:оо.
оо оеъбпн ояг угЗе:онГ –е б:г осъ :екго ропсеопо п Вгбосъ с. Вплос г
оос ое уе:оь Ип:е:о ЗенГло п руо Вгсо:о
Фрео Фреогрпб э убеу:нпр. гмнеЗе:онГ огрг кре1:п1. тек
3:г гм.бог м.рео: ояг лп1гкет Зъле оо Вгбъру:ргрене кгс2г1:е р
ук1гсогу:п :пВгрг Внеоп1гркп –ешг:онгуГ Фреоъ Фреогрпбъ уро:е
В1гу:г1е 1еЗгнГтф 1гуно ооВ1гЗгн/п:онГо.ш 1еЗъсп м.нг В1пот:г
1олоопо у:оо. Зрпяе:Г
11плнп 1нгсе:онп8 э п 1емг:е екпВоне Фрео Фреогрпб Зе/о уес
В1потн ъбеу:по р у:1гп:онГу:ро ургояг уро:нгяг мъЗъ>ояг э к1ълпн
къренЗг у:оо. п я1гскг шгшг:ен В1оЗркълет кекпо шг1гс. го :ъ:
г:я1гшео:
вяг 1еЗгу:Г ое1ълпн рпп: н2Зо у кесооо.сп нпцесп Э:г м.нп
В1оЗу:ерп:онп х.М кг:г1.ш р.ренп угуоЗп оеВъяеоо.о я1гшг:гс т1пк-
яес-лъс-уВг1 екгобпнут оор ВгнГъ Фреое Фреогрпбе Пк:г м. угсооренут)
Т ояг Вг:оъ2 неЗглкъ рнг/пнп 11оЗВпуеопо Вг кг:г1гсъ оеЗно/енг
трп:Гут р угг:ро:у:ръ2>по г1яео. п Зе:Г ВгЗ1гмо.о гмитуооопт Вг
2ек:ъ уесгргнГог Во1оВнеоп1гркп
Фрео Фреогрпб э унгрог рп:тГ ое 1еуВъ:Го х1п Зг1гяп Во1оЗ опс
Ог/ог т1гу:ог укгске:Г /енкъ2 мъсе/гокъ ем.:Г г рпп:о
шсъ1.ш н2Зо е е:ос В1пгм1оу:п яг1ъ В1гмнос п р п:гяо нплп:Гут /пнГт
Ог/ог е:тоър Вг:ъ/о Вгту уесгу:гт:онГог угянеугр.ре:Г
Во1оВнеоп1гркъ Лоут:Г соутцор ърноке:онГо.ш В1пкн2бооп гмоуВобоог Т
Внео 1ернобооп ршгЗт:с Вгуо>оопо 0хФ В1гок:ог г1яеопецпп .Э.
жЕ1. Еегрг поуВокцпп х.М екн2боопо моубпунооогяг бпуне Згягрг1гр
п Вг:о1т спннпгогр оо1ро.ш кно:гк
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ
Ог/ог гм1е:п:Гут р унъ/мъ угянеугреопт Во1оВнеоп1гргк 1ДЗог
гког8 екн2бп:Г Згягрг1 п оеуне/Зе:Гут /поГ2 Вгке уВоцпенпу:.-
къЗоуопкп 1оле2: ргВ1гу. угянеугреопт
текг Въ:Г р.м1енп м. Т.ь
боу.и
Оксуслкиц9 /кесф мнтие рс АуетсГъил кусрн2и жпе т8 нрбкфг
:и ирцжи Ауетеп,нкипцрекц мнтие9 ки мфжи миуе-крекц9 /ке иье
тееку-к те .ер2сг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0

1.5. Притимснте копирснтитг по 10 митут в 1еть

Д нкси н 7Аернн м Оуитрни ми.с итнресеукмсн Аи2нспцре +срнспнц итнрн2фг
шремрс- сс ,нпс ннг уикц-рнр жип Ае АепГ н екуссскфмсп тмн,ирн-9 бРс,нмсп +с
уне н екуссскфмсп бтсуг с,тфл ,ик нип тмелреи рс+рс/ирниг с,тфл хпиирк бтсус
нпн суе.с екуссскфмсп- Ае екри ус+ м тирцг
–рспеьн/рфл Аунр2нА АуитпсьсГ нАепц+емскц н мсг Жекнки рсб/нкц- Анскц
хЗЗи.кнмрфи н Аунмпи.скипцрфи уи.псрфи ки.кф1 Енмнки ннг Оекунки кипимн+еу 8
е2ирнмслки уи/н ьиуеим уи.псрфР уепн.емг
:нкслки Рбте,икмиррбГ пнкиускбуб9 с пб/жи 8 .псн.ем9 /кесф мАнкскц кнпц9 Ауе-
рн.рбкц- нпел -+ф.с9 .еАнуемскц есеуекф н Аунифг 2смитнки спе.рек9 .бтс мф сбтики
+сАнфмскц -у.ни иксЗеуф н усмрирн-г шрн мс е/ирц Ауньет-к-9 .еьтс мф -тики Анскц
уи.псрфл ки.кг Эе,ре9 .ери/ре9 еки/скц нР Ау-е м .рньсР9 ре Аеке сбтик е/ирц пе,ре
рслкн якб сбГ Зус+бВ м рб,рфл еиркг
Жеуежнл хЗЗи.к тсик Аеиъирни нркиурик-сб.2нерем9 ьти ￿
нрсъгрссогниА ￿
Анжбк
уи.псрфи еАнсрн-9 рсАуниу Эепеке.губ9 Ihonгeh9 G-BZ[г\nm9 Bnгehг
:и 2иррф хкн ки.кф1 эР Анжбк /съи миье ри су.икепеьн9 /ил ус+б +с,ск ус.сн
.еуАеускнмрфР ксртсукемг 1иАуеЗинерспф риАеуиткмиррф9 .с. тикнг э е/ирц /ске
Анжбк ми9 /ке .убкнк- б рнР рс -+ф.и9 нАепц+б- ус+рфи кнпн н АетРетфг 3еьуб,слкицг
1с хкнР слксР мф бмнтнки ре,икме ес9-мпирнл н Аелики9 .с.ни мфтип-Гк-9 с
.с.ни пнмсГк- екр-н тубьнРг 3унекункиц . ки9 .екеуфи Аунмпи.пн мсжи мрнс-
рниг :ке м рнР нркиуиреье1 :и ерн екпн/сГк- ек тубьнР ес9-мпирнл1 :и ерн 2иАп-Гк1
3иуирнслки н .еАнублки хкн Аунифг
.екске/ре тФ нрбк м тирц9 /кесф рссускц- Рнкуекил .еАнуслкнрьсг опсмреи +рскц9
рс /ке есусъскц мрнсрниг
:нкс- еАнсрн-9 Аунпбжнмслкиц . мен еъбъирн-N 2иАп-ик мс ки.к нпн рик9
мф+фмсик ер темиуни нпн9 рсесеуек9 екксп.нмсикг – +ски9 .еьтс еАуитипнкиц еъбъирн-
-н9 тикспцре ус+сиунки ки.к н рслтнки Зус+ф н есеуекф9 мф+мсмжни кс.ел хЗЗи.кг
1сАуниу9 смкеуф реьнР ес9-мпирнл пГс-к ме.пн2скипцрфи +рс.н н (Zri vn\l 8
сиубк ьепеег
.ЖДИ5Дффффффф ФЛвХ9Ц5ХM ОХNФ5ХХХХфффффф хДЖЕффффффф
Оеьпснкиц9 кс.ел ки.к темиун- ри мф+фмсикг ун.н рскеус,нмсГк9 +рс/нк мипн.
ун.9 /ке ьуе.ни н АсЗерфи Зус+ф еккеп.рбк н ек мсжиье ки.ксг
Дф+фмсик пн темиуни Зус+с ясжнрс ри снкс-9 ри Аиуи.усжиррс-9 ри сфпс м смсун-РВ1
ери/ре9 ри мф+фмсикг Д рил е/ирц реье яриВг Икс /скн2с Аун /кирнн яеАб.сик-В н ус+б
унбик смке9 есусрреи ьти-ке м АетАепцрфР хкер.нР скиу.нРг )б/жи н+сиьскц яриВг Ме
,и сеи е,ре .с+скц н си+ екун2срн-г
– .с. мс хкек ки.к1
Т 3куВнъе:ецпп у А99O ягЗе 11пяоеое п Ео1сеопп Т Ео1сеопп гЗое
шгтке 8957 ягЗе 1г/Зоопт ву:Г руо оосоцкпо Згкъсоо:.
Диье ри.епц.е Ауитпе,ирнл9 с Аиуит ьпс+сн б,и есус+ Ае/кн ремел сжнрф9 рс
.екеуел и+тнпс киАиррс- рии2.с- тссг эпн мек иъи АуниуN
И:г ъ/ укее:Г э селпое В1глне руояг 8А 999 кс Хр:гсгмпнГ
р.шгЗогяг Зот мо1о/оет 3куВнъе:ецпт 11пбпое В1гЗе/п э оъ/о. ЗооГяп
хг1я
Дф+фмсик темиуни1 с. нрнб нркиуи 8 ки.к е,ре /нкскц9 ер ри екксп.нмсикг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т8
3унекункиц . ес9-мпирн-9 .екеуфи Аунмпи.пн мсжи мрнсрниг О.еуии миье9 ре-
ьни н+ рнР uипн ри миm сбтбк етиу,скц ес9-рирни9 Ае/иб смкеу мфксмнп /ке-ке рс Ауе-
тс,бг шсеуек яАекеб /кеВ 8 еспстсик еърел нпел бси,тирн-г 3ун хке еми римс,ре9
.с.бГ Аун/нрб Аунметнкцг Дс,ре се рспн/ни Аун/нрфг
Жгм1о: ИенЗпоп гВпу.рео: рг: :екг емеро. 3куВо1псоо:
Т мпмнпг:око к куо1гкуъ р.у:1гпнеуГ гбо1оЗГ х1п Вупшгнгяе
В1гро1тнп 1оекцп2 н2Зо ое ВгВ.:кп ВгЗг:п к еВВе1е:ъ мо гбо1оЗп
1о1р. Вупшгнгя ВгЗшгЗп: п В1гуп: В1гВъу:п:Г ояг мо гбо1оЗп
1Вг:гсъ б:г гВеЗ.рео:8 Т 97 Р унъбеор ояг В1гВъукенп
Т:г1г Вупшгнгя В1гу:г В.:ео:ут В1гно:Г мо гбо1оЗп ЖоънГ:е:
э 59 Р
х1о:п Вупшгнгя В1гпогуп: 21еъс 111гВъу:п:о соот мо гбо1оЗп к
куо1гкуъ Вг:гсъ б:г соо оеЗг уЗоне:Г руояг ооукгнГкг кгВп8 ЖоънГ:е:
э 97 Р

Зс1стие

3у-е ил/с 8 екпе,нки .рньбг шк.уелки сбс,рфл спе.рек нпн е+тслки Зслп тп-
+сАнн 2нкскг 7 Аепц+бГц Ауеьусел GsNennoNг шрс Реуежс ки9 /ке текбА . +сАн- -
еьб Аепб/нкц пГсеье .еАцГкиусг – +сАнскц 2нкскб9 фпц нпн есеуек е,ре тс,и 
кипиЗерсг
3иуит рсАнсрни ки.кс Ауескунмслки мен +сАннг Оипе .еАнублки н Аиуирн-
слки нАскн/рфи Зус+ф н есеуекфг –.кнмре нР нАепц+блкиг
3ернки9 /ке -у.бГ 2нкскб9 нркиуирфл +сьепеме.9 еуньнрспцрфл уи.псрфл Рет
рб,ре +срикн м спе.рекг
боу.и
э+сиьслки сбтбъиье муиирн м ки.киг эАепц+блки кепц.е рске-ъии
муи-г Дсжс +стс/с ри м ке9 /кесф ес9-рнкц9 /ке MЦ.ТМ .пнирке Аепи
Ае.бА.нг Дсжс +стс/с Ае.с+скц9 /ке .пнирк б,и ии емиужнпг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т9

1.1. Две груб2е реклсмт2е ошибки

3уетеп,си киб ес9-мпирнлг еьтс ф /нкси ес9-мпирн- е .бАпи-Ауетс,и9 м ьпс+с
суесГк- меАнГъни ежнс.нг пемб9 нР теАб.сГк ри кепц.е есфмскипн9 ре н Аи2нспн-
кф Ае уи.псрф ки.ксг э+сиьслки хкнР ежнсе.г

Ошибкс 1. орик о торге

11гЗес р Огукро I-hone + OАGB Пбо1о.) п Егокгояе 1емг:ео: уг
руосп гВо1е:г1есп цоое O+ 599 :г1я
)Гтн тип-к- рс тми ьубААфN рс киР9 .ке пГснк кеуьемскц-9 н киР9 .ке ри пГснк хке
типег 1стАнц якеуьВ нпн якеуь риме+е,ирВ мрбкуиррнл ну /ипеми.с ри н+ирнк н мс
ек кеуьс ри +сънкнкг Mбтик кеуь нпн ри сбтик 8 +смннк ек Ае.бАскип-9 с ри ек ки.ксг э кбк
ме+е,рф тми кс.кн.нN
O +спе,нкц м 2ирб еАуитипиррбГ бб рс кеуьw
O Аексмнкц АусмитпнмбГ 2ирб н м Рети есб,тирн- бАу-е ке-кц рс меиг

Ошибкс 2. ро+то888

11гЗео:ут у1гбог
2с/и Анскц хке м ес9-мпирнн1 Оуе/ре рб,ре мс9 с Ае.бАскипГ рб,ре тижиме9
сфкуе н .с/икмиррег Дсжн Ауеспиф Аекеуеррн пГт- те Зерсу-г Mепии кеье9 Зус+с
яАуетсик- уе/реВ Ае.с+фмсик мсжб пссекц9 с +рс/нк9 мс е,ре мф.уб/нмскц уб.н9 куи-
сб- рн,ирн- 2ирфг
– .с. сфкц9 ипн Ауетскц рсте Ае.еуии1 с. сфкц9 ипн Ре/ик- рси.рбкц рс ме+-
е,реи рн,ирни 2ирф9 рс ьнс.екц бпемнл н мсжи ,ипсрни нткн рсмкуи/б Ае.бАскипГ1
3иуиксрцки ьемеункц е иси 8 ьемеунки е /нкскипиг 3уитпе,нки иб ньубг
Жекнки .с+скц е кеуьи1 О хкн екпн/ре Аусмнк- Зус+с я
–е ке/З. оеЗооо. ооЗг-
у:е:гк э укпЗке 8 Р
Вг
1б,ре рси.рбкц рс уе/рекц1 Ике е,ре типскц АееъцГ питбГънР АуниемN
3уни Y тг ￿
1M В1гоЗгс8
г 1сАнскц м ес9-мпирнн9 /ке /иуи+ тмс тр- мф би+,сики м
1ембГ 2ипсртнГ рс 3ЭЕ9 Аехкеб Аижре бкуснмсики усАуетс,бг
3уни Y г ￿
11гЗе1гк е укг1гу:Г8
г 3еесиъслки Аетсуе. Аун Ае.бА.и м еьусрн/ир-
рфл Аиунет муиирнг 1сАуниу9 Аун +с.с+и те сукс Ае.бАскипц Аепб/нк м Аетсуе. /иРеп9
+еркн. нпнггг ми9 /ке бьетрег
Ике сбтик уссекскц ьеус+те пб/жи9 /и .ун.н яМеуьВ н яОуе/реВг
боу.и
Ми.к Аепб/нп- сепцжн н иье рб,ре е.ускнкц1 Оипе бтсп-лки Аиумфи 8в сс+с2с9
м .екеуфР мф еАнфмсики Ауеспиф .пнирксг 3бкц ки.к рс/нрсик- ус+б уижирн-г
3емиуцки9 ек хкеье ер ксрик кепц.е пб/жиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.9. >с кские текст2 рсвтяться-

еьтс кепц.е н типсижц9 /ке Анжижц уи.псрфи ки.кф9 ке АекиАирре ксремнжц-
уесекег :и сепцжи еАфк9 ки ирцжи ,н+рн м ки.ксР9 рик еуньнрспцрфР фпил 8 кепц.е
.пнжиг
1и Рекнки Анскц жксАсн 8 /нкслки Рбте,икмиррбГ пнкиускбубг >смр-кц- рб,ре
рс ,нмел -+ф.9 -у.ни есус+ф н нпцрфи иксЗеуфг Меьтс м ки.ксР сбтик ,н+рц9 хриуьн- н
пиь.екц9 кеьтс нР сбтбк Аернскц9 с Аернсрни 8 хке Аиумфл жсь . Ауетс,иг
Тпн сф кс.н -+ф.е сфпн рсАнсрф уи.псрфи ки.кф 8 нР е,ре сфпе сф Анкц9
.с. кбтирбГ метбг
1е рс/спс е ке9 .с. ерн бнуспнг эР бснмспн Абпнг эР бснмспн Абпн н е.еп.н ьусрск
8 н+ +сстф нпн Аун мри+сАрел мкуи/и9 .еьтс мусьн 8 мек ерн9 у-те9 м ти-кн жсьсР9 .еьтс
б,и ри Ау-кскц-9 ри бси,скц9 н мнтнжц 2мик нР ьпс+9 н АиьбГ ъикнрб рс Аетсеует.и9 н ме
м+ьп-ти екеуеАц9 н ускиу-ррекц9 н ек/с-рни9 с смкескф ьуф+бк н ьуф+бк м бАеу 8 м ,нмек9 м
пн2е9 8 с ме.убь кнжнрс5 с ме.убь кнжнрс5 8 кепц.е сипфи ек Апсирн уфпц2с ьуф+бк н ьуф-
+бк м бАеу9 н сипфи екфпц.н еьр- еАпсмп-Гк м+еумсрреи Абп-н б.ре н ьсрбк9 ьсрбкj
цо я.ожгмо Вииьи ге вурьуоГ ни лиьинор
Эел ки.к я:ке кс.еи ьеА-кеАВ Ае кнпГ н хе2н- 8 етнр н+ сфР пГснфРг еьтс
- иье Ансп9 м АепитрГГ е/иуитц тбсп е су.икнрьи н уи.псрфР есеуексРг 2стс/с сфпс
8 Аеьуб+нкц .пниркс м уиспцрекц нкбс2нн9 /кесф ер ее+рсп9 Ауерн.-9 Аер-пг
1ниртрП )тг ти.гр +гс-стгс,
тгообогф Э:г /о проу:оет руос Воуот ХнокуеоЗ1е Жгоомеъсеф –еВгспое2>поут
унгре ноякп сг:пр э оо Воуот е лнтяо1 .:1гкп 1ЕгВ-у:гВ с. ВгЗглнп п-е ъяне8 у
мне:ог ш1пВг:цг Вонп мъкренГог руо жр. п еш р /поп ягВ-у:гВ оо :ек В1пт:оо кек р
Воуоо Жгоомеъсе
Туо оебпоео:ут ВгЗопс робо1гс кгяЗе р. ргр1е>ео:оуГ Згсг 0.не ру:1обе у З1ъ-
Гтсп еЗо1/енпуГ р ме1о у кгннояесп В1гу:г ое 1емг:о еупЗонпуГ ДЗопс унгргс :пшг
ргк1ъя п ВгягЗе :екет б:г :г1гВп:Гут опкъЗе оо шгбо:ут Э:г рел яг1гЗ рел 1его реу
руо ое2: –ебос уВолп:Гь Ф рг: :ъ:-:г оебпоео:ут уес. оеу:гт>п ягВ-у:гВ
ЕгВ-у:гВ э 3:г кгяЗе ооукгнГкг м1п:.ш 1Вецеобпкгр8 р.о.1пре2: п ВгЗрг1г:оп п
уВ1елпре2: екъ1п:Г ВгЗ1еъсорет б:г пс оъ/о. релп кглонок п сгмпнГо. :оно2го Т
:екпо сяогроопт р. Вгопсео:о б:г ъ реу оу:Г :гнГкг Зре Въ:п э г:Зоне:Гут Вг-шг1глосъ
пнп реу г:Зоне2: Вг-Внгшгсъ
ЕгВ-у:гВ э 3:г кгяЗе мо нплопш 1еягрг1гр ВгЗк1еЗ.ре2:ут уеЗп п мГ2: со:еннп-
боукпс В1ъ:гс Вг е:.нкъ нгсет гуогреопо бо1оВе п :гнГкг Вг:гс емп1е2: :оно2го
ЗооГяп упяе1о:. п руо-руо-руо
ЕгВ-у:гВ э 3:г кгяЗе 1Во1.лкг8 :ъукнг мноу:п: р уро:о нъо. п р. Вгопсео:о б:г
реле /поГ р 1ъкеш 3:пш ъ1гЗгр Ог/ог я1гскг ре:Г спнпцп2 сг/ог мо/е:Г Вг ънпцо п
у:ъбе:Г р гкое сг/ог ъя1г/е:Г ое.рет 2еспнпп оекгс.ш п с31пп пнп ЕжТЛ 4поен
гЗпо э реу нпмг /пргяг нпмг со1:ргяг 1еЗооъ: п емо1ъ: руо цооо.о ро>п Т.мп1е:оф
.гянеуп:оуГ оо уесет В1пт:оет ро>Г р /поп вунп рес В1оЗу:гп: ргр1е>е:Гут
Згсг Вг огбогсъ яг1гЗъ :г В1гу:г оемо1п:о огсо1 ZZZZ п р.грп:о селпоъ :екуп Т
уенгоо ер:г у оеуне/Зоопос Вгунъле:о Воуо2 ХнокуеоЗ1е Жгоомеъсе 1ЕгВ-у:гВ8 ВгЗ-
шре:.рет В1пВор п ВгЗ1е/ет ояг ш1пВг:цо 1гро1Г:о реле /поГ у:гп: оесогяг мгнГло
бос у:гпсгу:Г ВгоЗкп ое :екуп
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


Зс1стие

3у-е ил/с Аетелтнки . .рн,рел Аеп.и н мфсиунки Рбте,икмиррбГ .рньб9 .екеубГ
мф Ауе/нксики м спн,слжни трнг Эри е/ирц Аееьпн Ауен+митирн- эпцЗс н 3икуемсг рньн
1ссе.емс ус.уфмсГк -+ф. ме мил иье .усиг шс9-мнки питбГъни иц трил ритипил Рбте-
,икмиррел пнкиускбуфг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.8. ловс или 1елс-

Д Ауитфтбъи ус+типи ф +скуербпн е/ирц мс,рбГ киб 8 хе2ннг с. нпцре е,ре
2иАп-кц /ипеми.с ки.ке1 Эел екмик 8 .с. е,ре нпцрииг
Эел ки.к Ауе ьеА-кеА мф+мсп нпцрфл ек.пн. б /нкскипилг 3бспн.с риьетемспс5 с.
кс.еи е,ре Анскц1 –мкеу с ьеАрн.1 с.с- иу+екц5 бтс ф .скн-5
Ди хке нжбус9 пемс 8 н ерн рн/иье ри ке-кг Дс,ре ри ке9 /ке .пнирк ьемеунк9 с
ке9 /ке ер типсикг Ике Ауеспис9 .екеуел Аеке-рре ксп.нмсГк- +с.с+/н.н Зе.б-ьубАА
н су.икепеьн-нпитемскипнг )Гтн ьемеу-к етре9 с типсГк еми тубьеиг шс хке мс,ре
Аернкц9 .еьтс мф кикнубики ки.кг
Ми.к рб,ре Ауекикнуемскц9 Ауи,ти /и иье Абспн.емскцг >и.еиртбГ Ауеметнкц мен
Зе.б-ьубААфг ОАуенки туб+ил9 .еппиь9 рс/спцрн.сг шс-+скипцре +сАусжнмслки есускрбГ
м-+ц9 кепц.е +стсмслки Аусмнпцрфи меАуефг
ДеАуе яс. киси хкек ки.к1В 8 ри сфл бтс/рфл мсунсрк тп- Аепб/ирн- есускрел
м-+нг Д 9Ф 5 пб/сим мф Аепб/нки екмик 8 яежсу555В9 с мс митц рб,ре мф-рнкц9 текн-
ьсик пн ки.к 2ипнг
ОАусжнмслки меиье мн+смнN
O Ди пн Аер-п Аепи Ауе/кирн- ки.кс1
O :ке нирре ри Аер-п1
O Же/ик пн типскц +с.с+1 Тпн рик9 ке Ае/иб1
O :ке е кемсуи нпн бпбьи Ре/ик- б+рскц иъи1
O с.с- нрЗеус2н- кбк пнжр-- нпн н+сфке/рс-1
э сеи ьпсмреи 8 ри Афкслкиц Аиуибситнкц /ипеми.с9 Аунпбжслкиц . иье рирнГг
Дсжс +стс/с типскц ки.к Аер-крии9 /кесф ер ри мф+фмсп меАуеемг
Дс рб,реN
O шсускрбГ м-+ц есускцг
O Д ки.ки ми екус+нкц-есфьускцг
O шА-кц ки.к Ае.с+скцг

Зс1стие

3у-е ил/с мфсиунки ки.кг 3е.с,нки иье тубьб нпн .еппиьи н +стслки н Аусмнпц-
рфи меАуефг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.9. Реклсмс – место г1е живет )кост2н я2к,

Цтнмнкипцреи у-те5 Д сьс+нри н кусрАеуки9 рс бпн2и н м .сЗи - пфжб9 .с. пГтн
ус+ьемсунмсГкг штрн хе2нерспцре еАнфмсГк есфкн- Ауежитжиье тр-9 тубьни бРе Ае-
меирреб те.пстфмсГк е нкбс2нн рс уссеки нпн м ици9 куикцн тссунмсГк уи/ц скег 1е
рн.ке ри н+9-р-ик- бАиумф/бурег Д уи.пси ми рсесеуекг с,тфл ьиуел уепн.с ьемеунк9
.с. АуеЗиеу-Знпепеь9 с нрфи Ауеке 2нкнубГк сунЗ нпн .уискнмрбГ .ер2иА2нГг :иье
ке-к кс.ни Зус+фN
э Фо:о1оуог Вгбосъ лгкгнеЗ :екг ргушп:п:онГог оо/о.ь
Ике ьемеунк тимбж.с9 .екеус- м риьи спс,иркмс ус+мспнпсц рс ири н пиик рс еп-
рфж.иг
э Огт ън.мке ооЗгу:е:гбог монгуоо/ое
ОиРг еьтс /ипеми. екунк рс ис- м +иу.спе9 ер ри Ауен+ренк кс.ни АсЗерфи
Зус+ф9 с н.уирри бтнмп-ик-N
э Эш кекпо /он:.о ъ соот ъм.
.смслки ,и ьемеункц .пнирке рс иье -+ф.иг .п- хкеье текске/ре рс/скц Анскц ки.-
кф кс.9 .с. ипн сф мф .пнирке ьемеунпнг 1и .еАнуемскц .еье-ке9 с сфкц сн еселг
Ике Ауекег 3еАуесблки9 б мс ми Аепб/нк-г
2с/и кс. типскц1
>секун Ауниуг оиуенр- уи.псреье уепн.с9 ьп-т- рс ис- м +иу.спе9 Ауен+ренкN
яс. - и/ксГ е си+бАуи/ре кслпнрьи5В
Оеьпснкиц9 митц Аер-кре9 /ке нирре Рекип .с+скц .еАнуслкиу Зус+ел е яси+бАуи/-
ре кслпнрьиВ1 .сг 1е мс,рс иъи н Зеус Аетс/н нрЗеус2ннг
:нкскипц е2ирнмсик ки.к Ае у-тб .ункиунимг эрЗеускнмрекц 8 етнр н+ рнРг 1е икц
иъи н АетРет яуфсс. уфсс.с мнтнк н+тспи.сВг Эф Аете+рскипцре к-ри- . пГт-9 ниГ-
ън рсн /ке-ке есъииг шсъни нркиуиф uЗнпскипнкф9 Збксепцрфи сепипцън.нm9 еАфк
uм .еАсрнн б,/нрф9 пб,нмжни м сунн9 миьтс рслтбк есънл -+ф.9 с ипн е.с,ик-9 /ке
ерн пб,нпн м Д.Д9 ке .ун/н я.сусбп5Вm9 етнрс.емфи сриуф9 м+ьп-тф9 м.бг
–рспеьн/рф есус+е рб,ре АетРетнкц н . ки.ксг Дф ,и Аернки9 /ке ки.ке ф
+сир-и пн/рбГ сиитбг Тпн м уи.пси /ипеми. мнтнк ри ис-9 пфжнк ри меГ уи/ц9 /нксик
/б,тфи иб пемс9 ке рс Аете+рскипцре буемри 8 хке ри иьег 2рс/нк9 темиуни киу-ик-г –
темиуни . уи.пси теуеьеье кенкг
боу.и
Дф м кбАеуи9 с рб,ре Аунтбскц -у.бГ нтиГ1 2сьп-рнки м суРнм мнркс,рел уи.псфг
шр рсРетнк- Ае стуиб kkkгslnoZmNZnBenkiNeг\nmг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
1

1.10. оотвенер

.смслки ьемеункц рс/нкекбг 1сАнсрни АуетсГънР ки.кем 8 хке уиипег 3епик кмеу-
/икмс9 мфе.ни нтин9 -у.ни есус+ф н еуньнрспцрфи рсРет.н9 .ери/ре9 ниГк ике сфкц9 ре
ми Ает/нр-ик- мен +с.ерсг 1сАнсрни ки.кс уетрн .ермилиуб Ае сеу.и смкееснпилг
экс.9 мс рб,ре рсАнскц ки.кг 3иуит мсн /нкфл пнкг Д ьепеми Рсег :ке типскц1
Ди е/ирц Ауеке9 ус+типн уссекб рс хксАфг
Дек .с. мфьп-тнк ел .ермилиуг
-ръмА. /тисо ￿
:ик.е Аелнки9 /ке мф Ауетсикиг 1с Аиумфл м+ьп-т .с,ик-9 /ке хке
Ауекег 1е ри АеАстнкиц м пембж.б яхке тс,и тбус.б Аер-креВг
1сАуниу9 Аиуит мсн кенк +стс/с рсАнскц ки.к тп- нркиурик-сьс+нрсг Хипц ки.кс
8 Ауетскц тнмсрг :ке мф сбтики типскц1 3уетсмскц тнмср1 эпн ес9-р-кц9 Ае/иб рб,ре
.бАнкц хкек тнмср нирре м хке сьс+нри1
1б,ре рсАнскц ки.к тп- пнкем.н итн2нр.еье 2иркусг :ке сбтики Ауетсмскц1 ш
/и ус.с+фмскц1 ш итн2нр.е 2иркуи меесъи1 эпн е ке9 Ае/иб ,ирънри рб,ре
есускнкц- . ьнри.епеьб нирре хкеье 2иркус9 с си Аунмикн меиье уисир.с нирре .
ярсжибВ Аитнскуб1
3уитксмцки9 /ке мф кеп.рбпнц м пнЗки .пниркег Ц мс икц миье ри.епц.е
и.бртг штрн Ауитпе,ирни ес9-рнки9 /ке мф Рекнки Ауитпе,нкцг опсмреи9 .с+скц хке
мпбРг 3етбскц е,ре пГсбГ иубртб9 ии рн.ке ри бпфжнкг 1е кенк ии Ауен+рикн5 3уе-
ьемеунки Аиуит +иу.спе9 /ке мф Рекнки Ауитпе,нкц .пниркбг Тпн хке +мб/нк Аер-кре9 еуьс-
рн/ре н Аунпн/ре9 ке е,ре АиуиРетнкц . питбГъиб хксАбг
:скс- ежнс.с рс хке хксАи 8 ри/ик.еи Ауитксмпирни ес9и.ксг Цтнмнкипцре9 ре /и
тепцжи уссексижц м .еАсрнн нпн кемсуе9 ки нпцрии киуиекнА яхке тс,и тбус.б
Аер-креВг
тгъг. /тисо ￿
:ик.е еАуитипнки9 . .еб мф есусъсикицг Ике ке9 /ке бРе рс+фмсик-
яеАуитипнкц 2ипимбГ сбтнкеунГВг 1е5 .смслки ри сбти АетРетнкц . +стс/и Ае-.ср2ип-у.нг
3елнки хкнР пГтилг Дф-рнки9 /ке нР устбик н Абьсик9 /ке ижсик н Аскц Ае ре/с9 с /ке
тсунк Реуежии рскуеирниг Тпн мф хке б+рсики9 ке мс сбтик Ауеъи нР яАелскцВ9 +смпстикц
нР мрнсрниг
1сАуниу9 сбРьспкиус Аунметнк м еке-рни кнРеье б,сс нкбс2н-9 .еьтс ьетемс-
ек/икрекц ри тсрс мемуи-г .п- АуиАетсмскип- риАун-крс- нкбс2н- 8 А-кре рс ети,тиг
.п- сукнкс 8 Ауеспиф ьепее рс.србри мфкбАпирн-г .п- рипиьспцреье хньусркс 8
Ауемиу.с те.биркемг .п- б,/нрф Ауи.перреье ме+ускс 8 рибтс/с м Аекипнг 3ернс-
хке9 мф е,ики пемнкц /ипеми.с ярс .уГ/е.Вг
опсмреи рс хке хксАи 8 екуикц рс .пниркс .с. рс /ипеми.сг Дитц мф е+тсики ки.к ри
тп- сскус.креье бъикмс н+ су.икнрьемеье сунЗс9 еАнсрреье куи- бРнн куе/.снN
яЭб,/нрс ек Ф те ЛФ пик е уитрн текск.ег )Гс-ънл ,ирб9 2ир-ънл уфссп.бВг
Еср-Эсун .уГ м меил .рньи я>и.псрфл ус+уфмВ Аунметнк кс.ел Ауниуг шр Ансп
2ирсунл мнтиеуепн.с тп- кбспикрел сбсьнг 1иесРетн сфп есус+9 /кесф Аиуитскц -ь-
.екц ес9и.кс Ауетс,нг Д сунЗи сфпе рсАнсре /ке-ке н+ иунн ямеРнкнкипцрс- -ь.екцВг
Оеьпснкиц9 ри Ауен+ренкц ,и хкек я.ежсуВ м уепн.и1 уискнмрс- .есртс Аежпс м сьс-
+нрг шрн мкспн ме+пи Аепе. кбспикрел сбсьел н Аунр-пнц рсспГтскц +с ки9 .с. ,ир-
ънрф е2ирнмсГк -ь.екц сбсьнг
ш.с+спец9 /ке реьни тсф Аиуит Ае.бА.ел ,нсГк убперфг Мс. н Ае-мнп- есус+г
Д мнтиеуепн.и ьиуенр- Ауеке ,нспс уб.сн убпер9 тиеркунуб- -ь.екцг
Эеуспц Ауекс 8 рсспГтслки +с менн .пниркснг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
4
M В1гргЗпн кг1Вг1е:про. :1оопоя Вг В1гЗе2>пс :оку:ес р кгсВеопп ъВ1ернт2-
>о уо:Г2 уъВо1се1ко:гр х1оопоя В1гшгЗпн р кгсое:о 1еуВгнг/ооог ое р:г1гс 3:е/о
уъВо1се1ко:е Дкое р.шгЗпнп оо ое ънпцъ е р :г1ягр. ен 1гкъВе:онп кек ое неЗгоп
Д>ъ>оопт В1гу:г Вг:1туе2>по 5емн2Зе е ВгкъВе:онтсп п Зоне р.ргЗ.
шжнс.с рс хке хксАи 8 ри рслкн я.уГ/.емВ uкусРем нпн устекилmг
Зърто. /тис
г Дфсиунки етрб н+ Ри рсАнсрн- ки.ксг .убьнн пемсн9 еАуитипнки9
.с. н м .с.ел Аепитемскипцрекн мф сбтики Аетсмскц нрЗеус2нГг шс хке Аетуесрии м
питбГъи ус+типиг
.е рс/спс /икмиукеье хксАс пнк теп,ир ексмскц- /нкфг Дф рн/иье ри Анжикиг Дф
Ае.с кепц.е Апсрнубики н Ауитксмп-ики 8 ьекемнки сс+б тп- ки.ксг
пртмрътА. /тисо ￿
3уимускнки мелкмс н Рсус.киункн.н м мфьетфг Ике е,ре типскц
фпирре нпн рссуескц рс /иуремн.иг
-2тА. /тисо ￿
э мек кепц.е киАиуц9 .еьтс мф Аернсики9 /ке н .еб Ауетсики9 .с.ни
Ауеспиф е,ик спсьетсу- хкеб уижнкц мсж Ае.бАскипц9 е,ре АункбАскц . ки.кбг

Зс1стие

ОкеА5 1и /нкслки тспцжиг 2сАбкнки .ермилиуг
oсь тг :ик.е Аелнки9 /ке Ауетсикиг
oсь г 3уитксмцки етнр /с н+ ,н+рн Ае.бАскип-г
МиАиуц е,ре АиуиРетнкц . /кирнГ питбГъиье ус+типсг
боу.и
3етАнжнкиц рс усфп.б мфтсГъиье- .еАнуслкиус осун Mирнмирьн рс иье слки
kkkгmZelNolnmBhDDNoiг\nm 8 н мсж суирсп уи.псрфР Аунием усжнунк-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.11. хем2 тсписстия текстов

Дф9 .ери/ре9 Аернки9 /ке ф усскунмси ки.к .с. +сирб пн/рел мкуи/н /ипе-
ми.ег 1с/нрскц есъирни е,ре Ае-ус+ребг ке-ке риумре иик-9 .ке-ке жбкнк9 .ке-ке
+стсик меАуефг Ди ф ус+рфи9 н б .с,теье мен АетРетфг эркиуирс- Аепб/сик- нкбс-
2н-N ус+ьемсунмскц биГк ми9 ре Ауетсмскц бтсик- кепц.е итнрн2сг
О уи.псрф ки.ке нкбс2н- срспеьн/рс-г Тье е,ре Анскц .с. м+тбсик-г 1е
пб/жи Аунтиу,нмскц- еАуитипиррфР Ри нпн Аепитемскипцрекн Аетс/н нрЗеус2ннг
еьтс уи/ц +сРетнк е Рии рсАнсрн- ки.кс9 Аиумеи9 /ке мАпфмсик м Ас-кн9 8 сссуи-
мнскбус I6EIг I6EI усжнЗуемфмсик- .с. IooNnolnn9 6noNeNio9 ENileN9 I\olnnг .убьнн пе-
мсн9 хке Ауе2и бАусмпирн- Аемитирни /нкскип-г Орс/спс Аунмпи.си мрнсрни9 +ски
мф+фмси нркиуи9 Зеунуби ,ипсрни н Аетксп.нмси . тилкмнГг
1с ел м+ьп-т9 I6EI Аунирнкипцре . уи.псреб ки.кб пнж.е есъс- Рисг шрс
тсик н+сфке/рбГ ьнс.екцг – кс9 ьти ьнс.екц9 8 кс ежнс.нг 3ехкеб рн,и ф усекун
иъи в Риф рсАнсрн- ки.ксг Дс ексрик- Ауеке есускц нрЗеус2нГ н Аетскц ии м
рб,рел Аепитемскипцрекнг – ипн мф биики Аунир-кц I6EI тп- рсАнсрн- уи.псрфР
ки.кем9 ке б мс сбтик 1 Риф м уб.смиг

хемс )От проблем2 клиеттс,

.уимрилжс- Рисг 1смиуреи9 м .сирре ми.и ии АееъцГ Ауетсмспн -е серксг
швт: сГржА3 ￿
уи.псрфл ки.к куенк- ек Ауеспиф .пнирксг Эф еуниркнуби- рс
пГтил9 нАфкфмсГънР еАуитипиррбГ Ауеспиб9 н м ки.ки Ауитпсьси уижирниг
Ике .псн.с уи.псфN б мс Ауеспис 8 б рс уижирниг
 .и.оГ св)и2Г оссг:лвртс2 сГржи,
еьтс Ае.бАскипц ее+рсик Ауеспиб н ии с.кбспцрекцг .убьнн пемсн9 Ауеспиб
Ауетсмскц ри рстег 1б,ре Ауетскц кепц.е ии уижирниг
Д ки.ки теп,рф Ауескунмскц- тмс /ик.нР фпемфР спе.сг
тг 3уесписг Пеубпнуем.с Ауеспиф9 .екеуел мф /нкскип- 2иАп-икиг
г >ижирниг Дф иье е+мб/нмсики н ес9-р-ики9 Ае/иб мсжи Ауитпе,ирни пб/жи9 /и
б .ер.буиркемг
ж реу мгнп: ягнгреь 11оЗнеяеос гмомгнпре2>оо у1оЗу:ргф ЕгнгЗь Отуг сесго:е
гВ:гсф
Окуб.кбус ки.кс м хке пб/си сбтик кс.с-N
O 2сьепеме. 8 -у.нл9 Аунмпи.сГънл мрнсрниг
O я3уеспирфлВ сс+с2г в81 Ауитпе,ирн-9 м .екеуфР мф Аетрнсики Ауеспиб н Аун-
мпи.сики мрнсрни .пнирксг
O )с.ерн/реи еАнсрни бкн уи.псреье Ауитпе,ирн-г 8в Зус+фг
O шАнсрни мфьет Ауитпе,ирн- 8 кемсус нпн бпбьнг 1и.епц.е сс+с2им9 м .екеуфР мф
ес9-р-ики еесиррекн мсжиье Ауитпе,ирн- н еккуснмсикиц ек .ер.буиркемг
O 3уетс,с 2ирф 8 8в Ауитпе,ирн-9 ьти мф ес9-р-ики9 Ае/иб мсжс 2ирс мфьетрс-г
O 3уетс,с тилкмн- 8 т8в Ауитпе,ирн-9 ьти мф ес9-р-ики9 Ае/иб .пнирк теп,ир
емиужнкц Ае.бА.б нирре ил/сг
Тпн мф мфснусики Риб яек Ауеспиф .пнирксВ9 Аексуслкиц ри емиужскц питб-
Гъни кусжрфи ежнс.нг
4уое.и 1о Асгсит: съгержв ол си:Фи
1б,ре рслкн Ауеспиб .пнирксг 1и Аунтбскц ии9 с м+-кц уиспцре бъикмбГъбГг
>секун нкбс2нГ фпе н н.уесснг –.кбспцрс- Ауеспис 8 м есъикмирре куср-
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
0
Аеуки рс Аеуб/р-Р9 рс нтирц-Р н рс пГсфР АемиуРрек-Р янт-кВ ме+сбтнкипн екир +ссе-
пимсрнлг шк тн+иркиунн н Репиуф те кбсиу.бпи+с н О3э.сг Ике Аусмтс9 хке уиспцрекц9 хке
Зс.кг :ипеми. м мсьери икуе мнтнк ри кепц.е н-Гъни пн2с н АфжбънР +теуемци епе-
тфР .уссм2имг
Д ки.ки ексик- ес хке рсАернкц9 Ае.с+скц иуци+рекц Ауеспиф н Ауитпе,нкц
уижирниN сркнсс.киунспцреи фпеw сркниАкн. м бтесре кГсн.и9 .екеуфл е,ре ренкц
 еселw мпс,рфи спЗик.н е Аи2нспцрф ускмеуег
3уеспис9 мфесррс- н+ Аспц2с9 8 н.уесф9 еснксГъни Ает есет.е брнкс+с9 .еке-
уфР пиь.н Аеуфме микус е,ик +срикн м тик.бГ .ерскб Ау-е м .уемск.б мсжиье
спфжсг
Mуит1 .с5 – киАиуц Аеекунки рс мел ки.кг 1ик пн м ри кс.еье уетс Ауеспиф1
:кесф н+си,скц хкел ежнс.н9 текске/ре Аеесъскц- в84 Аекир2нспцрфн .пнир-
кснг Дкуикнкц- пн/ре9 Аеьемеункц Ае кипиЗерб нпн Ае/нкскц Зеубф9 ьти еснусик-
2ипимс- сбтнкеун-г 1сАуниу9 /кесф Аер-кц9 .с.ни Ауеспиф мепрбГк ,ирънр миР ме+ус-
кем9 уи.еиртбГ н+б/скц Зеубф рс coorNttkkkгPnehmгDlooDNnnNгehtг
4уое.и 2о швГгр о с.в)нгр гсосинор съгержА
Дсжс +стс/с 8 рслкн -у.ни н нркиуирфи Зус+ф9 .екеуфн .пниркф еАнфмсГк Ауе-
спифг Дс риесРетн нР -+ф.9 нР кнпцг
Эе,ре рс/скц ки.к меАуее яMепнк +бс1Вг Ике сбтик Аусмнпцре9 ре .б/ре9 - сф
тс,и .с+сп9 ссрспцрег Дс митц рб,ре ри Ауеке нрЗеус2нГ Аиуитскц9 ре н хе2нерспцре
/ипеми.с +с2иАнкцг 1скбАнкц иб рс е+епцг с.ни кбк еьбк сфкц мсунсркф1
эАепц+блки нпцрфи ьпсьепфN тиуьсик +бс9 реик +бс9 меик +бс9 Анпнк +бс9 сепц ьуф+ик
+бсг
эАепц+блки иксЗеуфN
11гронп огбГ ое робо1поко яЗо м.нп р. п ъмоет мгнГь
4уое.и Ло 4лмв)от: съгержв нр 2лА.гж .орнти
Детнкипц9 еАнфмс- скиуб Ауеспиб смкееснпи9 ьемеункN яЦ ир- мнк-к кеу-
е+сВг
еАнуслкиу9 АуитпсьсГънл уижирни хкел Ауеспиф9 рс/нрсик ки.кN яэАфкфмсики
тн.еЗеук Аун рс,скнн рс Аитспц кеуе+с1В эпн еми +сАбъиррфл пб/слN яДф пф-
жнки мфе.ни +мб.н9 .екеуфи н+тсик кеуе+рс- .епет.с Аун куирнн е кеуе+рел тн.1В
3е фпб .с+сре ми миуре 8 ри Аунтускц-г 1е метнкипн м сепцжнркми меи кс.
ри ьемеу-кг э /б,тф хкн Зеубпнуем.нг :ке Аепб/сик-1 :нксижц кс.ел ки.к н мнтнжц9
/ке кис- ри АернсГк9 ри АернсГк кменР Ауеспи9 пе,рекил9 .екеуфн кф кеп.рбп-г
– ипн рик Аернсрн-9 ке ус+ми е,ик сфкц б мс сти.мскреи уижирни1
Тъи Ауниуг 3уитксмцки9 /ке мф рсРетнкиц м кепАиг Эне мс АуеРет-к ьепетрфи
пГтнг ДеАуее яЖекнки икц1В мф ке/ре Аунмпи/ики нР мрнсрниг ДеАуее яэАфкфмсики
риАун-крфи еъбъирн- Ает и/имнтрф екуек.е ьубтнрф9 м-+сррфи ьнАиуи.уи2нил
,ипбте/реье е.с1В мф мфксмнки ис- ри м пб/жи микиг
:кесф н+си,скц хкел ежнс.н9 рб,ре рскуенкц- рс .пнирксг э рслкн ьекемфи Зеуб-
пнуем.н9 еАнфмсГъни Ауеспифг шкпн/реи уижирни 8 Ауелкн кс,нуем.б м ектипи Ауе-
тс,г 3уемикн етнр уссе/нл тирц м хке ястбВ9 Аеесъскц- Ае кипиЗерб .пниркснг э
мф Аелики9 /ке Ае.бАскипн 8 е/ирц нпфи9 брфи9 тесуфи пГтн9 ре ри тп- рнР хкс Зус+сN
яэАфкфмсики тн.еЗеук Ает и/имнтрф екуек.е ьубтнрф9 м-+сррфл ьнАиуи.уи-
2нил ,ипбте/реье е.с1В
4уое.и фо Аеъит: Осто: с)истомг+г оьогти5
1и рсте ьнАиухе2нлг 1и рсте бАиуустекн н иьс/скц-г 3нжнки хе2нерспцрфи
ки.кф9 ре си+ Аиуиьнсемг Ие2нн ки.кб АунтсГк ке/рфи Зеубпнуем.н н ик.ни есеуекф9
с ри нркикн/и.ни Аунпсьскипцрфи м АуимеРетрел киАирнг 1б,ир кс.ел ки.к9 .екеуфл
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
8
мф е,ики Ауен+рикн м ьпс+с .пниркб 8 Ауе/нкскц мфус,ирни9 /кесф ер мс Аемиунп9
с ри бси,сп м кусРиг
Дек кс. Анскц ри рстег
M ооро1гт:ог 1еЗ уЗоне:Г рес уоягЗот ъопкенГого В1оЗнг/оопо Э:г уъВо1оемг1
г:нпбо.ш поу:1ъсоо:гр ОояеоеЗо/о.ш п ооро1гт:ог ъЗгмо.ш Э:г ронпкгноВо. ВгЗе-
1гк э п.укеоого 1олоопо Знт пу:поо.ш съ/бпо
3уе/нкслки хкек ки.к мфус,ирниг :бмкмбики рс -+ф.и Аунм.б нпн.ерс1
4уое.и 0о 1о+интс.о. сръмА. иелиФ
Д Рии яшк Ауеспиф .пнирксВ Аиумфл сс+с2 рб,ир9 /кесф Аунмпи/ц мрнсрни /нкс-
кип-г 3е.с+скц9 /ке мф иье Аернсики9 н есе+рс/нкц Ауеспиб9 уижирни .екеуел б мс икцг
.п- хкеье текске/ре в81 Ауитпе,ирнлг Ике н икц Аиумфл сс+с2г 1и Аиумс- Ауекфр-9
ри Аиумфл ке9 с миье пнжц ри.епц.е куе.г 1и бмпи.слкиц н ри бАус,р-лкиц м .усре-
уи/ннг :икфуиР Ауитпе,ирнл текске/рег
боу.и
Де+цнки рс мееуб,ирни пеме яАуитксмцкиВг эАепц+блки иье м ки.киг 3уитксмцки9
/ке б мс .ссунепикг Дф /нкиц Ае жеи9 н микиу ус+мимсик мсжн мепефг

хемс )Проблемс – Агитсция – Решетие,

Ике ус+ремнтрекц Риф яшк Ауеспиф .пнирксВ9 ре етрн иуци+рф теАепри-
рниN б Ае.бАскип- икц Ауеспис9 ре ер ри ее+рсик ии с.кбспцрекцг .убьнн пемсн9
рб,ре яАуетскцВ н Ауеспиб9 н уижирниг .п- хкеье м ки.к тессмп-ик- иъи етнр спе. 8
ус+б Аепи Ауеспиреье сс+с2с нтик еАнсрни иуци+рекн Ауеспифг Дф ьемеунки ес ии
с.кбспцрекнг шс9-р-ики9 Ае/иб уижскц ии рб,ре .с. е,ре .еуии9 ус.с+фмсики Ауе
ме+е,рфи епе,рирн- н кг тг

хемс )От ворсжетин клиеттс,

Икс Рис ниик реье есъиье е Риел яшк Ауеспиф .пнирксВг шрс кс.,и еунир-
кнубик- рс пГтил Ауесписнг 1е б/нкфмсик- иъи етнр Зс.кеуN ерирн- Аекир2нспц-
реье .пнирксг
Мустн2нерре уи.пси ри миу-кг 2ункипц нпн /нкскипц Аернсик9 /ке уи.псс 8 тмньс-
кипц кеуьемпнг Оеекмиккмирре9 /и пб/жи сбтик еАнср кемсу9 ки мфжи Ауетс,нг 3ехкеб
уи.псрфи +с-мпирн- ксм-к- Ает ерирни9 с +смиуирн- м хЗЗи.кнмрекн тип-к- рс
ти-кцг
Де муи- /кирн- уи.псреье ки.кс /ипеми. митик есел фпиррфл тнспеьг Д хкн
ьремирн- /нкскипц АеРе, рс ьиуе- иунспс я1сжс ;hiilZВ 8 б,/нрб9 .екеуфл ус+ьемсун-
мсик кипимн+еуег
Дсж .пнирк +стсик с иси меАуеф н нъик рс рнР екмикф м ки.киг Осфн усАуе-
кусриррфн меАуесн-ме+ус,ирн-н сбтбкN
O 3е/иб - теп,ир мс миункц1
O 3е/иб кс. теуеье1 эпнN 3е/иб кс. тижиме1
O Дф ке/ре мфАепрнки есиъсрн-1
O с.ни кбк икц Аетметрфи .срн1
O – /ке9 ипн ри Аепб/нк-1 Тпн есиъсрн- ри сбтбк мфАеприрф1
3е.бА.с екенк- кепц.е м ке пб/си9 ипн ки.к рник сфи иуци+рфи ме+ус,и-
рн- .пнирксг эпн Ае.с .пнирк с ри рслтик екмикф м тубьнР нке/рн.сРг .ипскц рс хке
ксм.б ьпбАе9 Аехкеб тилкмемскц рб,ре с.кнмрег
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
9
Д мсжнР нркиуисР р-кц ме+ус,ирн- ки.ке9 с ри мфАб.скц .пниркс ярс мепГВг Дитц
кс мет-к- ки.кф .ер.буиркемг – мтубь ерн хЗЗи.кнмрии1
3иумф типе рб,ре мфАнскц /скфи ме+ус,ирн- мсжнР .пниркем н Аетесускц Зс.кф
тп- екмикемг ер.уикрфи н /ик.ни екмикф хЗЗи.кнмрии9 ри,ипн мнкнимскфи усб,тирн-г
Д ки.ки теп,рф сфкц кун /ик.нР фпемфР спе.сг
тг 3уесписг Дф иГ /нкскип- 2иАп-икиг
г >ижирниг Дф иье е+мб/нмсики н ес9-р-икиг
вг шкмикф рс ме+е,рфи ме+ус,ирн-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
вФ

1.12. Плст про1с/его текстс

еьтс стнжц- +с ки.к9 ке /ске м ьепеми Рсег Эеуи фпил9 ьеус уи.псрфР Аун-
ием9 .екеуфи кс. н Ре/ик- нАепц+емскц9 .б/с нтилг О /иье рс/скц1 :и +с.ер/нкц1 с.
сфкц1 3унтиу,нмслкиц хкеье Ауекеье Апсрсг
О8ос.о.5 ли+ггмг.
3уитксмцки9 мф итики м /с Ан. м есъикмирре кусрАеукиг Дс кеп.сГк н АнрсГк9
.еьтс АуеснусГк- . мфРетбг Дф хкеье Аус.кн/и.н ри +си/сикиг Ике яикикмиррфл жбВг
1е мек . мфРетб Ауеснусик- сссбпц.с кипи,.ел рс .епин.сР н Ауеи+,сик мс Ае реьсг
яД,н.В9 ек .екеуеье мф Ает.с.нмсики н Ауен+ренки мпит ри.епц.е ярсАбккмнлВг
О нрЗеус2нил нкбс2н- срспеьн/рс-г Т,ии.бртре рс /ипеми.с есубжнмсик- еуи
нрЗеус2нн .с. уи.псрел9 кс. н риуи.псрелг шсус+ре ьемеу-9 мсжиье .пниркс9 пемре
уел А/ип9 е.уб,сГк ус+тус,нкипн 8 кипиЗер9 сц.с9 Ае/кс9 кскцн рс пГсне слки9 фп.с
рс +сссмреи мнтие9 .екеуеи иб мфпспн н .екеуеи ер Ауеке ес-+ср Аеекуикцг
:кесф Ауетскц иб /ке-ке9 рб,ре хкек уел Ауеснкцг
Хипц +сьепем.с 8 Ауеснкц жб9 Аунмпи/ц мрнсрни9 +сксмнкц .пниркс ексремнкц- н
Аиуи.пГ/нкц- рс мсж ки.кг
Дек Ауниуф енР хЗЗи.кнмрфР +сьепем.емг
[ тек т кгокъ1п1грен у /ооесп екебпкгр
[ 11оЗу:ерГ:о ер:1е кнпоо:. кгобпнпуГ
[ .кгнГкг р. яг:гр. еВне:п:Г е споп-кгоуънГ:ецп2ь
3ернки9 ипн /ипеми.с ри Аунмпи/ик +сьепеме.9 ке ер ри сбтик /нкскц ки.кг Дф кенки
Аиуит риАуекф мфсеуег 1сАнскц Ае.елрфл я.бпцкбурфлВ +сьепеме.9 /кесф е мс ри
Аетбспн АпеРе9 нпн е+тскц Аепсрни9 .екеуеи ексремнк си+брфл сиь /нкскип- Ае е2н-
спцрф ик-9 слкс9 Ае/ки н +сксмнк Аиуилкн . ки.кбг 3уетс,с нпн еекмиккмни .с.н-
ке нЗн/и.н .ункиун- типемеье кнп- 8 мфснуслкиг
-ръмА. иелиФ
2сьепеме. Аунмпи.сик мрнсрни .пниркс н Ауньпсжсик . /кирнГг Хипц Аиумеье сс+с2с
8 я+ск-рбкцВ /ипеми.с м ки.кг 2снркуньемскц9 бмпи/ц9 +снркиуиемскцг
А+гьни2 съгьити ге9р.ти
Д Аиуме сс+с2и мф Аетр-пн Ауеспиб9 с тспцжи Ауитпсьсики уижирниг Осеи ьпсм-
реи9 ьемеунки .пнирке рс -+ф.и мфьет 8 Ае.с+фмслки9 ес9-р-лки9 ус.с+фмслки9 .с. иье
,н+рц н+ирнк- Аепи Ае-мпирн- м рил мсжиье кемсус нпн бпбьнг
-ъгьити ФрнА
3уетс,с 2ирф 8 хке ри.епц.е Ауитпе,ирнл9 м .екеуфР мф ес9-р-ики9 Ае/иб мсжс
2ирс мфьетрсг
-ъолАм . ьр.стмо>
1и.епц.е Ауитпе,ирнл9 .екеуфн мф Аетксп.нмсики .пниркс . тилкмнГг
Mепии Аетуесре хкн спе.н усекун тспииг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
вт

1.13. о1стие сильт2х сголовков

3емкеуГ9 +сьепеме. теп,ир сфкц пнА.н9 .с. итг Мс.н9 /кесф /ипеми. екеумсп- ек
меил пГснел е2нспцрел икн н Аеьуб+нп- м /кирни уи.псреье ки.ксг шсускнки мрн-
срни9 уи/ц нтик е
б:оопп
уи.псреье ки.ксг Ике теуеьеье кенкг
2сьепеме. е,ре усмрнкц .еАци9 .екеуеи Ауеснмсик уи.псрбГ +сънкб /ипеми.с
н мф+фмсик нркиуиг
с. хке типскц1 Пеубп н Аунием бъикмбик мипн.еи ре,икмег 3ун+рсГц9 ри
Ре/ик- Аемкеу-кц ке9 /ке б,и рсАнсре мипн.нн .еАнуслкиуснг 3уе/нкслки9 рсАуниу9
.рньб я3уемиуиррфи икетф уи.псфВ .,ерс илАп+сг Д рил екрн емикем н Аунием
рсАнсрн- +сьепем.емг :нкслки н нАепц+блкиг
3ернки9 /ке +сьепеме. теп,ир Аунмпи.скц мсжнР Аекир2нспцрфР .пниркемг 1и миР
/нкскипил9 с кепц.е .пниркемг 3ехкеб б,и н+ +сьепем.с /ипеми. теп,ир Аер-кц 8 тп- риье
мсжи Ауитпе,ирни нпн рикг с. хкеье теснкц-1 О АееъцГ .пГ/имфР9 нпн кискн/и.нР9
пемг .п- уи.псф кескепеьн/и.нР бпбь .пГ/имфн пемсн сбтбк ми9 .екеуфи м-+срф
е кескепеьнил9 +бсснг .п- уи.псф смке+сА/скил 8 ми9 /ке м-+сре смкееснпиг
3унмитб ри.епц.е Ауниуемг
.рпу:т: пнп мГ2: :г1сгеь
шкпн/рфл +сьепеме. тп- уи.псф смкеиумнсг >и.пснубик- бпбьс тнсьрекн.н
кеуе+рел нкифг 2сьепеме. Аунмпи.сик смкееснпнкем u.пГ/имеи пеме якеуе+сВm н
кепц.е киР9 б .еье ил/с ниГк- кс.ни Ауеспиф кеуе+рел нкиел uмнк Аун кеуе-
,ирннmг
тек уЗоне:Г В1пм.нГо.с сеяепо Зо:укпш :гре1грь
2сьепеме. тп- ус+уссексрреье рел .еиу/и.еье Ауитпе,ирн-г Хипимс- сбтнкеун-
8 мпстипц2ф сьс+нрем тик.нР кемсуемг
:ске9 ксп.нмс-ц +стс/сн кс.еье Апсрс9 рс/нрсГъни .еАнуслкиуф Анжбк есъни
+сьепем.нг 1сАуниуN ￿
1тек Вгу:1гп:Г В1пм.нГо. мпооу8 ￿
нпн ￿
1тек Згмп:Гут упнГогяг
Зг1грГть8
3ернки9 мс ри рб,рф ми пГтн рс Апсрики9 мс рб,рс кепц.е мсжс 2ипимс- сбтнке-
ун-г
.кгнГкг у:гп: \mn Знт у1оЗоояг мпооуеь
Хипимс- сбтнкеун- 8 пГтн9 +рсГъни9 /ке кс.еи (;о uОнкис бАусмпирн- м+снеек-
режирн-н .пниркснm9 н ниГъни екрежирни . уитриб сн+рибг Ике уб.еметнкипн
ектипем Ауетс,9 Аиуит .екеуфн кенк +стс/с Ае мритуирнГ (;о-нкифг
ОенооГкет глпмке у:гпрлет Зп1ок:г1ъ Вг В1гЗе/ес 8 999 999
1ъмно
Хипимс- сбтнкеун- еАуитипирс етре+рс/рег :ке иъи м хке +сьепем.и еесирреье1
1си. рс .с.бГ-ке яспирц.бГВ ежнс.б теуеьнн Аепиткмн-нг эирре ии +сРе/ик
рслкн м ки.ки тнуи.кеу Ае Ауетс,сг

Профи против всех

с. мф тбсики9 .с.ел н+ тмбР +сьепем.ем хЗЗи.кнмрии1
Оъбп:онГоет ягнгроет мгнГь
нпн
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в
И:г Зонео: Згк:г1 кгяЗе ъ оояг мгнп: ягнгреь
1сте Аун+рскц9 /ке есс +сьепем.с Реуежн9 есс текелрфг Д Аиуме мсунсрки нтик Ау--
еи есусъирни . Ауеспииг Де мкеуе 8 фп.с рс АуеЗинерспсг
–иун.ср.нл .еАнуслкиу осун Mирнмирьс кикнуемсп хкн тмс +сьепем.с н мф-рнп9
/ке мкеуел +сьепеме. м кун ус+с хЗЗи.кнмрии Аиумеьег
Офпслкиц рс АуеЗинерспем н мфг с.1
O ЦАенрслки нирс .пниркем uипн ерн тспн еьпсни рс нАепц+емсрни нР нир м
уи.псиmг 1сАуниу9 яс.бГ мет.б Ацик Mсус. шссс1В
O 3унметнки рс+мсрни .еАсрнл-.пниркемг
O ЦАенрслки АуеЗиннг
1сАуниуN
И:г Зонео: уео:ошопк кгяЗе :обо: :1ъмеь
т кгсъ гм1е>ео:ут у:гсе:гнгя у ъмог мгнГ2ь
т:г ъбп: Зо:о ъбп:онть
т:г л:1е2ъо: яеплопкгр е В1ор.лоопо укг1гу:пь

Зс1стие

1и Аижнки /нкскц питбГънл ус+типг 3иуилти ек киеунн . Аус.кн.иг 1сАнжнки 4
+сьепем.ем9 нАепц+б- Ауни я3уеЗн Ауекнм миРВг

Реклсмт2н сголовок. >е 1елсн
кск Гсри кск Джот или кск Дэт

ке ри +рсик осун Жспсиукс9 .хрс ирритн нпн .,ерс супкерс1 .п- киР9 .ке ри м кии9
тсГ с-/е. 8 хке мипн/слжни .еАнуслкиуф миР муиир н рсуетемг 1и Ауеке .еАнуслкиуф9
с скиус АуетсГънР ки.кем н ьбуб iZDNi DNooNeiг эн рсАнсрф .рньн н кскцнг
3уеке Аернки9 /ке пиАеи .еАнуемсрни рн/иье ри тскг эреьтс тбслки меил ьепе-
мелг ОАусжнмслки ис-9 кспн сф мф /нкскц кс.ел ки.к нпн уи.псрфл +сьепеме.1
)ГсбГ Зеубпб9 пГсел емик рб,ре АуеАбкнкц /иуи+ ис-г .ессмнкц н ,н+рн9 менР
+рсрнл9 бтуекн9 Аернсрн-г
1сАуниу9 сиун.ср.ни .еАнуслкиуф с.кнмре нАепц+бГк ес9ирфи +сьепем.н9 ьти
.с,теи пеме рсАнсре +сьпсмрел сб.мфг 3епб/сГк- мек кс.ни я/бтисВг
89р )ръи Р ВА –о9ож хъгжАж 1гъевнгж ш 4ьнож 1илгж г 8евП я шр+гьн2
Д эрн2 Л -гъур ц –и Иъгмито 1гъ2т 4т штъисто 0 Вгньонг.о хг)ру: Длнит:П
Ии. Р Этг+г Мгеос2 о -гв)о шмг. -ръмА. эц88ц4– М488як4П кяВ4ЗяР ф
эц–ДЗТ М8–Е,
– мф сф +сРекипн б+рскц Аетуесрекн Аепи кс.еье +сьепем.с1 О.еуии миье9 рикг
Дитц кс.нн яек.уемирн-нВ Аикунк Оикцг шсф/ре кс.ни нкеунн ус.с+фмсГк т8-пикрни
яАуитАунрнскипнВг Ттмс пн нР ус.с+ф мф+фмсГк темиуниг Д хке ми н типег

Провоксция в сголовке

штнр н+ пГснфР +сьепем.ем .хмнтс шьнпмн мфьп-тнк кс.г
11плнп:о оес Згнне1 п с. р.нобпс рел яосг11г пнп гу:ере:оуГ
уг ургпс Згнне1гс п уг ургпс яосг11гос
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
вв
Д ри ьсуерн/ре е/иксГк- Ауеме.с2н- н ке/рфл мфкуип м Ауеспибг шксремн-
рс Ауеме.с2ннг Ике екпн/рфл нркубирк9 /кесф Ауеснкц кирб уи.псреье Знпцкус9 .еке-
убГ ме+мип е+ь есфмскип-г 1сАерГ9 рс /ипеми.с .с,теи ьремирни есубжнмсик- еъ-
рфл нрЗеус2неррфл мспN хпи.куеррс- Ае/кс9 кипиЗерф uекемфл н кс2нерсурфлm9 сц.с9
кипимн+еу9 устне н АемГтб уи.пссг Эе+ь +сънъсик- .с. е,икг Де муи- уи.псрел
Асб+ф тсик Аун+фм яуе/ре м кбспик9 с Аеке рс .бРрГ +с сбкиусуетеВг 3ун Ауеекуи
нркиурик-кусрн2 /ипеми.с еРмскфмсик яссрриурс- пиАексВг
3уитксмцки .уиАекц мфе.нн риАуерн2сифн кирснг Ике н икц е+ь мсжиье
.пнирксг 3уеме.с2н- 8 екпн/реи киреснкреи еуб,ниг шрс мфметнк н+ усмремин-9 нркун-
ьбик9 ме+бъсик9 устбик9 м есъи9 ри ексмп-ик усмретбжрфг эАепц+блки ии с.кнмрег
3унмитиррфи рн,и киф уи.псрфР Ани 8 ки сфи Зус+ф9 .екеуфи Аиумфн мнтнк
Аепб/скипц Анцс uке9 /ке рсАнсре м Аепи ihB$N\omг 3уитксмцки9 мсж Ае/кемфл -ън.
пенк- ек Ани9 ми ме.убь ьеунк9 .нАнк9 куи+мернк н куисбик мсжиье мрнсрн-г э кбк Аун-
Ретнк Анце кс.ел мек киелг
Д:к1.:го ВпуГсг пЗпг:ес
5 уВгугмгр Вг:о1т:Г В1гЗе/ъ соЗнооог п събп:онГог
До м.н р уноеш кгяЗе Вгу:ерпн ВгЗВпуГ
1гсгяп:о ъ соот ъ/еуо. мпооу
ж соот оемн2ЗенпуГ кнеуупбоукпо В1поекп яг:грогу:п къВп:Г
Ике Ауниуф уиспцрфР +сьепем.ем9 рсАнсррфР митбънн нуемфн .еАнуслкиуснг
Оесусп нР н Аиуимип екпн/рфл .еАнуслкиу 8 3смип .смфтем с.с IeoDnmhi ucoorNttZeoDnmhiгehtmг

Иттригс в сголовке – ответ в тексте

эркуньс м +сьепем.и Ауеснмсик уи.псрбГ +сънкб /ипеми.сг шрс ус+,ньсик пГсеАфк-
кмег 7 кепц.е етрн ьпс+.е ьп-рбг эркиуире митц5
2теуеме9 ипн м ки.ки /нкскипц рслтик бтемпикмеу-Гънл иье екмик рс нркуньб9 Аетр--
кбГ м +сьепем.иг ери/ре9 е,ре Рнкуф есус+е +ссрнкц /нкскип- м ки.кг 1е /и нпцрии
Рнкуекц9 ки сепцжи рс мс еснтсг
1сАуниу9 хпи.куерреи Анце кс.н +сьепем.е етрс,тф АеАспе м еГ АсА.б
яОАсВN
гн1онм б2гсм нм тгнонег
2сРекипец пн ри б+рскц Аетуесрекн1 ери/ре5 Mблрс- Зсркс+н- унемспс -у.ни .су-
кнрфг 7 Ауитм.бжспг 7 суенп типс н ек.уфп Анцег Дек9 /ке е.с+спец мрбкунг
Моо>пое ъсо1не ое :1оопояо п 1гЗпнеуГ еогрг угро1лооог З1ъяпс
бонгрокгс Дое у:ене уВгкгог ъро1ооог р уомо 3оо1япбог
Дое В1глне :1оопоя р оело :1оопоягрг кгсВеопп хоВо1Г ъ ооо
оу:Г руо 1оуъ1у. Знт Згу:п/оопт оогмшгЗпс.ш р угр1осооог /поп
3ку:1ег1Зпое1о.ш 1оънГ:е:гр
.екске/ре кс.еье ес9-рирн-9 /кесф бтемпикмеункц пГсеАфккме1 1икг 7 ек.уфп
Анце1 .сг 3уе/нксп иье 8 тсг 2сРекипец типскц +с.с+1 1ик9 кс. .с. ир- ессрбпнг Ие-
2нн риьскнмрфиг Ц/нкфмслки хкег

Игрснте с сголовксми

с. мс кс.ел +сьепеме.N я
ж 78-но:оояг съ/бпо. уоку-кгоя1оуу. 5 1е р ЗооГ8
1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в1
Тье Аунтбсп >есиук епциуг шк.пн. рс Анце хкн +сьепем.е ексмнп 9 59 /ке
е/ирц тс,и риАпеРег
еьтс - Аунме,б хкек +сьепеме. м Ауниу рс куирнрьи9 ке м ьубААи ес-+скипцре сбтик
б/скрн.9 е+мб/нмсГънл ерирн- реьнРN хке ,и м –иун.и 8 кс ми еми нрс/иг
Д хкел Зус+и 8 .еуирц Ауеспифг :ипеми.б рсреье пиь/и Аунтбскц9 Ае/иб ри уссе-
ксик хкек +сьепеме.tуи.пссtРет9 /и Аунирнкц иье н екпитнкц уи+бпцкскг 3ехкеб б ре-
ьнР ки.кф .б/рфи9 +сьепем.н спи.пфиг Д уи+бпцкски ки.кф ри Аунре-к Аунсфпнг Ике ,и
м –иун.и ,нмбк нппнериуфг
хмитот съоьвжАмит: ге92снрно2 о гсъимьино2 Ж сгсъгев.тр сьрит: Оуи+ м стг-
ъгнв5о Зг:.г ге2литр:нг лижръ:тр ърлв:тито
:кесф Ауемиункц нпб +сьепем.с9 ри рсте мриту-кц пе,рфи кускиьнн кикнуемсрн-г
.екске/ре типскц хпи.куеррбГ усфп.б Ае .пнирксг
Мис Анцс м хпи.куерре Анци 8 етнр н+ .пГ/имфР хпииркемг Ое+тсик- кис
Анцс9 нпн ihB$N\o DlnN9 нАепц+емсрни киР ,и Аунием9 /ке н +сьепеме.г 3е уис.2нн
сбтнкеунн е,ре Аер-кц9 АеАспн мф м ке/.б нпн рикг 3е.с+скипц яек.уфмсиекц АнцсВ
ьемеунк е нпи +сьепем.сг
7 х.Аиуниркнуемсп е меил усфп.елг Хипимс- сбтнкеун- АниN мпстипц2ф
спеье н уитриье сн+рис9 су.икепеьн9 .еАнуслкиуфг 1н,и м .с/икми Ауниуем Аунме,б
киф Ани н Ауе2ирк нР ек.уфмсиекнг
 пемб9 уитрнл Ауе2ирк ек.уфмсиекн тп- хпи.куеррфР усфпе. кискн.н ясу-
.икнрь н ЗнрсрфВ ексмп-ик т490 59 тп- кискн.н яесб/ирни н куирнрьнВ 8 тЛ9Л 59
ясу.икнрь н уи.пссВ 8 т898 5г Икн тсррфи Ауитексмпирф иумне N-mZlD су.икнрьс
оZlD\clmrг\nmг
– мек .с.нР уи+бпцкскем ри бтспец теснкц- АееъцГ еуньнрспцрфР ки Аниг
11оЗу:ерГ:о ер:1е кнпоо:. кгобпнпуГ
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел в99Л 5г
Иосъ сг/о: оеъбп:Г Вгпук 1емг:.ь
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел в998 5г
Ио1: ргГсп кек г:нпбе:Гут г: кгокъ1оо:грь
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел 998 5г
.кгнГкг р. яг:гр. еВне:п:Г е споп-кгоуънГ:ецп2ь
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел в19в 5г
Zг:п:о гу:е:Гут у Згнне1гс п яосг11гось
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел в9 5г
5е б:г уВгугмог руояг гЗог унгргь
шк.уфмсиекц Анцс кс.ел киел 1Ф90 5г
1и пи,нк б ир- тбжс . бкмиутнкипцрф +сьепем.сг 3ехкеб ми сепцжи меАуен-
кипцрфи бтсГк-г ДАуе/и9 е,ре Аунтбфмскц ус+рфи мсунсркфг штрс.е Ае.с мф ри АеАуе-
семспн н ри +сиунпн уи+бпцкск9 пГсфи бкмиу,тирн- ес нР хЗЗи.кнмрекн сбтбк пнжц ьнАе-
ки+снг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в4

Зсголовок с сексом лу+ше +ем бе тего

Ди ф рс ескмиррел ж.буи Ае+рспн9 .с. рипиь.е Аунтбскц Реуежнл уи.псрфл
+сьепеме.г еьтс еми пе,ре9 рс Аееъц АунРетнк и.г 2сАнРнмслки хуекн.б м +сье-
пем.н9 есфьуфмслки .пбсрн/.б 8 н сбтик мс /скциг
Д .с,те мфАб.и меил хпи.куеррел усфп.н - срернубГ 48Л Аекем н+ спеьсг Ми
+сьепем.н нпн еАнсрн-9 ьти Аунбккмбик кис и.с9 миьтс Аунмпи.сГк сепцжи мрнсрниг
шсусъсГ мсжи мрнсрниN /нксГк еГ усфп.б сепии Ф ФФФ мпстипц2им спеье н уитриье
сн+рис9 су.икепеьем н нркиурик-АуитАунрнскипилг Оиуци+рфи пГтн5 Дек рс хкн +сьепем-
.сР .пн.спн /съи9 /и рс тубьнРг
гис рсг2б еосорм
И:г гм>ояг ъ 1окнесогяг :оку:е у споо:гсь
>-те хкн срерсн ке-пн фп.н рс кскцн е ке9 .с. е.ускнкц усРетф9 .с.
ри Ауеьеуикц Аун +сАб.и .ерки.крел уи.псф н рс тубьни Аепи+рфи емикфг 1е срерф 
яи.бспцрфнВ +сьепем.сн Аунмпи.спн сепцжии мрнсрниг
– мек хке еАнсрни Ауен+мипе спирц.нл м+уфм Аеиъсиекн Аепи мфРетс етреье
н+ мфАб.ем усфп.нг
от тми 2бсс
т1ое:пр>пкп G(rnier Во1оу:е1енпуГ у Вгно:гс с.унп Э:г 1окнесе
съууе Знт В1пЗеопт ргнгуес гмиосе Пvolume mousse) ДЗог ягнгр. трог
ооЗгу:е:гбог Знт В1прнобоопт ропсеопт э меоенГоет м.не м. 1окнеске
тгВое нгмкгр.ш ргнгу оо :гнГкг В1прнокео: ропсеопо к Вгу:о1ъ ог п
1г/Зео: сг1о ргВ1гугр
.ипслки мфметфг
New Yorj kimes ￿
м кскци 8NNmi 8nmNBnn[ 6i (Dl\llnm nn …cZo 8rZm Аунметнк +сссмрфи
Зс.кф9 Аепб/иррфи м уи+бпцкски Аункспцреье н+б/ирн- Ассг
Осфн хЗЗи.кнмрфн е.с+спнц АеуреАнцсг эР хЗЗи.кнмрекц 49Л 5г Дкеуеи
ике +срнсГк яксспике/ре-Зсус.епеьн/и.ниВ Анцс9 АуитпсьсГъни яДнсьубВ н Ауе-
/бГ Зсус.епеьнГг 3е нР фп.с АиуиРет-к Ф9Ф 5 Аепб/скипилг 1с куикци ики Анцс9
АуетсГъни /сф ;nDNz uб,и ижреmг эР хЗЗи.кнмрекц спс 8 миье Ф9ФФ04 5г
ХнЗуф +ср-крф9 ри сепии кеьег 1е ипн рст рнн риреье Аетбскц9 ке Аепб/сик-
нркиуирс- .сукнрсг
.п- усмрирн-N 1н.епсл Цьсуем uАуи+нтирк сьирккмс яерсу.-.ЭВm м кскци я3уе-
ьре+нуемсрни хЗЗи.кнмрекн .Э-.сАсрннВ б.с+фмсик9 /ке Аун усфп.и Ае тФ ФФФ стуи-
с Аунр-ке еуниркнуемскц- рс уитрГГ мипн/нрб т8в 59 ке икц тФФ8вФФ ек.пн.емг
Ике /ке ,и Аепб/сик-1 :кесф Аепб/нкц ек.пн. м в 59 куисбик- сти.мскрс- сс+с стуи-
емw рб,ир риьпбАфл .еАнуслкиу9 е,ик сфкц9 иъи н брн2с-тн+слриуг – /кесф Аепб/нкц 49Л
59 текске/ре Ае яРепетрел сс+иВ ус+суескц Анцс есрс,ир.елг :ке кбк .с,ижцN и.
Ауетсмсп9 Ауетсик н сбтик Ауетсмскцг Mеуекц- хкн ьпбАе9 +рс/нк9 рб,ре нАепц+емскцг

Зс1стие

Цмиуир9 хке +стсрни Аунтик- мс Ае тбжиг 1и+смнне ек мсжил теп,рекн9 уфр.с
мсжил Знуф н Ауетб.кем9 . Ауетс,и .екеуфР мф ниики екрежирни Аунтбслки А-кц +сье-
пем.ем м .пбсрн/ре-нркнрел керспцрекн тп- мсжил .еАсрнн9 бпбьн нпн Ауетб.ксг
боу.и
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
вЛ
3еекунки9 /и +с.ср/нмсик- мсж ки.кг Опеьсре1
MпсьетсурекцГ1 МиАпф Ауеъсрни1 – теп,ир +с.ср/нмскц- Аун+фме9
рсАуниу типскц +с.с+ нпн Ае+мернкцг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в0

1.14. псм кск исто+тик в1охтоветия

3сА.с яОАсВ Ассик ир- м кубтрфР нкбс2н-Рг еьтс рб,ир -у.нл +сьепеме.9 с м
ьепемб рн/иье ри нтик9 - +сьп-тфмсГ нпн м .рньн9 нпн м АсА.б ри,ипскипцрел Ае/келг ун-
киунл мфсеус АуекN ипн - Анце ек.уеГ uАернс-9 /ке есрсуб,нп иье м яОАсиВm9 +рс/нк9
кис Анцс сфпс е/ирц бситнкипцрелг
экс.9 .с.ни +сьепем.н ир- ям.уфпнВг
Моо>пое ъсо1не ое :1оопояо Пгм 3:гс т ъ/о Впуен р.ло)
1с /и фьусп рин+микрфл смкеу1 1с я.сртспсР-нркуньсР-успитемсрн-РВг 1с Ауе-
ке /ипеми/и.е пГсеАфккмиг
ХоокЗг:. В1г упу:осо.ш еЗспопу:1е:г1гр
Д Анци - есрсуб,нп кун есиъсррфР сри.тексг Д .ер2и Анцс9 .еьтс - уск-рбп- м
бпфс.и9 сфпс уи.псс .еАсрнн Ае еспб,нмсрнГ .еАцГкиуемг
1с /и фьусп смкеу1 1с мепжисре пеми ясри.текВг
2с теАепрнкипцрфн Ауниусн - есускнп- . /нкскип- еиье Ммнккиус coorNtt
oklooNeг\nmt{5tnmlnoг
Дек иъи мсунсркф +сьепем.ем тп- .еАнуемсрн- н нАепц+емсрн-г
3епц+емскип- |DZihn[Zв Аунмпи. Ас +сьепем.е
5о усгя Згргоп:Гут
–мкеу нАепц+емсп етнр н+ сфР е.уемиррфР кусРем АуитАунрнскипилг 3екиу-
.пниркс5
|NlrZsDnsZ типнк-9 /ке нркиуи мф+мспе Анце
1Д–ЛЖХТ9MвОф Ylmnn noN оея1еЗпн реуф .жООХ 599 999 2ъо:гр
Д /и иье нпс1 Д Аетсу.и5 – н- }I~ о8’ +с /ик н+микрекн теп,ре р-кц
еАсирн- н ерирн- яс ри Ас пн хке1Вг
|ilP01 еесъсик9 /ке усфпсп Анцс +сьепем.е
ЖгЗог тъ1яео р ODф
>сфп.с сфпс рс буьсрг ермиун- uАиуиРетф рс слкm ексмнпс в0 5г
Д /и нпс хкеье +сьепем.с1 Д бАенрсрнн уетреье ьеуетсг 1и бмиуир9 /ке е.мн/н
нпн Аикиусбу,2ф сбтбк с.кнмре ек.уфмскц Анцс яЭе.мс м вEВ нпн я3икиусбуь м EВ9
ре тп- ,нкипил уитрнР н рисепцжнР рсипиррфР Абр.кем рс+мсрни рсипирреье Абр.кс
-мп-ик- еърф кнбпег
|ZDNliZnneBn[ln еки/сик9 /ке иье мрнсрни Аунмпи. Ас
тек р. сгянп ем.:Г
Онпс Анцс м пссекн емуиирреье /ипеми.сг шснпни нрЗеус2нн9 Аиж.с9 еуи
+стс/г Эф /ке-рнсбтц тс +ссфмсиг 1с хке н ньусГк Асиуфг
|ZnZioZil[ZVn ек.уфпс Анце
Д:З.ш Знт 1г/Зооо.ш р ...Жф
ш.с+спсц усфп.с сГт,икрел сс+ф ектфРс рс –+ем.е еуиг
Д /и и.уик1 Д рсжнР .еур-Р н еуньнрспцрекн Зеубпнуем.нг
яшктфР тп- мсВ 8 пнж.е Аежпег яэ+ф.сррфл ектфРВ 8 н+снкег яMГт,икрфл
ектфРВ 8 есн,сикг – мек тп- уе,тиррфР м ООО> 8 ям.уфмсикВ уи.псрфл Знпцкуг
|ZDNzVDZnnNe Аун+рсик-9 /ке иьетр- бкус ри бтиу,сп- н ек.уфп Ас
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в8
тек жЗгрно:рг1т:Г .рг2 Моо>поъ 5е 899 Рь
Mи+ .еирксунимг Оекунки мфжи ус+тип Ауе и. м +сьепем.иг

Зс1стие

3у-е ил/с +сьп-рнки м АсА.б яОАсВ нпн я1и,ипскипцрс- Ае/ксВг 3уесиьнки ьпс-
+сн +сьепем.н Аниг с.ел н+ рнР Аунмпи. мсжи мрнсрни1 3ексуслкиц Аер-кц9 Ае/ибг
с.ел Ауни нАепц+емсп смкеу1
боу.и
Де+цнки рс мееуб,ирни пеме ямАернкиВг эАепц+блки иье м ки.киг
ДАернки ке /бмкме си+еАсрекн9 .екеуеи тсунп мс м тиккми жспсжг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в9

1.15. Про проблемт2н перв2н сбсц

2сьепеме. Аунтбср 8 Аепемнрс +стс/н уижирсг ДАиуитн е/иуитрел убси,г с. рс/скц
уи.псрфл ки.к1 :ке теп,ре сфкц м Аиуме сс+с2и9 /кесф /ипеми. Ауетеп,нп /кирни1 :и
бтиу,скц иье мрнсрни1
1с/скц уи.псрфл ки.к е,реN
O еАнсрн- Ауеспифw
O нркиуирел ремекн нпн нркуньбГъил нкеуннw
O ек+фмсw
O 2нкскф бтуи2сw
O киксw
O еАнсрн- мфьетф мсжиье Ауитпе,ирн-г
Дфснуслки пГсел мсунсрк 8 н м селг

>с+тите текст с проблем2

Дф теп,рф Ае.с+скц /ипеми.б9 /ке иье Аернсики 8 рсРетнки рн есънл -+ф.г я3уе-
спирфлВ сс+с2 е,ик еке-кц тс,и н+ етреье Ауитпе,ирн-г
1сАуниуN
Тес оеЗгоне реле 1емг:е п р. шг:п:о оо усооп:Гь
нпн
Лгмп:Гут Вгр.лоопт е1Вне:. уоягЗот :ек /о унг/ог кек рг:п
ое Эро1оу: р гЗопш :гнГкг у:1пояеш
эирре кс. е,ик мфьп-тикц яАуеспирфлВ сс+с2 ки.кс9 м .екеуе уи.убкнрьемеи
сьирккме Ауитпсьсик бпбьнг
я3уеспирфлВ сс+с2 е,ик сфкц Аепе,нкипцрф нпн екун2скипцрфг Д екун2скипц-
ре яАуеспиреВ сс+с2и мф еАнфмсики9 .с. .пниркб АпеРе ил/сг 1сАуниуN
Оъбп:онГоет ягнгроет мгнГ г: ооо оо: уВеуоопт Т секълко
кгнг:т: сгнг:. рпукп уЗерпнг у:енГо.с гм1ъбос Ле/о :пшп лоВг:
1еЗ1е/ео: Зе/о Зъогроопо ро:1е В1пргЗп: р т1гу:Г
э тспцжи мф Ауитпсьсики уижирни 8 мфьетре еАнфмсики меи Ауитпе,ирниг
Д Аепе,нкипцре сс+с2и мф еАнфмсики9 .с. .пниркб сбтик Реуеже си+ ьепемрел сепнг
11оЗу:ерГ:о б:г ягнгре оо мгнп: .груос емугн2:ог ж реу шг1глоо
оеу:1гоопо Теу оо :1орг/п: я1гскп Внеб 1омооке оеЗ ъшгс я1гшг:
у:1гкп е гкогс г1ъ>ет съ.ке ъ угуоЗо
э тспцжи мф Анжики9 /ке хке ме+е,ре н +с /ик /иьег э мфьетре еАнфмсики меи
Ауитпе,ирниг
штрс.е рс/нрскц ки.к Ауеспиф 8 н+снкфл Ауниг Жеуежнл9 ре н+снкфлг :ке хке
+рс/нк1 3етРетнки . типб кмеу/и.нг
ДсжнР .пниркем е.уб,сик уи.пссг с,тфл тирц ерн ксп.нмсГк- екр-н уи.пс-
рфР ки.кем9 сепцжс- /скц .екеуфР рс/нрсик- еАнсрн- Ауеспиг
O Ц мс сепнк ьепемс1
O Ц мс ип екемфл кипиЗер1
O Ц мс итпиррфл эркиурик1
O Ц мс риь рс .уфжи1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

O Ц мс микиу м ьепеми1
Д еАнсрнн Ауеспиф .пнирк теп,ир бмнтикц нирре меГ нкбс2нГ9 с ри Ауеке Ауе-
спиб9 .екеуел ксп.нмсГк- миг с. хкеье теснкц-1 эАепц+блки Зус+ф9 .екеуфн мсжн
.пниркф еАнфмсГк Ауеспифг Дфтбфмскц хкн Зус+ф ри кенкг >испцрекц .бтс н+еъуир-
рии Зсркс+ннг 3еесъслкиц .пнирксн пн/ре нпн Ае кипиЗерб9 Аеьемеунки мсжнн ири-
т,иусн Ае Ауетс,с9 Аеикнки кискн/и.ни Зеубф н е2нспцрфи икнг Д есъи9 е.брн-
киц м скеЗиубг
Дсжс +стс/с рслкн -у.ни Зус+ф н нркиуирфи есеуекфг Эе,ре .с+скц япесп- кипи-
ЗерВ9 с е,ре ярсмиурбп- кипиЗер9 рс.уфпсц кубс.с9 теР9 мфАсп н+ ,н+рнВг
эънки Зеубпнуем.н9 .екеуфи бАекуисп-Гк мсжн .пниркфг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.11. .ем е/е тс+итсть текст-

.илкмнкипцре9 /и9 .уеи Ауеспиф9 е,ре рс/нрскц ки.к1

>с+тите текст иттерестон товость по теме

Ми.к9 м .екеуе - еАнфмсГ мел есб/сГънл Ауетб.к я3уетсГънл ЗнрспВ9 рс/нрс-
ик- кс.г
пржв мис жгтрт нив)от: О.оти.с.гр ерлвжор5
тек ъро1т2: уВоцпенпу:. у оебенгс огргяг нъоогяг ягЗе 8+ 2ор1ент
оеу:ъВп: Во1пгЗ кг:г1. уъоро1о.о кп:ец. гръ: 1ягЗгс рЗгр8 п
ро1т: б:г р 3:г: Во1пгЗ /оо>поес мъЗо: :г:енГог оо ро:п р Вгпуко
уВъ:опке /поп 11про1/ооц. нъоогяг кенооЗе1т :ек/о В1оЗъВ1о/Зе2:
б:г 1рЗгрп ягЗ8 я1гп: гВеуогу:тсп съ/укг Вгнгрпоо уосГп ооуо:
ъя1г. 1еу:г1/оопт м1екгр п 1г/Зоопт ооубеу:нпр.ш Зо:о
Т 3:г уртп р ВгуноЗопо соутц. п рВнг:Г Зг 2ор1ент мъЗъ>ояг ягЗе
р тп:ео В1гЗгн/ео:ут оеу:гт>п 1уреЗомо. мъс8 Оогяпо Ве1. 1еооо
Внеоп1грерлпо екн2боопо м1еке ое А989 ягЗ ъоер г оомнеягВ1пт:огс
В1гяого еу:1гнгягр Во1оогут: уреЗГм. ое мгноо 1еоопо у1гкп –ебеу:ъ2
3:г Зонео:ут ВгЗ рнптопос мгноо уъоро1огяг у:е1лояг Вгкгноопт
э +ски - Апсмре ек яьетс мтемВ АиуиРе,б . еАнсрнГ Ауетб.ксг

>с+тите текст историен

1емекц е,ик +сирнкц нркиуирс- нкеун-9 ссл.с9 сри.текг Дек9 рсАуниу9 .с. -
нАепц+емсп ссл.б м менР .еуфкрфР 2ип-Рг Mсл.б - рсжип рс етре н+ слкем сри.текем
н есфьуспг
Аг2 2гнуцг р: б2ггтгя тг2 жосуцг Всмтотг
тгяЗе т м.н у:ъЗоо:гс т уЗерен В1ерг гЗог гбооГ спнг /оо>поо
Дое м.не В1ек:пкъ2>пс 21пу:гс п т г/пЗен б:г :екг уВоцпенпу:
соот уобеу мъЗо: ягот:Г г: п Зг Вг руосъ кгоуВок:ъ
Дое Вгусг:1оне ое соот п опбояг оо уВ1елпрет Вгпо:о1оугренеуГс
э Дцоокъ рес кекъ2 у:ерп:Гь
э Э 1т:Г шг:онгуГ м.
э Д:нпбог э укеене гое п у:ене Впуе:Г р ебо:ко
э Х р. б:г Зе/о опбояг уВ1елпре:Г оо мъЗо:оь э ъЗпрпнут т
Дое г:г1ренеуГ г: еВгнооопт ебо:кп ропсе:онГог Вгусг:1оне ое
соот п укеенес
э –еВгсоп:о сгнгЗг бонгрок бос сооГло р. оео:о :ос мгноо цооое
т кек уВоцпенпу:
–есеобпрет Вгпцпт ро1ог 1гсоп:о унгре ронпкгяг п ъ/еуогяг
:гре1п>е .еешгрес 1Фнп т оо роЗъ р –ХЕ. пнп гое соот э к В1гкъ1г1ъ8ь
хек п у 1окнесо.с :оку:гс 9пмг р. ояг угЗео:о уесгу:гт:онГог
нпмг гм1е>ео:оуГ к кгВп1е:о1ес Ф бос сооГло р. ъсоо:о :ос мгнГло
Вне:п:о
жяеЗе:о б:г т Тес шгбъ В1оЗнг/п:Гь 1ЖХтхФтжф х1оопоя
1Лоу:рп:онГог В1гЗе2>п :оку:8 Э:г кгк:онГ яЗо :ог1пп +9 Р е
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
в
о1ержстие
Дмитирни
9
опсмс т
тФ
тгтг :ке есъиье б уи.псреье ки.кс тики.кнме1
тт
2стсрни
тт
тгг с. Ауемиункц ки.к ярс мжнмекцВ1
т
2стсрни
т
тгвг :ке кс.еи АуетсГънл ки.к1
тв
тг1г Пеубпс АуетсГъиье ки.кс
т1
тг )иь.екц н+пе,ирн-
т1
г .екске/рекц нрЗеус2нн
т1
вг шкмикрс- уис.2н-
т1
1г 3униу пиь.еье ки.кс
т4
тг4г 3унрнслки .еАнуслкнрь Ае тФ нрбк м тирц
т0
2стсрни
т8
тгЛг .ми ьубсфи уи.псрфи ежнс.н
т9
шжнс.с тг ун. е кеуьи
т9
шжнс.с г Оуе/ре555
т9
тг0г 1с .с.ни ки.кф усмр-кц-1

2стсрни

тг8г Опемс нпн типс1

2стсрни

тг9г >и.псс 8 ике9 ьти ,нмик я.ерфл -+ф.В

тгтФг ермилиу
1
2стсрни
4
тгттг ОРиф рсАнсрн- ки.кем

ОРис яшк Ауеспиф .пнирксВ

ОРис я3уеспис 8 –ьнкс2н- 8 >ижирниВ
8
ОРис яшк ме+ус,ирнл .пнирксВ
8
тгтг 3пср АуетсГъиье ки.кс
вФ
тгтвг Ое+тсрни нпцрфР +сьепем.ем
вт
3уеЗн Ауекнм миР
вт
2стсрни
в
>и.псрфл +сьепеме.г 1и типсл9 .с. осун9 .с. .,ер нпн
.с. .хр
в
3уеме.с2н- м +сьепем.и
в
эркуньс м +сьепем.и 8 екмик м ки.ки
вв
эьуслки +сьепем.сн
вв
2сьепеме. и.е пб/жи9 /и си+ риье
в4
2стсрни
в4
тгт1г ОАс .с. нке/рн. мтеРремирн-
в0
2стсрни
в8
тгт4г 3уе Ауеспирфл Аиумфл сс+с2
в9
1с/рнки ки.к Ауеспиф
в9
тгтЛг :и иъи рс/нрскц ки.к1

1с/рнки ки.к нркиуирел ремекцГ Ае кии

1с/рнки ки.к нкеунил

2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
1
В1ек:пкп э 69 Р Т В1гя1ессо А9+ угро:е п В1посе Знт BАB п BА\ 1.окгр
5еВ1псо1 кек Вгнъбе:Г г:.р. кнпоо:гр у спопсенГо.сп ъупнптсп кек
еу:ерп:Г ооуВологяг соооЗ/о1е Вг екъВкес но:е:Г 3нок:1гроопкгс у
релпс кгссо1боукпс В1оЗнг/оопос
штрс.е Ретб рслкн сри.тек9 ссл.б нпн ремекц е/ирц пе,рег )б/жи +сАнфмскц нрки-
уирфи +сьекем.н Ае кии м спе.рек нпн Зслп рс .еАцГкиуиг
Тъи етнр Ауниу кеье9 .с. нркиуирс- ремекц е,ик кскц рс/спе АуетсГъиье ки.-
ксг 3еекунки9 .с. +теуеме .еАнуслкиу .,е+иЗ oбьиуср мк-ьнмсик /нкскип- м ки.к9 .с.
жсь +с жсье ус+,ньсик нркиуиг
ьоссгкнгг вгсмног
вяг В1пягрг1пнп к :21осогсъ у1гкъ 1Ле:о осъ В1ерг ое ВгуноЗооо
/онеопо8 э ВгВ1гупне ояг /оое
Л/г1З/ Л/гоуго г:м.рео: р л:е:укг :21Гсо оекееопо е
В1оу:ъВноопо кг:г1го гм.бог угро1ле2: 1мон.о рг1г:опбкп8 ж оояг
псоо:ут сеууе р1осооп Знт ъВ1е/оооп э осъ Зенп 7 но:
Л/гоуго ПO6 но:) руояЗе емг:пнут г уомо До 1ояънт1ог Зонен
2пе1тЗкъ шг1глг Вп:енут п В1попсен рп:еспо. 5г го у:ен енбо.с Т
кебоу:ро мъшяен:о1е го р.Впу.рен 2п1со \(sh-in Electric \om-(n, 1нор.о8
бокп е :ошопбоукго гмунъ/преопо
тек-:г 1е ояг оебенГопк гм1е:пн ропсеопо ое гя1гсо.о уъсс.
р.Внебооо.о \(sh-in Electric \om-(n, п р.туопн б:г :екг 2п1с. ое
уесгс Зоно оо уъ>оу:ръо: Л/гоуго В1гу:г Впуен ое бокеш 1Т.Вне:п:Г8
гмоенпбпрен пш уес е е:ос Вгуно :гяг кек бокп В1гшгЗпнп бо1о
меок п ргр1е>енпуГ р ояг кгсВеоп2 еккъ1е:ог ЗгВпу.рен е унгргс
1Т.Вне:п:Г8 унгре 13нок:1пбоукг кгсВеопп8 Ф :ек кек го м.н
ъре/еос.с мъшяен:о1гс опк:г опбояг п еВгЗг1п:Г оо сгя
.ъВ1ъяе г:ооунеуГ к оосъ у мгнГлпс угбъру:рпос оо/онп уъЗГт Дое
шг:оне ВгсгбГ ургосъ съ/ъ п ВгВ1гупне Вгргнп:Г осъ рт:Г у угмг
р кесо1ъ кекг-опмъЗГ :1оое/о1 э б:г-опмъЗГ б:г ноякг угмп1е:Г п
ш1еоп:Г ог б:г Зео: ргсг/огу:Г Вгногцооог еопсе:Гут Ф :21осого
оебенГу:рг Зенг Згм1г Л/гоуго р.м1ен Precor -recision rower Ф рг:
Вгбосъ
с. мф б,и теьстспнц9 тспцжи нтик Аепре2иррфл уи.псрфл ки.к е куирс,иуиг

>с+тите текст от2вом клиеттс

Эе,ре си+ м-.нР Рнкуекил 8 Ау-е кс. н рс/нрскцN
ДЗпо кнпоо: Вгуно уг:1ъЗопбоу:ре у оесп укеен уноЗъ2>оос Пп Зе:Г
:оку: г:.ре)
опсмреи9 /кесф ек+фм етиу,сп 2нЗуф9 Зс.кф9 нркиуирфл пб/слг Mсрспцрекц н+
иунн я7 ми темепирВ нркиуис ри мф+емикг
3ет пеме яек+фмВ - ниГ м мнтб рисепцжбГ 2нкскб 8 сс+с2 ки.кс9 ри сепцжиг Тпн
б мс ус+миурбкфл ек+фм9 ке пб/жи мфтиурбкц н+ риье ри.епц.е ям.брфРВ 2нкск9 ри,ипн
Абспн.емскц 2ипн.ег
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


>с+тите текст тестом

3уитпе,нки /нкскипГ Ауемиункц ис-г 1н.с.нР рси.ем рс уи.псбг 1с/рнки ки.к 
Аун+фмс е2ирнкц мен нпф нпн +рсрн-9 Ауемиункц ис-г
Мик е,ик сфкц смкескн+нуемсррфг О.с,и9 рс кусрн2и слкс уи.псрфл ки.к
рс/нрсик- кике 8 рб,ре екмикнкц рс ри.епц.е меАуеем9 н рс еремсрнн екмикем .унАк
Аетсиуик еАкнспцрфл мсунсрк Ауитпе,ирн-г
тг соо гм1е:пнеуГ кнпоо:кес 1.е: оо В1гЗео: Зере:о :оку:.
соот:Г руо Во1о1еме:.ре:Г укгнГкг солкгр Зоооя яг:грп:Гь8
3епи теАуес Аункускни мф-рнпец питбГъииN
O Ослк Ауитпсьсик Знкеьипнг 3уитксмп-ики9 .с.с- нпцрс- .ер.буир2н-1
O Ослк Ае/кн ри Ауетсикг 8Ф 5 Аеикнкипил ус+б ,и бРет-к ьпсмрел кусрн2фг 1с
т4ФФ Аеикнкипил 8 т Ауетс,сг
O Ми.к рс ьпсмрел кусрн2иг шс9и 8 сепии 1ФФФ +рс.емг э ер ри рсАнср9 с .еАнпн-
уемср9 Ауеке Ае сс+с2б есусре н+ ус+рфР нке/рн.емг
O Д ритусР слкс икц сиАпскрфл кикг 1е ер ри смкескн+нуемсрг Ткц Ане. меАуе-
ем н ксспн2с ссппсн н усжнЗуем.елг 3еикнкипц теп,ир секе-кипцре +сАнфмскц
екмикф9 /нкскц ссппф +с .с,тфл екмик9 миу-кц нР Ае ксспн2и н бнуемскцг – +ски Ае
би м ектипцрел ксспн2и мфснускц рссеу Знкеьипил тп- АеРбтирн-г
1ибтнмнкипцре9 /ке рс т4ФФ Аеикнкипил 8 т Ауетс,сг
крурнор
:ке типскц1 ери/ре9 н+ирнкц ьпсмрбГ кусрн2б9 /кесф Аунмпи/ц Аеикнкипил рс Ауе-
тсГъбГ кусрн2бг 7 Ауитпе,нп х.АиуниркN
O рн/иье .сутнрспцре рс слки ри ир-кц9 Ауеке типскц сужубк яопсмрс- g Окус-
рн2с кике g шАнсрни рссеус g 3уетс,сВ сепии -мрф тп- Аеикнкип-w
O смкескн+нуемскц кик 8 рсАнскц Ауеьусб9 .екеус- сс Ает/нкфмсик ссппф9
еесъсик АеикнкипГ ьекемфл уи+бпцкск н кбк ,и Аетснусик рссеу Знкеьипил тп- .еууи.2нн
Зньбуфw
O рс ьпсмрел кусрн2и е.ускнкц ки.к9 ексмнм кепц.е сеи мс,реи9 н ус+икнкц
срер9 АуньпсжсГънл Ауелкн сиАпскрфл кикг
крлв:тит
3епи мритуирн- кикс .ермиун- слкс бмипн/нпсц м т0 ус+г Mфпс Ф9ФЛ 59 кспс т 5г
Диье пнжц +с /ик ьусекрел кускиьнн 8 ьпсмрел кусрн2ф Аиуиметнкц Аеикнкип- рс
кик9 кике бтиу,нмскц /ипеми.с9 с уи+бпцксксн кикс Ауетсмскцг
с. мнтнки9 смкескн+нуемсррфл кик 8 екпн/рфл нркубиркг 1е /ке типскц9 ипн
ки.к мф е+тсики тп- сб.пикс нпн пнкем.н1 с. сфкц9 ипн ки.к рб,ир Ау-е ил/с н рс
уссекб Ауеьуснке муиирн рик1 1и ек/снмслкицг .ипслки кс.9 .с. .с+сре м рс/спи
хкел ьпсмфг
Дек Ауниу кс.еье ки.ксг Тье 2ипц 8 Ауетскц есб/ирни ме,тирнГ смкееснп-г Ми.к
рсАнср м –ьирккми 3уетсГънР Ми.кем .нкун- ексг
Дми р:вмту 2мисо2б2 оГ сорг2гнноео мрто2ожос.л
11гро1Г:о уомт текпо ъ:ро1/Зоопт рес ке/ъ:ут ро1о.спь
Л/пВ э уес. гВеуо. :пВ ер:г е Вгно. В1пргЗ э гбооГ гВеуо.
:пВ В1пргЗе
хг1сгог Въ:Г 1Мпяъно8 п 1Оо1уоЗоуе8 гЗпоекгр. оунп ое кгноуеш
пЗоо:пбо.о лпо.
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
11
Ог>огу:Г Зрпяе:онт оо пя1ео: В1ек:пбоукг 1гнп э руо 1олео:
к1ъ:т>п сгсоо:
Оелпое Зрп/о:ут оо :ъЗе къЗе р. 1ънп:о е :ъЗе къЗе усг:1п:о
Т кемпоо угр1осооогяг ер:гсгмпнт уес.о :т/он.о :1ерс. оеогуп:
ВгЗълке могВеуогу:п
.гянеуо. шг:т м. у гЗопсь Д:нпбогф
Туо 3:п ъ:ро1/Зоопт э В1ерЗе Т. ъЗпрноо.ь Э:г р реу пя1ео: упне
у:о1ог:пВгрф хоу: сг/ог В1г:п о>о 1е е уп:ъецп2 ое Зг1гяо ър. оо
г:.я1е:Г оееЗ
Zг:п:о о>о В1гро1къь Д:ро:Г:о ое ргВ1гус
Т кекг сеоо1о Опше3нГ Nъсешо1 ргЗп: мгнпЗ 14г1сън.-88с кек
ЗоЗълке-Зебопк пнп кек 3ку:1осень
5омгнГлет ВгЗукеке Т.Зонт2: Зре :пВе рг/Зооптс
[ 3ку:1осенГого э 3:г рг/Зоопо е я1еоГ2 э кгяЗе ер:г укгнГп:
оеВ1псо1 Зрп/о:ут р ъВ1ернтосгс еогуо пнп В1гу:г ъно:ео: у Зг1гяп;
[ уВг1:прого э рг/Зоопо у секупсенГог укг1гу:Г2 кгяЗе оъ/ог
бъру:ргре:Г я1еоГ 1о1олон оо э Вгошен у еогугс е :г п рггм>о р.но:он
у :1еуу. э п Вг:о1тн р1ост
Ф еЗебе Впнг:е 14г1сън.-88 оше:Г 1Вг-бонгробоукп8 э мо
р.к1ъ:еугр еогугр п р1е>ооп Жеяго :г1сг/оопо Вгрг1г: э уъшг п
укъВг 5пкгяг оо оеВгспоео:ь Э:г сеоо1е рг/Зоопт 1Зебопкгр8 э Внероет
уВгкгоет мо 1окпш Во1оу:1гооп п 2по:гр –е:г секупсенГог м.у:1ет
ДВт:Г глпмнпуГь .огре рпогре:. у:о1ог:пВ.
Ато 2гцмгт рм2 Восбпмту бкоросустрог от гГк: Во еоокбл
тгготоВ:1
–оекгсг рес 3:г бъру:рг э Зг1гяет селпое 1еЗъо: рянтЗ ог оо
Зе1п: ъЗгргнГу:рпт ое Зг1гяоь Т. уВ1елпренп уомт Вгбосъ Вгуно ВгоЗкп
Вг яг1гЗъ р. р./е:. кек Вгуно 3кесооеь 11пбпое р у:о1ог:пВеш п
г:уъ:у:рпп Згу:гро1ог по2г1сецпп г рг/Зоопп
Zг:п:о псооп:Г уп:ъецп2ь
э тспцжи нтик еАнсрни Ауеьусф .бусг

Постсвьте тстия +итстеля по1 сомтетие

штнр н+ нркиуирфР Аунием 8 Аексмнкц Ает ерирни +рсрн- .пнирксг Отипскц хке
рб,ре м с.нспцре Ауеме.с2неррел9 ре ри м еснтрел Зеуиг .п- хкеье екпн/ре Аетелтбк
пемс ятилкмнкипцреВ9 ябмиуирфВ нпн пемее/иксрни ярс се типиВг
Дек кс.нн Зус+сн е,ре рс/нрскц ки.кг
Т. ъро1оо. б:г тгнъсм г:к1.н Хсо1пкъь
Т. ъро1оо. б:г еояпоъ сг/ог р.нобп:Г е А беуеь
тек ое уесгс Зоно оъ/ог Впуе:Г 1окнесо.о :оку:.
3епи кс.ел Ауеме.с2нн рб,ре еАнскц Зс.к н Апсмре Аиуилкн . уи.псиг

Реклсмтое пре1ложетие в лоб – бе по1во1ок

Жеуежнл мсунсрк н е/ирц тс,и уссе/нлг шксусфмсики ми мметрфи н Аетмет-ъни
сс+с2ф тп- х.еренн муиирн н нп /нкскип-г э ус+б типсики иб Ауитпе,ирниг )с.ерн/ре9
хриуьн/ре9 кепц.е ьпсмреиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
14
Тпн Аунтиу,нмскц- хкел Риф9 ке уи.псрфл ки.к теп,ир рс/нрскц- япнА.нВ
+сьепем.е9 с +ски рб,ре ус+б АиуиРетнкц . бкн Ауитпе,ирн-г

Зс1стие

Дфсиунки етнр н+ пб/жнР мсжнР ки.кемг 1сАнжнки . риб в мсунсркс Аиумеье сс+с2сг
Мепц.е Аернки9 /ке бпе,нкц- рб,ре м етнр сс+с2г Отипскц иье и.н9 -у.н9 нркиуирфг
.илкмблки9 б мс ми Аепб/нк-г
боу.и
3уесиьнки ьпс+сн мел ки.кг Дфтипнки м ри пемс я.с/икмиррфлВ
н ябрн.спцрфлВг 2сирнки нР сепии Аер-крфн н .ер.уикрфн
ес9-рирн-нг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.19. Эмоции против логики или .ем 1умст клиетт2-

Эф 8 пГтн 8 е/ирц нркиуирфи е+тсрн-г Цси,тси ис- н миР9 /ке мфснуси ьепе-
мел н е2ирнмси ми ус2нерспцре9 с рс типиj Ие2нн бАусмп-Гкг э ьуиР хкн ри меАепц-
+емскц-9 еесирре м уи.псиг
1и.епц.е Ауниуем9 пи,сънР сб.мспцре рс АемиуРрекнг
-ъожръ 1о -г.вс.и .миътоъА ни мтгъо)нгж ъАн.р
)Гсел реуспцрфл /ипеми. Аернсик9 /ке Ае.бАсик .мстускрфи икуфг :ке екуикц
рб,ре рс Апсрнуем.б .мсукнуф9 рс еке-рни тес9 рс мнт н+ е.рс9 рс еитил миуРб-рн+б-
се.бг Оекуикц мрнскипцре н Аункспцрег Ике пеьн.сг – /ке пГтцн кмеу-к хе2нн9
.еьтс ерн рс/нрсГк уижскц .мсукнурфл меАуе1
с,тфл .еикн/и.нл ритекске. .мсукнуф Аемиуьсик м же.г яИке А-кре рс есе-Р
ми Аеукнк5В эпн яМбк рик рск-,реье Аекеп.с 8 ф ри Ае.бАси5В
2рс.ефл сьирк Ае ритмн,некн ус.с+фмсп9 .с. ер типсп еке-рни рс хкел /ипе-
ми/и.ел якуи+мел пеьн.иВг шр туб+ц-н .бАсп ,бк.ни Ае еке-рнГ .мсукнуф 8 Аепи
ясссбжи.В9 Аепи сп.еьепн.ем9 Аепи АекеАемг О.бАсп Ае рн+.ел 2ири9 кс. .с. ри.ертн2н-г
2ски мфАепр-п пиь.бГ АуитАуетс,рбГ Аетьекем.бN
O типсп .еикн/и.нл уиерк 8 .уснп Аепф сел тижимел .ус.ел9 с рс кирф .пинп
Ауекфи сбс,рфи есенw
O рсметнп пе. м Ает9и+тиг Эфп Аеп м Ает9и+ти ек мРетрел тмиун те тмиун .мсукнуф9
мксмп-п ки.пс рс пикрн/рел Апеъст.и9 /нрнп ус+тепссррфи Ае/кемфи -ън.н н +с.усжн-
мсп скиурфи рстАнн рс кирсРг
1с ми Ауе ми тФ трил уссекф н ижрфи тирцьнг 2ске .мсукнус бпикспс Ае с.нспц-
рел 2ири 8 митц ерс уиерке5 1с тмиун еитил рн.ке ри есусъсп мрнсрн-г
-ъожръ 2о -г.вс.и жиуонА еХв
Ди АернсГк9 /ке Ае.бАс- смке уб.9 рб,ре е/ирц къскипцре ии тнсьрекнуемскцг 1е
.еьтс /ипеми. Ае.бАсик с9 ке м.пГ/сГк- хе2ннг
Де-АиумфР9 .с,тбГ АерусмнмжбГ- сжнрб ксънкц рс тнсьрекн.б 8 хке ,и ус+еуи-
рниг
Де-мкеуфР9 с +с/и муи- киу-кц1
3ехкеб Ае.бАскипн АфксГк- Ае мрижриб мнтб Ауетсм2с н Ае +сАсРб м сжнри е2и-
рнкц ии Ретемфи .с/икмсг :и н Аепц+бГк- бжпфи пГтнг Эел Аун-кипц9 +срнсГънл-
АуитАуетс,рел Аетьекем.ел ябснкфРВ смкееснпил9 Аунметнк Ауниуф н+ меил Аус.кн.нг
Де муи- АуитАуетс,рел Аетьекем.н u.екеус- кенк ек 4 те тФ кф-/ убспилm 2сус-
Анрф н .епф с.нубГк-9 тиЗи.кф Ау-/бк-г опсмреи м хке типи 8 мрнсрни . ипе-
/сг 2сАс.с9 пи,със- м ссьс,рн.и9 ес-+скипцре .уснк- /иурел .ус.елг :кесф сфпс .с.
ремирц.с-г Оспер еик-9 /нкнк- н суескн+нубик- Рмелрф еми,нкипи ме+тбРсг
Ц .еье Аемиурик- уб.с ксънкц кс.бГ яп-пГВ рс тнсьрекн.б15 .с н +с/и 8 мнтре
,и9 /ке сжнрс яремциВг э .ке мнремск9 /ке тмньскипц мфАстик рс теуеьб м иуитнри Аиумел
Аеи+т.н1
-ъожръ Ло Ц2Ц срър+гмгъА
1с ++ уфр.и9 .ери/ре9 ми нрс/иг Мс еснксГк с.бпф .сАнкспн+с9 .екеуф /б,тф
хе2ннг Меьтс +с/и реьни уб.еметнкипн сиубк рс мс,рфи мкуи/н нАскн/рфР тимбжи.
м ек.уемиррфР Апскц-Р1 2с/и Аиуиьемеуф рс+рс/сГк- м уикеусрсР1 2с/и рс/спс Ае-к-
.еу-к м ссри теуеьеье .пниркс9 с Аеке /ик мфксмп-Гк1
1с пГсе уфр.и9 м пГсел нкбс2нн мс,рф ри кепц.е пеьн/и.ни суьбиркф9 ре н хе-
2ннг эАепц+блки нРг .ессмп-лки нР м ки.к9 .с. Аи2нн 8 Ае м.ббг опсмреи9 ри Аиуисеуънкц9
/кесф спГте ри Аепб/нпец ри9итесрфг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
10

Зс1стие

Жмскнк ьуф+кц ьусрнк киеуннг 3еус Аеуссекскц ьепемелг 3у-е ил/с ме+цнки ки.к9
.екеуфл мф ритсмре +с.ер/нпн9 нпн кек9 рст .екеуф кубтнкиц9 н Ауемиуцки иье рс хе2ннг
Д ри кепц.е пеьн/и.ни суьбиркф1 .ессмцки хе2нерспцрфР есусъирнлг 3еньуслки е
кусРсн .пнирксг шкАбкнки м стуи /нкскип- пиь.нл .еАпниркг 1сАернки9 .с. е ри
+сьемеу-к туб+ц- н Ае-тубьеб Аееку-к Аетубьнг 3уесблкиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
18

1.18. оск и свонств с1елсть в2го12-

Дс9 .ери/ре9 н+микре9 /ке уи.псрфл ки.к теп,ир Аетсмскц .пниркб мфьетф мсжиье
Ауитпе,ирн-г с. хке типскц1 .смслки ус+снускц-г
Орс/спс тсмслки -ре н ке/ре еАуитипн9 /ке кс.еи мелкме кемсус н /ке кс.еи мфьетсг
шмг.стмг ￿
8 хке Рсус.киункн.с кемсус нпн бпбьнг 1сАуниу9 .с,тфл кемсу ниик
ус+иу9 сб9 2мик9 Зеубг
А+гьи Ж ￿
хке Аепц+с9 .екеубГ Ауетб.к нпн бпбьс Аунрибк мсжиб .пниркб9 .с. ерн
н+ир-к иье ,н+рц9 уижск иье Ауеспифг
Обкц м ке9 /ке яьепфиВ мелкмс рн.еье ри нркиуибГкг Дс рб,ир Репетнпцрн. тФ z
9Ф 1 Дс рб,рс .рньс9 м .екеуел в4Ф кусрн21 Дс нркиуибик ектфР б метеис АпеъстцГ
нппнер .мстускрфР .нпеикуем1
Дф реье ус+ пфжспн9 /ке Ае.бАскипц 8 .еуепц9 еекмиккмирре9 митик ер ис- Ае-
.еуепим.нг 3уитксмцки Аепреье9 .сАун+реье екАуф.с спсьеуетрфР .уемил9 ус+мспнмжи-
ье- рс куериг 3уитксмнпн1 Тпн ри Аепб/нпец9 ке мАернки .еуеп- н+ бпцкЗнпцс
яMуиир.ни б+ф.сркфВг
:нкс- мсжн ки.кф9 Ае.бАскипц-.еуепц Аус.кн/и.н рн/иье ри тетбфмсик 8 ер ексм-
п-ик н+ сб.м пемс9 н+ пем Ауитпе,ирн- н миj пе,рфР Ауе2ием ри АуенРетнкг Д ьепеми
/ипеми.с .убкнк- меАуе9 .екеуфл9 .с. Знпцку9 Ауеинмсик мГ нрЗеус2нГг
:Мш ИМш Э1Т .–ТМ1 u2–:ТЭ Э1Т ИМш1 :Мш 7 3ш)Ц:Ц1 –эТ Д°ош.°1m
Тпн м уи.пси рсАнсре9 /ке тнсьерспц кипимн+еус в тГлс9 ке кепц.е итнрн2ф
uрс+еми нР ян+мусъир2снВm Аиуимитбк тГлф м сркникуф9 рсунбГк м би есус+9 мАн-
жбк иье м нркиуциу н е2ир-к9 .с. кипимн+еу екунк- м .ерски н .с.ел ер сепцжелг Mепц-
жнркмб пирц тетбфмскц ми хкег Дф ри м нпсР Аиуитипскц пГтил9 Аехкеб Аетуб,нкиц
 нР пирцГг
экс.9 АуетсГънл ки.к Аепб/сик- кепц.е кеьтс9 .еьтс мф тбсики ес нркиуисР Ае.б-
Аскип- н ми Рсус.киункн.н Ауетб.кс секе-кипцре Ауимусъсики м мфьетфг 1н.с.нР
пе,рфР киунрем9 рн.с.нР б,срфР Зеубп9 кепц.е мфьетф9 кепц.е Ауинбъикмсг
Опннпе1Зо1 ЛгоенГЗ х1есВ у:гп: р нп2:о Ф рг: кгяЗе Зро1п
Вгб:п ек1.нпуГ р нп2: В1гукенГ.рео: сгнгЗет к1еупрет /оо>пое Дое
ягрг1п:с 1M реу ое2 Т. ЛгоенГЗ х1есВ гЗпо п уес.ш мгяе:.ш н2Зо
р сп1о Т нп2:о с. гЗоп M сгяъ В1тсг уобеу 1еЗо:Гут п с. есосут
Зпкпс у:1еу:о.с /прг:о.с уокугс8 х1есВ 1еЗъс.рео: ооукгнГкг
споъ: п уВ1елпрео:с 1Х кекет соо г: 3:гяг р.ягЗеь8
3униуре кс. усб,тсик н мсж .пниркг
– киАиуц рс АуниусР ус+сиуи я/б,ни ьусспнВ 8 сфи АеАбп-урфи ежнс.н9 теАб-
.сифи м ки.ксРг эР ес9итнр-ик етре 8 АеАфк.с Ауетскц брфпфи мелкмс мике ме+сб,-
тсГънР мфьетг с,тс- еАпежрекц рн,сик хЗЗи.кнмрекц ки.кс м ус+ф9 .с,тс- ежнс.с
сцик Ае мсжиб .сусрб н рсренк бъиус9 усмрнфл бъиусе ек бусьсрс скунрсг Дс
хке рсте1 Ду-т пнг
4уое.и 1о шмг.стми съгтом мА+гь
еуепимс уитн ежнсе.5 с,тфл мкеуел су.икепеь Афксик- тскц мелкмс мике
кеье9 /кесф Ауитпе,нкц .бАнкц мфьетфг
опсмрфл Аун+рс. ежнс.нN рст ки.ке АунРетнк- тбскцг
пниркс АфксГк- Ауетскц ябАиукиРрепеьнГВ9 ябрн.спцрфл ЗеускВ9 янрремс2н-
еррфл АетРетВ н рн пемс ри ьемеу-к е ке9 .с. нР ,н+рц ксрик Ауеъи н пб/жиг 3унРетнк-
пескц ьепемб н Ауимусъскц м би ябрн.спцрфл АетРетВ м яеспиь/ирни сфкн-Вг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
19
4уое.и 2о Вини:нАр мА+гьА
Икс ежнс.с /ске мкуи/сик- рс мфе.е.ер.буиркрфР уфр.сР9 рсАуниу рс уфр.и
Аен.емел еАкнн+с2нн нпн уи.псрфР бпбьг 3еикнки слк пГсеье уи.псреье нпн нркиу-
рик-сьирккмс 8 н мф бмнтнки ксртсукрфл рссеу бпбьN Ауетмн,ирни м Мш3 я7рти.сВ9
еАиускнмрс- Аи/скц сб.пикем9 ьсусркн- уи+бпцкскс н иъи екрн ссрспцрекилг
опсмрфл Аун+рс. ежнс.нN рн.с.нР екпн/нл ек .ер.буиркемг
5елп Во1ргкнеууо.о Зпеоо1. 1е1емг:е2: Знт реу секо: мъкно:е
1гЗяг:гркг ушос 1пуъокгр 2г:гя1е2п п :оку:грг по2г1сецпп мъЗъ:
еопсе:Гут уг:1ъЗопкп оелояг еяоо:у:ре
3е.с,нки ри сьирккме9 .екеуеи .с,ик9 /ке м иье жкски уссексГк риАуеЗинерспц-
рфи тн+слриуф9 с с.иксн +срнсГк- ж.епцрн.нг
5еле у:гсе:гнгяпт э 3:г у:гсе:гнгяпт р Огукро ж оеу р л:е:о
гВ.:о.о р1ебп п оел янеро. В1поцпВ э ропсе:онГого г:оглоопо к
кнпоо:ес
3ернки е ке9 /ке емуииррфл Ае.бАскипц ри суесик- рс Аиумеи Ауитпе,ирниг шр
мфснусикг шк.уфмсик ри.епц.е слкем н усмрнмсик Ауитпе,ирн-г – .с. мфсускц9 ипн ми
ьемеу-к ес етре н ке ,и1 3ехкеб .пнирк /съи миье мфснусик9 еуниркнуб-ц рс 2ирбг
.смслки усекун нкбс2нГ рс сскус.кре Ауниуиг
О.с,и9 Аексмпирс +стс/с рсАнскц ки.к9 АуетсГънл бпбьн /скреье сркиРрн.сг
1и рсте ус.с+фмскц Аекир2нспцреб .пниркб9 .ке кс.ел сркиРрн.г 3нскц9 /ке хке
Аи2нспнк9 .екеуфл АуеЗинерспцре уижсик Ауеспиф кубссн н сркиРрн/и.н есе-
убтемсрниг пниркб хке ринркиуире9 ер Ре/ик б+рскц9 ри .ке кс.ел сркиРрн.9 с Ае/иб
+с.с+ рб,ре типскц нирре м хкел .еАсрнн9 Ае/иб мф+мскц рб,ре нирре хкеье сркиР-
рн.сг
3ехкеб кенк б.с+скц екпн/н- м рсжиье сркиРрн.с ек тубьнРг 1сАуниу9 /ке хкеN
O Абр.кбспцрфл сркиРрн.w
O куи+мфл сркиРрн.w
O Аун-крфл есиитрн.г
э еАнфмскц мфьетф нирре хкеье уижирн-г
4уое.и Ло шсгунгр О2.ин:р5
:ипеми. Ае меил Аунуети хьенкн/ирг )н/рфи нркиуиф м сепцжнркми пб/сим Ауи-
еспстсГк рст есъикмиррфн нпн рст Ауесписн тубьнР пГтилг эрфн пемсн9 /ипе-
ми. пб/жи меАунрнсик нрЗеус2нГ9 АетсррбГ Ае Рии ямф Аепб/сикиВ9 ри,ипн яб рс
икцВг Д хке сАи.ки н .уеик- ежнс.с Y вг
опсмрфл Аун+рс. ежнс.нN н+ ки.кс пцГк- .бсеикуф я-Вг
Дек Ауниу кс.еье АетРетсN
Донибгнтн:г Вго2б1гстрм ио2Вмноо П)+
5ело еяоо:у:рг г:нпбео:ут г: З1ъяпш еяоо:у:р уноЗъ2>псс
[ О. р.мп1еос Зоу:рпт у р.угкпсп леоуесп ое г:Зебъ п
г:м1еу.реос леяп у опкг 1оо:емонГогу:Г2
[ О. пуВгнГъос В1пос. кнеуупбоукгяг се1ко:пояе е :ек/о
угму:рооо. 1окнесо. гВ.:
шкпн/ре9 с ри .с. .пниркб /ке ек хкеье1 с. кбк ри мАернкц сри.тек Ауе .ерспцтс
МусАс9 .екеуфл - бАенрсп мфжи1
4уое.и фо –р в)отАми>тс2 гсгерннгсто Фррмг. ивьотгъоо
Икс ежнс.с Ае-мп-ик- рс кф.и .еАнуслкнрьс н су.икнрьсг Орс/спс е+тсик- римиу-
рфл Аеукуик Ае.бАскип-9 с Аеке тп- риье Анжик- ки.кг )стре9 ипн ки.к Реуежнл9 ре
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

митц м сепцжнркми пб/сим хке .б/реи /кнмег Мс.с- ежнс.с /ске мкуи/сик- м АеукЗепне
тн+слриуем н Ауеьуснкемг
опсмрфл Аун+рс. ежнс.нN /нкскипц рн/иье ри Аернсикг
1сАуниу9 рс слксР уи.псрфР сьирккм н тн+слриу.нР сГуе мн-к екрн .унрже-
кем слкем9 ре рн пемс ри .с+сре е ке9 .с. ,н+рц .пниркс кспс пб/жи9 рс.епц.е мфуепс
иье Аунсфпц н бмипн/нпсц иье ссерирк.с- сс+сг 3уеьуснкф Анжбк Ауе 8Fv9 b~b н Ауе-
/ни яжкб/.нВ9 ре ипн +с.с+/н. есфмскипц9 муети рс мсн9 ке хкн есеуекф кепц.е екАбь-
рбк иьег
оемеунки .пнирке Ауеке н Аер-крег Ди мсжн мф.с+фмсрн- н Зеубпнуем.н
теп,рф тсмскц екмик рс меАуе я:ке ек хкеье Аепб/нк рсж .пнирк1Вг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


1.19. Поксжите кск в2 решите проблем2 клиеттс

3уимускнкц мелкмс м мфьетф рипе,рег 7 ус+уссексп АежсьембГ нкиб я>и.пс-
рфл АуиN .с. Ауимускнкц .б/рфи мелкмс м АуетсГъни АуинбъикмсВг 3ус.кн.с Ае.с-
+фмсик9 /ке ипн бтип-кц рсАнсрнГ ки.кем Ае хкел нкии т4 нрбк м тирц9 ке б,и /иуи+
и-2 сбтик +сикир уи+бпцкскг
Онкис я>и.псрфл АуиВ еремсрс рс куиР .пГ/имфР Аунр2нАсРг
тг 3ун уссеки рст ки.ке тбскц е .пнирки н иье АуесписРг
г 1слкн Ауе+ус/реи н Аер-креи ес9-рирни9 .с. мсжи Ауитпе,ирни уижсик хкн Ауе-
спифг
вг Д ки.ки ес-+скипцре нАепц+емскц 2нЗуф9 Зс.кф9 Ауниуфг
3еекунки9 .с. н+ АуекфР uс +с/скбГ .б/рфР мелкмm е+тсГк- бситнкипцрфи
мфьетфг Икн Зеубпнуем.н е+тсрф м Рети еиье ерпслр-инрсус миье +с /ссг 3уе/н-
кслки нРг >с+сиункиг еАнублкиг
11псо1 8
4е9р.т
N пи/исреи ети-пег
4ьнг ол смг.стм3
рнсик куи9 бкспекц9 Аиуиьуб+.н емуииррел ,н+рнг
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
О пи/исрф ети-пе мф9 ри Аунпсьс- бнпнл н емиужирре
си+сепи+рирре9 Аепб/нки екпн/реи рскуеирни н Ауи.усреи се/бмкмни9 Ауеке успсс-
п--цг .с,и .еьтс мф Анки 8 ети-пе уссексик рс мсг
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
)и/исреи ети-пе 8 хке -ь.нл н киАпфл те.кеу9 .екеуфл
миьтс еселг .експ рс/спцрн.1 3ееунпнц ,ирел1 2мер-к .уитнкеуф1 2смиурнкиц
м .е.ер н+ ети-пс миье рс 1Ф нрбк 8 н м Ауи.усре рскуеирнн рслтики екмикф рс ми
меАуефг .еуеьни ,ирънрф5 Тпн мф усмретбжрф . и.б 8 ри Ае.бАслки пи/исреи ети-пе
меиб б,бг
11псо1 А
4е9р.т
N бпбьс Ае н+ьекемпирнГ нрЗеус2неррфР киртемг
4ьнг ол смг.стм3 ￿
кирт Ауепб,нк тепье +с /ик .с/икмиррфР скиунспем uАи/скц рс
АуеЗинерспцрел сжнри9 с ри рс .нксл.елw Апскн. н скиунспф ек +суи.еиртемсмжнР
ис- рии2.нР суиртемmг
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
2с.с+скц ремфл кирт ус+ м тФ8 т4 пик н ке пнжц Аекеб9 /ке
мс +сРекипец /иье-ке ремирц.еье9 нпн ир-кц н+ренмжнл-9 риеАу-крфл кирт .с,тфи
8в ьетс 8 икц ус+рн2с1 2с /ик рсжнР .с/икмиррфР скиунспем мф етнр ус+ +с.с+фмсики
кирт9 н ер сбтик мникц .с. ремирц.нл тепьни ьетфг 2ссбтцки Ауе ,бк.ни Аен.н яуиерк-
рн.емВ9 .екеуфи Ает.пи-к ус+мспнмжнл- киртг
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
с.с- Знус нпн сьс+нр Ае.с,ик- мс сепии бАиж-
рфN ьти .уерфл ябьепе. Аекуиснкип-В н+ сипеье Апскн.с кфтпнме Ау-/ик- +с тми-
уцГ нпн ьти жн.сурфл кирт м ЗнуиррфР 2миксР .еАсрнн Аетмик.ел9 рс+мсрни9 пеье-
кнАе9 Аунмпи.скипцрфн ес9ирфн рстАн-н н н+есус,ирн-н ьеуте б.усжсик еЗн1
:ке пб/жи 8 пн2и+уикц .пниркем9 .с,тфл н+ .екеуфР рирсуе.е бкуип-ик- . .усе/реб
киртб9 /кесф м+-кц сб.пикн. н Ае/нкскц Ауе ремнр.н9 нпн екфпскц нР . рим+ус/рел те.и
ес9-мпирнл9 типсррел .еи-.с.1 Эф +срнси- Ауен+меткме киртем т99 ьетс н +рси
Ауе рнР миг
11псо1 O
4е9р.т
N тик.ни Афжрфи Гс.нг
4ьнг ол смг.стм
N ри рсте ьпстнкц9 ьремирре еРрбк Аепи кну.нг
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
Мс.ни Гс.н х.ере-к муи- сс9 нР ри рсте ьпстнкц9
ерн пиь.е кнусГк- н ьремирре еРрбкг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
4
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
Ц мс Аетмн,рс- н пГсе+рскипцрс- те/.с9 ерс Ае.еу-ик
куиРиуреи Ауекусркме н кмеунк житимуф н+ .усе. н .пи-1 – мф .с,тфл ми/иу еккн-
уфмсики Асуб .еАпи.кем ети,тф1 3фжрфи Гс.н х.ере-к мсжи муи-г .п- кеье /кесф нР
еккнускц9 ри рб,рс кнуспцрс- сжнр.с9 с еРрбк ерн +с 4 нрбкг Ике бтесре рс ектфРи9
ьти м кс.ел Гс.и е,ре сиьскц Ае АунсеГг
11псо1 +
4е9р.т3
бпбьн Ае теАепрнкипцреб есус+емсрнГ тикилг
4ьнг ол смг.стм3
жн.суреи есеубтемсрни тп- +ср-кнл uеркиеун-скиунспфmг
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
Mеьскс- б/исрс- уитс н .с/икмирреи есеубтемсрни тстбк
мсжиб уисир.б ме+е,рекц с.кнмре н сфкуе ус+мнмскц- ме миР рсАусмпирн-Рг
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
1с рсжнР ус+мнмсГънР +ср-кн-Р мсж уисире. е,ик
АеАуесемскц миN ижнмскц .убАф9 Ае-рске-ъиб кнускц н фкц Аебтб9 усскунмскц
ьпесб9 Анскц ескмиррфи Аиумфи .рньн9 Ауеметнкц еАфкф9 н+б/скц .ее5
11псо1 5
4е9р.т
N спер сс,сг
4ьнг ол смг.стм3 ￿
сс, ус+ьер-ик .уемц н пнЗб9 мексрсмпнмсик есънл сспср
еуьсрн+с9 е.с+фмсик есъиб.уиАп-Гъии тилкмниг u3уни/срни б/скрн2ф миснрсусN я
11г
сеууе/ унг/ог оеВпуе:Г б:г-:г г1пяпоенГого
г ￿
Оеууе/о.о уенго. руо мгноо-соооо гЗп-
оекгр.
В

m
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
Дсжи кипе устбик-9 ус.уфмсик-9 б риье ремс м.пГ/с-
ик- +ссфкс- Аеесрекц . сен2ипирнГг шре мАенрсик9 /ке ере 8 ,нмеи н фп-ъииг
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
Mпсьетсу- кеб9 /ке сс, Ауе/нъсик .сАнпп-уф9
Дсжиб иут2б ьеус+те пиь/и ус+ьер-кц .уемцг .фРсрни ксремнк- пиь/и9 б Дс Ае-мп-ик-
+теуемфл уб-ри29 Дф еъбъсики еърфл Аунпнм хриуьннг Дс сепцжи ри рб,ир .еЗи Ае
бкусг
11псо1 6
4е9р.т3
етипцреи сьирккмег
4ьнг ол смг.стм3 ￿
ти-кнпикрнл еАфк уссекф сьирккмс 8 Аернсрни уфр.с9 Аекуис-
рекил .пниркемг
-ъгжртвтг)нА. миъоинто ￿
1сж ти-кнпикрнл еАфк уссекф м и,тбрсуетре етипц-
ре сн+рии Ае+меп-ик рс мфкуснмскц усАнсрни етипн м еекмиккмнн и+ерсн
етипцрел уссекф м ус+рфР кусрсР9 н спсьетсу- хкеб рсжн етипн +суссскфмсГк Реуежни
тирцьн +с .с,тбГ Аеи+т.бг
бони:ни2 гъжвоъгм.ио ￿
3сАс етрел рсжил етипн суенп уссекб .убАреье
/нремрн.с9 .с+см9 /ке ер +с ьет ри сиуик кепц.е м+-ке.9 .епц.е иье те/ц +суссскфмсик +с
етрб Аеи+т.бг

Зс1стие

3у-е ил/с мфсиунки ес9и.к Ауетс, 8 кемсу нпн бпбьбг 1сАнжнки кун Рсус.киун-
кн.н ес9и.кс н Ауимускнки нР м мфьетфг
боу.и
3уесиьнки ьпс+сн мсж ки.кг 1слтнки .еркуб.2нн яАе+мепнк типскц
/ке-кеВ9 яАее,ик типскц /ке-кеВг 3иуикуелки Ауитпе,ирн- кс.9 /кесф
еселкнц си+ рнРг Ике .пнжи9 .екеуфи АунтсГк уи.псреб ки.кб рспик
риикикмиррекнг
1сАуниуN
MфпеN Цтесрс- уб.е-к.с Ае+меп-ик тиу,скц бкуелкме етрел уб.елг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

ОкспеN шесиррекц бкуелкмс 8 бтесрс- уб.е-к.сг .иу,нки иье етрел
уб.елг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
41

1.20. Игрснте тс жс1тости

эАепц+блки м +сьепем.сР н ки.ксР пемс ясиАпскреВ9 ясербВ9 яАетсуе.В9 яусАуе-
тс,сВг шрн Аунмпи.сГк мрнсрниг шрн уссекспн екрн пик рс+ст9 уссексГк ил/с н сбтбк
уссекскц иъи реье пикг
Дек пб/сл н+ ,н+рн н+микреье сиун.ср.еье .еАнуслкиус осун Жспсиукс9 ер еАнсп
иье м етре н+ менР Аниг
.1еъ /о Вгуно :гяг кек т оеВпуен В1оЗ.Зъ>по у:1гкп р сг г2пу
рренпнут сг З1ъя нпу:-м1гко1 Ое1ленн .е::ен Зо1/ерлп ВгЗ с.лкг
уро/п огсо1 /ъ1оене Newsweej кг:г1. го у1гЗъ опкгяЗе оо бп:ен 5е
сг ргВ1гу ебос го къВпн /ъ1оен кг:г1. опкгяЗе оо бп:ео: Пт роебено
ВгЗъсен б:г го къВпн ояг Знт кгяг-:г Зе оо :ъ:-:г м.нгф) Ое1ленн
г:ро:пн э Вг:гсъ б:г 3:г: огсо1 осъ В1оЗнг/пнп уг укпЗкг р $8OА5
В1п гм.бог цооо /ъ1оене р $89+ 1Мъ1оен-:г уес соо оо оъ/оо р1тЗ нп
т В1гбп:е2 Зе/о Вгнгрпоъ ог :екъ2 уЗонкъ ъВъуке:Г м.нг м. янъВгф8 э у
ре/о.с рпЗгс етрпн го
т
Осеи бтнмнкипцреи9 /ке хкн пемс екпн/эке/рн.N ~ZDBNeo ’NkiDNooNe coorNtt
kkkгmZe[cZDBNeoгehtре ме+тилкмбГк Аус.кн/и.н рс пГсбГ сбтнкеунГг Mбтц ке тееРе+-л.н
нпн тнуи.кеус9 ж.епцрн.н нпн сн+риирф 8 ми Ре/ик- Аепб/нкц /ке-ке сиАпскрег
7 нАепц+емсп хкн пемс м +сьепем.сР Ани меил хпи.куеррел усфп.н яшк.уеми-
рн- .еАнуслкиусВг 1с рии АетАнсрф су.икепеьн9 уб.еметнкипн спеье н уитриье сн+рисг
2сьепем.н е пеме ясиАпскреВ сцГк ми уи.еутф ек.уфмсиекнг
1сАуниуN
, осимс -тб иноеб еокя р: Восбпмгтг гг жгсВсмтно
тебе:о моуВне:ог гЗоъ п упнГоолпш копя Вг се1ко:пояъ
11пянелоопо ое моуВне:о. гонео-уоспое1
т
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
44

1.21. А в всших текстсх есть хоть кспля искреттости-

3уитксмцки9 /ке мс е.с+спн .с.бГ-ке бпбьбг Эскиу типсп Аун/и.б нпн слк9 Ае/н-
рнп Зир нпн смкееснпц9 Аееь Аетскц те.биркф м бт нпн м рспеьембГг 1и бкц мс,рег
Дс е.с+спн бпбьб9 н мф експнц темепцрфг
э мек /иуи+ ри.екеуеи муи- скиу нпн Гунк9 тн+слриу нпн сркиРрн. м-+фмсик- 
мсн 8 +мернк Ае кипиЗерб нпн Аунфпсик N-mZlDг 1н.с.нР АетмеРем 8 ми /икрег шр нрки-
уибик-9 ми пн б мс м Аеу-т.и9 рб,рс иъи Аееъц нпн рикг
Д меи спеьи - Ауенп /нкскипил9 нркиуире пн н сфпе сф Аепб/скц Анцс
Аепи Ауетс,нг шсб,тирни Аепб/нпец нркиуирфг Эрирн- мф.с+фмспн ус+рфиN ек ятс9
.ери/реВ те ярн м .еи пб/сиВг
Эри сфп сф Аун-кир +мере.tАнце9 м .екеуе н.уирри
нркиуибГк-9 ями пн РеуежеВ uси+ .с.нР-пнсе Ауитпе,ирнлmг – пГсфи
Ауитпе,ирн- нпн Аепи+рфи емикф 8 сбтцки тесуф кепц.е Ае +сАуеб н9 ипн
ри уе/ре9 ке ме мкеуе Анциt+мер.иг
1сАуниу9 Ае+мернп скиу9 б+рсп9 /ке ме+рн.пс Ауеспис Аун
нАепц+емсрнн иье слкс9 еАуитипнп Ауеспиб н пнсе .с+сп уижирни ус+б9
пнсе .с+сп9 /ке Аунжпик уижирни Анцег
Миноо ялгмс.оГ
)н/ре ир- Аетесрфи +мер.н Аунмет-к м сижиркмег 7 нР
меАунрнсГ .с. мкеу,ирни м еГ пн/рбГ ,н+рцг
Де-АиумфР9 ус+тсГк- ерн Ае/иб-ке нирре кеьтс9 .еьтс - ссепГкре
ри усАепе,ирс есъскц- рс екмпи/иррфи кифг – ме-мкеуфР9 .с. Аусмнпе9
етрн меАуее кнАс ями пн мс бкуснмсик1В типе ри еьусрн/нмсик-г
Цпфжсм еи ятс9 Аснсе9 ми м Аеу-т.иВ9 Ае+мернмжнл9 .с. Аусмнпе9
/нксик ме+е,рф рс/скц Ауекусррфл ус.с+ е ке9 .с.ни иъи бпбьн -
еьб Аепб/нкц9 есускнмжнц м нР .еАсрнГг э е ке9 .с.нн спсьсн м мнти
.нте. н сербем ерн ьекемф ир- ефАскцг 3унРетнк- 8 .еьтс ми,пнме9
с .еьтс н ри е/ирц 8 Ауиуфмскц пемирфл Аере ирит,иус Ае Ауетс,с9
ритмбфпирре рси.с- рс +ср-кекцг Д екмик рс хке 8 е9 б,с5 8 риуит.е
АунРетнк- пфжскцN я1и еьпн сф мф бтипнкц рс ри.епц.е нрбк Аун
пн/рел мкуи/и1В
3етесрф есус+е митбк ис- Ауетсм2ф .еикн.н9 нркиурик-
Ауемслтиуф9 ирит,иуф уи.псрфР сьирккмг О хкел ке/.н +уирн- ри
ьеус+те Аун-крии есъскц- ьс+емн.сн н сркиРрн.сн 8 рнн - ус+б
теьемсунмсГц9 /ке и,ипн /иье 8 сс Ае+мерГг 1с /ке ерн мицс еРекре
еьпсжсГк-г
3ехкеб9 рс ел м+ьп-т9 Анцс 8 еАкнспцрфл мсунсркг эР -
меАунрнсГ си+ сьуинн н ус+тус,ирн-г :ке сф м рнР рн етиу,спец 8
митирн- е ремфР Ауитпе,ирн-Р9 ус.с+ е Ауитке-ънР с.2н-Р9 еесъирни
е Аиуии+ти м ремфл еЗн нпн Ауеке Ае+тусмпирни Аус+трн.ег шесирре
ипн нрЗеус2н- Ауитксмпирс ,нме9 пс.ерн/ре н си+ Аиупем кнАс ярсж
туб,рфл .еппи.кнмВ нпн яф 8 тнрсн/ре ус+мнмсГъс-- .еАсрн-Вг
цэх4П .и. +гмгъотс2о
8рни янтгнгми
ш+рс.енкц- тубьнн ек+фмсн мф е,ики рс кусрн2и coorNttmZioNeoNzoгehtBDnmtZ-
rlimZtг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

опсмреи 8 Аернки9 /ке м уи.псрфР ки.ксР9 с еесирре м АнцсР9 мс,рс н.уир-
рекцг Дс,рс мсжс нртнмнтбспцрекцг :и ирцжи уи.псрфР .пнжи9 ки пб/жи уссексик
ки.кг
с. кбк ри мАернкц уи.еиртс2нн н+микрилжиье .еАнуслкиу .,ерс супкерс9 .еке-
уфи ер тсп м иунн Ани оZelNolnmeNBNDг
тек-:г 1е соо В1плнгуГ угу:ернт:Г оомгнГлго угВ1гргЗп:онГого
ВпуГсг Знт ургояг кнпоо:е кг:г1. еопсео:ут 1еуу.нкг 1окнесо.ш
уггм>ооп ооек:про.с ВгкъВе:онтс M оеу:гтн ое :гс б:гм.
пуВгнГгре:Г р ВпуГсо к ке/Згсъ Вг:ооцпенГогсъ ВгкъВе:он2 нпбого
гм1е>оопо Тг: к В1псо1ъ кек оебпоео:ут Вгунеопо Знт оокгояг 0гме
Л/гоуес
–З1еру:ръ:о Зг1гяг 0гмф
.пЗон т кек-:г еопсенут ургпсп Зонесп п рЗ1ъя руВгсопн г реу M
:ъ: /о Вгргопн урго согягу:1еЗенГог уок1о:е1ло п уВ1гупнс
1.нъле 0е1мп е къЗе ВгЗоренут оел 0гм Л/гоуь8 5еукгнГкг оес
проу:ог 0гм р. Вг-В1о/оосъ /пр. п Зг1гр. ог ъ/о ЗероооГкг к оес оо
еянтЗ.ренп…
Лере:о Вг1ес.унпс оеЗ 3:пс ру:ъВноопос 0гнГлпоу:рг
1окнесгЗе:оно Поунп м. рггм>о оеЗъсенп 1еуу.не:Г угВ1гргЗп:онГо.о
ВпуГсе) пуВгнГгренп м. уро1шг2пцпенГо. :го кг:г1. ягЗп:ут :гнГкг
Знт поу:1ъкцп к ноке1у:ресс
жре/еос. спу:о1 .сп:ф
тек оес у:енг проу:ог р :обоопо гВ1оЗонооогяг р1осооп рел
еккеъо: гу:еренут ооек:про.с п : З п : В
Ле ъ/ Зоу:рп:онГог у:1еоог э п Вгбосъ го у:ен ооек:про.с…
То1оосут к сгосъ :оку:ъ M кек рпЗп:о поуцооп1грен цонъ2
ВГоуъ у Вгногцооо.с уцоое1пос п гбооГ ъЗебог рВпуен р ооо пст 3:гяг
ВгкъВе:онт Э:г ноякгс.унооо. ог :ос оо соооо ъмгог 322ок:про.
В1пос т :гсъ /о угро1лооог оогмте:онГог Впуе:Г согяг э Згу:е:гбог
Ве1. В1гу:г1обо.ш емецор В1тсг-:екп В1гВп:еоо.ш поЗпрпЗъенГо.с
ВгЗшгЗгс 92Зтс :екго о1ерп:ут
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
40

1.22. О волшебтон тсблетке и философском ксмте

2рсики кс.ел ксуфл тесуфл сри.текN АунРетнк б,/нрс м снспнеки.б н Аусжнмсик9
ьти пи,нк .рньс яЭб,/нрс 8 Аемипнкипц ,ирънрN .с. бАусмп-кц пссф АепеВг Д екмик ер
пфжнкN яПсркскн.с рс мкеуел Аеп.иВг
Эреьни су.икепеьн н .еАнуслкиуф рсАенрсГк хкеье ситепсьбг э рб,ре кслреи +рс-
рни9 АееъцГ .екеуеье ерн еьбк бАусмп-кц Аемитирни Ае.бАскипилг 1сАнсп и.уик-
рбГ .еснрс2нГ пем 8 н .пнирк Ауекнм меил мепн емиужсик Ае.бА.бг 3ексмнп .усрбГ
ке/.б м пиме рн,ри бьпб пнкс 8 н +с.с+/н. мтубь меАфпсп . .еАсрнн пГсемцГг Тъи9
.ери/ре9 Реуеже сф кс.еи +с.пнрсрни9 /кесф н рс смкеус тилкмемспег О9ип ми/иуе кун
сбп.н /си мсуирци9 с бкуе рс мисР нрб 1 .нпеьуссг
3епрфл сус+ н суитг с.с- .усрс- ке/.с м пиме бьпб пнкс1 с.еи мепжисреи
+с.пнрсрни1 3>шО1эМТОq5 :кесф ки.к Ауетсмсп9 рб,ре Аер-кре ес9-рнкц /ипеми.б9 .с.
н+ирнк- иье ,н+рц Аепи Ае.бА.н9 .с.ни Ауеспиф н/и+рбк9 .с.ни устекн Ае-м-к-г .п-
хкеье ри рб,рф кслрфи +рсрн-г .екске/ре ьепемф н тмбР уб.ггг Рек- н етрел уб.н текс-
ке/рег Эел мс тесуфл емик 8 мфсуецки н+ ьепемф ми хкн киуиекнАф н и/кфг 3нжнки
ки.к кс.9 пемре мф ус+ьемсунмсики е +рс.еф /ипеми.ег Оксуслкиц сфкц н.уиррн9
н /нкскипц екмикнк м+снрекцГг
Дф9 .ери/ре9 ес хке +рсики9 ре мек .с.с- Аепб/сик- нкбс2н-г 2рсрн- ритекске/ре9
рб,ир рсмф.г 1б,ре ри кепц.е +рсрни u:Мшm9 ре н бирни u–mг Дс +рс.ес нкбс2н-9
.еьтс стнжц- Анскц ки.к9 с н+-Ает Аиус мфРетнк кс.еи9 /ке Ре/ик- мфкц1 Дек Аехкеб
нъбк су.икепеьн н .еАнуслкиуф /бтиреи +с.пнрсрни 8 ЗнпееЗ.нл .сирц9 .екеуфл Ауи-
мускнк брфпфл ки.к м АуетсГънл житимуг
с. н+ирнкц нкбс2нГ1 Ткц ри.епц.е АуемиуиррфР уижирнлг
тг ￿
11о1оВпуе:Г г: 1ъкп 89 ъуВоло.ш 1окнесо.ш :оку:гр Вг 89 1е ке/З.8
г с.
б+рскц9 /ке ки.к бАижрфл1 1слкн рс риье ек+фм9 ьти еАнср уи+бпцкскг 3ун/и АиуиАнскц
рб,ре нирре ек уб.нг Мс. мф АуеАб.сики /иуи+ ис- Ауниф9 Знж.н9 рсуссек.нг
г ￿
11гя1ъп:Гут р у1оЗъ8
г Дф Ауеметнки тирц м ектипи Ауетс, нпн уиьбп-уре Аеи-
ъсики мкуи/н .пниркснг Ике Аее,ик мс Аер-кц9 /ке .пниркс рн/ке /ипеми/и.еи ри
/б,тег
вг ￿
1Лпк:г2го8
г :кесф рсАнскц уи.псрфл ки.к9 мф иье рстн.кемфмсики рс тн.кеЗерг
2ски усжнЗуемфмсики +сАнц9 ус+снмсики ки.к рс спе.н н ексмп-ики н+ рнР Анцег
Оксуслкиц м Зеубпнуем.сР рн/иье ри ир-кцг Опиь.с Аун/ижнки кнпц н бсиунки и,те-
икн-г э ми5
боу.и
1и +рсики9 /иье рс/скц ки.к1 1с/рнки бмпи.скипцрел ремекн нпн
Зс.кс Ае кииг Ике +ск-рик /нкскип- м ки.кг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
48

1.23. Метсфор2 – всши сссистетт2

еАнуслкиуб текске/ре Аернскц9 /ке иксЗеус пб,нк тп- еспиь/ирн- Аернсрн-г
Ике Аиуириирни мелкм етреье Ауитикс рс тубьелг э /и -у/и усмрирни9 ки Аунмпи.с-
кипцрии н Аер-крии ки.кг
Обкц м ке9 /ке е+тсмскц -у.ни иксЗеуф е,ик .с,тфлг 1б,ре Аиуикскц еуниркн-
уемскц- рс .с+иррфл кнпц9 суенкц е.емф киуиекнАем н Абкнкц м тбжб ми,нл микиуг
Ое+тскц -у.бГ иксЗеуб е/ирц Ауекег 1б,ре м+-кц тми риеАексмнфи миън н усмрнкц
нР м етре Ауитпе,ирннг Ипиирксуре5 опсмреи 8 +сРекикцг
ЭеРсит –пн Рекип 8 н б риье Аепб/спецг Икек иьссеи2 Ауемип 4 кнкбпцрфР сеим
н +с меГ се.иу.бГ .суциуб Аепб/нп Ае ьепеми ри.епц.е кф-/ ус+г 3ун хке /ипеми.
сб.мспцре еунп -у.нн иксЗеуснг
Ди н+микир иье тимн+N я3еуРскц9 .с. сссе/.с9 н ,спнкц9 .с. А/ипсВг
Дек иъи иье АиупфN
8 Осфл к-,ипфл сел ри Аунжпец мфтиу,скц еил Аиумел ,ирелг
8 >ен- Абьсик ир- 8 пГтн м смкесбсР мфьп-т-к кс.9 пемре нР ми+бк рс хпи.кун/и-
.нл кбпг
8 Дек рс.епц.е - сфкуг Икел ре/цГ - мф.пГ/нп мик м .ерски9 .нрбп- . .уемскн н
сфп Ает ети-пе иъи те кеье9 .с. .ерскс Аеьуб+нпсц ме кцбг
Тпн -у.ни иксЗеуф еь Аунтбскц /ипеми.9 .екеуеье реье ус+ снпн Ае ьепеми9 ке
Аепб/нк- н б мсг
Тъи ри.епц.е Ауниуем ек скиус иксЗеу 8 Оиуьи- .емпскемс 8 тп- мтеРремирн-г
9пцг :ос оо соооо гу:еренгуГ еъ1тЗо.с кек монГорет Въягрпце
z z z
Х ЗгуГо ъ :омт ВгупнГооо бос 14еъу:8 Ео:о Ое:о1пене шре:п: но:
ое уг1гк… Ф Вгсоп ъягнгрого Зонг э 3:г :омо оо м12кп у 1ео:гс жягнгрого
Зонг лГо:ут р Вт:Г споъ: Же э п :. ъ/о ое у:1гкеш кгссъопсе…
z z z
1гсо2 Фгуп2 01гЗукп р.уке.ренут уноЗъ2>пс гм1егсс
э Ф1гопт оу:Г опушгЗт>ет со:е2г1е
M ъЗпрпнутс
э И:г оебп: опушгЗт>ет со:е2г1еь
э Дмитуот2 э укеен Фгуп2 э рг: Вгунъле:о 1во янее кек мп12е8
э 3:г ргушгЗт>ет со:е2г1е Х 1оо янее кек :г1сге8 э 3:г опушгЗт>ет
со:е2г1е
z z z
Д:Зонгс уВг1:е ероЗгрен То1шгрукп Згм1гЗъло. моуунгроуо.
бонгрок До оопсооог В1ом.рен р янъмгкгс уесгемроопп 1г :осВо1есоо:ъ
м.н 1ероо со1:ргсъ керкецъ

Зс1стие

Де+цнки пГсел мсж ки.кг .ессмцки Ае етрел иксЗеуи м .с,тфл сс+с2г Ике типсик
ки.к е/рии9 пиь/и9 Аун-крии тп- /кирн-г Тпн иксЗеусн сбтик к-,ипе 8 Ае/нкслки .пс-
н.емг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
49
Эри е/ирц Аееьпн Ауен+митирн- эпцЗс н 3икуемсг я2епекел кипире.В н ят кбпцимВ
рсжАньемсрф -у.нн иксЗеуснг эР тс,и н.скц ри рсте 8 ерн сб.мспцре м .с,те Ауит-
пе,ирннг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ЛФ

1.24. Про коткретику

1сАерГ9 /ке уи.псрфл ки.к +сир-ик мсжб мкуи/б .пниркег Тпн сф б мс сфпн
муи- н нпф мкуикнкц- .с,тф Аекир2нспцрф Ае.бАскипи9 ке мф сф мкуи/спнцг 1е
бмф5 3ехкеб АунРетнк- темепцкмемскц- +сирнкипи 8 уи.псрф ки.кег
3ехкб Пг эг МГ/имб Аунрстпи,нк ьирнспцрс- Зус+с яЭфпц н+уи/иррс- икц пе,цВг Д
рил екус,ирс етрс н+ ьпсмрилжнР Ауеспи .еАнуслкиусN .с. ес9-рнкц /ипеми.б ми ке9 /ке
кф +рсижц9 Аернсижц н /бмкмбижц9 тс кс.9 /кесф ер Аемиунп1
MепцжбГ /скц нрЗеус2нн м Рети есъирн- ф Аепб/си рс римиусспцре буемриг
Ике мфус,ирни пн2с есиитрн.с9 иье Ае+с9 ,икф9 нн.с9 нркерс2н-г еьтс мсж есиит-
рн. ксусънк ьпс+с9 ус+сРнмсик уб.сн н ес9-р-икN яДек кс9 ус+б рспиме бмнтнжц ме-е-
е-к кс.ел теВ9 мф9 .с. рн кусрре9 иье Аернсики н рсРетнки рб,рфл тег 3еАуесблки кс.
еАнскц стуи м ки.киг
>с+ми е,ик Зус+с я7 кис- пГспГВ Аиуитскц ми ки хе2нн9 .екеуфи Аиуи,нмсижц1
Мепц.е спсьетсу- мфус,ирнГ ьпс+9 нркерс2н-9 Ае+и ф е,и мфус+нкц рсжн /бмкмсг
– .с. сфкц уи.псрф ки.ке1 с. Аиуитскц нрЗеус2нГ н хе2нн1 >с+ми е,ик
пеме ябрн.спцрфлВ еАнскц ми ме+е,рекн кипиЗерс1 3елик пн /ке-ке .пнирк9 Ауе/н-
ксм Ауе нрремс2неррфи киРрепеьнн1 э кбк рс Аееъц АунРет-к 2нЗуф н Зс.кфг
Дусь .еАнуслкиус 8 ри.ер.уикрфи пемсг :нкскипц е,ик Аетбскц еми ри ке9 /ке
мф Рекипн иб .с+скцг Дитц .с,тфл Зсркс+нубик м иуб меил нАеу/иррекнг
Жеяе1 1емгбояг Зот Т ено яЗо упЗт: соооЗ/о1. Вг 1емг:о у
кнпоо:есп лъс яес ргот: :оно2го. /ъ//е: В1по:о1. Ф ургояг
кемпоо:е р.шгЗп: оебенГопк кгссо1боукгяг г:Зоне п :1омъо: :плпо.
Ио1о 89 споъ: :1омъосет :плпое оекгооц ъу:еоернпрео:ут 5ебенГопк
В1гкелнпрео:ут п ягрг1п:с
э в>о 1е Згрг/ъ Зг уроЗоопт руояг Во1угоене 1емг:е2>ояг у
кнпоо:есп б:г р.1е/оопо 1…п руткет В1гбет 2пяот8 5в Т 1Д95Д{
ОвЖв г:гм1е/ео: роуГ еууг1:псоо: :гре1гр п ъунъя В1оЗнеяеос.ш
оело 2п1сгффф
>секун Ауниуфг
-ъожръ 1о ￿
Пус+ел яЭф бмипн/нмси Аунсфпц .еАсрнлВ смкеу Рекип .с+скц9 /ке м
Рети екубтрн/икмс иье .ерспкнрьемел .еАсрнил Аунсфпц .пниркем бмипн/нмсик- м
уитри рс тФ 5г – /нкскипц Аетбсп9 /ке Аунсфпц бмипн/нмсик- рс я4Ф8тФФ 5Вг
-ъожръ 2о ￿
Д етре уи.псре ки.ки сфпе рсАнсреN яИке е/ирц еърфл смкее-
снпцВг :ке хке +рс/нк1
эиик- м мнтб9 /ке хкек смкееснпц еърфл тп- меиье .псс1 :ке 8Ф пежстнрфР
нп тп- .уеРекрел сжнр.н 8 е/ирц тс,и Реуеже1
1е /нкскипц е,ик уижнкц9 /ке уи/ц нтик е ФФ пежстнрфР нпсР9 митц хке еърекц
т,нАсг 1с се типи уи/ц жпс е .уеРекрел тс.ел сжнр.иг
-ъожръ Ло ￿
:ке е,ик Аетбскц /нкскипц9 бмнтим Зус+б яД .еАсрнн есусрф еАфкрфи
Аи2нспнкфВ1
Ди9 /ке бьетрег 1е мс мс,ре9 /кесф е Аи2нспнксР пе,нпец Аусмнпцреи рирниг
3ехкеб Зус+б пб/жи .ер.уикн+нуемскцN
Т кгсВеопп угм1ео. уВоцпенпу:. е Внобесп кг:г1.ш 89-но:оп
гВ.: 1емг:. у :екпсп кгсВеоптсп кек IBn nicroso|t o}N nicros,stems
-ъожръ фо
я3уитпсьсифи бпбьн АемфжсГк Аунсфпц .еАсрннВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Лт
Оус+б ме+рн.сик меАуе я1с .епц.е1Вг :нкс- кс.еи есиъсрни9 .пнирк ри теп,ир
ьстскцг )б/жи .ер.уикн+нуемскц9 /ке
жунъяп кгсВеопп ъронпбпре2: В1пм.нГ ое O+ Р р Во1р. ягЗ
уг:1ъЗопбоу:ре

Зс1стие

шк.уелки пГсел мсж ки.кг 1слтнки м ри ри.ер.уикрфи пемс н .ер.уикн+нублки нРг
шсускнки мрнсрни рс питбГъни ри.ер.уикрфи пемсN я.с/икмеВ9 яеАиускнмрекцВ9 ябрн-
.спцрекцВ9 яеуньнрспцрекцВг 2ски екпе,нки ки.к н миурнкиц . риб /иуи+ тмс тр-г 7
уи.еиртбГ Аексмнкц рсАенрсрни м и,итримрн.и9 /кесф рсмиур-.с ри +ссфкцг Диурбкц-
. ки.кб рб,ре кел ,и +стс/илг шА-кц н+ссмнкц- ек ри.ер.уикрфР пемг 3емиуцки9 уссекф
сбтик ри ирцжи9 /и м Аиумфл ус+г .с9 теуеьел /нкскипц9 ки.к рб,ре /нкнкц9 /нкнкц н
еА-кц /нкнкцг
боу.и
Оксуслкиц9 /кесф ки.к тп- слкс ри Ауимфжсп 1ФФФ +рс.ем 
Ауесипснг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л

1.25. оому тужт2 цифр2 в реклсме-

ХнЗуф м уи.пси9 .с. ,и/б,нрф м ус.емнри9 Аунмпи.сГк9 ср-к9 бнпнмсГкг Тъи
шьнпмн ьемеунп ес хке н те.с+фмсп нР мс,рекцг ХнЗуф бмипн/нмсГк хЗЗи.кнмрекц +сье-
пем.ем м ус+фг
1ии2.нл .еАнуслкиу 2ньЗунт Пиьипи ьемеунк9 /ке 2нЗуф м +сьепем.сР н Ает+сьепем-
.сР бнпирре Аунмпи.сГк мрнсрни /нкскип-г шр тс,и рс+мсрни .рньи тсп б/ике хкнР Зс.-
кем я.нуи.к-су.икнрьг 99 Аус.кн/и.нР емикем9 .с. рслкн Аекуиснкип-Вг ш/ирц ии уи.е-
иртбГг
:ске ри .с,ик-9 /ке хкн +рсрн- 8 ссппскг 2с.с+/н.н рн м .с.бГ ри Рек-к мнтикц м
менР ки.ксР 2нЗуфг шрн се-к-9 /ке ри еьбк яекмикнкцВ +с есиъсрн-г
8 1ик9 8 ьемеу-к риг 8 2с 1 /сс ф ри е,и екмикнкц рс Анце меАуеег –
мтубь ри енпн1 .смслки рсАнжи ям ки/ирни ри.епц.нР трилВг
8 Эф ри е,и .с+скц9 /ке рс пГсел кипиЗеррфл +мере. екми/си +с и.бртф9 8
ьемеу-к риг 8 .смслки рсАнжи я+с ьремирн-Вг
.с +тусмкмбГк ески.сифи Зеубпнуем.н н реье+рс/рфи рси.н5 :кесф миьтс
сфпс ме+е,рекц тскц +стрнл Рет9 .с+скц9 /ке яф рн/иье ри есиъспн н ри ьсусркнуемспнВг
Д хке н Ауесписг Мс.ел АетРет рс ри рб,ирг
Эеи рирни рс ил /ик ,ик.еиN ипн устн 2нЗу рб,ре /ке-ке н+ирнкц м уссеки .е-
Асрнн 8 ир-лкиг .ипслки кс.9 /кесф .пниркф +рспн9 рс /ке н ус/нкфмскцг Меьтс б мс
сбтик ме+е,рекц бтнмнкц нРN типскц /ке-ке ри +с 1 /сс9 с +с 9 ри +с в и.бртф9 с +с тг
ХнЗуф бнп-к уи.псрфл ки.кг – ер м меГ е/иуитц Аунмпи/ик ремфР Ае.бАскипилг
убь +сф.сик-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Лв

1.21. Про я2к 1окторс и я2к псциеттс

с. мф тбсики9 /ке есъиье б Ас2ниркс н Ае.бАскип-1 эР уетрнк -+ф.9 .екеуф ерн
еАнфмсГк Ауеспиф 8 -у.нл н есус+рфлг
3с2ниркф ьемеу-кN
8 .е.кеу9 б ир- +с ьубтнрел сцик- меуесилг
8 .е.кеу9 б ир- кс. сепнк ьепемс9 пемре мн.н ,спн кн.снг
8 .е.кеу9 б ир- .сукеррфи реьн 8 ри еьб тмбР жсьем типскцг Mбс,рфи реьн ьн-
ссГк-9 рбк-9 н - АстсГг
э кепц.е Ауитксмцки Ас2ниркс9 ьемеу-ъиье питбГъни пемсг
я.е.кеу9 б ир- бкуе еки/сп- пиь.нл куиеу .ери/рекил9 Асуики+нн н ри+рс/н-
кипцреи Аемфжирни мрбкун/иуиАреье тсмпирн-Вг
3уитксмнпн1 Ике иье .еппиьс-те.кеу кс.еи е,ик мфтскц9 ре рн.с. ри есф/рфл Ас2н-
иркг
еьтс стнкиц +с ки.к9 мАенрслки нкбс2нГ Ауе те.кеуем н Ас2ниркемг Тпн мф
Рекнки9 /кесф мс Ае.бАскипц Аер-п9 ьемеунки рн рс иье -+ф.иг 1с -+ф.и я.сукеррфР реьВ
н ясижирфР меуесцимВг 1и Анжнки ки.к -+ф.е су.икепеьсг Эирцжи АуеЗинерспцреье
,суьерс су.икепеьс9 ирцжи яАсуики+нлВ н якуиеусВ9 янрремс2нлВ н ябпцкускиРрепе-
ьнлВ9 с сепцжи АуекфР н Аер-крфР пемг 3ернки9 мс рб,ре9 /кесф Ае.бАскипц мс Аер-пг
боу.и
еьтс м ьепеми Абке н мф ри +рсики9 /иье рс/скц ки.к9 рс/рнки 
сЗеун+с нпн 2нкскф н+микреье /ипеми.сг 1слтнки /ке-рнсбтц АетРет-ъии
рс слксР-сеурн.сР сЗеун+емг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л1

1.29. Про тепотятт2е словс

3ун+рсГц9 сепцжн кубте АернсГ фп пемс янрремс2н-Вг :ке-ке ри Ает.с-
+фмсик9 /ке ри - етнрг еьтс ере Ае-мп-ик- м уи.псре мнтие8 нпн устнеуепн.и9 - мАстсГ
м кбАеуг Эеьб АуитАепе,нкц9 /ке мики е рел Аунспн+нкипцре 4Ф нппнерем уен-р
нАфкфмсГк .бпцкбурфл же.г :ке .уеик- +с хкн пеме1 с.бГ мфьетб хке +сьсте/реи
пеме есиъсик1 1ик екмиксг
э+сиьслки м ки.ксР бАекуиспирни пемN
O .с/икмеw
O брн.спцрфлw
O .уискнмрфлw
O нрремс2неррфлw
O мфе.екиРрепеьн/рфлw
O етиурн+с2н-г
3е/иб1 :ке м рнР ри кс.1 шрн ринрЗеускнмрфиг Цсиунки нР н+ ки.кс 8 н ер рн/иье
ри Аекиу-икг – ипн кс. н Аетфмсик бАекуиснкц .с.еи-рнсбтц н+ хкнР пем м ки.ки9 ке .ер-
.уикн+нублки мф.с+фмсрниг шс9-рнки9 /ке мф ниики м мнтбг
1сАуниу9 .с/икме м мис-тн+слри Аетус+бимсик етнрс.еме сфкубГ уссекб слкс ме
миР сусб+иусРг с/икме куенкипцкмс 8 еекмиккмни еАуитипиррф реус н кг тг –рс-
пеьн/рс- нкбс2н- н тубьнн пемснг шс-+скипцре Ае-р-лки9 /ке .уфмсик- +с рннг
>с+миурнки м етре Ауитпе,ирни ке9 /ке Рекипн .с+скц кс.н пемег Дф тесцикиц сепцжиье
Аернсрн-г

олише в тексте

э+ ки.кс м ки.к АиуиснусГк- .пнжи9 жссперрфи Зус+ф uяMпсьетсу-гггВ9 я3е+ме-
п-икjВ9 я2с /икjВm9 пнжсГъни ки.кф -у.екн н нртнмнтбспцрекнг :и сепцжи нР9 ки
сепцжи ерн екксп.нмсГк /нкскип-г Дитц ер ксп.нмсик- рнн м .с,те уи.псре ес9-
-мпирннг
0неягЗе1т оелосъ 1олооп2 р. Вгнъбео:о р.угкгкебоу:рооо.
уо1рпус оел В.ноугу Вгргнто: ъм1е:Г В.нГ у Вг:гнке
–е убо: В1псоооопт поогрецпгоог 1е1емг:кп ер:гсгмпн2
:1омъо:ут сооГло :гВнпре
3еАуесблки .с+скц ке ,и сеи9 ре си+ рнРг >с+силки Ауитпе,ирни рс тмс нпн кун
сепии .еуек.нРг

Зс1стие

3уе/нкслки Рек- сф етнр мел ки.к н н+ссмцкиц ек уи.псрфР .пнжи9 еАнсррфР
мфжиг 3иуикуелки Ауитпе,ирн- кс.9 /кесф нР ри Аунжпец бАекуисп-кцг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л4

1.28. >с +то способто всего о1то слово-

2рсики9 рс /ке Аеесре етре пеме1 Диье етре пеме м ки.ки е,ик еккеп.рбкц /нкс-
кип- нпн9 рсесеуек9 +снркиуиемскц иьег
–иун.ср.нл .еАнуслкиу .,е oбьиуср м .рньи яуГ/.нВ Аунметнк -у.нл Ауниуг
Тье .еппиьс Аеир-п м ки.ки ш.1ш пеме9 мике mlz ер рсАнсп \nDDN\o9 н хЗЗи.кнмрекц
ки.кс бмипн/нпсц рс Ф 5г
.ипе м ке9 /ке .с,теи пеме мф+фмсик б /нкскип- есус+9 екмикрбГ уис.2нГг 3ернки9
/ке мф ри Ауеке сб.мф .пстфмсики9 с хе2нн мф+фмсикиг 2сирнки м ки.ки яАуесписВ
рс яб+.еи икеВ 8 н н+ риьскнмреье ки.к ксрик рилкуспцрфг 2сирнки янрмикн2н-В рс
ямпе,ирниВ 8 н мф е,ики н+си,скц ри,ипскипцрел се2нс2нн Знрсремф .ун+нег
Тпн ,бурспнк Ре/ик рсАбьскц /нкскип-9 ке /ске бАекуисп-ик м кскци Зус+б яЗнрср-
емфл .ун+нВг – ипн Ауи+нтирк Ре/ик бАе.енкц ьус,тср9 ке +сир-ик хке +пемиъии пе-
мее/иксрни -ь.н 8 яАст м х.ерен.иВг
Эе,ре .с+скц яАеьнспн тФФ /ипеми.В9 с е,ре бАекуиснкц рилкуспцрбГ Зус+б япГт-
.ни Аекиун ексмнпн ри сепии тФФВг Дрнскипцре Аеекунки мфАб. ремекил 8 н мф рсл-
тики еуи Ауниуем9 ьти -у.ни9 хе2нерспцрфи Зус+ф +сирирф Ае.елрфн срспеьснг
Тпн рсАнжики рс слки9 /ке яАуитпсьсики нрЗеАуетб.кфВ9 ке ун.бики Ауепфкц жсу-
псксре н Ауетсм2е ме+тбРсг 2сирнки пеме янрЗеАуетб.кфВ рс яесб/сГъни Ауетб.кфВ
8 н Аелтбк Ауетс,нг
3емкеуГц9 мф ри Ауеке сб.мф .пстфмсики9 с хе2нн мф+фмсикиг Диье етре пеме
е,ик мф+мскц мепрб Ауетс, нпн ж.мсп риьскнмсг
Д .с/икми Ауниус Аунмитб нркуб.2нГ е ке9 .с. ньускц хе2н-н н ,ерьпнуемскц
Аер-кн-нг шрс сеуе+тнпс Ауекеуф эркиурикс м иуитнри ФФ8 ьетс 8 м сфл ус+ьсу .ун-
+нсг
.бтопнм. онстби/о. кс. вбнмсостор о З2-2гнгквгор
1т1ппу8 э уноЗъо: Впуе:Г э 1сп1грг к1ппу8
1жя1ге ЗоренГрецпп8 э 12поеоугр. к1ппу р .NХ8
1ЛоренГрецпт8 э 1ооЗггцооооогу:Г 1ъмнт рг1еу:о:8
1Лгнне1 1еу:о:8 э 1ор1гВоукет рен2:е Зосгоу:1п1ъо:
г:1пце:онГоъ2 Зпоеспкъ8
1–е1Вне:ъ Вгоппнп8 э 1нпбоет 322ок:прогу:Г ке/Згяг р.1гуне8
10еок 1ег1пнут8 э 1ък1ъВооопо меокгрукг упу:ос.8
1Текеоуп оо:8 э 1Зо2пцп: кеЗ1гр р Жгуупп В1огЗгноо8
15о2:Г ВгЗолороне р А 1ее8 э 1цоо. ое моопо ъВенп ое 9O7 Рф8
1Лоооя оо:8 э 1нпкрпЗогу:Г уоппнеуГ8
1жргнГооопо8 э 1гургмг/Зоопо8
10о р.шгЗогяг Вгугмпт8 э 1оенояко п у шг1гло 1окгсооЗецпо8
1тъВп:Г Згнне1.8 э 1гВ:пспп1гре:Г рен2:оъ2 кг1поъ8
1Лгнне1гр оо: р гмсооопко8 э 1меокп В1оЗВгбп:е2: 1гуупукъ2
рен2:ъ8
1Т.угкп къ1у Згнне1е8 э 1оогВ1ерЗеоо. уВокънт:про. къ1у
ВеЗе2>о есо1пкеоукг рен2:.8
1Оеуугр.о ъргнГооопт8 э 1кеЗ1грет гВ:пспецпт кгсВеоп8
1Ооот ъргнпнп8 э 1т у:е1:грен рг 21пнеоуо8
1Лгнне18 э 1Згнягу1гбог ВеЗе2>ет есо1пкеоукет рен2:е8
ьо2г нгВмросуноео тгистм
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ЛЛ
Ф-е 3:гяг к1ппуе соутц оееЗ соо Вгоппнп е1Вне:ъ у1еъ ое O9
Р Х :оВо1Г о>о п /ооъ ъргнпнп 0о р.шгЗогяг Вгугмпт ДбооГ мгпсут
ЗоренГрецпп шг:онп къВп:Г Згнне1гр е пш оо: 5елнп р гЗогс соу:о :ек
къ1у оо1оенГог р.угкпф
ьо2г Вмросуноео тгистм
Оп1грг к1ппу укеенут ое соо уес.с оог/пЗеоо.с гм1егс
9пбоет 322ок:прогу:Г рг1гуне у1еъ ое O9 Рф Моое у:е1:грене рг
21пнеоу оенояко п у шг1гло 1окгсооЗецпо ву:Г гВеуоопт В1ерЗе б:г
ооЗггцооооогу:Г 1ъмнт рг1еу:о: п-е 2поеоугргяг к1ппуе р .NХ
1г3:гсъ ое уосоогс угро:о с. 1олпнп гВ:пспп1гре:Г ург2 рен2:оъ2
кг1поъ жЗпрп:онГог ог меокп р гуогрогс В1оЗВгбп:е2: 1гуупукъ2
рен2:ъ хгнГкг гЗпо гмсооо. Въок: 1емг:ен у Згнне1гс ог ъу:еогрпн
В1п 3:гс оогВ1ерЗеоо. уВокънт:про. къ1у Знт Згнягу1гбог ВеЗе2>о
есо1пкеоукг рен2:.
боу.и
эАепц+блки м ки.ки меАуеф н есусъирн- . /нкскипГг шрн типсГк
ки.к пиь/иг 1сАуниуN
8 Дф9 ме+е,ре9 ме+ус+нкиг 1и Аижнкиггг
8 Дс АунРетнпец ксп.нмскц- Аетесрф1
8 Оеьпсрф1
8 .смслки усб,тскц пеьн/и.нj
э кг тг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л0

1.29. оск про1сть рсмер2-

с. ес9-рнкц /нкскипГ ьсссункф9 ус+иуф9 рсфъиррекц 2микс нпн ме+е,рекн
Ауе2иеус1 с. - б,и ьемеунп9 /кесф /нкскипц мс Аер-п9 рб,рф 2нЗуфг
1е /ке типскц9 ипн 2нЗуф иб рн/иье ри ьемеу-к1 шр ри Аи2нспнк н ри Аеесир
е2ирнкц ьпбснрб н еъц Зус+ф яИкек Ауе2иеу мфАеприр Ае киРрепеьнн Ф9ФЛ4 н.уерВг
Ф9ФЛ4 н.уер 8 хке реье нпн спе1
.ипе м ке9 /ке пГтн ри миьтс фп-к сркникусн9 икусн н .нпеьусснг Mепии
кеье9 2нЗус 8 хке миье пнжц 2нЗус9 с /нкскипц ,тик ек мс мфметемг Отипслки нР9 Аееьнки
иб9 н ек.пн. сбтик ьеус+те мфжиг
1сАуниу9 сукЗер минк т0 ьг Ике реье нпн спе1 осссункф хкеье кипиЗерс тт1
z 40 z тФ г Ике .с.1
1иАер-крфи 2нЗуф пнсе АуеАб.сГк- /ипеми.е .с. ринрЗеускнмрфи9 пнсе мф+ф-
мсГк кбАеуг :ипеми. ексрсмпнмсик- н Афксик- Аиуимикн н.уерф м ьи.ксуф9 /кесф
усмрнкц ус+иу Ауе2иеус АпеъстцГ тс/реье б/ск.с киънг
Дс митц рб,ре еми ри хке9 миуре1 Дф ,и Рекнки9 /кесф мс Аернспн1 Мс. ес9--
рнки /ипеми.б 8 хке реье нпн спег .п- хкеье Аетснуслки ес9и.кф тп- усмрирн-г Мс.ни9
.екеуфи Аунмф/рф тп- /нкскип-N
O сукЗер ри кепъи .сусртсжсw
O сбтнеАпииу м тмс ус+с пиь/и /слрел пе,и/.нw
O еърфл ребксб. кепънрел .сусррфл спе.рекw
O Апс+иррфл кипимн+еу ус+иуе е.ре н кг тг
штрн пеме9 Аернки9 /ке ьепфи киРрн/и.ни Рсус.киункн.н есфмскип- ри рб,рф
8 пГтн ,тбк ек мс мфметемг пГ/имеи пеме м хке Ауитпе,ирнн яесфмскипнВ 8 у-темфи
ьус,тсри9 уитрикскнкн/и.ни Ае.бАскипнг .убьеи типе9 ипн ки.к рсАнср тп- Аи2нс-
пнкемг э9 рсесеуек9 рб,рф 2нЗуф9 с усмрирн- н есус+ф пб/жи ексмнкц м кеуериг
1сАуниу9 мф Ауетсики ребксб. н еАуитипнпн тми ьубААф Аекир2нспцрфР Ае.бАски-
пилN нкирфи стнрнкускеуф н спертнр.нг
3иумф мф тсики м ки.ки бРни Зс.кф н 2нЗуфг .п- мкеуфР рсфъсики ки.к усмри-
рн-н9 Ае-р-ики н ус+9-р-ики9 /ке +рс/нк кс нпн нрс- киРрн/и.с- Рсус.киункн.сг

Зс1стие

3еекунки9 .с.ни Ауитикф ил/с пи,ск б мс м .сусри нпн м бе/.иг МипиЗер9
Аестс9 Зпс.ер тбРем9 Аиуе/нррфл ре, н кг тг 3унтбслки в84 усмрирнл9 /кесф Аиуитскц
нР ус+иуф н миг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л8

1.30. Зсстсвьте клиеттс пре1стсвить

3е/иб смкетнпиуф с.кнмре АуньпсжсГк рс кик-туслм миР ,ипсГънР1 3е/иб бпн/-
рфи кеуьем2ф тсГк Аетиу,скц кемсу1 3е/иб Ауетсм2ф тесжрнР ,нмекрфР АуитпсьсГк
еримсГън- Ае.бАскип- м+-кц +миуГж.б теел 8 миье рс етнр тирцг Тпн ри Аерус-
мнк- 8 Аунриики есускре9 ерн миурбк мс тирцьнг
2с/и1 :кесф Ае.бАскипц Ае/бмкмемсп ис- мпстипц2иг Меьтс иб сбтик пе,рии .с-
+скц ярикВг Эе,ре пн срспеьн/рфл Ауни нАепц+емскц м ки.ки1 .с5 Дс Аее,ик пеме
яАуитксмцкиВг эАепц+блки иье м ки.ки 8 иье АееъцГ мф Аетксп.нмсики .пниркс Зсркс-
+нуемскцг
11оЗу:ерГ:о б:г 3:г: кгссъопке:г1 но/п: р ке1сеоо релояг
ВпЗ/еке До :екг ноякп б:г р. Зе/о оо есобо:о ояг
11оЗу:ерГ:о ое угро>еопп р. кнеЗо:о ое у:гн 3:г: Внеоло:о.
кгсВГ2:о1 э п рянтЗ. руош В1пуъ:у:ръ2>пш гм1е>е2:ут к рес
3уитксмцки9 Ауитксмцки9 Ауитксмцкиггг н /ипеми. рс/нрсик Ауитксмп-кцг
Опеме яАуитксмцкиВ9 .ери/ре9 /бтс ри екмеункг шре9 .с. н ми експцрфи Ауниф м
ки.ки9 кепц.е мренк мел м.пст м Аемфжирни хЗЗи.кнмрекнг
:кесф бнпнкц Зсркс+нн9 ксуслкиц м ки.ки /съи нАепц+емскц рске-ъии9 с ри сбтб-
ъии муи-г
Тел ер:гсгмпнГ 1еягото:ут Зг 899 кс~б е 7 уокъоЗ
нпн
1гуъЗгсгобоет селпое 1емп1ео:ут у еугшлпсп В1глнгягЗопсп
:е1онкесп Вгке р. усг:1п:о 2ъ:мгн
ш/ирц Реуеже уссексик .еснрс2н- яАуитксмцкиВ рие,нтсррфн меАуеснг Опе-
ме яАуитксмцкиВ мф Аееьсики /ипеми.б Ае/бмкмемскц ис- мпстипц2и9 с меАуесн иъи
ьпбс,и Аеьуб,сики иье м нкбс2нГг
11оЗу:ерГ:о р. е 1ънос З/пВе 1гВ1.яе:о ое к1оуно э оеу:гт>ет
кг/е оо ук1пВп: е В1гу:г оо/ог неукео: уВпоъ т унгръ е яЗо утЗо:
уъВ1ъяеь 5е Во1оЗооо упЗооГоь Х у.оь
3епб/сик-9 /ке мф еАнфмсики нкбс2нГ9 .еьтс /нкскипц б,и Аунесуип сжнрбг Ми
сф рси.сики9 /ке Ае.бА.с 8 +мире Ауеи,бке/реиг

Зс1стие

1сАнжнки етнр сс+с2 ки.кс9 2ипц .екеуеье 8 Аее/ц .пниркб Ауитксмнкц9 /ке ер
б,и Аунесуип мсж кемсу нпн меАепц+емсп- мсжил бпбьелг шАнжнки9 /ке н+ирнк- м иье
,н+рнг Дс Аее,ик пеме яАуитксмцкиВг
боу.и
э+сиьслки сссуимнскбу м уи.псре ки.ки9 ипн ер рсАнср тп-
риАуеЗинерспемг Ое.усъирн- мфрб,тсГк .с,тфл ус+ ексрсмпнмскц- н
фпирре нР усжнЗуемфмскцг Дс митц рб,ре9 /кесф /ипеми. Ауе/нксп
ки.к .с. е,ре .еуии1 3ехкеб типслки Ауе2и /кирн- с.нспцре
пиь.нг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л9

1.31. .то тестировсть в тексте-

1сАнскц етнр мсунсрк ки.кс9 ус+икнкц иье рс слки н бАе.енкц- 8 ри сеи бтс/-
реи уижирниг Ми.к мф куенпн рс ьнАеки+сР н АуитАепе,ирн-Рг Окуип-пн яАусмии н пимииВг
Дф тбспн9 /ке нирре хке рб,ре н мс,ре тп- мсжиье .пнирксг – /ке рс се типи1 шкмик
тск кикнуемсрниг 1е ри Аижнкиг Орс/спс рб,ре Аер-кц9 .с.ни хпииркф ки.кс кикнуе-
мскц9 +ски мфсускц АетРет-ънл нркубиркг
шсф/ре9 .еьтс уи/ц +сРетнк е кикнуемсрнн ки.кс9 ке +сьепеме. 8 Аиумфл н +с/скбГ
итнркмиррфл хпиирк9 хЗЗи.кнмрекц .екеуеье Ре/ик- Ауемиункцг ери/ре9 ер +спб,н-
мсик мрнсрн-г 1е рс ри ексрсмпнмскц- ри кенкг Mепии кеье9 ри кенк риье рс/нрскц
Ауемиу.б ьнАеки+г Мс. /ке ,и рб,ре кикнуемскц1
1о -ърьгтрнорП оо гръ
ери/ре9 ипн мф Ауетсики яьепфлВ кипимн+еу9 ке Ауемиу-кц кбк ри/иьег .убьеи типе9
ипн мф Ауитпсьсики бпбьб9 куирнрь нпн кемсу рссеуе сербемг Дек ексм Ае.бА.н н
риесРетне Ауемиункцг
1сАуниу9 ипн мф Ауетсики бпбьб срн.Гус9 еЗЗиуе е,ик сфкцN
O срн.Гуj н миw
O срн.Гу J .еЗи сиАпскреw
O срн.Гу J .еЗи сиАпскре J рссеу уиткм Ае бРетб +с уб.сн м Аетсуе.w
O срн.Гу J б.пст.с мепе м Аетсуе.г
Дсжс +стс/с 8 рслкн ке Ауитпе,ирни9 .екеуеи мф+емик с.нспцрфл ек.пн. б Аекир-
2нспцрфР .пниркемг с.1 3ее,ик кикнуемсрниг
2о 1иъинто>
Де-АиумфР9 икц ерс м ки.ки нпн рикг uЕипскипцре9 /кесф сфпсгm Тпн икц ме+е,-
рекц9 е,ре яАеньускцВ н Ауемиункц9 .с. уссексГк ки.к си+ ьсусркнн н ки.к ьсусркнилг
Де-мкеуфР9 бпемн- ьсусркнн н уе. тилкмн-г :ке нирре мф ьсусркнубики1 3уеке
ме+муск1 Де+муск теАпскел +с тн.еЗеук1
Д-куикцнР9 бпемн- ме+мусксг :ке рб,ре типскц Ае.бАскипГ9 /кесф Аепб/нкц тирцьн1
Ло 4+ъино)рно2
Дс рб,ре Аер-кц9 .с.еи еьусрн/ирни уссексик нпцрии9 сбтц ке уе. нпн бпемн-
с.2ннг 3етуесрии ес еьусрн/ирн-Р ьемеунк- м ьпсми вг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


Глсвс 2
Про1сжс цет2

оое э у:гпсгу:Г Вн2у 1еъсого ргоея1е/Зоопо е ъя1.оопт
угроу:п В1п оеоебоопп цоо.
ш2жоГ )ос
5о: уВ1ероЗнпрг цоо.
Лолорпое оо мгноо п оо соооо :гбое бос Зг1гягрпое
ьосу 3оцгсу 4био
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.1. По+ему те стоит прятсть
цету от потетцисльтого клиеттс-

Эну ус+типнп-г штрн б.с+фмсГк 2ирф рс слки н Ае+меп-Гк .пниркс .с/нмскц
Аусл-пнкфг .убьни типсГк ми9 /кесф рс слки 2ир ри сфпег Д .с/икми спцкиурскнмф .пн-
иркб АуитпсьсГк есускнкц- м .еАсрнГ н б+рскц кенекц уссекф нпн кемсусг
с.ни суьбиркф Аунмет-к хкн ятубьниВ1
O
8со ФрнА в.илАмит:П тг оГ влни>т .гн.върнтАо
– /ке ижсик .ер.буиркс Ае+мернкц м .еАсрнГ н9 Ауитксмнмжнц Эсунил эмсрем-
рел9 Аепб/нкц +смикрфл Аусл-пнк1
Т.мп1ет Зпк:г2го т ВгВен р по:о1оо:-сеяепо кгсВек:о.ш
ъу:1гу:р Знт еВпуп Опк1г2го. Зпк:г2го. п З1ъяпо по:о1оуо.о
Зореу. 5е ке/Зг ке1:гбко :гре1е э по:о1оуого гВпуеопо п уо1пт
2г:гя1е2п 5г руо Вг1:пне мгнГлет когВке 1жое:Г цооъ8 11п кнпко
Вг оо г:к1.ренеуГ еоко:е п 5 Вгно И:гм. ъое:Г цооъ оъ/ог м.нг
оере:Г пст 2еспнп2 еЗ1оу 3нок:1гоог Вгб:. кгсВеоп2 р кг:г1г
т 1емг:е2 п цонп Знт кг:г1.ш т Внеоп1ъ2 пуВгнГгре:Г Зпк:г2го
.гВ1гргЗп:онГоет оеЗВпуГ янеупне б:г соооЗ/о1 В1геоенпп1ъо: еоко:ъ
п р.лно: цооъ Вг 3нок:1гоог Вгб:о
Мепц.е Аетбслки9 /кесф б+рскц 2ирб9 ри рб,ре сфпе емиужнкц кс.ни бнпн-г 79
ри бтукмб- пб.сме9 Аежип рс Lnn9 н /иуи+ ри.епц.е трил .буциу Аунми+ ри тн.кеЗер
теелг .с9 ер сфп ри кс.ел .еАс.крфл9 ре - ус+б б+рсп 2ирб н еЗеунп +с.с+г 3ернки9 б
Ае.бАскип- миьтс икц мфсеуг э ер ексремнк- рс ке мсунсрки9 .екеуфл куисбик нрнб
бнпнл Аун етнрс.емфР кусксРг
O ￿
жрстр с лисъгсгж жА сгв)ирж .гнти.тнв> онгъжиФо> г .орнтр о жгтрж
р+г сгтгж ОгеъиеитАмит:5о
 е,спирнГ9 м сепцжнркми .еАсрнил спеье н уитриье сн+рис ирит,иуф Ае Ауе-
тс,с нт-к Аснмре рс мРет-ънР +сАуесРг 2сксмнкц нР екеумскц ьпс+с ек яДеркс.киВ н
ес+мернкц Аекир2нспцрфР Ае.бАскипил 8 риуиспцрс- +стс/сг э .с.ел Ауе. кеье9 /ке .ееу-
тнрскф с..бускре мриирф м ксспн2б (;о-нкиф1 пемб9 с +сре-к- пн ерн м хкб ксс-
пн2б меесъи1
O ￿
–иуоГ Фрн .орнт жгтрт оссв+ит:с2П и рсо гн сглмгнот оо съоьрт м госП тг
жА ржв мср гто)нг съгьиьожо
–уьбирк тилкмнкипцре иуци+рфлг 1е кеьтс м ки.ки рсте бситнкц .пниркс Ае+мернкц
нпн Аунлкн м еЗнг Отипскц иб кс.еи Ауитпе,ирни9 ек .екеуеье ер ри е,ик е.с+скц-г
:ке сбтик9 ипн Ау-кскц 2ирф н ус+икнкц Зус+б я3е+мернки9 /кесф б+рскц9 .епц.е кенк
пе /бьбрсВ1 Дф Аекиу-ики Аекир2нспцрфР .пниркем9 митц б Ае.бАскип- миьтс икц мфсеуг
1н/ке ри ижсик иб +слкн рс слк .ер.буиркем9 б+рскц 2ирф н Аунр-кц уижирниг
с.еи Ауитпе,ирни е,ре типскц1 Эс.нспцре ипеи н риесф/реиг 1сАуниу9
Ауитпе,нкц Аетсуе. нпн .нт.б +с +мере.г :ке-ке н+ иунн я3е+мернки9 /кесф б+рскц 2ирб9
н Аепб/нки +ерк м Аетсуе.Вг Меьтс б /ипеми.с Ае-мнк- кнбп есускнкц- . мсг
O ￿
Д нис +ое.гр Фрнггеъилгминоро эА нр жгтрж нилмит: Фрнв ни си.трП ти. .и. гни
лимосот гт жнг+оГ сиъижртъгмо
Д етрел .еАсрнн ри ус.с+фмспн9 Ае/иб б рнР мике 2ир ке-к Ауе/иу.нг е-
Асрн- сепцжс-9 ниик Знпнспф ме миР ЗитиуспцрфР е.убьсР кусрфг .п- .с,теье уиьнерс
2ирс рс етнр н кек ,и кемсу ме-г э ипн ек.уфкц хкб нрЗеус2нГ тп- есъиье текбАс9 ке
пб/нк- .ерЗб+г 2стс/с тилкмнкипцре пе,рс- 8 .еАсрн- +сьрспс ис- м бьепг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
0
Тпн б мс 2ирс +смннк ек у-тс Асусикуем9 ке уи.еиртбГ рс слки ус+икнкц
ерпслр-.спц.бп-кеуг пнирк б.с+фмсик Асусикуф9 рс,нсик .реА.б я>с/нкскцВ н Аепб-
/сик меГ 2ирбг
3у-/с 2ирб9 мф киу-ики .пниркем5 э мек Ае/ибг
3еб/нкипцрс- нкеун- н+ ,н+рн .еАсрнн яПеутВ9 еАнсррс- ии Ауи+нтирке )н
7.е..ел м .рньи ясуциус ирит,иусВг
11о/Зо бос р.Въу:п:Г 1Оъу:еоя8 с. В1гпронп лп1гкго
пууноЗгреопо 1.оке ум.:е ДЗое п еро1ле2>пш гВо1ецп руонтне р оеу
мгнГлг гВ:пспс Т Зосгоу:1ецпгоо. ен Зпеое с. В1пянеупнп 5А
уосоо.о Ве1. В1г/пре2>по р 1егоо Ло:1г:е ж ке/Зг п опш ъ/о
псонут ер:гсгмпнГ у1оЗопш у:еоЗе1:гр е :ек/о у1оЗоп Зооо/о. ЗгшгЗ
Т гм>ос гоп оо м.нп оелпсп Вг:ооцпенГо.сп ВгкъВе:онтсп
Т сеу:о1укъ2 Вг Зпеоъ с. ргЗпнп пш оомгнГлпсп я1ъВВесп п
Вгке.ренп гВ.:о. гм1еоц 1Оъу:еояе8 Фш сооопт п кгссоо:е1пп
еВпу.ренпуГ ое Вноокъ Т 1оънГ:е:о р.туопнгуГ б:г Ве1ес
В1поеЗно/е>пс к 1мон.с рг1г:опбкес8 Вго1ерпнут роолоп гмнпк
селпо. .псргн р.угкгяг угцпенГогяг у:е:ъуе п В1оу:п/е р гм>оу:ро
ърпЗонп р оо Ве1. п у1оЗ. 1упопш рг1г:опбкгр8
О. ВгВ1гупнп пш оере:Г ург2 цооъ 1гб:п руо оеренп у:гпсгу:Г
ое :.утбъ Згнне1гр В1ор.ле2>ъ2 оесобоооъ2 оесп 5г кгяЗе с. еЗенп
ргВ1гу къВт: нп гоп 1Оъу:еоя8 :г мгнГлпоу:рг г:ро:пнг г:1пце:онГог
11пбпо. :екгяг г:ро:е м.нп уес.о 1ео.ос р.угкет цоое оомгнГлпо
яеме1п:. п согяго З1ъяго
–емероет уп:ъецпт ргопкне :гяЗе кгяЗе с. гмитрпнп оеу:гт>ъ2
цооъ ер:гсгмпнт 0гнГлпоу:рг етрпнг б:г ооусг:1т ое руо оереоо.о
ооЗгу:е:кп гоп яг:гр. къВп:Г О. ъЗпрпнпуГ кек м.у:1г пубонп руо
пш г:ягрг1кп 5егмг1г: согяпо оеу:епренп б:г Зеооет сгЗонГ р цонгс
роуГсе В1ек:пбое
с.ни рсАусжнмсГк- мфметф1
Тпн мф ри б.с,нки 2ирб9 ке /ипеми. ии Аунтбсик9 уб.еметкмб-ц менн .ункиун-нг
шр сбтик еуниркнуемскц- рс .емиррфи Аун+рс.нN тн+слр слкс9 кнпц ки.кс нпн рс+мсрни
.еАсрннг Тпн Аунтбсррс- 2ирс е.с,ик- мфжи уиспцрел9 ке .пнирк е,ик Ауеке нАб-
ьскц- н тс,и ри есусъскц- . мсг Тпн Аунтбсррс- 2ирс е.с,ик- рн,и уиспцрел9 ке .пн-
ирк е,ик ускуенкц-N яс. ,и кс. 8 - ус/нкфмсп рс ьеус+те ирцжни тирцьнВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.2. .то тское про1сжс цет2-

с. мф Аер-пн9 2ирб мфьетрии б.с+фмскц9 /и Ау-кскцг Де+рн.сик меАуеN .с. типскц
кс.9 /кесф .пнирк ии ри нАбьсп-1
Оксуслкиц Аунтиу,нмскц- АусмнпсN ри ексмп-кц /нкскип- етнр рс етнр 2ирелг
оепфи 2нЗуф АбьсГкг Дек /кесф кс.еье кусРс н+си,скц9 н рб,ре 2ирб Ауетсмскцг
птг ти.гр съгьити ФрнА, Этг нрс.г:.г сърьгтрно.П .гтгъАр мА в.илАмиртр
ъ2ьгж с Фрнг.о ноГ мА ге92сн2ртрП сг)ржв миур сърьгтрнор мА+гьнгро –р нол.грП
и мА+гьнгро Мъв+ожо сгмижоП гегснгмАмиртр Фрнво
1и +сксмп-лки /нкскип- есеремфмскц 2ирб рс мсж кемсу секе-кипцрег Отипслки
хке +с риье ус+б ,и Аепи бАенрсрн- 2ирфг Тпн еАссикиц9 /ке Аекир2нспцреье Ае.бАс-
кип- Рмскнк я2иремел бтсуВ9 Аетьекемцки /ипеми.с9 Ауи,ти /и есубжнмскц рс риье же.нуб-
ГъбГ нрЗеус2нГг шс9-рнки иб9 /ке мсжс 2ирс 8 сс- мфьетрс-г Д Ауекнмре пб/си
ер с иси ес9-рнк9 /ке хке иб ри Ае .сусрбг
Дек .с. м етрел н+ менР кскил уи.еиртбик есусъскц- . .пниркс н+микрфл .еАн-
услкиу .хр ирритнг
111о/Зо бос т уке/ъ укгнГкг 3:г у:гп: ВгргнГ:о еЗе:Г рес гЗпо
ргВ1гу Ег:гр. нп р. :1е:п:Г Згнне1 р ооЗон2 б:гм. ъукг1п:Г ург2
:ооопуоъ2 ВгЗебъ Зг +9 кпнгсо:1гр р беуь8
– хке ус+фжпирн- е 2ири ьбуб АуетсГънР ки.кем .,ерс супкерсN
192Зп бъру:рп:онГо. к цооо э ог гбооГ у:1еоо.с гм1егс Доп
яг:гр. гммояе:Г роуГ яг1гЗ б:гм. у3кгогсп:Г 7 цоо:гр ое 1.мо.ш
кгоуо1реш п :ъ: /о г:ренпре2: АА :.утбп Згнне1гр е огр. ер:гсгмпнГ
кг:г1. :о1то: Вгнгрпоъ урго цоо. кек :гнГкг ВгкпЗео: р.у:ергбо.
ен8
.спии Аунмитб иунГ емикем Ае Ауетс,и 2ирфг )б/жи нАепц+емскц етнр н+ рнР 8 ри
кенк есубжнмскц рс .пниркс 18Л бситнкипцрфР суьбиркем ус+бг Де-АиумфР9 мф ун.бики
бмипн/нкц ес9и ки.ксг Де-мкеуфР9 е,ики +сАбкскц /нкскип-г
боу.и
Тпн рб,ир пеьср9 с м ьепемб рн/иье ри АунРетнк9 +сьп-рнки м
снспнеки.б пеьсрем н +сьепем.ем рс kkkгiDnmZnBZiNгehг Ослк Аее,ик
рскуенкц- рс рб,рфл пстг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
01

2.3. оск про1сть то тс +то тет цет2-

еьтс уи/ц +сРетнк е ке9 .с. б.с+фмскц 2ирф9 ус+б ме+рн.сик меАуе9 .с. сфкц бпб-
ьсн1 Тье е/ирц пГс-к +стсмскц ри .пниркф рс .ербпцкс2н-Рг
яс. б.с+фмскц 2ирб рс ке9 рс /ке ии б.с+скц риме+е,ре1 Ц рс пе,рфл уфре.9 пе,-
рфи бпбьн9 н тскц .ер.уикрбГ 2ирб ф ри е,иг 1сАуниу9 мритуирни (;о нпн еАуе-
ме,тирни сн+рисг 3ехкеб ф Анжи ми+ти “2ирс еАуеме,тирн- сн+рис ек тФ ФФФ убс-
пил”Вг
2стсГ мкуи/рфл меАуеN я– /ке рс се типи1В
3епб/сГ Ауеьре+нубифл екмикг я1с се типи 2ирс нрнспцреье .еркус.кс рс/н-
рсик- ек 4Ф ФФФ убспилг 1е рс+мскц ф ии е,и кепц.е Аепи есъирн- .пниркеВг
э .пнирк9 н .ербпцксрк АернсГк9 /ке 2ирс тФ ФФФ убспил 8 хке Зн.2н-г 1е .еАсрнн
ке-к рс меиN яЭф ри е,и рс+мскц уиспцрбГ 2ирбВг Эе,ики5
.смслки Аеекун рс нкбс2нГ ьпс+сн .пнирксг :кесф Аунр-кц уижирни е екубт-
рн/икми9 рб,ре Аер-кц кенекц1 .с5 Тпн .уфмскц 2ирб9 ке .пнирк типсик +с.с+1 Ттмс
пнг Д кс.е пб/си тслки Ае.бАскипГ еуниркнуфг 1н.ке ри куисбик рс+фмскц ке/рбГ ббг
.екске/ре Ауеке есе+рс/нкц нркиумспф 2ирг .убьнн пемсн 8 Аетьекемнкц 2иремфи
Ас.икф нпн ксунЗфг Мс.ел АетРет Аееьсик теснкц- пб/жиье Аернсрн-г
–пьеунк Аепб/сик- питбГънлг
oсь тг >с+снкц яси.ери/рекц 2ирфВ рс в84 нркиумспем 8 хке сбтбк ксунЗфг
oсь г .п- .с,теье ксунЗс АуеАнскц9 .с.ел рссеу бпбь Аепб/сик .пниркг
oсь вг 3уеАнскц 2ирб нпн тнсАс+ер 2ирг
oсь 1г .п- .с,теье ксунЗс ус+уссекскц яьемеу-ъииВ рс+мсрниг 1сАуниу9 ксунЗф
я3уекелВ9 яMн+риВ9 яŒ6bВг
Ц+рскц9 .с.ни ксунЗф нАепц+бГк н .с. нР АетсГк nn-DlnN (;о-нкиф9 е,ре +тицN
coorNttkkkгiZDNiPne\Nг\nmt\emtNnlolnni-rel\lnmг$ir9 coorNttclmceliNcг\nmtilmnhrг
:нкс- мек кс.ел Аусл-пнк9 /ик.е Аернсижц9 /ке Аепб/нжц н .епц.е хке сбтик ке-
нкцг
Мс.ел АетРет Аееьсик теснкц- Аернсрн-9 рн,сик .епн/икме ятбус2.нРВ меАуе-
ем е кеуерф .пниркем9 Аееьсик н секе-кипцре типскц мфсеу 8 си+ б/скн- ири-
т,иуем Ае Ауетс,сг .убьнн пемсн9 кс.ел АетРет Аемфжсик хЗЗи.кнмрекц ки.ксг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
04
ери/ре9 б хкел итспн икц есускрс- кеуерсг Эе,ре б.с+фмскц рн+.ни 2ирф рс риб-
ъикмбГъни етнЗн.с2нн кемсус нпн бпбьг 3унмпи.скц .пниркем9 с б,и Аеке Ауетсмскц
теуеьни етнЗн.с2нн Ае кипиЗерб нпн Аун мн+нки м еЗнг
1сАуниу9 смкеАуен+метнкипн /скирц.е м уи.пси ус.уб/нмсГк етипц м нрнспц-
рел .еАпи.кс2нн Ае Аунмпи.скипцрел 2ириг шсусъсижц- м смкеспер9 н е.с+фмсик-9 /ке
кс.ел етипн рик н м спн,слжии муи- Аексм.н ри АпсрнубГк-9 ре икц я/бкц-/бкц Аете-
уе,иВг э рс/нрсик- с.кнмрс- Ауетс,сг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.4. Три хитрости со1стия тсрифов

МсунЗф 8 екпн/рфл нркубирк тп- Ауетс,н 2ирфг 3унтиу,нмслкиц питбГънР Аус-
мнп 8 н ксунЗф сбтбк Ауетсмскц екпн/рег
-ъимог 1о
Оексм мс,рии 2ирфг
ери/ре9 ксунЗф рб,рф9 /кесф еесънкц Ае.бАскипГ 2ирбг 1е ри еесъслки кепц.е
2ирфг ер2иркунублки мрнсрни .пниркс рс ке9 /ке ер Аепб/нк9 .с.ни бпбьн мРет-к м хкек
ксунЗ9 .с.емс .еАпи.кс2н-г 3е.с,нки9 усАнжнки9 Ает/иу.рнки мфьетфг
-ъимог 2о
1б,ир теуеьел ксунЗ тп- .еркусксг
Д ксунЗрел ик.и ес-+скипцре теп,ир сфкц теуеьел ксунЗг Мс.с- 2ирс9 /кесф сфпе
-ре 8 ерс ри тп- сепцжнркмс .пниркемг Икек ксунЗ н Ае.бАскц9 .еуии миье9 ри сбтбкг
2стс/с б риье еми тубьс- 8 ер рб,ир тп- .еркускс9 /кесф рс иье Зери тубьни ксунЗф
екуипнц Аунмпи.скипцрии9 мфьетрии9 нркиуирииг
-ъимог Ло
шкикцки сфл АеАбп-урфл ксунЗг
опс+с сб.мспцре ус+сиьсГк-9 .еьтс мнтнжц 184 ксунЗемг шрн кс.ни ус+рфиг Эи,тб
рнн кепц.е екпн/нлг штрс.е мф е,ики бАусмп-кц мрнсрни Аекир2нспцрфР .пниркем
н нР Аемитирниг Дсжс +стс/с ри +сАбкскц .пниркс9 с Аеткеп.рбкц . Ае.бА.иг :ке рб,ре
типскц1 3унмпи/ц мрнсрни . етреб н+ ксунЗемг 1сАуниу9 . уитриб Ае ме+е,рек-
н 2ириг 1с+емнки иье я3еАбп-урфл ксунЗВ нпн яЖнкВ9 мфтипнки ьусЗн/и.нн хпииркснг
э реьни .пниркф сбтбк мфснускц нирре иьег

Зс1стие

Тпн мф Ауитпсьсики нпн Ауетсики бпбьн9 ке ес-+скипцре мфАепрнки хке тесжрии
+стсрниг 3унтбслки кун ксунЗс тп- етрел меил бпбьнг
боу.и
Иурик Жинрьбхл +с.пГ/нп Асун рс ŽтФ9 /ке м Л пемсР рсАнжик
нкеунГ ,н+рнг Ц риье Аепб/нпецг ne iZDNN BZB[ icnNi9 nNsNe hiNn
u3уетсГк- тик.ни секнре/.н9 рн.еьтс ри рстимспнцmг
3ернки9 /ке мсжс +стс/с 8 терикн фп АееъцГ нрнбс пемг
Оксуслкиц нирре кс. екуикц рс ки.кфг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
00

2.5. .то 1елсть если клиетт хо+ет полу+ить
митимсльту цету тс типовон товср-

Д нркиурик-сьс+нри екемфР кипиЗерем Ауетсик- lbcnnNг ер.буиркем б кс.еье
нркиурик-сьс+нрс ти-к.н9 ипн ри екрнг Хирф б миР ус+рфи9 н .пнирк сбтик н.скц нрн-
спцрбГг Дитц ер Аернсик9 /ке кипиЗер ме миР сьс+нрсР етнрс.емфлг Диуре1 :ке м кс.ел
нкбс2нн типскц1
Орн,скц 2ирб мпит +с .ер.буирксн1 ери/ре9 рикг 3уитексмцки .пниркб мфсеуN ти-
пслки н+ кемсус .еАпи. якемсу J бпбьсВ н Ауитпе,нки ус+рфи ксунЗфг
1и Ауетсмслки яАуеке кипиЗерВ9 Ауитпе,нки .пниркб уижирни Ауеспи 8 митц б .с,-
теье уижирн- ме- 2ирсг 3бкц Ае.бАскипц мфснусик б мс рс слки9 с ри суетнк Ае .ер.б-
уирксг
Диури- . рсжиб Ауниубг Дике етрел 2ирф рс lbcnnN ммет-к- кун ксунЗсг
Зиъо ОЭ.гнгж5
O Энрнспцрс- 2ирс кипиЗерс uе,ре тс,и Аексмнкц нрнспцрбГ 2ирб рс уфр.иmг
O Цпемни Аепб/ирн- +с.с+с 8 семфме+г пниркб секе-кипцре рб,ре АуниРскц м
еЗн н +ссускц кипиЗерг
O шесирреи бпемниг Осемфме+ ме+е,ир кепц.е в тр- м ритипГN Аеритипцрн.9 уитс9
А-крн2с9 твNФФ те т8NФФг
Зиъо О4стожвж5
O Хирс кипиЗерс уитр-- Ае уфр.бг
O Цпемни Аепб/ирн- +с.с+с 8 сиАпскрс- .буциу.с- тексм.сг
O шесирреи бпемниг .ексм.с рс питбГънл тирц Аепи +с.с+сг буциу Ауни+,сик м
ки/ирни уссе/иье тр- си+ б.с+срн- ке/реье муиирнг буциу Аееьсик ус+есускц- м сс+емфР
рскуел.сР кипиЗерс 8 ер ьекем бтипнкц мс т4 нрбкг
Зиъо ОMNO5
O Хирс кипиЗерс 8 мфжи уитрил Ае уфр.бг
O Цпемни Аепб/ирн- +с.с+с 8 сиАпскрс- тексм.с м тирц +с.с+сг
O шесиррфи бпемн-г .ексм.с мфАепр-ик- м бтесреи тп- .пниркс муи-г буциу
Аееьсик рскуенкц кипиЗер н Аиуирикн .еркс.кф н+ ксуеье кипиЗерсг Ц риье рс хке икц
ЛФ нрбкг шр Ауни+,сик . +с.с+/н.б ребксб.е н риесРетнфн Ауеьусснг
O .еАепрнкипцреи бпемни 8 Ае.бАскипц Аепб/сик /иРеп м Аетсуе.г
O .еАепрнкипцреи бпемни 8 усжнуиррс- ьсусркн-г
Эел +рс.ефл мпстипи2 нркиурик-сьс+нрс мритунп б ис- кс.бГ Риб 8 ус+рфи
ксунЗф тп- етреье кемсусг шр еки/сик9 /ке сфл рн+.нл ксунЗ ри Аепц+бик- еесиррел
АеАбп-урекцГг 1среье сепцжи Ае.бАскипил мфснусГк ксунЗф яшАкнбВ н яŒ6bВг

Зс1стие

3унтбслки ксунЗ9 .екеуфл сбтик екпн/скц- рн+.ел 2ирел9 ре бпемн- м ри теп,рф
сфкц ри сфн .еЗеукрфн тп- .пнирксг :и ирии бтесрфн ерн сбтбк9 ки пб/жиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
08

2.1. Поксжите +то это в2го1тся покупкс

Ике етнр н+ сфР еърфР Аунием Ауетс,н 2ирфг :кесф иье Аер-кц9 рс/ри 2нкскф
н+ .рньн Дн.кеус Обмеуемс я–.мсунбВг
Лнт 1ерп:пт рг1грукгяг ВгЗшгЗе р Згм.реопп ргпнп оеу р уок1о:о.
г:Зон съот к1пспоенпу:пкп ое 1о:1гркъ
Фо:о1оуо. съо опбояг оо уке/олГ 0гнГло руояг соо селпое
Вго1ерпнеуГ кг:г1ет ЗооГяп Зонене во у:ъЗоо:. ОТхж у1емг:енп п
я1ъпоес е 89 999 1ъмно В1гЗенпс оес оеу:гт>по ЗооГяп оъ/о. е
2енГлпръ2 селпоъ с. о>о гЗоъ уЗонеос 1гкеенп у:ъЗоо:. къЗе к1еукъ
нп:Г къЗе мъсеяъ ркнеЗ.ре:Г къЗе уВп1: енпре:Г Лонене селпое
ронпкгноВо.о ш1ъу:т>по Зоут:кп кг:г1.о оп гЗпо 3куВо1: г: оеу:гт>пш
г:нпбп:Г оо сгя
11оЗъВ1оЗпнп у:ъЗоо:. я1ъпос оо ърноке:оуГ э /еЗогу:Г 21ео1е
яъмп:ф 5о Во1оя1оре:о селпоъ э 1пуъогк 1еуВн.рбе:.с у:еоо: жошенп
я1ъпо. р Е1ъп2 –ое уомо Вг робо1ес Зооо/кп Вобе:е2: 5г ру:ене
селпое 11плнгуГ р лекъ сошеопке ро1мгре:Г Тук1.н сошеопк :ъ
селпоъ В1пурпу:оън Дмсеоънп реу ягрг1п: 5о сг/о: 3:е селпое Зоооя
2енГлпр.ш Зоне:Г Т оо у:г оеу:гт>пш Зоут:гк м.нг ру:ерноог
т1ъ:еоолГ 1ъбкъ э огрооГкет Зоут:ке п р.укгбп: 0.нг пш :гнГкг
у:г Туо р.укгбпнп 0гнГло опбояг оо р.укгбп: Е1ъпо. р спнпцп2
.:ъЗоо:гр Вгсенп э Вг :1п ягЗе :21Гс. е сглооопбоу:рг Х я1ъпоес
э Вг Зоут:Г –е ВгВ.:къ п 1олпсгу:Г В1гпргЗп:Г 2енГлпр.о ЗооГяп
Эреьни9 ипн ри .с,тфл9 м кслри Рек-к еспстскц кс.ел сжнрелг :кесф Ае.убкнп
уб/.б 8 н .бАГус мфиРспсг Ике ,ипсрни е,ре н рб,ре нАепц+емскц м менР 2ип-Рг
швт: съоржи3 съгьими2 ФрнвП ге92снотрП )тг )ргмр. нр тъитот ьрн:+оП и онмрсто-
ъврт о )рърл гсърьррннгр мърж2 мрънрт оГо
>секун нкбс2нГ рс Ауниуиг 3уетсмскц смке+сАусме/рбГ кср2нГ е,ре Ае-
ус+ребг
Фмко/оонн:Л Вокфок
Дмитрноопо
11гЗео:ут Х–. –Зеопо гВо1е:г1укг А6 кр с оероус Знпое АO с
р.уг:е 5 с
1нг>еЗГ осонГогяг ъбеу:ке э +999 кр с оснт оешгЗп:ут р
угму:рооогу:п
.:гпсгу:Г $599 999
с.бГ ежнс.б теАб.сик смкеу1 шр ексмп-ик Аекир2нспцреье .пниркс етнр рс етнр
 2ирелг
ьокфок с ВокмвгЛ /гн:
Дмитрноопо
11гЗео:ут Х–. –Зеопо гВо1е:г1укг А6 кр с оероус Знпое АO с
р.уг:е 5 с
1нг>еЗГ осонГогяг ъбеу:ке э +999 кр с оснт оешгЗп:ут р
угму:рооогу:п
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
09
Т у1оЗоос р соутц у:еоцпт В1погуп: $А5 999 В1пм.нп
.гВъ:у:ръ2>по :1е:. $8999с ъоп2г1се уг:1ъЗопкгр гмунъ/преопо
:о11п:г1пп п : З
1гЗроЗос п:гяс
.:гпсгу:Г Х–. $599 999
Т. усг/о:о гкъВп:Г пороу:пцпп р :обоопо А+эO9 соутцор
0гоъус В1п екн2боопп Згягрг1е къВнп-В1гЗе/п Зг 8 еряъу:е р.
Вгнъбео:о р ВгЗе1гк соЗпе-Внео Зг кгоце ягЗе п се1ко:поягр. Внео
опсмреи9 ри се-кц- уиспцрфР 2нЗу н ксускц- ес9-рнкц ми с.нспцре Аер-крф
н Ауекф -+ф.ег Дитц /ипеми.9 б .екеуеье икц месетрфи Ž4ФФ ФФФ9 .еуии миье9 ри с.с-
тин. тмб- .усрфн тнАпеснг
Mпе.9 м .екеуе Аетметнк- нкеь9 е/ирц мс,ирг 3ун Аиуме 8 сиьпе 8 Ауе/кирнн
уи.псреье ки.кс .пнирк ри сбтик мфАепр-кц ус/икфг Тье рб,ре +снркиуиемскцг Mпе.
я3етмити нкеьВ х.еренк муи- н нпф .пниркс9 рс+фмс- мфьетбг
Икек Ауни Ауетс,н 2ирф етнр н+ сфР хЗЗи.кнмрфРг Дф ес9-р-ики .пниркб9 /ке
ер мфьетре м.пстфмсик тирцьн н м сбтбъи миурик нРг с. Аернсики9 ри тп- миР кемсуем
н бпбь ер Аунирнг оти ер ке/ре уссексик1
O 1с ++ уфр.и 8 Ауетс,с есеубтемсрн-9 киРрн.н9 бпбьг
O 3ун Ауетс,и .еиу/и.ел ритмн,некнг
O 3ун Ауетс,и есб/сГънР Ауетб.кем н куирнрьем uм ке /нпи +сАнилmг
O 3ун Ауетс,и ЗнрсремфР нркубиркемN 3эПф9 темиункипцреи бАусмпирни н кг тг

Зс1стие

1сАнжнки есеремсрни 2ирф нАепц+емсрни хкеье Аунисг .п- Аус.кн.н е,ре
мфсускц уиспцрфл нпн мффжпиррфл ес9и.к Ауетс,г Тпн мс пе,ре мфсускц9 - мс
Аееьбг 3уитксмцки9 /ке мф Ауитпсьсики иунГ .ербпцкс2нлг >и+бпцкск мсжил уссекф 8
Аемфжирни .ермиунн уи.псф .пниркс м ус+сг Окенекц Ас.икс н+ А-кн .ербпцкс2нл
ексмп-ик ŽтФ ФФФг 3уетслки хкб 2ирб тнуи.кеуб нркиурик-сьс+нрсг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.9. )Процетт2 те булькст,

1суетрс- бтуекц ьпснк9 /ке Аснсе ри сбпц.сик н рс Рпис иье ри рсс,ижцг Ике
Аусмитпнме н тп- Ауе2иркемг шАнфмс- ус+иуф .нте.9 сербем н тубьнР Аетсу.ем9 кс-
услкиц Ауе2иркф н тепн Ауимусъскц м тири,рфи итнрн2фг
иъоинт 1
.кпЗке ое 3:ъ 3кукъ1уп2 э 89 Р
г
иъоинт 2
.кпЗке ое 3:ъ 3кукъ1уп2 э 89 Р
9
б:г угу:ернто: +99 1ъмно
г
иъоинт Л
.кпЗке ое 3:ъ 3кукъ1уп2 э +99 1ъмно П89 Р)
г
3епитрнл мсунсрк сфл хЗЗи.кнмрфлг Mб.мспцре н+ ме+тбРс мф текспн н Аетсунпн
.пниркб 1ФФ убспилг Тпн мф /ик.е н -ре Ауитксмп-ики 2ипимбГ сбтнкеунГ9 ке 1ФФ убс
пил е,ре иъи н м еуи хе2нл Ауимускнкцг .еАбкн9 2ипимс- сбтнкеун- ес9-мпирн- 8
епетфи тимбж.нг О.нт.с рс хкб х..бунГ 8 тФ 59 /ке ексмп-ик 1ФФ убспилг – хке етрс
б.пст.с м спери .усекф9 тмс исрс м еп-унн нпн се.сп яЭеРнкеВ м .сЗиг
Д Аунмф/рел ,н+рн мсж .пнирк ри еАиунубик Ауе2иркснг шр ри е2ирнмсик меГ +су-
Апскб м теп-Р ек ДД3 кусрфг 3еткуснмслки мен ки.кф Ает иье фжпирниг
Икек Ауни брнмиуспир9 ер АетРетнк тп- пГсеье уфр.с н пГсел нкбс2ннг 3усмтс9 н+
хкеье ,ипи+реье Аусмнпс икц н.пГ/ирни9 ипн .нт.с м Ауе2ирксР мфьп-тнк бситнкипцрииг
1сАуниу9 .нт.с рс кс.ср метф м .сЗи ексмп-ик 4Ф 5 uт4 убспилmг ери/ре9 4Ф 5 рсреье
Аунмпи.скипцрииг

Зс1стие

3уесиьнки ьпс+сн кун пб/жнР мсжнР ки.ксг ЦАенрсГк- пн м рнР .нт.н1 Оикнки
с.2иркф Ауе2иркем рс тири,рфи итнрн2фг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.8. Этслот2 1ля срсвтетия

3ернки9 /ке ми Ае+рсик- м усмрирннг Хирс 8 ри н.пГ/ирниг ХнЗус рс 2иррн.и
етнрс.емс тп- миР9 ре меАунрнсик ии .с,тфл Ае-меибг Хирс9 .с. пб/ микс9 АуеРетнк
/иуи+ Аун+б меАун-кн- н Ауипеп-ик-г пниркф усмрнмсГк ии хкспере9 .екеуфл б
.с,теье мелг
1сАуниу9 смкепГснкипц е2ирнмсик кенекц Ае.бА.н 2ирел сс.с сир+нрсг Окбтирк
усмрнмсик Ауитке-ъбГ Ае.бА.б 2ирел ьссбуьиусг – бпцкнАпн.с2неррфл ьиуел н+и-
у-ик бтсмс АеАбьс-нг
Эри е/ирц русмнк- хкек сри.тек 8 /ке рс+фмсик-9 ям кибВг
Т 2ронп1огс сеяепоос
э .кгнГкг у:гп: 3:г кгнГоь
э .:г :.утб
э тглсе1ф Х рго :г кгнГцгь
э Лре кглсе1е сеЗес
с,ик-9 /ке ми Ауеке 8 /ик.е еАуитипнп 2ипимбГ сбтнкеунГ9 мф-мнп хкспер тп-
усмрирн- 2ирф н м Абкцг Цмф н сР9 хке ри кс. Ауекег
Де-АиумфР9 нкис 2иррекил б .с,теье ме-г
Де-мкеуфР9 /ик.с- н етреуетрс- 2ипимс- сбтнкеун- 8 сепцжс- уит.екцг штре типе
еуниркнуемскц- м уи.пси рс кбтиркем9 тубьеи 8 рс Аиуме.бурн.ем киРрн/и.нР мб+ем
имиуе-+сАстс9 Ауе,нмсГънР м есъи,нкн-Р9 уетнкипн б .екеуфР 8 сГт,икрн.нг :бмкмбики
ус+рн2б1
Д-куикцнР9 мс рб,ир ри Ауеке хкспер9 с кс.еи усмрирни9 рс Зери .екеуеье мсжс 2ирс
е.с,ик- мфьетрелг
оти н.скц хкспер1 Эе,ре мфтипнкц тмс Аеп- тп- Аен.сN усмрнмскц Аунмф/рфн
кусксн тп- .пниркс нпн 2ирел кемсус-+сирнкип-г

рсвтетия с прив2+т2ми трстсми

с,тфл тирц мсжн .пниркф усксГк- тирцьснг Дсжс +стс/с Ае.с+скц9 /ке типскц
+с.с+ б мс кс. ,и Ауеке9 .с. н тубьни Аунмф/рфи тп- /ипеми.с кускфг :ке хкс бс кс.
,и Аунмф/рс тп- нР .ежипц.сг
1сАуниуN
Хипимс- сбтнкеун- uХ–m 8 кбтиркфг
3уетс,с 2ирфN
копяе Вг цооо яесмъ1яо1е
Х– 8 смкееснпнкфг
1гЗе1гк н2мпсг Зорълко ое 8 Ое1:е 11еЗопбо. оемг1с А мпно:е
р кпог п робо1 р ке2о Вг цооо меке моопое
.п- Ауетс,н сАсуксиркем рс сиуиьб Оуитн+иреье еу- м реме хпнкре ,нпе .е-
Апи.и - рсжип мек кс.еи усмрирниг
ХВе1:есоо:. ое мо1ояъ у1оЗпосогяг сг1т Вг цооо 1гЗоълкп8 ое
гк1епоо Огукр.
с. - усб,тсп1 Ткц /ипеми.9 ьекемфл Аекускнкц рс ритмн,некц ŽтФ ФФФг uИке
Ауниу н+ те.ун+нрфР муииргm Ц риье мен Аекуисрекнг 1сАуниу9 .бАнкц еьуерфл те
м Ауньеуети9 АеиРскц м Эе.мб н .бАнкц кс .мсукнуб9 Аепе,нкц тирцьн м сср.г э рсжс +стс/с
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
8
8 тскц иб ремфи ес9и.кф тп- усмрирн-г э мек рс Зери миР хкнР мсунсркем б риье Ае-мп--
ик- иъи етнр 8 сАсуксиркф рс сиуиьб Оуитн+иреье еу-г

рсвтетия с цетон товсрс-сметителя

Ц Ауеспиф миьтс икц ри.епц.е уижирнлг Дсжи Ауитпе,ирни 8 пнжц етре н+ рнРг
1сАуниу9 ек ьепемрел сепн е,ре н+ссмнкц-9 Аунр-м ксспик.б сепибкеп-Гъиье9
бАекуиснм 4Ф ьусем .ерц-.с9 Ауелт- иср ньпекиусАннг
Оусмрнмс- м ки.ки янркубиркфВ тубь тубье9 мф н текньсики рб,реье хЗЗи.ксг
1сАуниуN
.:гпсгу:Г мгноъ:гнт2>ояг у1оЗу:ре р 5 1е Золорно бос 8 уоеоу
пянг:о1еВпп
нпн
.:гпсгу:Г уоеоуе пянг:о1еВпп у1еропсе у цоог мъ:.нкп Зг1гяг
рпукп ог 1оънГ:е: г: ооо гу:ео:ут ое соутц. пнп Зе/о ягЗ.
7 нАепц+бГ хкек Ауни тп- Ауетс,н менР ек.уфкфР куирнрьем Ае су.икнрьб н .еАн-
услкнрьбN
.:гпсгу:Г гЗогЗоорогяг :1оопояе э 85 999 1ъмно
–е 3:п ЗооГяп р. усг/о:о уесгу:гт:онГог оеъбп:Гут Впуе:Г
В1гЗе2>по :оку:. пнп екее:Г руояг + :оку:е ъ кгВп1е:о1е Т.мг1 е
респ

Зс1стие

3уетслки 2ирб АееъцГ Аунис яОусмрирни 2ирел кемсус-+сирнкип-Вг Дфсиунки
кемсу нпн бпбьб9 .екеуфн мф уссексики9 н Аунтбслки в84 ес9и.кем тп- усмрирнлг –
+ски е+тслки нркиуирфи еАнсрн-г
боу.и
Оксуслкиц ри +пебАекуисп-кц м ки.ксР усмрирн-н Ауетб.ксн
Анксрн- нпн яб,нрсн м .сЗиВг Ике е/ирц н+снкфл мсунсркг 3унтбслки
/ке-ке меи 8 еуньнрспцреи9 ми,ии9 нркиуиреиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.9. Гсрсттия – всше все

осусркн- 8 еърфл нркубирк Ауетс,н 2ирфг О ии АееъцГ мф тсики .пниркб
Аер-кц9 /ке ер рн/и ри ун.бикг шр емиужсик мфьетрбГ Ае.бА.бг – ипн9 Ае иье рирнГ9
хке ри кс.9 Аепб/сик тирцьн есускрег
Объикмбик ри.епц.е кнАем ьсусркннN
O есф/рс-w
O усжнуиррс-w
O риесф/рс-г

Об2+тся гсрсттия

Дф ьсусркнубики нирре ке9 /ке ек мс ,тик .пнирк9 8 .с/икмег Тпн кемсу нпн бпбьс
ри еекмиккмбГк Аунмф/рф реус9 ке мф ме+мусъсики тирцьн нпн ир-ики кемсуг
Дек9 рсАуниу9 кс.ел е,ик сфкц ьсусркн- Ауетб.кемеье сьс+нрсN
вунп р. В1пгм1онп В1гу1гбооо. :гре1 р оелос сеяепоо :г р н2мг
сгсоо: сг/о:о гмсоот:Г ояг ое еоенгяпбо. ог уро/п
Д Аунр2нАи хкеье ек мс .пниркф н ,тбкг 3е.бАскипн рстиГк- н миу-к9 /ке ми кемсуф
м Ауетб.кеме сьс+нри ми,ниг Д хкел ьсусркнн рик рн/иье миуР9икикмирреьег .с9 кс.
теп,ре сфкц яАе ,н+рнВ9 ес хке /ик.е АуеАнсре м +с.ери яш +сънки Аусм АекуиснкипилВг
3ехкеб нпс кс.ел ьсусркнн спн+.с . рбпГг
боу.и
1б,ре Аунтбскц +сьепеме.9 с м ьепеми Абке1 3еикнки 8в слкс
,ипкел Ауифг 3уесиьнки ьпс+сн ссрриуф9 срерф9 суРнмф мфАб.емг

Рссширеттся гсрсттия – всше все в квс1рсте

О АееъцГ усжнуиррел ьсусркнн мф еккуснмсикиц ек .ер.буиркем н бАе.снмсики
.пнирксг я>сжнуиррс-В е+рс/сик9 /ке мф Ауитпсьсики сепцжи9 яжнуиВ9 /и .пнирк е,нтсикг
О9оър5 жгтрт .исит:с2 съг.и ьр.стмо2о ￿
 Ауниуб9 ьсусркн- рс кипимн+еу 8 т ьетг
Эсьс+нр сфкемел киРрн.н тессмп-ик меи бпемни 8 иъи т ьетг 3епб/сик- усжнуиррс-
ьсусркн- 8 ьетс рс тсррбГ етипц кипимн+еусг опсмреи 8 Аер-кре н Ауеке терикн нрЗеу-
с2нГ те .пниркс9 ес9-рнкц иб мфьетбг
1сАуниуN
5е 3:г: :онорпг1 Зоу:ръо: ъронпбоооет яе1ео:пт сеяепое э А
ягЗе 8 ягЗ г: В1гпргЗп:онт 8 ягЗ э г: сеяепое Э:г р А 1ее мгнГло бос
р З1ъяпш сеяепоеш м.:грг :ошопкп
Тъи етрс еесиррекц хкеье Ауниус м ке9 /ке усжнуиррс- ьсусркн- теп,рс б,и
мРетнкц м кенекц н Ае.бАскипГ ри рсте емиужскц пнжрни тмн,ирн-г 1сАуниу9 те.б-
Аскц иукнЗн.ск усжнуиррел ьсусркнн9 еки/скц иье рс .си н кг тг Ди б,и ябАс.емсреВг
О9оър5 жгтрт .исит:с2 всгмо. мглмъитио ￿
Дф Ауитпсьсики .пниркб миурбкц уссе-
кеАеесрбГ пе,рбГ сфкембГ киРрн.б9 ипн ерс яри АетРетнк Ае 2микб . есе-В нпн Ае
пГсф тубьн Аун/нрсг
Дсунсрк кс.ел ьсусркннN
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
81
5о Вго1ерпнут :онорпг1ь 5о ВгЗглон Вг цро:ъь 5о рВпуенут р
по:о1Го1ь Тгр1е>еос 899 Р гВне:. р н2мгс унъбео э ргВ1окп екгоъ 1Д
е>п:о В1ер Вг:1омп:оно8
яэ.исВ тсик е/ирц нркиуирфи ьсусркнн9 рсАуниу9 рс скусфN
99 Зоо ое 1ес.лноопо
вунп къВпр се:1еу р. гмое1ъ/п:о б:г го унплкгс стякп пнп
унплкгс /оу:кп э В1гу:г ро1оп:о ояг р сеяепо р :обоопо 99 Зоо п
р.мо1п:о З1ъяг
шсускнки мрнсрни рс бпемни есирс н уе.г .им-реке трил 8 рсреье сепцжи уе.с9
б.с+срреье м +с.ери яш +сънки Аусм АекуиснкипилВг
3ун-кре бтнмп-ик бпемни есирс яесрсуб,нки9 /ке ер пнж.е -ь.нл нпн пнж.е
,ик.нлВг Мс.еи бпемни н Зеубпнуем.с рнсГк еАсирн- .пниркс9 с +рс/нк9 АееьсГк
Ауиетепикц еАуекнмпирни 2ириг
Тъи етнр мсунсрк 8 тскц ьсусркнГ кеАуе2иркреье ме+мускс тириь н Ауитпе,нкц
теАпскб +с тн.еЗеукг
1сАуниуN
вунп рес оо Вго1ерпнут уоспое1 р. Вгнъбео:о гм1е:ог у:гпсгу:Г
мпно:е п 8999 1ъмно ЗгВне:. е Зпукгс2г1:
Ми сф рнсик- у-т кусРем .пнирксг пемб9 н мс .с. АуитксмнкипГ сн+рис
ке,и се-кц- ри/иьег Тпн мф Ауитпсьсики .с/икмиррфл кемсу нпн е.с+фмсики бпбьн рс
теп,ре буемри9 ке ме+мускем ри сбтикг 2ске Ауетс,н бмипн/ск-г
2с тн.еЗеук е,ре теАпс/нмскц ри кепц.е тирцьсн9 ре нN
O менн кемсуснw
O бпбьснw
O кемсусн Асукриуемw
O .нте/рфн .бАерсн нпн Аетсуе/рфн иукнЗн.сксн Асукриуемг

>еоб2+тся гсрсттия

Ике етрс н+ сфР еърфР ус+ремнтрекил ьсусркннг Д пб/си есф/рел ьсусркнил
мф Ауеке типсики ке9 /ке ек мс ,тик .пниркг Де+мусъсики тирцьн9 ипн .пнирк ри темепир
.с/икмег
Д риесф/рел ьсусркнн мф мметнки теАепрнкипцреи бпемни9 .екеуеье .пнирк ри ,тик9
н есиъсики иье мфАепрнкцг Тпн мф иье ри мфАепр-ики9 ке .пнирк Аепб/сик тирцьн есускрег
Хипц кс.ел ьсусркнн 8 Ае.с+скц9 /ке Ае.бАскипц ссепГкре рн/и ри ун.бик9 тс,и м ке
пб/си9 ипн с кемсу ессрик иье е,нтсрн-г
3н22иун- ￿
Domino’s ￿
м т90в ьетб u5m Ауитпе,нпс уфр.б мек кс.бГ риесф/рбГ ьсусркнГг
Лгу:ерке р :обоопо O9 споъ: е р унъбео еЗо1/кп э моуВне:огф
.убьнн пемсн9 я.еуеьел .пнирк9 мф рн/и ри ун.бикиг Эф тексмн мс ьеу-/бГ
Ан22б м ки/ирни вФ нрбк Аепи +с.с+с9 с ипн еАе+тси Рекц рс нрбкб 8 мф Аепб/сики
Ан22б сиАпскреВг
.смслки усекун хкб ьсусркнГ м усмрирнн есф/рел ьсусркнилг
шсф/рс- ьсусркн-N
O Эф ьсусркнуби9 /ке Аунми+и Ан22бг
O Эф ьсусркнуби9 /ке Ан22с сбтик Ауньекемпирс н+ ринАеу/иррфР Ауетб.кемг
O Эф ьсусркнуби9 /ке Ан22с ри мф+емик Анъимеье екусмпирн-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
1
1с/рнки ки.к ек+фме .пниркс
1
1с/рнки ки.к кике

3ексмцки +рсрн- /нкскип- Ает ерирни
11
>и.псреи Ауитпе,ирни м пес 8 си+ Аетмете.
11
2стсрни
14
тгт0г Ие2нн Ауекнм пеьн.н9 нпн :и тбсГк .пниркф1

2стсрни
10
тгт8г с. н+ мелкм типскц мфьетф1
18
тгт9г 3е.с,нки9 .с. мф уижнки Ауеспиф .пниркс

2стсрни
4
тгФг эьуслки рс ,стрекн
41
тгтг – м мсжнР ки.ксР икц Рекц .сАп- н.уиррекн1
44
тгг ш мепжисрел ксспик.и н ЗнпееЗ.е .сри
40
тгвг ЭиксЗеуф 8 мсжн снкиркф
48
2стсрни
48
тг1г 3уе .ер.уикн.б
ЛФ
2стсрни
Лт
тг4г еб рб,рф 2нЗуф м уи.пси1
Л
тгЛг 3уе -+ф. те.кеус н -+ф. Ас2ниркс
Лв
тг0г 3уе риАер-крфи пемс
Л1
пнжи м ки.ки
Л1
2стсрни
Л1
тг8г 1с /ке Аеесре миье етре пеме1
Л4
тг9г с. Ауетскц ус+иуф1
Л0
2стсрни
Л0
тгвФг 2сксмцки .пниркс Ауитксмнкц
Л8
2стсрни
Л8
тгвтг :ке кикнуемскц м ки.ки1
Л9
опсмс 

гтг 3е/иб ри кенк Ау-кскц 2ирб ек Аекир2нспцреье .пниркс1

гг :ке кс.еи Ауетс,с 2ирф1

гвг с. Ауетскц ке9 рс /ке рик 2ирф1
01
г1г Мун Рнкуекн е+тсрн- ксунЗем

2стсрни

г4г :ке типскц9 ипн .пнирк Ре/ик Аепб/нкц нрнспцрбГ
2ирб рс кнАемел кемсу1
00
2стсрни
00
гЛг 3е.с,нки9 /ке хке мфьетрс- Ае.бА.с
08
2стсрни
09
г0г я3уе2иркф ри сбпц.сГкВ

2стсрни

г8г Иксперф тп- усмрирн-

Оусмрирн- Аунмф/рфн кусксн

Оусмрирн- 2ирел кемсус-+сирнкип-
8
2стсрни
8
г9г осусркн- 8 мсжи ми

шсф/рс- ьсусркн-

>сжнуиррс- ьсусркн- 8 мсжи ми м .мстуски

1иесф/рс- ьсусркн-
81
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
84
Дф9 .с. Ае.бАскипц9 н кс. рс хке ус/нкфмсикиг 3ехкеб типскц рс хке ксм.б 8 фпс
рикг Ике .с. ипн сф Асун.сРиу тсп мс кеАуе2иркрбГ ьсусркнГ9 /ке ер ри екуи,ик мс
бРег
1е уе. тексм.н 8 хке ремеи бпемниг Дф ,тики Ан22б сфкуе9 мф Рекнки ии Ау-е
ил/с 8 н .еАсрн- ньусик рс мсжнР ,ипсрн-Рг
3уни Ан22иунн ￿
Domino’s ￿
нАепц+емсп ел .пнирк9 мпстиГънл пб,сел кс.нг осуср-
кн- сфпс питбГъилг Дф +с.с+фмсики Ае кипиЗерб сжнрб кс.н рс еАуитипирреи муи-г
Тпн смке еАс+тфмсик Рек- сф рс нрбкб9 мс ми+бк сиАпскрег О ммитирни кс.ел ьсусркнн
.епн/икме +мер.ем Ае хкел бпбьи бмипн/нпец рс вФ 5г
Д /и нпс хкел ьсусркнн1 Де-АиумфР9 рнсик- кусР Ае.бА.нг Дитц /ипеми. Аерн-
сик9 /ке рн/и нпн Аус.кн/и.н рн/и ри ун.бикг Де-мкеуфР9 кс.с- ьсусркн- Аунмпи.сик
.пниркем-Рсп-мън.емг я– мтубь еАе+тсГк9 кеьтс - Аепб/б ми сиАпскреВг
1с хке /бмкми ,стрекн е/ирц +теуеме ньусик >н/сут Mухрер9 мпстипи2 смнс.еАс-
рнн ￿
Virgin ltl(ntic
г Д .еАсрнн Реуеже АернсГк9 /ке .с,тфл +мере. .пниркс 8 хке тирцьнг
с. бтиу,скц .пниркс рс кипиЗери9 ипн ми еАиускеуф +ср-кф1 с. +сксмнкц иье пбжскц
смкеекмик/н.1 Пус+ф н+ иунн яДи еАиускеуф +ср-кф 8 муи- е,нтсрн- jт2скц нрбкВ
мф+фмсГк ус+тус,ирниг Дек9 /ке пфжск .пниркф Œlemln IoDZnol\N
1–З1еру:ръ:о соот гръ: Жпбе1З 013оуго т рнеЗоноц ерпекгсВеопп
Virgin ltl(ntic .обеу руо гВо1е:г1. еот:. Э:г ооВг1тЗгк Лере:о
Вгу:ъВпс уноЗъ2>пс гм1егс вунп бо1о 88 уокъоЗ опк:г оо г:ро:п: ое
рел ргогк т Зес рес укпЗкъ +59 2ъо:гр 5ебенп 88 87 86 85…8
пнирк пбжсик н епнк-9 /кесф рн.ке ри р-п кубс.бг
Д ФтФ ьетб - ус.с+сп Ауниу Ауе ьсусркнГ пб,сф кс.н рс куирнрьи я3уетсГънл
ки.к менн уб.снВ м Мбпиг 1с /ке ри пбжскипн ме+ус+нпнN я>с+ми хке ьсусркн-15 Дек
б рс м ьеуети еми тубьеи типег ер.буир2н- и,тб пб,ссн кс.н кс.с- нркирнмрс-9
/ке хкс ьсусркн- /нксик- б,и реуелг э АуитпсьсГк- сепии н+еъуиррфи Ауитпе,ирн-Вг
1сАуниуN
вунп оело :екуп роо: реу ое ргкен п Вг оело рпоо Веууе/п1
гВеЗ.рео: ое ВгоЗ :г селпое роо: реу моуВне:ог Зг уноЗъ2>о
гу:еогркп ВгоЗе
вунп оело :екуп роо: реу р е31гВг1: п Вг оело рпоо Веууе/п1
гВеЗ.рео: ое уесгно: :г унъ/ме :екуп ргр1е>ео: у:гпсгу:Г
ерпемпно:е
3унмитб иъи етнр Ауниу риесф/рел ьсусркннг Ти Аунтбсп Мнекн Пиуун9 смкеу
.рньн яс. уссекскц Ае 1 /сс м ритипГ н Аун хке ри кеу/скц м еЗни “ек +мер.с те +мер.с”9
,нкц ьти бьетре н сеьскикцВг
Дек .с.бГ ьсусркнГ ер тсмсп Ае.бАскип- снепеьн/и.ел тессм.н тп- Аеукирем
+nn[[email protected](dг
889 Р яе1ео:пп б:г В1оВе1е: ВгЗоу:ръо: бо1о 69 споъ: Вгуно
В1посе Во1рг Зг.
3епб/сик- питбГъииг пнирк Ае.бАсик M–.9 Аунрнсик ксспик.б9 н ипн /иуи+ ЛФ
нрбк ри еъбъсик хЗЗи.кс9 ке Ауен+метнкипц ме+мусъсик тирцьнг 1н.с.нР итн2нр.нР
те.с+скипцкм ри куисбик-г 1и рсте Аусме.г 1и рб,рф уи+бпцкскф срспн+емг .екске/ре
миье пнжц еъбъирн-9 /ке рик хЗЗи.ксг
Окусжре1 Ике ,и миурфл Абкц . сср.уеккмбг
Дек .с. еАнфмсик уи+бпцкск хкеье х.Аиуниркс ПиуунN
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

я– киАиуц Аеекун рс 2нЗуфг Де+муск M–.с +nn[[email protected](d тс,и ЛФ-тримрф уе-
.е uн /скн/ре н+-+с риьеm ри Ауимфнп в 5 м екуспн9 ьти уитрнл ме+муск ексмп-ик т8
т4 5 тп- реуспцреье вФ-тримреье Аиунетс ьсусркнил тФФ 5 ме+мускс тириьг 2с /икфуи
ритипн Аепи ммитирн- ттФ 5 ьсусркнн Ауетс,н ме+уепн сепии /и рс вФФ 59 с ме+мускф
уи+.е е.ускнпнцВг

Е/е пример2 теоб2+тон гсрсттии

Тпн мсжн туб+ц- ри .с,бк9 /ке мф типспн Апскн/и.бГ еАиус2нГ9 8
миурнки рс АбкбГ сср.б н+-Ает .уис Ае бРетб +с .е,ил пн2с н Аепб/нки
тирцьнг
57Iho ne7IGB OZ7[\ m[Z7n
3ефпе/рс- кеуьемс- Знус уиспн+бик -спе.н9 мфусъиррфи рс .персР ьеуг 1и.епц.е
пик рс+ст Аиуит сф сеуе буе,с- пб/нпсц риАеьетсг Ди -спе.н9 Аеснкфи еуе+е9
Ае.уфпнц А-крсн н нипн емиужирре рикемсурфл мнтг Пнус ,и Аепб/нпс екрн +с.с+ем
рс хкек еук -спе.г :ке сфпе типскц1
3епи ри.екеуфР ус+тбнл уб.еметкме Знуф Аунр-пе уижирни бтемпикмеункц
АекбАнмжни +с-м.н9 еАуеметнм кемсу еекмиккмбГън Анцег Дек ки.к хкеье АнцсN
1Дм1е:п:о ропсеопо ое 3:п Вт:о.лкп Доп ъке.ре2: ое
:г б:г тмнгкп уг1онп ое яг1о.ш укнгоеш яЗо м.ре2: 1окпо
Во1оВеЗ. :осВо1е:ъ1 5г мнеягЗе1т псооог опкг :осВо1е:ъ1о тмнгкп
В1пгм1о:е2: ше1ек:о1оъ2 Знт опш угбогу:Г уеше1пу:гу:Г п оп у бос
оо у1еропс. е1гсе: 1гВ1гмъ:о шг:т м. гЗог п оелпш тмнгк вунп
гке/о:ут б:г руо укееоого оесп оо угг:ро:у:ръо: Зоу:рп:онГогу:п
р. сг/о:о г:гуне:Г роуГ :гре1 оееЗ8
1н етнр н+ +с.с+/н.ем ри миурбп -спе.нг Mепии кеье9 Ае/кн ми +с.с+ф рс питбГънл
ьет еАуеме,тспнц АунАн.елN яэ9 Ае,спблкс9 ипн е,ре9 ке А-крфж.снВг
3ернки9 /ке ьсусркн- 8 хке бпемни9 Аун .екеуе мф ме+мусъсики тирцьн .пниркбг э
ер теп,ир хке Аер-кц н+ мсжиье ки.ксг
1сАуниуN
О. яе1ео:п1ъос р.угкго кебоу:рг гмунъ/преопт р н2мгс сеяепоо
оело уо:п
Икс Зус+с су.икнрьемел ке/.н +уирн- псссг Д /и ьсусркн-1
Тпн ии Аиуикуенкц9 ке ерс ксрик м ус+ф нпцрииг
вунп р. гу:енпуГ ооЗгргнГо. уо1рпугс р н2мгс сеяепоо уо:п :г с.
ро1оос рес 59 Р г: уъсс. ВгкъВгк
Цпемнпн бкц1 осусркн- 8 хке ес9-рирни9 Аун .с.нР бпемн-Р мф миурики тирцьнг
3епи Аеиъирн- еиье куирнрьс яер.буиркс .ери2N уи.псрфи н b;-Ауниф
есРетс .ер.буиркемВ мпстипи2 кбункн/и.ел .еАсрнн Аунтбсп ри етрб9 с 8 бАиуьсуср-
кнлг Д –ьирккми 3уетсГънР Ми.кем ф нР пиь.е н Аер-кре еАнспнг Дек9 /ке Аепб/нпецг
Оммнтоо отсопноео отк:фм нм )мЛимсг
1гбосъ руо-:екп у оеспь хгнГкг ъ оеу р. Вгнъбео:о ￿
5 сбВгеммнтоЛ
ое ург 0екенГукп :ъ1ф О. ъро1оо. р кебоу:ро урго 1емг:. р оелос
ъВг1у:ро п у:1осноопп к Згу:п/ооп2 нъблояг 1оънГ:е:е э г1яеопецпп
шг1глояг :ъ1е ое 0екен Знт реуф хекпо яе1ео:пп В1гу:г оо Вгргнт2: оес
1емг:е:Г уВъу:т 1ъкере
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
80
вунп р. Згро1п:о оес 1е1емг:е:Г рел :ъ1 ое 0екен э с. мъЗос
ооу:п 1оенГоъ2 г:ро:у:рооогу:Г е ург2 1емг:ъ э се:о1пенГоъ2 5о
ъВъуке:о ург леоу м.:Г Вгногу:Г2 е>п>ооо.с г: 2поеоугр.ш 1пукгр
Ф:ек яе1ео:ппс
1о1рго моъунгрог 3:г соу:г къЗе р. угмп1ео:оуГ 0екен
ронпкгноВоо опкекпсп унгресп оо Во1оЗелГ ру2 ояг к1еуг:ъ п
ронпбоу:рооогу:Гф ￿
3: кмг2 еммнто0 1 )мЛимс рм2 Вонмротс.1 ￿
вунп р.
ое Вгногс уо1Гоо етрп:о б:г оо р ргу:г1яо г: го1е э с. ро1оос рес
5999 1ъмно
ЛенГло ￿
кмг2 еммнто0 нм сро0 мжотб ￿
э оунп р :обоопо 8+ Зоо
Вг В1поЗъ Згсг р. руВгсоп:о б:г р релос :ъ1о ое 0екен с. б:г-:г
уЗоненп оо :ек э с. ро1оос кгспууп2 у релояг Въ:олоу:рпт цонпкгс
5елп япЗ. э 3:г гВ.:о.о Въ:олоу:рооопкп кг:г1.о гмиоЗпнп
0екен рЗгнГ п ВгВо1ок 1г3:гсъ с. ￿
кмг2 еммнто0 нм импгстро
он8о2м/оо ￿
р релос :ъ1о ое 0екен вунп р. оео:о г 0екено
Згу:гро1о. 2ек: кг:г1гяг оо оео: оел япЗ э Вн2лорет мекенГукет
оо1Ве реле Пгм1е:п:о ропсеопо б:г ъунъяп япЗе ркн2боо. р у:гпсгу:Г
:гнГкг р умг1о.ш :ъ1еш)
Оммнто. Вбнитбмсуностоъ ￿
Тгр1ост ВгЗео. ер:гсгмпнГ э б:г
сг/о: м.:Г нъбло р :ъ1пу:пбоукг ВгоЗкоь вунп с. шг:Г ое споъ:ъ
гВгЗеос р е31гВг1: пнп ое /~З ргкен к релосъ В1поЗъ :г ро1оос ЗооГяп
е Во1р. :1еоу2о1
Оммнто. см2оЛ ноГиоЛ /гн:ъ ￿
5еЗп:о ъ н2мгяг нояенГогяг
гВо1е:г1е 1оел8 :ъ1 Вг мгноо опкг цооо э с. ргсоу:пс 1еопцъ п
о>о ЗгВне:пс 599 1ъмно 15ел8 э оебп: еоенгяпбо. Вг В1г/преоп2
ъунъяес р :ъ1о :1еоу2о1ес Вп:еоп2 :г оу:Г Вгногу:Г2 :екг /о
Оммнто. Гмжот:ъ ￿
тек :гнГкг р. екеенп ъ оеу :ъ1 э с. Вгу:гтоог
у респ яг:гр. ВгсгбГ угро:гс г В1оЗу:гт>о ВгоЗко .:гп: оес
Во1оу:е:Г пуке:Г кгсВ1гспуу. п 1олоопт релпш ргВ1гугр э р. сг/о:о
Вг:1омгре:Г у:гпсгу:Г оелпш ъунъя оееЗ
Оммнто. от нгВо.тн:ф с0ВоГоръ ￿
Туо ъунъяп р :ъ1еш 10екен
хгВ8 бо:кг В1гВпу.ре2:ут э Вгуно екее :ъ1е р. :гбог оео:о б:г
ршгЗп: р у:гпсгу:Г Въ:олоу:рпт е б:г оо: Т оелпш :ъ1еш ое 0екен
оо: рооеВо.ш п еръенп1греоо.ш ЗгВне: Туо ЗгВне:. к умг1о.с :ъ1ес
1еуВпуео. ое уе:о вунп р. оЗо:о р поЗпрпЗъенГо. :ъ1 ое 0екен э руо
Зо:енп :ъ1е гягре1пре2:ут р В1гцоууо ВгЗяг:гркп Въ:олоу:рпт
Ф ВгуноЗопо оелп ￿
оннорм/оонн:г еммнтоо нм Воеокб
 Ле с.
Зеос яе1ео:п2 Зе/о ое оооф –е ке/З. Зг/Знпр.ЗооГ р :ъ1о рес
ргр1е>ео:ут 899 1ъмно Х е ке/З. ЗооГ р :ъ1о у :осВо1е:ъ1г оп/о
+88 °. рес ргр1е>ео:ут 59 1ъмно Песо1тос :осВо1е:ъ1ъ у 8Ас99 Зг
85с99)

Зс1стие

3унтбслки кун мсунсркс риесф/рел ьсусркннг Оил/с ри тбслки е ке9 /ке .с,ик
тнуи.кеу нпн .еппиьнг 3уитксмцки9 /ке бкмиу,тскц хкек ки.к ри рстег с.бГ ьсусркнГ мф
сф тспн .пниркб1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
88

2.10. А если гсрстти 1свсть с 1етьги те воврс/сть-

.смскц ьсусркнн 8 Реуеже9 ре ьпсмреи мфАепр-кц есиъсрниN ипн есиъсики тФФ5-рфл
ме+муск тириь9 ке ме+мусъслкиг 2с/и1 Мс. мф рники риьскнм uмиурбпн ми тирцьнm н Ауи-
мускнки .пниркс .с. нрнб м рилкуспцреье . мс /ипеми.сг Тпн ме+муск мфАеприр еАи-
ускнмре н теп,рел Аеу2нил н+мнрирнл9 ке ритемепцрфл .пнирк Ауимусъсик- м темепц-
реье е мин мфки.сГънн Аепиткмн-нг э .ери/ре9 мф митики . рбпГ усАуекусрирни
риьскнмрел нрЗеус2нн е мсжил .еАсрннг 1итемепцрфл .пнирк9 .с. бусьср9 Аеесир Аун-
рикн ус+убжирн- н ,иукмфг
1е митц кс. Ре/ик- бтнмп-кц ьсусркнил н ри мфАепр-кц есиъсрн-г 1с ел м+ьп-т9
пб/жи Аетк-рбкц .с/икме кемсус9 /и мфкуснмскц ссуциуф рс Абкн ритемепцреье .пнирксг
3унмитб ри.епц.е Ауниуем кеье9 .с. .еАсрнн мфкуснмсГк ссуциуф рс Абкн ме+-
мускс кемсусг
вунп р. гк1еупнп ргнгу. п гу:енпуГ ооЗгргнГо. кебоу:ргс
гк1елпреопт :г кгсВеопт ро1оо: рес р 6 1е мгнГло Зоооя
э тспии /иурф Ае сипебN
тгсВеопт ро1оо: рес р 6 1е мгнГло Зоооя оунп р. р.лнп:о Вг
ъкееоогсъ еЗ1оуъс
[ 4г:гя1е2п2 Зг гк1елпреопт
[ 4г:гя1е2п2 Вгуно гк1елпреопт
[ ДВпуеопо оо соооо бос р 899 унгреш бос р. ооЗгргнГо.
[ ДВпуеопо оо соооо бос р 899 унгреш кек р. к1еупнп ргнгу.
[ Иок п :гре1о. бок
экс.9 Ауитксмцки нкбс2нГг Дф Ае.уснпн мепеф н експнц ритемепцрфг Депеф
ри кеье 2микс9 фпн /иурфи9 ,ипсрни миурбкц тирцьн 8 ьньсрк.еиг
Дф Ауеке Рекнки тирцьн рс+ст 8 си+ ссуциуем н пнжрнР тилкмнлг
Д .с/икми .еркуАуниус Аунмитб ьсусркнГ ек нркиурик-сьс+нрс zZrrniг\nm9 м .еке-
уе е,ре .бАнкц есбмц н ети,тбг осусркнГ сьс+нр тсик Ауниуре питбГъбГN
1вунп ро>Г оо огупнеуГ п р. ое 899 Р ооЗгргнГо. ВгкъВкг :г
сг/о:о ро1оъ:Г оо р :обоопо O65 Зоо п Вгнъбп:Г гм1е:ог 899 Р оо
у:гпсгу:п Лгу:ерке екее к рес п г: реу э е убо: сеяепое8
боу.и
Опеме ябАнкцВ рс .реА.и 8 ри хксперг Микнублки нрернф н Зус+ф9
спн+.ни Ае фпбг 3уемиуцки9 .с.ел мсунсрк пб/жи тп- мсжил нкбс2нн
н мсжиье Ауетб.ксг 1сАуниу9 я3епе,нкц м .еу+нрбВ9 яшЗеункц +с.с+В9
я>иьнкунуемскц- рс куирнрьВ9 яДфжпнки ри Ае.бА.бВ н кг тг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
89

2.11. Про срсвтетие цет2 с цетсми коткуреттов

шР9 .с. Ре/ик- усмрнкц мен 2ирф 2ирсн .ер.буиркемг шесирре ипн ус+рн2с
рспн2ег Ике ,и екпн/рфл АетРет тп- Ауетс,н 2ирфг Оксмнжц у-те тми 2нЗуф 8 н мбсп-г
Мс. типскц ри кенкг ЦАенрскц .ер.буиркем ям песВ рипц+- Ае +с.ерб яш уи.псиВг
1е икц мсунсркфг Эе,ре б.с+скц ри рс+мсрни .еАсрнн .ер.буиркс9 с еАнскц иье +смбспн-
уемсррег 1сАуниу9 ярсжс исипц тижимпи9 /и м жмит.е сьс+нриВ9 якипиЗер б рс м в
ус+с мфьетрии9 /и м ,ипке спериВг Эе,ре Аунтбскц н-9 е+мб/реи нирн .ер.буирксг
Эри АеАстспнц нркиурик-сьс+нрф9 .екеуфи Ауеке тсмспн фп.н рс слкф .ер.б-
уиркемг Д .суке/.и кемсус у-те 2ирел ке-пе бАенрсрни9 /ке нР 2ирф рн,и9 /и м туб-
ьнР сьс+нрсРг
шс-+скипцре Аеемикблкиц Гунке Аепи кеье9 .с. Аунтбсики .с.ел-пнсе мсунсркг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.12. >е 1свснте срсвтивсть

 Ауетс,и 2ирф икц тмс АетРетсг 3иумфл АетРет 8 .еАнуслкиус 8 м+-кц9 /ке икц9 н
нркиуире хке еАнскцг 3етскц 2ирб Ает рб,рф бьпе9 рслкн яАусмнпцрфиВ ес9и.кф тп-
усмрирн-9 типскц с.2иркф рс Аунмпи.скипцрфР мелкмсР кемсусг
.убьел АетРет 8 су.икепеьсг :ке типскц9 ипн .ер.буиркем еуи9 с Ауитпе,ирн- етре-
кнАрфи1 3уитксмцки9 /ке б мс сьс+нр екемфР кипиЗерем н мс рб,ре Ауетскц АеАбп-у-
рбГ етипцг Икек кипиЗер е,ре Аунесуикн м ти-к.сР9 ипн ри м екр-Р сьс+нремг lbcnnN
м пГсе сьс+нри сбтик ки сф кипиЗере .еАсрнн IrrDNг
:ке Аепб/сик-1 Эреьни рн,сГк н рн,сГк 2ирб мпит +с .ер.буиркснг э мек б,и
АуетсГк Ае/кн си+ Аунсфпнг
– митц е,ре 2ирб мфьетре Аемфнкцг 1б,ре типскц ри.епц.е теАепрнкипцрфР
жсьем н ексмнкц .ер.буиркем +с .еуелг с.бГ ежнс.б теАб.сГк мсжн .ер.буиркф1 шрн
АуетсГк lbcnnN миг пниркф 8 н ксу9 н пст 8 яАетРетн9 .ке РежцВг Д хке н .уеик-
пссекцг
:ке рб,ре типскц мс1 Дфсускц еАуитипиррбГ 2ипимбГ сбтнкеунГ н Ауитпе,нкц
Ас.ик якемсу J бпбьсВ Ае мфьетрел 2ириг
1сАуниу9 м .с/икми Аунеункикрел 2ипимел сбтнкеунн мфснуси ирит,иуем уит-
риье н мфжиье +мирсг 3уеспи б хкнР пГтил еуиг штрс н+ рнР 8 риРмск.с муиирнг Mбтик пн
.еиу/и.нл тнуи.кеу нпн Ауи+нтирк .еАсрнн +срнскц- рскуел.ел кипиЗерс н Аиуи-
рее .еркс.кем9 .еьтс б риье .спиртсуц мкуи/ ьеунк нрн Апсири1 1ик5 Дек н Ае-м-
п-ик- пб/н. ме+е,рекил рс ьеун+ерки тн.ел .ер.буир2ннг Ди .ер.буиркф АуитпсьсГк
Ауеке кипиЗер9 мф 8 уижирни Ауеспифг
Дек кс.н е,ик сфкц Ауитпе,ирни м рсжи Ауниуиг
11гЗеос оо В1гу:г :оно2го е кгсВноку ъунъя р кг:г1. ршгЗт:с
хоно2го
Лгу:ерке р ъЗгмого р1ост
5еу:1гке ВгЗ :1омгреопт п Вг:1омогу:п :гВ-соооЗ/о1е
5еу:1гке Вгб:. п соууооЗ/о1гр
1о1оогу кго:ек:гр п еВпуог коп/кп у:е1гяг :оно2гое
Хирс кс.еье Ас.икс е,ик н теп,рс сфкц мфжи9 /и б .ер.буиркемг Дф ,и Ауитпсьсики
уижирни Ауеспифг Ике иъи н Рет м кеуерб еАкнн+с2нн +скуск рс уи.псбг МиАиуц мф ри
уи.пснубики ми+ти9 с Ауетмньсики Ас.ик кс9 ьти яеснксГкВ +ср-кфи ирит,иуфг
Дек .с. мфьп-тнк Рис Ае жсьсN
тг Дфснуси кнАемел кемсуг
г Дфснуси 2ипимбГ сбтнкеунГг
вг эъи Ауеспиф б Ауитксмнкипил 2ипимел сбтнкеуннг
1г .ессмп-и бпбьб нпн тубьел кемсу9 с.кбспцрфл тп- тсррел 2ипимел сбтнкеуннг
4г 3унтбфмси нркиуиреи рс+мсрни кс.еб Ауитпе,ирнГ uАетуесре ес хке Аеье-
меун тспииmг Д рсжи Ауниуи хке е,ик сфкц яМсунЗ “Мш3-ирит,иу”Вг
Лг 3емфжси 2ирбг
боу.и
)Гтн фп-к есус+снг Д екмик рс пеме нпн Зус+б м е+ьб уе,тсик-
ме- се2нс2н-г 1с хке е,ре н рб,ре ньускцг штре типе тскц ксунЗб
нпн Ас.икб рс+мсрни яМсунЗ Y тВ9 еми тубьеи 8 ксунЗ яОепнтрфл
Ае.бАскипцВг :бмкмбики ус+рн2б1 штре типе +сп м уикеусри ямер кек9 +с
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ

.еперрелВ9 н еми тубьеи типе 8 я2сп н+бубтрфлВг Мс.ел АетРет рб,ир
.е миб 8 н . ксунЗс9 н . нти-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
9

2.13. Рсбенте это тс кусо+ки

Дф +рсики /ипеми.с9 .екеуфл ри Рекип сф типскц мфьетрбГ Ае.бА.б1 э - кс.еье ке,и
ри +рсГг с,тфл ,с,тик +с.пГ/нкц Аунмпи.скипцрбГ тип.бг
1с хке ,ипсрнн н куенк- питбГънл Ауни Ауетс,н 2ирфг 1б,ре ес9-рнкц /ипе-
ми.б9 /ке +с ян+иурбГВ 2ирб ер Ае.бАсик ме-е-е-е-е-к кепц.е миьег .п- хкеье ри куисбик-
рн/иье тессмп-кц . кемсуб нпн .с.-ке иье ир-кц9 текске/ре ус+пе,нкц ниГъии- Ауит-
пе,ирни рс ексмп-Гъниг
2слтнки рс слкф смкетнпиуем н Аеекунки9 .с. кс еАнсрф .еАпи.кс2нн сжнрг
–мкееснпц сб.мспцре туеснк- рс тикспн9 н +ски м- .усекс метнк- м ксспн2бг уеи
+рс/нфР н мс,рфР Абр.кем мкуи/сГк- ек.уемиррфи Аиупф9 тессмпиррфи тп- Аунтсрн-
ес9исг
1сАуниу9 м Аиуи/нпирнн еА2нл9 мРет-ънР м .еАпи.кс2нГ9 икц кс.ни Абр.кф uб.с-
+фмсГк- ектипцреmN
O Аиуитрнл ссАиу м 2мик .б+емсw
O +стрнл ссАиу м 2мик .б+емсг
эпн м Ауитпе,ирнн смкееснп- Ауитксмнкипц.еье .псс м .с/икми еА2нн б.с+срфN
O хпи.куеАет9ирн.н АиуитрнР ки.епг
э ектипцрел куе.елN
O хпи.куеАет9ирн.н +стрнР ки.епг
Опе,ре Ауитксмнкц смке +с нппнерс убспил9 м .екеуе рик хпи.куеАет9ирн.ем
ки.епг
Эи,тб ки кс.с- яметсВ мн+бспцре бмипн/нмсик Ауитпе,ирниг с,ик-9 /ке Ае.бАсижц
смкееснпц9 сб.мспцре рсжАньемсррфл хпи.куерн.елг
>секун иъи Ауниуг
ш тн.и есб/сГън Ауетб.ке е,ре рсАнскц кс.N яEŒE-тн. есб/сГън Ауе-
тб.ке Ае .еАнуслкнрьбВ9 с е,ре ус+пе,нкц Ауитпе,ирни рс ексмп-Гъниг
Т. Вгнъбео:ос
[ тгсВнок: еъЗпгнокцп э А9 беугр бпу:гяг р1осооп
[ + 3нок:1гоо.о копяп
[ 8А лемнгогр
[ 5 яг:гр.ш к В1псооооп2 поу:1ъкцп
опсмреи9 /кесф .с,тс- /скц сфпс +рс/нел н нркиуирелг :кесф ии Рекипец Аунес-
уикнг 1и кенк пнкц метб9 .с. хке типсГк смкеАуен+метнкипнг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.14. А в2 1сете особеттое условие-

шкрежирн- .пнирксн 8 хке .с/ипнг пнирк Ре/ик .бАнкц Аетижимпи9 с Ауетсми2
Ауетскц Аетеуе,иг :скц Ае.бАскипил еьпсрс мсжнн бпемн-н9 /скц бРетнк м Аен-
.сР пб/жил 2ирфг Эе,ре екАбкнкц .пниркем рс ми /икфуи кеуерф9 с е,ре АеАфкскц-
мф,скц н+ рнР с.нбг Тпн Аекир2нспцрфл .пнирк куисбик .нт.б9 ке Ауитпе,нки иб
мкуи/реи бпемниN ер Аепб/нк .нт.б Аун мфАеприрнн еАуитипирреье тилкмн-г
1сАуниуN
O Аунмитик иъи етреье .пнирксw
O типсик иъи етнр +с.с+w
O бАе-рик мсж слк м спеьи нпн м Ммнккиуиг шсусъсГ мсжи мрнсрни 8 бАе-рик9 с ри
рсАнжик пикрфл ек+фм иъи те рс/спс екубтрн/икмсг
Дф м меГ е/иуитц е,икиN
O м+-кц АуитеАпскб u/кесф .пнирк ри бжипm н Аексмнкц иье м е/иуитц9 .еьтс Ае-мнк-
е.еж.еw
O е.с+скц яби/иррбГВ бпбьбw
O Ауитпе,нкц б2ириррфл кемсуw
O Ауетскц кемсу си+ тексм.н uсемфме+mг
Дс,ре ри кепц.е Аунтбскц мфьетреи тп- мс бпемни9 ре н еАнскц иье Аер-крег
1сАуниу9 рс слки м .суке/.и кемсус е,ре Ауитбекуикц .реА.б яОрн+нкц 2ирфВ нпн
я3епб/нкц с.нспцрбГ .нт.бВг 3епи .пн.с Ае рил ек.уфмсик- ектипцрс- кусрн2с9
ьти еАнсрф мсжн Ауитпе,ирн-г Д сб.пики нпн м пнкем.и е,ре типскц муи+.б +сьепем-
.е яс. Аепб/нкц с.нспцрбГ .нт.б1Вг опсмреи 8 еАнскц ми Ауеке н Аер-крег
Дек Ауниу кс.еье еАнсрн-г
О. ъу:еогрпнп :екпо цоо. Вг:гсъ б:г ое оел рянтЗ гоп
уВ1ероЗнпр.о э гоп г:1е/е2: ъ1грооГ кебоу:ре О. Вгопсеос б:г оо
Знт руош гоп кгс2г1:о. 1г3:гсъ В1оЗнеяеос уЗонкъ Т. р.Вгното:о
оомгнГлго ЗгВгноп:онГого Зоу:рпо п Вгнъбео:о укпЗкъ
жВгстоп:о оереопо оело кгсВеопп п 1есоу:п:о уу.нкъ ое ооо р
хрп::о1о п Вгнъбп:о укпЗкъ 5 Р
жВгспоеопо р F(cebooj э о>о 5 Р
жВгспоеопо р 1Ттго:ек:о8 э о>о 5 Р
Иок-по р 1+ squ(re8 р оелос г2пуо э 5 Р
.кпЗкп уъссп1ъ2:ут
Эе,ре Ауитпе,нкц .пниркб ньуб9 ьти ек иье с.кнмрекн +смннк .нт.сг 1сАуниу9
етнр смкеАуен+метнкипц +сАбкнп м е2нспцрел икн Z\NBnnl с.2нГг Окенекц кс.ел-ке
етипн смкееснп- ексмп-ик еАуитипиррбГ ббг еьтс кусрн2с рс слки9 ьти еАнфмс-
ик- хкек смкееснпц9 есиуик тФ ФФФ япсл.емВ9 ке 2ирс рн+нк- рс Ф 5г Мс. пиь.е н Ауеке
Аекир2нспцрфл Ае.бАскипц Ауимусъсик- м мсжиье сьирксг
Икб ньуб е,ре Ауитпе,нкц Аус.кн/и.н м пГсел нкбс2ннг Оил/с9 .еьтс - Анжб хкн
куе.н9 естбфмсГ хкб нтиГ тп- ус.убк.н меиье куирнрьс я.илкмнкипцре АуетсГънл
ки.кВN ипн кусрн2с еснусик тФФ япсл.емВ9 ке 2ирс рн,сик- рс Ф 5г

Зс1стие

1сАнжнки 4 бпемнл9 Аун мфАеприрнн .екеуфР9 мф ьекемф тскц .пниркб .нт.бг
боу.и
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
91
1с слки kkkгiDnmZnBZiNгeh есусрс сс+с пеьсремг Оекрн Ауниуем 
ус+рфР уфр.емг Оекунки9 срспн+нублки9 ьусекре .еАнублкиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
94

2.15. Рсспро1сжтся мстипуляция

1с/рб сри.тексг Дкеуеье -рмсу- Ае.бАскипц +сРетнк м сьс+нр н мнтнк9 /ке ирит,иу
АиуиАнфмсик 2иррн.н9 бснусик рбпн н+ .с,тел 2ирфг 1с меАуе я2с/и1В ер ес9-р-ик9 /ке
б рнР +с.ер/нпсц ремеьетр-- усАуетс,сг
Цмф9 хкек сри.тек 8 Ауниу н+ ,н+рнг Мс. Ауеметнк- реье усАуетс,9 .еьтс м ре/ц
Аиуит с.2нил 2ирф АемфжсГк- рс 8Ф89Ф 59 с ес9-мп-ик- 0Ф5-рс- кекспцрс- усАуетс,сг
э кс.ел Ауни9 рсте екикнкц9 е/ирц Реуеже уссексикг Ие2нн мф.пГ/сГк куи+мфл
ус/ик н +тусмфл фпг О.нт.с 0Ф 5555 1сте сускц5 Дитц пе,ре Аемиункц9 /ке рс.србри
ре/цГ м сьс+нри сфпн +сирирф ми 2иррн.нг
ери/ре9 Аетсмскц хкб с.2нГ рб,ре еекмиккмбГън есус+ег О.уере АуеРетнкц
ерс ри теп,рсг Mепии кеье9 тп- текн,ирн- с.нспцреье хЗЗи.кс рб,ре бксремнкц .еуек-
.нл уе. рс усАуетс,бг О етрел кеуерф9 Ре/ик- сфкуе ми Ауетскц Ае мфе.ел 2ири9
Аетсм ии Ает мнте усАуетс,нг О тубьел кеуерф9 рб,ре еРусрнкц пе-пцрекц н миурекц
Ае.бАскипилг – ерн Рнкуекил н ессрем ри АуеъсГкг
3ернки9 /ке кслреи ксрик -мрф н хке сбтик бтсу Ае пе-пцрекн9 Аемкеурф Ауетс-
,с н Аеке-ррф .пнирксг Дфсеу +с мснг
ТнеЗоноц стуог неркп гЗое/З. ВгЗубп:ен у1оЗоп 1у1гк /поп
кнпоо:е8 п В1пм.нГ кг:г1ъ2 го В1погуп: 1.1оЗоп у1гк /поп8
угу:ернтн 5 но: 1гуно ВгкъВе:онГ кгообог оо ъсп1ен е соотн соу:г
/п:онГу:ре э Во1оо/ен р З1ъяг 1его ДкеенгуГ б:г е 3:г р1ост
кнпоо: В1погупн стуопкъ 8А9 999 Згнне1гр В1пм.нп 1гуно :екг
1се:осе:пкп8 рнеЗоноц неркп псоопн г:оглоопо к кнпоо:ес хоВо1Г
кгяЗе Зро1Г г:к1.ренеуГ п р :г1ягр. ен ешгЗпн ВгкъВе:онГ рнеЗоноц
усг:1он ое оояг оо кек ое ВгкъВе:онт е кек ое 8А9 999 Згнне1гр
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ


2.11. илс откроветтости

Оиьетр-9 .еьтс уи.псрфл жб н ьуе.ни есиъсрн- +сАепернпн хЗну9 ек.уемирреи
ес9-рирни екпн/ре Аунмпи.сик мрнсрниг Mепии кеье9 кс.ел АетРет Аееьсик Ауетскц 2ирбг
Дф ек.уемирре ес9-р-ики .пниркб9 /ке пб/нпец н Ае/иб кс.ни н+ирирн- м 2ириг
Д .с/икми Ауниуем Аунмитб ки.кф9 рсАнсррфи сиун.ср.н .еАнуслкиуе 3сб-
хуег
3иуит рн ке-пс +стс/с рсАнскц ки.к9 .екеуфл Аееь сф .еАсрнн н+си,скц сср.-
уеккмсг Цке/рГ нкбс2нГг еАсрн- ил/с кенк рс ьусрн сср.уеккмс9 ии е,ик Аскн
кепц.е /бтег 2с рн есусъсГк- . .еАнуслкиубN я3унтбсл Рекц /ке-кеВг
Дек .с.ел ки.к Аепб/нп-N
яЭф сср.уекфг Эф теп,рф Žт4 ФФФг Ике сепцжи9 /и ф е,и +сАпскнкцг 3епи
тсррел уи.псф рс рс рс-тбк рсжн .уитнкеуфг 1е ипн мф +смкус Аунтики н типсики
Ае.бА.н9 ке б рс сбтбк тирцьн Ае.уфкц тепьнг Тпн рик9 ке ми .ер/ирег Д пе,нмжил-
нкбс2нн ф рс+рс/си кс.ни 2ирфгггВ
Д /нксррфи трн .еАсрн- есуспс риесРетнбГ бб9 кс. .с. рс ии Аун+фм ек.пн.-
рбпнц .пниркфг
Тъи Ауниуг
2стс/сN Ауетскц тФФ АепесррфР .еАцГкиуем9 +срнсГънР ике рс .пстиг 3уит-
ксмнкипн сьс+нрс есускнпнц . .еАнуслкиуб +с /бте-ки.ке 8 н Аепб/нп- мек кс.ел
житимуN
яЦ рс икц тФФ АпеРнР с.нркежилг шрн Ае/кн сиАепи+рф9 ре ерн ке-к кел 2ирф9
.екеубГ ф +с рнР Ауенг 3унРетнки н Аеекунки рс рнРг Тпн е.с,ик-9 /ке ерн ке-к
кеье9 /ке ф +с рнР Ауен9 кеьтс .бАнки нРВг
Окенк пн ус.с+фмскц9 /ке .еАцГкиуф ус+ежпнц1
шсускнки мрнсрни рс Аун+фмг 1и я.бАнки уе/реВ9 ри ямрнсрниN с.2н-Вг ОАе.елреи
Ауитпе,ирни яАунлкн н АеекуикцВг шк.уемиррекц н /икрекц теп,рф сфкц ме миг Д
.с,те пемиг
–рспеьн/рфл Ауни нАепц+емсп н -г штрс,тф - Ауеке +ссфп9 /ке б ир- ерпслр-
куирнрьг э+ Ас-кн киупсц иье тскс н ке9 /ке рб,ре уиьбп-уре иье срернуемскц н Ауетмн-
ьскцг 2с кун тр- те рс/спс иуеАун-кн- - +сьп-рбп м .спиртсуц н есиу 8 б ир- ри рссусрс
ьубААсг шкир-кц1 1ик5 7 рсАнсп мен АетАн/н.с Анце9 ьти ми /икре ес9-рнпг
ЛооГ Згм1.ф
.оягЗот кек опкгяЗе гцоопн съЗ1гу:Г унгр 1Ионгрок В1оЗВгнеяео:
е 0гя э 1еуВгнеяео:8 1гн:г1е соутце оееЗ угу:ерпн Внео Вг3:еВог
1еук1ъ:кп гонео-:1оопояе 1.къбо.о ургу:ре э р уокуъенГо.о
В1опсъ>оу:ре8 Жояънт1о.о еогоу. Вгу:оВооого 1е/пяеопо е/пг:е/е
у ъронпбоопос цоо те1:пое р ягнгро м.не гбооГ 1еЗъ/оет
1нео :ек п гу:енут ое мъсеяо 1гуноЗоп соутц м.н ооВ1гу:.с
хг гЗог :г З1ъяго :г :1о:Го .оягЗот янтоън ое кенооЗе1Г п гмсо1 Лг
:1оопояе А Зот е я1ъВВе оо оем1еое
5о мъЗъ оеЗъре:Г >окп п мно2гре:Г к1пбе:Г гм ъопкенГог
ргсг/огу:п п ооВгр:г1псг екцпп ТоЗГ 3:г оо :ек .ке/ъ кек оу:Г
А8 уоо:тм1т Внеоп1ъо:ут гонео-:1оопоя 1.къбо.о ургу:ре э р
уокуъенГо.о В1опсъ>оу:ре8 .обеу р я1ъВВо O бонгроке 5ъ/ог 6 1г3:гсъ
цооъ у:ерн2 спопсенГоъ2 вунп я1ъВВе оемо1о:ут э шг1глг 5о: э уЗоне2
ъбеу:опкес ВгЗе1кп г: кг:г1.ш гоп оо усгяъ: г:кее:Гут е :1оопоя
Во1оооуъ ое Зокем1Г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
90
вунп р. Внеоп1гренп Вгуо:п:Г 3:г В1ек:пбоукго еот:по :г уобеу
э шг1глп сгсоо: :ек кек р. р.пя1.рео:о :гнГкг ое гЗопш мгоъуеш оо
ягрг1т г цооогу:п уесгяг В1ек:пбоукгяг еот:пт
вунп В1гя1ессе :1оопояе Тес оооекгсе В1гу:г Вгусг:1п:о э рЗ1ъя
епо:о1оуъо:
:ке Аепб/нпец м уи+бпцкски1 оубААс сфпс рссусрс 8 /нпе б/скрн.ем ексмнпе т1
/ипеми.г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
98

2.19. Особеттости про1сжи в2сокон цет2

3уитксмцки кс.бГ нкбс2нГN мф Ауетсики теуеьел кемсу9 б .екеуеье икц тижимфи срс-
пеьнг 1сАуниу9 кнуспцрбГ сжнрбг с. Ауетскц 2ирб9 .еьтс у-те ке-к АеРе,ни етипн9
кнусГъни рн/бкц ри Рб,и9 н ке-к ерн рс 1Ф8тФФ 5 тижимпиг Д хке пб/си екпн/ре уссе-
ксик Ауни Ауетс,н 2ирф яб.с+скц рс кускф м Рети ,н+рн кемсусВг
шесиррекц хкеье Аунис +с.пГ/сик- м питбГъиг
пниркс рб,ре бситнкц9 /ке Ае.бА.с 8 хке Аиумфл жсь м /иуити кускг Д спн,слжи
сбтбъи Ае.бАскип- ,тбкN
O х.Апбскс2неррфи усРетфw
O +скускф рс киРеспб,нмсрниw
O +скускф рс бкнпн+с2нГг
Дек нирре рс хке н рб,ре ньускцг шс9-рнки .пниркб9 /ке 2ирс Аунесуикирн- мфе-
.с-9 ре ми АепитбГъни усРетф сбтбк рн,и9 /и б тижимфР срспеьемг
–мкееснпн хпи.куетмньскипи ке-к теуе,и9 /и сир+нремфн9 ре ри куисбГк
уиьбп-урел +сАусм.нг э ри рб,ре кеАпнме Ае 2ири Žт +с т пнкуг Дек рс хке н е,ре куе-
нкц Ауетс,б 2ирфг
Диури- . теуеьел кнуспцрел сжнри9 .екеубГ мс ми иъи рб,ре Ауетскцг Эе,ре
ес9-рнкц мфе.бГ 2ирб ек.уемирре н /икрег Дф митц Аернсики9 /ке /ипеми. кенк ил/с
м сьс+нри нпн пнксик .скспеь нркиурик-сьс+нрс н мнтнк ми етипнN тижимфи н теуеьниг
11оЗнеяеос у:п1енГоъ2 селпоъ ZZZ оое 59 999 1ъмно Ле 3:г
оо опкет цоое –е 3:п ЗооГяп сг/ог къВп:Г Зро у:п1енГо.о селпо. 5о
уВолп:о у р.ргЗесп Лере:о рсоу:о Вгусг:1пс ое цп21.
вунп р. ВгкъВео:о сгЗонГ ZZZ :г 3кгогсп:о ое ке/Зг у:п1ко
–ръбп: ооро1гт:ог ог 3:г 2ек: ОгЗонГ ZZZ 3кгогсп: O9 1ъмно ое
у:п1енГогс Вг1глко 89 1ъмно ое 3нок:1пбоу:ро п 8 1ъмно ое ргЗо хекпс
гм1егс гое гкъВео: уомт е 8 ягЗ Ф В1гЗгн/ео: В1погуп:Г рес р.ягЗъ
роЗГ яе1ео:пт ое ооо 5 но: б:г р 5 1е р.ло бос ое Золор.о еоенгяп
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
99

2.18. .еловек-плшкс о товон битес-мо1ели

штреесус+рс- уссекс 8 сн/ ясипеье меуекрн/.сВг оиуе- Эсл.пс .бьпсс н+ Знпцс
яО ир- РмскнкВ етреесус+ни темипе те яАепреье уисбксВ9 с 3епс Пипцтсрс Аеткеп.рбпе
е+тскц еуньнрспцрбГ сн+ри-етипцг
Пипцтср ,нп м тспи.е Дсжнрькери н кубтнп- срспнкн.ег 3епи Ф пик уссекф ер
суенп 2сукме убкнрф н ек.уфп меи спирц.еи типе 8 ксп ус+ренкц Ае еЗнс Аер/н.нг
:иуи+ ри.епц.е пик ер м ритипГ ус+ме+нп 81ФФ АпГжи. Ае т1Ф еЗнс н нип теРет9 усмрфл
+суАпски срспнкн.сг Д /и и.уик1 Д сн+ри-етипн9 .екеубГ е,ре рс+мскц ясн+ри рс
темиуннВг
3еп Пипцтср Ауеке Аунренп м еЗн .еуес.б АпГжи. н .еуес.б тп- сеус Апскфг
с,тфл9 .ке ип9 Апскнп м .еуес.б кепц.е9 .епц.е /нксп рб,рфг :иуи+ ри.епц.е /сем
/ипеми.-АпГж.с ме+мусъсп- +с ьереусуег
шки/б9 /ке /ипеми.-АпГж.с ри етнре. м меил ъитуекнг –рспеьн/рбГ сн+-
ри-етипц м+-пс рс мееуб,ирни .еЗилр- ￿
kerr( Bite ￿
н+ ну.псртс uм тирц ии АеиъсГк те
8Ф /ипеми.9 уитрнл /и. ексмп-ик Žвmг 1и/ке АеРе,ии бАенрсик- н м ￿
Funj, Business
N
яoмит.с- Знус ￿
nr Jet ￿
н сиун.ср.с- ￿
Price Line ￿
АуетсГк смнсснпикф /иуи+ эркиурикг
Дф мметнки рсАусмпирни9 меГ 2ирб н реиу .уитнк.нг Тпн смнс.еАсрн- еьпсрс9 мс
еесъсГк ес хке м ки/ирни /ссВг
3еб/нкипцрф н рсспГтирн- ПипцтсрсN м РеуежбГ Аеьетб пГтн Апск-к пб/жи9 с м
иу+.бГ 8 Рб,иг 1с ритипи рс.србри >е,тикмс ,ипсрни Апскнкц Аеус+нкипцре рн+.е9 с рс
ритипи Аиуит .ри ри+смннекн пГтн ъитуф .с. рн.еьтсг
О АееъцГ етипн Пипцтсрс мф е,ики н+си,скц риАун-крел нкбс2нн Ауетс-
,ил 2ирфг 1и рсте сбтик бси,тскцг Дф типсики меи типе9 с .пнирк Апскнк .епц.е /нксик
рб,рфг 3е ек+фмс .ербпцксркем9 .екеуфи нАепц+бГк хкб етипц9 ерс тсик еъбкнфи
уи+бпцкскфN сепцжнркме .пниркем Апск-к сепцжи9 /и е,нтсГк Ауетсм2фг
боу.и
с. бнпнкц Аунмпи.скипцрбГ нпб +сьепем.с1 1сАнжнки етре н+ пем
 суесГъил- м ьпс+с ежнс.елг Ике Аунмпи/ик мрнсрниг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФФ

2.19. оск отбить у клиеттс желстие торговсться

шкпн/рфл Ауни Аетекуип .с.-ке м уепн.и киписьс+нрсN тмс сетуфР епетфР /ипе-
ми.с АуетсГк сб.нуеме/рфл куег с. есф/ре9 ерн иье кубк9 рбк9 уи,бк н ,ьбк9 Ае.с+ф-
мс- ме+е,рекнг э м .ер2и9 .еьтс типе теРетнк те Ауетс,н 2ирф9 Ауен+ре-к ьирнспцрбГ
Зус+бN
1.:гпсгу:Г угу:ернто: 8+99 1ъмно э цоое ъкееое ъ/о уг укпЗкг
“хоносеяепое”8
Эеп9 ф устн мс сн есел теьемеунпнцг 1е .ке ,и сбтик +стбфмскц- е 2ири9
.еьтс типе +сРетнк е .нт.сРг Ике е/ирц нпцрфл Ауни Ауетс,н 2ирфг >ссексик ер Реуеже9
н иье е,ре нАепц+емскц- м уи.псрфР ки.ксРг
Дф9 миуе-кре9 ксп.нмспнц нкбс2нил9 .еьтс Аепи Ауе/кирн- мсжиье ки.кс .пниркф
рс/нрспн кеуьемскц-г 1сАуниу9 мф екАусмп-пн .еиу/и.еи Ауитпе,ирни9 с м екмик Аепб-
/нпн куисемсрни Ауитексмнкц .нт.бг :ке типскц1 3уитбекуикц хкб нкбс2нГ 8 рсАнскц
кс.бГ Зус+бN
оое 1еуубп:еое у ъбо:гс руош уъ>оу:ръ2>пш укпЗгк
.п- Абъил бситнкипцрекн е,ре б.с+скц9 /ке хке типсре янирре тп- мс 8 .с. тп-
е/ирц АиуАи.кнмреье нпн ,ипсрреье .пнирксВг Мс.ел Рет еРпстнк ,ипсГънР кеуьемскц-г
1и миР9 .ери/ре9 ре уи+бпцкск сбтикг
Д меи Ммнккиуи u|nmlnom - Ауемип еАуе я:ке сф мф екмикнпн рс +сАуе ремеье
.пнирксN “Эф . мс Аунжпн Ае уи.еиртс2нн9 Аехкеб Рекн .нт.б”Вг
Д екмик ри сфпн Ауитпе,ирф мек кс.ни мсунсркф екмикемN
|cNelLeh
Же Вг 1окгсооЗецпп
9 ￿
оебп: р. оео:о
9 ￿
б:г с. оо Зонеос Золорг
9 ￿
ог с. Зонеос
кебоу:рооог
г
|8NemVILln
вунп Вг1окгсооЗъо:о о>о Вт:о1.с
|lnmnss
текъ2ь O9 Рь хг оу:Г р. оео:о
9 ￿
б:г т р.нг/пнут ое 899 Р
9 ￿
е Знт реу уЗоне:Г 899э
O9 Рь
|ZeoirB
Т. п :ек ое нГяг:о.ш ъунгрптш
9
Т. /о Вг ЖвтДОв5ЛХФФф
|ZceniclZ
ЖокгсооЗецпт :гнГкг ъронпбпрео: оелъ у:гпсгу:Гф
|nlhlDln
.кгнГкг р. яг:гр. е ооо еВне:п:Гь
Дсунсрк ек |nlhlDln рсАернп кс.ел пб/слг
Фроу:огяг соооЗ/о1е Вг В1гЗе/ес В1пянеупнп ое :онолгъ
г ￿
ТоЗъ>п р В1тсгс
32п1о 1олпн В1гро1п:Г
9
оеукгнГкг 3:г: бонгрок шг1гл
г
рьв9о.
N
11гЗе:о соо с-с-с-с… рг: 3:ъ ВоВонГопцъ
г
.сг/о:оь
-ъгьимрФ
N
Лере:о ВгВ1гмъос
г
рьв9о.
N
M яг:гр
г
Лере:о
9
В.:е:оуГ соо оо В1гЗе:Г
г
-ъгьимрФ (мрътот срср:ноФв м ъв.иГr
N
Х е укгнГкг р. угянеуо. оо къВп:Гь
рьв9о.
N
–е 5 мекугр
г
-ъгьимрФ
N
1ЖДЛХ5Дф
Mбтик .пнирк кеуьемскц- нпн рик 8 мф ри +рсикиг )б/жи Ауитбекуикц Рбтжнл мсун-
срк ус+мнкн- есфкнл н м ки.ки еРпстнкц Афп /нкскип-г Ц.с+скц9 рс .с.нР бпемн-Р ме+-
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФт
е,ре Ауитексмпирни .нте.г эпн Аиуимикн уссекб .пнирке рс етипц Пипцтсрс 
АееъцГ меАуес я– +с .епц.е мф еьпсрф .бАнкц1Вг

Зс1стие

3уитксмцки9 /ке мф Анжики ки.к ,стреб .пниркбг Дф Аернсики9 /ке ер сбтик кеу-
ьемскц- +с .с,тбГ .еАил.бг 3унтбслки етнр сс+с2 ки.кс9 м .екеуе мф еАнфмсики9 /ке
ьекемф тскц .нт.б9 ре рс еесирре бпемннг с.е1
боу.и
яMиАпскреВ н н- /ипеми.с 8 тмс еърфР пемс9 Аунмпи.сГънР
мрнсрни /ипеми.с . +сьепем.бг эАепц+блки нР ипег Дики ерн екпн/ре
уссексГк м хпи.куеррфР усфп.сР9 .еьтс мф +рсики н- Аепб/скип-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ

2.20. По1срки и про1сжс цет2

Д АуитфтбънР ус+типсР - еАнфмсп мепжисрбГ нпб пемс ясиАпскреВг шре сб.-
мспцре мф.пГ/сик куи+мфл ус/ик н +тусмфл фпг 1и ирии нпцрф -мп-ик- н пеме
яАетсуе.Вг Тпн мф /ке-ке тсунки . Ае.бА.и9 хке рн,сик еАуекнмпирни 2ириг Деесъи Аетс-
уе. . Ае.бА.и уижсик ус+б ри.епц.е +стс/г
.смслки ме+ци тп- Ауниус питбГъбГ нкбс2нГг Эсьс+нр сфкемел киРрн.н Ауит-
псьсик рисепцжел кипимн+еу тп- тс/н н м Аетсуе. . риб 8 .ерскрбГ сркиррбг Ц сьс+нрс
ри.епц.е .ер.буиркем9 АуетсГънР срспеьн/рфл кипимн+еуг 1е Аетсу.ем рн.ке рн.с.нР ри
тсункг
с.ни ,и +стс/н уижсик Аетсуе.1
O ￿
4тстъиомирт сърьгтрнор гт .гн.върнтгм
9 .екеуфи Ауеке АуитпсьсГк кемсуг Д
киР сьс+нрсР кипимн+еуф9 с м хке 8 Аетсу.ег
O ￿
шнотирт сгсъгтомрнор Фрнро ￿
еАпи.к якипимн+еу J сркиррсВ е,ик кенкц
теуе,и9 /и кипимн+еу б .ер.буиркемг э ми усмре сбтик Аунмпи.скипцрии тп- Ае.бАскипилг
.ипе м ке9 /ке меАунрнсис- 2иррекц сркиррф м Аетсуе. мфжи9 /и ии 2ирс тп-
сьс+нрсг .еАбкн9 .ерскрс- сркиррс кенк 4ФФ убспилг Mепцжнркме Ае.бАскипил ри
сбтбк Ауеметнкц су.икнрьемфи нпитемсрн-г 3уемиу-кц9 .епц.е кенк кипимн+еу м еит-
рнР сьс+нрсР9 .епц.е кенк сркиррс ектипцре9 +сренкц тсррфи м ксспн/.б9 .пстфмскц н
мф/нкскцг Ди ьеус+те Ауеъиг
Ц .с,теье /ипеми.с икц меи Ауитксмпирни е 2ири рс сепцжнркме кемсуемг шре +смн-
нк ек буемр- теРетс9 кнп- ,н+рн н тубьнР Зс.кеуемг Дсж Ае.бАскипц Ауи.усре Аернсик9
/ке сркиррс ри е,ик кенкц тФ ФФФ убспилг 1е е,ик кенкц ек ФФ те ФФФ убспилг Дек
хкек тнсАс+ер н ньусик уепцг
еьтс сркиррс Ауитпсьсик- м Аетсуе.9 ке ии 2иррекц uке икц 2иррекц Аетсу.сm мфжи9
/и ипн сф .пнирк Ае.бАсп ии ектипцрег 3ехкеб е,ре ипе . 2ири кипимн+еус Аунссм-
п-кц 0ФФ88ФФ убспил н Ауитпсьскц .еАпи.к якипимн+еу J сркиррсВг Ике сс+емфл Аунр2нАг
э н+ риье е,ре ямфк-рбкцВ иъи иунГ хЗЗи.кнмрфР Аунием Ауетс,н 2ирфг
-ъорж съгьито ФрнА 1о ОА сгв)иртр сгьиъг. о /.гнгжотр5
Оксуслкиц б.с+фмскц у-те Аетсу.е иье 2ирб9 ипн сф иье Аунжпец Ае.бАскц9 с
ри Аепб/скц сиАпскрег Мс. 2иррекц Ае.бА.н бмипн/нк-9 н б мс Ае-мнк- уф/сь тп- ме+-
тилкмн- рс ,стрекц Ае.бАскип-г
1сАуниу9 мек .с. е,ре бмипн/нкц Аунмпи.скипцрекц .еАпи.ксг
хонорпг1 .:гпсгу:Г 5999 1ъмно 11п ВгкъВко у 8 Вг 7 п2нт р.
Вгнъбео:о р ВгЗе1гкс
[ кгсое:оъ2 ео:оооъ Поо цоое 599 1ъмно);
[ ЗгВгноп:онГо. ВънГ: ъВ1ерноопт Пояг цоое 599 1ъмно);
[ оемг1 Вг ъшгЗъ е 3к1еогс Пояг цоое 599 1ъмно)
Теле 3кгогспт угу:ернто: 8599 1ъмно
Пус+с яДсжс х.ерен- ексмп-ик т4ФФ убспилВ .с. ус+ н -мп-ик- теАепрнкипцрф
кнбпе . Ае.бА.и 8 . Ае.бА.и нирре б мсг
-ъорж съгьито ФрнА 2о ОА ьриртр г)рн: мА+гьнв> сг.вс.в5
с. - б,и ьемеунп9 Зус+с яДсжс х.ерен- ексмп-ик т4ФФ убспилВ -мп-ик- теАепрн-
кипцрф кнбпе . Ае.бА.и9 с +рс/нк9 м мсжнР нркиуисР типскц бб .с. е,ре сепцжиг
с.1
O ￿
Мгеимот: .и. жгтнг ег:ур сгьиъ.гмо ￿
Д хке пб/си9 етрс.е9 мипн. ун.9 /ке 
сепцжн рссеуе Аетсу.ем 2ирс миье .еАпи.кс +сикре бмипн/нк-г Тъи етре еАсирни9
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФв
/ке уитн сербем е,ик е.с+скц- у-т рирб,рфР Ае.бАскипГ Ауитикемг :и сепцжи кс.нР
Ауитикем9 ки ирцжи сбтик ,ипсрни типскц Ае.бА.бг
O ￿
-гмАсот: Фрннгст: сгьиъ.ио ￿
Дф ри бмипн/нмсики /нпе сербем9 с Аемфжсики нР
2иррекцг Диури- . рсжиб Ауниуб кипимн+еуе н сркиррелг
3е.бАскипц е,ик Аунесуикн кипимн+еу м пГсе тубье сьс+нриг –ркиррб 8 ке,иг
:ке типскц1 э+ирнкц /ке-ке м сркирри9 /кесф ии 2иррекц н +рс/некц м ьпс+сР .пниркс
Аемфнпнцг
1сАуниуN
O есускц9 /кесф Ае.бАскипц ри б/нп-w
O Аунпе,нкц . сркирри теАепрнкипцрбГ нркуб.2нГ9 /кесф .с/икме Аунис сфпе
с.нспцре Реуежнг
э мек б,и мф тсунки ри Ауеке сркиррб9 с уижирни реьнР Ауеспиг 2с рнР Ае.бАскипц
еРекре рире,.е АиуиАпскнкг
-ъорж съгьито ФрнА Ло 4)рн: ьгъг+ор сгьиъ.о
Икек АетРет уссексик кепц.е м ке пб/си9 ипн мф е+тсики сербфг 1и Ауеке нР
тсунки9 с сн Ауен+метнки кемсуф нпн бпбьнг Дф Ауитмсункипцре Аетьексмпнмсики сбтн-
кеунГг Дфметнки рс уфре. теуеьел кемсу нпн бпбьб мфе.ел 2ирелг Мс.ел9 /кесф ,ипс-
ГънР типскц Ае.бА.б Аус.кн/и.н ри сфпег 3уеметнки уи.псрбГ .сАсрнГг Дфтиу,н-
мсики Асб+б9 с +ски Ауитпсьсики хкек теуеьел кемсу нпн бпбьб м .с/икми сербсг
>секун нкбс2нГ рс Ауниуи кескепеьн/и.еье 2иркусг
oсь тг Дметн риксртсукрбГ бпбьб яЦ.еуиррс- срики+н-Вг 3уитпсьси ии Ае мфе-
.ел тп- кс.еье уетс бпбь 2ири 8 4ФФФ убспилг Дметн м Аусл-пнк9 срернуби9 еесъси
е рил Аеке-ррф .пнирксг
oсь г :иуи+ ри.екеуеи муи- типси ии сербе нпн Ауитпсьси яЦ.еуиррбГ сри-
ки+нГВ Ае 2ири есф/релг э Аун еАнсрнн хкеье сербс м ки.ки нАепц+би Ауни яДф
х.еренкиВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ1

2.21. Жсж1с ски1ок и 1ти рож1етия

3е.бАскипн еРе/н те .нте.г Жписе нР ри .еун9 Ауитпе,н кемсу Ае рн,иррел 2ириг
э кеьтс е/иуитц9 тсм.с н Аекиун Аунсфпн Ауетсм2б есиАи/ирфг
Эеьб Аер-кц ремеьетрни .нт.н9 .нт.н . 8 осукс9 .е .рГ тисркрн.сг 1е .еьтс
.нт.н тсГк- м /икц тр- уе,тирн- .еАсрнн нпн сьс+нрс9 ир- хке ксмнк м кбАн.г
я1с тт пик 8 Дс тт5-рс- .нт.сВг .е 4 пик 8 .нт.с сбтик н+иурел9 Аепи Ф пик
8 .нт.н сбтбк .услри бсфке/рфнг Дек н рспс,тсГк- ектипцрфи Ауетсм2ф мен ме+-
ускег
Жек- Аунтбсл ерн /ке-ке сепии -у.еи . меиб трГ уе,тирн- 8 я1с тт пик 8 Дс
кс.н теелВ9 я1с т пик 8 Дс снпикф рс мфксм.б “Иуекн.с м емуииррел Зекеьус-
Знн”Вj 3етсу.сн е,ре мфтипнкц- рс Зери .ер.буиркем9 Аунмпи/ц еАуитипиррбГ сбтн-
кеунГ9 тс н ус+ьемеуем ес еуньнрспцрфР Ауи+ирксР сбтик сепцжиг – хке б,и еккуел.с ек
.ер.буиркемг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ4

2.22. Хотите полу+сть бесплстто
то с +то 1ругие плстят т2ся+и-

Тпн ф ьемеун е Ауетс,и 2ирф9 ке .с. ри мАернкц е кеуьиг 2с/скбГ ри уи.псс9
с кеуь тмн,ик Ауеьуиег ОбъикмбГк кун кускиьнн кеуьсN
тг Оснмскц 2ирб9 м пес рс+фмс- меГ ббг
г Оснмскц 2ирб9 б.с+фмс- рс н+9-рф н тиЗи.кфг
вг Оснмскц 2ирб9 Ауитпсьс- /ке-ке м+сирг Mепцжнркме Аунтиу,нмсик- Аиумеье мсун-
срксг Ике ,и кс. Ауеке 8 рс+мсп меГ 2ирб н ,тн уис.2нн Ауетсм2сг Дек /ке Ае хкеб Аеметб
ьемеунп .ерспцт МусАN
111п ВгкъВко н2мгяг :гре1е пнп ъунъяп оо у:оуот:оуГ :г1ягре:Гут
ЗгмпретуГ Знт уомт мгноо р.ягЗо.ш ъунгрп уЗонкп M руояЗе Вгу:ъВе2
псооог :ек В1п 3:гс трнттуГ гЗопс п уес.ш мгяе:.ш н2Зо р сп1о M
:г1яъ2уГ Зе/о р уес.ш Зг1гяпш В1оу:п/о.ш сеяепоеш 9гяпке В1гу:ес
бос мгнГло р. Вне:п:о е б:г-:г :ос мгнГлъ2 укпЗкъ у цоо. сг/о:
уЗоне:Г В1гЗероц
хо1Во:Г оо сгяъ Вне:п:Г цооъ кг:г1ет ъкееое ое цооопко п соот
руояЗе кг1гмп: кгяЗе т оемн2Зе2 кек З1ъяпо Вгкг1ог р.кнеЗ.ре2:
еВ1глоооъ2 В1гЗерцгс уъссъ M Вгу:ъВе2 поебос ршг/ъ р Зг1гяг сеяепо
п В1оЗнеяе2 $А999 е ро>Г кг:г1ет у:гп: $89 999 1ъу:Г З1ъяпо убп:е2:
б:г т у:ерн2 уомт р оонгркго Вгнг/оопо ПроЗГ руо ое2: б:г т э ЛгоенГЗ
х1есВ п б:г т роуГсе угу:гт:оноо)8
Дкеуел мсунсрк 8 б.с+фмскц рс тиЗи.кф 8 ьетнк- тп- Ае.бА.н сtб кемсуем uсмкее-
снп-9 .мсукнуф9 киРрн.нmг .п- хкеье рб,ре Реуеже +рскц ес9и.к Ауетс,н н Аернскц9 /ке
ябкусрирни мек хкел мек 2сусАнрф Ает убпиВ ри е,ик кенкц Ž4ФФг 1е .с. АетРет 8 уссе-
ксикг шесирре иьетр-9 .еьтс рс тмеуи .ун+н н .убАрфи Ае.бА.н пГтн типсГк риеРекре9 с
+рс/нк9 Ауетсм2ф ри н+сспемсрф Ауеег
Муикнл мсунсрк 8 Ауитпсьскц /ке-ке м+сир 8 ел пГснфлг
1сте Аун+рскц9 /ке хкек АетРет е/ирц хЗЗи.кнмир9 ипн Аусмнпцре н Аепц+емскц-г
7 е/ирц тсмре ри Ае.бАсп еЗк н рб,рфи ри хпи.куеррфи .рньнг 7 Анжб смкеус Ауитпе-
,ирни9 /ке +с сиАпскрфл х.+иАп-у тс уи.псб нtнпн ек+фм м спеьи н менР усфп.сРг
ХнЗус м в4 ФФФ АетАн/н.ем е.с+фмсик сьн/и.еи тилкмниг

овет2 покупстелям

Жекнки Аепб/скц сиАпскре ке9 +с /ке Апск-к тубьни1 Дек иун- емикем тп- ьбсрреье
кеуьсг
1гмгъотр нр г срерП и г съгьимФро ￿
еб нркиуире9 /ке иьетр- б мсжил киън тирц
уе,тирн-1 еье хке сиАе.енк9 .уеи мс н киън1 – мек +сАуе м тирц уе,тирн- Ауетсм2с
8 хке бмиуиррс- +с-м.с рс Аепб/ирни .нт.нг
Д мис мср+ьи рст:
9 ￿
)тг сърьгтот: млижрно ￿
3унекункицг >и.псс рс слки9 фп.с
 ьпсмрел кусрн2ф слкс9 бпбьн9 .екеуфи мф Ауитпсьсики9 мел кемсу н кг тг
Мри.тр мА+гьнгр ь2 съгьимФи сърьгтрноро ￿
Эеи Ауитпе,ирни Ауе уи.псб м ус-
фп.сР9 .екеуфи /нксГк в4 ФФФ /ипеми.9 +рс/нкипцре теуе,и сркнАс-Аунпе,ирн- тп- Ае/-
кемел Ауеьусф нпн пГсел хпи.куеррел .рньнг 1е - екуГ мАиуит н /нксГ9 /ке Аепб/б9 с
ри /ке киу-Гг 3ексуслкиц Аер-кц Ауеспиф9 .екеуфн ил/с сеуик- Ауетсми29 н Ауит-
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФЛ
пе,нкц нР уижирни м меи пн2иг 1сАуниу9 Ауитпе,ирни тскц уи.псб 8 хке уижирни Ауе-
спиф Ауетмн,ирн-г
Мри.тр .гн.ъртнгр сърьгтрноро ￿
шсъни пемс е ке9 /ке мф ьекемф рс ми9 рн.еб
ри рб,рфг 3уитпсьслки /ке-ке еАуитипирреиг :и еАуитипиррии9 ки пб/жиг 1сАуниу9 -
АуитпсьсГ тФ бАенрсрнл м спеьи uмике ссрспцрел Зус+ф я>и.псс м спеьиВm нпн усАуе-
кусрнкц 4 фпе. рс Знуб Ауетсм2с Ае кискн/и.н Зеубс uмике иубртф н+ иунн
яОЭш-бпбьн 1 /ссВmг
-ърьи+и.тр мА+гьАП и нр смг.стмио ￿
Эе,ре .с+скц яеАбспн.бГ ек+фм м спеьиВ9 с
е,ре яЭел ек+фм е мсжи кемсуи Ауе/нксГк в9ФФ АуитАунрнскипил 8 мсжнР Аекир2н-
спцрфР .пниркемг 7 тс фп.б н Аунмпи.б рс мсжб АуетсГъбГ кусрн2б кепц.е кусЗн.с9
.епц.е еьбг Де+ци сфл Аиннкн/рфл 2ирсунл9 /ке кепц.е тФ 5 /нкскипил .пн.-
рбк Ае фп.иг .с,и м се Рбтжи пб/си мф Аепб/нки в9Ф Аекир2нспцрфР Ае.бАскипил9
митц - н 3ш>ТшЭТ1.ЦЮ мсж кемсуВг
Дек кс. бирни Анскц АуетсГъни ки.кф мс н Ауньетнк- м кеуьиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ0

2.23. колько т2 стоишь-

О.епц.е ус+ м тирц мф пфжнки хкек меАуе1 Дс +стсГк иье Ае кипиЗерб1 Дс киу+сГк
н Аун мкуи/и1 Дф Ауеке ьемеунки9 /и +срнсикиц9 рсАуниу м ссри9 н кбк ,и +мб/нкN я–
.епц.е кенк1В Ике реуспцреи ,ипсрни /ипеми.с б+рскц 2ирбг Эреьни ми Рек-к е2ирнкц
м убсп-Рг 1е м хке меАуеи .уфмсик- пембж.сг
Ткц ри.епц.е мсунсркем ус+мнкн- есфкнл9 усекун тмс сфР /скфРг
1о Этг миу сгтрнФои:нА. .орнтП нг гн нр сгножиртП )тг мА сърьи+иртро
1сАуниу9 мф б/скмбики м .ерЗиуир2ннг 3епбжспн те.пстф9 Аежпн рс еситг э +с
кепе у-те мсн нтнк мпстипи2 икн сьс+нремг
Дф uи,тб типеmN 7 +срнсГц рн+.е/скекрф Ауетмн,ирни uнкирел нрки-
ьус2нилtьириус2нил пнтемtАемфжирни пе-пцрекн кеуьемфР Ауитксмнкипил м бпемн-Р
услриье Оимиусmг
шрN ш5 – .епц.е кенк1
ДфN И-х-х-х9 рбj хке +смннк екj
шрN ш5 – /ке хке кс.еи1
э /ке типскц тспцжи1 Цкуснмскц АуетсГъбГ Ауи+иркс2нГ нрбк рс Ф1 Ц,и рс мке-
уел нрбки мс АиуисцГкг пнирк мфАцик .еАек н рс/рик ьемеункц Ае кипиЗербг
2о Этг миу сгтрнФои:нА. .орнт о гн сгножиртП )рж мА линожиртрс:о
Онкбс2н- срспеьн/рс кел9 /ке Аунмитирс м Аиуме Ауниуиг
Дф uи,тб типеmN 7 +срнсГц Ауетмн,ирни м е2нспцрфР ик-Рг
шрN – .епц.е кенк1
ДфN >и.псрс- .сАсрн- ек вФФ ФФФ убспилг
шрN шье5 1б б мс н 2ирфг
О /и .пнирк усмрнмсп1 1с еремсрнн /иье ер типсп кс.ел мфмет1 шксик- кепц.е
теьстфмскц-г
3ехкеб9 /кесф ир- Аернспн Аусмнпцре9 - ри Аижб рс+мскц 2ирб9 с екАусмп-Г рс
слкг шр н е+тср тп- кеье9 /кесф тскц .пниркб екмикф рс ми меАуеф9 /кесф Ае.с+скц
екпн/н- ек .ер.буиркем н мфьетф еиье Ауитпе,ирн-г 1с меАуе яО.епц.е кенк1В тсГ
мн+нк.б н ьемеуГ 8 Аеикнки ел слк kkkгmZioNeoNzoгehг Тпн ме+рн.рбк меАуеф 8 +мернки9
- Аетуесре рс рнР екми/бг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ8

2.24. оск про1сть 1орогон 1ивст-

Икек Ауни Ауетс,н 2ирф - ек.уфп рс мкуи/и япбсс ИЗЗи.кнмреье Эсу.и-
кнрьсВ u\DhB-mZioNeoNzoгehmг Ике ел ерпслр-куирнрьемфл 2ирку тп- .пниркемг Эф есб,-
тспн нкбс2нГ я3е/иб ерн ри Ае.бАсГк 8 рслтн ме+ус,ирн- .пниркемВг
штрс н+ б/скрн2 Аетипнпсц Ауние Ауетс,н теуеьнР тнмсремг с. Ауетскц тнмср9
.екеуфл м ус+ф теуе,и срспеьем1 ДАенрслки Ауниу Ауе теуеьбГ кнуспцрбГ сжнрбг
Дек иъи етнр АуниN бАе-рбкц +ми+тб нпн н+микреи МД-жебг
1сАуниуN
Э:ъ сгЗонГ пуВгнГъ2: р 1Nкгно 1осго:е8 ое х5х
Хоенгяпбо. Зпрео 1уопсенут8 р уо1пено 15о 1гЗпуГ к1еупрг8
Мс.ни суьбиркф рнсГк реьни ме+ус,ирн- .пниркем9 с и,тб ки тнмсрф ке-к ек
ЛФ те т4Ф кф-/ убспилг
Дсжс 2ипц 8 рслкн бселрфи суьбиркфг э.скц нР е,ре м питбГънР рсАусмпирн-РN
O яэ+микрфл /ипеми. .бАнп тнмср м рсжи сьс+нриВг .спии б.с+скц ЗснпнГг
O яэ+микрфл /ипеми. .бАнп тнмср м рсжи сьс+нриВг 2ски типскц реье+рс/нкипц-
рбГ Асб+б9 .убьпфи ьпс+с н ес9-рнкц9 /ке яАе Аер-крф Аун/нрсВ ри е,ики рс+мскц иье
ЗснпнГг
O яЦ +ми+тф жеб-сн+рис срспеьн/рфл тнмсрВг Д .с/икми те.с+скипцкмс Ауетиер-
кунуемскц ЗекеьусЗнГ нркиуциус .мсукнуф +ми+тф9 мфуи+сррбГ н+ ьп-р2имеье ,бурспсг
O яэ+микрфл /ипеми. е/ирц Рекип .бАнкц кс.ел тнмср9 ре ри еь Ае кс.ел-ке Аун-
/нриВг
с. мф Аернсики9 хкн Ауниф е,ре нАепц+емскц н м бкрел уи/н9 н м уи.псрфР
ки.ксРг
боу.и
2сьепеме. теп,ир Ауи,ти миье Аунмпи.скц мрнсрниг 3еАуесблки
етре н+ пем рсАнскц рсесеуек нпн ммиуР реьснг :нкскипц Аиумеье
м+ьп-тс иье ри Аелик9 ре мрнсрни кс.еи я/бтеВ ексремнкг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ9

2.25. Цетс и сроки

Тти тубье рс сжнриг шсб,тси сн+риг .убь тубьб ус+рфи нкеунн ус.с+ф-
мсиг
7N 3епитрии муи- /ке-ке реье +с.с+ем рс е/ирц уе/рфи уссекфг Mб.мспцре +смкус
ки.кф Аетсмслг
шрN – кф1
7N шкми/сГ9 /ке уе.н риуиспцрфиг
шрN – +у- 8 еь сф Аеуссекскцг
7N 1е/цГ АсРскц9 те +сун15
шрN – ипн 2ирб бмипн/нп сф м ус+с9 ксп сф мГ ре/ц рст бАиууе/рф +с.с+е
уссекскц1
7N И-х-х-х-хг
шрN – м кун1 – м /икфуи1
7N 3е,спбл9 тсг
шрN Дек н миг Мф ри ек.с+фмсл пГт-9 с .с,н9 рс .с.нР бпемн-Р кф нР +с.с+е +сл-
ижц-г
Ике екпн/рфл Ауни Ауетс,н 2ирфг Тье рб,ре теАепрнкц ек.уемиррф ес9-рирни
8 н ьекем бситнкипцрфл суьбиркг
1сАуниу9 уе. уссекф рст Аиумф ки.ке тп- ремеье .пниркс м –ьирккми 3уетсГ-
ънР Ми.кем ексмп-ик 9 трилг Ике муи- риесРетне рс тп- Аеьуб,ирн- м +стс/б9 нкб-
с2нГ9 уфре.г Ди АепитбГъни ки.кф нтбк ьеус+те сфкуииг Оуе/рфи +с.с+ф Аетус+би-
мсГк9 /ке ф сбти мфрб,тирф уссекскц мрибуе/рег 3ехкеб е.усъирни уе.ем м нпн в
ус+с е+рс/сик бмипн/ирни 2ирф м нпн в ус+с еекмиккмиррег
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ттФ

2.21. В2 тсете себе цету- Mверет2-

штрс н+ Ауеспи9 .екеус- ижсик реьн сн+риирс9 8 .с. рс+рс/скц 2ирб рс
риксртсукрбГ бпбьбг :и уб.еметкмемскц-1 Ткц кнАемфи ксртсукрфи бпбьн9 .екеуфи
Аепц+бГк- ксснпцрел АеАбп-урекцГг Ц .еАнуслкиус 8 рсАнскц ки.к9 б тн+слриус 8 ус+-
уссекскц тн+слр слкс нпн сб.пиксг
1е мек Ае-мп-ик- .пнирк риксртсукрел +стс/илг 1сАуниу9 рб,ре рсАнскц Ауит-
мфсеурбГ уи/ц тиАбкскб9 нпн ри.епц.е ес9-мпирнл тп- .ерки.крел уи.псф9 нпн 2ирс-
унл вФ-и.бртреье устнеуепн.сг
О.епц.е хке сбтик кенкц1 – ипн ри +рсижц .епц.е9 ке н кнбпс уссекскц рст +с.с+е
рикг 2рс.ес- нкбс2н-1
:ке ,и типскц1 шс9-р-кц .пниркс9 /ке мф хкн ри +срнсикиц н уи.еиртемскц .еье-
кег О хкеье я.еье-кеВ е,ре иъи н Ауе2ирк куисемскц +с .пниркемг
3унтбслки итнрбГ етипц тп- е2ир.н риксртсукрфР +стс/N Ае/сембГ нпн е2ир.б
яек Аекеп.сВг опсмреи Аун риксртсукре +с.с+и 8 рипц+- експ/нмскц-г Дф ,и киу-ики .пн-
ирксг Эе,ре ммикн м Аусл куе.б я1иксртсукрфи +с.с+фВ н б.с+скц9 /ке ми уссекф9 ри
б.с+сррфи м Аиуи/ри кнАемфР бпбь9 е2ирнмсГк- Ае кс.еб-ке ксунЗбг
:кесф сфпн +с.с+/н.н9 рб,ре ес-+скипцре м Аусл-пнки нпн м Аиуи/ри бпбь б.с+ф-
мскц хкн уссекф9 н /и нР сепцжи9 ки пб/жиг
>секун Ауниу бпбьсн .еАнуслкиусг
Эе,ре Ауеке б.с+скцN
5еВпуеопо :оку:гр э цоое Z
Т.Вгнооопо З1ъяпш ооу:еоЗе1:о.ш екегр э Z+899 Р Поецооке е
ооу:еоЗе1:огу:Г еЗебп)
Мс.еи Ауитпе,ирни сбтик уссекскц е/ирц пссе 8 риАер-кре9 /ке иъи Ауитпсьсик Аи-
2нспнкг
оеус+те хЗЗи.кнмрии уссексик мек кс.ел Аусл-пнкN
штиньиътнАр ли.илА
O
5еВпуеопо :оку:гр э цоое Z
–рстиньиътнАр ли.илА
оое Z+899 Р Поецооке е ооу:еоЗе1:огу:Г еЗебп)с
O
5еВпуеопо у:е:о
O
.гЗеопо 1обо
O
1гЗяг:грке В1оЗр.мг1о.ш нпу:гргк
с,ик- е/имнтрф9 /ке .еАнуслкиу уссексик пГсфн ки.ксн9 тн+слриу е,ик ми9
/ке м-+сре ьусЗн.елг Ике .с,ик- е/имнтрф нАепрнкип-г 2с.с+/н.н кс. ри тбсГкг э
Ае.с мф ри еАнжики бпбьб9 рс рии ри сбтик +с.с+ем9 .с.н сф е/имнтрф мс хке ри .с+спецг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ттт

2.29. Про1сжс цет2 по-турецки

Д Мбу2нн - Аетикнп ри.епц.е Аунием Ауетс,н 2ирфг эАепц+блки нР 8 ерн е/ирц
+теуеме уссексГкг
-ъорж Оiрни ж+нгмрно25
Меуьеми2 бмирнусн рс уфр.иN .убь9 АетРетнг .убь9 хке ми Ае бкуиррил 2ири ектсГг
7N – бкуирр-- 2ирс мфьетрс-1
Меуьеми2N .убь9 е/ирц мфьетрс-г 3етРетнг 3е.бАслг
:иуи+ ри.епц.е трил АетРе,б . риб ,и9 ре ми/иуег
8 .убь9 АетРетнг .убь9 хке ми Ае ми/иурил 2ири ектсГj
цтг+3 ￿
3унтбслки тп- 2ирф еесирреи рс+мсрниг яЦкуирр--В9 яАус+трн/рс-В9 яА-к-
рн/рс-Вг опсмреи 8 ри екАбкнкц /ипеми.с9 ри тскц иб блкн н усмрнкц мсжб 2ирб 2ирсн
.ер.буиркемг
-ъорж Ошои съимнрно25
онт Ауетсик х..бунГN
8 Мс е/ирц Аепи+рфи пи/исрфи ьу-+нг шрн н+микрф рс миц нуг 3уитксмп-ики9
спирц.с- ссре/.с хкел ьпнрел кенк Ž4Фг – - мс АуитпсьсГ +с хкн тирцьн Ауемикн 2ипфл
тирц м Аунуетрел +тусмрн2иг Дф е,ики ми кипе Ае.уфкц ьу-+-нг
цтг+3 ￿
Мс.еи Рнкуеи усмрирни Ауеке еси+еуб,нмсикг :ипеми. /нксик9 /ке е/ирц
нпцре х.еренкг шр б,и Ает/нкфмсик9 .епц.е ссре/и. ьу-+н рс иье кипе Аеикнк-г
ртомгст: Ж р9р гьон съорж съгьито ФрнА
3е,спбл9 .с,тфл кбунк9 Ауни+,сГънл м Мбу2нГ9 +рсик9 /ке м хкел кусри рб,ре кеу-
ьемскц-г :ке сф рн Ае.бАспг 3еАуесемсп хке н -г 3ун.епцре н бмпи.скипцрег Эел тубь9
рсАуниу9 те Ае.бА.н ям песВ АусжнмспN я– .с.бГ .нт.б тстнки1В9 ри Ауеъи сфпе рс-
/спс мфсускц кемсу9 с Аеке есъскц- Ауетсм2ег
э мек рсжпс .ес рс .сирцг 2сжпн рс уфр.и . кеуьем2б 8 .бАнкц бмирнуемг шр мс-
унп .еЗи9 Ауньпснп . кепб9 бьеъсп пстек-н н сфп мрнскипцрф пбжскипиг пемб9
риАпеРе ьемеунп Ае-уб.нг
Ди хке сфпс ри Ауеке ми,пнмекц9 с Аетьекем.с . Ауетс,иг э кепц.е Аеке 8 Аепи
.еЗи н сиитф 8 ер рс+мсп кенекц +с.с+сг Д хкек еирк - /бмкмемсп ис- еси+еуб,ир-
рфг с. е,ре ьемеункц е .нт.сР /ипеми.е9 .екеуфл кис- Аенп9 бьеъсп9 пбжсп1 3ун-
жпец Апскнкцг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт

2.28. Про1сжс цет2 по-ит1ински

3уетсмс- 2ирб9 Аернки9 мф н кепц.е мф +рсики9 /ке хкс 2ирс мфьетрс тп- .пнирксг
шАкнспцрсг этиспцрсг Дф +рсики9 .пнирк 8 рикг 3ехкеб рс мсжн Апи/н пе,нк- к-,.нл
кубт 8 ус+,имскцг .с9 сеи ьпсмреи 8 тс,и риАунпн/ре мфе.с- 2ирс мфьетрс тп- .пнирксг
Мепц.е ер ес хке иъи ри +рсикг
Д .с/икми нппГкус2нн Аунмитб Ауниу н+ нкеунн нртнл.еье .нрег
эртн-г т9тв ьетг >и,ниу 3Рспц.и Аунми+ мел Знпц я>ст,с Жсунж/сртусВ м етнр
Ауемнр2нспцрфл ьеуетг сукнрс нипс бАиР м Mесии9 с м Ауемнр2нн9 бмф9 Ауемспнпсцг
3иумфл иср есусп е/ирц спе +ункипилг 3Рспц.и усАуенп мпстипц2с кискус е Аун/нрсР
кс.еье Репетреье Аунисг
Тб екмикнпнN я+тиц пГтн Аунмф.пн екуикц кискуспцрфи Ауитксмпирн-9 .екеуфи
Ауетеп,сГк- Ае жикц /сем9 н снпик кенк кепц.е тми сррфг Дсж .нреиср нтик миье
Аепкеус /сс9 с мф сиуики +с снпик кун сррфВг
1с питбГънл тирц мфжпс кс.с- сЗнжсN я”>ст,с Жсунж-/сртус”9 Ауитксмпирни н+
40 кф-/ ЗекеьусЗнлг сукнрс м тми нпн тпнрелг Мепц.е кун сррфВг
3уеке ес9-рнки мфьетб 8 н .пнирк мсж5
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ттв

2.29. Пов2шетие цет – хорошся товость-

3емфжирни 2ирф9 си+бпемре9 Реуеже тп- мс9 ре кепц.е ри тп- .пниркемг 3уитксмцки9
ерн м/иус Ае.бАспн +с Ж убспил9 с иьетр- ке ,и сеи кенк м ус+ф теуе,иг Хирб е,ре
Аемфнкц +с етрб ре/цг 1е икц н яри,рфиВ уи2иАкфг
штрс,тф - Аепб/нп Анце ек иумнс WNBŒlineгeh uиумн кскнкн.н9 +сАнфмсГ-
ънл Аемитирни Аеикнкипил рс слки м уи,ни я,нмеье мнтиеВmг Мис Анцс яЖеуежни
ремекнВг
Дек Зусьирк Анцс9 .ссГънл- яРеуежнРВ ремекилN
111глнг мгноо Вгнъ:г1е но: у сгсоо:е р.шгЗе р уро: Во1рг
Въмнпбог ро1упп упу:ос. ŒebVisor –е 3:г р1ост с. В1глнп
мгнГлг Въу:Г г: пя1ълобог 1лВпгоукг рпЗогкесо1.8 Зг сг>ог
упу:ос. по:о1оо:-еоенп:пкп Вгргнт2>о В1гргЗп:Г Вгногцооо.о
се1ко:поягр.о п 2емпнп:п-пууноЗгреопт уе:е
И:гм. В1прнобГ к оело упу:осо кек сг/ог мгноо лп1гкп
к1ъя по:о1оо:-уВоцпенпу:гр с. уВоцпенГог ВгЗЗо1/пренп цоо. ое
спопсенГог опкгс ъ1гроо Т г:ро: с. Вгнъбпнп гя1гсого кгнпбоу:рг
Вг/онеоп п В1оЗнг/ооп Вг ъугро1лооу:ргреоп2 оело упу:ос.
1оенпецпо кг:г1.ш с. еопсеосут уобеу п мъЗос еопсе:Гут р мъЗъ>ос
. 85 еряъу:е А989 ягЗе оебпоео: Зоу:ргре:Г огрет :е1п2оет
уо:ке мгноо угг:ро:у:ръ2>ет 1оенГог 1.огбог у:гпсгу:п оелпш ъунъя
п Вгргнт2>ет оес еопсе:Гут 1ерп:пос упу:ос. оеВ1ернооо.с ое
1олоопо мпооу-еЗеб оелпш ВгнГгре:оно оо. ъронпбпре2:ут р 89 1е
5г с. ягрг1пнп г шг1гло огргу:п Ф 3:г псооог :ек 5гр.о цоо. оо
гоебе2: б:г р. мъЗо:о Вне:п:Г е ŒebVisor мгнГлоф
жре/еос.о ВгнГгре:онп р оек мнеягЗе1огу:п е рело ъбеу:по
р 1ерп:пп упу:ос. ŒebVisor е :г б:г р. Згро1пнп оес Зеоо.о
г Вгуо:п:онтш релпш уе:гр е релп шг1глпо п Внгшпо г:.р. с.
гмитрнтос гм ъопкенГог екцппс р ЗооГ оебене Зоу:рпт огрг :е1п2ог
уо:кп руо релп ооп1еушгЗгреоо.о у1оЗу:ре ое убо:ъ р упу:осо ŒebVisor
мъЗъ: ер:гсе:пбоукп ъронпбоо. р ￿
9> 8ш9
 вунп ъ реу ое убо:ъ м.не :.утбе
1ъмно гое В1ор1е:п:ут р Зоут:Г :.утб Лоут:Г :.утб В1ор1е:т:ут
р у:г е у:г :.утб э р спннпгоф жронпбоопо мъЗо: В1гпушгЗп:Г Въ:ос
оебпуноопт мгоъуе р 1есо1о 999 Р г: псо2>оут ое убо:ъ уъсс.
Т :обоопо Зръш ооЗонГ ПЗг 85 еряъу:е) р. ВгВгното:о ург убо: п
Вгнъбео:о
Р–,ФтД8шФхэИ
р.ягЗъ8
с. уисьнуемскц рс кс.еи Анце1 ери/ре9 ти-кн.ускреи Аемфжирни 2ир 8 хке е/ирц
уи+.еи н+ирирниг Дипн. ун.9 /ке кс.ел Рет мф+емик ритемепцкме .пниркемг 3ернс- хке9
су.икепеьн иумнс Аексуспнц Аетпскнкц АнпГпГг 1с ел м+ьп-т9 б рнР хке е/ирц
Реуеже Аепб/нпецг
Mи+бпемре9 2ирф Аемфжскц рстег 1е е,ре хке типскц Апсмре9 /кесф рн.ке ри +си-
кнпг 3ети/ире9 /ке Апсмреи Аемфжирни 2ир спирц.нн жс,е/.сн мф+фмсик ирцжии
ритемепцкме е кеуерф .пниркем9 /и ус+емеи нР бмипн/ирни м ри.епц.е ус+г Д мсжнР
нркиуисР рн+нкц буемирц же.сг Ике е,ре типскц Аетсу.сн9 .нт.сн н Ауе/нн яРеуе-
жнн ремек-нВг
боу.и
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт1
Тпн мф кенки Аиуит мфсеуе9 /ке е.усъскц м ки.ки9 уи,цки ми9
.уеи ек+фмемг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт4

Глсвс 3
оск про1сть )купить сен+сс,-

92Зп янъВг Згро1бпр. Тут 1окнесе сп1е гуогреое ое :1ош
В1поцпВешс 1Zг1глг согяг п Зе1гс8 1г3:гсъ сг/ог Зере:Г укро1ог
сенг п Зг1гяг
шъ ъ Оон
Д АуитфтбънР ьпсмсР .рньн ф ус+снуспн тмс риАуекфР меАуесN .с. ес9-рнкц /ипе-
ми.б9 /ке мф Ауитпсьсики9 н .с. ес9-рнкц иб9 /ке 2ирс мфьетрс-г
э тс,и ипн мф екпн/ре Аусмнкиц хкнн тмб- спе.сн9 /ипеми. иъи ри ьекем Ае.б-
Аскцг 3е/иб1 шкмик Ауекг Дф ри Ауетспн иб риесРетнекц тилкмемскц 8 ри ес9-рнпн9
Ае/иб рб,ре Ае.бАскц нирре ил/сг
.убьнн пемсн9 м .ер2и АуетсГъиье ки.кс рб,ир спе.9 ес9-р-Гънл .пниркб
я3е.бАсл ил/с9 Аекеб /кегггВ
3е/иб1 :ке рб,ре .с+скц .пниркб1 Дек хкн ф тспцжи н +сли-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
ттЛ

3.1. О силе при2вс

3уитксмцки9 мф 8 Ре+-нр .епссреье сьс+нрс н кенки +с Аунпсм.е м е.уб,ирнн
реьжнсскипцрфР .епссг Дф 4 нрбк рс+ст б+рспн кскнкн.б Ауетс,г Ди Ауеке9 .с.
пеьн.с оеиус ОнАерс9 мсжн Ауетс,н Ан.нубГк н .еуе мАнп-к- м +ипГ9 с мф сбтики
ри .епссф Ауетсмскц9 с Ауенкц нпекфрГг 3уитксмнпн1 3уетеп,си Зсркс+нуемскцг
Дф мфьрспн си+тсу--Ауетсм2с н мкспн рс иье икег Дек тмиуц усАсРнмсик- н мРетнк
тсс м есепнре сркег шрс метнк ьпс+.сн Ае у-тс .епсс н Аусжнмсик мс9 /ке хке +с
.епссс1 3ун хке б.с+фмсик рссрн.Гуиррф Аспц/н.е м кеуерб Аеп.н кмиуте.еА/и-
рфн .епссснг
:ке мф сбтики типскц1 ери/ре ,и9 ме миР .ус.сР усАнжнки9 н+ .с.еье ри,реье -с
.епссс типсрсг с. реме+ипсрт.ни Зиуиуф .еу-к .еуем н мнрил /нкел н е/рел кус-
мел9 .с. ерн бРс,нмсГк +с рнн9 есиуиьс- ек куиемг .сГк пбжскц .псн/и.бГ б+ф.б
н .с,тфл ми/иу .уисбк Анрб ъик.елг 3ехкеб -е кс.еи ри,реиг 2ски мф .усе/ре ус-
.с,ики Ауе иилрфи уи2иАкф Ауен+меткмс .епсс н рси.рики рс ке9 /ке сн кепц.е
хкб .епссб н .бжсики спепиккмсг Дф мнтнки9 /ке уек тсф рсАепр-ик- пГрел9 ерс ии
Е–.1ш 3>шо)–М°Д–ТМг )нсе ерс ил/с ус.уеик .ежипи.9 пнсе блтикг
э м хкек еирк мф Ае+мепнки Ае.бАскипГ блкн1 ери/ре9 рикг Дф м .ер2и уи/н +стс-
тнки етнр Ауекел меАуеN ￿
Оvриртр съогеърсто, ш.г:.г миж млмрсот:,5 ￿
Ике н икц
+с.сбЗпнуемсррфл Аун+фмг
Мс. Ае/иб м мсжнР ки.ксР рик хкеье меАуес1 2с/и мф ус+уижсики /нкскипГ уижскц
8 .бАнкц нпн рик1 3е/иб мф тсики иб жср блкн1
1снмре тбскц9 /ке /ипеми. Ауе/нксик мсж ки.к н с uси+ кеуеррил Аееънm суе-
нк- . кипиЗерб нпн .ежипц.бг Тб рсте Аее/ц 8 -ь.е н рирсм-+/нме Аеткеп.рбкц м рб,-
ре мс рсАусмпирнн 8 нрс/и ер Аелтик м тубьел я.епссрфл сьс+нрВ9 нрс/и ер рс/рик
мфснускц н усмрнмскцг
3ун+фм екенк н+ тмбР /скилN
Е9ХЕД9 + 4ЖХ–Х ДхЖХМХŽХM .жхЦ 1ЖвЛ9ДМв5ФM
3уетсГънл Аун+фм АеРе, рс .еАци 8 б риье икц тпнрреи туим.е uЗус+сm н екуфл
рс.ери/рн.9 АуеснмсГънл +сънкб е+ьс ек Аиуин+сфк.с нрЗеус2нн uиье уепц мфАепр-ик
ьпсьепmг 3ехкеб ьпсьепб риесРетне бтип-кц с.нб мрнсрн-г Д ри теп,рс сфкц
еуитеке/ирс нпс9 хриуьн-9 еуньнрспцрекцг Мепц.е кс. е,ре ус+сбтнкц яА-ъиье Ае.б-
Аскип-Вг
Эе,ре .с+скцN я
Ду:ерГ Зоне
9
В1пянеле2 ВггмоЗе:Г
Вг
– е,реN я
–емо ое руо
9
ВгсбенпуГ Во1окъупс
Вг
Ме/нки мсжн .еАц- 8 мАиуитн рс ,тбк кепАф яА-ънР .пниркемВ5

Про1с/ин при2в )в лоб,

3е,спбл9 хке сфл Ауекел мнт Аун+фмемг этиспцреи ике тп- риье 8 .суке/.с
кемсус м нркиурик-сьс+нри нпн м сб.пики9 кусрн2с 2ирсн н еАнсрни бпбь рс слки
нпн м сб.пикиг
Икек мнт Аун+фмс Ауитрс+рс/ир тп- .еуек.нР ки.кем uте вФФФ +рс.емmг :ипеми. Ауе/н-
кфмсик нпн Ауесиьсик ьпс+сн рисепцжел ки.к н Аепб/сик пиь.нл кеп/е. м рб,рбГ кеуербг
3униуф АуетсГънР Аун+фмем ям песВN
тъВп:о уобеуф
Лгмерп:Г :гре1 р кг1поъф
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт0
.Зоне:Г екеф
Ике сфи Ауекфи Аун+фмф9 ре Ауекел ри +рс/нк рихЗЗи.кнмрфл нпн рирб,рфлг
1и екАб.слки Ае.бАскип- м тубьел я.епссрфл сьс+нрВ 8 Аееьнки иб типскц Ае.бА.б б
мсг шс-+скипцреи бпемни 8 у-те хкн н пГсф тубьн Аун+фме теп,рс ке-кц .реА.с
я2с.с+скцВ9 нпн кипиЗер тп- +мер.с н +с.с+с9 нпн Ае/кемфл стуиг 1и тсмслки /ипеми.б муи-
рс ус+тбц-9 ри +сксмп-лки иье екмпи.скц- рс Аен.н .еркс.крел нрЗеус2ннг
Опеме я2с.с+скцВ 8 ри итнркмиррфл мсунсрк Аун+фмсг 3еАуесблки нрернф9 ньуслки
пемснN Аепе,нкц м .еу+нрб9 .бАнкц9 Аепб/нкц кемсу9 Аунми+нки ри кипимн+еу н кг тг

Альтертстивт2н при2в )в лоб,

Осеи ьпсмреи м Ауетс,сР 8 ьемеункц .пнирке рс иье -+ф.и9 сфкц тп- риье мен9
/ипеми.е иье нус9 АеРе,н рс риье н Аер-крф ибг Оеьпснкиц9 пе,ре Ауитксмнкц9
/кесф теуеьел б,.ел .екГ Ауетсмсп /ипеми. м я.ебРиВ кскбнуем.ел рс псб н Ану-
нрье м ребг 2ске кс.ел б,/нрс АепрекцГ еекмиккмбик есус+б Ауетсм2с ссл.ем ~ZeDN[
EZslninnг
3ехкеб ипн мсж ки.к рсАнср ри бРе9 Геуе9 ке н Аун+фм теп,ир сфкц иб
Ает кскцг эрс/и Знрсп ки.кс сбтик екуикц-9 .с. Mипери,.с рс Аср.-ми/иунр.иг .с-тс9
рипиАег
3униуф спцкиурскнмрфР Аун+фмем ям песВN
01е:ео елнп укг1о ЗооГяъ
–ем1гуп:Г :гре1 р кг1поъ
Ле Вт:Г
1и кир-лкиц9 ри селкиц9 ри .уерн/слкиг шсускнки мрнсрни9 /ке -у.екц Аун+фмс
+смннк ек ьпсьепсг эьуслки нирре хкел /скцГ уи/нг 3ернки9 Ае.бАскипн А-к н ус+сбтнкц
нР е,ик кепц.е -у.нл н нпцрфл ьпсьепг

При2в )Nерем тс голос,

Ц мс икц .нт.н1 .илкмбГк еесфи яи+еррфиВ Ауитпе,ирн-9 Ауетеп,сГъни-
.убьпфл ьет1 Дсжн 2ирф рн+.ни н мфьетрфи1 ун/нки ес хке5 1скбАслки пГт- рс е+епц
,стрекн5 Дфренки хке м Аун+фм5 3е.с,нки /ипеми.б9 /ке ер ексрик- м тбус.сР9 ипн ри
.бАнк Ау-е ил/сг
Оиьетр- Аус.кн/и.н ри рслкн уфр.ем си+ .ер.буир2ннг .и-к.н9 с ке н екрн .еАс-
рнл ус,сГк- +с .ежипи. Ае.бАскип-г :и Аунмпи/ц иье мрнсрни1 –ьуинмрел Аетс/ил
екпн/нл АееъцГ Аун+фмс яMиуи рс ьепеВг
Мс.ел Аун+фм АетРетнк н тп- .еуек.нР9 н тп- тпнррфР ки.кемг
1сАуниуN
тъВп:о В1тсг уобеу у 89Р-ог укпЗкгф
хгнГкг уоягЗот р боу:Г Лот тгоу:п:ъцпп цоое угу:ернто: 8999
1ъмноф
:и -у/и мф усАнжики .нт.б9 ки сепцжи миуе-крекц9 /ке Аун+фм уссексикг ДАе-
рнки9 .с.ни кепАф еснусГк- ме.убь бпн/рфР пек.ем9 ьти Ауетсик- яДи +с ти-ке/.бВг
Ике ямиВ е,ре .бАнкц м пГсе псуц.и9 хке ямиВ еесе рн.еб ри рб,ре9 ре ере ,и кенк
миье тФ убспилг
боу.и
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт8
Mепцжнркме пГтил бмиуирф9 /ке ерн х.ерерфи н усбтнкипцрфиг
1е кепц.е тФ 5 тилкмнкипцре -уекре нъбк сфи рн+.ни 2ирфг Дфмет1
1и рн,слки 2ирф9 с Аунтбфмслки екпн/н- меиье Ауитпе,ирн- ек
Ауитпе,ирн- .ер.буиркемг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт9

3.2. .его в2 ж1ете от +итстеля текстс-

3еекунки рс мен ки.кфг 3уесиьнки ьпс+сн слк нпн сб.пикг Дф Ауитпсьсики .пн-
иркб Ае+мернкц нпн рсАнскц н +стскц пГсфи нркиуибГъни иье меАуеф1 Диье ри.епц.е
АуекфР пемN
1гргоп:о уобеу Вг :оно2гоъ ZZZ-ZZ-ZZ п еЗе:о н2м.о ргВ1гу.
Ц мс рик нР рс слки1 Дф ри Анжики кс.еи м сб.пиксР н пнкем.сР1 Меьтс ри бтнмп-л-
киц9 /ке мс ри +мер-к н ри Анжбк5
Д нтиспи Аун+фм +стсмскц меАуеф теп,ир ус+иъскц- ми+тиN рс слки9 м сб.пики9 м
хпи.куеррфР АнцсРг Мс.н есус+е мф Ауньпсжсики /ипеми.с . есъирнГ9 /кесф м Ауе-
2ии ус+ьемеус Ауимускнкц иье м Ае.бАскип-г Тпн уи/ц нтик е слки9 ке Аун+фм теп,ир сфкц
рс .с,тел кусрн2иN рс ьпсмрел9 рс кусрн2сР 2ирсн9 еАнсрн-н Ауетб.кем9 тс,и рс
кусрн2и 1Ф1-л ежнс.нг
Осеи ьпсмреи9 ри селкиц мфьп-тикц ьпбАе м ьпс+сР Аеикнкип-г Дф ,и ри кир--
икиц сн+рие +срнскц- н тирцьн +суссскфмскц1 3уньпсжскц пГтил . есъирнГ 8 хке
реуспцрег .иеркунуемскц ьекемрекц Аее/ц 8 хке реуспцрег Еипсрни екмикнкц рс
меАуеф 8 хке реуспцрег
штнр н+ енР .пниркем м екмик рс ки.к Аун+фме Ае+мернкц м .еАсрнГ ил/с
рсАнспN яИке б,с5 с. м “Миписьс+нри5”В Ике ри б,с9 хке реуспцрег Mепии кеье9 хке
уссексикг Дс рб,рф Ауетс,н нпн сспцреи Апскци1 Дфснуслкиг

Пример2 при2вов и1ти тс коттскт и с1свсть вопрос2

М2 онгъжитомнАГ стъиноФ си.ти о ев.рти
1гргоп:о оес В1тсг уобеу Вг :оно2гоъ ZZZ п еЗе:о ргВ1гу
ву:Г ргВ1гу.ь 5о г:кнеЗ.ре:о Зонг р Згняп т>пк э еЗере:о пш
В1тсг уобеу Пъке.реос огсо1 :оно2гое п еЗ1оу 3нок:1гоог Вгб:.)
3ернки Ауе ьпсьепф н .ер.уикрфи Зс.кфг опсьепсн мф Аун+фмсики . .еркс.кб9 с Зс.-
ксн бси,тсикиг
М2 съгьв.тгмАГ стъиноФ си.ти
3уетб.кемфи кусрн2ф нпн .суке/.н кемсус м нркиурик-сьс+нри uрс .екеуфР еАнф-
мсик- кемсу нпн бпбьсm 8 хке мсжи еуб,ни семеье Аеус,ирн-г Мбк рб,ре Рмек Абжнкц
н ьпс+.сн куип-кц мемГг Дек Ауниуф Аун+фмемг
Zг:п:о ъое:Г кек 3:г: В1гЗък: Вгсг/о: у3кгогсп:Г рес $8999
р соутць
1гргоп:о п ъое:о оу:Г нп оъ/оет рес 1еуцро:ке ое укнеЗо
1гргоп:о п ъое:о р кекпо беу. В1попсео: Згк:г1 Фреогр
пуцонт2>п г: у:1пяъ>ояг В1гу:е:п:е
5о оелнп ВгЗшгЗт>ъ2 кго2пяъ1ецп2ь 5еВплп:о оес В1тсг уобеу э
ВгЗмо1осф
Икнн Аун+фмсн мф ьекемнки /ипеми.с . Ауетс,иг
М2 стъиноФА ОИгнти.тА5
–ргоп:о ZZZ Вплп:о @ru
uесускнки мрнсрни 8 ьпсьепф5m
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тФ
5еВплп:о оес ое @ru э п с. г:ро:пс ое рело ВпуГсг р
:обоопо O беугр
–ргоп:о уобеу Вг :оно2гоъ ZZZZ с. 1емг:еос к1ъянгуъ:гбог
Икн Аун+фмф усмренпцрф бпфс.и Аун мкуи/иг Дф ьемеунки /ипеми.бN яшсусъсл-9
туб,нъи9 - киси миьтс устВг
3ернки9 /ке мс рб,ре яус.убкнкцВ /ипеми.с рс .еркс.к9 бпфжскц иье ьепе м
кубс.и9 б+рскц е иье пн/рфР АуесписР н Ауетскц 8 нирре иб нирре ке9 /ке иб рб,рег
М2 молотнг. .иътг).о
Дн+нк.с 8 мсжи еуб,ни9 кс.еи ,и еъреи9 .с. слк н сб.пикг
3ун+фмф е,ре нАепц+емскц н рс мн+нкрел .суке/.иг Цсускц ссрспцрфи якипгВ9
яkkkВ н яN-mZlDВ н +сирнкц нР Аун+фмсн9 .с. хке типсп -г
–ешгЗп:ос wwwm(stertetru
1плп:ос [email protected](stertetru
М2 /р.тъгннг+г сос:жи
:ке б мс м АетАнн1 с.ни пемс1 Д пб/жи пб/си яО бмс,ирнигггВг Д Рбтжи Ает-
Анн меесъи рикг – теп,рс сфкц9 н м рил ке,и ри Аеижсик Аун+фмг 1сАуниу9 Ауитпе,ирни
Аееънг
. 1еЗгу:Г2 г:робъ ое релп ргВ1гу.
5еВплп:о соо оунп ъ Теу оу:Г ргВ1гу. Вг роЗооп2 мпооуе р
Фо:о1оо:о
.ггм>п:о соо оунп т сгяъ м.:Г Тес бос-:г Вгнооо
>с+ б, уи/ц +сжпс ес хпи.куеррфР АнцсР9 ке АетипГц мсн ри.епц.нн и.уи-
кснг
с,теи Анце - ксусГц +с.ер/нкц меАуее9 /кесф ус+ьемеу нип .с. е,ре
ирцжи жсрем +смиужнкц-9 итмс рс/смжнцг Оеесъс- бпемн- екубтрн/икмс9 м .ер2и
Анцс АусжнмсГ яЦтесре мс кс.1Вг 1с+фмс- кенекц уссек рст Ауеи.ке9 бке/р-Г9
.с.ни Зеуф еАпскф бтесрф .пниркбг
ДеАуе9 меАуе9 меАуе 8 м .с,те Анциг Дсжс +стс/с кс. Аекуенкц ки.к9 /кесф
Знрспе Анцс миьтс сфп меАуег
ДеАуе куисбик екмикс 8 хке АнРепеьн-г ДеАнксррфи пГтн кс. н АекбАсГк uм сепц-
жнркми пб/симm 8 ерн екми/сГк9 - н Анжб екмик9 м .екеуе еА-кц ксмпГ меАуег Мс. жсь
+с жсье ф нти мики9 .с,тфл . мен 2ип-г
э ри +ссфмслки ,и/ц ьпсьепег 3ернки9 /и нпцрии н -у/и ьпсьеп9 ки пб/жиг 1и
селкиц еуньнрспцрекн9 ри Ау-/цкиц +с бРнн Зус+сн 8 сбтцки снн есел5

Зс1стие

3унтбслки Ае тмс мсунсркс Аун+фмс тп- .с,теье ренкип-9 .екеуфл мф нАепц+бикиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тт

3.3. .то 1елсет обеьятс в мсгсите-

3уетеп,си куенкц киеуикн/и.нл Збртсирк 8 сс+б9 си+ .екеуел ми Знж.н сбтбк
пнжц +сссмрфн Ауниснг Хипц хкел .рньн 8 Аее/ц мс Зеунуемскц нкиб9 .екеуел
мф е,ики Аепц+емскц- .с,тфл тирцг
ЕгЗ оееЗ р 1еяе1 уъммг:оояг Зот Вг енъ м1п:еоукгяг уъВо1се1ко:е
o(insbur, В1.яене 1есешпрет неВесп гя1гсоет яг1пнне э 1т/оо. ек:о1
рутбоукп В.:енут ВгВеу:Гут ое янее ВгкъВе:онтс 5г :>о:ог 1О.
опбояг оогм.богяг оо есо:пнп8 э етрпнг мгнГлпоу:рг Згсгшгток ое
р.шгЗо
т1ъВоет м1п:еоукет уо:Г уъВо1се1ко:гр o(insbur, р В1глнгс
ягЗъ Вг1ъбпне еяоо:у:ръ lnV BBDn ршгЗт>осъ р BBDn Œorldwide
1е1емг:е:Г 1окнесоъ2 кесВеоп2 уВгугмоъ2 гу:еогрп:Г есоЗноопо
:осВгр 1гу:е В1гЗе/ 1еууке.рео: Оеку хеко1 Жокнеспу:. у Вгсг>Г2
ъбоо.ш р.туопнп б:г мгнГлпоу:рг еоянпбео э slee- sho-ersс гоп
Во1оЗрпяе2:ут р сеяепоеш Вг гЗогсъ п :гсъ /о се1л1ъ:ъ п ВгкъВе2:
гЗоп п :о /о В1гЗък:. опбояг ргк1ъя оо есобет И:гм. Згкее:Г 3:г
1ъкгргЗу:ръ уо:п п м.н В1гроЗоо 3куВо1псоо: у гмоГтог р :г1ягргс ено
92Зо сг/ог еу:ерп:Г ВгкъВе:Г мгнГло 1е1ълпр пш лемнго
ВгроЗоопт Вгугро:гренп ео:1гВгнгяп lnV BBDn еВъу:пнг кесВеоп2 у
проу:о.с кънпое1гс Л/осп Дноро1гс э го у 3к1еогр :онорпг1гр ъмо/Зен
м1п:еоцор б:г сг/ог уЗоне:Г ке/З. ЗооГ оогм.бо.с угбо:ет
оеВ1псо1 угупукъ у тмнгкесп е къ1пцъ у еоеоеуесп Т уъВо1се1ко:еш
o(insbur, В1гЗък:. м.нп 1енг/оо. угг:ро:у:ръ2>пс гм1егс е 1тЗгс
Вгсо>енпуГ у:пко1. у В1п.респ В1пяг:грп:Г оогм.бого мн2Зг хг /о
уесго угро:гренп п уг:1ъЗопкп сеяепогр 1гуно В1гроЗоопт кесВеопп
1гу: В1гЗе/ уо:п ъЗргпнут п бпунг ВгкъВгк р ооЗон2 р.1гунг у 8+ сно Зг
86 сно

с.ем мфмет1 )Гтн Аеке-рре А-к 8 уб.н типсГк9 с фпн мнксГк м еспс.сРг >епц
ьеунппф мфАепрнк Аун+фм5 шр теп,ир пескц жсспер Аемитирн-9 Ауесбтнкц /ипеми.с9
+сксмнкц иье е+ь уссекскцг
Осн Аебтнкиг :ипеми. м еке-рнн туиф Ауеси,сп ьпс+сн ки.к9 е+ь иъи ри Аиуи-
мсунп нрЗеус2нГ9 с ер б,и /нксик тспцжи 8 питбГънл слк9 Ае/кб9 екунк кипимн+еуг
3е.с е+ь е/бРсик-9 иье б,и рсАепр-Гк ремел нрЗеус2нил9 .екеубГ рб,ре срспн+нуе-
мскцг
:ипеми. Аернсик9 /ке ер с мфснусик н ьепебик .ежипц.ег Мс.с- бмиуиррекц
Ае-мп-ик- н+-+с кеье9 /ке б .пниркс икц мфсеуг яЭеьб .бАнкц кбк9 с еьб мек кбкВг Икс
бмиуиррекц н/и+сик9 ипн Аексмнкц /ипеми.с м ри.еЗеукрфи бпемн-г 3е.с+скц9 /ке ер9
си+бпемре9 мфснусик9 ре муи- рс Аунр-кни уижирн- нки.сикг .убьнн пемсн9 еьусрн-
/нкц иьег
шьусрн/нмскц е,ре Ае муиирн Аунр-кн- уижирн- нпн Ае текбАрекн кемсус нпн
бпбьнг
с. н АееъцГ /иье еьусрн/ирн- мриту-кц н бнпнмскц9 Аеьемеун тспииг
боу.и

–ркуеАепеьн- Ае.бАскип- tt ос+икс яДитеекнВ9 Y 04 uт819m9 Л сАуип- ФФ0г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т
Д пГсел Аи/скрел уи.пси теп,рф сфкц тмс хпиирксN +сьепеме.
н Аун+фм . тилкмнГг 3иумф мф Аунмпи.сики мрнсрни н9 ипн ике
еьусрн/ире9 еесъсики еремрбГ мфьетбг Дкеуф 8 Аетксп.нмсики .
тилкмнГг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв

3.4. Огрсти+етия

3уитксмцки9 мф ьемеунки .пниркб питбГъииN
5о :г1гВп:оуГ ФЗп:о Згсг ВгЗъсе:о кек уноЗъо: Вгугро:ъ:оуГ
у З1ъГтсп п /оог 1гкъВе:о кгяЗе ешг:п:о .оягЗот ер:1е бо1о ягЗ
ж соот руояЗе :гре1 р оенпбпп
2рсики9 /ке сбтик Аепи1 пнирк блтик н9 .еуии миье9 ри миурик-г Тпн кемсу нпн
бпбьс иб екуе ри рб,рф9 ке ер екпе,нк Ае.бА.б ярс АекеВ9 с +ски е рил +ссбтикг
1е кенк кепц.е ммикн еьусрн/ирни9 .с. нкбс2н- ир-ик- м АуекнмеАепе,рбГ ке-
уербг Дф тсики Аер-кц .пниркб9 /ке якс.еи мфьетреи Ауитпе,ирниВ тилкмбик м ки/ирни
пннкнуемсрреье муиирнг
Де+рн.сГк тмс меАуесN
тг с.еи якс.еиВ Ауитпе,ирни1
г с.ел уе. тилкмн- с.2нн бксрсмпнмскц1
э мек екмик рс Аиумфл меАуеN
р.ягЗоет цоое
9
кг:г1ет Вг:гс Вгр.уп:ут
г
1сАуниуN
O :и усрцжи еАпс/нмсижц б/скни м куирнрьи нпн .ерЗиуир2нн9 ки рн,и 2ирсг с.
Аусмнпе9 Аиунет Аемфжирн- 2ир 8 т ритип-г 2с 4 ритипц те рс/спс куирнрьс .нт.с ек 2ирф
е,ик ексмп-кц 0Ф 59 н .с,тфи 0 трил 2ирс Аемфжсик-г
O шьусрн/иррфи усАуетс,нг пбс dhrlŒ6bгeh9 .екеуфл уиьбп-уре Ауеметнк 0Ф5-рфи
усАуетс,нг 1е уе. тилкмн- с.2нн т8в тр-г эпн тбсл9 нпн Ае.бАслг
O ENZD-Z-nZ[ u.с,тфл тирц рн,ирни 2ир рс кемсу тр-mг Икел етипн Аунтиу,нмсГк-
нркиурик-сьс+нрфг Дуи- рс Ае.бА.б еьусрн/ире 8 1 /ссг
O >сАуетс,с е миуР+мб.емел .еуекцГг эркиурик-сьс+нр irNNniZDNгiNг 3еикнкипц
+сРетнк рс ьпсмрбГ кусрн2б слкс 8 н иб Ауитпсьсик- типскц мфьетрбГ Ае.бА.бг Эсьс-
+нр тсик .нт.б 4Ф80Ф 59 ре рб,ре бАикц Аепе,нкц кемсу м .еу+нрбг 1с хке тсик- 1
и.бртфг 3е Ауежикмнн хкеье муиирн рс х.усри Ае-мп-ик- ремеи Ауитпе,ирниг Тпн слк
Ае.нрбкц н миурбкц-9 ке .нте. сепцжи ри Ауитпсьсик-г 3еикнкипГ ьемеу-к9 /ке ер бАб-
кнп мел жсрг
O 3етсуе.9 .екеуфл н/и+рик /иуи+ еАуитипирреи муи-г штнр сиун.ср.нл сн+-
ри-куириу нАепц+емсп рс меи слки питбГъбГ яЗнж.бВг Тпн +слкн рс кусрн2б9 ьти
Ауетсик- иье ерпслр-куирнрь н +с.уфкц ии9 ке мАпфмсик е.ре бАиуАуитпе,ирниг Д Аиу-
мфР куе.сР ки.кс рсАнсре9 /ке кс.еи Ауитпе,ирни Аеикнкипц слкс мнтнк кепц.е т ус+г
Дкеуеье жсрс ри сбтикг 2ски нтик АуетсГънл ки.к н б.с+срни еесел 2ирфг 2с.уфп кус-
рн2б9 бжип слкс 8 н ми Аекиу-пг Оиумиу +сАернк 6b н сепцжи ри тск кс.ел ме+е,рекнг
Д хке пб/си пб/жи рн.с.нР Рнкуекил ри нАепц+емскц 8 ньускц /икрег Тпн хкб кусрн2б
Аеикнкипц е,ик бмнтикц иъи ус+9 ке9 е,ик сфкц9 Ае.бА.б ер типсик9 ре темиуни иье .
мс Аежскрик-г – ек хкеье н Аемкеурфи Ауетс,н АеАпфмбкг
O Mербф н Аетсу.н9 еьусрн/иррфи Ае муиирнг яMиАпскрфл ееку н .ербпцкс2н-
кескепеьс кепц.е Аун есусъирнн т Ае 0 нГп-Вг Тъи Ауниу н+ хкел иуннг яэркиу-
рик-сьс+нрг MиАпскрс- тексм.с кепц.е Аун +с.с+и иьетр-г 2смкус н миьтс ерс Апскрс-Вг
O 1си.9 /ке .еуе кемсус ри сбтик м рспн/нн9 8 АунАн.с м .суке/.и кемсус м нркиу-
рик-сьс+нри яшкспец миье х.+иАп-усВг
МиАиуц Аеьемеун е ке9 .с.ел уе. тилкмн- с.2нн бксрсмпнмскцг
3емиуцки9 и+еррфи усАуетс,н ти.ссу- Ае сл рн.еье ри кнбпнубГк емиужскц
Ае.бА.нг Дсжс +стс/с 8 теснкц-9 /кесф /ипеми. ри екпе,нп м кеуерб мсж уи.псрфл сб.-
пик9 ри +с.уфп кусрн2б слкс9 с емиужнп Ае.бА.бг 3ехкеб уе. тилкмн- Ауитпе,ирн-
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1
теп,ир сфкц с.нспцре .еуек.нг :икфуи и.бртф 8 Аиуисеуг штнр-иц трил 8 сеи
кег 3еАуесблки9 хЗЗи.к ри +сксмнк ис- ,тскцг
боу.и
ХнЗуф м уи.псре ки.ки Аунмпи.сГк мрнсрни пб/жи9 /и пемсг
)б/жи 49 /и яА-кцВг Пус+с яАемфжсик Аунсфпц м ус+сВ хЗЗи.кнмрии9 /и
яАемфжсик Аунсфпц м тмс ус+сВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4

3.5. А в2 умеете по1свсть огрсти+етия-

Дс,ре ри кепц.е Аунтбскц еьусрн/ирни9 ре иъи н Аер-кре иье Аетскцг

оск покссть огрсти+етие по времети-

1о -ъгсосит: /тисА сгмАурно2 ФрнАо
1сАуниуN
O 3ун еАпски т Ае в нГп- кенекц ексмп-ик тФФ убспилг
O 3ун еАпски 1 Ае 0 нГп- 8 ФФ убспилг э кс. тспииг Икек Ауни екпн/ре уссексик ри
кепц.е рс Аекуиснкипц.е u+(m9 ре н рс .еуАеускнмре уфр.и u++mг
 етреб .ербпцксркб есускнпсц .еАсрн-9 +срнсГъс-- бксрем.ел G;b-нкиг
3уеспис ии +с.пГ/спсц м ке9 /ке Аекир2нспцрфи .пниркф +сАусжнмспн .еиу/и.еи
Ауитпе,ирниг э ятбспнВ м уитри в и-2сг Мепц.е /иуи+ 9Ф трил ерн тсмспн екмик 8
сбтбк типскц +с.с+ нпн рикг 3епб/спец9 .еАсрн- ,тспс в и-2с9 +сеус,нмспс сГт,ик н
уибуф Ает .пнирксг
ербпцксрк Ауитпе,нп тессмнкц м .еиу/и.еи Ауитпе,ирни етрб Зус+бг Д се
.ер2и ки.кс типскц АунАн.бN яТпн мф Аепе,нкипцре екмикнки рс хке .еиу/и.еи Ауит-
пе,ирни м ки/ирни 9 трил9 ке Аепб/нки .нт.б ŽтФ ФФФВг Икс Зус+с Ауен+мипс Реуежнл
хЗЗи.кг епн/икме тепьетбсГънР .пниркем е.ускнпец рс вФ 5г
2о -г.илит:П с.г:.г .орнт /.гнгжот съо гсръитомнг. сг.вс.ро
.п- хкеье е,ре нАепц+емскц Ауни усмрирн- 8 Ае.с+скц /нкскипГ яесф/рбГВ 2ирб
н кенекц Ае с.2ннг Икек мсунсрк екпн/ре уссексик Аун ус.убк.и куирнрьемг
O 3ун еАпски куирнрьс м тирц иье Ауемитирн- кенекц ексмп-ик Ф ФФФ убспилг
O 3ун еАпски иьетр- u1 нГп-m мф Аепб/сики .нт.б 4Ф 5 +с усррии суернуемсрни 8
кенекц ексмп-ик тФ ФФФ убспилг
Ло -г.илит:П )тг мърж2 вГгьотП Ж с сгжг9:> геъитнг+г ти.жръио
1сАуниу9 я.е .ер2с с.2нн експец 9 /сем 1в нрбкфггг 1 нрбкфггг 1т нрбксjВ
)б/жи уссексГк Зеубпнуем.н пиь.нн бьуе+сн9 рсАуниу9 я.е Аемфжирн- 2ирф
рс 1Ф 5 експец 9 /сем 1в нрбкфггг 1 нрбкфггг 1т нрбксВ нпн яТпн мф Аете,тики иъи
9 /сем 1в нрбкф9 ке АиуиАпскнки тФ ФФФ убспилВг

оск покссть +то товср скст+ивсется-

O 1сАнскц9 /ке м рспн/нн експец ямиье жкб.нВг
O эАепц+емскц +с/иу.нмсрни9 /кесф Аиуитскц тнрсн.бг
O эАепц+емскц ЗекеьусЗнн нпн мнтиеуепн.н Абкеье нпн АепбАбкеье .пстсг .п-
Абъил бситнкипцрекн е,ре бксремнкц рс .псти мис-.сиуб9 .екеус- м Ау-е хЗнуи
тиеркунубик Абкфи Аеп.н рс .пстиг

оск покссть +то тс услугу о+ере1ь-

O 1сАнскц м ки.ки9 /ке н+-+с мфе.ел рсьуб+.н н сепцжеье .епн/икмс .пниркем екс-
пец кепц.е етре месетреи муи- тп- .ербпцкс2нн9 м т9NФФг
O Дфминкц рс слки .спиртсуц9 ьти еки/ирф +ср-кеи муи- нпн +ср-кфи трнг 1сАун-
иу9 рс менР слксР сн+ри-куириуф мфмижнмсГк .спиртсун куирнрьемг э кс.с- Зеус
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ
Аетс/н Аепи+рс миг Опбжскип- н еуьсрн+скеус хке Ае.с+фмсик мекуисемсррекц куи-
риусг
O 1сАнскц9 /ке икц е/иуитцг э ипн .пнирк еАпскнк +с.с+ ил/с9 ке сбтик в-9 4-
нпн т-г 1сАнскц уиспцрбГ нрЗеус2нГг Мс. типсГк смкесперфг ш/ирц /ске Аун +с.с+и
смкееснп- ксм-к .пниркс м е/иуитц рс ри.епц.е и-2им9 Ае.с смке нР .еАпи.кс2нн сбтик
ьекемег

Зс1стие

3унтбслки 4 еьусрн/ирнл тп- Ауетс,н мсжиье кемсус нпн бпбьнг Оксуслкиц ри
Ауеке мметнкц еьусрн/ирн-9 с рслкн бситнкипцрфи Аун/нрфг 3е/иб +смкус хкел с.2нн ри
сбтик1 3е/иб хке Аепитрнл х.+иАп-у1 3е/иб +смкус Аемфжсик- 2ирс1
боу.и
3е.бАскипн мфснусГк н усмрнмсГк 2ирф кепц.е кеьтс9 .еьтс
Ауитпе,ирни б миР етнрс.емеиг шкпн/слкиц Ауитпе,ирни н ри рн,слки
2ирфг

Псмяткс: прсвилс вве1етия огрсти+етин

O Ц.с+фмслки /ик.ни уе.н Ауемитирн- с.2ннг 1и яиьетр-В9 ри ярс хкел ритипиВ9 ри м
янГриВ9 с я т Ае тФ нГр-Вг
O Оксмцки Аер-крфи бпемн-9 /кесф /ипеми. Аернсп9 /ке киу-икг яМепц.е иьетр-9
Ае.бАс- /сф9 мф х.еренки Ž04Вг
O :и уе. .еуе/и9 ки пб/жиг
O –.2нн теп,рф сфкц ус+рфнг Д нтиспи ерн меесъи ри теп,рф Аемкеу-кц-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0

3.1. Пре1ложетие от которого тевоможто откссться

еьтс пфжнжц хкб Зус+б9 мАпфмсик есус+ терс Днке еупиериг Ц ирии мАи/скпн-
кипцрфР су.икепеьем Аиумс- се2нс2н- 8 еьусрн/ирниг 1е рик9 теуеьни кемсунънг опсмреи
кбк9 /ке Ае.бАскипц Аепб/сикг ери/ре9 еьусрн/ирни ньусик уепц9 ре мкеуекиАиррбГг шре
кепц.е бнпнмсик хЗЗи.к н пб,нк тп- /ипеми.с теАепрнкипцрф кнбпег
Эскиуе е+тсрн- кс.нР Ауитпе,ирнл /нксик- Mес ОкбАс.г шр Аунтбсп н
Аекуенп пиьиртсурбГ яОкускеЗиубВ 8 сеи мфе.еи +тсрни м )с-Диьсиг Эспе сфпе иье
Аекуенкц 8 рб,ре иъи н ьекил м риье Аунмпи/цг Дек АееъцГ .с.нР с.2нл ер нР Аун-
мпи.спг
Фгистя Вокм01оЛ ВогГкиб р Эмс-гемс
–е $898 у бонгроке П$O96 у Ве1.)с
э M 1есо>ъ реу р 1гукгло.ш споп-еВе1:есоо:еш р В1ок1еуогс г:оно
1.:1е:гу2о1е8 ое цоо:1енГог ънпцо 9еу-Тояеуе
э Т. Вгнъбп:о мпно:. ое лгъ у ъбеу:пос оесооп:.ш е1:пу:гр
э Т кгсое:о реу мъЗо: /Зе:Г мъ:.нке гшне/Зооогяг лесВеоукгяг
э Т. усг/о:о Вп:Г у:гнГкг укгнГкг ешг:п:о оешгЗп:оуГ нп р. е
пя1гр.с у:гнгс ъ пя1гр.ш ер:гсе:гр пнп р гЗог п ягу:по.ш г:онт
э M р.Зес рес 8999 Згнне1гр п ургояг ке1сеое ое ее1:о.о пя1. Ф
р. усг/о:о гу:ерп:Г уомо роуГ р.пя1.л
э Т. Вгнъбп:о мгоъу э яе1ео:п1ъ2 б:г р. р.пя1ео:о нпмг
цро:ог :онорпг1 нпмг рпЗогсеяоп:г2го нпмг кгнГцг у пукъуу:рооо.сп
м1пннпео:есп
ву:оу:рооог т оо угмп1е2уГ В1оЗнеяе:Г у:гнГ ооро1гт:оъ2 уЗонкъ
ке/Згсъ ру:1обогсъ 1гЗгмо.ш В1оЗнг/ооп ое 3:п В1еЗопкп сг/о:
м.:Г руояг 89 п гоп 1еуВ1оЗонт2:ут Вг В1поцпВъ 1Во1р.с В1плон Во1р.с
гмунъ/оо8 Т1ост Вглнг
Д /и Знж.с1 Окенекц сербем Ауимфжсик +скускфг Mербем ри.епц.е9 н ми ерн
рб,рфг 3уеРетрфР яАетсуе/.емВ рикг :и мф Рб,и ОкбАс.с1 э ри ьемеунки9 /ке яер рс
убпик.и ми екснмсп9 с ф рс Апскн.емфР е.рсР кс. ри е,иВг Дф Аетбслки 8 н ми Аун-
тбсик-г
.п- Ауетмн,ирн- бпбь –ьирккмс 3уетсГънР Ми.кем - нАепц+емсп кс.ни с.2ннг
ножинорП и.Фо2l m Л сг 1ф им+всти
3ун +с.с+и N-mZlD-усфп.н Ает .пГ/ мф Аепб/сики питбГъни сербфN
O
явьот Л ър.ижнАГ тр.стгм
ес9ие 1 кф-/н +рс.ем .с,тфлг
O ￿
Зърнон+ ОМоър.т-жр. сг съимоиж5 ￿
8 сепии Ф /сем сбтнепи.2нл 8 жсь +с жсье
.с. АееъцГ N-mZlD усфп.н Аепб/нкц Аунсфпцг
O
Л гев)и>9оГ съгьв.ти
рс мфсеу н+ .скспеьсг
O ￿
um-жонвтни2 ￿
нртнмнтбспцрс- кипиЗеррс-t.слА-.ербпцкс2н- 8 меАуеф н екмикф
Ае уи.псрф ки.ксг
цтг+г
N кенекц сербем Ауимфжсик кенекц бпбьнг ￿
ножинорП и.Фо2l ш Л сг
1ф им+всти
3ун +с.с+и .еиу/и.еье Ауитпе,ирн- мф Аепб/сики питбГъни сербфN
O ￿
явьот ￿
уи.псреье ки.кс ес9ие 1 кф-/н +рс.ем uкенекц сербс в кф-/н убс-
пилmг
O
4ев)и>9о. съгьв.т
рс мфсеу н+ .скспеьс uкенекц сербс те 1 кф-/ убспилmг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т8
O ￿
um-жонвтни2 ￿
нртнмнтбспцрс- кипиЗеррс-t.слА-.ербпцкс2н- 8 меАуеф н екмикф
Ае уи.псрф ки.кс uкенекц сербс 1 кф-/н убспилmг
цтг+г
N Аепб/сик-9 /ке сербсн мф е.бАсики кенекц .еиу/и.еье Ауитпе,ирн-г
3епи ммитирн- хкнР с.2нл /нпе +с.с+ем уи+.е бмипн/нпецг 1с ФФ8вФФ 55

Зс1стие

Оил/с рсте Аексускц- н Аунтиу,скц рибмиуиррекц н кусРг 3унтбслки бситнкипц-
рбГ с.2нГ9 Аунтбслки А-кц Аетсу.ем нпн сербем9 .екеуфи Аепб/нк .пниркг 3ексмцки ис-
рс ике Ае.бАскип- н Аетсиунки кс.ни Аетсу.н9 .екеуфи мс сф Рекипец Аепб/нкцг
боу.и
Д ки.ки рб,ре есусъскц- нирре . .пниркбг оемеункц иб н е ри9 с
ри иб е тубьнРг Пус+с яЦ мс сепнк ,нмек1В хЗЗи.кнмрии9 /и яЦ .с,теье
мкеуеье уен-рнрс ил/с сепнк ,нмекВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т9

3.9. При2в по1во1я/ин итог

осун Жспсиук пГснп Аемкеу-кц9 /ке /и тпнррии ки.к9 ки сепцжи Ауетс,г Тпн мс
спн+е. хкек АетРет9 с мсжн ки.кф ри бкбАсГк Ае ес9иб уесрб яДелрс н нуВ9 ке м .ер2и
ес-+скипцре теп,ир сфкц Аун+фм9 Аетмет-ънл нкеьг
3уитксмцки нкбс2нГN Аеикнкипц +сжип рс кусрн2б еАнсрни кемсус uрсАуниу9
нрЗеАуетб.ксm н Аеьуб+нп- м /кирниг штрс кусрн2с9 мкеус-9 куикц-9 мецс-9 ти-кс-9 с
.ер2с ми рик н рикг Мепц.е итнрн2ф Ауе/нксГк ми ек рс/спс те .ер2сг Mепцжнркме Ауе-
.убкнк кспбт мрн+9 /кесф Аеекуикц 2ирбг э кбк нР теп,ир ,тскц Аун+фм9 Аетмет-ънл
нкеьг
Тье 2ипц 8 уи+Гнуемскц ми ке9 /ке мф рс Ф кусрн2сР .усе/ре усАнфмспнг О,скц
н мфтскц Ауиемсррфи мфьетф Ауитпе,ирн-г
Икек Аун+фм сбтик Аепи+ре Ауе/нкскц н ки9 .ке енпнк миц мсж ки.кг 3емкеуирни 8
скц б/ирн- н икус Ауетс,г
Жспсиук Ансп ьньсрк.ни ки.кф9 тс н Аун+фмф9 Аетмет-ъни нкеь9 ер бип Анскцг 
етреб н+ менР си+ус+иурфР уи.псрфР Ани9 АуитпсьсГъиб .сикб иье нркиумцГ9
ер Аун.пстфмсп кс.ел мек кспер +с.с+сг
Лг1гяг Л/г 1гнплф
[ ] ￿
Леф M шгбъ Вгнъбп:Г р ургп 1ъкп моуВне:оъ2 кгВп2 Вг:1туе2>ояг
по:о1рГ2 у 1обе:о.с 11поцос Ее1п Zенмо1:гс п кг:г1гяг т ъое2 кек
соо е1емг:е:Г у:гнГкг Зоооя укгнГкг Вг/онео: сго В.нкго уо1Зцо р
беу:огу:пс
[ Вгбосъ уноЗгреопо В1посес цоогрг кгокъ1ооцпп р.лпмо: соот п
мпооуе уг укг1гу:Г2 ръкеф
[ кек соо уесгсъ оеВпуе:Г В1гЗе2>п :оку: кг:г1. мъЗо:
1емг:е:Г кек спопсъс р 899 1е 322ок:прооо бос :г: кг:г1.
1е1емг:ео: Знт соот кгВп1е:о1Вг оесъ… Зе/о оунп т оо оеВпуен оп
гЗогяг унгре Знт В1гЗе2>пш :оку:гр е ру2 ург2 /поГф
[ кек сг/ог е1емг:е:Г угу:гтопо р оелос мпооуо псот м2З/о:
руояг р $599ф
[ кек В1прнобГ к сго 1окнесог кесВеопп оесооп:гу:о
со/Зъое1гЗогяг ъ1грот Знт Вгр.лоопт 322ок:прогу:п сго 1емг:.ф
ПФ б:г уесго по:о1оуого э кек уЗоне:Г 3:г уг усошг:рг1ог опкпс
м2З/о:гсф)
[ уес. нъблп уВгугм оо:1енпгре:Г у:1еш Во1оЗ ВгкъВкг Зе/о ъ
уес.ш укоВ:пбо.ш Вг:ооцпенГо.ш кнпоо:грф
[ кек гмоуВобп:Г сгпс 1окнесо.с :оку:ес яе1ео:п1греооъ2
Згу:ернтосгу:Г Вг:ооцпенГо.с кнпоо:ес е сгпс В1гЗе2>пс :оку:ес э
яе1ео:п1греооъ2 бп:еосгу:Гф
[ O угро1лооог опкгсъ оо проу:о.о В1пбпо. Вг кг:г1.с Зе/о уес.о
епо:о1оугреоо.о Вг:ооцпенГо.о кнпоо:. опбояг ъ соот оо ВгкъВе2:ф
M Зъсе2 б:г :рго у:1осноопо рт:Г ое уомт руо 1еушгЗ. Вг
:п1е/п1греоп2 кеууо:. р.Вгноооп2 п Вобе:п оо :оку:грг ро1упп п
Згу:еркп соо руояг 3:гяг Вгб:г еунъ/прео: уесг р.угкг Вгшрен.…
е руо б:г оъ/ог уЗоне:Г соо э 3:г р.Впуе:Г мнеяг:рг1п:онГо. бок
ое уъссъ $А9 пнп мгноо р ВгнГъ Ло:укг Вгнпкнпопкп р 4попкуо M
Вгопсе2 б:г п 3:пш Зоооя :. оо ВгнъбплГ оп кгВокп Э:п ъунгрпт соот
ъу:1епре2: э п рг: го сг екеф
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
твФ
[ ] ￿
Леф Ооо оо оъ/ое еъЗпгкеууо:е у еВпуГ2 по:о1рГ2 у Ее1п
Zенмо1:гс е :ек/о соо оо оъ/ое оо :оку:грет ро1упт 5г соо гбооГ
псВгоп1ъо: :г б:г Т. шг:п:о ВгсгбГ Ло:укг Вгнпкнпопко 1г3:гсъ т
В1гу:г р.Впу.ре2 Тес бок р $А9 п опкекпш кеууо: соо уне:Г оо оъ/ог
в
шсускнки мрнсрни9 /ипеми. Аепб/сп н уи.псрфл ки.к рс А-кн пнксР н кспер +с.с+с
8 пнк Аеирцжиг 1сте екикнкц9 /ке кспер +с.с+с 8 хке ри Ауеке /ик9 с секе-кипцреи
уи.псреи Анце9 .екеуеи н си+ еремреье ки.кс Аеесре Ауетсмскц .сикф мсьерснг
шсускнки мрнсрни9 .с.ел мфсеу осун тсик /нкскипГг Ди е/ирц бре́г
Цпемни Аепб/ирн- .сикфN Аиуимикн ŽФ рс /ик .ик.ел Аепн.пнрн.н м Пнрн.иг
в
3нцс н кскцн осун Жспсиукс9 Аиуимитиррфи рс уб.нл -+ф.9 мф рслтики рс слки coorNttkkkгmZe[cZDBNeoгeht
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
твт

3.8. >е вер ти е1итому всшему слову

>ссексГк пн Ауниф еьусрн/ирн-1 ери/рег Диьтс1 1икг .ипе м ке9 /ке .с,тф
три ускик ритемиуни Ае.бАскип-г Ди ирцжи н ирцжи пГтн миу-к уи.псиг пГ/имеи
пеме +тиц 8 ДТ>7Мг
Оеьпснкиц9 пе,ре Аемиункц9 /ке м сьс+нри експ- Аепитрнл кипимн+еу хкел
етипнг .с,и ипн хке кс.9 ке мс текске/ре Аиуилкн теуеьб9 +слкн м тубьел сьс+нр9 кс
б, ке/ре хкс етипц сбтикг э кс. Аус.кн/и.н е мин кемсусн н бпбьснг
:кесф еьусрн/ирн- уссекспн9 риесРетне9 /кесф /ипеми. Аемиунп мсжиб еьусрн/и-
рнГг Дсжс +стс/с бситнкц иье9 /кеN
O рс .псти експ- Аепитрнл тнРуерн+скеуг Дфксме/рфл есус+и2 куиънрел рс
се.б9 ре кс. .с. ер Аепитрнл9 ке нтик Ае куелреб ксунЗбw
O б мс икц кепц.е 4 нрбк месетреье муиирн н мф uкс. б, н сфкцm бтипнки нР .пниркб9
ре Ае тмелрел 2ири н тирцьн мАиуитw
O кепц.е ил/с е,ре Аепб/нкц ьньсрк.бГ .нт.б9 с +смкус 2ирс Ает.е/нк м тФ ус+г
Ике тилкмнкипцре кс. нпн мф рсРспцре муики1
штрс.е миури- . кипимн+еусг
Mбтб/н кбтирке куикциье .бус9 - пике и-2 уссексп рс куел.иг 1с +суссексррфи
тирцьн Рекип .бАнкц сепцжел 2микрел кипимн+еуг 2суссекспг .е и/кф 8 уб.ел Аетскцг 7
мфсусп етипц9 мфсусп сьс+нр9 ьти сбтб Ае.бАскцг э рс ри.епц.е ритипц биРсп . уетнки-
п- м тубьел ьеуетг эирре м хке муи- пб/нп- тиЗепкг Хирф мфуепн9 тирцьн Аекиу-пн
2иррекц9 Аепе. сьс+нрем икспец миг Диурбмжнц м 3икиусбуь9 - Ае/сп- м сьс+нр9
ьти Ауникнп мел кипимн+еуг Д+еуб ек.уфпсц б,срс- .сукнрсг 3бкфи Аеп.н9 е/иуитц м
.сб 8 пГтн АфксГк- Рекц /ке-ке .бАнкц9 /кесф тирцьн ри ьеуипнг
Днт- хкб мс.РсрспнГ9 - Аер-п9 /ке мек хкек кипимн+еу рс Аеп.и тилкмнкипцре Аепит-
рнлг Mусп пн муи- рс ус+тбц-1 Оемикемсп- пн .и-ке1 ери/ре9 рикг Дксп м е/иуитц м
.сб н епнп-9 /кесф рн.ке ри .бАнп еГ и/кб усрцжи ир-г

оск с1елсть +тоб2 клиетт всм поверил-

2стс/с ри кс.с- пе,рс-9 .с. .с,ик-г :ске Аекир2нспцрфл .пнирк рс/спс рсспГтсик
+с Ауетсм2е9 с Аеке типсик +с.с+г Дсжс +стс/с 8 меАпеъскц уи.псрфи бьуе+ф м ,н+рцг
3еесиъсп Аетр-кц 2ирф м тФ ус+ 8 Аетрнслг 2сн.рбп-9 /ке кемсу Аепитрнл9 8 +смкус
Ае.с,н Абкел .пстг Ди 8 Аеи+т бжип5
Оиьетр- .пнирк ри Аемиунк9 +смкус ри Аемиунк9 Аепи+смкус б.бнк ис- +с пе.екц н
рс/рик тилкмемскцг 3ехкеб с.2нн теп,рф сфкц .уск.еуе/рфн9 мфьетрфн тп- .пниркс
н Ауи.усъскц- уемре м б.с+срреи муи-г :кесф рн пи+сн9 рн бьуе+сн мс рипц+- сфпе
Ауер-кцг
шьусрн/ирни уссексик кепц.е кеьтс9 .еьтс /нкскипц миунк мс н миунк м уиспцрекц
нкбс2ннг с. хкеье теснкц-1 1слкн нпн Аунтбскц бситнкипцрбГ Аун/нрб9 Ае/иб хке
Ауитпе,ирни еьусрн/ире9 хкек кемсу Аепитрнл9 с хкс с.2н- кс.с- .еуек.с-г .убьнн пе-
мсн9 мс рб,ре тскц екмик рс меАуе .пнирксN я3е/иб - теп,ир мс миункц1 3е/иб хке
еьусрн/ирни уиспцреи9 с ри мфтбсрреи1В
Дсунсркф екмикемN
O 2смет +с.уфкг
2смет Ае Ауен+меткмб хкнР ребксб.ем +с.уфкг шр рсРетнп- м риАеуиткмиррел спн-
+екн ек скерел хпи.куекср2нн м Пб.бниг э+-+с устнс2нерреье +сус,ирн- ер +с.уфп-9
н сьс+нр усАуетсик .пст.ни екск.нг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв
эирре кс.н ес9-рирни еГ +рс.ебГ Аеткеп.рбпн . Ае.бА.и м спери -Аер.нР
смкег 3епитр-- -Аер.с- сжнрс м хке ьетбг Mепцжи ри сбтикг Mиунки .еуииг Д+-псг
O ОАи2нспнк би+,сикг
3епитрнл нуемел кбу +ми+тф миьтс еснусик Аепрфи +спфг Дитц ер Аепитрнлг
эирре Аехкеб Аунстеррс уенл.ел хкустф бРетнпс е 2ирф ри.епц.е ус+г Дф нпн
мсж Аи2нспнк е,ики я+смкусВ би+,скц м Оo– тп- уссекф рст мс,рф .еркус.кег шкс-
пнц /нксррфи /сф9 .еьтс е,ре меАепц+емскц- .ербпцкс2нилг
O шьусрн/ирреи .епн/икмег
–мкееснпн м х..пГ+нмрел .еАпи.кс2нн9 мфАбъиррфи еьусрн/иррел Асукнил . 4Ф-
пикнГ смке.ер2иурсг шьусрн/иррс- Асукн- /сем9 мфАбъиррс- Ае .с.еб-ке пб/сГг
.спцжи - Аунмитб ри.епц.е Ауниуем н+ ,н+рн 8 ерн Аееьбк мс пб/жи Аер-кц нкб-
с2нГ н рслкн бситнкипцрфи еьусрн/ирн-г
-ъожръ 1о Ии. ни търнон+о жрсти съгьимио
Дицс бситнкипцрфл Ауни 8 Ае.с+фмскц9 /ке .епн/икме ик рс куирнрь еьусрн-
/ирег Ц реьнР Аекир2нспцрфР Ае.бАскипил ме+рн.сик меАуеN с ри ессрфмсГк пн нР1 Д
уи.пси бси,тсГк9 /ке експец кун месетрфР икс9 с Аеке екир-к куирнрь н+-+с кеье9
/ке ьубААс ри рссусрсг
1с слки етрел куирнрьемел .еАсрнн хке ме+ус,ирни рнспн питбГън есус+ег
Д .ер2и ки.кс9 АуетсГъиье куирнрь9 сфпе рсАнсре9 /ке експец А-кц месетрфР ик м
ьубААиг э у-те ке-пс ьнАиуфп.с ябситнкиц снВг пн.рбм рс рии9 Ае.бАскипц ек.уф-
мсп кусрн2б е Риел +спс9 м .екеуе сбтик АуеРетнкц куирнрьг 1с Рии сфпе б.с+сре
.епн/икме кбпцим9 с +ср-кфи икс еки/ирф .уикн.ег Тпн Аетмикн .буеу . .уипб 
.уикн.е9 ке мАпфмспс АетАнц9 Ауитксмнкипц .с.ел .еАсрнн иье +срнсикг
-ъожръ 2о кил+гмгъ с имтгсрсиърж
Mфпе типе9 АеАсп - м смкесмсунГг 3ус.кн/и.н пес м песг яЭеутсВ сжнрф куисбик
иуци+реье уиерксг э+ смкеиумнс АуниРсп Аи2нспнк9 /кесф е2ирнкц сжксс ус+убжи-
рнл н Аер-кц9 ме+цик- ер +с уиерк нпн рикг 3еекуип9 рс+мсп кенекц уссекфг 7 екми-
кнп9 /ке АетбсГ н Аиуи+мерГг
Д екмик рс хке Аи2нспнк Ауен+ри екпн/рбГ Ауетс,рбГ Зус+бN яери/ре9 тбслкиг
7 ьекем м+-кц- +с уссекб кепц.е рс хкел ритипиг .спцжи б ир- Апсрнубик- иуци+рс-
+сьуб+.с9 н тп- мс му-т пн сбтик месетреи муи-Вг
8 с.с-1 8 Аенркиуиемсп- -г 8 :ке +с яиуци+рс- +сьуб+.сВ1
8 ОнреАкн.н рс питбГъил ритипи есиъсГк +сеуе+.н н ьепепитг Mбтик реье смсунл
8 +рс/нк9 б ир- сбтик н си+ мс реье .пниркемг
1с питбГънл тирц - сжнрел сфп м иье смкеиумниг
-ъожръ Ло Ввъо:9о.гм лимтъи нр евьрт
.с/рфл Аеипе.г шк тес . теб Рет-к сбунпцън.н н АуитпсьсГк Ауесбункц .мс,нрбг
3ун +с.с+и иьетр- 8 .нт.сг 3е/иб1 яЭф АуниРспн . мсжн еит-г Эф б,и кбк9 н мс
ри рсте Апскнкц +с мфи+тВг
-ъожръ фо 4еъитнА. ив.Фогн
Дпстипи2 нркиурик-сьс+нрс смке+сА/скил уижнп бкуенкц усАуетс,б .пстсг Mфпе
ри.епц.е рипн.мнтрфР тикспилг Дек нирре ек рнР н уижнп н+ссмнкц- рсж ьиуелг
шр бкуенп еуньнрспцрфл сб.2нер 8 есускрфлг с,тфл тирц 2ирс рн,спсц рс еАуи-
типиррбГ ббг пнирк еь Аете,тскц иъи9 .еьтс 2ирс ксрик иъи рн,и9 нпн Ае.бАскц ил-
/сг –туирспнр5
Mб.мспцре /иуи+ ри.епц.е трил ми рипн.мнтрфи тикспн бжпнг
опсмреи 8 Аернки9 /ке мс рб,рф еьусрн/ирни н еесирреи бпемниг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
твв

Зс1стие

3унтбслки бситнкипцрбГ нкеунГ . .с,теб еьусрн/ирнГ9 .екеуеи мф ил/с
нАепц+бикиг 3ернки9 /ке .пГ/имф еирке -мп-ик- уиспн+г
боу.и
Онпцрфл ьпсьеп 8 Ауекел н хЗЗи.кнмрфл Аеес Аеткеп.рбкц .
тилкмнГг 3унтбслки 4 нрернем тп- пемс яАе+мернкцВг 3унтбспн1
шс-+скипцре нАепц+блки нР м ки.киг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв1

3.9. Ресльтость убе1ительтее всего

Эсу.икепеьсн н+ бк м бкс Аиуитсик- нкеун- е мпстипц2и исипцрел .еАсрнн9
.екеуфл Ауетсп екрн тнмсрем Ае рн,иррф 2ирсг штрс,тф рс .псти АуеРбтнпсц
.уфжс н те,тц +спнп етнр н+ тнмсремг 3-крс рс еснм.и суеспнц м ьпс+сг я1и.ертн2н-В
сфпс кбк ,и мфксмпирс м +сп е .нт.ел н Ае-рирни9 Ае/иб 2ирс рн,ирсг я1и.ертн2н-В
бпикипс м кек ,и тирцг Дпстипи2 Аексмнп Ает тфу.б м .уфжи иъи етнр тнмсрг шА-кц те,тц9
еА-кц яри.ертн2н-В9 еА-кц усАуетс,с9 еА-кц бпиксик м кек ,и тирцг Тъи ус+ 8 хЗЗи.к срс-
пеьн/рфлг МиАиуц ер Ауемиупнп ти-кц екмиукнл м .уфжи .пстс н ,тик те,т-г :кесф
миьтс никц исипц тп- усАуетс,г
Эф ьемеунпн е ке9 .с. Аунмпи/ц мрнсрни /нкскип-9 .с. иье +ск-рбкц м ки.к9 .с.
мемпи/ц /нкскц сс+с2 +с сс+с2иг Осеи еснтреи ке9 /ке /ипеми. е,ик мфАепрнкц ми хкн
тилкмн-9 ре ри Аемиунк мсг шр ки.к Ауе/кик9 Аелик9 ре ри Аемиункг – ипн рик темиун-9
ке рик н Ае.бА.нг
3емфнкц темиуни . мсжн пемс е,ре АееъцГN
O ек+фмем .пниркемw
O .илемw
O уиАбкс2ннг
>с+сиуи хкн нркубиркфг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
4
Тъи Ауниуф риесф/рел ьсусркнн

2стсрни
80
гтФг – ипн ьсусркнГ тсмскц9 с тирцьн ри ме+мусъскц1
88
гттг 3уе усмрирни 2ирф 2ирсн .ер.буиркем
89
гтг 1и тсмслки усмрнмскц

гтвг >с+силки хке рс .бе/.н
9
гт1г – мф тсики еесирреи бпемни1

2стсрни

гт4г >сАуетс,рс- срнАбп-2н-
94
гтЛг Онпс ек.уемиррекн

гт0г шесиррекн Ауетс,н мфе.ел 2ирф
98
гт8г :ипеми.-АпГж.с е ремел сн+ри-етипн
99
гт9г с. екснкц б .пниркс ,ипсрни кеуьемскц-
тФФ
2стсрни
тФт
гФг 3етсу.н н Ауетс,с 2ирф
тФ
гтг Ес,тс .нте. н трн уе,тирн-
тФ1
гг Жекнки Аепб/скц сиАпскре ке9 +с /ке тубьни Апск-к
кф-/н1
тФ4
Оемикф Ае.бАскип-
тФ4
гвг О.епц.е кф кенжц1
тФ0
г1г с. Ауетскц теуеьел тнмср1
тФ8
г4г Хирс н уе.н
тФ9
гЛг Дф +рсики иси 2ирб1 Цмиуирф1
ттФ
г0г 3уетс,с 2ирф Ае-кбуи2.н
ттт
г8г 3уетс,с 2ирф Ае-нртнл.н
тт
г9г 3емфжирни 2ир 8 Реуежс- ремекц1
ттв
опсмс в
тт4
вгтг ш нпи Аун+фмс
ттЛ
3уетсГънл Аун+фм ям песВ
ттЛ
–пцкиурскнмрфл Аун+фм ям песВ
тт0
3ун+фм яMиуи рс ьепеВ
тт0
вгг :иье мф ,тики ек /нкскип- ки.кс1
тт9
3униуф Аун+фмем нткн рс .еркс.к н +стсмскц меАуеф
тт9
2стсрни
тФ
вгвг :ке типсик еси+ц-рс м сьс+нри1
тт
вг1г шьусрн/ирн-
тв
вг4г – мф биики Аетсмскц еьусрн/ирн-1
т4
с. Ае.с+скц еьусрн/ирни Ае муиирн1
т4
с. Ае.с+скц9 /ке кемсу +с.ср/нмсик-1
т4
с. Ае.с+скц9 /ке рс бпбьб е/иуитц1
т4
2стсрни
тЛ
3с-к.сN Аусмнпс ммитирн- еьусрн/ирнл
тЛ
вгЛг 3уитпе,ирни9 ек .екеуеье риме+е,ре ек.с+скц-
т0
2стсрни
т8
вг0г 3ун+фм9 Аетмет-ънл нкеь
т9
вг8г 1и миуГ рн итнреб мсжиб пемб
твт
с. типскц9 /кесф .пнирк мс Аемиунп1
твт
2стсрни
твв
вг9г >испцрекц бситнкипцрии миье
тв1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв4

3.10. илс от2вс

шк+фмф 8 рскепц.е еърфл нркубирк9 /ке н м .рньи бтипире еьуереи мрнс-
рниг Д /и бкц ек+фмс1 шк+фм ус.с+фмсик9 ес9-р-ик н Ауетсик мсжн кемсуф н бпбьнг О
иье АееъцГ мф Ауимусъсики .пниркс м Ауетсм2сг еб сепцжи Аемиунк /ипеми. 8 мс нпн
кс.еб ,и .пниркб9 .с. ер1
3ехкеб реьни .еАсрнн мфАб.сГк сб.пикф9 еке-ъни кепц.е н+ ек+фмемг Д рнР
ми 8 ек нкеунн .еАсрнн те сеукниркс 8 ус.с+сре темепцрфн .пниркснг
тгсВеопт khe ohedsho- В1гЗео: м.:гркп Знт еЗопш Зрг1гр беу:о.ш
Згсгр Доп В1оЗоеоебоо. Знт ш1еооопт уеЗгргяг пороо:е1т пнп Зо:укпш
пя1ълок Вгу:1гкп сг/ог пуВгнГгре:Г кек но:о22 къшо2 пнп соу:г Знт
уосоо.ш ру:1об
11опЗоо: кгсВеопп 1гн Л/гоу:го есо:пн б:г согяпо кнпоо:. оо
В1гу:г Зе2: г:.р. е 1еууке.ре2: :оВн.о 3сгцпгоенГо.о пу:г1пп г
:гс кек Вгу:1гкп ohedoho- Вгсгяе2: пс
5оЗгняг Зъсет кгсВеопт гмитрпне кгокъ1у ое уес. по:о1оуо.
г:.р п Вгнъбпне г: кнпоо:гр Зоут:кп пу:г1п у 2г:гя1е2птсп п рпЗог
0.нп г:гм1ео. 8O нъблпш г:.ре Фш оеВобе:енп р рпЗо мъкно:е
кг:г1. р1ъбенут Вг:ооцпенГо.с кнпоо:ес рсоу:о у 1окнесо.сп
В1гуВок:есп кгсВеопп ЖоънГ:е: оо еу:ерпн уомт Згняг /Зе:Г
11опЗоо: кгсВеопп 1гн Л/гоу:го г:собео: б:г В1гЗе/п Вглнп
нъбло кнпоо:. м.нп яг:гр. рогуп:Г В1оЗгВне:ъ п оесогяг ноябо у:енп
гмуъ/Зе:Г Знт бояг пс оъ/ое Вгу:1гке Э:г Вгсгянг кгсВеопп ВгЗот:Г
цоо. гВо1оЗп:Г кгокъ1оо:гр п В1гЗере:Г Згмергбо.о гВцпп
эпн мек иъи нкеун-г
ж гЗогяг есо1пкеоукгяг кгоуънГ:ео:е оу:Г уВоцпенГоет кгсое:е Знт
ъмо/Зоопт ооуягрг1бпр.ш кнпоо:гр тгяЗе 1еягрг1 р кемпоо:о ешгЗп:
р :ъВпк оеВ1псо1 кнпоо: ооЗгргноо ъ1гроос цоо :г кгоуънГ:ео:
В1оЗнеяео: уЗоне:Г Веъъ 11пянелео: кнпоо:е р 3:ъ кгсое:ъ В1оЗнеяео:
В1пуоу:Г е уес р.шгЗп: 1В1пяг:грп:Г кг2о8
Т кгсое:о ягн.о у:оо. оо: гкго :гнГкг ооукгнГкг к1оуон э б:гм.
опб:г оо г:рнокенг бонгроке Ф р цоо:1о у:гп: гя1гсоет кг1гмке
оеВгнооооет 1ъкгВпуо.сп г:.респ ЗгргнГо.ш кнпоо:гр 9пу:гбкп п
мнгког:е г2пцпенГо.о ВпуГсе унгре мнеягЗе1огу:п оеВпуеоо.о ое
уен2о:кеш онет кг1гмке И:г кнпоо:ъ гу:ео:ут Зоне:Г э нпу:ео:
усг:1п: В1гмояео: янеесп
Ио1о 85 споъ: кгоуънГ:ео: ргр1е>ео:ут у кг2о п кнпоо: кек
В1ерпнг яг:гр к уг:1ъЗопбоу:ръ
.хр ирритн еАнфмсик е/ирц нркиуирфл пб/слг
тек-:г р ВгнЗооГ т В1плон у рпп:гс р г2пу к гЗогсъ гбооГ
проу:огсъ гбооГ ъуВологсъ к1пспоенГогсъ еЗргке:ъ До п ооукгнГкг ояг
:гре1п>о угм1енпуГ р кгсое:о Знт Во1оягрг1гр б:гм. гмуъЗп:Г уъЗомо.
В1гцоуу кг:г1. Згн/оо м.н оебе:Гут ое уноЗъ2>п ЗооГ До уВ1гупн
ургпш :гре1п>о кек гоп сгяъ: В1гкгссоо:п1гре:Г ургп леоу. ое :г
б:г кнпоо: мъЗо: гВ1ерЗео тнпоо: сгя уоу:Г р 2оЗо1енГоъ2 :21Гсъ ое
А9 но: е :г п мгнГло оунп м. еЗргке:. В1гпя1енп ДЗпо сгнгЗг еЗргке:
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
твЛ
г:ро:пнс 1M ъро1оо б:г с. угмо1ос Згу:е:гбог Згкее:онГу:р б:гм.
:. усгя Згкее:Г ояг оорпогрогу:Г8
ХЗргке: ру:ен уг у:ъне Во1ояоънут бо1о у:гн ушре:пн ургояг
сгнгЗгяг :гре1п>е е яену:ък ВгЗ:тоън ояг уомо :ек б:г гоп гкеенпуГ
огу к огуъ –е:ос го укеен рягот2>пс р З1г/Г ягнгугсс 15пкгяЗе оо
Вгу.не соот р уъЗ у “Згу:е:гбо.сп” Згкее:онГу:респ Ооо оъ/о.
В1огмнеЗе2>по Згкее:онГу:ре8
О ек+фмсн нкбс2н- срспеьн/рс-г эР ри е,ик сфкц текске/ре9 нР теп,ре сфкц 
н+сфк.ег
шк+фмф мс,рф9 реггг 1и бтнмпГц9 ипн б мс б,и ме+рн.пе хке ме+ус,ирниN ￿
гтлАмА
но.тг нр )отирт о ож нр мръ2т Ж мрь: мср сгножи>тП )тг оГ съоьвжАми>т жиъ.ртгг+о
г
3емиуцки9 нР /нксГк н н миу-кг ери/ре9 ипн ерн ус+иъирф м АусмнпцрфР иксР
н рсАнсрф .пниркснг Ике е/ирц мс,рфл АнРепеьн/и.нл еиркг Тпн мф сн Аунтб-
спн ек+фм9 ке мф иье сбтики кир-кц-г 3ехкеб ри ус+икнки иье рс се мнтре ики
слкс9 ри еАбспн.бики м сб.пики9 ри Ауе2нкнубики ме муи- мкуи/нг Дсжс пе,ц мс ,и сбтик
ижскцг
Mепии кеье9 ек+фмф9 рсАнсррфи су.икепеьсн9 сн ис- мфтсГкг шрн рсАнсрф бРе
н .б/рег Дитц рст смкеуе ЗспцжнмфР ек+фмем мннк кусР 8 ри Аиуиьрбкц сф Асп.бг
оернки Ауе/ц ерирн-г Тпн б мс икц ек+фмф9 ипн хке /икрфи н ес9и.кнмрфи нке-
унн 8 типнкиц ннг ИЗЗи.к Ауим+елтик сфи ипфи е,нтсрн-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв0

3.11. оск отрицстельт2е
от2в2 могут рсботсть тс всс-

:кесф тмньскц- тспцжи9 рс рсте /ик.е еАуитипнкц- кискн.ел ек+фмемг эР е,ре
ус+типнкц рс тми ьубААфN
O ек+фмф е мсжил уссекиw
O ек+фмф е кемсусР9 .екеуфи мф Ауитпсьсики9 ре ри Ауен+метнкиг
Де+ци9 . Ауниуб9 сьс+нр сфкемел киРрн.нг шр е,ик н теп,ир еснускц Аепе,н-
кипцрфи ек+фмф е .с/икми иумнс н пГсфи ек+фмф е Ауитпсьсиел киРрн.иг
3ернсики9 м /и Рнкуекц1 Эсьс+нр Ауетсик киРрн.б9 ре /иуи+ ек+фмф теп,ир Ауетскц
ис-г 3ехкеб рспн/ни риьскнмрфР ек+фмем рс ямек хкб етипц кипимн+еусВ кепц.е Аемфнк
темиуни . сьс+нрбг 1е Ае.бАскипц теп,ир мнтикц кепц.е Аепе,нкипцрфи ек+фмф е иумни9
.еАикир2нн Ауетсм2ем9 .еуекн тексм.нг
Тпн мф е.с+фмсики бпбьн9 ке ек+фмф е уи+бпцксксР мсжил уссекф 8 хке ке9 /ке мс
рстег
1с енР куирнрьсР Ае АуетсГън ки.кс Аус.кн/и.н м .с,тел ьубААи ме+рн.сик
меАуе9 с ри мф+фмсГк пн кепц.е Аепе,нкипцрфи ек+фмф ритемиуни1 1сАуниу9 ипн рс
слки .еАсрнн еАбспн.емсрф кепц.е пикрфи ек+фмф9 Аемиу-к пн хкеб Аекир2нспцрфи
.пниркф1
3е/иб-ке рн.еье ри бъсик9 /ке рс слки хкел ,и .еАсрнн ми експцрфи ки.кф
меРмсп-Гк .еАсрнГ н ии бпбьнг
3епе,нкипцрфР ек+фмем ри кенк се-кц-г 1сесеуек 8 Абспн.емскц ми+тиг 1сАуниу9 -
рс слки –ьирккмс 3уетсГънР Ми.кем ukkkгmZioNeoNzoгehm ус+иъсГ ек+фмф м питбГънР
иксРN
O рс кусрн2и яшк+фмфВ 8 ми ек+фмф есусрф микиw
O м се.емел .епер.и ирГ пб/слрф есус+е 2нкнубик- етнр н+ ек+фмем9 /кесф рс
.с,тел кусрн2и Аекир2нспцрфл .пнирк еь бмнтикц хкб нрЗеус2нГw
O рс кусрн2и еАнсрни бпбьн 8 ек+фмф рс хкб бпбьбг
шк+фмф етрн н ки ,иг Эри рб,ре9 /кесф Аекир2нспцрфл .пнирк бмнтип нР9 тс,и м
Аиж.и Ауесиьс- Ае слкбг
О екун2скипцрфн ек+фмсн рб,ре сфкц екеуе,рииг эР Ауеке Абспн.емскц рс слки
нпн м сб.пики ри кенкг >-те риесРетне ус+икнкц нрЗеус2нГ е ке9 /ке сфпе типсре9
.с. нкбс2н- нАусмпирсг
.еАбкн9 мс +сРекипец рс меи слки ус+икнкц ек+фм ритемепцреье .пниркс е
ке9 /ке мсжс .еАсрн- еумспс ми уе.нг э Ае мсжил мнри .пнирк рс мфксм.и мике
жн.суреье киртс Аепб/нп Руеел кеп куи- кбпц-н н нирре Аехкеб еумспец Ает-
Ансрни .еркус.кс рс нппнерф теппсуемг
Дф ми иъи Рекнки ус+икнкц кс.ел ек+фм б ис- рс слки1 шс-+скипцре у-те рн
теп,ре нткн еесъирни ек кеА-ирит,иус мсжил .еАсрнн9 м .екеуе ер Ае-р-ик9 .с.ни
мфметф типсрф н .с. киАиуц ми уссексик ьпст.е н сфкуег
3еикнки слк kkkгBZnllгeh н ек.уелки ус+тип я1суетрфл уилкнрь сср.емВг шсускнки
мрнсрни9 .с. рс риьскнмрфи ек+фмф уисьнубГк Ауитксмнкипн сср.ем9 .с.ни суьбиркф ерн
Аунмет-к9 .с. ес9-р-Гк9 /ке кс.с- нкбс2н- сепцжи ри Аемкеунк-г э9 .ери/ре9 есусъслки
мрнсрни рс -+ф. ек+фмем 8 рс ке9 рс.епц.е н.уирри ерн рсАнсрфг
Тъи уи.еиртбГ Аеикнкц слк иумнс 7рти.гЭсу.ик umZelNoг[ZnnNzгehm9 ьти Аепц+е-
мскипн тип-к- ек+фмснг Мс мф Ауерн.рикиц -+ф.е ек+фмемг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв8

3.12. оск пов2сить 1оверие к от2ву-

Д рсжи муи- Аеттипскц ек+фм 8 Абк-.г :ке мс ижсик Аунтбскц ек+фм ек нирн
ьириуспс Mсьускнерс н ус+икнкц иье рс мсжи слки1 3ехкеб . ек+фмс нАфкфмсГк
еАуитипирреи ритемиуниг с. иье р-кц1
O Ц.с+скц м ек+фми .ееутнрскф .пниркс uн-9 ЗснпнГ9 кипиЗер нпн хпи.куеррфл
стуиmг
O >с+икнкц ЗекеьусЗнГ .пнирксг
O Ц.с+скц .еАсрнГ9 м .екеуел .пнирк уссексик нпн .екеубГ Ауитксмп-икг
O .скц мнтиеек+фмг
O .скц сбтнеек+фмг
О АееъцГ хкнР риРнкуфР нркубиркем мф Ае.с,ики /нкскипГ9 /ке мсжн .пниркф 8
уиспцрфи пГтн9 с ри мффжпиррфи Аиуерс,нг
Д .с/икми Ауниус Аеекунки9 .с. +теуеме Аетсрф ек+фмф рс хкел кусрн2и coorNtt
BZiN\Zmrcг\nmt\hionmNeiг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тв9

3.13. >е все от2в2 о1итсково полет2

ери/ре9 рспн/ни ек+фмс пб/жи9 /и иье екбккмниг штрс.е Абспн.емскц рб,ре
кепц.е пб/жниг 3е .с.еб .ункиунГ нР екснускц1
7 нАепц+бГ питбГъниг
Иъотръо. 1о крлв:тит
Дс рб,рф ек+фмф9 м .екеуфР ьемеунк- е уи+бпцкскиг 1и Ауеке е ке9 /ке .пнирк
темепир9 с 2нЗуф9 Зс.кф9 ке икц .ер.уикрс- нрЗеус2н-г
1сАуниу9 рс .епц.е бмипн/нпнц Ауетс,н9 .с. сфкуе Ае.бАскипц Аепб/нп уи+бпц-
кскг с. н+ирнп- сн+ри9 .епц.е бтспец х.еренкц м уи+бпцкски мритуирн- мсжиье уижи-
рн- н кг тг
штре типе ек+фм яОАснсе9 ф ми темепцрфВг э еми тубьеи я3епи ус+иъирн-
мсжиье ки.кс рс слки .ермиун- кусрн2ф бмипн/нпсц м 1 ус+сВг
3еекуикц9 .с.ни ек+фмф екснусГ -9 е,ре рс coorNttmZioNeoNzoгehtlDlNno[ltnoL[ls[ltг
Иъотръо. 2о шн2т: мглъитрно2
Эф б,и ус+снуспн9 .с. сеуекц- ме+ус,ирн-н .пнирксг .п- хкеье тс,и Рис рсАн-
срн- ки.кс икцг шк+фмф 8 теАепрнкипцрфл нркубирк9 АееьсГънл уижнкц Ауеспиб
ме+ус,ирнлг 3епб/сик-9 /ке кусРн Ае.бАскип- мф рнсики мики мсжнн .пниркснг
oсь тг Дф ексмп-ики Ане. ме+ус,ирнл9 .екеуфи ме+рн.сГк б Ае.бАскип-г 1сАун-
иу9 мфе.с- 2ирс9 екбккмни еЗнс б нркиурик-сьс+нрс9 уссекс кепц.е Аепи тФФ5-рел
АуитеАпскф н кг тг
oсь г 3етснусики ек+фмф9 .екеуфи рнсГк хкн ме+ус,ирн-г 1сАуниу9 кс.ни9 м .еке-
уфР ьемеунк-9 /ке м Аиумфи ьремирн- .пниркс рскеуе,нпс мфе.с- 2ирс9 ре Аеке9 .еьтс
ер Аепб/нп кемсу9 Аер-п9 /ке е.с+сп- Аусм9 +с.с+см б мсг
Иъотръо. Ло Дсооми>т .гн.върнтнАр гто)о2
.п- рс/спс мс рб,ре ексмнкц Ане. .ер.буиркрфР Ауинбъикм нпн екпн/нкипц-
рфР мелкм мсжиье Ауитпе,ирн-г – +ски есускц ри.епц.е ек+фмем9 м .екеуфР хкн Ауи-
нбъикмс Ает/иу.нмсГк-г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1Ф

3.14. оск полу+ить от2в2-

3епб/ирни ек+фмем 8 рсб.сг Мбк икц ми 8 н Рнкуекц9 н ус/ик9 н ми+ирниг
:ке е,ре типскц9 /кесф Аепб/нкц ек+фм1
O
-гсъгсот:
Осеи Ауеке тилкмниг 1сАнскц нпн Ае+мернкц .пниркб н АеАуенкц тскц ек+фмг
Mбтик уи+бпцкск1 ери/ре5 Мепц.е ри ус/нкфмслки рс ьньсрк.нл буе,слг шуниркнублкиц
рс 2нЗуб тФ 5г Мепц.е .с,тфл ти-кфл темепцрфл .пнирк сбтик ьекем тскц мс ек+фмг .ипе
м ке9 /ке тс,и е/ирц темепцрфи .пниркф ри ьеу-к ,ипсрни типнкц- ек+фмснг 1б,ре
митц рслкн муи-9 есускц- фп-н9 икц н рсАнскцг – ипн мф +сРекнки иъи н рс мнтие
иье р-кц9 ке Ауеке .ун/н я.сусбпВг хкеб ,и рсте Аетьекемнкц-г Отипскц с.н-,9 Аун-
/и.б9 етикц- Аунпн/рег
э кбк мс Аее,ик рскел/нмекцг 3еАуенки иъи ус+9 +ски иъи ус+ н /иуи+ 8в тр-
еА-кцг Дс митц рб,рф ек+фмф1 ДАиуит5
O
шни)ии гтлАмП сгтгж сьи)и
3унтбслки кс.бГ Риб уссекф .пнирке9 .еьтс си+ ек+фмс ер ри е,ик блкн ек
мсг
1сАуниу9 Ае е.ер/срнн куирнрьс пбжскип- рс/спс ус+тсГк- ср.икф есускрел
м-+н9 тсик- 4 нрбк рс нР +сАеприрни9 ерн еснусГк- н кепц.е Аеке муб/сГк- иукн-
Зн.скф н ес9-мп-ик- е.ер/срни куирнрьсг
Д спери .усекф е,ре Ауенкц .пнирке. +сАепрнкц рисепцжбГ ср.икб9 Ае.с стн-
рнкускеу ек/нкфмсик тс/бг э си+ ек+фмс тс/б ри тсмскцг
O
штожв
Тпн .пнирк Ае.нрбп мсж еЗн нпн Аепб/нп ми9 /ке Рекип9 ке ек+фмс теснкц- ек риье
пе,рег э кбк мс Аееьбк Аетсу.н м есир рс есускрбГ м-+цг
шс хке е,ре еесънкц Ае кипиЗерб нпн м хпи.куерре Анциг опсмреи 8 /ик.е ес9-
-рнкц .пниркб9 /ке мф ри Ае.бАсики иье Аепе,нкипцрфл ек+фмг Дс мс,рс куи+мс- н ес9-
и.кнмрс- есускрс- м-+цг 3етсуе. ер Аепб/нк м пГсе пб/сиг :ке е,ре тсункц1 О.нт.б9
бпбьб9 бмирнуг Ди9 /ке бьетрег
O
Игн.въс
Эе,ре бкуенкц .ер.бу ек+фмем9 ьти Аун+ етнр 8 мрбжнкипцрфл н епнтрфлг шк+ф-
мем мф есиуики еуиг
1с куирнрьсР Ае АуетсГън ки.кс ф бкуснмси .ер.буф рс сфл нркиуирфл
ек+фмг 3ун+ 8 .рньс9 есб/сГънл Ауетб.к нпн иукнЗн.ск рс еГ бпбьбг
.п- етреье н+ менР Ауеи.кем - бкуснмсп .ер.бу ек+фмемг 3уеи.к рс+фмсик- япбс
ИЗЗи.кнмреье Эсу.кикнрьсВ 8 хке ерпслр-куирнрьемфл 2ирку9 ьти .с,тбГ ритипГ АуеРет-к
нрн-куирнрьн н инрсуф Ае .еАнуслкнрьб н су.икнрьбг
3уецсс мфпскц ек+фмф куи.е Ауемспнпсцг 7 ри Аепб/нп рн етреье ек+фмс ек 8Ф
/пирем пбссг 3ун/нрс Ауекс- 8 рик муиирн н ,ипсрн-г
Онкбс2н- н+ирнпсц9 .еьтс - ес9-мнп .ер.бу ек+фмемг 3еситнкипн uмиье кун мфнь-
уфжрфР иксm Аепб/сГк сиАпскрфл и-2 /пиркмс м пбсиг 7 Аепб/нп Ф екпн/рфР ус-
.с+ем е ке9 .с. ен куирнрьн Аееьпн м сн+рииг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1т

3.15. Г1е рсместить от2в2-

O
–и си.тр м ъильрр О4тлАмА5
ери/ре9 ер икц б мс рс слкиг – .с. тсмре ер есремп-п-1 3ернки9 ек+фмем ри
е,ик сфкц текске/рег эР миьтс теп,ре сфкц н+сфк.ег
O
–и съгьи>9р. стъиноФр
Ц мс икц рс слки ус+тип яшк+фмфВ1 2сьп-рнки м кскнкн.б Аеиъсиекнг О.епц.е
.пниркем +сРетнк м хкек ус+тип1 Ц ир- кусрн2с ек+фмсн .пниркем Ае АеАбп-урекн
+срнсик 1-и икег ежсу5
3ехкеб - ус+иъсГ ек+фмф м ус+рфР иксР слксг Д се.емел .епер.и мфметнк-
етнр пб/слрфл ек+фм9 рс .с,тел АуетсГъил кусрн2и 2нкнубГ 8в .пниркем9 нреьтс 2нкн-
убГ .пниркем м спеьиг
O
–и мсрГ ьгствснАГ нгсотр2Г
Ослке типе ри еьусрн/нмсик-г шк+фмф рб,ре ус+иъскц ми+ти9 ьти нР еьбк Ауе/н-
кскц Аекир2нспцрфи .пниркфN
O рс есускрел кеуери мн+нк.нw
O м АетАнн хпи.куерреье Анцсw
O Абспн.емскц м мнти сб.пиксw
O Аеминкц рс кирб м еЗниw
O типскц АсА.б ек+фмсн н Аепе,нкц рс уииАжири9 мике ьп-р2имфР ,бурспем
uмсжс +стс/с ри ус+мпи.скц .пниркем9 с ьекемнкц . Ауетс,и9 миуре1mw
O нАепц+емскц 2нкскф н+ ек+фмем м уи.псиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1

3.11. Хорошин от2в – это те только цетт2н текст

шк+фм е,ик сфкц пГсф Ае Зеуиг
O >с+миурбкеи Анцег
O )с.ерн/рс- 2нкскс9 еке-ъс- н+ тмбР Ауитпе,ирнлг 3ернки9 мс еми риес-+с-
кипцре Абспн.емскц миц ек+фмг Дф е,ики мфсускц сфи нркиуирфи Зусьиркф 8 2нЗ-
усн9 Зс.ксн9 Ауниусн н тскц кепц.е нРг Ц.с+см Аун хке смкеукме н рс+мсрни .еАсрннг
O ПекеьусЗн- темепцреье .пнирксг 2с/скбГ ри рб,ре рн.с.нР пемг 1сАуниу9 b;-
тнуи.кеу ре/реье .пбсс Аепи еиье куирнрьс кс. н типспг шр ксп ЗекеьусЗнуемскц Аеи-
кнкипил .пбсс Ау-е м +спи н Абспн.емскц нР ЗекеьусЗнн u нР ус+уижирн-9 .ери/реm рс
слки9 /кесф Ае.с+скц хе2нн н скеЗиуб м +спиг
Дпстипи2 нркиурик-сьс+нрс 2микем еснусп- тскц мен .буциус ЗекесААсускф9
/кесф ЗекеьусЗнуемскц .пниркем м еирк Аепб/ирн- сб.икем н хкн хе2нерспцрфи Зеке-
ьусЗнн Абспн.емскц рс слкиг
Д Оo– м кеуьеме +спи етреье смкетнпиус икц кирс ярифРВ ек+фмемг Мепц.е Зеке-
ьусЗнн .пниркем рс Зери сжнр9 .екеуфи ерн .бАнпн м хке смкеспериг 1е ЗекеьусЗнн
Аетесусрф кс.9 /кесф Ае.с+скц Аеке-ркме .пниркемг
Дек ЗекеьусЗн- епетеье /ипеми.с рс Зери иье Аиумеье смкееснп-г Дек хкек ,и /ипе-
ми.9 ре Аексужиг 3е.бАсик м хке спери иилрфл нрнмхрг Дек ер ,и9 ре ител 8 Аунжип
м смкеспер фре9 /кесф .бАнкц иб смкееснпцг э кс.нР у-тем ЗекеьусЗнл м спери
реьег э ри рсте пем 8 е пе-пцрекн ьемеу-к рн.нг
O Днтиеек+фм .пнирксг
1сАуниу9 рс слки kkkгZDmZLiNDmZicгeh u.еАсрн- +срнсик- Ауен+меткме иАс-
ускеуем тп- +иурсm ус+иъирф мнтиеек+фмф сьуереем9 Зиуиуем9 уб.еметнкипил сьуеЗнуг
оп-т- рс хкн ек+фмф9 миунжц м нР н.уиррекц н /икрекцг Ике рске-ъни сьуереф 8 кс.
фьускц риме+е,рег
э рсАепите. емик ек етреье н+ сфР н+микрфР .еАнуслкиуем м нуи 8 .,ерс су-
пкерсN
1гсоп:о г +o Д:нпбо. г:.р трнто:ут кгок1о:о.с Пs-eci|ic)
кг1г:кпс Пshort) гм/пяе2>пс Пsizzling) п ВгЗВпуеоо.с Пsigned)
Фмояе:о +L э Знпоо. Пlong) ооъЗгрно:1п:онГо. Пl(me)
оеВпуеоо. у нооцг Пl(zil, written) п ооЗгу:е:гбо. Пl(cjing ( -oint)

Зс1стие

Оесиунки ти-кц -у.нР н бситнкипцрфР ек+фмем9 м .екеуфР ьемеунк- е уи+бпцкски9 ьти
икц 2нЗуф н Зс.кфг >с+икнки нР рс слки м Аи2нспцре ус+типиг Тпн ек+фмф сепцжни9
мфтиурнки н+ рнР -у.ни 2нкскфг 3етбслки9 ьти мф нР е,ики нАепц+емскцг
боу.и
3е.с,нки рс АуниусР9 .с. е,ре нАепц+емскц мсж кемсуг Пус+с
яЗерсун. сьрнкрел .уфж.елВ тспи.е ри рс миР Ауен+митик мАи/скпирниг
1среье пб/жи уссексик Зус+с яЗерсун. сьрнкрел .уфж.ел9 /кесф
Аун.уиАнкц иье кс9 ьти мс рб,рег 1сАуниу9 м ьсус,и9 .еьтс мф /нрнки
сжнрбг эпн м .пстем.и9 .еьтс мф рсметнки Аеу-те.Вг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1в

3.19. История успехс

Ике тмеГуетрс- икус ек+фмсг 1е кепц.е рсАнскц ии теп,рф мфг 2ски мф еьпсе-
мфмсики ии .пнирке9 Аепб/сики Анцирреи Аеткмиу,тирни9 /ке ер рн/иье ри ниик Ауе-
кнм9 н Абспн.бики нкеунГг
шс9и ии е,ик сфкц ус+рф 8 рс мсжи бекуирниг ке-ке уи.еиртбик9 /кесф нке-
ун- бАиРс сфпс ес-+скипцре рс т4 пнксРг Же/б +сикнкц9 /ке мс,ир ри ус+иу9 с бкцг Тпн
мф ми Зс.кф н еесиррекн бикнки м 1 сс+с2сР 8 ке /икц мс н Рмспсг
:съи миье нкеунн бАиРс нАепц+бГк- рс ++ уфр.сРг 1сАуниу9 еАнсрни мрит-
уирн- (;о-нкиф рс АуитАун-кннг ДфАеприрни пе,реье +с.с+сг Окуенкипцкме срьсус
м буемфР бпемн-Рг

Плст истории успехс

O 3уеспис9 .екеуел кеп.рбп- +с.с+/н.г
Дф тсики екмикф рс питбГъни меАуефN /ке пб/нпец1 Ае/иб нирре ил/с ме+-
рн.пс хкс +стс/с1
O 3е .с.н Аун/нрс сфп мфсуср нАепрнкипцг
с. н.спн нАепрнкип- 8 .ер.бу9 Ае уи.еиртс2н- нпн .с.-ке иъи1 3е .с.н Аун-
/нрс н +с .с.ни +спбьн сфпс мфсусрс нирре мсжс .еАсрн-1
O Опе,рекц н еесиррекн +стс/нг
Д /и еесиррекн +стс/н1 3е/иб ии рипц+- рс+мскц кнАемел1 :ке епе,р-пе уиспн-
+с2нГ Ауеи.кс1 :и пе,рии +стс/с 8 ки смкеункикрии мсжс .еАсрн- .с. нАепрнкипцг
3ехкеб рб,ре си+ пнжрил .уерекн б.с+фмскц пе,рекн Ауеи.ксг
O >ижирниг
Д хке спе.и мф тсики еАнсрни кеье9 .с. н АееъцГ /иье хкс пе,рс- +стс/с сфпс
уижирсг с.еи еуньнрспцреи уижирни сфпе рслтире мсжнн Аи2нспнкснг с. ерн нрки-
уире Аетежпн . уижирнГ +стс/нг
O Оуе.н9 сГт,икг
1и селкиц б.с+фмскц уиспцрфи уе.нг опсмреи ес9-рнкц9 /ке кепц.е муиирн Аекуи-
семспец рс уижирни мек кс.ел пе,рел +стс/нг
O >и+бпцкскг
:ке м уи+бпцкски Аепб/нп .пниркг Тпн е,ики тскц 2нЗуф х.еренн нпн Аунсфпн9
ке сбтик Ауеке екпн/рег
O шк+фм .пнирксг
э мф Аеткмиу,тсики9 /ке +с.с+/н. темепир9 с мф типспн ми нирре кс.9 .с. .с+спнг
Д Аунр2нАи текске/ре в81 кф-/ +рс.ем uт пнк –1m9 /кесф ус.с+скц еесирре-
кн сепцжнркмс Ауеи.кемг шс-+скипцре нАепц+блки ьусЗн.бг ПекеьусЗнн е Рети Ауеи.кс9
.унржекф н с.икф9 ипн уи/ц нтик е мис-ус+уссек.и9 ЗекеьусЗнГ .пниркс9 .ср ек+фмс
нпн мнтиеек+фмг

Г1е рсме/сть истори успехс-

Эе,ре е+тскц рс слки ектипцрфл ус+тип яэкеунн бАиРсВ9 е,ре типскц сб.пик
н+ кс.нР нкеунл нпн усфпскц нР .еиу/и.н Ауитпе,ирниг Дсунсркем ре,икмег
опсмреи 8 ри се-кц- нАепц+емскц хкек нркубиркг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т11

Зс1стие

1сАнжнки нкеунГ бАиРс рс т пнк –1 Ае Апсрб9 б.с+срреб мфжиг Оксуслкиц ри
+пебАекуисп-кц АсЗерфн Зус+сн н ьуе.нн +с-мпирн-нг 3уитксмцки9 /ке мф Аун--
кипГ ус.с+фмсики ес бАижре Ауеи.киг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т14

3.18. Репутсция

3ун Ауетс,и бпбь мс,ре ес9-рнкц ри кепц.е ке9 /ке .пнирк Аепб/сик9 ре н ке9 .ке
u.с.ел скиу мфе.ел .мспнЗн.с2ннm мфАепр-ик хкб уссекбг 2с/скбГ нирре еАфк9 кс,
н н- нАепрнкип- ньусГк мс,рбГ уепц Аун мфсеуиг
3уитксмцки9 /ке мф уижнпн типскц ксм.б рс нААетуеиг Дф рн/иье ри +рсики е пежс-
т-Р9 н мсжн туб+ц- АееьсГк мс типскц ксм.бг яИкек ,иуиси2 мфньусп т н+ т0 ьере.В9 8
ьемеу-к ерн Ауе етреье Ауикиртирксг яИкс ксус- .есфпс б,и тсмре ри мфньуфмспсВ9 8 Ауе
тубьеьег
1с .еье мф Аексмнки1 :ке кепц.е /ке типспн мсжн туб+ц-1 шрн Аемфнпн темиуни .
етрел н+ пежстил9 .с+см е ии яуиАбкс2ннВг
с. мф Аернсики9 уиАбкс2н- ньусик мс,рбГ уепц н Аун емиужирнн +с.с+сг с. ии
Ае.с+скц9 ипн /ипеми. мс Ауи,ти ри +рсп1
3уи,ти миье ектипн бР ек .екпикг >иАбкс2нГ кемсус ек уиАбкс2нн нАепрнкип-г
Дсоот: ърсвтиФо> тгмиъи сгжг+вт3
O >и.еиртс2нн ри+смннфР х.Аиукемг 1сАуниу9 бАенрсрни9 /ке яхкек смкееснпц
+ср-п м эАсрнн Аиумеи ике Ае си+еАсрекн Ае миунн Ауикн,реье ,бурспсВг
O шк+фмф н+микрфР рс тсрре уфр.и пн/рекилг опсмреи9 /кесф хкн пГтн нипн Рекц
.с.еи-ке екрежирни . уфр.б н Ауетб.кбг 1сАуниу9 ек+фм ьпсмреье мус/с е.ем.ел .пн-
рн.н е кееьусЗи 8 хке м АпГг
O Окскнк.с ме+мускем9 Аепее.9 уе.с пб,сфг с. мф Аернсики9 кскнкн.с теп,рс
сфкц мАи/скп-Гъил н +смиуирс ри+смннфн х.Аиуксн ьуе.нн нирснг
O Окскнкн.с уи+бпцкскнмрекн нпн хЗЗи.кнмрекнг 1сАуниу9 куириу 8 смкеу ремел
икетн.н Ае Аетьекем.и се.иуем 8 е,ик +с-мнкцN яД ки/ирни ьетс - рсспГтсГ ьубААб б/и-
рн.ем н еки/сГ9 /ке 0Ф 5 +срнсГк Аиумфи икс рс ьеует.нР н еспскрфР еуимремс-
рн-Р9 Ф 5 +срнсГк мкеуфи н куикцн иксВг Ми сф АееъцГ кскнкн.н е,ре
Ае.с+скц хЗЗи.кнмрекц ремеье АетРетсг
:ке Аемфжсик Аунмпи.скипцрекц ес9и.кс Ауетс,1
Дсгжонинор ссрФсвте
8 яМиРрепеьн-9 ус+уссексррс- Аи2пб,сснВг
шсА.и ни имтгъотрт оо лмрльв ￿
8 яДнсускеу е+тср Аун с.кнмре б/скнн 3сипф
–ртиуерВг
–ирт жосто.о ￿
8 яИкек бмирну сфп рслтир м ьуесрн2и Зсусерс Аун кусррфР еске-
-кипцкмсРВг
Дсгжонинор с.иньии Ж ￿
яД хкел сжнри .ср2пиу епц Афксп- Ае.ер/нкц ,н+рц
себснлкме9 9им 4 ксспике. сркнеп-Вг
шм2л: с мАсуожо соижо
8 яшм-ъир нкуеАепнкеВ нпн яштесуир бЗкниВг
хгъгуи2 съожрти ￿
8 яЭф +сикнпн9 /ке ми9 .ке уиьбп-уре АеиъсГк хкек Аеук+сп м
ки/ирни ьетс9 бмипн/нмсГк теРет м ус+сВг
4+ъино)рнни2 ьгствснгст: ￿
8 яИкб н.уб еьбк иси Ае+мепнкц кепц.е пГтн мфе.н
теРетеВг
М2 гсгерннАГ о)нгстр. ￿
8 яД кс.е ,и спе.реки Ансп Дср оеь н б,и тмикн пик
Анжбк н+микрфи пГтн н Ауеке микпфи бфВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т1Л

3.19. оск покссть стстус экспертс-

1с уфр.и бпбь уиАбкс2н- нАепрнкип- ньусик уижсГъбГ уепцг Д .с.ел .еАсрнн
+с.с+скц ус+уссек.б слкс1 Ц АуеЗинерспем5 еб темиункц уикуб.кбун+с2нГ ектипс
Ауетс,1 ери/ре9 х.Аиуксг – .с. н АееъцГ /иье Аиуитскц кскб х.Аиукс1 Дек ес хке
н Аеьемеунг
.п- рс/спс рб,ре есускц нрЗеус2нГ9 с Аеке нркиуире ии Аетскцг 3ернки9 рс
рб,рф 2нЗуф н Зс.кф9 с ри яметсВ н хе2ннг Пс.кф бси,тсГк9 с яметсВ ус+тус,сикг
экс.9 .с.ни Зс.кф бси,тсГк .пниркс9 /ке Аиуит рн АуеЗинерсп9 с ри жсупсксрг
O шАфк уссекф м Зиуиг О.епц.е пик уссексик м Ауетс,сРt уи.псиtкуенкипцкми н кг тг
O .екн,ирн-г ОГтс екре-к- уи.еутф9 ек.уфкн-9 н+есуикирн-г
O 1сьустф9 б/скни м АуеЗинерспцрфР .ер.бусР9 Аеситф рс Зикнмсп-Рг Ц/скни м
уилкнрьсРг :и уилкнрь Ауикн,рии9 ки пб/жиг
O ЦАенрсрн- .пниркем9 .екеуфн нАепрнкипц уссекспг :и н+микрии9 ки пб/жиг
O Цуемирц 2ирг Пус+с яОсфл теуеьел .ербпцксрк Ае суессу.икнрьб м >еннВ
мф+фмсик бмс,ирниг
O Оме- киРрепеьн-г Тпн .еАсрн- нпн Аи2нспнк -мп-Гк- смкеуе икетн.н нпн
еуньнрспцрел киРрепеьнн9 ке ес хке рб,ре .с+скцг

Г1е и кск рсме/сть эту итформсци в тексте-

3уитксмн9 /ке мф Анжики ки.к тп- слксг Мс.бГ нрЗеус2нГ е,ре типскц м мнти
муи+.нг 1сАуниу9 яв Зс.кс е .ербпцксркиВг
Д ки.ксР9 АуетсГънР ен куирнрьн9 - сепцжеи мрнсрни бтип-Г еАнсрнГ меиье
АуеЗинерспцреье еАфкс н текн,ирнлг Дитц е ке9 .с. Анскц АуетсГъни ки.кф9 е,ик
ус.с+скц пГсел су.икепеь нпн .еАнуслкиуг – е- +стс/с 8 ес9-рнкц9 Ае/иб мфсеу
рб,ре ексремнкц нирре рс еи куирнрьиг
1сАуниу9 ри е/ирц Аееьсик бАенрсрни е ке9 /ке ел уи.еут 8 ки.к Ф5-
рел хЗЗи.кнмрекцГ9 с нирре 8 .с,тфл А-кфл /нкскипц ксремнк- Ае.бАскипиг 3епе-
,нкипцре уссексик бАенрсрни н+микрфР .еАсрнл9 .екеуфи -мп-Гк- .пнирксн еиье
сьирккмсг э б.с+срни рс еАфк уссекф 8 ФФ1 ьетсг
Ди хке АпГ иъи 48тФ Зс.кем ЗеунубГк темиуни б /ипеми.с9 .екеуфи усрцжи есе
ри ри пфжспг
ИЗЗи.к сбтик иъи сепцжи9 ипн мф е,ики Аунтбскц кнкбп тп- .еАсрнн нпн ис-
.с. .ербпцксрксг 3унмитб Ауниу н+ меил Аус.кн.нг
1и.епц.е пик рс+ст - иуци+ре е+ссекнп- еккуел.ел ек .ер.буиркемг еАнуслкиуем
реье9 е/ирц реьег с. Ае.с+скц .пниркс9 /ке есусъскц- рб,ре нирре . рс1
3иумф типе есусп Зс.кфг 3уекикнуемсп рс +рс.ефРг ш.с+спец9 /ке мек хкек
Зс.к Аунмпи.сик мрнсрни яуи.еут 8 ки.к Ф5-рел хЗЗи.кнмрекцГ9 с нирре 8 .с,тфл
А-кфл /нкскипц ксремнк- Ае.бАскипиВг
.спцжи - мАернп9 /ке реьни +сАстрфи .еАнуслкиуф АунтбфмсГк иси кнкбпфг
1сАуниуг ЭнРипц Пеукнр рс+фмсик ис- .е.кеуе ЦАиР9 осуун Жспсиук рс+фмсп ис-
3и/скрф Аунр2и9 с .,ер супкер 8 сф естнусиф .еАнуслкиуе м нуи9 рси.с- рс
ке9 /ке иье нтин меубГк ми н м-г с. мнтнки9 .уерекц м нуи .еАнуслкиуем ри м Ае/икиг
1сте сфпе нткн м реьб е ми нуег
1и.епц.е ритипц +стс/с ямсунпсцВ м ьепемиг Д уи+бпцкски бксмжнл ус+б мфтсп
яскиу АуетсГънР ки.кемВ 8 рси.с- рс уи.еут м Ф 5г Мнкбп ри Аерусмнп-г 1е Аекс-
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т10
мнкц иье рс слк - тепье ри уижсп-г Эижспс .уерекцг :ке есе ри .с,бк .пниркф1 с.
.е ри екрибк- .еппиьн9 Асукриуф1
Д .ер2и .ер2ем .уерекц сфпс Аеси,тирсг Д А-крн2б Ае+тре ре/цГ9 /кесф рн.ке ри
мнтип9 - ус+икнп рс ьпсмрел кусрн2и кнкбпг я.нкунл ек 8 скиу АуетсГънР ки.кемВг
эj рн/иье ри н+ирнпецг 1н м бссекб9 рн м Аеритипцрн.9 рн тс,и /иуи+ ритипГг Эепрн-
.уерекн ри АеАспс м ир-9 пб/н рирсмнкн АуеРетнпн нег Ен+рц жпс мен /иуитег
7 ус+икнп кнкбп рс мн+нк.сР9 Аексмнп м АетАнн м хпи.куерре Анци9 тсп
ри.епц.е нркиумцГг :иуи+ и-2 Ае-мнпнц Аиумфи уи+бпцкскфг пнирк есуернп9 /ке есус-
кнп- .е ри Аекеб9 /ке ямф ,и скиу АуетсГънР ки.кемВг Д хкек еирк - Аер-п9 /ке
еримсп- +у-г Икек кнкбп +теуеме Аееь еккуенкц- ек .ер.буиркем н Аунмпи/ц мрнс-
рни Аекир2нспцрфР .пниркемг 2ски ер Апсмре кусрЗеунуемсп- м рс+мсрни сьирккмс 8
–ьирккме 3уетсГънР Ми.кемг
Эеуспц АуексN тепел .уерекцг Оесиунки Зс.кф9 ямиурнкиВ нР м .уискнмрфл кнкбп
н Ауетмньслки иьег

Зс1стие

3унтбслки кнкбпг 3ернки9 /ке ер теп,ир сс+нуемскц- рс уиспцре Зс.ки нпн
текн,ирннг
боу.и
яМеуеАнкиц9 експ- Аепитрнл х.+иАп-уВ 8 сеи ссрспцреи
еьусрн/ирниг 1е ере уссексикг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т18

3.20. Тоткости ре1сктировстия про1с/его текстс

Ми.к рсАнсрг Дф сРнмсики Аек е псс н ек.нтфмсикиц м .уипиг Ди1 ери/ре9 рикг
Тье рб,ре уитс.кнуемскцг Ое.усъскцг .ипскц пиь/и9 тнрсн/рииг 3уеъи н Аер-крииг
:ипеми. Аунрнсик уижирни 8 /нкскц пнкем.б9 сб.пик нпн кусрн2б слкс нпн рик
м ки/ирни и.бртг с. +с хкн и.бртф +снркиуиемскц /ипеми.с ки.ке9 ф Аетуесре
Аеьемеунпн м ус+типи ес еЗеупирнн ки.кемг
Оил/с уи/ц е тубьег шкпн/ре9 ипн мсж ки.к б.пстфмсик- м 1ФФФ +рс.емг
опсмреи 8 Аепи хкнР пем ри АеАскц м пембж.бг ОРетб Аус.кн/и.н риме+е,ре рсАн-
скц .еуек.нл9 нркиуирфл9 АуетсГънл ки.кг >ссекб ниик фп ус+снкц рс хксАфг Орс-
/спс Анжики ми9 /ке АунРетнк рс бг 2ски фпн куб.кбунубики9 Аепи хкеье м ьепеми нпн
рс сбсьи ексмп-ики Апср9 Ае риб ьекемнки ки.кг э кепц.е Аеке е,ре АункбАскц .
уитс.кнуемсрнГг Д Ауекнмре пб/си мипн. ун.9 /ке мф Аекиу-ики Зс.кф н .ер.уикн.бг Мс.
/ске н сфмсикг >иьбп-уре ксп.нмсГц хкн9 .еьтс Ауеме,б куирнрьнг
Де муи- уссекф рст ки.ке м .с,те /ипеми.и ус,сГк- тми пн/рекнN якмеуи2В н
яАусьскн.Вг 3иумфл Ре/ик рсфкнкц ки.к я.уискнмрфн Зус+снВ н яАун.епцрфн пе-
ьсрснВг Дкеуел куинк- ми ес9-рнкц н ус+пе,нкц Ае Аепе/.сг Тпн м хкб .еАсрнГ
+сАбкнкц иъи н яуитс.кеусВ9 ке пб/нк- .ерЗпн.кг :сжс мием м сепцжнркми пб/сим
Аиуимижнмсик м Аепц+б якмеу2сВг э Аепб/сик- ри.ер.уикрфл ямет-рнкфлВ ки.к9 рсжАн-
ьемсррфл яАун.епцрфн Зус+снВг э+ риье рн/иье ри Аер-кц9 ре +ске смкеуб ер е/ирц рус-
мнк-г
3ехкеб миб меи муи- 8 рс/спс Анжи9 с Аеке уитс.кнубиг
>итс.кнуемсрни м.пГ/сик м ис- тмс хксАсN
O типскц ки.к пиь.н тп- /кирн-w
O е.ускнкц ес9и 8 бсускц яметбВг

.то с1елсть с текстом +тоб2 от +итслся лег+е-

1о Деъит: иееърмоитвъА о сг.ъи9рно2о
с,теи е.усъирни +сксмп-ик /нкскип- ексрсмпнмскц- н пескц ьепембг Дике
кеье9 /кесф пикикц Ае ки.кб9 /нкскипц Аеке-рре Аекф.сик-г >и.псрфл ки.к 8 ри пеьн-
/и.с- ньусг :ипеми. ри теп,ир рст рн пескц ьепемб9 Афкс-ц Аер-кц9 /ке мф Рекипн .с-
+скц иб кбк н ксг 3ехкеб н+сиьслки е.усъирнлг
.с,и усАуекусриррфи е.усъирн- пб/жи ус+миурбкцг .с9 ерн сбтбк еекмиккмемскц
ми Аусмнпс уб.еье -+ф.с9 ре нР еьбк ри +рскц .пниркфг
Дек АуниуфN
O .сф н ь-тсг
O Эф Русрн мспГкф м убсг9 З н теп-сРг
O 7 8 сс /и-р >Ош-– Ае 4-кн с-цГг
эркиуире9 .епц.е нрбк мс Аекуисбик-9 /кесф АепитрГГ Зус+б усжнЗуемскц1
2о Деъит: онгстъиннАр сгмио
оемеу-ънл АуниуN .еркирк-ирит,ирк 8 hnl\ rDZoPnem суиртнрьс н рилнрьсг
Ло Деъит: тръжонАо
>и/ц нтик е ки.ки тп- риАуеЗинерспемг Миунрф рб,рф н мс,рф9 ипн мф Анжики
ки.к тп- Аи2нспнкемг Дек кс. Анскц ри рстеN
шсф/ре Знжнрь-скс.н рсАусмпирф рс Аунмпи/ирни Г+иус рс Зил.емфл мис-б+ип 
2ипцГ сеус Аунмскрел нрЗеус2ннг
фо шг.ъитот: +о+интс.ор сърьгтрно2о
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т19
3нжнки .еуек.нн пиь.нн Ауитпе,ирн-н9 АеиъсГънн- рс т куе.бг 3уитпе-
,ирн- Аиуи/нпирн-н ус+снмслки ке/.снг Опе,рфи есеуекф бАуеъслкиг 3ернки9 Ае
ки.кб ьпс+ теп,ир .епц+нкцг
0о килгеъит:с2 с Онр5о
:скн2с яриВ АеРе,с рс ,бк.нл мнуб9 мф+фмсГънл бкс2ннг шрс ир-ик мнт Ауит-
пе,ирн- н типсик иье пе,рф тп- меАун-кн-г
1сьп-трфи н Аеб/нкипцрфи АуниуфN
Т В1пре:ог моуоЗо с. оо 1е В1пшгЗпнп к р.ргЗъ б:г оо уъ>оу:ръо:
оп гЗог 2п1с. кг:г1ет оо пуВгнГгрене м. оо3:пбо.о со:гЗ.
се1ко:пояе
Фъбет Вупшгнгяп2 т у:ен Вгопсе:Г б:г оо Вгопсе2 р н2Зтш гбооГ
согягяг ог опкек оо сгяъ Вгот:Г б:г псооог п ооВгот:гяг сог2 т руо /о
Вгопсе2 п т оеро1ого опкгяЗе оо Вгсъ 1еопцъ со/Зъ :ос б:г т ъ/о
Вготн п :ос б:г т оо Вгопсе2
Дф Аер-пн Рекц /ке-ке1
э мек киАиуц сеи муи- е.усъскц ки.к 8 типскц иье ирцжи9 иъи ирцжи9 иъи
ирцжиг
:ке е.усъскц1
s мгьнА. иелиФо
2с/скбГ м АиумфР сс+с2сР етиу,нк- репц Аепи+рел нрЗеус2ннг –мкеу яус+нрс-
ик-В нпн реьепемре еАнфмсик Ауеспиб .пнирксг Оипе е.усъслки иьег 3емиуцки9 ки.к
ек хкеье кепц.е мфньусикг
s Вини:нгстоо
Д уи.псрфР ки.ксР мкуи/сГк- Ауитпе,ирн- нпн тс,и 2ипфи сс+с2ф нрЗеус2нн9
.екеус- ри ниик рн.с.еье екрежирн- . ес9и.кб Ауетс,г 1сАуниу9 рс слки кескепеьн-
/и.ел .пнрн.н м ус+типи е пи/ирнн .сунис ссрспцрекцГ сбтбк сс+с2ф ки.кс9 м .екеуфР
Аемикмбик- ес нкеунн ек.уфкн- .сунис нпн е ке9 Ае/иб Аусмнпцрфл бРет рн,сик
ун. ме+рн.ремирн- хкеье +ссепимсрн-г
Дсжс +стс/с 8 ексмнкц кепц.е кб нрЗеус2нГ9 н+ .екеуел сбтик Аер-кре9 /и мсжс
бпбьс н мсжи Ауитпе,ирни екпн/сГк- ек .ер.буиркемг
s 8оунор сгмио
3уе/нкслки питбГънл сс+с2 н екикцки ки Зус+ф9 .екеуфи е,ре ипе бтспнкц си+
Аекиун фпсг
Т екн2боопо шгбо:ут г:со:п:Г б:г уъ>оу:ръо: ро1упт г :гс
б:г рнптопо Ве1опкгргяг 322ок:е ое янгменГого Вг:оВноопо кнпсе:е оо
:ек оебп:онГог е о.оолооо Вг:оВноопо э 3:г нплГ гбо1оЗог 3:еВ р
цпкнпбоукгс псоооопп кнпсе:е оело Внеоо:.
ТоЗГ оо у:гп: ем.ре:Г б:г Вг яогнгяпбоукпс со1кес ВгуноЗоп
ноЗопкгр. Во1пгЗ ое –осно м.н оо :ек ъ/ п Зерог
ОАусмнпнц1 – киАиуц срспеьн/рбГ уссекб Ауетипслки е мен ки.кег
боу.и
этиспцрфл +сьепеме. АеРе, рс мнкунрб9 ер Аунмпи.сик кепц.е рб,рфР
мс Ае.бАскипилг Д +сьепем.и тп- хкеье нАепц+бГк- кискн/и.ни пемсг
Тпн мф Ауитпсьсики бпбьн су.икепеьс9 ке пеме ясу.икепеьВ м
+сьепем.и Аунмпи/ик мрнсрниг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4Ф

.ек-лист

11гро1Г:о :оку: Во1оЗ уЗебо
1и+ггмг.
3унмпи.скипцрфл9 нркуньбГънл9 Аетксп.нмсГънл . /кирнГг шкмикцки рс кун
меАуесг Дс Ре/ик- б+рскц Аетуесрекн Аепи Ауе/кирн- +сьепем.с1 Дс ер русмнк-1
Дс ри кфтре тсмскц ки.к кс.н +сьепем.е1
4е9рж Ж ьг ф mmm лни.гм с съгерижо
Ое.усъслки яметбВ9 ре ри Зс.кфг
Игъгт.ор сърьгтрно2
.епел ьньсрк.ни Зус+фг Мепц.е .еуек.ни Ауитпе,ирн- 8 ки9 /ке биъсГк- м етрб
куе.бг
Игъгт.ор иелиФА
Д етре сс+с2и 8 184 куе.г
-гьли+ггм.о
1с 8в сс+с2с етнр Ает+сьепеме.г
vомг. 2лА. Ж ьгг. ър.ижнАр .оур
яjЗнж.н9 спсьетсу- .екеуф jВ
3уе/ц тмс ьпсьепс Аету-тN яАееьсик уижнкцВ9 яАе+меп-ик типскцВ н кг тг
–истг29рр мърж2
.епел сбтбъии муи- н+ ки.ксг Мепц.е рске-ъииг
4еъи9рнор . )отитр>
Тпн +с.с+/н. ри куисемсп нреье9 ке ки.к есусъсик- . етреб /ипеми.б 8 /нкскипГг
шАнфмсик иье Ауеспиб9 Ае.с+фмсик уижирни ибг Ми.к рсАнср нирре тп- хкеье етреье
/нкскип-г Ме икц ки.к Анжик- икенирни яДфВг
-ъолАм . ьр.стмо>
Ми.к +с.ср/нмсик- Аун+фме . тилкмнГ1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4т

3.21. Оформлетие текстс

1с хЗЗи.кнмрекц АуетсГъиье ки.кс мпн-Гк кун ьубААф Зс.кеуемN
O ки.к 8 тубьнн пемсн9 ке9 /ке мф рсАнспн9 фп u1Ф 5 бАиРсmw
O .с/икме сбтнкеунн 8 миуре пн еАуитипирс сбтнкеун- u1Ф 5 бАиРсmw
O тубьни Зс.кеуф uФ 5 бАиРсmг )цмнрбГ тепГ кбк +срнсик еЗеупирни ки.ксг 1и
ке9 /ке мф яьемеункиВ ки.ке9 с ке9 .с. мф хке типсикиг
Дс рб,ре Аее/ц /ипеми.б Ауе/нкскц ки.к9 типскц кс.9 /кесф Аун Аиуме м+ьп-ти
рс риье ер Аер-пN
O /ке /нкскц иье сбтик пиь.еw
O /кесф бпемнкц фп9 ри рсте /нкскц миц ки.к ек +сьепем.с те Зснпнн смкеус м
.ер2и 8 текске/ре Ауеси,скц ьпс+сн Ает+сьепем.н9 муи+.н9 мфтипиррфи Зусьиркфг
э Абкц 2нЗус Ф 5 мс ри бъсикг шк еЗеупирн- ки.кс +смннк е/ирц реьеиг
оирнспцрфл АуетсГънл ки.к е,ре рсАнскц .уеРекрф жунЗке u4- нпн 0- .иь-
пиm9 н кепц.е итнрн2ф еьпс-к- рсАу-ьскц-9 /кесф иье Ауе/нкскцг
2сАб.с- м Ауетс,б мел Аиумфл тнкср2неррфл есб/сГънл Ауетб.к я>и.псрфл
АуиN .б/рфи мелкмс м АуетсГъни мфьетфВ9 - рсснп реье сепи+риррфР жнжи. еЗеу-
пирниг
Оесфкн- ус+меус/нмспнц мек .с.г 7 рсАнсп бситнкипцрфл ки.к9 ус+снп иье рс сс+с2ф
н ус+икнп рс слкиг Ми.к еке-п н+ +сьепем.ем н Ает+сьепем.ем9 с +с.ср/нмсп- еуср,и-
мел .реА.ел ябАнкцВг
2с ритипГ - Аунмпи. рс кусрн2б ри.епц.е кф-/ Аекир2нспцрфР Ае.бАскипил u+сАб-
кнп мен усфп.н9 рс .екеуфи АетАнсрф су.икепеьн9 .еАнуслкиуф9 мпстипц2ф спеье
н уитриье сн+рисmг
>и+бпцкск 8 Апс/имрфлг 1н етрел Ауетс,нг 1епц5 7 Аер-п9 /ке киу-кц ри б,и ри/иье9
н Аунр-п- ньускц еЗеупирни ки.ксг 7 тессмнп .усрфи Ает+сьепем.н9 ,ипкеи мфтипи-
рни9 +ипирфи яьсп.нВ н Ауе/ни ьусЗн/и.ни хпииркфг Д ки.ки рн/иье ри ир-п 8 Ауеке
еЗеунп иье нрс/иг ш9 /бте5 3ежпн Ауетс,нг
 е,спирнГ9 кусрн2с ри еРусрнпсц 8 ерс бжпс м Абкекб Аепи уитн+слрс слксг
1е мек Ауниу9 рс .екеуфл мф е,ики АеекуикцN coorNttmZioNeoNzoгehtm[ltreNii-oiNnoet\con-
nNDZotг 3е хкел фп.и усАепе,ирс кусрн2с АетАн.н рс еГ усфп.б яшк.уемирн- .еАн-
услкиусВг
Ти .ермиун- ексмп-ик вФ8вв 59 тубьнн пемсн9 .с,тфл куикнл Аеикнкипц ксре-
мнк- АетАн/н.ег Мс.ел уи+бпцкск тсГк9 .ери/ре9 ки.к н /нкс- 2ипимс- сбтнкеун-9 .еке-
убГ - Аунмпи.сГ .ерки.крел уи.пселг 1е5 7 тепье х.Аиуниркнуемсп е кусрн2илг
Орс/спс рс рил сфп кепц.е ки.кг 2с/и еесирре ксускц-9 ипн - АуитпсьсГ си-
Апскре АетАнскц- рс усфп.б1 ИЗЗи.кнмрекц кусрн2ф ексмп-пс 0 5г
:ке уи+.е н+ирнпе .ермиунГ м Аепе,нкипцрбГ кеуерб1
O Оиун- Ает+сьепем.ем uм Ауежпел миунн ки.к еке-п н+ ри.епц.нР сс+с2имmг
O шсиъсрни сербем суесик- м ьпс+с 8 Ает+сьепеме. J мфтипирни 2микег
O Окуип.с9 Аунмпи.сГъс- мрнсрни н рси.сГъс-9 /ке рн,и 8 сеи мс,реиг
3епи мритуирн- хкнР хпииркем еЗеупирн- .ермиун- кусрн2ф кспс вв 5г
боу.и
Mфкбик рирни9 /ке .еуек.ни +сьепем.н хЗЗи.кнмрии тпнррфРг 3-кц
пем Ауекнм А-крст2скнг Ике ри с.нес9 ре Аунпбжскц- кенкг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4

3.22. ото 1олжет оформлять текст-

ке теп,ир уижскц9 м .с.е ики рб,ре Аексмнкц нрГГ куип.б9 .с.ел Ает+сьепе-
ме. +спнкц 2мике9 с . .с.еб пемб м ки.ки Аунмпи/ц теАепрнкипцреи мрнсрни1
3е нтии 8 тн+слриуг Ике иье уссекс9 б риье уб.н н ьепемс я+ске/ирфВ Аусмнпцрег ОиГ
мс ус+е/суемскц9 тспи.е ри ми тн+слриуф Аусм-к- хкел +стс/илг Ике .сирц ри м еьеует
якуб,ирн.ем ЗекежеАсВ9 с ус+ьемеу е ке9 /ке .с,тфл теп,ир +срнскц- мен типег
Эф ьемеун е ке9 .с. бАуекнкц /кирни ки.ксг с. типскц кс.9 /кесф /ипеми. Ауе-
/нксп ки.к н Аер-пг Ме икц усксмп-и с.2иркф ьусЗн/и.нн уиткмснг – тп- хкеье
ки.к рб,ре Ауе/нкскц Рек- сф етнр ус+г
с. ьемеунп ри +рс.ефл тн+слриуN яМф /ке9 Ре/ижц9 /кесф - мГ хкб иубртб е кбу-
снррфР пеАск.сР нпн .еА/ирел пит.и иъи н /нксп1В
1с меАуе я– .с. кф кеьтс сб.пикф е+тсижц н пнкем.н1В ер екмикнп ьирнспцре Ауе-
кеN я.п- ир- ки.к 8 хке рссеу ьиеикун/и.нР Зньбуг э е- +стс/с типскц кс.9 /кесф
ерн .уснме екренкипцре тубь тубьс ке-пнВг
МиАиуц мф Аернсики9 .ке теп,ир +срнскц- еЗеупирни ки.кс1 Дф9 .еАнуслкиуг
ери/ре9 ри секе-кипцре унемскц куип.н н ьспе/.н9 ре тскц /ик.еи +стсрни тн+слриуб
нпн мис-скиуб 8 мсжс +стс/сг
1сАуниу9 мек м хке ики ри рб,ре мфтипирни9 кбк 8 ЗекеьусЗн-9 с кбк ус.сг
3ернкиN мф уссексики е фпе ки.кс9 с реьни тн+слриуф яьиеикун/и.нн Зньб-
уснВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4в

3.23. оск л1и +итст текст2 и +то и этого сле1ует-

экс.9 мсжс +стс/с 8 ри кепц.е рсАнскц ки.к9 с иъи н еЗеункц иье еекмиккмбГън
есус+ег Отипскц кс.9 /кесф /нкскц иье сфпе пиь.е н Ауекег
3сусте. м ке9 /ке уи.псрфи ки.кф /нксГк м ри.епц.е хксАемг
Орс/спс /ипеми. Ауеке суесик м+ьп-т рс ки.к н уижсик 8 /нкскц тспцжи нпн рикг
Икек хксА тпнк- и.бртфг 2с хке муи- е2ирнмсик- к-,икц /кирн- ки.ксг ш фпи иъи
уи/ц ри нтикг
2с и.бртф рс пнки –1 ьпс+ /ипеми.с Аеесир мфтипнкц н Ауесрспн+нуемскц тФ
хпииркем 8 кс. рс+фмсифР .уГ/.емг уГ/.сн еьбк сфкцN
● Ми.кемфи хпииркф uпемс9 сб.мфmN
O +сьепем.н н Ает+сьепем.нw
O сс+с2фw
O сбппнк-Аенркфw
O с.2иркф м пемсРг
● оусЗн/и.ни хпииркфN
O Зекеw
O сбтнеw
O мнтиеw
O хпииркф еЗеупирн- ки.кс uкуип.н-б.с+скипн9 +ми+те/.н9 ьспе/.н н кг тгmг
с,тфл н+ рнР Аеесир Аунмпи/ц мрнсрни /ипеми.с9 бтиу,скц иье9 +ссрнкц м ки.кг
Тпн Ае у-тб Аун+рс.ем /ипеми. уижсик9 /ке /нкскц ки.к сбтик пиь.е9 ке АиуиРетнк
.е мкеуеб хксАб 8 Ауесиьсик иье ьпс+снг 1и /нксик АепрекцГ9 с мфРмскфмсик .бе/.сн
8 Зусьирксн9 ектипцрфн Ауитпе,ирн-нг э рс/скц- кс.еи я/кирниВ е,ик пГсеье
икс м ки.киг
э кепц.е Аеке9 ипн .бе/.н +снркиуиемспн /ипеми.с9 ер рс/нрсик /нкскц сеье
рс/спсг
)Гсемц . ки.кб рс/нрсик- Аиумеье м+ьп-тсг 3е .с.н Аун+рс.с /ипеми. уижсик9
/ке /нкскц сбтик пиь.е1
O 1исепцжни сс+с2фг
O еуек.ни Ауитпе,ирн-г
O 3ет+сьепем.нг
O э+есус,ирн-г
O Ми.кемфи муи+.нг
O Дфтипирни еремрфР фпил н нтил тубьн жунЗке нпн 2микег
шк.уелки пГсбГ ьс+икбг 3еекунки 8 ми хкн хпииркф АунбккмбГк м уитс.2нер-
рфР скиунспсРг ос+ик/н.н тсмре Аер-пн9 /ке пГтн ри /нксГк ки.кф9 с АуесиьсГк ьпс+сн9
Афкс-ц +с /нксррфи и.бртф бпемнкц фпг
боу.и
2сьп-тфмслки м АсА.б яОАсВг 3уесиьслки ьпс+сн +сьепем.н н
еки/слки ки9 .екеуфи мс +с2иАнпнг Оеснуслки кс.ни житимуф 8 м рнР м-
нпсг 1сАуниу9 еГ уи.псрбГ +сънкб м+песпн +сьепем.сN я1и еь
м-+скц- мсн Ае кипиЗербВ н я–ри.текф Ауе нстнремВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т41

3.24. А2 оформлетия текстс

Д хке ус+типи ф ус+сиуи АежсьембГ нркуб.2нГ еЗеупирн- пГсеье ки.ксг шрс
АетРетнк тп- уи.псреье ки.кс9 тп- ки.кс сб.пикс9 хпи.куерреье Анцс9 .екеуеи мф
Анжики .еппиьи нпн тнуи.кеубг
9и+ 1о
>с+силки ки.к рс рисепцжни сс+с2фг Д .с,те сс+с2и Ае 184 куе.г
еуек.ни сс+с2ф 8 Аун+рс. кеье9 /ке ки.к пиь.е Ауе/нкскцг 1ии2.ни б/ирфи Ауеме-
тнпн нпитемсрни9 .с. /ипеми. /нксик уи.псрфл ки.кг ш.с+спец9 /ке /съи миье /кирни
рс/нрсик- сеье .еуек.еье сс+с2сг Дитц иье Ауе/нкскц пиь/и миьег 3ехкеб Абкц мсж
ки.к екенк кепц.е н+ .еуек.нР сс+с2имг
9и+ 2о
э+ссмцкиц ек тпнррфР Ауитпе,ирнлг
ункиунл ус+иус Ауекг .пнрреи Ауитпе,ирни ри биъсик- рс етрб куе.б м ки.ке-
ме уитс.кеуиг 1и кенк Рнкункц Аеп-н те.биркс н ус+иуе жунЗксг Дитц мсжс +стс/с
8 типскц ки.к пиь.н тп- /кирн-г
еуек.еи Ауитпе,ирни Ауеъи Ауе/нкскц н пиь/и Аер-кцг ДАернки нкбс2нГ9 м .еке-
убГ АеАсп шксА MиртиуN
–еу:ообпр. ХнокуеоЗ1 Mкгрнорпб :ъ: /о мо В1гсоЗноопт
В1пянеупн Вг/е1огяг поуВок:г1е г:гмоЗе:Г бос мгя Вгунен Т 3:г: ЗооГ
мгя Вгунен ХнокуеоЗ1ъ Mкгрнорпбъ ое гмоЗ мъ:.нкъ ъм1гркп Згселопо
я1пмкп 2г1лсек п уоноЗкп ък1епоукп мг1> у стугс Во1ргяг уг1:е къ1пцъ
у 1пугс п кгсВг: п уълоо.ш тмнгк
э .елшоо э укеен ХнокуеоЗ1 Mкгрнорпб э ВгоекгсГут у :гре1п>ос
п яъмВг/е1е
Ду:еВ е1:пу:пбоукп 1еукнеотнут у шгткг Згсе п гмитрпн о :екг
Знпоо2>п п Зръус.унооо. кгсВнпсоо: б:г Зе/о оо усгя Згроу:п ояг
Зг кгоце
Ткц тмс кнАс Ауитпе,ирнл9 рс .екеуфи рб,ре есускнкц къскипцреи мрнсрниг
тг 3уитпе,ирн- Аиуи/нпирн-нг
О. В1оЗнеяеос :онорпг1. m-O-Вноо1. уг:гр.о :оно2го.
шгнгЗпнГопкп кгсВГ2:о1о.о сгоп:г1. кнерпе:ъ1. 3носоо:. Вп:еопт
уВоцпенпп1греооъ2 нп:о1е:ъ1ъ
Мс. е,ре Аиуи/нп-кц яте риссВг э кс.еи Ауитпе,ирни е,ик +срнскц в849 с ке н Л
куе.г >ижирни е/ирц Ауекеи 8 ус+типнки иьег
О. В1оЗнеяеос н2мъ2 м.:гръ2 :ошопкъ хонорпг1. m-O-Вноо1.
уг:гр.о :оно2го. ZгнгЗпнГопкп кгсВГ2:о1о.о сгоп:г1. кнерпе:ъ1.
Эносоо:. Вп:еопт уВоцпенпп1греооъ2 нп:о1е:ъ1ъ
г 3уитпе,ирн- Аун/скрфн н тииАун/скрфн есеуекснг
1г3:. у1еропре2: ш1ес у Ве1ъугс ъогут>псут рЗенГ Вг мом1о/о.с
ргноес р1осооп рс.ре2>пс оеЗ ро1шълкесп Зо1орГор п сеот>пс
Въ:опкгр
с. кбк ри мАернкц .псн.с 8 яке рс .е ке-п1 3екубтнкиц н+9-р-кц- -рииВ1
>ижирни еА-кц ,и е/ирц Ауекеиг >с+силки етре пе,реи Ауитпе,ирни рс 8в АуекфРг
1г3:. у1еропре2: ш1ес у Ве1ъугс 1е1ъу ъогуп:ут рЗенГ Вг
мом1о/о.с ргноес р1осооп Z1ес рс.рео: оеЗ ро1шълкесп Зо1орГор п
сеоп: Въ:опкгр
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т44
9и+ Ло
шктипнки .с,тфи 8в сс+с2с Ает+сьепем.снг
Мс.н есус+е мф куб.кбунубики ки.кг >с+снмсики иье рс фпемфи /скн9 теАеп-
рнкипцре бАуеъс- /кирниг
9и+ фо
>сксмцки с.2иркф рс пемсРг
Д .с,те сс+с2и е,ик сфкц пеме uнпн пемсm9 рибъии +рс/нфл фпг Тье ке,и
е,ре мфтипнкц 2мике нпн ясептеВг 1сАуниу9 м Ауитпе,ирнн я1сжс икетн.с бмипн-
/нмсик Аунсфпц
м 0 ъил
В .пГ/имфн пемсн сбтик ям 4 ус+Вг
О мфтипирн-н ри /скнки9 /кесф ки.к ри Ауимускнп- м яАикуеи ети-пеВг
Отипслки ми 1 жсьс 8 н ки.к сбтик /нкскц- м ус+ф пиь/и н Ауетсмскц м ус+ф пб/жиг
3уемиуире5

Зс1стие

3уитпсьсГ Аеуссекскц рст мсжн ки.ке 8 сф пб/жн мсжн ки.кег 2стсрни
е/ирц АуекеиN е.ускнкц ки.к рс вФ 5 н еРусрнкц фпг 3емиуцки9 б мс Аепб/нк-9 ипн
мф нАепц+бики сепцжнркме уи.еиртс2нл Ае уитс.кнуемсрнГ н еЗеупирнГ ки.кемг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т4Л

3.25. оск с помо/ь фотогрсфин
пов2сить эффективтость текстс-

э+есус,ирни м ки.ки 8 еърфл .уГ/е.г ПекеьусЗнн9 Риф9 .сукнр.н екпн/ре Аун-
мпи.сГк мрнсрниг 1с.епц.е1 .смслки ус+сиуи-г
с,тфл хпиирк ки.кс ниик меГ уи.псрбГ нпбг Осфл нпцрфл 8 +сьепеме.г
Мс. мек9 нпс ЗекеьусЗнл н н+есус,ирнл м ки.ки ри бкбАсик нпи +сьепем.сг шс-+скипцре
нАепц+блки хкн хпииркфг штрс.е ри ми ЗекеьусЗнн етнрс.еме Аепи+рфг с.ни ,и Ауен+-
мет-к рснсепцжнл хЗЗи.к1
O
бгтг+ъиоо ОеАгХстиг5
эР е/ирц пГс-к нАепц+емскц .еикепеьн н Апскн/и.ни Рнубуьнг Мс.еье уетс
рн.н уссексГк е/ирц +теуемег шрн уижсГк ус+б ри.епц.е +стс/г .иеркунубГк хЗЗи.к
uсфпс Аепрс- тсс н мек м .с.бГ куелрбГ тимбж.б Ауимускнпсц +с Л и-2имmг 3е.с+фмсГк9
/ке Аи2нспнк Аееьсик пГт- м е/ирц +сАбъирре еке-рннг ХиАп-Гк хе2нерспцрег
:и нпцрии .еркуск и,тб ясфпеВ н якспеВ9 ки сепцжи мрнсрн- Аунмпи.сик н+есус-
,ирниг
O
бгтг+ъиоо ге9р.ти съгьит
1б,ре Ае.с+скц Ауитик е миР кеуерг .скц яАеъбАскцВ сбтбъбГ Ае.бА.бг 2теуеме9
ипн мф е,ики хке типскцг шсускнки мрнсрни9 .с. рс слксР Ае Ауетс,и сtб смкееснпил
тиеркунубГк хкн сфи смкееснпнг .сГк ЗекеьусЗнн ус+рфР бьпем9 ус+рфР кеуер9
ри.епц.е рн.ем сперс9 Зеке Аунсеурел Асрипн н кг тг ПекеьусЗнл реье ри сфмсикг –рс-
пеьн/рфл АетРет нАепц+бГк нркиурик-сьс+нрфг 1сАуниу9 тсГк ри кепц.е ЗекеьусЗнГ
кипимн+еус ям срЗсВ9 ре н ям АуеЗнпцВ9 н я кфпсВ9 рс ектипцре рн.и Абпцк тнкср2н-
ерреье бАусмпирн-г Ике рб,ре9 /кесф Ауитексмнкц .с. е,ре сепцжи мн+бспцрел нрЗеу-
с2ннг
O
бгтг+ъиоо ге9р.ти съгьит м оссг:лгминоо
О АееъцГ хкел ьубААф ЗекеьусЗнл екпн/ре рнсГк- ме+ус,ирн-г опсмреи 8 Аиу-
мф типе ексмнкц Ане. ме+ус,ирнл9 с Аеке б,и Ает рнР Аетснускц рн.нг
1сАуниу9 ме+ус,ирни .пнирксN яЦ хкеье ребксб.с х.уср рс епр2и спи.рик н /нкскц
.рньн сбтик +скубтрнкипцреВг
ПекеьусЗнн тп- р-кн- ме+ус,ирнлN Зеке х.усрс м -у.нл епри/рфл тирц J Зеке
тимбж.н9 уссексГъил ребксб.е рс Ап-,иг
O
бгтг+ъиоо ьгмг:нАГ .орнтгм с ге9р.тгж м ъв.иГ
шрн АемфжсГк темиуниг Мс.н ек+фмс миу-кг кс.еб ки.кб сепцжи темиун-г
O
бгтг+ъиоо с сърьжртгж ь2 съимнрно2 о гФрн.о ъилжръгм
–сепГкреи сепцжнркме ри фпнк нппникусн н .бсеикуснг – ипн рсте Аиуи-
тскц ус+иуф9 ьсссункф9 ми1 Мепънрс кипиЗерс миье Л нппникуем 8 хке реье нпн спе1
Ди /сем миье 4 ьусем 8 хке реье нпн спе1 1б,ир ес9и.к тп- усмрирн-г Дметнки
иьег ПекеьусЗн- кипиЗерс м АуеЗнпц у-те .уитнкрел .сукелг Пеке /сем у-те е Ан-
/и/рф .еуес.ег эпн пГсф тубьн Ауитике тп- усмрирн-г

Зс1стие

шк.уелки рс меи слки АуетсГъни кусрн2фг Ткц рс рнР ЗекеьусЗнн1 Тпн тс9 ке
е2ирнки нР АуетсГънл Аекир2нспг Тпн рик9 ке Аетсиунки н ес-+скипцре тессмцкиг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т40

3.21. Тоткости испольовстия
ви1ео тс про1с/их стрстицсх

Днтиеуепн. рс АуетсГъил кусрн2и 8 иъи етнр .уГ/е.9 бтиу,нмсГънл /нкскип-г 1е9
.с. н пГсел Ауни9 ер ринтиспирг .смслки усекун иье АпГф н нрбфг
3пГфN
O -у.еи А-кре9 Аунмпи.сГъии мрнсрниw
O /нкскипГ ри рсте рсАу-ьскц- н тбскц 8 нрЗеус2н- Аетсик- м текбАрел Зеуиw
O ме+тилкмни рс ус+рфи .срспф меАун-кн- 8 +мб.емел н мн+бспцрфлг
ЭнрбфN
O рс еирк рсАнсрн- .рньн uпике Фтт ьетсm ме реьнР уиьнерсР >енн яитпир-
рфлВ эркиурик9 с +рс/нк9 Аекир2нспцрфл .пнирк ри е,ик Аеекуикц уепн.г Тб Аунтик-
,тскц9 Ае.с +сьуб+нк- мнтиег ДтбслкицN ,тскц9 Ае.с +сьуб+нкц- уи.псс uреье мф +рс-
ики пГтил9 АеесрфР рс кс.еи1mw
O ми АеАбп-урии н АеАбп-урии еснпцрфи бкуелкмс9 с +рс/нк 8 еснпцрфл эркиурик9
.екеуфл мфе.ел .еуекцГ ри екпн/сик-w
O Апскс +с кусЗн. +сксмп-ик реьнР Аеикнкипил ек.с+фмскц- ек Ауеекус уи.пс-
реье мнтиег
3ернки е нрбсР9 ре ри ек.с+фмслкиц ек ус+иъирн- мнтие рс кусрн2иг еуек-
.нл мнтиеуепн. uт8 нрбкфm нркиуирел нрЗеус2нил тск ек.пн.г 2с2иАнк мрнсрни н
бтиу,нк Аеикнкипилг 1и миР9 .ери/рег 1е .еье-ке мф тс +сРмскнкиг
боу.и
Д .с.нР тири,рфР итнрн2сР пб/жи б.с+фмскц 2ирф1 Д убсп-Р1
.еппсусР1 Тмуе1 Д киР9 .екеуфи Аунмф/рф тп- мсжнР Ае.бАскипил uм
.екеуфР ерн Аунмф.пн е2ирнмскц кускфmг

оские с1с+и можто решить с помо/ь ви1ео-

4елгъ тгмиъио ￿
Д ки.ки мф иье еАнфмсики9 с рс мнтие е миР кеуер тиеркунуб-
икиг .еАепрнкипцрбГ Аунмпи.скипцрекц мнтие тсик тиеркус2н- ес9и.кс м тилкмннг 1и
Ауеке Ае.убкнки м уб.сР екемфл кипиЗер9 с м.пГ/нки иье 8 Ае.с,нки бтескме н .усекб
нркиуЗилс еАиус2неррел нкифг
4елгъ егнвсгмо ￿
1и.епц.е ус+ м ус+рфР ьпсмсР .рньн - ме+мусъсГц . етрел н кел
,и фпнN кнАемел кемсу е,ре еккуснмскц АееъцГ сербемг – м мнтиеуепн.и мф хкн
сербф е,ики Ауетиеркунуемскцг
оьрггтлАмА .орнтгмо ￿
шкпн/ре уссексГк9 ипн Ауетеп,нкипцрекц уепн.с рисепц-
жс-г .еАепрнкипцрбГ Аунмпи.скипцрекц Аунтсик н+микрекц /ипеми.сг :и н+микрии
.пнирк9 тсГънл ек+фм9 ки нпцрии уепн.г
оьрг.р.сА
9 м .екеуфР .пниркф ри Ауеке тсГк ек+фм9 с ус.с+фмсГк е Рети Ауеи.кс9
пе,рек-Р +стс/н н ке9 .с.еи нркиуиреи уижирни Аунтбспс мсжс .есртсг
оьрг с гтмртижо ни мгсъгсАо ￿
1сАуниу9 типскц ус+тип гIгFг9 м .екеуе сбтбк ус+-
иъирф кепц.е мнтиеуепн.нг Д хке пб/си пб/жи рс .с,тфл меАуе тсмскц екмик м ектипц-
ре мнтиег э с меАуе .пниркс теп,ир сфкц ри кепц.е Ауен+риир м уепн.и9 ре н тср Ает-
+сьепем.е рс кусрн2и9 /кесф иье пиь.е е,ре сфпе рслкнг
э сеи ьпсмреи 8 ксуслкиц9 /кесф мсжн мнтиеуепн.н ри сфпн .б/рфнг – сфпн
еуньнрспцрфн9 нркиуирфн9 миипфн9 есб/сГъннг )Гсфн 8 кепц.е ри .б/рфнг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т48
Д .с/икми Ауниус Аеекунки мнтиеуепн.н сьс+нрс zZrrniг\nm рс coorNtt
kkkг[nhohBNг\nmthiNetLZrrni н сьс+нрс ŒZoт9г\nm рс coorNttkkkг[nhohBNг\nmthiNet
sZoт9\nmг
шои моьрг
5е б:г уВгугмо. кг1г:кпо рпЗог1гнпкп оунп ВгЗг:п к еЗебо уг
ус.унгсь
тгсВеопт Blendtec э В1гпргЗп:онГ В1гс.лнооо.ш мнооЗо1гр э
у:гнкоънеуГ уг уВеЗгс В1гЗе/ И:гм. уВеу:п уп:ъецп2 м.н гмитрноо
сгягрг л:ъ1с р шгЗо кг:г1гяг 1гЗпнеуГ пЗот уот:Г уо1п2 кг1г:кпш
рпЗог1гнпкгр Знт Зосгоу:1ецпп сг>огу:п мнооЗо1гр Л1ъяпсп унгреспс 1Х
Зере:о мъЗос м1гуе:Г р оелп мнооЗо1. руо б:г ВгЗро1оо:ут ВгЗ 1ъкъф8
.кееог э уЗонеог .о1пт 1гнпкгр м.не еВпуеое ургпсп упнесп мо
В1прнобоопт Зг1гяпш гВо1е:г1гр п 1окнесо.ш еяоо:у:р
.нгяеогс 1окнесог кесВеопп у:ене 21ее 1Œill it blendь8 П1Х 3:г
с. Во1осонось8)
9пцгс кесВеопп у:ен рпцо-В1опЗоо: вяг Вг :екгсъ унъбе2 ое1тЗпнп
р мон. шене:
те/З. 1гнпк оебпоенут у :гяг б:г рпцо-В1опЗоо: В1гпогупн
21еъ 1Œill it blendь8 м1гуен р мнооЗо1 1/о1:ръ8 ое/псен когВкъ on э п
ро>Г В1ор1е>енеуГ р Вг1глгк
11гЗгн/п:онГогу:Г 1гнпкгр 89эА9 уокъоЗ хекпс оошп:1.с гм1егс
р Вг1глгк м.н В1ор1е>оо iPhone iP(d кнерпе:ъ1е къкне тоо п : З
1гуно еВъуке р уо:Г 3:г 1окнесог кесВеопп гмиос В1гЗе/
кгсВеопп Blendtec ъронпбпнут р 5 1е е 1гнпкп Вгнъбпнп оея1еЗъ ое
В1оу:п/огс 1окнесогс 2оу:прено \lio lw(rds
9ояооЗе1о.о 1гнпкп р. сг/о:о Вгусг:1о:Г ое г2пцпенГогс кеоено
кгсВеопп htt-с~~www,outubecom~user~ Blendtec

Рсме/етие ви1ео

Ткц тмс Аунр2нАнспцрфР мсунсркс ус+иъирн- мнтие рс слкиN
O +сьуб+нкц иье . иси рс иумиу н нАепц+емскц мел ескмиррфл мнтиеАпииуw
O +сьуб+нкц уепн. рс мнтиеиумнф u}nhohBN9 ;hohBNm н мкуснмскц рс кусрн2б нР
мнтиеАпииуфг
Тпн мф Аунтиу,нмсикиц Аиумеье мсунсркс9 ке ес-+скипцре у-те мнтие тслки
нркуб.2нГ9 /ке рб,ре типскц9 /кесф рс/скц Ауеекуг

Рекомет1сции по со1сти про1с/его ви1ео

>епн.н яЭсьс+нр рс тнмсриВ 8 екпн/рфл Ауниу тп- Аетус,срн-г 1и тп- пиАеье .еАн-
уемсрн-9 с тп- Аетус,срн-г 3ексуслкиц мфтип-кц 8в нрбкф .с,тфл тирц рс Ауееку
етреье уи.псреье уепн.сг опсмреи 8 екуикц ек рс/спс н те .ер2сг Дф +сикнки ти-к.н
Аунием н Знжи.9 текелрфР Аетус,срн-г
экс.9 .с.ни Ауниф н Знж.н е,ре н рб,ре нАепц+емскц м мнтие тп- АуетсГъил
кусрн2фг
–и)они.тр с съгержАо ￿
с. н уи.псрфл ки.к9 АуетсГънл уепн. пб/жи рс/нрскц
 Ауеспифг Ике Ае+меп-ик рслкн есънл -+ф. е +ункипиг опсмреи 8 АеАскц м Ауеспибг
Ике .с. рскбАнкц рс е+епцг :ипеми. АуефАсик-г яЦкспн ек етреесус+рел9 Ауирел н
си+м.брел итф1В9 я1итемепцрф мен мие1В9 яЖекнки рсб/нкц- м.бре ьекемнкц1В
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т49
Мимотр имтгъотртгжо ￿
штре типе9 .еьтс мф Ауеке ус.с+фмсикиг .убьеи 8 .еьтс мсн
еьпсир АуеЗнг Д уепн.сР е/ирц /ске ЗньбунубГк Аи2нспнкф нпн АуеЗинерспфг Ике
е,ик сфкц жиЗ-Аемсу9 митбънл кискн/и.ел кипиАиуитс/н рс кипи.срспи9 н+микрс- пн/-
рекц9 рсАуниу Аеукирг
цссг:лв.тр О+гмгъ29о.5 нр.жон+о ￿
Д етре н+ уепн.ем киписьс+нрс уи.пснуе-
мсп- яЭсунрскеу 9 нрбкВг Ике екпн/рфл Ауниу кс.еье АетРетсг Тпн рс+мсрни б кемсус
б,и икц н ере тспи.е ри ьемеу-ъии9 ке Аунтбслки -у.бГ иксЗеубг
ш.или Ж сг.итоо ￿
.иеркус2н-9 тиеркус2н- н иъи ус+ тиеркус2н-г О.с+спн
яе/рфи ри,рфи -рфи спГтсВ 8 Ае.с,нкиг я3уимеРетрфл м.б 8 есф.ремирреб
тииукбВ 8 еА-кц Ае.с,нкиг 3е.с,нки9 .с. пиь.е Аепц+емскц- бкуелкме9 .с. сфкуе Ауе-
-мп-ик- хЗЗи.кг .иеркус2н- 8 етнр н+ еърилжнР уи.псрфР Ауниемг
эг9ни2 съгьити ФрнАо ￿
3еекун рс 2нЗуфг Жуереикус, уепн.с нрбкфг Ц,и
рс 44-л и.брти uАепемнрс уепн.сm рс/нрсик- Ауетс,с 2ирфг :съи миье 8 хке тессмпирни
Аетсу.емг 1сАуниу9 м Аетсуе. . .бРеррел киРрн.и е,ре тессмнкц .рньб уи2иАкем н тми
ус+типе/рфи те.нг
-ъолАм . ьр.стмо>о ￿
шс-+скипцрфл н б,и кс.ел уетрел Аун+фм я2мернки Ау-е ил-
/с5Вг
ИгнрФ Ж ьрв мрнрФо ￿
Д се .ер2и уепн.с т4 5 муиирн бРетнк рс Аетмитирни нкеьс
8 Аемкеуирни кеье9 /ке сфпе .с+сре усрииг

Зс1стие

Ое+тсрни АуетсГъиье мнтие 8 мс,рфл АнРепеьн/и.нл еиркг опсмреи 8 Аиуижсь-
рбкц АнРепеьн/и.нл ссуциуг 3елнки9 /ке р-кц АуетсГъии мнтие кс. ,и Ауеке9 .с. рсАн-
скц ки.кг
шкпе,нки .рньб м кеуербг Д.пГ/нки мис-.сиуб рс .еАцГкиуи нпн уи,н мнтие-
9и.н м кипиЗериг Орннки ри.епц.е тбспил есел м ьпсмрел уепнг Жуереикус, Аун-
иуре т8 нрбкфг 3уитксмцки9 /ке мф есъсикиц .пнирке н ус.с+фмсики е мфьетсР
мсжиье Ауитпе,ирн-г Оипии5 Ткикмиррии5 Цмиуиррии5
1иес-+скипцре е+тсмскц житимуг Дс,ре9 /кесф мф Аер-пн9 /ке р-кц АуетсГъии мнтие
е/ирц Ауекег
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛФ

3.29. .ему стят2е 1окторс
могут тсу+ить копирснтерс-

2с Л пик б/исф м итнркнкбки - кепц.е ри.епц.е ус+ мнтип те.кеуем си+ типсг Д Аунр-
2нАи пГсс- сепцрн2с 8 хке бусмилрн.9 ьти ми .бтс-ке сиьбк н рс сиьб уижсГк ти-к.н
меАуеемг с. мф Аернсики9 м еутнрскеу.ел рб,реье те.кеус рн.еьтс ри +скскц9 иье
рб,ре н.скц Ае Аспскс н Ауе/н якслрф иксВг Д кбтир/и.ни ьетф ф Ауеке стн-
пнц б тмиун н ,тспн яте Аиумел +ми+тфВ9 с нреьтс uипн рб,ир сфп АуеЗиеуm н те мкеуелг
–иун.ср.ни б/ирфи мики мус/сн Ауеметнпн нпитемсрн- АуиАсускем рс Ас2н-
ирксР н кеп.рбпнц срспеьн/рел Ауеспиелг .е.кеуем рс ики ри +скскцг эпитемс-
кипн ексмп-пн мус/с рс уссе/нР кепсР Анцс н типспн спирц.еи9 ре е/ирц Аепи+реи
ек.уфкни м еспскн .еАнуслкнрьсг
3уитксмп-ики9 .с.ел Рсе кмеунк- рс кепи мус/с9 .екеуеье Аеке-рре ри сфмсик рс
ики1 Д кс.нР бпемн-Р Ауекеи пб,исреи Анце9 /кесф Аунмпи/ц мрнсрни9 теп,ре
сфкц житимуе .еАнуслкиу.ел фпнг
ш.с+спец9 /кеN
O рсАи/сксрреи рс Аунркиуи Анце тсмспе вЛ5-рфл ек.пн.w
O рсАи/сксрреи рс Аунркиуи Анце теАнсррф ек уб.н Ауни/срни нпн теАепри-
рни бмипн/нмспе ек.пн. рс куикц 8 те 18 5w
O рсАи/сксрреи рс Аунркиуи Анце +сАн.ел рс ,ипкел сбс,.и ubnio-lom тсмспе 045-
рфл ек.пн.5
Эеуспц АуексN тс,и сфи +ср-кфи пГтн uмус/н9 уб.еметнкипн9 ирит,иуфm .пГГк
рс Аиуерспцрфл АетРет9 Аун+рс.е .екеуеье -мп-ик- АунАн.с нпн +сАн.с ек уб.нг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛт

3.28. ооммер+еское пре1ложетие

еиу/и.еи Ауитпе,ирни +спб,нмсик ектипцреье ус+ьемеусг Икек нркубирк е.б-
кср ьбкф ус.е нкн.н н киуиекнАемг .смслки ус+снускц-г
3иумф типе еАуитипн-9 /ке хке +с я+миуцВг
еиу/и.еи Ауитпе,ирни 8 нркубирк .ебрн.с2нн рс ++ уфр.иг Ике рсАепе-
мнрб уи.псрфл ки.к9 рсАепемнрб те.бирк9 2ипц .екеуеье Аеткеп.рбкц Аепб/скип- . еАуи-
типирреб тилкмнГг шк уи.псреье ки.кс ер Аепб/сик ми Аунифг шк те.биркс 8 еЗеу-
пирниг
Эе,ре мфтипнкц тмс кнАс .еиу/и.нР Ауитпе,ирнлN
тг ￿
Охггьнгр5 .гжжръ)рс.гр сърьгтрнор ￿
8 мффпсик- Аепб/скипГ9 .екеуфл мс н
мсжб .еАсрнГ ри е/ирц Реуеже +рсикг Mепии кеье9 ер еми ри ,тик ек мс Аниг
г ￿
О1гъ2)рр5 .гжжръ)рс.гр сърьгтрнор ￿
8 мффпсик- .пниркб9 .екеуфл +сАуенп
ек мс нрЗеус2нГг 1сАуниу9 ус/нкскц кенекц н ус+иу Асукнн кемсусг Еипсифл
уе. Аексм.н н мен бпемн- екубтрн/икмс ер еесънпг
Ди еесиррекн9 Аиуи/нпиррфи рн,и9 .ссГк- нирре яРепетреьеВ .еиу/и.еье
Ауитпе,ирн-9 кс. .с. яьеу-/ииВ Аепб/скипц ,тик ек мсг шр б,и Ре/ик екубтрн/скцг шр б,и
Аернсик9 /ке иб рстег Дс ексик- кепц.е еесънкц нрЗеус2нГг
Ц яРепетреьеВ .еиу/и.еье Ауитпе,ирн- теп,рф сфкцN
тг штрс 2ипцг
Дф Ауетсики /ке-ке .ер.уикреи9 рсАуниу нирре хкб етипц тмньскипилtмспи-
ре.tуе+ике. н кг тг эпн Ауетсики екубтрн/икмег
г шАуитипир Аепб/скипцг
еиу/и.еи Ауитпе,ирни нАепц+бик- тп- .ебрн.с2нн и,тб .еАсрн-н9 ре
рб,ре Аернкц9 /ке Аепб/скипц 8 /ипеми.г Жеуеже9 ипн мф +рсики иье н- н ЗснпнГ9
теп,рекц9 Аиуерспцрфл хпи.куеррфл стуиг эАепц+б- хкб нрЗеус2нГ9 мф Аемфжсики
хЗЗи.кнмрекц .еиу/и.еье Ауитпе,ирн-г
вг :ик.е Зеубпнуемсре9 /ке нирре мф Ауитпсьсикиг
Д АиумфР сс+с2сР uм нтиспи 8 м се Аиумеm мф +с-мп-ики9 /ке нирре Ауитпсьсикиг
3уекеи9 ре хЗЗи.кнмреи уижирни9 рс/скц етнр н+ сс+с2им пемсн яЭф АуитпсьсигггВг
1г 7ре .с+сре9 .с.еи тилкмни мф ,тики ек Аепб/скип-г
Д .ер2и .еиу/и.еье Ауитпе,ирн- ,ипскипцре АеАуенкц нпн Аеткеп.рбкц /нкскип-
. кеб тилкмнГ9 .екеуеи мф ек риье ,тикиг 3е+мернкц1 1с+рс/нкц мкуи/б1 Отипскц +с.с+1
Оеесънкц теАепрнкипцрбГ нрЗеус2нГ1 Дек ес хке н рсАнжнки м Знрспцрел /скн ки.-
ксг
еиу/и.еи Ауитпе,ирни 8 хке Ауе2и9 м.пГ/сГънл кун хксАсN
тг еркс.к Аекир2нспцрф .пнирке9 рсАуниу +мере. 2ипцГ б+рскц е +снркиуие-
мсррекн м екубтрн/икми9 .ееутнрскф тп- екАусм.н Ауитпе,ирн-г
г шкАусм.с .еиу/и.еье Ауитпе,ирн-г
вг 3емкеурфл .еркс.к9 /кесф б+рскц9 Аепб/нп иье .пнирк нпн рикг 3уе/нксп нпн рик1
эркиуире нпн рик1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ

3.29. оск у+ит2всть особеттости полу+стеля
при состсвлетии коммер+еского пре1ложетия-

Mфкбик Ауитбси,тирни9 /ке .еиу/и.ни Ауитпе,ирн- рб,ре Анскц бРе н .б/ре9
митц иье сбтик /нкскц тнуи.кеуг
псн. миуре Аетикнп9 /ке Ает ети,тел ми пГтн ьепфиг 1имс,ре9 .ке мсж Аекир-
2нспцрфл .пнирк 8 ьириуспцрфл тнуи.кеу9 ьпсмрфл нр,ириу нпн ирит,иу Ае +с.бА.сг
3уи,ти миье ер /ипеми. 8 н рн/ке /ипеми/и.еи иб ри /б,тег
еьтс мф ексмп-ики .еиу/и.еи Ауитпе,ирни9 Аернки е тмбР еремрфР екнмсР
/нкскип-N
O пн/рс- мфьетсw
O кусР пн/рел Аекиунг
шрн ньусГк мс,рбГ9 с +с/скбГ тс,и уижсГъбГ уепц м Аунр-кнн уижирнлг
пГ/имф пеме кбк -мп-ик- япн/рфлВг Mи+бпемре9 м ки.ки мф теп,рф ес9--
рнкц еесиррекц мсжиье Ауитпе,ирн-9 мф+мскц темиуни9 Ауетиеркунуемскц рсти,рекц н
епнтрекц мсжил .еАсрннг Ике ми риесРетнег 1е м пГсе пб/си .пнирк теп,ир Аер-кц9
.с. мсжи Ауитпе,ирни екус+нк- ри кепц.е рс Знуи9 ре н рс риг
8о)ни2 мА+гьи
.смслки Аеекун рс нкбс2нГ куи+мег )Гсел мфсеу 8 хке ун.г Дсж Аекир2нспц-
рфл .пнирк ун.бик9 /ке иье ри Аелбк9 ри е2ир-к иье мфсеу9 +сАете+у-к м ессриг 3ехкеб
м ьубААи суьбиркем я)н/рфи мфьетфВ рб,ре Ае.с+скц9 .с. екубтрн/икме мсн екус-
+нк- рс .суциуи мсжиье .пнирксг 1сАуниу9 .с+скцN ￿
1О. руояЗе р.Вгнотос еке. р у1гк
9
е оебп:
9 ￿
р. еунъ/п:о мнеягЗе1огу:п п В1поеопо г: оебенГопке
г ￿
1гнъбп:о гЗгм1оопо
г: Ве1:оо1гр Вг мпооуъ
г
Фмерп:оуГ г: 1тЗе нпбо.ш В1гмнос8
8о)нАр сгтръо
 хкел ьубААи екре-к- суьбиркф9 Ае.с+фмсГъни9 /ке .пнирк Аекиу-ик9 ек.с+смжнц
ек мсжиье Ауитпе,ирн-г 1сАуниу9 ри е,ик меАепц+емскц- .нт.сн пнсе Аепб/нкц пн/-
рфл сербг
эпн рсАнжнки9 /ке мф типсики кс.еи-ке Ауитпе,ирни ми .убАрф ньуе.с рс уфр.и
8 .пниркб н .ер.буиркс9 .екеуфи .еуе рс/рбк нАепц+емскц мсж Ауетб.к9 тесцГк- уи+бпц-
кскем uри +ссбтцки бАе-рбкц е рнР м ки.киmг э тспцжи рси.рнки9 /ке б уб.еметкмс .пниркс
ме+рн.рик пеьн/рфл меАуеN я3е/иб б .ер.буиркем б,и икц кс.еи хЗЗи.кнмреи уижирни9
с б рс иье ми иъи рик1В оекем пн .пнирк .усрикц н еАусмтфмскц-1
ери/ре9 ри кенк типскц ектипцрфл спе. Ает+сьепем.е я)н/рфи АекиунВ нпн я)н/-
рфи мфьетфВг Дсжн суьбиркф теп,рф сфкц усАуитипирф Ае ки.кбг Ике .с. Зус+с9 .с-
+сррс- м.епц+цг

.ек-лист

Туо нп р Вг1тЗко у сгпс шгнгЗо.с кгссо1боукпс В1оЗнг/оопось
птг 2 сърьи+и>, ￿
Ткц пн м ки.ки /ик.еи еАнсрни uм тФ пемсРm9 +с /ке .пнирк Апскнк
тирцьн1 3уни/срниN пГтн ри Ае.бАсГк яекубтрн/икмеВ н ри Апск-к тирцьн +с ябрн.спц-
рбГ ме+е,рекцВг
прж жгр сърьгтрнор гто)иртс2 гт сърьгтрно. .гн.върнтгм, ￿
3уни/срниN ри
ес9-р-лки9 /ке кс.еи тн+слр нпн Ауетмн,ирни слксг шс9-рнки9 Ае/иб рб,ре типскц
+с.с+ б мсг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛв
Ии.гр гьнг ьр.стмор сгср съг)трно2 ьгтрн мАсгнот: .орнт, ￿
3уни/срниN ри
ьуб+нки .пниркс Ауслсн9 ри +сксмп-лки иье мфснускц н тбскцг штре тилкмни5 с.еи1
Зр.ст нисосин .гъгт.ожо сърьгтрно2жо, ￿
3уни/срниN мек хке Ауитпе,ирни
.еуек.н ри рс+емижцN
яТпн Дс мс,рф .пниркф9 ре Дф ри е,ики Ае+мепнкц иси ексремнкц Аеке-ррфл
теРет ек ти-кипцрекн Аеукнмреье .пбсс м ки/ирни VV 8 8 трил uритипцm9 ке Ауекф н
текбАрф -+ф.е - ус.с,б е теуеьеке-ънР ежнс.сР м нкии миркнп-2нн н .ертн2н-
ернуемсрн-9 .екеуфи ке-к .еАсрн- реьнР н реьнР АунсфпилВг
Зр.ст нисосин съгстАжо сърьгтрно2жо, ￿
Эеьб - ке ,и сеи .с+скц иъи Ауеъи1
3уни/срниN хке Ауитпе,ирни е,ре е.ускнкц м ус+с си+ Аекиун фпсN
1ДДД “пст кгсВеопп” у 8 Зокем1т А989 ягЗе В1гргЗп: екцп2 Вг
уоп/ооп2 цоо ое уп2го. усоуп:онп п еВг1оъ2 е1се:ъ1ъ :г1ягрг се1кп
“ŒE\nok”8
8ст: о м тр.стр тръжонАП .гтгъАр .орнт жгтрт нр лнит:,
)б/жи нР +сирнкц Аер-крфн нрернснг
Игжжръ)рс.гр сърьгтрнор ни)ониртс2 со:нАж ли+ггм.гж, ￿
3уни/срниг Ике ри
+сьепем.нN яеиу/и.еи Ауитпе,ирниВ9 1с+мсрни .еАсрнн9 яЦмс,сифи .пниркфВ9 яЭф
устфВг
1и)рж м сръмгж иелиФр 2 льгъгми>с: с .орнтгж о +гмгъ>П )тг 2 ъиь,
Игжжръ)рс.гр сърьгтрнор ни оъжрннгж еин.р, 1и)рж м уис.р оъжрннг+г
еин.и в.илинА еин.гмс.ор ър.молотА, Зр.ст сгжр9иртс2 ни 1 (гьон
9 ￿
нр гьонниьФит:r
ост яф,
Зр.ст ъилеот ни .гъгт.ор иелиФА (сг фЖ0 стъг.r, ИитьАр 2ЖЛ иелиФи гтьррнА
сгьли+ггм.ижо,
 .гнФр тр.сти рст: .гнти.тни2 онгъжиФо2, ￿
шрс суесик- м ьпс+с Аун сиьпе
Ауеекуи1
1и)рж 2 съогто съи.с-ост ни 12 остиГ,

Зс1стие

Дф б,и теьстспнц9 .с.н сбтик +стсрни1 3уемиуцки меи .еиу/и.еи Ауитпе,ирни
Ае /и.-пнкбг Оксуслкиц сфкц риАуитм+-кф м е2ир.сР н Аусм.иг 7 АернсГ9 /ке хке мсж
ки.к н ер мс теуеьг 1е мф митц Рекнки9 /кесф ер Ауетсмсп пб/жи9 миуре1 Меьтс +с типе5
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ1

3.30. Тоткости тсписстия
реклсмт2х стстен 1ля журтслов

:ипеми.9 Аунтбсмжнл уи.псб9 ннкнубГъбГ уитс.2неррбГ кскцГ9 сфп рске--
ън ьирниг е,спирнГ9 иье Аепитемскипн ри еьбк АеРмскскц еесус+нкипцрекцГг
:нкскипн пикб еАуитип-Гк9 ьти ирс2неррфл скиунсп9 с ьти АуеАпс/иррс- уи.пссг
2с/скбГ уи.псрс- кскц- еАуитип-ик- Аиумеье м+ьп-тсг Дек ии Аун+рс.нN
O м кежрекмеуре-бРе +сьепем.и ес-+скипцре етиу,нк- рс+мсрни .еАсрннг 1сАун-
иу9
1тгсВеопт Z э нпЗо1 Вг поогрецптс8
w
O ки.к Аикунк пемсн ￿
ънГ:1еугр1осооо.
9 ￿
р.угкго кебоу:рг
9 ￿
ъопкенГо.о :ошогнг-
япп
г
O рс+мсрни .еАсрнн м кскци мфтипире ме миР Ауитпе,ирн-Р ,нурф жунЗке н
.усрф 2микеw
O жунЗкф н миук.с уи.псрел кскцн екпн/сик- ек еЗеупирн- тубьнР ,бурспцрфР
скиунспемw
O екмускнкипцреи .с/икме ЗекеьусЗнлг Орне. б,/нрф +с кепе9 типсррфл риАуе-
Зинерспцрф ЗекеьусЗе АпеРн ЗекесААсуске9 ус+б мфтсик уи.псрфл скиунспw
O куикц кскцн ес-+скипцре +срнсик Зеке бАс.ем.н кемсус нпн пн2е уб.еметнкип-w
O еснпни мир+ипил9 уГж9 усе/и. н б+еуемг .н+слриу типсп ми9 /кесф уи.псрс- кс-
кц- сфпс спцснрее м –Зун.иг
Д+ьп-рнки рс Зеке ,бурспцрфР ус+меуекемг Цьстспн9 ьти уи.псс1

Зс1стие

шк.уелки пГсел типемел ,бурспг 1слтнки кскцГ9 еАбспн.емсррбГ рс АусмсР
уи.псфг Дф б+рсики ии Ае еекмиккмбГъил АунАн.иг О.епц.е рите/икем мф рсжпн1
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ4

3.31. Тоткости тсписстия текстов 1ля в2весок

Мун итн2нр.ни Знуф рсРетнпнц рс етрел бпн2иг Еипс- Аекирнкц .ер.буиркем н
бпб/жнкц кеуьемпГ9 етрс н+ рнР мфксмнпс мфми.бN яОксуилжс- ЗнусВг Д екмик рс мкеуел
Ае-мнпсц рстАнцN я1емилжнл сеукниркВг 1иреье Аетбсм9 Ре+-нр куикцил Знуф9
усАепе,иррел и,тб тмб- Аиумфн9 Аеикнп рс тмиу-Р меиье +смитирн- рстАнцN яопсм-
рфл мРетВг

М2 и1иот2. М2 откр2лись

:кесф +суиьнкунуемскц меи типе9 риесРетне Ауиетепикц у-т сГуе.ускн/и.нР Ауи-
А-ккмнлг Mбтц е- меп-9 - тессмнп сф . рн иъи етрб ес-+скипцрбГ Ауе2итбуб 8 тс/б
х.+сирс рс +тусмфл су.икнрьемфл фпг .мбР-куиР меАуеем сфпе сф текске/ре9 /кесф
Аер-кц9 икц пн жср б ременАи/ирреье АуитАунрнскип- нпн рикг оп-тнжц9 н спфл сн+-
ри си+ Аееън ьебтсукмс бмиуирре +сжсьсп сф Ае ,н+рнг
с,тфл тирц усАсРнмсГк мен тмиун кф-/н ремфР сьс+нрем9 Асун.сРиу.нР9
скиу.нР9 кескепеьн/и.нР .сснрикемг с,тфл тирц кф-/н кс.нР ус+рфР сн+риирем
емиужсГк етрб н кб ,и нтнек.бГ ежнс.бг шрн мижсГк рст мРете мфми.б яЭф ек.уф-
пнцВ9 смкескн/и.н усАнфмс-ц м меил риеърекнг 2с/скбГ мфми.с 8 хке итнркмир-
рфл уи.псеренкипц9 н ьпбАе кускнкц тусье2ирреи Ауекусркме рс ссрспцънрбг
.нуи.кеу .еАсрнн9 Ауен+мет-ъил мфми.н9 ус.с+сп нркиуирфл пб/слг .п- сьс-
+нрс ерн Аиуитипфмспн мфми.б 8 ксубГ р-пн9 с рембГ иъи ри Аетми+пнг 3сб+с Аепб/нпсц
миье ри.епц.е трилг Д хкек Аиунет Ауетс,н м сьс+нри бАспн рс ЛФ 5г 1ик мфми.н 8 рик
Ауетс,г
яИпиьсркрс- кун,.с +с 4 нрбкВ9 яОкескепеь Аунрнсик м пГсеи муи- тр- н
ре/нВ9 я)Гсел .пГ/ +с тФ нрбк9 тексм.с сиАпскреВг
Икн Зус+ф ри куисбГк Аепикс .еАнуслкиу.ел фпнг 1б,ир миье пнжц +тусмфл су-
.икнрьемфл фп н Аернсрни9 /ке си+ екпн/нл ек .ер.буиркем сн+ри типскц /уи+мф/слре
пе,рег
с,тфл тирц кф-/н ремфР +смитирнл усАсРнмсГк мен тмиун9 Аекеб /ке кф-/н
нР Ауитжикмиррн.ем спсьеАепб/ре есср.уекнпнцг Еспц9 /ке бтуекц яекпн/сл-9 /кесф
мф,нкцВ +ссфксг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛЛ

3.32. Хитрости копирснтитгс
1ля корпорстивтон переписки

3нРепеьн9 Ауемит- х.Аиуниркф9 бксремнпн9 /ке нркерс2нн9 ,икф9 нн.с uх.-
куспнрьмнкн/и.ни Асусикуф уи/нm9 рибк .бтс сепцжи нрЗеус2нн9 ри,ипн пемсг Оеек-
режирни мАи/скп-ГъииN рс тепГ пем АунРетнк- ек в те 0 5 Аепб/сиел ек есиитрн.с
нрЗеус2нн9 рс тепГ х.куспнрьмнкн/и.нР Асусикуем 8 те 9в 5г Мепц.е Ауитксмцки5
Эф ри е,и Аиуитскц Ае N-mZlD 9в 5 нрЗеус2нн5 ОАе.елрег 1ик Аеметс мАстскц м ек/с-
-рни н ьубкнкцг
3уемиуиррфи Аус.кн.ел емикф Аееьбк е+тскц спсьеАун-крфл есус+ м ьпс+сР Асук-
риуем н .пниркемг Дсжн Анцс сбтбк устемскц .пниркемг 1и миипнкц9 с устемскц бмс,ирни
н +ссекелг
шостржи жАсоо ￿
1и Анжнки ми Аету-т 8 ри Ауимусъслки Анце Асукриуб м кеу,и-
кме Рсес пемг э+псьслки фпн Ае Абр.кс9 нкире н пс.ерн/рег Тпн Анце тпнрреи9
ус+силки иье рс сс+с2фг
еуек.ни Ауитпе,ирн- Аер-крии смкеАеи+тс Аун/скрфР есеуекемг –с+с2 м 1 куе/.н
сфл бтесрфл тп- /кирн- н меАун-кн-г 48Л 8 Реуеже9 тспцжи 8 Рб,иг 1и Аижнки рс,н-
скц .реА.б яшкАусмнкцВг 3уе/кнки мел якубтВг с. мф тбсики9 Аекеуеррнл /ипеми. Аел-
ик9 е /и уи/ц н /иье мф ек риье Рекнки1
шжи.о.оо ￿
Д Аиумфи 8в Анцс ремеб Асукриуб ри мксмп-лки слпн.н н Ауе/ни
нркиурик-устекнг Дф ,и ри +рсики Аункускн- н сркнАскнн /ипеми.с рс ке .ер2и Ауеметсг
.спи.е ри ми АернсГк бкц слпн.ем м типемфР АнцсР9 пб/жи нн ри +пебАекуисп-кцг
8ртгсосо ьгг.о ￿
3иуифпс- Асукриуб нрЗеус2нГ9 Аепб/иррбГ ек куикцнР пн29
Аернки9 /ке ер ке,и /ипеми. н иье е+ь е,ик ри меАунр-кц яРуерн.б Ф-тримрел Аиуи-
Ан.нВ си+ мсжнР Ае-рирнлг 7 е/ирц ри пГспГ9 .еьтс ри АиуифпсГк Анце рс 1 кус-
рн2ф9 .екеуеи етиу,нк мГ пн/рбГ uя/е.н +с-w /е.н ел спц/н.Вm н типембГ нрЗеу-
с2нГ си+ Ае-рирнлг – мф1 Дс русмнк- .еАскц- м АнцсР-Ауекфр-Р м Аен.сР тмбР
Ауитпе,ирнл1
ОЗрер си.рт5о ￿
3иуифпс- Зслпф м Анци9 рслтнки нрбк.б н м етре Ауитпе,ирнн
рсАнжнки9 /ке хке кс.еи н /иье хке мтубь м -ън. мсжиье Асукриус мспнмсик- в-иьссслк-
реи Аепсрниг .с,и ипн мф ьемеунпн ес хке усрииг )Гтн +ср-кф9 н н ри.еьтс мАенрскц
е ритипцре ус+ьемеуиг
Мгеъгр сгмг о .гу.р съо2тнго ￿
3ексуслкиц +с.ср/нмскц Анцс тесуф рсАбк-
кмниг 3бкц ере сбтик ри м АетАнн9 с м ки.ки Анцсг Ди +рсГк9 /ке АетАнц мксмп-ик-
смкескн/и.н 8 .еАцГкиуе9 с мсжи тесуеи Ае,ипсрни Абкц сбтик рсАнсре уб.снг Ике
,и кс. Аун-крег 7 Анжб яДиье тесуеьеВ нпн яЦтс/нВг
Икн риРнкуфи Аусмнпс Аемф-к мс м ьпс+сР Асукриуем9 с ек бмс,ирн- те +с.с+с 8 етнр
жсьг

Зс1стие

1слтнки м екАусмпиррфР АнцсР ри.епц.е менР хпи.куеррфР Аепсрнл .еппиьсг
3уесиьнки нР ьпс+сн9 .епц.е яеиркемВ мф рсжпн1
боу.и
.смслки рн,скц 2ирфг еьтс хкс жспцрс- фпц Аеикнк мс м
е/иуитрел ус+9 мАернки хкб Аеб/нкипцрбГ нкеунГг Д т904 ьетб .еАсрн-
~hno-WNiinn мфмипс рс уфре. АеА.еур eslDDN ;N nNnBZ\cNe’iг шр сфп м 94
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ0
ус+с теуе,и срспеьемг :иуи+ 1 ьетс ер ксп су.ел Y т м кусри9 риеку-
рс тимн+N яОсфл теуеьел АеА.еур м нуиВг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ8

Глсвс 4
О рсботе с копирснтерсми и постстовке с1с+

Д хкел ьпсми .рньн АуитпсьсГ ус+есускц еесиррекн уссекф .еАнуслкиусн н туб-
ьнн кмеу/и.нн уссекрн.снг Оемикф9 и.уикф н Ауниф .ссГк- м АиумбГ е/иуитц
уссекф мрижкскрфн Аи2нспнксн uЗунпсриуф9 уссекрн.н уи.псрфР сьирккмmг 1е
хЗЗи.к сбтик +сикрф9 ипн Аунирнкц нР тп- меиье .еАнуслкиус нпн тн+слриусг
Дф9 .ери/ре9 +рсики сфл мс,рфл Аунр2нА уссекф 8 /ик.е ксмнкц +стс/нг 3емиуцки9
м ри .уеик- .еуирц сепцжнркмс Ауеспиг :ке хке +рс/нк1
O Жеуеже9 ипн .еАнуслкиу Аелик9 /ке мф ек риье Рекнкиг
O шкпн/ре9 ипн мф еесънки .ункиунн е2ир.н u.ункиунн .с/икмсm ме муи- Аекс-
рем.н +стс/н9 с ри рс кстнн бкмиу,тирн-г
O Дипн.епиАре9 ипн м Ауе2ии Аексрем.н +стс/ сбтик б/скмемскц ясфл ьпсмрфл
бкмиу,тсГънлВг Тпн сф мф +рспн9 .епц.е тириь9 муиирн н нп кускнк- рс Аиуитип.б9
Аекеб /ке тнуи.кеус ри Ауенпн9 /иье нирре ер Ре/ик9 ре Аунрипн яхкеВ рс еьпсемс-
рниг
Эел +рс.ефл рсжип нтиспцрбГ Риб м+снетилкмн- тн+слриуег шр рс/спс
яунбикВ с.ик9 с Аеке Аиуитсик иье м уссекбг >немсрни Рнкуеиг
шр ек.уфмсик Ауеьусб оl\eninPo nN’noN н н+ .бе/.ем9 .сукнре.9 ЗекеьусЗнл н
Зусьиркем еснусик кусрн2б меиье сбтбъиье слксг 1сРетнк нирре ки 2микс9 .еАнубик
нирре кс.ел Зеуф .реА.н9 Ае.с+фмсик9 ьти ми хпииркф теп,рф ке-кцг .н+слриу Ае хкел
Рии унбик с.ик9 н рс еьпсемсрни бРетнк нрнб муиирнг
ери/ре9 мф 8 +с.с+/н.г Дф тп- хкеье н есусъслкиц ярс кеуербВ9 /кесф ус+ьуб+нкц
ис-г 1е хке ри +рс/нк9 /ке Ае ъип/.б Аспц2им емиужирре ри+рс.ефи пГтн Аелбк мс 
Аепбпемсг
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
тЛ9

4.1. оск в2вести творцс и себя


Вре1т2е совет2

Тпн мф /бте рсжпн Реуежиье тн+слриус uкеп.емеье .еАнуслкиус9 брн2б мис-
скиусm9 теьемеунпнц е 2ири9 +сАпскнпн смср нj Аепи миР хкнР фксукм еми ри
+снркиуиемсрф м Аепб/ирнн уи+бпцкскс9 питблки хкн Ауекф емиксг 3епи 8в Знркем
ри,рс- кмеу/и.с- пн/рекц +с.нАнк н естск ми ме.убь +пемеррф Асуег
ърьнА. сгмрт 1о ￿
Окелки +с Анрел уссексГъиье9 киуиснки Анр.б .уипс н .с.
е,ре /съи кф.слки ,нурф Аспц2и м ернкеуг Жек- - +рсГ уи.псреи сьирккме9 .екеуеи
м .с/икми .ер.буиркреье екпн/н- б.с+фмсик9 /ке +с.с+/н.н еьбк нтикц у-те тн+слри-
уе н тсмскц емикфг
ърьнА. сгмрт 2о ￿
3е/съи ьемеункиN яИке ,и Ауекирц.с- уссекир.с9 киси рс тФ
нрбкВг шесирре Аун есб,тирнн 2ирфг яМбк ,и типскц ри/иье 8 киси рс 4 нрбк5В етреб
н+микреб Рбте,рн.б м .сЗи Аетежпс тсс н АеАуенпс рсунемскц ии Аеукуикг >ссекс
сфпс типсрс е/ирц сфкуе 8 .еЗи ри бАип екфкцг 1с 2ирб9 рс+мсррбГ Рбте,рн.е9 тсс
н.уирри бтнмнпсцN яМс.ни тирцьн +с А-кц нрбк1В 8 я3-кц нрбк н А-крст2скц пик9 стсВг
ърьнА. сгмрт Ло ￿
1и Ае+меп-лки ти-кипГ рн.с.нР мепцрекилг О-тцки рн у-те
н куисблки типскц я.с. - .с+спВг – .еьтс бкепиррфл н ри/скрфл кмеуи2 ,спесре +сье-
пенкN яэ /ке хкн ￿
censored ￿
типскц тспцжи1В9 Аексмцки иье рс ике меАуееN я– .ке н+
рс .еАнуслкиу uтн+слриу9 мис-скиуm1В
ърьнА. сгмрт фо ￿
.н+слриуб Аунфпслки ЗекеьусЗнн9 Ауитмсункипцре +сАнРрбм
нР м Wnen9 .еАнуслкиуб ки.кф 8 м Зеуски ozo нпн м я.еуипем.нРВ ЗслпсРг
ърьнА. сгмрт 0о ￿
1н/иье ри типслки м уе.N ри Ауитексмп-лки м уе. скиунспф9
ри екми/слки ритип-н рс меАуеф uмф ,и +ср-кфm9 рн.с.нР бке/рирнл нпн Ае-рирнлг – +с
/ке нрс/и мф тирцьн Апскнки1 1е ьекембГ уссекб куисблки меимуиирре5
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0Ф

4.2. Фрс2 убивс/ие и1еи

Mуирт-ирит,иу н су.икепеь9 кеА-ирит,иу н тнуи.кеу кусрАеукреье 2иРс мфтсГк9
сфмсик9 кс.ни Аиупф9 /кеj 3уитксмп-Г Рнк-Асуст .буци+рфР Зус+9 .екеуфн бснмсГк-
уи.псрфи нтин9 с.икф9 ки.кф н 2ирсуннг
т-и икег Эреье+рс/нкипцрс- я
Этг но.вьи нр +гьотс2 Ж жнр нр нъимотс2l5 ￿
Осеи
ьпсмреи сепцжи рн/иье ри ьемеункцг 1и русмнк- н ми5 3бкц кмеу2ф сн ус+снусГк-9 /ке
м уссеки ри кс.г .спцжи пнсе кеуерф усксГк-9 пнсе нАепрнкипн суитбк Ае нрреб
АепГ м Аен.сР АуирфР н .б/рфР9 ре кс.нР янАскн/рфРВ нтилг
-и икег –сбутрс- ￿
О4то)нгl эА мсрж гтьргж сжр2ос:о –г ниуо сг.вситро
/тг+г нр сг.жвт5о
шксик- пнжц ус+микн уб.снг
в-и икег Оксртсукрс- ￿
О4-г-г-гП нрто Зи. нр сг.ьрто Этг нр+итом5
г )Гсел мсунсрк9
ьти рик бпфссГънР- Зн+неренл9 ес+фмсик- яАнРекусмнубГънВ н екАусмп-ик- м
беурбГ .еу+нрбг
1-и икег
ОэА нр жгтрж мАеъит:П ниж нвтнА р9р миъоинтА5о
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0т

4.3. оск творц2 )про1свливст, скс2

Д АуежпфР ьпсмсР ф ус+снуспн кер.екн Аемитирн-г :кесф еи кмеу/икме ри .с+с-
пец етресе.н9 АуитпсьсГ Рнк-Асуст Зус+ тп- бси,тирн- +с.с+/н.емг Тпн мф бпфжспн
хкн нпн АеРе,ни Зус+ф9 рскеуе,нкицг
с. уф2сун Аиус н .нкн АуетсмпнмсГк9 еккснмсГк мен нтинN
т-и икег Mиубъс- ярс пссеВ ￿
О1ни)от .ъритом миж нр нвтрн,5 ￿
Тпн Аепи ри.епц-
.нР АеАфке. бпемнкц фпц н мрн.рбкц м бкц ньуф мф +сАбкспнц иъи сепцжи9 ке рб,ир
пн мс хкек я.уискнмВ1
-и икег 2сьсте/рс- ￿
ОМиннА. т/+и.н нисъимрн ни сгььрътинор сиссрнси в
сърьстимотрр. тиъ+рт +ъвс5
г .с,и ри тбслки ек.уфкц уек н Аепбжре +с.нмскцг
в-и икег Цситнкипцрс- ￿
О–о)р+г вьомотр:нг+гП )тг мА но)р+г нр сгн2о Ж мА тр
нр iя5
г 3усмтс м пемсР хкнР9 .ери/ре ,и9 икцг Муисблки усжнЗуем.нj рик9 ри Аер-кн-
Х–9 с фпс кмеуирн-г
1-и икег Мбсррс- ￿
О-г ьиннАж оссрьгмино.N5 ￿
нпн .скиьеун/рс- ￿
О1ожеиемо.-
с.ор в)рнАр ьг.илиоN5
1б9 мф Аер-пн9 .ке м хкел .ерски я/слрн.В1
4-и икег 1сРспцрс- ￿
Оиж нр жгтрт нр нъимот:с2 Ж жА ъиегтирж с .ъвснАж нржрФ-
.ож имтгсъголмгьотррж о съгжАурннАжо Ггьон+ижо5
г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
Л
вгтФг Онпс ек+фмс
тв4
вгттг с. екун2скипцрфи ек+фмф еьбк уссекскц рс мс1
тв0
вгтг с. Аемфнкц темиуни . ек+фмб1
тв8
вгтвг 1и ми ек+фмф етнрс.еме Аепи+рф
тв9
вгт1г с. Аепб/нкц ек+фмф1
т1Ф
вгт4г оти ус+икнкц ек+фмф1
т1т
вгтЛг Жеуежнл ек+фм 8 хке ри кепц.е 2иррфл ки.к
т1
2стсрни
т1
вгт0г экеун- бАиРс
т1в
3пср нкеунн бАиРс
т1в
оти ус+иъскц нкеунГ бАиРс1
т1в
2стсрни
т11
вгт8г >иАбкс2н-
т14
вгт9г с. Ае.с+скц кскб х.Аиукс1
т1Л
оти н .с. ус+иъскц хкб нрЗеус2нГ м ки.ки1
т1Л
2стсрни
т10
вгФг Мер.екн уитс.кнуемсрн- АуетсГъиье ки.кс
т18
:ке типскц ки.ке9 /кесф ер /нксп- пиь/и1
т18
:и.-пнк
т4Ф
вгтг шЗеупирни ки.кс
т4т
вгг ке теп,ир еЗеуп-кц ки.к1
т4
вгвг с. пГтн /нксГк ки.кф н /ке н+ хкеье питбик1
т4в
вг1г –+ф еЗеупирн- ки.кс
т41
2стсрни
т44
вг4г с. АееъцГ ЗекеьусЗнл Аемфнкц хЗЗи.кнмрекц
ки.кс1
т4Л
2стсрни
т4Л
вгЛг Мер.екн нАепц+емсрн- мнтие рс АуетсГънР кусрн2сР
т40
с.ни +стс/н е,ре уижнкц АееъцГ мнтие1
т40
>с+иъирни мнтие
т48
>и.еиртс2нн Ае е+тсрнГ АуетсГъиье мнтие
т48
2стсрни
т49
вг0г :иб +ср-кфи те.кеус еьбк рсб/нкц .еАнуслкиус1
тЛФ
вг8г еиу/и.еи Ауитпе,ирни
тЛт
вг9г с. б/нкфмскц еесиррекн Аепб/скип- Аун ексмпирнн
.еиу/и.еье Ауитпе,ирн-1
тЛ
:и.-пнк
тЛ
2стсрни
тЛв
вгвФг Мер.екн рсАнсрн- уи.псрфР кскил тп- ,бурспем
тЛ1
2стсрни
тЛ1
вгвтг Мер.екн рсАнсрн- ки.кем тп- мфмие.
тЛ4
Эф нтнекфг Эф ек.уфпнц
тЛ4
вгвг Жнкуекн .еАнуслкнрьс тп- .еуАеускнмрел АиуиАн.н
тЛЛ
2стсрни
тЛЛ
опсмс 1
тЛ8
1гтг с. мфмикн кмеу2с н+ ис-
тЛ9
Дуитрфи емикф
тЛ9
1гг Пус+ф9 бснмсГъни нтин
т0Ф
1гвг с. кмеу2ф яАуетсмпнмсГкВ +с.с+ф
т0т
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0

4.4. Пять верт2х способов ибсвиться от клиеттс

Эсу.икнрь су.икнрье9 ре нреьтс сфмсГк кс.ни нкбс2нн9 .еьтс .пнирке пб/жи
ускскц-г >с+рфи кеб Аун/нрфN Рс9 уит.екрфл +србтс9 куисбик реье муиирн н нп9
с Аунсфпн риье рик нпн ер Ауеке мф+фмсик риАер-крбГ сркнАскнГг .бсГ9 псАе/.с
кс.ел Ауеспиф Аиунетн/и.н +сьеусик- м ,н+рн б .с,теьег 3емкеуГц9 нкбс2нн сфмсГк
ус+рфи9 н Ре/ик- ус+есускц ри нР9 с ме+е,рекн усксмсрн- нрнспцрф муите тп-
уиАбкс2ннг
Мс. .с. ,и япнкцВ .пниркс Аусмнпцре9 /кесф ер еснтб ри +скснп9 /иурбГ епмб е мс
ри Абкнп9 nnni-скс.б ри +с.с+сп1 эрс/и .пниркем е,ик еми ри екскц-N рн нАскн/-
рфР9 рн сркнАскн/рфРг
цьри:нгр съг9иноро ￿
Дф9 епсмжнц рс еске-кипцкмс9 уи.еиртбики яАе/кн
кс.еье9 .с. -9 Аи2нспнксВг 3е,спбл9 сфл сти.мскрфл мсунсрк9 ре мкуи/сик- е/ирц
уит.ег с. Аусмнпе9 нАепрнкипн митбк ис-9 .с. ,ссф9 .мс.с- якс. ри тексмсл- ,и кф
рн.ебВг
шижгр сгсв2ънгр съг9иноро ￿
яД еи кипиЗери Аеипнп- мнуб9 м еил Ае/ки
,нмбк ссьн9 Аехкеб екмикнкц - ри м еке-рннг Мубс.б ри сиуб9 рс Анцс ри екми/сГг Ди
хкн ссуциуф 8 мепе/н 8 ус+пб/сГк ир- кесел9 теуеьел +с.с+/н.г Цмф н сРj э ус+ежпнц9
.с. м еуи .еусспнВг Осфл АеАбп-урфл АетРет9 н+ссмп-ик ек брн+нкипцрфР ес9-рирнлг
килв.и ниГъисгжо ￿
2с-мп-ики9 /ке +смкусжриье тр- 2ирф АуимусъсГк-j Ауимус-
ъсГк-j АуимусъсГк-j м ус2ир.н буемр- .уискнмрфР сбкн.емг Тпн +с.с+/н. Рекип +с
мен .уемрфи Аен+тимскц- рст мсн .с. питбик9 ке ер бРетнкг – ипн еьпсир Апскнкц1 Ме
пГснки иье .уиА.е н си++смикре5
ОР Ж тмгъ)рс.о. ожсгтрнт5о ￿
3у-е кс. .пниркб н +с-мнкц 8 ри еьб9 ри Аепб/сик-9
н б+с е- бпикипсг с. н+микре9 АемнррбГ ьепемб н и/ ри и/ик9 ре тспи.е ри .с,тфл
кмеуи2 еьпснк- рскбАнкц рс ьеупе ескмиррел ьеутекн н кс. фьускцг
бгъс-житгъо ￿
)иь.нл Аеес ус+еумскц екрежирн- 8 Аунтбскц яекс+.бВN 2брсн9
сепи+рц9 мри+сАрфл сиуе/рфл кмеу/и.нл екАб.г
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
т0в

2
2в Гсмв шГсснти2мнро3 тит р: ь4:ьмл ьспитцв Фс1ки:г м:тьмяе тсмстя: стскибмЛ
0
1г1г 3-кц миурфР Аеесем н+ссмнкц- ек .пниркс
т0

т0в

Приложенные файлы

 • pdf 22615880
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий