Pitannya do ispitu

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра________________________________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри
________________
(підпис)
________________2011 р.ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»галузь знань: 0304 право
напрямок підготовки: 6.030401 «Правознавство»
освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалаврРозробила: старший викладач Бавбєкова Е. А.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри
Протокол № ___від «__» _________2011 р.


Сімферополь – 2011
Форми взаємодії суспільства і природи в сучасних умовах.
Екологічна функція держави в сучасних умовах.
Поняття екологічного права.
Предмет і метод екологічного права.
Поняття та види екологічних правовідносин.
Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти екологічних правовідносин.
Принципи екологічного права.
Система екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права.
Співвідношення екологічного права та законодавства.
Конституція України як основне джерело екологічного права.
Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» як інтегроване джерело екологічного права.
Природоресурсові кодекси як диференційовані джерела екологічного права.
Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права.
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.
Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.
Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.
Поняття та основні ознаки права власності на об’єкти природного походження.
Об’єкти та суб’єкти права власності на об’єкти природного походження.
Зміст права власності на об’єкти природного походження. Права і обов’язки власників об’єктів природного походження.
Особливості права державної власності на об’єкти природного походження.
Право комунальної власності на об’єкти природного походження.
Правові засади права приватної власності на об’єкти природного походження.
Підстави виникнення та припинення права власності на об’єкти природного походження.
Форми і методи охорони та захисту права власності на об’єкти природного походження.
Поняття та види права природокористування.
Принципи права природокористування.
Право загального природокористування.
Право спеціального природокористування.
Право орендного природокористування.
Об’єкти та суб’єкти права природокористування.
Зміст права природокористування. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.
Підстави виникнення та припинення права природокористування.
Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Види та форми екологічного управління.
Екологічне прогнозування.
Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
Екологічне ліцензування.
Екологічна експертиза: поняття та форми.
Порядок проведення державної екологічної експертизи.
Поняття та види екологічного контролю.
Поняття та порядок ведення екологічного моніторингу.
Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів.
Екологічна сертифікація.
Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.
Склад і класифікація природних територій та об’єктів особливої державної охорони як ключових елементів національної екологічної мережі за чинним законодавством.
Юридичні критерії внесення окремих територій та об’єктів до складу національної екологічної мережі.
Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Склад і зміст економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Правові форми платежів (зборів) у галузі екології.
Нормативи платежів та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.
Система фінансування природоохоронних заходів.
Державне фінансування природоохоронних заходів.
Фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян.
Екологічне страхування в системі економіко-правового механізму в галузі екології.
Екологічний аудит: поняття, форми та порядок проведення.
Поняття юридичної відповідальності в екологічному праві.
Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.
Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.
Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.
Правові форми еколого-правової відповідальності.
Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.
Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільців джерел підвищеної небезпеки.
Поняття та значення правової охорони земель.
Поняття надр та корисних копалин, їх класифікація.
Поняття та види надрокористування.
Підстави та порядок виникнення права користування надрами.
Права та обов’язки надрокористувачів.
Підстави і порядок припинення права користування надрами.
Поняття та види водокористування.
Суб’єктно-об’єктний склад відносин водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.
Загальне водокористування: поняття та ознаки.
Право спеціального водокористування: поняття, ознаки та види.
Правові заходи охорони вод.
Об’єкти рослинного світу: поняття та види.
Права та обов’язки власників та користувачів об’єктів рослинного світу.
Поняття лісу та лісових ресурсів.
Право лісокористування та його види.
Суб’єкти та об’єкти лісокористування. Права та обов’язки лісокористувачів.
Загальне лісокористування.
Порядок та умови спеціального постійного та тимчасового лісокористування.
Тваринний світ як об’єкт охорони і використання.
Заборони щодо здійснення полювання як виду спеціального використання тваринного світу.
Правова охорона тваринного світу.
Правові вимоги щодо ведення Червоної книги України.
Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони та використання.
Стандартизація та нормування в сфері охорони атмосферного повітря.
Регламентація шумового, радіаційного та інших видів забруднень атмосферного повітря.
Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду за чинним законодавством.
Види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Організація наукових досліджень територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Юридичні критерії зонування окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Правовий режим природних заповідників.
Правовий режим біосферних заповідників.
Особливості правового режиму національних природних парків.
Правовий режим регіональних ландшафтних парків.
Правовий режим заказників.
Особливості правових режимів пам’яток природи і заповідних урочищ.
Правовий режим ботанічних садів та дендрологічних парків.
Склад і класифікація рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів за чинним законодавством.
Право користування природними ресурсами рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.
Порядок створення рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.
Правовий режим округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих зон і курортів.
Поняття екологічної безпеки в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності: юридична природа та ознаки.
Поняття та джерела екологічного ризику в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності.
Правове забезпечення екологічних вимог в процесі проектування промислових об’єктів.
Правове забезпечення екологічних вимог в процесі введення в експлуатацію промислових об’єктів.
Правове забезпечення екологічної безпеки при транспортуванні небезпечних вантажів.
Поняття екологічної безпеки в сільському господарстві.
Правові засади забезпечення екологічної безпеки в процесі меліорації земель.
Правові засади поводження з пестицидами та агрохімікатами.
Поняття зони надзвичайної ситуації та її різновидів.
Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Юридичне визначення та ознаки відходів, їх розмежування з іншими суміжними поняттями.
Ліцензування операцій поводження з небезпечними відходами.
Правове регулювання перевезення екологічно-небезпечних відходів.
Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.


Приложенные файлы

  • doc 18913287
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий