Pitannya do testovogo ispitu 1

Питання до тестового іспиту.
Педагогіка.

1. Що розуміють під поняттям «мета виховання»?
- сукупність властивостей особистості, до виховання яких
прагне суспільство.
2. Який вид діяльності є провідним у молодшому шкільному віці?
- учбова
3. Чи можна стверджувати, що дитина, чиї батьки були п’яницями, обов’язково розділить їх долю?
- не завжди.
4. Що розуміють під поняттям «процес виховання»?
- управління процесом особистністного розвитку учня, шляхом створення сприятливих умов.
5. У якій із наведених відповідей перелічено всі структурні елементи процесу виховання?
-процес виховання, мета виховання, свідомість, почуття, навичка, звичка.
6. Серед специфічних особливостей процесу виховання знайдіть неправильну відповідь.
7. Назвіть принцип виховання, в якому відображене правильне співвідношення методів формування свідомості і суспільної поведінки, попередження відхилень у свідомості та поведінці учнів, вироблення несприйнятливості до будь-яких негативних впливів.
8. Назвіть принцип національного виховання, що відображає формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, національно-етнічної обрядовості усіх народів, що населяють Україну.
9. Назвіть принцип виховання, в якому відображено гуманне ставлення до учнів, повага до їхньої думки в поєднанні з вимогою до вихованців з боку педагогів.
- принцип індивідуального і диференційованого підходу
10. Назвіть принцип національного виховання, який враховує психологічні, національні і регіональні особливості учнів.
11. Що розуміють під поняттям «самовиховання»?
- це вищий етап виховного процесу, процес цілеспрямованої роботи над розвитком і самовдосконаленням людини від підліткового віку до зрілості.
12. Що розуміють під поняттям «закономірності виховання»?
- адекватне відображення об єктивної дійсності виховного процесу.
13. Як називається найвищий етап процесу виховання?
- самовиховання
14. Яке із тверджень не є принципом виховання?
15. Який принцип виховання у народній педагогіці відображає таке твердження «У всякої пташки свої замашки»?
16. Вкажіть відповідь, у якій перераховано групу методів формування позитивного досвіду суспільної поведінки.
До групи методів організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки належать методи тренування, привчання, педагогічної вимоги, ситуацій вічьного вибору, ігровий метод.
17. Вкажіть правильну відповідь, в якій вказано метод, що належить до групи методів формування свідомості особистості.
- Провідну роль у групі методів формування свідомості особисто¬сті відіграють словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда, діалог, етична бесіда, лекція, диспут та ін.).
18. У якій групі перераховано методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців?
- Стимулювання; Заохочення; Схвалення; Змагання; Покарання
19. Серед педагогічних вимог до застосування заохочень визначіть «зайву».
- метод вираження суспільного позитивного схвалення поведінки і діяльності вихованців. Він закріплює позитивні навички і звички. Дія заохочення основана на збудженні позитивних емоцій.
20. Вкажіть відповідь, у якій педагогічна вимога пред’явлена у прямій формі. - Для прямої вимоги характерні імперативність, визначеність, конкретність, точність, однозначність. Ці вимоги висуваються рішучим тоном, причому можлива ціла гамма відтінків, які виражаються інтонацією, силою голосу, мімікою.
21. Що означає принцип «педагогіки паралельної дії»?
- Макаренко вважав, що впливати на окрему особистість можна, діючи на колектив, членом якого є ця особистість, Це положення він назвав «Принципом паралельної дії»
22. Вкажіть правильну відповідь, у якій найбільш повно розкрито поняття «колектив».
- Колектив (від лат. соllectivus - збірний) - це: група людей, об'єднаних спільною метою і соціально значимою спільною діяльністю. Колектив – це динамічна соціальна система.
23. Чи тотожні поняття «розумове виховання» і поняття «освіта», «навчання»?
- поняття розумове виховання ширше
24. Вкажіть відповідь, у якій названо основні компоненти наукового світогляду.
- В структурі світогляду можна виділити чотири основні компоненти: 1) Пізнавальний компонент; 2) Ціннісний-нормативний компонент. 3) Емоційно-вольовий компонент. 4) Практичний компонент.
25. Хто із передових діячів минулого вперше висунув вимогу народності виховання?
- Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський перший висунув і обґрунтував важливе положення педагогічної теорії - вимогу народності виховання
26. Предметом теорії навчання (дидактики) є:
- Предметом дидактики є процеси освіти і навчання, які нероз­ривно пов'язані з вихованням і є його органічною складовою.
27. Основною формою навчання в сучасній школі є:
- Урок - основна форма організації навчання в сучасній школі.
28. Документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного предмета:
- навчальна програма
29. Головна мета розвивального навчання:
- Головна мета розвивального навчання - навчити учнів самостійно вчитись, вільно орієнтуватись у величезному потоці інформації, яку вони одержують, виділяти головне, логічно й послідовно викладати свої думки; працювати творчо, об'єктивно оцінювати свою роботу й роботу товаришів.
30. Особистісно-орієнтоване навчання:
- Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гуманізації загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання труднощів, викликаних генетично та соціально обумовленими відмінностями в рівні розвитку дітей; формування основ базової культури особистості.
31. Педагогічна технологія – це: сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

32. Педагогіка співробітництва – це: «напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, мета якого демократизація й гуманізація педагогічного процесу». 
33. Нові інформаційні технології – це:  сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробляння, зберігання, розповсюдження, показу і використання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в інтересах її [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
34. Які з нижче зазначених факторів впливають на визначення і постановку цілей виховання у цивілізованому суспільстві?
35. В якому з наведених визначень найповніше й найточніше сформульовано суть навчального процесу?
36. В якій з нижче зазначених груп методів навчання представлено перелік практичних методів?
37. В якій з нижче зазначених груп методів навчання представлено перелік словесних методів?
38. В якій з нижче зазначених груп методів навчання представлено перелік наочних методів?
39. В якій з нижче зазначених груп методів виховання представлено методи формування суспільної поведінки?
40. В якій з нижче зазначених груп методів виховання представлено методи самовиховання?
41. В якій з нижче зазначених груп методів виховання представлено методи стимулювання позитивної поведінки?
42. В якій з нижче зазначених груп методів виховання представлено методи формування громадянської свідомості?
43. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «дидактика»? Дидактична роль лекції полягає в тому, щоб ознайомити студентів з наукою, з основними категоріями й закономірностями дисциплін, їхніми методологічними основами, а також сформувати орієнтовну базу для подальшого засвоєння навчального матеріалу. Таким чином формується зміст і характер подальшої роботи студента з цій галузі науки, розвивається його пізнавальний інтерес і вміння логічно мислити.
44. Що таке освіта? цілеспрямована [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] діяльність людей з отримання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], умінь, або щодо їх вдосконалення.
45. Оберіть правильну відповідь щодо основних функцій контролю як компонента навчального процесу
46. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «педагогіка»?
-- певного обсягу знань про предмети і явища (суспільне життя, природу, людину тощо), способів мислительної діяльності (вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати).
47. Оберіть правильну відповідь щодо переліку згрупованих факторів соціалізації особистості
48. В якому з наведених варіантів найбільш повно і точно представлено актуальні проблеми виховання сучасної української молоді- зміст та стиль

49. В якому з наведених варіантів найбільш влучно представлено ключову проблему до учіння, навчання сучасної української молоді
-- Ключові поняття: методи учіння, прийоми учіння, форми учбової діяльності, індивідуальні форми учбової діяльності, колективні форми учбової діяльності.
-готовність молодої особистості до реального життя в суспільстві.
50. Українська народна педагогіка об’єднує:
--Це народне родинознавство, народне дитинознавство, батьківська педагогіка, народна дидактика, народна деонтологія.
51. Що визначило розвиток педагогіки як науки?
--об'єктивна потреба у підготовці людини до життя і праці;
52. Розвиток – це –
це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного.
53.Які якості передаються дітям від батьків?
-Задатки, які служать основою для розвитку індивідуальних здібностей людини.
54.Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів школяра?
--від обсягу здобутих знань;
55. Що впливає на визначення і постановку цілей виховання в суспільстві:
-рівень розвитку педагогічної науки і практики;
56.У яких позиціях сформульоване загальну мету виховання у сучасній школі.
57. Педагогічний процес – це
це система, в якій органічно поєднані процеси формування, розвитку, виховання й навчання з усіма умовами, формами, методами їх функціонування.
58. Педагогічний процес є системою, тому що
-педагогічний процес, є система народної освіти в цілому, школа, клас, навчальні заняття та інше. Кожна з них функціонує в певних зовнішніх умовах: природничо-географічних, суспільних, культурних тощо.
59. Завдання дидактики є:
- обґрунтувати і конкретизувати принципи організації навчання, шляхи і засоби розвитку пізнавальної самостійності, активності, ініціативи учнів;
- визначити критерії добору і способи конструювання основних компонентів змісту освіти у зв'язку зі значним перевантаженням навчальних програм і підручників складним і другорядним матеріалом;
- дослідити функції і структуру методів і форм навчання;
- обґрунтувати міжпредметні та внутріпредметні зв'язки для актуалізації опорних знань, їх систематизації, формування навчальних і практичних навичок;
- забезпечити збалансованість соціальних і особистісних цілей у процесі навчання;
- розробити нові технології навчання.
60. Навчальний план – є основним документом, який визначає організаційні засади підготовки фахівців.
61. Навчальна програма – нормативний документ, що визначає зміст знань, умінь і навичок з певного предмету, послідовність їх формування і мінімальна кількість годин для їх засвоєння
62. Від чого залежить кінцевий результат процесу навчання?
- оцінка якості знань, умінь і навичок, отриманих учнями на уроці, визначення розриву між поставленими завданнями і реальним кінцевим результатом уроку.
63. Що ви розумієте під принципом навчання?
- слід розуміти вихідні положення, які визначають зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи відповідно до мети виховання і навчання.
64. У чому відмінність дидактичного правила від дидактичного принципу
-1) Правило виражає загальну закономірність, а дидактичний принцип підпорядкований правилу.
2) Правило можна змінювати, а дидактичний принцип виражає незмінну закономірність навчального процесу.
3) Правило конкретизує принцип навчання. Правило вказує вчителю, як слід у практичній діяльності реалізувати дидактичний принцип.
4) Дидактичний принцип має характер об'єктивної закономірності, а правило – суб'єктивне положення.
5) Правильної відповіді немає.
65. До якого принципу ві віднесете правила: від легкого до важкого; від відомого до невідомого; від простого до складного?
- Систематичності і послідовності
66. До якого принципу ви віднесете правило: «Якомога частіше використовуйте питання «чому»?
- а) свідомості й активності;
67. До якого принципу ви віднесете правило: «У методах викладання відображайте методи наукового пізнання. Розвивайте мислення учнів»?
- Принципу науковості
68. Визначте основні ознаки уроку, обираючи найповнішу відповідь:
- постійний склад учнів (класу, групи), заняття за твердим розкладом, чітке визначення дидактичної цілі кожного заняття.
69. Чому ефективність навчального процесу залежить, головним чином, від ефективності уроків?
70. Якими причинами обумовлено використання допоміжних форм навчання? Оберіть правильну відповідь.
71. Засоби навчання –
- це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.
72. При визначенні навчальних досягнень учня аналізу підлягають:
-якість
73. Із перерахованих ознак оберіть ті, які характеризують особливості виховного процесу:
74. Оберіть правильні відповіді, які відображають суть методів виховання.
75. Для того, щоб обрати оптимальні методи виховання необхідно:
Психологія

76. Відображення у свідомості людини безпосередньо впливаючи на її органи чуття предметів та явищ в цілому - це: сприймання
77. Ступінь зосередженості свідомості на об’єктом - це такий показник уваги як: довільна.
78. В процесі якої уваги людина спрямовує усі свої сили на вирішення певної проблеми, виконання певної діяльності, подолання перешкод:після довільна.
79. Якій з нижче перерахованих якостей уваги характерне вміння швидко переносити її з одного об’єкта на інший, зберігаючи при цьому високу продуктивність:
80. Відбір, інтерпретація, аналіз та інтеграція стимулів, сенсорної інформації, що надходять у кору головного мозку через цілу систему органів чуття, та надання їм суті і змісту це-
81. Що відноситься до властивостей сприймання?
- константність, предметність, цілісність, узагальненість, апперцепцію.
82. Здібність людини зберігати та відтворювати «сліди» впливів на психіку називається:
- пам’ять
83. Процес пам’яті, який характеризується психічною діяльністю, спрямованою на закріплення в пам’яті шляхом пов’язування її з раніше надбаними знаннями, це:запам’ятовування
84. За тривалістю закріплення та збереження матеріалу пам'ять буває:
- короткочасну, довготривалу, оперативну пам'ять.
85. Вид мислення, який спирається не безпосереднє сприймання предметів та реальне їх перетворення, називається –
- сприймання
86. Поняття, судження, логічний висновок є формами:
- мислення
87. До індивідуальних особливостей мислення відносяться:
- продуктивність розумв, самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість думки, творчість, критичність, ініціативність, кмітливість.
88. Який пізнавальний процес є необхідним елементом творчої діяльності людини, який виражається у побудові образу продуктів труда, а також забезпечує створення програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю.
- уява
89. Розрізняють репродуктивну (відтворювальну) та продуктивну (творчу) уяву за:
- за характером продуктивності.
90. Уява – пізнавальний процес, який властивий людині та вищим тваринам.
-ні
91. До пізнавальних процесів відносяться: відчуття, сприйняття, представлення( Уявлення), увага, уява і мислення, пам'ять і мова 
92. До емоційно-вольових процесів відносяться: Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її.

93. Який психічний процес відображає здібність людини діяти в напрямку свідомо визначеної мети, долаючи при цьому внутрішні перешкоди: : довільна увага

94. Воля відноситься до пізнавальних процесів. не відноситься
95. До фаз вольового процесу відносять:
виникнення спонукання та усвідомлення мети;
досягнення мети.
виникнення спонукання та попередня постановка мети;
стадія обмірковування і боротьба мотивів;
прийняття рішення;
виконання рішення.

96. До форм переживання почуттів відносяться: чуттєвий тон, емоція, афект, стрес, пристрасть, настрій, фрустрація, почуття
97. Стрес відноситься до психологічних властивостей людини. ні
98. Психологічні стани формуються за рахунок психологічних процесів через властивості людини.
99. Сангвіник, флегматик, меланхолік, холерик –це типи темпераменту
100. Тип темпераменту залежить від: від дозрівання нервової системи(поступове виявлення його ознак
101. Згідно концепції Г.Айзенка. емоційно неврівноважений інтроверт це: інтроверт глухий до всього, що існує поза його власною особистістю, схильний до рефлексії, мовчазний. Нестабільний, слабкий тип-МЕЛАНХОЛІК
102. Мотив – це спонукання до діяльності, пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта.(так)
103. Здібності, які визначають успіхи людини у специфічних видах діяльності, для здійснення яких необхідні задатки особливого роду та їх розвиток, відносяться: спеціальні: музичні, математичні, лінгвістичні, технічні, літературні, художньо-творчі, спортивні та ряд інших
104. Здібності – це можливість, але не необхідний рівень майстерності у тій чи іншій справі.(так)
105. Специфічна форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності і таким чином сприяє орієнтації особистості у навколишньому середовищі. Про яку форму спрямованості йде мова? Інтерес
106. Хто є автором відомої концепції мотивації поведінки людини, згідно якої у людини з народження поступово з’являються та супроводжують його дорослішання сім класів потреб: фізіологічні потреби; потреби у безпеці; у приналежності та любові; повазі; пізнавальні потреби; естетичні; потреби в самоактуалізації.
- Маслоу
107. Інтереси особистості перш за все визначаються:
- потребами ,СПРЯМОВАНІСТЬ
108. Для якого типу людини характерне обращенностью особистості на навколишній світ, імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, комунікативність тощо:- Екстроверт
109. Характер людини – сукупність індивідуальних психічних властивостей, які складаються у діяльності та виявляються у типових для даної людини способах діяльності та формах поведінки.
110. Основну роль у формуванні та розвитку характеру дитини відіграє
- її спілкування з усіма навколо.
111. Психологія – це наука
- про закономірності функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності.
112. Предмет психології – психіка.
113. Галузь психології, яка вивчає психологічні особливості людей різного віку, має назву:
- Вікова психологія( или Соціальна психологія-?)
114. Основною задачею психології є вивчення психічної діяльності у її розвитку.- ТАК
115. Що характерне для гуманістичної психології? Вона:- потенційні можливості
116. Одним з методів психології, який передбачає пряме або опосередковане отримання інформації шляхом мовленнєвого спілкування, має назву:- емпіричний
117. Експериментатор не втручається у природну течію подій, а відповідні дані отримує при аналізі результатів експерименту. Який це вид експерименту.
- Природний експеримент
118. Тестування – метод психологічної діагностики. Який використовує стандартизовані питання і задачи. Які мають певну шкалу значень.
119. За видом проведення метод спостереження розрізняють:- наукове і життєве
120. Проективні тести – сукупність методик цілісного вивчення особистості, основані на психологічній інтерпретації результатів проекції.
121. До ознак малої групи відносяться:
- Соціальність,чисельність,єдність цілісних орієнтацій,спільна діяльність,певна структура,наявність загальних норм і думок.
122. До бар’єрів спілкування відносяться:
Мікробар’єри,макробар’єри,смислові,логічні,фонетичні,семантичні,стилістичні.
123. У комунікації між людьми присутні два компонента:- зміст та стиль
124. До теорій особистості відносяться:
- біхеверистична теорія,теорія рис,теорія соціального научения,психоаналитическая теорія когнетивная,гуманистическая.
125. Мала група – кількісно необмежена умовна спільність людей. Яка виділяється на основі певних соціальних ознак.
-.(ні,обмежена.)
126. До властивостей уявлень відносяться:
- фрагментарность,неустойчивость,изменчивость.
127. Уявлення класифікують за:
- ведущим аналізаторам,по степени обобшенности,по происхождению,по степени воле віх усилий.
128. Уявлення – це психічний процес відображення предметів та явищ, які у даний момент не сприймаються, але відтворюються на основі нашого попереднього досвіду.- .(да)
129. Уявлення виникають в результаті нашої практичної діяльності. Вони надзвичайно важливі для:
- всіх психічних процесів.
130. Психічні процеси – це це динамическое отражение действительности в разных формах психических явлений.
131. Психічні стани – це определенный в данное время относительно устойчивый уровень психической деятельности,который проявляется повышением или понижением активности личности.
132. Психічні властивості - це устойчивое образование,обезпечивающее определенный качественный и колличественный уровень деятельности и поведения человека.
133. Психоаналіз описує «психічний апарат» як різнорівневу систему, яка складається з трьох рівнів: несвідоме, свідоме і над свідоме.- .(нет)
134. Біхевіоризм – напрям у психології, який заперечує свідомість як предмет наукового дослідження та зводить психіку до різних форм поведінки.- .(да)
135. До структури психіки людини входять:- психические процессы,психические состояния,психические свойства.   136. Яке із вищенаведених понять характеризує людину як носія певних біологічних властивостей
137. Людина, яка включається в систему суспільних взаємовідносин і процесів, у результаті чого набуває особливу соціальну якість називають:
138. Сукупність взаємопов’язаних біологічних, психічних і соціальних особливостей людини, які характеризують її неповторність, унікальність називається
139. До структури особистості включають: до структури особистості включають: соціальний статус, соціальна роль, спрямованість особи!
140. Елементами інтегрованої функції психіки, яка полягає у забезпечені адаптації живого організму до умов навколишнього середовища відносяться:
141. Чи згодні ви, що адаптація людини спрямована не тільки на забезпечення її біологічного існування, але й на забезпечення її існування у суспільстві
141. Формування цілей діяльності, попередня мисленєва побудова (планування) дій та передбачення їх результатів, що забезпечує розумне регулювання поведінки та діяльності людини є однією з функцій
142. Свідомість – це вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їх психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої. 
143. Свідомість характеризується наявністю таких властивостей: властивості свідомості - Ідеальність відображення, Універсальність відображення, Об'єктивність відображення, Предметність відображення, Цілеспрямованість, Активність свідомості, Суспільність свідомості, Знарядність свідомості
144. Який вид свідомості людини повязан із процесом емоційного сприймання навколишнього світу.
145. Чи згодні ви з тим, що всю інформацію про навколишній світ людина не оцінює на основі системи уявлень про себе і формує поведінку виходячи з системи своїх цінностей, ідеалів і мотиваційних установок
146. Чи дійсно самосвідомість людини як система її поглядів суто ндивідуальна?
147. Що обумовило можливості появи свідомості у людини Свідомість же виникла на певному історичному етапі становлення психіки людини і є результатом і продуктом її трудової діяльності.
148. Що є спонукальними причинами діяльності людини
149. Які види діяльності відповідають загальним потребам у всіх людей., а точніше – тим видам соціальної людської активності, в яких неминуче включається кожна людина у процес свого індивідуального розвитку.


Приложенные файлы

  • doc 18913320
    Размер файла: 138 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий