2012-2013 Bank testiv bioneorg khimiya sestr sp..

2012-2013 Банк тестів, задач та вправ Медична хімія(біонеорганічна)
Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа


1. Вкажіть елементи-органогени, які входять до складу білків і нуклеїнових
кислот і складають основу життя на Землі:
С. C, Н, О, N, S, P
2. Скільки протонів міститься в ядрі атома Цинку:
С. 30
3. Вкажіть йони, що мають електронну конфігурацію 1s22s22p6 :
D. Na+ та F-
4. Виберіть твердження, яке визначає масову частку розчиненої речовини в розчині
як відношення:
В. Маси розчиненої речовини до маси розчину
5. Яка з наведених сполук натрію в концентрації 0,9 % міститься в плазмі крові і
підтримує сталий осмотичний тиск?
C. NaCl
6. Позначте електроліт:
С. Сіль
7. Які розчини називаються ізотонічними?
С. Розчини з осмотичним тиском, що дорівнює осмотичному тиску
розчину, прийнятого за стандарт
8. Осмотичний тиск крові людини при 310 К досить постійний і складає:
D. 770-821 кПа
9. Надлишок гідрогенкарбонат-іонів в крові називається:
С. Лужним резервом крові
10. рН артеріальної крові дорівнює:
D. 7,4
11. Вкажіть сіль, водний розчин якої має нейтральне середовище:
С. Калій нітрат
12. Вкажіть формулу гіпсу:
С. СаSO4
·2Н2О
13. Вкажіть склад гідрогенкарбонатної буферної системи:
В. Н2СО3 + NaНСО3
14. Концентрація йонів Гідрогену в розчині складає 10-4. Визначіть рН розчину.
С. рН= 4
15. Зазначте забарвлення індикатора метилового оранжевого в розчині калій
карбонату:
С. Жовте
16. Яка мінімальна добова потреба води для організму людини?
D. 1500-1700 мл
17. Атому якого елемента відповідає електронна конфігурація 1s22s22p63s2:
А. Магній
18. Вкажіть електронну формулу атома Оксигену:
С. 1s22s22p4
19. Вкажіть порядковий номер елемента з електронною будовою 1s22s22p3:
D. 7
20. Який з елементів утворює двозарядний негативний йон з електронною
структурою 1s22s22p63s23р6 :
А. Сульфур
21. Яка з наведених речовин входить до складу шлункового соку, відіграє роль у
процесі травлення, вбиває хвороботворні бактерії:
В. 0,5% розчин хлоридної кислоти
22. Вкажіть формулу чадного газу:
Е. СО
23. Який з гідроксидів проявляє амфотерні властивості?
А. Zn(OH)2
24. Яка з наведених сполук є сполукою катіонного типу:
А. [Zn(NH3)4](OH)2
25. Сполуки натрію забарвлюють полум'я в:
С. Жовтий колір
26. Вкажіть рівняння реакції фотосинтезу:
В. 6СО2+6H2О=С6Н12О6+6О2
27. Яка з наведених сполук натрію є джерелом для утворення соляної кислоти в
шлунковому соку?
С. NaСl
28. Сумарна концентрація йонів у фізіологічних рідинах організму людини складає:
Е. 310 ммоль/дм3
29. Який з наведених біометалів бере участь у передачі нервових імпульсів, у
процесі зсідання крові, уповільнює дію токсинів, підвищує стійкість організму
до інфекцій?
Е. Кальцій
30. Виберіть тип хімічного зв”язку в сполуках, що мають високу розчинність у воді:
А. Йонний та ковалентний полярний
31. Вкажіть формулу комплексної сполуки:
А. Na3[Co(NO2)6]
32. Лужний резерв крові забезпечують йони:
Е. НСО3
33. Який з органогенів відносять до s-елементів?
В. Гідроген
34. Скільки протонів міститься в ядрі атома Хлору?
С. 17
35. Укажіть ряд, у якому наведено тільки катіони, що входять до складу плазми
крові:
С. Na+, К+, Мg2+ , Са2+
36. Атому якого елемента відповідає електронна конфігурація - 1s22s22p63s23р5
С. Хлор
37. Вкажіть рівняння реакції гідролізу сахарози:
А. С12Н22О11+Н2О С6Н12О6 + С6Н12О6
38. Комплексоутворювачем в молекулі хлорофілу є:
В. Mg 2+
39. Вкажіть склад ацетатної буферної системи:
Е. СН3СООН + СН3СООNa

40. Чому дорівнює рН шлункового соку?
А. 1,65
41. Вкажіть порядковий номер елемента з електронною будовою 1s22s22p63s1 :
А. 11
42. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій
ортофосфатом є:
А. Al3++PO43AlPO4
43. Виберіть твердження, яке характеризує процес розчинення сульфатної кислоти в
воді:
С. Супроводжується виділенням теплоти
44. рН сльозової рідини дорівнює:
Е. 7,7
45. Виберіть вид частинок, що завжди містяться в водних розчинах основ:
В. Гідроксид-іони
46. Вкажіть пари реагентів, взаємодія яких відповідає скороченому йонному
рівнянню реакції Н+ + ОН- =Н2О :
D. Хлоридна кислота та калій гідроксид
47. Вкажіть сіль, водний розчин якої має нейтральне середовище:
Е. Натрій хлорид
48. Виберіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним
спиртом:
D. NH4OH
49. Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки сильні електроліти:
А. Н2SO4, NaOH, NaCl
50. Яким приладом вимірюють осмотичний тиск?
В. Осмометром
51. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки біологічні буферні системи:
В. Гемоглобінова, гідрогенкарбонатна, фосфатна, білкова
52. Виберіть формулу речовини, яку називають питною содою:
А. NaHСО3
53.Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними
числами:
В. 15 і 16
54. Яка з буферних систем забезпечує 75 % буферної ємності крові?
А. Гемоглобінова
55. Укажіть рівняння закону розведення В.Оствальда:
С
·2
Е. Кд = --------.
1-
·
56. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації:
В. Кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної
дисоціації катіони одного типу – катіони Гідрогену
57. Атому якого елемента відповідає електронна конфігурація
1s22s22p63s23р64s1:
В. Калій

58. Коефіцієнт абсорбції амоніаку водою при температурі 200С дорівнює 710.
Таку легку розчинність амоніаку у воді пояснюють тим, що ця сполука:
А. Має полярну будову і велику спорідненість з водою
59. Вкажіть порядковий номер елемента з електронною будовою 1s22s22p63s23р3:
А. 15
60. Вкажіть атомну масу елемента, що утворює двозарядний катіон з електронною
структурою 1s22s22p6:
А. 24,305
61. Які з наведених оксидів є основними?
В. К2О, МgО, СаО, Na2О, MnO
62. Сполуки калію забарвлюють полум'я в:
D. Фіолетовий колір
63. Визначте поняття «основа» з точки зору теорії електролітичної дисоціації:
В. Основа – це електроліт, який утворює під час електролітичної
дисоціації аніони одного типу – гідроксид-аніони
64. Вкажіть формулу амоніаку:
С. NH3
65. Яке з наведених рівнянь характеризує окисно-відновну реакцію:
А. FeSO4+Zn=ZnSO4+Fe
66. Вкажіть формулу комплексної сполуки:
B. Fe3[Fe(CN)6]2
67. Які з наведених оксидів проявляють кислотні властивості?
А. СО2, SО2 , SО3, P2О5
68. Вкажіть формулу вуглекислого газу:
Е. СО2
69. Яка з наведених сполук є сполукою аніонного типу:
В. К4[Fe(CN)6]
70. Яка з наведених сполук натрію використовується в медицині як проносний
засіб?
В. Na2SO4
·10 H2О
71. Хто є автором координаційної теорії будови комплексних сполук:
А. А.Вернер
72. Вкажіть формулу оксигемоглобіну:
С. HHbO2
73. Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки слабкі електроліти:
В. Zn(ОН)2, Н2S, Н2СО3
74. До сполук вищого порядку відносять:
D. Комплексні сполуки
75. При алкалозі:
А. Посилюється лужність розчину
76. В якому вигляді знаходяться в живому організмі хімічні елементи?
С. Катіонів і аніонів
77. Концентрація йонів Гідрогену в розчині складає 10-7. Визначіть рН розчину.
D. рН= 7
78. Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів:
А. Н+

79. Яка з наведених речовин використовується як антацидний засіб?
В. NaНСО3
80. Зазначте загальне число йонів, які утворюються внаслідок електролітичної
дисоціації формульної одиниці хром(ІІІ)сульфату:
D. 5
81. Визначіть хімічний елемент, відносна молекулярна маса гідрогенової сполуки
якого(RH2) дорівнює 34:
С. S
82. Зазначте розмір частинок (м) розчиненої речовини у справжніх(істинних)
розчинах:
В. 10-9 -10-10
83. Концентрація йонів Гідрогену в розчині складає 10-6. Визначіть рН розчину.
D. рН= 6
84. Характерним реактивом на сульфат-аніони є:
А. Катіони барію
85. рН крові(плазма) дорівнює:
D. 7,36
86. Координаційне число комплексоутворювача в сполуці К4[Fe(CN)6]
дорівнює:
Е. 6
87.Вкажіть наслідки вдихання людиною карбон(ІІ) оксиду:
D. Загибель від ядухи
88. Правильний запис повного йонного рівняння взаємодії купрум(ІІ)оксиду з
розчином хлоридної кислоти, це:
С. CuO +2H+ +2Cl = Cu2++2Cl+H2O
89. Електронна формула катіону Fe3+ :
А. 1s22s22p63s23р63d54s0
90. Яка із записаних концентрацій нормальна?
В. 1 г-екв Н2SO4 в 1 л р-ну
91. Комплексоутворювачем в молекулі гемоглобіну є:
А. Fe2+
92. Вкажіть склад фосфатної буферної системи:
D. NaН2РО4 + Na2НРО4
93. Співвідношення НСО3/ Н2СО3 в крові при рН 7,4 становить:
С. 20 : 1
94. Вкажіть формулу ферум(ІІІ)гідроксиду:
B. Fe(ОН)3
95. Вкажіть формулу глауберової солі:
Е. Na2SO4
·10H2О
96. Вкажіть формулу кислої солі:
Е. NaН2РO4
97. Вкажіть правильне твердження, яке характеризує суспензію:
С. Складається з рідкої та твердої фаз
98. Які розчини називають гіпертонічними?
В. Розчини з осмотичним тиском вищим за стандарт
99. За кількісним вмістом в живому організмі органогени складають:
D. 97,5%
100. Якими властивостями амінокислот зумовлена дія білкової буферної системи в
організмі?
D. Амфотерними
101.Вкажіть правильне твердження, яке характеризує розчин:
В. Однорідна, гомогенна, фізико-хімічна система, що складається з
кількох речовин
102. Внутрішня сфера в координаційній сполуці К3[Fe(CN)6] представлена:
D. [Fe(CN)6]3-
103. Жири гідролізують з утворенням:
В. Гліцерину і жирних кислот
104. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру в ферум(ІІІ) сульфаті
Fe2(SO4)3 :
D. +6
105. Онкотичний тиск, обумовлений білками крові складає:
А. 3,04 - 4,05 кПа
106. Вкажіть електронну формулу атома Мангану:
А. 1s22s22p63s23р63d54s2
107. Скільки нейтронів міститься в ядрі атома Карбону?
С. 6
108. Яке з приведених рівнянь характеризує дисоціацію молекул води:
С. Н2ОН+ + ОН
109. Скільки протонів міститься в ядрі атома Кобальту?
С. 27
110. Яке середовище розчину, якщо рН = 5,8?
В. Слабкокисле
111. В яких межах відбуваються фізіологічні коливання рН?
В. 0,05-0,07
112. Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів:
А. Н3О+
113. За якою з наведених формул визначають буферну ємність?
D. В= CV /
·рН
·Vбуф.

114. За якою формулою визначається концентрація розчину в масових
долях(відсотках)?
А. W = m р.р./ m р-ну
· 100%
115. Чому дорівнює рН шлункового соку?
А. 1,65
116. В медичній практиці ізотонічним(фізіологічним) називають :
А. 0,85- 0,9 % розчин натрій хлориду
117. Яка із записаних концентрацій молярна?
А. 1 моль Н2SO4 в 1 л р-ну
118. За електронною будовою більшість органогенів відносять до:
В. р-елементів
119. Які розчини називаються гіпотонічними?
С. Розчини з осмотичним тиском нищим за стандарт

120. До органогенних елементів не належить:
Е. Хлор
121. Вкажіть електронну конфігурацію атома Хлору:
А. 1s22s22p63s23р5
122. Скільки нейтронів міститься в ядрі атома Оксигену:
D. 8
123. Вкажіть сіль, водний розчин якої має лужне середовище:
А. Натрій карбонат
124. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Нітрогену в алюміній нітраті
Аl(NО3)3 :
Е. +5
125. Які розчини називають гіпертонічними?
В. Розчини з осмотичним тиском вищим за стандарт
126. Вкажіть склад амонійної буферної системи:
С. NH4OH (NH3
·Н2О) +NH4Cl
127. Яке середовище розчину, якщо рН = 7,36?
D. Слабколужне
128. Укажіть ряд, у якому наведено тільки катіони, що входять до складу плазми
крові:
С. Na+, К+, Мg2+ , Са2+
129. Зазначте розмір частинок (м) розчиненої речовини у колоїдних розчинах:
А. 10-7 - 10-9
130. Йону Феруму(ІІ) відповідає така скорочена електронна формула:
В. [Ar]3d64s0
131. Вкажіть електронну формулу атома Карбону:
А. 1s22s22p2
132. Вкажіть порядковий номер елемента - найактивнішого неметалу:
В. 9
133. Скільки нейтронів міститься в ядрі атома Нітрогену?
D. 7
134. Вкажіть рівняння реакції одержання гідроксиду магнію:
А. МgСl2+2NaOH=Мg(ОН)2+2NaСl
135. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона СО3 2-?
С. СаСО3+2НCl=CaCl2+ СО2+ H2О
СО2+Са(ОН)2= СаСО3+ H2О
136. Вкажіть формулу комплексної сполуки:
С. [Cu(NH3)4]SO4
137. Яка з наведених сполук натрію використовується як швидкодіючий антацидний
(протикислотний) препарат?
С. NaНСО3
138. Який з наведених елементів є універсальним біометалом?
С. Кальцій
139. Виберіть формулу речовини яку застосовують при отруєннях солями важких
металів:
В. Na2S2О3 ·5H2O


140. Який з біоелементів, під назвою карболен-С використовується як адсорбуючий
засіб при харчових інтоксикаціях, інфекційних захворюваннях травного тракту,
отруєннях алкалоїдами та солями важких металів?
А. Карбон
141. Яке з наведених рівнянь характеризує окисно-відновну реакцію:
А. 2Fe+3Cl2 =2FeCl3
142. Яка з наведених речовин використовується для дезінфекції ран:
Е. КМnO4
143. Яка з наведених сполук є сполукою аніонного типу:
А. Nа2 [Zn(OH)4]
144. Координаційне число комплексоутворювача в сполуці [Ag(NH3)2]NO3
дорівнює:
В. 2
145. Комплексоутворювачем в молекулі хлорофілу є:
А. Катіони Мg+2
146. Виберіть твердження, яке визначає масову частку р. р. в розчині як
відношення:
В. Маси розчиненої речовини до маси розчину
147. Вкажіть електронну формулу атома Карбону в збудженому стані:
А. 1s22s12p3
148. Транспорт кисню і вуглекислото газу в організмі забезпечуютьбуферні
системи:
А. Гемоглобінова і гідрогенкарбонатна
149. Комплексоутворювачем в сполуці Na3[Co(NO2)6] є:
С. Co3+
150. Закон Сєченова встановлює залежність розчинності газів від:
D. Концентрації електролітів у розчині
151. Позначте число електронів, що може міститися на р-підрівні електронної
оболонки атомів:
В. 6
152. Вкажіть сіль, водний розчин якої має кисле середовище:
В. Купрум(ІІ) сульфат
153. Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки слабкі електроліти:
В. Zn(ОН)2, Н2S, Н2СО3
154. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру в алюміній сульфаті
Аl2(SO4)3 :
D. +6
155. Позначте йони, що містяться в розчині натрій гідрогенфосфату:
Е. Na+ та НРО4 2-
156. Позначте йони, що обумовлюють перетворення забарвлення метилоранжу на
червоне:
А. Йони Гідрогену
157. Яка буферна система, в основному, функціонує в клітинах, сечі, та секретах
залоз травлення?
С. Фосфатна


158. Якими властивостями амінокислот зумовлена дія білкової буферної системи в
організмі?
D. Амфотерними
159. Вкажіть склад фосфатної буферної системи:
D. NaН2РО4 + Na2НРО4
160. За якою з наведених формул визначають ступінь електролітичної дисоціації?
В.
· = n / N
161. Укажіть ряд, у якому наведено тільки аніони, що входять до складу плазми
крові:
А. Cl, НСО3, НРО42 , H2РО4
162. Вкажіть електронну формулу атома Натрію:
А. 1s22s22p63s1
163. Електронна формула атома Сульфуру 1s22s22p63s23р4. Вкажіть число спарених
електронів на зовнішньому енергетичному рівні, на підрівні р :
А. 2
164. Йону якого біоелемента відповідає електронна формула [Ar]4s03d5?
С. Mn 2+
165. Вкажіть формулу калій перманганату:
Е. КМnO4
166. Яке з наведених рівнянь характеризує окисно-відновну реакцію:
А. 4Со(ОН)2+О2+2H2О=4Со(ОН)3
167. Який з наведених елементів є універсальним біометалом?
С. Кальцій
168. Позначте число електронів, що може міститися на s-підрівні електронної
оболонки атомів:
А. 2
169. Яка з наведених сполук при контакті з тканинами виділяє велику кількість піни,
що сприяє очищенню гнійних ран від сторонніх частинок, згустків крові,
мікроорганізмів?
D. Гідрогенпероксид Н2О2
170. Вкажіть формулу сполуки, яка має назву гексаціаноферат(II) калію:
В. К4[Fe(CN)6]
171. Який з наведених елементів має найвищу електронегативність:
В. Флуор
172. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона SО4 2- ?
С. Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl
173. Який з наведених оксидів проявляє амфотерні властивості:
В. ZnO
174. Вкажіть формулу комплексної сполуки:
D. Nа2 [Zn(OH)4]
175. Яка з наведених сполук є сполукою катіонного типу:
Е. [Cu(NH3)4]SO4
176. Яку з наведених речовин використовують для збудження дихання, коли людина
непритомніє?
В. NH4ОН
177. Вкажіть формулу карбоксигемоглобіну:
А. HbCO
178. Хімічний елемент з конфігурацією енергетичного рівня 5d96s1 належить до:
В. d-Елементів
179. Виберіть вид частинок, що завжди містяться в водних розчинах основ:
В. Гідроксид-іони
178. При ацидозі:
С. Посилюється кислотність розчину
179. Жири гідролізують з утворенням:
В. Гліцерину і жирних кислот
180. Добова потреба води для організму людини складає:
Е. 2500 мл
181. Яка з приведених реакцій є якісною на відкриття йона Магнію?
А. МgСl2+2NaOH=Мg(ОН)2+2NaСl
182. Вкажіть склад гідрогенкарбонатної буферної системи:
В. Н2СО3 + NaНСО3
183. Виберіть математичне рівняння, що виражає взаємозвязок між константою і
ступенем електролітичної дисоціації:
С. КД=
·2С / 1-
·
184. Укажіть йон-комплексоутворювач у молекулі вітаміну В12:
D. Со(ІІІ)
185. Виберіть пару речовин, які належать до типових амфотерних електролітів:
D. Zn(OH)2, Al(OH)3
186. За якою з наведених формул визначають константу електролітичної дисоціації?
Е. Кд = С
·2 / 1-
·
187. Зазначте дентатність лігандів, з якими утворюються найстійкіші комплексні
сполуки:
D. Полідентатні
188. У підгрупі лужних металів від Літію до Цезію металічні(основні) властивості:
В. Посилюються
189. Укажіть назву хімічного елемента, йони якого забезпечують підтримання
сталого осмотичного тиску біорідин:
А. Натрій
190. Серед гідроксидів елементів другої групи головної підгрупи Періодичної
системи елементів найсильнішою основою є:
Е. Ba(ОН)2
199. Яке середовище проявляє водний розчин цинк сульфату?
D. Кислотне
200. Який хімічний елемент входить до складу найбільшої кількості
металоферментів?
С. Цинк
201.Як називають процес поступового збільшення концентрації СО2 в
Атмосферному повітрі?
С. Парниковим ефектом
202. Зазначте кислотно-основну властивість водного розчину амоніаку:
С. Слабка основа
203. Зазначте формулу йона, який входить до складу молекули АТФ:
Е. РО43-

204. Яка із записаних концентрацій є молярною концентрацією еквівалента?
В. 1 моль-екв Н2SO4 в 1 л р-ну
205. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона SО3 2- ?
С. Na2SO3+BaCl2=BaSO3+2NaCl
206. Вкажіть речовину, яка при розчиненні у воді утворює йони:
В. Ацетатна кислота
207. З наведених формул комплексних сполук виберіть неелектроліт:
С. [ Pt(NH3)2Cl2]
208. Яка із записаних концентрацій виражає титр розчину?
D. Кількість г Н2SO4 в 1 см3 р-ну
209. Комплексна сполука Платини з формулою [Pt(NH3)2Cl2] утворює цис- і транс-
ізомери. Назвіть вид цієї ізомерії.
D. Геометрична
210. До якого типу комплексних сполук належить гем молекули гемоглобіну?
А. До хелатних комплексних сполук
211. Зазначте катіон, основна кількість якого міститься всередині клітин:
В. K+
212. Укажіть хімічні сполуки, які є основними забрудниками атмосферного повітря:
В. Оксиди Сульфуру, Нітрогену та Карбону
213. Укажіть хімічний елемент, масова частка якого в організмі найбільша:
D. Кальцій
214. Який хімічний елемент бере активну участь у процесах згортання крові та
скорочення мязів?
А. Кальцій
215. Титр розчину, це:
D. Кількість г речовини в 1 см3 р-ну
216. Вкажіть хімічний елемент, який відіграє дуже важливу роль у процесі
утворення зубної емалі:
А. Флуор
217. Зазначте назву хімічного елемента, при дефіциті якого спостерігається
сповільнений або неправильний ріст кісток скелету:
Е. Кальцій
218. Назвіть мікроелемент, добове надходження якого в організм людини має бути
найбільшим:
Е. Цинк
219.Які властивості виявляють лужні і лужноземельні метали в окисно-відновних
реакціях?
А. Відновні
220. Зазначте формулу аніона, концентрація якого в плазмі крові найбільша:
В. Cl
221. Вкажіть електронну формулу атома Карбону в збудженому стані:
А. 1s22s12p3
222. У молекулі хлору звязок:
В. Ковалентний неполярний
223. Маса атома визначається масою:
D. Протонів і нейтронів

224. За якою формулою визначають концентрацію розчину в масових
долях(відсотках)?
m р.р.
А. W = ---------- · 100%
m р-ну
225. В медичній практиці ізотонічним(фізіологічним) називають :
А. 0,85- 0,9 % розчин натрій хлориду

226. Вкажіть правильне твердження, яке характеризує емульсію:
А. Складається з двох рідких фаз
227. Вкажіть формулу сполуки, яка має назву гексаціаноферат(IIІ) калію:
Е. К3[Fe(CN)6]
228. Вкажіть формулу сполуки, яка має назву гексанітрокобальтат(lll) калію
А. К3[Co(NO2)6]
229.Вкажіть формулу карбоксигемоглобіну:
С. HbCO
231. Елемент бере участь у формуванні емалі зубів і дентину. При його нестачі
виникає карієс зубів, при його надлишку руйнується емаль:
D. Флуор
232. Яка з наведених сполук при контакті з тканинами виділяє велику кількість
піни, що сприяє очищенню гнійних ран від сторонніх частинок, згустків
крові, мікроорганізмів?
А. Пероксид гідрогену Н2О2
233. Вкажіть формулу хлорного вапна:
D. Са(СlO)2
234. Вкажіть ряд, в якому знаходяться d-елементи - метали життя:
C. Mn, Fe, Co, Zn, Cu, Mo
235.Яка з наведених сполук є активним проносним засобом, а також
використовується в вигляді ін”єкцій-як спазмолітик, протисудомний та
знеболюючий засіб?
А.Магнію сульфат (MgSO4 · 7Н2О)
236. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона Fe3+?
А. 3К4[Fe(CN)6]+4 FeCl3=Fe4[Fe( CN)6]3+12КСl
237. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона Fe2+?
В. 3FeSO4+2К3[Fe(CN)6]=Fe 3[ Fe(CN)6]2 +3K2SO4
238. Яка з наведених реакцій є якісною на відкриття йона Сu2+?
Е. 2CuSO4+ К4[Fe(CN)6]= Cu2[ Fe(CN)6] +2K2SO4
239. Яка з наведених речовин використовується для дезінфекції ран:
А. MgSO4 *7Н2О
240. Який з наведених оксидів проявляє кислотні властивості :
D. Mn2О7
241. Ферум в складі сполук проявляє ступені окиснення:
А. 0, +2,+3,+6
242.Який з наведених оксидів проявляє амфотерні властивості:
В. MnO2
243. Укажіть визначення ізотонічного коефіцієнта:
D. Відношення експериментальних значень величин до
теоретично обчислених

244. За якою формулою визначають йонну силу розчину?
D. І=1/2(С1Z12 + С2Z22 +
·
·
·+ СnZn2 ),
245. Вкажіть формулу біполярного йона( цвіттер-іона) гліцину:
В. H3N+CH2COO
246. Позначте йони, що містяться в розчині натрій дигідрогенфосфату:
С. Na+ та Н2РО4 -
247. рН шлункового соку складає 1,65. Визначіть середовище:
В. Сильнокисле
248. рН сльозової рідини складає 7,7. Визначіть середовище:
D. Слабколужне
249. З приведених формул виберіть формулу Натрію хлориду:
D. NaCl
250. З приведених формул виберіть формулу питної соди:
Е. NaНСО3
251. Виберіть значення рН при алкалозі:
В. рН >7
252.Зміщення реакції в організмі в сторону кислого середовища називається:
В. Ацидозом
253.Зміщення реакції в організмі в сторону лужного середовища називається:
А. Алкалозом
254. Сіль Na2CO3 утворена:
С. Сильною основою і слабкою кислотою
255. Сіль FeCl2 утворена:
В. Слабкою основою і сильною кислотою
256. Позначте йони, що обумовлюють перетворення забарвлення
фенолфталеїну на малинове:
В. Гідроксид-іони
257. Позначте речовину, вміст якої в людському організмі найбільший:
D. Вода
258. Позначте йони, що обумовлюють перетворення забарвлення лакмусу
на червоне:
А. Катіони Гідрогену

259. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних розчинах солей:
Е. Катіони металів і аніони кислотних залишків
260. Вкажіть прізвище вченого, який сформулював правило визначення
напрямку зсуву хімічної рівноваги:
В. Ле-Шательє О.
261. Вкажіть ряд солей, що гідролізуються:
D. К2СО3, Na2SO3 , FеСl2
262. Вкажіть ряд речовин, у якому наведено тільки солі:
С. NaCl , К2СО3, Na2SO4

263. Виберіть визначення ступеня дисоціації:
С. Відношення кількості дисоційованих молекул до загальної
кількості молекул розчиненої речовини

264. Який з елементів утворює двозарядний негативний йон з електронною
структурою 1s22s22p63s23р6
А. Сульфур
265. Яке з наведених рівнянь характеризує окисно-відновну реакцію:
А. 2ZnS+3О2 =2SO2+2ZnO
266. Який з наведених біометалів необхідний живим організмам для створення
біоелектричних потенціалів у нервовій системі та м”язах, регулюванні
скорочення серцевого м”яза?
В. Калій

Задачі, вправи, питання

1. Є 10% розчин сірчаної кислоти, маса розчину 500г. Яка масова частка
сірчаної кислоти в розчині, якщо до розчину долили 0,5л води? (3б)
2. Розрахуйте фактор еквівалентності для натрій карбонату (2б)
3. Використовуючи метод електронного балансу, доберіть коефіцієнти у
схемі ОВР, визначіть окисник і відновник:
Сu+ H2SO4 СuSO4+ SO2+ H2О (3б)
4. Використовуючи метод електронного балансу, доберіть коефіцієнти у
схемі ОВР, визначіть окисник і відновник:
Fe(OH)2 +O2+ Н2О Fe(OH)3 (3б)
5. Розрахувати масу глюкози і води для приготування 250г 5% розчину глюкози
(3б)
6. Визначити масову частку(%) води в глауберовій солі Na2SO4 ·10H2O (2б)
7. Укажіть, у яких масових співвідношеннях необхідно змішати натрій хлорид та
воду, щоб отримати розчин із масовою часткою солі 10 % (2б)
8. Скільки г натрій гідроксиду потрібно для приготування розчину об”ємом
250мл, молярна концентрація якого О,З моль/л (3б)
9. Кальцій хлорид масою 6г розчинили у воді масою 194г. Яка масова
частка кальцій хлориду у добутому розчині? (3б)
10. Яку масу NaCl і води треба взяти для приготування розчину масою 1 кг з
масовою часткою р.р. 5%? (3б)
11. Визначити масу еквівалента сульфатної кислоти (2б)
12. Якісна реакція на SO4 2-. Рівняння реакції подати в молекулярному, повному та
скороченому йонному вигляді(3б)
13. Якісна реакція на Cu2+. Рівняння реакції подати в молекулярному, повному та
скороченому йонному вигляді (3б)
14. Напишіть рівняння дисоціації таких електролітів:
а) сульфатної кислоти б) натрій гідроксиду в) купрум(ІІ)сульфату г)калій
нітрату (2б)
15. Якісна реакція на Fe3+. Рівняння реакції подати в молекулярному, повному та
скороченому йонному вигляді (3б)
16. Біологічна роль Феруму (2б)
17. Біологічна роль Фосфору (2б)
18. Біологічна роль Кальцію (2б)
19. Біологічна роль Натрію (2б)
20. Біологічна роль Нітрогену (2б)
21. Які розчини називають: а)ізотонічними; б)гіпотонічними; в)гіпертонічними?
Наведіть приклади ізотонічних та гіпертонічних розчинів, які застосовують у
медичній практиці.У якому з цих розчинів відбувається гемоліз, а в якому –
плазмоліз еритроцитів? (3б)
22. Вказати, які з перелічених сполук відносяться до сильних електролітів, а
які до слабких: Н2S, Sr(OH)2, HMnO4 , Н2SiО3, HNO3, KOH, NaF, K2SO4,
Mg(OH)2 ,HClO4? (2б)
23. Кальцій хлорид масою 6г розчинили у воді масою 194г. Яка масова
частка кальцій хлориду у добутому розчині? (3б)
24. Визначіть ступінь окиснення комплексоутворювача у координаційних сполуках і
назвіть їх за систематичною номенклатурою: К3[Fe(CN)6], [Zn(NH3)4]SO4 (2б)
25. Написати вираз для константи ступеневої дисоціації карбонатної кислоти (3б)
26. Обчислити йонну силу 0,001М розчину хлоридної кислоти (3б)
27. В 0,05 М розчині Н2SO3 розпадається на йони 0,01 моль. Чому дорівнює
ступінь дисоціації (2б)
28. Обчислити ступінь дисоціації карбонатної кислоти, якщо відомо, що в її
розчині із кожних 20 молекул не розпались на йони 13 молекул (2б)
29. Розчин містить 0,1 моль фтороводню, ступінь дисоціації якого дорівнює
15%. Визначити кількість речовини йонів Гідрогену у цьому розчині (3б)
30. Обчислити концентрацію йонів Гідрогену в 0,01М розчині HCl, якщо
уявний ступінь дисоціації кислоти дорівнює 95% (3б)
31. Написати рівняння реакцій гідролізу солей натрій карбонату, ферум(ІІ)хлориду,
алюміній нітрату. Рівняння реакцій подати в молекулярному, повному та
скороченому йонному вигляді( по 2б за кожне рівняння)
32. Масова частка HCl в шлунковому соці дорівнює 0,5% (
·=1,007 г/см3).
Обчислити молярну концентрацію еквівалента HCl в шлунковому соці (4б).
33. Визначити титр децинормального розчину HCl (2б)
34. Обчислити масу вітаміну В12, що надходить в організм при введенні
хворому 1,0 см3 ін”єкційного р-ну вітаміну В12 з масовою часткою 0,05%
(
·=1,0 г/см3) (4б).


Приложенные файлы

  • doc 18511857
    Размер файла: 187 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий