Pitannya z biofiziki

Питання з біофізики

Na+ -Cа+ -обмінник.
Na+-канали.
Na+-Н+-обмінник.
Адсорбційна спектрофотометрія.
Алостерична регуляція.
Амебоїдний рух.
Білки перенощики.
Біофізика білків. Методи дослідження білкових макромолекул.
Біофізика клітинних процесів.
Біофізика мембран.
Біофізика нуклеїнових кислот.
Біофізика складних систем.
Будова мітохондрій.
В’язкість розчинів біомакромолекул (закон Ньютона).
Ван-дер-Ваальсові взаємодії.
Вибіркова іонна проникність клітинних мембран.
Водневі зв’язки.
Вступ до біофізики.
Вторинний активний транспорт.
Динаміка ліпідів у мембрані.
Дифузія макромолекул.
Дифузія незаряджених речовин через ліпідний бішар.
Другий закон термодинаміки.
Електронтранспортний ланцюг.
Електрофорез.
Ендо- та екзоцитоз
Енергетика м’язового скорочення.
Енергетика м’язового скорочення.
Ентропія в системах, де відбуваються хімічні та біохімічні перетворення
Ентропія. Закон Гесса.
Загальні положення нелінійної нерівноважної термодинаміки.
Закон Фіка.
Закон Фур’є.
Залежність швидкості реакції від температури, співвідношення Арреніуса.
К+-канали та Clканали.
Кабельна теорія. Поширення потенціалу дії.
Канальні білки.
Кінетика ферментативних процесів. Рівняння Міхаеліса-Ментен.
Константа Міхаеліса. Графічна інтерпретація.
Мембранний потенціал.
Мембранний транспорт.
Метод дисперсії оптичного обертання (ДОО).
Метод зупиненого потоку.
Метод кругового дихроїзму (КД).
Метод фіксування потенціалу
Методи дослідження мембран.
Методи і підходи для опису біологічних системи.
Методи молекулярної біофізики. Спектральний аналіз (метод).
Міозин і АТФ-азна реакція.
Моделювання іонної проникності клітинних мембран.
Молекулярна організація клітинних мембран
Обертальна дифузія.
Оксид азоту як сигнальна молекула.
Пасивний потік іонів через клітинні мембрани.
Пасивний потік іонів через клітинну мембрану.
Первинний активний транспорт (Na+-К+-залежна АТФ-аза, Са2+-АТФ-аза).
Перший закон термодинаміки.
Поверхневий потенціал клітини.
Потенціал дії.
Прокаріоти, еукаріоти.
Рівняння Гольдмана.
Рівняння Ейрінга.
Рівняння Хілла.
Рідинно-мозаїчна структура мембран.
Різні типи хімічної сигналізації.
Розподіл Максвела.
Рухливість еукаріотичних організмів.
Рухливість проукаріотичних організмів.
Са2+-активовані К+-канали.
Са2+-залежна АТФ-аза.
Са2+-сигнал.
Седиментація макромолекул.
Синаптична передача.
Слабкі взаємодії (електростатичні взаємодії, Ван-дер-Ваальсові взаємодії).
Співвідношення взаємності Онзагера. Теорема Пригожина.
Співвідношення Крамерса.
Співвідношення Пуассона.
Стандартна вільна енергія Гіббса (рівняння Вант-Гоффа).
Стійкість рівноважного стану. Основні критерії стійкості системи.
Теорія Дебая-Хюккеля.
Теорія Мак-Луїса та теорія Ейрінга.
Теорія неперервної структури води. Гідрофобний зв’язок.
Термодинаміка біологічних систем (основні визначення термодинаміки, термодинамічні системи).
Термодинаміка відкритих систем. Основні положення нерівноважної термодинаміки.
Термодинамічна ймовірність. Рівняння Больцмана
Термодинамічні потенціали.
Термодинамічні функції.
Типи фазових портретів.
Ферментативний каталіз.
Флуоресцентні методи досліджень макромолекул.
Форма рухливості біологічних об’єктів.
Характеристика іонних каналів мембрани.
Хімічний та електрохімічний потенціали.
Щілинні взаємодії (з’єднання).
Явище кооперативності; теорії, що пояснюють це явище.
Ядерний магнітний і електронно-парамагнітний резонанс.Приложенные файлы

  • doc 18913274
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий