PLANI PRAKTIChNIKh ZANYaT


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Предмет та метод історії економіки та економічної думки.

Питання заняття:

Предмет історії економіки та економічної думки.
Методи історії економіки та економічної думки.
Завдання курсу історії економіки та економічної думки.
Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.

Питання для самостійного вивчення:

Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.
Економічне зростання і його детермінанти. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.
Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.

Рекомендована література:

Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. М.: Экономистъ, 2004.-442 с.
Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник. – М.:Юристъ, 2003.- 456 с.
Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000.- 368 с.
Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.- М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.
История экономических учений: Учеб. Пособие / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.
История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.
Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.
Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005
Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.
Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.
Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.
Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.
Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.
Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.
Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.
Экономическая история мира. Европа. Т. 1 – 4 / Под общ. ред. М. В. Конотопова. М.: Дашков и Ко, 2004 – 2006.
Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

Питання заняття:

Привласнююче та виробничо-відтворююче господарства: визначення, структура, досягнення та обмеженість.
Етапи розвитку первісного суспільства та суспільного розподілу праці.
Риси господарств стародавнього Єгипту, Вавилона, Шумерського царства..
Економічна думка стародавнього світу.
Господарська діяльність в первісній історії України.

Питання для самостійного вивчення:

Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.
Система «влада-власність» та її роль в розвитку господарства Давнього Сходу.

Рекомендована література:

Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. М.: Экономистъ, 2004.-442 с.
Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.
История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.
Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней/Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001- 544 с.
Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.
Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.
Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.
Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.
Экономическая история мира. Европа. Т. 1 – 4 / Под общ. ред. М. В. Конотопова. М.: Дашков и Ко, 2004 – 2006.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).

Питання заняття:

Господарство Індії в другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці „Артхашастра”.
Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка.
Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час.
Реформи Солона.
Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.
Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки.
Закони ХІІ Таблиць.
Характеристика аграрного господарства Стародавнього Риму у працях Катона Старшого, Варрона та Колумелли.
Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.

Питання для самостійного вивчення:

Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій.
Вілли та латифундії.
Праці Ксенофонта («Домострой», «Про доходи).
Праці Платона («Держава», «Закони»).
Праці Аристотеля («Етика», «Політика», «Афінська політика»).
Праця Катона Старшого «Про землеробство»
.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4-5

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст. ст.).

ЗАНЯТТЯ 4

Питання заняття:

Характеристика розвитку феодального суспільства.
Суть рентних відносин та їх види.
Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі.

Питання для самостійного вивчення:

„Салічна правда”.
Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.

ЗАНЯТТЯ 5

Питання заняття:

Особливості середньовічної торгівлі.
Розвиток економічної думки середньовічного Сходу та Заходу.
Причини трансформації економічних поглядів.
Економічні погляди Хоми Аквінського.
Господарство Київської Русі.

Питання для самостійного вивчення:

„Повість минулих років”.
„Руська правда”.
„Галицько-Волинський літопис”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6-7

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVІперша половина XVII ст.).

ЗАНЯТТЯ 6

Питання заняття:

Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства в західноєвропейських країнах.
Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.
Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

Питання для самостійного вивчення:

Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.
Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій.

ЗАНЯТТЯ 7

Питання заняття:

Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.
Особливості господарського розвитку українських земель у ХVІ-ХVІІ століттях.
Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.

Питання для самостійного вивчення:

Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8-9

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ- перша половина ХІХ ст.).

ЗАНЯТТЯ 8

Питання заняття:

Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації.
Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.).
Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.).
Особливості становлення ринкового господарства в США.

Питання для самостійного вивчення:

Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.
А. Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику.
Економічні погляди Т.Мальтуса.
Економічні погляди Ж.Б.Сея.
Економічні погляди Дж.С.Мілля.
Історичні та соціально-економічні умови утворення США.
Особливості становлення ринкового господарства в США.
Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні.
Економічні погляди С.Сісмонді.
Економічні погляди П.Ж.Прудона. Економічні погляди К.Родбертуса.
Економічні погляди Ф.Лассаля.

ЗАНЯТТЯ 9

Питання заняття:

Економічне вчення А.Сміта.
Економічне вчення Д.Рікардо.
Економічне вчення Ж.Б.Сея.
Економічне вчення Г.Ч.Кері.
Марксизм.
Історична школа.

Питання для самостійного вивчення:

Економічні погляди соціалістів-утопистів: К.А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена.
Економічні погляди представників німецької історичної школи: Ф.Ліста, В.Рошена, Б.Гільдебранда, К.Кніса, Г.Шмоллера, К.Бюхера, Л.Брентано, М.Вебера, В.Зомбарта.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Питання заняття:

Промислове піднесення Німеччини та розвиток німецької економічної думки в наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (Р.Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпанн, Ф. Оппенгеймер).
Нові форми господарювання в США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Питання для самостійного вивчення:

Економічна думка Р.Штольцмана, Р. Штаммлера, О. Шпанна, Ф. Оппенгеймера.
Маржинальна революція.
Економічні погляди представників Австрійської школи маржиналізму: К.Менгера, О.Бем-Баверка, Ф.Візера.
Економічне вчення Дж.Б.Кларка.
Економічні погляди представників Лозаннської школи маржиналізму: Л.Вальраса, В.Парето.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Питання заняття:

Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці.
Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст.
Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.

Питання для самостійного вивчення:

Становлення інституціональної наукової традиції в українській економічній думці.
Вплив німецької історичної школи на розвиток економічної думки в Україні.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

Питання заняття:

Версальська угода та її економічна суть.
Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.
Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 – 30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.
Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.
Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.

Питання для самостійного вивчення:

Становлення світового господарства.
Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.
Причини виникнення та наслідки економічної кризи 1929-1933 років для країн Європейської цивілізації.
Економічна криза 1929-1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції.
Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині.
Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13-14

Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.).

ЗАНЯТТЯ 13

Питання заняття:

Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни.
Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. та його відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.

Питання для самостійного вивчення:

Концепції НТР.
Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50-70-ті роки ХХ ст.
Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького неолібералізму в його підготовці.

ЗАНЯТТЯ 14

Питання заняття:

Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті роки ХХ ст.
Неокейнсіанські теорії економічного зростання.
Кейнсіансько-неокласичний синтез.
Економічне зростання в інституціональній теорії.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15-16

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

ЗАНЯТТЯ 15

Питання заняття:

Економічні зміни в провідних країнах світу у 1970-х роках та їх відображення в посткейнсіанстві.
Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.

Питання для самостійного вивчення:

Особливості розвитку господарства Великої Британії та США та їх відображення в англійському та американському посткейнсіанстві.

ЗАНЯТТЯ 16

Питання заняття:

Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму.
Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.
Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму.

Питання для самостійного вивчення:

Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Теорема Р.Коуза.
Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Питання заняття:

Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст.
Становлення адміністративно-командної системи та її теоретичне обґрунтування.
Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства в період „хрущовської відлиги”.
Застійні явища в радянській економіці 70-х – першої половини 80-х років та проблеми вдосконалення господарського механізму в радянській економічній літературі.

Питання для самостійного вивчення:

Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.
Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст.
Суцільна колективізація та її наслідки.
Вибір економічної стратегії розвитку в повоєнний період.
Джерела відбудови та розвитку господарства.
Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х років.
„Косигінська” реформа (1965 р.), її суть та реалізація в Україні.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18

Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.).

Питання заняття:

Основні загальноекономічні показники розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу.
Характеристика загального рівня соціально-економічного розвитку регіону.

Питання для самостійного вивчення:

Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років).
Реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 18911274
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий