lexikologia dayyn otvty


5В020500-Филология
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
Қазанбаева А.З., Ажарбекова Э.Н.
$$$ 1
Лексикологияның ең басты зерттеу нысаны:
C) Сөз.
$$$ 2
Лексикологияның қарастыратын мәселесі:
B) Сөз және ұғым, мағына.
D) Сөздік қор мен сөздiк құрам.
E) Сөз, ұғым, мағына және сөздік құрам.
$$$ 3
Сөз мағынасын зерттейтiн сала:
D) Семасиология.
$$$ 4
Сөздердiң шығу төркiнiн, оның ең алғашқы мағынасын анықтайтын сала:
D) Этимология.
$$$ 5
Лексикография, этимология, фразеология, ономасиология, семасиология тiл бiлiмi саласының тармақтары:
C) Лексикология.
$$$ 6
Қазақ тілінің лексикологиясы қарастырадыua:
C) Сөз және оның мағынасын.
F) Сөз, ұғым, мағынаны.
G) Сөз, сөздік қор және сөздік құрамды.
$$$ 7
Тарихи лексикологияның зерттеу нысаны:
D) Сөздердің қалыптасуына, өзгеруі мен дамуына қатысты тарихи заңдылықтарды.
F) Сөздердің тарихына қатысты мәселелерді қарастырады.
$$$ 8
Лексика сөзіне балама сөз:
D) Сөздік құрам.
$$$ 9
Лексикология тіл білімі салаларымен байланысады:
A) Фонетикамен.
F) Грамматикамен.
$$$ 10
Қазақ лексикологиясы зерттеле бастады:
C) 1940-50 жылдардан.
$$$ 11
Жеке лексикология қарастыратын нысан:
B) Бір ғана тілдің лексикасы мен оның ерекшеліктерін зерттейді.
$$$ 12
Лексикологияның салалары:
E) Этимология.
F) Семасиология.
G) Фразеология.
$$$ 13
Лексикология сөзі шыққан тіл:
A) Грек сөзі «lexis» - «сөз» және «logos» – «ілім».
$$$ 14
Лексикология саласы:
E) Этимология
F) Ономосология.
H) Лексикография.
$$$ 15
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы:
E) Қазақ тілінің сөздік құрамын.
F) Қазақ тілінің лексикасын.
$$$ 16
Сөздердің мағыналық құрылымын зерттейтін :
D) Семасиология.
$$$ 17
Тарихи лексикология қарастырады:
D) Сөздердің шығу төркінін.
F) Сөздердің тарихын.
$$$ 18
Ұғым:
E) Логикалық категория.
$$$ 19
Сөз:
A) Лингвистикалық категория.
C) Тілдік категория.
$$$ 20
Сөздің ішкі семантикалық байланысы:
E) Мағынасы мен ұғымның арақатынасынан.
$$$ 21
Этимология :
D) Сөздің шығу тарихын зерттейді.
E) Сөздің шығу төркінін қарастырады.
$$$ 22
Жалпы лексикологияның зерттеу объектісі:
D) Жалпы лексикология мәселелерін.
E) Тілдегі лексикологияға қатысты барлық мәселелерді.
F) Лексикологияның жалпылама мәселелерін.
$$$ 23
Кісі есімдерін зерттейтін сала:
D) Антропонимика.
$$$ 24
Географиялық атауларды қарастыратын:
C) Топонимика.
$$$ 25
Семасиологияның зерттейтін нысаны:
B) Сөз мағынасын.
E) Сөз мағынасының түрлерін.
$$$ 26
Лексикография дегеніміз:
C) Сөздік жасаумен және оның теориясымен шұғылданатын тіл білімінің саласы.
F) Сөздерді жинақтап, сөздікке кіргізу.
G) Сөзді жүйелеу және сөздік мәселесі.
$$$ 27
Сөз:
B) Лексикалық бірлік.
$$$ 28
Төмендегі белгілер сөзге тән:
A) Заттар мен құбылыстарға атау болатындығы.
B) Даяр қалпында жұмсалуы.
$$$ 29
Толық мағынаға ие болып тұрған сөз:
A) Өркениет.
C) Халық.
F) Адамзат.
$$$ 30
Төмендегі сөйлемде қол сөзі тура мағынада жұмсалған:
C) Жауап беруге талпынып қолын көтерді.
F) Асан абайламай қолын ауыртып алды.
$$$ 31
Лексикалық мағынасы бар сөз:
F) Адамгершілік.
G) Бақыт.
H) Байсалды.
$$$ 32
Грамматикалық мағынаға ғана ие сөз:
B) Мен, бен, пен.
D) Және.
G) Да, де,та,те.
$$$ 33
Ауыспалы мағынадағы сөз:
A) Өмірдің тұтқасы.
C) Дүниенің есігі.
$$$ 34
Тура мағыналы сөз:
D) Раушан гүлі.
$$$ 35
Ғалым Ғ. Қалиев пен Ә. Болғанбаев сөздерді шығу тегіне байланысты: лексикалық мағына түрлеріне жіктеген:
D) Түпкі мағына,туынды мағына.
$$$ 36
Ғалым Ғ. Қалиев пен Ә.Болғанбаев сөздерді тіркесу сипатына байланысты лексикалық мағына түрлеріне жіктеген:
C) Еркін мағына.
F) Фразеологиялық байлаулы мағына.
G) Синтаксистік шартты мағына.
$$$ 37
Ғалым Ғ. Қалиев пен Ә. Болғанбаев сөздерді стилистикалық қызметіне байланысты лексикалық мағына түрлеріне жіктеген:
F) Бейтарап мағына, бейнелі мағына.
G) Терминдік мағына.
H) Поэтикалық мағына.
$$$ 38
Сөз мағынасының кеңеюі дегеніміз:
A) Сөздің тұлғасын өзгертпей-ақ бұрыннан белгілі мағынасының үстіне жаңа қосымша мағыналарға ие болуы.
F) Бұрынғы мағынаның үстіне жаңа мағынада жұмсалуы.
$$$ 39
Сөз мағынасының тарылуы дегеніміз:
B) Тарихи, қоғамдық, әлеуметтік жағдайларға байланысты сөздің кейбір мағынасының қолданыстан шығып қалуы.
F) Сөз мағынасының қолданыста болмауы.
$$$ 40
Толық мағыналы сөз:
F) Мейірім.
G) Шапағат.
H) Рақым.
$$$ 41
Ауыспалы мағынада берілген сөз:
E) Жігітті ой торлап ұйқысы шайдай ашылды.
$$$ 42
Тура мағынадағы сөз:
B) Сарғайған, әбден үлбіреп тозған қағаз екен.
F) Үлбіреп тозығы жеткен мата түкке жарамады.
$$$ 43
Мағынасы бар сөздер:
F) Шабыт.
G) Шаттық.
H) Шалқар.
$$$ 44
Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөз:
A) Таудың етегi.
F) Жұмыстың басы.
G) Бұлақтың көзі.
$$$ 45
Ауыспалы мағыналы сөз:
F) Дүниенің кілті.
G) Өмірдің есігі.
H) Білімнің көзі.
$$$ 46
Ауыспалы мағынада жұмсалған сөз:
B) Өмiрдiң баспалдағы.
F) Жүректің кілті.
G) Тұтқын жүрек.
$$$ 47
Төмендегі тіркесте ұшу сөзі тура мағынада берілген:
D) Ұшақпен ұшу.
F) Құс ұшты.
$$$ 48
Тіркесте қату сөзі тура мағынада :
B) Су қату.
F) Мұз қатты.
$$$ 49
Салу сөзі тура мағынада көрсетілген:
C) Сурет салу.
G) Қолын қалтасына салу.
H) Сөмкеге зат салу.
$$$ 50
Төмендегі тіркесте қағу сөзі тура мағынада жұмсалған:
E) Шеге қағу.
F) Есік қағу.
G) Кілем қағу.
$$$ 51
Ғалым І. Кеңесбаев сөз мағынасын жіктеген:
F) Тура мағына, ауыспалы мағына.
G) Конкретті, абстрактылы мағына.
H) Контекстік мағына.
$$$ 52
Сөйлемдерде ауыспалы мағына метафора арқылы берілген:
B) Жастықтың оты жалындап, Жас жүректе жанған шақ.
$$$ 53
Сөйлемдерде ауыспалы мағынадағы метонимия:
B) Қазан піскенше бәрі машина көруге кетті.
D) Анау үйдің құдасы келіп жатыр.
$$$ 54
Төмендегі сөйлемдердегі синекдоха:
E) Асылымнан қалған жалғыз тұяқ – осы.
$$$ 55
Көп мағыналы сөз:
B) Агроном жұмыс басына келді.
D) Кез-келген істің басы болады .
F) Алпинистер таудың басына дейін шықты.
$$$ 56
Сөздің материалдық жағы:
A) Дыбыс.
F) Фонема.
$$$ 57
Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөз:
A) Сөздiң басы.
F) Істің басы.
G) Бұлақтың басы.
$$$ 58
Метафора қолданылу сипатына қарай:
F) Тілдік метафора.
G) Поэтикалық метафора.
$$$ 59
Метафора сөзінің мағынасы:
A) Ауыстыру.
$$$ 60
Метонимия сөзі:
B) Алмастырып атау.
$$$ 61
Көркем шығармада кездесетін метафора түрі:
A) Стильдік метафора.
B) Контекстік метафора.
E) Поэтикалық метафора.
$$$ 62
Жақындығы бар екі нәрсенің атын ауыстыру, бірінің орнына бірін айту:
F) Метонимия.
$$$ 63
Метонимияның тілдік табиғатын зерттеген ғалым:
H) Л. Нұржекеева.
$$$ 64
Метонимия:
A) Абайда жалпы суреттеме тәсілі күшті берілген.
C) Ауыл ұйқыда жатқанда қойға қасқыр шапты.
$$$ 65
Эмоциялық реңкке ие сөз:
A) Сәулетай.
B) Қалқатай.
C) Қарғажан.
$$$ 66
Тура мағыналы сөз:
A) Ашық терезе.
C) Ашық есік.
$$$ 67
Полисемия сөзімен мағыналас сөз:
D) Көп мағына.
$$$ 68
Көп мағыналы сөз:
C) Бас.
D) Көз.
E) Түп.
$$$ 69
Лексикалық мағына дегеніміз:
A) Сөздерді бір-бірінен ажыратып танудағы ең негізгі мағына.
$$$ 70
Жеке қолданыстағы (индивидуалды) метафора:
C) Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа.
$$$ 71
Синекдохалық қолданыс:
E) Әуелгі байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ жаулық.
G) Бөрік кигендер үй күшік болып отырса, құдай да сүймес оны.
$$$ 72
Сөз мағынасының кеңеюі:
B) Бұрынғы мағынасының үстіне жаңа қосымша мағыналарға ие болуы.
E) Сөздердің қосымша мағынаға ие болуы.
F) Жаңадан мағынаның жасалуы.
$$$ 73
Атауыш мағына дегеніміз:
C) Затты немесе құбылысты атайтын мағына.
F) Затты атайтын негізгі мағына.
$$$ 74
Сөйлемдегі ауыспалы мағыналы сөз:
A) Айман оған жылы лебізін білдірді.
C) Мұсаның атасы қалың жұртқа танымал болған.
$$$ 75
Ауыспалы мағынаның берілу жолдары:
C) Метонимия.
F) Метафора.
G) Синекдоха.
$$$ 76
Сөздiң тура немесе номинативтi мағынасы:
C) Сөздiң затты я құбылысты атап бiлдiретiн мағынасы.
$$$ 77
Синтаксистiк шартты мағына:
D) Сөздiң сөйлемде өзiне дағдылы емес қызмет атқаруынан туатын мағынасы.
$$$ 78
Фразеологиялық байлаулы мағына дегенiміз:
A) Сөздiң белгiлi бір сөзбен тiркесуi, яғни тұрақты тiркестегі мағынасы.
B) Сөздердiң тұрақты тiркестерде берiлетiн мағынасы.
$$$ 79
Метафора тәсiлi арқылы жасалған ауыспалы мағыналы сөз:
B) Мәселенің кілті.
C) Істi жабу.
E) Сөздің астары.
$$$ 80
Бейнелiк мағынаны бiлдiретiн сөз:
A) Жалпию.
D) Бажыраю.
$$$ 81
Тура мағыналы сөз:
C) Тісін көрсетті.
D) Тіс жұлу.
E) Тісі батпау.
$$$ 82
Қырық пышақ, қырғи қабақ тіркестері:
D) Тұрақты тіркес.
G) Фразеологизм.
$$$ 83
Лексикалық мағына:
C) Сөздің ең негізгі мағынасы.
F) Сөздің бастапқы мағынасы.
$$$ 84
В.Виноградов сөздің лексикалық мағынасын бірнеше типке бөледі:
B) Үш типке бөліп көрсетеді.
$$$ 85
Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа тіркесі:
C) Метафора.
$$$ 86
Сөз мағынасының екі түрі бар:
D) Лексикалық мағына.
E) Грамматикалық мағына.
$$$ 87
Сөздің затты не болмаса құбылысты атап білдіретін мағынасы :
B) Негізгі мағынасы деп аталады.
C) Атауыш мағынасы деп аталады.
F) Бастапқы мағынасы деп аталады.
$$$ 88
Семасиология терминінің мағынасы:
A) Сөздің мағынасы, мазмұны дегенді анықтайды .
D) Мән-мағына, мазмұн.
E) Сөздің мағынасы дегенді білдіреді.
$$$ 89
Стилистикалық бояма мағына дегенiміз:
A) Адамның сезiмiне байланысты айтылатын мағынасы.
F) Адамның көңiл-күйiне байланысты айтылатын мағынасы.
$$$ 90
Тiлдiк метафора тәсiлi арқылы жасалған сөз:
D) Таудың жоны.
$$$ 91
Синекдохалық тәсiл арқылы берілген сөз:
D) Бөрiк кигендер.
E) Байлам байлағандар.
F) Орамал тартқандар.
$$$ 92
Бейнелiк мағынадағы сөз:
C) Шiркiн.
F) Ойбай.
G) Мәссаған.
$$$ 93
Бейнелiк мағынаны бiлдiретiн сөз:
C) Едiрею.
F) Шiкiрею.
G) Бажылдау.
$$$ 94
Негізгі сөздік қор:
A) Сөздік құрамның негізгі ұйытқысы.
E) Сөздік құрамның ең басты бөлігі.
$$$ 95
Тұрақты сөз тіркестерін зерттейтін сала:
B) Фразеология.
$$$ 96
Сөйлемде көз сөзі тура мағынада жұмсалған:
A) Оның мөлдір көзін мұң басқан.
F) Көз- адамның көру мүшесі.
G) Көз дәрігеріне уақытында бару керек.
$$$ 97
Сөйлемде бас сөзі тура мағынада берілген:
D) Басына оюланған тақия киген бейтаныс адам кіріп келді.
F) Басы ауырып орнынан тұра алмады.
$$$ 98
Сөйлемнен ұғымы жоқ сөзді көрсетіңіз: Биылғы күз де халықты күйзелте келді:
E) Де.
$$$ 99
Сөйлемде есік сөзі ауыспалы мағынада:
A) Оқыған жасқа білімнің есігі кең ашылды ғой.
F) Өмірдің есігін айқара ашты.
$$$ 100
Негізгі сөздік қорға тән белгі:
D) Тұрақтылық.
E) Сөз тудыруға ұйтқы болатындығы.
F) Жалпыхалықтық сипатында.
$$$ 101
Синоним сөзіне балама сөз:
B) Мағыналас, мәндес.
$$$ 102
Синоним дегеніміз:
D) Дыбысталуы, айтылуы басқа, мағынасы жуық сөздер.
$$$ 103
Синонимдердің түрлері:
E) Лексикалық синонимдер.
F) Морфологиялық синонимдер.
G) Синтаксистік синонимдер.
$$$ 104
Синонимді зерттеген ғалым:
D) Ә.Болғанбаев
$$$ 105
Синоним көп жасалатын сөз таптары:
C) Зат есім.
D) Сын есім.
E) Етістік.
$$$ 106
Синонимдер екі түрлі қызмет атқарады:
F) Бірін-бірі алмастыруға бейім келеді.
G) Бірі екіншісін нақтылап отырады.
$$$ 107
Сөзжасам тәсiлдерi арқылы жасалған синонимдер:
A) Басшы, жетекшi.
G) Ажарлау, өңдеу.
$$$ 108
Кiрме сөздер арқылы пайда болған синоним:
B) Халық, жұрт.
E) Зым-зия, ұшты-күйлi.
$$$ 109
Сөзжасам тәсiлдерімен берілген синонимдік қатар:
A) Ұсақтау, майдалау.
F) Кедей-кепшiк, жарлы-жақыбай.
$$$ 110
Синонимдер:
E) Бағалы, құнды, қымбат.
$$$ 111
Синонимдер түрлі жолдармен пайда болған:
A) Көп мағыналы сөздерден.
B) Сөзжасам тәсілдері арқылы.
C) Кірме сөздер арқылы.
$$$ 112
Кiрме сөздер арқылы жасалған синонимдер:
A) Ақиқат, шындық.
F) Мейман, қонақ.
$$$ 113
Плеонастикалық тәсiлмен берілген синоним:
B) Қыршын жас.
F) Жайдары жарқын мінез.
$$$ 114
Синонимдік қатардағы мағынаны айқын аңғартатан сөз:
F) Доминант сөз.
$$$ 115
Плеоназм жолымен жасалған синонимдер:
D) Айдын, шалқар көл.
E) Заңғар, биік тау.
F) Сөзшең, сөзуар.
$$$ 116
Фразеологиялық синонимдер:
A) Қас пен көздің арасында.
B) Көзді ашып жұмғанша.
C) Қас қағым сәтте.
$$$ 117
Омоним дегеніміз:
C) Мағынасы бөлек, дыбысталуы бірдей сөздер.
$$$ 118
Қазақ тіліндегі омонимдер мағыналарына, формаларына қарай бөлінеді:
E) Лексикалық омонимдер.
F) Лексика-грамматикалық омонимдер.
G) Аралас омонимдер.
$$$ 119
Полисемантизмнің омонимдерден айырмашылығы:
B) Мағыналық негізінде жатыр.
E) Бір сөз табына қатыстылығы.
$$$ 120
Омоним бола алатын сөз:
C) Айт.
G) Тартпа.
$$$ 121
Сөйлемдегі омоним:
C) Атқалы тұрған оғын атпады.
D) Мейiрімді бола білу керек.
$$$ 122
Туынды омонимдер:
C) Айналма.
E) Тiгiс.
F) Желiк.
$$$ 123
Омофондар:
C) Көнбе және көмбе.
$$$ 124
Омонимі бар сөйлем:
C) Нағыз толған айды айдың ортасында көруге болады.
$$$ 125
Омоним бола алатын сөз:
E) Мін.
F) Бөлме.
G) Кіріс.
$$$ 126
Омоним жасайтын жұрнақтар:
A) -Ыс,- іс,-с.
B) -Ық,-ік,-қ,-к.
$$$ 127
Антоним дегеніміз:
D) Мағыналары бiр-бiрiне қарама-қарсы.
$$$ 128
Антонимдер сөздігінің авторы:
A) Ж.Мусин.
$$$ 129
Зат есiм антоним:
C) Бақ, сор.
G) Байлық, кедейшілік.
H) Әділет, қиянат.
$$$ 130
Сын есiмнен болған антоним:
C) Адал, арам.
G) Араз,тату.
H) Жақсы, жаман.
$$$ 131
Үстеуден жасалған антоним:
C) Ілгерi, кейiн.
G) Әрi, берi.
$$$ 132
Туынды зат есiм антонимдер:
D) Тарлық, кеңдiк.
E) Жастық, кәрiлiк.
$$$ 133
Мақалдағы антонимдер:
A) Мың досың болса да аз, бір қасың болса да көп.
E) Қорлық өмірден ерлік өмір артық.
F) Ер бір рет өледі,қорқақ мың рет өледі.
$$$ 134
Оксюморон:
A) Өлі сәуле.
B) Тірі өлік.
C) Тәтті мұң.
$$$ 135
Сөздік құрамындағы сөздер қолданылу жиілігіне қарай бөлінеді:
C) Актив және пассив сөздер.
$$$ 136
Негізгі сөздік қорға тән белгілердің бірі:
B) Сөз тудыруға ұйытқы болатындығы.
$$$ 137
Пассив сөздерге жатады:
C) Тар көлемде қолданылатын термин сөздер.
F) Көнерген сөздер, тарихи сөздер.
G) Диалектизмдер, неологизмдер.
$$$ 138
Негізгі сөздік қор дегеніміз:
B) Сөздік құрамның ең басты бөлігі, негізгі ұйытқысы.
$$$ 139
Негізгі сөздік қордың үшінші басты белгісі:
C) Жалпыхалықтық сипатында.
$$$ 140
Актив сөздер дегеніміз:
B) Күнделікті өмірде үнемі қолданылатын сөздер.
$$$ 141
Негізгі сөздік қорға тән басты белгілер:
E) Сөз тудыруға ұйтқы болатындығы.
F) Жалпыхалықтық сипатында.
$$$ 142
Түркі тілдеріне ортақ сөздерге:
D) Жалпытүркілік лексика жатады.
$$$ 143
Түркі тілдеріне ортақ сөздердің түрлері:
A) Адамның дене мүше атаулары.
B) Туыстық атаулар.
C) Мал, жан-жануар атаулары.
$$$ 144
Сөздік құрамдағы кірме сөздер:
F) Араб тілі.
G) Монғол тілі.
H) Орыс тілі.
$$$ 145
Араб тілінен енген сөздер:
D) Әдебиет, әліппе.
E) Бақыт, кітап
$$$ 146
Тілімізге араб-парсы сөздері үш сала бойынша енген:
A) Ғылым мен мәдениетке байланысты.
B) Үй-тұрмысы, саудаға байланысты.
C) Дінге байланысты.
$$$ 147
Орыс тiлiнен кірген сөз:
D) Сот.E) Адалдық.
F) Жәшік.
G) Бәтеңке.
$$$ 148
Араб-парсы тiлдерiнен ауысқан сөз:
C) Тәрбие.
$$$ 149
Кірме сөздер:
D) Басқа тілден енген сөздер.
$$$ 150
«Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады»:
C) Ахмет Байтұрсынов.
$$$ 151
Диалект сөздер дегенiміз:
D) Сөйлеу тіліндегі жергілікті ерекшеліктер.
$$$ 152
Диалект сөздер:
B) Әйдiк.
F) Сым.
G) Оттық.
$$$ 153
Сөйлемдегі диалект сөз:
D) Бүгін азанда ерте ояндым.
$$$ 154
Диалектiлiк синонимдер:
B) Аданас, ағайындас
G) Сәкі, табшан.
$$$ 155
«Кішкентай» сөзінің диалектісі:
E) Кіттай.
F) Мұқымдай.
$$$ 156
Кәсiби сөздер:
D) Бәдiрен.
E) Атыз.
F) Жүйек.
$$$ 157
Кәсіби сөздер берілген:
E) Көсек, өсім су, балдақ.
F) Қоза, шиіт, пәрік.
$$$ 158
Кәсіби сөз дегенiмiз:
A) Белгілі бір кәсіпке байланысты туған сөздер мен сөз тіркестері.
D) Кәсіп түрлеріне байланысты туындаған сөздер.
$$$ 159
Әлеуметтік лексика түрлері:
E) Жаргон сөз.
F) Арго сөз.
$$$ 160
Жаргон сөздер:
E) Базар жоқ.
F) Майданшық.
G) Сүпен.
$$$ 161
Арго:
A) Әлеуметтік және кәсіби шағын топқа түсінікті тіл.
$$$ 162
Табу сөздер:
F) Тыйым салынған сөздер.
G) Атын тура айтуға болмайтын сөздер.
$$$ 163
Табу:
D) Еркежан.
E) Айдарлым.
F) Тетелес.
$$$ 164
Сөйлемде табу сөздер берілген:
C) Сарқыраманың бер жағында маңыраманы ұлыма жеп жатыр екен.
$$$ 165
«Кекілдім», «Төре жігіт» сөздері:
B) Табу сөздер.
F) Тыйым сөздер.
$$$ 166
Табу сөзімен берілген ауру аттары:
D) Әулие.
E) Мейман.
F) Қорасан.
$$$ 167
Жылан сөзін табумен атаған:
E) Ала жіп.
F) Ұзын құрт.
G) Түйме.
$$$ 168
Эвфемизм дегеніміз:
B) Сыпайы, жұмсақ сөздер.
F) Әдептілікке байланысты туған сөздер.
$$$ 169
Эвфемизмдер:
B) Қолды болды.
F) Демі бітті.
$$$ 170
Эвфемизм сөздер:
B) Құлағының мүкісі бар.
C) Аяғының ақауы бар.
$$$ 171
Үйлену мен тұрмыс құруға байланысты эвфемизмдер:
A) Баласын аяқтандыру.
B) Қолына құс қондыру.
C) Бөпелі болу.
$$$ 172
Адамның жағымсыз қарым-қатынасын білдіретін эвфемизм:
C) Ұзын құлақ.
D) Аузы жеңіл.
E) Қолының жымысқысы бар.
$$$ 173
Дисфемизм дегеніміз:
C) Дөрекі сөздермен ауыстырып айту.
$$$ 174
Дисфемизмдер:
D) Боқ басында қалды.
E) Боқтан өзгені сөз қылды.
$$$ 175
Дисфемизм қолданыста:
A) Әдеби тілдің үлгісіне жатпайды.
$$$ 176
Дөрекі сөз:
A) Қолынан боқ келмейді, боғы ботқа.
$$$ 177
Дисфемизм көркем шығармада:
B) Ауызекі сөйлеу үлгісі ретінде қолданылады.
C) Эмоциялық мәнде кейіпкер тілінде кездеседі.
$$$ 178
Дисфемизмді тіркес:
D) Бұт артар.
E) Боғымен жасты баламен ойнады.
F) Ақсақ адам.
$$$ 179
Ауызекі сөйлеу тілінің лексикасы:
F) Тұрмыстық-қарапайым лексика.
G) Варваризмдер.
H) Әдеби-сөйлеу лексикасы.
$$$ 180
Қарапайым сөздер:
A) Шикі өкпе.
B) Сұмырай.
C) Су ми.
$$$ 181
Көркем шығармада кездесетін варваризмдер:
E) Фрау.
F) Мадам.
G) Мистер.
$$$ 182
Ауызекі сөйлеу тілінде тілді шұбарлайтын варваризмдер:
A) Конечно.
B) Значит.
$$$ 183
Эксперссивтік-эмоционалды лексика:
E) Көркем әдебиетте қолданылады.
$$$ 184
Морфологиялық жолмен жасалған эмоционалды лексика:
A) Масқара.
B) Құлыншақ.
C) Ботақан.
$$$ 185
Эксперссивтік-эмоционалды сөздер:
B) Айналайын.
C) Жексұрын.
D) Қылқию.
$$$ 186
Сөздік құрамдағы сөздер қолданылу жиілігіне қарай:
F) Актив сөздер.
G) Пассив сөздер.
$$$ 187
Сөздер көнеру сипаты мен қолданылу ерекшелігіне байланысты:
A) Архаизмдер.
B) Историзмдер.
$$$ 188
Историзм сөздер:
A) Барымта, шабарман , атшабар.
E) Қосын, ақберен, наркескен.
$$$ 189
Тарихи сөздер қатары:
C) Қорамсақ, жасақ, айбалта, дулыға.
$$$ 190
Архаизм сөздер:
D) Ұрын бару.
E) Сауын айту.
F) Жылу жинау.
$$$ 191
Тілімізде архаизмдер кездеседі:
B) Салт-сана, әдет-ғұрыпқа қатысты.
F) Киім-кешек, ыдыс-аяқ атаулары.
G) Үй тұрмысына, мал атауларына.
$$$ 192
Архаизм:
E) Ақсарбас.
F) Бұзаушық.
$$$ 193
Терминге берілген анықтама:
B) Ғылым мен техникаға қатысты арнаулы сөздер.
$$$ 194
Фразеологиялық тізбектер:
E) Қалам қас, ай қабақ, күміс көмей.
$$$ 195
Фразеологизмдердің сөз таптарына қатыстылығы:
E) Етістік мағыналы фразеологизмдер.
F) Есім мағыналы фразеологизмдер
$$$ 196
Қара қылды қақ жарған тiркесінің мағынасы:
C) Әдiл, турашыл.
$$$ 197
Фразеологизм мен сөздің ұқсастығы:
B) Даяр қалпында қолданылуы мен белгілі бір ұғымды беруі.
$$$ 198
Фразеологиялық антонимдер:
B) Ақ жүрек – қара жүрек, аузы берік – аузы ашық.
G) Бетінен оты шықты, беті бүлк етпеді.
H) Жүрек жұтқан, су жүрек.
$$$ 199
Синоним фразеологизмдер:
A) Бармағынан бал тамған.
F) Алтын қол.
$$$ 200
Фразеологизмнің варианты:
E) Дәулет қону, дәулет біту.
F) Азуы алты қарыс, азуы кере қарыс.
H) Мойнына су кету, мойнына су құйылу.
$$$ end

Приложенные файлы

  • docx 18873805
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий