Plani praktichnikh zanyat

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

ТЕМА 1.1. . Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна. Методологія порівняльного правознавства

Семінар (2год.)

1. Поняття та природа порівняльного правознавства.
2. Об’єкт і предмет порівняльного правознавства.
3. Принципи порівняльного правознавства.
4. Порівняльне правознавство як наука і навчальна дисципліна.
5. Поняття та природа методу порівняльного правознавства.
6. Загальні правила порівняльно-правового аналізу.
7. Основні види порівняльних досліджень правових систем.

Література [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25 32, 33, 50, 53, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 79, 86, 87, 92, 95, 97, 101, 118, 128, 136].


ТЕМА 1.2. Історія порівняльного правознавства. Функції порівняльного правознавства.

Семінар (2 год.)
Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного правознавства.
Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині.
Французька школа порівняльного законодавства.
Порівняльне правознавство в Англії і США.
Розвиток радянського порівняльного правознавства
Основні завдання і функції порівняльного правознавства.
6.1 Наукова функція порівняльного правознавства.
6.2 Освітня функція порівняльного правознавства.
6.3 Практична функція порівняльного правознавства.


Література [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,17, 44, 65, 77, 53, 109, 122].ТЕМА 1.3. Класифікація основних правових систем сучасності.

Семінар (2 год.)
1. Правова карта світу – основний предмет вивчення порівняльного правознавства.
2. Поняття правової системи у порівняльному правознавстві.
3. Правова сім’я – специфічна категорія порівняльного правознавства.
4. Поняття та критерії класифікації правових систем.
5. Основні теорії класифікації правових систем.

Література [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 39, 46, 80, 84, 93, 103, 104, 106, 110, 124, 130, 131].


ТЕМА 1.4. Романо-германська правова сім’я.

Семінар (2 год.)
Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.
Історія розвитку романо-германської правової сім’ї.
Особливості романо-германського правової сім’ї.
Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом.
Джерела права романо-германського правової сім’ї, їх особливості.
Роль доктрини як джерела права романо-германської правової сім’ї.


Література [1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 35, 36, 48, 49, 52, 53, 56, 73, 85, 89, 93, 94, 98, 105, 109, 120, 123, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 137, 139].


ТЕМА 1.5. Правова сім’я англо-американського права.

Особливості англо-американської правової сім’ї.
Загальне право: поняття та особливості.
Право справедливості і його співвідношення із загальним правом.
Джерела права англо-американської правової сім’ї.
Правова система Англії.
Правова система США.
Правові системи країн Британської Співдружності.
Порівняльно-правовий аналіз правових систем Великобританії та США.
Література [1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 35, 36, 48, 49, 52, 53, 56, 73, 85, 89, 93, 94, 98, 105, 109, 120, 123, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 137, 139].
ТЕМА 1.6. Релігійні і традиційні правові системи.

Семінар (2 год.)
Загальна характеристика правових систем релігійного типу.
Поняття та джерела канонічного права.
2. Загальна характеристика індуського права.
4. Загальна характеристика правових систем традиційного типу.
5. Правова система Китаю.
6. Правові системи держав Африки.

Література [1, 2, 4, 7, 9, 13, 19, 30, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 60, 62, 64, 67, 77, 93, 102, 109, 111, 113, 114, 129, 135].ТЕМА 1.7. Соціалістичне право як особливий історичний тип права. Місце правової системи України на правовій карті світу.

Семінар (2 год.).
Виникнення і особливості соціалістичного права.
Джерела і основні галузі соціалістичного права.
Особливості радянської правової системи.
Особливості формування соціалістичних правових систем у різних країнах.
Місце правової системи України на правовій карті світу.
Проблема класифікації правових систем на пострадянському просторі.

Література [1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 38, 39, 116, 124].


ТЕМА 1.8. Змішані правові системи.

Семінар (1 год.)

1 Загальна характеристика змішаних правових систем.
2. Правові системи Скандинавських країн.
3. Правові системи країн Латинської Америки.
4. Джерела права у країнах Латинської Америки.

Література [1, 2, 4, 7, 9, 13, 19, 30, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 60, 62, 64, 67, 77, 93, 102, 109, 111, 113, 114, 129, 135].

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
Основна та додаткова література

Основна література

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности / пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 2009. – 456 с.
2. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / Відп. редактор В.Н.Денисов. – К.: Юстиніан, 2003. – 184 с.
3. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М.Юмашева. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 480 с.
4. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М.: Городец-издат, 2002. – 1068 с.
5. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. – М.: Зерцало, 2001. – 560 с.
6. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. – М.: Дело, 2000. – 256 с.
7. Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Д.Ткаченко, С.П.Погрібняк, Д.В.Лук’янов; За ред. В.Д.Ткаченка. – Х.: Право, 2003. – 274 с.
8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / под ред. В.А.Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 448 с.
9. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира: Учеб. для студ. вузов. – К.: «Ін Юре», 2008. – 464с.
10. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. Вид. друге доп. – Х.: Одіссей, 2006. – 624 с.
11. Хашматулла Бехруз. Порівняльне правознавство: Підручник. – Одесса: Фенікс, 2009. – 464 с.
12. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Пер. с нем.: В 2 т. – М.: Междунар. отношения, 2000. – Т.1: Основы. – 480 с.
13. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Д.Ткаченко, С.П.Погрібняк, Д.В.Лук’янов; За ред. В.Д.Ткаченка. – Х.: Право, 2003. – 274 с.Додаткова література

15. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М.: Статут, 2000. – 256 с.
16. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.36-86.
17. Ансель М. Сравнительное право и унификация права. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.187-203.
18. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. – М.: Ин-т междунар. права и экономики, Триада Лтд, 1996. – 157 с.
19. Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии: Пер. с англ. – М.: Ad Margines, 1999. – 431 с.
20. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США: Пер. з англ.. – К.: Україна, 1999. – 554 с.
21. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М.: Норма, 1997. – 333 с.
22. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. – М.: Наука, 1987. – 143 с.
23. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. – М.: Наука, 1993. – 239 с.
24. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства – один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України // Право України. – 2002. - №7. – С.63-65.
25. Боруцка-Арцтова М. Методологические проблемы сравнительных исследований в правовых и иных общественных науках. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.127-141.
26. Врублевски Е. Методологические проблемы сравнительного анализа правовых систем. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.142-155.
27. Врублевски Е. Проблема несравнимости в правовой компаративистике. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.156-171.
28. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: Зерцало-М, 2002. – 528 с.
29. Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - №1 (36). – С.139-146.
30. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран. – К.: Наукова думка, 1978. – 276 с.
31. Дженкс Э. Английское право: Пер. с англ. – М.: Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1947. – 378 с.
32. Дождев Д.В., Ефремова Н.Н. Учреждение Российской ассоциации сравнительного правоведения // Государство и право. – 2000. - №9. – С.94.
33. Дождев Д.В., Ефремова Н.Н. Всероссийская научная конференция «Сравнительное правоведение в России: пути развития» // Государство и право. – 2001. – №4. – С.121-123.
34. Дробниг У. Методы социологического исследования в сравнительном праве. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.177-186.
35. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Источники, судоустройство, подсудность. Учебное пособие. – М.: Статут, 2000. – 270 с.
36. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.
37. Забигайло В. Европейское право: мифический постулат или объективный ориентир развития законодательства Украины? // Український часопис міжнародного права. – 2001. - №1. – С.61-64.
38. Задорожній О., Гнатовський М. Правова система України в європейському правовому просторі // Український часопис міжнародного права. – 2002. - №2. – С.29-32.
39. Зайчук О., Онищенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. - №11. – С.23-26.
40. Иваненко В.С. Конституции государств-участников СНГ и международное право: некоторые проблемные вопросы их соотношения // Правоведение. – 2002. - №1. – С.159-173.
41. Инако Ц. Право и политика современного Китая: Пер. с япон. – М.: Прогресс, 1978. – 295 с.
42. Инако Ц. Современное право Японии: Пер. с япон. – М.: Прогресс, 1981. – 270 с.
43. Исаев М.А. О понятии права и государства в скандинавской доктрине права // Государство и право. – 2004. - №3. – С.64-70.
44. История государства и права стран Азии и Африки. Очерки / Рогожин А.И., Сафронова И.П., Страхов Н.Н. – М.: Юридическая литература, 1964. – 254 с.
45. Каленски П. Методы социологического исследования в сравнительном правоведении. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.236-246.
46. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.211-235.
47. Константинеско Л.-Ж. Развитие сравнительного правоведения. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.104-152.
48. Конституционное (государственное) право зарубежных государств: В 4 т. / Отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: Бек, 1998. – Т.3: Особенная часть. Страны Европы. – 764 с.
49. Конституционное (государственное) право зарубежных государств: В 4 т. / Отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: Норма – Инфра-М, 2001. – Т.4: Часть Особенная: страны Америки и Азии. – 656 с.
50. Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства. – К.: Ін-т д-ви і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 360 с.
51. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 192 с.
52. Кросс Р. Прецедент в английском праве: Пер. с англ. – М.: Юридическая литература, 1985. – 238 с.
53. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М.Юмашева. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 480 с.
54. Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. – М.: Наука, 1992. – 262 с.
55. Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система Китайской народной республики / Отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: Наука, 1990. – 157 с.
56. Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: Норма, 1998. – 272 с.
57. Лизогуб А. Організаційно-правові засади функціонування Європейської Ради // Український часопис міжнародного права. – 2001. - №1. – С.73-81.
58. Лисенко О.М. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2001. – 19 с.
59. Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства // Право України. – 2001. - №3. – С.54-57.
60. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: Віл бор, 1997. – 256 с.
61. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти). – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
62. Максименко В.А. Категория прав человека в мусульманском праве // Вестник Московского ун-та. – Серия 11, Право. – 2004. - №2. – С.85-94.
63. Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. – 2003. - №6. – С.13-21.
64. Марченко М.Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2001. - №3. – С.76-88.
65. Марченко М.Н. Место и роль сравнительного права в системе юридического образования // Вестник Московского ун-та. Серия 11, Право. – 1999. - №1. – С.215-224.
66. Марченко М.Н. Объект и предмет сравнительного права // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. – 1999. – №2. – С.43-54.
67. Марченко М.Н. Основные источники иудейского права // Вестник Московского университета. Сер.11, Право. – 2001. - №2. – С.36-47.
68. Марченко М.Н. Особенности нормативно-правового договора как источника права // Вестник Московского ун-та. – Серия 11, Право. – 2004. - №1. – С.3-15.
69. Марченко М.Н. Понятие сравнительного права (сравнительного правоведения) // Вестник Московского ун-та. Серия 11, Право. – 1999. - №1. – С.44-53.
70. Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников права // Вестник Московского ун-та. Серия 11, Право. – 2002. - №3. – С.3-19.
71. Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 2002. - №1. – С.3-15.
72. Марченкова Е.М. Обсуждение проблем сравнительного правоведения // Журнал российского права. – 2001. - №1. – С.163-165.
73. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.
74. Мордовцев А.Ю. Юридическое мышление в контексте сравнительного правоведения: культурантропологические проблемы // Правоведение. – 2003. - №2. – С.38-49.
75. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // Государство и право. – 2004. - №1. – С.19-23.
76. Муравйов В. Правові засади гармонізації законодавства в Європейському Союзі // Право України. – 2002. - №7. – С.114-119.
77. Мусульманское право (структура и основные институты) / Отв. ред. Л.Р.Сюкияйнен. – М.: ИГПАН, 1984. – 145 с.
78. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М.: Международные отношения, 1982. – 136 с.
79. Оборотов Ю.М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права). – Одеса: Юридична література, 2002. – 278 с.
80. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
81. Опришко В. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами // Право України. – 1999. - №8. – С.12-16.
82. Опришко В. Для чого Україні Рада Європи // Право України. – 1997. - №6. – С.70-75.
83. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України. – 2001. -№2. – С.27-30.
84. Осакве Кр. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира // Государство и право. – 2001. - №4. – С.12-22.
85. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА, 1999. – 648 с.
86. Очерки сравнительного права. – М.: Прогресс, 1981. – 256 с.
87. Петери З. Задачи и методы сравнительного правоведения. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.76-90.
88. Плавлич В. Сучасні проблеми гармонізації законодавства України з нормами міжнародного та європейського права // Український часопис міжнародного права. – 2003. - №2. – С.89-94.
89. Погрібняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в англо-американському праві // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - №2 (37). – С.24-34.
90. Полешко А. Імплементація норм міжнародного права у вітчизняному законодавстві – важливий аспект правової реформи // Право України. – 1998. - №12. – С.24-28.
91. Полешко А. Рада Європи – на захисті прав людини // Право України. – 1999. - №7. – С.36-38.
92. Попеску С. Цели и методы сравнения в праве. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.203-210.
93. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я.Сухарев. – М.: Норма, 2000. – 840 с.
94. Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер. с нем. – М.: БЕК, 2001. – 336 с.
95. Рабель Э. Задачи и необходимость сравнительного правоведения: Пер. с нем. – Екатеринбург: Полиграфист, 2000. – 47 с.
96. Рабінович П. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2002. - №4 (31). – С.3-14.
97. Рейнстайн М. Предмет и задачи сравнительного правоведения. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.86-103.
98. Романов А.К. Правовая система Англии. – М.: Дело, 2000. – 344 с.
99. Рубанов А.А. Проблема теоретических основ международного взаимодействия национальных правовых систем в юридической доктрине // Советский ежегодник международного права. – 1982. – М.: Наука, 1983. – С.221-240.
100. Рубанов А.А. Теоретические проблемы международного взаимодействия национальных правовых систем. – М.: Изд-во Наука, 1984. – 160 с.
101. Сабо И. Теоретические проблемы сравнительного правоведения. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.54-75.
102. Синицына И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке: История изучения. Кодексы обычного права. – М.: Наука, 1978. – 285 с.
103. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – Саратов: Полиграфист, 1994. – 494 с.
104. Сорокин В.В. К понятию правовой системы // Правоведение. – 2003. - №2. – С.4-14.
105. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е.Чиркин. – М.: Манускрипт, 1996. – 729 с.
106. Сравнительное правоведение: Сб. статей. – М.: Прогресс, 1978. – 247 с.
107. Сталев Ж. Сравнительный метод в социалистической правовой науке. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.15-53.
108. Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права. – 2003. - №2. – С.58-64.
109. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х.: Право, 1999. – 416 с.
110. Судебные системы европейских стран. Справочник: Пер. с франц. и с англ. – М.: Международные отношения, 2002. – 336 с.
111. Супатаев М.А. Право в современной Африке (основные черты и тенденции развития). – М.: Наука, 1989. – 175 с.
112. Супрун Д. Реформа контрольного механізму Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Український часопис міжнародного права. – 2001. - №1. – С.82-88.
113. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 257 с.
114. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. – 48 с.
115. Тарасюк Б. Україна і Рада Європи // Право України. – 1999. - №7. – С.3-4.
116. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. – М.: Юридическая литература, 1975. – 207 с.
117. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. – М.: Высшая школа, 1978. – 199 с.
118. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение – конгресс ученых-правоведов // Государство и право. – 1999. - №2. – С.104-105.
119. Ткаченко О. Правова реформа в Україні та проблеми гармонізації національного законодавства з міжнародним правом // Право України. – 1998. - №12. – С.3-7.
120. Уолкер Р. Английская судебная система: Пер. с англ. – М.: Юридическая литература, 1980. – 631 с.
121. Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // Советский ежегодник международного права. – 1977. – М.: Наука, 1979. – С.57-90.
122. Фединяк Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права // Право України. – 2002. - №7. – С.107-110.
123. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М.: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1993. – 286 с.
124. Харитонов Є., Харитонова О. Європейські правові системи: проблеми класифікації // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2002. - №2 (29). – С.3-14.
125. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Рецепції приватного права: парадигма прогресу. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 1999. – 144 с.
126. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: Пер. с англ. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 703 с.
127. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ: Пер. с нем. – М.: Юридическая литература, 1981. – 368 с.
128. Цвайгерт К., Путтфаркен Г. О возможности сравнения сходных правовых институтов в различных социальных системах. – В кн.: Очерки сравнительного права (Сборник). Составление, перевод и вступит. статья докт. юрид. наук проф. В.А.Туманова. – М.: Прогресс, 1981. – С.153-176.
129. Шарль Р. Мусульманское право: Пер. с франц. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 142 с.
130. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: В 3 кн. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн..1. – 320 с.
131. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: В 3 кн. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн..2. – 336 с.
132. Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ. – М.: Дека, 2001. – 140 с.
133. Шумилов В.М. Особенности общего права США // США, Канада – экономика, политика, культура. – 2003. - №2. – С.118-127.
134. Шумилов В.М. Правовая система США: Учебное пособие. – М.: Издательско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003. – 399 с.
135. Элон М. Еврейское право: Пер. с иврита / Под общ. ред. И.Ю.Козлихина. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. – 611 с.
136. Эминеску И. К вопросу о сравнимости различных правовых систем. – В кн.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1978. – С.172-202.
137. Эннекцерус Л. Курс Германского гражданского права: Пер. с нем. – М.: Изд-во иностр. лит., 1949. – 436 с.
138. Энтин Л.М. Право Европейского Союза: основные категории и понятия: Учебное пособие. – К.: ИМО КНУ им. Тараса Шевченко, 2003. – 101 с.
139. Яричевская Л.В. Идеологические истоки формирования романо-германской правовой семьи // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип.57. – С.3-8.

Приложенные файлы

  • doc 18913288
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий