Bakalavr Pitannya do derzhavnogo ispitu z

Питання до державного іспиту з
«Цивільного права»

Цивільне право як галузь українського права.
Пояснити: Поняття цивільного права як галузі права. Ознаки
цивільного права як самостійної галузі права. Предмет цивільного права: поняття та складові частини. Ознаки предмету цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Засади цивільного права та законодавства. Функції цивільного права. Загально-правові та спеціально-галузеві (цивілістичні) функції цивільного права. Структура (система) цивільного права. Норма права, інститут права, підгалузь (розділ) як складові системи права.
2. Поняття цивільних правовідносин та їх ознаки.
Пояснити: Загальна характеристика суб’єктів та об’єктів
цивільних правовідносин. Учасники цивільних правовідносин: поняття, ознаки. Фізичні особи, юридичні особи як учасник цивільних правовідносин. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як учасники цивільних правовідносин. Інші суб’єкти публічного права як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
Об’єкти цивільних правовідносин.
Пояснити: Ознаки та види об’єктів цивільних правовідносин.
Матеріальні та нематеріальні блага як об’єкти цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Суб’єктивне цивільне право та його зміст. Суб’єктивний цивільний обов’язок та його зміст. Обов’язок активного та пасивного типу. Структура змісту цивільних правовідносин.
Види цивільних правовідносин.
Пояснити: Майнові та немайнові правовідносини. Абсолютні та
відносні правовідносини. Регулятивні та охоронні правовідносини. Речові та зобов’язальні правовідносини. Прості та складні правовідносини: поняття та ознаки. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин: поняття та види. Класифікація юридичних фактів. Дії та події. Юридичні акти та юридичні вчинки.
Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
Пояснити: Поняття фізичної особи та її ознаки. Поняття
«фізична особа» і «людина». Правоздатність фізичних осіб: поняття та зміст. Характерні ознаки правоздатності. Виникнення та припинення правоздатності фізичних осіб. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи. Обсяг прав, які становлять зміст цивільної правоздатності. Ім’я фізичної особи: поняття, порядок обрання. Зміна імені та порядок її реалізації. Місце проживання фізичної особи. Місце проживання особи та місце її перебування. Порядок обрання та визначення місця проживання фізичної особи. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи. Повна дієздатність фізичних осіб. Часткова дієздатність фізичних осіб. Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.
Опіка та піклування.
Пояснити: Поняття, зміст, підстави встановлення. Особи, над
якими встановлюється опіка та піклування. Правовий статус опікунів та піклувальників. Реалізація право чинів опікунами в інтересах підопічних: поняття, умови, обмеження. Припинення опіки та піклування: поняття, підстави, порядок. Інститут помічника в цивільному праві: поняття, підстави реалізації. Правовий статус помічника. Припинення повноважень помічника.
Юридичні особи.
Пояснити: Поняття та ознаки юридичної особи. Майнова
самостійність юридичної особи та її зміст. Здатність юридичної особи нести відповідальність за своїми зобов’язаннями. Здатність бути позивачем та відповідачем у суді як ознака юридичної особи. Цивільна правосуб’єктність юридичної особи: поняття та зміст. Цивільна правоздатність юридичної особи. Місце знаходження юридичної особи. Філії та представництва юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб: поняття, підстави.
8. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.
Пояснити: Суб’єкти публічного права як учасники цивільних
правовідносин. Цивільна правосуб’єктність держави: поняття, зміст, ознаки. Обсяг цивільної правоздатності держави та її зміст. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Відмінність Автономної Республіки Крим від держави України як учасника цивільно-правових відносин. Територіальна громада як суб’єкт цивільних відносин: поняття, правосуб’єктність.
Об’єкти цивільних прав (правовідносин).
Пояснити: Поняття та ознаки об’єкта цивільних правовідносин.
Класифікація об’єктів цивільних прав (правовідносин). Речі як об’єкти цивільних прав. Речі приватного права: поняття, види. Повністю або частково обороноздатні речі. Правовий режим речей: поняття, зміст, види. Нерухомі речі як об’єкти цивільних правовідносин: поняття, ознаки, види. Особливості правового режиму нерухомості. Класифікація речей. Гроші (грошові кошти) – особливий різновид рухомого майна. Валютні цінності: поняття та порядок їх використання. Цінні папери як об’єкти цивільних прав (правовідносин): поняття, сутність, види. Акції, облігації (види), казначейські зобов’язання держави, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери та їх ознаки.
Дії та результат дій як об’єкт цивільних прав (правовідносин).
Пояснити: Поняття послуги та її здійснення. Результат дій
(результат робіт) як об’єкт цивільних правовідносин. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. Інші об’єкти права інтелектуальної власності та їх правовий режим. Інформація як об’єкт цивільних прав. Конфіденційна інформація. Державна таємниця щодо інформації. Комерційна таємниця. Службова таємниця. Професійна таємниця. Інформація, яка підлягає охоронні.
11. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав: поняття та види.
Пояснити: Цивільно-правовий захист особистих немайнових
благ цивільним законодавством. Особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особи. Особисті немайнові блага, спрямовані на забезпечення особистої недоторканості фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують недоторканість особистого життя громадян.
12. Інші матеріальні та нематеріальні блага як об’єкти цивільних правовідносин.
Пояснити: Тварини як об’єкти цивільних прав та їх ознаки.
Окрема річ, сукупність речей. Майнові права та обов’язки як об’єкти цивільних прав. Підприємство як майновий комплекс та його правовий режим.
13. Здійснення цивільних прав: поняття, способи, порядок.
Пояснити: Принципи здійснення цивільних прав. Способи
здійснення цивільних прав. Гарантії права особи на здійснення нею цивільного права. Відмова від права: поняття та наслідки. Межі здійснення цивільних прав: поняття, зміст, тлумачення. Зловживання правом та зміст. Забезпечення виконання обов’язків. Засоби заохочення у цивільному праві.
14. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів.
Пояснити: Поняття захисту цивільних прав та інтересів. Способи
захисту: поняття та види. Форми захисту цивільних прав: поняття та види. Порядок захисту цивільних прав та інтересів. Підстави для захисту цивільних прав. Поняття та зміст цивільного інтересу. Право на звернення до суду за захистом цивільного права та інтересу. Захист прав та інтересів судом. Способи захисту судом цивільних прав та інтересів: поняття та види. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом. Самозахист цивільних прав та інтересів: поняття, зміст та реалізація.
15. Поняття правочину та його ознаки.
Пояснити: Відмінність право чинів від інших юридичних фактів
у цивільному праві. Зміст правочину. Правочиноздатність суб’єктів правочину. Форма правочину. Презумпція правомірності правочину: поняття, зміст, спростування. Наслідки недотримання письмової форми правочину. Нотаріальне посвідчення правочину: поняття, зміст, реалізація. Державна реєстрація правочинів: поняття, підстави, наслідки. Тлумачення правочину. Недійсність право чинів: поняття, підстави, наслідки. Загальні підстави визначення правочину недійсним.
16. Поняття представництва у цивільному праві та його види.
Пояснити: Підстави виникнення представництва. Добровільне
представництво. Комерційне представництво: поняття, зміст, реалізація. Законне представництво: поняття, зміст, реалізація. Правовий статус законних працівників. Права та обов’язки учасників правовідносин представництва. Представництво за довіреністю. Умови чинності довіреності. Строк дії довіреності. Схвалення дій представника та його наслідки.
17. Поняття власності та права власності.
Пояснити: Зміст права власності. Володіння майном.
Користування майном. Форми та види власності в Україні. Право власності в об’єктивному та cуб’єктивному розумінні. Непорушність права власності та його реалізація. Ознаки права власності як суб’єктивного права. Право володіння: поняття та зміст. Право користування: поняття та зміст. Право розпоряджання: поняття, зміст. Здійснення права власності: поняття, зміст, способи.
18. Засади набуття права власності: поняття, види.
Пояснити: Загальна презумпція правомірності набуття права
власності та її зміст. Підстави виникнення права власності: поняття та види. Первинні та похідні способи набуття права власності. Виробництво, переробка (специфікація) як способи виникнення права власності. Привласнення плодів і доходів та загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності за набувальною давністю: поняття, умови. Набуття права власності на знахідку та скарб. Набуття права власності у разі приватизації державного та комунального майна. Придбання майна за договором: поняття та умови. Спадкування як спосіб виникнення права власності на майно.
19. Припинення права власності: поняття та підстави.
Пояснити: Відчуження власником майна, відмова власника від
права власності: поняття, зміст, наслідки. Знищення майна, припинення права власності на майно, яке не може належати особі – як способи припинення права власності. Викуп пам’яток історії та культури, викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю: поняття, умови, наслідки. Звернення стягнення на майно, реквізиція та конфіскація майна: поняття, зміст, умови, наслідки. Припинення права власності з об’єктивних та суб’єктивних причин: поняття та ознаки.
20. Види права власності.
Пояснити: класифікації права власності за формами власності.
Поділ права власності на види за суб’єктами права власності. Поняття приватної власності. Поняття державної власності. Поняття комунальної власності. Поняття та види права власності. Право власності українського народу. Право державної власності. Право приватної власності. Право власності Автономної Республіки Крим. Право комунальної власності як власності територіальних громад. Обмеження права власності: ступінь, форми, порядок. Момент набуття права власності. Правовстановлюючі документи: поняття, зміст.
21. Поняття і види права приватної власності.
Пояснити: «Ідеальна» та «реальна» частка у праві спільної
власності. Право спільної часткової власності: поняття, зміст, ознаки. Підстави виникнення та припинення права спільної часткової власності на майно. Особливості права спільної часткової власності на майно.
22. Право спільної сумісної власності: поняття, зміст, ознаки.
Пояснити: Підстави виникнення права спільної сумісної
власності. Набуття майна подружжям, набуттям майна внаслідок спільної праці громадян – як способи виникнення права спільної сумісної власності. Набуття майна внаслідок спільної праці членів сім’ї. набуття майна особами, що ведуть селянське (фермерське) господарство. Здійснення права спільної сумісної власності: поняття, способи, порядок та умови. Припинення права спільної сумісної власності. Способи поділу спільної сумісної власності.
23. Захист права власності.
Пояснити: Охорона права власності в Україні. Захист права
власності: поняття, зміст, засади, підстави, порядок. Ознаки цивільно-правового захисту відносин власності. Цивільно-правові засоби захисту права власності: поняття, зміст, види. Ре6чово-правові та зобов’язально-правові засоби захисту права власності. Позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння: поняття, зміст, підстави та умови. Неможливість віндикації. Добросовісний та недобросовісний незаконний володілець майном: поняття, ознаки. Інші способи захисту права власності: поняття та види.
24. Суміжні речові права.
Пояснити: Загальна характеристика права на чужі речі. Ознаки
права на чужі речі. Права користування чужими речами. Права розпорядження чужими речами. Поняття сервітуту та його зміст. Емфітевзис та його ознаки. Суперфіцій та його ознаки. Право володіння та його зміст. Інші речові права на майно. Іпотека. Право користування чужим майном (сервітут). Зміст сервітуту. Суб’єкти та об’єкти права користування чужим майном. Види сервітутів. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Суб’єкти та об’єкти емфітевзису. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Суб’єкти та об’єкти суперфіціарних відносин.
25. Володіння і правоволодіння чужим майном.
Пояснити: поняття володіння його зміст та ознаки. Законне та
незаконне володіння. Незаконне добросовісне та недобросовісне володіння. Підстави виникнення володіння майно. Право володіння чужим майном. Суб’єктний та об’єктний склад права володіння чужим майном. Поняття «право володіння» та «фактичне володіння» майном. Зміст права володіння чужим майном. Підстави виникнення права володіння чужим майном. Припинення права володіння чужим майном.
26. Право інтелектуальної власності.
Пояснити: Поняття та види інтелектуальної власності. Право
інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності: поняття, зміст, ознаки. Право інтелектуальної власності за цивільним кодексом України. Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття, правовий статус. Особливості немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт. Види об’єктів інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності в Україні. Захист права інтелектуальної власності. Поняття порушення права інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності судом: поняття та способи.
27. Загальні положення про зобов’язання.
Пояснити: поняття та зміст зобов’язання. Ознаки зобов’язальних
правовідносин. Класифікація зобов’язань: підстави та види. Договірні та не договірні зобов’язання. Регулятивні та охоронні зобов’язання. Односторонні та зустрічні (взаємні) зобов’язання. Головні (основні) та додаткові (акцесорні) зобов’язання. Елементи зобов’язань: поняття, види та зміст. Суб’єкти зобов’язань та їх характеристика. Солідарні зобов’язання: поняття, види, ознаки. Об’єкт зобов’язання: поняття та характеристика. Підстави виникнення зобов’язань.
28. Припинення зобов’язань: поняття, способи, порядок.
Пояснити: Часткова або повна відмова від зобов’язань: поняття,
умови, наслідки. Виконання зобов’язання – ідеальна підстава його припинення. Передання боржником відступного кредитору (правочин та відступне). Зарахування зустрічних вимог: поняття, умови, порядок, наслідки. Особливості зарахування у разі заміни кредитора. Новація (оновлення) зобов’язання: поняття, зміст, ознаки. Прощення боргу: поняття, зміст, наслідки. Поєднання кредитора та боржника в одній особі. Неможливість виконання зобов’язання: поняття, зміст, наслідки. Припинення зобов’язання фізичної особи та ліквідацією юридичної особи.
29. Виконання зобов’язань: поняття, зміст, вимоги.
Пояснити: принципи виконання зобов’язань та їх види. Реальне
виконання зобов’язання: поняття, зміст, ознаки. Виконання зобов’язання належним чином: поняття, зміст. Виконання зобов’язання щодо належного предмету. Виконання зобов’язання належними сторонами. Виконання зобов’язання у належний строк. Виконання зобов’язання у належному місці. Виконання зобов’язання належним способом. Особливості виконання грошових зобов’язань. Особливості виконання зобов’язань з кількома кредиторами та кількома боржниками. Дострокове виконання зобов’язань: поняття, умови, наслідки.
30. Забезпечення виконання зобов’язань.
Пояснити: Поняття та зміст засобів забезпечення виконання
зобов’язань: поняття та види. Речово-правові та зобов’язально-правові засоби забезпечення виконання зобов’язань. Застава: поняття, зміст, предмет, підстави виникнення. Завдаток: поняття, зміст, функції. Завдаток як засіб забезпечення зобов’язань та форма цивільно-правової відповідальності. Притримання: поняття, зміст, ознаки. Припинення права та притримання. Неустойка та її властивості. Умови стягнення неустойки та її види. Порука: поняття, зміст, наслідки. Права та обов’язки сторін договору поруки. Припинення поруки. Гарантія: поняття, зміст, ознаки гарантії. Банківська гарантія. Основні обов’язки гаранта. Відносини гаранта та принципала. Припинення гарантії.
31. Відповідальність у цивільному праві.
Пояснити: Цивільно-правова відповідальність за невиконання
зобов’язань: поняття, зміст, умови. Часткова та солідарна відповідальність боржників. Додаткова (субсидіарна) відповідальність боржника. Повна та обмежена відповідальність боржника. Відповідальність за свої дії та за дії інших осіб. Форми цивільно-правової відповідальності: поняття та види. Загальні та спеціальні форми цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності: поняття та види. Вина кредитора. Непереборна сила. Випадок. Інші обставини, що спричинили неможливість виконання зобов’язання: поняття та види.
32. Цивільно-правовий договір.
Пояснити: Поняття договору у цивільному праві.
Співвідношення категорії «договір» та «правочин». Сутність, ознаки та значення договору у цивільному праві. Функції договору: поняття, види, зміст. Свобода договору та її зміст. Види договорів. Консенсуальні та реальні договори. Односторонні та багатосторонні договори. Оплатні та безоплатні договори. Остаточні та попередні договори. Майнові та організаційні договори. Звичайні (приватноправові) та договори публічні. Поняття господарського (підприємницького) договору та його ознаки. Підприємницький договір – різновид цивільно-правового договору. Загальні (спільні) та спеціальні ознаки підприємницького договору. Класифікація підприємницьких договорів. Біржові угоди (договори): поняття, зміст. Види біржових угод (договорів).
33. Договори купівлі-продажу.
Пояснити: Поняття договору купівлі-продажу. Предмет, ціна,
форма договору купівлі-продажу. Права та обов’язки продавця і покупця. Момент виникнення права власності у покупця. Виконання договору купівлі-продажу. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором. Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. Види договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Договір купівлі-продажу житлових будинків і квартир.
34. Договори контрактації сільськогосподарської продукції.
Пояснити: Поняття та значення договору контрактації.
Відмінність договору контрактації і договору постави, купівлі-продажу. Законодавство про контрактацію. Закупівля сільськогосподарської продукції для державних потреб сторони в договорі контрактації. Порядок укладання договору контрактації та його зміст. Предмет договору. Строки здачі продукції. Ціна продукції. Місце приймання-здачі продукції. Права та обов’язки сторін. Виконання договору. Майнова відповідальність сторін за належне виконання і за невиконання зобов’язань за договором контрактації. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції.
35. Договори майнового найму (оренди), позички.
Пояснити: Поняття, особливості та види зобов’язань по передачі
майна в користування. Відмінності майнового найму, оренди та позички. Сторони і предмет договору майнового найму. Форми і строк договору майнового найму. Укладання договору майнового найму. Права та обов’язки наймодавця і наймача. Виконання договору. Доля поліпшень найнятого майна. Наслідки невиконання сторонами своїх зобов’язань. Припинення договору майнового найму. Дострокове розірвання майнового найму. Оренда майна державних підприємств. Особливість суб’єктивного складу договору оренди і об’єкт договору оренди. Суттєві умови договору оренди. Визначення розміру орендної плати. Права та обов’язки сторін. Припинення договору оренди. Відповідальність продавця (постачальника). Договір прокату: поняття, особливості. Договір найму земельної ділянки. Загальна характеристика закону «про оренду землі». Особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Договір позички: поняття, види, предмет, форма, зміст. Обов’язки користувача. Розірвання договору: підстави та правові наслідки.
36. Договір підряду.
Пояснити: Поняття договору підряду. Види договору підряду.
Відмінність підряду від інших договорів. Сторони в договорі підряду. Предмет договору підряду. Ціна. Кошторис. Строк. Права та обов’язки сторін. Організація робіт підрядчиком та його ризик. Права замовника під час виконання робіт. Сприяння замовника. Виконання договору. Дострокове розірвання договору. Відповідальність сторін за порушення його умов. Договір побутового підряду. Укладання виконання договору. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування населення.
37. Договір будівельного підряду на проведення проектних та пошукових робіт.
Пояснити: Поняття та види капітального виробництва. Система
підрядних договорів у будівництві. Організація договірних зв’язків. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Сторони в договорі. Генеральний договір. Договір субпідряду. Предмет, ціна, строк договору підряду. Проектне, матеріально-технічне та організаційне забезпечення будівництва. Порядок і строки укладання договору на капітальне будівництво. Права та обов’язки сторін. Виконання договору. Здача-приймання об’єкта в експлуатацію. Майнова відповідальність сторін зща порушення зобов’язань. Договір на проведення проектних та пошукових робіт. Основні умови договору. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за договором на виконання проектних та пошукових робіт.
38. Транспортні договори.
Пояснити: Транспортні зобов’язання та їх види. Транспортне
законодавство. Поняття та види перевезень і їх правове регулювання. Договір на організацію перевезень вантажів. Поняття та види договору перевезень вантажів. Сторони в договорі перевезень вантажів. Зміст договору. Перевізні документи (накладна, квитанція, коносамент, чартер). Строки перевезення. Права та обов’язки сторін. Виконання договору перевезення вантажів. Особливості договору перевезення швидкопсувних вантажів. Відповідальність сторін за невиконання і неналежне виконання зобов’язань по перевезенню вантажів. Підстави і межі відповідальності перевізника за втрату, недостачу, пошкодження, псування, чи присвоєння вантажу. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача. Договір перевезення пасажирів та багажу. Договір буксировки. Права та обов’язки сторін відповідальність сторін. Договори транспортного експедирування. Права та обов’язки сторін. Відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.
39. Зобов’язання зі страхування.
Пояснити: Соціально-економічна суть страхування та його
правове регулювання. Види та форми страхування. Страхові правовідносини. Страховик. Страхувальник. Основні страхові поняття: страховий інтерес, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, страхова оцінка, страховий платіж. Перестрахування. Співстрахування. Поняття договору страхування. Права та обов’язки сторін. Виконання страхових зобов’язань. Взаємовідносини страховика і страхувальника з третіми особами, які відповідають за настання страхового випадку. Добровільне страхування та його види. Види зобов’язного страхування. Обов’язкове особисте страхування пасажирів. Обов’язкове особисте державне страхування окремих категорій громадян. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
40. Позика. Кредит. Банківський вклад.
Пояснити: Поняття договору позики. Його предмет та форма.
Обов’язки сторін. Правове регулювання кредитних відносин. Види та форми кредиту. Комерційний кредит, товарний, бюджетний. Договір банківського рахунку. Співвідношення договорів банківського рахунку і банківського вкладу. Окремі види договорів банківського рахунку. Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського вкладу. Види банківських вкладів і їх оформлення (ощадна книжка, ощадний сертифікат і т.д.). Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.
41. Договори про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, зберігання, охорона).
Пояснити: поняття договору доручення. Відмінність його від
інших договорів. Сторони в договорі доручення. Форма договору. Зміст. Виконання договору доручення. Припинення договору доручення. Договір комісії. Відмінність комісії від договору доручення. Предмет, сторони та форма договору комісії. Права та обов’язки сторін. Взаємовідносин з третіми особами. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність комісіонера. Договір зберігання. Сторони, предмет та форма договору. Права та обов’язки сторін за договором. Спеціальні види договору зберігання. Зберігання на товарному складі. Договір про охорону об’єктів. Відмінність його від договору схову. Сторони, предмет та порядок укладання договору про охорону об’єктів. Права та обов’язки сторін.
42. Поняття довірчого управління майном.
Пояснити: Відмінність довірчого управління від юридичних
послуг. Об’єкти довірчого управління. Особливості правового режиму., майна, що знаходиться в довірчому управлінні. Зміст і виконання договору довірчого управління. Відповідальність довірчого управителя. Припинення договору довірчого управління. Особливості довірчого управління емісійними цінними паперами. Довірчі управління майном у силу закону.
43. Зобов’язання, що виникають с публічної обіцянки винагороди. (оголошення конкурсу).
Пояснити: Поняття та види зобов’язань, що виникають з
односторонніх дій, їх відмінність від інших зобов’язань. Публічна обіцянка винагороди. Зміст зобов’язань, що виникають с публічного обіцяння винагороди. Поняття та зміст конкурсу. Виконання зобов’язань, яків виникають з конкурсу. Права переможця конкурсу.
44. Зобов’язання, що виникають в наслідок заподіяння шкоди.
Пояснити: Поняття зобов’язань, що виникають внаслідок
заподіяння шкоди. Елементи і зміст зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Шкода. Підстави звільнення від відповідальності. Сторони в зобов’язаннях, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Поняття джерела підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, яка заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду заподіяну неповнолітніми, недієздатними особами та особами, які не розуміли значення своїх дій. Відповідальність за шкоду заподіяну в стані необхідної оборони і крайньої необхідності або завданої прийняттям закону про припинення права власності. Відповідальність за моральну шкоду: поняття моральної шкоди, підстави відповідальності.
45. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.
Пояснити: поняття зобов’язань, що виникають внаслідок
безпідставного збагачення. Умови виникнення таких зобов’язань. Виконання зобов’язань, що виникають з безпідставного збагачення. Підстави виникнення зобов’язань, що виникають з рятування чужого майна. Зміст та обсяг відшкодування. Повернення в натурі безпідставно набутого майна, відшкодування витрат та доходів. Майно, що не підлягає поверненню.
46. Поняття та значення спадкування.
Пояснити: Спадкоємство та його види. Підстави спадкування.
Відкриття спадщини. Суб’єкти та об’єкти спадкування. Склад спадщини, права та обов’язки, що не входять в склад спадщини.
47. Зміст заповіту.
Пояснити: Заповідальний відказ. Зміна і скасування заповіту.
Виконання заповіту. Спадкоємці за заповітом. Поняття, зміст і суб’єкти права на обов’язкову частку. Заповіт з умовою, заповіт подружжя, секретний заповіт. Посвідчення заповіту.
48. Спадкування за законом.
Пояснити: Спадкоємці за законом, порядок закликання до
спадкування. Частки спадкоємців за законом у спадковій масі. Спадкування по праву представлення.
49. Прийняття спадщини.
Пояснити: Способи і термін прийняття спадщини. Спадкоємна
трансмісія. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця. Розподіл спадкового майна. Охорона спадкового майна. Відмова від спадщини, її оформлення і правові наслідки. Відумерлість спадщини.
50. Виконання заповіту.
Пояснити: Порядок оформлення права на спадщину. Поняття,
сторони, форма та особливості спадкового договору. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.


Список літератури і нормативно-правових актів з «Цивільного права»
Конституція України від 26 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. -1996. -№30.- Ст. 141.
Цивільний кодекс України
Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. -№30.- Ст. 463.
3. Проект Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 року, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 5 червня 1997 року.
«Українське право». 1999. № 1.
4. Закон України від 7 лютого 1991 року «Про підприємництво ».
Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 14. - Ст.168.
Закон України від 7 лютого 1991 року «Про власність ». Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№20. – Ст. 249.
Закон України від 27 березня 1991 року «Про підприємства в Україні ». Відомості Верховної Ради України. -1991. -№24. - Ст. 272.
7. Закон України від 23 квітня 1991 року «Про свободу совісті і релігійні організації».
Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№25.- Ст. 281.
8. Закон України від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№30.- Ст. 379.
9. Закон України від 18 червня 1991 року «Про цінні папери і фондову біржу».
Відомості Верховної Ради України. - 1991. №38. - Ст. 508.
10. Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства». Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№49. - Ст. 682.
11. Закон України від 6 листопада 1991 року «Господарський процесуальний кодекс України».
Відомості Верховної Ради України. - 1992. № 6. - Ст. 56.
12. Закон України від 10 грудня 1991 року «Про дію міжнародних договорів на території України ».
Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№10.- Ст. 137.
13. Закон України від 10 грудня 1991 року «Про товарну біржу ». Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 10. Ст. 139.
14. Закон України від 20 грудня 1991року «Про селянське (фермерське) господарство ».
Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 14. Ст. 186.
15. Закон України від 14 лютого 1992 року «Про колективне сільськогосподарське підприємство».
Відомості Верховної Ради України. -1992. -№20. -Ст. 272.
16. Закон України від 6 березня 1992 року «Про приватизаційні папери ». Відомості Верховної Ради України. -1992. -№24. -Ст. 352.
17. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про споживчу кооперацію» Відомості Верховної Ради України. - 1992. –
№ 30. -Ст. 414.
18. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державних підприємств і організацій ».
Відомості Верховної Ради України. -1992. №30. -Ст. 416.
Закон України від 14 травня 1992 року «Про банкрутство ». Відомості Верховної Ради України. -1992. №31. -Ст. 440.
Закон України від 16 червня 1992 року «Про об'єднання громадян ». Відомості Верховної Ради України. -1992. №34. Ст. 504.
21. Закон України від 19 червня 1992 року «Про приватизацію державного житлового фонду».
Відомості Верховної Ради України. -1992. -№36. -Ст. 524.
Закон України від 17 вересня 1992 року «Про державну статистику». Відомості Верховної Ради України. -1992. № 43. -Ст. 608.
Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про заставу». Відомості Верховної Ради України. -1992. №47. Ст. 642.
Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію» Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 48. -Ст. 650.
Закон України від 16 листопада 1992 року «Про основи містобудування». Відомості Верховної Ради України. -1992. № 52. Ст. 683.
26. Закон України від 19 листопада 1992 року «Основи законодавства України про охорону здоров'я».
Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 4. -Ст. 19.
27. Закон України від 19 грудня 1992 року «Про адвокатуру». Відомості Верховної Ради України. -1993. № 9. -Ст. 62.
28. Закон України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок».
Відомості Верховної Ради України. -1993. № 10. -Ст. 79.
Декрет КМ України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито». Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 13. -Ст. 113.
Закон України від 3 березня 1993 року «Про тваринний світ». Відомості Верховної Ради України. -1993. № 18. Ст. 191.
31. Декрет КМ України від 17 березня 1993 року № 23-93 «Про довірчі товариства».
Відомості Верховної Ради України. -1993. № 19. -Ст. 207.
32. Закон України від 21 квітня 1993 року «Про охорону прав на сорти рослин».
Відомості Верховної Ради України. -1993. № 21. Ст. 218.
33. Закон України від 22 квітня 1993 року «Про аудиторську діяльність». Відомості Верховної Ради України. -1993. -№23. -Ст. 243.
34. Закон України від 4 травня 1993 року «Повітряний кодекс України». Відомості Верховної Ради України. -1993. -№25. -Ст. 274.
35. Закон України від 10 травня 1993 року «Про стандартизацію і сертифікацію».
Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 27. Ст. 289.
36. Закон України від 25 червня 1993 року «Про науково-технічну інформацію»
Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 33. -Ст. 345.
Закон України від 2 вересня 1993 року «Про нотаріат». Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 39. -Ст. 383.
Закон України від 15 грудня 1993 року «Про насіння». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№2. Ст. 5.
Закон України від 23 грудня 1993 року «Про племінне тваринництво». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 2. -Ст. 7.
40. Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на промислові зразки».
Відомості Верховної Ради України. -1994. № 7. Ст. 36.
41. Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 7. -Ст. 36.
42. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про міжнародні договори і угоди».
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№10. -Ст. 45.
43. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про авторське право і суміжні права».
Відомості Верховної Ради України. -1994. № 13. -Ст. 64.
44. Закон України від 24 грудня 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану».
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 14. -Ст. 78.
45. Закон України від 24 грудня 1993 року «Про національний архівний фонд та архівні установи».
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 15. -Ст. 86.
Закон України від 24 грудня 1993 року «Про біженців». Відомості Верховної Ради України. -1994. № 16. -Ст. 90.
Закон України від 21 січня 1994 року «Лісовий кодекс України». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№17. -Ст. 99.
Закон України від 4 лютого 1994 року «Про правовий статус іноземців». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№23. -Ст. 161.
49. Закон України від 24 лютого 1994 року «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№27. -Ст. 218.
Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 28 . -Ст. 232.
Закон України від 1 липня 1994 року «Про енергозбереження». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 30. -Ст. 283.
52. Закон України від 5 липня 1994 року «Про захист інформації в автоматизованих системах»
Відомості Верховної Ради України. -1994. -№31. -Ст. 286.
Закон України від 27 липня 1994 року «Кодекс України про надра». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№36. -Ст. 340.
Закон України від 10 листопада 1994 року «Про транспорт». Відомості Верховної Ради України. -1994. -№51. -Ст. 446.
55. Закон України від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду».
Відомості Верховної Ради України. -1995. № 1. Ст. 1.
56. Закон України від 27 січня 1995 року «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 7. -Ст. 45.
57. Закон України від 10 лютого 1995 року «Про наукову і науково-технічну експертизу».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 9. Ст. 56.
58. Закон України від 15 лютого 1995 року «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 10. -Ст. 60.
59. Закон України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».
Відомості Верховної Ради України. -1995. № 10. -Ст. 62.
60. Закон України від 8 лютого 1995 року «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 12. Ст. 81.
Закон України від 28 лютого 1995 року «Про інформаційні агентства». Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 13. -Ст. 83.
Закон України від 2 березня 1995 року «Про пестициди і агрохімікати». Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 14. -Ст. 91.
Закон України від 16 травня 1995 року «Про зв'язок». Відомості Верховної Ради України. -1995. №20. -Ст. 143.
64. Закон України від 16 травня 1995 року «Про виключну (морську) економічну зону України».
Відомості Верховної Ради України. -1995. №21. -Ст. 152.
65. Закон України від 31 травня 1995 року «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)».
Відомості Верховної Ради України. 1995. №21. Ст. 155.
66.Закон України від 6 червня 1995 року «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей».
Відомості Верховної Ради України. -1995. №22. -Ст. 173.
67.Закон України від 23 червня 1995 року «Про донорство крові та її компонентів».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№23. -Ст. 183.
Закон України від 6 червня 1995 року «Водний кодекс України». Відомості Верховної Ради України. 1995. №24. Ст. 189.
Закон України від 29 червня 1995 року «Про музеї та музейну справу». Відомості Верховної Ради України. -1995. -№25. -Ст. 191.
70. Закон України від 30 червня 1995 року «Про поводження з радіоактивними відходами».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№27. -Ст. 198.
71.Закон України від 2 червня 1995 року «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№22. -Ст. 168.
72.Закон України від 15 вересня 1995 року «Про туризм». Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 31. -Ст. 241.
73.Закон України від 15 вересня 1995 року «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 32. -Ст. 255. ' 74. Закон України від 13 жовтня 1995 року «Про ратифікацію договору про закони щодо товарних знаків».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 37. -Ст. 281.
75.Закон України від 31 жовтня 1995 року «Про приєднання України до Статуту Ради Європи».
Відомості Верховної Ради України. -1995. № 38. -Ст. 287.
76.Закон України від 23 травня 1995 року «Кодекс торговельного мореплавства України».
Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 47-52. -Ст. 349.
11. Закон України від 22 грудня 1995 року «Про поставки продукції для державних потреб».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 3. -Ст. 9.
78.Закон України від 21 листопада 1995 року «Про промислово-фінансові групи».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№23. -Ст. 88.
79.Закон України від 7 березня 1996 року «Про страхування». Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 18. -Ст. 78.
80.Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування».
Відомості Верховної Ради України. 1996. -№ 19. -Ст. 80.
Закон України від 4 квітня 1996 року «Про лікарські засоби». Відомості Верховної Ради України. -1996. -№22. -Ст. 86.
Закон України від 15 травня 1996 року «Про трубопровідний транспорт». Відомості Верховної Ради України. -1996. -№29. -Ст. 139.
Закон України від 3 липня 1996 року «Про рекламу». Відомості Верховної Ради України. -1996. -№39. -Ст. 181.
Закон України від 4 липня 1996 року «Про залізничний транспорт». Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 40. -Ст. 183.
85. Закон України від 10 липня 1996 року «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 41. -Ст. 188.
86. Закон України від 12 липня 1996 року «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 44. -Ст. 222.
87. Закон України від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 47. -Ст. 256.
88. Закон України від 30 жовтня 1996 року «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
Відомості Верховної Ради України. -1996. -№51. -Ст. 292.
89. Закон України від 15 листопада 1996 року «Про космічну діяльність». Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 1. -Ст. 2.
90. Закон України від 22 листопада 1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань».
Відомості Верховної Ради України. -1997. № 5. Ст. 28.
91. Закон України від 24 січня 1997 року «Про державний матеріальний резерв».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 13. -Ст. 112.
92. Закон України від 5 червня 1997 року «Про видавничу справу». Відомості Верховної Ради України. -1997. -№32. - Ст. 206.
93. Закон України від 16 вересня 1997 року «Про благодійництво та благодійні організації».
Відомості Верховної Ради України. -1997. № 46. Ст. 292.
94. Закон України від 23 вересня 1997 року «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 48. -Ст. 296.
95. Закон України від 23 вересня 1997 року «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 50. Ст. 302.
96. Закон України від 7 жовтня 1997 року «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№52. -Ст. 312.
97.Закон України від 16 жовтня 1997 року «Про електроенергетику». Відомості Верховної Ради України. -1998. -№ 1. -Ст. 1.
98. Закон України від 17 липня 1997 року «Про сільськогосподарську кооперацію».
Відомості Верховної Ради України. -1997. № 39. Ст. 261.
99. Закон України від 17 липня 1997 року «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 44. -Ст. 281.
100.Закон України від 18 липня 1997 року «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України».
Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 45. -Ст. 284.
101.Закон України від 5 листопада 1997 року «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
Відомості Верховної Ради України. -1998. -№ 8. -Ст. 28.
102.Закон України від 18 листопада 1997 року «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».
Відомості Верховної Ради України. -1998. -№ 9. -Ст. 34.
103.Закон України від 18 листопада 1997 року «Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках ».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. № 10. -? Ст. 36.
104.Закон України від 19 листопада 1997 року «Про видобування і переробку уранових руд».
Відомості Верховної Ради України. -1998. -№ 11-12. -Ст. 39.
105.Закон України від 2 грудня 1997 року «Про торгово-промислові палати в Україні».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 13. - Ст. 52.
106.Закон України від 10 грудня 1997 року «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. № 15. - Ст. 67.
107.Закон України від 16 грудня 1997 року «Про лізинг». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 16. - Ст. 68.
108.Закон України від 23 грудня 1997 року «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 20. Ст. 99.
109.Закон України від 23 грудня 1997 року «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№19. Ст. 98.
110.Закон України від 13 січня 1998 року «Про кінематографію». Відомості Верховної Ради України. 1998. -№22. Ст. 114.
111.Закон України від 14 січня 1998 року «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№23. Ст. 121.
112.Закон України від 14 січня 1998 року «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№22. - Ст. 115.
113.Закон України від 15 січня1998 року «Про Вищу раду юстиції». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№25. -Ст. 146.
114.Закон України від 4 лютого 1998 року «Про Національну програму інформатизації». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 27-28. - Ст. 181.
115.Закон України від 10 лютого 1998 року «Про професійно-технічну освіту».
Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№32. - Ст. 215.
116.Закон України від 11 лютого 1998 року «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№30-31. - Ст. 194.
117.Закон України від 3 березня 1998 року «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№34. - Ст. 228.
118.Закон України від 5 березня 1998 року «Про відходи». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 36-37. - Ст. 242.
119. Закон України від 24 березня 1998 року «Про державну виконавчу службу».
Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36-37. Ст. 243.
120.Закон України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№46-47. - Ст. 280.
121. Закон України від 14 жовтня 1998 року «Про захист рослин». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 50-51. - Ст. 310.
122. Закон України від 20 жовтня 1998 року «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період». Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№52. -Ст. 318.
123. Закон України від 20 листопада 1998 року «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 1. Ст. 2.
124. Закон України від 1 грудня 1998 року «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Відомості Верховної Ради України. 1999. № 2-3. Ст. 21.
125. Закон України від 23 грудня 1998 року «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності».
Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 5-6. Ст. 44.
126. Закон України від 15 січня 1999 року «Про столицю України – місто Київ». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№11. Ст. 79.
127. Закон України від 9 квітня 1999 року «Про рослинний світ». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№22-23. -Ст. 198.
128. Закон України від 9 квітня 1999 року «Про обов'язковий примірник документів». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 22-23. - Ст. 199.
Закон України від 5 травня 1999 року «Про металобрухт». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 25. Ст. 212.
Закон України від 13 травня 1999 року «Про загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№28.- Ст. 230.
131. Закон України від 20 травня 1999 року «Про Національний банк України».
Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.
132. Закон України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність». Відомості Верховної Ради України. 1999. №31. - Ст. 246.
133. Закон України від 7 липня 1999 року «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№37. - Ст. 332.
134. Закон України від 15 липня1999 року «Про прожитковий мінімум». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 38. - Ст. 348.
135. Закон України від 15 липня1999 року «Про підвищення мінімального розміру пенсії». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№40. - Ст. 359.
136. Закон України від 16 липня 1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№40. - Ст. 365.
137. Закон України від 16 липня1999 року «Про концесії». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№41. - Ст. 372.
138. Закон України від 16 липня 1999 року «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини». Відомості Верховної Ради України. - 1999. №41. Ст. 377.
139. Закон України від 30 червня1999 року Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство» - нова назва «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 42-43. - Ст. 378.
140. Закон України від 14 вересня1999 року «Про угоди про розподіл продукції».
Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№'44. - Ст. 391.
141. Закон України від 15 вересня 1999 року «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 45. Ст. 397.
142. Закон України від 17 вересня 1999 року «Про Концепцію державної сімейної політики». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 46-47. - Ст. 404.
143. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№48. - Ст. 405.
144. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про правовий режим майна у Збройних Силах України». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 48. - Ст. 407.
145. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про господарську діяльність у Збройних Силах України». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 48. - Ст. 408.
146. Закон України від 24 вересня 1999 року «Про списання та реструктуризацію заборгованості с/г товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№48. - Ст. 414.
Закон України від 6 жовтня 1999 року «Гірничий закон України». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№50. - Ст. 433.
Закон України від 20 жовтня 1999 року «Про транзит вантажів». Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№51.- Ст. 446.
Закон України від 22 жовтня 1999 року «Про гуманітарну допомогу». Відомості Верховної Ради України. -1999. -№51.- Ст. 451.
150. Закон України від 14 грудня 1999 року «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 3. - Ст. 21.
151. Закон України від 14 грудня 1999 року «Про аварійно-рятувальні служби».
Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 4. - Ст. 25.
152. Закон України від 15 грудня 1999 року «Про внесення змін до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (ВВРУ. 1998. № 34. - Ст. 228). Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 5. - Ст. 35.
153. Закон України від 21 грудня 1999 року «Про внесення змін до Закону України »Про племінне тваринництво» (ВВРУ. 1994. № 2. - Ст. 7) Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№6-7.- Ст. 37.
154. Закон України від 11 січня 2000 року «Про внесення змін до деяких законодавчих акти України з питань реєстрації актів громадянського стану».
Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 9. - Ст. 67.
155. Закон України від 14 січня 2000 року «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 12. - Ст. 95.
156. Закон України від 17 лютого 2000 року «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 12. - Ст. 97.
157. Закон України від 10 лютого 2000 року «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону (строком на 10 років)». Відомості Верховної Ради України. 2000. № 13. - Ст. 99.
158. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про мисливське господарство та полювання». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 18. - Ст. 132.
159. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про психіатричну допомогу». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 19. - Ст. 143.
160. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державну кошти». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 20. - Ст. 148.
161. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про бджільництво». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№21. - Ст. 157.
162. Закон України від 16 березня 2000 року «Про державну нагороди України».
Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 21. - Ст. 162.
163. Закон України від 2 березня 2000 року «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 22. - Ст. 171.
164. Закон України від 16 березня 2000 року «Про правовий режим надзвичайного стану». Відомості Верховної Ради України. - 2000. № 23. - Ст. 176.
165. Закон України від 16 березня 2000 року «Про внесення змін до Закону України »Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ВВРУ. - 1995. - № 7. - Ст. 45) Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 23. - Ст. 177.
166. Закон України від 23 березня 2000 року «Про жертв нацистських переслідувань». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 24. - Ст. 182.
167. Закон України від 23 березня 2000 року «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№24.- Ст. 183.
168. Закон України від 23 березня 2000 року «Про внесення змін до Закону України »Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (ВВРУ. - 1993. № 16. - Ст. 167). Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 27. - Ст. 211.
169. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) на виконання робіт на будівництві об'єктів». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 27. - Ст. 212:
170. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про перевезення небезпечних вантажів». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 28. - Ст. 222.
171. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про правовий режим воєнного стану». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 28. - Ст. 224.
172. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про захист населення від інфекційних хвороб». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 29. - Ст. 228.
173. Закон України від 20 квітня 2000 року «Про проведення експерименту вжитловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 30. - Ст. 237.
174. Закон України від 20 квітня 2000 року «Про природні монополії». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№30. - Ст. 238.
175. Постанова Верховної Ради України від 11 травня 2000 року «Про питання управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№32.- Ст. 267.
176. Закон України від 18 травня 2000 року «Про Державну програму приватизації (на 2000-2002 роки)». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 33-34. - Ст. 272.
177. Постанова КМ України від 27 травня 2000 року № 844 «Про порядок надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності»
«Урядовий кур’єр» від 7 червня 2000 року
178. Закон України від 1 червня 2000 року «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 35. - Ст. 288.
179. Закон України від 1 червня 2000 року «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - Ст. 289.
180. Закон України від 1 червня 2000 року «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Відомості Верховної Ради України. - 2000. № 35. - Ст. 290
181. Закон України від 1 червня 2000 року «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 36. - Ст. 299.
182. Закон України від 1 червня 2000 року «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№37. - Ст. 307.
183. Закон України від 1 червня 2000 року «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 38. - Ст. 315.
184. Закон України від 8 червня 2000 року «Про охорону культурної спадщини».
Відомості Верховної Ради України. - 2000. № 39. Ст. 333.
185. Закон України від 8 червня 2000 року «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 40. - Ст. 337.
186. Закон України від 13 липня 2000 року «Про особливості приватизації ВАТ «Укртелеком». Відомості Верховної Ради України. - 2000. № 41. - Ст. 341.
187. Закон України від 13 липня 2000 року «Про зону надзвичайної екологічної ситуації». Відомості Верховної Ради України. - 2000. № 42. - Ст. 348.
188. Закон України від 14 вересня 2000 року «Про імплантацію електрокардіостимуляторів». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 43. - Ст. 369.
189. Закон України від 14 вересня 2000 року «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 44. - Ст. 374.
190. Закон України від 14 вересня 2000 року «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 45. - Ст. 375.
191. Закон України від 21 вересня 2000 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 45. - Ст. 377.
192. Закон України від 21 вересня 2000 року «Про ратифікацію Угоди співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 45. - Ст. 380.
193. Закон України від 21 вересня 2000 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 46. - Ст. 396.
194. Закон України від 21 вересня 2000 року «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№47.- Ст. 405.
195. Закон України від 5 жовтня 2000 року «Про державну соціальні стандарти та державну соціальні гарантії». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№48.- Ст. 409.
196. Закон України від 5 жовтня 2000 року «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2000 рік». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№49.- Ст. 421.
197. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати». Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 49. - Ст. 422.
198. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про Всеукраїнський перепис населення». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 51-52. - Ст. 446.
199. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про державну підтримку малого підприємництва». Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 51-52. - Ст. 447.
200. Закон України від 16 листопада 2000 року «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 1. - Ст. 2.
201. Закон України від 26 листопада 2000 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо операцій з металобрухтом». Відомості Верховної Ради України. - 2001. № 1. - Ст. 3.
202. Закон України від 7 грудня 2000 року «Про Державний бюджет України на 2001 рік». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 1. - Ст. 10.
203. Закон України від 7 грудня 2000 року «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 4. - Ст. 12.
204. Закон України від 7 грудня 2000 року «Про банки і банківську діяльність». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 5-6. - Ст. 30.
205. Закон України від 21 грудня 20000 року «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 7. - Ст. 35.
206. Закон України від 21 грудня 2000 року «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 8. - Ст. 37.
207. Закон України від 21 грудня 2000 року «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 10. - Ст. 44.
208. Закон України від 18 січня 2001 року «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 11. - Ст.52.
209. Закон України від 18 січня 2001 року «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№11. -Ст. 55.
210. Закон України від 11 січня 2001 року «Про захист економічної конкуренції».
Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№12. - Ст. 64.
211. Закон України від 18 січня 2001 року «Про громадянство України». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№13. - Ст. 65.
212. Закон України від 18 січня 2001 року «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№14. - Ст. 71.
213. Закон України від 18 січня 2001 року «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 15. - Ст.. 73.
214. Закон України від 22 лютого 2001 року «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№17.- Ст..8О.
215. Закон України від 15 березня 2001 року «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Відомості Верховної Ради України. - 2001. №21. Ст.103.
Закон України від 5 квітня 2001 року «Про автомобільний транспорт». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 22. - Ст..1О5.
Закон України від 5 квітня 2001 року «Про обіг векселів в Україні». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 24-Ст..128.
218. Закон України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 29 - Ст..138.
Закон України від 26 квітня 2001 року «Про охорону дитинства». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 29 - Ст..142.
Закон України від 17 травня 2001 року «Про стандартизацію». Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 31 - Ст..145.
221. Закон України від 17 травня 2001 року «Про підтвердження відповідності».
Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№32- Ст.169.
222. Закон України від 17 травня 2001 року «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 32 - Ст.170
Закон України від 7 червня 2001 року «Про імміграцію». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 41 - Ст.197.
Закон України від 21 червня 2001 року «Про народні художні промисли». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 41 - Ст.199.
229. Закон України від 21 червня 2001 року «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№42- Ст.213.
230. Закон України від 21 червня 2001 року «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право та суміжні права». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№43- Ст.214.
231. Закон України від 21 червня 2001 року «Про біженців». Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47 - Ст.250.
232. Закон України від 21 червня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 47-Ст.251.
233. Закон України від 21 червня 2001 року «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№48- Ст.253.
234. Закон України від 11 липня 2001 року «Про нафту і газ». Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№50- Ст.262.
235. Закон України від 21 червня 2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 1 - Ст.1.
ІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
Автаева Н.Е. Гражданско-правовая защита социалистической собственности. -М, 1974.
Агарков М.М. Учение о ценньіх бумагах. - М., 1993.
Азімов 1. Забезпечення виконання зобов'язань. - X., 1995.
Азімов Ч. До розроблення Нового Цивільного кодексу України // Право України. - 1992. - № 6.
Басин Ю.Г. Обьективные факторы развития економики и гражданское право // Проблемы совершенствования советского законодательства. ВНИИСЗ. Трудьі, т.29, М., 1984.
Батуров Г. Разрешение судом споров о праве собственности на жилое строение. -М., 1978.
Бирюков И.А., Заика Ю.А. Гражданское право в вопросах и ответах. Частьі: Учеб. пособие. -К.: УАВМ, 1992.
Бірюков ІЛ., Заіка Ю.О., Підіпригора О.О. Курс лекцій з цивільного права. Частина1.-К.3 1998.
Боннер А. Т. Получение и разделы выигрыша по лотерее // Советская юстиция. -1982. -№13.
Брагинский М. Объектов гражданских прав (Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации) // Хозяйство и право. - 1995. - № 6.
Брагинский М.И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. - М., 1981.
Братпусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М.,1963.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976.
Василькин В. Гражданско-правовая ответственность. - Владивосток 1988.
Вебер Я.Р. Правосубъективность граждан в советском гражданском и семейном праве. -Рига, 1976.
Веденкин Н. О договоре контрактации// Хозяйство и право. -1996. - № 10.
Виткявичус П.П. Гражданская правосубъективность советского государства. - Вильнюс, 1978.
Вопросн совершенствования гражданского правового регулирования. -Томск, 1990.
19. Все о наследовании: комментарий действующего законодательства в Украине .-X., 1996.
Гаврилов П. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения и обмана // Советская юстиция. - 1978. - № 9.
Голембо Я. Окремі питання авторського права // Право України. - 1997. -№2.
Гончарова Н. Новое законодательство: договор поставки и ответственность // Хозяйство и право. - 1996. - № 7.
Гордон М.В. Наследование по закону и завещанию. - М., 1967.
Горчаков Е. Правовое положение коносамента в российском и зарубежном законодательстве // Вестник МГУ. Сер. Право. - 1995. - № 2.
Грибанов В.П., Суханов Е.А. О возрастании социальной ценности гражданского права // Советское государство и право. - 1989. - № 9.
Дзера Н. Некоторые вопросы признания сделок недействительными в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997.-№ 4.
Донцов Е.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. - М., 1990.
Донцов С.Е. Гражданско-правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственности. - М., 1980.
Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие. - Днепропетровск, 1997.
Жуковская О. Ответственность за вред, причинений источником повышенной опасности. - К., 1995.
Завидов Б. Общие положения о подряде // Российская юстиция. - 1997. - №1.
Загальна теорія цивільного права / Під ред.О.А.Підіпригори. - К.: Вища шк., 1992.
Заика Ю.А. Гражданское право Украины: Учеб. пособие - К., МАУП,1998.
Заика Ю.А., Гопанчук В.С. Юридический справочник на каждый день. - К.: Сигнал, 1997.
Заржицький Ю. Застава, як спосіб забезпечення зобов'язань // Право України. -1996. -№7.
Зинченко С. Субьектьі представительства как юридические лица // Государство и право. - 1995. - № 7.
Кабалкин А. Толкование и классификация договоров // Российская юстиция. -1996. -№8.
КирилловаМ. Исковая давность. - М., 1986.
Коровайко А. Реорганизация юридических лиц: проблемы правового регулирования // Хозяйство и параво. - 1996. - № 1.
Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. - 1996. - № 10.
Криволапов Б. Позовна давність у міжнародних угодах // Право України.-1996.-№12.
Куликова Л. О договоре электроснабжения // Хозяйство и право. - 1996. -№6.
Кучеренко I. Як зареєструвати та перереєструвати підприємство // Підприємництво, господарство та право. - 1996. - № 1.
Линникова Н. Основания прекращения общей долевой собственности // Соц.законность. - 1981. - № 4.
Линникова Н. Право преимущественной покупки // Соц.законность. - 1981.-№8.
Лутченко Ю. Некоторьіе вопросы применения исковой давности по гражданским делам: Комментарий судебной практики за 1982 г. - М., 1983.
Малеин Н. С. О социальной защищенности личности в правовом государстве // Советское государство и право. - 1990. - № 7.
Манат В. К понятию о признаках акционерного общества // Государство и право. - 1996. - № 11.
Медведев А. Договор аренды // Хозяйство и право. - 1997. - № 1.
50. Михнин А. Обратная сила закона // Российская юстиция. - 1996, № 1.
51. Невзгодина Е. Представительство в гражданском судопроизводстве // Правоведение. - 1989. - № 6.
Петров М. Понятие лизинга и сфера его применения // Российская юстиция. -1995.-№4.
Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. -К., 1994.
Поляков Б. Проблемы реорганизации юридического лица// Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 5.
Правовые проблемы гражданской правосубъективности // Межвузовский сб. научн. трудов. Вып. 62. - Свердловск, 1978.
Пушкин А.А. Советское государство как субьект гражданского права. - Харьков, 1965.
Ромовська 3. Спірні питання про позовну давність // Вісник Львівського університету. Сер.Юрид. - Львів, 1998. Вип. 26.
Ромовська 3. Цивільна правоздатність громадян // Право України. - 1994. -№10.
СавщькаА. Суть цивільно-правової відповідальності. -Л., 1975.
Селезнев М. Рассмотрение дел об обьявлении гражданина умершим // Российская юстиция. - 1995. -№ 10.
Стативка А. Договорьі на реализацию сельхозпродукции // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - №2.
Статівка А. Правові проблеми договірної свободи в умовах ринкової економіки // Вісник Академії правових наук. - 1997. - № 1.
Субъекты гражданского права / Под ред.С.Н.Братуся. - М, 1984.
Суханов Е. Акционерньіе общества и другие юридические лица в новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. - 1997. - № 1.
Суханов Е. Лекции о праве собственности. - М., 1991.
Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. - М., 1985.
Толстой Ю.К. Гражданское законодательство и рыночная экономика // Правоведение. - 1991. -№ 5.
Толстой Ю.К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. - 1969. - № 1.
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М, 1974.
Хохлов Е. Понятие юридического лица: история и современная трактовка // Государство и право. - 1993. - № 9.
Худенко В. Институт представительства в исполнительном производстве. - Российская юстиция. - 1996. - № 1.
Цалаганов Б. Закон «Про власність» / Методичні рекомендації // Рад. право. -1991.-№9.
Цивільне право. Частина Перша: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Юрінком Інтер, 2002; Цивільне право. Частина Друга: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
Чеберяк П. Застосування судами нового цивільного законодавства // Радянське право. - 1991. - № 7.
Червоній Ю. До питання про право власності громадян України на жилі будинки і окремі квартири // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - №1.
Червякова О. Захист житлових прав громадян в умовах переходу до ринкової економіки. - X., 1996.
Чубарев С. Договор банковского счета // Хазяйство и право. - 1996. - №12.
Шерстюк В. Рассмотрение споров о праве на жилой дом. - М, 1988.
Шраге 3. Несправедливое обогащение // Изв. вузов. Правоведение. -1997.-№3.
Зйданова В.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М., 1981.
Зрделевская А. Ответственность за причиненный моральный ущерб // Российская юстиция. - 1994. - № 7.
Якишев В. Нормативное регулирование деятельности страховьіх организаций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - №2.
Ярошенко К. Вопросы наследования в нотариальной практике: Комментарий судебной практики за 1996 г. - М, 1987.
Ярошенко К. Обязательства вследствие причинения вреда // Хозяйство и право. - 1996.-№ 12.


Питання до державного іспиту з
«Господарського права»

1. Поняття, предмет і принципи господарського права
Пояснити: Предмет і метод господарського права, його основні
категорії і інститути. Функції господарського права. Основні принципи господарювання. Обмеження впливу державних органів на здійснення підприємницької діяльності. Співвідношення понять комерційного, господарського, підприємницького права. Нормативне забезпечення підприємницької діяльності. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу. Порядок видачі ліцензій та здійснення підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, заборонена законом.
2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
Пояснити: Поняття та основні ознаки нормативного акта
господарського законодавства. Норма господарського права. Форма господарського законодавства. Структура системи господарського законодавства. Загальна класифікацій нормативних актів господарського законодавства.
3. Система господарського законодавства
Пояснити: Вертикальна та горизонтальна система господарства
залежно від юридичної сили актів. Офіційна інкорпорація. Структурні підрозділи (інститути) системи господарського законодавства. Закони, що визначають правове становище окремих видів підприємств усіх галузей економіки. Нормативні акти, які регулюють правове становище об'єднань підприємств, відносини щодо управління (володіння, користування) нерухомим майном. Інститут господарського договірного (контрактового) права. Законодавство про регулювання ринків, про страхування, про захист економічної конкуренції, про зовнішньоекономічну діяльність, про нормативні документи, про господарські суди та господарський процес.
4. Предмет регулювання господарського права
Пояснити: Предметні ознаки господарського права. Зміст предмета
господарського права. Поняття "народне господарство" та "господарська діяльність": подібність і відмінність. Ознаки господарської діяльності, її мета, способи організації та здійснення. Види господарської діяльності. Сектори економіки (державний, підприємства, засновані на колективній власності, приватний). Форми та методи державного регулювання економіки. Державне проектування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Управління, контроль, нормативне регулювання. Методи впливу держави на економіку. Адміністративні методи. Економічні методи.
5. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
Пояснити: Передумови функціонування господарських
правовідносин. Управлінські відносини між органами влади й управління та підприємствами. Трудові правовідносини. Відносини щодо природокористування. Фінансові правовідносини. Цивільні правовідносини. Господарсько-правова концепція. Характерні ознаки господарських відносин. Суб'єкти господарських відносин. Організаційні та майнові елементи господарських правовідносин. Матеріальний зміст господарських правовідносин. Розмежування предметів регулювання господарського та цивільного права. Класифікація господарських правовідносин.
6. Методи господарського права
Пояснити: Поняття методів господарського права. Основні методи
правового регулювання. Поняття методу автономних рішень. Метод владних приписів, поняття та характеристика. Метод рекомендацій: загальна характеристика та зміст.
7. Поняття та види суб'єктів господарського права
Пояснити: Поняття суб'єктів господарського права. Організації як
суб'єкти господарського права. Ознаки правосуб'єктності, закріплені господарським законодавством. Класифікація суб'єктів господарського права за видами. Уповноважені державці органи спеціальної компетенції. Держава як суб'єкт господарювання. Юридичні особи: поняття, ознаки та види. Поняття підприємця - фізичної особи. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Правове становите підприємців.
8. Завдання, права й обов'язки суб'єктів господарського права
Пояснити: Класифікація загальних прав суб'єктів господарського
права. Засновницькі права. Права в галузі управління. Майнові права. Спеціальні права суб'єктів господарського права. Обов'язки підприємств.
9. Поняття та зміст підприємництва
Пояснити: Визначення підприємницької діяльності. Суб'єкти
підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування. Принципи підприємницької діяльності.
10. Умови здійснення підприємництва
Пояснити: Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.
Особливості реєстрації суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи. Особливості реєстрації юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності.
11. Державні гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності
Пояснити: Загальні гарантії прав суб'єктів підприємницької
діяльності. Майнові гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва. Обмеження втручання державних органів у підприємницьку діяльність. Заходи щодо регулювання підприємницької діяльності.
12. Поняття підприємства й організаційно-правові форми підприємств
Пояснити: Поняття, характерні ознаки та види підприємств згідно із
законодавством України. Статут підприємства. Спеціальна право-дієздатність підприємства. Порядок створення та функціонування підприємств. Філіали та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус. Організаційно-правові форми здійснення комерційної діяльності. Особливості правового становища державних і казенних підприємств. Об'єднання підприємств, їх правовий статус. Поняття, види (добровільні та державні), організаційно-правові форми (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).
13. Правове становище господарських товариств
Пояснити: Господарські товариства: поняття та види згідно із
законодавством України. Особливості правового становища акціонерних товариств (відкритого та закритого типу). Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства та його учасників (повних учасників і вкладників). Права й обов'язки засновників і учасників суб'єктів господарювання. Установчі документи.
14. Порядок створення та державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
Пояснити: Нормативні документи, що регулюю її порядок державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок та етапи створення юридичної особи. Документи, необхідні дія державної реєстрації. Підстави та порядок перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Поняття, порядок здійснення та наслідки скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
15. Припинення дальності суб’єктів підприємництва
Пояснити: Випадки припинення діяльності суб'єктів підприємництва.
Реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності та її форми. Ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності, порядок її здійснення. Банкрутство юридичної особи як особлива підстава припинення діяльності суб'єктів господарювання.
16. Майнова основа господарювання
Пояснити: Відносини власності у сфері економіки: загальні
положення. Право власності в об’єктивному і суб'єктивному розумінні. Форми власності. Порядок набуття та припинення права власності. Майно та майнові права суб'єктів підприємництва. Вклади учасників та засновників. Статутний фонд. Правовий режим майна суб'єктів підприємництва.
17. Правова основа, поняття й ознаки господарського договору
Пояснити: Поняття, ознаки та підстави виникнення господарського
зобов'язання. Поняття, умови та зміст господарського договору. Окремі види зобов'язань. Основні нормативно-правові категорії договорів.
18. Класифікація і система господарських договорів згідно із законодавством України
Пояснити: Доктринальна класифікація господарських договорів.
Нормативна класифікація господарських договорів. Класифікація господарських договорів за критеріями. Види господарських договорів. Класифікація господарських договорів за способом виникнення. Формальні та реальні договори. Консенсуальні договори. Договори за способом оферти і визначення змісту. Класифікація договорів за регулятивними функціями. Нормативна класифікація господарських договорів.
19. Функції та форми господарського договору
Пояснити: Поняття функції господарського договору. Загальні та
специфічні функції господарського договору. Форми господарського договору.
20. Порядок укладання господарських договорів
Пояснити: Загальний порядок укладання господарських договорів, їх
зміни та розірвання. Способи укладання господарського договору. Особливість господарських договорів. Досудове врегулювання розбіжностей, то виникають між суб'єктами господарювання. Специфіка укладання господарських договорів окремих видів.
21. Виконання господарських договорів
Пояснити: Виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання
зобов'язань. Принципи виконання господарських договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.
22. Поняття та функції відповідальності у господарському праві
Пояснити: Поняття відповідальності у господарському праві. Поняття
та види господарських порушень. Ознаки та зміст господарсько-правової відповідальності. Поняття господарсько-правової санкції. Визначення функції господарсько-правової відповідальності. Види функцій. Зміст стимулюючої функції. Штрафна функція: поняття і зміст. Функція попередження правопорушень. Інформаційна (сигналізаційна) функція: мста і зміст.
23. Види відповідальності у господарському праві
Пояснити: Види господарсько-правової відповідальності. Майнові
санкції. Штрафні санкції: їх функції та зміст. Види штрафних економічних санкцій. Неустойка як різновид штрафної економічної санкції. Пеня як штрафна економічна санкція. Оперативно-господарські санкції: поняття та види. Конфіскація: поняття і юридичні підстави застосування. Господарсько-адміністративний штраф: поняття та випадки застосування. Планово-госпрозрахункові санкції як заходи економічного впливу. Господарсько-організаційні санкції як заходи організаційного впливу (обмеження) па суб'єкта господарювання.
24. Підстави господарсько-правової відповідальності
Пояснити: Нормативні підстави відповідальності. Господарська
правосуб'єктність правопорушника і потерпілого. Юридико-фактична підстава відповідальності: поняття й складові елементи. Поняття вини у господарській та юрисдикційній практиці.
25. Поняття та суб'єкти банкрутства
Пояснити: Нормативне регулювання банкрутства. Поняття
неплатоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності. Особливості Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Юридичні та фізичні особи як суб'єкти банкрутства. Боржник: його права, характеристика. Правове становище банкрута. Кредитори у відносинах банкрутства.
26. Підстави для застосування банкрутства
Пояснити: Економічний фактор як підстава застосування банкрутства.
Склад грошових зобов'язань. Підстави для порушення справи про банкрутство. Обставини, за яких боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.
27. Провадження у справах про банкрутство
Пояснити: Господарський суд орган правосуддя у господарських
відносинах. Підвідомчість справ господарським судам. Стадії прова ЉЊю
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Mдження у справах про банкрутство. Процесуальний порядок провадження на окремих стадіях у справах про банкрутство. Компетенція зборів кредиторів. Правові наслідки винесення ухвали про санацію. Правовий статус керуючого санацією. Зміст плану санації. Ухвала і випадки відхилення плану санації. Умови, за яких господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство.
28. Ліквідаційна процедура
Пояснити: Підстави для прийняття постанови про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Строки ліквідаційної процедури. Наслідки визнання боржника банкрутом. Повноваження ліквідатора. Склад ліквідаційної комісії. Інвентаризація й оцінка майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Правові наслідки розрахунків з кредиторами.
29. Мирова угода у господарсько-правових відносинах
Пояснити: Поняття мирової угоди. Укладання мирової угоди.
Наслідки затвердження мирової угоди. Підстави питання мирової угода недійсного. Наслідки визнання мирової угоди недійсною. Підстави для розірвання мирової угоди.
30. Правове регулювання цін та ціноутворення
Пояснити: Поняття ціни. Функції ціни. Політика ціноутворення. Види
цін і порядок їх встановлення. Правове регулювання контролю за дотриманням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.
31. Правові засади захисту економічної конкуренції а Україні
Пояснити: Законодавство про захист економічної конкуренції. Види
порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правові основи розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сфері підприємницької діяльності. Обмеження й регулювання діяльності монополій. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства України. Державне регулювання природних монополій. Антимонопольний комітет України, його структура і компетенція. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
32. Правове регулювання оренди державного та комунального майна
Пояснити: Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Суб'єкти
оренди (сторони в договорі оренди). Порядок укладання договору оренди, його нормативне регулювання. Умови договору оренди. Припинення договору оренди. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.
33. Правові засади приватизації державного та державно-комунального майна
Пояснити: Принципи державно-правового регулювання процесів
приватизації. Система прямого й опосередкованого контролю за здійсненням процесів приватизації. Антимонопольні вимоги при здійсненні приватизації. Поняття приватизації державного та комунального майна. Правове регулювання приватизації державного майна. Державна програма приватизації: призначення, зміст, порядок і форма затвердження. Державні органи приватизації, їх правове становище. Порядок і механізм приватизації. Особливості приватизації в окремих сферах економіки.
Державне управління при приватизації державного майна. Корпоративне управління: поняття та правове закріплення. Особливості корпоративного управління частками державного майна.
Управління майном, що перебуває у державній власності. Договір на управління державним майном. Порядок проведення конкурсу на визначення уповноваженої особи для виконання функцій управління. Відповідальність уповноваженої особи.
34. Правове регулювання діяльності транспорту
Пояснити: Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система
України. Законодавство про транспорт. Правове становище транспортних організацій. Транспортні господарські договори.
35. Правове регулювання банківської діяльності
Пояснити: Функції Національного банку України. Загальні принципи
банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства, банківський нагляд.
Правова основа діяльності Національного банку України. Керівні органи Національного банку. Організаційна основи та структура Національного банку. Засоби та методи грошово-кредитної політики. Управління готівковим грошовим обігом. Регулювання розрахунків. Повноваження у сфері валютного регулювання.
36. Правове регулювання ринку цінних паперів
Пояснити: Законодавство України про фондову біржу. Реєстрація
цінних паперів. Проблемні питання та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.
Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з цінних, паперів та фондового ринку. Правове становище, мета діяльності та повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особливості державного регулювання при створенні фондової біржі та припиненні її діяльності.
Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів.
37. Правове регулювання зовнішньоекономічній діяльності
Пояснити: Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Міжнародно-правові документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Уповноважені державні органи у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти державного впливу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування як основні засоби забезпечення режиму зовнішньоекономічної діяльності. Особливості адміністративної відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
38. Правовий режим іноземних інвестицій
Пояснити: Правові, економічні та соціальні умови інвестиційної
діяльності: правова регламентація. Здійснення інвестицій іноземними інвесторами в Україні. Форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Державна реєстрація іноземних інвестицій.
39. Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності
Пояснити: Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон,
порядок їх створення. Правове регулювання вільних економічних зон та управління ними. Особливості правової о регулювання господарської діяльності у вільних економічних зонах. Порядок ліквідації вільних економічних зон. Особливості правового режиму здійснення інвестиційної діяльності у вільних економічних зонах.
40. Правове становище господарських судів
Пояснити: Правова природа господарського суду. Завдання
господарського суду. Організація господарських судів в Україні. Правове становище та компетенція Вищого господарського суду.Список літератури і нормативно-правових актів з «Господарського права»
ЗАКОНОДАВСТВО
Конституція України. К., 1996.
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року
// Відомості Верховної Ради України-1990. -№31. -ст.429.
Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки // Відомості Верховної Ради -1990. -№48. -ст.632.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року.
Господарський кодекс України. прийнятий 16 січня 2003 року.
Господарський процесуальний Кодекс України.
Земельний Кодекс України. ;.
Митний Кодекс України.
Закон УРСР "Про економічну самостійність України від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради. -1990. -И 34 -ст.499.
Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 // Відомості Верховної Ради. -1996. - № 18. -Ст. 78. (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. -М 49. -ст.682 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 1991 року М2009-ХН, Відомості Верховної Ради. -1992. -N14. -ст.186 (Із змінами і доповненнями).
Закон СРСР "Про кооперацію в СРСР" // Відомості Верховної Ради СРСР. -1988. -№22. -ст.355.
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" //Голос України від 13.08.97.
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року // Голос України від 25.04.96.
Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року //Відомості Верховної Ради. -1995. -№34. -ст.265.
Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради. -1991. -№б. -ст.37. (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( в редакції закону від 22.05.97.) // Урядовий кур'єр, 12.07.97. (із змінами та доповненнями).
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. 29. -ст.377. (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 року // Урядовий кур'єр, 21 січня 1999 року.-№11-12. 13
Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22 грудня 1998 року // Урядовий кур'єр, 18 лютого 1999 року. - №31-32.
Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22 грудня 1998 року // Урядовий кур'єр, 25 лютого 1999 року. № 36-37.
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року //Голос України, 21 травня 1996 року.
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. – № 38. -ст.508 (Із змінами і доповненнями).
Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради. -1996. -№51. -ст.292.
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1998. -№15. -ст.67
Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. -№ 20. -ст.249 (Із змінами і доповненнями).
Закон України “Про місцеве самоврядування з Україні” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 жовтня 1998 року N 163-ХІ\/. Урядовий кур'єр, 24.10.98., Голос України, 27.10.98.).
Закон України "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 року // Голос України, 20.03.97. -№49. (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) від 6 березня 1992 року// Відомості Верховної Ради. -1992. - №24. -ст.350. (Із змінами і доповненнями).
Закон України “Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року //Відомості Верховної Ради. -1992. -№ 24. -ст.352 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 жовтня 1998 року N 165-ХІ\/, Урядовий кур'єр, 27.10.98., Голос України. 28.10.98.).
Закон України від 30 червня 1999 року "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" //ВВР. -1999. -№42-43. -ст.379.
Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. -1993. № 39. -ст.383 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради. -1992 -№50.-ст.676.
Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради. -1996. - №3.
Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1997. -№5. - ст.28. -;
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року //Відомості Верховної Ради. -1998, -№16. Закон України “Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. -N30. -ст.416 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 року // Урядовий кур’єр, 22 жовтня 1998 року.
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року // Відомості Верховної Ради. -1994. -М 40. -ст. 364 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1998. -№19. -ст.98.
Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради. -1993, - №50. -ст. 472.
Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 18 листопада 1997 р. (Із змінами і доповненнями)
Закон України "Про захист прав споживачів" (В редакції Закону N 3682-ХІІ від 15 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради. -1994. -М 1. -ст. 1) (Із змінами і доповненнями)
Закон України "Про заставу" від 25 лютого 1994 р, (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. -1990. -№ 52. -ст.650 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1992 . № 10. -ст.139 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. -№34. -ст.504 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 року // ВВР - 1991. - №25. -ст.283 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 2 березня 1996 року// Відомості Верховної Ради -1996. -№20. -ст.82 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради. -1994. - № 51. - ст. 446 (Із змінами і доповненнями).
Закон України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року // Урядовий кур’єр 13.06.2001.
Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року//Урядовий кур'єр 16.05.2001.
Закон України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року //Урядовий кур'єр 16.05.2001.
Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року //Урядовий кур'єр 20.06. 2001р.
Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17 травня 2001 року // Урядовий кур'єр 20.06.2001.
Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року // Урядовий кур'єр 20.06.2001.
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року //Урядовий кур'єр 21.02.2000.
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 17 травня 2001 року//Урядовий кур'єр 12.06.2001.
Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 року // Урядовий кур'єр 22.11.2000.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 року//Урядовий кур'єр 13.12.2000.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року // Урядовий кур'єр 17.01.2001.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр 19.07.2000.
Закон України "Про знесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 21 грудня 2001 року//Урядовий кур'єр 17 01.2001.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" щодо найменування суб’єкта підприємницької діяльності" від 5 квітня 2001 року // Урядовий кур'єр 4.05.2001.
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року //Урядовий кур'єр 4.05.2001. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонд)" від 15 березня 2001 року //Урядовий кур'єр 25.04.2001.
Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року // Урядовий кур'єр 21.03.2001.
Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 6 квітня 2000 року //Урядовий кур'єр 14.06.2000.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40 (08.10.99). ст. 365.
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року // Урядовий кур'єр 29.08.2001.
Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр, 02.08.2000.
Закон України “Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" від 14 вересня 2000 року // Урядовий кур'єр, 18.10.2000.
Указ Президента “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року // Урядовий кур'єр, 7.02.93. - №25-26.
Указ Президента України "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 року // Урядовий кур'єр. 19.05.94. (Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 7 лютого 1996 року N 116/96, Урядовий кур'єр, 10.02,96.).
Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" (Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 21 серпня 1993 року N354/93, Голос України, 27.08.93 від 13 грудня 1993 року N580/93. Голос України, 15.12.93., Урядовий кур'єр. 16.12.93., від 22 січня 1994 року N20/94, Голос України, 26.01.94., Урядовий кур'єр, 27.01.94., від 9 грудня 1996 року N 1178/96,Урядовий кур'єр, 19.12.96., від 23 травня 1997 року N463/97, Урядовий кур'єр, 29.05.97).
Указ Президента України "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" від 3 липня 2000 року // Урядовий кур'єр 25.07.2000.
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15 липня 2000 року // Урядовий кур'єр 25.07.2000.
Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної” роботи" від 27 серпня 2000 року // Урядовий кур'єр 20.09.2000.
Указ Президента України від 11 липня 2001 року “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" // Урядовий кур'єр 1.08.2001.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року//Відомості Верховної Ради. -1993. -№11. -ст.94.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підриємств, установ і організацій" від 10 травня 1993 року//Відомості Верховної Ради. -1993. -№27 -ст.290.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" від 15 грудня 1992 року //Відомості Верховної Ради -1993.-№7. -ст.52.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 року // Відомості Верховної Ради. -1993. -№19. -ст.208.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 року // Відомості Верховної Ради. -1993. - № 19. -ст.207 ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР, Відомості Верховної Ради. -1995. -И 4. -ст. 93.).
Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств зв'язку" від 21 січня 1993 року N 9-93, Відомості Верховної Ради. -1993. № 13. - ст. 115 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 грудня 1996 соку N 626/96-ВР, Голос України, 04.01.97.).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» від 25 травня 1998 р. N740 // Урядовий кур'єр, 02.06.98.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року № 1698 // Урядовий кур'єр 7.12.2000).
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації" від 28 жовтня 1998 року //Урядовий кур'єр, 5.11.98. -№213-214.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня 1993 року № 508 // ЗП України, 1993. - №11. -СТ.250 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів від 14 березня 1994 року № 165, від 15 червня 1994 року № 416, від 22 квітня 1997 року N 377).
Постанова Кабінету Міністрів України "Про управління державними корпоративними правами" від 15 травня 2000 року № 791 // Урядовий кур'єр 1406.2000).
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції" від 29 листопада 2000 року № 1756 //Урядовий кур'єр 13.12.2000).
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 року "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" // Урядовий кур'єр, 9 листопада 2000.
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року №750 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" // Урядовий кур'єр, 2001, 18 липня.
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29 березня 2001 року N 135 // Офіційний вісник України, 2001, № 18 (18.05.2001)(частина 2), ст. 794
Постанова Правління НБУ "Про затвердження інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" від 18 грудня 1998 року №527 // Офіційний вісник України, 1999, № 1 (22.01.99), ст. 23.
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31 березня 1999 року N 87 //Офіційний вісник України, 1999, N 25(09.07.99), ст. 1217


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Абрамов А. К проблеме соверщенствования деятельности арбитражных судов // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. - № 8.
Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. -1995. -№1.
Аксенов И., Платонов С. Что такое предпринимательство?// Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№7.
Аксенов Игорь. Некоторые проблему законодательного регулирования предпринимательства // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№1.
Андреев В. Договоры в предпринимательской деятельности //Российская юстиция. -1995
Анохин В. Каким бьіть договору поставки // Хозяйство и право. -1996. -№10.
Анохин В. Догозор поставки в рыночной зкономике // Хозяйство и право. -1996. - №9.
Белых В.С. Теория хозяйственного права в условиях становления и розвития рыночных отношений в России // Государство и право. -1995. -№11.
Беляневич Е. Физическое лицо как субьект хозяйственных отношений //
Предпринимательство, хозяйство и право. 1997. - №1.
Беляневич О. Обговорення проблем вдосконалення господарського законодавства України // Право України. - 2001. - №6.
Березюк О. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку// Право України -1998. -№3.
Богун В. Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності з Україні // Право України. -1998. -№4.
Бондик В. Трансформація власності в процедурі банкрутства // Право України. - 2001.-№7. Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. - 2001. - №7.
Васильєв Геннадій, Мамутов Валентин Про Цивільний кодекс України; // Голос України, 19 листопада 1996.
Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.
Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник, - К.: Атіка, 2000.
Винник О. Правовое положение хозяйственных организаций: пути усовершенствования законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№1.
Вінник О. Закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика і проблеми вдосконалення правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. -1997. -№8.
Вінник О. Захист суспільних інтересів у процесі здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. -1997. -№9.
Вінник Оксана. Кодифікація законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері ринкової економіки // Закон і бізнес. -1997. -№33. 13 серпня1997.
Вінник О. Правове становище залежного підприємства: проблеми вдосконалення законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 1997 - №11.
Вінник Оксана. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№1.
Вінник Оксана. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998 . - №2.
Вінник Оксана. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№3.
Вінник Оксана. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№5.
Витрянский В. Общие положення о договорах // Хозяйство и право. -1995. -№12.
Внукова Н. Лизинговые операции в внешнезкономической деятельности (опыт ближнего зарубежья) // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№5. 1;
Все про господарські товариства // під ред. Коссака В.М. Львів: "Вільна Україна". - 1992.
Гліненко Л., Дайновський Ю. Прийоми залучення та інвестування капіталу // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - №11.
Головатий Сергій, Довгерт Анатолій. Новий Цивільний кодекс України - найпріоритетнійший акт для реформування українського права // Урядовий кур'єр, 14 грудня 1996.
Головатий Сергій. Довгерт Анатолій. Троянський кінь для українського суспільства // Голос України. 17 грудня 1995.
Господарські і підприємницькі відносини з економіці України та їх правове забезпечення // Право України. - 1996. - №12.
Грудницька С. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств // Право України. -1994. -№9.
Грудницкая С. Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения // Предпринимательство, хозяйстзо и право. - 1996. - №9.
Грудницкая С. Порядок формирования обьединений предприятий: структура и компетенция органов обьединения //Предпринимательство, хозяйство и право. -1996.-№12.
Грудницька С. Напрямки розвитку законодавства про господарські об’єднання // Право України. -1998. -№5.
Грущинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України. -1998. -№2.
Грось Л. Способы защиты деловой репутации // Хозяйство и право. -1996. -№12
Дахно І. І. Антимонопольне право. Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля. -1998.
Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№11.
Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. -К.. А.Л.Д..-1996.
Дзера Н. Некоторые вопросы признання сделок недействительньїми в предпринимательской деятельности // Предпринимательство. хозяйство и право. -1997. -№4.
Державна політика розвитку малого підприємництва в Україні //Право України. -1997. -№5.
Довірче управління майном в праві України // Право України. -1998. -№4.
Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции капиталистических стран. М.. 1991.
Ермошенко Н.Н. Антимонопольное законодательство и конкуренция,- Киев, 1991.
Елов В. Засновницькі документи про створення господарських об'єднань. їх зміст // Право України. -1998. - №1.
Задыхайло Дмитрий, Проблеми кодификации предпринимательского законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№5.
Зинченко С.А., Лапач В.А. Субьект предпринимательства как юридическое лицо// Государство и право. -1995. -№7.
Кабалкин А. Понятие и условия договора.// Российская юстиция. -1996. -№б.
Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: ИНФРА-М., 1996.
Капелюшкин Е. Правовое положение иностранного инвестора в свете международных договоров Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№9.
Кибенко Е.Р. Корпоративное право. Учебное пособие. -X.: Эспада, 1999.
Кириленко І. Конституційне регулювання власності: порівняльний аналіз // Право України. - 1997. -№9.
Кисилев А. Порядок подготовки учредительных документов и создания уставного фонда предприятия // Предпринимательство, хозяйство и право -1996.-№12.
Конституційні засади правового регулювання економічних процесів в Україні // Право України. -1997, - №8.
Коссак Володимир. Іноземні інвестиції з Україні (цивільно-правовий аспект) Львів: Центр Європи. -1996.
Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів: Центр Європи.-1999.
Кравчук В. Засновник - підприємство: сутність взаємовідносин// Право України. -1998. -№8.
Кривобоков В., Сульженко Ж. Создавать равные условия для защиты всех форм собственности // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№2.
Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком інтер. -1998.
Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпренимательской деятельности // Государство и право. -1993. -№1.
Лаптев В.В. О предпринимательском законодатєльстве// Государство и право -1995. - №5.
Ломакин Д, Номинальньїй держатель и держатель реестра акционеров: характер взаимоотношений//Хозяйство и празо. -1996. - №1.
Лукомский В. Об учете отдельных видов внешнезкономических договоров (контрактов) в Украине.// Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№2.
Луць В. Цивільно-правовий договір: його суть і сфера дії з сучасних умовах // Радянське право. -1987. -№8.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов'язань: текст лекцій Львів: Ред.-вид. відд. Львівського університету -1992.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. -К.: Юрінком Інтер. -1999.
Любецький М. Правове регулювання якості продуктів харчування в Україні // Підприємництво, господарство і празо. -1996. - №6.
Майданик Р.А. Траст: собственность и управление капиталами. -К,: "Наукова думка". -1995.
Малиновська В. До питання про специфіку договорів у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №7.
Малышенко Константин. Проблемы эффективности лизинга в Украине. // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№5.
Мамутов Валентин. У чому біда і в чому вина цивілістів?// Закон і бізнес. -1997, 17 серпня. -№35.
Матвеев Г.К. Оснозания имущественной ответственности частных предпринимателей // Государство и право. -1993. -№9.
Мельник Н. Зашита предпринимательства в свете Закона Украины "О борьбе с коррупцией"// Предпринимательство, хозяйство и право. -1995. -№4.
Мироненко Н. Банкрутство: правове регулювання і практика застосування // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№6.
Михайлов А. Инвестиционная привлекательность предприятий и механизм инвестирования промышленных проэктов // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№9.
Мусієнко В. Щодо законодавчих гарантій іноземних інвестицій// Право України. -1997.-№3.
Ніведа Рікс. Особливості корпорації у англо-саксонській системі права// Право України. -1997. -№8.
Опалінський Ю. Щодо вдосконалення законів України про підприємницьку діяльність// Право України. -1998. -№3.
Опришко В.Ф. Економіка і право. К.: Т-во "Знання". -1976.
Паламарчук В. Підприємництво: необхідність економіко-правового регулювання// Право України. -1997. -№7.
Поляничко А. Правове значення індосаменту в процесі передачі прав на іменні цінні папери // Право Украни - 2001. - №6.
Посполітак В. Правові аспекти існування "бездокументарних" цінних паперів // Підприємництво, господарство і право - 1999. - №4.
Платонов С. Холдинговые компании: понятие и примеры деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№1.
Полешко А. Норми підприємництва в проекті Цивільного кодексу України // Право України. -1997. -№7. 39. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: курс лекцій: навч. Посібник для юрид, фак. вузів. К.:Вентурі. -1996.
Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. Правові основи підприємництва. К.: Юрінформ. 1994.
Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії)// Право України. -1997. -№9.
Половко С, Проблеми правового регулювання оренди державного майна// Право України, -1998. -№3.
Поляков Б., Замойский И. Проблемы реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и празо. -1997. -№5.
Попов А,А. Лекции по правовым основам предпринимательской деятельнссти в Украине. X.: Фирма "Консум". -1997.
Попондопуло В.Ф. Понятие коммерческого права // Государство и право. -1993. -№8.
Право власності в Україні: Навч. Посіб. За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
Правове регулювання підприємництва в Україні // Право України. -1838. -№1. 98 Правове регулювання підприємництва в Україні// Право України. -1997. -№12.
Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник для юрид. вузів і фак.: За ред. В.М. Гайворонського та З.П. Жушмана. - Харків.: Право. - 2000.
Правові основи підприємницької діяльності. Підручник з навчального курсу Комерційне право (під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В.. Поповича В.М.). К.: Правові джерела. -1997.
Практическое пособие по предпринимательской деятельности // колл. авт. - Запорожье Украинская Полиграфическая Индустрия. - 1995.
Притика Ю. Деякі аспекти поняття міжнародного комерційного арбітражу і його застосування.// Право України. -1995. -№11.
Притика Д. Конституційні засади правосуддя і напрями вдосконалення господарського судочинства// Право України. -1997. -№1.
Притика Д. Арбітражні суди України у забезпеченні конституційного принципу рівності суб'єктів права власності // Право України. -1998. -№8.
Притика Д.М. Час вимагає повної кодифікації господарського законодавства// Закон і бізнес. -1995, 20 грудня. -№51.
Притика Д.М., Тітов М.І.. Щербина В.С. Арбітражний процес: Навчальний посібник. - Харків: Консум. - 2000.
Проблемы становления хозяйственного законодательстза Украины. Донецк: ИЭПИ. АН Украины -1993.
Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. -1998. -№8.
Про фінансових посередників (трасти, холдинги, інвести) // Право України. -1994. -№10.
Пронська Граціелла. Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії // Закон і бізнес. -1997. 10 вересня. - №37.
Публічно-правові та приватно-правові засади регулювання підприємництва// Право України. -1996. -№5.
Пушкін А., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів // Право України. -1994. -№5-6.
Пушкін О., Селіванов В. Про співвідношення проектів Цивільного і Господарського (Комерційного) кодексів України // Урядовий кур'єр. 1995. 26 вересня. -№144.
Пушкін А. Методологічні проблеми кодифікації законодавства у сфері підприємництва // Право України. -1995. -№26.
Радзивілюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація) // Підприємництво, господарство и право. - 2000. - №12.
Радзіевська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. К.: Юрінком Інтер.-2000.
Сальников Н., Соловьев В. Основные концепции законодательного регулирования рынка ценных бумаг // Хозяйство и право. -1995. -№1.
Самойленко. А. Суб'єкти господарського права: поняття та класифікація. // Право України.-1998.-№6.
Саниахметова Н. Правовая регламентация недопущення антиконкурентных действий в предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право.-1996. -№7.
Саниахметова Н. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№8.
Саниахметова Н. Государственное регулирование економики и предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №7.
Саніахметова Н.А. Підприємницьке право: Навч. посібник. - К.: А.С.К.. - 2001.
Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право - 2001. - №8.
Саниахметова Н. Правовой статус обособленных подразделений юридических лиц // Бизнес.-1996.- №11.
Светлов А., Ховронюк Н. Конституция Украины и изменения в системе хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№8.
Святоцький О., Захарченко Т., Борисенко І. Окремі питання правового регулювання іноземних інвестицій // Право України. -1997. -№3.
Святоцький О., Федченко Л. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій // Право України. -1998. - №6.
Селіванов В. Правові передумови політики державної підтримки підприємництва в Україні // Право України. -1994. -№10.
Селіванов В. Концептуальні засади Кодексу про підприємництво України // Право України. -1995. -№2.
Селіванов В. Підприємництво з Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку (перша і друга частини) // Право України. -1995. -№7, 8.
Селіванов В.Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України // Право України. -1996. -№12.
Семерак О. Деякі проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№7.
Семерак О. Дочірні підприємства - як форми здійснення іноземних інвестицій //Право України. -1998. - №3.
Сліпачук Т. Міжнародному комерційному арбітражу при торгово-промисловій палаті України - 5 років // Право України. -1997. -№10.
Слюсаревский Н. Договор доверительного управлення имуществом: процес становления // Предпринимательство, хозяйстзо и право. -1997. -№5.
Слюсаревский Н. Характеристика договора доверительного управлення имуществом // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№11.
Старцев А. Юридическая сущность и правовое закрепление лизинговой операции // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№2.
Суханов З. Правовое положение хозяйственньїх обществ и товариществ в странах СНД // Правоведение. -1994. -№1.
Тітов М. Законодавство про банкрутство (проблеми і перспективи) // Право України. -1995. -№11.
Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. - 2000. - № 8.
Титова Н. Селянське (фермерське) господарство України: правова регламентація, поняття, ознаки, перспективи // Право України. - 1995. -№9-10.
Ткаченко Н., Доктор А. Договор (контракт) купли-продажи во внешнезкономической деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. - №4.
Толстошеев В.В. Обьединения предпринимателей (Проблемы юридического статуса) // Государство и право -1994. -№10.
Трансформування відносин власності // Право України. -1937 -№2.
Труш І. Удосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. - 2001. №7.
Труш І. Удосконалювати правове регулювання малого підприємництва // Право України.-2001.-№7.
Уманцив П, Уманцив Ю., Лысенко О. Некоторые экономико-правовые аспекты функционирования обьединений предприятий в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. -№5.
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право : Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер.
Хавронюк Н., Павленко Н. Правовое регулирование применения електронних контрольно-касовых аппаратов и товарно-касовых книг // Підприємництво, господарство і право. -1997. -№7.
Халфина Р. Что необходимо для правового обеспечения рынка? //Советская юстиция. -1993. -№1.
Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. К: Вентурі. - 1997.
Цивільне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. К: Вентурі. -1996.
Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. // З В.Комаров, В.І.Тертишніков. Е.Г.Пушкар. - Харків: Право. - 1999.
Чернышов К. Новые понятия договорного права // Хозяйство и право. –1995 - №11.
Щербина О. Система державного регулювання і підтримки малого підприємництва в зарубіжних країнах // Предпринимательство, хозяйство и право. -1997. -№11.
Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: ЮРІНКОМ Інтер, 2001.
Юмашев Ю.М. Основные тенденции развития акционерного права ЕС // Государство и право. -1992. -№6.
Юридический справочник предпринимателя, К.: "Перлит продакшн, ЛТД".
Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Львів: юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. -1996.


Питання до державного іспиту з
«Трудового права»

1. Предмет, методи і система трудового права
Пояснити: Поняття праці та права на працю. Конституційні засади
права громадянина на працю. Заборона примусової праці. Рівність прав громадянина у праці, заборона дискримінації. Поняття та предмет трудового права. Ознаки предмета трудового права. Трудові правовідносини між працівниками і пов'язані з ними суспільні відносини. Особливості процедурних відносин у трудовому праві. Методи трудового права. Ознаки методу правового регулювання трудових правовідносин. Сфера дії норм трудового права. Система трудового права. Система трудового законодавства. Предмет, метод і система науки трудового права.
Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, соціального забезпечення, цивільно-процесуального та норм виправно-трудового законодавства.
2. Джерела трудового права
Пояснити: Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел
трудового права.Дія нормативних правових актів про працю у часі, просторі і за категоріями працівників.Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин. Фактори диференціації. Загальне і спеціальне законодавство про працю.Система джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Джерела міжнародного правового регулювання праці. Кодекс законів про працю. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів у галузі праці. Нормативні акти. Акти соціального партнерства. Угоди, колективні договори. Інші локальні нормативно-правові акти.Значення рішень Конституційного суду України та роз'яснень Пленуму Верховного Суду України у тлумаченні і застосуванні законодавства про працю.
3. Основні функції і принципи трудового права України
Пояснити: Поняття і система функцій трудового права. Поняття і
значення правових принципів. Імплементація принципів міжнародного трудового права у трудове право України. Формулювання і система основних принципів трудового права. Загальна характеристика основних (галузевих) принципів трудового права. Принципи, що визначають політику в галузі правового регулювання ринку праці та зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників.Співвідношення принципів трудового права з суб'єктивними правами і обов'язками.
4. Правовідносини у сфері праці
Пояснити: Загальна характеристика системи правовідносин у
трудовому праві. Поняття трудового правовідношення, його особливості. Відмінності трудового правовідношення від суміжних з ним правовідносин.
5. Суб'єкти трудових правовідносин.
Пояснити: Поняття та види суб'єктів трудового права. Індивідуальні та
колективні трудові правовідносини. Зміст трудових правовідносин, основні права й обов'язки їх суб'єктів.Правовий статус суб'єкта трудового права. Трудова право-дієздатність, суб'єктивні права й обов'язки, гарантії реалізації трудових прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Спеціальна правосуб'єктність і спеціальна працездатність. Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб'єкти трудового права. Поняття роботодавця. Зміст трудової правосуб'єктності (права й обов'язки щодо організації праці працівників). Співвідношення понять "власник підприємства" і "адміністрація підприємства".
6. Трудовий колектив організації як суб'єкт трудового права.
Пояснити: Поняття, види і правовий статус трудових колективів.
Основні повноваження трудових колективів, їх ласифікація за видами праці та сферою її застосування, за рівнем об'єднання працівників. Повноваження трудового колективу та їх класифікація. Організаційно-правові форми (механізми) реалізації повноважень і самоврядування трудового колективу. Правовий статус і повноваження колективу бригади у сфері праці. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) та їх компетенція. Принципи діяльності трудового колективу.
7. Професійні спілки та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права.
Пояснити: Правові основи діяльності професійних спілок.
Законодавство про права та гарантії діяльності професійних спілок. Поняття профспілок, їх завдання та функції.Загальна характеристика правового статусу професійних спілок у сфері праці. Основні права професійних спілок у сфері праці та їх класифікація. Правовий статус органів професійних спілок. Захисна функція професійних спілок. Роль професійних спілок у виникненні, зміні та припиненні трудового договору. Права професійних спілок у захисті трудових прав працівників, встановленні умов праці, регулюванні заробітної плати і робочого часу, контролі і нагляді за додержанням законодавства про працю, колективного договору і угод.
8. Гарантії діяльності профспілок.
Пояснити: Гарантії прав профспілок і виборних профспілкових
працівників. Захист прав професійних спілок і відповідальність за їх порушення. Відповідальність професійних спілок Інші суб'єкти трудового права.
9. Підстави виникнення, змінювання і припинення трудових правовідносин.
Пояснити: Правовідносини щодо дисциплінарної відповідальності та
застосування заходів заохочення. Правовідносини щодо матеріальної відповідальності.Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими правовідносинами. Правовідносини зайнятості та працевлаштування. Організаційно-управлінські відносини між трудовим колективом і роботодавцем. Правовідносини в галузі соціального партнерства. Відносини при нагляді та контролі за охороною праці та додержанням трудового законодавства. Правовідносини щодо професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу. Правовідносини щодо учнівства. Правовідносини щодо вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.
10. Соціальне партнерство у сфері трудових відносин. Колективні договори та угоди.
Пояснити: Поняття і сторони колективного договору, угоди. Сфера дії
законодавства про колективні договори та угоди. Принципи розробки та укладення колективних договорів та угод. Соціально-правове значення колективного договору, угоди.
Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Порядок укладення колективного договору. Строк і порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення. Порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору. Строк чинності колективного договору. Зміст колективного договору. Види умов колективного договору: нормативні, зобов'язальні та інші. Структура колективного договору. Правове значення додатків до колективного договору. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його умов.
11. Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод.
Пояснити: Порядок ведення переговорів щодо укладення та змін угод.
Строки чинності угод. Структура і зміст угод. Контроль за виконанням угод. Порядок укладення трудового договору. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Реєстрація трудового договору між працівником і фізичною особою. Випробування при прийнятті на роботу. Обмеження щодо спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації. Оформлення прийняття на роботу. Трудова книжка.
12. Види трудових договорів: за строком дії, змістом, порядком укладення.
Пояснити: Особливості окремих видів трудових договорів. Строкові
трудові договори. Види строкових трудових договорів. Контракт як різновид трудового договору. Зміст контракту. Трудові договори при суміщенні професій і посад. Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Трудові договори, що укладаються при організованому наборі працівників. Трудові договори з іноземцями. Трудові договори, що укладаються з працівниками за конкурсом. Трудовий договір з надомниками. Інші види трудових договорів.
13. Поняття переведення на іншу роботу.
Пояснити: Відмінність переведення від переміщення. Види переведень
на іншу роботу. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Випадки тимчасового переведення на іншу роботу. Тимчасові переведення на іншу роботу в разі простою. Інші види переведень. Зміна істотних умов праці. Підстави і порядок зміни істотних умов праці.
14. Атестація працівників.
Пояснити: Поняття, значення та порядок проведення атестації. Правові
наслідки атестації. Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
15. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Пояснити: Додаткові підстави розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця з певними категоріями працівників за певних умов. Розірвання трудового договору на вимогу виборного профспілкового органу.
16. Правове регулювання відсторонення працівників від роботи.
Пояснити: Поняття і випадки відстрочення працівників від роботи.
Відмінність відстрочення від звільнення працівника.
17. Порядок звільнення з роботи.
Пояснити: Переважне право на залишення на роботі при вивільненні
працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці. Попередня згода профспілкового органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового органу. Оформлення звільнення. Порядок проведення розрахунку при звільненні з роботи працівника. Трудова книжка. Вихідна допомога.
Правові наслідки незаконного звільнення.
18. Робочий час
Пояснити: Поняття робочого часу і значення його правового
регулювання. Гарантії щодо робочого часу.Види робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час.
Поняття режиму робочого часу, порядок його встановлення. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень і тривалість щоденної роботи. Початок і закінчення роботи. Робота за змінами. Перерви між змінами. Чергування. Спеціальний режим правового регулювання робочого часу. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів та вночі. Неповний робочий час. Ненормований робочий день.Порядок обліку робочого часу. Поняття "облік робочого часу". Щоденний і щотижневий облік робочого часу. Підсумковий облік робочого часу. Облікові періоди.Особливості регулювання робочого часу в окремих галузях економіки. Гнучкі графіки роботи. Поділ робочого дня на частини. Підсумковий облік робочого часу.
19. Поняття і порядок застосування надурочних робіт.
Пояснити: Виняткові випадки застосування надурочних робіт.
Заборона залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників. Граничні норми застосування надурочних робіт. Компенсація за надурочні роботи. Розмежування надурочних робіт і ненормованого робочого дня.
20. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників
Пояснити: Поняття і види часу відпочинку. Перерви упродовж
робочого дня (зміни) для відпочинку та харчування. Додаткові перерви для годування дитини. Щоденні перерви в роботі (між змінні перерви). Щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні). Святкові і неробочі дні.
21. Поняття і види відпусток.
Пояснити: Державні гарантії права на відпустку. Щорічна основна
відпустка. Види щорічної відпустки. Тривалість щорічної основної відпустки. Тривалість основної щорічної відпустки для окремих категорій працівників, що встановлені іншими актами законодавства. Щорічна додаткова відпустка та її види. Відпустка за умови праці та особливий характер праці. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Порядок надання відпусток. Черговість надання відпусток. Випадки перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника. Підстави перенесення відпустки на інший період. Випадки відкликання з відпустки. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Поєднання роботи з навчанням. Соціально-правове значення поєднання праці з навчанням. Творча відпустка: умови, тривалість і порядок надання. Соціальні відпустки. Види соціальних відпусток. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. Оплата відпусток. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час відпустки. Випадки виплати грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки, що надаються в обов'язковому порядку за бажанням працівника. Відпустки, що надаються за згодою сторін. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
22. Поняття заробітної плати.
Пояснити: Структура заробітної плати: основна заробітна плата,
додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Методи регулювання заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Оплата праці за сумісництвом. Організація оплати праці на підприємствах, в установах і організаціях. Тарифна система заробітної плати та її елементи. Значення тарифної системи для регулювання оплати праці. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природно-географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов праці.
23. Системи заробітної плати та її види.
Пояснити: Нормування праці. Норми праці. Норми виробітку. Норми
часу. Норми обслуговування. Норми чисельності. Нормоване завдання. Відрядні розцінки. Форми матеріального стимулювання праці: премії та винагорода за підсумками роботи за рік. Надбавки і доплати до заробітної плати за високу кваліфікацію та майстерність.
24. Оплата праці у разі відхилення від встановлених умов праці.
Пояснити: Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. Оплата
праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата роботи в надурочний час. Оплата роботи у святкові і неробочі дні. Оплата роботи у нічний час . Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку і виготовленні продукції, що виявилась браком. Оплата часу простою.Строки і порядок виплати заробітної плати. Порядок обчислення середньої заробітної плати.Поняття гарантійних і компенсаційних виплат і доплат. Гарантійні виплати та їх види.
25. Поняття охорони праці та її значення. Законодавство про охорону праці.
Пояснити: Право працівника на охорону праці. Гарантії прав на охорону
праці при укладенні трудового договору та під час роботи.
Організація охорони праці на виробництві. Правила та інструкції з охорони праці та виробничої санітарії. Повноваження роботодавця у сфері охорони праці. Повноваження працівників у сфері охорони праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорії. Навчання з питань охорони праці. Фінансування охорони праці. Служба охорони праці на підприємстві. Комісії з питань охорони праці. Спеціальні правила охорони праці на важких, шкідливих і небезпечних роботах. Право працівника на пільги і компенсації за важкі, шкідливі та небезпечні умови праці. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.
26. Охорона праці жінок.
Пояснити: Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Обмеження праці жінок у нічний час. Обмеження щодо залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, до надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження. Охорона праці вагітних жінок, жінок, які мають неповнолітніх дітей.
27. Охорона праці неповнолітніх.
Пояснити: Заборона застосування праці неповнолітніх на важких
роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та на підземних роботах. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми. Вік прийняття на роботу. Медичний огляд неповнолітніх віком до 18 років. Заборона залучення неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Пільги щодо робочого часу та надання відпусток. Тривалість робочого часу неповнолітніх. Інші умови праці неповнолітніх, що визначені законодавством України.28. Охорона праці осіб із зниженою працездатністю (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці).
Пояснити: Робоче місце інваліда. Порядок працевлаштування інвалідів.
Інші гарантії у сфері охорони праці інвалідів. Особливість залучення до робіт у нічний час та до надурочної роботи.
Управління охороною праці. Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її порушення. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
29. Поняття трудової дисципліни. Значення дисципліни праці.
Пояснити: Технологічна та виробнича дисципліна. Правові методи
забезпечення трудової дисципліни: створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи; метод переконання (виховання); метод заохочення; метод примусу; метод свідомого ставлення до праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття внутрішнього трудового розпорядку. Система нормативних актів, що регулюють порядок здійснення трудової діяльності. Види правил внутрішнього трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні. Правові наслідки відсутності в організації правил внутрішнього трудового розпорядку. Структура та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку. Статути та положення про дисципліну.
30. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору.
Пояснити: Основні трудові обов'язки працівників. Основні обов'язки
роботодавця. Поняття заохочення за успіхи в роботі. Підстави заохочення. Соціально-правове значення заохочень у забезпеченні трудової дисципліни. Види заохочень: за способом впливу на працівників, за оформленням і закріпленням у правових актах, за сферою дії, за органами застосування заохочень.
31. Порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.
Пояснити: Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно
виконують трудові обов'язки.Заохочення за особливі трудові заслуги. Державні нагороди.
Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.
Пояснити: Загальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна
дисциплінарна відповідальність. Нормативно - правові акти щодо спеціальної дисциплінарної відповідальності. Статути та положення про дисципліну. Критерії розмежування загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності: за колом осіб, за заходами дисциплінарного стягнення, за колом осіб та органів, наділених правом накладати дисциплінарні стягнення. Підстави дисциплінарної відповідальності. Елементи дисциплінарного проступку. Суб'єкт дисциплінарного проступку. Суб'єктивна сторона. Об'єкт дисциплінарного проступку. Об'єктивна сторона.
Основні ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. Законність. Обґрунтованість та справедливість: індивідуалізація видів дисциплінарного стягнення; обмеження строку дії дисциплінарного стягнення. Правові гарантії притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.
33. Стадії накладення дисциплінарного стягнення.
Пояснити: Виявлення дисциплінарного проступку. Застосування
дисциплінарного стягнення. Виконання дисциплінарного стягнення. Дисциплінарні стягнення та їх види. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до окремих категорій працівників. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Дисциплінарні звільнення.
34. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення.
Пояснити: Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів,
у разі їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Інші заходи правового впливу, що застосовуються до порушників трудової дисципліни. Застосування заходів громадського впливу до порушників трудової дисципліни трудовим колективом або товариським судом.
35. Поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору за заподіяну шкоду.
Пояснити: Поняття та особливості матеріальної відповідальності
працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю. Мета і значення матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Відмінність матеріальної відповідальності працівників від майнової відповідальності, передбаченої нормами цивільного права: за суб'єктом заподіяння шкоди, підставами та умовами матеріальної відповідальності, межею матеріальної відповідальності, розміром. Порядок покриття шкоди. Загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників. Підстави матеріальної відповідальності працівників. Трудове майнове правопорушення: порушення працівником трудових обов'язків; наявність заподіяної працівником прямої дійсної шкоди майну роботодавця. Умови матеріальної відповідальності працівників: протиправні дії (бездіяльність) працівників; причинний зв'язок між протиправними діями (бездіяльністю) працівників та їх наслідком у вигляді шкоди, що настала; вина працівника, що заподіяв шкоду зумисне або через необережність.
36. Обмежена матеріальна відповідальність працівників та її розмір.
Пояснити: Випадки обмеженої матеріальної відповідальності
працівників. Повна матеріальна відповідальність працівників. Випадки повної матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.
37. Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.
Пояснити: Перелік робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися
колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників. Порядок впровадження колективної (бригадної) матеріальної відповідальності працівників. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників.
38. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.
Пояснити: Випадки матеріальної відповідальності роботодавця перед
працівником. Порушення роботодавцем прав працівника на працю, на здорові і безпечні умови праці та інших прав працівника. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівнику. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю застрахованого. Страхові виплати.
39. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.
Пояснити: Поняття безперервного професійного навчання. Єдина
система безперервної освіти. Організаційні форми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Професійна підготовка та перепідготовка кадрів безпосередньо на виробництві, у професійних навчальних закладах і вищих навчальних закладах. Права й обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів. Навчання в період перепрофілювання виробництва. Професійно-трудова реабілітація працівника. Право працівників на професійне навчання і підвищення кваліфікації. Порядок здійснення професійного навчання. Особливості організації професійного навчання окремих категорій працівників: державних службовців; медичних і педагогічних працівників; інших категорій працівників: молоді, жінок, інвалідів
40. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства
Пояснити: Поняття і система органів з нагляду і контролю за
додержанням законодавства про працю та їх повноваження. Види нагляду та контролю за додержанням законодавства України про працю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері охорони праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю: професійні спілки, спеціальні органи у складі профспілок правова і технічна інспекція праці, трудові колективи та їх постійний орган рада трудового колективу та ін. Юридична, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна відповідальність за порушення законодавства України про працю.
41. Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових спорів. Причини виникнення трудових спорів.
Пояснити: Органи, що розглядають трудові спори. Принципи розгляду
трудових спорів. Підвідомчість трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи з розгляду індивідуальних трудових спорів. Комісія з трудових спорів (КТС): порядок створення, компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуального трудового спору в КТС. Винесення рішення та його виконання.
42. Розгляд індивідуальних трудових спорів у місцевих судах.
Пояснити: Трудові спори, що підлягають безпосередньому розгляду у
судах. Поняття і види строків з розгляду трудових спорів.
Колективні трудові спори. Органи з вирішення колективних трудових спорів: примирна комісія; трудовий арбітраж. Порядок їх створення та компетенція. Порядок прийняття і виконання рішення щодо колективного трудового спору. Незалежний посередник. Національна служба посередництва і примирення. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.
43 Міжнародно-правове регулювання праці
Пояснити: Поняття та принципи міжнародно-правового регулювання
праці. Суб'єкти міжнародно-правового регулювання праці. Міжнародна організація праці (МОП), її структура, основні напрямки діяльності. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Класифікація конвенцій і рекомендацій МОП про працю. Міжнародні пакти про права людини. Акти Ради Європи та Європейського Союзу. Захист прав основних свобод людини у сфері праці. Захист прав у сфері зайнятості, працевлаштування. Захист трудових прав у сфері умов та охорони праці. Соціальне співробітництво організацій працівників і роботодавців. Мирні засоби вирішення трудових спорів (конфліктів).Двосторонні договори України про працю і соціальний захист працівників. Праця громадян України за кордоном. Трудові права іноземців в Україні. Відшкодування заподіяної шкоди працівникові за міжнародним договором. Міжнародні норми в регулюванні трудових правовідносин та їх застосування в Україні.

Список літератури і нормативно-правових актів з «Трудового права»

1. Законодавство України про працю: Нормативні акти: У 3 т. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. -- К.: Істина, 1999. - Т. 1. - 702 с.; Т. 2. 702 с.; Т. 3. - 703 с.
2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: Ч. І / Уклад.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. 608 с.
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: Ч. II / Уклад.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. К.: Юрінком Інтер, 2004. --- 560 с.
4. Кодекс законів про працю України: Офіц. видання. -К.: Вид. дім "Ін Юре", 2001. 224 с.
5. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. К.: Юрінком Інтер, 2003. 464 с.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: К.: Юстініан 2004. - 192 с.
7. Збірник законів України про працю / Уклад.: О. В. Терещук, О. Ф. Штанько, Н. Б. Болотіна. 2-ге вид., випр. і допов. К.: Вікар, 2003. 344 с.
Основна
8. Болотіна II. Б. Трудове право України: Підручник. К.: Вікар, 2003. 725 с. (Вища освіта XXI століття.)
9. Венедиктов В. С. Трудове право України. X.: Копсум, 2004. - 304 с.
10. Трудове право України: Тести: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткій, В. П. Пастухов, В. Ф. Пенківський К.: Школа, 2004. 336с.
11. Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н. М. Хуторян. - К.: А. С. К., 2004. - 608 с. -(Економіка. Фінанси. Право.)
12. Трудове право України: Академ. курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. - 536 с.
13. Трудове право України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / В. М. Короленко, В. П. Пастухов, М. О. Міщук, Ю. М. Щотова; За ред. проф. В. П. Пастухова. - К.: Школа, 2004. - 320 с.
Додаткова
14. Акопов Д. Трудовой кодекс й социальное назначение трудового права // Хозяйство й право. 2004. № 6. С. 3.
15. Амелічева Л. Проблеми реалізації та захисту прав громадян на безпечні та здорові умови праці як об'єкта національної безпеки // Хозяйство й право. 2004. №8. С. 119.
16. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. 2000. № 10. - С. 69.
17. Бару М. Й. Охрана чести по советскому законодательству. М., 1966.
18. Бару М. Й. Унификация й дифференциация норм трудового права// Сов. государство й право. 1971. № 10.
19. Белинский Е. С. Коллективная й материальная ответственность в торговле. М.: Юрид. лит., 1987.
20. Бондаренко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України. - 2000. - № 12. - С. 60.
21. Венсдиктов В. С. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства // Рад. право. - 1991. - № 8. - С. 3-5.
22. Венедиктов В. С. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України. 1992. № 8. С. 3-5.
23. ВєтуховаІ. Право матерів на поінформованість про умови праці // Право України. 2000. № 8. С. 87.
24. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз'яснення, коментарі: станом на 1 січня 2001 р. / Уклад.: С. Е. Демський, В. С. Перепічай, В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин; Відп. ред. П. І. Шевчук. К.: Юрінком Інтер, 2001. - 624 с.
25. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. 2000. № 12. - С. 55.
26. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. К., 2003.
27. Голованова С. А. Прием на работу рабочих й служащих. М.: Юрид. лит., 1982.
28. Головина С. Ю., Шахов В. Д. Контрактная форма регулирования трудових отношений // Сов. государство й право. 1991. - № 8. - С. 45-51.
Гончарова Г. С. Перемещения в судебной практика. – Харьков :
Выща шк., 1982.
30. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. 2000. № 8. С. 85.
31. ГрузіноваЛ. П., Короткій В. Г. Трудове право України: Навч. посіб для студ. нищ. навч. закл.: У 4 ч. К.: МАУП, 2003.
32. Грузінова Л, Розгляд індивідуальних трудових спорів в комісії по трудових спорах // Праця і закон. 2004.
№ 9-Ю. - С. 8-15.
33. Грузінова Л. Праця іноземців в Україні та її правове регулювання // Праця і закон. 2004. \г° 18. - С. 18-25.
34. Грузінова. Л. II., Короткій В. Г. Трудові правовідносини та структура Трудового кодексу України /7 Персонал. 2004. - № 1. - С. 83.
35. Дей М. Основні питання стимулювання трудової активності в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 6. - С. 105.
36. Донцов С. Е., Гляицев В. В. Возмещение вреда по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1990. 272 с.
37. Еременко В. В. Трудовьіе правоотношения членов колективных сельскохозяиственных предприятии крестьянских (фермерских) хозяйств // Предпринимательство, хозяйство й право. 1997. № 7. С. 17-20.
38. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин//Право України. - 2001. № 4 С. 59.
39. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. 2000. № 7. - С. 49.
10. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. 2001. № 3. С. 69.
41. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. 2000. - № 11. С. 53.
42. ЗубИ. В. Реформа трудового законодательства в условиях перехода к рыночной зкономике // Сов. государство й право. - 1991. Л° 2. - С. 46-52.
43. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицях І. А. Трудове право. - К., 1996.
44. Іванова О. Релігійна організація як суб'єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. 2000. - № 6. - С. 46.
45. Иванов С. А. Кризис советского трудового права // Сов. государство й право. 1990. № 7. С. 39-47.
46. Карпенко Д. О. Правове регулювання переміщення працівників. К., 1989.
47. Карпенко Д. О. Трудове право України (Основні положення). - К., 1997.
48. Кодекс законов о труде Украины: Науч. практ. комментарий. Харьков: Одиссей, 2001. 864 с.
4- Колбасин Д. А. Содержание трудового договора на современном этапе. Минск: Наука й техника, 1990. !76с.
50. Кондратьев Р. Й. Восполнение пробелов трудового права локальними нормами // Сов. государство й право. 1977. - № 3.
51. Кондратьев Р. Й. Сочетание централизованного й локального правового регулирования трудових отношений. Львов, 1977.
52. Короткій В. Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення:
Навч-метод. розробка. 2-гевид., перероб. К.: МАУП, 2000. - 88 с.
53. Коняхин Л. Г. Надзор й контроль за соблюдением законодательства о труде. М.: МГУ, 1982.
54. Копайгора І. Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 5. С. 18.
55. Коршунова Т. Ю. Правовеє регулирование трудових отношений работников арендных предприятий // Сов. государство й право. 1991. № 12. С. 6067.
56. Курилева О. С. Судебная практика й совершенствование трудового законодательства. -- Минск: Наука и техника, 1989. - 118с.
57. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття "законодавство" і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. 2001. № 8.
58. Лифшиц Р. 3. Трудовое законодательство: настоящее й будущее. - М.: Наука, 1989. - 192 с.
59. Лифшиц Р. 3. Трудовеє законодательство: поиск концепции // Сов. государство й право. 1990. № 7. С. 47-56.
60. Лифшиц Р. 3., Чубайс Б. М. Трудовой договор. - М.: Наука, 1986.
61. Луценко А. Контракт нова модель регулювання трудових відносин // Право України. 1992. № 11. С. 28-31.
62. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад.: І. П. Козінцев, Л. А. Савенко. К.: Юрінком Інтер, 1997. - 336с.
63. Маврин С. П. Принципи трудового права в условиях рыночной зкономики //Правоведение. 1992. №2. С. 53.
64. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадян безробітними // Право України. 2000. № 6. С. 44.
65. Мацюк А. Р. Структура предмета советского трудового права // Сов. государство й право. 1979 № 11.
66. Мацюк А. Р. Трудовьге правонарушения развитого социалистического общества. К.: Наук, думка, 1984.
67. Медведсв С. Некоторые аспекти проблеми способов защиты права // Хозяйство й право. 2004. № 6. -С. 61.
68. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. К.; Севастополь: Ін-т юридичних досліджень, 2001. - 1024 с.
69. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ро-тань. 4-те вид., допов. та переробл. К.: А.С.К., 2003. 1024с. -- (Нормативні документи та коментарі.)
70. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями//Право України. 2001. Х° 4. - С. 62.
71. Никитинский В. Й. Контракт в трудовом праве // Сов. государство й право. 1991. № 8. С. 5259.
72. Нуртдинова А., ЧикановаЛ. Трудовеє право в вопросах и ответах // Хозяйство й право. 2004. № 6. С. 107-118.
73. Нуртдинова А., ЧикановаЛ. Трудовое право в вопросах и ответах // Хозяйство й право. 2004. № 8. С. 126-132.

74. НІІртдшюва А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство й право. - 2004. - .V 9. - С. 22-31.
75. Орловский Ю. П. Контракт й его роль в возникновении й ::рекращешш трудового правоотношения // Сов. государство й право. - 1991. - № 8. - С. 59-62.
76. Орловский Ю. П. Роль трудового законодательства в обеспечении рыночной экономики // Российское законодательство: проблемы й перспективы. М., 1995.
77. Падалка О. С., Пастухов В. П., Слюсаренко А. Г. Управління трудовим процесом у школі: правове регулювання: Навч. посіб. -- К., 1993. - 348 с.
78. Пастухов В. П. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. - 1996. - № 5. - С. 30-33.
79. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. Л.: Вид-во Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999.
80. Пилипенко П. Про концепцію трудового права в Україні // Право України. - 1993. - „V 4. - С. 17-20.
81. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Право України. - 2001. - № 9. - С. 81.
82. Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України. - 2001. - № 4. - С. 56.
83. Пилипенко П. Трудові відносини як предмет трудового права в Українській державі // Державність. 1993. - № 3.
84. Пискарев Н. С., ІНеломов Б. А. Положение о материальной ответственности рабочих й служащих за ущерб, причиненими предприятию: Комментарий. М.: Юрид. лит., 1989. 319с.
85. Плаксій В., Луценко А. Трудове законодавство при переході до ринкових відносин: погляд на проблему // Рад. право. - 1991. С. 31-34.
86.Правове регулювання контрактної форми трудового договору /
Авт.-уклад. А. С. Луценко. Донецьк: Сталкер, 1999/- 288с.
87. Прокопенко В. І. Власник і уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права//Право України. 1994. - № 10.
88. Прокопенко В. І. Повноваження адміністрації підприємства і організації по скороченню чисельності і штату працівників // Рад. право. 1988. № 7.
89. Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи: Закон і практика. К., 1996.
90. Прокопенко В. І. Предмет трудового права України: Посібник. - К., 1995. - 32 с.
91. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. X.: Консум, 1998. - 480с.
92. Процевский А. Й. Метод правового регулирования трудовых отношений. М.: Юрид. лит., 1972.
93. Процевский А. Й. Предмет советского трудового права. М.: Юрид. лит., 1979.
94. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України. 2004. № 1 -- С. 33-36.
95. Рейс О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. 2001. № 4.
96. Сильченко С., Архиреев Д. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность й характеристика // Підприємництво,'Господарство і право. 2004. - № 6. - С. 101-104.
97. Смолярова С. Щодо атестації науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право. 2004. - № 9. - С. 90.
98. Смирнов О. В. Основные принципи советского трудового права. М.: Юрид. лит., 1977.
99. Смолярчук В. Й. Источники советского трудового права. - М.: Юрид. лит., 1978.
100. Сойфер В, Г. Правовые вопросы труда иностранных граждан // Юридический мир. 2004. № 11. С. 49.
101. Стадник М. Правове регулювання розв'язання страйків// Право України. - 1992. - № 7. - С. 30-32.
102. Стадник М. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами // Рад. право. 1991. № 3.
103. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Я. М. Шевченко, О. М. Молявко, Г. В. Єрьоменко та ін.; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я. М. Шевченко. -- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 248 с.
104. Суд. Зразки документів (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посіб. / Упоряд. І. А. Куян. К.: Оріяни, 1998. -- 172 с.
105. Судові прецеденти щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Харків: Просвіта, 2000. 232 с.
106. Сьіроватская Л. А. О предстоящей реформе трудового законодательства // Сов. государство й право. 1991. № 1. - С. 70-79.
107. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. - 2000. - № 6. С. 50.
108. Трудове право України: 36. нормативно-правових актів / У поряд. П. А. Бущенко, І. А. Вєтухова. X.: Консум, 2001. - 464 с.
109. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. К.: Істина, 2000. - 432 с.
110. Трудовеє право в вопросах й ответах: Учеб.- справ, пособие / Под. ред. Жернакова. Харьков: Одиссей, 2000. 624 с.
111. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. - К.: Ін Юре. - 1999. - 180 с.
112. Фатуев А. А. Коллективм й личность в трудових отношениях // Сов. государство й право. 1990. № 8. С. 37-44.
113. Хуторян Н. М, Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку // Право України. 1992. № 8.
114. Хуторян Н. М., Дріжчана С. В., БабаскінА. Ю., Стад-ник М. П. Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава. К., 1997. - Вип. 8.
115. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди // Право України. 2001. - № 2. - С. 105.
116. Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. - 2001. № 3.
117. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юрид. довід. К.: Вид.-культурол. центр "Софія", 1994. - 96с.
Швайковська В. Правовая природа участия работников в локальном нормативно - правовом регулировании труда // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 8. С. 116.
119. Щербина В. Загальна характеристика запобіжних заходів у трудовому праві Підприємництво. господарство і право. - 2004. - № 9. - С. 86.
120. Щербина В. Заборони у трудовому праві, проблеми їх встановлення // Підприємництво, господарство і право. 2004. - № 6. - С. 97-100.
121. Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 8.
122. Щербина В. Правовий примус - основа норм охоронної функції трудового права // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - С. ПО.
123. Щербина В. Проблеми реалізації норм трудового права, які містять заходи захисту // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 10. - С. 103.
124. Щербина В. Теоретичні проблеми визначення складових юридичного механізму охоронної функції трудового права Підприємництво, господарство і право. 2004. .V 7. -- С. 64.
125. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів//Право України. 2000. № 10. С. 67.
126.Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на країно Право України. 2000. № 7. С. 53.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 18913059
    Размер файла: 525 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий