Testovi pitannya do ekzamenu z istoriyi Ukrayin..

 Міністерство освіти і науки України
Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту
Сумського державного університету
П А К Е Т
Т Е С Т О В И Х З А В Д А Н Ь
до екзамену з історії України для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей всіх форм навчанняРозглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Укладачі:
Протокол №____ від ____________ викладач-методист
Голова циклової комісії Хабарова Л. М.,
________________ Л.В.Вачкова Почтовая О. А.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Екзамен з історії України для всіх спеціальностей ІІ курсу проходить у вигляді тестування.
Мета тестування:
здійснити незалежну перевірку відповідності знань та вмінь студентів вимогам програми;
об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень студентів;
сприяти підготовці студентів до вступу у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації через систему зовнішнього незалежного оцінювання.
Всі тести білетів відповідають чинній програмі для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої освіти.
Тестування здійснюється у письмовій формі з дотриманням однакових вимог і умов. Кожен студент отримує індивідуальний білет, що містить тести трьох рівнів та листок відповідей зі штампом навчального закладу, для позначення правильних відповідей.
Рівень І містить тести, де потрібно вибрати одну правильну відповідь. Завдання з вибором однієї правильної відповіді складається зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише одна є правильною. Такі завдання спрямовані на перевірку знання дат, назв, понять, термінів, причин і наслідків подій, характерних рис соціального, політичного та економічного життя, змісту історичних джерел. Студент має обрати правильну відповідь і позначити її.
Зразок завдання
1. Позначте назву країни, економічний розвиток якої протягом 1920-х рр. був «новою ерою процвітання»
А) Голландія
Б) Німеччина
В) США
Г) Польща
* Примітка. Правильна відповідь записується на листок відповідей так 1.В
Рівень ІІ містить тести в яких потрібно вибрати правильні варіанти відповідей, встановити хронологічну послідовність подій та завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Сам білет містить таблиці, які потрібно перенести на листок відповідей і заповнити правильно визначеними відповідями.
Зразок завдань
1. Складіть хронологічний ланцюжок «Проголошення УНР»
А) бої за Київ
Б) більшовицький переворот у Петрограді
В) проголошення ІІІ Універсалу
Г) перехід влади в Києві до Центральної Ради
*Примітка. Правильна відповідь записується на листок відповідей так
1.

2. Позначте джерела індустріалізації (4 правильні відповіді)
А) зовнішні позики
Б) внутрішні позики
В) податки з населення
Г) розширення продажу горілки
Д) експлуатація селян, робітників, в’язнів
Е) увезення із-за кордону нафти і хліба
*Примітка. Правильна відповідь записується на листок відповідей так
2.


Рівень ІІІ містить тести в яких потрібно установити відповідність між роками та подіями, між поняттями та їх визначеннями, установити послідовність історичних явищ тощо.

Зразок завдань
1. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх
1. Радянська модернізація А) «розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит,
(1929-1938) правозахисники, «самвидав», неосталінізм
2. Велика Вітчизняна Б) п’ятирічна, колективізація, «закон про п’ять колосків»,
війна (1941-1945) Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження»
3. Післявоєнна відбудова В) холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація,
(1945 – початок 50-х) безрідний космополітизм, операція «Вісла»
4. Десталінізація Г) мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок»,
(1953-1964) рух Опору, депортація
Д) реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація,
реабілітація, «шістдесятники»
*Примітка. Правильна відповідь записується на листок відповідей так
1.


2. Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвитку України
А) промисловий переворот
Б) виникнення ремесла
В) виникнення фабрики
Г) виникнення мануфактури
*Примітка. Правильна відповідь записується на листок відповідей так
2.


Оцінювання здійснюється за такою схемою:
Якщо студент виконує тестові завдання І рівня кількість максимально отриманих балів може бути 10. Правильна відповідь за одне завдання – 1 бал. Оцінка студента за цей вид роботи «задовільно». При невиконанні 50% цих завдань студент отримає оцінку «незадовільно».
Якщо студент виконує тестові завдання ІІ рівня кількість максимально отриманих балів може бути 12. Правильна відповідь за одне завдання – 4 бали. Оцінка студента за цей вид роботи «добре». Рівень ІІ виконується при умові, якщо студент виконав попередньо завдання І рівня.
Якщо студент виконує тестові завдання ІІІ рівня кількість максимально отриманих балів може бути 15. Правильна відповідь за одне завдання – 5 балів. Оцінка студента за цей вид роботи «відмінно». Рівень ІІІ виконується при умові, якщо студент виконав завдання попередньо ІІ рівня.

Таблиця переведення балів в оцінку

Бали
Оцінка студента

1-4
2

5-10
3

11-26
4

27-37
5


Тривалість виконання тестових завдань на екзамені з історії України дві години.

Тестові завдання до екзамену з історії України для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей

Рівень І
Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства, називається
А) джерелознавство
Б) геральдика
В) нумізматика
Г) археологія
Козацько-селянське повстання під проводом С.Наливайка тривало впродовж
А) 1576-1578рр.
Б) 1594-1596рр.
В) 1616-1622рр.
Г) 1637-1638рр.
У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. перебували
А) Галичина, Східне Поділля
Б) Закарпаття, Буковина
В) Холмщина, Підляшшя
Г) Волинь, Полісся
Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько
А) 2 млн. років тому
Б) 1 млн. років тому
В) 500 тис. років тому
Г) 250 тис. років тому
Найдавнішу згадку про кіммерійців містить
А) «Одіссея» Гомера
Б) «Історія» Геродота
В) «Грецька історія» Ксенофонта
Г) «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда
Богом громовиці у давніх слов’ян був
А) Перун
Б) Велес
В) Сварог
Г) Даждьбог
Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь засіяв книжними словами серця віруючих людей » ?
А) Святослава Ігоревича
Б) Володимира Великого
В) Ярослава Мудрого
Г) Володимира Мономаха
Коли відбулися описані нижче події?
«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому .місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали йому віру християнську...»
А) ІХ ст.
Б) Х ст.
В) ХІ ст.
Г) ХІІ ст.
Укажіть назви пам'яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі
1. «Слово о полку Ігоревім»
2. Реймське Євангеліє
3. «Ізборник Святослава»
4. «Слово про закон і благодать»
5. «Киево-Печерський патерик»
6. Остромирове Євангеліє
7. «Повість минулих літ»
А) 1,4,5,7
Б) 2,3,5,7
В) 1,3,4,6
Г) 2,4,6,7
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них збереглися до наших днів: «Печерська Богородиця» і «Ярославська Оранта».
А) Алімпія
Б) Феодосія
В) Агапіта
Г) Нестора
Перша літописна згадка назви «Україна» датується
А) 1097р.
Б) 1119р.
В) 1187р.
Г )1240 р.
Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?
А) Святослава Ігоревича
Б) Володимира Великого
В) Ярослава Мудрого
Г) Володимира Мономаха
Укажіть особливості розвитку Київської Русі наприкінці X-усередині XI ст.
Завершення формування території держави
Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності
Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання
Неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм
Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії
Поява писаного кодифікованого права
Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці
А) 1,2,4,5
Б) 2,3,4,6
В) 1,3,5,6
Г) 2,4,6,7
Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?
1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними , і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва»
2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір»
А) обидві події
Б) лише перша
В) лише друга
Г) жодна з подій
Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався
А) віче
Б) рада
В) дума
Г) сейм
«Апостол» (1574р.), «Буквар» (1574р.), Острозька Біблія (1581р.) є першими
А) друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим
Б) рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
В) підручниками, надрукованими коштом православних братств
Г) книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького
На Лівобережній Гетьманщині інститут гетьманства остаточно скасовано
А) 1709р.
Б) 1734р.
В) 1764р.
Г) 1775 р.
Коли відбулася описана нижче подія?
«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів»
А) перша половина XVI ст.
Б) друга половина XVI ст.
В) перша половина XVII ст.
Г) друга половина XVII ст.
Ким запроваджено викладені нижче заборони?
«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордонам на малоросійському наріччі, друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів»
А) імператрицею Катериною II
Б) імператором Олександром II
В) імператрицею Марією-Терезією
Г) імператором Миколою
З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»
А) І.Франко, М.Лисенко
Б) М.Лисенко, П.Чубинський
В) П.Чубинський, М.Вербицький
Г) М.Вербицький, Л.Українка
Який із поданих нижче історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?
А) «Літопис Самовидця»
Б) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф.Софоновича
В) Літопис Г.Граб’янки
Г) Літопис С.Величка
Знищення Задунайської Січі спричинено
А) включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768- 1774 рр.
Б) участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на боці Туреччини
В) відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона у франко-російській війні 1812-1814 рр.
Г) переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829рр.
З ім'ям Іллі Мечнікова пов'язано
А) створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції
Б) винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну
В) відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини
Г) відкриття Новоросійського університету
Основу привласнюючого господарства первісних людей становили
А) землеробство, скотарство, рибальство
Б) землярство, збиральництво, мисливство
В) ремесло, бортництво, рибальство
Г) мисливство, збиральництво, рибальство
Яка суспільна верства наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств?
А) шляхта
Б) козацтво
В) духовенство
Г) міщанство
Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в ХV-ХVІ ст.?
Прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню.
Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.
Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками.
А) 2,3
Б) 1,3
В) 1,2
Г) 1,2,3
Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками
А) палеоліту
Б) мезоліту
В) неоліту
Г) енеоліту
Укажіть ознаки неолітичної революції
винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова
виникнення землеробства та скотарства
відокремлення скотарства від землеробства
перехід до осілого способу життя
винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю
відокремлення ремесла від землеробства
виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва
А) 2,3,4,7
Б) 1,2,4,6
В) 2,4,5,7
Г) 1,3,5,6
Утворення Київської Русі завершилося за князювання
А) Аскольда
Б) Олега
В) Ігоря
Г) Ольги
Основу економічного розвитку Київської Русі становили
А) землеробство та чорна металургія
Б) скотарство та землеробство
В) чорна металургія та торгівля
Г) торгівля та промисли
Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало
А) підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії
Б) розширення рівноправних зв'язків Русі з європейськими державами
В) посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи
Г) установлення повної політичної залежності Русі від Візантії
Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
«... Паче всього - убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»
А) «Слово о полку Ігоревім»
Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого
В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
З ким зійшлися в битві руські князі?
А) половцями
Б) печенігами
В) хозарами
Г) монголо-татарами
Яка з пам'яток давньоруської літератури є найдавнішою?
А) «Слово про закон і благодать»
Б) «Києво-Печерський патерик»
В) «Слово о полку Ігоревім»
Г) «Повість минулих літ»
Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним?
«В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію________ до Київської Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою __________. Але у 1030 та 1031рр. князь________ зі своїй братом Мстиславом здійснили два військові походи й знов захопили її».
А) міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав
Б) міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир
В) Червенських міст, Польського королівства, Ярослав
Г) міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав
Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є
А) відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади
Б) розпад державного адміністративного апарату
В) занепад сільського господарства й торгівлі
Г) падіння Візантійської імперії
Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в
А) утраті незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним
Б) цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв'язків
В) занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць
Г) зміні унітарної монархії монархією федеративною
У якому році утворилася Річ Посполита?
А) 1385р.
Б) 1410р.
В) 1569р.
Г) 1596р.
Про яку книгу йдеться в уривку з історичного джерела?
«...А почалася книга друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, і послання святого Павла після втілення господа бога нашого Ісуса Христа року 1573... Якщо доведеться кому-небудь у цю корисну для душі книгу заглянути то... творцеві життя нашого богу подяку хай складе... »
А) «Требник»
Б) «Апостол»
В) «Послання до єпископів»
Г) «Православне ісповідання віри»
Період Руїни характеризувався
А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького
Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля
В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав
Г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію
Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання
«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус»
Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»?
А) М. Костомарова
Б) Б. Грінченка
В) Т. Шевченка
Г) І. Франка
Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?
Формування високого рівня концентрації виробництва
Завершення промислового перевороту
Витіснення іноземного капіталу національним
Формування ринку вільнонайманої праці
Подолання селянського малоземелля та безземелля
Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства
А) 1,4,5
Б) 1,2,4
В) 2,3,6
Г) 3,5,6
Козацьке повстання 1702-1704рр. під проводом С. Палія спричинено
А) переходом гетьмана І.Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла XII
Б) ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні
В) зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі
Г) початком Північної війни між Росією та Швецією
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1765р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії людей, худоби, землі, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були узагальнені майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії».
А) К.Розумовського
Б) С.Вельямінова
В) В.Голіцина
Г) П.Рум’янцева
Об'єднання української інтелігенції - громади - відновили свою діяльність у
А) 1860-х рр.
Б) 1870-х рр.
В) 1880-х рр.
Г) 1890-х рр.
Наприкінці ХVІ ст. українськими землями прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, очолюваних
А) К.Косинським і С.Наливайком
Б) С.Наливайком і М.Жмайлом
В) М.Жмайлом і Т.Федоровичем (Трясилом)
Г) Т.Федоровичем (Трясилом) і П.Бутом (Павлюком)
Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
А) зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі
Б) неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян
В) зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках
Г) конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи
«Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька біблія (1581) є першими
А) книгами, надрукованими коштом князя К.Острозького
Б) підручниками, надрукованими коштом православних братств
В) рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
Г) друкованими на українських землях книгами, виданими І.Федоровим
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«У 1812р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817-1821рр. – директор Полтавського театру»
А) С.Гулака-Артемовського
Б) І.Карпенка-Карого
В) І.Котляревського
Г) М.Садовського
На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто
А) Фанагорія
Б) Херсонес
В) Ольвія
Г) Тіра
Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор'я на межі III - II ст. до н. е. супроводжу-валося витісненням скіфів
А) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів
Б) у межиріччя Дону та Волги
В) у верхів'я Південного Бугу
Г) у передгір'я Кавказу
Неповноправних людей на Русі, які через певні причини вийшли зі свого соціального середовища та втратили з ним законний зв'язок, називали
А) холопи
Б) смерди
В) ізгої
Г) челядь
Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого?
1. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській».
2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір»
А) обидві події
Б) лише перша
В) лише друга
Г) жодна з подій
Галицьке та Волинське князівства були об'єднані в єдину державу
А) 1171р.
Б) 1185р.
В) 1199р.
Г) 1205р.
Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі?
А) розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів
Б) формування племінних центрів - городищ - у давніх слов'ян
В) безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів
Г) будівництво східнослов'янською знаттю замків-фортець
Яка пам'ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії розвитку давньоруської держави?
А) «Галицько-Волинський літопис»
Б) «Києво-Печерський патерик»
В) «Слово о полку Ігоревім»
Г) «Повість минулих літ»
Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст. були пов'язані з
А) появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів
Б) обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями
В) занепадом і зникненням віче - органу громадського та державного управління
Г) перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган
Зміни в політичному устрої Київської Русі в XI - XIII ст. були пов'язані з
А) обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями
Б) появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з'їздів
В) занепадом і зникненням віче - органу громадського та державного управління
Г) перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган
Які події пов'язані з іменем гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?
А) здобуття турецької фортеці Кафа, битва під Хотином
Б) заснування Чортомлицької Січі, Молдавський похід
В) укладення Куруківської угоди, битва під Цецорою
Г) вступ Війська Запорозького до Київського братства, здобуття фортеці Кодак
Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що
А) на Лівобережній Україні відновлено інститут гетьманства
Б) до складу Російської імперії включено Правобережну Україну
В) російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ
Г) завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України
Коли відбулися описані нижче події?
«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобутій місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»
А) перша половина XVII ст.
Б) друга половина XVII ст.
В) перша половина XVIII ст.
Г) друга половина XVIII ст.
Козацьке повстання 1702 - 1704рр. під проводом С. Палія спричинено
А) початком Північної війни між Росією та Швецією
Б) зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі
В) ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні
Г) переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла XII
У якому регіоні відбулися описані нижче події?
«Приводом до масового виступу селян у 1831р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв'язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей»
А) Закарпаття
Б) Галичина
В) Поділля
Г) Волинь
«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» - угода, укладена між гетьманом П.Орликом і
А) козацькою старшиною та запорозькими козаками
Б) шведським королем і козацькою старшиною
В) запорозькими козаками та турецьким султаном
Г) турецьким султаном і шведським королем
«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорізького» передбачали, що
« у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».
« Іван Мазепа, законний князь України, не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».
« з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками має радитися гетьман і всілякі публічні справи без їхнього дозволу й поради не починати своєю владою»
А) 1,2
Б) 2,3
В) 1,3
Г) 1,2,3
Пересопницьке Євангеліє є пам’яткою української культури
А) ХІV ст.
Б) ХV ст.
В) ХVІ ст.
Г) ХVІІ ст.
Період Руїни характеризувався
А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних визвольною війною українського народу під проводом Б.Хмельницького
Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І.Мазепи на бік шведського короля
В) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію
Г) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідських держав.
Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814-1835рр. очолював
А) У.Кармелюк
Б) І.Гонта
В) О.Довбуш
Г) М.Залізняк
Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період
А) неоліту
Б) енеоліту
В) бронзового віку
Г) раннього залізного віку
Політичний розвиток Київської Русі наприкінці X - у першій половині XI ст. характеризувався
А) слабкістю великокнязівської влади, місцевим племінним сепаратизмом
Б) виходом держави на міжнародну арену, початком її дипломатичної діяльності
В) початком формування її території, широкомасштабними військовими походами
Г) запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права
Велика княгиня Ольга (945-957рр.) під час свого правління
створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»
поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів
відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася
А) 1,2
Б) 2,3
В) 1,3
Г) 1,2,3
Братства в історії України - це
А) корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV-XVI ст.
Б) доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.
В) об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, що здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV-XVI ст.
Г) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.
Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205р. була
А) агресія Угорського та Польського королівств
Б) монгольська навала на землі Південно-Західної Русі
В) загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом
Г) змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.
Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI - середині XVII ст.?
А) козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння
Б) шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя
В) магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво
Г) бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура
Збірник норм права Київської Русі XI - XII ст. має назву
А) «Слово про закон і благодать»
Б) «Руська правда»
В) «Ізборник Святослава»
Г) «Устав Ярослава»
Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
«... Паче всього убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому дута погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»
А) «Слово о полку Ігоревім»
Б) «Повчання дітям» Володимира Мономаха
В) «Руська правда» Ярослава Мудрого
Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
Які твердження щодо Любецького з'їзду князів є правильними?
На з'їзді було прийнято новий звід руських законів - «Правду Ярославичів»
З'їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха
Рішення з'їзду остаточно поклали край князівським усобицям
З'їзд ухвалив принцип - «.. .кожен хай держить отчину свою»
А) 1,3
Б) 1,4
В) 2,3
Г) 2,4
Києво-Могилянська колегія отримала титул і права академії в
А) 1654р.
Б) 1686р.
В) 1701р.
Г) 1750р.
У 1768р. Коліївщиною були охоплені райони
А) Правобережної України
Б) Лівобережної України
В) Слобідської України
Г) Південної України
З якою метою було створено Правління гетьманського уряду (1734 р )?
А) розслідування законності володіння та роздачі маєтків козацькій старшині та російським можновладцям у Гетьманщині
Б) контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної автономії Гетьманщини
В) укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським законо- давством
Г) перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді, полкових і сотенних судах
Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 - 1890-х років?
1. Т. Шевченко
2. В. Антонович
3. Ю. Бачинський
4. М. Драгоманов
5. І. Франко
6. Ф. Вовк
7. О. Потебня
А) 1,2,4,5
Б) 2,3,4,7
В) 1,3,5,6
Г) 2,4,6,7
В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок
А) селянського руху під проводом Л. Кобилиці
Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа II
В) селянських «холерних бунтів»
Г) революції 1848 - 1849рр.
Настанова імператриці Катерини II, що «Треба найлегшим способом привести до того щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом
1. запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків
2. організації Донського та Чорноморського козачих військ замість ліквідованої Запорозької Січі
3. придушення Коліївщини та гайдамацького руху
4. остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством
А) 3,4
Б) 1,2
В) 2,3
Г) 1,4
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».
А) І.Виговського
Б) Ю.Хмельницького
В) П.Дорошенка
Г) І.Мазепу
Як називаються ліро-епічні твори ХVІ-ХVІІ ст. на історико-героїчну та побутову тематику, що виконувалися речитативом у супроводі бандури, кобзи, ліри?
А) думи
Б) поеми
В) балади
Г) билини
Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну, та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали
А) народовці
Б) хлопомани
В) москвофіли
Г) радикали
Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи технікою виготовлення сталі
А) племена трипільської культури
Б) східні слов’яни
В) кіммерійці
Г) скіфи
У якому році відбулася описана подія?
«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його»
А) 882р.
Б) 911р.
В) 945р.
Г) 988р.
У якому столітті відбулися описані події?
«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».
А) ХІV ст.
Б) ХV ст.
В) ХVІ ст.
Г) ХVІІ ст.
Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?
1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, - а голова його була срібна, а вус – золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
2. «І повелів він поскидати кумирів - тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»
А) обидві події
Б) лише перша
В) лише друга
Г) жодна з подій
Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя її кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»
А) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
Б) «Сад божественних пісень» Г. Сковороди
В) «Енеїда» І. Котляревського
Г) «Кобзар» Т. Шевченка
Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало
А) відновлення удільних князівств на українських землях
Б) збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві
В) входження українських земель до складу Польського королівства
Г) скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства
«Середньовічні цехи» - це
А) виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар
Б) корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей
В) підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію
Г) установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила
Скрипторії часів Київської Русі - це
А) школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя
Б) майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті
В) місця поховань представників великокняжого роду при церквах
Г) монастирські об'єднання ремісників ливарів-дзвонарів
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник - Київську Академію».
А) П. Могилу
Б) І. Борецького
В) І. Вишенського
Г) Ф. Прокоповича

У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича 1185р.?
А) «Сказала дружина Ігореві: «...Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми»... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину...»
Б) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»
В) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи?... Відтепер з'єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою... »
Г) «Пішов Ігор на Греків... І порадитися русії, і вийшли, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки»
Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізувалася шляхом
1. запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків
2. організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі
3. придушення Коліївщини та гайдамацького руху.
4. остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством
А) 1,4
Б) 1,2
В) 2,3
Г) 3,4
«Жалувана грамота дворянству» (1785р.) імператриці Катерини II передбачала
А) закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
Б) початок роздачі дворянству земель ліквідованої Запорозької Січі
В) дарування дворянству права відпускати кріпосних селян на волю
Г) зрівняння в правах української старшини з російським дворянством
У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»?
А) 1837р.
Б) 1848р.
В) 1863р.
Г) 1875р.
Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливам в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу».
А) М. Костомарова
Б) М. Максимовича
В) М. Міхновського
Г) М. Драгоманова
У якому регіоні відбулася описана нижче подія?
«У травні 1848р. утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції - польську та українську з окремими адміністраціями»
А) Закарпаття
Б) Підляшшя
В) Галичина
Г) Буковина
Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«У жовтні 1656р. переговори завершилися підписанням__________між Річчю Посполитою та_________ . Це викликало обурення ________ І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та_________ ».
А) Андрусівського перемир'я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка, Османською імперією
Б) Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським ханством
В) Віленського перемир'я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, Швецією
Г) «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною
Уклавши в 1686р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство
А) припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства
Б) вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги»
В) установили спільний контроль за Запорозькою Січчю
Г) закріпили насильницький поділ українських земель
Коли відбулася описана нижче подія?
«І весь народ і вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в його імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя»
А) грудень 1648р.
Б) серпень 1649р.
В) вересень 1651р.
Г) січень 1654р.
Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків
1. Алани
2. Венеди
3. Роксолани
4. Анти
5. Склавини
6. Авари
А) 1,3,4
Б) 2,4,6
В) 1,3,5
Г) 2,4,5
Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
А) конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи
Б) неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян
В) зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі
Г) зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках
Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання
«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».
У якій угоді були зазначені ці умови?
А) Кревській унії 1385р.
Б) Городельській унії 1413р.
В) Люблінській унії 1569р.
Г) Берестейській унії 1596р.
Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під час реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?
формування високого рівня концентрації виробництва
завершення промислового перевороту
витіснення іноземного капіталу національним
формування ринку вільнонайманої праці
подолання селянського малоземелля та безземелля
зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства
А) 1,4,5
Б) 2,3,6
В) 1,2,4
Г) 3,5,6
У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI - першій половині XVII ст. перебували
А) Закарпаття, Буковина
Б) Галичина, Східне Поділля
В) Холмщина, Підляшшя
Г) Волинь, Полісся
Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV - XVI ст.?
Прагнення влади створити регулярне військо на противагу ополченню шляхти
Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення
Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками
А) 1,2
Б) 1,3
В) 2,3
Г) 1,2,3
Прізвища яких діячів пропущено в цитованому нижче уривку з історичного джерела?
«Всесильною правицею Всевишнього Бога, старанням благочестивого князя _______, який звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому славному місті... І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для дитячого навчання, по- грецьки алфавіту, а по-руськи азбуки, многогрішним__________».
А) Богуш Корецький, Франциск Скорина
Б) Дмитро Вишневецький, Швайпольт Фіоль
В) Олександр Чарторийський, Юрій Дрогобич
Г) Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров
У другій половині XVI ст. в Острозі було засновано
А) чотирикласне народне училище
Б) слов'яно-греко-латинську шкоду
В) протестантську гімназію
Г) єзуїтський колегіум
Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.?
Надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії
Створення Пересопницького Євангелія
Заснування в Острозі слов'яно-греко-латинської академії
Видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею - «Часослова», «Октоїха»
Поява та поширення «Історії Русів»
Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»
А) 1,2,4
Б) 3,5,6
В) 1,4,5
Г) 2,3,6
Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «...політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою. до якого вони повинні прагнути. ...при об'єднанні кожне слов'янське плем'я [українці, росіяни білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов'янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
А) Кирило-Мефодіївське братство
Б) Південне товариство декабристів
В) Братство тарасівців
Г) Руська трійця
Які з указаних нижче подій відбулися впродовж першої половини XIX ст.?
1. Заснування Кирило-Мефодіївського братства
2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії
3. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»
4. Спорудження залізниці від Балти до Одеси
5. Утворення «Товариства об'єднаних слов'ян»
6. Скасування панщини на західноукраїнських землях
7. Упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти
А) 1,2,4,5
Б) 2,4,6,7
В) 1,3,5,6
Г) 2,4,5,7
Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називали
А) москвофіли
Б) хлопомани
В) народовці
Г) радикали
Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла
А) завершенню промислового перевороту
Б) створенню монополістичних об'єднань
В) формуванню ринку вільнонайманої праці
Г) подоланню залежності від іноземного капіталу
Острозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки
А) Лівобережної Гетьманщини
Б) Слобідської України
В) Правобережної Гетьманщини
Г) Вольностей Війська Запорозького
Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: «Д.Бортнянський – І.Григорович-Барський - М.Березовський - А.Ведель»?
А) Д. Бортнянський
Б) І. Григорович-Барський
В) М. Березовський
Г) А. Ведель
«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорізького» - угода укладена між гетьманом П.Орликом і
А) шведським королем і козацькою старшиною
Б) козацькою старшиною та запорозькими козаками
В) запорозькими козаками та турецьким султаном
Г) турецьким султаном та шведським королем
Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання «Постановляємо, що всі товариства художні (Львова), коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу...»
Зміст Привілею є свідченням
А) прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво
Б) дискримінації ремісників, що сповідували православ'я
В) встановлення державного контролю над цехами
Г) ліквідації цехової організації в місті
Дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця, що були осередком промислів і символом вольності запорожців, мають назву
А) Великий Луг
Б) Дніпровий Низ
В) Кам'яний Затон
Г) Дике Поле
Земська реформа 1864р. не поширювалася на
А) Лівобережну Україну
Б) Слобідську Україну
В) Південну Україну
Г) Правобережну Україну
Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі
А) Молдавського князівства
Б) Польського королівства
В) Угорського королівства
Г) Великого князівства Литовського
Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити питання про
А) перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя
Б) погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир'я
В) утворення українсько-швецької антипольської коаліції
Г) припинення бойових дій проти Речі Посполитої
Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI-першої половини XVII ст.
Поява козацького літописання та історичної прози
Поширення книгодрукування
Розквіт козацького бароко в архітектурі
Поява полемічної літератури
Поява «курйозних віршів» у літературі
Поява монументальної скульптури та портретного живопису
Поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу
А) 1,2,4,5
Б) 2,4,6,7
В) 1,3,5,6
Г) 2,3,4,6
Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. Хмельницького та представниками польського короля Яна ІІ Казимира було укладено після битви під
А) Корсунем
Б) Пилявцями
В) Берестечком
Г) Батогом
Поява Емського указу імператора Олександра II пов'язана з
А) виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»
Б) викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства
В) участю українців у польському національно-визвольному повстанні
Г) активізацією діяльності об'єднань української інтелігенції - громад
На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-Мефодіївського братства передбачав
А) ліквідацію монархії
Б) скасування кріпосного права
В) установлення рівності всіх громадян перед законом
Г) об'єднання всіх слов'янських народів у федерацію республік
1863р. і 1876р. в історії України пов'язані з
А) упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти
Б) заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка
В) забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою»
Г) утворенням перших гуртків хлопоманів і народників
Яка форма об'єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?
А) трест
Б) картель
В) концерн
Г) синдикат

На могилі якого історичного діяча викарбовано такі рядки: «Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда Запорожской грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобождён, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»
А) І.Сірка
Б) Д.Апостола
В) К.Гордієнка
Г) Б.Калнишевського
Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала
А) повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту
Б) установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави
В) скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду
Г) ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом
За умовами Білоцерківського договору 1651р.
1. польський король зобов'язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана - Московського царства
2. козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків.
3. козацькою територією визнавалися лише землі Київського воєводства
А) 1,2
Б) 1,3
В) 2,3
Г) 1,2,3
Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини XIX ст.
1. Д. Яворницький
2. І. Франко
3. М. Шашкевич
4. М. Кропивницький
5. Ю. Бачинський
6. Ю. Федькович
А) 1,2,6
Б) 2,5,6
В) 3,4,6
Г) 1,3,5
Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та у стрій Української козацької держави були укладені
А) Б. Хмельницьким
Б) І. Виговським
В) П. Дорошенком
Г) І. Мазепою
Унаслідок революції 1848 - 1849 рр. у Австрійській імперії
А) польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо майбутнього Галичини
Б) представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності
В) українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в Галичині
Г відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні провінції
Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: «М. Шашкевич - Я. Головацький - М. Драгоманов - І. Вагилевич»?
А) М. Шашкевич
Б) Я. Головацький
В) М. Драгоманов
Г) І. Вагилевич
Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
« політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. при об’єднанні кожне слов’янське плем’я (українці, росіяни, білоруси) повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
А) Південне товариство декабристів
Б) Кирило-Мефодіївське братство
В) Братство тарасівців
Г) Руська Трійця
Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861р.
Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків
Викуп селянами польових наділів
Скасування селянської земельної общини
Наділення селян землею та визначення за неї повинностей
Безоплатне наділення селян землею з державного фонду
Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних
А) 1,2,4
Б) 1,4,5
В) 2,3,6
Г) 3,5,6Рівень ІІ
Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбувалися
1. «Заложив він в городі Києві ворота Золоті, також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну »
2. «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города »
3. «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій »
4. «Рушив Аскольд і Дір на Греків і прийшов туди Цесарград двомастами кораблів оточили. знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило »
А) ІХ ст.
Б) Х ст.
В) ХІ ст.
Г) ХІІ ст.
Д) ХІІІ ст.
Установіть послідовність описаних літописцем подій
А) « і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один одному: «Пощо ми губимо Русьую землю? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині »
Б) «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв
В) «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі і сповнена була земля Руськая ворогами »
Г) «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір »
Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем
А) «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся»
Б) « і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. і перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській»
В) «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зіткнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи»
Г) « і зібралися в городі щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою»
Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до середини ХVІ ст.
1. Велике Князівство Литовське А) Буковина
2. Польське королівство Б) Закарпаття
3. Московське царство В) Галичина, Холмщина, Західне Поділля
4. Молдовське князівство (васал Г) Чернігово-Сіверщина
Османської імперії) Д) Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне
Поділля

5. Установіть відповідність між подіями та роками
видання Ш.Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха» А) 1574р
створення Пересопницького Євангелія Б) 1674р.
видання І.Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря» В) 1556-1561рр.
перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису». Г) 1581р.
Д) 1491р.
6.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем
А) «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...»
Б) «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в
облозі великій...»
В) «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов'янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...»
Г) «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...»
Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них
1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: А) Святослав Ігоревич Перуна дерев'яного, - а голова його була срібна, а вус - Б) Володимир Великий золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...» В) Ярослав Мудрий
2. «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і Г) Володимир Мономах
руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої Д) Данило Галицький ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі...»
3. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм.
І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
4. «Заложив він город - великий Київ, а в города сього ворота
Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам'яну...»
Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками
1. Повстання на Правобережній Україні А) зруйнування Чортомлицької Січі під проводом С. Палія (1702- 1704 рр.) Б) включення Правобережної України до складу
2. Перехід гетьмана І. Мазепи на бік Російської імперії
Карла XII (1708 р.) В) скасування козацького полково-сотенного
3. Похід П.Орлика на Правобережну устрою на Правобережній і Лівобережній Україні
Україну (1711р.) Г) спустошення Правобережжя ногайцями,
4. Другий поділ Речі Посполитої (1793 р.) контрнаступ російських військ і примусове переселення людей на лівий берег Дніпра
Д) об’єднання гетьманом І.Мазепою Лівобережної та Правобережної України


Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя XIX ст.
А) заснування першої української професійної трупи - Товариства українських
акторів на чолі з М.Кропивницьким
Б) утворення просвітницького гуртка «Руська трійця»
В) утворення Кирило-Мефодіївського братства
Г) заснування в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України
А) скіфи
Б) гуни
Б) кімерійці
Г) сармати
Установіть відповідність між роками і подіями
1. 1097р. А) перша літописна згадка назви «Україна»
2. 1113р. Б) з’їзд князів у Любечі
3. 1187р. В) перемога Данила Галицького над Дорогичином
4. 1199р. Г) укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ»
Д) утворення Галицько-Волинського князівства
Установіть послідовність подій національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1657рр.) проти Речі Посполитої
А) укладення Зборівського договору
Б) битва під Берестечком
В) битва під Корсунем
Г) укладення Віленського перемир’я

У становіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини ХVІІ-ХVІІІ ст. та їхньою компетенцією
1. Генеральний А) представницький інститут, який розглядав загальні державні
військовий суд справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання
2. Генеральна скарбова «статей» при обранні гетьмана
канцелярія Б) орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків з
3. Генеральна військова населення, прибутками та видатками держави, військовими та
канцелярія ранговими маєтностями
4. Генеральна військова рада В) орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом
Г) військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.
Д) орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя
Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії)
1. М.Леонтович А) художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в
2. С.Гулак- Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»
Артемовський Б) композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних
3. М.Пимоненко обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»
4. М.Лисенко В) живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»
Г) композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»
Д) композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХVП ст.
А) «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем. сином козацького гетьмана Хмеля...»
Б) «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня.
Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків.
Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»
В) «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше
Військо Запорозьке пожалували - веліли їм бути під нашою, царського величества,
високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»
Г) «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»
Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах
А) «...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ...поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного Іменем Йов Борецький...»
Б) «...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрали вільними голосами гетьмана... Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу...»
В) «...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... .господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розавди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля...»
Г) «Хортиця - місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом....»
Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом
1. Волюнтаризм А) теорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей
2. Консерватизм Б) практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють
3. Дисиденство В) морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей
4. Космополітизм Г) теорія і практика, в основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінністю окремої нації
Д) теорія і практика, що орієнтується на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових нормУстановіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями
1. фільварок А) відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала
2. община Б) податок вільних селян за право безстрокового спадкового користування землею
3. панщина В) територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному володінні якого були 4. слобода земля й угіддя
Г) господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж
Д) поселення, яке отримувало на певний час пільги на виконання повинностей

Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії)
1. М.Лисенко А) художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в
2. М.Пимоненко Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»
3. С.Гулак- Б) композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних
Артемівський обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»
4. М.Леонтович В) живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»
Г) композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»
Д) композитор, етнограф, учасник громадського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»


Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у роки
1. 1861р. А) створення виборних місцевих органів самоврядування - земств - у лівобережних 2. 1864р. та південних губерніях України
3. 1870р. Б) скасування обов'язкової земельної общини та надання селянинові права отримати 4. 1874р. землю в приватну власність (відруб).
В) упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування
Г) ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів
Д) скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком до 6 - 7 років.
Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися
1. діяльність у Львові гуртка «Руська трійця» А) 1854-1855рр.
2. реформи Олександра II в Російській імперії Б) 1832-1837рр.
3. оборона Севастополя під час Кримської війни В) 1770-1780-ті рр.
4. реформи Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії Г) 1892-1893рр.
Д) 1860-1870-ті рр.
Установіть хронологічну послідовність подій
А) видання в Петербурзі українського часопису «Основа»
Б) утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка «Руська трійця»
В) реформи Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії
Г) утворення Кирило-Мефодіївського братстваЗапишіть назву населеного пункту, біля якого відбувалася подія, описана в даному документі: «Вона (молодь) йшла в бій з піснею «Ще не вмерла Україна» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».
Рівень ІІІ
Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці роки
1. 1861р. А) створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у лівобережних та південних губерніях України
2. 1864р. Б) скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові права отримати землю у приватну власність (відруб)
3. 1870р. В) ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів
Д) скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком до 6-7 років
Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.
«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. А) ІХ ст.
Охрестився ж він у церкві святої Софіі . А стоїть та церква на Б) Х ст.
високому місці посеред города...» В) ХІ ст.
2. «Заложив він у городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Г) ХІІ ст. Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам'яну...» Д) ХІІІ ст.
3. «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...»
4. «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»
Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями
1. виникнення Київської Русі А) «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і 2. розквіт Київської Русі послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, 3. Київська Русь за часів говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський» роздробленості Б) «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них 4. Українські землі у складі данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши Великого князівства Литовського «Я їм противник, і вам нічого давати»
В) «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив»
Г) «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади»
Д) «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів»
Установіть хронологічну послідовність подій, відображений у цитованих документах
А) «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа».
Б) «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум'янцеву»
В) «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»
Г) «...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька»

Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860-1870-х років.
А) упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування
Б) уведення нової системи комплектування армії на основі загальної військової повинності замість рекрутських наборів
В) упровадження місцевого (земського) самоврядування в лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України
Г) скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні
Установіть відповідність між заходами та діячами, які їх здійснили
1. створення перших осередків центральної князівської А) князь Данило Галицький
влади на місцях - «погостів» Б) князь Володимир Мономах
2. запровадження християнства як державної релігії В) княгиня Ольга
Київської Русі Г) князь Ярослав Мудрий
3. укладення першого писаного збірника руських законів Д) князь Володимир Великий
4. організація з'їзду князів у Любечі

Установіть послідовність подій, відображених у цитованих документах
А) «Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з'єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із гетьмановим сином Степаном Потоцьким...»
Б) «У нинішнім році, государ, ходили морем на 80 чайках 7 тис. запорозьких козаків із ватажком їхнім Сагайдачним війною на турецькі міста, і взяли та спалили вони Кафу, упиря, що п'є руську кров...»
В) «Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об'явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся в Турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував3 маєтки пана Калиновського...»
Г) «Непокірний козак, на ім'я Сулима, підступно і таємно прокравшись із 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю Кодак, яку його милість король Владислав звелів збудувати на першому дніпровському порозі...»
Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками
1. Люблінський сейм (1569р.) А) завершення процесу формування нової моделі української 2. Козацька реформа короля (козацької) державності – Запорозької Січі
Стефена Баторія (1578р.) Б) розширення сфери впливу католицизму, загострення в
3. Берестейський церковний українському суспільстві протистояння на ґрунті
собор (1596р.) віросповідання 4. Обирання П.Могили В) посилення полонізації української шляхти, поступова
митрополитом Київським втрата українським суспільством власної політичної еліти
і Галицьким (1632р.) Г) легітимізація козацького стану - юридичне визнання прав, привілеїв і обов'язків козацтва як соціальної верстви Речі Посполитої
Д) зміцнення внутрішньоцерковної дисципліни, запровадження нових обов'язкових правил богослужіння

Установіть відповідність між іменами князів і фактами їхньої біографії
1. Святослав Ігоревич А) запровадив християнство державною релігією Київської
2. Володимир Святославович Русі
3. Роман Мстиславович Б) прийняв королівську корону від Папи Римського
4. Данило Романович Інокентія IV
В) уклав першу писану збірку норм давньоруського права
Г) об'єднав Галицьке та Волинське князівства в єдину державу
Д) розгромив Хозарський каганат

Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.
А) утворення Малоросійської колегії на чолі, з бригадиром С. Вельяміновим
Б) Полтавська битва
В) ліквідація гетьманства
Г) заснування Нової (Підпільненської) Січі
Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися
1. «Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили вої з човнів, і мовив Олег: А) ІХ ст.
«Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. - І тут Б) Х ст.
винесли Ігоря. А се - син Рюриків» В) ХІ ст.
2. «Охрестився ж він у церкві Святої Софії... у городі Корсуні. По Г) ХІІ ст.
охрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення. Коли ж Д) ХІІІ ст.
охрестили його... передали йому віру християнську...»
3. «І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу
привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради
мужності його...»
4. «І заложив князь город - великий Київ, а в города сього ворота є Золоті...
Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого
Георгія Побідоносця...»
Установіть відповідність між назвами документів та їхнім змістом
1. «Маніфест» імператора А) «До обов'язків уряду Ми віднесли виконання нашої волі:
Олександра ІІ від 1) дарувати населенню непорушні основи... свободи совісті,
19 лютого 1861р. слова, зібрань і союзів»
2. Циркуляр міністра Б) «Божою милістю Ми, Олександр Другий... оголошуємо, що
внутрішніх справ кріпосні люди отримають повні права вільних сільських
П.Валуєва (1863р.) обивателів...»
3. Емський указ імператора В) «За всяке вперте непідкорення панам, хоч і без явного
Олександра ІІ (1876р.) повстання, ...кріпаки піддаються покаранню різками до
4. «Маніфест» імператора п'ятидесяти ударів...»
Миколи ІІ від 17 жовтня Г) «...Видання книг малоруською мовою як духовного змісту,
1905р. так і навчальних для першо-початкового читання народу, припинити...»
Д) «...не допустити ввезення в межі імперії... книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; ...припинити видання газети «Киевский телеграф»


Установіть хронологічну послідовність подій.
А) похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу
Б) поява та поширення в Україні «Літопису Самовидця»
В) підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові
Г) видання у Львові І.Федоровим «Апостола» та «Букваря».

Установіть хронологічну послідовність подій
А) Кримська війна
Б) діяльність в Україні Правління гетьманського уряду
В) селянський рух під проводом У.Кармалюка на Поділлі
Г) діяльність в Україні Другої Малоросійської колегії на чолі з графом П.Рум'янцевим
Установіть відповідність між діячами культури та фактами їхньої біографії
1. Феофан А) один із перших ректорів Київської братської школи. Автор «Граматики
Прокопович славенської», полемічного твору «Тренос, або плач східної церкви...»
2. Мелетій Б) ректор Києво-Могилянської академії, згодом - віце-президент Синоду.
Смотрицький Автор філософських праць «Духовний регламент», «Правда волі
3. Лазар монаршої»
Баранович В) був висвячений на єпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського.
4. Іван Заснував друкарню в Чернігові. Автор трактатів «Нова міра старої віри»,
Щирський «Меч духовний».
Г) брав участь у спорудженні собору Різдва Богородиці в Козельці, Кирилівського монастиря та Покровської церкви в Києві
Г) освіту здобув у Чернігівському колегіумі, у якому працював викладачем.
Автор ілюстрацій і гравюр до книг Д. Туптала, С. Яворського, П. Орлика та ін.Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України
А) промисловий переворот
Б) виникнення ремесла
В) виникнення фабрики
Г) виникнення мануфактури

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії
1. М.Костомаров А) активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії 2. В.Антонович (1875 p.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав 3. М.Драгоманов український журнал «Громада»
4. М.Максимович Б) ініціатор відкриття Харківського університету (1805 p.), створення Філотехнічного товариства (1811 p.), за критику існуючого ладу був ув'язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 p.)
В) один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член- кореспондент Російської академії наук (з 1876 p.)
Г) працював викладачем Московського університету, директором ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св. Володимира (1834 - 1835 pp.)
Д) організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864-1880 pp.), професор Київського університету (з 1878 p.).

Установіть хронологічну послідовність подій
А) написання П.Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна»
Б) видання брошури М.Міхновського «Самостійна Україна» у Львові
В) перше видання трьох частин «Енеїди» І.Котляревського в Петербурзі
Г) перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі
Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII - XVIII ст. та їхньою компетенцією
1. Генеральна військова А) Представницький інститут, який розглядав загальні державні канцелярія справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання 2. Генеральна військова «статей» при обранні гетьмана рада Б) орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків із
3. Генеральний військовий населення, прибутками та видатками держави, військовими та
суд ранговими маєтностями
4. Генеральна скарбова В) орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на
канцелярія території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом
Г) військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру
Д) орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя

Установіть відповідність між назвами періодів історії України та подіями, що відбулися
1. «Післявоєнна відбудова» А) утворення Української громадської групи сприяння виконанню
2. «Відлига» Гельсінських угод
3. «Застій» Б) утворення Українського штабу партизанського руху
4. «Перебудова» В) заборона діяльності Комуністичної партії України
Г) утворення Української робітничо-селянської спілки
Д) ліквідація УГКЦ на Львівському церковному соборіУстановіть послідовність подій культурного життя XIX - початку XX ст.
А) заснування у Львові культурно-освітнього товариства «Просвіта».
Б) відкриття за ініціативи В. Каразіна Харківського університету
В) створення М.Садовським першого українського стаціонарного професійного театру
Г) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті, яку очолив М. Грушевський


Позначте основні положення «інтегрального націоналізму», розроблені Д.Донцовим (3 правильні відповіді)
А) на першому місці – вирішення соціально-економічних проблем
Б) нація – абсолютна цінність
В) вища мета – незалежність держави
Г) мета виправдовує всі засоби
Д) усі політичні партії повинні бути ліквідовані
Е) незалежну державу має очолити парламент


13PAGE 15


13PAGE 143015


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г

1

2

3

4


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4А
Б
В
Г

1

2

3

4А
Б
В
Г

1

2

3

4


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4А
Б
В
Г
Д

1

Х
2
Х

3
Х

4Х

А
Б
В
Г
Д

1

Х
2Х


3


Х4
ХА


Б
Х

В
Х

Г
Х

Д
Х

Е

А
Б
В
Г

1

Х2


Х


3Х

4
ХА
Б
В
Г
Д
Е

123

А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г

1

2

3

4


А
Б
В
Г

1

2

3

4


А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г

1

2

3

4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


15

Приложенные файлы

  • doc 18913329
    Размер файла: 715 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий