Plani praktichnikh zanyat z distsiplini

Плани семінарських занять з дисципліни «МІЖНАРОДНА ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ»
для студентів ІV курсу спеціальності
6.140101 « Готельно-ресторанна справа»
денної форми навчання VIII семестр.

Мета курсу ознайомлення студентів із світовими готельними комплексами, світовими готельними ланцюгами та основними принципами організації діяльності у них. Сучасні спеціалісти у галузі готельно-ресторанного господарства повинні чітко розрізняти сутність понять «міжнародна готельна індустрія» та «індустрія гостинності», чого можна досягти прослухавши курс „Міжнародна готельна індустрія”.

Завдання курсу:
прослідкувати розвиток міжнародної готельної індустрії;
розглянути організаційно-управлінську структуру світового готельного комплексу та світові
готельні ланцюги;
Оцінити важливість використання сучасних інформаційних технологій в управлінні готелем;
проаналізувати проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України.

Структура курсу «МІЖНАРОДНА ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ»
Види навчальної роботи
Кількість годин

1. Аудиторні заняття (кількість годин):
Лекції
Практичні заняття

28


16


12

2. Самостійна робота
53


Критерії оцінювання знань студентів
Види навчальної роботи
Кількість балів за одне заняття
Максимальна кількість балів

Практичне заняття
5
30

Модульна робота
25
50

Самостійна робота

20

Написання та аналіз реферату
20


В цілому
50
100


Форма контролю написання письмових кейсів.
Теми семінарських занять

Семінарське заняття № 1
Тема. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості (2 год.)

Питання для співбесіди:
1. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Американського регіону
2. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Європи
3. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Азійсько-Тихоокеанського регіону
4. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Південно-Східної Азії
5. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Близького Сходу
6. Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Латинської Америки

Обробіть рекомендовану для вивчення літературу та проведіть нотування в формі тез, конспекту чи опорного конспекту. Дайте письмове визначення основних понять теми.

Ключові слова: функціональні особливості, територіальні особливості, Європа, Азія, Америка

Завдання та питання для аудиторної роботи
1. Заповнити таблицю "Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості"
№ п/п
Регіон
Функціональні та територіальні особливості регіону
Особливості розвитку готельної індустрії регіону
Готельні організації, ланцюги регіону

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Контрольні питання
1. Назвіть основні чинники становлення та розвитку сфери гостинності в кожному з названих регіонів.
2. Які Ви знаєте головні історичні періоди у розвитку сфери гостинності кожного з названих регіонів?
3. Проаналізуйте особливості й географію формування перших історичних типів засобів розміщення кожного з названих регіонів.
4. Охарактеризуйте історію виникнення закладів розміщення готельного типу в країнах Європи та США у XVI на початку XX ст.
5. Розкажіть про основні види закладів харчування в еволюції. Сфери гостинності.
6. Які важливі риси і тенденції сучасного розвитку світового готельного господарства?

Рекомендована література:
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2003.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. – Киев: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011.
Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Пузаков Е.П., Честикова В.А. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро-М, 2007.
Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т. Г. Сокол.
· К. : Альтерпрес, 2009.
· 447 с.Семінарське заняття № 2
Тема. Створення та діяльність міжнародних готельних організацій (2 год.)

Форма проведення: навчальна презентація

Підготовка до проведення презентації:
Група розподіляється на підгрупи за основними міжнародними готельними організаціями
Міжнародна готельна асоціація (МГА)
ХОТРЕК
Асоціація готельних об'єднання і готелів міст України
Російська готельна асоціація (РГА)
Асоціації малих готелів і апартаментів України та ін.

Крім того, визначаються:
„експерт” – оцінює змістовність презентації;
„клієнт” – оцінює презентабельність презентації;
„споглядач” – оцінює участь кожного члена групи.

Презентація подається за планом:
Історична довідка;
Основні цілі та завдання діяльності.
Члени організацій.
Специфіка роботи.

Хід заняття:
Визначається завдання для всієї групи: в ході презентації заповнити таблицю:

З/П
Організація
Дата заснування
Цілі діяльності
Завдання діяльності
Члени організації
Специфіка роботи

12345
Оцінювання результатів презентації „експертами”, „клієнтами”, „споглядачем”,
Порівняння організацій за основними показниками, вміщеними у таблиці.

Рекомендована література:
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2003.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. – Киев: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
Кузнецова Н. М. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] : Навч. Посібник [Електронний ресурс] / Н. М. Кузнєцова.
· Київ, 1997. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011.
Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Пузаков Е.П., Честикова В.А. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро-М, 2007.
Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т. Г. Сокол.
· К. : Альтерпрес, 2009.
· 447 с.
Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. - Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. – К.: Альтерпрес, 2005. – 320 с. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Евдокименко Н. И. 20 лет на страже интересов гостиничной индустрии страны // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2010.
· №3.
· С. 8
·11.Семінарське заняття № 3
Тема. Організаційно-управлінська структура світового готельного комплексу.
Світові готельні ланцюги (2 год.)
План

Моделі організації готельного бізнесу та різновиди готелів.
Найбільші готельні ланцюги світу, їх характеристика.
Особливості проектування та спорудження готелів у різних країнах.

Обробіть рекомендовану для вивчення літературу та проведіть нотування в формі тез, конспекту чи опорного конспекту. Дайте письмове визначення основних понять теми.

Завдання та питання для обговорення

Які Ви знаєте моделі організації готельного бізнесу?
Які найбільші готельні ланцюги світу Ви знаєте?
Які особливості проектування та спорудження готелів у різних країнах Ви можете виділити?

Основні поняття: готельні послуги, готельні ланцюги, готельний бізнес, гостинність, індустрія гостинності, система класифікації.

Рекомендована література
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2003.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. – Киев: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие – М.: Нолидж, 1996. – 312с.
Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. Пособие. – 2 е изд., перераб. – Мн.: Новые знания, 2001. – 432с.
Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.
Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – М.: Экономика, 2000. – 284 с.
История успеха в индустрии гостеприимства. Цезарь Ритц
· основоположник швейцарских традиций гостиничного менеджмента [Електронний ресурс] .
· Режим доступу до вид.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Машкова С. История Mariott // Гостиница и ресторан: бизнес и управление.
· 2002.
· №1.
· С. 10
·14.
Мировой рейтинг сетей
· лидерство у отелей эконом-класса // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2009.
· №3.
· С. 30
·31.
Богданов Л. Бюджетные отели мирового бренда теперь реальность для Украины // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2010.
· №1.
· С. 20
·21.
Самарцев Е. Конрад Хилтон
· человек, влюбленный в отели // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2009.
· №3.
· С. 8
·10.
Кто станет первым завтра? // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2009.
· №3.
· С. 60
·61.
Гостиничные сети в Европе. Главные цифры // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2011.
· №3.
· С. 54
·58.

Семінарське заняття № 4
Тема. Міжнародна класифікація та типологія готельних підприємств (2 год.)

Питання для співбесіди:
1. Світові системи класифікації готелів.
2. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу
Загальні відомості про класифікацію готелів в Німеччині
Класифікація готелів у Франції
3. Hotelstars Union - єдині європейські зірки
4. Типологія готельних підприємств
Ключові поняття: класифікація, типологія, Hotelstars Union


Обробіть рекомендовану для вивчення літературу та проведіть нотування в формі тез, конспекту чи опорного конспекту. Дайте письмове визначення основних понять теми.

Завдання та питання для аудиторної роботи
1. Розглянути статтю "Класифікація готелів у Германії". Висловити свою позицію, щодо системи класифікації в цій країні. Які є позитивні та негативні моменти в роботі цієї системи, що можна використати для України?

Питання для самоконтролю
1. Які існують світові системи класифікації готелів?
2. Розкрийте підходи до класифікації готелів у різних країнах світу
Загальні відомості про класифікацію готелів в Німеччині
Класифікація готелів у Франції
3. Що таке "Hotelstars Union"?
4. Розкажіть про типологію готельних підприємств

Рекомендована література:
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. – Киев: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства : Навч. посібник / Н. М. Кузнецова.
· Київ, 1997.
· [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pulib.if.ua/part/8977
Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т. Г. Сокол.
· К. : Альтерпрес, 2009.
· 447 с.
Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах / А. В. Сорокина.
· 2007.
· 304 с.
Папирян Г. А. Международные экономические отношения: экономика туризма / Г. А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Пузаков Е. П., Честикова В. А. Международный туристический бізнес / Е. П. Пузаков, В. А. Честиков. – М.: Экспертное бюро-М, 2007.
Классификация отелей в Германии // Ресторанный и гостиничный бизнес.
· 2010.
· №1.
· С. 47.
Hotelstars Union – единые европейские звезды [Електронний ресурс] .
· Режим доступу до вид.: http://prohotelia.com.ua/onlinemag/4_2009/


Семінарське заняття № 5
Тема. Міжнародні виставки в готельній індустрії (2 год.)

Форма проведення: навчальна презентація

Підготовка до проведення презентації:
Група розподіляється на підгрупи за основними міжнародними виставками в готельній індустрії:
World Travel Market в Лондоне
ITB в Берлине
ITB-Asia в Сингапуре,
World Travel Fair в Шанхае,
The New York Times Travel
Міжнародна виставка індустрії гостинності «Hotel Expo Ukraine»
Міжнародна туристична виставка UІTT 2012 «Україна Подорожі та Туризм»
Міжнародна виставка "Готельний та ресторанний бізнес України"
Український Готельний Форум HVS UHOF
та інші

Крім того, визначаються:
„експерт” – оцінює змістовність презентації;
„клієнт” – оцінює презентабельність презентації;
„споглядач” – оцінює участь кожного члена групи.

Презентація подається за планом:
Історична довідка;
Основні цілі та завдання діяльності.
Специфіка роботи.

Хід заняття:
Визначається завдання для всієї групи: в ході презентації заповнити таблицю:

З/П
Виставка
Дати проведення
Цілі діяльності
Завдання діяльності
Специфіка роботи

1


2


3


4


5Оцінювання результатів презентації „експертами”, „клієнтами”, „споглядачем”,
Порівняння організацій за основними показниками, вміщеними у таблиці.

Рекомендована література:
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2003.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. – Киев: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
Кузнецова Н. М. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] : Навч. Посібник [Електронний ресурс] / Н. М. Кузнєцова.
· Київ, 1997. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011.
Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Пузаков Е.П., Честикова В.А. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро-М, 2007.
Международные выставки в туристической и гостиничной индустрии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://5ballov.qip.ru/referats/preview/103111/7/?referat-mejdunarodnyie-vyistavki-v-turisticheskoy-i-gostinichnoy-industrii

Семінарське заняття № 6
Тема. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства світу (2 год.)

Розкрийте свою позицію щодо питання "Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства світу" за допомогою методу «ПРЕС».

Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється, переконати інших у вашій правоті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.
Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи :
1. Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що ...» та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.
2. Обґрунтування: починаючи словами «...тому, що...», наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.
3. Приклад: продовжуйте висловлювання словом «... наприклад...» та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.
4. Висновки: закінчте висловлювання «Отже (тому), я вважаю...» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).
У ваших виступах, якщо це можливо, використовуйте:
думку експертів;
статистичні та наукові дані;
закони України;
інші допоміжні матеріали (речові докази, газетні статті, думки інших студентів, громадян тощо).

Підготовка до пари:
1. Вивчіть необхідну літературу по темі семінарського заняття
2. Сформуйте свою позицію щодо проблем та перспектив розвитку готельного господарства світу
3. Продумайте свою відповідь згідно зі структурою та етапами, наведеними вище.

Рекомендована література
Арбузова Н. Ю. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах / Н. Ю. Арбузова. Нижний Новгород : Штрих, 2001.
Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие: 3-е изд., стереотип. – К.: Дакор, 2008. – 288 с.
Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для профобразования / Ирина Юрьевна Ляпина; Под. ред. канд. пед. наук А.Ю.Лапина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.
Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011.
Роглев Х.Й. Основи готельного менеджменту : Навч. посіб.
· К.: Кондор, 2005.
· 408 с.
Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т. Г. Сокол.
· К. : Альтерпрес, 2009.
· 447 с.
Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под. ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2001. – 400 с.

Самостійна робота.
Теми рефератів.

Українські національні традиції гостинності: історичний аспект.
Етапи становлення світового готельного господарства.
Історія розвитку та становлення інституту гостинності на Україні та в Росії.
Сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства в Україні.
Структура індустрії гостинності та типологія засобів розміщення.
Нормативно-правова база функціонування готельних підприємств в Україні.
Нові організаційно-правові форми готельних підприємств.
Класифікація готельних підприємств: українська та закордонна практика.
Особливості проектування та спорудження готелів.
Характеристика та функціональне призначення приміщень готелю.
Малі готелі та міні-готелі в структурі готельної індустрії.
Технологія обслуговування гостей у готелі.
Склад та функціональні призначення служб готелю.
Склад та функціональне призначення служб підприємств харчування.
Структура та технології ділових комунікацій у готельному підприємстві.
Типи курортних готельних підприємств.
Питання організації охорони та безпеки готельного підприємства.
Особливості зовнішньоекономічної діяльності у готельному підприємстві (прийом іноземних туристів).
Системи молодіжних готелів.
Створення та діяльність міжнародних готельних організацій
Міжнародні виставки в готельній індустрії
Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства світуПитання для модульних робіт
з «Міжнародної готельної індустрії»
для студентів 4 курсу
спеціальності 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”
форми навчання: денна
8 семестр

Питання до модульного контролю № 1.
Поняття, сутність та структура індустрії гостинності.
Історичний розвиток індустрії гостинності.
Готельні асоціації
Міжнародна готельна конвенція
Міжнародні готельні правила
Кодекс відносин між готелями та тур агентствами
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Американського регіону
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Європи
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Азійсько-Тихоокеанського регіону
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Південно-Східної Азії
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Близького Сходу
Функціональні та територіальні особливості розвитку готельного господарства Латинської Америки
Управління в багатонаціональному середовищі
Міжнародна клієнтура
Природа багатонаціональних компаній індустрії гостинності
Стратегії міжнародного розвитку
Моделі організації готельного бізнесу та різновиди готелів.
Система франчайзингу
Характеристика найбільших готельних ланцюгів світу.

Питання до модульного контролю № 2.
Вплив процесу глобалізації на організаційну структуру
Управління операціями в міжнародній індустрії гостинності
Управління маркетингом в міжнародному середовищі
Менеджмент персоналу в міжнародній індустрії гостинності
Управління міжнародними фінансами
Світові системи класифікації готелів.
Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу
Загальні відомості про класифікацію готелів в Німеччині
Класифікація готелів у Франції
Hotelstars Union - єдині європейські зірки
Типологія готельних підприємств
Глобалізація і концентрація готельного бізнесу
Персоніфікація обслуговування і повна концентрація на запитах і потребах клієнтів
Впровадження нових технологій в ділову стратегію готельних підприємств


Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18911143
    Размер файла: 195 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий