1-10 Pitannya na derzh ispit

Перелік питань для самостійної підготовки до скл адання комплексного державного екзамену зі сп еціальності 6.030509 «Облік і аудит» , рівень підгото вки : бакалавр 1. З навчальної д исципліни "Фінансовий облік 1 і 2": 1. Облік готівкових грошових коштів та грошових документів. Готівкові г рош . кошти п - ва мають зберігатися в ка сі. Каса — спеціально обладнане та ізольоване приміщення, признач ене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки, як в нац. так і в іноз . валютах, та інших грош . док - тів. До грош . док - тів відносять грош . квитки, поштові марки, сплачені прої зна док-ти, путівки тощо. Для ведення касових операц ій наказом керівника призначається МВΠ— касир . Після видання наказу про призначення касир а на роботу , керівник п - ва зобо в 'язаний під р озписку ознайомити його з Порядком ведення касових операцій , після чого з касиром укладається договір про його повну матер . відп - ть. Ліміт залишку готівки в касі — гранично допустима сума готівки , яка може зберігатися в касі пі дприємства на кінець робочого д ня . Ліміт каси встановлюється обслуговуючим б анком щороку в перший квартал . Сума встано вленого ліміту може бути переглянута у ра зі звернення клієнта і подання ним заявки- розрахунку . Сума встановленого ліміту залежи ть від специфіки роботи п - ва , відстані до банку , розміру касових оборотів , встановлених строків і порядку здавання кас . виручки та графіка заїзду інкасаторів. М ожна виділити два джерел а надх - ня коштів до каси: 1) надх - ня з рах - ку в банку; 2) готівка, що надходить у вигляді виручки. Перед тим як о тримати кошт и з банк . р -к у в бухгалтерії заповнюють касову з аявку, в якій вказується календар видачі З/П (дата і сума). Індивідуальні підприємці та фермери отр имують кошти на заробітну плату та на виплату дивідендів без попередньо ї заявки. У день виплати З/П для того, щоб зняти готівку із свого р - ку бухг - ром за повнюється чек чекової книжки і підписує його разом з керівником. Касир незадовго до дня виплати З/П замовляє потрібну суму в банку. В день виплати одержує її за чеком в банку. Н айбільш вагомим видом на дходжень п ід - ств є надх - ня коштів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. При цьому отримувачі готівкового платежу зобов'язані надати під -вам- платникам обліковий розрах . док - т ( под. накла дну, рахунок-фактуру, тов. ч ек, акт вик . робіт, наданих п ослуг тощо), які б підтверджували здійснені платниками витрати готівки. Кошти, які надходять у вигляді виручки від торг . д ія - ті, збираються в операційній касі. Операц . ка са не призначена для тривалого зберігання готівк и, знаходиться у салон і маг азину, їдальні, кіоску і є максимально наближеною до покупця, в переважні й своїй більшості обладнана електронними контрольно-касовими апаратами ( ЕККА ) . В кінець роб . дня кошти, які знаходяться у операц . касі , інкасуються в банк, з а вин ятком розмінної монети у розмірі 2-5% від встановленого ліміту. При отриманні коштів від покупців їм видається касовий чек, вибитий каси ром на ЕККА. У випадку відсутності ЕКК А при розрах ун ках з покупц ями викор - ся товарно-касова книга . При здійсненн і торгов . операції покупця м видають товарний чек . Він складається з 2 х рівних частин, на кожній з яких м ає стояти штам п - ва. Видают ься чеки МВО к ерівником. Надх - ня готівки безпосере дньо у касу п - ва оформляєть ся ПКО . При прийманні грош ей в касу п - ва видається кв итанція за підписами гол . б ухг - ра і касира. На ПКО і на корінці цього ордеру став иться штамп п - ва. Видача коштів з каси оформляється ВКО. У ПКО і ВКО заз начається підстава для їх складання і перелічуються додані до них док - ти. Приймання і видача грошей за ка с . ордерами мо же проводитися тільки в день складання. Після оформлення ПКО і ВКО р еєструються в Журналі реєстрації Приб. і В ид . кас . ордерів. Для узагальнення інформації про операції з гот . грош . коштами в касі під - ва Планом р - ків передбачений синт . р ах - к 30 "Каса", що має наступні су бр - ки: - 301 "Каса в нац. валюті"; - 302 "Каса в іноз . валюті". Окрім вказаних субрахунків можна відкривати субрахунки для операц . кас на п - вах , які займаються торгівельною д - тю. Надх - ня грош . коштів в касу п - ва відображається за Дт р - ку 30 "Каса". Видача готівки з каси п - ва відображається за Кт р - ку 30 "Каса". На субрахунку 302 "Каса в іноз . валюті" облік операцій у валюті в перерахунку в нац. валюту України ведеться по кожн ому виду валюти окремо. Для обліку грош. коштів (ГК) в дорозі та грош . док - тів (ГД) призначено активний р - к 33 "Інш і кошти" , який поділяється на такі субр - ки: 331 "Г Д в нац. валю ті" ; 332 "Г Д іноз . валюті" ; 333 "Г К в дорозі в нац. валюті" ; 334 "Г К в дорозі в іноз . валюті » . По Дт 331 та 332 відображають на дх - ня у касу ГД- тів в нац. та іноз . валютах, а по Кт — їх списання. По Дт 333 та 334 обліковується г отівка внесена до кас банків, Ощадбанків, поштових відділень для зарах - ня на банк . рах - к, але ще не зарахована. По Кт відобр- ся зарахування готівки банком на рах - к п - ва. 2. Облік коштів на рахунках у банках в національній валюті. Для зберіга ння коштів і здійснення без гот. розрах - ків в установі б анку під - в а або будь-якому банку за згодою сторін відкриваються рахунки. Поточний рах - к — р- к , що відкри вається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрах . -касових оп - цій за д оп . платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог зак - ва України . З пот . рах - ка здій снюють оп - ції , що забезпечують комерц . та ін . д - ть п - в а (розрах - к и за ТМЦ з пост - ми і пок - цями прод - ї ; надання та одержання по слуг ; одержання З /П й сплата обов 'язк . платежів до бюдже ту і дер ж . фондів ; оп - ці ї , пов 'язані з забезпеченням влас них мат ер . -побут . потреб , та ін. згідно із ста тутною д - тю п - ва ). Для відкриття п / р п-ва в банк по да ют ь та кі док - ти: 1. Заяву про відкриття рах - ка. 2. Копію сві доцтва про держ . реєстраці ю п - ва у виконавчих органах влади. 3. Копію рішення про с творення, реорг - цію п - ва, засвідчену нотаріально аб о органом, що прий няв таке рішення. 4. Копію належним чином зареєстровано го статуту (положення), засвідчену нотаріально. 5. Копію документа, який пі дтверджує, що п - во взято на облік у под. органах. 6. Картку зі зразками підписів директора та його зас тупника, голо . б ух - ра та його заступника і від битко м печатки. 7. Копію документ а про реєстрацію в органах П ФУ , засвідчену нотаріально або органом, який здійснює реєстра цію. 8. Копію документа про реєстрацію в органах Фонду соц. страхування України, засвідчену нотаріаль но або органом, який здійснює реєстрацію. Для обліку наявності і руху грош . коштів , що знаходяться на рах - ках в банках , призначений рахунок 311 "Поточні рах унки в національній валюті " . По Дт рах . 31 1 "Поточні р ахунки в нац.. ва люті " відображається надходження грош . кошт ів , по Кт – їх використання , вибуття . Прийняття і видача грошей або без гот. перерахування провадяться банком на підставі док - тів спеціальної форми , затверджених Н БУ. З них найбільш поширені : оголошення на внесок готівкою , чек , платіжне доручення , платіжна вимога-доручення , меморіальний ордер. ( Об’ ява на в несення готівки виписується під- вом у разі внесення готівкових кош тів на пот. рах- к . На підтвердження про одержання грошей банк видає платнико ві квитанцію , що служить виправдним док- том для списання такої суми за касою під- ва. Чек — док- т , що містить розпор ядження чекодавця банку провести платіж зазна ченої у ньому суми чекодержателю . Чекодавцем буде особа , котра має кошти у банку , якими вона вправі розпоряджатися , виставляючи чеки . Чекодержа тель — особа , на к ористь якого видано чек . Чеки бувають грош о ві та розрахункові . Грош. чек — це наказ під- ва банку про видачу з його пот. рах- ку проставленої в че ку суми готівкових грошей . Рахунк. чек — до к- т установленої форми , що міс тить безумовний письмовий наказ чекодавця своєму банкові про перерахування певної грошової суми з його рах- ку на рахунок одерж увача коштів . Рахунк. чек використовується для без гот. розрахунків. Платіжне доручення — розрах. док- т , що міст ить доручення під- ва банку про перерахування відповідної суми з його пот. рах -к у на пот. рах- к одержувача . Такими одержувачами можуть бути пост- ки , вищестоящі орг- ції , дер ж. казначейства та ін. орг- ї. Платіжна вимога-д оручення — розрах. док- т , що складається із 2 х час тин . Верхня — вимога одержувача безпосереднь о до платника про сплату певної суми коштів . Нижня — доручення платника обслугову ючому банку про списання зі свого рах -к у визначеної суми коштів та п е рерахування її на р- к одержувача. Меморіальний ордер — розрах. док- т , що складається за ініціативою банку для офо рмлення операцій зі списання коштів із р- ку платника , внутрішньо банк. х операцій відповідно до норм. -прав. а ктів НБ У. ) Після закінчення операційн ого дня банк роздруковує виписки з особового рахунку кожного клієнта . Виписки банку надається клієнту , як правило , якщо мав місце рух грош . коштів на банк . рах - ку. Виписки банку і прикладені до неї розрах . док - ти , підтв ерджуючі надходження або списання засобів , є підставою для відображення операцій по р уху грош . к оштів в бух . обліку. Банк . виписка є док - том банку , в якому по Дт відображено списання грош . коштів з п /р п - в а , а п о Кт – н адх- ня грош. коштів на рах - к. Дані про операції за р ахунками в банку за журналь но-ордерної форми обліку систематизуються у двох багатогранних реєстрах : у журналі-ордері № 1 на кредиті рахунка 31 «Рахунки в банках» і у відомос ті № 1.2 — на дебеті рахунка По закінченні місяця в журналі-ордері № 1 і відомо с ті № 1.2 підводять підсумки за кореспондуючими рахун ками і звіряють з об оротами за цими рахунками, що ві дображені в інших облікових реєстрах у к ореспонденції з рахунком 31. Обороти за місяць із журналу-ордера № 1 перено сять у Головну книгу. Залишок грошових коштів на рахунках в банку ві дображають у відомості № 1.2 тільки на початок і кінець місяця. Залишок грошових коштів, указаний на кінець місяця у відомості № 1.2, має відповідати залишку гро шових коштів н а поточному рахунку, який (залишок) ві дображено в останній у цьому місяці виписці банку, і да ним Головної книги. 3. Облік цінних паперів. 4. Облік кредитів банків. Кредит банку — це платне надання банками грош . коштів у тимчасове корист - ня на визначених кред . договором умовах із дотриманн ям принципів повернення , строковості , забезпеченос ті , платності , цільового використання. Для отримання кредиту до банку подаєть ся заява та пакет необхідних док - тів , зокрема , копії с відоцтва про реєстрацію і статуту , картка зі зразками підписів , форми фін . звітності , довідка з ДПІ , гарантійні зобов’ язання поручи теля , бізн ес-план та інші . При наданні кредиту склад ається кред . угода (договір ) , у якій визначається об’ єкт кред - ня , умови одержання та пог - ня кредиту , терміни кред - ня , відсоткові ставки , зобов’ яза ння п - ва за заставою тощо. Б анк . кредити , отримані під - вом , визнач - ся як зобов’ язання . Для обліку кредити прийнято ділити на два види : — поточні вЂ” вони повинні бути пог ашені протягом 12 місяців із дати балансу ч и протягом операц . циклу п - ва ; — довгострокоⳠ— строк їх погашення більше 12 міся ців чи більше операц . циклу. Пог - ня банк . кредиту — це погашення осн . суми кредиту і сплата нара х . відсотків . Кред ит погашають повністю по закінченні терм іну кредитної угоди або поступово частинами. Відсоток нараховується на суму непогашено го кредиту . Суми відсотків , нарахованих за користування кредитом , Ї окремий вид зобов’ язання і від ображаються вони у складі фінансових витрат. Аналіт . облік позик ведеться за кожним кредитом окремо , за видами , цільовим призначенням і строками пове рнення кредитів. Синт . облік заборгованості за кредитами ведеться для : 1) довгострокових позик — на рахунку 50 «Довгострокові по зики» ; 2) короткострокови х — на рахунку 60 “Короткостро кові позики» на відповідних субрахунках. Ці обидва рахунки — пасивні . За їх Кт відображають су му отриманого кредиту , за Дт — його пог - ня . На окремих субр - ках цих р - ків показують відстроче ні та прострочені к редити при зміні терміну кред - ня , визначеного кред . угодою. При відображенні в обліку операцій , по в’ язаних з отриманням кредитів , використовуються такі субр - ки : 684 “Розрахунки за нарахов аними відсотками” , 951 “Відсотки за кредит” та 952 “Інші фінансові витрати ” . На позабалансовому рахунку 05 “ Гарантії і забезпечення надані” відображається вартість активів п - ва в сумах , зазначених в угодах застави . При цьому з балансу п - ва ці суми не списуються. Традиційна кореспонденція рахунків з обліку типових операцій при отриманні кредиті в : 1) Отриман о та зараховано кредит на рах-к під- ва : Дт 311 / Кт 50, 60 2) Зараховано %ки за кредит : Дт 951 / Кт 684 3) Прогашено кред . заборг-ть за кредитом : Дт 50, 60 / Кт 311 4) Сплачено %ки за кредитом : Дт 684 / Кт 311. 5. Облік розрахунків з пост ачальниками та підрядчиками. У процесі здійснення підпр . дія - ті с уб’ єкт госп - ня взаємодіє з ін. п- вами , орг- ціями , які поставляють МЦ , включаючи вир . запаси , обладнання , інші активи , надають послуги , виконують роботи , необ хідні для забезпечення звич . д - сті п - ва . У результаті виникає пот . кред . заборг - ть перед вітчизн . та іноз . пост ач - ми та підрядниками. Розрах - ки з пост - ками та підрядниками прово дяться в гот . , без гот. формі або зарахуванням взаємн их вимог н а підставі перв . док - тів (накладних , ТТН , актів приймання-перед ачі вик . робіт (наданих п - г ), под. накладни х , виписок банку ). Для обліку розрахунків із пост - ми та підр - ми викор - ть р . 63 “Розрах - ки з постачальниками та підрядн иками” . Його призначено для ведення обліку розр - ків із пост - ми та підр - ми за одержані ТМЦ (у т . ч . отримані від учасників промислово-фінансових гр уп (ПФГ )), виконані роботи , надані послуги. За Кт даного рахунку відображають заборг - ть за одержані від пост - ків т а підр - ків ТМЦ , прийн яті роботи , послуги , за Дт – її погашення , списання. Цей рахунок має такі субрахунки : — 631 “Розр - ки з вітчизн . пост - ми” ; — 632 “Розр - ки з іноз . пост - ками” ; — 633 “Розр - к и з учасниками ПФГ”. Наприклад , розр - ки з вітчизн . пост - ми за придбані сировину та матеріали відображають так : 1) Дт 201 “Сировина і матеріали” Кт 631 – на суму отриманих матеріалів без ПДВ ; 2) Д т 641 “Розрахунки за податками” Кт 631 – на суму под. кредиту з ПДВ ; 3) Дт 631 Кт 311 “Пот . р -к и в нац. валюті” – на суму оплати пост - ку за отрима ні матеріали (з ПДВ ). 6. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Поточна деб іторська заборгованість за продукцію (товари , роботи , послуги ) являє собою заборгованість по купців та замовників за надану їм продукц ію (товари , роботи , послуги ). Вон а визнає ться активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції , товарів , виконання робіт , надання послуг та оцінюється за первісною вартістю (п . 6 П (С )БО 10 «Дебіторськ а заборгованість» ). Для обліку поточної дебіторської заборгов аності за проду кцію (товари , роботи , пос луги ) Планом рахунків бухгалтерського обліку активів , капіталу , зобов’ язань і господарських операцій підприємств і організацій , затверджени м наказом Мінфіну від 30.11.99 р . № 291, призначено рахунок 36 “Розрахунки з покупцями і зам овн иками” . Його використовують для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і з амовниками за відвантажену продукцію , товари , виконані роботи , надані послуги , окрім заборго ваності , забезпеченої векселем , а також для узагальнення інформації про ро з рахун ки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФ Г ). За дебетом рахунку 36 відображають продажну вартість реалізованої продукції (товарів , робіт , послуг ) (у тому числі на виконання бартерних ко нтрактів ), яка включає ПДВ , акцизи та інші податки , збори (об ов’ язкові платежі ), щ о підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації ; за кредитом – суму платежів , яка на дійшла на рахунки підприємства в банківських установах , у касу та інші види розрах унків. До р . 36 передбаче но такі субрахунки : — 361 “Розр - ки з вітчизн . покупцями” ; — 362 “Розр - ки з іноз . покупцями” ; — 363 “Розр -к и з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ )”. Наприклад , розрахунки з вітчизн . покупцями відображають таки ми коресп онденціями : 1) Дт 361 Кт 701 “Дохід від реалізації готової пр одукції” – на суму реалізованої продукції з ПДВ ; 2) Дт 701 “Дохід від реалізації гот . прод - ї” Кт 641 “Розрахунки за податками” вЂ“ на суму под. зо бов’ язань з ПДВ ; 3) Дт 311 “Пот . р - ки в нац. валюті” Кт 361 – на суму отриманої від покупця оплати в ра хунок пог - ня за борг - ті. 7. Облік розрахунків з підзвітними особами. Підзвітні особи — це прац івни ки , я кі одержали грошовий аванс для оплати вит рат , доручених під - вом. Розрахунки з підз. особам и виник ають в основному при оплаті дрібних госп . витрат і витрат у відрядженнях . Облік розрахунків із підзв. особами ведеться на р . 372 «Розрахунки з підзв. о собами» . На Дт цього рахунка відноситься сума виданого авансу ( Дт 372 / К-т 30 ). За К т рахунка 372 обліковуються витрачені суми: а ) на відрядження - Дт 91 ( за відр - ня цехового персон алу ), Дт 92 ( за відр - ня заг- ногосп . п ерсоналу / Кт 372. б ) на госп . витрати - Д т 20, Дт 22 ( на вар тість придбаних запасів або оплачених витрата х на їх перевезення , зберігання ), Дт 15 (п ри оплаті витрат на капіт. б уд - во , придбання ОЗ та нема т . а ктивів / Кт 372. Перелік осіб , яким видаєть ся аванс під звіт , встанов люється наказом керівника , що служить документом на видачу ава нсу на госп . потреби . Скасовано посвідчен ня про відрядження , і в разі видачі авансу на відрядження достатньо лише наказу про відрядження. Макс . розмір добових , що дозволяється відносити до под . витрат (витрат платника податку ) у 2013 р . становить : - в межах України – не більше 0,2 м ін . З /П на 1 січня 2013р . (0,2*1147 = 229,40 грн .); - за кордон – не бі льше 0,75 мін . З /П на 1 січня 2013р . ( 860,25 грн ). Факт. витрати , оплачені підз- ми особами , під тверджуються тов. і фіск альними чеками магазинів , квитан ція ми відділень зв’ язку , актами куп ів лі-продажу — на підтвердження госп. витрат ; проїзними док- ми , квитанціями гот елів тощо — на підтвердження витрат на відр- ня . Зведеним док - том витрат , оплачених під зв. особами , є авансови й звіт , який склад - ся не пізніше 3-х роб. днів після повернення з відр - ня і на наст упну добу після одержання авансу на госп. потреби. Щодо кожного авансового з віту визначається результат використання авансу . Якщо сума аван су перевищує витрати , невикор истана сума повертається у касу : Дт 30 / Кт 372 . Якщо ж сума факт . витрат перевищує суму авансу , перевитрата повертається підзвітній особі з каси : Дт 372 / Кт 30. Аналіт . облік розр - ків із підз. особами здій- ся у розрі з і особових рах - ків і щодо кожної авансової суми окремо. 8. Порядок нарахування заробіт ної плати. Аналітичний облік розрахунків з працівниками здійснюється за кожним з них за табельними номерами. Нарахування заробітної плати працівникам здійснюєть ся у ро зрахунковій відомості (форма П -50). У відомості за кож ним працівником розраховується : нарахування заробітку і вип лати за звітний місяць , утримання із заробітної плати і заробі тна плата до видачі . Визначення відрядного заробітку пров одиться з використанн ям накопичувальних к арток об ліку виробітку і заробітної плати (форма П -55) або в накопичувальних картках обліку заробітної плати (форма П -56) За не ю здійснюється також і виплата заробітної плати . До розра хункової відомості відкриваєтьс я платіжна відоміст ь (форма П -53), за якою вип лачуються суми до видачі працівникам . Якщо у відомості є графа "Підпис в отриманні ", то така відомість нази вається розрахунково-платіжною (форма П -49). Для отримання інформації п ро суми нарахованої заробіт ної плати за попередні періоди за кожним працівником ве деться особовий рахунок (ф орма П -54, П -54а ), у якому , окрім загальних відомостей про працівника , вказуються щомісячні суми нарахованої заробітн ої плати . Особові рахунки (а за їх відс утності — розрахункові або розрахунково-п латіжні відо мості ) зберігаються протягом 75 років з дати їх заповнення. Виплата заробітної плати здійснюється з каси підприєм ства в 3-денний період (включаю чи день отримання коштів з банку ). Якщо не всі працівники в цей термін отримал и зароб ітну плату , то проти них у відомості ставиться штамп або здійснюється вручну запис "Депоновано ". Невиплачені суми заносяться касиром в реєстр депонованої зароб ітної плати. Бухгалтер перевіряє правильність визначення депонова них сум . На їх загальну величину складаєтьс я видатковий ка совий ордер . Д епоновані суми повертаються на рахунок в бан ку і виплачуються працівникам на їх в имогу . Аналітичний облік депонованих сум веде ться в журналі обліку депонованої заробітної плати або в реєстрі , синтетичний облік — в Журналі 5 а бо 5-А. Заробітна плата може перер аховуватися працівникам на їх індивідуальні р ахунки (наприклад , рахунки пластикових кар ток ) в установах банків. Заробітна плата повинна ви плачуватися працівникам ре гулярно в терміни , визначені колективним договором , не м енше ніж двічі на місяць . Перша половина З /П вЂ“ з 16 по 22 число кожного місяця , друга половина – з 1 по 7 число кожного місяця . Якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний або святковий , то заробітна плата вип лачується попередньо. 9. Облік у тримань із заробітної плати. Із сум нарахованої З /П осіб , що працюють за трудовими договорами , договорами підряду , за сумісництвом , виконують разові роботи , з дійснюють добровільні та обов 'язков і утримання : 1) добровільні : - за рішенням адміністрації (план ові та позапланові аванси , неповернуті вчасно п ідзвітні суми , суми нанесених матеріальних зб итків , штрафи , накладені в адміністр . порядку ); - узгоджені з працівником (профспілкові в нески , сплата відсотків за позики , сплата відсотків за товари , продані в кр едит , індивідуальне страхування ); 2) обов’ язко ві : - ПДФО ; - ЄСВ : * із З /П ; * із фонд у оплати праці (ФОП ). - за виконавчими листами (примусове в иконання рішення суду або іншого компетентног о органу ) ПДФО Ставки : 15% - в межах 10 мін З /П (1147*10=11470грн ); 17% - на суму перевищення 10ти мін З /П. ПДФО = (Дохід – ЄС – ПодСоцПільга ) * Ставку податку. Платник подат ку має право на зменшення суми заг . мі сячного оподатковуваного доходу , отримуваного від одного роботодавця у вигляді З /П , на суму ПСП вЂ“ це сума, на яку платник пода тку на доходи має право зменшити суму свого загального місячного оподат ковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного п рацедавця у вигляді заробітної плати. П СП застосовуєть ся до доходу , нарахованого на користь платни ка податку протягом зв . под. місяця як З /П (інші прирівняні до неї відповідно д о закон - ва виплати , компенсації та винагороди ), якщо його розмір не перевищує суми , що дорівнює розміру мі с . п рож . мінімуму , діючого для працездатної особи на 1 січня зв . под. р оку (з 1.01.2013 – 1147грн ) , помноженого на 1,4 та округленого до н айближчих 10 гривень ( 1610грн ) . «Підвищена» ПСП надається в розмірі , що дорівн ює 150 % «звичайної» ПСП : - для платника , який є самотньою матір ’ ю або самотнім батьком ; - утримує ди тину-інваліда - у розрахунк у на кожну дитину віком до 18 років ; - від несена законом до 1 або 2 категорії осіб , пос траждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ; - Учні , студенти , аспіранти , ординатори , ад 'юнкти (за умови виплати стипендії не за рахуно к бюджету ); - Інваліди I або II групи , у тому числі з дитинства ; - Особи , яким присуджено довічну стипенді ю як громадянам , що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність , уключаючи журналістів «максимальна» ПСП вЂ” у розмірі , що дорівнює 200 % «звичайно ї» ПСП (Герої України , СРСР , учасники бойових дій під час ІІСВ , колишні в’ язні концтаборів ) Якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох чи більше підстав , то обирається ПСП з тої підстави , яка передбачає найбільший розмір пільги . ЄСВ Мінімал ьн ий розмір внеску для підп риємців з 1 січня по 30 листопад а 2013 року = 1147 * 0,347 = 398,01 грн , а з 1 грудня 2013 = 1218 * 0,347 = 422,65 грн. Максимальний розмір внеску для підпр и ємців - не більше , ні ж вн есок , нарахований на 17-разовий п рожитко вий мінімум 2013 на працездатну особу , тобто з 1 січня по 30 листопад а 2013 р. = 1147 * 0,347 * 17 = 6766,15 грн , а з 1 грудня = 1218 * 0,347 = 7184,98 грн . Із З /П робітників як і рані ше утримуються 3,6% (тобто у разі нарахування м ін З /П утримання з 1 січня по 30 листопад а 2013р . складуть 0,036 * 1147 = 41,29 грн , а з 1 грудня 2013р. 0,036 * 1218 = 43,85 грн. Нараховується ЄСВ на З /П , тобто із фо нду оплати праці за рахунок працедавців , за ставками в залежності від класу ризику . Для 1го класу – 36,76%, д ля 67класу (найризиковіший ) – 49,7%. Макс . З /П , на яку в 2013р . нараховується ЄС – 17 прож . Мінімумів доходів громадян = 17 мін . З /П ; з 1 січня по 30 листопада 2013р.– 17*1147 = 19499 грн. З 1 грудня 2013р . – 17*1218 = 20706 грн . 10. Облік надходження основних засобів та їх документальне оформлення. На підприємст во основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень , придбання за плату в ін ших підприємств і осіб , отримання від інших підприємств або осіб безоплатно , внесення засновниками в рахунок їхніх внес ків до статутного фонду підприємства , оприбут кування надлишків основних засобів , виявлених під час інвентаризації , а також внутрішнього п ереміщення. Зарахування на баланс введених в експлуатацію ОЗ по фактичній собів артості їхнього будівництва (виготовлення , придбан ня ) у бухгалтерському облік у відбивається записом : Д т 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвести ції». Оприбуткування на бал анс об’ єктів ОЗ , внесен их засновниками (учасниками ) у статутний капіт ал підприємства , по справедливій вартості , пог одженій сторонами , відображається за писо м : Д т 10 «Основні засоби» Кт 40 «Статутний капітал». О З , отримані в порядку безкоштовн ої передачі ві д інших юридичних осіб , у бухгалтерському обліку відбиваються записами : 1) на справедливу вартіст ь прийнятих об’ єктів (за даними передавальної сторони ): Д т 10 «Основні з асоби» Кт 424 «Безкоштовно отримані необо ротні активи». 2) на суму витрат по доставці об’ єктів : Д т 15 «Капітальні інвестиції» К т 685 «Розрахунки з різними кредиторами» тощо. 3) на суму , визнану до ходом (в міру нарахування амортизації ), по безкоштовно отриманих об’ єктах ОЗ : Д т 424 «Безкошто вно отримані необорот ні активи» К т 745 «Доход ві д безкоштовно отриманих активів». Отримання ОЗ в обмін на неподібні активи в бухгалтерському обліку відображається записами : 1) одержа но ОЗ в обмін на готову продукцію ): Дт 10 «Основні засоби» Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції» ; 2) зарахування до складу ОЗ : Дт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції» ; 3) Відображено с /в відва нтаженої готової продукції : Дт 901 «Собівартість реа лізованої готової продукції» Кт 26 «Готова продукція ». Джерелами фінансування капіт альних інвестицій можуть бут и як власні засоби (прибуток , амо ртизаційні відрахування , бюджетне фінансування , фі нансування сторонніх організацій у порядку па йової участі в будівництві й інше ), так і притягнуті засоби (банківські кредити й інші позикові засоби ). Усі операці ї , пов’ язані з рухом основних засобів , оформляються первинними документами , які забез печують правильність і своєчасність їх обліку . При проведенні операцій з основними засобами використовуються такі типові форми первинних документів : 0З -1 «Акт приймання-передачі (внут р ішнього переміщення ) основних засобів» , 03-3 «Акт списання основних засобів» , 03-7 «Опис інвентарних карток з о блі ку основних засобів» , О З -9 «Інвентарний список основ них засобів» та ін.

Приложенные файлы

  • rtf 18913312
    Размер файла: 315 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий