PLANI SEMINARS KIKh ZANYaT z FILOSOFI1

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з ФІЛОСОФІЇ
Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ
1.. Соціокультурна сутність філософського знання. Предмет та функції філософії.
2. Коло проблем філософії. Східна та західна філософсько-пізнавальні парадигми.
3. Структура філософського знання.
Література: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21. 23, 27
Тема 2. СВІТОГЛЯД, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
1. Поняття світогляду. Буденний та теоретичний світогляд.
2. Історичні типи світогляду.
2.1. Міфологічний світогляд.
2.2. Релігія як світогляд.
3. Філософія як світогляд і форма теоретичного засвоєння світу
Література: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21. 23, 27
Тема 3. ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ: СХІДНА ПАРАДИГМА
1. Зародження філософських уявлень на стародавньому Сході.
2. Філософія стародавньої Індії.
3. Філософія стародавнього Китаю.
Література:2,4,5,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 4. ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ: ЗАХІДНА ПАРАДИГМА
1.Зародження філософської думки у стародавній Греції.
2. Класичний період давньогрецької філософії.
3. Філософія Греції та Риму періоду еллінізму.
Література: 2,4,5,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 5. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
1. о класично середньовічної філософії: проблеми сутності світу, віру і розуму.
2. Схоластичний напрям середньовічної філософії, реалізм та номіналізм.
3. Проблема доказів буття Бога в середньовічній філософії. Філософія Томи Аквінського.
Література: 2,4,5,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
1. Антропоцентричний і гуманістичний характер філософії раннього Відродження.
2. Пантеїзм та деїзм філософії пізнього Відродження.
Література: 2,4,5,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 7. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
1. Проблема методу пізнання в філософії Нового часу (Ф.Бекон, Р.Декарт).
2. Нове розуміння природи, суспільства, людини в матеріалістичній філософії XVII-XVIII ст.ст.
3. Механістичний матеріалізм і створення нової картини світу.
Література: 2,4,5,89, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 8. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ
1. Суб’єктивно-ідеалістична філософія І.Канта.
2. Абсолютний ідеалізм Гегеля.
3. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.
4. Створення К.Марксом матеріалістичної теорії суспільного розвитку.
Література: 2,4,5,89, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 9. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
1. Загальна характеристика сучасної світової філософії.
2. Людина-головна проблема сучасної світової філософії (екзистенціалізм, психоаналіз).
3. Сцієнтичний напрям сучасної світової філософії (позитивізм, неопозитивізм, критичний раціоналізм).
4. Сучасні релігійно-філософські вчення (неотомізм, персоналізм).
Література: 2,4,5,89, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 27.
Тема 10. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ
1. Українська філософія о класичного періоду (XI-XVII ст.ст.).
2. Гуманістичні та просвітницькі ідеї вітчизняної філософії XVIII-XIX ст.ст.
2.1. Філософія Просвітництва в Києво-Могилянській академії.
2.2. Вчення Г.Сковороди про Бога, людину і світ.
3. Головні ідеї вітчизняної філософії XIX-XX ст.ст.
3.1. „Філософія серця” П.Юркевича.
3.2. Філософські погляди членів Кирило-Мефодіївського товариства (М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко).
3.3. Натуралістично-позитивістські та соціалістичні мотиви в українській філософії XIX-XX ст.ст.
Література: 2, 4, 5,6, 8. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 27.
Тема 11. ДІАЛЕКТИКА, ЇЇ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ
Діалектика та метафізика як два способи мислення і пізнання світу. Історичні форми діалектики.
Закони діалектики.
Категорії діалектики.
Сучасні форми діалектики.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 12. КАТЕГОРІЯ БУТТЯ ЯК ВИХІДНЕ ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ
1. Онтологічна проблематика у історії філософії.
2. Види та форми буття.
2. Основні онтологічні поняття: реальність, субстанція, матерія, світ.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 13. МАТЕРІАЛЬНІ ФОРМИ БУТТЯ
1.Розвиток уявлень про матерію в історії філософії.
2. Рух як форма існування матерії.
3. Простір та час як атрибути матерії.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 14. ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ
1. Свідомість як вища форма відображення дійсності. Суспільно-історична сутність свідомості.
2. Структура та функції свідомості.
3. Генезис свідомості. Свідомість і мова.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 15. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ
1. Поняття про пізнавальність світу.
2. Діалектичний характер процесу пізнання: єдність чуттєвого та раціонального. Вчення про істину.
3. Суб'єкт, об'єкт, практика.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 16. ФОРМИ І МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
1. Емпіричне пізнання, цього форми і методи.
2. Теоретичний рівень наукового пізнання.
3. Особливості сучасного рівня наукового пізнання.
Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27.
Тема 17. СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
1. Суспільство як особлива форма реальності.
2. Поняття соціальної закономірності. Особливості соціального пізнання.
3. Соціальні відносини. Діяльність як спосіб існування людини.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 18. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА
1. Структура суспільства. Головні структурні елементи суспільного життя та характер зв'язків між ними:
2. Поняття матеріального та духовного виробництва.
3. Базис та надбудова як категорії соціології.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 19. ІСТОРІЯ ЯК ПРОЦЕС
1. Проблема визначального фактора суспільного розвитку.
2. Основні теорії періодизації та хронологізації історичного процесу. Поняття суспільно-економічної формації, епохи, цивілізації.
3. Суперечливість історичного прогресу. Глобальні проблеми сучасності.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 20. ПРИРОДА ТА СУСПІЛЬСТВО
1. Природне середовище та його роль в житті суспільства.
2. Екологічна проблема і засоби її вирішення.
3. Демографічний фактор суспільного розвитку.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 21. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
1. Людина – центральна проблема сучасної філософії.
2. Екзистенціалістські погляди на людину в сучасній філософії.
3. Психоаналіз про проблему людини.
4. Концепція людини в марксизмі.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 22. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
1. Поняття антро- та соціогенезу.
2. Взаємозв'язок природного та соціального в розвитку людини.
3. Поява соціуму – революційний стрибок у розвитку форм буття.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 23. СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМИ
1. Поняття суспільної свідомості як відображення суспільного буття.
2. Структура суспільної свідомості.
3. Форми суспільної свідомості.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 24. ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬСТВО
1. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особа", "особистість" їх взаємозв'язок.
2. Роль народу та історичної особи в розвитку суспільства.
3. Історичні типи особистостей.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.
Тема 25. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
1. Культура як міра розвитку людини.
2. Закономірності культурно-історичного процесу.
3. Поняття цивілізації. Історичні типи цивілізацій.
Література: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальні навчально-дослідні завдання включають такі види робіт:
1.Робота з додатковою літературою.
2.Підготовка рефератів.
3.Підготовка до участі у науковій конференції.
4. Написання статті.
5. Конспектування питань, визначених для самостійного вивчення.
Індивідуальна робота студентів з курсу “Філософія” полягає, перш за все, в написанні реферату. Реферат з курсу є різновидом наукової роботи студента; його зміст та форма повинні відповідати вимогам, що висуваються до наукових робіт студентів. перш за все реферат повинен свідчити про засвоєння студентом наукової літератури з обраної теми, вміння її віднайти, змістовно викласти і критично засвоїти. Головною метою реферату є не тільки поглиблення знань, що були отримані студентами під час лекцій та семінарських занять, але й засвоєння навичок наукового підходу до аналізу подій, явищ, творчості окремих філософів. Реферат оцінюється в 25 балів за модульно-рейтинговою системою (вступ із визначенням об’єкту, предмету і мети дослідження – 5 балів; висновки після кожного питання і загальні висновки – 5 балів; науковий апарат роботи – 5 балів; зміст роботи – 5 балів; захист реферату – 5 балів). Студент повинен не тільки написати наукову роботу у вигляді реферату, але й виступити за його темою на семінарському занятті, засіданні студентського наукового гуртка чи студентській науковій конференції.
Для виконання реферату необхідно підібрати та опрацювати наукову літературу з обраної теми, скласти план, який необхідно узгодити з викладачем. Реферат складається з наступних структурних частин: вступу, основної частини (за питаннями плану), висновків, списку використаних джерел та літератури, дати написання та підпису виконувача. Текст роботи повинен бути набраний на комп’ютері на листах формату А 4. Загальний обсяг реферату не повинен становити приблизно 14 сторінок.
Слід дотримуватись встановлених вимог до оформлення рефератів. Титульна сторінка повинна містити назву ВНЗ, кафедри, тему роботи, ПІБ студента, групу та спеціальність. Друга сторінка містить план, що відбиває основні структурні частини наукової роботи. Обсяг вступу становить 1 – 1,5 сторінки. Особливу увагу слід звернути на правильність оформлення наукового апарату, тобто посилань на джерела та літературу, оскільки при їх оформленні студенти часто допускаються помилок.
Якщо текст роботи набирається на комп’ютері, необхідно дотримуватись наступних вимог до її оформлення:
Розмір шрифту – 14 пунктів.
Відстань між рядками – 1,5 інтервалу.
Параметри сторінки – формат А 4.
Розташування – книжне.
Верхній, нижній берег – 20 мм, лівий берег – 25 мм, правий берег – 12 мм.

·Теми для рефератів з курсу «Філософія»
Зародження філософських уявлень у стародавньому Єгипті та Вавилоні.
Основні ідеї буддистської філософії
Ідеї морального вдосконалення в філософії Конфуція.
Індо-буддистський та даосько-конфуціанський тип культури.
Космологізм ранньої грецької філософії.
Антична міфологія і виникнення філософії.
Стихійна діалектика Геракліта і атомістична теорія Демокрита.
Про сократівський принцип “пізнай самого себе”.
Від космосу до людини (сократичний поворот в філософії).
Вчення Платона про ідеї.
Логіка і теорія пізнання Аристотеля.
Вчення Аристотеля про матерію та форму.
Римський стоїцизм і виникнення християнства.
Августин Аврелій – засновник неоплатонізму в християнській філософії.
Античні передумови середньовічної культури.
Теоцентрична картина світу в середньовічній філософії.
Християнство і середньовічна філософія.
Тома Аквінський – систематизатор схоластичної філософії.
Індивідуалізм як риса ренесансного гуманізму.
Натурфілософські ідеї М.Коперніка, Дж.Бруно, Г.Галілея.
Протестантизм і секуляризація культури.
Походження та сутність новоєвропейської філософії.
Проблема сутності буття та пізнання в філософських вченнях Б.Спінози та Г.Лейбніца.
Агностицизм Д.Юма та Дж.Берклі.
Суспільно-політичні ідеали філософії Просвітництва.
Соціологія Т.Гоббса.
Проблема субстанції в філософії Р.Декарта, Б.Спінози та Г.Лейбніца.
Натуралістична концепція людиниі культури в філософії французького Просвітництва.
Апріоризм та агностицизм філософії І.Канта.
Етична концепція І.Канта.
Естетика та філософія історії І.Канта.
Філософія історії Гердера.
Філософія мистецтва Шеллінга.
Розробка Гегелем теорії та методу діалектики.
Проблема становлення самосвідомості у Гегеля.
Філософія історії Гегеля.
Філософія одкровення Шеллінга.
Про гуманістичну спрямованість філософії Л.Фейєрбаха.
Екзистенційний напрям в російській філософії: Л.Шестов та М.Бердяєв.
М.Бердяєв про творчу сутність людини.
Огюст Конт – засновник позитивізму.
Е.Фромм про суперечність між особистим (індивідуальним) буття та буттям історичним.
Проблема відчуження в філософії К.Маркса.
Ідеї християнського еволюціонізму в філософії П.Тейяра де Шардена.
Міфопоетична свідомість давніх слов’ян.
Основні риси українського менталітету.
Джерела української філософії і культури.
Українське бароко як тип культури та світогляду.
Філософські погляди Ф.Прокоповича.
“Філософія серця” Г.С.Сковороди.
Світогляд М.Гоголя та його вплив на російську культуру.
Філософія мови О.Потебні.
Академічна філософія П.Юркевича.
Історіософія М.Костомарова.
“Хуторянська” філософія П.Куліша.
Філософські та соціологічні погляди М.Драгоманова.
Ліберальне обґрунтування національної ідеї у М.Драгоманова.
Моральна філософія Л.М.Толстого.
Українська національна ідея у ХХ ст. Основні напрямки.
Національні джерела російського комунізму.
Особливості російського марксизму.
Монархізм В.Липинського.
Інтегральний націоналізм Д.Донцова.
Націонал-комунізм в Україні (М.Хвильовий та ін.).
Культурно-філософський ренесанс 20-х років в Україні.
Питання культури та світогляду особистості (за працями В.Шинкарука, В.Іванова, О.Яценка).
Вчення В.І.Вернадського про “ноосферу”.
Етика “конкордизму” В.Винниченка.
Історіософська концепція М.Грушевського.
Романтично-екзистенціальна спрямованість творчості Лесі Українки.
Національна ідея та формування громадянського суспільства.
Етнос та нація.
Філософія українських “шестидесятників” (ХХ ст.).
Філософія та наука про матеріальну єдність світу.
Особливості соціального простору та часу.
Сучасні класифікації форм руху матерії.
Сучасна філософська та природничонаукова картина світу.
Ідеальність як суттєва характеристика свідомості.
Творча активність свідомості та її прояви.
Відкриття внутрішнього духовного світу людини в християнстві.
Діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса.
Свідомість як проблема філософії (за творами М.Мамардашвілі).
Свідоме та несвідоме у психіці людини.
Самосвідомість та її роль в духовному розвитку людини.
Проблема пізнаванності світу в історії філософії.
Скептицизм. Агностицизм, сенсуалізм, раціоналізм як філософські позиції.
Принцип єдності мислення та буття в філософії Нового часу.
Діалектика суб’єкта та об’єкта в діяльності та пізнанні.
Пізнання і творчість.
Інтуїція в пізнанні та творчості.
Єдність та різноманітність типів знання.
Істина і заблудження, їх діалектичний взаємозв’язок.
Пізнання та мова. Різноманітність мовної картини світу.
Формалізовані мови: їхні пізнавальні можливості та внутрішня обмеженість.
Істина як гносеологічна проблема.
Діалектика абсолютного та відносного у пізнанні.
Специфіка соціального пізнання.
Принцип системності в сучасній науці.
Наука, її сутність і соціальні функції.
Метафізика я к філософський метод пізнання, її історична обумовленість та обмеженість.
Догматизм, софістика, еклектика як прояви метафізичного способу мислення.
Евристична функція категорій діалектики.
Історична свідомість та історичне пізнання.
Соціальний закон та теоретичне пізнання.
Проблема факту в структурі соціального пізнання.
Проблема єдності та різноманітності історичного процесу.
Теорія формацій та реальність історичного процесу.
Сенс історії як філософсько-світоглядна проблема.
Збіг онтогенезу і філогенезу та проблема історицизму.
Історична необхідність і свідома діяльність людей.
Роль суб’єктивного фактору в суспільному житті.
Проблема свободи та відповідальності людини.
Єдність природного і соціального в історичному процесі.
Поняття соціальної еліти.
Держава, її історія, сучасність та майбутнє.
Оптимістичні та песимістичні варіанти розвитку суспільства.
Історіософія Л.М.Гумільова.
Моральна свідомість та її основні цінності.
Співвідношення віри та розуму в філософії А.Шопенгауера.
Філософія життя Ф.Ніцше. Проблема переоцінки цінностей.
Поняття надлюдини у Ф.Ніцше.
Соціологія М.Вебера.
Філософія історії О.Шпенглера та А.Тойнбі.
Правосвідомість та її значимість для формування громадянського суспільства в Україні.
Діалектичний взаємозв’язок суспільної та індивідуальної свідомості.
Переконання як головний елемент суспільної психології.
Проблема взаємозв’язку науки та ідеології.
Релігійні моделі суспільного розвитку.
Революція та еволюція – основні форми соціально-історичного процесу.
Філософська антропологія про сутність людини.
Історично-соціальний підхід Е.Фромма до розуміння людської природи.
Праця як фактор антропосоціогенезу.
Проблема життя та смерті людини в сучасній філософії.
Особистість як конкретно-історичне явище.
Про видатну особу та її роль в долі суспільства.
Волюнтаристичні та фаталістичні погляди на роль особистості в історії.
Свобода і справедливість як загальнолюдські цінності.
Потреби, інтереси і цінності – основні рушійні сили соціального розвитку.
Виникнення, джерела та сутність екзистенціалізму.
Ж.-П.Сартр про проблему свободи.
Психоаналіз та масове мистецтво.
Сутність та субстанція культури.
Проблема культурного самовизначення людини.
Синтез фрейдизму та марксизму у Е.Фромма.
Аналітична психологія К.Г.Юнга.
Культура і суспільство.
Проблема культурного самовизначення людини.
Історична обумовленість культури та культурний сенс історії.
Наступність і спадковість як закономірність розвитку культури.
Типологія культур.
Єдність та різноманіття культур.
Соціально-історичне та національне у розвитку культури.
Проблема розуміння та діалогу культур.
Багатозначність поняття “цивілізація”.
Вчення М.Я.Данилевського про культурно-історичні типи.
Теорія локальних цивілізацій А.Тойнбі.
Взаємодія елітарної та народної культур в історії.
Філософські концепції майбутнього людської спільноти.
Релігія та культура.
Культура і мораль.
Філософія і сучасний світ.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
Андрущенко В.П.: Михайличенко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: 2002. – 600с.
Бичко А.К. Історія філософії. – К.:Либідь, 2001. – 408с.
Бичко А.К.: Бичко І.В.: Табачковський В.Г. Історія філософії. – К.: 2001. – 408с.
Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х ч. – М.: Политиздат, 1990. – 639с.
Волинка Р.Г. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 544с.
Горський В.С.: Кислюк К.В. Історія української філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 488с.
Історія філософії: Підручник для вищої школи. – Харків: Прапор, 2003. – 768с.
Історія філософії. – К.: 1994. - 600с.
История философии: Учебник для высшей школы / Под ред. Н.И. Горлача. – Харьков: „Консул”, 2002. – 752с.
Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги столетия. – М.: 2000.
. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 320с.
Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К.: Книга, 2005. – 528с.
Кремень В.Г.: Ільїн В.В. Філософія: Логос. Софія. Розум: Підручник для вищ. навч. закладів. – К.: Книга, 2006. – 432с.
Петрушенко В.Л. Філософія. – Київ-Львів: 2002. – 600с.
Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Политиздат, 1988. – 592с.
Додаткова
Антология философской мысли. – М.: 1993.
Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: 1976.
Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: 1998.
Гладчев С.Н.: Козлова О.Н. Экологическая культура. – М.: 1998.
Древнекитайкая философия. // В 2 т. – М.: 1972.
Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – М.: 2001.
Семенов В.С. Уроки ХХ века и путь ХХ1 (социально-философский прогноз). – М.: 2000.
Современный философский словарь. – М.: 1998.
Сумерки богов. Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, Ж.-П.Сартр, А.Камю. / Под общей ред. А.Я.Яковлевой. – М.: 1999.
Степин В.С.: Кузнецов Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М.. 1994.
Феномен человека. Антология. – М.: 1993.
Філософський енциклопедичний словник. – К.: 2002.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: 2003.
Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М.: 1991.
Приложенные файлы

  • doc 18911052
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий