PITANNYa DO EKZAMENU

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з навчальної роботи
_______Л.А.Колесник
«____»_________20__р.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ПРЕДМЕТУ «УКРАЇНСЬКА МОВА»
( ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ).

1. Визначте, що таке культура фахового мовлення. Мова і професія.
2. Розкрийте поняття «державотворча роль мови». Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.
3. Поясніть, що таке літературна мова. Мовна норма. Види норм.
4. Поясніть, що таке культура мови. Культура мовлення під час дискусії.
5. Охарактеризуйте стилі і типи мовлення.
6. Проаналізуйте,що таке майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.
7. Розкрийте поняття «мова і думка». Види, форми, прийоми розумової діяльності.
8. Проаналізуйте основні закони риторики.
9. Розкрийте поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.
10. Поясніть основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.
11. Проаналізуйте основні правила ділового спілкування.
12. Розкрийте поняття «мовленнєвий етикет».
13. Вкажіть правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.
14. Розкрийте поняття «терміни і термінологія».
15. Проаналізуйте лексику за сферою вживання.
16. Визначте, що таке термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.
17. Охарактеризуйте типи медичних термінологічних словників.
18. Визначте складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.
19. Проаналізуйте багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.
20. Розкрийте поняття складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
21. Охарактеризуйте орфографічні норми сучасної української літературної мови.
22. Проаналізуйте морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм
23. Охарактеризуйте синтаксичні норми сучасної української літературної мови.
24. Охарактеризуйте документ, як основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.
25. Проаналізуйте види документів та їх класифікацію.
26. Вкажіть правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.
27. Проаналізуйте реквізити документів та вимоги до їх написання.
28. Охарактеризуйте документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.
29. Охарактеризуйте довідково-інформаційні документи.
30. Вкажіть види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
31. Охарактеризуйте , що таке телеграма, факс.
32.Поясніть правила оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти.
33. Проаналізуйте поняття виробничі протоколи, витяг з протоколу.
34. Вкажіть особливості складання розпорядчих та організаційних документів.
35. Поясніть правила укладання фахових документів.

Викладач Н.А.Савчук

15

Приложенные файлы

  • doc 18913331
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий