SIPO Plany seminarskikh zanyaty (1)


2.3. Тематика та плани практичних занять
Тема практичного заняття 1: «Правосуддя та його принципи»
Мета: вивчення ознак правосуддя, співвідношення понять «судова влада», «судова система», засвоєння принципів здійснення правосуддя
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття правосуддя та судової влади.
2. Судова влада – як суб’єкт здійснення правосуддя.
3. Принципи здійснення правосуддя.
Реферати:
1. Співвідношення понять «правосуддя», «судова влада», «судова система».
2. Система принципів організації судової влади.
Питання для обговорення:
1. Місце та роль судової влади в системі органів державної влади в Україні.
2. Поняття функціональних принципів правосуддя.
3. Характеристика окремих принципів здійснення правосуддя.
Тема практичного заняття 2: «Судова система України»
Мета: вивчення організаційних основ судової системи України, засвоєння системи судів загальної юрисдикції
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Судова система України та її характеристика. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції.
2. Місцеві суди.
3. Апеляційні суди.
4. Касаційний Суд України. Вищі спеціалізовані суди.
5. Верховний Суд України.
6. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою.
Письмові завдання:
1. Складіть схему судової системи України з детальним описом системи судів загальної юрисдикції.
2. Підготувати реферат за однією із поданих тем, що пов’язана з діяльністю судів.
Питання для обговорення:
1. Сформулюйте поняття судової системи України та назвіть її основні ознаки.
2. Визначте поняття системи судів загальної юрисдикції та назвіть її основні риси.
3. Сформулювати поняття «ланка судової системи» і «судова інстанція», визначити їх спільні та особливі риси.
4. Визначте основи організації та діяльності Державної судової адміністрації України (статус, завдання, структура, повноваження).
Тема практичного заняття 3: «Конституційний суд України», «Правовий статус суддів»
Мета: вивчення завдань та принципів діяльності Конституційного Суду України, засвоєння порядку провадження у Конституційному Суду України.
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 1.
План практичного заняття:
1. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України.
2. Склад та вимоги до суддів Конституційного Суду України.
3. Повноваження Конституційного Суду України.
4. Порядок та суб’єкти звернення до Конституційного Суду України.
5. Провадження в справах Конституційного Суду України.
6. Рішення та висновки Конституційного Суду України.
Письмові завдання:
1. Складіть схему структури Конституційного Суду України.
2. Напишіть реферат за однією із поданих тем, що пов’язана з діяльністю судів.
Питання для обговорення:
1. Визначте повноваження Голови Конституційного Суду України.
2. Охарактеризуйте гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України.
Мета: вивчення нормативних джерел, що стосуються професійних суддів та присяжних засідателів, засвоєння порядку набуття статусу судді.
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 1.
План практичного заняття:
1. Професійні судді та присяжні засідателі.
2. Порядок набуття статусу судді.
3. Права та обов’язки судді. Повноваження судді..
4. Дисциплінарна відповідальність суддів.
5. Припинення та призупинення повноважень суддів.
Реферати:
1. Суд присяжних в Україні.
2. Вищи органи судейського самоврядування.
Питання для обговорення:
1. Визначте повноваження Голови Апеляційного Суду України.
2. Органи судейського самоврядування.
Тема практичного заняття 4: «Прокуратура України»
Мета: вивчення правових основ та принципів діяльності прокуратури України, засвоєння структурної організації прокуратури України засвоєння
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Правові основи, завдання, принципи організації та діяльності прокуратури України.
2. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.
3. Функції органів прокуратури.
4. Кадри органів прокуратури.
Письмові завдання:
1. Складіть схему системи органів прокуратури України.
2. Напишіть реферат за однією із поданих тем, що пов’язана з діяльністю прокуратури.
Питання для обговорення:
1. Основні нормативні акти, що регламентують діяльність прокуратури.
2. Поняття, види й значення прокурорського нагляду. Об’єкти нагляду за додержанням і застосуванням законів.
3. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення закону та їх характеристика.
4. Порядок призначення та звільнення з посади прокурорів.
5. Заходи заохочення та дисциплінарного стягнення прокурорсько-слідчих працівників.
6. Класні чини працівників органів прокуратури.
Тема практичного заняття 5: «Органи внутрішніх справ України»
Мета: вивчення системи органів внутрішніх справ України, засвоєння завдань та їх функцій
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття органів внутрішніх справ України їх завдання та функції.
2. Система органів внутрішніх справ України. Структура районного відділу управління МВС України в області. МВС: завдання, структура, повноваження.
3. Міліція України: поняття, основи організації та діяльності.
4. Взаємодія ОВС із іншими правоохоронними та державними органами України.
Письмові завдання:
1. Складіть схему системи органів внутрішніх справ України.
2. Напишіть реферат за однією із тем, що пов’язана з діяльністю органів внутрішніх справ.
Питання для обговорення:
1. Визначте завдання та функції органів внутрішніх справ.
2. Визначте місце органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів України.
3. Визначте основні завдання МВС України, принципи побудови апарату МВС України.
4. Поясніть, чому міліція є складовою частиною МВС України і назвіть її підрозділи.
Тема практичного заняття 6: «Органи досудового розслідування»
Мета: вивчення загальної характеристики органів дізнання та досудового слідства, органів досудового розслідування, засвоєння завдань органів досудового розслідування
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття і завдання дізнання та досудового слідства.
2. Загальна характеристика дізнання. Органи дізнання.
3. Загальна характеристика досудового слідства. Органи досудового слідства.
Реферати:
1. Система органів досудового слідства.
2. Система органів дізнання в Україні.
Питання для обговорення:
1. Сформулюйте поняття досудового розслідування, дізнання та досудового слідства.
2. Які завдання покладені державою на органи дізнання та досудового слідства ?
3. Охарактеризуйте статус органів дізнання та дізнавача.
Тема практичного заняття 7: «Служба безпеки України»
Мета: вивчення нормативної основи діяльності Служби безпеки України, засвоєння її системи
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття, нормативна основа, завдання та основні засади діяльності Служби безпеки України.
2. Система і організація діяльності Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України.
3. Повноваження Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.
Письмові завдання:
1. Складіть схему системи органів Служби безпеки України.
Питання для обговорення:
1. Сформулюйте завдання та основні засади діяльності служби зовнішньої розвідки України.
2. Визначте статус, правову основу, завдання та основі засади діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Тема практичного заняття 8: «Органи і установи юстиції»
Мета: вивчення основних завдань органів юстиції України, засвоєння системи та структури органів юстиції України
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття, основні завдання та функції органів юстиції України.
2. Система та структура органів юстиції України.
3. Державна виконавча служба та органи реєстрації актів цивільного стану в системі органів Міністерства юстиції України.
Письмові завдання:
1. Складіть схему органів юстиції України.
Питання для обговорення:
1. Назвіть рішення, що підлягають примусовому виконанню органами Державної виконавчої служби.
2. Охарактеризуйте основні етапи виконавчого провадження.
3. Визначте систему та повноваження органів реєстрації актів цивільного стану в системі органів Міністерства юстиції України.
Тема практичного заняття 9: «Адвокатура в Україні»
Мета: вивчення нормативних джерел, що регламентують адвокатську діяльність в Україні, засвоєння організаційних форм адвокатської діяльності.
Забезпечення: опорні конспекти, першоджерела, реферати, презентаційні матеріали, наочні матеріали.
Кількість годин: 2.
План практичного заняття:
1. Поняття, завдання, правове регулювання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури України.
2. Правовий статус адвоката.
3. Види та гарантії адвокатської діяльності.
4. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.
Реферати:
1. Адвокатури в системі правоохоронних (правозахисних) органів України.
2. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте правила адвокатської етики.
2. Визначте порядок отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
3. Визначте порядок розгляду справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарно комісії адвокатури.
4. Визначте порядок реєстрації адвокатських об’єднань.

Приложенные файлы

  • docx 18910446
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий