Plani seminariv PROFritorika

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін


«Затверджено»:
проректор з навчальної роботи доц. Ф. В. Музика
_________________

«Затверджено»:
Вчена рада факультету
заочного, дистанційного та післядипломного навчання
протокол від "__" ____ 2011 р. №__

декан факультету
заочного, дистанційного та післядипломного навчання
доц. О. Ю. Сидорко
______________Плани семінарських занять
З ДИСЦИПЛІНИ

«Професійна риторика»

для магістрів та спеціалістів

кількість годин за навчальним планом – 54 год.
лекційних – 10 год., семінарських – 20 год.
самостійна робота – 24 год.

Розробили:
ст. викл. Гузенко І. І.

«Затверджено»
на засіданні кафедри
гуманітарних дисциплін
протокол від «____» ________ р. №___

зав. кафедри,
доц. О. А. Полянський

Львів 2011


Пояснювальна записка
Вивчення курсу „Професійна риторика” передбачає поглиблення теоретичних знань спеціалістів та магістрів з ораторського мистецтва, а також має на меті формування професійного рівня володіння засобами професійної комунікації, виховання вмілого промовця, який би ефективно володів засобами і прийомами ораторського мистецтва.
Засвоюючи знання з дисципліни, спеціалісти та магістри повинні удосконалити власну словесну діяльність, навчитися послуговуватися набутими знаннями у повсякденному житті.
Основні завдання курсу професійної риторики:
 дати чітке уявлення про предмет і основні завдання професійної риторики; види ораторського мистецтва, стилі мовлення, ораторські вміння і навички у контексті професійної діяльності спортовця.
Вивчаючи професійно-педагогічне спілкування, професійне міжособистісне спілкування, практичні аспекти риторики, студенти формують власні ораторські уміння та навички.
Програма підготовлена згідно із вимогами до навчання спеціалістів вищої кваліфікації з фізичної культури відповідно до навчального плану з використанням апробованих навчальних форм (лекції, семінари, контрольні питання, промови, ділові ігри, робота з „Коротким словником з риторики”, з картками з індивідуальними завданнями).
Програма розрахована на 54 години.
Навчальним планом передбачено складання заліку.


Плани семінарських занять
1.  Тема  та основні  питання  семінарського  заняття № 1
Засади професійного ораторського мистецтва 2 год
1. Риторика – теорія ораторського мистецтва; наука красномовства. Функції ораторського мистецтва.
2. Види ораторського мистецтва: 1) ділове красномовство; 2) академічне красномовство; 3) педагогічне красномовство; 4) державно-дипломатичне красномовство; 5) політичне красномовство; 6) військове красномовство; 7) судове красномовство; 8) богословське красномовство; 9) побутове красномовство.
Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.

Тема  та основні  питання  семінарського  заняття № 2
Засади професійного ораторського мистецтва 2 год
1. Риторика і культура мовлення. Етапи мовленнєвої підготовки. Критерії культури мови.
2. Стилі мовлення. Стиль літературної мови. Функціональні стилі: публіцистичний стиль, дискусійно-діловий стиль, церемоніальний стиль, розмовно-побутовий стиль, інформативний стиль, художній стиль, орієнтувально-закличний стиль, технологічний стиль, науковий стиль, навчальний стиль, офіційно-діловий стиль, коментарний стиль, епістолярний стиль, макаронічний стиль.
Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.

Тема  та основні  питання  семінарського  заняття № 3
Мистецтво красномовства оратора 2 год
1. Особистісний підхід оратора до красномовства:
– якості оратора: чесність, освіченість, скромність, передбачливість, відповідальність, рішучість;
– риторичні навички й уміння оратора: красномовство, міжособистісна мовленнєва взаємодія; умови успіху педагогічної діяльності; мовленнєві вимоги до професійного оратора.
2. Взаємодія оратора й аудиторії
– ознаки аудиторії: індивідуально-особистісні, соціально-демографічні, соціально-психологічні, інтерес аудиторії, мисленнєва та емоційна діяльність аудиторії; обмін думками; обговорення теми; реакція аудиторії; гнучкість ораторського виступу; контакт з аудиторією.

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.


Тема  та основні  питання  семінарського  заняття № 4
Мистецтво красномовства оратора 2 год
1. Взаємодія оратора й аудиторії:
– мовленнєві уміння. Вплив ритора на аудиторію; комунікабельність;
– помилки у контакті оратора; особистісні прояви неякісного контакту;
– причини мовленнєвих помилок оратора;
– правила вербального контакту ритора.
2. Сприйняття промови. Перешкоди при слуханні.

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.

Тема та основні питання семінарського заняття № 5 2 год
Професійна невербальна комунікація
1. Значення і функції невербальної комунікації. Різновиди невербальної комунікації.
2. Засоби невербальної комунікації і проблема інтерпретації невербальної поведінки:
– види жестів при спілкуванні;
– просторово-часовий чинник спілкування;
– візуальний контакт. «Мова погляду».

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.

Тема та основні питання семінарського заняття № 6 2 год
Професійна невербальна комунікація
1. Основи техніки мовлення і виразного читання.
Поради щодо голосу, дикції, жестів, використання паузи, конструкція речень.

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.


Тема та основні питання семінарського заняття № 7 2 год
Професійне міжособистісне спілкування
1. Зміст та ефективність міжособистісного сприйняття.
Види професійного спілкування.
Функції ділового професійного спілкування.
Загальні вимоги до професійного міжособистісного спілкування.
Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури.
2. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. Маніпуляції у спілкуванні.

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.


Тема та основні питання семінарського заняття № 8 2 год
Професійне міжособистісне спілкування
1. Імідж.
2. Типи співрозмовника: «безглузда людина», «позитивно налаштована людина», «всезнайко», «базіка», «страхопуд», «витриманий співрозмовник», «незацікавлений», «поважна персона».

Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.


Тема та основні питання семінарського заняття № 9 2 год
Професійно-педагогічне спілкування
1.Специфіка професійно-педагогічного спілкування.
2. Функції професійно-педагогічного спілкування.
Правила, які оптимізують навчальний процес.
Перешкоди, що заважають ефективному спілкуванню.
Моделі спілкування.
Література
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.

Тема та основні питання семінарського заняття № 10 2 год
Професійно-педагогічне спілкування
1. Функції професійно-педагогічного спілкування.
Ознаки психологічного налаштування.
Засоби невербального спілкування педагога.
Структура процесу професійно-педагогічної взаємодії.
2. Імідж педагога.
3. Етика спілкування і толерантність як принцип культури педагогічного спілкування.

Література
1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001.
Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч.посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
Олійник О. Б. Риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000.13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 18910393
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий