PITANNYa DO EKZAMENU PSIKhOLOGIYa (2)

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ
«ПСИХОЛОГІЯ»
Уявлення про предмет психології.
Поняття про психіку.
Зв'язок психології з іншими науками.
Основні галузі сучасної психології.
Методи дослідження в психології.
Напрямки сучасної психології.
Зв'язок психології з іншими науками.
Коротка історія психології: погляди на природу душі Сократа, Платона та Арістотеля; Демокріта та Епікура.
Розвиток психології в період Середньовіччя та Нового часу.
Особистість як об’єкт і суб’єкт самотворення.
Різноманітність підходів до вивчення та дослідження психології особистості.
Психологічна структура особистості.
Критерії сформованої особистості.
Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.
Поняття «особистість» в концепціях З.Фрейда, К.-Г. Юнга, Е. Фромма, В. Франкла, А. Адлера та К. Горні.
Уявлення про особистість у вітчизняній психології (О.М.Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, Г.С. Костюк).
Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність.
Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда.
Рушійні сили розвитку особистості.
Розвиток самосвідомості в онтогенезі.
Виховання, навчання і психічний розвиток дитини.
Форми і методи активізації виховання та навчання в сучасній школі.
Психологчно-педагогічні аспекти навчання.
Загальна характеристика характеру та його структура.
Акцентуації характеру.
Темперамент та його характеристика.
Властивості темпераменту.
Емоційно-вольова діяльність людини.
Емоції та почуття. Порівняльна характеристика.
Різновиди емоцій та почуттів.
Воля як складний психологічний феномен. Різновиди вольових актів.
Загальне уявлення про діяльність в психології.
Психологічний аналіз діяльності.
Цілі та мотиви діяльності.
Структура та види діяльності.
Психічні стани та властивості.
Загальне уявлення про пізнавальні процеси.
Відчуття як основа сенсорно-перцептивної організації людини.
Класифікація відчуттів.
Сприйняття та його властивості.
Уявлення як пізнавальний процес.
Увага як пізнавальний процес.
Функції та властивості уваги.
Значення уваги в життєдіяльності людини.
Види уваги. Умови ефективного функціонування кожного з видів уваги.
Загальне уявлення про пам'ять як пізнавальний процес.
Класифікація видів пам'яті.
Умови ефективного функціонування пам'яті.
Загальні характеристики мислення.
Класифікація видів мислення.
Розумові операції.
Індивідуальні особливості процесу мислення.
Мова та її зв'язок з мисленням. Види мови.
Педагогічні аспекти формування та розвитку особистості.
Колектив та проблема розвитку особистості.
Специфіка взаємовідносин між людьми в групах та колективі. Керування колективом.
Функції керівника в колективі.
Форми існування лідерства в колективі.
Розвиток групи у колектив.
Проблеми виховання та розвитку особистості в колективі.


Література
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. – М.: Педагогика, 1980.
Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. М., 1980.
Бодалев А.А. Психология о личности. - М., 1988.
Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973.
Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.
Гомезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 2003.
Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - 3-е изд. - СПб: Свет, 1997.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: МГУ, 1972.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.:Политиздат, 1977.
Леонгард К. Акцентуированные личности. - К.: Высшая школа, 1982.
Лурия А.Р. Внимание и память. - М., 1975.
Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. - М.: МГУ, 1978.
Максименко С.Д. Общая психология. - М.: Рефл.-бук. - К: Ваклер, 1999.
М’ясоїд П.П. Загальна психология.- К., 2000.
Немов Р.С. Практическая психология / Учебн. пособ. - М., 1997.
Немов Р.С. Психология / Учебн. пособ. - М.: Просвещ., 1990.
Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.
Общая психология / Под ред. проф. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1976.
Основи практичної психології / В.Панасюк, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 1999.
Основи психології: Підручник / За ред.О.В.Киричука, В.А.Роменця. - 2-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 1996.
Основи загальної психології / Під ред. С.Д.Максименко. - К.: Перспектива, 1998.
Петухов В.В. Психолгия мышления: учебно-методическое пособие, М., 1986.
Психология эмоций: Тексты. - М.: МГУ, 1984.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб, 1999.
Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М., 1996.
СтоляренкоЛ.Д. Основи психологии. - Ростов-на-Дону: Феликс, 1997.
Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. - М.: Педагогика, 1985.
Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. 6. М., 1978.
Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981.


15

Приложенные файлы

  • doc 18913333
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий