Электротехниканың теориялық негізі ПВ-311б


Тест
1.Электрониканың негізгі қанша саласы бар?
А.2
в4
1
3
5
2.Электрониканың дамуын қанша кезеңге бөлуге болады?
3
6
4
8
2
3.Электрөрісі қалай пайда болды?
Ол зарядтардың айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгеру нәтижесінде пайда болады.
Ол бір уақыт ішінде заряд өрісінің өзгеру нәтижесінде пайда болады.
Ол бір уақыт ішінде энергия өрісінің өзгеру нәтижесінде пайда болады.
Ол зарядтардың дәл өасында пайда болады.
Ол зарядтардың айналасында немесе бірнеше уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгермеу нәтижесінде пайда болады.
4.Сыйымдылықтың өлшем бірлігі? (С)
Фарада
Вт
Дж
Е
Ом
5.Кернеулік дегеніміз не?
Электір өрісінің күштік сипаттамасы.
Қозғалмайтын денелердің сипаттамасы.
Бөлшекке әсер ететін күшті сипатайды.
Зарядталған денені сипаттайды.
Ол зарядтардың айналасында немесе бірнеше уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгермеу нәтижесінде пайда болады.
6.Электр өрісінің сипаттайтын және электр өрісі тарапынан зарядталған бөлшектерде әсер ететін күштік шаманы анықтайтын векторлық шаманы қалай атаймыз?
Электор өрісінің кернеулігі
Гауус теоремасы
Күш сызығы
Электір кедергісі
Ом заңы
7. Кернеулік вектор ағыны қандай әріппен белгіленеді?
N
Q
E
S
M
8. Заряд,зарядтардың тығыздығы?
Q= QS[МКл2]
Q= QМ[SКл2]
Q= VS[МКл2]
Q= QКл[МS2]
Q= QS[МКл3]
9.Электродинамика дегеніміз не?
Бұл материяның ерекше бір түрінің электромагниттік өрістің табиғаттың заңдылықтары мен қасиеттері туралы және электірлік зарядталған денелер немесе бөлшектердің арасында өзара әсерлесуін зерттейтін электродинамиканың бөлімі.
Дененің қасиеті немесе бөлшектердің электромагниттік өзара әсерлесуін айтамыз.
Электір магнитін иеленіп,электромагниттік әсерлесуді айтамыз.
Бөлшекке әсер ететін күшті айтамыз.
Ол зарядтардың айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгеру нәтижесінде пайда болатынын айтамыз.
10.Екі зарядталған дененің бірдей таңбадағы заряды бар денелер тебіледі,ол әр түрлі зарядқа ие денелер таратылады бұны зерттеген кім?
Кулон
Ньютон
Ом
ГауусГуг11.Конденсатор деп нені айтамыз?
Диэлектрик қабатымен бөлінген,екі қарама-қарсы зарядталған өткізгіштен тұратын,зарядтарды жинақтауға арналған құрылғы.
Диэлектриктің қасиеттеріне байланысты болады.
Диэлектрик қабатымен бөлінген,екі қарама-қарсы емес зарядта өткізгіштен тұратын,зарядтарды жинақтауға арналған құрылғы.
Диэлектриктің жай байланысы болады.
Ол бір уақыт ішінде заряд өрісінің өзгеру нәтижесінде пайда болады.
12.Электор өрісінің кернеулігі дегеніміз не?
Электор өрісін сипаттайтын және электор өрісі тарапынан зарядталған бөлшекке әсер ететін күшті анықтайтын векторлық шама.
Электор өрісіне енгізілген өткізгіштің бетіне зарядталған бос бөлшектердің ығыус құбылыс.
Электорлік беріктіктің өріс кернеулігі нақты мәніне қатынасы.
Электор тогының жолын құрайтын құрылға мен нысандардың жиынтығы.
Электір өрісіне қарама-қарсы құбылыс.
13.Кернеуліктің бірлігі қалай өрнектеледі?
[E]=[НКл]=[Джм∙А∙с]=[Вм]
[E]=[КлМ]=[Нм∙А∙с]=[м∙А∙сВ]
[E]=[НКл]=[Джм∙А∙с]=[НВ]
[E]=[ВМ]=[Клм∙А∙с]=[НДж]
[E]=[НКл]=[ДжМ]=[Клм∙А∙с]
14.Күш сызығы дегеніміз?
Электор өрісіне енгізілген сыналатын зарядтардың қозғалған траекториясын атайды.
Өрістің барлық нүктедегі кернеулігі шама бойынша,бағыты бойынша бірдей электір өрісін айтады.
Өрісітң күштік сипаттамасы деп атайды.
Өрістік қысымдықсипатамасы деп аталады?
Диэлектриктің қасиеттеріне байланысты болады.
15.Егер өрістің барлық нүктелеріндегі кернеулігі бойынша және бағыты бойынша бірдей болса, онда ондай электр өрісін қалай атайды?
Біртекті өріс
Күш сызығы
Тұрақты
Нүктелік денелер
Электрондар
16.Зарядтың беттік тығыздығы?
Бірлік бетке келетін заряд.
Кернеулік векторының сызығы.
Зарядтың беттік тығыздығы.
Центірі.
Бірлік заряд
17.Потенциал деп нені айтамыз?
Скаляр шама,яғни ол тек қана сол мәнімен сипатталады да бағыты болмайды.
Барлық нүктелері бірдей
Бос бөлшектредің ығысу құбылыс
Барлық жауап дұрыс
Нүктелері жоқ
18.Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электр өрісін сипаттайды?
Күш сызықтары тұйық
Күш сызықтары зарядтар мен байланысқан
Жауап жоқ
Өрістің энергиясы жоқ
Күш сызықтары ашық
19.Зарядтарды қалай атайды?
Оң және теріс
Бір текті
НейтролӘр текті
Барі дұрыс
20.Электор өрісінің болатындығын зерттеген ғалым кім?
РезерфордВольт
ФарадейМаксвелКулон
21.Электор өрісінің кернеулгі өлшем бірлігі?
Кл
H/м
Н/Кл
Н
Кл/м
22.Электор өрісінің күш сызықтары?
Оң зарядтан басталып,теріс зарядтан аяқталады.
Теріс зарядтан бастап,оң зарядтан аяқталады.
Электір өрісінің күш сызығы болмайды.
Барлық жауап дұрыс.
Барлық жауап қате.
23.Остроградский-Гаусс теремасының формуласын көрсет?
N=QS
E=Q4πεε̥RN=Qεε̥=OE
N=ENS=(E∙ß)∙S24. Конденсаторды жалғау нешеге бөлінеді?
3-ке6-ға4-ке2-ке5-ке25.Ом заңы орындалатын заттар.
А. Электролиттер. Металдар
В. Жартылай өткізгіштер
С. Топырақ
Д. Ауа-райы
Е. Орындалмайды.
26.Зарядталған конденсатор астарларының арасындағы диэлектрикті алып тастаса,энергиясы...
Артады
Өзгермейді
Кемиді
Артуы да, кемуі де мүмкін
Басында кемиді, соңында өседі
27. Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы?
16 есе артады
5 есе азаяды
4 есе артады
6 есе азаяды
13 есе артады
28. Электор өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады?
Кернеулік
ЭлекторМагнит
Айнымалы электр
Электролиз
29.Кулонға тең өлшем бірлік?
А∙СА∙МА∙МА∙ВА∙С30.Тізбектеп жалғанған конденсаторлардың саны қалай белгіленеді?
n
L
C
T
U
31. Бірлік көлемге келетін энергия қалай аталады?
Энергияның тығыздығы
Потенциялдық энергия
Конденсатор
Электірлік магниттер
Электірлік бірлік
32.Электр өрісінің кернеулігі?
Векторлық шама
Күш сызығы
Біртекті өріс
Конденсатор
Элекролиз33. Конденсатордың сыйымдылығы кернеуге тәуелді болады және оларды қандай конденсатор деп атайды?
Сызықты емес және варикондтарКулон-вольттық сипаттамасы
ДиэлектрикСигнетэлектрикСызықты конденсатор
34. Балама конденсатордағы кернеуі неге тең?
Жалпы кернеу
Конденсатор
Тізбектеп жалғанған конденсатор
Аралас конденсатор
Конденсатор тобы
35. Диэлектрик қабатымен бөлінген, екі қарама-қарсы зарядталаған өткізгіштен тұратын, зарядтарды жинақтауға арналған құрылғыны қалай атайды?
Конденсатор
Электр сыйымдылығы
ФарадКернеулік
Диэлектрик36. Диэлектриктің өтімділігі кернеу мен зарядқа тәуелді болмайтын конденсаторды қандай конденсаторлар деп атайды?
Сызықты
ПаралельСызықты емес
ВариконденсаторДиэлектрик37. Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысын қалай атайды ?
Электр тогы
Тұрақты тогы
Ом зағыКулон заңы
Гуг заңы
38.Электр өрісінің кернеулігі қандай шама ?
Векторлық шама
Параллель
Күштік
ПерпендикульярБарлық жауап дұрыс
39. Егер өрістің әр нүктедегі кернеулігі шамасы бойынша және бағыты бойынша бірдей болса,онда ондай электр өрісін қандай өріс деп атайды?
Біртекті өріс
Біртекті емес
Электр күш
Тізбек
Аралас тізбек
40. Электр өрісіне енгізілген өткізгіштің бетіне зарядталған бос бөлшектердің ығысу құбылысын қалай атаймыз?
Электрстатикалық индукция
Электростатикалық экрандау
Электірлік ығысу
Сыйымдылық
Беттік ығыс
41.Тогы бар өткізгіш кернеулігі нені тудырады ?
А. магнит өрісін
В. кернеулік
С. электр өрісін
Д. магниттік ағын
Е. магниттелу қисығы42. В=μₐН болса мұндағы μₐ нені білдіреді ?
А. абсолют магниттік өтімділік
В. магниттік сызықтың ұзындығы
С. магнит ағынын тесіп өтіп жатқан беттің ағыны
Д. электр қозғаушы күш
Е. Вебер
43. Берілген ортаның абсолют магниттік өтімділігі μₐ магнит тұрақтысынан қанша есе үлкен екенін көрсететін сан қалай аталады?
А. салыстырмалы магниттік өтімділік
В. магниттелу қисығыС. магниттік ағын
Д. веберЕ. магниттік қозғаушы күш
44. Ферромагниттік материалдардың магниттік қасиеттерін сипаттау үшін В мен Н- ның арасындағы графикалық жолмен қисық сызық түрінде көрсетілетін тәуелділік пайдаланылады, сол тәуелділік қалай аталады?
А. магниттелу қисығыВ. магнитті ағын
С. абсолют магниттік өтімділік
Д. салыстыралы магнитті өтімділік
Е. вебер45. Магниттік индукцияның магнит өрісіндегі сызықтардың бағытына перпендикуляр орналасқан қандай да болмасын беттің ауданына көбейтіндісі осы бетті тесіп өтіп жатқан қандай ағын деп аталады ?
А. магниттік ағын
В. электр ағыны
С. абсолют магниттік өтімділік
Д. веберЕ. кернеулік
46. Магниттік ағын Ф=ВS, мұндағы S нені білдіреді ?
А. магниттік ағын тесіп өтіп жатқан беттің ауданы
В. магниттік ағын
С. салыстырмалы магнитті өтімділік
Д. абсолют магнит өтімділік
Е. магниттелу қисығы47. Магниттік индукция тесламен, ал беттің ауданы квадрат метрмен берілсе, магниттік ағын немен өлшенеді?
А. веберВ. метр
С. теслаД. метр куб
Е. квадрат метр
48. Ағынмен ілініскен контурда 1 секунд ішінде ағын нольге дейін азайганда 1 вольтқа тең электр қозғаушы күші индукцияланатын магниттік ағын қалай аталады ?
А. веберВ. магниттік ағын
С. теслаД кернеулік
Е. магниттелу қисығы49. Токтың магнит өрісін қоздыратын қасиеті қандай күшпен сипатталады ?
А. магниттік қозғаушы күш
В. электр қозғаушы күш
С. магнит өрісінің кернеулігі
Д. магниттік ағын
Е. абсолют магниттік өтімділік
50. Магниттік қозғаушы күш қандай әріппен белгілінеді ?
А. F
В. I
С. А
Д. Н
Е. мкв51. Қандай өткізгіштің айналасында магнит өрісі пайда болады?
А. тогы бар
В. магниттік индукция
С. соленойдтыңД. магнит сызығындағы
Е. магнит тізбегіндегі
52. Өткізгіштегі токтың бағыты өзгерген кезде қарама-қарсы магнит нұсқама неше бұрышқа бұрылды да, ол перпендикуляр қалпын сақтап қалды?
А. 180
В. 75
С. 360
Д. 90
Е. 30
53. Спираль түрінде иілген және бір осьті бойлай бірнеше орамнан тұратын жіңішке сымнан жасалған өткізгіш не деп аталады?
А. соленоид
В. спиральС. индукция
Д. катушка
Е. обматка54. Магнит өісі немен сипатталады
А. магниттік индукция векторымен (В)
В. вебер(ВБ)
С. кернеу(В)
Д. ток күші(А
Е. кедергі(ОМ)
55. Магнит өрісі терминін 1845жылы енгізген қай физик?
А. М.ФарадейВ.
В. Дж.МаксвеллвС. Френсис Бекон
Д. Бор НильсЕ. Эмилий Ленц56. Біркелкі магнит өрісін графикалық түрде бірдей тығыздығы қандай сызықтармен бейнеленеді?
А. параллель
В. қыйсықС. сызықтармен
Д. нуктелерменЕ. әріптермен
57. Қозғалыстағы электр зарядтары мен магниттік моменті бар денелерге әсер ететін күштік өріс?
А. магнит өрісі
В. электр өрісі
С. электр өрісінің эенергиясыД. магнит өріснің кернеулігі
Е. магнит өрісінің энергиясы
58. Соленоидтың түбі оның солтүстік полюсы қарама-қарсы түбі қай полюсы болып табылды?
А. оңтүстік полюс
В. орталық полюс
С. шығыс полюс
Д. солтүстік шығыс полюс
Е. батыс полюс
59. Магнит өрісінің бағыты ненің бағытына тәуелді болады?
А. токтың
В. нүктенің
С. параллель сызықтың
Д.магит полюсіне
Е. арасындағы ауа саңлауына
60.Біртекті магнит өрісі барлық нүктелерде де біржақты бағыт пен неге ие болады?
А. біртекті интенсивтіккеВ. параллель сызықтарға
С. қозғалысқа
Д. магниттік нүктелерге
Е. катушкаға
61.Тұйықталған контур бойынша магниттік кернеуді анықтағанда оны қалай атайды?
А. магнитқозғаушыВ. магниттік индукция
С. электромагниттік
Д. магнит ағыны
Е. ферромагнит62. Кернеулік дегеніміз не?
А. векторлық шама
В. магнит қозғаушы
С. ағын ілінісі
Д. магниттік момент
Е. электромагнит
63. Магниттік қозғаушы күш қандай әріппен белгіленеді?
А. F
В. H
С. I
Д. T
Е. B
64. Орауыштың жалпы магниттік қозғаушы күші неге тең?
А. F=WI
В. U=IR
С. N=ε·Ү
Д. ΣE=ΣIR
Е. R=U/I
65. Магниттік сызық ұзындығының бірлігіне сәйкес келетін магниттік қозғаушы күшті қалай атайды?
А. магнит өрісінің кернеулігі
В. магниттік индукция
С. магнит ағыны
Д. парамагниттікЕ. электромагнит
66. Магнит өрісінің кернеулігі немен өлшенеді?
А. ампер
В. вектор
С. кулон
Д. вольт
Е. джоуль
67. Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі әсеріне әсер ететін күш қалай аталады?
А. Лоренц күші
В. Серпімділік күші
С. Электр қозғаушы күш
Д. КонвекцияЕ. Деформация
68. Егер фазалардың ұштары нөлдік нүктесі және бейтарап 0 деп алатын бір нүктеге қосылса, оны қандай жалғау деп атайды?
А. жұлдызша жалғау
В. сызықтық жалғау
С. орама жалғау
Д. бұрыштық жалғау
Е. тізбектей жалғау
69. А, В, С бастарын қабылдағышпен қосатын сымдарды қалай атайды?
А. сызықтық сым
В. орама сым
С. бұрыштық сым
Д. фазалық
Е. қуатты
70. Генератордың бейтараптамасын 0 тұтынушының бейтараптамасымен қосатын сымды не деп атайды?
А. бейтараптама сым
В. сызықтық сым
С. фазалық сым
Д. орама сым
Е. бұрыштық сым
71. Әр фазаның ұштарындағы потенциялдар айырымдарын қалай атайды?
А. фазалық кернеу
В. сызықтық кернеу
С. магниттік кернеу
Д. механикалық кернеу
Е. өрістік кернеу
72. Сызықты сымдардың әр жұптарының арасындағы потенциялдар айырымдарын қалай атайды?
А. сызықтық кернеу
В. фазалық кернеу
С. өрістік кернеу
Д. механикалық кернеу
Е. магниттік кернеу
73. Үш фазалық тізбектерде токтар нешеге бөлінеді?
А. 2
В. 4
С. 3
Д. 5
Е. 7
74. Генератор мен қабылдағыштың фазаларындағы тоқтарды қалай атайды?
А. фазалық
В. сызықтық
С. бұрыштық
Д. симметриялы
Е. синхронды
75. Тілімнің кернеуі мен өткізгіштігі көп болған сайын, тізбектің теліміндегі ток та көп болады?
А. Ом заңы
В. Кулон заңы
С. Джоуль
Д. Ньютон заңы
Е. Лоренц заңы
76. Үш фазалық генератор орамаларының қосылуын қалай атайды?
А. үшбұрыштап қосу
В. сызықтық қосу
С. жұлдызшалап қосу
Д. тізбектеп қосу
Е. фазалық қосу
77. Векторлық диаграммада кернеулер бірінен бірі фаза бойынша қанша градусқа ығысқан?
А. 120°
В. 100°
С. 130°
Д. 200°
Е. 190°
78. Генератордың орамаларын қалай қосқанда әр бір фазаның ұшы келесі фазаның соңымен жалғасады?
А. үшбұрыштапВ. төртбұрыштапС. жұлдызшалапД. тізбектеп
Е. симметриялап79. Ом заңының формуласын пайдаланып кедергіні табу?
А. R= UIВ. g= 1RС. E=Е1+Е2Д. U=IR
Е. Е=E(ε)
80. Ом заңының математикалық өрнегі R шамасы қалай аталады ?
А. өткізгіштің кедергісі
В. магниттік кедергі
С. меншікті кедергі
Д. электр кедергі
Е. өрістік кедергіФ81. Генераторлар, трансформаторлар орамаларын және көп фазалы тізбектегі қабылдағыштарын бір-бірімен жалғаудың қанша тәсілі бар?
А. 2
В. 5
С. 3
Д. білмеймін
Е. 5
82. Бейтарап нүкте дегеніміз не?
А. Генератор орамаларының және қабылдағыштардың жұлдызша жалғанған жалпы нүктесін айтады.
В. Генраторлар,трансформаторлар орамаларын және көп фазалы тізбектегі қабылдағыштарын айтады.
С. Қабылағыштарды жұлдызша және үш бұрыш ретінде қосқанда алынған кедергілерді айтады.
Д. Генератор орамдарын үшбұрыш түрінде жалғаған айтады
Е. .Екі бейтарап нүктесін қосатын өткізгіш сымды айтады
83. Екі бейтарап нүктесін қосатын өткізгіш сымды не деп атаймыз?
А. Нөлдік немесе бейтарапты өткізгіш
В. Бейтарапты нүкте
С. Кедергілер
Д. Кернеу
Е. Фаза
84.  Генератор орамдарын үшбұрыш түрінде жалғағанда бірінші орамда қай нүктеге қосылады?
А. екінші орамның соңына
В. екінші орамныңбасына    
С. үшінші орамның басына
Д. үшінші орамның соңына    
Е. дұрыс жауап жоқ
85. Үшфазалық орамның соңдары қалай белгіленеді? 
А. A.B.C
В. F.A.L
С. A,X,Y 
Д. X,Y C   
Е. B,Y,Z
86. Үш фазалы генераторды кім ойлап тапты?
А. М.О. Доливо – Добровольский
В. А.С.Попов 
С. И. Ньютон   
Д. Э.Х.Ленц 
Е. Кулон
87. Желі сымдары арасындағы кернеу және сол сымдардағы тоқтарды не деп айтамыз?
А.Желілік кернеу және желілік ток
В.Генератор
С.Электор қозғаушы кушД.Жұлдызшалы фаза
Е.Генератор орамдары
88. Суретте қандай тізбек көрсетілген ?
INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Temp\\Rar$DI11.093\\Razdel4\\LabPrElTexn\\RIS\\r4-1.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Temp\\Rar$DI11.093\\Razdel4\\LabPrElTexn\\RIS\\r4-1.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Temp\\Rar$DI11.093\\Razdel4\\LabPrElTexn\\RIS\\r4-1.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Temp\\Rar$DI11.093\\Razdel4\\LabPrElTexn\\RIS\\r4-1.gif" \* MERGEFORMATINET
А.Үш фазалы жұлдызша бойынша жалғанған төрт сымды электр тізбегі
В.Үш фазалы жұлдызша жалғанған бір сымды электр тізбегі
С.Үш фазалы жұлдызша жалғанған екі сымды электр тізбегі
Д.Үш фазалы жұлдызша жалғанған тоғыз сымды электр тізбегі
Е.Үш фазалы жұлдызша жалғанған он сымды электр тізбегі
89. Генератор мен қабылдағыштарды жалғастыратын басқада өткізгіштерді қалай айтады?
А.Желілік сым
В..НейтралС.Бейтарапты нүкте
Д.Нөлдік нүкте
Е.Бейтарап өткізгіш сымы
90.Фазалық қабылдағыштар дегеніміз не?
А.Қабылдағыштарды жұлдызша және үш бұрыш етіп қосқанда алынған кедергілерді айтамыз
В. Генератор мен қабылдағыштарды жалғастыратын басқада өткізгіштерді айтамыз
С. .Желі сымдары арасындағы кернеу және сол сымдардағы тоқтарды айтамыз
Д. .Екі бейтарап нүктесін қосатын өткізгіш сымды айтамыз
Е. Қабылағыштарды жұлдызша және үш бұрыш ретінде қосқанда алынған кедергілерді айтады.
91. Компостың тілі не болып табылады ?
А. Магнит
В.стержень
С. темір
Д. үгінді
Е. қорғасын
92. Солтүстік полюсті қандай әріппен белгілейді ?
А. N
В..S
С. A
Д. F
Е. L
93. Атомдарының магниттік моменті бар материалдық атомдар қалай аталады?
А. парамагнит
В. заттар
С. Материал
Д. металдар
Е. магнит
94. Кез-келген магниттелген дененің айналасында не пайда болады ?
А. магнит өрісі
В. магнит сызығы
С. полюстер
Д. атомдар
Е. электр өрісі
95.Егер қандай да болмасын магниттің солтүстік полюсына жақын жеріне болат кесінді қойсақ , ол қандай заттарды өзіне тарта алады?
А. темір
В.шойын
С. ағаш
Д. атомдар
Е. пластмасса
96. Қандай да болмасын магнит сауығының басы да, аяғы да болмайды және де ол қандай түрде болуы мүмкін ?
А.тұйықталған қисық сызық
В. тұйықталған түзу сызық
С. параллель сызық
Д. тұйықталған параллель сызық
Е. диамагнит
97. Атомдардың магнитті моменті болмайтын заттарды не деп атайды?
А. диамагнитВ. парамагнит
С. магниттік
Д. фаромагнитЕ. пластмасса
98. Тогы бар өткізгіштің айналасында не пайда болады?
А. магнит өрісі
В.магнитттік индукция
С. магнит сызығы
Д. полюстер
Е. магнит өрісі
99. Оңтүстік полюсті қандай әріппен белгілейді ?
А. S
В. N
С. F
Д. A
Е. C
100. Соленоид дегеніміз не?
А. Спираль түрінде иілген және бір осьті бойлай бірнеше орвамнан тұратын жіңішке сымнан жасалған өткізгіш
В. Атомдарының магниттік моменті бар материалдық атомдар
С. Атомдарының магниттік моменті бар
Д. Тогы бар өткізгіш
Г. Спираль түрінде иілген және бір осьті бойлай бірнеше орвамнан тұратын корғасыннан жасалған өткізгіш
101. Магнит өрісінің бағыты неге тәуелді болады?
А. токтың бағытына
В. магнит сызықтарына
С. металға
Д. полюстарғаЕ.біртекті өріске
102. Біртекті магнит өрісі барлық нүктелерде де біржақты бағыт пен біртекті интенсивтікке ие болады. Ал егер болмаса оны қалай атайды?
А. біртексіз
В. біртекті
С. магнит
Д. электр өрісі
Е. соленоид
103.Біркелкі магнит өрісін графикалық түрде бірдей тығыздықтағы қандай сызықтармен белгілейді ?
А. параллель
В. түзу
С. қисық
Д. координаталық
Е. үзік
104. Екі әраттас параллель орналасқан магнит полюстарының арасындағы ауа саңылауындағы өріс қандай өріс болып табылады ?
А. біртекті
В. біртексізС.электр
Д. ток
Е. магнит
105. Магнит өрісінің интенсивтігі магниттік индукция немен сипатталады?
А. В
В.Н
С. А
Д. Ғ
Е. І
106. Магниттік индукцияның өлшемі ретінде не алынады?
А. теслаВ. метр
С. ампер
Д. джоуль
Е. фарад
107. Токтың магнит өрісін қоздыратын қасиеті қандай күшпен сипатталады ?
А. магниттік қозғаушы күшпен
В. электр қозғаушы күшпен
С. магнит өрісі кернеулігімен
Д. магниттік сызықпен
Е кернеулікпен
108. Магниттік қозғаушы күш қандай әріппен белгіленеді ?
А. F
В. A
С. H
Д. Q
Е. N
109. Магнит өрісінің кернеулігі дегеніміз не ?
А. магниттік сызық ұзындығының бірлігіне сәйкес келетін магниттік қозғаушы күш
В. екі әраттас параллель орналасқан магнит полюстарының арасындағы ауа саңылауындағы өріс
С. спираль түрінде иілген және бір осьті бойлай бірнеше орвамнан тұратын корғасыннан жасалған өткізгіш
Д. атомдарының магниттік моменті бар материалдық атомдар
Е. магнит өрісінің интенсивтігі
110. Өзекті магнитсіздендіруге алып келетін өріс кернеулігі қандай күш деп аталады?
А. коэрцитивтікВ. магниттік
С. гетерезисД. ферромагнитЕ. спираль
111. Қайта магниттелу кезінде молекулярлықмагнитиктер арасындағы үйкелісті энергияның не деп аталатын мөлшері шығындалады ?
А. гетерезис шығыны
В. коэрцитивтік күш
С. жылу
Д. МагниттелуЕ. полюс
112. Индукциялық токтардың тууына әкелетін себепкер құбылыс қалай аталады ?
А. индукцияның электр қозғаушы күші
В.индукцияның магниттік қозғаушы күші
С. индукцияның күш сызығы
Д. магниттілігіЕ. магнит өзгерістігі
113. Индукциялық токтың бағытын , сонымен бірге индукцияның ЭҚК-нің бағытын қандай ереже бойынша анықтайды?
А. Ленц ережесі
В. Ом заңы
С. Кулон заңы
Д. Кирхгоф
Е. ферромагнитизм114. Паралель өткізгіштердегі индукциялық токтардың туу құбылысы қалай аталады ?
А. өзара индукция
В. озара индуктивтілікС. векторлық диаграмма
Д. период
Е. тербеліс жиілігі
115. Векторлар түрінде графикалық бейнеленген жеке электрлік параметрлердің арасындағы қатынас және олардың жазықтықтағы өзара орналасуы қалай аталады ?
А. векторлық диаграмма
В. диаграмма
С. тербеліс периоды
Д.тербеліс жиілігі
Е. индуктивтілік116. Айнымалы ЭҚК-тің өзінің өзгеруінің толық циклін жасауға керекті уақыт аралығы қалай аталады ?
А. тербеліс периоды
В. векторлық диаграмма
С. өзара индуктивтілікД. тербеліс жиілігі
Е. өзара индукция
117. Период қандай әріппен белгілінеді ?
А. Т
В. А
С. Н
Д. С
Е. І
118. Бір секундтағы периодтар саны немесе периодқа кері шама қалай аталады ?
А. тербеліс жиілігі
В. тербеліс периоды
С.өзара индукция
Д. өзара индуктивтілікЕ. векторлық диаграмма
119. Жиілік немен өлшенеді ?
А. Герц
В. Ампер
С. Вольт
Д. Ватт
Е. фарад120. Электр тізбегі деген не?
А. Электр тогынын жолын құрайтын құрылғы мен нысандардын жиынтығы болады.
Б. Пассив және активті тізбектер
С. Жинақтандырылған параметрі бар тізбек
Д. Тұрақты және айнымалы ток тізбегі
Е. Таратылған параметрі бар тізбек
121. Токтың түріне қарай электір тізбектерін қалай топтастыруға болады?
А. Тұрақты және айнымалы ток тізбегі
Б. Сызықты және сызықты емес тізбектер
С. Жинақтандырылған параметрі бар тізбек
Д. Пассив және активті тізбектер
Е.Таратылған және жинақтандырылған122. Элементтердің құрамына қарай ...-
А. Пассив және активті, Сызықты және сызықты емес тізбектер
Б. Тұрақты және айнымалы ток тізбегі
С. Электр тізбегі
Д. Таратылған және жинақтандырылғанЕ. Қарапайым электр тізбегі
123. Параметірінің таралу сипатына қарай-...
А. Таратылған және жинақтандырылған параметрі бар тізбек
Б. Қарапайым тізбектер
С. Тұрақты және айнымалы ток тізбегі
Д. Сызықты және сызықты емес тізбектер
Е. Пассив және активті тізбектер
124. ...- қандайда бір электірлік емес энергия түрін электр энергиясына түрлендіргіштер болып табылады?
А. Электр энергиясының көзі
Б. Электр тізбегі
С. Айнымалы резистор
Д. Электр қозғаушы күш
Е. Электр шамы
125.Электр тізбегінде элементтерді қалай жалғайды?
А. Тізбектеп және параллель
Б. Өткізгіш сым арқылы
С. Резистор арқылы
Д. Тігінен жалғау
Е. Сымдар арқылы
126.Бірлік уақыт ішінде өндірілген энергияның шамасы не деп аталады?
А. Қуат
Б. Резистор
С. Вольт
Д. ТүиінЕ. Кедергі
127. Электр энергиясын қабылдағышта энергиянын басқа түрлеріне
түрлену жылдамдығын не деп атайды?
А. Қабылдағыштың қуаты
Б. Қуат
С. Аспаптың қуаты
Д. Қуаттың балансы
Е. Қуат көзі
128. Сымның рұқсат етілген тогы деп нені айтады?
А. Ең үлкен рұқсат етілген немесе номинал токты
Б. Ток күшін
С. Тұрақты ток
Д. Электр шамы
Е. Амперметр
129. Егер сыртқы тізбектін кедергісі R=∞(тізбектін үзілуі) болса, онда мұндай режимді қандай режим деп атайды?
А. Бос жүрістің режимі
Б. Номинал режим
С. Қалыпты режим
Д. Жай жүристін режимі
Е. Режим
130. Тізбектегі қандайда бір элементтін тогы, кернеу мен қуаты оның номинал мәндеріне тең болатын жұмыс режимин қандай режим дейді?
А. Номинал режим
Б. Бос жүристін режимі
С. Қалыпты режим
Д. Жай жүристін режимі
Е. Қысқа тұйықталу режимі
131. I H U H Берілген шекарада жататын және олардың номинал мәндерінен асып кетпейтін жұмыс режимін қандай режим дейді?
А. Қалыпты режим
Б. Номинал режим
С. Қысқа тұйықталу режимі
Д. Жай жүрістің режимі
Е. Бос жүрістін режимі
132. Түйін дегеніміз не?
А. Үш немесе оданда көп тармақтар қосылған нүкте
Б. Екі резистордың ұшы қосылған нүкте
С. Электр тізбегінің тармағы
Д. Аралас жалғау
Е. Параллель жалғағандағы нүкте
133...- бірдей ток өтетін бір немесе бірнеше элеиенттен тұратын телім
А. Электр тізбегінің тармағы
Б. Түйін
С. Аралас жалғау
Д. Электр зарядының тармағы
Е. Резистор
134. Нені резисторлардың немесе әрқайсы тізбектеп немесе параллель жалғанған резисторлардан тұратын тізбек телімдерінің қосылуын айтады?
А. Аралас жалғау
Б. Тізбектей жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Резистор арқылы
Е. Генератор арқылы
135. Егер фазалардың ұштары (X,Y,Z) нөлдік нүкесі немесе бейтараптама 0 деп аталатын бір нүктеге қосылса,онда мұндай қосылуды қалай атаймыз?
А. Жұлдызша жалғау
Б. Тізбектей жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Резистор арқылы
Е. Генератор арқылы
136.А,В,С бастарын қабылдағышпен қосатын сымдарды қалай атаймыз?
А. Сызықтық сымдар
Б. Жұлдызша жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Бейтараптама сымдар
Е. Фазалық кернеу
137.Генератордың бейтараптамасын 0 тұтынушының бейтараптамасымен қосатын сымды қалай атаймыз?
А. Нөлдік немесе бейтараптама сымдар
Б. Жұлдызша жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Бейтараптама сымдар
Е. Фазалық кернеу
138.Әр фазаның ұштарындағы потенциялдар айырымдырын қалай атаймыз?
А. Фазалық кернеу
Б. Жұлдызша жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Бейтараптама сымдар
Е. Нөлдік немесе бейтараптама сымдар
139.Сызықты сымдардың ір жұптарының арасындағы потенциялдар айырымдарын қалай атаймыз?
А. Сызықтық кернеу
Б. Өткізгіш сым арқылы
С. Резистор арқылы
Д. Күш
Е. Сымдар арқылы
140.Генератордың ЭҚК-ның векторлары қанша градусқа тарап үшбұрыш құрайды?
А. 120ᵒ
Б. 90ᵒ
С. 30ᵒ
Д. 180ᵒ
Е. 60ᵒ
141.Электрі тогын өткізетін құрылғылардың жиынтығын қалай атаймыз?
А.Электір тізбегі
Б. Сызықты және сызықты емес тізбектер
С. Жинақтандырылған параметрі бар тізбек
Д. Пассив және активті тізбектер
Е.Таратылған және жинақтандырылған142.Зарядталған бөлшектердің бағыталған қозғалысын не деп айтаймыз?
А. Электр тогы
Б. Электр тізбегі
С. Айнымалы резистор
Д. Электр қозғаушы күш
Е. Электр шамы
143.Уақыт өтуіне қарай өзгермейтін элетір тогын қалай атаймыз?
А. Тұрақты ток
Б. Электр тізбегі
С. Айнымалы резистор
Д. Амперметр
Е. Электр шамы
144.Тұрақты ток (ток күші) I өткізгіштің беті арқылы,жекеше алынғанда өткізгіштер үшін-көлденең қима арқылы бірлік уақытта өтетін электр мөлшерін қалай анықтаймыз?
I=Qt
E=QTN=QS=OT
t=ENS=T∙S145.Токтың өлшем бірлігі?
А. Ампер
Б. Вольт
С. ДжД. ВтЕ. Кл146.Ток тығыздығы,қандай формуламен анықталады?
А. S=ISВ. E=QTN=QS=OT
t=ENS=T∙S147.Телімнің кернеуі мен өткізгіштігі көп болған сайын,тізбетің теліміндегі ток та көп болады.Бұл қай заңның тұжырымдамасы?
А.Тізбектің теліміне арналған Ом заңы
Б. Тұйықталған тізбекке
С. Тұрақты токқа
Д. Электір тогына
Е.Өрістің кернеуіне
147.Сым арқылы ток жүргенде электір өрісі күштеріне әсеріне орын ауыстарыаты бос электрондар сымының атомдары және молекулалары мен соқтығысады да, тежеледі,яғни олар сымды бойлай өз қозғалыстарына қарсы әсерді сезінеді,оны не деп атаймыз?
А.Сымның кедергісі
Б. Тұйықталған тізбекке
С. Тұрақты токқа
Д. Электір тогына
Е.Өрістің кернеуіне
148.Меншікті кедергі қалай белгілейміз?
А. ρ
Б. R
С. I
Д.L
Е. U
149.Реттеуші сым резисторды не деп атаймыз?
А. Реостат
Б.Резисторлар
С.Сым
Д.Кедергі
Е.Өткізгіш
150.Сымның ұштарындағы кернеу токқа және сымның кедергісіне пропорционал.Бұл өрнекті тәжербиелік жолымен XIX ғасырдың бірінші жартысында ашты.Ол қандай заң?
А. Ом заңы
Б.Гаусс теоремасы
С.Кулон
Д.ГугЕ.Кирхгофтың 1 –ші заң
151.Кедергінің өлшем бірлігі?
А. Ом
Б. Вольт
С. ДжД. ВтЕ. Кл152.Электір тогының жолын құрайтын құрылғы нысандардың жиынтығын не деп атайсыз?
А.Электр тізбегі
Б. Тұйықталған тізбекке
С. Тұрақты токқа
Д. Электір тогына
Е.Өрістің кернеуіне
153.Электір тізбегі токтың түріне қарай қаншаға бөлінеді?
А.2
Б. 3
С. 5
Д. 6
Е.4
154.ЭҚК-тің өлшем бірлігі?
А. В
Б. С
С. ДжД. ВтЕ. Кл155.Бірлік уақыт ішінде өндірілген энергиясының шамасын не деп атаймыз?
А. Қуат
Б. Кернеу
С. Ток күші
Д. Энергия
Е. Күш
156.Энергияның көзден қабылдағышқа берілуінің тиімділігін көздің қандай шамасы сипаттайды?
А. Пайдалы әсер коэффецентіБ. Қабылдағыш қуаты
С. Ток күші
Д. Энергия
Е. Күш
157.Толық тізбекке арналаған Ом заңының формуласы?
I=ЕR+R∘
E=QTN=QS=OT
t=ENS=T∙S158.Егер бірнеше резистор бірінен кейін бірі тармақталусыз жалғанса және олар арқылы бірдей ток өтсе,онда олар бір тармақ құрайды да,ондай жалғауды не деп атаймыз?
А. Тізбекті жалғау
Б. Пареллель жалғау
С. Аралас жалғау
Д. Балама жалғау
Е. Күш
159.Резисторларға бірдей кернеу түсіріледі, ал резисторлардағы токтар кедергінің шамасына кері пропорционал болатындай етіп қаралады.Бұл қандай жалғау?
А. Пареллель жалғау
Б. Тізбеткі жалғау
С. Аралас жалғау
Д. Балама жалғау
Е. Пропорционал жалғау
160.Үш немесе оданда көп тармақтары қосылаған нүктені қалай атаймыз?
А. Түйін
Б.Кернеу
С. Тармақ
Д. Уақыт
Е. Күш
161.Резисторлардың немесе әр қасысы тізбекте немесе параллель жалғанған резисторлардан тұратын тізбек телімдерінің қосылуын қалай атаймыз?
А. Аралас жалғау
Б. Тізбеткі жалғау
С. Параллель жалғау
Д. Балама жалғау
Е. Пропорционал жалғау
162.Тұйықталған контурдағы электір қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы барлық кедергілердегі кернеулер түсулерінің алгебралық қоысындысына тең?Бұл теңдеу Кирхгофтың қай заңын өрнектейді?
А.2
Б. 3
С. 5
Д. 6
Е.4
163.Екінші заңының формуласын көрсет?
Е1+ Е 2+ Е 3+... Е n=IR1+I2R2+I3R3+...InRn
Е1+ Е 2+ Е 3+... Е n=0
IR1+I2R2+I3R3+...InRn =0
t=ENS=T∙S164.Түйінге бағытталған токтардың қосындысы түйінен шыққан токтардың қосындысына тең болады.Бұл қандай заң?
А. Кирхгофтың 1 –ші заң
Б.Гаусс теоремасы
С.Кулон
Д.ГугЕ.Кирхгофтың 2–ші заң
165.Түйінді нүктелердің арасындағы кереуді не деп атаймыз?
А. Түйінді кернеу
Б. Меншікті кернеу
С. Аралас жалғау
Д. Балама жалғау
Е. Күш кернеуі

Приложенные файлы

  • docx 22620291
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий