Pitannya do derzhavnogo ispitu z distsiplini TR..

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка


„Затверджено”
Заступник директора
__________ О.О.Зайцева
„ ___” „ __________” 2012
Питання до державного іспиту
з дисципліни
„Трудове право України”
для підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.03040101 „Правознавство”
Викладач: ___________________ Хоцяновська Н.Ф.
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії юридичних дисциплін
Протокол № _8_ від „_28_” „ _березня_ ” 2012 року
Голова комісії ___________________ Н.Ф.Хоцяновська

Питання до державного іспиту з дисципліни „Трудове право України”

Предмет трудового права та особливості методу правового регулювання трудових відносин.
Загальна характеристика джерел трудового права.
Єдність і диференціація у правовому регулюванні праці.
Міжнародно-правове регулювання праці: види, співвідношення міжнародних угод про працю і законодавства України.
Поняття охорони праці та державна політика у цій сфері.
Поняття і значення принципів трудового права.
Організація охорони праці на виробництві.
Суб’єкти трудового права: загальна характеристика.
Професійні спілки: поняття та їх участь у захисті прав працівників.
Поняття, форми зайнятості та основні принципи державної політики у цій сфері.
Поняття зайнятості. Види зайнятого населення.
Правовий статус безробітного. Поняття підходящої роботи.
Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю.
Трудовий договір: поняття, зміст та порядок укладання.
Трудова функція працівника: поняття та порядок закріплення
Випробування при прийнятті на роботу.
Трудова книжка працівника та порядок її оформлення.
Види трудових договорів.
Контракт як особливий вид трудового договору.
Зміна умов трудового договору: загальна характеристика.
Переведення на іншу постійну роботу.
Зміна істотних умов праці.
Підстави припинення трудового договору, їх класифікація.
Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Порядок припинення трудового договору при вивільнені працівників.
Припинення трудового договору за угодою сторін.
Розірвання трудового договору в разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі.
Розірвання трудового договору в разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором.
Розірвання трудового договору в разі вчинення працівником прогулу без поважних причин.
Розірвання трудового договору у зв’язку із появою на роботі в нетверезому стані.
Поняття та випадки відсторонення від роботи. Відмежування відсторонення від роботи від звільнення з роботи.
Порядок оформлення звільнення працівників та проведення розрахунків із ними.
Правові наслідки незаконного звільнення
Поняття та види робочого часу.
Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
Правове регулювання неповного та скороченого робочого часу.
Правове регулювання гнучкого робочого часу.
Відрядження та його правове регулювання.
Правове регулювання роботи вахтами
Поняття та види часу відпочинку за законодавством України.
Правове регулювання щоденних та міжзмінних перерв у роботі.
Правове регулювання вихідних та святкових днів.
Поняття і види відпусток.
Щорічні відпустки: види та порядок надання.
Особливості надання відпусток неповнолітнім.
Відпустки особам, що поєднують роботу з навчанням.
Правове регулювання оплати праці.
Заробітна плата: поняття, структура і функції.
Порядок та строки виплати заробітної плати. Відповідальність за затримку виплати заробітної плати.
Обмеження відрахувань із заробітної плати.
Преміювання працівників.
Гарантійні виплати і доплати.
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
Поняття внутрішнього трудового розпорядку та порядок його забезпечення.
Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни.
Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.
Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників.
Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватися до порушників трудової дисципліни. Громадські стягнення, інші заходи громадського впливу.
Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності.
Повна матеріальна відповідальність працівників: особливості застосування
Обмежена матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну роботодавцю.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.
Визначення розміру матеріальної шкоди та порядок її відшкодування.
Колективний договір: поняття, значення, сторони, зміст.
Порядок укладання колективного договору.
Поняття соціального партнерства та його основні напрямки. Акти соціального партнерства.
Трудові спори: поняття, види, причини виникнення
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
Колективні трудові спори: поняття, підстави виникнення та порядок вирішення
Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).


13PAGE 15
13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 18910427
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий