plani seminariv

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ
(2 год.)
Заняття 1
(Семінар дискусія)
Завдання – формувати компетентності:
Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;
Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;
Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Виділяти сукупність економічних явищ і процесів в суспільному житті;
Визначати сферу застосування наукового економічного мислення та його місце в процесі господарської діяльності;
Розуміти ознаки наукового мислення;
Класифікувати твердження щодо економічної діяльності за ознакою науковості;
Визначати сферу можливого застосування економічних знань та оцінювати теоретичну та емпіричну обґрунтованість тверджень щодо явищ і процесів господарського життя;
Розуміти основні проблеми, вирішенню яких підпорядкована економічна діяльність та знати специфіку соціальних та технічних обмежень, що визначають міру досягнення економічних цілей суспільства і особистості.
Питання для обговорення
1.Сутність економічного мислення.
2. Середовище формування економічного мислення: економічне, політико-правове і соціально-культурне.
3.Типи економічного мислення: стандартний, творчий.
4. Розвиток економічного мислення.
5.Економічне мислення і економічна практика
6.Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.
Дискусійні питання
1. Якою мірою коректне твердження про те, що економіка – головна сфера суспільного життя?
2. Чим ставлення економіста до господарських процесів відрізняється від ставлення людей з іншим типом мислення?
3. Якщо економісти володіють інформацією про закономірності функціонування економіки, чому не вдається запобігти періодичному повторенню економічних криз?
4. Чи потрібна буде економічна наука в суспільстві, в якому для кожного економіста-практика буде розроблена вичерпна і абсолютно раціональна інструкція для прийняття господарських рішень в будь якій ситуації?
5. Спробуйте оцінити наслідки діяльності Робін Гуда з точки зору економіста
6. Чим відрізняються технічна та економічна раціональність?
7. Чи згодні ви з твердженням «більшість пробок на міських вулицях можна усунути просто збільшивши кількість кваліфікованих регулювальників, що зможуть раціоналізувати поведінку водіїв на дорогах»?
8. Чи правильно, що «науковість» знань – це синонім їх істинності?
Питання для самостійного опрацювання
1. Чи належить ваше навчання до економічної сфери суспільного життя і чому?
2. Наведіть приклади взаємовигідного співробітництва студентів в процесі навчання та спробуйте обґрунтувати альтернативні оцінки такого співробітництва
3. Які риси нашого повсякденного життя підтверджують, а які суперечать тезі «люди завжди раціонально використовують наявні можливості взаємодії для задоволення потреб»?
Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування
Проблемна бесіда
Розгляд господарських ситуацій
Оцінка та систематизація дискусійних тверджень
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
Типи економічного мислення.
Економічне мислення та економічна практика.
Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

Ключові поняття
Економіка, економічне мислення, обмеженість індивідуального досвіду, наука та наукове мислення, обмеженість ресурсів, раціональність індивідів, здатність до узгодження цілей в процесі стихійної взаємодії, суспільна економічна діяльність.
Інформаційне заабезпечення
Література
Основна:
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
2. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Вильямс, 2005. – 456с.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.: Республика, 1992. –Т.1. 522с.
Додаткова:
1. Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. Суспільне виробництво, його фактори та результати / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1995. – 51с.
2. Олександр Ястремський, Олена Гриценко. Основи мікроекономіки: підручник – Київ: Знання, 1998, - 714с.
3. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют: Пер. с англ. – М.:НП «Журнал «Вопросы экономики»», 2004.
4. Політична економія: Навч. посібник/ С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.
5. Алле Морис. Экономика как наука. – М., 1995.
6. Башнянин Г.І., Шевчик Б.М. Економічне мислення в умовах соціокультурних флуктацій / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2011, -- с. 251-259
7.Кастельс М. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд /Пер. з англ. – К.:К.І.С., 2004.- 220с.
8. Менкью Н.Г. Принципи экомонимкс. – СПб: Питер, 2003. – часть 1.
9.Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории.//Эковест. – 2003. –Вып.3. – N3. – С.336-421.

Рівні оцінювання знань на І занятті:
2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності
1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері
1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять
0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питаннямТема 1. ЕКОНОМІЧНА НАУКА
(4 год.)
Заняття 2
Заняття 3
(Семінар-розгорнута бесіда)
Завдання – формувати компетентності:
Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію, здатність до аналізу, синтезу та застосування інших наукових методів, володіння базовими теоретичними інструментами прийняття рішень;
Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;
Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, дослідницькі навики і вміння.
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Виділяти проблеми та питання, для вирішення яких мають застосовуватись методи економічної теорії;
Відрізняти закономірні (об’єктивно зумовлені) і випадкові (суб’єктивні) риси та характеристики економічних процесів і явищ;
Розуміти відмінності форм прояву закономірностей суспільної і природничої сфер;
Класифікувати твердження щодо економічної діяльності за ознакою належності до складових економічної науки;
Розрізняти основні вихідні положення базових шкіл економічної теорії;
Застосовувати базові методи економічної теорії для вирішення типових проблем організації суспільної взаємодії;
Розуміти основні принципи взаємодії економічної науки з практикою господарювання.
Питання для обговорення
1. Оновлення предмету економічної науки як відображення суттєвих рис еволюції суспільного виробництва;
2. Роль виділення позитивних і нормативних тверджень для забезпечення коректності обґрунтування положень економічної теорії;
3. Межі застосування мікро- і макроекономічного інструментарію;
4. Роль абстрактних тверджень в економічному пізнанні;
5. Можливі наслідки некоректного застосування методу класифікації в процесі прийняття економічних рішень;
6. Кількісні методи економічної науки: що значить, що економісти «розмовляють мовою цифр»?
7. Застосуйте системно-функціональний метод для пояснення взаємодії в межах вашої групи під час підготовки до іспиту;
8. Коли гіпотеза стає теорією?
9. Чи простежується залежність між специфікою певних етапів еволюції суспільного виробництва і положеннями різних шкіл економічної науки?
10. Яке значення вивчення економічної теорії має для вашого подальшого навчання?
Дискусійні питання
1. Якщо економічні закони виявляються через людську діяльність, як це узгоджується з тезою про їхню об’єктивність?
2. Чи змінились економічні закони з набуттям Україною незалежності?
3. Як державі оцінювати доцільність виділення коштів на фундаментальні економічні дослідження?
Питання для самостійного опрацювання:
1. Що значить «вірогіднісний характер економічних законів»?
2. Навіщо економісти практики звертаються на надбань економічної теорії?
3. Що відрізняє сучасні напрями економічної теорії?
Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування
Проблемна бесіда
Розгляд господарських ситуацій
Оцінка та систематизація дискусійних тверджень
Експрес-опитування

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
1.Предмет економічної науки.
2. Принципи, категорії і закони економічної науки.
3. Диверсифікація предмету економічної науки.
4.Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.
Ключові поняття
Економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, нормативна, позитивна економічна теорія, методи наукового дослідження, економічні закономірності, економічні категорії, функції економічної теорії.
Інформаційне заабезпечення
Література
Основна:
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
2. Політична економія: Навч. посібник/ С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.: Республика, 1992. –Т.1. 522с.
Додаткова:
1. Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. Суспільне виробництво, його фактори та результати / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1995. – 51с.
2. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005.
3.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія:Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.
4. Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – Теми 1,2,3.
5 .Бабицева Н.С. Некоторые подходы к экономической теории: Очерки. –С. – Пб.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 2003. – 200с.
6. Галабурда М.К. Методология институциализма: осознание категориального апарата / Наук. праці Дон. нац. екон. ун-та. Серія економічна. Випуск 34-1.- ДОННТУ.- 2008. –с. 24-30.
7.Мельник О.М. Логіка економічного розвитку: Навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2004. – 228с.
8. Менкью Н.Г. Принципи экомонимкс. – СПб: Питер, 2003. – часть 1.
9. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Навч. посібник – К.:Либідь, 1996.- 360с.
10. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності:Навч.посібн. – К.:КНЕУ, 2007. – 376с.
11. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – М. –Спб.:ИД ИНФРА-пресса», 2000. – 326с.
12. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки. – Вып.1. – М. – 1989.

Рівні оцінювання знань на 2 та 3 заняттях:
2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;
1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою належності до певних шкіл економічної теорії, розуміння специфіки дії і використання людьми економічних закономірностей;
1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;
0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ
(4 год.)
Завдання – формувати компетентності:
Ключові інструментальні: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.
Загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), здатність до критики та самокритики, етичні зобов’язання, здатність до навчання, розуміння культури та звичаїв інших країн;
За результатами семінарських занять студент повинен вміти:
Класифікувати економічні потреби та визначати їх пріоритетність;
Визначати взаємозвязки потреб та інтересів;
Формулювати на цій основі структуру стимулів.
Заняття 4
(дискусія з елементами аналізу)
Питання для обговорення під час дискусії з елементами аналізу
1.Економічні потреби та їх ієрархія.
2.Економічні інтереси.

Дискусійні питання
1.Взаємозв’язок потреб та інтересів.
2.Мотиви та стимули.
3. Економічна поведінка.
4. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.
5. Національні та глобальний економічні інтереси.
Заняття 5
(семінар-розвязання проблемних завдань)
Проблематика дискусійних питань, що пропонуються для розвязання
Сформулювати піраміду потреб за Маслоу.
Класифікувати структуру інтересів.
Економічна поведінка як спосіб оптимізації потреб та інтересів.
Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво в умовах обмеженості ресурсів.
Національні та глобальний економічні інтереси: єдність і суперечність.
Аудиторна та позааудиторна робота.
Аналітична дискусія
Проблемна бесіда
Вирішення проблемних теоретичних завдань
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
1.Ієрархія потреб.
2. Взаємозв’язок потреб та інтересів.
3. Національні економічні інтереси
4.Глобальні економічні інтереси.
Ключові поняття
Глобальний інтерес, економічні, економічні, корисність, мотив, національні економічні інтереси, потреба, стимул, суспільне виробництво.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія:Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.
2.Політична економія: Навч. посібник/ С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.
3.Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій:Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – Теми 1,2,3.
4.Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. – М.:ГУВШЭ, 2003.
5.Блэкуэлл Роджер Д. Поведение потребителей/Роджер Д. Блэкуэлл, Пол. У.Миниард, Джеймс Ф. Энджел. – М.:Питер, 2002.
6.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа.- 2008р. – с.503.
7.Економічна теорія:Політекономія:Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.- К.:Знання-Прес, 2004.
8.Эттертссон Т. Экономическое поведение и интересы. – М.: Дело, 2001. – 402с.
9.Економічна енциклопедія:У 3-х т./Редкол.:С.В.Мочерний, та ін.. – К.: Видав.центр « Академія», 2000-2002.
10.Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч.1 / За За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид, випр. – К.: Знання, 2005. – 567с.
11.Основи економічної теорії. Підручник/З а ред. Ніколенка Ю.В. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с.
12.Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі:Монографія. – К.:КНЕУ, 2008.
13.Студінський В.А. Економічна поведінка в трансформаційній економіці: курс лекцій. – К.: "Фенікс", 2010. – 264с.
14. Эрроу К. Информация и экономическое поведение//Вопросы экономики – 1995. – N5. – С.98-107.
Рівні оцінювання знань на 5 занятті:
2 бали при активній участі в розгорнутій дискусії, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;
1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі дискусії;
1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в розгорнутій дискусії з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при неучасті в розгорнутій дискусії, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
(6 год.)
Завдання – формувати ключові компетентності:
Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; базові загальні знання; навики управління інформацією.
Міжособистісні: взаємодія (робота в команді); здатність до критики та самокритики.
Системні: дослідницькі уміння та навички; здатність працювати самостійно; здатність породжувати нові ідеї (креативність).
Заняття 6
(семінар дискусія)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Визначати сутність, функції та властивості економічної системи;
Встановлювати взаємозв’язки між структурними елементами економічної системи;
Розуміти роль та місце відносин власності в економічній системі суспільства
Питання для обговорення (за переліком форм семінарської роботи)
Сутність економічної системи, її функції та властивості
Характеристика структурних елементів економічної системи
Відносини власності в економічній системі
Дискусійні питання:
Механізм координації економічної системи.
Цілі функціонування економічної системи суспільства та механізм їх реалізації.
Сучасний етап і перспективи трансформації відносин власності в Україні.
Аудиторна та позааудиторна робота:
1. Усне опитування.
2. Семінар-дискусія.
3. Експрес контроль.
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
1. Критерії розмежування економічних систем суспільства.
2. Ключові суб’єкти економічної системи суспільства.
3. Інноваційні засади розвитку національних економічних систем.
Ключові поняття:
Економічна система, механізм господарювання, власність, регулятивні інститути, продуктивні сили, сектор економіки, кластер, інститут.
Інформаційне забезпечення:
Література
1. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 176с.
2. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Інтереко, 1997. – 269 с.
3. Економічні системи [Текст] : монографія / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної акад. Т. 1. - 2006. - 484 с.
4. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004.
5. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Перевод с нем. – М.: «Прогресс», 1995. – 369 с.
6. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башняніна Г.І., Шевчука Є.С. – Львів: Новий світ. – 2000. – С. 195-196.
7. Соціальна ринкова економіка: орієнтир для України / Р.Клапгам, М.Ломанн та ін./ За ред. Р.Клапгама. – 2-ге вид. – К.:ФАДА, ЛТД, 2006.
8. Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст]: [монографія] / [Ю. В. Ущаповський, Л. Ю. Возна, К. С. Солонінко та ін.] ; [за заг. ред. К. С. Солонінка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. технол. ун-т [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 225 с.
9. Сучасні економічні системи: Навч.посіб. / О.О.Бєляєв та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 214 с.
10. Шюллер А., Крюссельберг Х. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики. Серия: “Экономическая теория. История экономической мысли”. – М.: Экономика, 2006. – 338 с.
11. Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 212 с.
12. Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління [Текст] : навч. посібник / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 373 с.
Рівні оцінювання знань на 6 занятті:
2 бали при активній участі в розгорнутій дискусії, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;
1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі дискусії;
1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в розгорнутій дискусії з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при неучасті в розгорнутій дискусії, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».

Заняття 7
(семінар-розгорнута бесіда)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні:
здатність до аналізу і синтезу; розв’язання теоретичних проблем; творчий підхід до виконання поставлених завдань.
Міжособистісні:
здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.
Системні:
дослідницькі уміння та навички; здатність до навчання та самонавчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Розрізняти теоретичні підходи до класифікації економічних систем;
Виявляти спільні риси та відмінності в різних типах економічних систем;
Розуміти специфічність та особливості економічної системи трансформаційного типу.
Питання для обговорення
Формаційний і цивілізаційний підходи до розмежування економічних систем.
Традиційна, командно-адміністративна і сучасна ринкова економічні системи.
Визначальні риси економічної системи трансформаційного типу.
Дискусійні питання:
Формаційний, технологічний та цивілізаційний підходи до типологізації економічних систем.
Англосаксонська і німецько-японська моделі капіталізму.
Національна економічна система: сутність, структура та особливості.
Практичні завдання:
Порівняльна характеристика ринкової, командно-адміністративної та змішаної економічних систем.
Плановий капіталізм і ринковий соціалізм як змішані типи економічних систем.
Інституціональна структура економічної системи.
Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування.
Семінар-розгорнута бесіда.
Експрес контроль.
Ключові поняття:
Економічна формація, спосіб виробництва, технологічний процес, соціалізація економіки, ринковий соціалізм, плюралізм форм власності, державний дирижизм.
Інформаційне забезпечення:
Література
1. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох / Пер. с польск. – М.: «Наука», Изд-во УРАО, 1999. – 352 с.
2. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.
3. Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель: Справочник. – М.: Мысль, 1991. – 188с.
4. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання, 2002. – 156 с.
5. Градов А.П. Национальная экономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.
6. Горчакова Е.Н. Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем [Текст] / Е. Н. Горчакова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 13-18.
7. Економічні системи [Текст] : монографія / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної акад. Т. 2. - 2011. - 494 с.
8. Зименков Р.И., Карпов Л.Н., Пороховский А.А., Парканский А.Б., Портной М.А. Государство и рынок: американская модель. – М.: АНКИЛ, 1999. – 236 с.
9. Канамори Х., Вада Д. Япония – мировая экономическая держава. – М.: Наука, 1986. – 87 с.
10. Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: сравнительный анализ экономических систем. Учебник. Серия “Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова” – М.: ИНФРА-М, 2005. – 746 с.
11. Колодко Гжегож В. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. – М.:ЗАО «Журнал-эксперт», 2000. – 222 с.
12. Колодко, Гжегош В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. – К.: Основні цінності, 2002. – 248 с.
Рівні оцінювання знань на 7 занятті:
2 бали при активній участі в розгорнутій дискусії, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;
1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі дискусії;
1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в розгорнутій дискусії з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при неучасті в розгорнутій дискусії, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».

Заняття 8
(інтерактивний семінар)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; формування базових загальних знань; творчий підхід до виконання поставлених завдань.
Міжособистісні:здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.
Системні: дослідницькі уміння та навички; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність).
Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати теоретичні проблеми на інноваційній основі.
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Класифікувати національні моделі економічних систем;
Розрізняти міжнародну і глобальну економічну систему та їх складові елементи;
Розуміти сучасні проблеми та перспективи розвитку глобальної економічної системи.
Питання для обговорення
Зміст і типологізація національних моделей економічних систем.
Міжнародна і глобальна економічні системи та їхні головні компоненти.
Сучасний стан і перспективи розбудови глобальної економічної системи.
Дискусійні питання:
Еволюція та особливості становлення міжнародної і глобальної економічних систем.
Сутність і напрямки соціалізації міжнародної економічної системи.
Трансформація національних економічних систем в умовах сучасної глобальної фінансово-економічної кризи.
Практичні завдання:
1. Сутність та структура міжнародної і глобальної економічної системи.
2. Прикладні основи міжнародної і глобальної економічних систем.
3. Міжнародна економічна система ЄС.
Аудиторна та позааудиторна робота:
1. Усне опитування.
2. Інтерактивний семінар.
3. Тестування.
Ключові поняття:
Глобалізація, транснаціоналізація, інтернаціоналізація, міжнародна економічна система, глобальна економічна система.
Інформаційне забезпечення:
Література
1. Белорус О.Г. и др. Глобальная трансформация и стратегия развития. – К.: КНЭУ, 2000. – 230 с.
2. Быков П. Либеральная эволюция // Эксперт-Украина, 2007. – № 14. – С. 72-78.
3. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – М.: Логос, 2003. – 259 с.
4. Глобальна корпоративна система [Текст] : колективна монографія / [О. Г. Білорус, О. В. Зернецька, В. А. Вергун та ін.] ; кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус ; Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Міжнар. ін-т глобалістики. - К. : КНЕУ, 2011. - 408 с.
5. Європейська економічна політика [Текст] : практикум : навч. посібник / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.
6. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку/[Д. Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – 2011.
7. Сорос Дж. Кризис глобального капитализма. – М., 1998. – 180 с.
8. Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский Союз. – М.: Наука, 2002. – 206 с.
9. Сулян В.Б. Американская экономика: особенности современной модели США. Канада: экономика, политика, культура, 1999. – № 3-4. – С. 56-68.
10. Трофимова В.В. Глобалізаційні аспекти методології дослідження сучасних національних економічних моделей / В.В. Трофимова // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс]: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів/ М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2008. – Вип. 20. – С. 114–125.
11. Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие. // Мировая экономика и международные отношения, 2004. – №1. – С. 3-16.
12. Эрхард Людвиг. Благосостояние для всех. Пер. с нем. – М.: Дело, 2000. – 255 с.
Рівні оцінювання знань на 8 занятті:
3 бали при активній участі в інтерактивному семінарі, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;
1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі інтерактивного заняття;
1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в інтерактивному семінарі з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при неучасті в інтерактивному семінарі, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».

Тема 4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(4год.)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання теоретичних проблем; творчий підхід до виконання поставлених завдань.
Міжособистісні:здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.
Системні:дослідницькі уміння та навички; здатність до навчання та самонавчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).
Глобальні: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.
Заняття 9
Заняття 10
(семінар-пресконференція)
За результатами семінарських занять студент повинен вміти:
Формулювати сутнісні та змістовні риси категорій діяльності.
Класифікувати види економічної діяльності.
Оцінювати практичне значення основних видів діяльності.
Визначати місце і роль суспільного поділу праці в еволюційному розвитку економічних систем.
Орієнтуватись в етапах розвитку, рівнях та організаційно – економічних формах суспільного поділу праці.
Характеризувати переваги та недоліки міжнародного поділу праці.
Формулювати проблеми, що повязані із міжнародною економічною діяльністю.
Питання для обговорення (теоретичні питання):
1. Економічна діяльність та її види.
2. Суспільний поділ праці як чинник еволюційного розвитку економічних систем.
3. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.
Дискусійні питання:
У чому полягає сутність поняття «духовне виробництво»?
Які негативні наслідки міжнародного поділу праці?
Який звязок між НДДКР і масовим виробництвом?
Які галузі економіки України є найбільш привабливими для іноземних інвестицій і чому?
Охарактеризуйте основні переваги ВЕЗ.
Яким чином міжнародна економічна діяльність сприяє створенню «другої економіки»?
Які мотиви створення спільних підприємств?
Практичні питання:
1. Виявлення практичного значення видів виробничої діяльності (по кожному виду окремо).
2. Оцінка (за визначеною системою показників) участі країни (на вибір) у міжнародному поділі праці.
Аудиторна та позаудиторна робота:
1. Підготовка доповідей.
2. Проблемна бесіда.
3. Експрес – контроль.
4. Тестування.
Ключові поняття: економічна діяльність, виробнича діяльність, науково – дослідна діяльність, проектно – конструкторська діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, суспільний поділ праці, міжнародний поділ праці, міжнародна економічна діяльність.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
2.Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. Суспільне виробництво, його фактори та результати / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1995. – 51с.
3.Бєляєв О.О., Бебело А.С., Сукноваленко В.М., Бортнікова Л.П., Кириленко В.І. Основи економіки: Навч. посібник – К. : КНЕУ, 2006. – 251 с.
4.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М., Проскуріна Н.Я. Соціально-економічні проблеми НТР: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2004. – 86 с.
5.Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 256 с.
6.Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2005. – 406 с.
7.Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник– К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.
8.Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.
9.Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510 с.
Рівень оцінювання знань на 9 та 10 занятті:
2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.
1,5 бали – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.
1 бал – не зовсім коректна і неповна відповідь на теоретичне питання, несуттєве доповнення; не досить активна участь у проблемній бесіді.
0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

ТЕМА 5. ТОВАР І РИНОК
(2 год.)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: Базові загальні знання. Здатність до аналізу і синтезу. Усне і письмове спілкування рідною мовою.
Міжособистісні: Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.
Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.
Системні: Здатність до навчання. Дослідницькі навики і уміння. Розуміння культури та звичаїв інших країн.
Глобальні: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Класифікувати економічні блага; виділяти умови перетворення економічного блага на товар; виокремлювати зв’язок та між грішми та вартістю товару; формулювати наслідки дії механізму ринкового ціноутворення.
Заняття 11
(семінар-розгорнута бесіда)

Питання для обговорення
Економічні блага. Товар і його характеристика.
Гроші. Грошовий вимір вартості товару.
Сутність і функції ринку.
Попит і пропозиція. Ринкове ціноутворення.
Дискусійні питання:
Альтернативні підходи до визначення цінності блага.
Єдність і протилежність підходів до визначення вартості економічних благ.
Як різні економісти розуміють сутність грошей?
Що виражають і як реалізуються функції грошей? Наведіть приклади й обґрунтуйте їх.
Чи є українська гривня конвертованою валютою? Якщо “так”, то в чому це проявляється? Якщо “ні”, то чому?
Чи можливий в сучасних умовах ринок досконалої конкуренції.
Які перспективи конкурентної боротьби в глобалізованому світі.
Чи існують межі конкуренції між товаровиробниками.
За яких умов негативні риси конкуренції переважають над позитивними?
Аудиторна та позааудиторна робота:
1. Усне опитування.
2. Інтерактивний семінар.
3. Тестування.
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
Споживча вартість і вартість.
Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.
Грошовий обіг.
Ключові поняття:
Економічні блага. Приватні блага. Суспільні блага. Товар. Гроші. Ціна. Закони грошового обігу. Інфляція. Ринок. Закон попиту. Закон пропозиції. Ринкова рівновага.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1. 1.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.
2.Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001
3.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 5,6,8,9,10,26.
4.Політична економія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.
5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005
6.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007
7.Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008
8.Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006
9.Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во «Знання», 1999. – 291 с.
10.Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу. – Економіка України. – 2004. - №9.
11.Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – С. 226.
Рівні оцінювання знань на занятті 11
2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.
1,5 бали – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.
1 бал – не зовсім коректна і неповна відповідь на теоретичне питання, несуттєве доповнення; не досить активна участь у проблемній бесіді.
0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

ТЕМА 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО
(4 год.)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією.
Міжособистісні: взаємодія (робота в команді), здатність до критики та самокритики.
Системні: дослідницькі навики та уміння, здатність до навчання, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність працювати самостійно.
Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та з повагою ставитись до культурного різноманіття народів.
Заняття 12
(інтерактивний семінар)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Класифікувати та аналізувати погляди вчених та підходи до дослідження підприємництва;
Визначати сутність підприємництва та аналізувати передумови його розвитку;
Розрізняти принципи та функції підприємницької діяльності;
Виокремлювати критерії класифікації та розрізняти форми підприємницької діяльності;
Аналізувати як змінюється активність підприємницького сектору залежно від ступеня державного регулювання підприємницької діяльності (на основі опрацювання світового досвіду);
Аналізувати передумови та визначати сутність міжнародного підприємництва;
Виокремлювати основні риси та визначати спонукальні мотиви міжнародної підприємницької діяльності;
Розрізняти форми міжнародного підприємництва та визначати які форми міжнародного підприємництва є найбільш ефективними в сучасних умовах.
Питання для обговорення
Сутність підприємництва та основні теорії підприємництва.
Передумови та рушійні сили розвитку підприємництва.
Функції підприємництва та принципи підприємницької діяльності.
Порівняльний аналіз організаційно-економічних форм підприємницької діяльності.
Державна політика підтримки підприємництва та її складові.
Державне регулювання підприємництва: сутність, мета, функції та інструменти (методи).
Міжнародне підприємництво: сутність, передумови та риси. Спонукальні мотиви міжнародної підприємницької діяльності.
Порівняльний аналіз основних форм міжнародного підприємництва.

Дискусійні питання:
1. Яку роль відіграє підприємництво в сучасних умовах та які основні рушійні сили його розвитку?
2. Які економічні передумови підприємництва? Чи достатньо їх для відтворення підприємницьких структур в Україні?
3. Як змінюється активність підприємницького сектору залежно від ступеня державного регулювання підприємницької діяльності?
4. Які форми міжнародного підприємництва є найбільш ефективними в сучасних умовах?
Практичні завдання.
На основі аналізу світового досвіду визначити тенденції розвитку підприємництва.
Здійснити порівняльний аналіз та визначити чинники підприємницької активності в трансформаційній економіці та в умовах розвинутого ринку.
Проаналізувати основні напрями державної політики підтримки та розвитку підприємництва в Україні.
На основі аналізу світового досвіду визначити тенденції та перспективи розвитку спільного підприємництва.
Здійснити аналіз світового досвіду функціонування вільних економічних зон, зробити висновки та розробити пропозиції щодо можливостей використання світового досвіду в Україні.
Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування.
Дискусія
Робота в малих групах
Презентація
Експрес-контроль
Робота з літературою та інтернет-джерелами
Ключові поняття:
Підприємництво, одноосібне володіння, товариство (партнерство), корпорація (акціонерне товариство), державна політика підтримки підприємництва, державне регулювання підприємництва, міжнародне підприємництво (міжнародний бізнес), спільне підприємництво, вільна економічна зона.
Рівні оцінювання знань на занятті 12
3 бали – правильне виконання всіх завдань експрес-контролю, правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у дискусії, активна робота в малій групі, правильне виконання практичних завдань.
2 бали – переважно правильне виконання завдань експрес-контролю, неточна відповідь на теоретичне питання, недостатньо активна участь у дискусії та у роботі малої групи, незначні помилки у виконанні практичних завдань.
1 бал – частково правильне виконання завдань експрес-контролю, частково правильна відповідь на теоретичне питання, недостатньо результативна участь у дискусії та у роботі малої групи, частково правильне виконання практичних завдань.
0 балів - неправильне виконання завдань експрес-контролю, неправильна відповідь на теоретичне питання, не прийняття участі у дискусії та пасивна участь у роботі малої групи, неправильне виконання практичних завдань.

Заняття 13
(семінар – розв’язання проблемних завдань)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Розуміти економічну сутність витрат виробництва та вміти здійснювати їх класифікацію;
Розрізняти внутрішні, зовнішні та економічні витрати;
Розрізняти постійні, змінні та валові витрати;
Розуміти сутність та механізм дії закону спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі);
Визначати собівартість продукції та розуміти її економічну сутність;
Встановлювати взаємозв’язки між продуктивністю праці та ефективністю виробництва;
Визначати фактори, що впливають на підвищення продуктивності праці та аналізувати їх вплив;
Встановлювати взаємозв’язки між витратами виробництва та результатами підприємницької діяльності;
Розрізняти валовий дохід і прибуток та різні види прибутку;
Аналізувати процес формування та розподілу прибутку;
Виявляти чим відрізняються бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат виробництва та прибутку;
Визначати рентабельність підприємства, розрізняти масу та норму прибутку;
Виявляти економічну природу рентних відносин та розрізняти види ренти.
Питання для обговорення
Економічна сутність та класифікація витрат виробництва.
Ефективність виробництва. Продуктивність праці та фактори її зростання.
Економічна сутність та функції прибутку. Розподіл прибутку.
Економічний зміст рентабельності та чинники, що впливають на її рівень.
Економічна рента та її види. Рентабельність.

Дискусійні питання:
Яке практичне значення закону спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі)?
Чим відрізняються бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат виробництва та прибутку?
Які основні фактори зниження витрат виробництва та їх подальшої оптимізації?
Практичні завдання.
Розв’язання завдань (міні-кейс) на розрахунок витрат виробництва, валового доходу, маси прибутку, рентабельності підприємства.
Розв’язання проблемних завдань на визначення шляхів підвищення продуктивності праці.
Розв’язання завдань на визначення механізму дії закону спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі).
Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування.
Робота в малих групах
Вирішення ситуаційних вправ (міні-кейс)
Експрес контроль
Робота з літературою та інтернет-джерелами
Ключові поняття:
виробничі витрати, зовнішні витрати, внутрішні витрати, економічні витрати, постійні витрати, змінні витрати, загальні (валові) витрати виробництва, граничні витрати, закон спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі), собівартість, ефективність виробництва, продуктивність праці, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, маса прибутку, рентабельність (норма прибутку), рента, економічна рента, земельна рента.
Рівні оцінювання знань на занятті
Рівні оцінювання знань студентів на занятті 13
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі чи виявленні знань на рівні «незадовільно».

Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001. С.107-124, 151-158
2.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2001. - С.128-141, 217-227, 247-253
3.Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. - С.9-22
4.Антология экономической классики: в 2т. / Сост. И.А.Столяров. Т.1, 1991. (Д. Рикардо „Основы политической экономии и налогообложения”). – М., 1991.
5.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа.- 2007 р. – С. 503.
6.Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр, 2000. - С.354-366
7.Політична економія. Навч.пос. / за заг.ред. О.С.Степури. – К.: Кондор, 2006.
8.Економіка та підприємництво: Навч.посіб. / С.Я.Салига та інші Мін. осв. і наук. Укр. К.: Професіонал, 2007
9.Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. – К.: Кондор, 2006
10.Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006.
11.Економіка підприємства: Підручник / ред. А.В.Шегда. – К.: Знання, 2006
12.Економіка підприємства: Навч.пос. / І.М.Бойчик. – К.: Атика, 2007

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
(4 год.)
Завдання – формувати компетентності:
інструментальні: здатність до аналізу сутності та цілей економічного розвитку, проблем обмеженості ресурсів економічного зростання
міжособистісні: здатність працювати в команді під час проведення конференції
системні: дослідницькі навики та вміння у процесі підготовки докладів, здатність працювати самостійно
глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного економічного розвитку у глобалізаційному вимірі.
Заняття 14
(семінар-конференція)
За результатами семінару-конференції студент повинен вміти:
Класифікувати теорії економічного розвитку;
Виявляти тенденції сучасного економічного розвитку;
Виявляти фактори економічного зростання;
Розрізняти проблеми економічного розвитку та економічного зростання.
Питання для обговорення на конференції:
Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
Динаміка економічного розвитку та його фактори
Економічне зростання, його критерії та показники
Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.
Дискусійні питання:
Цивілізаційний вимір економічного розвитку та економічна теорія технологічних змін.
Напрямки та форми вирішення проблеми обмеженості ресурсів економічного зростання.
Рівні оцінювання знань на занятті 14
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі-прес-конференції чи виявленні знань на рівні «незадовільно».
Заняття 15
(семінар-розгорнута бесіда)
За результатами семінару-конференції студент повинен вміти:
розрізняти типи та моделі економічного розвитку
виявляти кризові тенденції сучасного економічного розвитку
орієнтуватися у специфіці окремих фаз економічного циклу
розрізняти проблеми економічного зростання та сталого економічного розвитку.
Питання для обговорення на семінарі-розгорнутій бесіді:
Типи та моделі економічного розвитку
Сталий економічний розвиток
Циклічний характер економічного розвитку
Економічні кризи
Дискусійні питання:
Сучасна фінансова криза: причини та шляхи подолання
Інноваційна стратегія економічного розвитку для України.
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
Економічний розвиток, його сутність, цілі та причини.
Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.
Цивілізаційний вимір економічного розвитку.
Циклічний характер економічного розвитку.
Рівні оцінювання знань на занятті 15
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі-прес-конференції чи виявленні знань на рівні «незадовільно».
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001. - С.215-232
2.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2001. - С. 315-336
3.Мельник О.М. Логіка економічного розвитку: Навч. Посібник. – К. КНЕУ, 2004.
4.Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: пер.з англ. – К.: Інтелсфера, 2002
5.Бєляєв О.О. Інституціональні фактори економічного розвитку // Формування ринкової економіки: Наук.зб. / ред.О.О.Бєляєв. – К.: КНЕУ. – Вип.13. – 2005.
6.Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 198с.
7.Пирожков С.І. Економічний розвиток України : інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: 2005.
8.Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. – К.: «Знання України», 2002
9.Солоха, Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 25-30
10.Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 84-91 ; № 4. - С. 82-90
11.Науково-освітній потенціал: погляд у ХХІ століття / ред. В.Литвин. – К.: Навч.кн. – Кн.1: Пріоритет інтелекту. – 2003. – (розділ «Економічний та соціальний розвиток»)
12.Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / за ред. Л.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2001. -538 с.
13.Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 172с.
14.Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004.

Тема 8. КАПІТАЛ
(4 год.)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: отримання базових загальних знань; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; прийняття рішень.
Міжособистісні: взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність до критики та самокритики; здатність працювати в міждисциплінарній команді;
Системні: здатність до навчання; дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватися до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; бажання досягти успіху;
Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.
За результатами семінарських занять студент повинен вміти:
Розуміти зміст категорій “капітал” і “наймана праця”, виявити їх еволюцію в сучасних умовах, розкрити сутність типів і сучасних видів капіталу, проаналізувати особливості сучасних типів і видів капіталу.
Розв’язувати проблеми, пов’язані з кругообігом капіталу, дослідити стадії такого кругообігу, знайти шляхи підвищення ефективності кругообігу капіталу, вирішити проблемні питання, пов’язані з факторами прискорення обігу капіталу, проаналізувати шляхи підвищення фондовіддачі, матеріаловіддачі на підприємствах, шляхи ресурсозбереження та проблеми використання більш дешевих ресурсів із збереженням якості продукції, дослідити міжнародний рух капіталу.
Заняття 16
(семінар-дискусія)
Питання для обговорення (теоретичні питання):
Зміст категорій “капітал” та “наймана праця”, їх еволюція в сучасних умовах. Взаємодія капіталу і найманої праці: чи є в сучасних умовах експлуатація?
Характерні риси сучасної найманої праці: відмінності найманої праці XVIII-XIX ст. від найманої праці XX-поч.XXI ст.
Людський капітал, його сутність, зміст, складові.
Типи і сучасні види капіталу: особливості інтелектуального, інформаційного, виробничого капіталу початку ХХІ ст.
Дискусійні питання:
Чи має капітал експлуататорську сутність?
Які фактори (чинники) виробництва приносять підприємцю прибуток: капітал чи наймана праця?
Наймані працівники в сучасних розвинутих країнах світу відрізняються від найманих працівників XIX ст.?
Роль людського капіталу в сучасній економіці
Роль інтелектуального та інформаційного капіталів в сучасній інформаційній економіці.
Фінансовий капітал в глобальній економіці. Сучасні світові фінансові кризи та їх вплив на національні економіки.
Практичні питання:
1. Підберіть цифровий матеріал по кількості дрібних акціонерів в розвинутих країнах світу, їх питома вага серед всіх акціонерів.
2.Доведіть на цифровому та фактичному матеріалі процес “соціалізації” економіки в сучасних країнах світу.
3.Дайте цифровий матеріал по диференціації в доходах в розвинутих країнах світу (доходи найманих працівників і доходи підприємців).
4.Які питома вага витрат на освіту в розвинутих країнах світу.
Аудиторна та позаудиторна робота:
1.Усне опитування
2.Проблемна бесіда
3.Дискусії
4.Експрес-контроль
5.Тестування
Ключові поняття: капітал, наймана праця, загальна формула руху капіталу, функції капіталу, людський капітал, інтелектуальний капітал, інформаційний капітал, виробничий капітал, підприємницький капітал, фінансовий капітал, реальний і фіктивний капітал.
Рівні оцінювання знань студентів на занятті 16
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі-прес-конференції чи виявленні знань на рівні «незадовільно».
Заняття 17
(семінар-розвязання проблемних завдань)
Питання для обговорення (теоретичні питання):
1.Кругообіг капіталу та його стадії.
2.Оборот капіталу та його відмінність від кругообігу капіталу.
3.Основний і оборотний капітал. Амортизація капіталу.
4.Ефективність кругообігу капіталу, показники цієї ефективності, шляхи її підвищення. Вплив ефективності кругообігу капіталу на розвиток продуктивних сил та на економічне зростання в країні.
5.Міжнародний рух капіталу та його форми, закономірності, характерні риси в сучасних умовах. Регулювання міжнародного руху капіталу.
Дискусійні питання:
1.Чому важливим є прискорення кругообігу капіталу? За рахунок якого часу (часу виробництва чи часу обігу) можна прискорити кругообіг капіталу?
2.Відмінності між основним та оборотним капіталом. До якої частини виробничого капіталу відноситься робоча сила?
3.Що є загальною мірою ефективності кругообігу капіталу?
4.Які чинники підвищення ефективності кругообігу капіталу? Які показники ефективності кругообігу капіталу?
5.Роль ТНК у міжнародному русі капіталу.
6.Яка різниця і переваги вивозу капіталу у таких формах як підприємницький і позичковий капітали?
Практичні питання:
1.Зобразити формулу кругообігу капіталу з аналізом його трьох форм і стадій руху.
2.Проаналізувати цифровий матеріал з амортизації капіталу з метою визначення ролі амортизаційного фонду на українських підприємствах.
3.Підрахувати фондовіддачу, матеріаломісткість продукції в українській промисловості (на базі цифрового матеріалу Державного комітету статистики).
4.Рольова гра на вирішення такої проблемної ситуації: найкращі форми вивезення капіталу в постсоціалістичні країни (для країн-експортерів та країн-імпортерів капіталу).
Аудиторна та позаудиторна робота:
1.Усне опитування
2.Проблемна бесіда
3.Дискусії
4.Експрес-контроль
5.Тестування
Ключові поняття: кругообіг капіталу, обіг капіталу, основний капітал, оборотний капітал, амортизація, амортизаційний фонд, норма рентабельності, фондовіддача, матеріаломісткість, міжнародний рух капіталу, підприємницький капітал, позичковий капітал, державний капітал, недержавний капітал, ТНК, регулювання міжнародного руху капіталу, інтернаціоналізація капіталу.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Бєляєв О.О., Бебело А.С., Сукноваленко В.М., Бортнікова Л.П., Кириленко В.І. Основи економіки: Навч. посібник – К. : КНЕУ, 2006. – 251 с.
2.Бикова А.Л., Івашина О.Ф. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути). – Д.: Наука та освіта, 2007. – 168 с.
3.Климко С.Г., Пригода В.М., Сизоненко В.О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. – К. : Основа, 2006. – 224 с.
4.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. Теми: 9, 10, 12, 13, 21, 22.
5.Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510.
6.Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці: Монографія / Укоопспілка.Кафедра міжнародної економіки. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.
7.Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой – М. Издательство «Экзамен». 2005. – 592 с.
8.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007
Рівні оцінювання знань студентів на занятті 17
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі-прес-конференції чи виявленні знань на рівні «незадовільно».

Тема 9. ПРАЦЯ
(4 год.)
План семінарських занять
Завдання – формувати компетентності:
Ключові інструментальні: базові загальні знання, перш за все основних понять і категорій за зазначеною темою та їх засвоєння; здатність до аналізу і синтезу, визначення і розв’язання проблем, характерних для діяльності у сфері праці і трудових відносин; уміння знаходити й аналізувати відповідну інформацію з різних джерел;
Ключові міжособистісні: робота в команді; позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі;
Ключові системні: здатність до навчання; дослідницькі навики і уміння; креативність; здатність працювати самостійно і пристосовуватись до нових ситуацій.;
Глобальні: знання особливостей та тенденцій розвитку сучасних трудових відносин, міжнародної міграції людського ресурсу; глобальної проблеми бідності; дискримінації в області праці та занять міжнародного характеру
Заняття 18
(Семінар дискусія)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Розрізняти поняття «праця», «робоча сила» і «людський ресурс»; «вартість праці» й «оплата праці»;
Застосовувати аналіз, синтез, системний методи для пізнання і розуміння сутності, форм і систем заробітної плати, чинників, якими вона визначається;
Установити взаємозв’язок між інвестиціями в людський ресурс, освітою і професійними компетенція ми працівника;
Визначити зміст та етапи процесу інтелектуалізації праці.
Питання для обговорення
Праця і людський ресурс.
Вартість і оплата праці. Заробітна плата.
Інвестиції в людський ресурс. Освіта та професійні компетенції працівника.
Інтелектуалізація праці.
Дискусійні питання
Співвідношення (спільне і відмінності) понять «праця», «робоча сила» і «людський ресурс», «вартість праці» й «оплата праці».
Зміни наукових поглядів на економічну категорію «заробітна плата» в процесі історичного розвитку людського суспільства, основні причини цих змін. Яке з сучасних визначень цієї категорії, на Вашу думку,є найбільш правильним?
Особливості праці в індустріальному та постіндустріальному суспільствах і, відповідно, змісту (якості) людського ресурсу. Необхідність і значення інвестицій у людський ресурс у сучасних умовах.
Основні тенденції у розвитку форм і систем заробітної плати.
Практичні завдання
Знайдіть у різних літературних джерелах визначення заробітної плати і дайте порівняльний аналіз їх.
Використовуючи дані Державного комітету статистики України, проаналізуйте динаміку номінальної та реальної заробітної плати в нашій країні за останні 10 років і визначте чинники, які, на Вашу думку, обумовили таку динаміку.

Аудиторна та позааудиторна робота:
Завчасна підготовка студентів з визначених питань.
Опрацювання теоретичних основ навчального матеріалу з визначених питань.
Пошук, підбір, аналіз статистичної інформації з визначеного питання.
Пошук і аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою.
Дискусія.
Експрес-контроль.
Тестування.
Ключові поняття
Праця, робоча сила, людський ресурс, заробітна плата, відрядна заробітна плата, погодинна заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, інвестиції у людський ресурс, інтелектуальна праця, традиційна праця.
Рівні оцінювання знань студентів на занятті 18
2 бали при активній участі в розгорнутій дискусії, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;
1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі дискусії;
1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в розгорнутій дискусії з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при неучасті в розгорнутій дискусії, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».
Заняття 19
(семінар-пресконференція)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Визначити сутність, зміст і суб’єкти трудових відносин;
Виявити актуальність і перспективи практики соціального партнерства;
На основі розуміння сутності зайнятості класифікувати її і проводити аналіз форм зайнятості за різними класифікаційними ознаками;
Здійснювати пошук у різних джерелах тлумачень категорії «безробіття» і їх порівняльний аналіз за науковими підходами вчених, ступенем повноти визначення тощо;
Виокремлювати види, форми і типи безробіття;
Обґрунтувати чинники нерівності в доходах, бідності та напрями і заходи вирішення чи пом’якшення цих проблем;
Встановити роль суспільного поділу праці в процесі соціалізації економіки;
Виокремлювати різновиди міжнародної міграції людського ресурсу, оцінювати її фактори і значення.
Питання для обговорення
Трудові відносини, зайнятість, безробіття. Дискримінація праці.
Нерівність у доходах та проблема бідності.
Соціалізація економіки.
Міжнародна міграція людського ресурсу.
Питання для повідомлень з вузлових питань
Сутність, зміст і суб’єкти трудових відносин.
Теорія і практика соціального партнерства.
Зайнятість: сутність, функції, класифікація.
Безробіття, його класифікація, показники і соціально-економічні наслідки.
Нерівність у доходах, її чинники та показники.
Соціалізація економіки в постіндустріальних країнах.
Сутність, причини і види міжнародної міграції людського ресурсу.
Світові центри експорту та імпорту людського ресурсу.
Дискусійні питання
Суперечливість впливу безробіття на економіку і суспільство.
Дискримінація праці в Україні (чи існує вона в країні, в яких видах (формах), які чинники заважають чи сприяють вирішенню цієї проблеми).
Необхідність і можливість подолання нерівності в доходах.
Що первинне, а що вторинне: соціалізація чи інтелектуалізація економіки? І в якій мірі буде коректною така постановка проблеми?
Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції людського ресурсу.
Практичні завдання
Використовуючи статистичні дані, дослідіть динаміку безробіття в Україні в абсолютних і відносних показниках за останні 7-10 років та визначте чинники, що її обумовили.
На основі статистичних даних дайте порівняльний аналіз нерівності в доходах населення України та інших постсоціалістичних країн, а також країн із розвиненою ринковою економікою.
Знайдіть наукові публікації, статистичну інформацію з проблеми бідності і дайте їх аналітичний огляд.
Знайдіть та проаналізуйте статистичний матеріал, що відображає динаміку міграційних потоків в Україну та за її межі.
Аудиторна та позааудиторна робота:
Опрацювання теоретичних основ навчального матеріалу з визначених питань.
Завчасна підготовка студентів з визначених питань.
Підготовка кількома студентами повідомлень з вузлових питань, та їх презентація на семінарському занятті.
Обговорення презентованих повідомлень з вузлових питань заняття.
Пошук, підбір, аналіз статистичної інформації, та її ілюстративна (наочна) інтерпретація.
Огляд (реферування) літературних джерел з визначеного питання.
Експрес-контроль.
Тестування.
Ключові поняття
трудові відносини, соціальне партнерство, зайнятість, економічна зайнятість, безробіття, дискриміналізація праці, нерівність у доходах, бідність, соціалізація економіки, міжнародна міграція людського ресурсу.
Рівні оцінювання знань студентів на занятті 19
2 бали при підготовці і презентації повідомлень з вузлових питань, активній участі в їх обговоренні, виявленні визначених проблематикою компетентностей і знань на рівні «відмінно»;
1,5 бали при активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань і виявленні знань на рівні «добре»;
1,0 бал при недостатньо активній участі в обговоренні підготовлених іншими студентами повідомлень з вузлових питань, засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, виявленні знань на рівні «задовільно»;
0 балів при непідготовленості та неучасті в семінарі-прес-конференції чи виявленні знань на рівні «незадовільно».

Інформаційне заабезпечення
Література
Основна:
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1. Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. Праць. – 2007. - № 10. – С. 116-122.
2. Астахова О. Нестійкі форми зайнятості в умовах соціально-економічних перетворень // Україна: аспекти праці. – 2012. - № 8. – С. 35-38.
3. Бебело А.С, Бебело С.А., Коровський А.В. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: навч.посіб. / За ред. А.С. Бебело. – К.: КНЕУ, 2007. – 240с.
4. Беглова Е.И. Безработица молодежи: первоочередная проблема современного рынка труда // Экономические науки. – 2010. - № 11. – С. 172-175.
5. Бобкова В. Влияние финансово-экономического кризиса на отечественный рынок труда и уровень жизни граждан // Человек и труд. – 2010. - № 4. – С. 9-15.
6. Большаков С. Динамика трудовых отношений и социального партнерства в странах ЕС // Человек и труд. – 2007. - № 1. – С. 66-68.
7. Брагина Е. Почему меняется международный индекс бедности // Международная жизнь. – 2011. – № 2. – С.83-93.
8. Бражко О.Н. Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2010. - № 4. – С. 117-119.
9. Гараева Д.Ф. Бедность как фактор снижения качества жизни населения // Экономические науки. – 2012. - № 2. – С. 38-41.
10. Гук Н.А. Еволюція основних теоретико-методологічних підходів до розробки теорії зайнятості населення // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. - № 12. – С. 22-25.
11. Гуртов В. Структура занятого населения в соответствии с уровнем образования и занятости // Челок труд. – 2011. - № 5. – С. 43-45.
12. Дерій Ж. Міжнародна міграція в системі факторів економічного розвитку // Економіст. – 2011. - № 9. – С. 33-35.
13. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / Г.В.Назарова, С.Ю.Гончарова, Н.О.Москаленко та ін.; за ред. Г.В.Назарової. – К.: Знання, 2012. – 574 с.
14. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: монографія. К.: КНЕУ, 2002. 198 с.
15. Зарапіна Ю.Є. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2010. - № 5. – С. 18-22.
16. Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава. – 2007. - № 3. – С. 74-76.
17. Иванов Н., Гоффе Н., Манусова Г. Глобализация и бедность // МЭиМО. – 2010. - № 9. – С. 29-42.
18. Ільїч Л.М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2012. - № 4. – С. 204-211.
19. Климко С.Г., Пригода В. М, Сизонєнко В. О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. К.: Основа, 2006. 224 с.
20. Колосок А.М. Соціально-трудове партнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблем економіки. – 2007. - № 12. – С. 76-83.
21. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика ре-гулювання: Монографія. К.: КНЕУ, 2003.
22. Крайнов Н. Гуманизация социально-трудовых отношений // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. - № 1. – С. 680-681.
23. Лапшина І.А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. – 2010. - № 1. – С. 156-16.
24. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 330 с.
25. Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка. – 2010. - № 2. – С. 3-15.
26. Майсюра О.М. Формування кадрів інноваційного типу – нової генерації трудового потенціалу країни // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 11. – С. 173-180.
27. Науково-освітній потенціал: погляд у XXI століття / ред. В. Литвин. К.: Навч. кн. Кн.1: Пріоритет інтелекту. 2003. (розділ «Еконо-мічний та соціальний розвиток»).
28. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С.Савчук, О.О.Бєляєв, К.Т.Кривенко та ін.; за аг ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАНУ В.С.Савчука. – К.: КНЕУ, 2011. – 442, [6]с.
29. Педь І.В. Механізми впливу податків на заробітну плату, зайнятість та міжнародну міграцію робочої сили // Зовнішня торгівля: право та економіка: науковий журнал. – 2010. - № 4/5. – С. 149-153.
30. Політична економія: навч. посіб. / під ред. В.С.Савчука, К.Т.Кривенко, О.О. Беляєва. – К.: КНЕУ, 2008. – 508 с.
31. Постоева М. Профессионально-отраслевая структура занятости как отражение степени инновационности экономики // Человек и труд. – 2011. - № 9. – С. 34-36.
32. Тарасова Н.А. Вынужденная занятость переходного и кризисного периода // Экономика и математические методы. – 2011. – Т. 47, № 1. – С. 128-136.
33. Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 6, № 4. – С. 372-404.
34. Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Економіка та держава. – 2012. - № 4. – С. 12-15.
35. Фахрутдинова Е.В. Бедность в структуре показателей качества жизни населения // Экономические науки. – 2011. - № 12. – С. 78-82.
36. Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантигтона. – М., 2002
37. Чухно А.А. Твори Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006 - 510с.
38. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эконом. фак. МГУ: ТЕИС, 2002. – 591с.
39. Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності // Україна: аспекти праці. – 2012. - № 7. – С. 13-16.
40. Шихалиева С. Безработица в транзитивных странах: сравнительный анализ // Человек и труд. – 2011. - № 3. – С. 33-34.
41. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал у трансформаційній економіці – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268с.
42. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004. – 252с.
43. Яровий І.М. Бідність серед працюючого населення // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 6. – С. 241-245.
Тема 10. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: Базові загальні знання. Здатність до аналізу і синтезу. Усне і письмове спілкування рідною мовою.
Міжособистісні: Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.
Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.
Системні: Здатність до навчання. Дослідницькі навики і уміння. Розуміння культури та звичаїв інших країн.
Глобальні: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.
Заняття 20
(робота в малих творчих групах)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Розрізняти складові елементи структури ринкової системи та вміти встановлювати взаємозв’язки між ними. Класифікувати типи та моделі ринкових систем, виявляти види та форми функціональних взаємодій між суб’єктами та об’єктами сучасної ринкової системи. Орієнтуватися у розмаїтті видів ринків та аналізувати сегментацію ринку за різними критеріями і підходами. Аргументовано виявляти переваги та недоліки складної діалектики взаємодії держави і ринку в сучасних умовах та пропонувати сценарії розвитку національних ринкових систем в процесі глобалізації ринкових відносин. Вміти використовувати одержані знання у практичній міжнародній економічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.
Питання для обговорення
1. Що розуміють під сегментацією ринку.
2. Чим відрізняється ринок засобів виробництва від споживчого ринку.
3. Які функції покладаються на державу в умовах ринку.
4. У чому полягає відмінність національного і глобального ринків.
5. Що включає в себе фінансовий ринок.
6. Які є засоби регулювання ринкових відносин.
7. В чому переваги і недоліки інтеграції міжнародних ринків.
Дискусійні питання:
Чи здатна ринкова система до самовідтворення за умов кризи.
Які напрями взаємодії держави і ринку є головними в трансформаційних умовах.
Що є характерним для сучасного рівня відносин суб’єктів ринкової системи.
Чим обумовлена необхідність міждержавних ринкових об’єднань.
Становлення глобалізованого ринку і національна самоідентичність.
Місце ринку інновацій у сегментації ринкових структур.
Тенденції змін міжнародних ринків під впливом конкуренції.
Практичні завдання:
Використовуючи статистичні дані, проаналізувати динаміку розвитку вітчизняного ринку товарів та послуг за останні 10 років.
Застосовуючи метод порівняльних переваг, з’ясувати причини відставання ринкового поступу України від країн Східної Європи.
Як соціально-економічне середовище ринкових систем може впливати на кількісні та якісні параметри зростання національної економіки.
Чим характерна інфраструктура міжнародної економічної діяльності України.
В якій мірі транші МВФ здатні забезпечити валютно-фінансову стабільність країни.

Аудиторна та позааудиторна робота:
1. Усне опитування.
2. Інтерактивний семінар.
3. Тестування.
Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:
1. Особливості формування ринку засобів виробництва в Україні.
2. Ринок товарів та послуг, динаміка його розвитку в Україні.
3. Чинники становлення національного ринку капіталу.
Формування глобальних ринкових відносин.
Міжнародні інтеграційні процеси в світовій економіці.
Ключові поняття:
Сегментація ринку. Ринок засобів виробництва. Ринок споживчих товарів і послуг. Ринок капіталу. Фінансовий ринок. Ринок людського ресурсу. Ринок інновацій. Функції ринкової системи. Ринок і держава. Міжнародні ринки Глобалізація. Фактори глобалізації. Глобалізація економіки. Рівні глобалізації економіки. Форми прояву глобалізації економіки. Виклики глобалізації. Класифікація глобальних проблем.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.
2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001
3.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 5,6,8,9,10,26.
4.Політична економія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.
5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005
6.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007
7.Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008
8.Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006
9.Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во «Знання», 1999. – 291 с.
10.Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу. – Економіка України. – 2004. - №9.
11.Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – С. 226.

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 20
2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.
1,5 бали – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.
1 бал – не зовсім коректна і неповна відповідь на теоретичне питання, несуттєве доповнення; не досить активна участь у проблемній бесіді.
0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.


Тема 11. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ
(4 год.)
Завдання - формувати компетентності:
Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; базові загальні знання; навики управління інформацією.
Міжособистісні: Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.
Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.
Системні: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання.
Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.
Заняття 21
Заняття 22
(семінар-розв'язання проблемних завдань)
За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:
Розрізняти складові елементи структури ринкової системи та вміти встановлювати взаємозв’язки між ними. Класифікувати типи та моделі ринкових систем, виявляти види та форми функціональних взаємодій між суб’єктами та об’єктами сучасної ринкової системи. Орієнтуватися у розмаїтті видів ринків та аналізувати сегментацію ринку за різними критеріями і підходами. Аргументовано виявляти переваги та недоліки складної діалектики взаємодії держави і ринку в сучасних умовах та пропонувати сценарії розвитку національних ринкових систем в процесі глобалізації ринкових відносин. Вміти використовувати одержані знання у практичній міжнародній економічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.
Питання для обговорення
Суспільне відтворення та його типи.
Показники суспільного відтворення. Національний дохід.
Національне багатство.
Споживання і заощадження.
Дискусійні питання:
Чому було прийнято рішення відмовитись від балансу народного господарства на користь системи національних рахунків для оцінки структури суспільного продукту?
Які висновки щодо структури доходів і витрат суспільства, а також особливостей розвитку економіки можна зробити, використовуючи такі показники суспільного відтворення, як ВВП, ЧВП, національний дохід?
Яку інформацію щодо характеру суспільного відтворення може дати структура національного доходу?
Як пов'язані між собою функція споживання і функція заощадження?
Який економічний зміст таких понять, як:
- середня і гранична схильність до споживання;
- середня і гранична схильність до заощадження?
Практичні завдання:
Якщо обсяг реального ВВП скоротився на 6%, а чисельність населення у тому ж році скоротилась на 3%, то чи змінився реальний ВВП на душу населення і як? Відповідь обґрунтуйте.
Якщо гранична схильність до споживання деякої сім'ї становить 0,9, то чи означає це, що ця сім'я завжди витрачає 90% свого доходу на товари і послуги? Відповідь обґрунтуйте.

Аудиторна та позааудиторна робота:
Усне опитування.
Проблемна бесіда.
Експрес-контроль.
Тестування.
Ключові поняття:
валовий внутрішній продукт, валовий національний дохід, відтворення, гранична схильність до заощадження, гранична схильність до споживання, заощадження, національне багатство, національний дохід, номінальний ВВП, реальний ВВП, споживання, суспільний продукт, тіньова економіка, чистий внутрішній продукт.
Інформаційне забезпечення:
Література
Основна
1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
Додаткова
1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001
2.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 16,17,27.
3.Зазимко А.З. – Політична економія: структурно-логічний навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005
4.Політична економія: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.
5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005
6.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2005
7.Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008
8.Глобальний конкурентний простір: Монографія. Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007.
9.Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2008 - №10.
10.Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. – К.: КНЕУ. 2000.
11.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007
12.Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимирі: Монографія. – К.:КНЕУ, 2008. – 392с. – Р.4.
13.Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / за ред. Л.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2001.
14.Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія і практика: Монографія. – К.: Інтелект, 2002. – 428с.
Рівні оцінювання знань студентів на заняттях 21 та 22
2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.
1,5 бали – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.
1 бал – не зовсім коректна і неповна відповідь на теоретичне питання, несуттєве доповнення; не досить активна участь у проблемній бесіді.
0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен
Наведені нижче типові завдання є складовими тестів і модулів, що їх студенти виконують у процесі поточного контролю знань і які передбачається включити до екзаменаційних питань.

Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.
Сутність та структура економічної системи.
Регулювання підприємницької діяльності.
Кругооборот капіталу та його стадії.
Конкуренція, монополія, олігополія.
Заробітна плата.

Таблиця 2
6.2. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з науки (дисципліни) «Основи економічної науки»
для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика»
галузі знань (спеціальності) 0305 - «Економіка і підприємництво»

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття
Форма самостійної роботи студента
Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*
Максимальна
кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1


Завчасна підготовка за визначеними темами
Семінар-дискусія
2


Попередня підготовка з визначених питань
Семінар-розгорнута бесіда
2


Попередня підготовка з визначених питань
Семінар-розгорнута бесіда
2


Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
Дискусія з елементами аналізу
2


Опрацювання проблемних ситуацій
Семінар-розв’язання проблемних завдань
2


Завчасна підготовка за визначеними темами
Семінар-дискусія
2


Попередня підготовка з визначених питань
Семінар-розгорнута бесіда
2


Підготовка до диспутів, коментарів та поглибленого вивчення визначених питань
Інтерактивний семінар
3


Підготовка доповідей
Семінар-пресконференція
2


Підготовка доповідей
Семінар-пресконференція
2


Попередня підготовка з визначених питань
Семінар-розгорнута бесіда
2


Підготовка до диспутів, коментарів та поглибленого вивчення визначених питань
Інтерактивний семінар
3


Опрацювання проблемних ситуацій
Семінар-розв’язання проблемних завдань
2


Підготовка доповідей
Семінар-конференція
2


Попередня підготовка з визначених питань
Семінар-розгорнута бесіда
2

Змістовий модуль №2


Завчасна підготовка за визначеними темами
Семінар-дискусія
2


Опрацювання проблемних ситуацій
Семінар-розв’язання проблемних завдань
2


Завчасна підготовка за визначеними темами
Семінар-дискусія
2


Підготовка доповідей
Семінар-пресконференція
2


Підготовка навчального проекту – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності
Робота в малих творчих групах
4


Опрацювання проблемних ситуацій
Семінар-розв’язання проблемних завдань
2


Відпрацювання виконання конкретних операцій
Міні-кейс
4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1
Написання модульної контрольної роботи
5

Модуль №2
Написання модульної контрольної роботи
5

Усього балів за модульний контроль
10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
5

2. Написання реферату (есе)
5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою
5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань
10

Разом балів за СРС
50Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18910689
    Размер файла: 357 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий