KhPP Plany seminarov 2 i 3

Господарський процес
Семінар № 2

Тема: Учасники господарського процесу.

1. Загальна характеристика учасників господарського процесу.
2. Склад суду. Суддя. Відвід судді..
3. Сторони в господарському процесі. Їх права та обов’язки.
4. Процесуальне правонаступництво.
5. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі.
6. Представництво в господарському процесіМетодичні вказівки для підготовки до семінарського заняття.

При вивченні цієї теми студенти повинні засвоїти, що учасники господарського процесу - це суб'єкти господарських процесуальних відносин. Залежно від їх ролі вони можуть бути розділені на три групи: судді, особи, які беруть участь у справі, та особи, які є іншими учасниками господарського процесу. Особливу увагу слід приділити правовим статусом суду. При цьому потрібно виходити з того, що суд є органом влади, наділеним повноваженнями щодо здійснення правосуддя шляхом вирішення господарських справ. Тому суд не лише обов'язковий, але і вирішальний суб'єкт господарського процесу. Норми господарського процесуального законодавства регулюють відносини між будь-яким з учасників і судом. Правові відносини осіб, що беруть участь в процесі се між собою, минаючи суд, регулюються нормами матеріального права. Слід відзначився, що права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі, закріплені у чинному процесуальному кодексі. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процессальние права і виконувати процесуальні обов'язки. Третю групу суб'єктів процесуальних відносин становлять особи, які є іншими учасниками господарського процесу. Це експерти, перекладачі, фахівці. Вони не мають Матеріально-правової зацікавленості у сході процесу і не зарахує свої права та інтереси. Вони залучаються до процессупо ініціативи суду або осіб, які беруть участь у справі. Прослушать
На латинице
Словарь - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Теми для рефератів:
1. Суддя як основний учасник господарського процесу. 2. Порядок призначення і проведення експертизи 3. Правове положення, права і обов'язки перекладача. 4. Правовий статус третіх осіб у процесі 5. Свідок у господарському процесі - за і проти.
Прослушать
1. Suddya yak osnovnyy
· uchasnyk hospodars
·koho protsesu. 2. Poryadok pryznachennya i provedennya ekspertyzy 3. Pravove polozhennya, prava i obov'yazky perekladacha. 4. Pravovyy
· status tretikh osib u protsesi 5. Svidok u hospodars
·ko protsesi - za i proty.
Словарь - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Навчальні завдання для підготовки до семінарського заняття:

1. Вивчіть положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів» і запам'ятайте порядок призначення суддів на посаду, кваліфікаційні вимоги до них, порядок звільнення та притягнення до відповідальності. 2. У якому порядку може бути заявлений відвід судді. Хто приймає рішення з даного відводу. 3. Якими правами користуються сторони в господарському процесі. 4. Чим відрізняється процесуальне становище третіх осіб від процесуального положення сторін. 5. Хто може бути представником в процесі. Яким чином оформляється представництво.Прослушать


Контрольні питання – дати письмову відповідь у зошитах для самостійної роботи :

1. Хто є учасниками господарського процесу 2. В якому складі суд розглядає господарський спір. 3. Який порядок відведення судді 4. Якими процесуальними правами володіють учасники процесу 5.В чому полягає процесуальне відміну третіх осіб з самостійними вимогами від позивачів
Прослушать
1. Khto ye uchasnykamy hospodars
·koho protsesu 2. V yakomu skladi sud roz·hlyadaye hospodars
·kyy
· spir. 3. Yakyy
· poryadok vidvedennya suddi 4. Yakymy protsesual
·nymy pravamy volodiyut
· uchasnyky protsesu 5.V chomu polyahaye protsesual
·ne vidminu tretikh osib z samostiy
·nymy vymohamy vid pozyvachiv
Словарь - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Список нормативних актів і спеціальної літератури по темі.

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. //www.zakon.rada.gov.ua
2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
3. Про судоустрій України і статус суддів : Закон України від 07.07. 2010 р. //www.zakon.rada.gov.ua
4. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
5. Про судову експертизу: Закон України від 07.02.1994 р. (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. (в редакції Закону від 30 червня 1999 р.) № 2343-Х11 (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
7. Вищий господарський суд;  Постанова  вiд 22.07.2010 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 15.03.2010  № 01-08/140 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.03.2010  № 01-08/129 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
10. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 05.02.2010  № 05-06/520/78 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
11. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 15.01.2010  № 01-08/12 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
12. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 27.11.2009  № 01-08/631 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13.Вищий господарський суд;  Лист, Питання-відповідь  вiд 29.09.2009  № 01-08/530 «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
14. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.04.2009  № 01-08/204 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
15.  Вищий господарський суд;  Лист, Питання-відповідь  вiд 29.09.2009  № 01-08/530 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
16.Вищий господарський суд;  Рекомендації  вiд 30.04.2009  № 04-06/57 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
17.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.04.2009  № 01-08/204 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
18.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 02.04.2009  № 01-08/195 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
20.Вищий господарський суд;  Лист, Перелік  вiд 25.03.2009  № 01-08/183 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
 21.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 12.03.2009  № 01-08/163 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua

Основна:
22. Абрамов Н.А. Хозяйственно - процессуальное право Украины. Учебное пособие (курс лекций). – Х.: Одиссей, 2009. – 386 с.
23. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие. – Х., 2008. – 336 с.
24. Беляневич В.Е.. Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К.:, Юстиниан, 2008. - 114 с.
25. Васильев В.В. Хозяйственное судопроизводство Украины. Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2004. – 408 с.
26. Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар за ред. Притики Д.М., Тітова М.І. та ін. – Х.: Консум, 2009.
27. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм. – К.: Ін Юре, 2005.
28. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде. – Х.: Еспада, 2008. – 207 с.
29. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. Научно-практическое пособие. – Х.: Эспада, 2006. – 242 с.
30. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред.. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2006. – 272 с.
31. Притыка Д.Н., Титов М.И., Щербина В.С. и другие. Хозяйственный процесс: учебное пособие. – Х.: Консум, 2006. – 422 с.
32. Хозяйственное процессуальное право Украины: Учебник /Харитонов Е.О., Харитонова Е.И., Коссак В.М. и др. – Х., Одиссей, 2007. – 440 с.
33. Хозяйственное судопроизводство. Сборник законодательных актов Высшего хозяйственного суда Украины. – Х.: Эспада, 2008.
34. Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
35. Хозяйственное процессуальное право Украины: Учебник /Харитонов Е.О., Харитонова Е.И., Коссак В.М. и др. Под ред..д.ю.н., професора Е.И. Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 440 с.
36. Хозяйственные суды в Украине: правовые основы организации и осуществления правосудия. Под общей редакцией Д.Притыки. – К.:, Издательский дом «Ин Юре», 2007.
37. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами. – К..: Юстиниан, 2005. – 468 с.
38. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – с. 328.

Додаткова:
39. Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 38.
40. Бронз Й.Л. До питання про відшкодування судових витрат, пов’язаних з оплатою праці адвокатів // Адвокат.- 2010. - № 1. – с. 14
41. Графский М. Что может прокурор в процессе? О некоторых аспектах участия прокурора в хозяйственном процессе // Юридическая практика. – 2008. - № 9. –с. 19-20.
42. Грек Б.М. Права кредитора в процесі банкрутства // Адвокат. - 2010. - № 5. – с. 36
43. Власов А. Процедурные рекомендации. О позиции ВХСУ относительно некоторых процедурных аспектов при разрешении хозяйственных споров // Юридическая практика. – 2008.- № 5.- с. 18-20.
44. Демяк В. Суддя як учасник судового господарського процесу //Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 3. – с. 3.
45. Козачун М.Н. До питання про принципи господарського процесу // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5. – с. 24.
46. Лазько Г.З. Особливості реалізації процесуального представництва у господарському процесі //Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 3. – с.108
47. Мілаш В. Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин / Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2. – с.3020.
48. Ніколенко Л. Зміст захисту в господарському судочинстві //Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 7. – с. 44.
49. Ніколенко Л.М. Теоретичні питання доступності правосуддя у господарському і цивільному судочинстві //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 2. – с.71
50. Новицкий В. Проблемы применения встречного иска в хозяйственном процессе // Хозяйственный процесс. – 2003. - № 10. –с. 44-47.
51. Смугигін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 10. - с. 36
52. Соляник А. Необходимость – соратник перемен. Проект нового ХПК детализирует и расширяет виды хозяйственного судопроизводства // Юридическая практика. – 2008. - № 14. – с. 7.
53. Хруслова Л.А. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду /Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 1. - с. 45
54. Шкляр Т. Сторони у господарському процесі: правове регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11. – с. 29.


Господарський процес

Семінар № 3

Тема: Докази в господарському процесі
План
1. Поняття і види доказів.
2. Належність і допустимість доказів.
3. Письмові та речові докази.
4. Витребування доказів
5. Призначення і проведення експертизи.
6. Забезпечення доказів.
7. Оцінка доказів господарським судом

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття
При розгляді теми докази, студенти повинні засвоїти, що суд може засновувати своє рішення тільки на фактах, які були доведені в процесі, тобто встановлені в судовому засіданні за допомогою судових доказів. При цьому, ніякі відомості та повідомлення про факти, отриманих поза процесом, не можуть бути використані судом як докази. Тут слід враховувати можливість визнання судом загальновідомих фактів, тобто фактів, про існування яких знає широке коло людей, в тому числі і суддя. Студенти повинні чітко засвоїти перелік доказів, передбачених господарським процесуальним законодавством. Важливе значення має також засвоєння поняття доказування. Під яким розуміється діяльність по встановленню обставин справи за допомогою судових доказів. Студенти повинні чітко розуміти, що таке належність та допустимість доказів. Особливе значення слід приділити порядку призначення експертизи. А також оцінці доказів. Теми рефератів
1. Поняття і види доказів 2. Обов'язок доказування та підстави звільнення від доказування 3. Порядок дослідження письмових і речових доказів 4. Висновок експерта 5. Показання свідків та учасників процесі як види доказів Навчальні завдання для підготовки до семінарського заняття
1. Вивчити розділ 5 ГПК «Докази» 2. Провести порівняльний аналіз правового регулювання доказів у цивільному та господарському процесі 3. Вивчити доцільність і можливість введення у господарський процес свідка: висловити аргументи за і проти.
Контрольні питання - дати письмову відповідь у зошитах для самостійної роботи
1. Що таке доказ 2. Які види доказів існують 3. Поняття і практичне значення понять належність та допустимість доказів 4. Письмові і речові докази: поняття, порядок витребування та вивчення 5. Порядок призначення і проведення експертизи
Список нормативних актів і спеціальної літератури по темі.


1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. //www.zakon.rada.gov.ua
2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
3. Про судоустрій України і статус суддів : Закон України від 07.07. 2010 р. //www.zakon.rada.gov.ua
4. Про судову експертизу: Закон України від 07.02.1994 р. (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України: Закон України від 12.06.2001 р. //www.zakon.rada.gov.ua
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. (в редакції Закону від 30 червня 1999 р.) № 2343-Х11 (зі змінами і доповненнями) //www.zakon.rada.gov.ua
7. Вищий господарський суд;  Лист, Питання-відповідь  вiд 29.06.2010  № 01-08/369 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.03.2010  № 01-08/129 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 15.01.2010  № 01-08/12 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
10. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 27.11.2009  № 01-08/631 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
11.Вищий господарський суд;  Лист, Питання-відповідь  вiд 29.09.2009  № 01-08/530 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
12. Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.04.2009  № 01-08/204 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 09.04.2009  № 01-08/204 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
14.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 02.04.2009  № 01-08/195 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
15.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 21.01.2009  № 01-08/33 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua
 16.Вищий господарський суд;  Лист  вiд 20.11.2008  № 01-8/685 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //www.zakon.rada.gov.ua

Основна:
17. Абрамов Н.А. Хозяйственно - процессуальное право Украины. Учебное пособие (курс лекций). – Х.: Одиссей, 2009. – 386 с.
18. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие. – Х., 2008. – 336 с.
19. Беляневич В.Е.. Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К.:, Юстиниан, 2008. - 114 с.
20. Беляневич В. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2007. - 264 с.
21. Васильев В.В. Хозяйственное судопроизводство Украины. Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2004. – 408 с.
22. Васильєв С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія. – Х.: Єспада, 2007. – 320 с.
23. Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар за ред. Притики Д.М., Тітова М.І. та ін. – Х.: Консум, 2009.
24. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм. – К.: Ін Юре, 2005.
25. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред.. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2006. – 272 с.
26. Притыка Д.Н., Титов М.И., Щербина В.С. и другие. Хозяйственный процесс: учебное пособие. – Х.: Консум, 2006. – 422 с.
27. Притика Д.Н. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. – 2004. - № 4. – с. 11-20.
28. Степанова Т. В. Доказування та докази в господарському процесі України: Автореф. дис.. канд.. юрид. наук: 12.00.04 /ІЕПД НАН України. – Х., 2002. – 18 с.
29. Хозяйственное процессуальное право Украины: Учебник /Харитонов Е.О., Харитонова Е.И., Коссак В.М. и др. – Х., Одиссей, 2007. – 440 с.
30. Хозяйственное процессуальное право Украины: Учебник /Харитонов Е.О., Харитонова Е.И., Коссак В.М. и др. Под ред..д.ю.н., професора Е.И. Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 440 с.
31. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами. – К..: Юстиниан, 2005. – 468 с.
Додаткова:
32. Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 38.
33. Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 2. – с.92
34. Графский М. Что может прокурор в процессе? О некоторых аспектах участия прокурора в хозяйственном процессе // Юридическая практика. – 2008. - № 9. –с. 19-20.
35.Вечірко І.О.Особливості реалізації принципу диспозитивності в процесі розгляду господарським судом справ про банкрутство //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 1. – с.19
36. Демченко С. Медіація у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 10. – с. 26.
37. Луспеник Д.Д. Закорнність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади (коментар) // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 1. – с. 10
38. Смугигін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 10. - с. 36
39. Яворський Б.І. Сприяння захисту в доказуванні у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 3. - с. 44


Прослушать
На латинице
Словарь - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 18913335
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий